Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-04-13
Ändring införd
SFS 2000:192 i lydelse enligt SFS 2023:809
Ikraft
2000-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

FÖRSTA AVDELNINGEN

1 kap. Inledande bestämmelser

Prop. 2021/22:280: 2. fastighetsbolag: ett bolag som har till huvudsakligt ändamål att äga eller förvalta fast egendom eller tomträtt, och

3. riskkapitalföretag: ett företag som har till huvudsakligt ändamål att – äga och förvalta aktier eller andra andelar som inte handlas på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES, eller

– lämna och förvalta krediter till andra än konsumenter.

Paragrafen, som i nuvarande lydelse betecknas ...

Allmänna pensionsfonder

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om fem från varandra oberoende statliga myndigheter som förvaltar medel inom försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Dessa är Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Sjunde AP-fonden.

[S2]Dessutom finns Sjätte AP-fonden som förvaltar medel inom försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Den fondens verksamhet regleras i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden.

[K1]2 §  Första–Fjärde AP-fonderna förvaltar de medel som enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter, 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift och 6 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift ska föras till Första–Fjärde AP-fonderna.

[S2]Sjunde AP-fonden förvaltar de medel som enligt 64 kap. 18 § första stycket 2 socialförsäkringsbalken ska föras till fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Lag (2010:1281).

Ansvar för AP-fondernas förbindelser

[K1]3 §  Avtal och andra rättshandlingar som en AP-fond ingår är bindande för staten. Detta gäller dock inte om motparten insåg eller borde ha insett att avtalet eller rättshandlingen inte föll inom fondens verksamhetsområde eller att den som handlat för fonden överskred sin befogenhet.

Innebörden av vissa uttryck

[K1]4 §  I denna lag betyder

 1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 2. fastighetsbolag: ett bolag som har till huvudsakligt ändamål att äga eller förvalta fast egendom eller tomträtt, och
 3. riskkapitalföretag: ett företag som har till huvudsakligt ändamål att
  • äga och förvalta aktier eller andra andelar som inte handlas på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES, eller
  • lämna och förvalta krediter till andra än konsumenter. Lag (2022:1547).

ANDRA AVDELNINGEN

BESTÄMMELSER OM FÖRSTA-FJÄRDE AP-FONDERNA

Medelstilldelning

[K2]1 §  Försäkringskassan ska omgående till Pensionsmyndigheten överföra de medel som enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter ska föras till Första–Fjärde AP- fonderna. Pensionsmyndigheten ska omgående till var och en av Första–Fjärde AP-fonderna överföra en fjärdedel av de medel som enligt 6 § lagen om fördelning av socialavgifter, 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift och 6 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift ska föras till dessa fonder. Lag (2011:1074).

Prop. 2008/09:202: Paragrafen har ändrats på så sätt att det klart pekas ut enligt vilka lagrum Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten ska överföra medlen till Första–Fjärde AP-fonderna.

Prop. 2010/11:142: Ändringen i paragrafen innebär att Försäkringskassan inte längre ska överföra de i paragrafen angivna medlen direkt till Första–Fjärde APfonderna. Medlen ska i stället överföras till Pensionsmyndigheten som i sin tur ska överföra medlen till Första–Fjärde AP-fonderna.

Pensionsutbetalningar

[K2]2 §  Pensionsmyndigheten ska, i den mån andra medel inte står till förfogande, från Första–Fjärde AP-fonderna rekvirera de medel som behövs för att finansiera försäkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken.

[S2]Pensionsmyndigheten ska också från fonderna rekvirera de medel som behövs för att föra över värdet av pensionsrätt för inkomstpension och värdet av rätt till tilläggspension enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

[S3]Vid tillämpningen av första och andra styckena ska var och en av fonderna tillskjuta en fjärdedel av medlen. Lag (2010:1281).

Kostnaderna för verksamheten

[K2]3 §  Var och en av Första-Fjärde AP-fonderna skall med de medel fonden förvaltar svara för kostnaderna för sin verksamhet och för revision av fondförvaltningen.

Lånerätt

[K2]4 §  Om de medel som någon av Första-Fjärde AP-fonderna förvaltar inte räcker till för att fonden skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag, får fonden låna medel i Riksgäldskontoret.

Styrelsen

[K3]1 §  För var och en av Första-Fjärde AP-fonderna skall det finnas en styrelse. Varje styrelse skall bestå av nio ledamöter.

[S2]Styrelsen ansvarar för fondens organisation och förvaltningen av fondens medel.

[S3]Styrelsen företräder fonden. Detta gäller också inför domstol.

Hur ledamöter utses

[K3]2 §  Styrelsens ledamöter utses av regeringen.

[S2]Ledamöterna ska utses på grundval av sin kompetens att främja fondförvaltningen.

[S3]Ledamöterna ska vara svenska medborgare. Den som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara ledamot. Detsamma gäller den som är i konkurs eller har näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud. Lag (2014:847).

[K3]3 §  Av styrelseledamöterna föreslås två av organisationer som företräder arbetstagarintressen och två av organisationer som företräder arbetsgivarintressen. Om sådant förslag inte lämnas, får regeringen ändå utse ledamot. Dessförinnan skall organisationen ha getts tillfälle att lämna ett förslag. Motsvarande gäller om en organisation föreslår någon som inte uppfyller kraven i 2 § andra och tredje styckena.

[S2]Regeringen utser bland de ledamöter som inte har föreslagits av organisationer en till ordförande och en till vice ordförande.

Mandattid

[K3]4 §  En styrelseledamot utses längst för tiden till dess resultaträkning och balansräkning fastställts under tredje kalenderåret efter det år då ledamoten utsågs.

Hur ledamöter entledigas

[K3]5 §  Regeringen får entlediga en ledamot i förtid. En ledamot skall entledigas i förtid, om ledamoten eller den som enligt 3 § första stycket föreslagit ledamoten, begär det. Om en ledamot entledigas eller hans uppdrag annars upphör i förtid, skall en ny ledamot utses enligt 2 och 3 §§ för den återstående tiden.

Sammanträden

[K3]6 §  Ordföranden skall se till att styrelsen sammanträder i den omfattning som behövs. Om en styrelseledamot begär det, skall ordföranden sammankalla styrelsen.

[S2]Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. I kallelsen skall de ärenden anges som skall förekomma vid sammanträdet.

Beslut

[K3]7 §  En styrelse är beslutför om fler än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid bedömningen av om styrelsen är beslutför skall styrelseledamöter som är jäviga enligt 8 § anses som inte närvarande. Beslut får inte fattas i ett ärende, om inte såvitt möjligt samtliga ledamöter dels har fått tillfälle att delta i ärendets behandling, dels har fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.

