Prop. 1985/86:30

om ändring i brottsbalken m.m. (mot brott mot borgenärer)

Regeringens proposition

- ww 1985/86. 30

om ändring i brottsbalken m. m. (om brott

mot borgenärer) Prop. 1985/86: 30

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 10 oktober 1985.

På regeringens vägnar

OIofPalme Sten Wickbom

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i ll kap. brottsbalken som bc- handlar gäldenärsbrotten, dvs kriminaliseringen av olika handlingssätt som strider mot vad en person bör iaktta med hänsyn till sina fordringsägare.

Enligt förslaget ändras bestämmelserna om oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer på så sätt att straffansvar kan följa på vissa förmögenhets- försämrande åtgärder som en person företar när han är på obestånd eller när det föreligger en påtaglig fara för att han skall komma på obestånd. Förslaget innebär vidare ökade möjligheter att vid den straffrättsliga be- dömningen ta hänsyn till skulder som kan förutses vid gärningstillfället men som då ännu inte har uppkommit. Ansvaret för vårdslöshet mot borgenärer begränsas till fall då någon genom sitt handlande försämrar sin förmögenhetsställning i avsevärd mån. Straffansvaret för försök till ored- lighet mot borgenärer utvidgas.

Lagändringarna avses trädai kraft den 1 januari 1986.

Lagförslagen i denna proposition har granskats av lagrådet. Proposi- tionen innehåller därför tre huvuddelar: lagrådsremissen (s. 9), lag- rådets yttrande (5. 46) och föredragande statsrådets ställningstagan— den till lagrådets synpunkter (s. 48"). Den som vill ta del av samtliga skäl för lagförslagen måste därför läsa alla tre delarna.

PJ

1. Förslag till Lag om ändring i brottsbalken

I-lärigenom föreskrivs i fråga om l 1 kap. brottsbalken att rubriken samt 1- 7 ss skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ll kap.

()m gäldenärsbrott Om brott mot horgem'irer m.m.

lä'

Gil/clenär. som förstör eller ge- nom gåva eller annan liknande åt- gärd avhänder sig egendom av bety- denhet och därigemmzjörsc'itter sig på obestånd ellerjiirrärrar sitt obe- stånd. dör-nes för 0 r c d lig h et mot borgenärer till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om gäldenär genom sådant förfa- rande framkallar allvarlig fara för att han skall komma på obestånd.

Den som. när han ärpå obestånd eller när påtagligfara_fi'ireliggerfr'jr att han skull komma på obestånd. förstör eller genom gåva eller nå- gon annan liknande åtgärd av— händer sig egendom av betydande värde, döms för oredlighet mot borgenärer till fängelse i högst två är. Detsamma skall gälla om någon genom sådant förfarande försätter sig på obestånd eller framkallar påtaglig fara för att han skall komma på obestånd.

Gäldenär, som vid konkurs eller förhandling om offentligt ackord för- tiger tillgång. uppgivcr obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift. skall ock. om ej uppgiften rättas innan den beedigas eller eljest lägges till grund för förfarandet, dömas för oredlighet mot borgenärer. Detsamma skall gälla. om gäldenär i samband med annan exekutiv för— rättning åberopar oriktig handling eller skenavtal och därigenom hindrar att erforderlig egendom genom förrättningen tages i anspråk för att bereda borgenär betalning eller säkerhet.

Gäldenär som. då konkurs är fö- restående. ur riket bortför tillgång av betydenhet med uppsåt att hålla den undan konkursen. så ock gäl- denär, som i konkurs undandragcr eller undanhåller "konkursförvalt- ningen tillgång, (lä/HUS likaledes för oredlighet mot borgenärer.

')

Gäldenär som. då konkurs är fö- restående, ur riket bortför tillgång av betydande värde med uppsåt att hålla den undan konkursen. eller gäldenär som i konkurs undandrar eller undanhåller konkursförvalt- ningen tillgång. döms likaledes för oredlighet mot borgenärer.

Är brott som i l & sägs att anse som grovt. skall för grov ore d lighet mot borge näre r dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas. om gäldenären beedigat oriktig uppgift

' Senaste lydelse 198l:827.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas. om gt'irningsmannen beedigat oriktig

Nuvarande lydelse

eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller om brottet varit av betydande omfatt— ning.

3.5—

Gäldenär. som fortsätter rörelse under förbrukande av avsevärda medel utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt eller inlåter sig på äventyrligt företag el— ler lättsinnig ansvarsförbindclse el— ler vidtager annan sådan åtgärd och som därigenom uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framkallar eller förvärrar obestånd. dömas för vårdslöshet mot borgenä— re r till fängelse i högst två år.

I—"r't'reslagen lydelse

uppgift eller begagnat falsk hand— ling eller vilseledande bokföring el- ler om brottet varit av betydande omfattning.

Den som. när han r'irpå obestånd eller när påtaglig fara_fi'ireliggerför att han skall komma på ol'n'stånd. fortsätter rörelse under förbrukan- de av avsevärda medel utan mot- svarande nytta för rörelsen eller le- ver slösaktigt eller inläter sig på äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindclsc eller vidtar an- nan sådan åtgärd och därigenom uppsåtligen eller av grov oaktsam- het fi'irsiimrar sin förmögen/tets- ställning i avsevr'ird mån. döms för vårdslöshet mot borgenä- rer till fängelse i högst två är. Vad som nu sagts skall gälla även ont gärningsmannen inte insåg men hade skälig anledning anta att han var på obestånd eller att påtaglig fara förelåg för att han skulle kom- ma på obestånd.

Gäldcnär, som vid konkurs eller förhandling om offentligt ackord av grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppgiver obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift, dömcs likaledes. om ej uppgiften rättas innan den beedigas eller eljest lägges till grund för förfarandet. för vårdslöshet mot borgenärer.

453

Gäldenär som. då han är på obe- stånd. gynnar viss borgenär genom att betala skuld som ej är förfallen, betala med annat än sedvanliga be— talningsmedel eller överlämna sä- kerhet som ej var betingad vid skul— dens tillkomst eller genom att vid- taga annan sådan åtgärd. dömes, om åtgärden avsevärt förringar andra borgenärers rätt. för man— namån mot borgenärer till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla. om gäldenären i otill- börligt syfte gynnar viss borgenär

: Senaste lydelse l981:827. " Senaste lydelse 197656.

Den som. då han är på obestånd, gynnar viss borgenär genom att be- tala skuld som ej är förfallen. betala med annat än sedvanliga betal- ningsmedel eller överlämna säker- het som ej var betingad vid skul- dens tillkomst eller genom att vidta annan sådan åtgärd, döms. om ät- gärdcn medför påtaglig fara för att andra borgenärers rätt skallförring- as avsevärt. för m a n n a m ä n mot borgenäre r till fängelse i högst två är. Detsamma skall gälla om nå— gon som är på obestånd i otillbör-

Prop. 1985/86: 30,

Nuvarande lydelse

på annat sätt än som nyss sagts och andra borgenärers rätt därigenom a l 'seviirt _förri n gas .

Föreslagen lydelse

ligt syfte gynnar viss borgenär på annat sätt än som nyss sagts och detta medför påtaglig fara för att andra borgenärers rätt skall för— ringas avsevärt.

Gäldenär. som för att främja ackord hemligen lämnar eller utlovar betal- ning eller annan förmån. dömes ock för mannamån mot borgenärer.

-4 bä

Om någon som är bokföring.?» skyldig enligt bokföringslagen(19761135) uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att bokföra affärshändclser eller bevara räken- skapsmaterial. lömnar oriktiga upp- gifter i bokföringen eller annars åsi- dosätter bokföringsskj'ldigheten och om rörelsens förlopp eller eko- nomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak he- dömas med ledning av bokföringen, döms han för bokföringsbrott till fängelse i högst två är eller. om brottet är ringa. till böter. Är brot- tet grovt. skall han dömas till fäng- else i lägst sex månader och högst fyra år.

För försök att. såsom i [ % tredje stycket sägs. ur riket bortföra till- gång dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokfö- ringsskyldighet enligt bokföringsla— gen (l976.'125) genom att underlåta att bokföra aff ärshändelser eller be- vara räkenskapsmaterial eller ge- nom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp. ekono- miska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak be- dömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängel- se i högst tvä år eller, om brottet är ringa. till böter. Är brottet grovt, skall han dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra är.

65

För försök till oredlighet mot borgenärer enligt ] äförsta stycket eller försök till sådan oredlighet en— ligt 1 & tredje stycket som innebär- att tillgång bortförs ur riket döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap.

755

Begår den som är i gäldenärs stäl- le en gärning som avses i detta kapi- tel. skall han dömas såsom om han själv vore gäldenär. Vad som nu har sagts om gäldenär skall ifråga om en sådan gärning som utses i 5 & gälla den bokföringsskyldige.

Borgenär, som i fall varom för— mäles i 4 & tager eller låter åt sig utlova betalning. säkerhet eller an- nan förmån. dömas för medverkan

* Senaste lydelse I982:150. 5 Senaste lydelse 1982:150.

Begär den som är i en gäldenärs ställe en gärning, för vilken ansvar för gäldenär är föreskrivet i detta kapitel. skall han dömas såsom om han själv vore gäldenär.

Borgenär som i fall som avses i 4 så tar eller låter åt sig utlova betal- ning. säkerhet eller annan förmån. döms för medverkan till brottet en—

Nuvarande f_ler'lSP Föl'c's'lugen lyda/.te Prop. WS$/862 30

till brottet endast om han brukar dast om han brukar otillbörligt hot otillbörligt hot eller otillbörligt löfte eller otillbörligt löfte om förmån el- om förmått eller handlar i hemligt lcr handlar i hemligt samförstånd samförstånd med gäldenären. med gärningsmannen.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1986.

Prop. 1985/86: 30 2 Förslag till Lag om ändring i konkurslagen (1921: 225")

Härigenom föreskrivs att 55, 185 b och 219 åå konkurslagcn (19211225) skall ha följande lydelse.

Nin-'aranda lydelse Föreslagen lydelse

55 å'

Förvaltaren skall så snart ske kan upprätta skriftlig berättelse om boets tillstånd. så ock om orsa- kerna till gäldenärens obestånd. så- vitt de. kunnat utrönas. I berättelsen skall upptagas en översikt över till- gångar och gäld av olika slag även- som särskilt anmärkas, huruvida förhållande har förekommit som kan föranleda återvinning till kon- kursboet och huruvida skälig anled- ning förefinnes till antagande. att gäldenären gjort. sig skyldig till gäl- denärsbmtt. Förefinnes anledning till antagande. som nyss sagts. skall grunden därför angivas. Om gäl- denären är eller under det senaste året före konkursansökningen varit bokföringsskyldig. varde i berättel- sen tillika anmärkt, vilket bokfö- ringssystem han har tillämpat och hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts; och skall i sådant fall vid berättelsen fogas den av gäldenären senast uppgjorda balansräkningen. Finns det skälig anledning till anta- gande att gäldenären eller, om den- ne är en juridisk person. någon så- dan företrädare som avses i l99bå har förfarit på ett sådant sätt att näringsförbud enligt samma para- graf kan meddelas, skall även det angivas jämte grunden för antagan- det.

Förvaltaren skall så snart ske kan upprätta skriftlig berättelse om boets tillstånd. så ock om orsa- kerna till gäldenärens obestånd, så- vitt de kunnat utrönas. l berättelsen skall upptagas en översikt över till- gångar och gäld av olika slag även- som särskilt anmärkas. huruvida förhållande har förekommit som kan föranleda återvinning till kon- kursboet och huruvida skälig anled- ning förelinnes till antagande. att gäldenären gjort sig skyldig till brott som avses i ]] kap. brottsbal- ken. Föreftnnes anledning till anta- gande. som nyss sagts. skall grun- den därför angivas. Om gäldenären är eller under det senaste året före konkursansökningen varit bokfö- ringsskyldig.varde i berättelsen till- lika anmärkt. vilket bokföringssy- stem han har tillämpat och hur bok- föringsskyldigheten har fullgjorts; och skall i sådant fall vid berättel- sen fogas den av gäldenären senast uppgjorda balansräkningen. Finns det skälig anledning till antagande att gäldenären eller, om denne är en juridisk person, någon sådan före- trädare som avses i 199 b & har för— farit på ett sådant sätt att närings- förbud enligt samma paragraf kan meddelas. skall även det angivas jämte grunden för antagandet.

Avskrift av berättelsen med den balansräkning. som må vara därvid fogad. skall av förvaltaren utan dröjsmål tillställas konkursdomaren och tillsynsmyndigheten samt varje borgenär, som det begär.

Om förvaltaren finner att gälde- nären kan misstänkas för gälden- ärsbratt. skall han omedelbart un- derrätta allmän åklagare därom och därvid angiva grunden för misstan-

' Senaste lydelse 19802264.

Om förvaltaren finner att gälde- nären kan misstänkas för brott som avses i ll kap. brottsbalken. Skall han omedelbart underrätta allmän åklagare därom och därvid angiva

Nuvarande fvt/else

ken. Detsamma gäller om gäldenä— ren har drivit näringsverksamhet och det under konkursförvaltning- en kommer fram att gäldenären kan misstänkas för annat brott av ej ringa beskaffenhet. som har sam- band tncd verksamheten. Kan det misstänkas att gäldenären eller. om denne är en juridisk person. någon SåÖJn företrädare som avses i 199 b & har förfarit på ett sådant sätt att näringsförbud enligt samma para- graf kan meddelas, skall förvaltaren omedelbart underrätta åklagaren 'om detta och ange grunden för misstanken.

Föreslagen lydelse

grunden för misstanken. Detsamma gäller om gäldenären har drivit nä- ringsverksamhet och det under konkursförvaltningen kommer fram att gäldenären kan misstänkas för annat brott av ej ringa beskaffen- het. som har samband med verk- samheten. Kan det misstänkas att gäldenären eller, om denne är en juridisk person. någon sådan före- trädare som avses i 199 b % har för- farit på ett sådant sätt att närings- förbud enligt samma paragraf kan meddelas. skall förvaltaren omedel- bart underrätta äklagaren om detta och ange grunden för misstanken.

185 b 53 I fråga om förvaltarens allmänna åligganden äga 51, 51 a och 52 55. 53 & första stycket, 57 s", 58%; första och andra styckena samt 60,5 andra stycket motsvarande tillämpning. Vidare äger 54 & motsvarande tillämp- ning.

Förvaltaren skall lämna konkurs- domarcn och tillsynsmyndigheten skriftlig uppgift om orsakerna till gäldenärens obestånd, såvitt de kunnat utrönas. Samtidigt skall an- märkas, om det har förekommit för- hållande som kan föranleda återvin- ning till konkursboet och om det finns skälig anledning antaga att gäldenären gjort sig skyldig till gäl- denärsbrott. Finns anledning till så- dant antagandc, skall grunden där- för angivas. Om gäldenären är eller under det senaste året före kon- kursansökningen varit bokförings- skyldig, skall vidare anmärkas. vil- ket bokföringssystem han har till— lämpat och hur bokföringsskyldig- heten har fullgjorts. I sådant fall skall samtidigt den av gäldenären senast uppgjorda balansräkningen ingivas. Finns det skälig anledning till antagande att gäldenären eller, om denne är enjuridisk person, nå- gon sådan företrädare som avses i 199 hå har förfarit på ett sådant sätt att näringsförbud enligt samma paragraf kan meddelas. skall även det angivas jämte grunden för anta- gandet.

: Senaste lydelse 1980264.

Förvaltaren skall lämna konkurs- domaren och tillsynsmyndigheten skriftlig uppgift om orsakerna till gäldenärens obestånd. såvitt de kunnat utrönas. Samtidigt skall an- märkas, om det har förekommit för- hållande som kan föranleda återvin- ning till konkursboet och om det finns skälig anledning antaga att gäldenären gjort sig skyldig till brott som avses i ll kap. brottsbal- ken. Finns anledning till sådant an— tagande. skall grunden därför angi- vas. Om gäldenären är eller under det senaste året före konkursansök- ningen varit bokföringsskyldig. skall vidare anmärkas. vilket bok- föringssystem han har tillämpat och hur bokföringsskyldigheten har fullgjorts. I sådant fall skall samti- digt den av gäldenären senast upp- gjorda balansräkningen ingivas. Finns det skälig anledning till anta- gande att gäldenären eller, om den- ne är en juridisk person. någon så- dan företrädare som avses i 199 b 5 har förfarit på ett sådant sätt att näringsförbud enligt samma para- graf kan meddelas, skall även det angivas jämte grunden för antagan- det.

Prop. l985/86: 30 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Så snart kunskap har vunnits om löne- eller pensionsskuld skall förval- taren anmäla sådan skuld till kronofogdemyndigheten i den ort där gälde- nären bör svara i tvistemål som angå gäld i allmänhet. Finns ej löne- eller pensionsskuld. skall förvaltaren anmärka detta i bouppteckningen.

