Upphävd författning

Lag (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2004:1180
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Definitioner

Prop. 1994/95:50: Paragrafen innehåller definitioner av flera i lagen centrala begrepp. Inne- börden av begreppen utvecklas i det följande i den ordning de förekom- mer i paragrafen.

[K1]1 §  I denna lag betyder

 1. bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,
 2. kreditmarknadsföretag: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsförening),
 3. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
 4. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och Svenska skeppshypotekskassan,
 5. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
 6. finansiellt institut: ett svenskt eller utländskt företag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att
  • förvärva aktier eller andelar,
  • driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 1 kap. 3 § lagen om värdepappersrörelse, eller
  • driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2-10 och 12 lagen om bank- och finansieringsrörelse, utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag,
 7. holdingföretag med finansiell verksamhet: ett finansiellt institut som har minst ett dotterföretag som är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländskt företag och vars dotterföretag även i övrigt uteslutande eller huvudsakligen utgörs av sådana företag eller finansiella institut,
 8. holdingföretag med blandad verksamhet: ett svenskt eller utländskt moderföretag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar, motsvarande utländskt företag eller holdingföretag med finansiell verksamhet, men som har minst ett dotterföretag som är kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländskt företag,
 9. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster eller bedriva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,
 10. ägarintresse: ett direkt eller indirekt innehav av 20 % eller mer av rösterna eller kapitalet i ett företag. Lag (2004:314).

Prop. 2005/06:45: I paragrafen har definitionerna av holdingföretag med finansiell verksamhet, holdingföretag med blandad verksamhet och ägarintresse ändrats. Ändringarna behandlas i avsnitt 14.7.1.

Av ändringen i definitionen av holdingföretag med blandad verksamhet i punkten 8, framgår att ett företag som är ett blandat finansiellt holdingföretag enligt definitionen i lagen om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ...

Prop. 2001/02:85: Sjätte punkten har ändrats så att institut för elektroniska pengar inte omfattas av definitionen av finansiella institut.

Sjunde punkten har ändrats så att ett finansiellt institut som äger ett institut för elektroniska pengar är ett holdingföretag med finansiell verksamhet, om övriga förutsättningar enligt punkten är uppfyllda.

Åttonde ...

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i denna paragraf är i huvudsak redaktionella. Beträffande definitionen av finansiellt institut (punkten 6), kan det dock noteras att även om ändringen är en följd av den nya verksamhetslistans i 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse och på så vis redaktionell, får dock ändringen en materiell innebörd genom att den påverkar vilka verk-

samheter ...

[K1]2 §  Ett institut, ett holdingföretag med finansiell verksamhet eller ett holdingföretag med blandad verksamhet är moderföretag och en annan juridisk person är dotterföretag, om institutet eller holdingföretaget

 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen,
 2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar,

[S2]3.äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller

 1. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

[S3]Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen,
 2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar, eller
 3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

[S4]Om ett dotterföretag äger aktier eller andelar i en juridisk person och på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförliga stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även denna dotterföretag till moderföretaget.

[S5]Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. Med koncernföretag avses i denna lag företag inom samma koncern. Lag (1995:1598).

[K1]3 §  I de fall som avses i 2 § första stycket1-3 och andra stycket samt 1 § 10 skall sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den personen.

[S2]Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag eller ägarintresse beaktas inte de aktier eller andelar i dotterföretaget som innehas av företaget självt eller av dess dotterföretag. Detsamma gäller aktier eller andelar som innehas av den som handlar i eget namn men för dotterföretagets eller ägarintressets eller dess dotterföretags räkning. Lag (1995:1598).

Prop. 2005/06:45: I andra stycket har det gjorts klart att när antalet röster i ett ägarintresse bestäms, skall det bortses från aktier eller andelar som innehas av ägarintresset eller dess dotterföretag. Bestämmelsen har nu samma innebörd som den i 1 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554)

Kapitalkrav

[K2]1 §  Ett institut skall vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som motsvarar summan av kapitalbaserna för kreditrisker enligt 2 § och för marknadsrisker enligt 3 och 4 §§.

[S2]En och samma mängd av kapitalbasen får inte användas för att samtidigt täcka både kreditrisker och marknadsrisker.

[K2]2 §  För att uppfylla kapitalkravet för kreditrisker skall institutet ha en kapitalbas, beräknad enligt 6 och 7 §§, som motsvarar minst 8 % av värdet av institutets tillgångar och åtaganden beräknat enligt 3 kap. 1 §.

[K2]3 §  För att uppfylla kapitalkravet för marknadsrisker skall institutet ha en kapitalbas, beräknad enligt 6-8 §§, som täcker marknadsrisker beräknade enligt 4 kap.2-8 eller 9 §§. Lag (1998:1498).

[K2]4 §  Ett institut får, efter medgivande av Finansinspektionen, för sådana marknadsrisker som avses i 4 kap.2-7 §§ beräkna kapitalkravet enligt 2 §, om summan av marknadsvärdet av positionerna i handelslagret och fordringar hänförliga till dessa

 1. normalt inte överstiger 5 % av summan av institutets totala balansomslutning och totala åtaganden utanför balansräkningen,
 2. normalt inte överstiger ett belopp som motsvarar 15 miljoner euro, samt
 3. inte vid något tillfälle överstiger 6 % av institutets totala balansomslutning och totala åtaganden utanför balansräkningen och inte heller överstiger ett belopp som motsvarar 20 miljoner ecu. Lag (2000:42).

Prop. 1995/96:62: För att nå överensstämmelse med bestämmelsen i artikel 4.6 i kapitalkravsdirektivet, begränsas institutens möjligheter att beräkna kapitalkravet med avseende på marknadsrisker enbart enligt de kapitaltäckningsregler som gäller för kreditrisker till att gälla positionsrisker, avvecklings- och motpartsrisker samt s.k. andra risker i ett instituts handelslager. Kapitalkravet för ett instituts valutakursrisker i hela verksamheten skall beräknas uteslutande enligt reglerna i 4 kap. 8 § kapitaltäckningslagen ...

