Inaktuell version

Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
SFS 2007:1266 i lydelse enligt SFS 2022:1340
Ikraft
2008-01-01
2007
Upphäver
Förordning (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

2022-07-19

Uppgifter

Ansvar och uppgifter

1 §Försvarsmaktens huvuduppgift är att
2019-06-18

Uppgifter

Övergripande ansvar

1 §Grunden för Försvarsmaktens verksamhet ska vara förmågan till väpnad strid.

2 §Försvarsmakten ska kunna
försvara Sverige mot

ett väpnat angrepp. Förordning (2020:1233). 2 §Försvarsmakten ska främja Sveriges säkerhet och

väpnat angrepp var det än kommer ifrån. Hela Sverige ska kunna försvaras.[S2]Försvarsmakten ska hävda Sveriges territoriella integritet. Myndigheten ska ha förmåga att värna Sveriges suveräna rättigheter och svenska intressen samt att förebygga och hantera konflikter och krig såväl nationellt som internationellt.

[S2]Försvarsmakten ska kunna utföra sina uppgifter självständigt eller i samverkan med andra myndigheter, stater och organisationer.

[S3]Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom att kunna genomföra och lämna stöd till fredsfrämjande operationer och säkerhetsfrämjande samarbete samt kunna lämna stöd till

civil verksamhet. Förordning (2020:1233).

2 a §Försvarsmakten ska organisera krigsförband och vidta de förberedelser i övrigt som behövs för att kunna lösa myndighetens huvuduppgift.

[S2]Försvarsmakten ska planera för att kunna genomföra påskyndad krigsförbandsproduktion. Förordning (2020:1233).

3 §Försvarsmakten ska bedriva omvärldsbevakning och upptäcka och identifiera yttre hot mot Sverige och svenska intressen samt ta fram underlag för beslut om höjd beredskap. Försvarsmakten ska kunna ge och ta emot militärt stöd.

[S2]Försvarsmakten ska med myndighetens tillgängliga resurser kunna påbörja operativ verksamhet omedelbart. Krigsorganisationen ska kunna mobiliseras.

[S3]Försvarsmakten ska ha en aktuell försvarsplanering. Planeringen ska omfatta alla resurser som är nödvändiga för att genomföra Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten ska fortlöpande lämna upplysningar till berörda myndigheter om förhållanden i försvarsplaneringen som har betydelse för deras verksamhet. Förordning (2020:1233).

3 a §Försvarsmakten ska kunna delta i såväl kortvariga som långvariga internationella militära insatser och ta fram underlag för beslut om sådana insatser.

[S2]Försvarsmakten ska kunna stödja och genomföra insatser för säkerhetssektorreform och bidra till uppbyggnaden av andra länders försvarsförmåga samt med myndighetens befintliga förmåga och resurser bidra till stöd för humanitär verksamhet.

[S3]Försvarsmakten ska kunna genomföra räddnings-, evakuerings- och förstärkningsinsatser. Förordning (2015:722).

3 b §Försvarsmakten ska humanitär verksamhet.

[S4]Försvarsmakten ska bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred genom att kunna samverka med andra myndigheter och kunna ställa resurser till förfogande.

Verksamhetsuppgifter

3 §Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ ska Försvarsmakten särskilt
 1. bedriva verksamhet enligt 1 § lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet,
 2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst,
 3. leda och samordna signalskyddstjänsten, inklusive arbetet med säkra kryptografiska funktioner som är avsedda att skydda skyddsvärd information,
 4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet och annan signalskyddsverksamhet,
 5. ansvara för att samla in, bearbeta och lämna Kustbevakningen sjölägesinformation sammanställd för civila behov,
 6. på uppdrag av Försvarets materielverk bedriva exportstödjande verksamhet inom försvarssektorn,
 7. medverka i statsceremonier, och
 8. på begäran av polisen utföra helikoptertransporter enligt förordningen (2017:113) om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter. Förordning (2020:1233).
 9. 3 c §Försvarsmakten ska bedriva militär luftfart. Förordning (2013:979).

 10. stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport,
 11. genomföra perspektivstudier som underlag för beslut om Försvarsmaktens långsiktiga inriktning,
 12. medverka i statsceremonier, och
 13. vid behov sammankalla cheferna för andra myndigheter m.fl. med uppgifter inom totalförsvaret för informationsutbyte.

4 §Försvarsmakten är beslutsmyndighet enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter i fall som avses i 2 § 2 3 samma lag. Förordning (2020:1233).

Miljöfrågor

5 §Med beaktande av de krav som uppgifterna enligt 1 - 4 §§ ställer ska Försvarsmakten ta miljöhänsyn i sin verksamhet i fred. Inom ramen för detta miljöarbete ska Försvarsmakten bidra till att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås samt vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Försvarsmakten har ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet inom det militära försvaret. Försvarsmakten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda myndigheter.

[S2]Försvarsmakten ska i fråga om sitt miljöarbete miljömålsarbetet enligt första stycket andra meningen rapportera till rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med verket rådet om vilken rapportering som behövs.

[S3]Försvarsmakten ska medverka i det internationella försvarsmiljösamarbetet. Förordning (2011:481).