Bouppteckningen skall jämte uppgifter enligt andra stycket tillställas konkursdomaren och tillsynsmyndigheten snarast och senast en månad från konkursbeslutct. När särskilda omständigheter föreligga. får konkurs- domaren bevilja uppskov.

()m förvaltaren finner att gälde- nären kan misstänkas for att ha gjort sig skyldig till gäldenr'irsbrml, skall han omedelbart underrätta all- män åklagare därom och därvid an— giva grunden för misstanken. Det- samma gäller om gäldenären har drivit näringsverksamhet och det under konkursförvaltningen kom- mer fram att gäldenären kan miss- tänkas för annat brott av ej ringa beskaffenhet, som har samband med verksamheten. Kan det miss— tänkas att gäldenären eller. om den- ne är en juridisk person. någon så- dan företrädare som avses i 199 b & har forfarit på ett sådant sätt att- näringsförbud enligt samma para— graf kan meddelas. skall förvaltaren omdelbart underrätta åklagaren om detta och ange grunden för misstan- ken.

Om förvaltaren finner att gälde- nären kan misstänkas för att ha gjort sig skyldig till brott som avses i 11 kap. brottslmlken, skall han omedelbart underrätta allmän åkla- gare därom och därvid angiva grun- den för misstanken. Detsamma gäl- ler om gäldenären har drivit nä- ringsverksamhet och det under konkursförvaltningcn kommer fram att gäldenären kan misstänkas för annat brott av ej ringa beskaffen- het. som har samband med verk- samheten. Kan det misstänkas att gäldenären eller, om denna är en juridisk person. någon sådan före- trädare som avses i 199 b 5 har för- farit pä ett sådant sätt att närings- förbud enligt samma paragraf kan meddelas. skall förvaltaren omedel- bart underrätta åklagaren om detta och ange grttnden för misstanken.

219 53

Åtal mot gäldenär för gäldenärs- brott, sä ock åtal för förbrytelse. som omförmäles i 213 &. må väckas vid den rätt. där konkursen är eller varit anghängig.

Åtal mot gäldenär för brott som avses i 11 kap. brottsbalken. så ock åtal för lförbrytelse, som omför- mäles i 213 s. må väckas vid den rätt. där konkursen är eller varit an- hängig.

'1"alan. som avses i 216 &. skall anhängiggöras vid den rätt. dit målet om gäldenärens försättande i konkurs hänskjutits eller skolat hänskjutas. och må i nämnda mål utan stämning väckas. ändå att den. mot. vilken sådan talan föres, är tillstädes genom ombud.

Denna lag träderi kraft den ljanuari 1986.

3 Senaste lydelse 1979340.

J ustitiedepartementet ' Prop. 1985/86: 30

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den (»juni 1985

Närvarande: statsministern Palme. ordförande och statsråden l. Carlsson. Lundkvist. Feldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon, Hjelm-Wallén. Peter- son. Andersson, Boström. Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carls- son. Holmberg. Hellström. Thunborg. Wiekbom

Föredragande: statsrådet Wickbom

Lagrådsremiss om ändring i brottsbalken (om brott mot borgenärer m. m.).

1 Inledning

Genom ett beslut den 30 mars 1982 förordnade dåvarande chefen för justitiedepartementet en särskild sakkunnig' att inom departementet göra en översyn av bestämmelserna om straff för gäldenärsbrott.

1 november 1982 tillkallade regeringen en kommission2 med uppdrag att lämna förslag om åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Kommissionen. som antog namnet kommissionen (Ju 1982:05) mot ekonomisk brottslighet. skulle enligt sina direktiv lägga fram förslag till bl. a. lagstiftningståtgärder på det straffrättsliga området. Den 17 februari 1983 beslöt min företrädare att resultatet av den särskilda översynen beträffande gäldenärsbrott skulle redovisas till kommissionen.

1 en skrivelse till regeringen i november 1983 redovisade kommissionen sina överväganden om behovet av nya bestämmelser om gäldenärsbrott. Som bilaga till skrivelsen fogade kommissionen promemorian (Ds Ju 1983zl7) Gäldenärsbrott som utarbetats inom ramen för den särskilda översynen. Kommissionen förklarade sig i huvudsak ställa sig bakom de förslag som återfinns i promemorian. Skrivelsen och promemorian har remissbehandlats.

Till protokollet i detta ärende bör fogas dels skrivelsen från kommis- sionen som bilaga ]. dels ett avsnitt ur promemorian där huvudpunkterna i förslaget sammanfattas som bilaga 2, dels promemorians lagförslag som bilaga 3 och dels en sammanställning över remissyttrandena som bilaga 4.

: Numera professorn Madeleine Löfmarck. ' Numera landshövdingen Sven Heurgren. ordförande. regeringsrådet Gunnar Björne och riksdagsledamoten Arne Nygren.

2. Allmän motivering 2.1 Behovet. av en reform

Bestämmelsernai 11 kap. brottsbalken (BrB) om gäldenärsbrott tillhör den lagstiftning som har särskild betydelse för samhällets åtgärder mot ekono- misk brottslighet. En inte obetydlig del av den mer allvarliga ekonomiska brottsligheten utgörsjust av olika former av gäldenärsbrott.

Bestämmelserna om gäldenärsbrott kan sägas rikta sig mot olika hand- lingssätt som strider mot vad en person bör iaktta av hänsyn till sina fordringsägare. Det gäller bl.a. förfaranden som gar ut på att undandra borgenärerna tillgångar och vissa fall då en person av vårdslöshet framkal- lar eller förvärrar sitt obestånd. Det är också under vissa omständigheter straffbart att åsidosätta sin hokföringsskyldighet liksom att gynna någon borgcnär på de andras bekostnad.

Den allmänna utformningen av bestämmelserna om gäldenärsbrott går tillbaka på den strafflagsreform beträffande förmögenhetsbrotten som ge- nomfördes är 1942 på grundval av förslag av 1937 års straffrättskommitté.

Antalet anmälda gäldenärsbrott var under lång tid relativt konstant. Under tioårsperioden 1969—1978 registrerades i genomsnitt knappt 500 anmälda gäldenärsbrott per år. År 1979 inleddes emellertid en period med mycket kraftiga ökningar i antalet anmälningar. Fram t.o.m. år 1983 hade anmälningarna i stort sett femdubblats och uppgick då till 2 439. Det ökade antalet anmälningar har också bidragit till att balanserna av outredda brottsanmälningar har vuxit.

Antalet domar, åtalsunderlåtelser och strafförelägganden uppgick under lång tid till ca 200 om året. Efter år 1980 har emellertid också lagföringarna ökat snabbt. År 1983 var antalet 940. Av dessa avsåg 833 lagföring genom dom.

Bokföringsbrott är det klart vanligaste av gäldenärsbrotten. Av domarna är 1983 avsäg 713 just bokföringsbrott. Procentuellt har emellertid domar för övriga gäldenärsbrott ökat i ungefär samma omfattning som domarna för bokföringsbrott. '

År 1978 dömdes tio personer till fängelse för gäldenärsbrott. År 1983 var antalet fängelsedomar 156. Andelen domar till fängelse ökade från 7% år 1978 till 19% är 1983. Om man undantar bokföringsbrotten var andelen fängelsedomar det senare året 44%. Fortfarande är emellertid villkorlig dom den vanligaste påföljden. Detta kan bl. 3. ha att göra med att det ofta förflyter lång tid mellan den straffbara handlingen och domen.

Det finns olika anledningar till att antalet anmälda och lagförda gälde- närsbrott har ökat så kraftigt under senare år. En orsak är att effektiviteten i den brottsuppdagande verksamheten har förbättrats på ett påtagligt sätt. Polis- och åklagarväsendet har tillförts väsentligt ökade resurser för åtgär- der mot den ekonomiska brottsligheten. En stor del av dessa användsjust för gäldenärsbrotten. Handläggarnas kompetens har också allmänt sett ökat genom omfattande utbildningsinsatser. Såväl polis- som äklagarvä— sendet har dessutom fått stöd genom att särskilda tjänster för ekonomer inrättats.

Vad som främst torde ha ökat antalet anmälningar om misstanke om gäldenärsbrott är emellertid ändringar i konkurslagstiftningen.

Konkurs utgör visserligen sedan länge inte någon formell förutsättning för ansvar för gäldenärsbrott. I praktiken upptäcks emellertid de llesta gäldenärsbrott i anslutning till att gäldenären går i konkurs. Brotten har då också i allmänhet ett nära samband med de förhållanden som föranlett konkursen.

Olika undersökningar som utfördes under 1970-talet tydde på att det förekom gäldenärsbrott i samband med väsentligt fler konkurser än som svarade mot de fall där en anmälan skett till äklagarmyndighet. 1 första hand gällde detta de s. k. fattigkonkurserna. I dessa konkurser förordnades ingen konkursförvaltare och någon skyldighet att göra anmälan om miss- tänkt brottslighet föreläg därmed inte heller.

Genom lagstiftning som trädde i kraft den ljanuari 1980 (SFS 1979: 340.) gjordes omfattande ändringar i bestämmelserna om konkursförvaltning och tillsyn över sådan förvaltning. Ändringarna innebar bl. a. att systemet med fattigkonkurser ersattes med en ny ordning för handläggning av mind- re konkurser. Numera skall en förvaltare förordnas i alla konkurser. Också i de mindre konkurserna skall förvaltaren utreda orsakerna till obeständet och undersöka om gäldenären kan misstänkas för gäldenärsbrott. Om han finner att detta är fallet. skall han omedelbart underrätta åklagaren och ange grunden för misstanken.

Dessa ändringar har helt naturligt gett upphov till ett ökat antal anmäl— ningar. något som också förutsågs vid reformen. Att antalet anmälningar om gäldenärsbrott har ökat måste naturligtvis också ses mot bakgrund av att konkurserna har ökat i antal.

Utvecklingen har inneburit att gäldenärsbrotten har kommit att ta en allt större andel av rättsväsendets resurser i anspråk. Behovet av resurser gör sig särskilt gällande med hänsyn till de speciella svårigheter som ofta föreligger pä utredningsstadiet när det gäller sådan brottslighet. Brotts— utredningarna blir ofta mycket omfattande och tidskrävande. Inte sällan är det nödvändigt att gå igenom och rekonstruera komplicerade ekonomiska transaktioner som sträcker sig över flera år. En rad olika juridiska och fysiska personer kan vara inblandade i transaktionerna. Utredningsmatc- rialet blir ofta omfattande och sväröverskädligt. Bevisproblemen är många gånger mycket besvärliga inte bara när det gäller att klarlägga det faktiska händelseförloppct och den misstänktes ekonomiska ställning vid olika tidpunkter, titan också i fråga om vad den misstänkte insett eller bort inse i olika skeden. Detta påverkar inte endast polisens och åklagarnas arbete. Också rättegångarna blir ofta långvariga och komplicerade.

Redan i mitten av 1970-talet. således före de senaste årens kraftiga ökning av antalet anmälningar, beräknade riksåklagaren (RÅ) att omkring 50 % av arbetstiden för länsåklagarna — som då i princip skulle utföra äklagaruppgifterna vid gäldenärsbrott — användes för handläggning av förundersökningar om sådan brottslighet. Det var bl. a. mot den bakgrun- den som vissa ändringar i regleringen av gäldenärsbrotten genomfördes år 1976 (prop. 1975/76: 82. JuU 20, rskr 150, SFS 1976: 56). Huvudsyftet med ändringarna var att söka ta till vara rättsväsendets resurser på ett effektiva- re sätt och koncentrera dem på mer allvarliga fall.

Ändringarna innebar bl. a. att en gäldenär kan dömas för oredlighet mot borgenärer redan om han har framkallat allvarlig fara för att han skall komma på obestånd. att åtal för vårdslöshet mot borgenärer endast skall ske när ett åtal är påkallat från allmän synpunkt samt att straffansvaret för mannamän mot borgenärer har inskränkts i fråga om betalning av förfallna skulder med vanliga betalningsmedel.

(')cksä de ändringar i bestämmelsen om bokföringsbrott sotn genomför- des är 1982 (prop. 1981/82z85. JuU 31. rskr 159. SFS 1982: 150") hade sin bakgrund i bl.a. de utredningssvärigheter som gäldenärsbrotten är förena- de med. Bevisproblemen har ofta berott på att bokföringsskyldigheten äsidosatts eller att räkenskapsmaterialet inte har bevarats. Det har då i praktiken ibland varit nästan omöjligt att rekonstruera en rörelses förlopp, ekonomiska resultat eller ställning vid olika tidpunkter. Ändringarna inne- bar bl. a. att de bokföringspliktiga vid straffansvar blev skyldiga att förvara sina bokföringshandlingar på ett betryggande sätt. Straffet för bokförings- brott skärptes också genom att en särskild straffskala för grovt brott infördes.

De ändringar av bestämmelserna om gäldenärsbrott som jag nu berört har utan tvekan inneburit en viss lättnad när det gäller den praktiska handläggningen. De har dock visat sig vara otillräckliga för att kompensera den mycket kraftiga uppgången i antalet anmälda ärenden. Trots lagänd- ringarna och trots de kraftigt ökade resurserna hos polis och åklagare har balanserna vuxit efter hand. "Dessutom bör nämnas att en nyligen avslutad undersökning av företagskonkurser (BRÅ Forskning 1985: 1) tyder på att det fortfarande finns en omfattande dold brottslighet.

De stora balanserna påverkar självfallet den tid som förflyter innan ärendena blir slutförda. Det tar idag ofta lång tid från det att anmälan görs till dess ärendet slutligt avgörs. Denna tidsutdräkt har naturligtvis en rad negativa konsekvenser. Ett snabbt förfarande är allmänt sett av stor bety- delse för tilltron till rättsväsendet. Det går inte att bortse från att det. om det förflutit lång tid mellan den brottsliga gärningen och lagföringen, kan vara svårare att döma ut den sanktion som svarar mot brottets grovhet. Om många ärenden drar ut på tiden, kan detta därför innebära problem när det gäller att upprätthålla en enhetlig och konsekvent päföljdspraxis.

För den enskilde kan vetskapen om att det föreligger en brottsmisstanke som utreds innebära en personlig påfrestning. Inte heller med hänsyn till den misstänkte är det därför acceptabelt att det tar alltför lång tid från det att ett ärende anmäls till dess att det slutligt avgörs. Det är också av detta skäl angeläget att lagstiftning och myndighetsinsatser anpassas så att onö- diga tidsutdräkter undviks.

En av de riktlinjer för det framtida arbetet mot ekonomisk brottslighet som riksdagen nyligen har antagit (prop. 1984/85132. JuU 28. rskr 270) gäller just vikten av åtgärder i syfte att främja ett snabbare förfarande. Betydelsen av ändringar i olika straffbestämmelser när det gäller att åstad- komma ett effektivt och snabbt förfarande skall inte undervärderas. [ propositionen (s. 35) anförde jag i anslutning till denna riktlinje att snabb- heten i förfarandet inte beror endast på själva förfarandets uppläggning och tillgängliga resurser. Straffbestämmelsernas utformning är också av stor

betydelse eftersom det är dessa som styr vilken utredning och vilken bevisning som krävs i det enskilda fallet.

Som kommissionen mot ekonomisk brottslighet har framhållit beror utredningsproblemen vid gäldenärsbrott bl.a. på straflbestämmelsernas utformning. Straffansvarets omfattning är i vissa hänseenden oklar och i praktiken starkt begränsat genom de krav på bevisning som följer av hur man valt att utforma sträftbuden.

Huvudsyftet med promemorians lagförslag har varit att förenkla regel- systemet och därigenom göra det lättare att tillämpa reglerna i praktiken. De förslag till ändrade brottsbeskrivningar som har lagts fram syftar bl. a. till att söka minska bevissvårigheterna. Ambitionen har varit att uppnå detta utan att därför generellt utvidga det straffbara området.

Remissinstanserna har i stort sett genomgående vitsordat att gäldenärs- brotten är förenade med särskilda problem i utredningshänseende och att det finns ett klart behov av att se över och förenkla straftbestämmelserna i syfte att förenkla och effektivisera handläggningen.

Det är också min uppfattning att det är angeläget att pröva förutsättning— arna för att genom ändrade brottsbeskrivningar åstadkomma en effektivare och snabbare handläggning. Det är dock samtidigt viktigt att framhålla att sådana ändringar inte får gå ut över anspråken på att lagstiftningen blir så klar och tydlig som möjligt. Självfallet gäller vidare att kriminaliseringen inte bör få omfatta andra fall än sådana som framstår som straffvärda. Den vägledande principen måste vara att kriminalisering endast tillgrips mot verkligt straffvärda förfaranden, dvs. handlingssätt som från allmänna synpunkter framstår som så allvarliga att man inte anser sig kunna undvara en straffrättslig sanktion från samhällets sida. Också denna fråga belystes i propositionen om riktlinjer för det framtida arbetet mot ekonomisk brotts- lighet (s. 30 f.).

