Upphävd författning

Förordning (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
2001-12-13
Ändring införd
SFS 2001:1244 i lydelse enligt SFS 2011:1294
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

[K1]2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2 kap. Självdeklarationens innehåll

Gemensamma bestämmelser

[K2]1 §  En självdeklaration skall innehålla följande identifikationsuppgifter

 1. den skattskyldiges namn,
 2. om sådant nummer finns, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer, samt
 3. den skattskyldiges postadress.

[S2]En självdeklaration skall beträffande en utländsk juridisk person också innehålla uppgift om det land, där styrelsen hade sitt säte vid beskattningsårets utgång.

[K2]2 §  Den som har varit begränsat skattskyldig under mindre än hela beskattningsåret, skall lämna uppgift om den tid han har varit obegränsat skattskyldig.

[K2]3 §  Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter en självdeklaration skall innehålla för att verket skall kunna fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst. Förordning (2003:1034).

Inkomstslaget näringsverksamhet

[K2]4 §  Den som skall lämna uppgifter enligt 3 kap. 5 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall från bokföringen lämna följande uppgifter om varje näringsverksamhet:

 1. intäkter och kostnader,
 2. bokslutsdispositioner,
 3. skatter och skattemässiga avsättningar,
 4. tillgångar och skulder,
 5. avsättningar och obeskattade reserver, samt
 6. eget kapital.

[K2]5 §  Uppgifter skall utöver vad som anges i 4 § lämnas om

 1. arten och omfattningen av verksamheten,
 2. hur värdesättningen på lager samt fordringar har skett,
 3. hur det bokföringsmässiga resultatet har justerats för att stämma överens med bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229),
 4. hur avdrag för värdeminskning har beräknats,
 5. den skattskyldiges tillskott till eller uttag ur näringsverksamheten samt andra förmåner som den skattskyldige fått av verksamheten,
 6. ändrade redovisningsprinciper, samt
 7. värdet av under året anskaffade och avyttrade inventarier.

[K2]6 §  Fysiska personer och dödsbon skall lämna uppgift om kapitalunderlaget för räntefördelning enligt 33 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) vid utgången av närmast föregående beskattningsår samt motsvarande belopp vid beskattningsårets utgång.

[K2]7 §  Företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall, i stället för att lämna sådana uppgifter som anges i 4 och 5 §§ till sin självdeklaration foga sin årsredovisning.

[S2]Ett svenskt skadeförsäkringsföretag skall lämna en bestyrkt kopia av protokoll eller annan handling, som visar hur resultaträkningen och balansräkningen för beskattningsåret slutligt har fastställts samt hur vinsten för samma år har disponerats.

[K2]8 §  Ett utländskt försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkringsverksamhet i Sverige, skall i stället för vad som anges i 4-7 §§ till sin självdeklaration foga sitt årsbokslut.

[K2]9 §  Har upphävts genom förordning 2006:1412).

[K2]10 §  Den som har intäkter i inkomstslaget näringsverksamhet och som för beskattningsåret enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag, skall i självdeklarationen redovisa vad som avser sådana pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomsttaxeringen. Redovisningen skall avse förhållandena vid såväl beskattningsårets ingång som dess utgång.

[S2]Den som enligt 16 kap. 14 § eller 28 kap. 3 §inkomstskattelagen (1999:1229) har gjort avdrag för medel som avsatts till pensionsstiftelse eller personalstiftelse skall lämna uppgift om namn och organisationsnummer på stiftelsen.

[K2]11 §  Den som gör avdrag enligt reglerna om skogskonto eller skogsskadekonto i 21 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall till självdeklarationen foga utredning samt besked från banken om insättningen. Uppgifterna skall lämnas enligt fastställt formulär.

[S2]Den skattskyldige skall i sin självdeklaration lämna uppgift om tillgodohavandet på skogskonto och skogsskadekonto vid beskattningsårets utgång.

