Inaktuell version

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

(LSS)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-05-27
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2003:885
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

2 §  Varje landsting skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser enligt 9 § första stycket 1.

[S2]Varje kommun skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser enligt 9 § första stycket 2--10.

3 §  Vad som föreskrivs för landsting i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i något landsting.

4 §  Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag.

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 §  Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

6 §  Verksamheten enligt denna lag skall bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

[S2]För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.

Rätten till insatser

7 §  Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § första stycket 1--9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 §1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 § första stycket 10.

[S2]Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.

8 §  Insatser enligt denna lag skall ges den enskilde endast om han begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom.

Insatserna för särskilt stöd och särskild service

9 §  Insatserna för särskilt stöd och service är

 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och

[S2]livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,

 1. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den

[S3]del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om

[S4]assistansersättning,

 1. ledsagarservice,
 2. biträde av kontaktperson,
 3. avlösarservice i hemmet,
 4. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
 5. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt

[S5]under lov,

 1. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo

[S6]utanför föräldrahemmet,

 1. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
 2. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (1997:723).

9 a §  Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).

[S2]Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

[S3]Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte i något fall ersättning som den enskilde själv lämnar

 1. till någon som han eller hon lever i hushållsgemenskap med, eller
 2. till en personlig assistent för arbete som utförts på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2-4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete. Lag (2000:1030).

9 b §  Insatser enligt 9 § 2 avser tid efter det att den insatsberättigade har fyllt 65 år endast om

 1. insatsen har beviljats innan han eller hon har fyllt 65 år, eller
 2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före 65-årsdagen och därefter blir beviljad.

[S2]Insatser enligt 9 § 2 får dock inte utökas efter det att den insatsberättigade har fyllt 65 år. Lag (2000:1030).

9 c §  I insatserna enligt 9 § 5-8 och 10 samt i insatsen bostad med särskild service för vuxna ingår också omvårdnad. I insatserna bostad med särskild service för barn och ungdomar samt bostad med särskild service för vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Lag (2000:1441).

10 §  I samband med att insats enligt denna lag beviljas kan den enskilde begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom. I planen skall även redovisas åtgärder som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen skall fortlöpande och minst en gång om året omprövas.

[S2]Landstinget och kommunen skall underrätta varandra om upprättade planer.

11 §  Om någon till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet, långvarigt missbruk av beroendeframkallande medel eller någon annan liknande orsak är ur stånd att själv ta hand om sådant ekonomiskt stöd från kommunen som avses i 9 § första stycket 2, får kommunen besluta att ersättningen skall betalas ut till någon annan person för att användas till kostnader för personlig assistans till den stödberättigade.

12 §  Kommunen får besluta om återbetalning av ekonomiskt stöd som kommunen beviljat enligt 9 § första stycket 2, om den som erhållit stödet eller hans ställföreträdare genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att det ekonomiska stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om det ekonomiska stödet annars har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som erhållit stödet eller hans ställföreträdare skäligen borde ha insett detta.

13 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om verksamhet enligt 9 § första stycket 6--10 meddela föreskrifter till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa.

Särskilda uppgifter för kommunen

14 §  Kommunen skall verka för att insatser som skall tas upp i planer som avses i 10 § samordnas.

15 §  Till kommunens uppgifter hör att

 1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är,
 2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda,
 3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag,
 4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete eller studier,
 5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1 §,
 6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 § kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett förmyndarskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra, samt
 7. samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder.

15 a §  Kommunen skall lämna ut vissa personuppgifter beträffande enskilda som beviljas insatser enligt 9 § till Socialstyrelsen för framställning av officiell statistik. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas ut. Lag (2003:885).

Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas ansvar

16 §  En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen.

[S2]Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, skall kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser från kommunen enligt 9 §. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked skall bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen skall utan dröjsmål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde.

[S3]Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en tillfällig vistelse i en kommun skall kommunen ge det stöd och den hjälp som omedelbart behövs.

