Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2002-05-30
Ändring införd
SFS 2002:444 i lydelse enligt SFS 2020:15
Ikraft
2002-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Lagens syfte

1 §  Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser för genomförande av

 1. den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 9 december 1999 (54/109),
 2. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014),
 3. tilläggsprotokoll den 19 maj 2015 till Europarådets konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terrorism, och
 4. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/ RIF.

[S2]I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns ytterligare bestämmelser för att genomföra den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism. De avser åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lag (2018:1311).

Prop. 2015/16:78: 1. den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 9 december 1999 (54/109), och

2. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014).

I lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns ytterligare bestämmelser för att genomföra konventionen. ...

Prop. 2017/18:174: 1. den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 9 december 1999 (54/109),

Särskilt allvarlig brottslighet

2 §  Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

 1. mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,
 2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,
 3. sådan brottslighet som avses i
  1. artikel 1 i den internationella konventionen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan,
  2. artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärn-ämne,
  3. artikel 2 i den internationella konventionen den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister, och
  4. artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär terrorism, samt
 4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om sådana brott, om gärningen utförs mot sådana internationellt skyddade personer som avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer. Lag (2017:334).

Prop. 2002/03:38: Ändringen, som behandlas i avsnitt 8, innebär att terroristbrott enligt lagen (2003:000) om straff för terroristbrott skall anses utgöra särskilt allvarlig brottslighet.

Prop. 2015/16:78: 1. mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,

2. terroristbrott enligt 2 ...

Prop. 2016/17:108: 1. mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,

2. terroristbrott enligt <a href="https://lagen.nu/2003:148#P2" ...

Ansvar

3 §  Till fängelse i högst två år döms den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas

 1. för att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet eller försök, förberedelse eller stämpling till sådan brottslighet,
 2. av en person eller en sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet, eller
 3. för samröre med en terroristorganisation enligt 2 b § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

[S2]Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller om det annars har varit av särskilt farlig art.

[S3]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2020:15).

Prop. 2015/16:78: 2. av en person eller en sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet.

Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller annars varit av ...

Prop. 2019/20:36: 1. för att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet eller försök, förberedelse eller stämpling till sådan brottslighet,

2. av en person eller en sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet, eller

3. för samröre med en terroristorganisation enligt 2 ...

Prop. 2017/18:174: 1. för att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet eller försök, förberedelse eller stämpling till sådan brottslighet, eller

2. av en person eller en sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet. ...

3 a §  Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för att begå eller annars medverka till brott som avses i 36 §§ lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.

[S2]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2018:1311).

Prop. 2015/16:78: dom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för en sådan resa som avses i 5 b § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet döms ...

Prop. 2017/18:174: I paragrafen regleras straffansvar för finansiering av sådana resor som det enligt 5 b § rekryteringslagen är straffbart att göra. Den utvidgas så att den även omfattar finansiering av medverkan till sådana resor samt finansiering av offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning enligt 3–5 a §§ rekryteringslagen, liksom medverkan till sådana brott. Hänvisningen till 6 § rekryteringslagen avser bestämmelsen om brott enligt 3–5 a §§ som är grovt. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2017/18:174#S6-2-6" ...

4 §  För försök till brott enligt denna lag döms det till ansvar enligt bestämmelserna i 23 kap. 1 § brottsbalken. Lag (2018:1311).

5 §  Ansvar enligt denna lag ska inte dömas ut om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken eller i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Lag (2016:94).

Prop. 2002/03:38: Ändringen, som behandlas i avsnitt 8, innebär att det straffansvar som föreskrivs enligt denna lag inte skall tillämpas om gärningen är belagd med samma eller strängare straff enligt lagen (2003:000) om straff för terroristbrott.

Prop. 2015/16:78: Paragrafen reglerar att straffansvar enligt lagen inte ska tillämpas om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken eller i terroristbrottslagen. Ändringen behandlas i avsnitt 5.2.3 och 6.2.

