Inaktuell version

Revisorslag (2001:883)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2001-11-29
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2013:222
Upphäver
Lag (1995:528) om revisorer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om

 1. Revisorsnämnden (3 §),
 2. auktorisation av revisorer (4 och 5 §§),
 3. godkända revisorer (6 §),
 4. revisionsföretag (8–12 §§),
 5. registrering av revisionsbolag och revisorer från tredjeland (13–16 b §§),
 6. huvudansvarig i revisionsverksamhet (17 §),
 7. giltighetstid för auktorisation, godkännande och registrering (18 §),
 8. revisorns skyldigheter (19–27 §§),
 9. kvalitetskontroll (27 a §),
 10. uppgiftslämnande m.m. (27 b–31 a §§),
 11. disciplinära åtgärder m.m. (32–35 §§), och
 12. överklagande, straffansvar m.m. (36–41 §§). Lag (2013:217).

2 §  I denna lag avses med

 1. revisor: en auktoriserad eller godkänd revisor,
 2. auktoriserad revisor: en revisor som har auktoriserats enligt 4 §,
 3. godkänd revisor: en revisor som ursprungligen har godkänts enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen, 4. revisionsföretag:
  1. en revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare,
  2. ett enkelt bolag med annan revisor, ett handelsbolag eller ett aktiebolag som en revisor utövar revisionsverksamhet i, eller
  3. ett företag som av en behörig myndighet i en annan stat inom EES än Sverige har godkänts att utföra lagstadgad revision och som en revisor utövar revisionsverksamhet i,
 4. registrerat revisionsbolag: ett revisionsföretag som har registrerats enligt 13 eller 14 §,
 5. revisor från tredjeland: någon som har registrerats enligt 16 b §,
 6. nätverk: en struktur för samarbete i vilken minst ett revisionsföretag ingår och som
  1. tydligt syftar till vinstdelning eller kostnadsdelning,
  2. har ett gemensamt ägande eller en gemensam kontroll eller ledning,
  3. har gemensamma system för kvalitetssäkring,
  4. har en gemensam affärsstrategi,
  5. använder ett gemensamt namn, eller
  6. i betydande omfattning har gemensam personal,
 7. revisionsverksamhet:
  1. verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt
  2. rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a,
 8. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 9. tredjeland: en stat utanför EES. Lag (2013:217).

Revisorsnämnden

3 §  Revisorsnämnden ska

 1. pröva frågor om auktorisation, godkännande och registrering enligt denna lag,
 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland,
 3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland, samt
 4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

[S2]Regeringen meddelar närmare föreskrifter om Revisorsnämnden. Lag (2013:217).

Auktorisation av revisorer

4 §  En auktoriserad revisor ska

 1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,
 2. vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz,
 3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat,
 4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet,
 5. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och
 6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja undantag från kraven i första stycket 1 och 2.Lag (2013:217).

5 §  Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § första stycket 5 ska anses uppfyllt också av den som

 1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i
  1. någon stat inom EES eller i Schweiz, eller
  2. ett annat tredjeland än Schweiz, om den staten tillåter att revisorer som har auktoriserats enligt denna lag på motsvarande villkor utövar revisionsverksamhet där, och
 2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov. Lag (2013:217).

Godkända revisorer

6 §  En godkänd revisor ska uppfylla de krav som anges i 4 § första stycket 1–4 och 6.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja undantag från kraven i 4 § första stycket 1 och 2. Lag (2013:217).

7 § Har upphävts genom lag (2013:217).

Revisionsföretag

Tillåtna verksamhetsformer

8 §  En revisor får utöva revisionsverksamhet endast som enskild näringsidkare eller i ett annat revisionsföretag.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden tillåta att en revisor utövar revisionsverksamhet i ett annat tredjeland än Schweiz trots att villkoret i första stycket inte är uppfyllt. Lag (2009:564).

Verksamhet som enskild näringsidkare eller i enkelt bolag

9 §  En revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare eller i enkelt bolag skall hålla annan verksamhet som inte har ett naturligt samband med revisionsverksamhet tydligt avskild från denna.

[S2]Endast en revisor får vara prokurist i revisionsverksamheten.