[S2]Som styrelsens beslut gäller den mening som fler än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden ansluter sig till. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

[S3]Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokollet undertecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser. Om någon ledamot i samband med beslut anmäler skiljaktig mening, skall denna antecknas i protokollet.

Jäv

[K3]8 §  En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om

 1. avtal mellan styrelseledamoten och fonden,
 2. avtal mellan fonden och tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot fondens, eller
 3. avtal mellan fonden och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

[S2]Bestämmelsen i första stycket 3 gäller inte om fondens motpart är ett företag i vilket fonden innehar fler än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen.

[S3]Med avtal som avses i första och andra styckena jämställs rättegång eller annan talan.

Uppdrag att handla på styrelsens vägnar

[K3]9 §  Styrelsen skall utse en person som skall ha hand om den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Denne skall utses på grundval av sin kompetens att främja fondförvaltningen.

[K3]10 §  Styrelsen får uppdra åt en enskild ledamot, åt den som enligt 9 § skall ha hand om den löpande förvaltningen eller åt någon annan att avgöra ärenden. Styrelsen skall ange vilken behörighet som ett sådant uppdrag medför. Beträffande den som inte är styrelseledamot gäller vad som sägs i 2 § tredje stycket andra och tredje meningarna samt 8 §.

Ersättning

[K3]11 §  Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till ledamöterna i styrelserna.

4 kap. Medelsförvaltningen

Prop. 2021/22:280: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Första–Fjärde AP-fonderna ska samverka när det gäller hållbarhetsmålet för placeringsverksamheten i 1 a §. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringen innebär att det som i dag gäller för Första–Fjärde APfondernas samverkan sinsemellan, även ska gälla i förhållande till Sjunde AP-fonden. Ändringen görs med anledning av att även Sjunde AP-fonden ska omfattas ...

Mål för placeringsverksamheten

[K4]1 §  Första–Fjärde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension.

[S2]Den totala risknivån i fondernas placeringar ska vara låg. Fondmedlen ska, vid vald risknivå, placeras så att långsiktigt hög avkastning uppnås. Lag (2018:2013).

Prop. 2017/18:271: Paragrafen innehåller bestämmelser om målet för Första–Fjärde AP-fondernas placeringsverksamhet.

Ändringen innebär att den nuvarande bestämmelsen i tredje stycket i stället förs in i nya 1 b §.

Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

[K4]1 a §  Första–Fjärde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet i 1 §. Lag (2018:2013).

Prop. 2017/18:271: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om ett nytt mål för placeringsverksamheten som gäller vid sidan av det övergripande målet i 1 §.

Målet att Första–Fjärde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande innebär att dessa AP-fonder ska integrera miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter (ESG-frågor) i sin förvaltning. Samtidigt får de inte göra avkall på det övergripande målet ...

[K4]1 b §  Första–Fjärde AP-fonderna ska i sin placeringsverksamhet ha nödvändig beredskap för att kunna överföra medel till Pensionsmyndigheten enligt 2 kap. 2 §. Lag (2018:2013).

Prop. 2017/18:271: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om att Första–Fjärde AP-fonderna i sin placeringsverksamhet ska ha nödvändig beredskap för att kunna överföra medel till Pensionsmyndigheten enligt 2 kap. 2 §.

Bestämmelsen motsvarar nuvarande 1 § tredje stycket. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

[K4]1 c §  Har betecknats 1 kap. 4 § genom lag (2022:1547). I detta kapitel betyder

 1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 2. fastighetsbolag: ett bolag som har till huvudsakligt ändamål att äga eller förvalta fast egendom eller tomträtt, och
 3. riskkapitalföretag: ett företag som har till huvudsakligt ändamål att
  • äga och förvalta aktier eller andra andelar som inte handlas på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES, eller
  • lämna och förvalta krediter till andra än konsumenter. Lag (2020:144).

Prop. 2019/20:57: 2. fastighetsbolag: ett bolag som har till huvudsakligt ändamål att äga eller förvalta fast egendom eller tomträtt, och

3. riskkapitalföretag: ett företag som har till huvudsakligt ändamål att – äga och förvalta aktier eller andra andelar som inte handlas på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES, eller

– lämna och förvalta krediter till andra än ...

Verksamhetsplan

[K4]2 §  Var och en av Första–Fjärde AP-fonderna ska årligen fastställa en verksamhetsplan. Denna ska innehålla riktlinjer för placeringsverksamheten och för utövande av rösträtt i enskilda företag samt en riskhanteringsplan.

[S2]Riktlinjerna för placeringsverksamheten ska innehålla strategier för hur målen i 1 och 1 a §§ ska uppnås.

[S3]Riskhanteringsplanen ska beskriva de huvudsakliga risker som är förenade med placeringsverksamheten och hur dessa risker ska hanteras. Det ska vidare finnas interna instruktioner för hantering av dessa risker. Riskhanteringsplanen och instruktionerna ska följas upp löpande. Lag (2018:2013).

Prop. 2017/18:271: Paragrafen innehåller bestämmelser om verksamhetsplan.

I första stycket görs en språklig ändring.

Andra stycket, som är nytt, innebär att Första–Fjärde AP-fonderna i riktlinjerna för placeringsverksamheten ska redovisa strategier för hur målen för placeringsverksamheten i 1 och 1 a §§ ska uppnås.

Tredje stycket motsvarar nuvarande andra stycket. I tredje stycket görs också en språklig ändring.

Övervägandena ...

Samverkan

[K4]2 a §  Första-Fjärde AP-fonderna ska samverka med varandra och med Sjunde AP-fonden när det gäller målet i 1 a §. Samverkan ska omfatta åtminstone att de tar fram

 1. en gemensam värdegrund för förvaltningen av fondmedlen, och
 2. gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som fondmedel inte bör placeras i. Lag (2022:1547).

Prop. 2017/18:271: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om att Första–Fjärde AP-fonderna ska samverka när det gäller det nya målet för placeringsverksamheten i 1 a §.

Samverkan ska åtminstone omfatta att Första–Fjärde AP-fonderna tar fram en gemensam värdegrund för förvaltningen av AP-fonderna (punkt 1), gemensamma riktlinjer för redovisning av hur målet ...

Prop. 2021/22:146: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Första–Fjärde AP-fonderna ska samverka när det gäller målet för placeringsverksamheten i 1 a §. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Ändringen innebär att nuvarande punkt 2 flyttas till nya 2 b § (se författningskommentaren till den paragrafen) och att nuvarande punkt 3 blir punkt 2.