[K2]5 §  Även om kraven enligt 2--4 §§ är uppfyllda får ett värdepappersbolags kapitalbas, beräknad enligt 6--8 §§, aldrig understiga ett belopp som motsvarar 25 % av bolagets fasta omkostnader för det föregående året eller, om bolagets verksamhet pågått i mindre än ett år, 25 % av de fasta omkostnader som angetts i bolagets verksamhetsplan.

[S2]Om omfattningen av bolagets verksamhet ändrats väsentligt sedan det föregående året eller om Finansinspektionen finner att verksamhetsplanen behöver korrigeras, får inspektionen besluta om ändring av kapitalkravet enligt första stycket.

Kapitalbas

[K2]6 §  Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt kapital efter avräkning enligt 7 § och 5 kap. 4 § tredje stycket 2. Det primära kapitalet skall utgöra minst hälften av kapitalbasen.

[S2]Med primärt kapital avses:

[S3]A. I bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag eget kapital med undantag för kumulativa preferensaktier, i sparbanker reservfonder, i medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar eget kapital med undantag för förlagsinsatser samt i Svenska skeppshypotekskassan kassans reservfond. Från eget kapital skall undantas uppskrivningsfonder.

[S4]B. I banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag kapitalandelen av skatteutjämningsreserv och periodiseringsfond.

[S5]C. I banker och kreditmarknadsföretag kapitalandelen av det belopp som svarar mot bankens eller företagets reserver till följd av avskrivning på egendom som upplåtits till nyttjande.

[S6]Med supplementärt kapital avses värdet av skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter institutets övriga borgenärer (förlagslån) och som har en ursprunglig löptid på minst fem år.

[S7]Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, efter medgivande av Finansinspektionen, räknas värdet av förlagsinsatser samt andra kapitaltillskott och reserver än som sägs i andra och tredje styckena. Lag (2000:444).

Prop. 1995/96:62: I paragrafen lämnas en beskrivning av kapitalbasens sammansättning. I första stycket anges att kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt kapital efter avräkning enligt 7 §, dvs. för bl.a. vissa tillskott i företag som bedriver finansieringsverksamhet. Här har lagts till en hänvisning till bestämmelserna om undantag från begränsningsreglerna om stora exponeringar i 5 kap. 4 § tredje stycket 2, enligt vilken regeringen får föreskriva att poster som räknats av från ett instituts ...

Prop. 1999/2000:23: I gällande lydelse används i paragrafens tredje stycke termen förlagsandelslån i stället för termen förlagsandelsbevis (se prop. 1994/95:50 s. 300).

Förlagsandelslån har utmönstras ur uppräkningen i tredje stycket. Gjorda förlagsinsatser får därmed inte med automatik räknas in i kapitalbasen som supplementärt kapital. Av andra stycket framgår att förlagsinsatser inte heller med automatik ingår ...

Prop. 1999/2000:94: Bestämmelsen om att tidsbegränsade förlagslån endast får räknas in i kapitalbasen upp till ett belopp motsvarande 50 procent av primärt kapital har tagits bort. Detsamma gäller bestämmelsen om att förlagslån med en kvarvarande löptid som understiger fem år får tas upp till ett belopp som motsvarar högst 20 procent av det nominella värdet för varje helt år som återstår till förfallodagen. Förslaget medför att sådana bestämmelser i stället kommer att tas in i föreskrifter från regeringen eller, efter ...

[K2]7 §  Från det egna kapitalet skall institutet räkna av förluster uppkomna under löpande räkenskapsår.

[S2]Från det primära kapitalet skall institutet räkna av övervärden vid förvärv av rörelse (inkråmsgoodwill), som redovisas i institutet.

[S3]Från summan av det primära och det supplementära kapitalet enligt 6 § andra-fjärde styckena skall institutet räkna av det bokförda värdet av vad som har skjutits till som aktiekapital eller i annan form (tillskott) i ett företag som driver försäkringsverksamhet eller som är ett institut eller ett finansiellt institut, om

 1. institutets ägarandel överstiger 5 % av företagets kapital, eller
 2. i det fall ägarandelen är mindre än enligt 1, tillskottet eller summan av tillskotten överstiger 5 % av det egna kapitalet eller de egna fonderna i företaget eller det sammanlagda bokförda värdet av sådana tillskott överstiger 10 % av summan av institutets primära och supplementära kapital.

[S4]Avräkning skall inte göras för tillskott som belöper på företag som omfattas av gruppbaserad redovisning enligt 6 kap. genom fullständig konsolidering eller genom en klyvningsmetod. Lag (2004:314).

Prop. 1995/96:62: I paragrafen har vissa redaktionella ändringar gjorts genom att paragrafen delats upp i flera stycken.

I det nya första stycket har gjorts ett tillägg som innebär att avräkning skall göras för förluster uppkomna under löpande räkenskapsår. Denna bestämmelse svarar mot punkten 11 i artikel 2.1 i direktivet om kapitalbasen i kreditinstitut (89/299/EEG).

Det nya andra stycket motsvarar första meningen i nuvarande 2 kap. 7 §. Paragrafen har i det ...

Prop. 2005/06:45: Av paragrafen framgår vilka poster som skall räknas av när kapitalbasens storlek bestäms. I paragrafens tredje stycke har gjorts ett tillägg som innebär att det bokförda värdet av aktierna samt av tillskott i institut för elektroniska pengar, försäkringsbolag och motsvarande utländska företag samt i utländska återförsäkringsföretag och försäkringsholdingföretag också skall räknas av från kapitalbasen i de fall som anges i fjärde stycket. Lydelsen har vidare ändrats så att det klargörs att det är ...

Prop. 2002/03:139: En följd av den nya definitionen av finansieringsrörelse är att företag som lämnar kredit etc. utan att kombinera verksamheten med mottagande av medel från allmänheten inte längre kommer att behöva tillstånd för sin verksamhet. Som framgår av definitionen i 1 kap. 1 § i denna lag, och som också följer av kreditinstitutsdirektivet, är dessa företag finansiella institut.