På samma sätt som när det gäller andra brott kan utredningsproblemen vid gäldenärsbrott självfallet hänföra sig till frågan huruvida den misstänk- te över huvud taget har företagit de faktiska åtgärder som misstanken avser. I det hänseendet är det enligt min mening uppenbart att det saknas utrymme för att genom ändrade brottsbeskrivningar på något mera påtag- ligt sätt underlätta utredningsförfarandet.

Vad som har förorsakat särskilda problem är emellertid inte i första hand bevisningen om åtgärderna som sådana. Problemen har snarare vållats av den skyldighet för åklagarna som lagen i princip innebär att vid brotten oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer visa dels att ett förfarande har framkallat eller förvärrat gäldenärens obestånd. dels att denna effekt har omfattats av den misstänktes uppsåt eller oaktsamhet. Det är framför allt på dessa punkter som utredningarna många gånger har fått en sådan omfattning och tagit sådan tid i anspråk. att det ibland kan ha framstått som tveksamt om insatserna stått i rimlig proportion till förfarandenas straffvärde och intresset av lagföring i det enskilda fallet.

Begreppet obestånd är hämtat från konkursrätten och innebär att gäl- denären inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Huruvida obestånd föreligger kan man inte avgöra endast genom att se till gäldenärens ekonomiska ställning vid en viss

M

tidpunkt. Det är nödvändigt att dessutom göra en prognos om den framtida utvecklingen. Exempelvis kan faktorer som gäldenärens möjligheter att få län eller betalningsuppskov eller konjunkturläget i gäldenärens bransch påverka bedömningen av om obestånd skall anses föreligga.

Obestånd är den allmänna konkursgrunden enligt svensk rätt. Bl. a. med hänsyn till att obestånd är ett så komplext och svårbedömt begrepp finns emellertid inom konkursrätten olika hjälprcgler som medför att utrednings- oeh bevisproblem i allmänhet undviks. Om gäldenären själv uppger att han är på obestånd. skall sålunda detta godtas. om inte särskilda skäl föranle- der något annat. Är det en borgenär som ansöker om att en gäldenär skall försättas i konkurs. skall borgenären visserligen i princip styrka obestån- det. I praktiken är det emellertid nästan undantagslöst så att obeständet anses visat genom tillämpning av någon av de presumtionsregler som konkurslagstiftningen innehåller. Dessa innebär att när borgenären kan visa att ett visst förhållande föreligger. gäldenären skall anses vara på obestånd, om han inte kan bevisa motsatsen.

De problem som obeståndsbegreppet medföri samband med gäldenärs— brotten hänför sig dock endast i begränsad utsträckning till frågan om obestånd förelågjust vid konkursutbrottet eller i omedelbar anslutning till detta. Vad som vållar problem är bedömningen av i vad mån obestånd förelåg i samband med förfaranden som kan ha vidtagits ätskillig tid före själva konkursutbrottet. Problemen är i detta hänseende likartade med dem som gör sig gällande när fråga uppkommer om återvinning i konkurs.

Konkursrättens bestämmelser om återvinning innebär att vissa i princip giltiga rättshandlingar kan bringas att återgå. Syftet med återvinningsinsti— tutet brukar sägas vara att i en obeståndssituation dels motverka en för boets avveckling skadlig kapplöpning mellan borgenärcrna. dels förhindra att gäldenären undandrar borgenärerna egendom.

Även den prövning som skall göras när återvinning aktualiseras är emellertid ofta mindre komplicerad än den straffrättsliga. Det är sålunda inte en genomgående förutsättning för återvinning att det kan visas att gäldenären vid tidpunkten för rättshandlingen var på obestånd eller att han genom denna försattes på obestånd. Beträffande en rad olika transaktioner är det tillräckligt för återvinning att rättshandlingen fullbordats inom en viss period före den s. k. fristdagen. vilken normalt är den dag då konkurs— ansökningen kom in till domstol. Fullbordades rättshandlingen tidigare än så. är återvinningssvaranden för att undvika återvinning i vissa fall tvung- en att visa att gäldenären vid rättshandlingen varken var på obestånd eller genom denna försatte sig på obestånd.

Såväl beträffande konkursgrunden som i fråga om förutsättningarna för återvinning använder man sig således inom konkursrätten av olika former av h_iälpregler som på väsentliga punkter underlättar förfarandet och mins- kar behovet av mer omfattande utredningar i det enskilda fallet. Någon motsvarighet till dessa bestämmelser finns inte i fråga om straffansvaret. 1 det sammanhanget har åklagaren i princip den fulla bevisbördan för att gäldenären genom sitt förfarande har framkallat eller förvärrat sitt obe- stånd. Att det vid oredlighet mot borgenärer efter 1976 års lagändringar är tillräckligt att gäldenären har framkallat allvarlig'fara för att han skall

komma på obestånd har i praktiken visat sig vara av begränsad betydelse Prop. |985/86: 30 för att underlätta utredningarna.

Problemen vid det straffrättsliga förfarandet inskränker sig dock inte till att åklagaren inte kan stöda sig på h_ii-"tlpregler när det gäller att styrka den faktiska ekonomiska situationen vid en viss tidpunkt och den inverkan som ett visst förfarande har haft på denna. Härtill kommer såsom redan nämnts att han måste visa att gäldenären genom sina åtgärder uppsåtligen eller. vid vårdslöshet mot borgenärer. i vart fall av grov oaktsamhet har framkallat eller förvärrat sitt obestånd. Ofta är det just bevisningen angående denna s.k. subjektiva täckning som leder till att utredningarna får en så stor omfattning och blir så komplicerade.

För att åstadkomma enklare och effektivare bestämmelser mot gälde- närsbrott är det enligt min mening nödvändigt att ändra på de krav som nu gäller beträffande gäldenärens obestånd och den inverkan hans åtgärder skall ha haft på detta. Samtidigt står det emellertid klart att den form av hjälpregler som används i konkursrätten i syfte att bl. a. förenkla förfaran- det av principiella skäl inte kan komma i fråga när det gäller det straffrätts- liga ansvaret.

Frågan om en ändring beträffande obeståndsrekvisitet blir därmed en huvudpunkt i de förslag jag här avser att anmäla. Dessutom aktualiseras emellertid ett par andra spörsmål. Innan jag går in på de konkreta lagstift- ningsfrågorna vill jag dock något uppehålla mig vid frågan om vilka all- männa principer som lämpligen bör vara vägledande vid en ändrad lagstift- ning på området.

2.2. Allmänna principer för en ny lagstiftning

Gäldenärsbrotten hör systematiskt till brottsbalkens bestämmelser om för- mögenhetsbrott. Förmögenhetsbrotten var de brott som först blev föremål för lagstiftning i det successiva reformarbete som avslutades med att brottsbalken trädde i kraft år 1965. Bestämmelserna om förmögenhetsbrott fick, som jag tidigare nämnde. i huvudsak sin nuvarande utformning ge— nom lagstiftning år 1942. .

] betänkandet (SOU 1983: 50") Översyn av lagstiftningen om förmögen- hetsbrott utom gäldenärsbrott har förmögenhetsbrottsutredningen lämnat förslag till delvis mycket ingripande förändringar i regleringen av förmö- genhetsbrotten. Förslagen avser bl. a. bestämmelsernas systematiska upp- byggnad och lagstiftningens tekniska utformning. Utredningens förslag omfattar dock inte gäldenärsbrotten. Dessa har i stället behandlats i den inledningsvis nämnda promemorian (Ds Ju 1983: l7) Gäldenärsbrott. Ock- så promemorians förslag är av principiellt genomgripande slag och innebär att brottsbeskrivningarna ges en helt ny systematisk utformning.

Sedan bestämmelserna om förmögenhetsbrott infördes på 1940-talet har samhällsutvecklingen lett till betydande förändringar när det gäller denna brottslighets struktur och inriktning. Såväl den tekniska som den ekono— miska utvecklingen har inneburit att risker uppkommit för olika former av missbruk som inte kunde förutses när lagstiftningen utarbetades.

Samhällsutvecklingen har också inneburit att det kriminalpolitiska

intresset har förskjutits. Bl.a. gäller att vid sidan av insatserna mot den traditionella brottsligheten samhällets åtgärder mot brott i allt högre grad har inriktats också mot olika former av ekonomisk brottslighet. De går— ningar som faller in under begreppet ekonomisk brottslighet med den definition som numera är vedertagen (se prop. [984.185: 32 s. 5) kan ibland utgöra förmögenhetsbrott enligt den traditionella systematiken. men detta är långt ifrån alltid eller ens oftast förhållandet. Så till vida påminner dock den ekonomiska brottsligheten och förmögenhetsbrottsligheten mera gene- rellt om varandra att brotten i båda fallen normalt syftar till ekonomiska vinster för gärningsmännen.

Det står helt klart att såväl förmögenhetsbrottsutredningens betänkande som promemorian om gäldenärsbrott ger värdefullt underlag för att ta ställning till om bestämmelserna om förtnögenhetsbrott bör ändras på något mer avgörande sätt. ] bägge fallen har också ett betydande antal remissinstanser uttalat ett positivt intresse för ett mera genomgripande reformarbete. Samtidigt har emellertid en klar majoritet ställt sig avvi- sande till att genomföra mer omfattande reformer på det underlag som nu föreligger.

Också enligt min mening bör frågan om en mera genomgripande generell revision av bestämmelserna om förmögenhetsbrott anstå tills vidare. Där- emot är det min avsikt att i annat sammanhang föreslå vissa partiella lagändringar på grundval av bl.a. förmögenhetsbrottsutredningens betän— kande. Inte heller beträffande gäldenärsbrotten anser jag att någon mer omfattande ändring bör göras nu. Såsom framhållits av flera remissinstan- ser bör en sådan reform. om den skall genomföras. föregås av fördjupade överväganden där förslagen också sätts in i ett större sammanhang. Där- emot anserjag att det är angeläget att redan nu genomföra ändringar inom ramen för det gällande regelsystemet i syfte att i görlig män undanröja de mera påtagliga problem som bestämmelsernas nuvarande utformning med- för. Promemorian och vad som anförts vid remissbehandlingen ger enligt min mening ett gott underlag för en sådan reform.

Liksom vid tidigare reformer av gäldenärsbrotten har förslagen i prome- morian utformats i syfte att förbehålla straffansvaret för verkligt straff- värda förfaranden samtidigt som lagtextens utformning anpassats till öns- kemålet att i möjlig mån eliminera de bevissvårigheter som nu finns. Behovet och önskvärdheten av en sådan refortninriktning har allmänt vitsordats av remissinstanserna.

Det är främst två av promemorians förslag som framstår som centrala när det gäller att förverkliga de nu angivna syftena. Bägge hänför sig till det nuvarande obesIåndsrekvisitez. Det ena innebär att straffansvaret anknyts till att gärningsmannen har handlat i ett visst ekonomiskt läge i stället för till att han. såsom förutsätts enligt gällande rätt, har orsakat ett visst sådant läge. Det andra innebär att det ekonomiska läge som är avgörande. för frågan om straffansvar ändras från obestånd — insolvens — till att gäldenä- rens skulder uppenbart överstiger hans för utmätning åtkomliga tillgångar (s.k. insufficiens).

Vad som enligt min uppfattning måste tillmätas avgörande betydelse vid bedömningen om ändringar av det slag som förordats i promemorian i nu

aktuella hänseenden bör genomföras är i vad mån obeståndskravet i sin nuvarande utformning dels är ett från utredningssynpunkt hanterligt be- grepp. dels innebär en från straffvärdesynpunkt lämplig avgränsning av det straffbara området.

Före 1942 års reform var det en förutsättning för straffansvar att gälde— nären gått i konkurs eller fått till stånd offentlig ackordsl'örhandling utan konkurs. Bakgrunden till denna ordning var bl.a. att brotten ansågs rik- tade mot borgenärskollektivet men att detta i princip kunde sägas lida skada först i samband med gäldenärens konkurs.

Att konkurs avskaffades som ansvarsförutsättning hade sin bakgrund i bl. a. att det ansågs svårt att rationellt förklara ordningen. Åtgärder genom vilka en gäldenär försämrar sin förmögenhetsställning så att borgenärerna blir lidande syntes vara lika straffvärda vare sig det blev konkurs eller inte (SOU 1940:20 s. 211). Det ansågs önskvärt att en gäldenär som grovt åsidosätter de hänsyn han bör visa sina borgenärer skulle kunna fällas till ansvar oberoende av om någon exekutiv förrättning kommit till stånd.

På samma sätt som vid andra förmögenhetsbrott bibehölls emellertid det principiella kravet att åtgärden skulle ha inneburit skada som en förutsätt- ning för ansvar. Skaderekvisitet har beträffande de centrala gäldenärsbrot- ten — oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer kommit till uttryckjust i kravet på att gäldenären genom sitt handlande orsakat obestånd eller förvärrat sitt obestånd.

Som jag har berört under avsnitt 2.1 är det krav som sålunda har ställts upp på ett direkt orsakssamband mellan gäldenärens handlande och obe-l ståndet en av de omständigheter som har medfört svårigheter i den prak- tiska tillämpningen. Beträffande oredlighet mot borgenärer gjordes en viss uppmjukning av skaderekvisitet i samband med den reform som genomför- des år 1976. Som jag redan varit inne på kan straffansvar sedan dess komma i fråga redan om gäldenären framkallat allvarlig fara för att han skall komma på obestånd. Flertalet remissinstanser hade också ställt sig positiva till eller lämnat utan erinran att lagen ändrades i denna riktning.

Ändringen år 1976 synes emellertid. som jag tidigare antytt. inte ha inneburit den lättnad i bevissituationen som då eftersträvades. En av orsakerna torde vara att det också enligt den nya lagstiftningen förutsätts ett orsakssamband mellan gäldenärens handlande och i vart fall en fara för obestånd. Det kan påpekas att flera remissinstanser. däribland RÅ och Göta hovrätt. i det tidigare lagstiftningsärendet avjust den orsaken ifråga- satte om den nya lagstiftningen skulle innebära någon mer påtaglig föränd- ring i förhållande till äldre rätt.

Från principiell synpunkt var emellertid ändringen betydelsefull genom att kravet på skada i det enskilda fallet övergavs. Den dåvarande departe- mentschefen förklarade också uttryckligen att det borde vara tillräckligt för straffansvar att gäldenären handlat med insikt att åtgärden medfört fara att han skulle komma på obestånd. oavsett om andra omständigheter sedan bidrog till att realisera faran eller inte.

Förslaget i departementspromemorian att helt avskaffa kravet på kausa- litet för att i stället straffbelägga handlande i ett visst ekonomiskt läge kan ses som ett ytterligare steg i den här antydda utvecklingen. Förslaget

innebär att kriminaliseringen inte längre anknyts till ett i praktiken mycket komplicerat skaderekvisit utan i stället till huruvida en viss transaktion framstod som ekonomiskt oförsvarlig med hänsyn till den situation som rådde då den företogs. Remissinstanserna har i stort sett genomgående ställt sig positiva till eller förklarat sig inte ha någon erinran mot en sådan ändring.

Inte heller jag anser att det från principiell synpunkt kan riktas någon avgörande invändning mot att straffbarheten anknyts till ett handlande i en viss situation i stället för till att gärningsmannen har orsakat ett visst ekonomiskt läge. Vad som i detta hänseende bör vara avgörande för straffvärdet hos en viss gärning är i princip de omständigheter som var kända och kunde förutses när gärningen företogs. Som framgår av departe- mentspromemorian är det också i främmande rätt vanligt att straffansvaret vid brott av detta slag avser handlande i ett visst ekonomiskt läge utan något krav på att handlandet skall ha medfört viss effekt. Jag återkommeri nästa avsnitt till frågan hur detta ekonomiska läge bör bestämmas.

Ett annat problem som har tagits upp i promemorian och som det enligt min mening också är angeläget att söka lösa i detta sammanhang består i att det vid de centrala gäldenärsbrotten inte anses vara möjligt att beakta andra skulder än sådana som har uppkommit vid gärningstillfället. S. k. latenta skulder. dvs skulder som kan förutses vid detta tillfälle men som formellt uppkommer först senare, kan alltså inte beaktas. Detta medför svårigheter när det gäller att beivra transaktioner som syftar till att göra gäldenären immun mot väntade fordringsanspråk.

Slutligen avserjag att i det följande ta upp vissa frågor som rör själva de! srmmmra förfarandet vid gäldenärsbrott liksom ytterligare en del smärre spörsmål.

Hänvisningar till S2-2

  • Prop. 1985/86:30: Avsnitt 2.3

2.3. Obeståndskravet

Mitt förslag: Bestämmelserna om oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer ändras på det sättet att straffansvar skall kunna följa på vissa ekonomiskt oförsvarliga gärningar som någon företar när han är på obestånd eller när det föreligger en påtaglig fara för att han ' skall komma på obestånd. Beträffande mannamån mot borgenärer görs inte någon ändring i här berört avseende.