Paragrafen ändras så att den blir tillämplig ...

Domsrätt

6 §  Även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken döms det för brott enligt denna lag vid svensk domstol om brottet har begåtts

 1. av en svensk medborgare, av en utlänning med hemvist i Sverige eller av en utlänning som befinner sig här i landet,
 2. till förmån för en juridisk person som är etablerad i Sverige, eller
 3. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot en av dess byråer eller ett av dess organ, om byrån eller organet har säte i Sverige.

[S2]Första stycket gäller även om brottet i enlighet med 5 § ska bestraffas enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

[S3]Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken. Lag (2018:1311).

Prop. 2002/03:38: Ändringen, som behandlas i avsnitt 8, innebär att svensk domstol skall vara behörig att behandla mål om brott mot lagen som begåtts av svensk medborgare eller utlänning som befinner sig här i riket, även om domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte föreligger och detta även om brottet enligt 5 § i denna lag skall bestraffas enligt lagen (<a href="https://lagen.nu/2003:000" ...

Prop. 2015/16:78: Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken.

Paragrafen reglerar behörigheten för svensk domstol att döma för brott enligt lagen som begåtts utomlands. Dessutom finns i paragrafen en erinran om att åtalstillstånd kan krävas. Ändringen behandlas i avsnitt 7.

Första ...

Prop. 2017/18:174: 1. av en svensk medborgare, av en utlänning med hemvist i Sverige eller av en utlänning som befinner sig här i landet,

Förverkande

7 §  Egendom som varit föremål för brott enligt denna lag ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan värdet av den förklaras förverkat. Även utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2014:312).

Penningbeslag

8 §  Egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt denna lag, eller ett motsvarande värde, får tas i beslag (penningbeslag).

[S2]Penningbeslag får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Lag (2014:312).

9 §  Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig.

[S2]Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan än Polismyndigheten.

[S3]För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken. Lag (2014:624).

10 § Har upphävts genom lag (2009:73).
11 § Har upphävts genom lag (2009:73).
12 § Har upphävts genom lag (2009:73).
13 § Har upphävts genom lag (2009:73).
14 § Har upphävts genom lag (2009:73).
15 § Har upphävts genom lag (2009:73).
16 § Har upphävts genom lag (2009:73).
17 § Har upphävts genom lag (2009:73).
18 § Har upphävts genom lag (2009:73).
19 § Har upphävts genom lag (2009:73).
20 § Har upphävts genom lag (2009:73).
21 § Har upphävts genom lag (2009:73).
22 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Ändringar

Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2001/02:268, Prop. 2001/02:149, Bet. 2001/02:JuU25
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2003:150) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:148, Prop. 2002/03:38, Bet. 2002/03:JuU12
Omfattning
ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2004:1190) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:70, Prop. 2003/04:156, Bet. 2004/05:JuU7
Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 22 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:923) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2009:73) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:163, Prop. 2008/09:70, Bet. 2008/09:JuU13
Omfattning
upph. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§; ändr. författningsrubr., 1 §
CELEX-nr
32005L0060
Ikraftträder
2009-03-15

Lag (2014:312) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2013/14:253, Prop. 2013/14:121, Bet. 2013/14:JuU25
Omfattning
ändr. 3, 7 §§; nya 8, 9 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:624) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:52) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2014/15:101, Prop. 2013/14:254, Bet. 2014/15:JuU6
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 7 §, rubr. närmast före 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraftträder
2015-04-01

Lag (2016:94) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2015/16:143, Prop. 2015/16:78, Bet. 2015/16:JuU17
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2016-04-01

Lag (2017:334) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2016/17:232, Prop. 2016/17:108, Bet. 2016/17:JuU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:644) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:1311) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2017/18:390, Prop. 2017/18:174, Bet. 2017/18:JuU35
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2018-09-01

Lag (2020:15) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2019/20:145, Prop. 2019/20:36, Bet. 2019/20:JuU13
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-03-01