Skyldigheten att från det bokförda värdet avräkna vad som har skjutits till som aktiekapital eller i annan ...

Utvidgad kapitalbas

[K2]8 §  För att uppfylla de kapitalkrav som avses i 3 och 5 §§ får institutet -- utöver de poster som enligt 6 § kan utgöra primärt eller supplementärt kapital -- till kapitalbasen räkna även andra poster, såsom nettovinster hänförliga till institutets handelslager och förlagslån med en ursprunglig löptid på minst två år. Från den utvidgade kapitalbasen skall institutet räkna av icke likvida tillgångar.

[S2]3 kap. Kapitalkrav för kreditrisker och för marknadsrisker enligt 2 kap. 4 §

Handelslager

Positionsrisker

Avvecklingsrisker

Motpartsrisker

Det i första stycket avsedda riskvikttalet utgör

A. 0 % för
 1. svenska staten, en svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet,
 2. utländska stater eller centralbanker som regeringen föreskriver,
 3. en sådan utländsk kommun eller därmed jämförlig samfällighet, med befogenhet att kräva in offentlig uppbörd, som regeringen föreskriver,
 4. fordringar och placeringar som inte är mer riskfyllda än de som anges i 1-3 och som uppfyller de krav regeringen föreskriver.
B. 20 % för
 1. ett kreditinstitut eller värdepappersbolag,
 2. en svensk börs eller clearingorganisation,
 3. en kommun eller därmed jämförlig samfällighet i någon av de utländska stater som regeringen föreskriver,
 4. ett utländskt kreditinstitut eller värdepappersföretag i någon av de utländska stater som regeringen föreskriver,
 5. en börs eller clearingorganisation i någon av de utländska stater som regeringen föreskriver,
 6. någon av de internationella utvecklingsbanker som regeringen föreskriver,
 7. fordringar och placeringar som inte är mer riskfyllda än de som anges i 1-6 och som uppfyller de krav regeringen föreskriver.
C. 100 % för övriga motparter.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte återköpsavtal (repor och omvända repor), värdepapperslån och sådana derivatinstrument som regeringen föreskriver. För dessa skall kapitalkravet i stället beräknas i enlighet med vad regeringen föreskriver. Lag (2000:444).

Andra risker

Annan beräkningsmetod

[K2]9 §  Ett institut får, efter medgivande av Finansinspektionen, vid beräkning av kapitalkravet för sådana marknadsrisker som avses i 2-4 och 8 §§, använda annan metod än som anges där, om denna metod uppfyller de särskilda krav som regeringen föreskriver. Lag (1995:1598).

5 kap. Stora exponeringar

[K5]1 §  Värdet av ett instituts exponering gentemot en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning får inte överstiga 25 % av institutets kapitalbas.

[S2]Om en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning är moderföretag eller dotterföretag till institutet eller dotterföretag till moderföretaget, får värdet av exponeringen inte överstiga 20 % av institutets kapitalbas. Lag (2004:314).

[K5]2 §  Med en grupp av kunder med inbördes anknytning avses två eller flera fysiska eller juridiska personer som, om inte annat visas, utgör en helhet från risksynpunkt därför att

 1. någon av dem har, direkt eller indirekt, ägarinflytande över en eller flera av de övriga i gruppen, eller
 2. de utan att stå i sådant förhållande som avses i 1 har sådan inbördes anknytning att någon eller samtliga av de övriga kan befaras råka i betalningssvårigheter om en av dem drabbas av finansiella problem.

[S2]Med kund avses i fråga om placeringar i finansiella instrument emittenten eller, om instrumentet har andra finansiella instrument som underliggande tillgång, emittenten av denna tillgång och i fråga om andra fordringar eller åtaganden den som svarar för fordringen eller åtagandet.

[K5]3 §  Det sammanlagda värdet av ett instituts stora exponeringar får inte överstiga 800 % av institutets kapitalbas.

[S2]En stor exponering är en exponering som ett institut har gentemot en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning när värdet av exponeringen är 10 % eller mer av institutets kapitalbas.

[K5]4 §  Vid bestämmandet av ett instituts exponering enligt 1 och 3 §§ skall inte räknas in de poster som avses i 3 kap. 1 § första stycket A 2-7.

[S2]Vid valutatransaktioner omfattas inte exponeringar som uppkommer i samband med normal avveckling av en transaktion under två dygn efter betalning. Vid köp eller försäljning av finansiella instrument omfattas inte exponeringar som uppkommer i samband med normal avveckling av en transaktion under fem vardagar efter den tidpunkt då antingen betalning har skett eller de finansiella instrumenten har levererats.

[S3]Regeringen får föreskriva att även andra poster än dem som anges i första stycket inte skall räknas in vid bestämmandet av ett instituts exponeringar enligt detta kapitel, om

 1. kreditrisken är låg, eller
 2. posterna räknats av från institutets kapitalbas. Lag (2000:444)

Prop. 1995/96:62: I paragrafens första stycke behandlas sådana poster som inte skall räknas in vid bestämmandet av ett instituts exponeringar. I tredje stycket anges att regeringen får föreskriva att även andra poster än dem som anges i paragrafens första stycke får undantas från tillämpningen av begränsningsreglerna om stora exponeringar. För att göra anpassningen till artikel 1 h i direktivet om stora exponeringar tydligare har ett tillägg gjorts för fordringar som i sin helhet täcks av eget kapital, dvs. ...

Prop. 1999/2000:94: I första stycket har en följdändring tagits in med anledning av förslaget till ny lydelse av 3 kap. 1 §.

[K5]5 §  Vid tillämpning av 1 och 3 §§ skall kapitalbasen bestämmas enligt 2 kap.6--8 §§.

[K5]6 §  Värdet av ett instituts exponeringar i handelslagret mot en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning får, efter medgivande av Finansinspektionen, överstiga de gränsvärden som anges i 1 och 3 §§, om institutet uppfyller det särskilda kapitalkrav och de villkor i övrigt för den överstigande exponeringen som regeringen föreskriver. Lag (2000:444).

