Upphävd författning

Förordning (1996:1037) om register för vissa bidrag till barn

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-10-31
Ändring införd
SFS 1996:1037
Ikraft
1996-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  De allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket skall med hjälp av automatisk databehandling föra ett gemensamt register för vissa bidrag till barn.

2 §  För registret gäller bestämmelserna i lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister. I denna förordning meddelas vissa ytterligare föreskrifter om hur registret skall föras.

Registerändamål

3 §  De allmänna försäkringskassorna får använda registret för handläggning av ärenden enligt

 1. lagen (1947:529) om barnbidrag,
 2. lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,
 3. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn, och
 4. lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

4 §  Riksförsäkringsverket får använda registret för verkställighet av beslut i ärenden enligt 3 § och för handläggning av överklaganden av sådana beslut.

Registerinnehåll

5 §  I registret får beträffande personer som förekommer i ett ärende som avses i 3 § registreras uppgifter om personen som har betydelse för handläggningen av ärendet.

6 §  Utöver vad som anges i 5 § får registreras kontonummer för utbetalning av bidrag och andra uppgifter som behövs för utbetalning.

Sambearbetning

7 §  Registret får, med de begränsningar som följer av bestämmelserna om registerinnehåll, tillföras uppgifter från

 1. Riksförsäkringsverkets register för administration av socialförsäkrings- och bidragsärenden,
 2. ett folkbokföringsregister och aviseringsregistret,
 3. ett sådant register som avses i skatteregisterlagen (1980:343),
 4. ett register hos Centrala studiestödsnämnden,
 5. ett sådant register som anges i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister, och
 6. ett sådant register som avses i utsökningsregisterlagen (1986:617).

Utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling

8 §  Uppgifter i registret får lämnas ut på medium för automatisk databehandling i den utsträckning som anges nedan till följande mottagare.

[S2]_______________________________________________________________________________ Mottagare Uppgifter Ändamål _______________________________________________________________________________ Riksskatteverket Barns personnummer Kontroll av personnummer samt beräkning av underhålls- stöd och återbetalnings belopp

Bidragsskyldigs personnummerBeräkning av återbetalningsbelopp
Bank; den som bedriver bankgiro-/postgiroverkuppgifter om samhetIdentifieringsutbetalningarUtbetalning av bidrag
Uppgifter om återbetalningsbeloppÅterbetalning via autogiro
Kommunal nämndUppgifter om utbetalda bidragBedömning av rätt till bistånd och beräkning av avgifter enligt socialtjänstlagen (1980:620)
KronofogdemyndighetUppgifter om utbetalda bidrag och om återbetalningsskyldighetIndrivning av fordran i ärende om underhållsstöd
Centrala studiestödsnämndenBarns personnummerKontroll av rätt till underhållsstöd
Bidragsskyldigs personnummerBeräkning av återbetalningsbelopp
____________________________________________________________________________

Gallring

9 §  Gallring av personuppgifter i registret skall ske så att uppgifter tas bort ut registret senast under det femte kalenderåret efter det år de registrerades, om de då inte fortfarande kan ha betydelse för handläggningen av ett ärende enligt 3 §.

[S2]Riksarkivet får efter samråd med Riksförsäkringsverket meddela föreskrifter om undantag från gallring med stöd av 19 § andra stycket lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister.

Verkställighetsföreskrifter

10 §  Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister i fråga om registret och för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1037) om register för vissa bidrag till barn

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.
 2. Förordningen tillämpas också för handläggning av ärenden enligt de upphävda lagarna, lagen (1964:143) om bidragsförskott, lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande och lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn. Vad som sägs om underhållsstöd i 8 § skall även gälla bidrag enligt dessa lagar.
Ikraftträder
1996-12-01

Ändring, SFS 1998:157

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda förordningarna skall dock fortfarande gälla i fråga om sådana register som enligt övergångsbestämmelserna till socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) får föras enligt äldre bestämmelser till utgången av år 1998.
  Omfattning
  upph.