AD 2015 nr 39

En arbetstagare har sagt upp sig och tagit anställning hos en konkurrent. Innan arbetstagaren slutade sin anställning överförde han väsentliga delar av arbetsgivarens kunddatabas till filer som sparades bl.a. på arbetstagarens personliga dator. Fråga bl.a. om kunddatabasen utgjort ett upphovsrättsligt skyddat verk eller omfattades av det s.k. katalogskyddet enligt 49 § upphovsrättslagen. Även fråga om arbetstagaren brutit mot företagshemlighetslagen.

Parter:

EVRY Business Applications AB; M.K.; Xperitus AB

Nr 39

EVRY Business Applications AB i Huskvarna

mot

M.K. i Jönköping och Xperitus AB i Jönköping

samt

M.K. i Jönköping

mot

EVRY Business Applications AB i Huskvarna.

Överklagade avgörandet: Jönköpings tingsrätts dom den 10 oktober 2013 i mål nr T 3676-12

Tingsrättens dom, se bilaga.

Bakgrund och tvisten

EVRY Business Applications AB (Evry) och Xperitus AB (Xperitus) utför datakonsulttjänster åt företag som använder affärssystemet JD Edwards. Evry tillhandahåller även programvarulicenser för JD Edwards. M.K. var tidigare anställd hos Evry och ingick i bolagets ledningsgrupp. I M.K:s anställningsavtal med Evry anges att han inte får yppa eller kopiera material som han tagit del av inom ramen för sitt arbete hos Evry. Den 14 juni 2012 sade han upp sig från sin anställning i bolaget. Anställningen upphörde den 14 september 2012. Den 15 september 2012 började han att arbeta hos Xperitus.

Evry har upprättat en kunddatabas som innehåller uppgifter om kunder, kontaktpersoner, pågående projekt m.m. Den 3 juni 2012 förde M.K. över ett stort antal uppgifter ur denna kunddatabas till ett dropboxkonto som han disponerade och sparade där uppgifterna i Excel format. Den 16 juli 2012 exporterade M.K. innehållet i de nyss nämnda excel-filerna till en fil som skapats med Microsoft Office-verktyget Access, vilken är en enkel form av databas (accessdatabasen). Även accessdatabasen sparades på det aktuella dropboxkontot. Någon gång mellan den 17 och 24 september 2012 - dvs. efter det att M.K. påbörjat sin anställning hos Xperitus - ändrade han mappstrukturen i sin dropbox, varvid filerna lades i en mapp med namnet ”Xperitus”. Accessdatabasen har sparats den 20 september 2012.

Dropbox är en datalagringstjänst. Den som har tillgång till tjänsten kan spara datafiler på ospecificerade servrar som disponeras av Dropbox och filerna blir därigenom för användaren åtkomliga via internet från vilken dator som helst, t.ex. genom att en dropboxklient laddas ner till datorn och kopplas till dropboxkontot. Om så sker kommer normalt en kopia av filerna på dropboxkontot att sparas även lokalt på användarens dator.

Den 20 september 2012 fanns kopior av de aktuella excel-filerna och accessdatabasen i vart fall på den eller de ospecificerade servrar där Dropbox lagrar data, på M.K:s stationära hemdator samt på en server på Evrys kontor (den s.k. demoservern). Filerna och accessdatabasen innehöll alltså uppgifter ur kunddatabasen. M.K. har även haft en dropboxklient installerad på en Ipad. Parterna är oense om en kopia av de aktuella filerna även funnits på denna och på en bärbar dator som användes av M.K:s fru.

Ett par dagar efter att M.K. slutat sin anställning upptäckte personal vid Evry att M.K. fört över uppgifter ur kunddatabasen till filer på det aktuella dropboxkontot på sätt som nyss beskrivits.

Den 8 november 2012 väckte Evry talan mot M.K. och Xperitus. Evry yrkade att M.K. och Xperitus skulle förpliktas att betala skadestånd enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) och lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (företagshemlighetslagen). Evry yrkade vidare att M.K. och Xperitus vid vite ska förbjudas att framställa exemplar av eller sprida Evrys kunddatabas (enligt upphovsrättslagen) samt utnyttja eller röja Evrys företagshemligheter i form av Evrys kunddatabas (enligt företagshemlighetslagen). Evry yrkade att tingsrätten skulle besluta om vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt avgjorts. Evry yrkade också att tingsrätten skulle besluta om intrångsundersökning enligt upphovsrättslagen.

Tingsrätten biföll den 8 november 2012 Evrys yrkanden om interimistiskt vitesförbud och om intrångsundersökning. Dagen därpå - den 9 november 2012 - genomfördes intrångsundersökningar i M.K:s bostad och i Xperitus lokaler samt hos tre ställföreträdare för Xperitus. Förrättningarna avslutades den 13 december 2012.

I den överklagade domen ålade tingsrätten M.K. att betala visst skadestånd till Evry för brott mot upphovsrättslagen, medan talan mot M.K. för brott mot företagshemlighetslagen avslogs. Tingsrätten avslog Evrys talan mot Xperitus helt. Vidare biföll tingsrätten Evrys yrkande om vitesförbud mot M.K. enligt upphovsrättslagen och beslutade att det interimistiska vitesförbudet i denna del skulle bestå. Tingsrätten avslog övriga yrkanden om vitesförbud.

Yrkanden

Evry har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, helt ska bifalla Evrys talan vid tingsrätten samt befria Evry från skyldigheten att betala ersättning för Xperitus rättegångskostnader vid tingsrätten, och förplikta Xperitus och M.K. att betala ersättning för Evrys rättegångskostnader där.

M.K. har anslutningsvis yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska ogilla Evrys talan avseende förbud och skadestånd, enligt domslutet punkterna 2 och 4 samt förplikta Evry att betala ersättning för M.K:s rättegångskostnader vid tingsrätten.

Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden och yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har samma bevisning som vid tingsrätten tagits upp.

Som grund för och till utveckling av talan har parterna åberopat detsamma som vid tingsrätten.

Domskäl

Utgör kunddatabasen ett upphovsrättsligt skyddat verk?

En första fråga är om kunddatabasen skyddas av 1 § upphovsrättslagen. Enligt denna bestämmelse har upphovsmannen upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk som denne skapat. Upphovsrätten innefattar, med vissa inskränkningar, en uteslutande rätt att förfoga över verket genom bl.a. att framställa exemplar av det (2 § upphovsrättslagen).

Kraven för upphovsrättsligt skydd kommer i lagtexten till uttryck genom orden "skapat" och "verk". Med utgångspunkt i förarbetena har i rättspraxis antagits att en förutsättning för upphovsrätt är att den litterära eller konstnärliga prestationen uppvisar ett visst mått av självständighet och individuell särprägel eller, med ett annat uttryck, att den uppvisar originalitet. Som en sammanfattande beskrivning av vad som ger en prestation upphovsrättsligt skydd används begreppet verkshöjd. Vilka närmare krav som ställs i dessa avseenden kan variera mellan olika typer av upphovsrättsligt skyddade verk (se till det föregående t.ex. NJA 2009 s. 159, NJA 2004 s. 149 och NJA 2002 s. 178).

Upphovsrätt m.m. till databaser regleras i EU:s direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser (databasdirektivet) och 1 § upphovsrättslagen ska tolkas i ljuset av detta. Den svenska språkversionen av direktivet är inte i alla delar rättvisande.

Med databaser avses i direktivet en samling av verk, data eller andra självständiga element som sammanställts på ett systematiskt eller metodiskt sätt och som var för sig är tillgängliga genom elektroniska medier eller på något annat sätt. Med databas avses inte de datorprogram som används när en databas tillverkas eller används (artikel 1).

En databas ska, enligt databasdirektivet, åtnjuta upphovsrättsligt skydd om den på grund av urvalet eller sammanställningen av innehållet i databasen utgör ett intellektuellt verk som upphovsmannen skapat (artikel 3.1, i engelsk språkversion ”databases which, by reason of the selection or arrangement of their contents, constitute the author's own intellectual creation”). Av EU-domstolens praxis framgår följande. En databas ska omfattas av upphovsrätt om databasens struktur utgör ett intellektuellt verk. Med begreppet struktur avses hur upphovsmannen väljer ut, sammanställer och arrangerar de uppgifter som ingår i databasen. Begreppet syftar inte på de olika uppgifterna som ingår i databasen eller skapandet av dessa. Begreppet intellektuellt verk syftar på verkets egenart. Något krav på kvalitet eller estetiskt värde uppställs inte. Ifråga om databaser är kravet egenart uppfyllt om upphovsmannen genom urval eller sammanställning av de data som databasen innehåller har uttryckt sin kreativa kapacitet på ett egenartat sätt genom att göra fria och kreativa val och denne därmed har satt sin personliga prägel på databasen. Det ankommer på nationell domstol att göra bedömningen om dessa kriterier är uppfyllda. Databasdirektivet - som syftar till att undanröja olikheter i de nationella rättsordningarna som kan utgöra hinder för den inre marknadens funktion - tillåter inte att medlemsstaterna ger databaser upphovsrättsligt skydd på andra villkor än de som anges i direktivet. Se till det föregående t.ex. dom Football Dataco, C-604/10, EU:C:2012:115. Jfr dom Infopaq, C‑5/08, EU:C:2009:465 punkterna 35-38 och 45, dom Bezpečnostní, C-393/09, EU:C:2010:816 punkterna 45-51 samt dom Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798 punkterna 87-94.

Arbetsdomstolen gör i denna del följande bedömning.

Evrys kunddatabas utgör en databas i direktivets mening.

Kunddatabasen är uppbyggd på programvaran CRM on Demand som tillhandahålls av Oracles. Programvaran utgör ett sådant datorprogram som avses i artikel 1 i databasdirektivet, dvs. ett datorprogram som används när en databas tillverkas eller används. CRM on Demand innehåller ett antal moduler eller fält som kan användas när t.ex. en kunddatabas upprättas. CRM on Demand kan ändras av användaren för att passa till dennes verksamhet.

Av utredningen framgår att Evry har strukturerat sin kunddatabas i fyra grupper. Under fliken Account finns huvudsakligen uppgifter om kunder och möjliga kunder. Under fliken Contact finns kontaktuppgifter m.m. om nyckelpersoner på de företag som antecknats under Account. Under fliken Opportunity finns uppgifter om de affärs- och säljmöjligheter som yppat sig hos de aktuella företagen. Under fliken Lead finns uppgifter om intäkter och förväntade intäkter av de affärs- och säljmöjligheter som registrerats.

Den nyss beskrivna systematiseringen är delvis en följd av anpassningar av CRM on Demand som Evry gjort i fråga om hur de uppgifter som ingår i databasen ska väljas ut, sammanställas och arrangeras. De anpassningar av databasens struktur som Evry genomfört framstår för Arbetsdomstolen som konventionella och Evry kan inte härigenom sägas ha uttryckt sin kreativa kapacitet eller satt sin personliga prägel på kunddatabasens struktur.

Arbetsdomstolen delar alltså tingsrättens bedömning att Evrys kunddatabas inte utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk enligt 1 § upphovsrättslagen.

Omfattas kunddatabasen av skyddet i 49 § upphovsrättslagen?

Om en databas inte utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk enligt 1 § upphovsrättslagen, kan databasen likväl omfattas av det s.k. katalogskyddet i 49 § samma lag. Enligt den bestämmelsen har den som framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten. Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning när Sverige genomförde artikel 7 i databasdirektivet (se prop. 1996/97:111).

Enligt artikel 7 i databasdirektivet ska den som framställer en databas ha en viss ensamrätt till denna. Ensamrätten benämns en ”rätt av sitt eget slag” eller sui generis-skydd. En förutsättning för ett sådant skydd är att anskaffning, granskning eller presentation av den data (information) som ingår i databasen i kvalitets- eller kvantitetsmässigt hänseende utgör en väsentlig investering (i den engelska språkversionen: ”a database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents”). Syftet med sui generis-skyddet i direktivet är, enligt EU-domstolens praxis, att främja upprättande av system för lagring och behandling av befintliga uppgifter, och inte att främja skapande av uppgifter som senare kan samlas i en databas. Begreppet väsentlig investering syftar därför på de resurser som läggs ned på att upprätta själva databasen, dvs. att söka befintliga uppgifter och att samla dessa i databasen. I detta ingår att ordna uppgifterna systematiskt eller metodiskt i databasen, att tillse att dessa är individuellt tillgängliga och att kontrollera att de är korrekta under hela den tid som databasen är i drift. Däremot beaktas inte resurser som läggs ned på själva skapandet av uppgifterna. Se till det föregående t.ex. dom The British Horseracing Board, C-203/02, EU:C:2004:695 och dom Innoweb, C-202/12, EU:C:2013:850. Artikel 7 innehåller också vissa undantag som saknar betydelse i målet.

Ordalydelsen i 49 § upphovsrättslagen tycks ha ett vidare tillämpningsområde än artikel 7.1 i databasdirektivet i fråga om vilka databaser som skyddas. Det ligger också nära till hands att anta att medlemsstaterna - i likhet med vad som gäller enligt artikel 3.1 - inte får ge ett sui generis-skydd på andra villkor än de som anges i direktivet, jfr C-604/10 Football Dataco EU:C:2012:115 och NJA 2005 s. 924. Mot bakgrund härav ska Arbetsdomstolen pröva om Evrys kunddatabas omfattas av sui generis-skyddet. Om Arbetsdomstolen skulle finna att så är fallet behöver domstolen inte ta ställning till om 49 § i detta avseende strider mot databasdirektivet.

Arbetsdomstolen gör i denna del följande bedömning.