[K4]2 b §  Första-Fjärde AP-fonderna ska samverka med varandra och med Sjätte och Sjunde AP-fonderna när det gäller redovisning av hur målet i 1 a § har uppnåtts. Samverkan ska omfatta åtminstone att fonderna tar fram gemensamma riktlinjer för redovisningen. Lag (2022:1547).

Prop. 2021/22:146: fonden när det gäller redovisning av hur målet i 1 a § har uppnåtts. Samverkan ska åtminstone omfatta att fonderna tar fram gemensamma riktlinjer för redovisningen.

I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om att Första–Fjärde APfonderna ska samverka med varandra och med Sjätte AP-fonden när det gäller redovisning av hur målet för placeringsverksamheten i 1 a § har uppnåtts. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2021/22:146#S5-4" ...

Allmänna placeringsbestämmelser

[K4]3 §  Första-Fjärde AP-fonderna skall förvalta fondmedlen genom att göra placeringar och ingå andra avtal på kapitalmarknaden, om inte annat föreskrivs i detta kapitel. Första-Fjärde AP- fonderna får också ta på sig förpliktelser som är förenade med sådana avtal.

[K4]4 §  Minst 20 procent av marknadsvärdet av de tillgångar som var och en av Första–Fjärde AP-fonderna innehar ska vara placerade i fordringsrätter med låg kredit- och likviditetsrisk. Lag (2018:2013).

Prop. 2017/18:271: Paragrafen innehåller en bestämmelse om den minsta andel av fondmedlen som ska utgöras av placeringar i fordringsrätter med låg kredit- och likviditetsrisk.

Ändringen innebär att kravet på hur stor andel av marknadsvärdet av tillgångarna som minst ska vara placerade i sådana fordringsrätter sänks från 30 till 20 procent. I paragrafen görs också språkliga ändringar.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Förvärv och innehav av likvida och illikvida tillgångar

[K4]5 §  Första-Fjärde AP-fonderna ska huvudsakligen förvärva eller inneha sådana tillgångar som är likvida. Med likvida tillgångar avses

 1. penningmarknadsinstrument eller överlåtbara värdepapper som är, eller inom ett år från emissionen avses bli, föremål för handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES,
 2. fondandelar som kan lösas in med kort varsel,
 3. kontoplaceringar i kreditinstitut eller andra liknande kortfristiga likviditetsplaceringar, och
 4. derivatinstrument.

[S2]Första-Fjärde AP-fonderna får, med de begränsningar som följer av denna lag, även förvärva eller inneha illikvida tillgångar. Med illikvida tillgångar avses tillgångar som inte är likvida. Lag (2020:144).

Prop. 2019/20:57: 1. penningmarknadsinstrument eller överlåtbara värdepapper som är, eller inom ett år från emissionen avses bli, föremål för handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES,

Prop. 2017/18:271: Paragrafen innehåller bestämmelser om förvärv och innehav av tillgångar.

Ändringen i första stycket innebär att Första–Fjärde AP-fonderna får förvärva och inneha likvida tillgångar. Bestämmelsen ger uttryck för att tillgångarna som utgångspunkt ska utgöras av likvida tillgångar (se 8 §).

Med likvida tillgångar avses enligt punkt 1 penningmarknadsinstrument eller överlåtbara värdepapper som är, eller inom ett år från emissionen avses bli, föremål ...

[K4]5 a §  Ingen av Första–Fjärde AP-fonderna får vara komplementär i ett svenskt eller utländskt kommanditbolag. Lag (2018:2013).

Prop. 2017/18:271: I paragrafen, som är ny, finns en bestämmelse om att ingen av Första–Fjärde AP-fonderna får vara komplementär i ett svenskt eller utländskt kommanditbolag.

Bestämmelsen motsvarar nuvarande 8 § andra stycket. Bestämmelsen har placerats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

[K4]5 b §  Första-Fjärde AP-fonderna får inte ta på sig det operativa företagsledningsansvaret i ett riskkapitalföretag vars aktier eller andra andelar inte är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES. Lag (2020:144).

Prop. 2019/20:57: ansvaret i ett riskkapitalföretag vars aktier eller andra andelar inte är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES.

I paragrafen, som är ny, finns en bestämmelse om att Första–Fjärde AP-fonderna inte får ta på sig det operativa företagsledningsansvaret i ett onoterat riskkapitalföretag. Övervägandena finns i avsnitten 7.1 och 7.4.

Syftet med bestämmelsen är att kodifiera att ...

[K4]6 §  Var och en av Första-Fjärde AP-fonderna får inneha sådana aktier i svenska aktiebolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige till ett marknadsvärde som uppgår till högst 2 procent av det totala marknadsvärdet av sådana aktier i bolagen.

[S2]Vid tillämpning av första stycket ska en AP-fond inte beakta

 1. sådana aktier i bolagen som ingår i svenska eller utländska fonder i vilka AP-fonden innehar andelar som inte medför rätt att rösta för aktierna, och
 2. aktier i fastighetsbolag i vilka AP-fonden innehar så många aktier att röstetalet för dem överstiger 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Lag (2020:144).

Prop. 2019/20:57: 1. sådana aktier i bolagen som ingår i svenska eller utländska fonder i vilka AP-fonden innehar andelar som inte medför rätt att rösta för aktierna, och

2. aktier i fastighetsbolag i vilka AP-fonden innehar så många aktier att röstetalet för dem överstiger 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Paragrafen innehåller bestämmelser om innehav och förvärv av aktier.

Ändringen i andra stycket 2 är en följd av att definitionen ...

Prop. 2017/18:271: Paragrafen innehåller bestämmelser om innehav och förvärv av aktier.

I första och andra styckena görs språkliga ändringar. Definitionen av fastighetsbolag i andra stycket 2 motsvarar definitionen i nuvarande 5 § 1.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Förvärv av obligationer och andra fordringsrätter

[K4]7 §  Första-Fjärde AP-fonderna får endast förvärva obligationer och andra fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning. Denna begränsning gäller inte

 1. placeringar som syftar till att tillgodose en fonds behov av likviditet,
 2. krediter till ett fastighetsbolag, om fonden innehar aktier eller andra andelar i bolaget,
 3. krediter till ett riskkapitalföretag, om fonden innehar aktier eller andra andelar i företaget och dessa inte är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES, och
 4. placeringar genom fonder eller riskkapitalföretag. Lag (2020:144).

