Uppgifter

1 §  Försvarsmaktens huvuduppgift är att i fred vidta förberedelser för att i krig kunna försvara Sverige mot väpnade angrepp som hotar landets frihet och oberoende. Ett angrepp skall kunna mötas var det än kommer ifrån och hela Sverige skall kunna försvaras. Förordning (1997:1201).

2 §  Försvarsmakten skall i fred

 1. övervaka och hävda Sveriges territoriella integritet i luften, till sjöss och på marken,
 2. kunna ställa kvalificerade förband och andra resurser till förfogande för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser,
 3. kunna stödja samhället vid svåra påfrestningar på samhället i fred, och
 4. ha en beredskap som medger att huvuddelen av Försvarsmaktens organisation inom ett år efter särskilt beslut har uppnått full krigsduglighet. Försvarsmaktens beredskap, organisation och planläggning skall vidare medge att Försvarsmaktens förmåga långsiktigt kan anpassas för att motsvara framtida krav och behov.

[S2]Försvarsmakten skall organisera krigsförband och förbereda förbandens användning för landets försvar och för de övriga uppgifter som anges i första stycket. Förordning (1997:1201).

3 §  Försvarsmakten skall

 1. leda och bedriva militär underrättelse- och säkerhetstjänst,
 2. leda och samordna signalskyddstjänsten inom totalförsvaret.

[S2]Försvarsmakten skall biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet och annan signalskyddsverksamhet. Förordning (1999:1022).

3 a §  Försvarsmakten skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred. Verksamheten inom samarbetet Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med det individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds planeringsprocess samt i enlighet med särskilda regeringsbeslut.

[S2]Försvarsmakten skall biträda Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inom ramen för Sveriges observatörsskap i Västeuropeiska unionen samt Sveriges deltagande i Euro- atlantiska partnerskapsrådet. Förordning (1999:1022).

4 §  Med beaktande av de krav uppgifterna enligt 1--3 §§ ställer skall Försvarsmakten väga in miljöaspekterna vid sin verksamhet i fred.

4 a §  Försvarsmakten skall, inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport, stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet. Förordning (1999:1022).

4 b §  Försvarsmakten skall lämna biträde vid svenska förhandlingsinsatser avseende nedrustning, rustningskontroll samt förtroendeskapande och säkerhetsskapande åtgärder. Förordning (1999:1022).

Information och samverkan

5 §  Vid Försvarsmakten finns ett råd för insyn i myndigheten. Rådet skall nära följa verksamheten vid myndigheten utom den operativa verksamheten och utom underrättelse- och säkerhetstjänsten. Rådet skall lämna regeringen de synpunkter och förslag som föranleds av arbetet. Redovisningen skall lämnas i samband med att Försvarsmakten lämnar sin årsredovisning.

[S2]Rådet består av högst nio ledamöter som förordnas av regeringen. Bland dem utser regeringen en ordförande och en vice ordförande. Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst fyra ledamöter begär det. Föredragande i rådet är chefen för Försvarsmakten eller, när han har förhinder, ställföreträdande chefen för Försvarsmakten. Förordning (1998:1465).

6 §  Försvarsmakten skall vid ledningen av den militära underrättelsetjänsten underrätta Försvarets underrättelsenämnd i frågor som är av principiell natur eller annars av större vikt, om inte verksamheten försvåras avsevärt därigenom. Om information inte har kunnat lämnas, skall frågan utan dröjsmål anmälas för Underrättelsenämnden.

7 §  Försvarsmakten skall samordna mobiliseringsplanläggningen och den operativa planläggningen inom myndigheten med motsvarande planläggning inom övriga delar av totalförsvaret.

[S2]Försvarsmakten skall tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) avseende militärt försvar. Förordning (1998:874).

8 §  Försvarsmakten får ta del av krigsplanläggningen hos de myndigheter som enligt beredskapsförordningen (1993:242) är beredskapsmyndigheter.