Kunddatabasen upprättades ursprungligen 2008 och omfattar omkring 200 kundposter, avseende främst kunder, tidigare kunder och möjliga kunder. Totalt innehåller kunddatabasen, enligt vad Evry uppgivit, omkring 20 000 informationsposter. Informationsposterna består bl.a. av uppgifter om företagen och deras affärssystem m.m., kontaktinformation till företagen och deras nyckelpersoner samt information om nuvarande och möjliga affärer med kunderna. Informationen samlas väsentligen in av Evrys säljare vid deras kontakter med kunderna. Uppgifterna registreras av säljarna i kunddatabasen. M.K. har vid förhör uppgivit att säljarna lägger omkring en timme per vecka på att registrera nya uppgifter i databasen.

Enligt Arbetsdomstolens mening utgör det arbete som sålunda lagts ner på att anskaffa, granska eller presentera den information som ingår i databasen i kvalitets- eller kvantitetsmässigt hänseende en väsentlig investering. Kunddatabasen omfattas därför av sui generis-skyddet i databasdirektivet och därmed av skyddet i 49 § upphovsrättslagen.

Även i denna del kommer alltså Arbetsdomstolen till samma slutsats som tingsrätten.

Har M.K. gjort intrång i Evrys rätt enligt 49 § upphovsrättslagen?

Katalogskyddet enligt 49 § upphovsrättslagen ger skaparen en uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten. Det är fråga om framställning av exemplar oavsett om framställningen av verket sker helt eller delvis (2 § andra stycket upphovsrättslagen). Sui generis-skyddet enligt artikel 7 i databasdirektivet ger den som producerar databasen rätt att förbjuda utdrag ur och/eller återanvändning av hela eller en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll.

M.K. och Xperitus har inte ifrågasatt att Evry är innehavare av den rätt som 49 § upphovsrättslagen ger skaparen.

Tingsrätten har funnit att M.K. den 3 juni 2012 exporterat stora mängder uppgifter ur kunddatabasen till excel-filer på sitt dropboxkonto och att han den 16 juni 2012 sammanställt filerna i en ny databas på sitt dropboxkonto samt att dessa filer har funnits dels på hans dropboxkonto, dels på hans stationära dator i hemmet. Tingsrätten har funnit att hans agerande i dessa avseenden inte varit tillåtna enligt hans anställningsavtal och att M.K. därigenom i strid med 49 § upphovsrättslagen framställt exemplar av Evrys kunddatabas. Tingsrätten har inte funnit att M.K. på något annat sätt framställt exemplar av kunddatabasen eller spritt denna till annan.

Arbetsdomstolen gör i dessa delar ingen annan bedömning än den tingsrätten gjort. Det kan tilläggas att de exemplar av databasen som M.K. framställt innefattar ett återanvändande av väsentliga delar av kunddatabasen och således ryms inom det område som ska skyddas enligt artikel 7 i databasdirektivet.

Har Xperitus gjort intrång i Evrys rätt?

Evry har gjort gällande att M.K:s agerande ska tillskrivas Xperitus och att även Xperitus därför ska anses ha gjort intrång i Evrys rätt enligt upphovsrättslagen.

En förutsättning för att Xperitus ska hållas ansvarigt för intrånget i Evrys rätt enligt upphovsrättslagen är att M.K. agerat på Xperitus uppdrag, för dess räkning eller i vart fall att han agerat i tjänsten som arbetstagare hos Xperitus.

Under den aktuella tiden var M.K. styrelseledamot i Xperitus moderbolag. Han hade träffat ett anställningsavtal med Xperitus. Anställningen tillträddes den 15 september 2012. Av utredningen framgår att M.K. efter att anställningsavtalet ingicks men innan anställningen tillträddes dels exporterat stora mängder uppgifter ur kunddatabasen till excel-filer på sitt dropboxkonto, dels sammanställt filerna i en ny databas på sitt dropboxkonto. Efter att han påbörjat sin anställning hos Xperitus har han flyttat de aktuella filerna till en mapp med namnet Xperitus. Det framgår även av utredningen att han den 20 september 2012 - således efter att han påbörjat sin anställning hos Xperitus - sparat accessdatabasen. Han har således vid det tillfället vidtagit någon eller några åtgärder med databasen. Vad dessa närmare bestått i är dock inte klarlagt.

Utredningen ger inte stöd för att M.K. i dessa avseenden agerade på uppdrag från någon företrädare för Xperitus. Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att M.K:s uppgifter om varför han överfört uppgifterna till de aktuella filerna inte förtjänar tilltro. Istället ligger det närmare till hands att hans åtgärder vidtagits i syfte att senare kunna använda uppgifterna i sin anställning hos Xperitus. Utredningen ger dock inte stöd för att så kom att ske. Tvärtom talar vad som framkom vid intrångsundersökningen i november 2012 mot att uppgifterna i kunddatabasen har utnyttjats i Xperitus verksamhet.

Mot bakgrund härav kan det enligt Arbetsdomstolens mening inte anses visat att M.K., när denne exporterade uppgifter ur kunddatabasen till excel-filer, sammanställde filerna i en ny databas eller flyttade dessa till en ny mapp på sitt dropboxkonto, agerade för Xperitus räkning eller att han därigenom skulle ha agerat i tjänsten som arbetstagare hos Xperitus.

Arbetsdomstolen instämmer därför i tingsrättens slutsats att Xperitus inte gjort intrång i Evrys upphovsrätt.

Vitesförbud enligt upphovsrättslagen

Tingsrätten har, på yrkande av Evry, förbjudit M.K. att framställa exemplar eller sprida kunddatabasen inklusive utdrag eller sammanställning av uppgifter hämtade ur kunddatabasen.

Enligt 53 b § upphovsrättslagen får en domstol vid vite förbjuda den som vidtar en åtgärd som innebär intrång i eller överträdelse av vissa regler i upphovsrättslagen, däribland 49 § (se 57 § upphovsrättslagen), att fortsätta med åtgärden.

M.K. har i strid med 49 § upphovsrättslagen framställt exemplar av Evrys kunddatabas. Vad som avses med Evrys kunddatabas får, enligt Arbetsdomstolens mening, anses tillräckligt entydigt och konkretiserat för att kunna läggas till grund för ett vitesförbud, trots att kunddatabasen inte ingivits i målet annat än genom vissa utdrag (jfr prop. 1993/94:122 s. 67). Med beaktande av artikel 7 i databasdirektivet bör förbudets räckvidd begränsas till att M.K. förbjuds att framställa exemplar eller sprida kunddatabasen inklusive utdrag eller sammanställning av väsentliga delar av kunddatabasen.

Vitesbeloppet ska fastställas till det belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå denne att följa det föreläggande som är förenat med vitet, se 3 § lagen (1985:206) om viten. Domstolen ska härvid beakta att ett fortsatt missbruk inte ska löna sig (prop. 1993/94:122 s. 67).

Arbetsdomstolen finner att vitesbeloppet ska bestämmas till 200 000 kr.

Punkt 2 i tingsrättens dom ska ändras i enlighet härmed. Genom Arbetsdomstolens dom upphör tingsrättens interimistiska beslut om vitesförbud att gälla (domslutet punkt 6).

Skadestånd enligt upphovsrättslagen

I fråga om M.K:s skyldighet att betala ersättning för överträdelsen av 49 § upphovsrättslagen gör Arbetsdomstolen ingen annan bedömning än den tingsrätten gjort. Tingsrättens domslut i den delen ska alltså fastställas.

Angrepp på företagshemligheter

Enligt 7 § företagshemlighetslagen ska en arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som denne har fått del av i sin anställning under sådana förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande. Om förfarandet ägt rum sedan anställningen upphört är arbetstagaren skadeståndsskyldig bara om det finns synnerliga skäl.

Parterna är ense om att innehållet i kunddatabasen utgjort en företagshemlighet, att M.K. fått del av den i sin anställning hos Evry samt att han varit medveten om att han inte fick avslöja innehållet i kunddatabasen.

I målet är utrett att M.K. den 3 juni 2012 överfört väsentliga delar av Evrys kunddatabas till excel-filer som sparats på ett av honom disponerat dropboxkonto, att han den 16 juli 2012 sammanställt filernas innehåll till accessdatabasen samt att han omkring den 20 september 2012 placerat de nyss nämnda filerna i en mapp på sitt dropboxkonto med rubriken Xperitus. Han har därvid även sparat accessdatabasen.

Som framgått ovan anser Arbetsdomstolen, i likhet med tingsrätten, att M.K:s förklaring till sin hantering av uppgifterna ur kunddatabasen inte förtjänar tilltro. I målet har, enligt Arbetsdomstolens mening, inte framkommit någon annan rimlig förklaring till M.K:s agerande än att han avsett att senare använda uppgifterna. Detta skulle kunna tala för att han även senare använt uppgifterna eller lämnat dem vidare. Emellertid tyder resultatet av intrångsundersökningen i november 2012 på att M.K. vare sig själv använt uppgifterna eller gjort dem tillgängliga för någon annan. Vid en samlad bedömning är någon sådan hantering av uppgifterna enligt Arbetsdomstolens mening inte visad i målet.

Av det föregående framgår att M.K:s hantering av uppgifterna i kunddatabasen har skett i strid med hans anställningsavtal. Emellertid omfattar arbetstagares skadeståndsskyldighet enligt 7 § företagshemlighetslagen inte varje hantering av företagshemligheter som sker i strid med anställningsavtalet, utan enbart ageranden som innefattar att arbetstagaren utnyttjar eller röjer en företagshemlighet.

Med utnyttjande avses, enligt förarbetena, att någon i egen verksamhet praktiskt tillämpar den information som företagshemligheten innebär. Det ska vara fråga om ett kommersiellt utnyttjande, men det krävs inte att verksamheten går med vinst. Med röjande avses att gärningsmannen avslöjar hemligheten för någon annan (se prop. 1987/88:155 s. 41). Att begreppen röjande och utnyttjande inte omfattar åtgärder som utgör förberedelser för att senare själv kunna använda företagshemligheterna eller avslöja dem för andra framgår även av 7 § andra stycket företagshemlighetslagen. Av bestämmelsen framgår att en arbetstagare som sedan anställningen upphört röjer eller utnyttjar en företagshemlighet bara kan åläggas skadestånd om det föreligger synnerliga skäl. Som exempel på omständigheter som kan utgöra synnerliga skäl anförs i förarbetena att arbetstagaren under sin anställning har förberett ett överförande av hemlig information till en konkurrerande verksamhet genom att systematiskt ha inhämtat eller upprättat dokumentation om företagshemligheten (prop. 1987/88:155 s. 46). Exemplet visar att sådana förberedande åtgärder inte i sig är avsedda att omfattas av begreppen röja eller utnyttja.

Evry har i målet anfört att redan de åtgärder som Arbetsdomstolen nu funnit styrkta i målet, med hänsyn till de bevissvårigheter som föreligger för arbetsgivare att visa annat än att arbetstagaren t.ex. olovligen kopierat hemligt material, ska anses utgöra ett röjande eller utnyttjande i lagens mening. Med beaktande av lagtextens utformning och de klara uttalandena i förarbetena finns enligt Arbetsdomstolens mening inget utrymme för en sådan tolkning av begreppen.

Arbetsdomstolen delar alltså tingsrättens bedömning att M.K:s hantering av kunddatabasen inte innefattar att han röjt eller utnyttjat Evrys företagshemligheter. Evrys talan mot M.K. och Xperitus om skadestånd enligt företagshemlighetslagen ska därför avslås.

Vid denna utgång ska även yrkandet om vitesförbud enligt företagshemlighetslagen avslås. I sammanhanget kan anmärkas att 11 § företagshemlighetslagen, till skillnad mot 53 b § upphovsrättslagen, inte medger att domstol meddelar vitesförbud vid försök eller förberedelse till brott mot lagen.

Rättegångskostnader

Utgången i Arbetsdomstolen är väsentligen densamma som vid tingsrätten.

Evrys har förlorat sin talan mot Xperitus och ska därför ersätta Xperitus rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen.

Evrys talan mot M.K. bifalls såvitt avser vitesförbud och skadestånd enligt upphovsrättslagen, men avslås i övrigt. I likhet med tingsrätten anser Arbetsdomstolen att de delar som varje part vunnit respektive förlorat får anses vara lika stora och att vardera parten i den tvisten ska stå sina egna rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen.

Det anförda innebär att tingsrättens beslut avseende rättegångskostnader ska fastställas.

Xperitus och M.K. har gemensamt yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med sammanlagt 1 060 554 kr varav 963 750 kr avser arbete och 7 804 kr avser utlägg för ombuden. De har angett att av arvodesbeloppet samt utlägg för ombuden är hälften hänförliga till Xperitus och hälften till M.K. Xperitus har därutöver yrkat ersättning med 34 000 kr för eget arbete.

Med hänsyn till målets omfattning och art får, enligt Arbetsdomstolens mening, 600 000 kr anses vara skälig ersättning för arbete. Övriga yrkanden är skäliga. Evry ska därmed ersätta Xperitus för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 337 902 kr.

Domslut

Domslut

1. Med ändring av punkt 2 i tingsrättens domslut förbjuder Arbetsdomstolen M.K. vid vite om 200 000 kr att framställa exemplar av eller sprida EVRY Business Applications AB:s kunddatabas, inklusive utdrag eller sammanställning av väsentliga delar av denna.

2. Tingsrättens domslut i överklagade delar ska i övrigt stå fast.

3. EVRY Business Applications AB och M.K. ska stå sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen i den del av målet som rör EVRY Business Applications AB:s talan mot M.K.

4. EVRY Business Applications AB ska ersätta Xperitus AB för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 337 902 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

5. Vad tingsrätten förordnat om sekretess ska bestå.

6. Arbetsdomstolen förordnar med stöd av 43 kap. 9 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretessen enligt 36 kap. 2 § samma lag för de utdrag i EVRY Applications AB:s kunddatabas, tingsrättens aktbilaga 4-8, som lagts fram inom stängda dörrar ska bestå.

Dom 2015-06-17, målnummer B-126-2014

Ledamöter: Jonas Malmberg, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Håkan Löfgren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Annette Carnhede. Enhälligt.

