Inaktuell version

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1994-03-30
Ändring införd
SFS 1994:137 i lydelse enligt SFS 2016:381
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2001:471 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar som

 1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap.2 eller 2 a §utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande),
 2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller
 3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas.

[S2]Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.

[S3]Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på en förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd.

[S4]En utlänning som vistas här med stöd av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap.15 eller 15 b §utlänningslagen omfattas inte av denna lag. Detsamma gäller en utlänning för vilken en ansökan om ett sådant tillstånd är under prövning.

[S5]I 2 och 3 §§ finns särskilda bestämmelser om mottagande av barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (ensamkommandebarn). Bestämmelserna är tillämpliga endast så länge barnet är att anse som ensamkommande. Lag (2010:532).

2 §  Migrationsverket skall ha huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och för detta ändamål driva förläggningar. Migrationsverket får uppdra åt andra att driva förläggningar.

[S2]En kommun får anordna boenden för ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2. Vad som sägs om förläggningar i 14 och 15 §§ skall gälla även sådana boenden. Lag (2006:177).

3 §  Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska av Migrationsverket erbjudas plats på en förläggning.

[S2]Första stycket gäller inte ensamkommande barn som avses i 1 § första stycket 1 och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället anvisa en kommun som ska ordna boendet. När Migrationsverket anvisat en kommun ska det anses att barnet vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

[S3]En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning ska ändå registreras vid en sådan. Alla ensamkommande barn som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska registreras vid en förläggning. Migrationsverket svarar sedan för att bistånd lämnas enligt denna lag.

[S4]För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 ska biståndet lämnas av socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas. Lag (2013:755).

3 a §  En kommun skall lämna bistånd enligt denna lag till utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 om de vistas i kommunen och om biståndet behövs tills dess att Migrationsverket tar över ansvaret för att bistånd lämnas. Lag (2002:1112).

Sysselsättning

4 §  Migrationsverket skall i lämplig omfattning ge dem som avses i 1 § första stycket 1 och 2 sysselsättning genom att de får tillfälle att delta i svenskundervisning, i skötseln av förläggningar och i annan verksamhet som bidrar till att göra vistelsen meningsfull. Lag (2000:296).

5 §  Utlänningar som deltar i verksamhet som avses i 4 § ska inte anses som arbetstagare.

[S2]De ska dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap.1-9 §§, 3 kap.1-4 och 6-13 §§, 4 kap.1-4 och 8-10 §§, 5 kap.1-3 §§ samt 7-9 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160).

[S3]Därvid ska vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som svarar för den verksamhet i vilken utlänningen deltar. Lag (2008:941).

6 §  Om utlänningar skall delta i verksamhet som avses i 4 § och som drivs av någon annan än Migrationsverket skall skriftligt avtal om villkoren för verksamheten träffas mellan verket och den som driver verksamheten. Migrationsverket får uppdra åt andra att träffa sådana avtal. Lag (2000:296).

7 §  Strider en överenskommelse mellan den som tillhandahåller sysselsättning och en utlänning mot ett avtal enligt 6 § är överenskommelsen ogiltig.

Rätt till bistånd

8 §  Bistånd enligt 1319 §§ lämnas till utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 under förutsättning att de är registrerade vid en förläggning.

[S2]Utlänningar som vistas på förläggning har rätt till bistånd även efter det att de har beviljats uppehållstillstånd, om de inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun.

[S3]Utlänningar som inte vistas på förläggning har rätt till bistånd även under en månad från den dag de har beviljats uppehållstillstånd.

[S4]Bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag får inte betalas ut för tid då etableringsersättning lämnas till en utlänning som deltar i aktiviteter enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Lag (2010:201).

9 §  Bistånd enligt 17--19 §§ lämnas till utlänningar som avses i 1 § första stycket 3. Bistånd lämnas dock inte, om ansökan om uppehållstillstånd avser endast en förlängning av ett tidigare tillstånd på i övrigt oförändrade villkor.

10 §  Dagersättning enligt 17 § får sättas ned för en utlänning som fyllt 18 år om han eller hon

 1. utan giltigt skäl vägrar att delta i verksamhet som avses i 4 §,
 2. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att inte medverka till att klarlägga sin identitet, eller
 3. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att hålla sig undan.

