Upphävd författning

Förordning (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2000-06-05
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2006:1149
Upphäver
Förordning (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Grunden för Försvarsmaktens verksamhet skall vara förmågan till väpnad strid.

2 §  Försvarsmakten skall kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp var det än kommer ifrån. Hela Sverige skall kunna försvaras.

[S2]Försvarsmakten skall hävda Sveriges territoriella integritet.

[S3]Försvarsmakten skall bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom att kunna genomföra och lämna stöd till fredsfrämjande operationer och säkerhetsfrämjande samarbete samt kunna lämna stöd till humanitär verksamhet.

[S4]Försvarsmakten skall bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred genom att kunna samverka med andra myndigheter och kunna ställa resurser till förfogande.

3 §  Försvarsmakten skall ha den operativa förmåga, de kompetenser och den insatsorganisation som regeringen beslutar. Försvarsmakten skall även upprätthålla den beredskap som regeringen beslutar.

[S2]Försvarsmaktens beredskap, organisation och planläggning skall medge att Försvarsmaktens förmåga kan anpassas för att motsvara förändrade krav och behov.

[S3]Försvarsmakten skall genomföra den planläggning och vidta de förberedelser som behövs för att kunna lösa myndighetens uppgifter.

4 §  Utöver vad som följer av 1-3 §§ skall Försvarsmakten särskilt

 1. leda och bedriva den verksamhet som anges i 1 § lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet,
 2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst,
 3. leda och samordna signalskyddstjänsten inklusive arbetet med säkra kryptografiska funktioner inom totalförsvaret,
 4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet och annan signalskyddsverksamhet,
 5. i fredstid ansvara för att samla in, bearbeta och lämna Kustbevakningen sjölägesinformation sammanställd för civila behov,
 6. stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport,
 7. lämna biträde vid svenska förhandlingsinsatser avseende nedrustning, rustningskontroll samt förtroendeskapande och säkerhetsskapande åtgärder,
 8. i sin perspektivplanering planera i nära samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och redovisa den i budgetunderlaget,
 9. bedriva försvarsupplysning i syfte att stärka försvarsviljan och förtroendet för det militära försvaret,
 10. medverka i statsceremonier,
 11. vid behov sammankalla cheferna för andra myndigheter m.fl. med uppgifter inom totalförsvaret för informationsutbyte, samt
 12. stödja de frivilliga försvarsorganisationerna i deras arbete att främja totalförsvaret. Förordning (2006:960).

5 §  Försvarsmakten skall biträda Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet med krishanteringsuppgifter inom Europeiska unionen.

[S2]I 16 § verksförordningen (1995:1322) finns bestämmelser om medverkan i arbetet inom Europeiska unionen.

6 §  Försvarsmakten skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred. Verksamheten inom samarbetet Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med det individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds planerings- och översynsprocess samt i enlighet med särskilda regeringsbeslut.

[S2]Försvarsmakten skall delta i det säkerhetsfrämjande samarbetet i Östersjö-, Arktis- och Barentsområdet i enlighet med verksamhetsplaner, årsprogram och särskilda regeringsbeslut. Försvarsmakten skall vidare delta i det nordiska samarbetet för fredsfrämjande och humanitära insatser (Nordcaps) och i samarbetet inom ramen för den multinationella snabbinsatsstyrkan (Shirbrig), som vid behov ställs till Förenta nationernas förfogande.

[S3]Försvarsmakten skall biträda Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inom ramen för Sveriges observatörsskap i Västeuropeiska unionen samt Sveriges deltagande i Euro- atlantiska partnerskapsrådet. Förordning (2001:1264).

6 a §  Försvarsmakten skall efter särskilt regeringsbeslut delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser med främst sådana förband som anmälts av regeringen till internationellt förbandsregister. Förordning (2001:1264).

6 b §  Försvarsmakten är beslutsmyndighet enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter i fall som avses i 2 § 3 samma lag. Förordning (2006:1088).

