Inaktuell version

Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2011:284
Upphäver
Förordning (1987:1072) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt
Lag (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-09

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om frihet från och återbetalning av annan skatt än tull vid import av varor från tredje land i vissa fall. I lagen finns även bestämmelser om beräkning av tull och skatt i vissa fall. Lag (2008:1413).

2 § Har upphävts genom lag (2000:1296).

[K1]3 §  Vad som sägs i denna lag om frihet från skatt vid import från tredje land ska även gälla i fråga om varor som förs in i landet från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde när införseln sker under sådana förhållanden som vid import från tredje land skulle ha medfört rätt till frihet från skatt enligt denna lag.

[S2]Vid tillämpning av första stycket ska vad som sägs om tredje land gälla område som ligger inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde och vad som sägs om unionen gälla EU:s skatteområde. Lag (2011:284).

[K1]4 §  Genom denna lag genomförs

 • rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor (kodifierad version),
 • artikel 12 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv 2010/12/EU,
 • rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer,
 • artikel 143 fa i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, senast ändrat genom rådets direktiv 2010/23/EU, och
 • rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från införselskatter på varor i små försändelser av icke- kommersiell karaktär från tredjeländer. Lag (2010:1893).

Prop. 2010/11:28: En ny fjärde strecksats införs som upplyser om att lagen genomför artikel 143 fa i mervärdesskattedirektivet. I övrigt aktualiseras paragrafen när det gäller hänvisningarna till de olika direktiven. Vidare placeras strecksatserna i kronologisk ordning utifrån direktivens årtalsangivelse.

Se vidare avsnitt 6.3.2.

[K1]5 §  Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen (2000:1281). Lag (2000:1296).

[K2]1 §  Särskilda bestämmelser om frihet från skatt för varor som medförs av resande finns i 3 kap.

[K2]2 §  Frihet från skatt vid import ska, om inte annat följer av 3 §, medges för en vara som övergår till fri omsättning under sådana omständigheter som för en tullpliktig vara medför tullbefrielse enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version), lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen eller lagen.

[S2]Första stycket tillämpas också för en vara som får föras in tullfritt enligt internationella överenskommelser om gränsöverskridande renbetning mellan Sverige och Norge.

[S3]Frihet från skatt vid import ska medges även i de fall som anges i 3 a, 4 och 5-9 §§ samt i 3 kap.

[S4]Frihet från skatt ska medges även när förutsättningar för hel frihet från tull vid temporär import föreligger. Lag (2010:1893).

Prop. 2010/11:28: I första stycket ersätts hänvisningen till rådets förordning (EEG) nr 918/83 med en hänvisning till den numera gällande rättsakten för tullbefrielse, rådets förordning (EG) nr 1186/2009. I tredje stycket tas en hänvisning till den nya 3 a § paragrafen in, eftersom ytterligare frihet från skatt anges där.

[K2]3 §  Rätt till frihet från skatt vid import enligt 2 § föreligger inte om den importerade varan utgörs av

 1. kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med att verksamhet överförs från tredje land till unionen,
 2. undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel, vetenskapliga instrument och apparater i andra fall än dem som anges i 7 eller 8 §,
 3. skattemärken eller liknande bevis på betalning av skatt eller avgift i tredje land,
 4. proviant för järnvägståg,
 5. alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror i en försändelse från en privatperson till en annan privatperson, eller
 6. försändelser som utgör ett led i en postorderförsäljning i andra fall än då försändelserna är sådana som avses i 4 § 4.Lag (2011:284).

[K2]3 a §  Rätt till frihet från mervärdesskatt ska medges vid import av varor som görs av ett i Sverige beläget kontor eller anläggning som tillhör

 • Europeiska unionen,
 • Europeiska atomenergigemenskapen,
 • Europeiska centralbanken,
 • Europeiska investeringsbanken, eller
 • ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemenskapen och för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier gäller.

[S2]Frihet från skatt enligt första stycket gäller endast i den omfattning skattefriheten inte leder till att konkurrensen snedvrids. Lag (2011:284).