[K2]12 §  Den som gör avdrag enligt reglerna om upphovsmannakonto i 32 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall till självdeklarationen foga utredning samt besked från banken om insättningen. Uppgifterna skall lämnas enligt fastställt formulär.

[S2]Den skattskyldige skall i sin självdeklaration lämna uppgift om tillgodohavandet på upphovsmannakonto vid beskattningsårets utgång.

[K2]13 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om att de uppgifter som avses i 4 § 1-3 i särskilda fall får lämnas i sammansatta poster om verket ändå kan fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst. Förordning (2003:1034).

3 kap. Deklarationsförfarandet

Formulär för självdeklaration

[K3]1 §  Skatteverket skall fastställa formulär för självdeklarationer. Deklarationsblanketter skall tillhandahållas kostnadsfritt hos verket.

[S2]Skatteverket får se till att blanketter också tillhandahålls hos andra statliga eller kommunala organ eller på annat lämpligt sätt. Förordning (2003:1034).

[K3]2 §  Skatteverket ska på den blankett för den allmänna självdeklarationen som sänds till den skattskyldige förtrycka följande uppgifter, grundade på innehållet i inkomna kontrolluppgifter och övriga av verket kända uppgifter:

 1. sådana identifikationsuppgifter som anges i 2 kap. 1 §,
 2. intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och kostnader i inkomstslaget kapital,
 3. avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för inbetalning på pensionssparkonto,
 4. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
 5. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsavgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, samt
 6. uppgift om underlag för skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap.inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2009:544).

Elektronisk självdeklaration

[K3]3 §  Skatteverket får föreskriva eller i enskilda fall medge att självdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument. Förordning (2003:1034).

Skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto

[K3]4 §  Skatteverket skall fastställa formulär för utredning och bankbesked enligt 2 kap.11 och 12 §§. Blanketter för sådana utredningar och bankbesked skall tillhandahållas kostnadsfritt hos verket. Förordning (2003:1034).

4 kap. Särskilda uppgifter

[K4]1 §  Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som redaren skall lämna enligt 5 kap. 3 § 4 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Förordning (2003:1034).

[K4]2 §  Skatteverket skall fastställa formulär för särskilda uppgifter. Blanketter för särskilda uppgifter skall tillhandahållas kostnadsfritt hos verket. Förordning (2003:1034).

5 kap. Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

[K5]1 §  En kontrolluppgift enligt 6 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter om annan bostadsförmån här i landet än förmån av semesterbostad skall innehålla uppgift om huruvida bostaden är belägen på taxeringsenhet som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) benämns småhusenhet.

[K5]2 §  I en kontrolluppgift skall uppgift om det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån lämnas.

[K5]3 §  I en kontrolluppgift skall i fråga om bilförmån uppgift lämnas om

 1. bilmodell,
 2. nedsättning av värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, på grund av att den skattskyldige utgett ersättning för förmånen,
 3. värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, efter nedsättning enligt 2,
 4. värdet av förmån av fritt eller delvis fritt drivmedel enligt 61 kap.10 §inkomstskattelagen (1999:1229), och
 5. antalet kilometer tjänstekörning som ersättning för kostnader för drivmedel för resa i tjänsten med förmånsbil avser.

[K5]4 §  Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i en kontrolluppgift om

 1. bilförmån som avser testbilar eller miljöbilar, och
 2. kostförmån. Förordning (2003:1034).

[K5]5 §  I en kontrolluppgift skall uppgift lämnas om bruttolönen och vad som dragits av i de fall där avdrag för löntagares eller hans efterlevandes pensionering gjorts vid löneutbetalningen.

[K5]6 §  Om förmån av fri parkering har getts ut, skall det anges i kontrolluppgiften. Förordning (2004:284).

6 kap. Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet

[K6]1 §  Skatteverket får föreskriva vilka uppgifter enligt 7 kap. 3 § 3 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter om utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som den uppgiftsskyldige skall lämna. Förordning (2003:1034).