8 a §  Försvarsmakten skall vid höjd beredskap, i den omfattning som regeringen beslutar, kunna informera regeringen om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen inom myndighetens ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder.

[S2]Försvarsmakten skall vid högsta beredskap hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen inom myndighetens ansvarsområde samt om vidtagna och planerade åtgärder. Förordning (1995:1156).

8 b §  Försvarsmakten skall varje år redovisa sin perspektivplanering i budgetunderlaget. Arbetet med planeringen skall bedrivas i nära samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Förordning (1999:1022).

Verksförordningens tillämpning

9 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Försvarsmakten med undantag av 4 §, 5 § andra stycket, 11-14 och 17 §§, 19 § första stycket samt 20, 22, 30 och 32-34 §§.

[S2]Försvarsmaktens chef får bestämma att föreskrifter får beslutas även av ställföreträdande chefen för Försvarsmakten och chefen för en enhet i myndighetens högkvarter. Förordning (1998:1465).

Myndighetens ledning och organisation

10 §  Chef för Försvarsmakten är överbefälhavaren. Ställföreträdande chef för myndigheten är ställföreträdande överbefälhavaren. Förordning (1998:305).

11 §  Försvarsmakten i fred består av de enheter som anges i bilaga 1 till denna förordning (grundorganisation).

[S2]Försvarsmaktens krigsorganisation utgörs av överbefälhavaren, militärbefälhavarna och krigsförbanden. Förordning (1997:1201).

12 §  Försvarsmaktens centrala ledning utgörs av högkvarteret, Armécentrum, Marincentrum och Flygvapencentrum. I högkvarteret skall det ingå enheter för

 • operativ ledning,
 • krigsförbandsledning,
 • grundorganisationsledning,
 • underrättelse- och säkerhetstjänst,
 • planering,
 • personal,
 • internrevision,
 • juridik.

[S2]Inom enheterna får finnas avdelningar.

[S3]I högkvarteret ingår en generalläkare och en säkerhetsinspektion. I inspektionen skall representanter för Försvarets materielverk ingå. Förordning (1998:1465).

13 §  I Försvarsmakten finns en direktion. I direktionen ingår överbefälhavaren, ställföreträdande överbefälhavaren, cheferna för enheterna för operativ ledning, krigsförbandsledning och grundorganisationsledning, chefsjuristen, militärbefälhavarna samt generalinspektörerna. Förordning (1998:304).

14 §  Myndighetens direktion skall särskilt behandla ärenden som kan föranleda framställning till regeringen eller som annars är av stor vikt eller har principiell betydelse. Förordning (1998:304).

15 §  Chef för ett militärområde är en militärbefälhavare. Militärbefälhavaren leder försvaret av ett militärområde eller annat tilldelat område.

[S2]Militärbefälhavaren skall samverka med civilbefälhavaren för att åstadkomma dels en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika delar, dels en samordnad användning av militära och civila resurser.

16 §  Under militärbefälhavarna leds den taktiska verksamheten av chefen för Gotlands militärkommando, fördelningscheferna, försvarsområdesbefälhavarna, marinkommandocheferna, flygkommandocheferna och underhållsregementscheferna. Förordning (1997:1201).

17 §  Under militärbefälhavarna ansvarar försvarsområdesbefälhavarna för den territoriella verksamheten inom respektive försvarsområde.

18 §  Militärområdenas och försvarsområdenas benämningar, omfattning och beteckningar anges i bilaga 2 till denna förordning.

[S2]Marinkommandonas och flygkommandonas benämningar framgår av bilaga 1 till denna förordning.

[S3]Försvarsmakten bestämmer närmare om deras geografiska omfattning.

[S4]Under höjd beredskap får Försvarsmakten besluta om tillfälliga ändringar i indelningen i militärområden och försvarsområden.