Promemorians förslag: Ansvar för oredlighet mot borgenärer och vårdslös- het mot borgenärer skall enligt promemorian kunna följa på gärningar som någon företar då hans skulder uppenbart överstiger hans för utmätning åtkomliga tillgångar. Dessutom strattbeläggs enligt förslaget förfaranden som är ägnade att leda till att skuld inte blir betald i rätt tid. I en särskild bestämmelse anges att ansvar inte skall ådömas den som genom att begag- na sig av senare förvärv. ta i anspråk kredit eller utnyttja för utmätning oåtkomliga tillgångar eller eljest förmår att betala sina skulder i rätt tid och även är villig att göra det. Straffansvaret för mannamån mot borgenärer

förutsätter enligt förslaget inte att gärningsmannen var på obestånd när gärningen företogs.

Remissinstanserna: Förslaget att straffansvaret skall anknytas till handlan— de i ett visst ekonomiskt läge och inte till orsakande av ett ekonomiskt läge har i allmänhet tillstyrkts eller lämnats utan erinran. Däremot har majorite- ten av remissinstanserna ställt sig avvisande eller tveksam till att straffbar— heten knyts till att gärningsmannens skulder uppenbart överstiger hans för utmätning åtkomliga tillgångar (insufficiens) i stället för till att han saknar förmåga att betala ft'jrfallna skulder (obestånd). En betydande andel av remissinstanserna ställer sig också avvisande till det ansvar som enligt förslaget skall kunna följa på förfaranden som är ägnade att leda till att skttld inte blir betald i rätt tid. Flertalet remissistanser ställer sig också avvisande till den i promemorian föreslagna ansvarsfrihetsregeln. Åtskilliga remissinstanser har utifrån sådana kritiska synpunkter som nu angetts ansett att förslagen inte bör läggas till grund för lagstiftning.

Skälen för mitt förslag: Som jag har utvecklat i tidigare avsnitt finns det ett allmänt vitsordat behov av en förenkling och effektivisering av lagstiftning- en ont gäldenärsbrott. Den nuvarande regleringen medför ofta problem när det gäller att utreda och bevisa misstänkt brottslighet. Det beror framför allt på kravet att det i det enskilda fallet skall kunna visas att gäldenären just genom en eller llera bestämda transaktioner har försatt sig på obestånd eller förvärrat sitt obestånd samt att gärningsmannen har insett eller bort inse detta. Den ändring som genomfördes år 1976 och som innebar att det i vissa fall har blivit tillräckligt för ansvar för oredlighet mot borgenärer att gäldenären har framkallat allvarlig fara för att han skulle komma på obe- stånd har i praktiken inte visat sig innebära någon mera påtaglig förenkling av handläggningen.

PI'!)I71€I71(JI'f(l )?

l promemorian har en rad olika förslag framförts som sammantaget syftar till att underlätta och förenkla utredningen och bevisföringen när det gäller olika förfarandens betydelse från obeståndssynpunkt. Ett av förslagen innebär att straffansvaret skall anknytas till handlande i ett visst ekono- miskt läge i stället för orsakande av ett visst ekonomiskt läge. Jag har i avsnitt 2.2 förklarat att jag i detta hänseende i princip biträder promemo- rians förslag och närmare utvecklat skälett för detta.

Vad därefter gäller frågan hur det ekonomiska läge i vilket straffansvar bör kunna komma i fråga bör beskrivas har i promemorian föreslagits att detta enligt huvudregeln bör vara inte obestånd utan insufficiens. dvs. ett läge då gäldenärens skulder uppenbart överstiger hans för utmätning åt- komliga tillgångar. I promemorian hävdas att man härigenom skulle åstad- komma en begriplig och lätthanterlig straffbestämmelse som skulle täcka merparten av de gärningar som är straffbelagda f. n. Enligt promemorian är nämligen den som är på obestånd i regel också insufficient.

1 promemorian föreslås emellertid också att en på detta sätt utformad

huvudregel kompletteras med en utvidgande och en inskränkande bestäm- melse. Den inskränkande regeln tari princip sikte på insufficienta personer som ändå inte kan anses vara på obestånd. medan den utvidgande avser personer som är sufficienta men på obestånd eller som genom sitt handlan- de framkallar obestånd eller en fara för obestånd.

Promemorians förslag har i nu berörda hänseenden utsatts för en delvis omfattande kritik vid remissbehandlingen.

Remissinstanserna

Åtskilliga remissinstanser. däribland RÅ och de flesta övriga åklagare som yttrat sig. har starkt ifrågasatt om en övergång från insolvens till insuffi- ciens skulle innebära någon lättnad i utredningshänseende. Man har härvid bl. a. pekat på att en insufficiensbedömning normalt måste grunda sig på föreliggande balansräkning och att sådan normalt upprättas endast en gång per år. Stora problem kan också förutses när det gäller värderingen vid transaktionstidpunkten av exempelvis befintliga varulager eller utestående kundfordringar. Härtill kommer att tillförlitlig bokföring ofta saknas i de aktuella fallen. Det har också framhållits att det ofta torde vara svårt att visa att gärningsmannen insett eller bort inse att han var insufficient eftersom insufficiensen inte kommer till uttryck på något mera påtagligt sätt. Obestånd ger sig däremot till känna genom betalningsanmärkningar eller andra omständigheter som är lätta att konstatera. och obeståndsbc- greppet skulle därför vara att föredra när det gäller att påvisa uppsåt eller oaktsamhet.

Förslaget att anknyta straffbarheten enligt huvudregeln till insuffleiens i stället för till obestånd har kritiserats också från andra utgångspunkter. Ett stort antal remissinstanser. däribland hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrätten för Västra Sverige och domareförbundet, har ställt sig avvisande till förslaget på den principiella grunden att konstruktionen innebär att bestämmelsen formellt kommer att omfatta en rad fall som inte framstår som straffvärda.

Den i promemorian föreslagna ansvarsfrihetsregeln, som bl.a. är avsedd som en korrigering av huvudregelns alltför vida straffansvar, har också avstyrkts av flertalet remissinstanser. Regeln har i allmänhet ansetts vara alltför oklar och otydlig för att kunna accepteras i en straffrättslig regle- ring. Den grundläggande konstruktionen har också kritiserats som olämp- lig och främmande för svensk lagstiftning med hänsyn till bl.a. att straff- barheten kan bli beroende av händelser som inträffat efter det förfarande som är föremål för bedömning.

Även det föreslagna straffansvaret för vissa förfaranden som är ägnade att leda till att en skuld inte blir betalad i rätt tid har avvisats av en betydande del av remissinstanserna. Det har bl. a. framhållits att det före- slagna s.k. abstrakta farerekvisitet kan medföra betydande tillämpnings— svårigheter.

F ören/(lad reglering

Själv delar jag remissinstansernas uppfattning att promemorians förslag inte bör läggas till grund för lagstiftning i nu berörda delar. Enligt min mening talar övervägande skäl för att straffansvaret även fortsättningsvis bör anknytas till obeståndsbegreppet. Samtidigt finns det emellertid anled- ning att ta fasta på det såväl i promemorian som av en i stort sett enig remissopinion vitsordade behovet av en från utrednings— och bevissyn— punkt förenklad reglering.

Det torde vara uppenbart att en väsentlig anledning till att obeståndsbe- greppet vållar så stora problem i praktiken är att obestånd inte är ett i sinnevärlden lätt konstaterbart faktum utan ett teoretiskt konstruerat be- grepp som i princip förutsätter en total överblick av en persons eller ett företags ekonomiska förhållanden liksom också av hur dessa kommer att utveckla sig i framtiden. Har man inte en sådan överblick. är det inte möjligt att med säkerhet avgöra om obestånd är för handen i ett enskilt fall.

En förutsättning för att åstadkomma en reglering som på något mera påtagligt sätt minskar de tillämpningsproblem som nuvarande reglering medför torde vara att straffansvarets gränser i högre utsträckning knyts till faktorer som är enklare att utreda och fastställa än obeståndet som sådant. Promemorians förslag att anknyta straffansvaret till insufficiens bygger på en sådan tanke. Nackdelen med förslaget är dels att det många gånger torde vara förenat med lika stora problem att påvisa insufficiens som insolvens, dels att förmögenhetsförsämrande åtgärder inte behöver frams- tå som klandervärda även om personen eller företaget är insufficient.

Naturligtvis förhåller det sig dock ofta så att den som i samband med upprättande av balansräkning eller annars finner att hans skulder över- stiger tillgångarna normalt har anledning att misstänka att han är på obe- stånd eller i vart fall att det föreligger en påtaglig fara att han skall komma på obestånd. Det finns emellertid vid sidan av insufficiensen också en rad andra faktorer som kan utgöra varningssignaler för att det föreligger obe- stånd eller påtaglig fara för obestånd och som även brukar ligga till grund för de bedömningar som görs vid revisioner och i liknande sammanhang.

Av stor betydelse är naturligtvis i vad mån betalningssvårigheter har förelegat. Om betalningsanmärkningar har förekommit, är detta ofta en indikation på obestånd. Detsamma gäller underlåten inbetalning av inne— hållen preliminärskatt för anställda eller restföringar. Det brukar hävdas att ett företags kassalikviditet. dvs förhållandet mellan omsättningstill- gångar utom varulager å ena sidan och de kortfristiga skulderna å den andra, normalt bör uppgå till runt 100 %. Sjunker den till under 50 %, är läget uppenbarligen mycket besvärligt. Företaget torde då endast kunna överleva, om det finns en direkt användbar kredit att utnyttja.

Även om inga omedelbara betalningssvårigheter uppkommit. kan det naturligtvis finnas anledning att befara att ett företag skall komma på obestånd. Problem kan exempelvis uppstå, om beräknade möjligheter att erhålla krediter eller om villkoren för krediterna drastiskt försämras. Det- samma gäller självfallet om företaget drabbas av någon mer betydande betalningsskyldighet som inte varit förutsedd.

Zl

ls.) I”.)

Också räntabiliteten (förhållandet mellan nettoresultatet och omsätt— ningen) är en viktig faktor när det gäller att bedöma ett företags möjligheter att överleva. Är räntabiliteten negativ kan företaget, i varje fall på längre sikt. inte bestå av egen kraft. Ett företag som har mycket låg soliditet (förhållandet mellan eget kapital och totalt kapital") måste också räkna med att det har dålig motståndskraft mot framtida påfrestningar. Vilka krav som bör ställas på ett företags soliditet. liksom f.ö. även på dess likviditet. måste dock bedömas mot bakgrund av bl. a. vilken bransch verksamheten avser.

Q . .. .. . Asu/oxrnrunde lll' h()rgenarernas intressen

I praktiken aktualiseras ansvar för gäldenärsbrott i stort sett när gäldenä- ren gått i konkurs och således är på obestånd. Vad som föranleder problem är emellertid att eventuella straffbara förfaranden ofta har ägt rum en inte obetydlig tid före konkursutbrottet. Det är då inte sällan mycket svårt att visa att gäldenären var på obestånd också vid denna tidpunkt liksom att han på det sätt som bör krävas för straffansvar insett eller vid vårdslöshet mot borgenärer bort inse detta. Obeståndsbedömningar kräver ofta myc— ket komplicerade ekonomiska analyser. Samtidigt torde dct stå klart att de straffvärda transaktioner som gjorts ofta har företagits just därför att gäldenären insett att det åtminstone förelegat en mycket påtaglig fara för att han skulle komma på obestånd. Gäldenären har då på ett sätt som inte kan anses ekonomiskt försvarligt åsidosatt horgenärernas intressen genom att sätta deras utsikter till betalning i fara.

Modern strafflagstiftning har i ökad utsträckning inriktats på straffan— svar inte endast för gärningar som medfört skada utan också för sådana som framkallat en fara för skada. Vid sidan av det numera mycket omfat— tande försöksansvaret finns en lång rad bestämmelser som är inriktade på framkallande av olika former av fara. Utvecklingen kan till stor del förkla- ras av att det ur gärningsmannens synvinkel ofta är en tillfällighet om en skada verkligen inträffat eller inte. Gärningen kan vara lika straffvärd, även om någon skada inte blivit följden i dct'enskilda fallet.

Beträffande gäldenärsbrotten har ett steg i den här riktningen tagits genom att oredlighet mot borgenärer numera kan straffas redan om gälde— nären framkallat allvarlig fara för att han skall komma på obestånd. För att komma till rätta med de problem som nuvarande lagstiftning medför bör man enligt min mening gå vidare på denna väg.

Straffansvaret för oredlighet Och vårdslöshet mot borgenärer är avsett att motverka att gäldenären åsidosätter borgenärernas intressen genom att företa sådana förmögenhetsförsämrandc åtgärder som framstår som eko- nomiskt oförsvarliga med hänsyn till den ekonomiska ställning gäldenären har eller försätter sig i. Allmänt sett bör man enligt min mening kunna kräva att den som har grundad anledning att räkna med att han är på obestånd eller att det föreligger en påtaglig fara för att han skall komma på obestånd av hänsyn till borgenärerna avstår från att genom avhändande eller på annat sätt försämra sin ekonomiska ställning i mer avsevärd män. Det klandervärda i handlandet är att gärningsmannen på ett illojalt sätt sätter borgenärernas intressen i fara.

Straffansvar för oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer bör därför enligt min mening kunna komma i fråga inte "endast när det står klart att gärningsmannen vid den förmögenhetsförsi-imrt'tnde åtgärden var på obe- stånd utan också i de fall där det med hänsyn till omständigheterna står klart att det förelåg en påtaglig fara att han skulle komma på obestånd. Jag förordar att de aktuella bestämmelserna ändras i enlighet härmed.

Mot den av mig nu förordade ordningen kan invändas att straffansvaret formellt kommer att omfatta äv'en sådana fall där det visar sig att gärnings- mannen sedermera kan tillgodose sina borgenärer. Detta är emellertid inte nå; on principiell nyhet. Redan före den lagändring som gjordes år [976 intog gällande rätt den ståndpunkten att ansvar för gäldenärsbrott kunde komma i fråga även om borgenärerna fått full betalning. Utrymmet för sådant ansvar utvidgades är l976 i väsentlig man genom att ansvar för oredlighet mot borgenärer då utsträcktes till att avse också sådana fall då gäldenären framkallat allvarlig fara för att han skulle komma på obestånd. Såväl enligt gällande rätt som enligt mitt förslag förutsätter dock straffan— svar i de aktuella fallen att orsakerna till att borgenärerna tillgodosetts är sådana omständigheter som vid gärningen i princip låg utanför gärnings- mannens kontroll.

Det bör också framhållas att det ligger i törhällandenas natur att frågan om ansvar för gäldenärsbrott även med en ändrad reglering i allmänhet kommer att aktualiseras endast i de fall då gäldenären gått i konkurs. [ praktiken får därför den av mig förordade regleringen främst betydelse på så sätt att utredning och bevisning inte behöver inriktas på om obestånd förelegat vid gärningstillfället. Prövningen i mer komplicerade fall kan begränsas till frågan om det har förelegat en påtaglig fara för obestånd och om gärningsmannen insett eller i förekommande fall bort inse detta.

Påtuglig fara

Bedömningen av om faran för obestånd varit påtaglig skall självfallet ske utifrån gäldenärens ekonomiska ställning och övriga omständigheter vid tiden för den åtgärd som är föremål för prövning. För att vara straffbar skall åtgärden med hänsyn till förhållandena vid denna tidpunkt framstå som ekonomiskt oförsvarlig. Omständigheter som inträffat senare bör alltså vara av betydelse endast i den mån de kunnat förutses vid åtgärden.

Faran för obestånd är emellertid beroende inte endast av den ekonomis- ka situationen som sådan. Möjligheten att hantera en ekonomisk krissitua- tion är också beroende av vilken kontroll och framförhållning som gäldenä- ren har. Förtttsättningarna att avvärja en ekonomisk kris eller att i tid åstadkomma en avveckling utan att borgenärerna drabbas är uppenbarli- gen större i de fall då gäldenären har en god överblick över den ekonomis- ka situationen och en handlingsberedskap för olika tänkbara utvecklingsal- ternativ.

För att faran skall anses ha varit påtaglig bör normalt krävas att obe- stånd kunde förväntas uppkomma i relativt nära anslutning till den åtgärd sotn är föremål för bedömning. Faran kan emellertid vara påtaglig också i andra fall. exempelvis om det är möjligt att förutse att gäldenären vid viss

senare tidpunkt kommer att fä en betalningsskyldighet av betydande stor- lek.

] allmänhet torde man av relativt lätt konstaterbara yttre omständigheter kunna sluta sig till om det förelegat en påtaglig fara för obestånd. Innan det går sa långt att faran kan sägas vara påtaglig lär de ekonomiska problemen normalt visa sig i sådana faktorer som att betalningsproblem uppkommer eller att möjligheterna att erhålla krediter minskar. Är gäldenären insuffi— cient. torde också faran för obestånd ofta vara påtaglig. Detsamma kan exempelvis gälla om det står klart att gäldenären är uppbunden av betydan- de fasta kostnader som klart överstiger såväl de aktuella intäkterna som de som rimligtvis kan ft'irväntas. I-"öreligger omständigheter av detta slag. torde det också i allmänhet stå klart att gärningsmannen måste ha insett att faran för obestånd var påtaglig eller att han i vartfall bort inse detta.