7 kap. Kontrolluppgift om fordringsrätter och delägarrätter

[K7]1 §  I en kontrolluppgift enligt 8 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter om tomträttsavgäld skall uppgift lämnas om fastighetens beteckning.

[K7]2 §  En kontrolluppgift enligt 10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter om avyttring av andelar i en investeringsfond eller ett fondföretag skall innehålla uppgifter om fondens eller fondföretagets namn. Förordning (2004:76).

[K7]3 §  Skatteverket får föreskriva att en kontrolluppgift enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall innehålla uppgift om fordringsrättens eller delägarrättens ISIN-nummer (International Security Identification Number) om sådant nummer finns. Förordning (2003:1034).

8 kap. Gemensamma bestämmelser om kontrolluppgifter

Identifikationsuppgifter

[K8]1 §  Kontrolluppgifter skall innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och för den kontrolluppgiften avser:

 1. namn,
 2. om sådant nummer finns, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, samt
 3. postadress.

[S2]Kontrolluppgifter enligt 8 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall, om personnummer eller samordningsnummer saknas för den kontrolluppgiften avser, i stället innehålla uppgift om födelsedatum och födelseort. Förordning (2005:653).

[K8]1 a §  Kontrolluppgifter enligt 11 kap.7 a7 c §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska i stället för vad som anges i 1 § innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige, den kontrolluppgiften avser, försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren eller det mottagande tjänstepensionsinstitutet:

 1. namn,
 2. om sådana nummer finns, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, eller motsvarande registreringsnummer, och motsvarande utländska nummer, samt
 3. postadress. Förordning (2011:256).

Tidpunkt och sätt för lämnande av kontrolluppgifter

[K8]2 §  Skatteverket får föreskriva att en kontrolluppgift skall lämnas till en annan myndighet än den som anges i 14 kap.2-4 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Förordning (2003:1034).

Sammandrag av kontrolluppgifter

[K8]3 §  Sammandrag av kontrolluppgifter skall innehålla följande identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige:

 1. namn,
 2. om sådant nummer finns, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, samt
 3. postadress.

Blanketter och formulär

[K8]4 §  Skatteverket skall fastställa formulär för kontrolluppgifter och sammandrag av kontrolluppgifter. Blanketter för kontrolluppgifter och sammandrag av kontrolluppgifter skall kostnadsfritt tillhandahållas hos verket.

[S2]Skatteverket får se till att blanketter också tillhandahålls hos andra statliga eller kommunala organ eller på annat lämpligt sätt. Förordning (2003:1034).

Åtagande att lämna kontrolluppgift

[K8]5 §  Skatteverket ska fastställa formulär för åtagande att lämna kontrolluppgift om pensionsförsäkring eller sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring och åtagande att lämna kontrolluppgift om gåva. Blanketter för åtaganden ska kostnadsfritt tillhandahållas hos verket. Förordning (2011:1294).

[K8]6 §  Åtagande att lämna kontrolluppgift om pensionsförsäkring eller sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring ska innehålla följande identifikationsuppgifter för försäkringsgivaren eller tjänstepensionsinstitutet, försäkringstagaren och den försäkrade:

 1. namn,
 2. om sådana nummer finns, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, eller motsvarande registreringsnummer, och motsvarande utländska nummer, samt
 3. postadress.

[S2]Åtagandet ska också innehålla identifikationsuppgifter för avtalet om pensionsförsäkring eller tjänstepension såsom försäkringsnummer eller motsvarande. Förordning (2008:217).

[K8]7 §  Åtagande att lämna kontrolluppgift om gåva ska innehålla följande identifikationsuppgifter för gåvomottagaren:

 1. namn,
 2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt
 3. postadress. Förordning (2011:1294).

9 kap. Annan uppgiftsskyldighet

Uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige

[K9]1 §  Den som har gjort en betalning till eller från utlandet för vilken en kontrolluppgift enligt 12 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska lämnas, ska till den som är skyldig att lämna kontrolluppgiften uppge

 1. om sådant nummer finns, sitt personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer,
 2. betalningens belopp i använd valuta,
 3. betalningsdatum,
 4. valutakod, och
 5. vilket land betalningen går till eller kommer från.