Prop. 2019/20:57: 3. krediter till ett riskkapitalföretag, om fonden innehar aktier eller andra andelar i företaget och dessa inte är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES, och

4. placeringar genom fonder eller riskkapitalföretag.

Paragrafen ...

Begränsning av förvärv och innehav av illikvida tillgångar

[K4]8 §  Var och en av Första–Fjärde AP-fonderna får investera i illikvida tillgångar endast om fondens innehav av illikvida tillgångar vid investeringstillfället uppgår till högst 40 procent av det verkliga värdet av fondens samtliga tillgångar, inbegripet värdet av den aktuella investeringen. Lag (2018:2013).

Prop. 2017/18:271: Paragrafen innehåller bestämmelser om begränsningar av innehav av tillgångar.

Begränsningen av innehav av onoterade instrument i nuvarande första stycket ersätts med en begränsning av förvärv och innehav av illikvida tillgångar. Den nya begränsningen innebär att vid investeringstillfället får högst 40 procent av det verkliga värdet av de tillgångar som var och en av Första–Fjärde AP-fonderna innehar, inbegripet värdet av den aktuella investeringen, vara placerade i illikvida ...

[K4]8 a §  Första-Fjärde AP-fonderna får förvärva eller inneha aktier eller andra andelar som inte handlas på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES bara genom

 1. fonder,
 2. fastighetsbolag, eller
 3. riskkapitalföretag.

[S2]Sådana aktier eller andra andelar i ett företag får också förvärvas eller innehas av Första-Fjärde AP-fonderna om en fond som AP-fonden förvärvar eller innehar aktier eller andra andelar i också förvärvar eller innehar aktier eller andra andelar i företaget. En AP-fond får inte ta på sig det opera- tiva företagsledningsansvaret i ett sådant företag. Lag (2020:144).

Prop. 2019/20:57: Sådana aktier eller andra andelar i ett företag får också förvärvas eller innehas av Första–Fjärde AP-fonderna om en fond som AP-fonden förvärvar eller innehar aktier eller andra andelar i också förvärvar eller innehar aktier eller andra andelar i företaget. En AP-fond får inte ta på sig det operativa företagsledningsansvaret i ett sådant företag.

Paragrafen innehåller bestämmelser om indirekta investeringar och sidoinvesteringar. Övervägandena ...

Prop. 2017/18:271: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om indirekta investeringar. Bestämmelserna motsvarar delvis nuvarande 5 och 8 §§.

Termen handelsplats behandlas i författningskommentaren till 5 §. En definition av fastighetsbolag finns i 6 § andra stycket 2.

Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Röstandelsbegränsning

[K4]9 §  Ingen av Första-Fjärde AP-fonderna får inneha så många aktier eller andra andelar i ett företag att röstetalet för dem överstiger 10 procent eller, beträffande sådana aktier eller andra andelar i riskkapitalföretag som inte är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES, 35 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andra andelar i företaget.

[S2]Begränsningen i första stycket gäller inte

 1. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som inte är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES,
 2. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES och i vilka bolag fonden innehade aktier eller andra andelar i bolaget när aktierna eller de andra andelarna togs upp till handel,
 3. sådana aktier eller andra andelar i riskkapitalföretag som är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES och i vilka företag fonden innehade aktier eller andra andelar i företaget när aktierna eller de andra andelarna togs upp till handel, och
 4. andelar i svenska och utländska fonder som inte medför rätt att utöva rösträtt för de aktier eller andra andelar i företag som ingår i dessa fonder.

[S3]Ingen av Första-Fjärde AP-fonderna får öka sitt innehav i ett sådant fastighetsbolag som avses i andra stycket 2 så länge fondens innehav överstiger begränsningen i första stycket.

[S4]När aktierna eller de andra andelarna i ett sådant riskkapitalföretag som avses i andra stycket 3 har tagits upp till handel ska fonden avveckla den del av innehavet som överstiger begränsningen i första stycket så snart det är lämpligt med hänsyn till marknadsförhållandena. Lag (2020:144).

Prop. 2019/20:57: 1. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som inte är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES,

2. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES och i vilka bolag fonden innehade aktier eller andra andelar i bolaget när aktierna eller de andra andelarna togs upp till handel,

3. sådana ...

Prop. 2017/18:271: I paragrafen finns bestämmelser om röstandelsbegränsning.

Ändringen av hänvisningen i första stycket är en följd av den ändring som görs i 8 § och av de bestämmelser som införs i nya 8 a §, se författningskommentarerna till de paragraferna. Övriga ändringar är redaktionella.

Ändringen i andra stycket är en följd av de ändringar som görs i 5 § och av de bestämmelser som införs i nya 8 a §, se författningskommentarerna till de paragraferna. ...

9 a § Har upphävts genom lag (2020:852).

Valutakursrisk

[K4]10 §  Av var och en av Första-Fjärde AP-fondernas tillgångar, värderade till marknadsvärdet, får högst fyrtio procent vara utsatt för valutakursrisk.

Exponeringsbegränsning

[K4]11 §  Av var och en av Första-Fjärde AP-fondernas tillgångar, värderade till marknadsvärdet, får högst tio procent utgöras av fondpapper eller andra finansiella instrument utfärdade av en emittent eller av en grupp av emittenter med inbördes anknytning. Denna begränsning gäller inte

 1. svenska staten, en svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet, och
 2. utländska stater, centralbanker, utländska kommuner eller därmed jämförliga samfälligheter, och andra emittenter, som får noll procent riskvikt med stöd av schablonmetoden som enligt artikel 107 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ska tillämpas för att beräkna kapitalkravet för kreditrisker.

[S2]Med grupp av emittenter med inbördes anknytning avses två eller flera fysiska eller juridiska personer som utgör en helhet från risksynpunkt därför att

 1. någon av dem har direkt eller indirekt ägarinflytande över en eller flera av de övriga i gruppen, eller
 2. de utan att stå i sådant förhållande som avses i 1 har sådan inbördes anknytning att någon eller samtliga av de övriga kan befaras råka i betalningssvårigheter om en av dem drabbas av finansiella problem. Lag (2021:490).

Råvaruderivat

[K4]12 §  Första-Fjärde AP-fonderna får inte placera fondmedlen i optioner, terminer eller andra likartade finansiella instrument med råvaror som underliggande tillgång.

Skyddande av fordran

[K4]13 §  För att skydda en fordran får Första-Fjärde AP-fonderna

 1. köpa egendom som är utmätt eller utgör säkerhet för fordran, och
 2. som betalning för fordran överta egendom, som utgör säkerhet för fordran, eller annan egendom, om det finns anledning att anta att fonden annars skulle lida avsevärd förlust.