Även om det finns olika faktorer som talar för att faran för obestånd varit påtaglig. kan det givetvis i det enskilda fallet finnas andra omständig- heter som utesluter sådan fara. Står det exempelvis klart att gäldenären kan vänta ett kapitaltillskott eller att han har anledning att räkna med att han genom kredit, bidrag från det allmänna eller på annat sätt skall kunna undvika obestånd, kanju faran för obestånd inte sägas vara påtaglig.

Frmnkallande av obestånd ellerfitra för obestånd

Som jag redan har framhållit skall faran för obestånd bedömas utifrån den ekonomiska ställning som gäldenären befann sig i vid tiden för den åtgärd som är föremål för prövning. Den inverkan som åtgärden i sig har på gäldenärens ekonomi skall således inte beaktas vid prövningen av om fara för obestånd förelegat. Redan enligt gällande rätt kan emellertid också förfaranden varigenom gäldenären fratnkallar obestånd eller en allvarlig farå för att han skall komma på obestånd föranleda straffansvar. Det torde också vara uppenbart att sådana förfaranden kan vara väl så klandervärda som åtgärder som vidtas när gäldenären är på obestånd eller fara föreligger att han skall komma på obestånd. Någon generell avkriminalisering av sådana förfaranden kan enligt min mening inte komma i fråga.

Straffansvaret för oredlighet mot borgenärer avser förfaranden genom vilka gäldenären avhänder sig egendom. Avhändandet kan ske genom att gäldenären förstör egendom eller genom gåva eller någon annan liknande åtgärd. Straffansvaret för vårdslöshet mot borgenärer tar däremot primärt sikte på förmögenhctsförsämrande åtgärder av annat slag. De åtgärder som har avses utmärks också av att de normalt sträcker sig över en längre tid. Allmänt sett kan det sägas att de förfaranden som bestämmelsen om vårdslöshet mot borgenärer tar sikte på visserligen är illojala mot borgenä- rerna men dock mindre klandervärda än sådana avhändanden som avses i bestämmelsen om oredlighet mot borgenärer.

När det gäller förmögenhetsförsätnrande åtgärder genom förstörelse eller avhändande av egendom — dvs. sådant som avses i bestämmelsen om oredlighet mot borgenärer - är det enligt min mening uppenbart att straffan— svaret även fortsättningsvis bör omfatta fall där någon genom förfarandet försätter sig på obestånd. I likhet med vad som redan nu gäller bör

ansvaret också omfatta fall där gäldenären genom förfaranden av det aktuella slaget framkallar fara för att han skall komma på obestånd. Ut- trycket "allvarlig fara" bör. för att redaktionell överensstämmelse med den regel somjag har föreslagit förut skall uppnås. bytas ut mot "påtaglig fara". Någon ändring i sak är ej avsedd.

När det gäller andra förfaranden än sådana som avses i bestämmelsen om oredlighet mot borgenärer saknas det däremot enligt min mening anled- ning att på motsvarande sätt särskilt straffbelägga fall där någon framkallar obestånd eller en påtaglig fara för att han skall komma på obestånd. Ansvaret för vårdslöshet mot borgenärer omfattar visserligen enligt gällan- de rätt även åtgärder genom vilka gäldenären framkallar obestånd. l enlig- het med vad jag tidigare har förordat bör emellertid straffansvar för vårds- löshet mot borgenärer kunna komma i fråga redan om det har funnits en påtaglig fara för obestånd när det handlande som är under bedömning ägde rum. Sådana förfaranden genom vilka gäldenären har framkallat obestånd torde härigenom även fortsättningsvis i allmänhet falla under det straffbara området utan att denna effekt görs till ett uttryckligt brottsrekvisit. I den mån de kommer att falla utanför kriminaliseringen torde normalt gälla att de inte är straffvärda.

Eftersom straffansvaret för vårdslöshet mot borgenärer ofta avser för- faranden som sträcker sig över en längre tid. bör det framhållas att den av mig förordade lösningen medför att det inte kommer att vara möjligt att beakta åtgärder som företagits innan en påtaglig fara för obestånd uppkom- mit och gärningsmannen insett eller bort inse detta. Den begränsning av straffansvaret för vårdslöshet mot borgenärer som detta innebär är enligt min mening väl motiverad. Någon allmän kriminalisering av slösaktighet eller dåliga affärer bör självfallet inte förekomma. En straffsanktionerad skyldighet att i borgenärernas intresse iaktta aktsamheti sina ekonomiska angelägenheter bör enligt min uppfattning begränsas till sådana situationer där faran för obestånd varit påtaglig.

Aflannwnån mot borgenärer

Mannamän mot borgenärer skiljer sig från oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer bl. a. genom att de straffbara förfarandena'inte i sig innebär att gäldenärens ekonomiska läge försämras. Straffansvaret avser i stället vissa fall då någon borgenär gynnas på de andras bekostnad. Ansvaret kan sägas avse åsidosättanden av den i förmånsrättslagen (_l970:979') fastlagda ord- ningen för borgenärernas inbördes rätt till betalning vid utmätning och konkurs.

Före år 1976 var straffansvaret för mannamån mot borgenärer inskränkt till fall då konkurs var "förestående" eller — beträffande bokföringsskyl- dig gäldenär då gäldenären enligt god köpmannased uppenbarligen hade bort inställa sina betalningar. Är l976 ändrades tidsrekvisitet till den nuva- rande ordningen enligt vilken straffansvar kan följa för gärningar då gäl- denären är på obestånd. Syftet med förslaget var enligt vad departements- chefen anförde i propositionen (prop. 1975/76:82 s. 46) att förenkla termi- nologin och tydligare avgränsa det straffbara området. Någon större änd-

ring i sak skulle däremot enligt vad departementschefen förmodade inte uppkomma till följd av den nya lydelsen. Ett förslag att utvidga straffan- svaret även till tidpunkter dä uppenbar fara förelegat för att gäldenären skulle komma på obestånd avvisades av departementschefcn.

[ departementsprotnemorian föreslås att ansvaret för mannamån mot borgenärer begränsas till fall då någon som är närstående till gäldenären på sådant sätt som anges i 29 a % konkurslagen gynnas genom förfarandet. Beträffande sådana transaktioner föresläs däremot att ansvaret skärps i tre olika hänseenden. Ett av dessa avser att det inte längre skall krävas att gäldenären var på obestånd när han gynnade den närstående.

En rad olika uppfattningar har gjorts gällande angående vilken omfatt- ning straffansvaret för mannamån mot borgenärer bör ha. Detta har också avspeglat sig vid remissbehandlingen. En betydande majoritet av de re- missinstanser som har yttrat sig i frågan har emellertid ställt sig avvisande eller tveksamma till att kriminaliseringen begränsas till s.k. närstående- transaktioner. Det har därvid framhållits bl. a. att transaktioner av annat slag i det enskilda fallet kan framstå som väl så klandervärda. Många remissinstanser har också riktat invändningar mot att kriminaliseringen av närståendetransaktioner enligt förslaget blivit alltför omfattande.

Jag har redan tidigare uttalat som min uppfattning att mer omfattande förändringar av gäldenärsbrottens konstruktion inte bör genomföras i detta sammanhang. Jag anser också att de invändningar som riktats mot prome- morians förslag till principiell uppbyggnad av mannamänsansvaret har betydande tyngd. Jag är därför inte beredd att nu föreslå nagon sa omfat- tande ändring av mannamänsbrottets konstruktion som den som förordas i promemorian.

Vissa av promemorians förslag förtjänar emellertid att övervägas närma- re. Ett sådant är förslaget att det nuvarande tidsrekvisitet skall avskaffas eller med andra ord att straffansvar inte skall förutsätta att gäldenären var på obestånd när handlingen företogs.

Förslaget har i denna del beröringspunkter med de ändringar beträffande obeståndsrekvisitet som jag tidigare förordat beträffande oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer. Dessa ändringar kan sägas innebära att det även beträffande de brotten införs ett tidsrekvisit i stället för ett effek- trekvisit. Med den utformning av rekvisiten vid dessa brott somjag föror— dat kommer vidare straffansvar att kunna följa även i fråga om åtgärder som företagits innan gäldenären var på obestånd. Det kan då synas ligga nära till hands att en liknande ändring borde göras också beträffande mannamånsbrottet.

] promemorian läggs också fram ett förslag med sådan inriktning. Straff- ansvar för mannamånsbrott skulle sålunda enligt förslaget inträda även i det fallet att en solvent gäldenär genom att betala en inte förfallen skuld som avser betydande belopp försätter sig i en sådan situation att han blir ur stånd att i rätt tid betala bättre prioriterade fordringar. Ett sådant handlan— de innebärju att gäldenären försätter sig på obestånd.

Det är endast ett mindre antal remissintanser som direkt har berört förslaget i denna del. Bland dessa finns delade meningar. Flera remissin- stanser. däribland hovrätten för Västra Sverige och RÅ. framhåller emel-

lertid att om förslaget läggs till grund för lagstiftning, så bör lagtexten kompletteras så att det klart framgår att en förutsättning för ansvar är att gäldenären efter sin åtgärd är på obestånd.

Promemorians förslag och yttrandena över detta måste emellertid ses mot bakgrund av att det utvidgade ansvaret enligt förslaget endast avser närståendetransaktioner.

Frågan om en mer generell utvidgning av mannamånsansvaret genom en justering av tidsrekvisitet prövades och avvisades som jag nyss nämnde i samband med reformen år 1976. I det fallet avsåg den ifrågasatta utvidg— ningen cndast åtgärder som vidtagits när det förelåg uppenbar fara för obestånd. Förslaget avvisades emellertid med hänsyn till att en ändring sannolikt skulle träffa också en rad förfaranden som utgör förhållandevis normala inslag i kreditlivct. Det förslag som nu framlagts i promemorian motiveras också uttryckligen med att de då befarade negativa konsekven- serna nu skulle undvikas genom begränsningen till närståendetransak- tioner.

Om. som jag har förordat, någon begränsning till närståendetransak- tioner inte genomförs. bör enligt min mening inte heller en allmän utvidg- ning av mannamånsansvaret till åtgärder av solventa gäldenärer ske. Med hänsyn till att skuldbetalningar inte innebär att gäldenärens nettoförmö- genhet minskar är det enligt min mening också naturligt att i det samman- hanget utgå från ett mer begränsande tidsrekvisit än vid oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer. De fall som framstår som klart klandervärda avser i allmänhet åtgärder som vidtas i medvetande om att konkurs är oundviklig och nära förestående och då det således står klart att gäldenä- ren är på obestånd. "Den nuvarande ordningen synes inte heller i detta hänseende ha medfört några egentliga problem i praktiken. Borgenärernas intressen i de situationer som promemorians förslag avser tillgodoses enligt min uppfattning i tillräcklig omfattning genom de möjligheter till återvinning som finns.

Jag föreslår alltså i de hänseenden som jag här behandlat inte någon ändring i brottsbeskrivningen för mannamån mot borgenärer. Jag återkom- mer emellertid i nästa avsnitt till en ändring i denna brottsbeskrivning som enligt min mening bör genomföras.

Hänvisningar till S2-3

  • Prop. 1985/86:30: Avsnitt 2.5, 4

2.4. S. k. latenta skulder

Mitt förslag: Möjligheterna att vid bedömningen av frågor om straff— ansvar för oredlighet. vårdslöshet och mannamån mot borgenärer ta hänsyn till ännu inte uppkomna men förutsebara skulder vidgas. Detta åstadkoms genom att dessa brott — i likhet med vad som vanligen gäller — anges kunna utföras av var och en i stället för såsom nu endast av den som är gäldenär.

Promemorians förslag: Också i promemorian föreslås ökade möjligheter att ta hänsyn till ännu inte uppkomna skulder. På samma sätt som i mitt

förslag anges brott kunna begås av var och en. Härutöver föreslås i promemorian särskilda bestämmelser enligt vilka även en skuld som upp— kommit efter fönarandet skall beaktas vid den straffrättsliga bedömningen under förutsättning att skulden grundar sig på en omständighet som förelåg vid tidpunkten för förfarandet.

Remissinstanserna: Promemorians förslag har i denna del fått ett övervä- gande positivt mottagande vid remissbehandlingen. Några remissinstanser har emellertid avstyrkt förslaget. lnvänt'lningarna avser främst att det utvidgade straffansvaret inte begränsats till skatter och avgifter utan om- fattar även andra fordringar. Vissa remissinstanser. exempelvis hovrätten över Skåne och Blekinge samt industriförbundet och SAF. anser att det inte påvisats något behov av ökat straffansvar i detta hänseende samt att konsekvenserna av förslaget i vissa hänseenden är svåra att överblicka.

Skälen för mitt förslag: När gäldenärsbrotten i början av 1940-talet tick den utformning som i alla väsentliga huvuddrag fortfarande gäller sägs brotten systematiskt som förmögenhetsbrott som riktade sig mot enskildas intres- se. 1 förarbetena uttalades också att man vid den straffrättsliga bedömning- en borde bortse från gäld som inte berördes av gäldenärens obestånd. Detta har i praxis och litteratur ansetts innebära att straffansvaret inte täcker gärningar som enbart inverkar på förpliktelser som uppkommit först efter gärningen. Lagtekniskt anses detta dock inte följa av obeståndskra- vet. Vid bedömningen av om obestånd föreligger kan nämligen hänsyn tas också till förutsebara men ännu inte uppkomna sktrlder. Det hari stället ansetts bero på att lagtexten anger gärningsmannen som "gäldenär".

Denna begränsning av straffansvaret har vållat vissa problem i rätts- tilllämpningen. Det viktigaste av dessa är frågan om från vilken tidpunkt en skuld som avser skatt eller allmän avgift skall anses föreligga. Det är i viss utsträckning oklart vad som f.n. skall anses gälla i detta hänseende.

Enligt promemorian torde gällande rätt innebära att skatt och allmän avgift vid tillämpningen av bestämmelserna om gäldenärsbrott är att be- trakta som en skuld först från utgången av den period till vilken den hänför sig eller. då en särskild prövning krävs för uttaget. från den dag då beslutet vann laga kraft. Detta skulle enligt promemorian beträffande exempelvis inkomstskatt innebära att någon skatteskuld inte anses ft.")religga innan det aktuella beskattningsåret gått till ända. Bedömningen skulle inte heller påverkas av om det dessförinnan förelåg skyldighet att betala genom preliminär uppbörd.

Samtidigt betonas det i promemorian att det finns starka skäl för att införa ett generellt straffansvar för sådana transaktioner som syftar till att åstadkomma "immunitet" mot förväntade fordringsanspråk. Den möjlig- het som gällande rätt enligt promemorian skulle innebära att utan risk för straff göra sig oåtkomlig för ekonomiska krav genom att "se om sitt hus i tid" betecknas som en uppenbar brist i det nuvarande ansvarssystemet.

De problem som den gällande lagstiftningen medför avser som redan påpekats främst skatter och avgifter. l promemorian framhålls emellertid att liknande problem kan påvisas också utanför detta område, exempelvis

beträffande böter och viten och i viss mån ävenskadestånd. Enligt prome- morian bör också straffansvaret gälla alla gär'niiigar som på ett oaccepta- belt sätt äventyrar borgenärers intressen. oberoende av vem som är bor- genär i det enskilda fallet.

Med hänsyn härtill föreslås i promemorian dels att det i lagtexten inte skall anges att den som begår brottet skall vara gäldenär. dels att en särskild bestämmelse införs om att även skuld som uppkom först efter tidpunkten för förfarandet skall beaktas. om skulden grundar sig på en omständighet som förelåg vid den tidpunkten.

Promemorians förslag har i denna del fått ett övervägande positivt bemötande vid remissbehandlingen. De flesta remissinstanser som yttrat sig i frågan anser att övertygande skäl kan anföras för att också 5. k. latenta skulder skall beaktas vid den straffrättsliga bedömningen och tillstyrker promemorians förslag eller lämnar det utan erinran. Beträffande andra skulder än skattefordringar har emellertid vissa remissinstanser ifrågasatt om det finns något behov av utvidgat ansvar. Man har också ansett det svårt att överblicka vilka konsekvenser en lagändring skulle få och mot den bakgrunden ansett att en lagändring bör anstå i avvaktan på en mer omfattande analys av problemen.

För egen del ansluter jag mig till den i promemorian framförda uppfatt- ningen att det finns starka skäl att uttryckligen straffbelägga vissa transak- tioner som syftar till att åstadkomma "immunitet” mot väntade fordrings- anspråk.