Rättssekreterare: Inge-Marie Nilsson

BILAGA

Tingsrättens dom (ledamöter: Agneta Frick, Jan Josefsson och Håkan Lavén)

1 BAKGRUND

Evry Applications AB (i fortsättningen Evry) och Xperitus AB (i fortsättningen Xperitus) utför olika slag datakonsulttjänster. Evry tillhandahåller även programvarulicenser.

M.K. var tidigare anställd hos Evry. Den 14 juni 2012 sade han upp sig från sin anställning i bolaget. M.K:s uppsägningstid löpte ut den 14 september 2012. Det 15 september 2012 började M.K. att arbeta i Xperitus.

En kort tid efter det att M.K. påbörjat sin anställning hos Xperitus upptäckte personal på Evry att M.K. den 3 juni 2012 hade fört över ett stort antal uppgifter från Evrys kunddatabas till ett privat dropboxkonto. Den 16 juli 2012 hade M.K. sammanställt de överförda filerna i en ny databas. Någon gång mellan den 17 och den 24 september 2012, dvs. sedan M.K. börjat arbeta för Xperitus räkning, hade han ändrat mappstrukturen i sin dropbox.

Den 8 november 2012 väckte Evry talan mot Xperitus och M.K. och yrkade att tingsrätten skulle besluta om en intrångsundersökningar i Xperitus och M.K:s datorer och telefoner. Det yrkades även att intrångsundersökning skulle genomföras i datorer och telefoner tillhörande tre ställföreträdare för Xperitus. Evry yrkade samtidigt att tingsrätten enligt lagen (1960:409) om upphovsrätt till litterära verk (i fortsättningen URL) interimistiskt vid vite skulle förbjuda Xperitus och M.K. att framställa exemplar av eller sprida Evrys kunddatabas. Evry yrkade också att tingsrätten enligt lagen (1990:409) om företagshemligheter interimistiskt vid vite skulle förbjuda Xperitus och M.K. att utnyttja eller röja Evrys företagshemligheter i form av Evrys kunddatabas. Tingsrätten biföll Evrys yrkanden om intrångsundersökningar och interimistiska vitesförbud. Intrångsunderökningarna genomfördes den 9 november 2012. Förrättningarna avslutades den 13 december 2012.

2 YRKANDEN M.M.

2.1 Evry

Evry har yrkat att tingsrätten enligt 7 kap. 53 b § första stycket URL ska förbjuda Xperitus och M.K., vid vite av 2 000 000 kr eller det belopp som tingsrätten finner skäligt, att framställa exemplar av eller sprida Evrys kunddatabas, inklusive utdrag ur Evrys kunddatabas eller sammanställning av uppgifter hämtade ur Evrys kunddatabas. Evry har även yrkat att förbud meddelas interimistiskt.

Evry har vidare yrkat att tingsrätten enligt 11 § lagen om skydd för företagshemligheter ska förbjuda Xperitus och M.K. vid vite av 2 000 000 kr eller det belopp som tingsrätten finner skäligt att utnyttja eller röja Evrys företagshemligheter i form av Evrys kunddatabas, utdrag ur Evrys kunddatabas eller sammanställning av uppgifter hämtade ur Evrys kunddatabas. Evry har även yrkat att förbud meddelas interimistiskt.

Evry har yrkat att tingsrätten ska förplikta Xperitus och M.K. att solidariskt utge skadestånd till Evry med 650 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 9 januari 2013 tills betalning sker. Av beloppet avser 150 000 kr skadestånd för intrång i upphovsrätt och 500 000 kr skadestånd för angrepp på företagshemligheter.

2.2 Xperitus och M.K:s inställning

Xperitus och M.K. har motsatt sig samtliga yrkanden. De har inte godtagit något belopp för skadestånd som skäligt i och för sig men vitsordat yrkad ränta som skälig i och för sig.

2.3 Rättegångskostnader

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

3 RÄTTSLIGA GRUNDER

3.1 Evry

Evry har åberopat följande grunder.

Kunddatabasen har upphovsrättsligt skydd

Evry har sammanställt alla för bolaget relevanta uppgifter hänförliga till kunder och potentiella kunder i en kunddatabas. Uppgifterna i kunddatabasen har sammanställts på ett systematiskt sätt och kunddatabasen utgör ett för verksamheten centralt strategiskt verktyg. Kunddatabasen har tagits fram genom ett omfattande och kostnadskrävande arbete, genom vilket Evry kartlagt och löpande kartlägger samtliga befintliga och potentiella kunder på den marknad Evry verkar.

Kartläggningen har bland annat innefattat information om vilka kunder som finns, kontaktuppgifter, kontaktpersoner hos kunder, nyckelpersoner på viktiga positioner, interna uppföljningar av kontakter med kunder. Evry har även identifierat potentiella affärsmöjligheter och i kronor bedömt potentiell intäkt för varje sådan möjlighet. Det har krävts stor kunskap om såväl den marknad som den bransch som Evry verkar inom för att kunna göra denna kartläggning och för att på ett enkelt och effektivt sätt systematisera informationen inom ramen för kunddatabasen.

Evry har vid skapandet av kunddatabasen använt sig av en dataapplikation, CRM on Demand. Inom denna ram har Evry självständigt beslutat vilken information som ska rapporteras in i systemet samt hur denna ska systematiseras och klassificeras. Systematiseringen är av betydelse för hur informationen grundläggande organiserats och hur den kan utläsas i användargränssnittet. Det är Evry som valt och till viss del namngett de rubriker på olika nivåer som används. Klassificeringen är av betydelse för hur Evry kan använda information som styrningsinstrument i sin verksamhet.

De uppgifter som finns sammanställda i kunddatabasen går inte att återfinna någon annanstans. Evry har självständigt sammanställt uppgifterna utifrån bolagets egen verksamhet och uppgifterna är till stor del så nära knutna till Evrys verksamhet att en oberoende framställning redan av detta skäl inte skulle kunna ge ett likartat uttryck.

Kunddatabasen är ett resultat av medvetna val - baserade på särskild kunskap - och skapande insatser. Evry har genom kunddatabasen skapat en närmast fullständig bild av den marknad bolaget verkar på, och bolaget använder kunddatabasen i den löpande verksamheten för såväl verksamhetsstyrning och planering som för försäljning. Kunddatabasen uppdateras kontinuerligt med nya uppgifter.

Kunddatabasen uppvisar sådan originalitet och självständighet att den i egenskap av verk åtnjuter skydd enligt 1 § URL.

Kunddatabasen är därutöver resultatet av ett mycket omfattande arbete och en väsentlig investering. Det är vidare ett mycket stort antal uppgifter som sammanställts.

Om kunddatabasen inte skulle anses ha erforderlig s.k. verkshöjd är den i vart fall skyddad enligt katalogskyddet i 5 kap. 49 § URL.

Evry är innehavare av upphovsrätten

Kunddatabasen har skapats av Evrys medarbetare inom ramen för deras anställning. I enlighet med vad som följer av respektive medarbetares anställningsavtal är Evry innehavare av upphovsrätten till kunddatabasen. Evry har ensamrätt till att framställa och sprida exemplar av kunddatabasen.

Kunddatabasen utgör Evrys företagshemlighet

Informationen i kunddatabasen är hänförlig till Evrys affärsförhållanden. Kunddatabasen hålls hemlig av Evry. Kunddatabasen sprids inte till utomstående parter och tillgången till kunddatabasen är begränsad till en liten krets personer som innehar nyckelpositioner i företaget. Ett röjande av kunddatabasen är ägnat att allvarligt skada Evry i konkurrenshänseende. Kunddatabasen utgör Evrys företagshemlighet.

M.K. har gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång

M.K. har genom att exportera stora mängder uppgifter ur kunddatabasen och spara ner dem i excelformat i sin privata dropbox framställt en otillåten kopia av kunddatabasen och har därmed gjort intrång i Evrys upphovsrätt eller närstående rätt. Genom att därefter sammanställa uppgifterna i accessdatabasen har M.K. framställt ytterligare ett otillåtet exemplar av kunddatabasen. M.K. har dessutom framställt ytterligare exemplar av accessdatabasen och placerat dessa i en mapp benämnd CRM (Customer Realationship Management) som i sin tur är en undermapp till Xperitus-mappen i M.K:s dropbox. För varje dator där M.K. installerat en dropboxklient har kopior av de exporterade uppgifterna samt accessdatabasen sparats lokalt på respektive dator. Varje sådan lokalt sparad kopia av de exporterade uppgifterna respektive accessdatabasen, inklusive de kopior som skapats på demoservern, utgör ytterligare otillåtet framställda exemplar av kunddatabasen. Otillåtna exemplar har således framställts på i vart fall M.K:s stationära dator, M.K:s arbetsdator, demoservern och M.K:s iPad, samt på den server där dropboxens original finns sparade. M.K. har framställt exemplar av kunddatabasen genom att kopiera/klippa ut och klistra in exemplar av kunddatabasen. Exemplar har därvid framställts på de datorer där dropboxklienter funnits installerade samt på den server där dropboxens original finns sparade.

Genom att låta annan radera Xperitus-mappen i dropboxen och då dropboxklienter har funnits installerade på datorer i hemmet som andra personer har haft tillgång till, har M.K. även spridit exemplar av kunddatabasen.

M.K. har, genom att spara det exporterade materialet från kunddatabasen i sin privata dropbox, spritt materialet till företagen Dropbox och Amazon.

Slutligen har M.K., genom att befatta sig med det ur kunddatabasen exporterade materialet och accessdatabasen efter det att han tillträtt sin tjänst hos Xperitus, spritt materialet till Xperitus.

M.K. har inte ägt rätt att inom ramen för sin anställning exportera uppgifter ur kunddatabasen och spara ner dessa till sin privata dropbox. Detta har M.K. känt till. Han har därutöver känt till att uppgifterna i kunddatabasen har varit extremt konkurrenskänsliga för Evry. Xperitus bedriver konkurrerande verksamhet med Evry och M.K. är medveten om betydelsen av uppgifterna i kunddatabasen samt det fleråriga arbete som skulle krävas för att sammanställa en motsvarande kunddatabas. M.K. har som anställd på Evry haft en position i ledningsgruppen och han har i sitt anställningsavtal åtagit sig att inte kopiera företagets material eller sprida det till annan. M.K:s agerande har varit uppsåtligt eller i vart fall oaktsamt.

Xperitus har gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång

M.K:s agerande ska till viss del tillskrivas Xperitus. M.K. valdes i juni 2012 in i styrelsen för Xperitus moderbolag, Xperitus Holding AB, och är indirekt aktieägare i Xperitus. M.K. har redan i juni 2012, men i vart fall från den 15 september 2012, agerat för Xperitus räkning.

Xperitus har framställt exemplar av kunddatabasen då M.K. efter att han påbörjat sin anställning hos Xperitus kopierat/klippt ut och klistrat in exemplar av kunddatabasen. Otillåtna exemplar har därvid framställts på de datorer där dropboxklienter funnits installerade samt på den server där dropboxens original finns sparade. Exemplar har även spritts till Dropbox och Amazon.

Xperitus har genom M.K. framställt ytterligare exemplar av accessdatabasen och det exporterade materialet och placerat dessa i en mapp benämnd CRM, som i sin tur är en undermapp till Xperitus-mappen i M.K:s dropbox. M.K. har haft för avsikt att använda accessdatabasen som ett CRM-verktyg i Xperitus verksamhet. M.K. är därutöver styrelseledamot i Xperitus moderbolag och indirekt aktieägare i Xperitus. Han har redan när accessdatabasen skapades haft ett reellt ekonomisk intresse i Xperitus verksamhet. Han har således agerat för Xperitus räkning. Xperitus har agerat uppsåtligen eller i vart fall oaktsamt.

M.K. och Xperitus har gjort sig skyldiga till angrepp på Evrys företagshemlighet

Kunddatabasen utgör Evrys företagshemlighet. M.K. har insett att han inte fick avslöja innehållet i den.

M.K. var under sin anställning endast behörig att nyttja kunddatabasen på det sätt den varit avsedd att användas och i den utsträckning som varit nödvändig för att utföra de uppgifter som ålåg honom i tjänsten. Han var inte behörig att exportera information ur kunddatabasen, att spara ner information till sin privata dropbox eller att sammanställa informationen i accessdatabasen. Genom sitt agerande har M.K. obehörigen angripit kunddatabasen.

M.K:s obehöriga angrepp på kunddatabasen har skett i syfte att använda uppgifterna ur denna i Xperitus verksamhet.

Efter det att M.K. tillträtt anställningen hos Xperitus har han sparat den ur kunddatabasen exporterade informationen och accessdatabasen i en mapp benämnd CRM. M.K. har avsett att använda accessdatabasen som ett CRM-verktyg i Xperitus verksamhet. Han har röjt kunddatabasen för Xperitus genom att befatta sig med denna efter det att han påbörjat anställningen hos Xperitus.

Det ur kunddatabasen exporterade materialet och accessdatabasen har funnits tillgänglig på familjens stationära dator i hemmet samt på den iPad som förvarades i hemmet. M.K. har även röjt kunddatabasen för övriga familjemedlemmar. M.K. har därutöver röjt informationen till minst ytterligare en person, som på uppdrag av honom raderat Xperitus-mappen i dropboxen.

M.K. har i sitt anställningsavtal åtagit sig att inte kopiera Evrys material för användning i annan verksamhet. M.K. har agerat uppsåtligt eller i vart fall oaktsamt.