5 a §Försvarsmakten ska, utöver vad som följer av miljöbalken och i den utsträckning myndighetens resurser medger det, avhjälpa föroreningsskador

 1. på fastigheter som avvecklats till följd av riksdagens eller regeringens beslut om reducering av Försvarsmaktens organisation, och
 2. i enlighet med Försvarsmaktens inventering av förorenade områden som orsakats av tidigare militär verksamhet.

[S2]Försvarsmakten ska vid avhjälpande enligt första stycket 1 prioritera åtgärder på fastigheter som kan antas ha ett inte obetydligt marknadsvärde. Innan beslut om avhjälpande fattas ska samråd ske med Fortifikationsverket. Förordning (2010:650).

5 b §Försvarsmakten ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) årligen redovisa myndighetens medverkan i beredningen av ärenden rörande vind- och vågkraft samt de åtgärder myndigheten har vidtagit för att bidra till att nå den nationella planeringsramen för vindkraft. Förordning (2010:650).

Internationella resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

5 c §Försvarsmakten ska i sin verksamhet verka i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet samt efterföljande resolutioner. Resolutionerna ska särskilt beaktas vid utbildning samt vid planering, genomförande och utvärdering av internationella insatser. Förordning (2020:1233).

Internationella militära insatser och övningar utomlands

5 d §I insats- och övningsområden utomlands ska Försvarsmakten, så långt det är möjligt och skäligt, planera och bedriva verksamheten så att

 1. hälso- och sjukvården för den egna personalen uppfyller kraven på en god vård,
 2. hälso- och miljöhänsyn tas,
 3. livsmedel till den egna personalen har en hög skyddsnivå för människors hälsa, och
 4. djur som Försvarsmakten hanterar behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

[S2]Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska se efter att planeringen och verksamheten uppfyller kraven i första stycket och påtala eventuella brister. Förordning (2017:806).

Internationell utbildningsverksamhet m.m.

5 e §Försvarsmakten ska inom sitt verksamhetsområde kunna bedriva internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige.

[S2]Försvarsmakten ska även, i Sverige och utomlands, kunna genomföra utbildning för svenska och utländska deltagare avseende internationell fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. Förordning (2017:806).

Forskning och utveckling

5 f §Försvarsmakten ska beställa forskning och utveckling, samt bedriva egna studier och försök, för inriktning och utveckling av det militära försvaret och för att säkerställa dess tillgång till integritetskritisk kunskap. Förordning (2020:1233).

Jämställdhet

5 g §Försvarsmakten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Förordning (2018:267).

Information

6 §Försvarsmakten ska, när den bedriver militär säkerhetstjänst, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) anmäla frågor om att etablera och upprätthålla samarbete med andra stater och internationella organisationer samt informera om viktiga frågor som uppkommer i samarbetet.

[S2]Försvarsmakten ska vidare till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) lämna information om den militära säkerhetstjänstens inriktning i övrigt, om verksamhetens bedrivande i stort och om viktiga händelser.

[S3]Försvarsmakten ska varje år upprätta en översikt över den militära säkerhetstjänstens verksamhet under föregående år. Översikten ska lämnas in till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samtidigt med årsredovisningen och hållas tillgänglig för allmänheten.

Planläggning

/Upphör att gälla U: 2022-10-01/

7 §Försvarsmakten ska samordna försvarsplaneringen beredskapsplanläggningen och den operativa planläggningen inom myndigheten med motsvarande planering planläggning inom övriga delar av totalförsvaret.

[S2]Försvarsmakten ska tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken samt och plan- och bygglagen (2010:900) (1987:10) i fråga om militärt försvar.

[S3]Försvarsmakten får ta del av planeringen planläggningen för höjd beredskap hos de myndigheter som är bevakningsansvariga myndigheter enligt förordningen (2015:1052 enligt 18 § förordningen (2006:942 ) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder höjd beredskap har ett ansvar inför och vid höjd beredskap. Förordning (2020:1233).

/Träder i kraft I: 2022-10-01/

7 §  Försvarsmakten ska samordna försvarsplaneringen inom myndigheten med motsvarande planering inom övriga delar av totalförsvaret.

Försvarsmakten ska tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken samt plan- och bygglagen (2010:900) i fråga om militärt försvar.

Försvarsmakten får ta del av planeringen för höjd beredskap hos de myndigheter som är beredskapsmyndigheter enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:1340).

Skadeståndsärenden och vissa andra ersättningsfrågor

8 §Försvarsmakten får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11-13 §§ samma förordning gäller för Försvarsmakten i ärenden om reglering av personskada.

9 §Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än skadestånd för skador på egendom som tillhör personal i Försvarsmakten som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller som genomgår frivillig utbildning, om skadan har föranletts av tjänstgöringsförhållandena.

10 §Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än skadestånd för skador på fiskefartyg och fiskeredskap samt ersättning för förlorade inkomster i samband med sådana skador, om skadan har föranletts av militär verksamhet.

11 §Försvarsmakten får besluta om ersättning för bärgning eller annat tillvaratagande av egendom som tillhör eller brukas av myndigheten eller som är av utländskt militärt ursprung.

