Inaktuell version

Förordning (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-11-21
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2005:663
Upphäver
Kungörelse (1966:585) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i dessa lagar.

Patientförteckning och journaluppgifter

2 §  Chefsöverläkaren skall svara för att en särskild förteckning förs över de patienter som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Chefsöverläkaren skall också se till att journalen för en sådan patient, utöver vad som följer av patientjournallagen (1985:562) och föreskrifter meddelade med stöd av den lagen, innehåller

 1. vårdintyget eller kopia av det,
 2. uppgift om tidpunkten för patientens ankomst till sjukvårdsinrättningen,
 3. uppgift om beslut i fråga om tvångsvård enligt 6 b eller 11 § eller 14 § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller i fråga om rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken eller enligt 5 § lagen om rättspsykiatrisk vård,
 4. uppgift huruvida patienten överklagat beslut som avses under 3 och om rättens beslut då överklagande skett,
 5. uppgift om ansökan enligt 7, 9 eller 12 § eller 14 § andra stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller om ansökan enligt 13 § andra stycket eller anmälan eller ansökan enligt 16 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård samt om rättens beslut med anledning av ansökan eller anmälan,
 6. vårdplanen,
 7. uppgift om samråd med patienten och dennes närstående enligt 16 eller 17 § lagen om psykiatrisk tvångsvård,
 8. uppgift om tvångsåtgärd avseende patienten enligt 6, 6 a, 18-20 eller 23 § lagen om psykiatrisk tvångsvård jämte skälen för åtgärden samt om underrättelse till Socialstyrelsen enligt 19 eller 20 § nämnda lag,
 9. uppgift om omhändertagande av egendom och om kontroll av försändelser,
 10. uppgift om överförande till annan sjukvårdsinrättning, utan att beslut fattats om att tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården skall upphöra,
 11. uppgift om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område och särskilda villkor i samband därmed och om medgivande enligt 10 a eller 10 b § lagen om rättspsykiatrisk vård samt återkallelse av ett sådant tillstånd eller medgivande,
 12. uppgift om tvångsvårdens eller den rättspsykiatriska vårdens upphörande,
 13. uppgift om avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område eller om medgivande enligt 10 a eller 10 b § lagen om rättspsykiatrisk vård eller om att tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården skall upphöra,
 14. uppgift huruvida patienten överklagat beslut som avses under 13 eller beslut om förstöring eller försäljning av egendom eller beslut om särskilda villkor i samband med vistelse utanför vårdinrättningens område eller återkallelse av tillstånd till sådan vistelse samt om rättens beslut i anledning av överklagandet,
 15. uppgift dels om underrättelse enligt 26 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård till en sådan nämnd som avses i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m., dels om anmälan till en sådan nämnd att det kan finnas skäl att utse en stödperson, dels om nämndens beslut i anledning av anmälan,
 16. uppgift om annat beslut av en sådan nämnd som avses i 15 som rör patienten,
 17. uppgift om när patienten fått upplysningar enligt 30 § första stycket och 48 § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 26 § första stycket och 30 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård,
 18. uppgift om att målsäganden önskar få sådan underrättelse som sägs i 28 § lagen om rättspsykiatrisk vård samt när sådan underrättelse har lämnats. Förordning (2000:369).

Vården

3 §  Ansökan om tillstånd enligt 15 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård att för vården använda någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av en landstingskommun, görs av sjukvårdshuvudmannen hos socialstyrelsen, som med eget yttrande ger in ansökan till regeringen.

4 §  Rättspsykiatrisk vård får ges vid de vårdinrättningar som anges i bilagan för den som

 1. är anhållen, häktad eller intagen på enhet för rättspsykiatrisk undersökning,
 2. är intagen i eller skall förpassas till en kriminalvårds- anstalt, eller
 3. är intagen i eller skall förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 31 kap. 1 a § brottsbalken.