M.K:s agerande ska även tillskrivas Xperitus. M.K. har efter att han påbörjat sin anställning hos Xperitus, befattat sig med det ur kunddatabasen exporterade materialet, inklusive accessdatabasen, och placerat detta i en mapp benämnd CRM, som i sin tur var en undermapp till en mapp benämnd Xperitus. M.K. har även ändrat i accessdatabasen efter att han påbörjade sin anställning hos Xperitus. Informationen i kunddatabasen är av stor betydelse för Xperitus framtida utvecklingsmöjligheter och M.K. har sparat accessdatabasen i en särskild mappstruktur. Han har haft för avsikt att använda accessdatabasen som ett CRMverktyg i Xperitus verksamhet. M.K. valdes i juni 2012 in i styrelsen för Xperitus moderbolag, Xperitus Holding AB, och är indirekt aktieägare i Xperitus. M.K. har redan i juni 2012, men i vart fall från den 15 september 2012, agerat för Xperitus räkning.

Xperitus har, i vart fall genom M.K:s agerande, förfogat över det exporterade materialet och accessdatabasen, bl.a. genom att lägga upp accessdatabasen som Xperitus eget CRM-verktyg. Xperitus har utnyttjat kunddatabasen i sin verksamhet. Accessdatabasen har ändrats i vart fall den 20 september 2012.

M.K. har befattat sig med Evrys företagshemligheter efter det att han inte längre varit behörig att ha tillgång till kunddatabasen och då han redan valts in i styrelsen för Xperitus Holding, med vetskap om att han skulle bli delägare, samt efter att han sedan tillträtt anställningen hos Xperitus. M.K:s vetskap om hur han kommit över uppgifterna i kunddatabasen samt att dessa uppgifter är hemliga ska även tillskrivas Xperitus. Oaktat detta måste Xperitus ha insett att uppgifter av det aktuella slaget generellt är företagshemligheter och att M.K. inte kan ha haft rätt att röja eller utnyttja uppgifterna. Xperitus har agerat uppsåtligt eller i vart fall av oaktsamhet.

M.K. och Xperitus har spritt kunddatabasen till företagen Dropbox och Amazon. Därigenom har M.K. och Xperitus även röjt informationen för Dropbox och Amazon.

Skadestånd för utnyttjande av upphovsrätt

Xperitus och M.K. är skyldiga att utge skadestånd till Evry för utnyttjandet av kunddatabasen.

Evry har uppskattat skälig ersättning för utnyttjandet av kunddatabasen till 50 000 kr.

Xperitus och M.K:.s agerande har varit uppsåtligt eller i vart fall oaktsamt.

Evry har uppskattat att Xperitus och M.K. orsakat Evry en ekonomisk och ideell skada om 100 000 kr.

Xperitus och M.K. ska ersätta samma skada och är därmed skyldiga att svara solidariskt för skadeståndet.

Skadestånd för angrepp på företagshemligheter

Xperitus och M.K. är skyldiga att utge skadestånd till Evry för angreppet på Evrys företagshemligheter.

Xperitus och M.K:s agerande har varit uppsåtligt eller i vart fall oaktsamt.

M.K:s agerande, dvs. utnyttjandet och röjandet av företagshemligheter, har ägt rum både under och efter hans anställning hos Evry. Eftersom det är fråga om information som är särskilt känslig från konkurrenssynpunkt och då M.K. i direkt samband med upphörandet av sin anställning hos Evry röjt informationen till en direkt konkurrent till Evry, föreligger synnerliga skäl att ålägga M.K. skadeståndsskyldighet även för hans agerande efter att hans anställning hos Evry upphört.

Evry beräknar den ekonomiska skadan till 400 000 kr och det allmänna skadeståndet till 100 000 kr.

Xperitus och M.K. är skyldiga att svara solidariskt för den skada Evry drabbats av till följd av deras angrepp på Evrys företagshemligheter.

3.2 Xperitus och M.K.

Invändning avseende yrkandet om förbud enligt upphovsrättslagen

M.K. och Xperitus bestrider att Evrys åberopade kunddatabas utgör ett litterärt verk enligt 1 § URL. Kunddatabasen såvitt gäller den del som Evry skapat uppvisar inte sådan karaktär att den uppfyller kravet på självständighet och originalitet i lagens mening.

M.K. och Xperitus bestrider att Evrys kunddatabas är skyddad enligt 49 § URL eftersom den del av kunddatabasen som Evry skapat inte utgör en sådan sammanställning av ett stort antal uppgifter eller är resultatet av en sådan väsentlig investering som krävs för att uppnå sådant skydd.

Evrys kunddatabas åtnjuter således inte något skydd enligt upphovsrättslagen.

Om tingsrätten finner att Evrys kunddatabas skyddas enligt upphovsrätten åberopas följande alternativa invändningar.

M.K. vitsordar att han den 3 juni 2012 genom extrahering digitalt framställt exemplar av delar av kunddatabasen. Denna exemplarframställning är inte otillåten utan relaterad till M.K:s anställningsförhållande hos Evry. Vidare vitsordas att M.K. den 16 juli 2012 använt extraherade delar av kunddatabasen vid framställande av excel- och accessfiler. Detta har skett inom ramen för hans tjänsteutövning hos Evry, vilket förfogande eller exemplarframställning därmed inte är eller kan anses vara obehörig. M.K. har således inte olovligen gjort sig skyldig till exemplarframställning.

M.K. förnekar att han på annat sätt utan Evrys tillåtelse framställt exemplar av eller spridit Evrys kunddatabas eller utdrag från sådan kunddatabas eller sammanställning av uppgifter från Evrys kunddatabas; vare sig i Xperitus verksamhet eller på något annat sätt. Han har inte heller haft sådan avsikt.

För det fall att tingsrätten finner att omstruktureringen av filer innehållande kunddatabaser den 20 september 2012 utgör exemplarframställning har detta skett inom ramen för hans tjänsteutövning hos Evry, vilket förfogande därmed inte är eller kan anses obehörigt. M.K. har således inte genom detta olovligen gjort sig skyldig till exemplarframställning.

Xperitus förnekar att bolaget innehaft, framställt exemplar av eller spridit Evrys kunddatabas eller utdrag ur sådan kunddatabas. Xperitus har inte heller innehaft, framställt exemplar av eller spridit sammanställning av uppgifter hämtade från Evrys kunddatabas. För det fall tingsrätten finner att M.K. obehörigen förfogat över kunddatabasen kan Xperitus inte i något fall göras ansvarigt för sådant förfogande. Exemplarframställningen har inte skett i Xperitus verksamhet och inte någon ställföreträdare hos Xperitus kände till, har godkänt eller varit delaktig i exemplarframställningen. M.K. har inte heller haft sådan ställning att han såvitt gäller detta förfogande har företrätt Xperitus eller kunnat agera för Xperitus räkning. Inte heller föreligger andra skäl eller grund för att Xperitus skulle vara ansvarigt.

För det fall Xperitus och/eller M.K. gjort sig skyldiga till upphovsrättsintrång har de varken enskilt eller tillsammans agerat med uppsåt eller oaktsamt.

Om intrång i upphovsrätten föreligger, finns ändå inte skäl att meddela förbud på grund av avsaknad av risk för ytterligare intrång.

Vitets belopp är oproportionerligt och inte överensstämmande med praxis. Ett vitesbelopp om 100 000 kr för M.K. och 300 000 kr för Xperitus ligger möjligen i linje med praxis.

Invändning avseende yrkandet om förbud enligt lagen om företagshemligheter

M.K. godtar att innehållet i kunddatabasen utgör företagshemlighet enligt lagen om företagshemlighet.

M.K. har inte obehörigen anskaffat, nyttjat eller röjt Evrys kunddatabas, utdrag ur denna eller sammanställning av uppgifter hämtade från denna databas. Han har inte heller haft sådan avsikt. På grund härav ska yrkandet om förbud mot M.K. enligt lagen om skydd för företagshemligheter ogillas.

Xperitus har varken genom M.K. eller ensamt anskaffat, fått del av, utnyttjat eller röjt Evrys kunddatabas, utdrag ur denna eller sammanställning av uppgifter hämtade från denna databas. För det fall tingsrätten finner att M.K. angripit företagshemlighet genom förfogande över kunddatabasen kan Xperitus inte i något fall göras till ansvarigt för detta. Sådant förfogande har inte skett i Xperitus verksamhet och inte någon ställföreträdare hos Xperitus kände till, har godkänt eller varit delaktig i förfogandet. M.K. har inte heller haft sådan ställning att han såvitt gäller detta förfogande har företrätt Xperitus eller kunna agera för Xperitus räkning. Inte heller föreligger andra skäl/grunder för att Xperitus skulle vara ansvarigt.

På grund härav ska yrkandet om förbud mot Xperitus enligt lagen om skydd för företagshemligheter ogillas.

För det fall att Xperitus och/eller M.K. gjort sig skyldiga till angrepp av företagshemlighet har de varken enskilt eller tillsammans agerat med uppsåt eller av oaktsamhet.

Om angrepp på företagshemlighet föreligger finns ändå inte skäl att meddela förbud på grund av avsaknad av risk för ytterligare angrepp.

Vitets belopp är oproportionerligt och inte överensstämmande med praxis. Ett vitesbelopp om 100 000 kr för M.K. och 300 000 kr för Xperitus ligger möjligen i linje med praxis.

Invändningar avseende ersättning enligt URL

Då M.K. och Xperitus inte gjort sig skyldiga till upphovsrättsintrång saknas grund för ersättningsyrkandet. Om tingsrätten finner det var fråga om intrång är inställningen följande.

Skälig ersättning

M.K. och Xperitus bestrider att det föreligger förutsättningar för skälig ersättning.

Skälig ersättning ska beräknas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall, vanligen med hjälp av en hypotetisk licensmarknad och avgift för utnyttjandet av verket. Kunddatabasen kan emellertid inte jämföras med någon sådan marknad. Tillämpning av licensmarknaden som referens är därför inte möjlig.

Oberoende härav måste utgångspunkten vara vad som är skäligt i förhållande till det utnyttjande som påstås vara intrång. Med hänsyn till omständigheterna, bl.a. att framställning och utnyttjande skett inom ramen för Evrys verksamhet och således inte skett genom något kommersiellt konkurrensrelaterat utnyttjande av kunddatabasen ska storleken på den skäliga ersättningen uppskattas till noll.

Ytterligare skada

Ersättning för ytterligare skada ska inte utgå då eventuellt intrång skett utan uppsåt eller oaktsamhet.

Om tingsrätten finner att svarandena har varit oaktsamma föreligger inte heller grund för ersättning för ytterligare skada då Evry inte har lidit någon skada av påtalat förfogande.

Lagen om företagshemligheter

Då M.K. och Xperitus inte med uppsåt eller oaktsamhet gjort sig skyldiga till obehörigt angrepp på företagshemligheter genom påtalat förfogande av kunddatabasen, saknas grund för ersättningsyrkandet.

Om tingsrätten finner att M.K. och Xperitus gjort sig skyldiga till angrepp på företagshemlighet saknas grund för ersättningsyrkandet då skada inte uppkommit i anledning av påtalat förfogande. Inte heller föreligger skäl för allmänt skadestånd.

För M.K. saknas även grund för ersättningsyrkandet såvitt gäller förfogandet efter anställningens upphörande eftersom det inte förekommit omständigheter som innebär att det finns synnerliga skäl för skadeståndsskyldighet.

4 SAKOMSTÄNDIGHETER

4.1 Evry

Evry har sakframställningsvis anfört följande.

Evrys verksamhet m.m.

Evry är ett datakonsultföretag som sysselsätter cirka 45 personer. Evry ingår i en större koncern, Evry-gruppen.

Evry tillhandahåller licenser för och tjänster hänförliga till ett affärssystem som heter JD Edwards. Ett affärssystem kan beskrivas som ett dataprogrampaket som tillgodoser ett företags behov av styrning och administration. Evry tillhandahåller, förutom JD Edwards, också vissa andra produkter.

Evry har Norden som marknad. Kundsegmentet är stora till mellanstora företag bestående av i första hand internationella koncerner med huvudkontor i Norden och i andra hand utländska koncerner med verksamhet i Norden. År 2012 fakturerade Evry 65 kunder.

Xperitus är liksom Evry ett datakonsultföretag som arbetar med affärssystemet JD Edwards. Xperitus ägs till drygt 99 procent av Xperitus Holding AB. Detta bolag har tidigare ägts av de fem grundarna av företaget. Förra året tillkom M.K. i ägarskaran.

Xperitus tillhandahåller, liksom Evry, tjänster till JD Edwards kunder i Norden. Xperitus konsulter arbetar med att implementera JD Edwards och att uppgradera och vidareutveckla befintliga installationer av JD Edwards. Xperitus säljer inga licenser till JD Edwards. Xperitus tillhandahåller inte heller tjänster hänförliga till andra produkter än JD Edwards.

Evry har sammanställt all för bolaget relevant kundinformation i en kunddatabas. Kunddatabasen skapades 2008. Evry byggde upp kunddatabasen på en dataapplikation som heter CRM onDemand. Dataapplikationen CRM onDemand erbjuder ett stort antal möjligheter till anpassning för den enskilda verksamheten. Evry har anpassat CRM onDemand till bolagets egen verksamhet. Bolaget har exempelvis

- gjort ett urval av vilka befintliga fält som ska användas,

- i förekommande fall valt egna benämningar på dessa fält,

- lagt till nya fält,

- beslutat vilka fält som ska visas i olika vyer

- styrt hur olika fält ska klassificeras och lagt till koder för att kunna filtrera informationen på ett sätt så att kunddatabasen effektivt ska kunna användas för styrning av verksamheten.

I kunddatabasen finns cirka 220 kundposter, varav cirka 100 är JD Edwards kunder. Den viktigaste informationen finns under flikarna Accounts, Contacts och Opportunities. Dessa har ca 5 000 informationsposter. Totalt finns det cirka 21 000 informationsposter i kunddatabasen.

Fliken Accounts innehåller övergripande information om varje kund. Fliken innehåller uppgifter om adress och telefonnummer. Den innehåller också uppgifter om vilka affärssystem eller dataapplikationer som kunden för närvarande arbetar med.