[S4]Såvitt avser landstingets förpliktelser gäller vad som sägs i denna paragraf om kommunen i stället landstinget.

17 §  Ett landsting eller en kommun får med bibehållet ansvar sluta avtal med någon annan om att tillhandahålla insatser enligt denna lag.

[S2]Ett landsting och en kommun som ingår i landstinget får träffa avtal om att ansvar för en eller flera uppgifter enligt denna lag överlåts från landstinget till kommunen eller från kommunen till landstinget. Om en sådan överlåtelse sker skall föreskrifterna i denna lag om landsting eller kommun gälla för den till vilken uppgiften överlåtits.

[S3]Om ett landsting och en kommun har träffat en överenskommelse enligt andra stycket, får överlåtaren lämna sådant ekonomiskt bidrag till mottagaren som motiveras av överenskommelsen. Har en överlåtelse skett från ett landsting till samtliga kommuner som ingår i landstinget, får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna.

17 a §  Utan hinder av 16 § första stycket får en kommun om särskilda skäl föreligger träffa avtal om kostnadsansvar för insatser enligt 9 § för en enskild som genom insats enligt 9 §8 eller 9 inte längre är eller inte kommer att vara bosatt i kommunen. Sådant avtal får träffas med en annan kommun eller med en enskild vårdgivare i en annan kommun. Lag (2000:1032).

Avgifter m.m.

18 §  Av dem som enligt beslut av allmän försäkringskassa är berättigade att få assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning får avgift för personlig assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning.

19 §  Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller hel garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension eller hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller som har annan inkomst av motsvarande storlek får skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen skall se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Lag (2002:199).

20 §  Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.

21 §  I andra fall än som anges i 18--20 §§ får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas ut för insatser enligt denna lag.

Nämnder

22 §  Ledningen av landstingets eller kommunens verksamhet enligt denna lag skall utövas av en eller flera nämnder som fullmäktige utser. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Lag (2003:197).

Enskild verksamhet

23 §  En enskild person får inte utan tillstånd av länsstyrelsen yrkesmässigt bedriva sådan verksamhet om avses i 9 § första stycket 6--10. Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. Länsstyrelsen har rätt att inspektera verksamheten.

[S2]Enskild verksamhet skall stå under tillsyn av den eller de nämnder som avses i 22 § i den kommun där verksamheten bedrivs. Om ansvaret för uppgiften överlåtits till landstinget enligt 17 § andra stycket skall verksamheten i stället stå under tillsyn av landstingets motsvarande nämnd. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten.

24 §  Om det råder något allvarligt missförhållande inom en enskild verksamhet som avses i 23 §, skall länsstyrelsen förelägga den som bedriver verksamheten att avhjälpa missförhållandet.

[S2]Om länsstyrelsens föreläggande inte följs, får länsstyrelsen återkalla tillståndet.

Tillsyn m.m.

25 §  Socialstyrelsen har den centrala tillsynen över verksamhet enligt denna lag. Styrelsen skall följa, stödja och utvärdera verksamheten samt informera om den och stimulera till vidareutveckling.

26 §  Länsstyrelsen har inom länet tillsyn över verksamhet enligt denna lag och får då inspektera verksamheten.

[S2]Länsstyrelsen skall också inom länet

 1. informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör verksamheten,
 2. ge kommunerna råd i deras verksamhet,
 3. verka för att kommunerna och landstingen planerar för att kunna tillgodose framtida stöd- och servicebehov, samt
 4. främja samverkan i planering mellan kommunerna, landstingen och andra samhällsorgan. Lag (2000:526).

26 a § Har upphävts genom lag (2002:439).

Överklagande

27 §  Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av länsstyrelsen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

 1. insatser för en enskild enligt 9 §,
 2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
 3. återbetalning enligt 12 §,
 4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,
 5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §, eller
 6. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut skall gälla först sedan det vunnit laga kraft. Lag (2002:439).