Verksamheten i program

19 §  Försvarsmakten skall planera, genomföra och följa upp verksamheten i följande verksamhetsgrenar:

 • förbandsverksamhet,
 • beredskap,
 • incidentinsatser,
 • stöd till samhället,
 • internationella insatser,
 • utveckling och investeringar. Förordning (1998:1465).

Personalföreträdare

20 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Försvarsmakten. Bestämmelserna i 6 § är dock tillämpliga endast i fråga om beslut i administrativa ärenden.

[S2]Vid höjd beredskap tillämpas personalföreträdarförordningen inte på Försvarsmakten.

Personalansvarsnämnden

21 §  Försvarsmaktens personalansvarsnämnd består av överbefälhavaren, chefsjuristen och personaldirektören i högkvarteret, personalföreträdarna samt av de chefer som överbefälhavaren utser. Överbefälhavaren eller den överbefälhavaren sätter i sitt ställe är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1998:304).

22 §  I ärenden som gäller disciplinansvar, avstängning, avsked, uppsägning eller anställningens upphörande på grund av sjukdom bestämmer ordföranden om ett förfarande inför nämnden skall inledas. Ordföranden får avskriva ett ärende, om det är uppenbart att ärendet inte skall leda till någon åtgärd från nämndens sida.

[S2]Har nämnden beslutat att avstänga någon från arbetet och är det på grund av ändrade förhållanden uppenbart att beslutet inte längre bör gälla, får ordföranden ensam besluta i frågan.

[S3]Beslut som har fattats enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Försvarsmaktens regelgivning

23 §  Försvarsmakten får meddela föreskrifter för Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarets forskningsanstalt och Kustbevakningen för den del av deras verksamhet som under höjd beredskap skall bedrivas av Försvarsmakten. Förordning (1996:1487).

24 §  Försvarsmakten får meddela övriga statliga myndigheter föreskrifter i fråga om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret.

Utlämnande av allmänna handlingar

25 §  Frågor om att till en enskild lämna ut handlingar som förvaras hos Försvarsmakten prövas inom den organisationsenhet vid myndigheten som förvarar handlingarna. I tveksamma fall eller om sökanden begär att frågan hänskjuts till myndigheten, skall prövningen göras av chefen för organisationsenheten eller, i fråga om handling som förvaras i högkvarteret, av den chef för enhet som överbefälhavaren bestämmer. Chefen för en organisationsenhet får hänskjuta frågan om prövning till överbefälhavaren eller till den chef för enhet i högkvarteret som överbefälhavaren bestämmer.

Skadeståndsärenden

26 §  Försvarsmakten får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten skall handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11-13 §§ samma förordning gäller för Försvarsmakten i ärenden om reglering av personskada. Förordning (1995:1303).

27 § har upphävts genom förordning (1995:1303).

Vissa andra ersättningsfrågor

28 §  Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än skadestånd för skador på egendom som tillhör personal i Försvarsmakten som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller som genomgår frivillig utbildning, om skadan har föranletts av tjänstgöringsförhållandena. Förordning (1995:696).

29 §  Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än skadestånd för skador på fiskefartyg och fiskeredskap samt ersättning för förlorade inkomster i samband med sådana skador, om skadan har föranletts av militär verksamhet.

30 §  Försvarsmakten får besluta om ersättning för bärgning eller annat tillvaratagande av egendom som tillhör eller brukas av myndigheten eller som är av utländskt militärt ursprung.

31 § har upphävts genom förordning (1995:1303).

Tillsynsansvar

32 §  Generalläkaren ansvarar för tillsynen över miljöskyddet, hälso- och sjukvården samt djurhälsovården, djursjukvården och djurskyddet m.m. inom Försvarsmakten. I denna funktion får generalläkaren meddela interna föreskrifter för myndigheten för efterlevnaden av gällande bestämmelser inom området.

[S2]När generalläkaren utövar sin tillsynsfunktion, är generalläkaren inte underställd överbefälhavaren. Förordning (1998:1465).