Denna flik innehåller detaljerad kontaktinformation till alla personer som Evry identifierat som viktiga för bolagets verksamhet. Under denna flik finns kontaktinformation till nyckelpersoner hos kunder och leverantörer. Kontaktuppgifterna innehåller telefonnummer, e-postadresser och vanlig adresser. Under Contacts följer Evry även upp kontakter med kunden.

Fliken Opportunities innehåller information om nuvarande och möjliga framtida affärer som Evry identifierat utifrån exempelvis diskussioner med kunder. Dessa är uppdelade i kategorier varav de tre främsta är ”lost opportunities”, ”won opportunities” och ”open opportunities”. Kategorin ”won opportunities” används i första hand för att följa upp faktureringen mot kund. Kategorin ”open opportunities” är uppdelad på olika kategorier och är Evrys viktigaste verktyg för att bedöma bolagets framtida intäkter och utvecklingspotential. I ”open opportunities” specificeras den bedömda intäkten i specifika belopp som en potentiell affär kan tänkas inbringa. För varje opportunity följer Evry upp alla kontakter med kunden, såsom telefonsamtal, e-postkorrespondens och möten, och dessa dokumenteras i systemet antingen med fritext eller med hjälp av de fält som finns i applikationen. Samtliga opportunities i kunddatabasen är från 2009 eller senare. För närvarande finns drygt 100 opportunities.

Eftersom kunddatabasen innehåller mycket konkurrenskänslig information har tillgången till den begränsats till teamledare, säljare och kundansvariga. Sammanlagt tio personer i Evry har tillgång till kunddatabasen. Av dessa ingår sju i Evrys ledningsgrupp.

Evrys medarbetare lägger uppskattningsvis 1 000 timmar per år på att uppdatera och utveckla kunddatabasen. På arbetet med att samla in den information som matas in i kunddatabasen, som huvudsakligen består av möten och kontakter med kunder, lägger Evrys medarbetare ca 5 000-7 000 timmar per år. Evry har under åren 2008 till 2012 investerat uppskattningsvis över 20 000 000 kr i kunddatabasen.

M.K:s anställning

M.K. började en anställning i Evry 1998. Inledningsvis arbetade han som säljare. Hans senaste anställningsavtal tecknades den 1 juni 2008 och avser en post som presale-ansvarig vid bolagets kontor i Huskvarna. Från 2007 ingick M.K. i Evrys ledningsgrupp.

I M.K:s anställningsavtal anges att han har förbundit sig att inte yppa eller kopiera sådant material som han tagit del av inom ramen för sitt arbete. Under rubriken Privata uppdrag anges att M.K. inte har rätt att åta sig privata uppdrag eller arbete åt annan arbetsgivare inom Evrys verksamhetsområde. M.K. har tagit del av koncernens Code of Conduct som innehåller regler om bl.a. hans rätt att använda Evrys egendom.

Under perioden oktober 2010 till oktober 2011 var M.K. delaktig i införsäljningsprocessen av ett stort JD Edwards-projekt till Statoil Fuel and Retail. Från det att projektet startades i oktober 2011 tog M.K. en operativ roll i projektet och var på heltid verksam som konsult i projektet. Han behöll dock sin titel, sin plats i ledningsgruppen och tillgång till exempelvis kunddatabasen.

Den 14 juni 2012 sa M.K. upp sig från sin tjänst på Evry. I anslutning till uppsägningen informerade han Evrys vd M.A. om att han skulle börja arbeta för Evrys konkurrent Xperitus.

M.K:s tillgång till viktiga gemensamma diskar på Evrys servrar begränsades kort tid efter hans uppsägning. Han fick dock behålla tillgången till sådan information som han behövde för att utföra sitt arbete i Evrys uppdrag för Statoil. M.K. stängdes av från kunddatabasen den 21 juni 2012.

M.K. hade tre månaders uppsägningstid och hans sista arbetsdag på Evry var den 14 september 2012.

I efterhand har Evry konstaterat att M.K. redan den 18 juni 2012, dvs. fyra dagar efter att han sagt upp sig från anställningen hos Evry, valdes in i styrelsen för Xperitus Holding. På samma bolagsstämma beslutades det också om en riktad nyemission till M.K. Från den dagen kände M.K. alltså till att han skulle bli delägare i Xperitus Holding. Av bolagstämmoprotokoll följer också att M.K. var berättigad till utdelning för 2012. Han har således haft ett direkt ekonomiskt intresse i Xperitus verksamhet sedan den 18 juni 2012.

Av aktieteckningslistan framgår att M.K. tecknat aktier i Xperitus Holding den 15 september 2012, dvs. dagen efter att hans anställning hos Evry avslutats.

En dropbox är en datalagringstjänst som erbjuds gratis på nätet. För att skapa en dropbox måste användaren skapa ett dropbox-konto. När det har gjorts kan filer sparas på en central ospecificerad lagringsplats på internet. Filer som sparas i en dropbox kan kommas åt från vilken uppkopplad dator som helst, vilket kan ske antingen genom inloggning med kontouppgifter på dropbox hemsida eller genom att en dropboxklient laddas ner till en dator och kopplas till dropboxkontot. Det är också möjligt att dela filer i en dropbox med andra genom att ge dem tillgång till specifika filer eller mappar i en dropbox. Det kan ske genom att en dropboxklient installeras som är knuten till dropboxkontot. En lokal kopia av dropboxens innehåll kan då laddas ner och dess innehåll synkroniseras med den centrala dropboxen vid varje uppkoppling på nätet.

Dropboxklienter kan laddas ned till läsplattor, såsom iPads, och till smarta telefoner. Av utrymmesskäl sparas på en iPad inte per automatik kopior av innehållet i dropboxen. Om man däremot vid något tillfälle öppnat ett dokument som finns i dropboxen på en läsplatta så finns den därefter lokalt tillgängligt på läsplattan.

Uppgifter i en dropbox kan i bokstavlig mening inte raderas. Det som händer när användare trycker på delete är att användarens länk till informationen bryts. Det är först när informationen skrivs över med ny information som den inte längre finns kvar. Tjänsteleverantören Dropbox erbjuder sina kunder möjlighet att under viss tid återskapa all information som har raderats från en dropbox.

M.K:s intrång

M.K. hade under sin anställning hos Evry tillgång till en intern server som användes för utveckling och demonstration av de lösningar Evry tillhandahåller. Denna server benämns i fortsättningen demoservern.

M.K. slutade fredagen den 14 september 2012. Måndagen upptäckte en medarbetare i Evry att en dropbox-klient var installerad på demoservern och att den fortfarande var aktiv. Dropboxklienten var kopplad till M.K:s dropboxkonto med e-postadress XX@telia.com, dvs. M.K:s privata e-postadress.

Evry konstaterade att i M.K:s dropbox fanns en mapp som var benämnd Xperitus och att i den mappen fanns i sin tur en komprimerad mapp döpt till ”OnDemandExport_20120603_AEEA-GRAHNU_0001.zip”. Vid närmare kontroll visade det sig att filerna i denna mapp innehöll kopior av alla väsentliga uppgifter i kunddatabasen. Dessa uppgifter hade genom en funktion i dataapplikationen CRM onDemand exporterats, dvs. lyfts ut ur Evrys kunddatabasen och sammanställts i xcelfiler.

Det gick att utläsa att exporten gjorts av M.K., den 3 juni 2012, dvs. 11 dagar innan han sade upp sig från sin tjänst hos Evry. Totalt hade 4 568 poster exporterats ur systemet.

I Xperitus-mappen återfanns även en mapp som var döpt till ”OnDemand-

Export_20120603_AEEA-GRAHNU_0001”. I denna mapp återfanns en del .csv-filer och en del .xlsx-filer. Vid exporten skapades .csv-filerna medan .xlsx-filerna var kopior av dessa där man tagit bort tomrader och komma-separerat informationen. Därutöver fanns även en fil som hette ”CRM.accdb”. ”.accdb”-filer är enkla databaser som använder sig av Microsoft Office verktyget ”Access”. Den här filen, CRM.accdb, kallas accessdatabasen och i denna hade den information som exporterats ur kunddatabasen sammanställts i en databas och på så sätt gjorts sökbar.

Informationen i accessdatabasen var samma som fanns i de excelark som skapades vid exporten. Det var således också samma information som återfinns i kunddatabasen. Det har alltså inte tillförts någon information när accessdatabasen skapades.

I dropboxen hittade Evry också en excelfil som hade namnet Xperitus Aktier. I den hade M.K. under ett antal flikar listat villkor för anställningen i Xperitus och räknat på en köpeskilling för aktierna i Xperitus Holding AB. Av dokumentegenskaperna framgår att filen hade ändrats senast den 13 juni, dvs. dagen innan M.K. sade upp sig. Den 13 juni 2012 hade M.K. således långt framskridna planer beträffande sin övergång till Xperitus.

Evry kontrollerade den 24 september 2012 dropboxen. Bolaget kunde då konstatera att katalogstrukturen i Xperitus-mappen ändrats. M.K. hade skapat en mapp som han döpt till CRM, i vilken han sparat de exporterade filerna och accessdatabasen. Själva filen CRM.accdb hade ändrats så sent som den 20 september 2012, dvs. efter det att M.K. påbörjat sin anställning hos Xperitus.

Mot bakgrund av vad som hittades i M.K:s dropbox på demoservern tog Evry fram sparade back up:er av M.K:s e-postkonto. Vid en genomgång härav har följande noterats.

(a) M.K. hade ett möte inbokat den 31 augusti 2012. Ämnet för mötet var Xperitus och av meddelandet kan utläsas att mötet rörde praktiska frågor kring bl.a. M.K:s start på Xperitus och hur kundsituationen kommer att se ut med Xperitus på visitkortet. Meddelandet var riktat till både M.K. och ”C.”. ”C.” får antas vara C.W., en annan f.d. Evry-medarbetare som efter sommaren börjat på Xperitus, och var undertecknat av ”J.”. J. får antas vara J.B. på Xperitus.

(b) M.K. hade den 9 augusti 2012 ett möte inbokat. Ämnet för mötet var ”Statoil”. Deltagare på mötet var förutom M.K., Xperitusgrundarna P.B. och P.P.

(c) M.K. vidarebefordrade den 9 augusti 2012 intern Evry information till Xperitus. Han vidarebefordrade även den 21 augusti 2012 information som Evry, i egenskap av partner, fått från Oracle.

(d) M.K. skickade den 9 augusti 2012 en kopia av kundmaterial avseende kunden Statoil till J.B., P.B. och P.P. på Xperitus.

Intrångsundersökningen

Den 9 november 2012 genomfördes intrångsundersökningar hos bland andra Xperitus och M.K. Under intrångsundersökningen hos M.K. bevakade Evrys personal dropboxklienten på demoservern, Xperitus-mappen, CRM-mappen och dess innehåll. Vid ca 8.30 upptäcktes att Xperitus-mappen och hela dess innehåll hade raderats från M.K:s dropbox. Den av Kronofogdemyndigheten anlitade ITkonsulten informerades omgående och denne informerade i sin tur kronokommissarien G.J. och den ansvarige kronofogden på plats, B.L. Dessa konfronterade M.K. med uppgiften. På fråga varför han hade raderat materialet i dropboxen svarade M.K. att det inte var han som hade raderat materialet. På fråga om han hade låtit någon annan radera materialet bekräftade M.K. att han hade bett någon göra det. På fråga vem det hade varit svarade M.K. att han inte ville uppge det.

Kronokommissarie G.J. och kronofogden B.L. har uppgett att M.K. inte tillåtits vara obevakad vid den stationära datorn i hemmet och att det därför i praktiken var uteslutet att M.K. själv raderat innehållet i dropboxen.

Vid intrångsundersökningen påträffades M.K:s dropbox på en stationär dator i M.K:s hem och på en iPad som återfanns i hans hem. M.K. har därutöver uppgett att en dropbox-klient funnits på den dator hans fru hade med sig på tjänsteresa till Malmö.

Vid intrångsundersökningen gick Kronofogdemyndigheten igenom M.K:s iPad. På denna återfanns det eftersökta materialet även efter att det hade raderats från dropboxen. Att materialet inte hade raderats från iPad:en berodde på att denna inte var uppkopplad mot internet, den var satt i ”flight mode”.

M.K:s förklaringar till sitt agerande

M.K. har påstått att syftet med att exportera material från kunddatabasen, var att säkerställa att han hade underlag för din bonusberäkning.

M.K. hade rätt till bonus. Han hade dock inte rätt att kopiera kunddatabasen för att säkra bevisning om sin bonus, vilket han kände till. M.K:s hade i praktiken rätt till bonus på en affär avseende försäljning av produkter. Om han ville säkra bevisning om den affären kunde han ha gjort en skärmdump som utvisade aktuell closed/won opportunity i Opportunities i kunddatabasen. Han kunde också ha underrättats om denna försäljning, och värdet för Evry därav direkt av Oracle. Informationen i kunddatabasen under flikarna Accounts och Contacts saknade all relevans för beräkningen av bonusen. Den tid som M.K. arbetat som verksamhetskonsult, och som också var bonusgrundande, framgår över huvud inte av kunddatabasen.

Vad gäller skapandet av accessdatabasen har M.K. invänt att han gjorde detta inom ramen för sitt uppdrag för Statoil. Evrys uppfattning är att tillskapandet av accessdatabasen saknade all relevans för M.K:s uppdrag för Statoil. Han hade dock under alla omständigheter inte rätt att använda sig av Evrys kunddatabas för något annat syfte än att stödja säljprocess och att styra och följa upp verksamheten, vilket kan kände till.

4.2 Xperitus och M.K.

Xperitus och M.K. har sakframställningsvis anfört följande.

