Dagsböter

En brottspåföljd i form av ett bötesbelopp som anpassas efter brottets svårighetsgrad och den dömdes ekonomiska förhållanden.

Beloppet har två komponenter: Dels antalet dagsböter, som anger hur strängt domstolen sett på själva brottet, och dels storleken på varje dagsbot, som anpassas efter den dömdes ekonomiska situation. Huvudregeln är att en dagsbot ska motsvara en tusendel av årsinkomsten, efter vissa avdrag.

Bestämmelser om dagsböter finns i 25 kap. 2 § brottsbalken. Riktlinjer för hur dagsbotsbeloppet ska beräknas finns i Riksåklagarens riktlinjer RåR 2007:2