Miljöaspekter

7 §  /Upphör att gälla U:2007-01/ Med beaktande av de krav som uppgifterna enligt 2-6 §§ ställer skall Försvarsmakten ta miljöhänsyn i sin verksamhet i fred och därvid arbeta för att uppnå de miljömål som regeringen har beslutat.

[S2]Försvarsmakten har ett sektorsansvar för en ekologiskt hållbar utveckling inom det militära försvaret. Förordning (2001:1264).

Information

8 §  Försvarsmakten skall vid höjd beredskap, i den omfattning som regeringen beslutar, kunna informera regeringen om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen inom myndighetens ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder.

[S2]Försvarsmakten skall vid högsta beredskap hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen inom myndighetens ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder.

9 §  Försvarsmakten skall, samtidigt som den lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ge in en förteckning över och kopior av samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som Försvarsmakten ingått under året. För varje överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen.

[S2]Försvarsmakten skall även samtidigt med årsredovisningen lämna en redogörelse för fleråriga finansiella åtaganden i samarbetsprojekt med utländska myndigheter. För varje överenskommelse som ingåtts skall en kopia lämnas in till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Förordning (2001:285).

9 a §  Försvarsmakten skall, när den bedriver militär säkerhetstjänst, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) anmäla frågor om att etablera och upprätthålla samarbete med andra stater och internationella organisationer samt informera om viktiga frågor som uppkommer i samarbetet.

[S2]Försvarsmakten skall vidare till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) lämna information om den militära säkerhetstjänstens inriktning i övrigt, om verksamhetens bedrivande i stort och om viktiga händelser.

[S3]Försvarsmakten skall varje år upprätta en översikt över den militära säkerhetstjänstens verksamhet under föregående år. Översikten skall lämnas in till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samtidigt med årsredovisningen och hållas tillgänglig för allmänheten. Förordning (2001:1264).

Samverkan

10 §  Försvarsmakten skall samordna beredskapsplanläggningen och den operativa planläggningen inom myndigheten med motsvarande planläggning inom övriga delar av totalförsvaret.

[S2]Försvarsmakten skall tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) avseende militärt försvar.

11 §  Försvarsmakten får ta del av planläggningen för höjd beredskap hos de myndigheter som enligt 18 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap har ett ansvar inför och vid höjd beredskap. Förordning (2006:960).

12 §  Försvarsmakten skall i nära samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera och vidta förberedelser för framtida internationella insatser.

[S2]Försvarsmakten skall ha personal som kan ställas till förfogande för internationella förtroendeskapande och säkerhetsfrämjande åtgärder.

Myndighetens ledning

13 §  Försvarsmakten leds av en chef. Chefen för Försvarsmakten benämns överbefälhavare. Vid myndigheten skall det finnas en ställföreträdande chef som benämns generaldirektör.

[S2]Överbefälhavaren ansvarar för myndighetens verksamhet. Förordning (2005:509).

14 § Har upphävts genom förordning (2006:960).

Organisation

15 §  Försvarsmakten bestämmer sin egen organisation i fred i de delar den inte är reglerad i denna förordning. Förordning (2001:285).

16 §  Försvarsmakten i fred består av de organisationsenheter som anges i bilaga 1 till denna förordning (grundorganisation).

[S2]Försvarsmaktens insatsorganisation utgörs av insatsförband och resursförband.

[S3]Av 1 § första stycket lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten följer att det inom Försvarsmakten skall finnas en utlandsstyrka. Förordning (2005:823).

17 §  I Högkvarteret skall det finnas en enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst, en säkerhetsinspektion och en generalläkare. I säkerhetsinspektionen skall representanter för Försvarets materielverk ingå.

[S2]Av förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. framgår att den skall tillämpas av Försvarsmakten. Förordning (2005:509).

18 § Har upphävts genom förordning (2005:509).

18 a §  Försvarsmaktens logistik ansvarar för Försvarsmaktens underhållstjänst och stödverksamhet. Förordning (2001:1264).

19 § Har upphävts genom förordning (2002:1097).