[S2]Nedsättning enligt första stycket får dock inte avse den del av ersättningen som är avsedd att täcka utgifter för utlänningens egen mathållning.

[S3]Dagersättningen får sättas ned helt för utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 om utlänningen även efter det att nedsättning har gjorts enligt första stycket

 1. utan giltigt skäl vägrar att delta i verksamhet som avses i 4 §,
 2. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att inte medverka till att klarlägga sin identitet, eller
 3. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att hålla sig undan,

[S4]om utlänningen erbjuds plats på en förläggning och fri kost ingår i den erbjudna inkvarteringen.

[S5]Bestämmelserna om nedsättning av dagersättning tillämpas också i de fall en utlänning utan giltigt skäl vägrar att medverka till åtgärd som är nödvändig för att ett beslut om avvisning eller utvisning skall kunna verkställas. Lag (2004:1377).

11 §  Rätten till bistånd upphör

 1. när uppehållstillstånd ges utom i fall som avses i 1 § första stycket 2 samt 8 § andra och tredje stycket, eller
 2. när utlänningen lämnar landet.

[S2]För en vuxen utlänning som inte bor tillsammans med ett eget barn under 18 år eller ett barn under 18 år för vilket han eller hon får anses ha trätt i föräldrarnas ställe upphör rätten till bistånd, om det inte är uppenbart oskäligt, också

 1. när utlänningens tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen (2005:716) löper ut, eller
 2. när beslutet om avvisning eller utvisning får laga kraft, om beslutet inte innehåller någon tidsfrist för frivillig avresa.

[S3]Rätten till bistånd upphör dock inte när den tidsfrist som anges i andra stycket 1 löper ut om beslutet om avvisning eller utvisning då inte får verkställas till följd av att Migrationsverket eller en domstol har beslutat om inhibition eller har beviljat ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Rätten till bistånd upphör då, om det inte är uppenbart oskäligt, i stället en vecka efter det att beslutet om avvisning eller utvisning på nytt blir verkställbart. Lag (2016:381).

11 a §  Om rätten till bistånd har upphört enligt 11 § andra eller tredje stycket och Migrationsverket eller en domstol därefter beslutar om inhibition i verkställighetsärendet eller beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716), har utlänningen efter anmälan till Migrationsverket åter rätt till bistånd enligt denna lag. Blir beslutet om avvisning eller utvisning på nytt verkställbart upphör rätten till bistånd, om det inte är uppenbart oskäligt, en vecka efter den tidpunkten. Lag (2016:381).

12 §  Den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas har inte rätt till bistånd.

Förmåner

13 §  Bistånd enligt denna lag lämnas i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag.

14 §  Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte själva ordnar bostad har rätt till logi på en förläggning.

15 §  Den som har inkomst av förvärvsarbete eller som har annan inkomst eller egna tillgångar och som har logi på en förläggning skall betala ett skäligt belopp som ersättning till Migrationsverket. När kost ingår i inkvarteringen på en förläggning skall skälig ersättning betalas även för detta. Lag (2000:296).

16 §  Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som på egen hand ordnar bostad har i särskilda fall rätt till bidrag till bostadskostnad (bostadsersättning). Lag (2004:1377).

17 §  En utlänning som omfattas av denna lag och som saknar egna medel har rätt till bistånd för sin dagliga livsföring (dagersättning).

[S2]I 10 § anges i vilka fall dagersättning får sättas ned. Lag (2004:408).

19 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer grunder för beräkning av de belopp som avses i 15-18 §§ samt meddelar närmare föreskrifter om i vilka fall bostadsersättning och särskilt bidrag får beviljas. Lag (2004:1377).

Rätt att föra talan

20 §  Den som har fyllt 16 år har rätt att själv föra sin talan i mål eller ärenden enligt denna lag.

Delgivning

21 §  I mål eller ärende enligt denna lag får delgivning inte ske enligt 3438 och 4751 §§delgivningslagen (2010:1932). I mål vid allmän förvaltningsdomstol får dock delgivning ske enligt 48 § första stycket 1 samma lag, om utlänningen har lämnat landet. Lag (2010:1962).

Överklagande av beslut

22 §  Migrationsverkets eller socialnämndens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Migrationsverkets beslut om anvisning av ensamkommande barn får dock inte överklagas.

[S2]Migrationsverkets beslut får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets utlänningen vistades när beslutet fattades.

[S3]Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:755).