Upphandling

11 a §Försvarsmakten ska ansvara för upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som

 1. behövs för vidmakthållande, drift och underhåll av myndighetens materiel,
 2. behövs för den verksamhet som bedrivs inom förråd, service och verkstäder,
 3. är av särskild betydelse för Sveriges säkerhet och som ska användas av enheter i Försvarsmakten som bedriver verksamhet som kräver ett kvalificerat säkerhetsskydd, eller
 4. i övrigt avser anskaffning inom myndighetens verksamhet.

[S2]Utveckling, anskaffning och modifiering av materielsystem i enlighet med Försvarsmaktens investeringsplan omfattas inte av ansvaret enligt första stycket 1, 2 och 4. Försvarets materielverk ansvarar, i enlighet med 1 § första stycket förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk, för dessa upphandlingar. De genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. Förordning (2018:2099).

Samverkan om investeringar

11 b §Försvarsmakten ska ge Försvarets materielverk tillfälle att yttra sig om genomförbarheten av investeringsplanen i fråga om anskaffning av materiel och anläggningar.

[S2]Försvarsmakten ska ge Fortifikationsverket tillfälle att yttra sig om investeringar i infrastruktur. Förordning (2020:1233).

Ledning

12 §Försvarsmakten leds av en myndighetschef.

12 a §Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Insynsrådets verksamhet ska inte omfatta försvarsunder-rättelseverksamhet, militär säkerhetstjänst eller Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade skyddsidentiteter. Förordning (2010:650).

Delegering

13 §Myndighetschefen får överlåta till generaldirektören, chefsjuristen eller chefen för säkerhetsinspektionen att avgöra ärenden som avser föreskrifter.

Organisation

14 §Försvarsmaktens grundorganisation består av de organisationsenheter som anges i bilaga 1 till denna förordning.

[S2]Försvarsmakten bestämmer sin egen grundorganisation i de delar den inte är reglerad i denna förordning.

[S3]

De delar av Försvarsmaktens organisation som har uppgifter vid höjd beredskap organiseras som krigsförband. Vilka krigsförband som Försvarsmakten ska bestå av regleras särskilt. Förordning (2015:722).

/Upphör att gälla U: 2023-01-01/

Försvarsmaktens insatsorganisation utgörs av insatsförband och övriga förband.

15 §I Högkvarteret ska det finnas en ledningsstab, en enhet för produktion, en enhet för insatser, en enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst, en

chefsjurist, en ekonomidirektör, en personaldirektör, en säkerhetsinspektion, en försvarsinspektör för hälsa och miljö och en flygsäkerhetsinspektör.[S2]

operativ enhet, en säkerhetsinspektion och en generalläkare. I säkerhetsinspektionen ska representanter för Försvarets materielverk ingå.
Förordning (2017:806).

/Träder i kraft I: 2023-01-01/

15 §  I Högkvarteret ska det finnas en försvarsstab, en enhet för ledning av operationer, en enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst, en chefsjurist, en ekonomidirektör, en personaldirektör, en säkerhetsinspektion, en försvarsinspektör för hälsa och miljö och en flygsäkerhetsinspektör.

I säkerhetsinspektionen ska representanter för Försvarets materielverk ingå. Förordning (2022:1340).

/Upphör att gälla U: 2022-10-01/

16 §Försvarsmakten bestämmer vilka organisationsenheter som ska samverka med länsstyrelser, kommuner, regioner landsting och andra samhällsorgan för att åstadkomma dels en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika delar, dels en samordnad användning av militära och civila resurser. Försvarsmakten bestämmer inom sitt ansvarsområde också hur stöd och utbildning av hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer ska organiseras. Förordning (2019:1067).

/Träder i kraft I: 2022-10-01/

16 §  Försvarsmakten bestämmer vilka organisationsenheter som ska samverka med länsstyrelser, civilområdesansvariga länsstyrelser, kommuner, regioner och andra samhällsorgan för att åstadkomma dels en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika delar, dels en samordnad användning av militära och civila resurser. Försvarsmakten bestämmer inom sitt ansvarsområde också hur stöd och utbildning av hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer ska organiseras. Förordning (2022:1340).

Särskilda organ

Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade skyddsidentiteter

/Upphör att gälla U: 2022-10-01/

17 §Inom Försvarsmakten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade skyddsidentiteter och som har till uppgift att besluta om kvalificerad skyddsidentitet i fall som avses i 2 § 3 lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter. Beslutsorganet prövar också andra frågor som hör till ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter.

/Träder i kraft I: 2022-10-01/

17 §  Inom Försvarsmakten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade skyddsidentiteter och som har till uppgift att besluta om kvalificerad skyddsidentitet i fall som avses i 2 § 2 lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter. Beslutsorganet prövar också andra frågor som hör till ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter. Förordning (2022:1340).

18 §Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt högst tre andra ledamöter, varav minst en med särskild erfarenhet av verksamhet som avser folkbokföring. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare eller ha motsvarande erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.

[S2]Vice ordföranden får träda i ordförandens ställe, när det behövs.

19 §Nämnden är beslutför om ordföranden och minst två av de övriga ledamöterna är närvarande.

[S2]I brådskande fall får ordföranden besluta i ärenden om kvalificerad skyddsidentitet. Ett sådant beslut ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde.