Jag har tidigare närmare utvecklat skälen varförjag i överensstämmelse med promemorians förslag nu föreslår att straffansvaret för oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer i fortsättningen inte bör begränsas till fall då någon orsakar en viss effekt utan skall kunna inträda vid ett handlande i ett visst ekonomiskt läge. Enligt vad jag då anförde bör, när det gäller det straffbara områdets avgränsning, avgörande vikt fästas vid huruvida en transaktion med hänsyn till de förhållanden som förelåg eller kunde för- utses när den företogs framstår som ekonomiskt oförsvarlig gentemot borgenärerna.

Enligt mitt förslag bör straffansvar kunna komma i fråga för åtgärder som företagits när någon var på obestånd eller när det förelåg påtaglig fara för att han skulle komma på obestånd. Vid bedömning av om detta är fallet skall. liksom enligt gällande rätt. inte endast det faktiska förmögenhetslä- get beaktas. Hänsyn skall också tas till vad som kan förutses om den framtida utvecklingen. Något bärande skäl för att särbehandla förutsedda skulder i förhållande till andra slags omständigheter som kan påverka bedömningen av exempelvis en rörelses framtida utveckling kan knappast åberopas. Vad som från straffvärdesynpunkt framstår som avgörande är inte vilken typ av omständigheter som är aktuell utan den säkerhet med vilken utvecklingen kan förutsägas.

Med den grundläggande utformning av straftbestämmelserna som jag föreslagit och som alltså innebär att straffansvaret anknyts till obestånd eller risk för obestånd. krävs inte — i motsats till vad som skulle ha varit fallet med promemorians förslag att någon särskild bestämmelse tas in om s.k. latenta skulder. Vad som erfordras är endast att det i enlighet med

Prop. 1985/86: 30 vad som också föreslagits i promemorian inte längre anges att den som utför brottet skall vara gäldenär. Härigenom markeras att frågan om straff- ansvari detta hänseende skall avgöras endast genom en sedvanlig bedöm- ning av huruvida obestånd eller fara för obestånd förelåg.

Enligt den i promemorian föreslagna bestämmelsen skall vid den straff- rättsliga bedömningen alla skulder som har uppkommit efter tidpunkten för förfarandet beaktas förutsatt att de grundar sig på en omständighet som förelåg vid den tidpunkten. Inkomstskatt skulle således beaktas från tid- punkten för inkorr'rstförvärvet.

Även med den av mig förordade regleringen torde det i allmänhet vara naturligt att beakta skulder tidigast från den tidpunkt som anges i prome- morians förslag. 1 den mån förekomsten av förväntade intäkter är av betydelse för bedömningen av obeståndsfrågan bör emellertid självfallet också de kostnader som intäkterna är förenade med liksom den skatteplikt som de kan medföra kunna beaktas i sammanhanget. En person som systematiskt avhänder sig tillgångar bör ju inte till sitt försvar kunna åberopa att han skulle ha kunnat betala sina skulder med förväntade inkomster. förutsatt att dessa inte skulle vara förenade med några utgifter och inte skulle vara skattepliktiga.

Det bör i sammanhanget framhållas att det subjektiva rekvisitet innebär en väsentlig begränsning av straffbarheten även i det hänseende som är aktuellt nu. Ansvar kan komma i fråga endast om gärningsmannen vid förfarandet hade uppsåt eller vid vårdslöshet mot borgenärer åtminstone varit oaktsam med avseende på sitt obestånd eller risken för obestånd.

De invändningar som har riktats mot promemorians förslag till reglering av hur s.k. latenta skulder skall beaktas har i stort sett genomgående avsett att andra skulder än skatte— och avgiftsskulder. och dåi första hand skadestånd. skulle omfattas av regleringen. Så har exempelvis industriför- bundet och SAF framhållit att det i en civilprocess med skadeståndsyr- kande ofta kan vara ytterst svårt för svaranden att bedöma både om han över huvud taget skall komma att åläggas att utge skadestånd och. om så sker. hur stort detta kan bli. En person som är invecklad i en sådan process skulle därför kunna bli ”läst” i sina möjligheter att disponera över sin egendom med hänsyn till riskerna att drabbas av straffrättsliga påföljder. Organisationerna framhåller att en sådan låsning visserligen torde vara motiverad i flera fall men att fiiirsluget också kan tänkas drabba helt seriösa personers möjligheter till förrnögenhetsdisponering bara därför att ett krav på skadestånd riktats mot dere.

Med den utformning som promemorians förslag har, där regleringen av s.k. latenta skulder anknyts till vad som brukar betecknas som ett abstrakt farerekvisit. har jag viss förståelse för de farhågor som bl.a. industriför- bundet och SAF framför. Det bör emellertid betonas att en skuld som avser skadestånd redan enligt gällande rätt torde få anses uppkomma senast när den aktuella skadan inträffar.

Till skillnad från vad som möjligen kan anses följa av prornemorians förslag gäller vidare att den av mig förordade regleringen inte innebär någon mera påtaglig principiell ändring i förhållande till gällande rätt. Visserligen öppnas möjligheten att ta hänsyn till ett förutsett skadestånd

redan innan den skadeståndsgrundande omständigheten inträffat men bara under förutsättning att skadeståndet är relevant för bedömningen av frågan om obestånd eller fara för obestånd har förelegat. Så torde emellertid vara förhållandet endast i speciella undantagsfall. Situationen kan exempelvis vara den att det står helt klart att gäldenären kommer att drabbas av skadeståndsanspråk med hänsyn till att han saknar förmåga att fullgöra en leveransskyldighet. I ett sådant fall torde ersättningsskyldigheten kunna vara att beakta vid bedömningen av om obestånd eller i vart fall fara för obestånd förelegat. oberoende av om skulden då kan anses ha uppkommit eller inte.

Vad som blir av betydelse för frågan om obestånd eller fara för obestånd föreligger är inte i första hand huruvida en skttld formellt skall anses ha uppkommit eller inte utan med vilken säkerhet en betalningsskyldighet av viss storlek kan förutses. Det bör emellertid återigen understrykas att, även om obestånd ellerfara för obestånd bedöms ha förelegat vid gärnings- tillfället. en ytterligare förutsättning för ansvar är att gärningsmannen också haft uppsåt eller varit oaktsam i förhållande till detta. Med hänsyn härtill anser jag att mitt förslag lika lite som gällande rätt innebär någon risk att seriösa personers möjligheter till förmögenhetsdisponering skall läsas på ett oacceptabelt sätt med hänsyn till befarade eller framställda skadeståndskrav. Endast om gärningsmannen insett eller bort inse att det förelåg åtminstone en påtaglig fara för obestånd. kan han drabbas av straffansvar för vissa förmögenhetsförsämrande åtgärder.

Vid bedömningen av om faran för obestånd har varit påtaglig måste naturligtvis också beaktas när eventuella framtida betalningsförpliktelser kan antas komma att aktualiseras. Ju längre tidsperspektivet är i detta hänseende. desto mindre blir normalt också förutsättningar—na för att be- teckna faran för obestånd som påtaglig. Självfallet måste också beaktas i vad mån det kan antas att gäldenären genom krediter. subventioner eller på annat sätt kan motverka att en framtida förpliktelse kommer att medfö- ra betalningsoft'jrmåga. Också i detta hänseende blir tidsperspektivet av viss betydelse. Är det en uppenbar fara för att en betalningsförpliktelse kan aktualiseras inom en mycket snar framtid. är givetvis möjligheterna att genom kredit eller på annat sätt hantera situationen ofta sämre än om en längre tid står till gäldenärens förfogande.

Att en relativt lång tid förflyter innan en förutsebar skuld ger upphov till en akut bctalningsoförmåga kan emellertid bero på att betalningsförpliktel- sen inte görs gällande i samband med skuldens uppkomst. Detta är exem- pelvis förhållandet vid sådana inkomstskattcskulder som blir föremål för indrivning först sedan taxering, debitering och restföring har skett. Det kan då ha gått så lång tid sedan den transaktion som utlöste skulden företogs att det tidsmässiga sambandet med den akuta betalningsoförmågan kan framstå som mindre påtagligt. Om. såsom bl. a. kan vara fallet i situationer av det nu nämnda slaget. betalningsskyldighcten kan förutses med mycket stor säkerhet kan det emellertid finnas anledning att fästa förhållandevis mindre vikt vid tidsutdräkten när man bedömer huruvida faran för obe- stånd skall anses ha varit påtaglig.

Vad jag har anfört nu avseri första hand frågan om hur det ekonomiska

Prop. 1985/86: 30 läge bör bestämmas i vilket vissa förmögenhetsförsämrande åtgärder skall kunna medföra ansvar för oredlighet eller vårdslöshet mot borgenärer. Samma principiella synpunkter gör sig dock gällande också vid brottet mannamån mot borgenärer. Även vid detta brott bör därför det s.k. subjektrekvisitet gäldenär avskaffas.

Situationen kompliceras emellertid i detta fall av att straffansvar för mannamån mot borgenärer enligt gällande rätt förutsätter att gärningsman- nen genom sina åtgärder avsevärt förringar andra borgenärers rätt. Vid bedömningen om så är fallet torde det med bestämmelsens nuvarande utformning endast vara möjligt att beakta den rätt som någon har på grund av en fordran som uppkommit vid tidpunkten för förfarandet. För att förutsebara men ännu inte uppkomna skulder skall kunna beaktas bör därför rekvisitet justeras så att det för straffansvar blir tillräckligt att åtgärden medfört en påtaglig fara för att andra borgenärers rätt skall förringas avsevärt. En sådan avfattning av bestämmelsen gör det möjligt att på samma sätt som vid obeståndsbedömningen beakta sådana framtida bctalningsförpliktelser som kunde förutses vid gärningstillfället.

Hänvisningar till S2-4

  • Prop. 1985/86:30: Avsnitt 4

2.5. Det straffbara förfarandet

Mitt förslag: Beskrivningarna av vilka förfaranden som kan medföra straffansvar bibehålls i huvudsak. Beträffande oredlighet mot borge- närer ändras emellertid kravet att förfarandet skall avse egendom av betydenhet till att gälla egendom av betydande värde. Avsikten med denna ändring är att tydligare markera att det i första hand är det absoluta värdet som är avgörande för straffansvaret. Straffansvaret för vårdslöshet mot borgenärer begränsas till förfaranden varigenom gärningsmannen försämrat sin förmögenhetsställning i avsevärd man.

Promemorians förslag: [ promemorian föreslås att de nuvarande beskriv- ningarna av det straffbara förfarandet vid oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer skall ersättas med ett mera generellt rekvisit bestående i att någon försämrar sin ekonomiska ställning i avsevärd mån. Detta innebär bl. a. att den nuvarande föreskriften om ansvar för vårdslöshet mot borge- närer för den som fortsätter rörelse under förbrukande av avsevärda medel utan motsvarande nytta för rörelsen föreslås utgå.

Remissinstanserna: Beskrivningen av det straffbara förfarandet har i all- mänhet inte berörts närmare vid remissförfarandet. Vissa remissinstanser, däribland hovrätten över Skåne och Blekinge, domstolsverket. domareför- bundet och länsåklagarna i Uppsala och Värmlands län. har emellertid ställt sig avvisande eller tveksamma till att det brottsliga förfarandet be- skrivs på ett så allmänt sätt som enligt förslaget. Förslaget att fortsättande av rörelse skall vara straffbart endast om gärningsmannen därigenom har försämrat sin ekonomiska ställning i avsevärd mån har fått ett positivt bemötande av majoriteten av de remissinstanser som berört frågan. Kri-

tiska synpunkter i denna del har emellertid framförts av bl.a. arbetsmark- nadsstyrelsen (AMS) och överäklagaren i Malmö.

Skälen för mitt förslag: Straffansvaret för förmögenhetsförsi-tmrande åtgär- der är i dag uppdelat på två olika brott. Brottet oredlighet mot borgenärer omfattar förfaranden varigenom någon förstör eller genom gåva eller an- nan liknande åtgärd avhänder sig egendom av betydenhet. Andra förmö- genhetsförsämrande förfaranden är däremot iden mån de är straffbara — att bedöma som vårdslöshet mot borgenärer. Straflbarheten avser i sist- nämnda fall den som fortsätter rörelse under förbrukande av avsevärda medel utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt eller inlåter sig på äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindclse eller vidtar annan sådan åtgärd.

Vid vårdslöshet mot borgenärer och enligt huvudregeln om oredlighet mot borgenärer förutsätts dessutom att gärningsmannen genom sitt förfa- rande framkallat eller förvärrat obestånd. Ansvar för oredlighet mot borge- närer kan komma i fråga endast om gärningsmannen har gjort detta uppsåt- ligen. Den som har avhänt sig egendom utan att ha haft uppsåt till att därigenom framkalla eller förvärra obestånd kan dömas för vårdslöshet mot borgenärer, om han varit grovt oaktsam i förhållande till denna effekt av förfarandet.

Beskrivningen av vilka förfaranden som kan medföra straffansvar kan uppenbarligen ibland lämna utrymme för skilda uppfattningar om det straffbara områdets avgränsning. Särskilt beträffande vårdslöshet mot bor- genärer har det i praktiken visat sig svårt att i konkreta fall avgöra om förutsättningar för straffansvar har förelegat också i sådana fall där någon tvekan inte rått beträffande obeståndsfrågan. Bestämmelsens formulering utesluter inte att också förfaranden som framstår som föga klandervärda kan anses ingå i det straffbara området.

Vid den reform av gäldenärsbrottcn som genomfördes år l976 angavs som en vägledande princip att kriminalisering endast skulle tillgripas mot verkligt straffvärda förfaranden. Denna princip tog sig då främst uttryck i att en betydande avkriminalisering skedde av brottet mannamån mot bor- genärer. Beträffande vårdslöshet mot borgenärer gjordes däremot ingen inskränkning i det straffbara området. men en särskild bestämmelse inför- des om att allmänt åtal för vårdslöshet mot borgenärer skall väckas endast om åtalet är påkallat från allmän synpunkt (11 kap. 8 % BrB).

Också i promemorian framhålls som en viktig princip att straffansvaret bör förbehållas verkligt straffvärda förfaranden. Såvitt angår oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer torde detta främst ha eftersträvats genom beskrivningen av de straffbara förfarandena. Enligt förslaget skall den uppdelning mellan avhändanden och andra förmögenhetsförsämrande åt- gärder som i dag ligger till grund för gränsdragningen mellan de olika brotten upphävas. I stället skall i princip alla fall då någon uppsåtligen försämrar sin ekonomiska situation i avsevärd mån bedömas som ored— lighet mot borgenärer. oberoende av på vilket sätt detta sker. Har gär- ningsmannen däremot endast varit grovt oaktsam med hänsyn till effekter- na av sitt handlande — eller till den ekonomiska situation vilken skall ha

förelegat för att förfarandet skall vara straffbart — är förfarandet enligt promemorians förslag att bedöma som vårdslöshet mot borgenärer.

Begränsningen av det straffbara området avses alltså i första hand korn— ma till uttryck i kravet på att gäldenärens ekonomiska situation skall ha försämrats avsevärt. När det gäller bedömningen av om detta skall anses ha inträffat anges i promemorian att man främst skall se till försämringens storlek absolut sett och inte enbart relatera den till gäldenärens förhållan- den och boets ställning.

l promemorian ägnas särskild uppmärksamhet åt frågan under vilka omständigheter det skall kunna medföra straffansvar att någon fortsätter en rörelse. Det hävdas i promemorian att den nuvarande straffbestämmel- sen i viss mån har tolkats som ett förbud för en rörelseidkare att fortsätta driften efter en tidpunkt då han kommit på obestånd. oberoende av om därefter företagna åtgärder har saknat nytta för rörelsen eller inte. Denna tolkning harrnonierar enligt promemorian illa med lagtexten och den sägs i ' praktiken ha inneburit ett ansvar för underlåtenhet att begära sig i konkurs, även om domstolarna i regel inte anfört underlåtenheten som uttrycklig grund för ansvar. Enligt promemorian skulle en tillämpning av det kritise- rade slaget undvikas genom att bestämmelsen begränsas till att gälla för- mögenhetsförsämrande åtgärder.

l promemorian föreslås å andra sidan att den särskilda åtalsprövningsre- gelni 11 kap. 8 & BrB slopas.

Remissinstanserna har ställt sig bakom principen att straffansvaret bör förbehållas verkligt straffvärda förfaranden. Beträffande ansvaret för fort- satt drift av en rörelse har de flesta remissinstanser som uttalat sig i frågan ställt sig positiva till förslaget. Detta gäller bl. a. hovrätten över Skåne och Blekinge,juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet. domare- förbundet och Föreningen Sveriges åklagare. Förslaget har avstyrkts av bl.a. överåklagaren i Malmö och AMS som inte anser att det visats att den nuvarande ordningen medför några olägenheter i praktiken. AMS föror- dar. i likhet med RÅ och länsåklagaren i Kalmar län. att den nuvarande åtalsprövningsregelni ll kap. 8 & BrB bibehålls.