[S2]I utbyte mot egendom som har köpts eller övertagits enligt första stycket får en fond förvärva aktier i ett bolag, som bildats för att förvalta egendomen eller för att fortsätta en verksamhet som drivs med den.

[S3]Har aktier förvärvats enligt första eller andra stycket får fonden, om det finns uppenbar risk för att fonden annars lider förlust, förvärva ytterligare aktier i samma bolag.

[K4]14 §  Har aktier i ett bolag förvärvats enligt 13 § får fonden, om bolaget överlåter sina tillgångar till ett annat bolag, byta ut dessa aktier mot aktier i det andra bolaget.

Avveckling av vissa innehav

[K4]15 §  Om någon av de begränsningar som anges i 6, 8, 9, 10 eller 11 § överskrids, ska fonden avveckla den överskjutande delen av innehavet så snart det med hänsyn till marknadsförhållandena är lämpligt. Den delen ska dock avvecklas senast när det kan göras utan förlust för fonden. Motsvarande gäller egendom som en fond förvärvat enligt 13 eller 14 §. Lag (2018:2013).

Prop. 2017/18:271: Paragrafen innehåller bestämmelser om avveckling av vissa innehav.

Ändringen av hänvisningen är en följd av att det införs en ny paragraf, 8 a §, se författningskommentaren till den paragrafen. Övriga ändringar är språkliga ändringar.

Övervägandena finns i avsnitt 7.4.

Fast egendom m.m.

[K4]16 §  Var och en av Första-Fjärde AP-fonderna får förvärva fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för att skaffa lokaler som behövs för verksamheten eller tillgodose därmed sammanhängande behov.

Krediter

[K4]17 §  Första-Fjärde AP-fonderna får låna medel för att tillgodose ett tillfälligt penningbehov och åta sig förpliktelser som är förenade med ett sådant lån.

Förvaltningsuppdrag

[K4]18 §  Första–Fjärde AP-fonderna får uppdra åt ett värdepappersinstitut eller någon annan kapitalförvaltare, som i sitt hemland står under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ, att förvalta fondens tillgångar. Lag (2018:2013).

Prop. 2017/18:271: Paragrafen innehåller bestämmelser om förvaltningsuppdrag.

Ändringen innebär att andra stycket tas bort. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.

TREDJE AVDELNINGEN

BESTÄMMELSER OM SJUNDE AP-FONDEN

Ändamål

[K5]1 §  Sjunde AP-fonden förvaltar fonder för de ändamål som framgår av bestämmelserna om premiepension i socialförsäkringsbalken. Förvaltningen ska ske uteslutande i pensionsspararnas intresse.

[S2]De medel som enligt 64 kap. 18 § första stycket 2 socialförsäkringsbalken förs över till fonder som Sjunde AP- fonden förvaltar ska placeras så att långsiktigt hög avkastning uppnås vid den valda risknivån.

[S3]Medlen i de fonder som Sjunde AP-fonden förvaltar ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska Sjunde AP-fonden fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet i andra stycket. Lag (2022:1547).

Prop. 2017/18:247: I paragrafen finns bestämmelser om AP-fondernas ändamål.

Ändringen i andra stycket är en följd av den nya lydelsen av 64 kap. 23 § socialförsäkringsbalken.

Ändringen i tredje stycket är en följd av den nya lydelsen av 64 kap. 24 § socialförsäkringsbalken.

Övervägandena finns i <a ...

Prop. 2021/22:179: Paragrafen innehåller bestämmelser om ändamålet med Sjunde APfondens förvaltning av premiepensionsmedel och om medlens placering i eller fördelning mellan fonder.

Prop. 2021/22:280: De medel som enligt 64 kap. 18 § första stycket 2 socialförsäkringsbalken förs över till fonder som Sjunde AP-fonden förvaltar ska placeras så att långsiktigt hög avkastning uppnås vid den valda risknivån.

Medlen i de fonder som Sjunde AP-fonden förvaltar ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar ...

Överföring av medel

[K5]1 a §  När medel förs över med stöd av 64 kap. 23 § tredje stycket socialförsäkringsbalken, ska pensionsspararen kunna bestämma att medlen ska

 1. placeras i en eller flera angivna fonder,
 2. fördelas mellan fonderna efter pensionsspararens ålder, eller
 3. fördelas mellan fonderna efter den risknivå som pensionsspararen anger.

[S2]När medel förs över med stöd av 64 kap. 24 §, 26 § andra stycket eller 27 b §socialförsäkringsbalken, ska medlen fördelas mellan fonderna efter pensionsspararens ålder.

[S3]Sjunde AP-fonden ska ta emot medel till och betala ut medel från fonderna enligt de anvisningar som Pensionsmyndigheten lämnar. Lag (2022:1547).

Prop. 2021/22:280: 3. fördelas mellan fonderna efter den risknivå som pensionsspararen anger. När medel förs över med stöd av 64 kap. 24 §, 26 § andra stycket eller 27 b § socialförsäkringsbalken, ska medlen fördelas mellan fonderna efter pensionsspararens ålder.

Sjunde AP-fonden ska ta emot medel till och betala ut medel från fonderna ...

[K5]1 b §  Sjunde AP-fonden ska i sin placeringsverksamhet ha nödvändig beredskap för att kunna överföra medel till Pensionsmyndigheten enligt 1 a § tredje stycket. Lag (2022:1547).

Prop. 2021/22:280: Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om överföring av premiepensionsmedel. Paragrafen är utformad efter förebild av 4 kap. 1 b §. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Paragrafen innebär att Sjunde AP-fonden i sin placeringsverksamhet ska ha nödvändig beredskap för att kunna överföra medel till Pensionsmyndigheten när myndigheten begär att fonden ska betala ut medel från fonderna. Bestämmelsen ...

Uttag av medel för kostnadstäckning

[K5]1 c §  Sjunde AP-fonden får ur var och en av de fonder som fonden förvaltar ta ut medel för de förvaltningskostnader som uppkommit för respektive fond. Om kostnaderna avser flera av fonderna, ska de fördelas mellan fonderna på ett skäligt sätt. Lag (2022:1547).

Prop. 2021/22:280: ut medel för de förvaltningskostnader som uppkommit för respektive fond. Om kostnaderna avser flera av fonderna, ska de fördelas mellan fonderna på ett skäligt sätt.

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om uttag av medel för att täcka kostnader.