Prop. 1999/2000:94: Genom paragrafen, som är ny, genomförs den möjlighet till undantag som finns i punkten 8 i bilaga 6 till kapitalkravsdirektivet. Bestämmelsen innebär att ett institut under vissa närmare angivna omständigheter får överskrida de i 5 kap. 1 och 3 §§ angivna gränsvärdena för exponeringar mot en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning. Detta

gäller ...

[K5]7 §  Detta kapitel tillämpas inte på Svenska skeppshypotekskassan. Lag (2000:444).

[K6]1 §  En finansiell företagsgrupp består av

 1. ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet och de dotterföretag som är institut, institut för elektroniska pengar, motsvarande utländska företag eller finansiella institut, eller
 2. ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet och de institut, institut för elektroniska pengar, motsvarande utländska företag eller finansiella institut som det förstnämnda institutet eller holdingföretaget har ägarintresse i och som leds tillsammans med ett eller flera andra företag, om ägarnas ansvar är begränsat till den andel av kapitalet som dessa innehar, eller
 3. ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet och dotterföretag enligt 1 samt företag som det finns ägarintresse i enligt 2.

[S2]När en finansiell företagsgrupp föreligger enligt första stycket, skall även ett anknutet företag som är dotterföretag eller som det finns ägarintresse i ingå i gruppen. Lag (2002:153).

Prop. 2005/06:45: I paragrafens första stycke har punkten 3 fått ett nytt innehåll. Av den nya bestämmelsen i den punkten framgår att en finansiell företagsgrupp finns också när ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med ett annat institut, finansiellt institut eller något annat företag som nämns i bestämmelsen. Av punkten 4 (nuvarande punkten 3) framgår att gemensam eller i huvudsak gemensam ledning även skall beaktas när det bestäms vilka ...

Prop. 2001/02:85: I första stycket har första och andra punkten ändrats. Ändringarna innebär att ett institut för elektroniska pengar omfattas av definitionen av en finansiell företagsgrupp och därmed i huvudsak av gruppbaserade kapitalkrav och redovisning enligt 6 kap. samt av tillsynsredovisning (gruppbaserad redovisning respektive samlad information) och i viss utsträckning tillsynsansvar enligt 7 kap. När en finansiell företagsgrupp föreligger skall även ett anknutet företag som är dotterföretag ...

[K6]2 §  Regeringen får föreskriva att bestämmelserna om finansiella företagsgrupper skall gälla även för 1.

 1. ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet och de institut, institut för elektroniska pengar, motsvarande utländska företag eller finansiella institut som det finns andra ägarintressen i än sådana som anges i 1 § första stycket 2,
 2. ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet och de institut, institut för elektroniska pengar, motsvarande utländska företag eller finansiella institut, som det förstnämnda institutet eller holdingföretaget har andra former av kapitalbindningar till,
 3. ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet och de institut, institut för elektroniska pengar, motsvarande utländska företag eller finansiella institut, som det förstnämnda institutet eller holdingföretaget utövar ett väsentligt inflytande över, eller
 4. två eller flera institut, motsvarande utländska företag eller finansiella institut, som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

[S2]Om regeringen enligt första stycket har föreskrivit att bestämmelserna om finansiella företagsgrupper skall gälla, skall även ett anknutet företag som är dotterföretag eller som det finns ägarintresse i ingå i gruppen. Lag (2002:153).

Prop. 2005/06:45: Till följd av ändringen i 1 § har bestämmelsen i första stycket 4 utgått.

Prop. 2001/02:85: I första stycket har första, andra och tredje punkten ändrats. Ändringarna innebär att regeringen får föreskriva att bestämmelserna om finansiella företagsgrupper även skall gälla i andra fall än som avses i 1 § när det finns kopplingar till ett institut för elektroniska pengar.

Kapitalkrav m.m.

[K6]3 §  Vad som föreskrivs i 2 kap. 2 § om kapitalkrav för kreditrisker, i 2 kap.3--5 §§ om kapitalkrav för marknadsrisker och i 5 kap. om stora exponeringar skall tillämpas även på en finansiell företagsgrupp.

[K6]4 §  Vad som föreskrivs i 7 kap.9-11 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om ett kreditinstituts innehav av aktier och andelar i företag skall tillämpas även på en finansiell företagsgrupps samlade innehav, om ett kreditinstitut ingår i företagsgruppen.

[S2]Vad som föreskrivs i 3 kap. 1 a § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse om ett värdepappersbolags kvalificerade innehav av aktier eller andelar i företag med annan verksamhet än finansiell verksamhet skall tillämpas även på en finansiell företagsgrupps samlade kvalificerade innehav, om ett värdepappersbolag som har tillstånd att bedriva verksamhet som avses i 3 kap. 4 § första stycket 4 och 5 samma lag ingår i företagsgruppen. Lag (2004:314).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i denna paragraf är följdändringar till de nya reglerna om kreditinstitutens möjlighet att inneha aktier och andelar, se avsnitt 8.7.

Kammarrätten i Göteborg anser att bestämmelsen bör innehålla en hänvisning till den rörelseregel i 7 kap. 9 § lagen om bank- och finansieringsrörelse som anger hur stora ett instituts kvalificerade innehav av aktier och andelar i ett företag får vara. En ...

Gruppbaserad redovisning

[K6]5 §  För tillämpning av 3 och 4 §§ skall för en finansiell företagsgrupp upprättas gruppbaserad redovisning.

[S2]Gruppbaserad redovisning skall upprättas med tillämpning av de regler som gäller för upprättandet av koncernbalansräkning och koncernresultaträkning enligt 7 kap. lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Vad nu sagts gäller inte om annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Lag (1995:1598).

Konsolidering

[K6]6 §  Vid upprättande av den redovisning som avses i 5 § skall de företag som ingår i den finansiella företagsgruppen konsolideras fullständigt om inte annat följer av 7 och 8 §§.

Prop. 2005/06:45: Av 1 § framgår att en finansiell företagsgrupp kan bestå t.ex. av ett institut och vissa företag med vilka institutet har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning. När en sådan finansiell företagsgrupp föreligger anger inte lagens bestämmelser hur konsolideringen skall gå till. Det kommer i stället att framgå av föreskrifter som meddelas av regeringen eller Finansinspektionen enligt 8 kap. 1 § 7.