Prop. 2010/11:28: Paragrafen genomför artikel 143 fa i mervärdesskattedirektivet när det gäller skattefriheten som föreskrivs där vid gemenskapsinstitutioners m.fl. import av varor till Sverige. Vad avser innebörden av uttrycket ”kontor eller anläggning” hänvisas till kommentaren avseende 3 kap. 30 a § mervärdesskattelagen (1994:200).

Paragrafen är utformad efter Lagrådets synpunkter. Se vidare ...

[K2]4 §  Frihet från mervärdesskatt vid import ska medges för

 1. varor som levereras till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik för sådana ändamål som medför att skatt inte ska tas ut enligt 5 kap. 3 a § första stycket 4, 4 a och 5 mervärdesskattelagen (1994:200),
 2. varor av de slag som avses i 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker och som levereras för försäljning i sådan butik,
 3. en försändelse från en privatperson till en annan privatperson, utom om försändelsen består av alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror eller har ett värde som överstiger 45 euro,
 4. försändelser som består av utländska periodiska publikationer, utom om försändelsernas värde överstiger 22 euro, och
 5. andra försändelser än sådana som avses i 4 och 3 § 6, utom om försändelsernas värde överstiger 22 euro. Lag (2009:1337).

Prop. 1998/99:86: I sin nuvarande lydelse hänvisar 2 kap. 4 § till att det i ML finns bestämmelser om frihet från skatt för varor vilka såsom förnödenheter och proviant förs ombord på fartyg eller luftfartyg. Bestämmelser om frihet från mervärdesskatt vid proviantering finns i 5 kap. 9 § ML. Bestämmelser om frihet från mervärdesskatt vid import finns i 3 kap. 30 § ML. Enligt ...

Prop. 2017/18:16: Punkten 1 ändras på så sätt att fartyg i utrikes trafik ändras till fartyg som används på öppna havet och fraktar passagerare mot betalning eller används för handels-, industri- eller fiskeriverksamhet. Därmed begränsas skattefriheten på motsvarande sätt som i undantaget avseende fartyg i 3 kap. 21 a § mervärdesskattelagen (1994:200). ...

Prop. 1999/2000:105: Genom en ändring i 1 § andra stycket lagen om exportbutiker blir det tillåtet att i exportbutiker även sälja beskattade varor. Det får till följd att mervärdesskattefriheten i punkten 2 för leveranser till exportbutiker utvidgas till att omfatta varor som är avsedda för försäljning till EUresenärer. Skattefriheten för leveranser skall dock endast gälla varor ur exportbutikssortimentet. Det föreskrivs därför att frihet från skatt vid import endast skall föreligga om det är fråga om varor som avses ...

[K2]4 a §  Beloppen för skattefrihet fastställs för varje år som de belopp i kronor som motsvarar beloppen i 4 § 3-5 enligt den växelkurs som gäller första arbetsdagen i oktober året före det år beloppen ska tillämpas. Beloppen avrundas till närmaste högre hundratal kronor. Föregående års belopp ska fortsätta att gälla om de är högre än de belopp som annars skulle gälla eller om ändringen skulle vara mindre än 5 procent.

[S2]Tullverket ska publicera gällande belopp uttryckta i svenska kronor i Tullverkets författningssamling. Lag (2008:1413).

[K2]5 §  Frihet från skatt ska medges för unionsvaror som efter att ha förts ut från EU till tredje land förs in till Sverige av den som fört ut dem utan att de har bearbetats under tiden de varit utförda från EU.

[S2]Frihet från skatt enligt första stycket medges endast om varorna omfattas av tullbefrielse enligt artiklarna 185-187 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Varor som är tullfria enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ska behandlas som om de varit tullbelagda.

[S3]Frihet från skatt enligt första stycket medges inte

 • om den tidigare utförseln av varorna har medfört en rätt till återbetalning av skatt eller
 • om varorna annars inte har blivit belagda med skatt på grund av den tidigare utförseln.