20 §Försvarsmaktens ledning ansvarar inför regeringen för att nämnden tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Försvarsmaktens råd för medinflytande för rekryter

20 a §Vid Försvarsmakten finns ett råd som har till uppgift att säkerställa rekryternas medinflytande över rekrytutbildningen samt verka för att utbildningen genomförs och vidareutvecklas på ett lämpligt sätt. Rådet ska också ge stöd till den personal vid Försvarsmaktens högkvarter som arbetar med medinflytande för rekryter.

[S2]Rådet består av en ordförande, en vice ordförande och högst åtta andra ledamöter. Som ledamöter ingår bland andra representanter från arbetstagarorganisationer och andra personer med särskild erfarenhet av medinflytandefrågor. Förordning (2012:122).

Försvarsinspektören för hälsa och miljös Generalläkarens tillsynsansvar

21 § Försvarsinspektören för hälsa och miljö Generalläkaren ansvarar inom Försvarsmakten för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet, hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet miljöskyddet, hälso- och sjukvården m.m. samt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av livsmedel, foder och animaliska biprodukter och djurskyddet i enlighet med särskilda bestämmelser. Inspektören är i dessa fall av djurhälsovården, djursjukvården och djurskyddet. Generalläkaren är därvid behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004 , rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen av den 29 april 2004 om offentlig kontroll ). Inspektören för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Generalläkaren får meddela interna föreskrifter för Försvarsmakten

om hur de gällande bestämmelserna inom området ska följas.[S2]När inspektören utövar sin tillsyn eller kontroll, är han eller hon för efterlevnaden av gällande bestämmelser inom området.[S2]När generalläkaren utövar sin tillsyns- eller kontrollfunktion, är generalläkaren

inte underställd överbefälhavaren.

[S3]Om det vid tillsynen eller kontrollen konstateras allvarliga brister som myndigheten trots påpekanden inte har rättat till, ska försvarsinspektören för hälsa och miljö anmäla detta till regeringen.

[S4]De föreskrifter som Försvarsmakten får meddela enligt 4 kap. 3 § förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., 41 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 40 § livsmedelsförordningen (2006:813), 4 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614) och 26 § förordningen (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsyn över hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet, beslutas av försvarsinspektören för hälsa och miljö. Förordning (2021:186).

Flygsäkerhetsinspektörens tillsynsansvar

21 a §När flygsäkerhetsinspektören utövar sin tillsynsfunktion över militär luftfart enligt luftfartslagen (2010:500) och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, är flygsäkerhetsinspektören inte underställd överbefälhavaren. Förordning (2013:979).

Särskilda handläggningsfrågor

22 §Generaldirektören, chefsjuristen, ekonomidirektören samt, i den utsträckning de är berörda, personaldirektören och ekonomidirektören, personaldirektören samt berörda högre militära chefer i Högkvarteret, Högkvarteret ska ges tillfälle att yttra sig innan myndigheten avgör ärenden som

 1. kan leda till föranleda en framställning till regeringen,
 2. rör myndighetens organisation, eller
 3. annars är av stor vikt eller har principiell betydelse.

[S2]I brådskande fall får myndighetschefen avgöra ett ärende utan att inhämta ett sådant yttrande. Förordning (2010:650).

23 § Har upphävts genom förordning (2012:899).

23 §Frågor om att till en enskild lämna ut handlingar som förvaras hos Försvarsmakten prövas inom den organisationsenhet vid myndigheten som förvarar handlingarna. I tveksamma fall eller om sökanden begär att frågan överlämnas till myndigheten, ska prövningen göras av chefen för organisationsenheten eller, i fråga om handling som förvaras i Högkvarteret, av den chef för enhet som överbefälhavaren bestämmer. Chefen för en organisationsenhet får överlämna frågan om prövning till överbefälhavaren eller till den chef för enhet i Högkvarteret som överbefälhavaren bestämmer.

Anställningar och uppdrag

24 §Överbefälhavaren är myndighetschef. Vid myndigheten finns en generaldirektör som är ställföreträdande chef.

[S2] Regeringen beslutar om anställning som generaldirektör, Anställning som generaldirektör och chef för enheten för underrättelse- och säkerhetstjänst, försvarsinspektör för hälsa och miljö, general och amiral. Förordning (2017:806). säkerhetstjänst beslutas av regeringen.

25 §Regeringen beslutar efter förslag från Försvarsmakten om anställning som generallöjtnant, viceamiral, dels generallöjtnant eller viceamiral och generalmajor eller konteramiral, dels chefsjurist, ekonomidirektör och personaldirektör.

[S2]Efter förslag från Försvarsmakten beslutar regeringen om placering på befattning som anges i bilaga 2 till denna förordning.

[S3]Övriga anställningar och placeringar på befattningar beslutas av Försvarsmakten.

Förordning (2008:287).

26 §Till Försvarsmaktens förslag om anställning och placering på befattning ska följande bifogas:

/Upphör att gälla U: 2022-10-01/

26 §För att tillgodose behovet av militära chefer i Försvarsmaktens grundorganisation ska Försvarsmakten planera för högst tio yrkesofficerare med tjänstegraden generalmajor eller konteramiral. Endast om det finns särskilda skäl får Försvarsmakten lämna förslag om anställning som innebär att antalet blir större. Dessa skäl ska framgå av förslaget. Försvarsmaktens planering ska därutöver tillgodose de behov av generalmajorer och konteramiraler som finns vid andra myndigheter och vid de internationella organisationer och utländska staber till vilka Sverige bidrar med militär personal.