Verksamhet i handelsbolag eller aktiebolag

10 §  Om revisionsverksamheten utövas i ett handelsbolag eller ett aktiebolag, får ingen annan verksamhet utövas i bolaget än sådan som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet. Bolaget får inneha andelar i andra företag endast om

 1. företaget är ett revisionsföretag eller ett företag som avses i 11 § andra stycket, eller
 2. innehavet har ett naturligt samband med revisionsverksamheten. Lag (2013:217).

11 §  En revisor får utöva revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller i ett aktiebolag endast om följande fyra villkor är uppfyllda:

 1. Bolaget är inte i konkurs eller likvidation.
 2. Bolaget ägs av revisorer eller av ett eller flera registrerade revisionsbolag.
 3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och prokurister är revisorer.
 4. Bolaget är redbart och i övrigt lämpat att utöva revisionsverksamhet i.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket 2 ska med en revisors direkta ägande jämställas indirekt ägande genom ett eller flera handelsbolag eller aktiebolag som uppfyller följande tre villkor (ägarbolag):

 1. Bolaget ägs av revisorer eller av ett eller flera registrerade revisionsbolag eller av andra ägarbolag.
 2. Bolaget utövar inte någon annan verksamhet än
  1. revisionsverksamhet,
  2. verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet eller
  3. ägande av revisionsföretag eller annat ägarbolag.
 3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och prokurister är revisorer.

[S3]Trots vad som sägs i första och andra styckena får revisionsverksamhet också bedrivas enligt de villkor för registrerade revisionsbolag som föreskrivs i 13–16 §§.

[S4]Vad som sägs i första stycket 3 och andra stycket 3 avser inte styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som är utsedda enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (2009:564).

Revisors anställning

12 §  En revisor får vara anställd endast hos ett revisionsföretag eller ett sådant bolag som avses i 11 § andra stycket.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från föreskriften i första stycket.

Registrering av revisionsbolag

Handelsbolag

13 §  Ett handelsbolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i 10 och 11 §§.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden beträffande viss bolagsman, firmatecknare eller prokurist bevilja undantag från villkoren i 11 §. En majoritet av bolagsmännen ska dock alltid utgöras av revisorer eller registrerade revisionsbolag. Om det finns endast två bolagsmän, måste minst en av dem vara revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Lag (2009:564).

Aktiebolag

14 §  Ett aktiebolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i 10 och 11 §§.

[S2]Om följande tre förutsättningar är uppfyllda, får ett aktiebolag registreras som revisionsbolag, trots att villkoren i 11 § första stycket 2 och 3 inte är uppfyllda:

 1. Aktier i bolaget med mer än hälften av röstetalet ägs av revisorer eller ett eller flera registrerade revisionsbolag.
 2. Mer än hälften av styrelseledamöterna och mer än hälften av styrelsesuppleanterna samt den verkställande direktören är revisorer.
 3. I bolagsordningen anges att styrelsen är beslutför endast om mer än hälften av de närvarande ledamöterna är revisorer. Lag (2013:217).

15 §  Vid tillämpningen av 14 § andra stycket 1 ska med revisors direkta ägande jämställas indirekt ägande genom ett eller flera ägarbolag enligt 11 § andra stycket. Om ägarbolaget är ett aktiebolag, behöver dock endast aktier med mer än hälften av röstetalet ägas av revisorer eller av andra ägarbolag och endast mer än hälften av styrelseledamöterna och mer än hälften av styrelsesuppleanterna och den verkställande direktören vara revisorer.

[S2]Trots första stycket får ett aktiebolag registreras som revisionsbolag endast om revisorernas direkta eller indirekta ägande i bolaget motsvarar mer än hälften av röstetalet i bolaget. Lag (2013:217).

16 §  Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja undantag från villkoret i 14 § andra stycket 2 om att den verkställande direktören ska vara revisor. Lag (2013:217).

Fysiska personer och företag från andra stater inom EES

16 a §  Vid tillämpningen av 11 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket, 13 § andra stycket, 14 § andra stycket samt 15 och 16 §§ ska med revisor jämställas annan fysisk person som har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige.

[S2]Vid tillämpningen av 11 § första stycket 2 och andra stycket 1, 13 § andra stycket, 14 § andra stycket 1 och 16 § ska med registrerat revisionsbolag jämställas företag som har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige. Lag (2009:564).