Anställning

33 §  Regeringen beslutar om anställning som överbefälhavare, ställföreträdande överbefälhavare, militärbefälhavare och generalläkare samt som chef i högkvarteret för enheterna för operativ ledning, krigsförbandsledning, grundorganisationsledning, underrättelse- och säkerhetstjänst, planering, personal och internrevision. Förordning (1998:304).

34 §  Regeringen beslutar efter anmälan av Försvarsmakten om anställning vid myndigheten av militär tjänsteman som generalmajor, konteramiral, överste av 1. graden och kommendör av 1. graden samt av civil tjänsteman som chefsjurist i högkvarteret.

[S2]Efter anmälan av Försvarsmakten beslutar regeringen också om placering på befattning som försvarsattaché och på befattning som militär rådgivare vid Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna och vid Sveriges ständiga delegation vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt på de befattningar som sägs i bilaga 3 till denna förordning.

[S3]Övriga anställningar och placeringar på befattningar beslutas av Försvarsmakten. Högst 200 får anställas med tjänstegraden överste eller kommendör. Förordning (1999:570).

35 §  För att tillgodose det militära försvarets behov av högre chefer skall Försvarsmakten för sådana anställningar som avses i 34 § första stycket planera för högst 18 med tjänstegraden generalmajor eller konteramiral och högst 70 med tjänstegraden överste av 1. graden eller kommendör av 1. graden. Endast om det finns särskilda skäl får Försvarsmakten göra en anmälan om anställning enligt 34 § som innebär att antalet blir större. Dessa skäl skall framgå av anmälningen. Förordning (1999:570).

36 §  I fråga om anställning i Försvarsmakten av militär tjänsteman tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Övriga bestämmelser

37 §  Försvarsmakten skall, samtidigt som den lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ge in kopior av samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som Försvarsmakten ingått under året. För varje överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen.

[S2]Försvarsmakten skall även samtidigt med årsredovisningen lämna en redogörelse för fleråriga finansiella åtaganden i samarbetsprojekt med utländska myndigheter. För varje överenskommelse som ingåtts skall en kopia sändas in till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Förordning (1999:1022).

38 §  Försvarsmakten skall bedriva försvarsupplysning och medverka i statsceremonier i syfte att stärka försvarsviljan och förtroendet för det militära försvaret.

39 §  Försvarsmakten skall i nära samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera och vidta förberedelser för framtida internationella insatser.

[S2]Försvarsmakten skall ha personal som kan ställas till förfogande för internationella förtroendeskapande och säkerhetsskapande åtgärder. Förordning (1999:1022).

Överklagande

40 §  Försvarsmaktens beslut enligt 28--30 §§ får inte överklagas.

Bilaga 1

Organisationsenheter i Försvarsmakten (grundorganisationen)