20 §  Försvarsmakten bestämmer vilka organisationsenheter som skall samverka med länsstyrelser, kommuner, landsting och andra samhällsorgan för att åstadkomma dels en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika delar, dels en samordnad användning av militära och civila resurser. Försvarsmakten bestämmer inom sitt ansvarsområde också hur stöd och utbildning av hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer skall organiseras. Förordning (2005:823).

21 § Har upphävts genom förordning (2005:823).

22 §  Innan myndighetens chef avgör ärenden som kan föranleda en framställning till regeringen eller rör myndighetens organisation eller som annars är av stor vikt eller har principiell betydelse, skall generaldirektören, chefsjuristen, ekonomidirektören, personaldirektören samt berörda högre militära chefer i Högkvarteret ges tillfälle att yttra sig. I brådskande fall får myndighetschefen avgöra ett ärende utan att inhämta ett sådant yttrande. Förordning (2005:509).

23 § Har upphävts genom förordning (2005:509).

Generalläkarens tillsynsansvar

24 §  Generalläkaren ansvarar inom Försvarsmakten för tillsynen över miljöskyddet, hälso- och sjukvården m.m. samt för offentlig kontroll av djurhälsovården, djursjukvården och djurskyddet. Generalläkaren är därvid behörig myndighet att utöva offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Generalläkaren får meddela interna föreskrifter för Försvarsmakten för efterlevnaden av gällande bestämmelser inom området.

[S2]När generalläkaren utövar sin tillsyns- eller kontrollfunktion, är generalläkaren inte underställd överbefälhavaren. Förordning (2006:960).

 • FFS 2001:8: Generalläkarens föreskrifter om upphävande av Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1985:27) om hörselvård inom försvarsmakten
 • FFS 2003:3: Generalläkarens föreskrifter om upphävande av Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1989:24) om fastställande av försvarsmedicinsk klassifikation (FMK)

Nämnden för kvalificerade skyddsidentiteter

24 a §  Inom Försvarsmakten finns en särskild nämnd för beslut om kvalificerad skyddsidentitet i fall som avses i 2 § 3 lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter. Nämnden prövar också andra frågor som hör till ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter. Förordning (2006:1088).

24 b §  Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt högst tre andra ledamöter varav minst en med särskild erfarenhet av verksamhet som avser folkbokföring. Ordföranden och vice ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare eller ha motsvarande erfarenhet av kvalificerat juridisk arbete.

[S2]Vice ordföranden kan träda i ordförandens ställe, när det behövs.

[S3]Regeringen utser ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter för en bestämd tid. Förordning (2006:1088).

24 c §  Nämnden är beslutför om ordföranden och minst två av de övriga ledamöterna är närvarande.

[S2]Är det fara i dröjsmål, får ordföranden besluta i ärenden om kvalificerad skyddsidentitet. Ett sådant beslut skall anmälas till nämnden vid nästa sammanträde. Förordning (2006:1088).

Verksförordningens tillämpning

25 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Försvarsmakten med undantag av 4, 5, 11-14 och 17 §§, 19 § första stycket samt 20, 22, 30 och 32-34 §§.

[S2]Överbefälhavaren får bestämma att föreskrifter får beslutas även av generaldirektören och chefen för en enhet i Högkvarteret. Förordning (2006:960).

Personalföreträdare

26 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Försvarsmakten. Bestämmelserna i 6 § är dock tillämpliga endast i fråga om beslut i administrativa ärenden.

[S2]Vid höjd beredskap tillämpas inte personalföreträdarförordningen på Försvarsmakten.

Personalansvarsnämnden

27 §  Försvarsmaktens personalansvarsnämnd består av överbefälhavaren, chefsjuristen, personaldirektören, personalföreträdarna och de chefer som överbefälhavaren utser. Överbefälhavaren eller den överbefälhavaren sätter i sitt ställe är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2002:1097).