Straff

28 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 23 § första stycket första meningen döms till böter.

Särskild avgift

28 a §  En kommun eller ett landsting som underlåter att utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, skall åläggas att betala en särskild avgift.

[S2]Avgiften tillfaller staten. Lag (2002:439).

28 b §  Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor.

[S2]När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur länge dröjsmålet pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara.

[S3]Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I ringa fall skall inte någon avgift tas ut. Lag (2002:439).

28 c §  Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av länsstyrelsen av den länsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen. En ansökan som avser ett landsting prövas av den länsrätt inom vars domkrets landstingets förvaltning förs.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2002:439).

28 d §  Om en kommun eller ett landsting efter att ha ålagts att betala särskild avgift fortfarande underlåter att tillhandahålla insatsen får ny särskild avgift dömas ut.

[S2]Särskild avgift får dömas ut bara om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget inom två år från det att domen om insatsen vunnit laga kraft. Lag (2002:439).

Tystnadsplikt

29 §  Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas personliga förhållanden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Övergångsbestämmelse

  Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:321, Prop. 1992/93:159, Bet. 1992/93:SoU19
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:1701) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:107, Prop. 1994/95:77, Bet. 1994/95:SoU7
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1995-02-01

Lag (1995:100) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1996:534) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:262, Prop. 1995/96:146, Bet. 1995/96:SoU15
  Omfattning
  ändr. 9 §; nya 9 a, 9 b §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:5, Prop. 1996/97:146, Bet. 1997/98:SoU4
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (2000:526) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:240, Prop. 1999/2000:79, Bet. 1999/2000:SoU14
Omfattning
ändr. 26, 27 §§; ny 26 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1030) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. En person som före den 1 januari 2001 har beviljats insats enligt 9 § 2 denna lag men som insatsen har upphört för på grund av han eller hon har fyllt 65 år har rätt att efter en ny ansökan återfå insatsen tidigast fr.o.m. den 1 januari 2001. Insatsens omfattning skall grundas på det beslut som gällde närmast före 65-årsdagen. En sådan ansökan skall ha kommit in till kommunen senast den 31 december 2002.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:23, Prop. 2000/01:5, Bet. 2000/01:SoU3
Omfattning
ändr. 9 a §; ny 9 b §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1032) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2000/01:24, Prop. 2000/01:6, Bet. 2000/01:SoU4
Omfattning
ny 17 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1441) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2000/01:96
Omfattning
nuvarande 9 b § i 1996:534 betecknas 9 c §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:199) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:439) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
 2. Äldre bestämmelser gäller när fråga är om dröjsmål med verkställighet av avgöranden som meddelats före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:271, Prop. 2001/02:122, Bet. 2001/02:KU27
Omfattning
upph. 26 a §; ändr. 27 §; nya 28 a, 28 b, 28 c, 28 d §§, rubr. närmast före 28 a §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2003:197) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2002/03:158, Prop. 2002/03:20, Bet. 2002/03:SoU12
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:885) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2003/04:40, Prop. 2002/03:151, Bet. 2003/04:FiU9
Omfattning
ny 15 a §
Ikraftträder
2004-03-01