Statlig ersättning

23 §  En kommun som har lämnat bistånd enligt denna lag har rätt till ersättning från staten för biståndet.

Tystnadsplikt

24 §  Den som är eller har varit verksam inom förläggningsverksamhet som drivs av enskild på uppdrag av Migrationsverket enligt 2 §, får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har erfarit om enskildas personliga förhållanden. Lag (2000:296).

Införd: SFS 1994:971 (None)
Ändrad: SFS 2000:296 (None)

Krig och krigsfara m. m.

25 §  Regeringen får meddela särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, om Sverige är i krig eller krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Lag (1994:1736).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994, då lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl. skall upphöra att gälla. I fråga om beslut som har meddelats före den 1 juli 1994 skall dock den upphävda lagen gälla. Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, får föreskriva att bistånd får lämnas i form av kostnadsfri bostad till den som vid ikraftträdandet hade sådant bistånd enligt den upphävda lagen.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:188, Prop. 1993/94:94, Bet. 1993/94:SfU11
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:971) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:458, Prop. 1993/94:150, Bet. 1993/94:FiU20
  Omfattning
  ändr. 10 §; nya 24 §, rubr. närmast före 24 §

Lag (1994:1736) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:80, Prop. 1994/95:7, Bet. 1994/95:FöU2
  Omfattning
  nya 25 §, rubr. närmast före 25 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:103) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:558) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:345, Prop. 1994/95:206, Bet. 1994/95:SfU18
  Omfattning
  ändr. 1, 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1728) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1996:1384) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:80, Prop. 1996/97:25, Bet. 1996/97:SfU5
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:1103) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:65, Prop. 1997/98:17, Bet. 1997/98:JuU6
  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (2000:296) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande och flyktingar m.fl.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:159, Prop. 1999/2000:43, Bet. 1999/2000:SfU9
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6, 15, 22, 24 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:471) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:1112) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:47, Prop. 2001/02:185, Bet. 2002/03:SfU4
Omfattning
ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2003-01-15

Lag (2004:408) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. De nya bestämmelserna i 10 § första stycket 2 och tredje stycket 2 skall tillämpas endast i fråga om sådan bristande medverkan att klarlägga sin identitet som ägt rum sedan lagen trätt i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:214, Prop. 2003/04:50, Bet. 2003/04:SfU11
Omfattning
ändr. 10, 16, 17 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1377) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för ansökningar om bostadsersättning som gjorts före ikraftträdandet och som avser tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:113, Prop. 2004/05:28, Bet. 2004/05:SfU7
Omfattning
ändr. 1, 10, 16, 19 §§
Ikraftträder
2005-03-01

Lag (2005:718) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:1, Prop. 2004/05:170, Bet. 2004/05:SfU17
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-03-31

Lag (2006:177) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:165, Prop. 2005/06:46, Bet. 2005/06:SfU12
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:323) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:150, Prop. 2006/07:53, Bet. 2006/07:SFU7
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2008:941) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:26, Prop. 2008/09:5, Bet. 2008/09:AU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:817) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1546) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:133, Prop. 2009/10:31, Bet. 2009/10:SfU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:201) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:208, Prop. 2009/10:60, Bet. 2009/10:AU7
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-12-01

Lag (2010:532 ) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:309, Prop. 2009/10:190, Bet. 2009/10:SfU19
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:1962) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:331) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:202, Prop. 2010/11:49, Bet. 2010/11:SoU12
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2013:755) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:2, Prop. 2012/13:162, Bet. 2012/13:SfU11
Omfattning
ändr. 3, 22 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2016:381) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Prop. 2015/16:146, Bet. 2015/16:FiU42
Omfattning
ändr. 11 §; ny 11 a §
Ikraftträder
2016-06-01

Lag (2017:229) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:196, Prop. 2016/17:86, Bet. 2016/17:SfU7
Omfattning
ny 12 a §
Ikraftträder
2017-05-01

Lag (2017:578) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:316, Prop. 2016/17:172, Bet. 2016/17:SfU25
Omfattning
ändr. 1 §; nya 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2017:586) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:340, Prop. 2016/17:175, Bet. 2016/17:AU15
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:346) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:253, Prop. 2017/18:119, Bet. 2017/18:SfU20
Omfattning
ändr. 1 b, 3, 3 a §§
Ikraftträder
2018-06-01