Paragrafen motsvarar nuvarande 1 § fjärde stycket (jfr prop. 1999/2000:46 s. 171 och <a ...

Samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten m.m.

[K5]2 §  Sjunde AP-fonden ska ingå samarbetsavtal enligt 64 kap. 3 § andra stycket 2 socialförsäkringsbalken med Pensionsmyndigheten.

[S2]Fondbestämmelserna för de fonder som förvaltas av Sjunde AP- fonden får inte tillåta att medel delas ut till någon annan än Pensionsmyndigheten. Lag (2022:1547).

Prop. 2017/18:247: Ändringen i första stycket är en följd av de nya lydelserna av 64 kap.3 och 19 §§socialförsäkringsbalken och att det införs en ny paragraf i socialförsäkringsbalken, ...

Prop. 2021/22:179: I ikraftträdandebestämmelsen anges att lagen träder i kraft den 1 juni 2022.

Övervägandena finns i avsnitt 12.

Prop. 2021/22:280: Fondbestämmelserna för de fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden får inte tillåta att medel delas ut till någon annan än Pensionsmyndigheten.

Paragrafen innehåller bestämmelser om bl.a. Sjunde AP-fondens samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

I andra stycket tas den nuvarande andra meningen bort. I den meningen finns en bestämmelse om ...

Verksamhetsplan

[K5]2 a §  Sjunde AP-fonden ska årligen fastställa en verksamhetsplan. Denna ska innehålla riktlinjer för placeringsverksamheten och en riskhanteringsplan.

[S2]Riktlinjerna för placeringsverksamheten ska innehålla strategier för hur målen i 1 § andra och tredje styckena ska uppnås.

[S3]Riskhanteringsplanen ska beskriva de huvudsakliga risker som är förenade med placeringsverksamheten och hur dessa risker ska hanteras. Det ska vidare finnas interna instruktioner för hantering av dessa risker. Riskhanteringsplanen och instruktionerna ska följas upp löpande. Lag (2022:1547).

Prop. 2021/22:280: Riktlinjerna för placeringsverksamheten ska innehålla strategier för hur målen i 1 § andra och tredje styckena ska uppnås.

Riskhanteringsplanen ska beskriva de huvudsakliga risker som är förenade med placeringsverksamheten och hur dessa risker ska hanteras. Det ska vidare finnas interna instruktioner för hantering av dessa risker. Riskhanteringsplanen och instruktionerna ska följas upp löpande.

Paragrafen, ...

Samverkan

[K5]2 b §  Sjunde AP-fonden ska samverka med Första-Fjärde AP- fonderna när det gäller målet i 1 § tredje stycket. Samverkan ska omfatta åtminstone de områden som anges i 4 kap. 2 a §.

[S2]Sjunde AP-fonden ska samverka med Första-Fjärde och Sjätte AP- fonderna när det gäller redovisning av hur målet i 1 § tredje stycket har uppnåtts. Samverkan ska omfatta åtminstone att fonderna tar fram gemensamma riktlinjer för redovisningen. Lag (2022:1547).

Prop. 2021/22:280: gäller målet i 1 § tredje stycket. Samverkan ska omfatta åtminstone de områden som anges i 4 kap. 2 a §.

Sjunde AP-fonden ska samverka med Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna när det gäller redovisning av hur målet i 1 § tredje stycket har uppnåtts. Samverkan ska omfatta åtminstone att fonderna tar fram gemensamma riktlinjer för redovisningen.

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser ...

Röstandelsbegränsning

[K5]3 §  Sjunde AP-fonden får inte till fonderna förvärva så många aktier i ett svenskt eller utländskt aktiebolag att röstetalet för dem tillsammans med dessa fonders övriga aktier i samma bolag överstiger 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget eller, beträffande sådana aktier eller andra andelar i riskkapitalföretag som inte är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES, 35 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andra andelar i företaget.

[S2]Begränsningen i första stycket gäller inte

 1. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som inte är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES,
 2. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES och i vilka bolag fonden innehade aktier eller andra andelar i bolaget när aktierna eller de andra andelarna togs upp till handel,
 3. sådana aktier eller andra andelar i riskkapitalföretag som är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES och i vilka företag fonden innehade aktier eller andra andelar i företaget när aktierna eller de andra andelarna togs upp till handel, och
 4. andelar i svenska och utländska fonder som inte medför rätt att utöva rösträtt för de aktier eller andra andelar i företag som ingår i dessa fonder.

[S3]Sjunde AP-fonden får inte öka innehavet i ett sådant fastighetsbolag som avses i andra stycket 2 så länge innehavet överstiger begränsningen i första stycket.

[S4]När aktierna eller de andra andelarna i ett sådant riskkapitalföretag som avses i andra stycket 3 har tagits upp till handel ska fonden avveckla den del av innehavet som överstiger begränsningen i första stycket så snart det är lämpligt med hänsyn till marknadsförhållandena. Lag (2022:1547).

Utövande av rösträtt

[K5]4 §  Sjunde AP-fonden får rösta för sådana aktier i ett svenskt aktiebolag som den förvärvat till fonderna endast när kravet på långsiktigt hög avkastning eller behovet av att trygga placeringarnas säkerhet inte kan tillgodoses på annat sätt. Lag (2009:1460).

Fondandelar och inlösen av fondandelar

[K5]5 §  De fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden ska vara indelade i fondandelar. Alla fondandelar i en fond ska vara lika stora.

[S2]Värdet av en fondandel i en fond är fondens värde delat med antalet fondandelar. Fondernas tillgångar ska värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Sjunde AP-fonden ska dagligen beräkna fondandelsvärdet och underrätta Pensionsmyndigheten om värdet.

[S3]När medel tillförs någon av fonderna, ska Sjunde AP-fonden utfärda fondandelar till Pensionsmyndigheten. När medel betalas ur någon av fonderna, ska det ske genom inlösen av fondandelar. Lag (2009:1460).

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

[K5]5 a §  Sjunde AP-fonden ska tillämpa de bestämmelser som gäller för utvecklare av pensionsprodukter i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

[S2]Upplysningar ska för varje fond som Sjunde AP-fonden förvaltar lämnas

 1. i respektive fonds informationsbroschyr när det gäller upplysningar som lämnas enligt artikel 6.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, och
 2. i respektive fonds årsberättelse när det gäller upplysningar som lämnas enligt artikel 11.2 i samma förordning. Lag (2023:809).

[K5]6 §  Bestämmelserna i 3 kap. om Första-Fjärde AP-fondernas ledning ska, med undantag av 3 § första stycket, gälla också i fråga om Sjunde AP-fonden.