[S4]Vad som anges i tredje stycket gäller dock inte om ett köp har gått åter och varorna återinförs av säljaren eller överlämnas till säljaren i omedelbar anslutning till återinförseln.

[S5]I mervärdesskattelagen (1994:200) finns särskilda bestämmelser om underlaget för beräkning av mervärdesskatt vid återinförsel av varor som bearbetats i tredje land. Lag (2011:284).

[K2]6 §  Frihet från skatt ska medges för import av egen fångst som medförs av fiskefartyg som hör hemma inom unionen. Lag (2011:284).

[K2]7 §  Frihet från skatt skall medges för import av filmer, fotografier, trycksaker, modeller, grammofonskivor, hologram och liknande åskådnings- eller ljudåtergivningsmateriel, som framställts av Förenta nationerna eller dess fackorgan och har undervisningskaraktär eller vetenskaplig eller kulturell karaktär.

[K2]8 §  Frihet från skatt skall medges för import av samlarföremål och konstverk som inte är avsedda att säljas, när den för vars räkning varorna införs är ett galleri, museum eller annan institution som har godkänts av Tullverket för skattefri import enligt denna paragraf. Frihet från skatt skall dock inte medges om varan tillhandahålls mot betalning av en person som bedriver en verksamhet som skulle ha varit yrkesmässig enligt mervärdesskattelagen (1994:200) om den hade bedrivits i Sverige. Lag (1999:426).

Prop. 2013/14:224: I paragrafen görs en ändring till följd av att begreppet yrkesmässig verksamhet ersatts med begreppen ”beskattningsbar person” och ”ekonomisk verksamhet” i mervärdesskattelagen. Paragrafen innebär att för att tullfrihet ska medges får tillhandahållaren av varan inte vara en beskattningsbar person om tillhandahållandet sker mot betalning. Dessutom görs en språklig ändring. Paragrafen har utformats efter

Lagrådets ...

[K2]9 §  Frihet från skatt skall medges för import av

 1. officiella publikationer utgivna under kontroll av exportlandet eller av internationell institution, regional eller lokal myndighet eller offentligrättsligt organ etablerat i exportlandet och
 2. trycksak utdelad av erkänd politisk organisation med anledning av val till Europaparlamentet eller i anledning av nationellt val i det land där trycksakerna har sitt ursprung.

[S2]Frihet från skatt enligt första stycket skall medges endast för varor som beskattats i exportlandet utan att den utländska skatten senare avlyfts eller återbetalats.

[K2]10 §  Har förutsättningarna för frihet från skatt enligt detta kapitel upphört skall den som medgetts skattefriheten utan dröjsmål anmäla det till Tullverket och betala den skatt som belöper på varan. Lag (1999:426).

[K2]11 §  Vad som i övrigt sägs om tullfrihet i rådets förordning (EEG) nr 918/83, lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och föreskrifter som har medelats med stöd av förordningen eller lagen skall gälla även i fråga om frihet från skatt vid import.

[K2]12 §  Medges för en vara återbetalning eller eftergift av tull vid tillämpning av tullförfarandet aktiv förädling enligt restitutionssystemet eller skulle sådan återbetalning eller eftergift ha medgetts om varan varit tullpliktig, skall annan skatt som betalats till Tullverket vid förtullningen betalas tillbaka om skatten inte kan återbäras i annan ordning.

[S2]Detsamma gäller i fråga om en vara för vilken annan återbetalning eller eftergift av tull medgetts eller skulle ha medgetts om varan varit tullpliktig, om

 1. förutsättningar för hel frihet från tull vid temporär import för varan uppenbart förelegat,
 2. varan inte får säljas på grund av föreskrift som har meddelats av hänsyn till allmän hälsovård, allmän säkerhet eller liknande intresse,
 3. varan inte stämmer överens med vad som får anses avtalat eller varan inte har överlämnats inom avtalad tid,
 4. varan uppenbarligen har beställts av misstag eller hinder av teknisk art förelåg vid införseln mot att använda varan för avsett ändamål,
 5. varan uppenbarligen av förbiseende har sänts till mottagaren och förtullats för dennes räkning,
 6. avgiften uppenbarligen har betalats av förbiseende, eller
 7. annars synnerliga skäl föreligger. Lag (1999:426).