I lagrådsremissen fanns det en bestämmelse som angav att Finansinspektionen ...

[K6]8 §  När det finns ägarintresse i ett anknutet företag enligt 1 § andra stycket och i de fall som avses i 2 § får Finansinspektionen medge antingen att konsolidering sker på det sätt som anges i 7 § eller med tillämpning av kapitalandelsmetoden enligt 7 kap.25-29 §§årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (1999:1111).

Prop. 1995/96:62: Paragrafen har ändrats så att Finansinspektionen har möjlighet att medge att alla anknutna företag som det finns ägarintresse i kan konsolideras enligt klyvningsmetoden eller kapitalandelsmetoden.

Beräkning av kapitalbas m.m.

[K6]9 §  Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen skall bestämmas i enlighet med vad som anges i 2 kap.6-8 §§. Även den del av kapitalbasen som belöper på minoritetsandelar skall ingå. Goodwill som belöper på företag som omfattas av gruppbaserad redovisning skall räknas av från primärt kapital.

[S2]Vid beräkning av kapitalkrav för kreditrisker skall tillgångar och åtaganden tas upp till de värden som föreskrivs i 3 kap. 1 §. Vid beräkning av kapitalkrav för marknadsrisker skall reglerna i 4 kap.2-8 §§ eller 9 § tillämpas. Exponeringar skall bestämmas på sätt som anges i 5 kap.Lag (2000:444).

Prop. 1999/2000:94: Paragrafen anger att metoderna för beräkningen av kapitalbas och kapitalkrav även skall tillämpas på finansiella företagsgrupper.

I andra stycket har en hänvisning till 4 kap. 9 § lagts till. Tillägget innebär att kapitalkravet för marknadsrisker får, efter Finansinspektionens medgivande, beräknas med en egen modell.

En finansiell företagsgrupp skall beräkna ett kapitalkrav för råvarurisker. Detta följer av förevarande paragrafs hänvisning till 4 kap. ...

Prop. 2005/06:45: I paragrafen beskrivs hur kapitalbasen för en finansiell företagsgrupp skall bestämmas. Av förändringen i paragrafen framgår att tillägget i 2 kap. 7 § sjätte stycket som säger att avräkning från kapitalbasen i ett institut inte skall göras för aktier och tillskott som belöper på företag som omfattas av särskild tillsyn över finansiella konglomerat, inte skall tillämpas vid beräkning av kapitalbasen för en finansiell företagsgrupp. Bestämmelsen har samma innebörd som ...

Stora exponeringar

[K6]10 §  Om ett moderföretag är ett institut skall vid beräkningen av de i 5 kap. angivna gränsvärdena inte medräknas exponeringar som koncernföretag som är institut har gentemot andra koncernföretag som står under tillsyn av Finansinspektionen och omfattas av samma gruppbaserade redovisning som moderföretaget.

[S2]Finansinspektionen får medge att första stycket skall tillämpas även på en koncern i vilken moderföretaget är ett i Sverige etablerat holdingföretag med finansiell verksamhet.

7 kap. Tillsyn m.m.

Prop. 1994/95:50: Paragrafen innehåller några grundläggande bestämmelser om tillsyn, vilka bl.a. innebär att Finansinspektionen skall utöva tillsyn över att instituten följer bestämmelserna om kapitaltäckning och stora exponeringar enligt denna lag. Finansinspektionen får därvid med de tillägg som följer av öv- riga paragrafer i kapitlet bedriva tillsynen med utgångspunkt i de för resp. institut i särskild lagstiftning gällande reglerna. Dessa i annan lagstiftning förekommande ...

Tillämpliga tillsynsregler

[K7]1 §  Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av denna lag. I fråga om tillsynen gäller vad som är föreskrivet i de lagar som reglerar institutens verksamhet, om inte annat följer av denna lag.

Tillsynsansvar för finansiella företagsgrupper

[K7]2 §  Finansinspektionen skall utöva tillsyn över en finansiell företagsgrupp om moderföretaget eller ett företag i gruppen som innehar ägarintresse är ett institut hemmahörande i Sverige.

[S2]Är moderföretaget i en finansiell företagsgrupp ett holdingföretag med finansiell verksamhet, skall Finansinspektionen utöva tillsynen om

 1. det i företagsgruppen inte finns några utländska företag som motsvarar institut, eller
 2. holdingföretaget är hemmahörande i Sverige och minst ett dotterföretag är institut.

Prop. 2005/06:45: Paragraferna är nya. De behandlar den situation där tillsynen över en finansiell företagsgrupp skall utövas av en tillsynsmyndighet utanför EES. Med uttrycket behörig myndighet som används i paragraferna avses de myndigheter inom EES, som ansvarar för tillsynen över utländska institut, företag för elektroniska pengar som ingår i gruppen. Eftersom motsvarande bestämmelser föreslås ingå i lagen om särskild tillsyn över finansiella konglomerat hänvisas till författningskommentaren till den lagen (8 ...

[K7]3 §  Finansinspektionen skall föra en förteckning över de holdingföretag med finansiell verksamhet som är moderföretag i en sådan finansiell företagsgrupp som enligt 2 § omfattas av inspektionens tillsyn.

[K7]4 §  Finansinspektionen skall, inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från behörig myndighet i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten skall kunna utöva sin tillsyn eller också tillåta att denna myndighet själv utför kontrollen.

Prop. 2005/06:45: Av paragrafen framgår att Finansinspektionen efter begäran från en tillsynsmyndighet i ett annat EES-land får lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten skall utöva sin tillsyn eller också tillåta att myndigheten själv utför kontrollen. Till detta har nu lagts att den utländska tillsynsmyndigheten får närvara vid kontrollen om den inte själv utför den.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt ...

Tillsynsredovisning

[K7]5 §  För en finansiell företagsgrupp skall uppgifter lämnas, i den omfattning som följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag, i en särskild redovisning som avser gruppens samlade ekonomiska ställning (gruppbaserad redovisning).