[S2]Följande bestämmelser om medelsförvaltningen hos Första-Fjärde AP-fonderna ska gälla också för Sjunde AP-fondens förvaltning av fonder:

Prop. 2017/18:271: I paragrafen anges de bestämmelser för Första–Fjärde AP-fonderna som gäller också för Sjunde AP-fonden.

Ändringen i tredje strecksatsen är en följd av ändringen i 4 kap. 2 § andra stycket.

Ändringen i fjärde strecksatsen är en följd av ändringen i 4 kap. 18 §. Övervägandena finns i avsnitten 7.3 och 7.4.

Prop. 2021/22:280: Följande bestämmelser om medelsförvaltningen hos Första–Fjärde APfonderna ska gälla också för Sjunde AP-fondens förvaltning av fonder:

– 4 kap. 3 § om att göra placeringar och ingå andra avtal på kapitalmarknaden samt att också ta på sig förpliktelser som är förenade med sådana avtal,

– 4 kap. 5–5 b §§ om förvärv och innehav av likvida och illikvida tillgångar, – 4 kap. ...

Begränsning av förvärv och innehav av illikvida tillgångar

[K5]6 a §  Sjunde AP-fonden får till en fond som AP-fonden förvaltar förvärva illikvida tillgångar endast om den förvaltade fondens innehav av sådana tillgångar vid förvärvet uppgår till högst 20 procent av det verkliga värdet av den fondens samtliga tillgångar, inbegripet värdet av det aktuella förvärvet. Lag (2022:1547).

Prop. 2021/22:280: illikvida tillgångar endast om den förvaltade fondens innehav av sådana tillgångar vid förvärvet uppgår till högst 20 procent av det verkliga värdet av den fondens samtliga tillgångar, inbegripet värdet av det aktuella förvärvet.

Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om begränsning av förvärv av illikvida tillgångar. Övervägandena finns i avsnitt 6.2. ...

Avveckling av vissa innehav

[K5]6 b §  Om någon av de begränsningar som anges i 3 eller 6 a § eller i 4 kap. 11 § överskrids för en fond som Sjunde AP- fonden förvaltar, ska den överskjutande delen av innehavet avvecklas så snart det med hänsyn till marknadsförhållandena är lämpligt. Den delen ska dock avvecklas senast när det kan göras utan förlust för den berörda fonden. Motsvarande gäller egendom som har förvärvats enligt 4 kap.13 eller 14 §. Lag (2022:1547).

Prop. 2021/22:280: överskrids för en fond som Sjunde AP-fonden förvaltar, ska den överskjutande delen av innehavet avvecklas så snart det med hänsyn till marknadsförhållandena är lämpligt. Den delen ska dock avvecklas senast när det kan göras utan förlust för den berörda fonden. Motsvarande gäller egendom som har förvärvats enligt 4 kap. 13 eller 14 §. ...

Bestämmelser i lagen om värdepappersfonder som ska gälla vid förvaltningen

[K5]7 §  Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska gälla för Sjunde AP-fondens förvaltning av fonder:

[S2]Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska fonderna anses som värdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som fondandelsägare. Det som föreskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-fonden.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom såvitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en värdepappersfond och 2 kap. 21 § om skadestånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestämmelser. Lag (2022:1547).

Prop. 2017/18:5: I paragrafen regleras vilka bestämmelser i lagen om värdepappersfonder som ska gälla för förvaltningen av Sjunde AP-fondens fonder.

Ändringen i första stycket innebär att Sjunde AP-fonden ska omfattas av kravet i 4 kap. 24 § lagen om värdepappersfonder om att lämna information som behövs för förståelsen av fondens förvaltning med avseende på hållbarhet, däribland i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande ...

Prop. 2021/22:280: – 2 kap. 21 § om skadestånd, – 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond m.m., – 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmelser, – 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar, – 4 kap. 15 § första stycket, 16 § 1 och 2, 16 a § första–tredje styckena, 17 §, 18 §, 19–22 §§, 23 § andra stycket och 25–28 §§ om information om en värdepappersfond,

Finansinspektionens tillsyn

FJÄRDE AVDELNINGEN

Räkenskapsår

[K6]1 §  AP-fondernas räkenskapsår är kalenderår.

Löpande bokföring, verifikationer och arkivering

[K6]2 §  En AP-fond skall, i överensstämmelse med god redovisningssed,

 1. löpande bokföra alla affärshändelser,
 2. se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik,
 3. bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen, samt
 4. för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning enligt bestämmelserna i 3 §.

Årsredovisning

[K6]3 §  En årsredovisning skall bestå av

 1. en balansräkning,
 2. en resultaträkning,
 3. noter, och
 4. en förvaltningsberättelse.

[S2]Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av AP-fondens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av fondens verksamhet, ställning och resultat.

[S3]De tillgångar i vilka fondmedel placerats skall i årsredovisningen upptas till marknadsvärdet.

[K6]4 §  Fondens samtliga styrelseledamöter skall skriva under årsredovisningen. Har en avvikande mening om årsredovisningen antecknats till styrelsens protokoll, skall yttrandet fogas till redovisningen.

[S2]Årsredovisningen skall senast den 15 februari året efter räkenskapsåret överlämnas till revisorerna.

[S3]Sedan revisionsberättelse enligt 8 § kommit fonden till handa, skall den och årsredovisningen genast överlämnas till regeringen.

Revisorer

[K6]5 §  Regeringen utser för varje AP-fond två revisorer som granskar förvaltningen av fondmedlen. En revisor skall vara gemensam för fonderna. Revisorerna skall vara auktoriserade.

[S2]Den revisor som är gemensam för fonderna skall samordna revisionen av fondernas förvaltning.

[S3]Revisorerna får anlita biträde när de fullgör sitt uppdrag.

[K6]6 §  En revisor skall utses längst för tiden till dess resultaträkning och balansräkning fastställts under tredje kalenderåret efter det år då revisorn fick förordnandet.

[S2]Regeringen får entlediga en revisor i förtid. En revisor skall entledigas i förtid om revisorn begär det.

[S3]Om en revisors uppdrag upphör i förtid, skall en ny revisor utses för den återstående tiden.

[K6]7 §  Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till revisorerna.

Revisionsberättelse

[K6]8 §  För varje räkenskapsår skall revisorerna lämna en revisionsberättelse.