[K2]13 §  Vad som föreskrivs i detta kapitel gäller inte avgifter inom den gemensamma jordbruks- eller fiskeripolitiken.

[K3]1 §  Frihet från skatt vid import ska, utöver vad som följer av bestämmelserna i 2 kap., medges en resande som kommer till landet från ett tredje land i den omfattning och under de villkor som sägs i detta kapitel. Skattefrihet gäller endast för varor som medförs i det personliga bagaget och under förutsättning att importen inte är av kommersiell natur.

[S2]Med det personliga bagaget avses i detta kapitel allt bagage som en resande vid sin ankomst kan visa upp för Tullverket samt polletterat bagage som registrerats för den resande hos transportföretaget vid tidpunkten för den resandes avfärd. Om resan sker med ett motordrivet transportmedel, räknas även bränslet i standardtanken och högst tio liter bränsle i en bärbar behållare som personligt bagage.

[S3]Importen anses inte vara av kommersiell natur om den är av tillfällig art och varorna är avsedda för den resandes eller hans familjs personliga behov eller som gåva. Lag (2008:1413).

2 § Har upphävts genom lag (2008:1413).
3 § Har upphävts genom lag (2008:1413).

[K3]4 §  Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för import av

 1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,
 2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
 3. fyra liter vin, och
 4. sexton liter starköl.

[S2]Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

[S3]I denna lag förstås med

[S4]spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

[S5]starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

[S6]vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

[S7]starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent. Lag (2010:1627).

Prop. 2017/18:187: I paragrafen regleras skattefrihet för resande samt vissa definitioner som används i lagen. Andra stycket kompletteras med en upplysning om att en bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i landet finns i 19 § lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Tredje stycket kompletteras med definitioner av ”e-vätskor” och ”andra nikotinhaltiga produkter”. Dessa begrepp har samma innebörd som i lagen (...

Prop. 1995/96:228: Lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. innehåller bestämmelser om frihet från och återbetalning av annan skatt än tull vid import av varor från tredje land i vissa fall. Lagen innehåller även kompletterande bestämmelser till de bestämmelser om tullfrihet för resande som finns i rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättande av ett gemenskapssystem för tullbefrielse. Vad som sägs i lagen om frihet ...

[K3]5 §  Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § medges en resande till ett sammanlagt värde som inte överstiger 430 euro för flyg- och sjöresenärer eller 300 euro för andra resenärer.

[S2]Vid beräkning av de värden som avses i första stycket ska värdet av följande varor inte beaktas:

 1. en resandes personliga bagage, när detta tillfälligt förs in eller återinförs efter en tillfällig utförsel,
 2. läkemedel som behövs för den resandes personliga behov,
 3. sådant bränsle som avses i 1 §, och
 4. sådana varor som avses i 4 §. Lag (2008:1413).

[K3]7 §  Frihet från skatt enligt detta kapitel ska medges en besättningsman på ett fartyg eller ett luftfartyg som kommer från tredje land endast för besättningsmannens personliga bagage, när detta tillfälligt förs in eller återinförs efter en tillfällig utförsel, samt för 100 cigaretter eller 20 cigarrer eller 20 cigariller eller 100 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror, om bagaget och varorna förs in när besättningsmannen reser i samband med sitt arbete.

[S2]En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

[S3]Begränsningen av rätten till frihet från skatt enligt första stycket gäller inte om besättningsmannen

 1. inför varorna i samband med att han slutar sin anställning hos rederiet eller flygföretaget eller hos annan som driver rörelse ombord, eller
 2. gör ett uppehåll i tjänstgöringen ombord för semester eller annan ledighet och ledigheten avses vara minst 15 dagar, eller
 3. är bosatt i Sverige och har vistats utomlands minst 15 dagar.