[S2]Ett holdingföretag med blandad verksamhet skall lämna den information som behövs för tillsynen över de dotterföretag som är institut (samlad information).

[K7]6 §  Ett institut och ett holdingföretag med finansiell verksamhet som är moderföretag eller som har sådant ägarintresse som avses i 6 kap. 1 § första stycket 2 skall upprätta och ge in den gruppbaserade redovisningen till Finansinspektionen för de räkenskapsperioder och vid de tidpunkter som regeringen föreskriver. Om en finansiell företagsgrupp föreligger enligt 6 kap. 2 §, skall det företag som regeringen bestämmer upprätta och ge in sådan redovisning.

[S2]Ett holdingföretag med blandad verksamhet skall upprätta och ge in den samlade informationen till Finansinspektionen för de räkenskapsperioder och vid de tidpunkter som regeringen föreskriver.

[K7]7 §  Ett företag som ingår i en finansiell företagsgrupp och övriga dotterföretag till ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet samt dotterföretag till ett holdingföretag med blandad verksamhet skall lämna de uppgifter som krävs för tillsynsredovisningen till det företag som enligt 6 § skall upprätta gruppbaserad redovisning eller samlad information.

Undantag

[K7]8 §  Finansinspektionen får medge att ett dotterföretag eller ett företag som det finns ägarintresse i enligt 6 kap. 1 § och 2 §första stycket 1 undantas vid beräkning enligt 6 kap.3-5 §§ och utelämnas från sådan tillsynsredovisning som skall upprättas enligt 5 § om

 1. företaget är beläget i ett land utanför EES där det finns rättsliga hinder för överföring av nödvändig information,
 2. företaget är av mindre betydelse med hänsyn till syftet med tillsynen, eller
 3. en sammanställning av företagets finansiella ställning skulle vara olämplig eller vilseledande med hänsyn till syftet med tillsynen.

[S2]Om ett dotterföretag som är institut är undantaget från beräkning eller utelämnat från tillsynsredovisningen enligt första stycket 2 eller 3, skall moderföretaget till Finansinspektionen lämna de upplysningar som inspektionen behöver för sin tillsyn över institutet. Lag (1995:1598).

Prop. 1995/96:62: Paragrafen har ändrats så att Finansinspektionen har möjlighet att medge undantag från sammanställningen och utelämnande i den gruppbaserade redovisningen för alla typer av dotterföretag eller företag som det finns ägar-

Undersökning

[K7]9 §  Finansinspektionen får företa undersökningar hos de företag som enligt 7 § skall lämna uppgifter för att kontrollera den gruppbaserade redovisning eller samlade information som företagen är skyldiga att lämna.

Övervaknings- och kontrollsystem

[K7]10 §  Ett institut och det företag i en finansiell företagsgrupp som enligt 6 § skall upprätta den gruppbaserade redovisningen skall ha betryggande system för

 1. registrering och klassificering av kreditrisker,
 2. övervakning och kontroll av marknadsrisker och stora exponeringar samt av ränterisker i hela verksamheten, samt
 3. beräkning av institutets eller den finansiella företagsgruppens finansiella positioner vid varje tidpunkt.

[S2]Ett institut och övriga företag i en finansiell företagsgrupp skall ha sådana förvaltnings- och redovisningsrutiner som säkerställer en effektiv kontroll av att bestämmelserna i denna lag om kapitalkrav för kreditrisker och marknadsrisker, stora exponeringar och gruppbaserad redovisning efterlevs. Lag (1995:1598).

Prop. 1995/96:62: I paragrafen har gjorts ett tillägg för att bestämmelsen bättre skall överensstämma med artikel 4.4 i kapitalkravsdirektivet. Tillägget innebär att instituten åläggs att inrätta betryggande övervaknings- och kontrollsystem för ränterisken i institutets hela verksamhet, inte bara i handelslagret som den nuvarande lydelsen anger.

I bestämmelsen har vidare gjorts en redaktionell justering vad gäller punkt- och styckeindelning samt vissa språkliga ändringar. Slutligen har den nya ...

Rapportering

[K7]11 §  Ett institut och det företag i en finansiell företagsgrupp som enligt 6 § skall upprätta den gruppbaserade redovisningen skall fortlöpande rapportera stora exponeringar till Finansinspektionen.

[S2]Om ett instituts eller en finansiell företagsgrupps exponeringar överstiger något av de i 5 kap. angivna gränsvärdena, skall institutet eller det företag som enligt 6 § skall upprätta den gruppbaserade redovisningen utan dröjsmål anmäla detta till Finansinspektionen. Inspektionen får bestämma en viss tid inom vilken exponeringarna skall bringas ned till de tillåtna gränsvärdena.

Ingripande

[K7]12 §  Om ett institut eller en finansiell företagsgrupp

 1. har en kapitalbas som understiger det minsta belopp som krävs enligt 2 kap.2--5 §§,
 2. inte uppfyller kraven i fråga om system och rutiner enligt 10 §, eller
 3. inte nedbringar sina exponeringar till tillåtna nivåer enligt 11 § andra stycket

[S2]skall Finansinspektionen förelägga institutet eller det företag i en finansiell företagsgrupp som enligt 6 § skall upprätta den gruppbaserade redovisningen att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till förhållandet.

Tystnadsplikt

[K7]13 §  En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett holdingföretag med finansiell verksamhet eller ett holdingföretag med blandad verksamhet som i den egenskapen får kunskap om affärsförhållanden i ett företag som enligt 7 § skall lämna uppgifter, får inte obehörigen röja vad han fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med det uppgiftslämnande företagets intresse.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

[S3]I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag2 tillämpas vad som sägs om styrelseledamot i första stycket på ledamot i tillsynsorganet.

[S4]Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att den i tredje stycket angivna bestämmelsen skall tillämpas också på ledamöter i ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan. Lag (2004:582).

Uppgiftsskyldighet

[K7]13 a §  Ett holdingföretag med finansiell verksamhet och ett holdingföretag med blandad verksamhet är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare. Lag (2004:314).