Allmän bakgrund

Evry ingår i en koncern med det norska bolaget Evry AS som moderbolag. Koncernen är en av Nordens största IT-tjänsteföretag med ca 10 000 anställda. Evry har under 25 års tid varit en av de dominerande aktörerna på den skandinaviska marknaden vad gäller leverans av programvaruprodukten JD Edwards.

Xperitus grundades i december 2008 av fem personer med lång erfarenhet av programvaruprodukten JD Edwards. Xperitus har tolv anställda. M.K. är en av de senast anställda.

Xperitus verksamhet består av att tillhandahålla konsulttjänster kopplade till affärssystemet JD Edwards, huvudsakligen tjänster som efterfrågas när JD Edwards implementeras eller därefter.

M.K. arbetade hos Evry under perioden 1998-2012. Han sa upp sig den 14 juni 2012 och avslutade sin anställning torsdagen den 13 september 2012.

Hos Evry var M.K. enligt anställningsavtal ansvarig för företagets presalefunktion och ingick i bolagets säljorganisation och ledningsgrupp. Sedan 2011 verkade M.K. i praktiken som konsult hos Statoil och deltog inte aktivt i något ledningsarbete.

Affärssystemet JD Edwards är en programvara för resursplanering avseende ett antal olika affärsprocesser såsom inköp, order, lager, fakturering, tillverkning, ekonomi, projekthantering m.m.

Marknaden för Affärssystemet JD Edwards kan delas in i huvudsakligen tre områden:

1. Försäljning av licenser och tjänster till nya kunder

2. Försäljning av tilläggslicenser till befintliga kunder

3. Försäljning av kring/konsulttjänster till befintliga licenskunder

Xperitus är endast verksamt inom marknadsområde 3, dvs. försäljning av tjänster till kunder som redan innehar eller har köpt licens till JD Edwards. Evry är verksamt inom samtliga marknadsområden.

Inom det marknadssegment där Xperitus är verksamt finns ca 15-20 kunder som har eller är aktuella för affärssystemet JD Edwards. Xperitus anställda har vid något tillfälle varit verksamma som konsulter hos samtliga dessa kunder. Eftersom arbetet utförs företrädesvis på plats och under längre tidsperioder har konsulterna blivit väl insatta i kundernas verksamheter och framtida planering samt fått stora kontaktytor med såväl personer i ledande befattningar som medarbetare.

Xperitus marknad avseende produkten JD Edward är alltså av begränsad omfattning och Xperitus har den information om befintliga och potentiella kunder som behövs. Xperitus har inte haft eller har några planer på att utöka sin marknad utöver den som definierats tidigare som marknadsområde 3, innefattande konsulttjänster i samband med implementering. Evrys kunddatabas saknar därför värde för Xperitus. Därtill kommer att Xperitus under årens lopp löpande fått information från samarbetspartners om kunder inom Norden, t.ex. kundlista från augusti 2011 mottagen från det holländska bolaget Forza. Xperitus har också fått kundlistor från Oracle, senast mottagen i november 2012 och sammanställning i februari 2013.

Oracles databasprodukt CRM OnDemand - Evrys kunddatabas

Evrys kunddatabas utgörs av Oracles licensierade programvara CRM OnDemand. Programvaran är uppbyggd av ett antal moduler där kunden på ett enkelt sätt kan lagra uppgifter i en förutbestämd systematisering.

CRM-systemet bygger på att kunddatabasen ska kunna tas i anspråk utan kostnadskrävande anpassningar. Systemet ger möjlighet att välja vilka fält som ska användas och namnen på dessa.

Evry förde in uppgifter om kunder som historiskt fakturerats och uppgifter hämtade från en kundlista med ursprung hos Oracle från 2007. M.K. var ansvarig för införandet av uppgifter och inmatningen ägde rum runt jultid 2008. Det inledande arbetet tog cirka 20 timmar.

Databasen har därefter successivt kompletterats med kontaktpersoner, säljmöjligheter och ett fåtal nya kunder. Uppdateringen och införande av nya uppgifter har ofta gjorts av praktikanter och PRAO-elever. Kunddatabasen består idag av ca 220 kundposter varav ca 15-20 utgörs av aktiva kunder av någon dignitet.

Den avgörande delen utgörs av inaktiva kunder och avslutade prospekts, partners och konkurrenter. Av de Opportunities som nämnts, ca 520, är större delen avslutade. Av den totala mängden uppgifter som extraherats utgörs åtminstone 80 procent av korsreferenser.

Uppgifterna i CRM-systemet struktureras i fyra grupper:

- Account/konto: Account innehåller bl.a. namn på kund samt fakta om kunden.

- Contact/kontakt: Innehåller kontaktuppgifter kopplade till kund och säljmöjligheter.

- Opportunity/säljmöjlighet: När säljmöjligheten kvalificerats genom identifiering av produkt/tjänst m.m. anges detta under Opportunity.

- Lead/ingång: Under Lead har registrerats potentiella nya kunder där man har sett möjlighet till införsäljning av JD Edwards. Såvitt avser Oracles produkter så registreras dessa kunder även direkt hos Oracle.

Kvaliteten på inrapportering och uppdatering av kunddatabasen har gått ner under de senaste åren; ingen egentlig uppdatering har skett efter 2009/2010. Kontakter med kunder registreras ytterst sällan. Merparten av uppgifterna är hänförliga till produkterna EPM och Oracle Business Intelligence, produkter som Xperitus inte arbetar med. Utöver detta utgör ett fåtal aktuella poster JD Edwards licenser och tjänster.

M.K:s anställning hos Evry

I Evry var M.K. ansvarig för bolagets presalefunktion innefattande kvalificering av prospects, dvs. tilltänkta kunder. Han har agerat som produktexpert i samband med införsäljning av nya licenser och projekt. I M.K:s målbrev regleras villkor för rörlig del av lönen. Av målbrevet framgår att den rörliga delen av lönen, bonus, ska beräknas med utgångspunkt i de uppdrag som M.K. varit väsentligt inblandad i. Sedan 2008 har beräkning och redovisning av M.K:s bonus skett med underlag som bestått av utdrag från kunddatabasen.

För att beräkna bonusen har M.K. tidigare år använt utdrag ur kunddatabasen. M.K. har också rätt enligt sitt anställningsavtal att göra kopior. Under rubriken tystnadsplikt framgår också att M.K. åtagit sig att inte kopiera dokumentation för annan verksamhet. Kopiering av dokumentation för sådant som hänförde sig till Evrys verksamhet var således tillåten enligt anställningsavtalet.

Från oktober 2011 arbetade M.K. som konsult för Evrys räkning på Statoil Fuel & Retail. Detta innebar att han arbetade större delen av veckan i Oslo och delvis från hemmet. Uppdraget för Statoil grundade sig på att Statoil under hösten 2010-maj 2011 upphandlat ett nytt IT-stöd till den nybildade koncernen Statoil Fuel and Retail. Evry deltog i upphandlingen men förlorade. Istället blev det L&T Infotech som valdes till leverantör tillsammans med produktleverantören Oracle. M.K:s uppdrag bestod i att installera Oracles programvaror inklusive affärssystemet JD Edwards. Eftersom L&T Infotech var konkurrent till Evry hade M.K. individuella sekretessavtal innebärande att han även hade sekretessplikt i förhållande till sin arbetsgivare Evry.

M.K:s uppsägning och hans fortsatta arbete

M.K. sa upp sig från sin anställning på Evry den 14 juni 2012 att upphöra den 13 september 2012.

Någon gång i maj/juni 2012 hade M.K. kommit överens med Xperitus om sin anställning i Xperitus. M.K. skulle bli delägare och ledamot i Xperitus moderbolag för att därigenom få ersättning enligt 3:12-reglerna. Aktieägandet ingick i den ekonomiska delen av anställningsförhållandet. I samband med bolagets ordinarie bolagsstämma och för att inte behöva kalla till extra bolagsstämma togs bolagshandlingar fram. Dessa undertecknades och lämnades in till Bolagsverket först när M.K. lämnat Evry. M.K. var således anställd konsult i Xperitus AB och inte ställföreträdare/styrelseledamot på det sätt som grundarna till bolaget. Hantering med ägandet i moderbolaget har alltså skett för att kunna tillgodose M.K:s ekonomiska krav. M.K. har således inte haft någon beslutsposition i Xperitus.

Mötet den 1 juni 2012 / extraheringen

Den 1 juni 2012 hade M.K. möte med Xperitus angående anställningen. I det sammanhanget fick han av J.B. och P.P. information om att det uppkommit meningsskiljaktigheter om rätten till deras bonus när de slutade på Evry. De rekommenderade därför M.K. att försäkra sig om att han hade ordentligt underlag för beräkningen av bonusen.

M.K. gjorde ett extrakt från CRM-systemet för att försäkra sig om att han skulle ha underlag som styrkte hans rätt till bonus. Vid denna extrahering lät han extraheringen omfatta de delar av kunddatabasen som han trodde att han behövde för att visa sin ”väsentliga inblandning” så som det är formulerat i hans målbrev.

Han extraherade uppgifter under ”Opportunity”, ”Account” och ”Contact”.

- Uppgifterna under ”Opportunity” bedömde han som relevanta på grund av att de innehöll uppgifter om de säljinsatser som han företagit och om förväntad säljintäkt

- Att extrahera uppgifter under ”Account” var nödvändigt för att kunna koppla uppgifterna under ”Opportunity” till kund.

- För att kunna avgöra med vem M.K. haft kontakt i samband med säljinstats bedömde han även att det krävdes en extrahering av uppgifter under ”Contacts”.

Den extrahering som M.K. gjorde av databasen innehöll inga worddokument och därmed inte några avtal. M.K. gjorde inte heller något utdrag ur ”Leads” eftersom Leads inte innehöll några uppgifter som behövdes för beräkningen av bonus. Att Leads inte längre användes under 2012 var inte något M.K. kände till.

Statoiluppdraget och framtagande av accessdatabasen

I samband med uppsägningen kom M.K. och Evry överens om att han skulle fortsätta som vanligt fram till dess att han slutade sin anställning. Så skedde också och han fortsatte pendla till Oslo varje vecka för uppdraget på Statoil. Den 11 juli 2012 fick M.K. överta uppdraget/ansvaret för att slutföra migreringen av data till det nya CRM-systemet. Detta uppdrag hade kommit in i ett kritiskt skede, som innebar att han skulle flytta över data/uppgifter från sex olika kunddatabaser till Statoils nya CRM-system, som alltså var Oracles CRM OnDemand, dvs. samma system som Evry använde sig av. Överflyttningen var komplex. L&T Infotech presenterade ett antal olika lösningar och det låg på M.K. att utvärdera förslagen och validera om de kunde fungera på ett riktigt sätt.

För att bättre förstå hur information i ett sådant system skulle kunna flyttas mellan olika system och för att få ett begrepp om hur modulerna hängde samman skapade M.K. den 16 juli 2012 excel- och accessfiler utifrån det material han extraherat från kunddatabasen. Datastrukturen på de centrala elementen i CRMsystemet kunde lättast utläsas i en accessdatabas. M.K. läste därför in tre av de extraherade filerna (”account”, ”opportunities” och ”contacts”) till tabeller i programmet Microsoft Access, vilket används för sammankoppling av flera filer. Syftet var att förstå hur de olika begreppen var länkade till varandra och hur dessa kopplades samman med andra nyckelbegrepp. Detta kunde utläsas från accessfilen. Med denna utgångspunkt kunde M.K. dra slutsatser om till vilken nivå ett importerat begrepp skulle kopplas och hur det kunde utnyttjas i andra kopplade system.

Den 25 juli 2012 insåg M.K. att han inte hade tillgång till vissa interna system då han försökte få tillgång till dokument som han behövde för utförandet av uppdraget hos Statoil. Han hade inte fått någon information om att hans åtkomst till systemen skulle begränsas.

Kontakter med Xperitus under M.K:s uppsägningstid

Då Statoil ville att M.K. skulle vara kvar på uppdraget förekom kontakter mellan Evry och Xperitus för att M.K. skulle kunna fortsätta som underkonsult till Evry. För att diskutera detta upplägg träffades M.K. och Xperitus den 9 augusti 2012. Vid detta möte behandlades också möjligheten att Xperitus som underkonsult till Evry, som del av en gemensam leverans, skulle genomföra en förstudie för Statoils räkning. Inför detta möte översände M.K. från sitt personliga e-mailkonto en kortfattad introduktion till projektet Statoil Fuel and Retail såsom framgår av e-mail. Underlaget tillhör Statoil. Godkännande att distribuera detta hade inhämtats från Statoil. Underlaget utgör således inte Evrys kundmaterial. Det var istället sådant material som M.K. fått del av från Statoil under sitt personliga sekretessavtal, varför Evry inte hade rätt att ta del av materialet.

M.K. vidarebefordrade delar av ett e-mail från Evry till Xperitus e-mail den 9 augusti 2012, som gällde information om personalförändringar. Avsikten med detta var att informera adressaterna om att det tillkännagivits att C.W. sagt upp sig. Även C.W. skulle börja på Xperitus.

Det e-mail som M.K. skickat den 21 augusti 2012 innehöll information som han fått i anledning av att Xperitus registrerat M.K., J.B. och P.P. som deltagare till Oracle Open World i oktober 2012. Det specifika utdraget rörde en del av konferensen som påverkade Xperitus resplaner. Samma information hade Oracle skickat direkt till J.B. och P.P. Det är således inte fråga om någon företagshemlig information tillhörig Evry.

Den 31 augusti 2013 träffade M.K. Xperitus. Vid detta möte avhandlades endast praktiska detaljer avseende bl.a. visitkort, telefon och kreditkort.

I augusti 2012 träffade Evry och Xperitus också en överenskommelse om att Xperitus genom M.K. skulle vara underkonsult till Evry hos Statoil till och med den 14 december 2012. Denna överenskommelse föregicks av kontakter mellan Evry och Xperitus.