[S4]Begränsningen av rätten till frihet från skatt enligt första stycket gäller endast personal som utför arbete som sammanhänger med transportmedlets gång eller med servicen ombord. Till service ombord på transportmedlet hänförs förutom sedvanliga tjänster som servering, uppassning och städning även sådana tjänster som lämnas av frisörer, butikspersonal, underhållningsartister och andra jämförbara personalgrupper. Lag (2008:1413).

Prop. 1995/96:228: En erinran motsvarande den som har tagits in i 3 kap. 4 § har även förts in i förevarande paragraf som behandlar frihet från tull och annan skatt för ombordanställda. 3 kap.

[K3]8 §  För varor som anges i 4 § första stycket ska frihet från skatt enligt detta kapitel medges en resande som är bosatt i Sverige endast om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller om utlandsvistelsen varat längre än 20 timmar eller om varorna beskattats på Åland eller i Norge.

[S2]Även i andra fall ska dock skattefrihet medges en resande som är bosatt i Sverige och som fyllt 18 år för 40 cigaretter eller 20 cigarrer eller cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror. Lag (2008:1413).

Prop. 1995/96:228: I enlighet med vad som anförts i kommentaren under 3 kap. 4 § bör åldersgränsen i förevarande paragrafs andra stycke ändras från 15 till 18 år.

[K3]9 §  Av artikel 45 i förordning (EEG) nr 918/83 framgår att om frihet från skatt medges enligt bestämmelserna i detta kapitel, ska även frihet från tull medges. Lag (2008:1413).

4 kap. Beräkning av tull och skatt i vissa fall

[K4]1 §  Tull och skatt för varor som medförs av en resande eller som skickas av en privatperson i en försändelse till en annan privatperson får tas ut med belopp som anges i 3 § i stället för den tull och skatt som annars skulle ha tagits ut om

 1. importen inte har kommersiell karaktär,
 2. värdet av varorna ligger under den beloppsgräns för schablonberäkning av tull i vissa fall som anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, och
 3. den som skall betala tullen och skatten inte vid förtullningen begär att denna bestämmelse inte skall tillämpas. Lag (2000:1296).

2 § Har upphävts genom lag (2000:1296).

[K4]3 §  Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tullskatt
spritdryck4 kr/liter253 kr/liter
starkvin2 kr/liter67 kr/liter
vin1 kr/liter30 kr/liter
starköl3 kr/liter16 kr/liter
cigaretter34 öre/styck172 öre/styck
cigarrer86 öre/styck192 öre/styck
röktobak428 kr/kg2 132 kr/kg
snus Lag (2008:1384).104 kr/kg614 kr/kg

Prop. 2017/18:187: I paragrafen finns en tabell med schablonbelopp för tull och skatt som kan användas i stället för den tull och skatt som annars skulle ha tagits ut om de förutsättningar som anges i 4 kap. 1 § är uppfyllda. Tabellen kompletteras med belopp för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter. Begreppen ”e-vätskor” och ”andra nikotinhaltiga produkter” definieras i 3 kap. 4 §.

Prop. 2007/08:11: Ändringen innebär en justering av skattebeloppen för cigaretter, röktobak, snus och vin, jfr avsnitten 5.1 och 5.2.