Prop. 2002/03:139: Bestämmelsen reglerar holdingföretags – med finansiell eller blandad verksamhet – uppgiftsskyldighet till undersökningsledare eller åklagare. Frågan om dessa företags uppgiftsskyldighet behandlas i avsnitt 15.2.3. Bestämmelsen har förtydligats i enlighet med Lagrådets förslag. För en närmare redogörelse av bestämmelsens innebörd hänvisas till författ-...

Avgifter m.m.

[K7]14 §  Institut som står under tillsyn enligt denna lag skall bekosta Finansinspektionens verksamhet med årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter regeringen meddelar.

[S2]Om Finansinspektionen för bedömning av en viss fråga vid tillsynen enligt denna lag behöver anlita någon med särskild fackkunskap, skall kostnaden för detta betalas av det institut som tillsynen avser.

Vite

[K7]15 §  Om Finansinspektionen meddelar föreläggande enligt denna lag får inspektionen förelägga vite.

Överklagande

[K7]16 §  Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 12 § får överklagas hos kammarrätten.

[S2]Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

[S3]Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande skall gälla omedelbart. Lag (2000:444).

Prop. 1999/2000:94: I andra stycket har det tagits in en bestämmelse om att beslut om föreskrifter (s.k. normbeslut) som Finansinspektionen, efter regeringens bemyndigande, fattar inte får överklagas hos länsrätt. Beslut i normgivningsärenden är normalt av sådant slag att de inte lämpar sig för domstolsprövning (jfr prop. 1997/98:186 s. 87).

Bestämmelsen har även behandlats i ...

Prop. 2005/06:45: Enligt bl.a. lagen om bank- och finansieringsrörelse är utgångspunkten att beslut som Finansinspektionen meddelar överklagas till länsrätt som första instans och prövningstillstånd krävs för överklagande till kammarrätt (jfr prop. 2002/03:139 s. 505 f och 556 f). Samma utgångspunkter bör, som Kammarrätten i Stockholm anför, gälla i förevarande sammanhang.

Av första stycket framgår att beslut som ...

17 § Har upphävts genom lag (2000:444).
18 § Har upphävts genom lag (2000:444).

[K8]1 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om

 1. villkor för att räkna in poster i kapitalbasen och räkna av poster från densamma enligt 2 kap. 6 § respektive 7 §, omfattningen av dessa poster och hur kapitalbasen i övrigt skall beräknas enligt samma paragrafer,
 2. vilka poster som får räknas in i kapitalbasen enligt 2 kap. 8 § och omfattningen av dessa samt vilka icke likvida tillgångar som skall räknas av från kapitalbasen enligt samma paragraf,
 3. beräkning av kapitalkraven enligt 3 kap.1 och 2 §§,
 4. vilka poster som skall ingå i handelslagret enligt 4 kap. 1 § och omfattningen av dessa,
 5. beräkning av kapitalkraven enligt 4 kap.2-7 §§,
 6. hur exponeringarna skall värderas vid beräkningen av ett instituts exponeringar enligt 5 kap.1 och 3 §§,
 7. hur konsolidering skall ske och hur kapitalbasen skall beräknas enligt 6 kap.6-9 §§,
 8. innehållet, utformningen och omfattningen av den redovisning eller information som skall lämnas enligt 7 kap. 5 §,
 9. omfattningen och fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 7 kap. 11 §. Lag (2000:444).

Prop. 1999/2000:94: Paragrafen, som har tagits in i ett nytt kapitel, motsvarar i huvudsak tidigare 7 kap. 17 §. Bemyndigandet i punkten 1 har förtydligats så att det klart framgår att föreskrifter kan meddelas om villkor för att räkna in poster i kapitalbasen och räkna av poster från densamma enligt 2 kap. 6 § respektive 7 §, omfattningen av dessa poster samt hur kapitalbasen i övrigt skall beräknas enligt samma paragrafer.

I punkten 2 har en redaktionell ändring tagits in.

Punkten ...

Prop. 2005/06:45: Av det tillägg som gjorts i sjunde punkten framgår att föreskrifter skall meddelas även om hur företag som har gemensam eller gemensam ledning skall konsolideras. Bestämmelsen har införts på förslag av Lagrådet. Se även författningskommentaren till 6 kap. 6 §.

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

[K8]2 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs om

 1. villkoren för att beräkna kapitalkravet enligt undantagsregeln i 2 kap. 4 §,
 2. beräkning av kapitalkravet enligt 2 kap. 5 § första stycket,
 3. hur gruppbaserad redovisning enligt 6 kap. 5 § skall upprättas för sådana institut som tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Lag (2004:1180).

Prop. 1999/2000:94: Paragrafen, som har tagits in i ett nytt kapitel, motsvarar helt tidigare 7 kap. 18 § första stycket.

[K8]3 §  Regeringen får bemyndiga Finansinspektionen att meddela sådana föreskrifter och fatta sådana beslut som avses i

 1. 3 kap. 1 § första stycket A 4-6, B 2, 4-6 samt C 2,
 2. 4 kap. 2 § andra stycket A 2-4 och B 2-5,
 3. 4 kap. 6 § andra stycket A 2-4 och B 3-7 samt tredje stycket,
 4. 4 kap. 8 §,
 5. 4 kap. 9 §,
 6. 5 kap. 4 § tredje stycket,
 7. 5 kap. 6 §,
 8. 6 kap. 2 §, samt
 9. 7 kap. 6 §. Lag (2000:444).

Prop. 1999/2000:94: Paragrafen, som har tagits in i ett nytt kapitel, motsvarar närmast tidigare 7 kap. 18 § andra stycket.

