Förordning (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad
1981-05-07
Ändring införd
SFS 1981:340 i lydelse enligt SFS 2018:1605
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Administrations- och aviseringsavgift skall betalas enligt bestämmelserna i denna förordning. Förordning (1984:906).

Bestämmelser om administrationsavgift

2 §  Administrationsavgift skall betalas för lån som beviljas enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868), förordningen (1985:352) om lån m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall, nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692), ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem. Administrationsavgift skall också betalas för räntestöd som beviljas enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus. Avgiften skall dock betalas endast om lånet eller räntestödet betalas ut.

[S2]Administrationsavgift skall också betalas för övertagande av sådana lån som avses i första stycket samt för övertagande av lån som har beviljats enligt

 1. kungörelsen (1942:569) om tertiärlån och tilläggslån för vissa bostadsbyggnadsföretag,
 2. kungörelsen (1946:551) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,
 3. kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån,
 4. kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,
 5. kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m.,
 6. kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m.,
 7. förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall eller motsvarande äldre bestämmelser,
 8. förordningen (1981:473) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus,
 9. förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk,
 10. förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus,
 11. 3 § förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter,
 12. förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti,
 13. förordningen (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter.

[S3]Avgift skall dock inte betalas om övertagandet avser förbättringslån enligt någon av kungörelserna i andra stycket 3 och 5.Förordning (1990:9).

3 §  För varje lån som beviljas eller övertas skall administrationsavgift tas ut med följande belopp:

Lånebelopp, kronorAdministrationsavgift, kronor
Högst 200 000200 200 001--1 000 000600
1 000 001--2 000 000 2 000 001--3 000 000 3 000 001--4 000 000 4 000 001--6 000 000 6 000 001--8 000 000 Över 8 000 0001 600 2 600 3 600 5 000 7 000 8 000

[S2]För varje räntestöd som beviljas tas administrationsavgift ut med 200 kronor.

[S3]Övertar någon två eller flera lån, som avser samma fastighet eller tomträtt, eller övertar någon lån i samband med att bostadslån för förvärv eller förvärvstillägg beviljas, får administrationsavgift tas ut med sammanlagt högst 8 000 kronor. Förordning (1986:715).

4 §  Administrationsavgiften för lån skall betalas av låntagaren senast då ränta på lånet eller lånen skall betalas första gången.

[S2]Administrationsavgiften för räntestöd skall betalas av den som får räntestödet. Avgiften skall betalas vid den tidpunkt som Boverket föreskriver. Förordning (1993:1112).

Bestämmelser om aviseringsavgift

5 §  Aviseringsavgift skall betalas av låntagaren varje gång ränta skall betalas på lån som har beviljats enligt

 1. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946),
 2. bostadslånekungörelsen (1967:552),
 3. bostadslånekungörelsen (1962:537),
 4. kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m.,
 5. kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m.,
 6. kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,
 7. kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån,
 8. kungörelsen (1946:551) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,
 9. kungörelsen (1942:569) om tertiärlån och tilläggslån för vissa bostadsbyggnadsföretag,
 10. kungörelsen (1941:636) angående tertiärlån till viss bostadsbyggnadsverksamhet,
 11. förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m.,
 12. kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus,
 13. förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall eller motsvarande äldre bestämmelser,
 14. förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus,
 15. förordningen (1981:473) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus,
 16. förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus,
 17. förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk,
 18. 3 § förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter,
 19. förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti,
 20. förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868),
 21. förordningen (1985:352) om lån m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall,
 22. förordningen (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter,
 23. nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),
 24. ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),
 25. förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål,
 26. förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem.

[S2]Avgift skall dock inte betalas om lånet är ett förbättringslån enligt någon av kungörelserna i första stycket 5 och 7.Förordning (1990:1006).

7 §  Boverket får föreskriva att avgiften skall betalas genom att räntebidrag som betalas ut till låntagaren minskas med avgiftsbeloppet. Förordning (1993:1112).

Övriga bestämmelser

8 §  Frågor om administrationsavgift och aviseringsavgift prövas av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB. Förordning (1993:1112).

9 §  Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2018:1605).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Förordning (1981:870) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1982:1051) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1983:504) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1984:906) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:150
  Omfattning
  ändr. 1-4, 6 §§
  Ikraftträder
  1984-12-27

Förordning (1985:668) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1985-07-23

Förordning (1986:109) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 6 § den 1 april 1986, och i övrigt den 1 juni 1986.
  Omfattning
  ändr. 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1986:715) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1986-11-15

Förordning (1989:872) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Bestämmelserna i 2 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande, om den fastighet som lånet avser har förvärvats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 7-9 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:9) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1990 och tillämpas för tid från och med den 1 januari 1990. Bestämmelserna i 2 § andra stycket i sin lydelse vid utgången av år 1989 tillämpas dock fortfarande, om den fastighet som lånet avser har förvärvats före den 1 januari 1990.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-02-15

Förordning (1990:1006) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1993:135) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1993:1112) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Omfattning
ändr. 4, 7, 8 §§
Ikraftträder
1994-01-01

Förordning (2018:1605) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2019-01-01