Inledande bestämmelser

1 §  Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor och kostnader i samband med indrivning.

2 §  I fråga om utländsk tull, andra skatter, avgifter och pålagor som av utländsk tullmyndighet uppbärs vid eller i samband med export eller import av varor gäller denna lag endast i den mån särskilt anges i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga eller i 2 § lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag. Lag (1991:439).

3 §  Med handräckning avses i denna lag

 1. utbyte av upplysningar, häri inbegripet samtidiga skatteutredningar och deltagande i skatteutredning,
 2. bistånd vid indrivning, häri inbegripet säkringsåtgärder, samt
 3. delgivning av handlingar.

[S2]Med behörig myndighet avses i denna lag

 1. Kronofogdemyndigheten i Stockholm, såvitt avser sådan handräckning enligt första stycket 2. som sker med stöd av bestämmelserna i lagen (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna, och
 2. Skatteverket i övriga fall. Lag (2003:697).

Handräckning i Sverige åt myndighet i främmande stat

Allmänna bestämmelser

4 §  I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och främmande stat skall utländsk myndighet lämnas biträde med handräckning i skatteärende.

[S2]Den behöriga myndigheten förordnar om handräckning i varje särskilt fall. Om handräckningen inte sker genom den behöriga myndighetens försorg, uppdrar denna åt vederbörande svenska myndighet att ombesörja handräckningen. Lag (1993:495).

5 §  Handräckning skall, om inte annat följer av 10 eller 12 §, genomföras i enlighet med vad som gäller för den svenska skatt som är närmast jämförlig med den utländska skatt som handräckningen avser.

6 §  Handräckning får inte innefatta att svensk myndighet skall

 1. vidta åtgärd som avviker från lagstiftning eller administrativ praxis i Sverige,
 2. vidta åtgärd som strider mot allmänna hänsyn eller för Sverige väsentliga intressen,
 3. lämna handräckning, om och i den mån beskattningen i den stat som begär handräckningen strider mot allmänt gällande beskattningsprinciper eller mot bestämmelserna i en överenskommelse för undvikande av dubbelbeskattning eller i annan överenskommelse med den främmande staten.

[S2]Handräckning får inte heller innefatta att svensk myndighet skall

 1. lämna upplysning som inte är tillgänglig enligt lagstiftning eller administrativ praxis i Sverige,
 2. lämna upplysning som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, om detta skulle kunna leda till allvarligt förfång för näringsidkare i dennes näringsverksamhet,
 3. lämna upplysning, om det skulle strida mot allmän hänsyn eller för Sverige väsentliga intressen.

7 §  Föranleder handräckning talan inför svensk domstol eller myndighet, äger Skatteverket ta emot stämning samt själv eller genom ombud föra talan. Lag (2003:697).

Utredning i Sverige

8 §  Skatteverket kan, efter framställning från den behöriga myndigheten i den främmande staten, medge företrädare för utländsk myndighet att närvara vid skatteutredning i Sverige.

[S2]Företrädare som avses i första stycket får inte fatta beslut i frågor som rör utredningen i Sverige. Lag (2003:697).

9 §  I fall då svensk myndighet, efter begäran från utländsk myndighet eller i anledning av vad som framkommit vid revision eller annan granskning, till utländsk myndighet översänder uppgift rörande skatt skall uppgiften även tillställas den som berörs därav för kännedom. I sådan underrättelse skall anges till vilken utländsk myndighet uppgiften översänts.

[S2]Underrättelse enligt första stycket får underlåtas, om underrättelsen är uppenbart obehövlig eller om det kan befaras att underrättelsen skulle försvåra genomförandet av utländsk myndighets utredning eller beslut i skatteärende.

Indrivning i Sverige

10 §  I den mån bestämmelse härom har intagits i överenskommelse mellan Sverige och främmande stat gäller i fråga om preskription lagstiftningen i den stat som begärt handräckningen.

11 §  Vid indrivning i Sverige av utländsk skatt får åtgärd för att försätta en betalningsskyldig i konkurs eller att väcka talan vid annan domstol än förvaltningsdomstol vidtas endast efter särskilt bemyndigande av Skatteverket.

[S2]Ett sådant bemyndigande fordras också för att anta ackordsförslag beträffande utländsk skatt. Lag (2003:697).

Delgivning av handlingar i Sverige

13 §  Handling i ärende rörande utländsk skatt delges enligt delgivningslagen (1970:428). Särskild postdelgivning eller stämningsmannadelgivning får, även om det ej följer av bestämmelserna i 3 § nämnda lag, äga rum om Skatteverket förordnar om det. Lag (2003:697).

Handräckning i främmande stat

14 §  I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och främmande stat får den behöriga myndigheten begära biträde i den främmande staten med handräckning i skatteärende. Lag (1993:495).

15 §  Framställning enligt 14 § får göras endast under förutsättning att

 1. motsvarande handräckningsåtgärd kan vidtas i Sverige i ett likartat ärende,
 2. framställningen kan göras utan att detta skulle medföra att upplysningar lämnas som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, om detta skulle kunna leda till allvarligt förfång för näringsidkare i dennes näringsverksamhet,
 3. framställningen kan göras utan att detta skulle medföra att upplysningar lämnas, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn eller för Sverige väsentliga intressen.

16 §  Uppgift som erhållits med stöd av överenskommelse mellan Sverige och främmande stat får ej användas för att ändra eller söka ändring av svensk skatt, om detta skulle strida mot avtalet i fråga.

Utbyte av upplysningar

17 §  Svensk myndighet får hos Skatteverket hemställa om att verket begär handräckning i främmande stat för att få del av deklarationer och andra uppgifter som erfordras i ett svenskt skatteärende.