[S2]För att tillgodose behovet av militära chefer i grundorganisationen får Försvarsmakten anställa högst 15 yrkesofficerare med tjänstegraden brigadgeneral eller flottiljamiral. Försvarsmakten får därutöver anställa det antal som krävs för att tillgodose de behov som finns vid andra myndigheter och vid de internationella organisationer och utländska staber till vilka Sverige bidrar med militär personal.

[S3]Om det finns särskilda skäl får antalet brigadgeneraler och flottiljamiraler i grundorganisationen under en begränsad tid överstiga 15.

27 §I fråga om anställning i Försvarsmakten av militär tjänsteman tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

/Träder i kraft I: 2022-10-01/

27 §  I fråga om anställning vid Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373) om anställningen avser

 1. militära tjänstemän, eller
 2. civil personal vid Försvarsmaktens enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst eller vid enheter som bedriver verksamhet som kräver ett kvalificerat säkerhetsskydd. Förordning (2022:1340).

28 §Ledamöterna i Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade skyddsidentiteter utses av regeringen för en bestämd tid.

28 a §Ledamöterna i Försvarsmaktens råd för medinflytande för rekryter utses av myndighetschefen. Förordning (2012:122).

Personalansvarsnämnd

29 §Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

[S2]Försvarsmaktens personalansvarsnämnd består av överbefälhavaren, chefsjuristen, personaldirektören, personalföreträdarna och de chefer som överbefälhavaren utser. Överbefälhavaren eller den överbefälhavaren sätter i sitt ställe är nämndens ordförande.

30 §I ärenden som gäller disciplinansvar, avstängning, avskedande, uppsägning eller anställningens upphörande på grund av sjukdom bestämmer ordföranden om ett förfarande inför nämnden ska inledas. Ordföranden får avskriva ett ärende, om det är uppenbart att ärendet inte ska leda till någon åtgärd från nämndens sida.

[S2]Har nämnden beslutat att avstänga någon från arbetet och är det på grund av ändrade förhållanden uppenbart att beslutet inte längre bör gälla, får ordföranden ensam besluta i frågan.

[S3]Beslut som har fattats enligt denna paragraf ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Tillämpningen av vissa förordningar

31 §Försvarsmakten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101). Bestämmelserna i 6 § personalföreträdarförordningen är dock tillämpliga endast i fråga om beslut i administrativa ärenden. Vid höjd beredskap tillämpas inte personalföreträdarförordningen på Försvarsmakten.

Rätt att meddela föreskrifter

32 §Försvarsmakten får meddela föreskrifter för Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Kustbevakningen för den del av deras verksamhet som under höjd beredskap ska bedrivas av Försvarsmakten.

32 a § Har upphävts genom förordning (2018:2100).

33 §Försvarsmakten får meddela övriga statliga myndigheter föreskrifter i frågor om signalskyddstjänsten inklusive säkra kryptografiska funktioner inom totalförsvaret, förutom i fråga om verkställigheten av 18 33 § förordningen ( 2015:1053) om totalförsvar 2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2015:1063).

Undantag från myndighetsförordningen

34 §Försvarsmakten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.

Överklagande

35 §Försvarsmaktens beslut enligt 9-11 §§ får inte överklagas.

Avgifter

36 §I 3740 §§ finns bestämmelser om Försvarsmaktens möjlighet att ta ut avgifter. Bestämmelserna gäller inte när Försvarsmakten lämnar stöd till, övar eller på annat sätt samverkar med andra aktörer enligt lag eller förordning. Förordning (2018:2100).

37 §Försvarsmakten får ta ut avgifter för

 1. butiks- och annan försäljningsverksamhet avsedd för personalen inom myndigheten,
 2. rumsuthyrning i myndighetens förläggningar,
 3. konsertverksamhet och tillhörande varor,
 4. test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige och utomlands,

[S2]och

 1. stöd vid prov, försök och utveckling av materiel som tillhör myndigheten eller som den avser anskaffa. Förordning (2018:2100).

38 §Försvarsmakten får inom ramen för försvarslogistiken ta ut avgifter för varor och tjänster enligt överenskommelse med andra myndigheter, länder, organisationer och enskilda. Förordning (2018:2100).

39 §Försvarsmakten får ta ut avgifter när myndigheten bedriver verksamhet enligt 3 b § 6.Förordning (2018:2100).

40 §Försvarsmakten får, om verksamheten har anknytning till myndighetens uppgifter, ta ut avgifter för transporter. Förordning (2018:2100).