Registrering av revisorer från tredjeland

16 b §  En fysisk person eller ett företag från ett tredjeland får registreras som revisor från tredjeland, om kraven på lagstadgad revision och på dem som utför revisionen i den staten är likvärdiga med dem som följer av svensk rätt. Lag (2009:564).

Huvudansvarig i revisionsverksamhet

17 §  Ett handelsbolag eller aktiebolag som utövar revisionsverksamhet ska för varje uppdrag som det åtar sig och som utgör revisionsverksamhet utse en av de yrkesverksamma revisorerna i bolaget att vara huvudansvarig. Den huvudansvarige ska vara auktoriserad revisor, om det behövs för att uppfylla föreskrifter i lag eller annan författning. Bolaget ska utan dröjsmål underrätta uppdragsgivaren om vem som är huvudansvarig.

[S2]Den huvudansvarige ska underteckna revisionsberättelser och andra utlåtanden. Om en berättelse eller ett utlåtande undertecknas av flera revisorer, ska det anges vem som är huvudansvarig. Lag (2013:217).

Giltighetstid för auktorisation, godkännande och registrering

18 §  Auktorisation, godkännande och registrering gäller i fem år. Har en ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering gjorts före giltighetstidens utgång fortsätter auktorisationen, godkännandet eller registreringen att gälla till dess att beslut i saken har vunnit laga kraft.

[S2]Revisorsnämnden får i ett enskilt fall besluta att en auktorisation ska gälla i längre tid än fem år, dock längst sex år.

[S3]Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får bestämma att ett beslut om avslag på en ansökan som avses i första stycket ska gälla omedelbart. Lag (2013:217).

Revisorns skyldigheter

God revisorssed

19 §  En revisor skall iaktta god revisorssed.

[S2]Om arbete som hänför sig till ett uppdrag i revisionsverksamheten utförs av ett biträde till revisorn, är revisorn skyldig att se till att även biträdet iakttar god revisorssed.

Revisorns opartiskhet och självständighet

20 §  En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs.

21 §  En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Revisorn ska avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag,

 1. om han eller hon eller någon annan i det nätverk där han eller hon är verksam
  1. har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet,
  2. vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget,
  3. uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet,
  4. har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes ledning,
  5. utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller
 2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.

[S2]Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Lag (2009:564).

22 §  Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om huruvida en viss särskild omständighet är sådan som avses i 21 § första stycket och, om så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda fallet eller vidtagna åtgärder medför att revisorn ändå inte behöver avböja eller avsäga sig uppdraget.

[S2]När ett förhandsbesked har vunnit laga kraft, är det bindande för nämnden i förhållande till revisorn. Förhandsbeskedet upphör att gälla vid förändrade förutsättningar eller vid författningsändringar som påverkar den fråga som beskedet avser.

22 a §  En revisor som har ett revisionsuppdrag i ett företag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska årligen upprätta en rapport om sin verksamhet. Rapporten ska vara undertecknad av revisorn. Revisorn ska hålla rapporten tillgänglig på sin eller revisionsföretagets webbplats inom tre månader efter utgången av varje räkenskapsår. Lag (2009:564).

23 §  Bestämmelserna i 20–22 a §§ gäller i tillämpliga delar även ett registrerat revisionsbolag. En rapport enligt 22 a § ska vara undertecknad av en behörig företrädare för revisionsbolaget. Lag (2009:564).

Dokumentation

24 §  Revisorer och registrerade revisionsbolag skall dokumentera sina uppdrag i revisionsverksamheten. Dokumentationen skall innehålla sådan information som är väsentlig för att revisorns arbete samt hans eller hennes opartiskhet och självständighet skall kunna bedömas i efterhand.

[S2]Dokumentationen skall ha färdigställts när revisionsberättelsen eller annat utlåtande avges.

Förtroenderubbande sidoverksamhet

25 §  En revisor får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om

 1. utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller
 2. utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision.

[S2]Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket. För ett sådant förhandsbesked gäller bestämmelserna i 22 § andra stycket.

Tystnadsplikt

26 §  En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till att biträde till honom eller henne iakttar dessa föreskrifter.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 27 b och 27 c §§ samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:564).

Försäkring

27 §  Revisorer och registrerade revisionsbolag ska teckna försäkring för den ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja undantag från kravet på försäkring. Lag (2013:217).