28 §  I ärenden som gäller disciplinansvar, avstängning, avskedande, uppsägning eller anställningens upphörande på grund av sjukdom bestämmer ordföranden om ett förfarande inför nämnden skall inledas. Ordföranden får avskriva ett ärende, om det är uppenbart att ärendet inte skall leda till någon åtgärd från nämndens sida.

[S2]Har nämnden beslutat att avstänga någon från arbetet och är det på grund av ändrade förhållanden uppenbart att beslutet inte längre bör gälla, får ordföranden ensam besluta i frågan.

[S3]Beslut som har fattats enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Utlämnande av allmänna handlingar

29 §  Frågor om att till en enskild lämna ut handlingar som förvaras hos Försvarsmakten prövas inom den organisationsenhet vid myndigheten som förvarar handlingarna. I tveksamma fall eller om sökanden begär att frågan hänskjuts till myndigheten, skall prövningen göras av chefen för organisationsenheten eller, i fråga om handling som förvaras i Högkvarteret, av den chef för enhet som överbefälhavaren bestämmer. Chefen för en organisationsenhet får hänskjuta frågan om prövning till överbefälhavaren eller till den chef för enhet i Högkvarteret som överbefälhavaren bestämmer.

Skadeståndsärenden

30 §  Försvarsmakten får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten skall handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11-13 §§ samma förordning gäller för Försvarsmakten i ärenden om reglering av personskada.

Vissa andra ersättningsfrågor

31 §  Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än skadestånd för skador på egendom som tillhör personal i Försvarsmakten som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller som genomgår frivillig utbildning, om skadan har föranletts av tjänstgöringsförhållandena.

32 §  Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än skadestånd för skador på fiskefartyg och fiskeredskap samt ersättning för förlorade inkomster i samband med sådana skador, om skadan har föranletts av militär verksamhet.

33 §  Försvarsmakten får besluta om ersättning för bärgning eller annat tillvaratagande av egendom som tillhör eller brukas av myndigheten eller som är av utländskt militärt ursprung.

Anställningar och placeringar

34 §  Överbefälhavaren, generaldirektören och chefen för enheten för underrättelse- och säkerhetstjänst anställs genom beslut av regeringen. Förordning (2005:509).

35 §  Regeringen beslutar efter förslag från Försvarsmakten om anställning som dels generallöjtnant eller viceamiral och generalmajor eller konteramiral, dels chefsjurist, ekonomidirektör och personaldirektör.

[S2]Efter förslag från Försvarsmakten beslutar regeringen om placering på befattning som anges i bilaga 2 till denna förordning.

[S3]Övriga anställningar och placeringar på befattningar beslutas av Försvarsmakten. Förordning (2005:509).

36 §  För att tillgodose behovet av militära chefer i Försvarsmaktens grundorganisation skall Försvarsmakten planera för högst tio yrkesofficerare med tjänstegraden generalmajor eller konteramiral. Endast om det finns särskilda skäl får Försvarsmakten lämna förslag om anställning som innebär att antalet blir större. Dessa skäl skall framgå av förslaget. Försvarsmaktens planering skall därutöver tillgodose de behov av generalmajorer och konteramiraler som finns vid andra myndigheter och vid de internationella organisationer och utländska staber till vilka Sverige bidrar med militär personal.

[S2]För att tillgodose behovet av militära chefer i grundorganisationen får Försvarsmakten anställa högst 15 yrkesofficerare med tjänstegraden brigadgeneral eller flottiljamiral. Försvarsmakten får därutöver anställa det antal som krävs för att tillgodose de behov som finns vid andra myndigheter och vid de internationella organisationer och utländska staber till vilka Sverige bidrar med militär personal.

[S3]Om det finns särskilda skäl får antalet brigadgeneraler och flottiljamiraler i grundorganisationen under en begränsad tid överstiga 15. Förordning (2005:509).

37 §  I fråga om anställning i Försvarsmakten av militär tjänsteman tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Föreskriftsrätt

38 §  Försvarsmakten får meddela föreskrifter för Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Kustbevakningen för den del av deras verksamhet som under höjd beredskap skall bedrivas av Försvarsmakten. Förordning (2000:906).