Benämning Lokalisering Anmärkning
CENTRAL LEDNING
Kaderorganiserade krigsförband
Högkvarteret (HKV) Stockholm
Skolor m.m. Armécentrum (ArméC) Marincentrum (MarinC) Enköping för armén Haninge (Berga) för marinen Sjöstridsskolan (SSS) i Karlskrona Chefen är generalinspektör Chefen är generalinspektör
Flygvapencentrum (FlygvapenC) Uppsala för flygvapnet Chefen är generalinspektör
SÖDRA MILITÄROMRÅDET (Milo S)
Kaderorganiserade krigsförband Södra militärområdesstaben (Milostab S) Kristianstad
Södra arméfördelningen (13. förd) Kristianstad
Skånska dragonregementet (P 2/Fo14) Hässleholm befälhavare Södra skånska gruppen i Revingehed Chefen är försvarsområdes
Smålands regemente (I 12/Fo17) Eksjö befälhavare Kronobergsgruppen i Växjö Kalmargruppen i Kalmar Chefen är försvarsområdes-
Hallands regemente (I 16/Fo 31) Halmstad befälhavare Chefen är försvarsområdes-
Smålandsbrigaden (IB 12) Eksjö
Hallandsbrigaden (IB 16) Halmstad
Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden (MekB 7) Lund (Revingehed)
Skånska dragonbrigaden (MekB 8) Hässleholm
Skaraborgs regemente och Skaraborgs brigaden (MekB 9) Skövde
Wendes artilleriregemente (A 3) Hässleholm
Sydkustens marinkommando (MKS/Fo 15) Karlskrona befälhavare Chefen är försvarsområdes-
Västkustens marinkommando (MKV/Fo 32) Göteborg befälhavare Bohus/Dalsgruppen i Skredsvik Älvsborgsgruppen i Borås Skaraborgsgruppen i Skövde Öresunds marindistrikt i Malmö (MDÖ) Chefen är försvarsområdes-
Tredje ytstridsflottiljen (3. ysflj) Karlskrona
Karlskrona kustartilleriregemente och Andra kustartilleribrigaden (KA 2) Karlskrona
Älvsborgs kustartilleriregemente (KA 4) Göteborg
Göta helikopterbataljon (3. hkpbat) Ronneby (Kallinge) (Säve) Enheter i Ronneby (Kallinge) och Göteborg
Södra flygkommandot (FKS) Ängelholm
Södra underhållsregementet (Uhreg S) Kristianstad
Utbildningsförband
Livregementets husarer (K 3) Karlsborg (FJS) Fallskärmsjägarkåren
Göta luftvärnskår (Lv 6) Halmstad
Göta ingenjörkår (Ing 2) Eksjö
Göta trängkår (T 2) Skövde
Skaraborgs flygflottilj (F 7) Lidköping (Såtenäs)
Skånska flygflottiljen (F 10) Ängelholm
Blekinge flygflottilj (F 17) (Kallinge) Ronneby
Skolor m.m.
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC) Eksjö (FarbS) Fältarbetsskolan
Militärhögskolan Halmstad (MHS H) Halmstad
Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) Halmstad underhållsskola (BasUhS) Informationsteknologiskolan Försvarsmaktens bas- och
(ITS) Flygtekniska skolan (FTS) Flygtrafiktjänstskolan (FFL) Väderskolan (VädS)
Markstridsskolan (MSS) Skövde
MELLERSTA MILITÄROMRÅDET (Milo M)
Kaderorganiserade krigsförband
Mellersta militärområdesstaben (Milostab M) Strängnäs
Östra arméfördelningen (4. förd) Strängnäs
Gotlands militärkommando (MKG) Visby rådesbefälhavare Chefen är tillika försvarsom-
Underhållsgrupp Gotland
Södermanlands regemente (P 10/Fo 43) Strängnäs befälhavare Livgrenadjärgruppen i Linköping Chefen är försvarsområdes-
Svea livgarde (I 1/Fo 44) Upplands-Bro (Kungsängen) Chefen är försvarsområdesbefälhavare
Upplands regemente (S 1/Fo 47) Enköping befälhavare Västmanlandsgruppen i Västerås Chefen är försvarsområdes-
Livregementets grenadjärer (I 3/Fo 51) Örebro befälhavare Chefen är försvarsområdes-
Värmlands regemente (I 2/Fo 52) Kristinehamn försvarsområdesbefälhavare Chefen är
Dalregementet (I 13/Fo 53) Falun befälhavare Gävleborgsgruppen i Gävle Chefen är försvarsområdes-
Livgardesbrigaden (IB 1) Upplands-Bro (Kungsängen)
Värmlandsbrigaden (IB 2) Kristinehamn
Dalabrigaden (NB 13) Falun
Södermanlandsbrigaden (MekB 10) Strängnäs