[S2]Den som har gjort en betalning till utlandet ska även uppge vad betalningen avser och betalningsmottagarens namn. Förordning (2008:1045).

[K9]2 §  Den som för egen räkning öppnar ett inlåningskonto, anskaffar ett räntebärande värdepapper eller på annat sätt placerar pengar för förräntning skall ange sitt personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer om mottagaren är skyldig att utan föreläggande lämna kontrolluppgift beträffande räntan. Detta gäller dock inte den som inte har tilldelats ett sådant nummer.

[K9]3 §  Den som begär registrering hos en central värdepappersförvarare av följande slag av värdepapper skall samtidigt lämna uppgift om namn och hemvist på den för vilkens räkning utdelningen eller räntan skall lyftas:

 1. ett värdepapper som avses berättiga till utdelning från utländsk juridisk person, eller
 2. en obligation, ett förlagsbevis eller någon annan för den allmänna rörelsen avsedd förskrivning där ränta erläggs mot kupong eller kvitto och inte betalas ut av någon som driver valutahandel eller av värdepappersinstitut hos vilket utländskt fondpapper eller rättighet som anknyter till sådant fondpapper förvaras i depå eller kontoförs.

[S2]Om namnet eller hemvisten ändras, skall den som har lämnat uppgiften utan dröjsmål anmäla detta skriftligt till värdepappersförvararen.

[S3]En bank eller ett värdepappersinstitut som av en central värdepappersförvarare har medgetts rätt att registreras som förvaltare av aktier enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, är skyldig att lämna en sådan uppgift som rör ränta efter uppmaning från värdepappersförvararen. En sådan uppmaning får inte göras senare än fem år efter det att räntan har betalats ut.

[K9]4 §  Den som gör en insättning på ett skogskonto, skogsskadekonto eller upphovsmannakonto skall lämna uppgift till banken om vilket beskattningsår insättningen avser.

10 kap. Förelägganden

Föreläggande att lämna självdeklaration och andra uppgifter

[K10]1 §  Den som enligt 17 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter har förelagts att lämna självdeklaration, kontrolluppgift eller annan uppgift skall ges minst fem dagar att följa föreläggandet.

[K10]2 §  Om Skatteverket avser att utfärda föreläggande enligt 17 kap.1-5 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, skall en enhet inom Skatteverket som medverkar vid brottsutredningar på begäran ange om det i enhetens verksamhet finns uppgifter som innebär att ett föreläggande inte får förenas med vite. Förordning (2006:587).

11 kap. Undantag från uppgiftsskyldighet

Begränsat skattskyldiga

[K11]1 §  Kontrolluppgift enligt 12 kap.2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall lämnas endast i den utsträckning och omfattning som Skatteverket föreskriver. Förordning (2003:1034).

Identifikationsuppgifter

[K11]2 §  Skatteverket får föreskriva eller i enskilda fall medge att sådana identifikationsuppgifter som verket inte behöver för att fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst får uteslutas ur den kontrolluppgift som lämnas till verket.

[S2]Uppgifterna får dock inte uteslutas ur ett sådant meddelande som enligt 15 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall lämnas till den som kontrolluppgiften avser. Förordning (2003:1034).

Sammandrag av kontrolluppgifter

[K11]3 §  Sammandrag av kontrolluppgifter skall lämnas endast i den utsträckning och omfattning som Skatteverket föreskriver. Förordning (2003:1034).

12 kap. Övriga bestämmelser

Skyldighet att bevara underlag

[K12]1 §  Ett sådant underlag som avses i 19 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall bevaras under sex år efter utgången av det kalenderår underlaget avser.

Förvaring och gallring

[K12]2 §  En sådan handling som avses i 19 kap. 4 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall inte gallras om den avser aktiebolag eller ekonomisk förening som har taxerats i Göteborgs kommun eller kommun som ligger i Östergötlands, Gotlands eller Västernorrlands län.