Bilaga 1

/Upphör att gälla U: 2022-10-01/

Organisationsenheter i Försvarsmakten (grundorganisation)

Bilaga 1

Organisationsenheter i Försvarsmaktens grundorganisation

Benämning Lokalisering Anmärkning

LEDNING

Högkvarteret (HKV) Stockholm

Försvarsgrensstaber (FGS)

Arméstaben (AST) Enköping

Marinstaben (MS) Haninge/Muskö

Flygstaben (FS) Uppsala

Militärregionstaber (MRS)FörsvarsmusikenLivgardesgruppen i Stockholm Dalregementsgruppen i Falun Gävleborgsgruppen i Gävle Verksamhet i KarlskronaBlekingegruppen i Karlskrona Kalmar- och Kronobergsgruppen i Växjö

Bilaga 1

/Träder i kraft I: 2022-10-01/

Organisationsenheter i Försvarsmakten (grundorganisation) Benämning Lokalisering Anmärkning

LEDNING

Högkvarteret (HKV) Stockholm

Försvarsgrensstaber (FGS)

Arméstaben (AST) Enköping

Marinstaben (MS) Haninge/Muskö

Flygstaben (FS) Uppsala

Militärregionstaber (MRS)
Norra militärregionstaben (MR Norr)BodenLapplandsjägargruppen i Kiruna Norrbottensgruppen i Boden Västerbottensgruppen i Umeå Västernorrlandsgruppen i Härnösand Fältjägargruppen i Östersund
Mellersta militärregionstaben (MR Mitt)Upplands-Bro/ KungsängenLivgardesgruppen i Upplands-Bro Dalregementsgruppen i Falun Gävleborgsgruppen i Gävle Upplands- och Västmanlandsgruppen i Enköping Södermanlandsgruppen i Strängnäs Södertörnsgruppen i Haninge
Västra militärregionstaben (MR Väst)SkövdeÖrebro- och Värmlandsgruppen i Karlskoga/Villingsberg Skaraborgsgruppen i Skövde Bohus-Dalsgruppen i Uddevalla/Skredsvik Elfsborgsgruppen i Göteborg Hallandsgruppen i Halmstad
Södra militärregionstaben (MR Syd)Lund/RevingeLivgrenadjärgruppen i Linköping Norra Smålandsgruppen i Eksjö Kalmar- och Kronobergsgruppen i Växjö Blekingegruppen i Karlskrona Skånska gruppen i Lund/Revinge
FÖRBAND
Livgardet (LG)Upplands-Bro/ KungsängenSwedint
Dalregementet (I 13)Falun
Norrbottens regemente (I 19) Norrbottens regemente BodenFörsvarsmaktens vinterenhet i Boden och Arvidsjaur
Västernorrlands regemente (I 21)SollefteåVerksamhet i Sollefteå och Östersund Jämtlands fältjägarkår
(I 19)Västernorrlandsgruppen i Härnösand
Fältjägargruppen i Östersund Västerbottensgruppen i Umeå Norrbottensgruppen i Boden Lapplandsjägargruppen i Kiruna
Livregementets husarer (K 3)Karlsborg
Norrlands dragonregemente (K 4)Arvidsjaur
Fallskärmsjägarskolan (FJS) Örebro- och Värmlandsgruppen i Örebro
Skaraborgs regemente (P 4)Skövde Skaraborgsgruppen i Skövde Bohus-Dalsgruppen i Uddevalla/Skredsvik
Södra skånska regementet (P 7)Lund/Revinge
Gotlands regemente (P 18)VisbyGotlandsgruppen i Visby
Bodens artilleriregemente (A 8) Skånska gruppen i Lund/ RevingeArtilleriregementet (A 9) BodenArtilleriets stridsskola (ArtSS)
Luftvärnsregementet (Lv 6)HalmstadLuftvärnets stridsskola (LvSS) Hallandsgruppen i Halmstad
Göta ingenjörregemente (Ing 2)EksjöFältarbetsskolan (FarbS) Norra Smålandsgruppen i Eksjö
Ledningsregementet (LedR)Enköping Ledningsstridsskolan (LedSS)
Göta trängregemente (T 2)SkövdeLogistikskolan (LogS)
Ledningsskolan (LedS) Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS) Södermanlandsgruppen i Strängnäs Upplands- och Västmanlandsgruppen i Enköping
Trängregementet (TrängR)SkövdeMotorskolan (MotorS)
Första ubåtsflottiljen (1. ubflj)KarlskronaVerksamhet i Karlskrona och Haninge/Muskö
Tredje sjöstridsflottiljen (3. sjöstriflj) Karlskrona
Fjärde sjöstridsflottiljen (4. sjöstriflj)HaningeVerksamhet i Haninge och Uddevalla/Skredsvik
Stockholms amfibieregemente Amfibieregementet (Amf 1)Haninge/Berga
Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4)Göteborg
Verksamhet i Haninge/Berga och Göteborg Södertörnsgruppen i Haninge Gotlandsgruppen i Visby
Marinbasen (MarinB)KarlskronaVerksamhet i Karlskrona, Haninge och Göteborg
Skaraborgs flygflottilj (F 7)Lidköping/ SåtenäsVerksamhet på Arlanda flygplats
Upplands flygflottilj (F 16)Uppsala
Skaraborgs flygflottilj Lidköping/ (F 7)Såtenäs
Blekinge flygflottilj (F 17)Ronneby/ KallingeVerksamhet i Ronneby/Kallinge, Linköping/Malmen Ronneby/ Kallinge, Linköping/Malmen, Stockholm/Bromma och Visby
Norrbottens flygflottilj (F 21)Luleå
Försvarsmaktens helikopterflottilj (Hkpflj)Linköping/ MalmenVerksamhet i Linköping/Malmen, Luleå och Ronneby/Kallinge Linköping/ Malmen, Luleå, Lidköping/ Såtenäs och Ronneby/ Kallinge Livgrenadjärgruppen i Linköping
Försvarsmaktens logistik (FMLOG)Stockholm
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS)Örebro
Särskilda operationsgruppen (SOG)Karlsborg
Divisioner i Karlskrona, Arboga och Boden
Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM)Örebro