[S2]Ansökan om tillstånd enligt 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård att få ge rättspsykiatrisk vård vid en vårdinrättning som inte anges i bilagan, i sådana fall som anges i 1 § andra stycket 2-4 samma lag, görs av sjukvårdshuvudmannen hos Socialstyrelsen som med eget yttrande ger in ansökan till regeringen. Förordning (1998:637).

5 §  Sjukvårdshuvudmannen skall vid rättspsykiatrisk vård enligt 1 § andra stycket 1 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård se till att beslut fattas om intagning av den dömde på en sjukvårdsinrättning, om den dömde inte redan är intagen på en sådan inrättning, så att vården kan påbörjas utan dröjsmål. Om den dömde är häktad skall vården kunna påbörjas genast när domstolens beslut om vård har vunnit laga kraft eller när vården dessförinnan skall ges med stöd av 7 § andra stycket nämnda lag.

6 § har upphävts genom förordning (2000:369).

7 §  Chefsöverläkaren får ändra ett villkor enligt 25 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller meddela ett nytt villkor när omständigheterna ger anledning till det för den som genomgår psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård på grund av beslut enligt 31 kap. 3 § brottsbalken. Detta gäller dock inte då vården har förenats med särskild utskrivningsprövning. För den som genomgår rättspsykiatrisk vård efter beslut enligt 31 kap. 3 § brottsbalken om särskild utskrivningsprövning eller som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller i ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 31 kap. 1 a § brottsbalken gäller det som sagts i första meningen i stället den domstol eller myndighet som enligt 10, 11 a eller 11 b § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård avgör frågor om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningen. Förordning (2000:369).

8 §  Chefsöverläkaren skall se till att sådan kontakt hålls med en patient som har fått tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område, att frågan om tvångsvårdens eller den rättspsykiatriska vårdens upphörande kan övervägas fortlöpande.

9 §  För att kunna utföra en sådan undersökning av försändelser till en patient som anges i 22 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård får chefsöverläkaren eller den som chefsöverläkaren bemyndigat kvittera försändelserna till patienten.

10 §  Kriminalvårdsstyrelsen får genom föreskrifter eller beslut i särskilda fall flytta över sin befogenhet enligt 10 b, 11 a och 11 b §§ lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård till någon annan kriminalvårdsmyndighet än styrelsen eller till tjänstemän inom kriminalvården. Förordning (2000:369).

Underrättelseskyldighet

11 §  På begäran av en utländsk medborgare skall underrättelse lämnas till hans hemlands konsulat enligt lagen (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten.

[S2]Om en medborgare i Japan, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Schweiz eller Ungern tas in på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk tvångsvård, skall Utrikesdepartementet omedelbart underrättas. Detsamma gäller när tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården upphör eller om patienten avlider på vårdinrättningen.

[S3]Innan tvångsvården upphör enligt 29 § första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 17 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall den myndighet som begärt detta underrättas och ges tillfälle att hämta patienten.

[S4]I fall då den rättspsykiatriska vården är förenad med särskild utskrivningsprövning skall chefsöverläkaren underrätta patientens hemlands ambassad eller konsulat om att avvisning, utvisning, överlämnande eller utlämning till hemlandet kommer att verkställas och att den rättspsykiatriska vården kommer att upphöra. Förordning (2003:1182).

/Träder i kraft I: 2005-10-01/

11 a §  Chefsöverläkaren skall underrätta Rikspolisstyrelsen om intagning på en sjukvårdsinrättning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, om domstolen beslutat om särskild utskrivningsprövning enligt 31 kap. 3 § brottsbalken.

[S2]Bestämmelser om skyldighet att i andra fall lämna uppgifter till Rikspolisstyrelsen finns i 35 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Förordning (2005:663).

Hemsändande av utländsk patient

12 §  På begäran av en patient som är utländsk medborgare eller av chefsöverläkaren får socialstyrelsen besluta att sända hem patienten, under förutsättning att denne tas emot i sitt hemland och kan antas få tillfredsställande vård där. Om framställningen inte har gjorts av chefsöverläkaren, skall denne höras i ärendet.