39 §  Försvarsmakten får meddela övriga statliga myndigheter föreskrifter i frågor om signalskyddstjänsten inklusive säkra kryptografiska funktioner inom totalförsvaret, förutom i fråga om verkställigheten av 33 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2006:960).

Överklagande

40 §  Försvarsmaktens beslut enligt 31-33 §§ får inte överklagas.

Bilaga 1

Organisationsenheter i Försvarsmaktens grundorganisation

Benämning Lokalisering Anmärkning
LEDNING
Högkvarteret (HKV) Stockholm Operativa enheten (OPE), Uppsala
FÖRBAND
Livgardet (LG) Upplands-Bro/ Kungsängen Swedint Livgardesgruppen i Stockholm Dalregementsgruppen i Falun Gävleborgsgruppen i Gävle
Norrbottens regemente (I 19) Boden Försvarsmaktens vinterenhet i Arvidsjaur Verksamhet i Boden och Arvidsjaur Västernorrlandsgruppen i Härnösand Fältjägargruppen i Östersund Västerbottensgruppen i Umeå Norrbottensgruppen i Boden Lapplandsjägargruppen i Kiruna
Livregementets husarer (K 3) Karlsborg Fallskärmsjägarskolan (FJS) Örebro- och Värmlandsgruppen i Örebro
Skaraborgs regemente (P 4) Skövde Skaraborgsgruppen i Skövde Bohus-Dalsgruppen i Uddevalla/Skredsvik
Södra skånska regementet (P 7) Lund/Revinge Skånska gruppen i Lund/ Revinge
Artilleriregementet (A 9) Boden Artilleriets stridsskola (ArtSS)
Luftvärnsregementet (Lv 6) Halmstad Luftvärnets stridsskola (LvSS) Hallandsgruppen i Halmstad
Göta ingenjörregemente (Ing 2) Eksjö Fältarbetsskolan (FarbS) Norra Smålandsgruppen i Eksjö
Upplands regemente (S 1) Enköping Ledningsskolan (LedS) Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS) Södermanlandsgruppen i Strängnäs Upplands- och Västmanlandsgruppen i Enköping
Göta trängregemente (T 2) Skövde Motorskolan (MotorS)
Första ubåtsflottiljen (1. ubflj) Karlskrona Verksamhet i Karlskrona och Haninge/Muskö
Tredje sjöstridsflottiljen (3. sjöstriflj) Karlskrona Verksamhet i Karlskrona
Fjärde sjöstridsflottiljen (4. sjöstriflj) Haninge/Muskö Verksamhet i Haninge/Muskö och Uddevalla/Skredsvik
Amfibieregementet (Amf 1) Haninge/Berga Verksamhet i Haninge/Berga och Göteborg Södertörnsgruppen i Haninge Gotlandsgruppen i Visby
Marinbasen (MarinB) Karlskrona Verksamhet i Karlskrona, Haninge och Göteborg Blekingegruppen i Karlskrona Kalmar- och Kronobergsgruppen i Växjö
Skaraborgs flygflottilj (F 7) Lidköping/ Såtenäs
Blekinge flygflottilj (F 17) Ronneby/Kallinge Verksamhet i Ronneby/Kallinge, Linköping/Malmen, Stockholm/Bromma och Visby
Norrbottens flygflottilj (F 21) Luleå
Försvarsmaktens helikopterflottilj (Hkpflj) Linköping/Malmen Verksamhet i Linköping/Malmen, Luleå, Lidköping/ Såtenäs och Ronneby/Kallinge Livgrenadjärgruppen i Linköping
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) Stockholm Divisioner i Karlskrona, Arboga och Boden
Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) Örebro
SKOLOR OCH
CENTRUM
Militärhögskolan Karlberg (MHS K) Solna
Militärhögskolan Halmstad (MHS H) Halmstad
Markstridsskolan (MSS) Skövde Verksamhet i Skövde och Motala/Kvarn
Sjöstridsskolan (SSS) Karlskrona Verksamhet i Karlskrona och Haninge
Luftstridsskolan (LSS) Uppsala Flygvapnets flygbefälsskola (FBS) Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola (StrilS) Flygskolan (FlygS), Linköping/Malmen Helikopterskolan (HkpS), Linköping/Malmen
Hemvärnets stridsskola (HvSS) Salem/Vällinge
Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) Halmstad Verksamhet i Halmstad, Haninge/ Berga och Karlskrona
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC) Eksjö
Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) Umeå
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) Uppsala Försvarets tolkskola (TolkS)
Försvarsmaktens rekryteringscentrum (RekryC) Stockholm
Försvarsmaktens sjukvårdscentrum (FSC) Göteborg Elfsborgsgruppen i Göteborg
Flygmedicincentrum (FMC) Stockholm
Försvarsmusikcentrum (FöMusC) Förordning (2005:823). Upplands-Bro/ Kungsängen