SKOLOR OCH CENTRUM
Militärhögskolan
Karlberg (MHS K)Solna
Militärhögskolan Halmstad (MHS H)Halmstad
Markstridsskolan (MSS)SkövdeVerksamhet i Skövde och Motala/Kvarn
Sjöstridsskolan (SSS)KarlskronaVerksamhet i Karlskrona och Haninge
Luftstridsskolan (LSS)Uppsala Flygvapnets flygbefälsskola (FBS) (FBS)Flygvapnets flygbefälsskola Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola (StrilS) Flygskolan (FlygS), Linköping/Malmen Helikopterskolan (HkpS), Linköping/Malmen
Hemvärnets stridsskola (HvSS)Salem/Vällinge
Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)Halmstad Verksamhet i Halmstad, Haninge/Berga och Karlskrona
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC)Eksjö
Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC)Umeå
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC)UppsalaFörsvarets tolkskola (TolkS)
Försvarsmaktens HR-centrum (FM HRC) rekryteringscentrum (RekryC) Stockholm
Försvarsmedicincentrum (FömedC) Göteborg
Norra militärregionstaben (MR Norr)BodenLapplandsjägargruppen i Kiruna Norrbottensgruppen i Boden Västerbottensgruppen i Umeå Västernorrlandsgruppen i Härnösand Fältjägargruppen i Östersund
Mellersta militärregionstaben (MR Mitt)Upplands-Bro/ KungsängenLivgardesgruppen i Upplands-Bro Dalregementsgruppen i Falun Gävleborgsgruppen i Gävle Upplands- och Västmanlandsgruppen i Enköping Södermanlandsgruppen i Strängnäs Södertörnsgruppen i Haninge
Västra militärregionstaben (MR Väst)SkövdeÖrebro- och Värmlandsgruppen i Karlskoga/Villingsberg Skaraborgsgruppen i Skövde Bohus-Dalsgruppen i Uddevalla/Skredsvik Elfsborgsgruppen i Göteborg Hallandsgruppen i Halmstad
Södra militärregionstaben (MR Syd)Lund/RevingeLivgrenadjärgruppen i Linköping Norra Smålandsgruppen i Eksjö Kalmar- och Kronobergsgruppen i Växjö Blekingegruppen i Karlskrona Skånska gruppen i Lund/Revinge
FÖRBAND
Livgardet (LG)Upplands-Bro/ KungsängenSwedint Försvarsmusiken
Dalregementet (I 13)Falun
Norrbottens regemente (I 19)BodenFörsvarsmaktens vinterenhet i Boden och Arvidsjaur
Västernorrlands regemente (I 21)SollefteåVerksamhet i Sollefteå och Östersund Jämtlands fältjägarkår
Livregementets husarer (K 3)Karlsborg
Norrlands dragonregemente (K 4)Arvidsjaur
Skaraborgs regemente (P 4)Skövde
Södra skånska regementet (P 7)Lund/Revinge
Gotlands regemente (P 18)VisbyGotlandsgruppen i Visby
Bodens artilleriregemente (A 8)BodenArtilleriets stridsskola (ArtSS)
Bergslagens artilleriregemente (A 9)KristinehamnVerksamhet i Kristinehamn och Villingsberg
Luftvärnsregementet (Lv 6)HalmstadLuftvärnets stridsskola (LvSS)
Göta ingenjörregemente (Ing 2)EksjöFältarbetsskolan (FarbS)
Ledningsregementet (LedR)EnköpingLedningsstridsskolan (LedSS)
Göta trängregemente (T 2)SkövdeLogistikskolan (LogS)
Första ubåtsflottiljen (1. ubflj)KarlskronaVerksamhet i Karlskrona och Haninge/Muskö
Tredje sjöstridsflottiljen (3. sjöstriflj)Karlskrona
Fjärde sjöstridsflottiljen (4. sjöstriflj)HaningeVerksamhet i Haninge och Uddevalla/Skredsvik
Stockholms amfibieregemente (Amf 1)Haninge/Berga
Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4)Göteborg
Marinbasen (MarinB)KarlskronaVerksamhet i Karlskrona, Haninge och Göteborg
Skaraborgs flygflottilj (F 7)Lidköping/ SåtenäsVerksamhet på Arlanda flygplats
Upplands flygflottilj (F 16)Uppsala
Blekinge flygflottilj (F 17)Ronneby/ KallingeVerksamhet i Ronneby/Kallinge, Linköping/Malmen och Visby
Norrbottens flygflottilj (F 21)Luleå
Försvarsmaktens helikopterflottilj (Hkpflj)Linköping/ MalmenVerksamhet i Linköping/Malmen, Luleå och Ronneby/Kallinge
Försvarsmaktens logistik (FMLOG)Stockholm
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS)Örebro
Särskilda operationsgruppen (SOG)Karlsborg
SKOLOR OCH CENTRUM
Militärhögskolan
Karlberg (MHS K)Solna
Militärhögskolan Halmstad (MHS H)Halmstad
Markstridsskolan (MSS)SkövdeVerksamhet i Skövde och Motala/Kvarn
Sjöstridsskolan (SSS)KarlskronaVerksamhet i Karlskrona och Haninge
Luftstridsskolan (LSS)UppsalaFlygvapnets flygbefälsskola (FBS) Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola (StrilS) Flygskolan (FlygS), Linköping/Malmen
Hemvärnets stridsskola (HvSS)Salem/Vällinge
Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)Halmstad
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC)Eksjö
Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC)Umeå
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC)UppsalaFörsvarets tolkskola (TolkS)
Försvarsmaktens HR-centrum (FM HRC)Stockholm
Försvarsmedicincentrum (FömedC) Förordning (2022:1340).Göteborg