[S2]Handlingar som i annat fall upprättats vid taxeringsrevision får bevaras under längre tid om det behövs med hänsyn till omständigheterna.

Beslut

[K12]3 §  Beslut i ett ärende enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

Ytterligare föreskrifter

[K12]4 §  Skatteverket skall meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och denna förordning. Förordning (2003:1034).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering med följande undantag:
  1. bestämmelserna i 3 kap. 2 § tillämpas första gången vid 2003 års taxering,
  2. andra bestämmelser om kontrolluppgiftsskyldighet än de i 7 kap.2 och 3 §§ tillämpas första gången vid 2003 års taxering, såvitt de innebär en utvidgning av denna skyldighet jämfört med motsvarande äldre bestämmelser.
 2. Vid utgången av år 2001 upphör följande förordningar att gälla:
  1. förordningen (1990:1237) om självdeklaration och kontrolluppgifter,
  2. kungörelsen (1955:671) om skyldighet i vissa fall att lämna kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen, och
  3. förordningen (1979:825) om upphovsmannakonto.
 3. Den upphävda förordningen om självdeklaration och kontrolluppgifter skall fortfarande tillämpas i de fall den upphävda lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter enligt punkten 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall tillämpas.
 4. Den upphävda förordningen om upphovsmannakonto skall fortfarande tillämpas vid 2001 och tidigare års taxeringar.
 5. I en kontrolluppgift i fråga om bilförmån skall i förekommande fall årsmodell uppges för en bil som tillverkats före den 1 januari 2002.
 6. Riksskatteverket får medge att uppgifter enligt 3 kap. 5 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 2 kap.3-5 §§ denna förordning lämnas med hjälp av automatiserad databehandling på annat sätt än i form av ett elektroniskt dokument till utgången av år 2003.
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:827) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Omfattning
ändr. 9 kap 1 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1034) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Omfattning
ändr. 2 kap 2, 13 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4 §§, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 1 §, 7 kap 3 §, 8 kap 2, 4 §§, 11 kap 1, 2, 3 §§, 12 kap 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:76) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas på värdepappersfonder och fondföretag som förvaltas av fondbolag eller andra fondförvaltare som bedriver verksamhet med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder.
Omfattning
ändr. 7 kap 2 §
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:284) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004 och tillämpas första gången vid 2005 års taxering.
Omfattning
ny 5 kap 6 §
Ikraftträder
2004-06-01

Förordning (2005:653) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering.
Omfattning
ändr. 8 kap 1 §
Ikraftträder
2005-10-01

Förordning (2006:587) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Omfattning
ny 10 kap 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1412) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning tillämpas första gången vid 2008 års taxering.
 2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för privatbostadsföretag med beskattningsår som avslutats före utgången av 2007.
Omfattning
upph. 2 kap 9 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1126) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
 2. 3 kap. 2 § 2 och 6 i dess äldre lydelse gäller fortfarande vid 2007 och tidigare års taxeringar. Förordning (2007:1424).
Omfattning
ändr. 3 kap 2 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1424) om ändring i förordningen (2007:1126) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Omfattning
ändr. 3 kap 2 § i 2007:1126, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:1126
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:217) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
Omfattning
nya 8 kap 1 a, 5, 6 §§, rubr. närmast före 8 kap 5 §
Ikraftträder
2008-05-07

Förordning (2008:1045) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
Omfattning
ändr. 9 kap 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:544) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.
 2. För förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits den skattskyldige före den 1 juli 2009 gäller 3 kap. 2 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2011:256) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Omfattning
ändr. 8 kap. 1 a §
Ikraftträder
2011-04-01

Ändring, SFS 2011:1261

Omfattning
upph.

Förordning (2011:1294) om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas första gången vid 2013 års taxering.
Omfattning
ändr. 8 kap. 5 §; ny 8 kap. 7 §
Ikraftträder
2011-12-31