[S2]En patient får inte sändas hem annat än på egen begäran, om patienten kan anses ha fast anknytning till Sverige på grund av att han varit bosatt här under en längre tid eller har anhöriga här. En patient får inte heller sändas hem, om någon annan särskild omständighet talar emot detta. Om patienten påstår att han är politisk flykting får han sändas hem endast om Migrationsverket medgett det.

[S3]Polismyndigheten skall på begäran av socialstyrelsen lämna biträde för att verkställa hemsändandet.

[S4]Vid hemsändande av medborgare i stat med vilken särskild överenskommelse i ämnet träffats, skall chefsöverläkaren på begäran till utrikesdepartementet överlämna en kopia av patientens journal. Förordning (2000:404).

Övriga bestämmelser

13 §  En läkare som fått sådant uppdrag att fullgöra chefsöverläkarens uppgifter som anges i 39 § eller 40 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 23 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall fullgöra även andra uppgifter som enligt denna och andra förordningar ankommer på chefsöverläkaren och som följer av uppdraget.

14 §  Socialstyrelsen får medge sådana undantag från krav på läkares legitimation eller specialistkompetens som anges i 40 § första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

 • SOSFS 2008:18: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

15 §  Socialstyrelsen skall förordna sådana sakkunniga som anges i 42 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

16 §  Chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet enligt 19 § tredje stycket, 20 § tredje stycket samt 49 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård skall fullgöras på det sätt som socialstyrelsen närmare anger.

 • SOSFS 2008:18: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

17 §  Bestämmelserna i 14--16 §§ gäller även vid rättspsykiatrisk vård.

18 §  Vårdintyg skall vara avfattade enligt formulär som Socialstyrelsen fastställer. Vårdplanen skall innehålla de uppgifter som Socialstyrelsen föreskriver. Förordning (2000:369).

19 §  Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och denna förordning.

 • SOSFS 2008:18: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
 • SOSFS 2006:9: Socialstyrelsens föreskrifter om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning
 • SOSFS 2008:19: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av delar av Socialstyrelsens före­ skrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårds­ inrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rätts­ psykiatrisk undersökning

20 §  Socialstyrelsen har tillsyn även över den rättspsykiatriska vård som får ges på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning som drivs av staten. Vid utövandet av sin tillsyn har styrelsen rätt att företa inspektioner.