Lag (2004:826) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:125) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2004/05:165, Prop. 2004/05:39, Bet. 2004/05:SoU12
Omfattning
ändr. 2, 6, 7, 11, 12, 13, 23, 27 §§, rubr. närmast före 27 §; nya 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 23 a, 23 b, 23 c, 24 a, 27 a §§, rubr. närmast före 21 a, 24 a §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2007:1313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2007/08:52, Prop. 2006/07:129, Bet. 2007/08:SoU5
Omfattning
nuvarande 23 b, 23 c §§ betecknas 23 c, 23 d §§; ändr. 23 a §, den nya 23 d §; ny 23 b §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2008:77) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2007/08:134, Prop. 2007/08:43, Bet. 2007/08:SoU8
Omfattning
ändr. 28 a, 28 b, 28 d §§; nya 28 e, 28 f, 28 g, 28 h §§, rubr. närmast före 28 f §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:454) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:597) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2008/09:259, Prop. 2008/09:160, Bet. 2008/09:SoU22
Omfattning
upph. 24 §; ändr. 13, 23, 23 c, 23 d, 25, 26, 27, 28 c, 28 f, 28 g §§; nya 26 a, 26 b, 26 c, 26 d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h, 30 §§, rubr. närmast före 30 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:813) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 27, 28 c §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:430) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2009/10:287, Prop. 2009/10:131, Bet. 2009/10:SoU19
Omfattning
ändr. 24 a §, rubr. närmast före 24 a §; nya 23 e, 24 b, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 24 g §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2010:480) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2009/10:300, Prop. 2009/10:176, Bet. 2009/10:SoU21
Omfattning
ändr. 8, 9, 9 a, 10, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28 §§, rubr. närmast före 23 § sätts närmast före 23 a §, nya 6 a, 8 a, 26 i §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:329) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2010/11:202, Prop. 2010/11:49, Bet. 2010/11:SoU12
Omfattning
upph. 17 a §, ändr. 16, 27, 28 a, 28 e §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 28 i §§
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:SoU1
Omfattning
nuvarande 9 c § betecknas 9 e §; ändr. 9 a, 13, 15, 23, 26, 26 f, 26 g, 27 §§; nya 9 c, 9 d, 11 a, 24 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 23, 23 c, 23 d, 24 f, 25, 26 a, 26 c, 26 d, 26 f, 26 g, 26 h, 26 i, 27, 28 c, 28 f, 28 g, 28 i §§
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2012:961) om ändring i lagen (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 9 c, 15, 23, 26 f, 26 g, 27 §§ i 2012:930

Lag (2013:272) om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2012/13:204, Prop. 2012/13:82, Bet. 2012/13:SoU19
Omfattning
ny 3 p övergångsbest. till 2012:940

Lag (2014:756) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 26 e, 27 a §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:985) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2015/16:101, Prop. 2015/16:43, Bet. 2015/16:SoU5
Omfattning
ändr. 16 d §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2017:39) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2016/17:221, Prop. 2016/17:30, Bet. 2016/17:CU11
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:735) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2016/17:336, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 28 f, 28 g §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:113) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2017/18:164, Prop. 2017/18:78, Bet. 2017/18:SoU17
Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraftträder
2018-04-01

Lag (2018:223) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2017/18:210, Prop. 2017/18:80, Bet. 2017/18:CU6
Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:556) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2017/18:274, Prop. 2017/18:175, Bet. 2017/18:SoU34
Omfattning
ny 15 b §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:571) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2017/18:304, Prop. 2017/18:151, Bet. 2017/18:KU30
Omfattning
ändr 17 §
Ikraftträder
2018-07-01

(2018:1155) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2017/18:356, Prop. 2017/18:158, Bet. 2017/18:FiU43
Omfattning
nuvarande 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e §§ betecknas 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g §§; ändr. 13, 23, 26, 26 f, 26 g, 27 §; nya 20 a, 23 a, 23 b §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2018/19:11, Prop. 2017/18:273, Bet. 2018/19:SoU4
Omfattning
ändr. 16 d §
Ikraftträder
2019-04-02

Lag (2019:55) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2018/19:125
Omfattning
ändr. 23 c, 23 d, 23 f §§
Ikraftträder
2019-03-15

Lag (2019:618) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2019/20:7, Prop. 2018/19:145, Bet. 2019/20:SoU3
Omfattning
ändr. 9 a §
Ikraftträder
2019-11-01

Lag (2019:883) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2, 3, 10, 16, 17, 21 d, 22, 23, 26 f, 28 a, 28 c, 28 d, 28 e §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraftträder
2020-01-01