Kvalitetskontroll

27 a §  Revisorer och registrerade revisionsbolag ska minst vart sjätte år vara föremål för en oberoende kvalitetskontroll. En revisor eller ett registrerat revisionsbolag som har revisionsuppdrag i ett eller flera företag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en motsvarande marknad utanför EES, ska dock vara föremål för kontroll minst vart tredje år.

[S2]En revisor från tredjeland ska vara föremål för sådan kontroll som sägs i första stycket, om revisorn inte redan har varit föremål för likvärdig kontroll i hemlandet. Lag (2009:564).

Uppgiftslämnande m.m.

27 b §  Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter till behöriga myndigheter i andra stater inom EES eller i Schweiz, om uppgifterna behövs där för verksamhet som motsvarar den verksamhet som Revisorsnämnden bedriver enligt denna lag.

[S2]Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas eller har prövats av Revisorsnämnden. De får inte lämnas till behörig myndighet i Schweiz, såvida inte sådana garantier som avses i 27 c § första stycket 2 har lämnats. Lag (2009:564).

27 c §  Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter till en behörig myndighet i ett annat tredjeland än Schweiz, om utlämnandet är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och om

 1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som har sitt säte inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna till handel i tredjelandet eller ingår i en koncern, för vilken koncernredovisning upprättas i tredjelandet,
 2. tillräckliga garantier har lämnats för att uppgifterna inte kommer att utnyttjas för annat ändamål än verksamhet som motsvarar den som Revisorsnämnden bedriver enligt denna lag,
 3. Europeiska kommissionen har beslutat att myndigheten uppfyller tillräckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, och
 4. Revisorsnämnden har träffat ett samarbetsavtal med myndigheten.

[S2]Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser redan prövas eller har prövats av Revisorsnämnden. Lag (2010:689).

28 §  Revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland är skyldiga att låta Revisorsnämnden vid sin tillsyn granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten och att lämna nämnden de uppgifter som behövs för tillsynen. Detsamma gäller vid tillsyn som Revisorsnämnden utför på begäran av en behörig myndighet i en annan stat. Lag (2009:564).

28 a §  Revisorer eller registrerade revisionsbolag som har revisionsuppdrag i moderföretag är skyldiga att låta Revisorsnämnden vid sin tillsyn granska dokumentation som avser sådan del av koncernrevisionen som har utförts av en fysisk person eller ett företag från ett tredjeland, vars behöriga myndighet saknar samarbetsavtal med Revisorsnämnden.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller inte, om någon omständighet som inte beror på revisorn eller det registrerade revisionsbolaget utgör hinder mot att få tillgång till dokumentationen. Lag (2009:564).

29 §  Ett företag som har en särskilt stark affärsmässig anknytning till ett revisionsföretag skall, efter föreläggande från Revisorsnämnden, lämna nämnden upplysningar om rådgivning eller annat biträde åt dem som gett revisionsföretaget eller en i revisionsföretaget verksam revisor i uppdrag att utföra revisionsverksamhet.

[S2]Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.

30 §  Ingår ett revisionsföretag i ett nätverk, ska företaget underrätta Revisorsnämnden om vilka övriga företag som ingår i nätverket. Om nätverkets sammansättning ändras, ska företaget anmäla ändringen till nämnden.

[S2]Underrättelser enligt första stycket ska lämnas utan dröjsmål.

[S3]Skyldigheten att lämna underrättelser gäller inte för sådana revisionsföretag som avses i 2 § 4 c.Lag (2009:564).

31 §  Om Skatteverket i fråga om en revisor eller ett registrerat revisionsbolag uppmärksammar någon omständighet, som kan vara av betydelse för Revisorsnämndens verksamhet, skall verket underrätta nämnden. Detta gäller dock inte omständigheter som verket har fått kännedom om i verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. Lag (2003:738).

31 a §  Revisorsnämnden får i ett ärende enligt denna lag begära att en behörig myndighet i en annan stat inom EES ska biträda nämnden. Lag (2009:564).

Disciplinära åtgärder m.m.

32 §  Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller på annat sätt handlar oredligt eller om en revisor inte betalar en sådan avgift som avses i 39 §, ska auktorisationen eller godkännandet upphävas. Om det finns förmildrande omständigheter, får i stället varning ges.