Gotlands regemente och Gotlandsbrigaden (MekB 18) Visby
Bergslagens artilleriregemente (A 9) Kristinehamn
Ostkustens marinkommando (MKO) Haninge (Muskö)
Andra ytstridsflottiljen (2. ysflj) Haninge (Berga)
Första ubåtsflottiljen (1. ubflj) Haninge (Berga)
Andra minkrigsavdelningen (2. minkriavd) Haninge (Berga)
Vaxholms kustartilleriregemente och Första kustartilleribrigaden (KA 1) Vaxholm
Gotlands kustartilleriregemente (KA 3) Fårösund
Svea helikopterbataljon (2. hkpbat) Haninge (Berga)
Östgöta helikopterbataljon (4. hkpbat) Linköping (Malmen)
Mellersta flygkommandot (FKM) Upplands-Bro
Mellersta underhållsregementet (Uhreg M) Strängnäs
Muskö örlogsvarv (ÖVM) Haninge (Muskö)
Utbildningsförband
Försvarsmaktens helikopterflottilj (Hkpflj) Linköping (Malmen)
Försvarsmaktens flygverkstäder (FMF) Uppsala Ronneby, Lidköping (Såtenäs), Uppsala, Östersund och Luleå Enheter i Ängelholm,
Livgardets dragoner (K1) Stockholm
Gotlands artilleriregemente (A 7) Visby
Gotlands luftvärnskår (Lv 2) Visby
Roslagens luftvärnskår (Lv 3) Norrtälje
Upplands flygflottilj (F 16) Uppsala
Skolor m.m.
Försvarets internationella kommando (SWEDINT) Södertälje (Almnäs)
Försvarets krigsspelcentrum (FKSC) Stockholm
Försvarets sjukvårdscentrum (FSC) Hammarö
Försvarsmusikcentrum (FöMusC) Strängnäs
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (UndSäkC) Uppsala (TolkS) Försvarets tolkskola
Försvarsmaktens ledningscentrum (LedC) Enköping signalskyddsskola (TSS) Totalförsvarets
Försvarsmaktens underhållscentrum (FMUhC) Karlstad
Försvarsmaktens rekryteringscentrum (RekryC) Stockholm
Försvarsmaktens ledarskaps- och idrottscentrum (FMLIC) Solna
Redovisningsavdelning Örebro
Bergslagen (RAB)
Rikshemvärnscentrum (RiksHvC) Stockholm Hemvärnets stridsskola i Salem (HvSS) Chefen är rikshemvärnschef
Militärhögskolan Karlberg (MHS K) Solna
Artilleriets stridsskola (ArtSS) Kristinehamn
Luftvärnets stridsskola (LvSS) Norrtälje
Örlogsskolorna (ÖS) Haninge (Berga) och Karlskrona Enheter i Haninge (Berga)
Kustartilleriets stridsskola (KAS) Vaxholm
Flygvapnets Uppsalaskolor Uppsala stridslednings- Flygvapnets
(F 20) och luftbevakningsskola (STRILS)
Flygvapnets flygbefälsskola (FBS)
Flygmedicincentrum (FMC) Stockholm
Militära servicekontoret (MSK) Stockholm
NORRA MILITÄROMRÅDET (Milo N)
Kaderorganiserade
Krigsförband
Norra militärområdesstaben (Milostab N) Boden
Norra arméfördelningen (6. förd) Boden
Västernorrlands regemente (I 21/Fo 23) Sollefteå befälhavare Chefen är försvarsområdes-
Jämtlandsgruppen i Östersund
Västerbottens regemente (I 20/Fo 61) Umeå befälhavare Chefen är försvarsområdes-
Norrbottens försvarsområde (Fo 63) Boden befälhavare Chefen är försvarsområdes-
Jämtlands Fältjägarregemente och Fältjägarbrigaden (NB 5) Östersund
Ångermanlandsbrigaden (NB 21) Sollefteå
Norrbottens regemente och Norrbottensbrigaden (MekB 19) Boden
Lapplands jägarregemente (I 22/GJ 66) Kiruna
Norrbottens gränsjägare (GJ 67) Kalix
Norrlands artilleriregemente (A 8) Boden
Norrlandskustens marinkommando (MKN) Härnösand
Norrlands helikopterbataljon (1. hkpbat) Boden
Norra flygkommandot (FKN) Luleå
Norra underhållsregementet (Uhreg N) Boden
Utbildningsförband
Norrlands dragonregemente (K4) Arvidsjaur
Norrlands luftvärnskår (Lv 7) Boden
Norrlands ingenjörkår (Ing 3) Boden
Norrlands signalkår (S 3) Boden
Norrlands trängkår (T 3) Sollefteå
Jämtlands flygflottilj (F 4) Östersund
Norrbottens flygflottilj (F 21) Luleå
Skolor m.m.
Totalförsvarets skyddsskola (SkyddS) Umeå
Militärhögskolan Östersund (MHS Ö) Östersund
Arméns tekniska skola (ATS) Östersund Motorskolan (MotorS)