Bilaga 2

/Upphör att gälla U: 2023-01-01/

Göteborg Elfsborgsgruppen i Göteborg Försvarsmusikcentrum (FöMusC) Upplands-Bro/ Kungsängen

Bilaga 2

Befattningar för vilka regeringen beslutar om placering efter förslag från Försvarsmakten
Högkvarteret:

Chef för ledningsstaben

Produktionschef

Insatschef

Chef för säkerhetsinspektionen

Flygsäkerhetsinspektör
säkerhetsinspektionen
Generalläkare

Internationella befattningar:

Försvarsattaché

Chef för den svenska delegationen till Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea då befattningen bemannas med yrkesofficer

Militär rådgivare vid Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna

Militär rådgivare vid Sveriges ständiga delegation vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
Den till tjänsteställningen högste militäre tjänstemannen vid Europeiska unionens militära stab
Förordning (2017:806).

Bilaga 2

/Träder i kraft I: 2023-01-01/

Befattningar för vilka regeringen beslutar om placering efter förslag från Försvarsmakten
Högkvarteret:

Chef för försvarsstaben

Chef för enheten för ledning av operationer

Chef för säkerhetsinspektionen

Flygsäkerhetsinspektör
Internationella befattningar:

Försvarsattaché

Chef för den svenska delegationen till Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea

Militär rådgivare vid Sveriges ständiga delegation vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
Chefen för den nordiska snabbinsatsstyrka som bidrar till Europeiska unionens militära krishanteringsförmåga
Den till tjänsteställningen högste
militäre tjänstemannen vid Europeiska unionens militära stab Förordning (2022:1340).

Ändringar och övergångsbestämmelser

svenske officeren vid den operativa stab inom Europeiska unionen som är avsedd att leda insatser med den nordiska snabbinsatsstyrkan

Ändringar

Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:287) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 15, 24, 25, 26 §§, bil. 2
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1092) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:609) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1204) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§, bil. 1
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:650) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 3, 14, 22 §§; nya 3 a, 3 b, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 12 a §§, rubr. närmast före 5 c, 5 d, 5 e §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1468) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 5 e §, bil. 2
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:481) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1608) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Förarbeten
Rskr. 2011/12:92, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FöU1
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:122) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
nya 20 a, 28 a §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraftträder
2012-04-30

Förordning (2012:899) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
upph. 23 §; ändr. 3 §, bil. 1; nya 11 a §, 32 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:979) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 15 §, bil. 2; nya 3 c §, 21 a §, rubr. närmast före 21 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2015:1) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:722) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 3 a, 3 b, 14 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:1063) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 7, 33 §§
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:424) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:1170) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:112) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 3 b §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:421) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:806) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
nuvarande 5 d, 5 e §§ betecknas 5 e, 5 f §§; ändr. 15, 21, 24 §§, bil. 2, rubr. närmast före 21 §, rubr. närmast före 5 d, 5 e §§ sätts närmast före 5 e, 5 f §§; ny 5 d §, rubr. närmast före 5 d §
Ikraftträder
2017-10-01

Förordning (2017:1304) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:267) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ny 5 g §, rubr. närmast före 5 g §
Ikraftträder
2018-05-21

Förordning (2018:566) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:663) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 11 a, 26 §§
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2018:2099) om ändring i förordningen (2018:663) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 11 a §, ikrafttr.best. till 2018:663
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2100) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
upph. 32 a §; ändr. bil. §; nya 36, 37, 38, 39, 40 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:1067) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:1296) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2020-02-01

Förordning (2020:1233) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
upph. rubr. närmast före 3 §; ändr. 1, 2, 2 a, 3, 3 b, 4, 5 c, 5 f, 7, 21 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 11 b §, rubr. närmast före 11 b §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:186) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2021-04-01

Förordning (2021:665) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2021-09-01

Förordning (2021:959) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2021-12-01

Förordning (2022:1340) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022 i fråga om 7, 16, 17 och 27 §§ samt bilaga 1 och i övrigt den 1 januari 2023.
Omfattning
ändr. 7, 15, 16, 17, 27 §§, bil. 1, 2
Ikraftträder
2022-10-01