[S2]Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller som ställföreträdare för revisionsföretag, får varning ges. Om det är tillräckligt, får Revisorsnämnden i stället ge en erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får auktorisationen eller godkännandet upphävas.

[S3]Om det uppkommer en fråga om upphävande, varning eller erinran, ska revisorn genom skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om det som anförs i ärendet.

[S4]Varning eller erinran får inte ges om det som läggs revisorn till last har inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet. Lag (2013:217).

33 §  Om en auktoriserad revisor inte längre uppfyller kraven i 4 § eller en godkänd revisor inte längre uppfyller kraven i 6 §, ska auktorisationen eller godkännandet upphävas.

[S2]Om det för en revisor inträder någon omständighet som innebär hinder för auktorisation eller godkännande, ska revisorn genast anmäla detta till Revisorsnämnden. Lag (2013:217).

34 §  Föreskrifterna i 32 § gäller även för registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland. Det som sägs där om upphävande av auktorisation eller godkännande ska i stället avse upphävande av registrering.

[S2]Om ett registrerat revisionsbolag inte längre uppfyller de för bolaget gällande kraven i 10, 11, 13 och 14 §§, ska registreringen upphävas. Detsamma gäller i fråga om en revisor från tredjeland, om kraven för registrering enligt 16 b § inte längre är uppfyllda.

[S3]Om det för ett registrerat revisionsbolag inträder någon omständighet som innebär hinder för registrering, ska bolaget genast anmäla detta till Revisorsnämnden. Detsamma gäller för en revisor från tredjeland. Lag (2013:217).

35 §  I stället för att upphäva en auktorisation, ett godkännande eller en registrering får Revisorsnämnden förelägga revisorn, det registrerade revisionsbolaget eller revisorn från tredjeland att inom viss tid vidta rättelse. Om föreläggandet inte följs, ska Revisorsnämnden pröva enligt 32–34 §§ om auktorisationen, godkännandet eller registreringen ska upphävas.

[S2]Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får vid sin prövning av frågor om åtgärder enligt 32–34 §§ bestämma att ett beslut att upphäva auktorisation, godkännande eller registrering ska gälla omedelbart. Lag (2013:217).

Övriga bestämmelser

Överklagande m.m.

36 §  Revisorsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Beslut som rör examination enligt 4 § första stycket 5 eller särskild lämplighetsprövning enligt 5 § får dock inte överklagas.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:217).

37 §  Om Revisorsnämnden i ett ärende om ansökan om auktorisation, godkännande eller registrering inte meddelar beslut inom fyra månader från det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av domstol att ärendet uppehålls i onödan.

[S2]En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Om nämnden inte har meddelat beslut inom en månad från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits. Lag (2013:222).

Straffansvar

38 §  Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserad eller godkänd revisor döms till böter. Lag (2013:217).

Avgifter

39 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

Register

40 §  Revisorsnämnden ska föra ett register över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland. Lag (2009:564).

Bemyndiganden

41 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om auktorisation, godkännande och registrering samt om villkor för verksamheten. Föreskrifterna får innehålla undantag från bestämmelserna i 24 §. Lag (2013:217).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Revisorslag (2001:883)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer skall upphöra att gälla.
 2. Under år 2002 skall verksamhet som utövas vid ikraftträdandet inte beaktas vid tillämpningen av bestämmelserna i
  1. 9 § om att visst slag av verksamhet måste hållas tydligt avskild,
  2. 10 § om att visst slag av verksamhet inte får utövas i revisionsbolag, samt
  3. 11 § andra stycket och 15 § första och andra styckena om att där avsedda bolag får utöva enbart visst slag av verksamhet.
 3. En fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn.
 4. En revisor som är godkänd eller auktoriserad enligt äldre bestämmelser skall anses som godkänd respektive auktoriserad enligt denna lag.
 5. Ett revisionsbolag som är registrerat enligt 9 § lagen (1995:528) om revisorer skall anses som registrerat enligt denna lag.
 6. Ett revisionsbolag som är godkänt eller auktoriserat enligt äldre bestämmelser skall anses som registrerat till den tidpunkt som Revisorsnämnden har bestämt.
 7. Den som den 1 juli 1995 genomgick revisorsutbildning, som inte uppfyller de villkor för godkännande av revisor som föreskrivs i 4 §, får t.o.m. utgången av år 2002 godkännas enligt de bestämmelser som gällde vid utgången av juni 1995 under förutsättning att han eller hon har genomgått en kompletterande teoretisk utbildning i enlighet med vad regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver.
 8. Den som den 1 juli 1995 genomgick revisorsutbildning, som inte uppfyller de villkor för auktorisation av revisor som föreskrivs i 5 §, får t.o.m. utgången av år 2002 auktoriseras enligt de bestämmelser som gällde vid utgången av juni 1995.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:47, Prop. 2000/01:146, Bet. 2001/02:LU3
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:884) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:47, Prop. 2000/01:146, Bet. 2001/02:LU3
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2002-06-01