[S2]Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för omfattningen och resultatet av revisorernas granskning och inventering av de tillgångar som AP-fonderna förvaltar samt uppgift om huruvida det finns någon anmärkning mot årsredovisningen, bokföringen eller i övrigt mot förvaltningen. Revisorerna får också framställa de erinringar som de anser nödvändiga.

[S3]En revisor som är av skiljaktig mening eller i övrigt anser det nödvändigt med ett särskilt uttalande får ange detta i revisionsberättelsen, om han inte lämnar en egen revisionsberättelse.

[S4]Revisorerna skall överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast fjorton dagar efter det att de fick årsredovisningen enligt 4 §.

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

[K6]9 §  Regeringen skall senast den 1 juni året efter räkenskapsåret fastställa resultaträkning och balansräkning.

7 kap. Övriga bestämmelser

Regeringens sammanställning och utvärdering

[K7]1 §  Regeringen skall årligen göra en sammanställning av AP- fondernas årsredovisningar och göra en utvärdering av förvaltningen av fondmedlen.

[S2]Regeringen skall senast den 1 juni året efter räkenskapsåret överlämna fondernas årsredovisningar samt regeringens sammanställning och utvärdering till riksdagen.

[S3]Om regeringen vid utvärderingen anlitat någon med särskild fackkunskap, skall kostnaden för detta betalas av den eller de fonder som är berörda. Kostnaden skall fördelas mellan fonderna efter vad regeringen bedömer skäligt.

Anmälningsskyldighet

[K7]2 §  Styrelseledamöter och revisorer i AP-fonderna samt de arbetstagare och uppdragstagare hos en fond som styrelsen i fonden bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och förändringar i innehavet.

[S2]Styrelsen bestämmer hur anmälan enligt första stycket skall ske.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Övergångsbestämmelse

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:181, Prop. 1999/2000:46, Bet. 1999/2000:FiU19
Ikraftträder
2000-05-01

Ändring, SFS 2000:194

Omfattning
ikrafttr.

Lag (2000:789) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11, Prop. 1999/2000:138, Bet. 2000/01:SfU4
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:998) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:8, Bet. 2000/01:SfU5
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §

Lag (2002:129) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:181, Prop. 2001/02:21, Bet. 2001/02:SfU9
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:68) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 5 kap 2, 7, 8 §§
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:847) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 2 §§, 4 kap 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:1382) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:10, Prop. 2006/07:5, Bet. 2006/07:FiU7
Omfattning
ändr. 4 kap 11 §
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:555) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 4 kap 5, 6, 8, 9 §§
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2008:280) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:169, Prop. 2007/08:57, Bet. 2007/08:FiU30
Omfattning
ändr. 5 kap 7, 8 §§
Ikraftträder
2008-07-23

Lag (2009:1002) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1, 2, 5, 7 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1460) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 3 maj 2010.
 2. Premiesparfonden och Premievalsfonden ska avvecklas senast den 31 maj 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:113, Prop. 2009/10:44, Bet. 2009/10:SfU9
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2010-05-03

Lag (2010:1281) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 5 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1074) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:13, Prop. 2010/11:142, Bet. 2011/12:SfU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:571) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:292, Prop. 2012/13:155, Bet. 2012/13:FiU31
Omfattning
ändr. 5 kap. 2, 7, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2013-07-22

Lag (2014:847) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:341, Prop. 2013/14:215, Bet. 2013/14:CU35
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2014:979) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 4 kap. 11 §
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2017:1142) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:45, Prop. 2017/18:5, Bet. 2017/18:FiU16
Omfattning
ändr. 5 kap. 7 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:773) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:347, Prop. 2017/18:247, Bet. 2017/18:SfU30
Omfattning
ändr. 5 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2018-11-01

Lag (2018:2013) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:52, Prop. 2017/18:271, Bet. 2018/19:FiU14
Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 18 §§, 5 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 5, 8 §§; nya 4 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 5 a, 8 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:539) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:286, Prop. 2018/19:62, Bet. 2018/19:FiU19
Omfattning
ändr. 5 kap. 7 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2019:1217) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:88, Prop. 2019/20:37, Bet. 2019/20:FiU19
Omfattning
ändr. 5 kap. 7 §
Ikraftträder
2020-02-01

Lag (2020:144) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:182, Prop. 2019/20:57, Bet. 2019/20:FiU27
Omfattning
ändr. 4 kap. 5, 6, 7, 8 a, 9 §§, rubr.närmast före 4 kap. 5 §; nya 4 kap. 1 c, 5 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 1 c §
Ikraftträder
2020-05-01

Lag (2020:851) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:19, Prop. 2020/21:9, Bet. 2020/21:FiU12
Omfattning
ny 4 kap. 9 a §
Ikraftträder
2020-11-01

Lag (2020:852) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
 2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för innehav av aktier som förvärvats under perioden den 1 november 2020- 30 juni 2021.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:19, Prop. 2020/21:9, Bet. 2020/21:FiU12
Omfattning
upph. 4 kap. 9 a §
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2021:104) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:189, Prop. 2020/21:66, Bet. 2020/21:FiU19
Omfattning
ändr. 5 kap. 7 §; ny 5 kap. 5 a §, rubr. närmast före 5 kap. 5 a §
Ikraftträder
2021-03-10

Lag (2021:490) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:326, Prop. 2020/21:173, Bet. 2020/21:FiU50
Omfattning
ändr. 4 kap. 11 §
Ikraftträder
2021-06-26

Lag (2022:762) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:330, Prop. 2021/22:179, Bet. 2021/22:SfU24
Omfattning
ändr. 5 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2022-06-20

Lag (2022:786) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:345, Prop. 2021/22:146, Bet. 2021/22:FiU33
Omfattning
ändr. 4 kap. 2 a §; ny 4 kap. 2 b §
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:1547) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Förarbeten
Rskr. 2022/23:27, Prop. 2021/22:280, Bet. 2022/23:SfU5
Omfattning
upph. rubr. närmast före 4 kap. 1 c §; nuvarande 4 kap. 1 c § betecknas 1 kap. 4 §; ändr. den nya 1 kap. 4 §, 4 kap. 2 a, 2 b §§, 5 kap. 1, 2, 3, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 kap. 6 §; nya 5 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 2 a, 2 b, 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 4 §, 5 kap. 1 a, 1 c, 2 a, 2 b, 6 a, 6 b, 7 §§
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2023:809) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för information om hållbarhet i årsberättelser som lämnas före utgången av 2024.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:32, Prop. 2023/24:9, Bet. 2023/24:FiU8
Omfattning
ändr. 5 kap. 5 a §, rubr. närmast före 5 kap. 5 a §
Ikraftträder
2024-01-01