[K4]4 §  Tullverket ska publicera den beloppsgräns som avses i 1 § 2 uttryckt i svenska kronor i Tullverkets författningssamling. Lag (2008:1413).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Vid lagens ikraftträdande upphör lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel och förordningen (1987:1072) om rätt för resande m. fl. att införa varor tull- och skattefritt att gälla.
  2. De upphävda författningarna skall dock fortfarande tillämpas i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:96, Prop. 1994/95:34, Bet. 1994/95:SkU8
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:706) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:288, Prop. 1995/96:166, Bet. 1995/96:SkU23
  Omfattning
  ändr. 2 kap 2 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:942) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:7, Prop. 1995/96:228, Bet. 1996/97:SoU4
  Omfattning
  ändr. 3 kap 4, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1171) om ändring i lagen (1996:942) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 3 kap 4 § i 1996:942

Lag (1996:1172) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 4 kap 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1328) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:69, Prop. 1996/97:10, Bet. 1996/97:SkU6
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:332) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:262, Prop. 1996/97:81
  Omfattning
  ändr. 3 kap 8 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:446) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 4 kap 3 §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Lag (1998:1684) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Bestämmelserna i 4 kap. 3 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 augusti 1998.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:68, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU6
Omfattning
ändr. 4 kap 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:426) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 2 kap 5, 8, 10, 12 §§, 3 kap 1, 2, 5 §§, 4 kap 4 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:451) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:243, Prop. 1998/99:86, Bet. 1998/99:SkU21
Omfattning
ändr. 2 kap 4 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:479) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 2 kap 4 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:545) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:247, Prop. 1999/2000:121, Bet. 1999/2000:SkU23
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1154) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:36, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:FiU1
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1296) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
upph. 1 kap 2 §, 4 kap 2 §; ändr. 1 kap 4, 5 §§, 3 kap 4 §, 4 kap 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:823) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:5, Prop. 2000/01:144, Bet. 2001/02:SkU2
Omfattning
ändr. 4 kap 3 §
Ikraftträder
2001-12-01

Lag (2002:1002) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:24, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:FiU1
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2004:230) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:201, Prop. 2003/04:117, Bet. 2003/04:SkU30
Omfattning
upph. 3 kap 6 §
Ikraftträder
2004-06-01

Lag (2006:1393) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:9, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU1
Omfattning
ändr. 4 kap 3 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:1378) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:91, Prop. 2007/08:25, Bet. 2007/08:SkU14
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 5 §
CELEX-nr
32006L0138
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1384) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till tullförfarandet övergång till fri omsättning.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:89, Prop. 2007/08:11, Bet. 2007/08:SkU17
Omfattning
ändr. 4 kap 3 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:1413) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Omfattning
upph. 3 kap 2, 3 §§; ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 2, 3, 4 §§, 3 kap 1, 4, 5, 7, 8 §§, 4 kap 4 §; nya 2 kap 4 a §, 3 kap 6, 9 §§
CELEX-nr
32007L0074
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:1337) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:107, Prop. 2009/10:15, Bet. 2009/10:SkU12
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1338) om ikraftträdande av lagen (2009:1337) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Omfattning
ikrafttr. av 2009:1337

Lag (2010:1627) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:36, Prop. 2009/10:125
Omfattning
ändr. 3 kap. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1893) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:95, Prop. 2010/11:28, Bet. 2010/11:SkU16
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §; ny 2 kap. 3 a §
CELEX-nr
32010L0023
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:284 ) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2, 3 a, 5, 6 §§
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:1291) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:955) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:944) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:342, Prop. 2013/14:224, Bet. 2013/14:SkU31
Omfattning
ändr. 2 kap. 8 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1493) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1506) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2014/15:40, Prop. 2014/15:5, Bet. 2014/15:SkU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:222) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2014/15:158, Prop. 2014/15:54, Bet. 2014/15:SkU22
Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1493
Ikraftträder
2015-06-01

Lag (2016:263) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
upph. 2 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 5, 11 §§, 3 kap. 9 §, 4 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2016:1083) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:49, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:FiU1
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:1197) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:79, Prop. 2017/18:16, Bet. 2017/18:SkU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:697) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:319, Prop. 2017/18:187, Bet. 2017/18:SkU17
Omfattning
ändr. 3 kap. 4 §, 4 kap. 3 §; ny 3 kap. 10 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:2089) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2018/19:61, Prop. 2017/18:156, Bet. 2018/19:SoU3
Omfattning
ändr. 3 kap. 4, 7 §§
Ikraftträder
2019-07-01