Ändring, SFS 2002:144

Omfattning
ikrafttr. av 2001:884

Lag (2003:738) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2009:503) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:564) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
 2. Bestämmelserna i 22 a § tillämpas första gången för det räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 30 juni 2009.
 3. Vid tillämpning av 27 a § första stycket andra meningen ska kvalitetskontroll av revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland anses ha genomförts vid ikraftträdandet.
 4. Bestämmelserna i 28 a § tillämpas första gången för sådan dokumentation som avser det räkenskapsår för moderföretaget som påbörjas närmast efter den 30 juni 2009.
 5. Bestämmelserna i 32 § i sin nya lydelse tillämpas även såvitt avser disciplinåtgärder på grund av åtgärder eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande.
 6. För beslut om straffavgift som har fattats före ikraftträdandet gäller 35 § andra stycket i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:265, Prop. 2008/09:135, Bet. 2008/09:CU28
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 40 §§, rubr. närmast före 28 §, rubr. närmast före 28 § sätts närmast före 27 b §; nya 16 a, 16 b, 22 a, 27 a, 27 b, 27 c, 28 a, 31 a §§, rubr. närmast före 16 a, 16 b, 27 a §§
CELEX-nr
32006L0043
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:689) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. 27 c §
CELEX-nr
32008L0030
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:217) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
 2. En godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen enligt äldre bestämmelser ska anses vara auktoriserad enligt denna lag. Detsamma gäller en godkänd revisor som enligt äldre bestämmelser har ansetts uppfylla kravet på revisorsexamen efter att ha genomgått ett särskilt lämplighetsprov.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en examination eller särskild lämplighetsprövning som har anordnats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:190, Prop. 2012/13:61, Bet. 2012/13:CU15
Omfattning
upph. 7 §; nuvarande 4, 5, 6 §§ betecknas 6, 4, 5 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 §§, rubr. närmast före 4, 18, 27 §§; ny rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:222) om ändring i lagen (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:19, Prop. 2012/13:61, Bet. 2012/13:CU15
Omfattning
ändr. 37 § i 2013:102

Lag (2013:735) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:1, Prop. 2012/13:166, Bet. 2012/13:CU22
Omfattning
upph. 16 §; ändr. 11, 16 a §§
Ikraftträder
2013-11-01

Lag (2016:430) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:236, Prop. 2015/16:162, Bet. 2015/16:CU21
Omfattning
upph. 22 a §; nuvarande 16 a, 21 §§ betecknas 16, 21 a §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, den nya 21 a, 22, 23, 24, 27, 27 a, 27 b, 27 c, 30, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före den tidigare 16 a § sätts närmast före den nya 16 §; nya 6 a, 21, 21, b, 22 a, 22 b, 25 a, 26 a, 28 b, 28 c och 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i §§, rubr. närmast före 16 a, 25 a, 26 a, 32, 32 a, 32 d, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i, 33, 34, 35 §§
Ikraftträder
2016-06-17

Lag (2016:1339) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 18, 22, 22 a, 25, 27, 27 b, 27 c, 28, 28 a, 28 b, 28 c, 29, 30, 31, 31 a, 32, 32 a, 32 d, 32 e, 32 g, 32 h, 33, 34, 35, 36, 37, 40 §§, rubr. närmast före 3 §, p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:455) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:270, Prop. 2016/17:89, Bet. 2016/17:SkU29
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:643) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
ändr. 28 c, 32 b, 32 d, 32 h, 36 §§; nya 3 a, 32 j, 32 k, 32 l §§, rubr. närmast före 32 j §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:283) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:232, Prop. 2017/18:111, Bet. 2017/18:CU19
Omfattning
ändr. 26 a, 27 c §§
Ikraftträder
2018-05-25