I kapitaltäckningslagen anges i flera bestämmelser att regeringen får fatta vissa beslut eller meddela vissa föreskrifter. I paragrafen har med beaktande av Lagrådets synpunkter, tagits in en uttömmande uppräkning av när regeringen får bemyndiga Finansinspektionen att fatta sådana beslut eller meddela sådana föreskrifter. I paragrafen hänvisa till samtliga bemyndiganden ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft i fråga om 1 kap., 2 kap. 1 § i den del paragrafen avser kreditrisker, 2 kap.2, 6 och 7 §§, 3 kap. 1 §, 5 kap.1--4 §§, 5 § i den del paragrafen avser kreditrisker och 6 §, 6 kap.1 och 2 §§, 3 § i den del paragrafen avser kreditrisker och stora exponeringar, 4 § i den del paragrafen avser kreditinstitut, 5--8 §§, 9 § i den del paragrafen avser kreditrisker och stora exponeringar och 10 § samt 7 kap.1--9 §§, 10 § i den del paragrafen avser kreditrisker, stora exponeringar och gruppbaserad redovisning, 11 §, 12 § i den del paragrafen avser kreditrisker, stora exponeringar och gruppbaserad redovisning, 13--16 §§, 17 § 1, 3 och 6--9, samt 18 § andra stycket den 1 januari 1995. Lagen i övrigt träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Kapitalkravet för kreditrisker enligt 2 kap. 2 § skall intill utgången av år 1995 beräknas i ett instituts hela verksamhet.
  3. Kumulativa preferensaktier som getts ut före den 1 januari 1995 får till och med utgången av år 1996 ingå i bankaktiebolags, kreditmarknadsbolags och värdepappersbolags kapitalbas som primärt kapital vid tillämpning av 2 kap. 6 §.
  4. Placeringar och fordringar för vilka svarar ett värdepappersbolag som har Finansinspektionens medgivande att ta emot medel på konto enligt 3 kap. 4 § andra stycket lagen (1991:981) om värdepappersrörelse får intill utgången av år 1995 föras till 3 kap. 1 § första stycket B 1.
  5. Om värdet av ett instituts eller en finansiell företagsgrupps exponeringar den 28 juni 1994 översteg de i 5 kap. angivna gränsvärdena får Finansinspektionen bevilja institutet eller det företag som enligt 7 kap. 6 § skall upprätta den gruppbaserade redovisningen anstånd att nedbringa exponeringarna till dessa gränsvärden dock senast till den 31 december 2001. Exponeringar med längre löptid enligt bindande avtalsvillkor får dock behållas till förfallodagen. Om ett institut eller en finansiell företagsgrupp inte nedbringar sina exponeringar i enlighet med nu angivna föreskrifter tillämpas 7 kap. 12 § 3 samt 15 och 16 §§.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:756) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:394, Prop. 1994/95:172, Bet. 1994/95:NU26
  Omfattning
  ändr. 7 kap 17 §
  CELEX-nr
  389L0647
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1598) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Beträffande 1 kap.2 och 3 §§ samt 6 kap.5, 7 och 8 §§ tillämpas i fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:110, Prop. 1995/96:10, Bet. 1995/96:NU8
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 4, 6, 7 §§, 3 kap 1 §, 5 kap 4 §, 6 kap 5, 7, 8 §§, 7 kap 8, 10 §§; nya 1 kap 3 §, 4 kap 9 §, rubr. närmast före 4 kap 9 §
  CELEX-nr
  393L0006
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:463) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:214, Prop. 1996/97:114, Bet. 1996/97:FiU26
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 6 §, 6 kap 4 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:1498) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 1998/99:38, Prop. 1998/99:1
Omfattning
ändr. 2 kap 3 §
CELEX-nr
398L0031
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1111) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 6 kap 7, 8 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:42) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 2 kap 4, 6 §§, 4 kap 8 §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:444) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller 7 kap. 16 § i dess äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:206, Prop. 1999/2000:94, Bet. 1999/2000:FiU26
Omfattning
upph. 7 kap 17, 18 §§, rubr. närmast före 4 kap 8 §, 7 kap 17 §; nuvarande 5 kap 6 § betecknas 5 kap 7 §; ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 1 §, 4 kap 1, 2, 6, 8 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 9 §, 7 kap 16 §; nya 5 kap 6 §, 8 kap
CELEX-nr
31998L0033
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:153) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2001/02:182, Prop. 2001/02:85, Bet. 2001/02:FiU9
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 1, 2 §§
CELEX-nr
32000L0046
Ikraftträder
2002-04-27

Lag (2003:841) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:38, Prop. 2002/03:92, Bet. 2003/04:FiU7
Omfattning
ändr. 3 kap 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1226) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:39, Prop. 2002/03:107, Bet. 2003/04:FiU8
Omfattning
ändr. 3 kap 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:314) om ändring i lagen (1993:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 7 §, 5 kap 1 §, 6 kap 4 §; ny 7 kap 13 a §, rubr. närmast före 7 kap 13 a §
CELEX-nr
32002L0087
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:573) om ändring i lagen (2003:1226) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:262, Prop. 2003/04:109, Bet. 2003/04:FiU26
Omfattning
ändr. 3 kap 1 § i 2003:1226

Lag (2004:582) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/03:LU26
Omfattning
ändr. 7 kap 13 §
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2004:1180) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2004/05:89, Prop. 2004/05:24, Bet. 2004/05:LU3
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §
CELEX-nr
32002R1606
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:488) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2004/05:275, Prop. 2004/05:144, Bet. 2004/05:JuU33
Omfattning
nya 7 kap 13 b, 13 c §§, rubr. närmast före 7 kap 13 b, 13 c §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:543) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2004/05:306, Prop. 2004/05:153, Bet. 2004/05:FiU33
Omfattning
ändr. 7 kap 14, 16 §§, 8 kap 2 §; ny 7 kap 13 d §, rubr. närmast före 7 kap 13 d §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:536) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:317, Prop. 2005/06:45, Bet. 2005/06:FiU22
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 7 §, 6 kap 1, 2, 6, 9, 10 §§, 7 kap 4, 16 §§, 8 kap 1 §; nya 6 kap 11 §, 7 kap 12 a §, 7 a kap, rubr. närmast före 6 kap 11 §
CELEX-nr
32005L0001
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:607) om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 7 kap 13 §
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2006-08-18

Ändring, SFS 2006:1372

Omfattning
upph. genom 2006:1371