Bilaga 2

Befattningar för vilka regeringen beslutar placering efter förslag från Försvarsmakten
Högkvarteret:

Chef för säkerhetsinspektionen

Generalläkare
Internationella befattningar:

Försvarsattaché

Chef för den svenska delegationen till Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea då befattningen bemannas med yrkesofficer

Militär rådgivare vid Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna

Militär rådgivare vid Sveriges ständiga delegation vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Den till tjänsteställningen högste militäre tjänstemannen vid Europeiska unionens militära stab

Chefen för den nordiska snabbinsatsstyrka som bidrar till Europeiska unionens militära krishanteringsförmåga
Den till tjänsteställningen högste svenske officeren vid den operativa stab inom Europeiska unionen som är avsedd att leda insatser med den nordiska snabbinsatsstyrkan Förordning (2005:823).

Ändringar

Förordning (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Ikraftträder
2000-07-10

Förordning (2000:906) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 38 §, bil. 1
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:285) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Förarbeten
Rskr. 2000/01:214, Prop. 2000/01:113, Bet. 2000/01:FöU9
Omfattning
ändr. 9, 15, 36 §§, bil. 1, 2
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:1264) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Förarbeten
Rskr. 2001/02:91, Prop. 2001/02:10, Bet. 2001/02:FöU2
Omfattning
ändr. 4, 6, 7 §§, bil. 1, 2; nya 6 a, 9 a, 18 a §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:516) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 11 §, bil. 1
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:1097) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:168, Prop. 1999/2000:30, Bet. 1999/2000:FöU2
Omfattning
upph. 19 §; ändr. 16, 17, 18, 20, 22, 27, 35, 36 §§, bil. 1, 2
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:173) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2003-06-01

Förordning (2003:804) om ändring i förordning (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 36 §, bil. 1, 2
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1369) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Förarbeten
Rskr. 2004/05:143, Prop. 2004/05:43, Bet. 2004/05:FöU5
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:509) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
upph. 18, 23 §§; ändr. 13, 14, 17, 22, 25, 34, 35, 36 §§, bil. 1, 2
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:823) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Förarbeten
Rskr. 2005/06:28, Prop. 2004/05:160, Bet. 2005/06:FöU2
Omfattning
upph. 21 §; ändr. 16, 20 §§, bil. 1, 2
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:960) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
upph. 14 §, rubr. närmast före 14 §; ändr. 4, 11, 24, 25, 39 §§
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1088) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
nya 6 b, 24 a, 24 b, 24 c §§, rubr. närmast före 24 a §
Ikraftträder
2006-10-01

Förordning (2006:1149) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1440) om ändring i förordningen (2006:1149) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 7 § i 2006:1149

Förordning (2006:1441) om ändring i förordningen (2000:55) med instruktion för Försvarsmakten

Förarbeten
Rskr. 2006/07:31, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FöU1
Omfattning
ändr. 5, 17 §§, bil. 1; ny 25 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:654) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2007-09-01

Förordning (2007:695) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-10-01

Ändring, SFS 2007:1266

Omfattning
upph.