Bilaga 3

Befattningar i Försvarsmakten för vilka regeringen beslutar placering efter anmälan av myndigheten
Vid högkvarteret: Ställföreträdande chef för enheten för operativ ledning Ställföreträdande chef för enheten för krigsförbandsledning Ställföreträdande chef fr enheten för grundorganisationsledning Ställföreträdande chef för enheten för underrättelse- och säkerhetstjänst Ställföreträdande chef för enheten för planering Ställföreträdande chef för enheten för personal
Vid övriga enheter: Chef och ställföreträdande chef för Armécentrum, Marincentrum och Flygvapencentrum Rikshemvärnschef Chef för militärområdesstab Fördelningschef Försvarsområdesbefälhavare Chef för marinkommando Chef för flygkommando Chef för underhållsregemente Chef för Försvarsmaktens helikopterflottilj Chef för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum Chef för militärhögskola Chef för Försvarets internationella kommando Chef för Totalförsvarets skyddsskola Förordning (1999:570).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  Genom förordningen upphävs
  1. förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten,
  2. förordningen (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetill- sättning m.m. inom försvarsmakten,
  3. förordningen (1984:181) med instruktion för militärledningen,
  4. förordningen (1978:879) med instruktion för militärledningens rådgivande nämnd,
  5. förordningen (1992:1019) med instruktion för Försvarsmaktens organisationsmyndighet,
  6. förordningen (1992:538) om inrättande och indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till Försvarsdepartementet,
  7. förordningen (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.,
  8. Kungl. Brev 17.11. 1967 till Överbefälhavaren ang. föreskrifter för krigsmaktens mobilisering.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:246) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 5 §, bil. 1
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:696) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1962:322) angående väg- och vattenbyggnadskåren.
  3. För den som vid förordningens ikraftträdande är anställd i väg- och vattenbyggnadskåren gäller äldre bestämmelser om inte annat anges i punkt 3.
  4. Den som är anställd i väg- och vattenbyggnadskåren med tillämpning av kungörelsen (1962:322) angående väg- och vattenbyggndskåren får anställas som reservofficer enligt officersförordningen (1994:882), dock senast den 30 juni 1996. Därvid skall anställningsperiod, tjänstgöringsskyldighet och befordran bestämmas utifrån vederbörandes tidigare fullgjorda tjänstgöring och uppnådda kompetensnivå.
  Omfattning
  ändr. 11, 23, 28 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1046) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1995:1156) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 19 §; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1995:1303) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

  Omfattning
  upph. 27, 31 §§; ändr. 26 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:101) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:898) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1996-11-01

Förordning (1996:1275) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1487) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 23 §, bil. 1
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:622) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 34 §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1997:1201) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:109, Prop. 1996/97:4, Bet. 1996/97:FöU1
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 11, 16, 19 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:304) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 10, 12, 13, 14, 21, 33, 34 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (1998:874) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1465) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 5, 9, 12, 19, 32 §§, bil. 1, 3
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:570) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr, 34, 35 §§, bil. 1, 3
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1022) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
nuvarande 37 § betecknas 40 §; ändr. 3 §; nya 3 a, 4 a, 4 b, 8 b, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 37 §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:555

Omfattning
upph.