Städning och förflyttning av dokument

Strax efter att M.K. slutat sin anställning den 13 september hos Evry påbörjade han städning och utrensning av gammalt material på sin dator. M.K. slängde en hel del material, en del sparade han och en del flyttade han. Han sparade bl.a. extraheringen från kunddatabasen eftersom bonusen ännu inte var reglerad. Bland annat flyttade han dokument till undermappen CRM. Datum för när filerna senast ändrats har då kommit att anges till den 20 september 2012. Detta genomfördes emellertid utan att dokumenten/filerna öppnades, användes eller vidtogs annan åtgärd med. Han har således inte framställt några ytterligare exemplar eller gjort några ändringar i materialet. Städningen var inte heller del i någon arbetsuppgift för Xperitus.

M.K. skickade i september 2012 ett förslag på beräkning av bonus till M.A. och detta förslag godtogs av Evry. Bonusen betalades ut först den 25 oktober 2012. M.K. behövde således inte använda eller översända det digitala databasunderlaget för att visa sin rätt till bonus. Dokumenten blev sedan i ren glömska kvar i systemet.

M.K. har inte använt kunddatabasen vid något annat tillfälle och i något annat syfte än de ovanstående och har inte spridit den vidare till någon annan. Den extraherade databasen har således inte använts i Xperitus verksamhet eller kommit till någon anställds eller ställföreträdares kännedom.

Vad gäller spridningen och röjandet av information till Dropbox och Amazon gäller följande. Anställda vid Dropbox har inte rätt att ta del av innehåll som lagrats i dropbox. All data krypteras dessutom på sådant sätt att den inte är läsbar. Även uppgifter som Amazon hanterar krypteras. Uppgifterna kan sålunda inte anses ha spritts eller röjts för Dropbox eller Amazon.

M.K. har raderat sitt dropboxkonto den 9 november 2012. Han kan således inte återskapa något material ens om det vore möjligt.

Intrångsundersökningen

Den 9 november 2012 kl. 06.30 väcktes M.K. och hans familj av att företrädare för Kronofogdemyndigheten knackade på dörren och ”stormade in” under uppvisande av bl.a. tingsrättens beslut om intrångsundersökning och vitesförbud. M.K. uppfattade det som att om Kronofogdemyndigheten påträffade kunddatabasen hos honom skulle han få betala 1 000 000 kr.

M.K. fick hjälpa Kronofogdemyndigheten med inloggning då hans datorer och ipad var lösenordsskyddade. Den fasta datorn i hemmet har olika inloggningar för familjemedlemmarnas konton. I ett oövervakat ögonblick raderade han kunddatabasen. Detta ägde rum kl. 8.09 vilket framgår av logguppgifter. När raderingen påtalades för honom, enligt protokollet kl. 8.30, blev han rädd och angav att det var någon annan som gjort det. I protokollet har också antecknats att M.K. uppgivit att hans fru hade hans dropbox installerad. Detta var felaktigt.

M.K. har aldrig haft det omtvistade materialet på sin iPad. Den dropboxklient som var installerad på hans dator visade endast en innehållsförteckning över vilka filer som vid tidpunkten fanns lagrade på dropboxkontot. För att filer ska installeras på en iPad krävs att filerna markeras och laddas ner, vilket inte har skett. Materialet har således aldrig funnits på M.K:s iPad.

Eftersom M.K:s iPad är lösenordsskyddad kan ingen annan, vare sig i familjen eller utanför, ha haft tillgång till hans dropbox. Kunddatabasen har inte heller varit tillgänglig för övriga familjemedlemmar via hemdatorn då den var lösenordsskyddad per användare. Ingen annan har haft tillgång till mappen Xperitus i M.K:s dropbox.

Vid intrångsundersökningen påträffades kunddatabasen inte hos någon annan än M.K.

5 BEVISNING

Evry har som muntlig bevisning åberopat förhör under sanningsförsäkran med M.G. och M.A. samt vittnesförhör med G.J. Xperitus och M.K. har åberopat förhör under sanningsförsäkran med M.K., P.B., J.B. och P.P. samt vittnesförhör med S.K. Parterna har åberopat den skriftliga bevisning som anges i tingsrättens aktbilagor 108, 113 och 143.

6 DOMSKÄL

UTGÅNGSPUNKTER FÖR PRÖVNINGEN

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att de uppgifter som parterna lämnat om Evrys och Xperitus verksamheter, M.K:s anställningar i de båda bolagen och hans överföring av uppgifter från Evrys kunddatabas till sin privata dropbox i åtskilliga hänseenden är samstämmiga. Bland annat är parterna ense om följande.

M.K. var anställd av Evry. Han var pressaleansvarig och ingick i bolagets säljorganisation. Han ingick också i Evrys ledningsgrupp. Under 2011 och 2012 arbetade han företrädesvis åt Evry som konsult på ett projekt på Statoil i Oslo.

M.K. sade upp sig från sin anställning i Evry den 14 juni 2012. Hans uppsägningstid löpte ut den 14 september 2012. M.K. började en ny anställning i Xperitus den 15 september 2012.

Den 3 juni 2012 - alltså innan M.K. hade sagt upp sig från sin anställning i Evry - förde han över uppgifter i Evrys kunddatabas under flikarna Accounts, Contacts och Opportunities till sin privata dropbox. Evry har uppgett, vilket Xperitus inte har invänt mot, att M.K. förde över 4 568 informationsposter. Den 16 juli 2012 gjorde M.K. en sammanställning av de överförda filerna i en ny databas, benämnd accessdatabasen. Han flyttade därefter de exporterade filerna och accessdatabasen till en mapp som var en undermapp till mappen ”Xperitus”. Någon gång mellan den 17 och den 24 september 2012, dvs. sedan M.K. börjat arbeta för Xperitus, ändrade han mappstrukturen i sin dropbox. Accessdatabasen har senaste gången ändrat datum den 20 september 2012.

Parterna har redovisat olika uppfattningar om bl.a. den rättliga statusen i upphovsrättsligt hänseende på Evrys kunddatabas och syftet med de olika åtgärder som M.K. vidtog med kunddatabasen.

Tingsrätten övergår nu till att ta ställning till de tvistiga frågorna som är av relevans för bedömningen av yrkandena i målet. Prövningen tar först sikte på frågorna om intrång enligt upphovsrättslagen och därefter om angrepp enligt lagen om företagshemligheter.

INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN

Har Evrys kunddatabas verkshöjd?

Enligt 1 § URL har den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket. En förutsättning för att ett verk ska föreligga i URL:s mening är att det är resultatet av en ”individuell andligt skapande verksamhet”. Alstret måste ha en viss individuell särprägel och vara i någon mån unikt.

Evrys kunddatabas skapades 2008. Evry byggde kunddatabasen på en dataapplikation som företaget Oracle tillhandahåller under namnet CRM onDemand. Evry har med stöd av en licens rätt att använda CRM on Demand för sin kundatabas.

CRM onDemand är ett program som innehåller ett stort antal fält och vyer. Vissa av fälten har rubriker. Evry har anpassat CRM onDemand för sin verksamhet genom att välja vilka fält som ska användas och vilka namn som fälten ska ha. Evry har också lagt till nya fält och beslutat vilka fält som ska visas i olika vyer.

Av utredningen framgår att uppgifterna i Evrys kunddatabas har strukturerats i fyra grupper: Accout, Contact, Opportunity och Lead. Parterna har uppgett att i kunddatabasen ingår i dag cirka 220 kundposter. Evry har uppgett, vilket Xperitus och M.K. inte har invänt mot, att i kunddatabasen ingår totalt cirka 21 000 informationsposter. Under flikarna Accounts, Contacs och Opportunities finns cirka 5 000 informationsposter.

Parterna har redovisat olika uppfattningar om omfattningen på arbetet för att skapa kunddatabasen och aktualiteten av uppgifterna i kunddatabasen. Xperitus och M.K. har gjort gällande att uppgifterna har en lägre grad av aktualitet än vad Evry angett. Redan av M.K:s egna uppgifter framgår dock att det förs in två-tre nya kunder per år i kunddatabasen och att fem-sex säljare i Evry lägger cirka en timme per vecka var på att registrera in nya uppgifter i kunddatabasen.

Av de utdrag från kunddatabasen som Evry åberopat framgår vilka uppgifter som förts in i de olika fälten i kunddatabasen. Av utdragen framgår att det är uppgifter om företagsnamn, adresser, telefonnummer, kontaktpersoner, intäkter, förväntade intäkter osv. De förevisade utdragen ger vid handen att det är faktauppgifter av olika slag som registreras i kunddatabasen. Vissa av uppgifterna baseras på bedömningar som har gjorts innan uppgifterna förts in, t.ex. om förväntade intäkter.

De utdrag som har förevistats innehåller enligt tingsrättens mening inga uppgifter som kan anses ha någon särskild grad av originalitet eller vara uttryck för individualitet. Tingsrättens slutsats är därför att den del av Evrys kunddatabas som Evry skapat inte har verkshöjd som innebär att den är skyddad som verk enligt URL.

Omfattas Evrys kunddatabas av katalogskyddet i upphovsrättslagen?

Av 5 kap. 49 § URL följer att den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering, har uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt. I förarbetena till bestämmelsen framhålls som exempel på arbeten som omfattas av bestämmelsen, bl.a. försäljnings- och utställningskataloger, adresskalendrar, tidtabeller och speciella räknetabeller (se NJA II 1961 s. 322).

Evrys kunddatabas innehåller ett mycket stort antal uppgifter som på ett systematiskt sätt har registrerats under olika flikar och rubriker. Totalt innehåller registret uppgifter om 220 kunder. Det finns uppgifter om kunderna under fyra olika fält, Contact, Opportunity, Account och Lead. Under Contact, Opportunity och Account finns cirka 5 000 informationsposter. Av M.K:s egna uppgifter framgår att Evrys säljare lägger omkring en timme per vecka på att registrera nya uppgifter i kunddatabasen. Enligt tingsrättens mening får kunddatabasen därmed anses innefatta ett stort antal uppgifter i den mening som avses i URL (jfr NJA 1985 s. 813). Kunddatabasen åtnjuter därför skydd enligt 5 kap. 49 § URL.

Kunddatabasen har byggts upp av anställda i Evry inom ramen för deras anställningsförhållanden. Evry är därmed innehavare av den rätt som följer med ett katalogskydd.

Har M.K. gjort intrång i Evrys rätt?

Den som har ett skydd enligt 5 kap. 49 § URL till ett arbete, dvs. ett katalogskydd, har en exklusiv rätt att ensam framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten. Fråga uppstår därmed om M.K. obehörigen har framställt exemplar av kunddatabasen och därigenom gjort intrång i Evrys ensamrätt.

Av 1 kap. 2 § andra stycket URL följer att framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar till verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.

Evry har gjort gällande att M.K. har framställt exemplar av kunddatabasen genom att den 3 juni 2012 exportera stora mängder uppgifter ur kunddatabasen och spara dem i excelfomrat i sin privata dropbox. Evry har också gjort gällande att M.K. därefter, den 16 juli 2002, har framställt ett nytt exemplar av kunddatabasen genom att göra en ny sammanställning av uppgifterna, den s.k. accessdatabasen. Evry har vidare gjort gällande att otillåtna exemplar har framställts på samtliga datorer där det funnits dropboxklienter som varit knutna till M.K:s dropboxkonto, dvs. på M.K:s stationära dator, M.K:s arbetsdator, M.K:s ipad och på de datorer där dropboxens ”original” varit sparade.

Tingsrätten konstaterar att M.K. den 3 juni 2012 har exporterat 4 568 poster i filerna Accont, Contact och Oppitunity i Evrys kunddatabas till sin privata dropbox och sparat dem i excelformat på sitt dropboxkonto. M.K. har härigenom framställt ett exemplar av Evrys kunddatabas. Av den skriftliga och muntliga utredningen framgår att M.K. den 16 juli 2012 har läst in de exporterade filerna till tabeller i programmet Microsoft Acess och sparat filerna på sitt dropboxkonto. M.K. har härigenom framställt ett nytt exemplar av kunddatabasen. Tingsrätten anser att M.K. därefter inte har framställt nya exemplar av kunddatabasen genom att spara de exporterade filerna och accessdatabasen i nya mappar i sin dropbox eller genom att ändra på mappstrukturen i sin dropbox.

Av M.K:s egna uppgifter framgår att det på M.K:s stationära dator i hans hem har funnits en dropboxklient som var knuten till hans dropboxkonto och att han på sin dator har haft en lokal kopia av Evrys kunddatabas. M.K. har härigenom på sin stationära dator framställt ett exemplar av kunddatabasen. Det framgår vidare att M.K. på sin ipad har haft en dropboxklient knuten till sitt dropboxkonto. Det är inte visat att det på M.K:s ipad har funnits någon lokal kopia av kunddatabasen sparad. Enbart det förhållandet att det i M.K:s ipad har funnits en dropboxklient kopplad till hans dropbox och en möjlighet att öppna och lokalt spara en kopia av innehållet i dropboxen innebär enligt tingsrättens mening inte att det framställts något exemplar av kunddatabasen på M.K:s ipad. Det är mot M.K:s bestridande inte heller visat att det på hans frus dator har funnits någon dropboxklient knuten till hans dropboxkonto eller någon lokalt sparad kopia av Evrys kunddatabas. Evry har gjort gällande att M.K. har låtit någon annan radera Xperitusmappen - innehållande Evrys kunddatabas - i M.K:s dropbox. Av logguppgifter framgår att raderingen av Xperitusmappen i M.K:s dropbox skedde på M.K:s stationära dator i hans hem och att det skedde samtidigt som intrångsundersökningen genomfördes i hans hem. Vid intrångsundersökningen var, förutom personal från Kronofogdemyndigheten, enbart M.K. och ett av hans barn i hans bostad. Barnet var sjukt och sängliggande. Det får därmed anses uteslutet att M.K. gett någon annan person i uppdrag att radera mappen. Tingsrätten anser inte heller att M.K. kan anses ha spridit kunddatabasen till de företag som administrerar dropboxens ”original”, dvs. Dropbox och Amazon, eftersom dessa företags policy är att information på enskilda dropboxkonton inte ska vara tillgängligt för den personal som administrerar kontona. Informationen på dropboxkonton sparas dessutom kodad varför företagen eller personalen inte ska kunna ta del av informationen. Det är slutligen inte visat att M.K. på någon annan dator har framställt exemplar av Evrys kunddatabas eller att han har spridit informationen till någon annan.