Bilaga

Vårdinrättningar vid vilka rättspsykiatrisk vård får ges i fall som avses i 1 § andra stycket 2 och 3 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
HuvudmanEnhet
Stockholms läns landstingAvdelningarna 3, 5, 11 och 66, Beckomberga sjukhus, Stockholm Avdelning M 77, Huddinge sjukhus Klinik Huddinge-Brännkyrka, avdelning 113, för särskilt vårdkrävande, Huddinge sjukhus
Uppsala läns landstingAvd. 100, 102, 103, 105, 139, 156 och 99 D, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Södermanlands läns landstingKarsuddens sjukhus, Katrineholm
Östergötlands läns landstingRättspsykiatriska regionvårdskliniken, Birgittas sjukhus, Vadstena
Jönköpings läns landsting--
Kronobergs läns landstingKlinik 6, Regionkliniken för vårdkrävande patienter, Södra sjukvårdsregionen, Växjö
Kalmar läns landstingFasta paviljongen samt specialavdelningen, Västerviks sjukhus
Blekinge läns landstingDen länsövergripande akutenheten, Centrallasarettet i Karlskrona Sektorsavdelning i Karlskrona Öst, Sektorsavdelning Karskrona Väst och Sektorsavdelning Karlshamn, Vuxenpsykiatriska kliniken, Gullberna
Skåne läns landstingPsykiatriska intensivvårdsavdelningen, Centralsjukhuset i Kristianstad Avdelning 209, Enheten för patienter med särskilt tillsynsbehov, Centralsjukhuset i Kristianstad Avdelning 1 A och 83 B, S:t Lars sjukhus, Lund Avdelning 26, S:ta Maria sjukhus, Helsingborg Avdelning 70, Lasarettet, Helsingborg Enheten för särskilt vårdkrävande, Malmö Östra sjukhus Särskilda enheten inom vårdavdelning 2, Enheten för särskilt vårdkrävande, Malmö Östra sjukhus Avdelningarna 5 och 7, Malmö Östra sjukhus Intagningsavdelningen, Psykiatriska akutmottagningen, Malmö Allmänna sjukhus
Hallands läns landstingIntagningsavdelningen, psykiatriska kliniken, Länssjukhuset i Halmstad
Västra Götalands läns landstingAvdelning 9 A samt avdelning 1B, Östra klinikerna, Vänersborg Avd. 6, Rehab.kliniken, Falköpingsklinikerna, Falköping Avdelning 19, Rättspsykiatriska avdelningen, Göteborg
Värmlands läns landstingAvdelningarna 21 och 31, Mariebergsklinikerna, Kristinehamn Avdelning 57/58 vid psykiatriska kliniken, Karlstad
Örebro läns landstingEnheten för särskilt vårdkrävande, Psykiatriska länskliniken, Örebro Avdelning 53 och 107, Psykiatriska kliniken, Nordvästra, Örebro Avdelning 52, Psykiatriska kliniken, Sydöstra, Örebro
Västmanlands läns landstingAvd. 92, Basenhet Psykiatri Service, Västerås
Dalarnas läns landstingRegionvårdsenheten, Säters sjukhus Avdelning 64, Psykiatriska kliniken, Mora
Gävleborgs läns landstingAvd. 6, Neuropsykiatriska kliniken, Bollnäs sjukhus Avdelningarna 23 och 28, Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset, Gävle
Västernorrlands läns landstingRättspsykiatriska regionvårdsenheten, Sundsvalls sjukhus
Jämtlands läns landstingAvdelning 5, Psykiatriska kliniken, Östersunds sjukhus Avdelning 624, Frösöklinikerna, Östersund
Västerbottens läns landstingRegionvårdsenheten, Regionsjukhuset, Umeå
Norrbottens läns landstingAvdelning 25, Piteå lasarett
Gotlands kommun--
Malmö kommunEnheten för särskilt vårdkrävande, Malmö Östra sjukhus Särskilda enheten inom vårdavdelning 2, Enheten för särskilt vårdkrävande, Malmö Östra sjukhus Avdelningarna 5 och 7, Malmö Östra sjukhus Intagningsavdelningen, Psykiatriska akutmottagningen, Malmö Allmänna sjukhus
Göteborgs kommunAvdelning 19, Rättspsykiatriska avdelningen, Göteborg
Förordning (1998:1520).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:569) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

  Omfattning
  ändr. 2 §, bil.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1995:739) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1269) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:637) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1520) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:369) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 2, 7, 10, 11, 18 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:404) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2003:1182) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:663) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.
 2. Uppgiftsskyldigheten enligt 11 a § skall omfatta även den som vid ikraftträdandet genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Omfattning
ny 11 a §
Ikraftträder
2005-10-01

Förordning (2005:1010) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
upph. 10 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:295) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
upph. 4 §, bil; ändr. 19 §; ny 11 b §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:667) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 2, 16 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1190) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:254) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 11, 12 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:364) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:669) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 2, 7 §§; ny 21 §
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:1313) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 11 b §
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2010:1371) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:179) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 2, 3, 11 b, 16, 20, 21 §§; ny 22 §
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2014:65) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
upph. 21 §
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:1291) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 11 a, 11 b §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:342) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 11 b §
Ikraftträder
2016-06-01

Förordning (2016:882) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-12-01

Förordning (2017:147) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:371) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:380) om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-01