[S2]I skatteärende som är av väsentligt intresse för beskattningen i Sverige får svensk myndighet hos Skatteverket hemställa om att verket begär handräckning i främmande stat som innebär att företrädare för verket eller myndigheten får närvara vid skatteutredning i den främmande staten. Lag (2003:697).

Indrivning i främmande stat

18 §  Kronofogdemyndighet får hos hos den behöriga myndigheten hemställa om att verket begär handräckning i främmande stat för indrivning av svensk skatt. Hemställan får avse indrivning inte bara hos den skatt- skyldige utan även hos arbetsgivare eller annan som är betalningsskyldig enligt svensk lagstiftning.

[S2]Hemställan enligt första stycket får göras endast om beslutet i skatteärendet är verkställbart i Sverige och fordringen inte kan drivas in i Sverige utan väsentlig svårighet. Lag (1993:495).

19 §  Svensk skatt som har tagits ut genom handräckning i främmande stat anses i förhållande till den betalningsskyldige ha kommit den behöriga myndigheten till handa vid tidpunkten för uttagandet. Lag (1993:495).

Delgivning av handlingar i främmande stat

20 §  Svensk myndighet, som önskar delgivning i främmande stat av handling rörande svensk skatt, skall hos Skatteverket hemställa om att verket begär handräckning för sådan delgivning.

[S2]I den mån bestämmelse härom har intagits i överenskommelse mellan Sverige och främmande stat får svensk myndighet, utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket, ombesörja delgivning med person i den främmande staten genom att sända handlingen med posten enligt vad som sägs i 3 § första stycket delgivningslagen (1970:428). Lag (2003:697).

Handräckning inom Europeiska gemenskapen

21 §  Myndighet inom Europeiska gemenskapen skall lämnas biträde med sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 § första stycket 1. Därvid skall bestämmelserna i tillämpliga delar i 3 § andra stycket 2, 4 § andra stycket, 5-9, 14-17, 22, 23 och 24 §§ tillämpas. Bestämmelserna i denna paragraf skall tillämpas på inkomstskatt, förmögenhetsskatt och skatt på försäkringspremier samt punktskatter på mineraloljor, bearbetade tobaksvaror, alkohol och alkoholhaltiga drycker.

[S2]I fråga om mervärdesskatt finns i rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt3 bestämmelser om sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 § första stycket 1 och 3. Lag (2003:1132).

Gemensamma bestämmelser

22 §  Om ett ärende enligt denna lag är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet dit. Kronofogdemyndigheten i Stockholm skall överlämna ärende av sådan beskaffenhet till Skatteverket. Lag (2003:697).

23 §  Den behöriga myndighetens beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (1994:1654).

24 §  Har en svensk myndighet fått upplysningar från en främmande stat i ett skatteärende och gäller på grund av överenskommelse med den främmande staten villkor som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningarna, skall svenska myndigheter följa villkoren oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning. Lag (1994:1654).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1978:352) om utredning i utländskt skatteärende.
  3. Genom lagen upphävs vidare
   • kungörelsen (1941:999) angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden,
   • kungörelsen (1941:1000) angående handräckning på begäran av myndighet i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden,
   • kungörelsen (1958:381) angående förfarandet för erhållande av handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt,
   • kungörelsen (1958:382) angående handräckning åt belgisk myndighet i beskattningsärende,
   • förordningen (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsärenden, samt
   • förordningen (1978:724) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden.
  4. Vad i lagen sägs om överenskommelse med främmande stat gäller inte, förutom bestämmelserna i 4, 14, 21 och 22 §§ , avtalet den 14 maj 1935 med Tyska Riket angående handräckning i beskattningsärenden.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:14
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:439) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:131
  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 23 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1993:495) om ändring i lagen (1990:324) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 14, 18, 19, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:1654) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:57, Prop. 1994/95:62, Bet. 1994/95:SkU9
  Omfattning
  nuvarande 21, 22, 23 §§ betecknas 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före nuvarande 21 § sätts närmast före 22 §; nya 21 §, rubr. närmast före 21 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:2028) om ändring i lagen (1994:1654) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:160
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1994:1654

Lag (1997:368) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 3, 22 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (2003:539) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Den upphävda paragrafen gäller dock i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
upph. 12 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2003:697) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 3, 7, 8, 11, 13, 17, 20, 22 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1132) om ändring i lagen (1990:314) om ömesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2003/04:81, Prop. 2003/04:24, Bet. 2003/04:SkU14
Omfattning
ändr. 21 §
CELEX-nr
32003R1798
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:984) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2004/05:36, Prop. 2004/05:12, Bet. 2004/05:SkU8
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:263) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2004/05:235, Prop. 2004/05:99, Bet. 2004/05:SkU28
Omfattning
ändr. 21 §
CELEX-nr
32004R2073
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:708) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
upph. 11 §; ändr. 3, 7, 13, 18, 20, 22 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:1305) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2008/09:72, Prop. 2008/09:55, Bet. 2008/09:SkU16
Omfattning
ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2010:1956) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 13, 20 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:282) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:1538) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2011/12:71, Prop. 2011/12:15, Bet. 2011/12:SkU7
Omfattning
ändr. 2, 5, 21 §§
CELEX-nr
32010R0904
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:844) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förarbeten
Rskr. 2012/13:76, Prop. 2012/13:4, Bet. 2012/13:SkU8
Omfattning
ändr. 21 §
CELEX-nr
32011L0016
Ikraftträder
2013-01-01