M.K. har invänt att hans export av kunddatabasen den 3 juni 2012 till sin dropbox skedde i syfte att säkra bevisning om hans bonus för utfört arbete i företaget och att exporten därför var tillåten. Han har vidare invänt att han skapade den s.k. accessdatabasen för att kunna förstå systemets uppbyggnad och lösa vissa uppgifter vid sitt konsultuppdrag för Evrys räkning på Statoil i Oslo.

Tingsrätten gör beträffande M.K:s invändningar följande bedömning.

Av M.K:s anställningsavtal med Evry följer att han har haft en tystnadsplikt beträffande företagets och dess kunders angelägenheter. Han har inte haft rätt att kopiera företagets eller kundföretags system, program eller annat material för användning för annan verksamhet. Av de affärsetiska riktlinjerna, som M.K. genom att underteckna anställningsavtalet har åtagit sig att följa, framgår bl.a. att han får använda koncernens utrustning och egendom till personliga syften endast om detta är bestämt i samband med anställningen eller om det är tillåtet enligt företagets regler eller riktlinjer.

Med det regelsystem som gäller för M.K:s anställning är det tingsrättens uppfattning att han inte haft rätt att kopiera över uppgifter i kunddatabasen till sitt privata dropboxkonto för att säkra bevisning om sin bonus.

M.K. har i förevarande fall exporterat mycket stora mängder uppgifter från kunddatabasen till sin privata dropbox. Tingsrätten konstaterar att exporten i sig har varit långt mer omfattande än som krävts för att säkra bevisning om hans bonus. Utredningen ger vid handen att om M.K. önskade säkra bevisning om sin bonus kunde han ha exporterat uppgifter som enbart gällde de företag som han arbetat med. Han kunde också ha gjort utskrifter av berörda vyer i kunddatabasen och sparat dem som bevisning. Tingsrätten konstaterar vidare att M.K. har sparat de exporterade filerna i en undermapp till en mapp med namnet Xperitus,vilket också framstår som svårförståeligt om ändamålet med innehavet var att säkra bevisning om bonusen. Tingsrätten finner att M.K:s invändning om att exporten den 3 juni 2012 skedde i syfte att säkra bevisning om bonusen och att exporteringen var tillåten inte kan godtas.

M.K. har vidare invänt att sammanställningen av uppgifterna den 16 juni 2012 i accessdatabasen gjordes för att förstå hur informationen kunde flyttas mellan olika system och för att förstå hur modulerna i systemet hängde samman. Tingsrätten konstaterar att M.K. - alldeles oavsett om dessa uppgifter är korrekta eller inte - under alla omständigheter inte har haft rätt att på sin privata dropbox göra sammanställningar av Evrys kunddatabas för att utföra arbetsuppgifter i Evry. Tingsrätten finner alltså att inte heller tillskapandet av accessdatabasen var tillåtet enligt M.K:s anställningsavtal.

Sammanfattningsvis har alltså M.K. framställt otillåtna exemplar av Evrys kunddatabas genom att exportera stora mängder uppgifter ur databasen till sitt privata dropboxkonto och genom att därefter sammanställa uppgifterna i en ny databas på dropboxkontot. Otillåtna exemplar har funnits på M.K:s dropboxkonto och på hans stationära dator i hemmet. M.K. har därigenom gjort sig skyldig till intrång i den upphovsrätt som tillkommit Evry.

Har Xperitus gjort intrång i Evrys rätt?

Evry har gjort gällande att M.K:s agerande även ska tillskrivas Xperitus och att även Xperitus därför också ska anses ha gjort intrång i Evrys rätt enligt URL.

M.K. har den 16 juni 2012 valts in i styrelsen för Xperitus moderbolag, Xperitus Holding AB. Det har samtidigt beslutats om en riktad nyemission till M.K. Det har också bestämts att M.K. skulle vara berättigad till utdelning i moderbolaget för 2012. M.K. har alltså sedan den 16 juni 2012 haft ett tydligt ekonomiskt intresse i Xperitus moderbolag, Xperitus Holding AB. Han har sedan han påbörjat anställning i Xperitus också haft ett formellt inflytande i Xperitus Holding AB.

M.K. har däremot inte ingått i styrelsen eller varit firmatecknare för Xperitus. Det har i målet inte gjorts gällande att han har haft någon form av ställningsfullmakt eller dylik ställning eller företrädesrätt i Xperius. Det har inte heller framkommit att någon av ställföreträdarna i Xperitus kände till att M.K. hade en kopia av delar av Evrys kunddatabas.

Tingsrättens slutsats är att det inflytande och intresse som M.K. har haft i Xperitus Holding AB inte kan anses ha inneburit att han bundit Xperitus. Xperitus har därför inte gjort intrång i Evrys upphovsrätt.

Vitesförbud enligt URL

Enligt 6 kap. 53 b § URL får domstol vid vite förbjuda den som vidtagit en åtgärd som inneburit intrång i den rätt som följer med katalogskyddet att fortsätta med åtgärden.

M.K. har gjort intrång i den rätt som följer med Evrys katalogskydd. Det finns därför förutsättningar att meddela ett vitesförbud mot honom.

Av förarbetena till bestämmelserna följer att vitesbeloppets storlek bör bestämmas så att fortsatt missbruk inte lönar sig (prop. 1993/94:122 s. 67). Med beaktande av den betydande mängd uppgifter som M.K. kopierat och att uppgifterna från konkurrenssynpunkt är mycket känsliga och det intresse som M.K. har i Xperituskoncernen, finner tingsrätten att vitet bör bestämmas till ett betydande belopp för att förhindra ett eventuellt fortsatt missbruk. Tingsrätten bestämmer vitets storlek till 500 000 kr.

Skadestånd enligt URL

Evry har yrkat skadestånd för utnyttjande av upphovsrätt med 150 000 kr.

Av 7 kap. 54 § första stycket URL följer att den som i strid med URL utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen. Tingsrätten finner att Evry har rätt till skälig ersättning av M.K. för att han har utan rätt kopierat Evrys kunddatabas.

M.K. har gjort sitt intrång uppsåtligen. Av 7 kap. 54 § andra stycket URL följer att om utnyttjandet har skett uppsåtligen ska ersättning betalas för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När ersättningen bestäms ska särskild hänsyn tas till

1. utebliven vinst,

2. den vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort,

3. skada på verkets anseende,

4. ideell skada, och

5. upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås.

Tingsrätten konstaterar att Evry inte har visat att bolaget lidit någon skada i form av utebliven vinst till följd av M.K:s intrång. M.K: har inte heller gjort någon vinst på intrånget. Det är inte visat att Evrys anseende eller anseendet avseende Evrys kunddatabas har skadats. Eftersom rätten till kunddatabasen innehas av Evry, som är ett företag, kan någon ideell skada inte anses ha uppstått. Evry har däremot ett betydande intresse av att intrång i form av kopiering av företagets upphovsrättsskyddade kunddatabas inte begås.

Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att M.K. ska betala skadestånd till Evry med 50 000 kr.

ANGREPP PÅ FÖRETAGSHEMLIGHETER

Utgör innehållet i kunddatabasen företagshemlighet?

Evry har gjort gällande att bolagets kunddatabas innehåller information om affärs- och driftsförhållanden som utgör företagshemlighet enligt lagen om företagshemligheter. Xperitus har godtagit att kunddatabasen innehåller information som utgör företagshemlighet. Tingsrätten delar parternas uppfattning att uppgifterna i kunddatabasen omfattas av bestämmelserna i lagen om företagshemligheter

Har M.K. och Xperitus angripit Evrys företagshemlighet?

Enligt lagen om företagshemligheter kan den som angripit en företagshemlighet av domstol förbjudas att utnyttja eller röja företagshemligheten. Den som utnyttjar eller röjer en företagshemlighet kan också åläggas att ersätta den skada som uppkommit (se 5 och 11 §§ lagen om företagshemligehter).

I förarbeten till bestämmelserna framhålls att med utnyttjande avses att ”någon i egen verksamhet praktiskt tillämpar den information som företagshemligheten innebär. Det ska vara fråga om ett kommersiellt utnyttjande, men det krävs inte att verksamheten går med vinst”. Med röjande avses att ”gärningsmannen avslöjar hemligheten för någon annan” (NJA II 1990 s. 586).

Tingsrätten konstaterar att M.K. utan rätt har kopierat betydande delar av Evrys kunddatabas. Han har gjort en sammanställning av uppgifterna i en ny databas och sparat de exporterade filerna och den nya databasen under en undermapp till en mapp med namnet Xperitus. M.K. har alltså utfört flera åtgärder som han inte haft rätt att göra enligt sitt anställningsavtal. Evry har dock inte visat att M.K. praktiskt har tillämpat den information i kunddatabasen som han kopierat i sin anställning hos bolaget. Evry har inte heller visat att M.K. har avslöjat innehållet i kunddatabasen för någon person i Xperitus eller för egna familjemedlemmar eller för någon annan. Evrys yrkande om vitesförbud och skadestånd enligt lagen om företagshemligheter ska därför avslås.

INTERIMISTISKA BESLUT

Till följd av den ovan redovisade bedömningen ska det intermistiska vitesförbudet enligt URL som meddelats mot M.K. stå fast, dock med den ändringen att vitesbeloppets storlek ska vara 500 000 kr. Vitesbeslutet enligt lagen om företagshemligheter ska upphävas.

De interimistiska beslut om vitesförbud som meddelats mot Xperitus ska upphävas.

RÄTTEGÅNGSKOSTNADER

Evry har yrkat ersättning för rättegångskostnader med sammanlagt 1 782 107 kr, varav 1 285 000 kr avser ombudsarvode. Xperitus och M.K. har yrkat ersättning med sammanlagt 1 627 146 kr, varav 1 330 660 kr avser ombudsarvode.

Evry har angett att av bolagets rättegångskostnader är hälften hänförlig till frågan om intrång i upphovsrätt och hälften till frågan om angrepp på företagshemlighet. Evry har också angett att en väsentlig del av Evrys rättegångskostnad varit påkallad om bara en av svarandena varit part i målet och att om Evry skulle ha framgång mot en av svarandena bör Evry därför få merparten av sina rättegångskostnader ersatta.

Xperitus och M.K. har angett att av deras rättegångskostnader är hälften hänförlig till Xperitus och hälften till M.K. samt hälften till talan enligt URL och hälften till talan enligt lagen om företagshemligheter.

Evrys talan mot Xperitus har avslagits. Xperitus har därmed rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Hälften av den ersättning för rättegångskostnad som Xperitus och M.K. har yrkat är hänförlig till Zperitus, dvs. 813 623 kr. Den yrkade ersättningen får vid beaktande av målets omfattning och Evrys anspråk anses skälig. Evry ska därför ersätta Xperitus för rättegångskostnader med 813 573 kr.

Evrys talan mot M.K. har bifallits beträffande den del som avser vitesförbud enligt URL. M.K. har också ålagts att betala skadestånd till Evry enligt URL. Evrys yrkande om vitesförbud och skadestånd enligt lagen om företagshemligheter har avslagits. Eftersom Evry och M.K. alltså har vunnit olika delar av målet och de delar som varje part vunnit respektive förlorat får anses vara lika stora, bör de stå sina rättegångskostnader själva.

DOMSLUT

Evrys yrkanden

1. EVRY Applications AB:s talan mot Xperitus AB avslås.

2. Tingsrätten förbjuder enligt 7 kap. 53 b § lagen (1960:409) om upphovsrätt till litterära verk M.K. vid vite av 500 000 kr att framställa exemplar av eller sprida EVRY Applications AB:s kunddatabas, inklusive utdrag ur kunddatabasen eller sammanställning av uppgifter hämtade ur kunddatabasen.

3. EVRY Applications AB:s yrkande om förbud enligt lagen (1960:729) om skydd för företagshemligheter för M.K. att utnyttja eller röja EVRY Applications AB:s företagshemligheter avslås.

4. M.K. ska till EVRY Applications AB betala skadestånd med 50 000 kr och ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 januari 2013 tills betalning sker.

Interimistiska beslut

5. Tingsrättens interimistiska beslut den 8 november 2012 mot Xperitus AB (punkterna 2 och 3), som fastställts av tingsrätten den 23 januari 2013, upphävs.

6. Tingsrättens interimistiska beslut den 8 november 2012 mot M.K. om förbud enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (punkten 2), som fastställts av tingsrätten den 23 januari 2013, ska bestå med den ändringen att vitet ska vara 500 000 kr.

7. Tingsrättens interimistiska beslut den 8 november 2012 mot M.K. om förbud enligt lagen om företagshemligheter (punkten 3), som fastställts av tingsrätten den 23 januari 2013, upphävs.

Rättegångskostnader

8. EVRY Applications AB ska ersätta Xperitus AB för rättegångskostnader med 813 573 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 10 oktober 2013 tills betalning sker. Av beloppet avser 665 330 kr ombudsarvode.

9. EVRY Applications AB och M.K. ska stå sin rättegångskostnad i den del av målet som avser EVRY Applications AB:s talan mot M.K.

Sekretess

10. Sekretessen enligt 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska bestå beträffande de utdrag ur EVRY Application AB:s kunddatabas som vid huvudförhandling har gåtts igenom inom stängda dörrar (tingsrättens aktbilagor 4-8).