Vissa remissinstanser, däribland hovrätten över Skåne och Blekinge, domstolsverket och domareförbundet, har ifrågasatt om inte brottsbe— skrivningen blir alltför vid och obestämd. om de straffbara förfarandena endast avgränsas på det sättet att de skall ha medfört att den ekonomiska ställningen försämrats i avsevärd mån. Enligt vad exempelvis länsåkla- garen i Uppsala län anför bör man i stället. på samma sätt som i gällande rätt, i lagen ange sådana typiskt sett illojala förfaranden som straffansvaret är avsett för. Länsåklagaren ifrågasätter också om det är påkallat och lämpligt med en så långtgående kriminalisering att varje förmögenhetsför- sämrande åtgärd skall kunna medföra straff.

Som jag tidigare har framhållit ansluter jag mig givetvis också själv till principen att straffansvaret bör förbehållas verkligt straffvärda förfaran- den. Särskilt mot bakgrund av att de förslag som jag tidigare framfört innebär en viss utvidgning av det straffbara området. anserjag det angelä- get att pröva förutsättningarna för en begränsning av de förfaranden som bör vara straffbara.

Enligt min mening är det emellertid utomordentligt svårt att avgöra vilken betydelse för det straffbara området som ett genomförande av promemorians förslag skulle medföra. Jag har svårt att se att det skulle innebära en snävare avgränsning av det straffbara om'rådet än den som nu gäller. Straffansvaret synes nämligen med promemorians förslag formellt omfatta varje form av förmögenhetsförsämrande åtgärd oberoende av vil- ken karaktär själva åtgärden haft. Om promemorians förslag skulle genom— föras, föreligger enligt min mening en viss risk att dåliga affärer som sådana skulle kunna anses uppfylla de objektiva rekvisiten för oredlighet mot borgenärer.

Den begränsning av straffansvaret som är det uttalade målet för förslaget har således inte kommit till uttryck i beskrivningen av vilka typer av förfaranden som skall kunna föranleda straffansvar utan i den kvantitativa begränsning som ligger i att gärningsmannen skall ha försämrat sin ekono- miska ställning i avsevärd män. Enligt promemorian torde det i det hänse- endet vara mest i linje med rådande rättsuppfattning att främst se till försämringcns storlek absolut sett.

För egen del anser jag att det inte är möjligt att heltjämställa alla olika former av förmögenhetsförsämrande åtgärder som någon företar i ett visst ekonomiskt läge. 1 gällande rätt pekar lagen ut vissa förfaranden vilka typiskt sett framstår som särskilt illojala. Därmed blir det inte bara förfa- randets effekt utan också dess karaktär som får betydelse för straffansva- rets avgränsning. Enligt min mening är detta en lämplig ordning som det saknas anledning att frångå.

Vad särskilt gäller frågan om i vilken mån fortsatt drift av en rörelse bör medföra straffansvar vill jag framhålla att ansvar enligt gällande rätt ut- tryckligen förutsätter att gärningsmannen uppsåtligen har förbrukat avse- värda medel utan motsvarande nytta för rörelsen. Det torde vara uppen- bart att så inte kan anses vara fallet utan att förmögenhetsställningen har försämrats på ett påtagligt sätt genom den fortsatta driften. Det bör emel— lertid framhållas att ett företags förmögenhetsställning är beroende bl.a. av hur företagets tillgångar värderas. Denna värdering skall självfallet göras utifrån företagsekonomiska principer. Om ett företag anskaffar till- gångar som företaget med hänsyn till en förestående konkurs eller annars saknar möjligheter att nyttiggöra, kan således företagets förmögenhets- ställning försämras även om tillgångarna inte betingat något överpris.

Jag anser också att det finns goda skäl att bibehålla den nuvarande uppdelningen mellan avhändanden och andra förmögenhetsförsämrande åtgärder. Det kan knappast råda någon tvekan om att avhändanden typiskt sett framstår som väsentligt mera klandervärda än andra förmögenhetsför- sämrande förfaranden. Enligt gällande rätt kan också avhändanden i grova fall medföra upp till sex års fängelse. medan straffmaximum för andra slags förfaranden uppgår till endast två års fängelse. Något behov av att. såsom föreslås i promemorian, höja straffmaximum till sex år också för fall av den senare typen föreligger enligt min mening inte.

Enligt promemorian bör man när det gäller förmögenhetsförsämringen generellt sett främst se till försämringens absoluta storlek, medan hänsy- nen till boets ställning och gäldenärens förhållande skulle tillmätas mindre

betydelse. I detta hänseende föreligger en påtaglig osäkerhet angående hur gällande rätt skall tillämpas.

Enligt min mening är skillnaden mellan avhändanden och andra förmö- genhetsförsämrande åtgärder av betydelse också i detta sammanhang.

När det gäller avhändanden delar jag den uppfattning som framförs i promemorian att det är naturligt att som huvudprincip främst se till det belopp som åtgärden avser. Att en rörelse har stor omsättning eller bety- dande tillgångar kan inte rimligen motivera att gäldenären i en obeståndssi- tuation strafl'ritt skulle kunna avhända sig tillgångar i väsentligt större omfattning än vad som är möjligt för en gäldenär som arbetar under mera begränsade ekonomiska omständigheter.

Jag föreslår därför att uttrycket egendom av betydenhet i den nuvarande bestämmelsen om oredlighet mot borgenärer byts ut mot egendom av betydande värde. Härigenom markeras på ett tydligare sätt att det främst är det absoluta ekonomiska värdet som är avgörande för bestämmelsens tillämplighet. Det bör emellertid understrykas att bedömningen inte kan göras helt oberoende av sådana omständigheter som åtgärdens karaktär. syfte och samband med den verksamhet gäldenären bedriver. Oredlighet mot borgenärer kan exempelvis begås genom försäljning till underpris, förvärv till överpris. omotiverat högt löneuttag eller genom benefrka åtgär- der som delvis kan ses som ett led i en legitim marknadsföring. "Det är i sådana sammanhang svårt att utgå från någon mer bestämd värdegräns vid den straffrättsliga bedömningen. Vad som skall förstås med betydande värde måste således i viss utsträckning på samma sätt som enligt gällande rätt bedömas mot bakgrund av gäldenärens förhållanden och boets ekono- miska ställning. .

Detta innebär också att det är varken lämpligt eller möjligt att sätta upp något fixerat värde för att i nu aktuellt hänseende avgränsa det straffbara området. Enligt min uppfattning bör emellertid förhållandevis stora krav ställas för att straffansvar för oredlighet mot borgenärer skall kunna aktua— liseras.

Vad gäller rena gåvor som inte kan betecknas som sedvanliga och som uppenbart saknar samband med gäldenärens normala verksamhet kan en jämförelse göras med skattebedrägeri. Gränsen mellan skattebedrägeri och det rena bötesbrottet skatteförseelse brukar anses gå ungefär vid tre fjärde- delar av basbeloppet eller f. n. drygt 15 000 kr. För att ansvar för oredlighet mot borgenärer skall kunna komma i fråga bör rimligtvis krävas att värdet av vad som har getts bort är minst lika stort. Avser avhändandena lägre belopp. torde det i vissa fall, enligt vad jag strax återkommer till. kunna föreligga förutsättningar att ädöma ansvar för vårdslöshet mot borgenärer. Härvid är dock att beakta att åtal enligt vad som föreskrivs i 8 & endast skall väckas om detta är påkallat ur allmän synpunkt.

Vad angår vårdslöshet mot borgenärer är det enligt min rnenirtg inte på samma sätt motiverat att sätta det absoluta ekonomiska värdet i centrum för den straffrättsliga bedömningen. De förfaranden som avses i bestäm- melsen om vårdslöshet mot borgenärer är typiskt sett inte lika illojala mot borgenärerna som direkta avhändanden. Såsom framgår av brottsbeteck— ningen är det i dessa fall normalt inte fråga om åtgärder som är omedelbart riktade mot borgenärcrnas intressen.

Står det i ett enskilt fall klart att en viss åtgärd som avser egendom av betydande värde har ett bencfikt syfte eller annars är direkt avsedd att skada borgenärernas intresse genom förstörelse ellcr avhändande av egen- dom. kan förfarandet i princip oberoende av den formellajuridiska utform— ningen bedömas som oredlighet mot borgenärer. Så torde exempelvis ofta vara fallet när gäldenären är en juridisk person och det förfarande som är aktuellt innebär att gärningsmannen i en eller annan form överfört medel till sig själv eller till någon närstående person.

De åtgärder som bestämmelsen om vårdslöshet mot borgenärer primärt avser är däremot normalt sådana som visserligen framstår som oförsvar— liga med hänsyn till den ekonomiska situationen men som inte är inriktade på att gäldenärens egendom skall förstöras eller direkt överföras till ett annat rättssubjekt. [ motsats till vid oredlighetsfallcn är det vid vårdslöshet också ofta frågan om förfaranden som sträcker sig över en längre tid.

Det framstår mot denna bakgrund som naturligt att högre krav normalt bör ställas på de ekonomiska konsekvenserna vid vårdslöshet än vid oredlighet mot borgenärer. Enligt min mening är det i detta sammanhang inte heller möjligt att i samma utsträckning som vid orcdlighetsbrottet bortse från gäldenärens ekonomiska förhållanden och boets ställning. Vad som i ett företag med liten förmögenhetsmassa och liten omsättningsvolym kan innebära en dramatisk förändring i förmögenhetsställningen kan i ett stort företag vara av helt marginell betydelse. De anspråk på aktsamhet i borgenärernas intresse som bör ställas kan inte bedömas oberoende av rörelsens omfattning och ställning.

] likhet med vad som föreslås i promemorian bör enligt min mening straffansvaret för vårdslöshet mot borgenärer begränsas till förfaranden som är klart förmögenhetsförsämrande. Huruvida någon förmögenhetsför- sämring har ägt rum bör i princip bedömas efter företagsekonomiska värderingsprinciper. Någon absolut värdegräns bör i detta fall inte tas som utgångspunkt för straffansvarets avgränsning, utan förfarandet bör bedö- mas mot bakgrund av gäldenärens ekonomiska förhållanden och boets ställning. Lagtekniskt bör den begränsning av straffansvaret som jag här förordat komma till uttryck genom att de nuvarande gärningsformerna bibehålls men kvalificeras i fråga om de effekter de skall ha medfört.

Det i promemorian lämnade förslaget att straffansvaret skall begränsas till fall då gärningsmannen försämrat den ekonomiska ställningen i avse- värd mån skulle, även om det i promemorians motiv förefaller ha getts en delvis annan innebörd, kunna användas för att begränsa straffansvaret och markera att den straffrättsliga bedömningen i detta fall främst bör utgå från den relativa betydelse förfarandet haft för gäldenärens ekonomi. Uttrycket avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning förekommer emeller- tid i konkurslagens återvinningsbestämmelser (35 å) och avser där inte förmögenhetsförsämrande åtgärder utan betalning av skuld. Eftersom så- dana förfaranden i den mån de är straffbara faller under bestämmelsen om mannamån mot borgenärer. bör ett annat uttryck väljas i detta samman- hang. Jag förordar därför att den nu aktuella begränsningen av straffansva— ret kommer till uttryck genom ett krav på att gärningsmannen genom sitt förfarande skall ha försämrat sin förmögenhetsställning i avsevärd mån.

Prop. 1985/86130

Den avgränsning av straffansvaret för vårdslöshet mot borgenärer som jag nu förordat innebär att kraven på förmögenhetsförsämring vid vårds- löshet mot borgenärer normalt klart kommer att överstiga de krav som gäller för ansvar för oredlighet mot borgenärer. Såsom jag redan tidigare antytt kan det emellertid i vissa fall tänkas att gärningsmannen genom något sådant förfarande som avses i bestämmelsen om vårdslöshet mot borgenärer försämrat sin förmögenhetsställning i avsevärd mån utan att förfarandet därför avsett egendom av sådant betydande värde som krävs för att ansvar för oredlighet mot borgenärer skall kunna komma i fråga. Det är uppenbart att det kan uppkomma fall av detta slag där lagföring knappast är påkallad från allmän synpunkt. Bl. a. med hänsyn härtill anser jag, i motsats till vad som föreslagits i promemorian. att den nuvarande åtalsprövningsregcln vid vårdslöshet mot borgenärer bör bibehållas. Även bortsett härifrån anser jag att de skäl som anfördes när regeln infördes fortfarande har bärkraft. även om straffansvaret i vissa hänseenden be- gränsas både genom vad jag har föreslagit i detta aVsnitt och genom vadjag förordat i avsnitt 2.3.

Hänvisningar till S2-5

  • Prop. 1985/86:30: Avsnitt 4

2.6. Vissa andra frågor

Mitt förslag: Gärningsbeskrivningen för bokföringsbrott justeras så att det klargörs att den som av oaktsamhet inte har insett sin bokfö- ringsskyldighet och som åsidosätter denna omfattas av straffansva- ret. Den särskilda regleringen av gärningsmannaskapet vid gälden— ärsbrott i ll kap. 7 5 första stycket BrB upphävs. Straffansvar införs för försök till sådan oredlighet mot borgenärer som regleras i l 5 första stycket. Rubriken till ll kap. BrB ändras och ges lydelsen Om brott mot borgenärer m. m.

Promemorians förslag: Överensstämmer i princip med mitt utom beträffan— de försök till oredlighet mot borgenärer och kapitelrubriken. Enligt prome— morian skall ansvar för oredlighet mot borgenärer kunna följa också på rättshandlingar som någon företagit för skens skull. Något förslag om ändrad kapitelrubrik framförs inte.

Remissinstanserna: Förslaget angående bokföringsbrott har med något un- dantag tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissinstanserna. Försla- get att upphäva den särskilda regleringen i ll kap. 7 & första stycket BrB har också fått ett positivt remissutfall. Detsamma gäller förslaget till straff- ansvar för skenrättshandlingar.

Skälen för mina förslag: Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosät- ter sin bokföringsskyldighet kan i vissa fall dömas för Imkföringsbrort enligt 11 kap. 5 & BrB. Denna bestämmelse fick sin nuvarande utformning genom en lagändring år 1982. [ promemorian hävdas att den formulering

som bestämmelsen på inrådan av lagrådet [då fick skulle innebära en avkriminalisering i så måtto att ansvar. i motsats till vad som tidigare gällde. endast kan komma i fråga om gärningsmannen har varit medveten om eller haft uppsåt till att han var bokföringsskyldig. En sådan ändring av straffansvarets omfattning torde emellertid inte ha varit avsedd. och i promemorian föreslås en justering av brottsbeskrivningen i syfte att klar- göra att också den som varit oaktsam i förhållande till sin bokföringsskyl- dighct kan göra sig skyldig till bokföringsbrott.

Med undantag för Malmö tingsrätt har remissinstanserna genomgående tillsayrkt eller lämnat promemorians förslag utan erinran. Också för egen del anserjag att det är lämpligt att brottsbeskrivningen i detta sammanhang justeras så att någon tvekan inte föreligger om att straffansvar kan kommai fråga också för den som inte insett men väl bort inse' att han var bokfö- ringsskyldig.

[ 11 kap. 7 & första stycket BrB finns en särskild bestämmelse som innebär att, om någon som är i gäldanärs eller boAjöringss/tyldigs ställe begär gärning som avses i kapitlet, han skall dömas som om han själv hade varit gäldenär eller bokföringsskyldig. I promemorian föreslås att denna bestämmelse upphävs med hänsyn till att den numera har förlorat sin praktiska betydelse. De allmänna bestämmelserna om medverkan innebär nämligen att straffansvaret får i princip samma omfattning, även om be- stämmelsen upphävs.

Promemorians förslag har i denna del fått ett i huvudsak positivt bemö- tande av de remissinstanser som berört frågan. ingen remissinstans har ansett att bestämmelsen fyller något behov när det gäller avgränsningen av det straffbara området. Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet har emellertid påpekat att det kan synas något otillfredsställandc att ett handlande som i realiteten är ett gärningsmannaskap i vissa fall skulle komma att rubriceras som medhjälp.

Också för egen del anser jag att promemorians förslag i denna del kan godtas. Allmänt sett är det enligt min mening en fördel. om specialregle— ringar av medverkanssituationer kan undvikas. Som har påpekats i prome— morian torde det inte medföra någon egentlig förändring av den materiella straffbarheten. om bestämmelsen i 7 få första stycket upphävs. En sådan ändring framstår f.ö. som naturlig redan med hänsyn till att gäldenär och bokföringsskyldig enligt mitt förslag inte skall användas som formell be— teckning på straffbestämmelsernas brottssubjckt. Jag vill också särskilt anmärka att den aktuella bestämmelsen inte har införts med sikte på det mycket vanliga fallet att ett gäldenärsbrott har begåtts av någon företräda— re för en juridisk person i denna hans egenskap. Att gärningsmannaskap föreligger i denna situation följer av allmänna principer utan någon särskild föreskrift.

Det enda förfarande i brottsbalkens kapitel om gäldenärsbrott som enligt gällande rätt är straffbelagt på för_s'(')'k.5'sludier tar sikte på fall då någon för bort en tillgång ur riket när konkurs är förestående. I promemorian föreslås inte att ansvar för försök skall införas i något annat hänseende. Däremot skall enligt förslaget ansvar för oredlighet mot borgenärer enligt l1 kap. l & första stycket BrB kunna följa också på skenränshandlingar som, om de varit gällande, skulle ha försämrat gäldenärens ställning i avsevärd mån.

Förslaget att skenrättshandlingar skall jämställas med verkliga rätts— handlingar har fått ett positivt mottagande av de remissinstanser som kommenterat det. Uttalanden i denna riktning görs av hovrätten över Skåne och Blekinge. hovrätten för Västra Sverige. RÅ. länsåklagarna i Uppsala och Värmlands län och juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet.

Förslaget måste emellertid ses i samband med att det i promemorian också föreslås en omfattande förändring av den straffrättsliga regleringen när det gäller sådana fall av oredlighet mot borgenärer som f.n. behandlas i ll kap. l å andra stycket BrB. Det gäller här bl.a. fall då någon åberopar skenavtal i samband med exekutiv förrättning. Promemorieförslaget ter sig dock i dessa delar något ovisst till sina konsekvenser och bör som jag ser det inte tas upp i detta sammanhang. Med hänsyn härtill bör inte heller skenrättshandlingar jämställas med verkliga rättshandlingar när det gäller straffansvar enligt första stycket i den aktuella paragrafen.

Det finns emellertid anledning att uppmärksamma de motiv som anförs i promemorian för kriminaliseringen av skenrättshandlingar. l promemorian framhålls sålunda att det ofta är förenat med betydande svårigheter att klarlägga om en tillgång fortfarande tillhör gäldenären eller om den har frångått honom genom en gåva eller på annat liknande sätt. Detta är av betydelse när det gäller att bedöma om ett sådant avhändande skett som är en förutsättning för ansvar för oredlighet mot borgenärer enligt l ä första stycket. Anses inte något avhändande föreligga. innebär detta inte att gäldenären gör sig skyldig till oredlighet mot borgenärer enligt l å andra stycket. om han exempelvis vid en konkurs inte uppger tillgången såsom tillhörig honom. Någon uppsåtligt oriktig uppgift behöver han ju inte ha lämnat.

För att ett avhändande genom gåva skall kunna medföra ansvar torde det normalt krävas att det antingen upprättats en skriftlig gåvohandling eller att gåvan traderats. dvs överlämnats. I praktiken är det särskilt frågan huruvida en viss tillgång har traderats på ett sådant sätt att straffansvar kan komma i fråga som kan vara svår att avgöra.

Det nu berörda problemet har vid remissbehandlingen uppmärksammats avjuridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet. Enligt nämnden kan det finnas anledning att överväga att straffbelägga försök till oredlighet mot borgenärer.

För egen del anserjag att det bör stå klart att frågan om straffansvar inte är helt beroende av den civilrättsliga bedömningen av en enskild transak- tion. Även om konkursförvaltaren har framgång när det gäller en tvist om i vad mån en tillgång rätteligen ingår i boet bör straffansvar kunna kommai fråga om avsikten uppenbarligen varit att tillgången skulle avhändas. Som jag ser det åstadkommer man den utvidgning av kriminaliseringen som behövs. om också försök till sådan oredlighet mot borgenärer som avses i l 5 första stycket straffbeläggs. Jag förordar denna lösning.

Frågan vad som skall krävas för att ett försök skall anses föreligga får bedömas enligt allmänna regler. Det innebär att brottet måste vara påbör- jat för att straffansvar skall bli aktuellt. Enbart en muntlig utfästelse om gåva torde inte innebära att brottet skall anses påbörjat. Ytterligare en

förutsättning för straffansvar blir att fara förelegat för att brottet skulle fullbordas i det enskilda fallet eller att sådan fafä har varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. '

Enligt mitt förslag ändras brottsbeskrivningarna i kapitlet så att det särskilda brottssubiektet gäldenär avskaffas. Därigenom blir kapitlets nu- varande rubrik mindre adekvat. Flertalet av kapitlets bestämmelser avser att skydda borgenärers rätt. Jag föreslår därför att kapitlets rubrik ges lydelsen Om brott mot borgenärer m.m. En ändring av kapitelrubriken föranleder följdändringar i bl. a. 55. 185 b och 219 åå konkurslagen (19211225). De aktuella ändringarna är konsekvensändringar som inte krä— ver någon närmare motivering. Det är därför uppenbart att lagrådets hö— rande över dessa ändringsförslag skulle sakna betydelse.

Hänvisningar till S2-6

  • Prop. 1985/86:30: Avsnitt 4

3. Upprättat lagförslag

I enlighet med vadjag nu anfört har inomjustitiedepartementet upprättats förslag till lag om ändring i brottsbalken. Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 5

4. Specialmotivering

11 kap.

Kapitelrubriken

Av skäl som har angetts i avsnitt 2.6 i den allmänna motiveringen föreslås kapitlet få rubriken Om brott mot borgenärer m.m.

l & Ändringarna har berörts i den allmänna motiveringen i avsnitten 2.3. 2.4 och 2.5.

Enligt förslaget anknyts straffansvaret enligt huvudregeln i första stycket inte till att gärningsmannen genom sitt handlande åstadkommit en viss effekt utan till att hans förfarande ägt rum då hans ekonomiska situation var av visst slag. Denna situation beskrivs i bestämmelsen på det sättet att det skall ha förhållit sig antingen så att gärningsmannen var på obestånd eller också så att påtaglig fara förelåg för att han skulle komma på obestånd.

Med obestånd avses detsamma som enligt gällande rätt och enligt kon- kurslagen eller med andra ord att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. Även om det inte kan visas att obestånd har förelegat. kan ansvar följa. om faran för obe— stånd visas ha varit påtaglig. Bedömningen av om sådan påtaglig fara har förelegat avser den sannolikhet med vilken ett obestånd kunde förutses med hänsyn till omständigheterna vid själva gärningen. Otnständighcter som inträffat därefter skall således beaktas endast i den mån de kunde förutses vid gärningen.

Prop. 1985/86: 30 För att faran för obestånd skall anses påtaglig bör naturligtvis krävas att gäldenärens aktuella ekonomiska situation i något hänseende framstått som särskilt brydsam. Allmänt negativa faktorer för en viss gäldenär. som vikande konjunkturer inom en bransch eller förändringar i marknadsstruk— turen, kan inte i sig tas till intäkt för att faran för obestånd varit påtaglig. om inte några märkbara ekonomiska problem hunnit uppkomma för gäl- denären. Att någon har inlåtit sig på ett äventyrligt företag innebär inte heller i sig att det är påtaglig fara för obestånd. För detta krävs dessutom att den ekonomiska situationen framstår som prekär med hänsyn till exem- pelvis likviditet, sufficiens eller räntabilitct. För att faran för obestånd skall anses vara påtaglig bör normalt också krävas att obeståndet kunde väntas uppkomma i relativt nära anslutning till den åtgärd som är föremål för bedömning. Som jag har berört i den allmänna motiveringen kan emellertid faran för obestånd vara påtaglig även om en förhållandevis lång tid kan förväntas förflyta innan en akut betalningsoförmåga uppkommer.

Enligt förslaget anges inte direkt att gärningsmannen skall vara gäldenär. Avsikten härmed är att göra klart att man vid den straffrättsliga bedöm— ningen inte skall bortse från sådana skulder som kunde förutses vid gär- ningen men som vid det tillfället ännu inte hade uppkommit. För att sådana skulder skall kunna beaktas vid bedömningen av om obestånd eller fara för obestånd har förelegat måste dock samma krav ställas på förutsebarhcten som beträffande andra faktorer som är av betydelse i detta sammanhang. Detta innebär att skulder som grundar sig på omständigheter som inte förelåg vid tidpunkten för gärningen i allmänhet inte kan beaktas. Det bör emellertid framhållas att på samma sätt som man vid bedömningen måste beakta vad som kan förutses om gäldenärens framtida intäkter så måste också beaktas de kostnader som kan väntas uppkomma liksom den skatt- skyldighet som framtida intäkter kan medföra.

Subjektivt är det en förutsättning för ansvar att gärningsmannen har haft uppsåt omfattande de omständigheter som innebär att obestånd eller i vart fall påtaglig fara för obestånd förelåg. I likhet med vad som annars gäller är eventuellt uppsåt tillräckligt. Har gärningsmannen inte haft uppsåt. kan i vissa fall ansvar för vårdslöshet mot borgenärer komma i fråga.

Beskrivningen av de straffbara förfarandena har ändrats endast på så sätt att det anges att åtgärderna skall avse egendom av betydande värde i stället för egendom av betydenhet. Avsikten med ändringen är att betona den betydelse som bör tillmätas det absoluta värdet av den förmögenhets- försämring som åtgärden medfört. Någon fixerad värdegräns bör dock inte läggas till grund för tillämpningen. utan även sådana omständigheter som åtgärdens karaktär, syfte och samband med gäldenärens normala verksam- het liksom boets ekonomiska ställning måste beaktas. Beträffande rena avhändanden som inte är sedvanliga och uppenbart saknar samband med gäldenärens normala verksamhet synes det i linje med vad som anförts i den allmänna motiveringen kunna vara en rimlig utgångspunkt att avhän- dandct motsvarat minst tre fjärdedelar av basbeloppet.

1 andra meningen av första stycket föreskrivs ansvar också för sådana fall då gärningsmannen. utan att första meningen är tillämplig. genom sitt förfarande har försatt sig på obestånd eller framkallat påtaglig fara för att

han skall komma på obestånd. Förslaget överensstämmer i dessa hänseen- den med gällande rätt utom så till vida att det anges att den fara som framkallats skall ha varit påtaglig i stället för allvarlig. Ansvar enligt andra meningen torde i praktiken komma i fråga endast i samband med avhän- danden som avser en betydande del av gäldenärens totala tillgångar.

! andra stycket har endast den ändringen gjorts att brottssubiektet inte anges vara en gäldenär utan att bestämmelsen i stället riktas mot envar. Ändringen torde endast kunna få betydelse för i vad mån vissa gärningar skall anses begångna i gärningsmannaskap eller utgöra medhjälp till ett visst brott.

2 % Ändringen avser endast att brottssubjektet inte anges som gäldenär. Skä- len till detta har redovisats i avsnitt 2.4 i den allmänna motiveringen och i specialmotiveringen till l ä.

3 & Bestämmelsen i första stycket om vårdslöshet mot borgenärer har i likhet med bestämmelsen om oredlighet mot borgenärer ändrats så att straffan- svaret avser vissa förfaranden som någon företagit när han är på obestånd eller när det föreligger en påtaglig fara för att han skall komma på obe- stånd. Vad som avses därmed har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 2.3 samt i specialmotiveringen till l &.

Liksom vid oredlighet mot borgenärer föreslås vidare att brottssubjektet inte anges som gäldenär. Avsikten är att på detta sätt markera att även skulder som ännu inte har uppkommit skall kunna beaktas vid den straff- rättsliga bedömningen. Innebörden av ändringen har behandlats närmare i den allmänna motiveringens avsnitt 2.4 samt i specialmotiveringen till l &.

De förfaranden som kan föranleda straffansvar anges på samma sätt som enligt gällande rätt. I stället för att gärningsmannen genom sitt förfarande skall ha framkallat eller förvärrat obestånd anges emellertid i förslaget att han skall ha försämrat sin förmögenhetsställning i avsevärd mån. Straffan- svaret begränsas således i enlighet med promemorians förslag uttryckligen till förmögenhetsförsämrande åtgärder. Vad som bör förstås med en avse- värd försämring av förmögenhetsställningen har jag behandlat närmare i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.5).

Den ändrade redaktionen av paragrafen har giort det nödvändigt att komplettera stycket med en ny andra mening. I meningen anges att ansvar kan komma i fråga också om gärningsmannen inte insåg men hade skälig anledning anta att han var på obestånd eller att det förelåg påtaglig fara för att han skulle komma på obestånd. Förslaget innebär i detta hänseende inte någon principiell nyhet i förhållande till gällande rätt. Som paragrafen är avfattad f.n. krävs nämligen inte att gäldenären uppsåtligen har framkal- lat eller förvärrat obestånd. utan oaktsamhet är tillräckligt i detta hänseen- de. Det bör nämnas att den som förfarit på det sätt som sägs i l 9" första stycket utan uppsåt att han var på obestånd eller att en påtaglig fara för obestånd förelåg kan vara förfallen till ansvar enligt förevarande bestäm- melse.

Någon motsvarighet till bestämmelsen i l 5 att ansvar kan följa även på ett förfarande genom vilket någon försätter sig på obestånd eller framkallar påtaglig fara för obestånd har inte tagits tipp i paragrafen om vårdslöshet mot borgenärer. Har en enstaka gärning haft sådan effekt. torde i de straffvärda fall som man har att räkna med förutsättningar för ansvar enligt 1 & föreligga. Vid förfaranden som sträcker sig över en längre tid. som exempelvis förbrukande av medel utan motsvarande nytta för ett företag eller slösaktigt leverne. kan däremot enligt förslaget normalt endast beak— tas ätgärder som i tiden ligger efter det att gärningsmannen i vart fall bort inse att en påtaglig fara för obestånd förelåg.

I andra stycket har endast den ändringen gjorts att gäldenär inte anges som brottssubjekt.

4 & I bestämmelserna om mannamån mot borgenärer görs enligt förslaget endast ett par smärre justeringar. I likhet med i övriga bestämmelser i kapitlet där brottssubjektet anges som gäldenär riktas i stället ansvaret mot envar som förfar på visst sätt. Som utvecklats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.4) är avsikten med ändringen att man inte heller vid mannamån mot borgenärer skall bortse från klart förutsebara men ännu inte upp- komna skulder vid den straffrättsliga bedömningen. I samma syfte ändras det s.k. effektrekvisitet så att det för straffansvar blir tillräckligt att åtgär- den har medfört påtaglig fara för att andra borgenärers rätt skall förringas. Om en viss förutsebar skuld som ännu inte har uppkommit har beaktats vid obeståndsbedömningen, skall således också beaktas i vad mån förfarandet kan förväntas påverka denna borgenärs rätt. En förutsättning för ansvar är emellertid att gärningsmannen haft uppsåt till att åtgärden medfört fara för andra borgenärers rätt.

5 & Ändringen har berörts i den allmänna motiveringen i avsnitt 2.6. Avsikten med ändringen är att klargöra att straffansvaret också omfattar den som varit oaktsam i förhållande till att bokföringsskyldighet förelåg. I motsats till i promemorians förslag anges inte uttryckligen att gärningsmannen skall vara den som bokföringsskyldigheten åvilar. Även den som faktiskt hand- har bokföringen åt någon bokföringsskyldig kan därmedvdömas som gär- ningsman och inte endast som anstiftare eller medhjälpare. Mitt förslag överensstämmer i detta hänseende i princip med vad som för närvarande gäller till följd av bestämmelsen i 7 % första stycket.

6 & Förslaget innebär att straffansvaret för försök utvidgas till att omfatta också sådan oredlighet mot borgenärer som avses i 1 %% första stycket. Ändringen har berörts i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.6).

7 & Bestämmelserna i första stycket om att den som handlar i en gäldenärs eller en bokföringsskyldigs ställe skall dömas såsom om han själv var

gäldenär skall enligt förslaget upphävas. Ändringen har berörts i den allmänna motiveringen i avsnitt "2.6.

I andra stycket byts enligt förslaget. i konsekvens med vad som föresla- gits i 4 .s'. uttrycket gäldenären ut mot gärningsmannen.

Hänvisningar till S4

5. Hemställan

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslaget till lag om ändring i brottsbalken.

6. Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandcns hemställan.

Utdrag

Lagrådet PROTOKOLL vid sammanträde l985-09-23

Närvarande: justitierådet Knutsson. f. d. justitierådet Sterzel, regeringsrä- det Tottie.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 6juni 1985 har regering- en på hemställan av statsrådet Wickbom beslutat inhämta lagrådets yttran— de över förslag till lag om ändringi brottsbalken (om brott mot borgenärer m. m.).

Förslaget har inför lagrådet föredragits av docenten Dag Victor. Förslaget föranleder följande yttrande av lagrådet:

ll kap. 1 och 3 %&

Enligt l & första stycket och 3 åförsta stycket kriminaliseras vissa typer av förmögenhetsförsämrande handlingar som företas när gärningsmannen är på obestånd eller när det föreligger en påtaglig fara för att han skall komma på obestånd. Det är inte. såsom enligt gällande rätt. ett nödvändigt rekvisit för ansvar att åtgärderna har orsakat eller förvärrat ett obestånd eller medfört fara för att obestånd skall uppkomma. Det huvudsakliga motivet för de sålunda föreslagna ändringarna är att brottsutredningen skall under- lättas. Lagrådet har i princip inte något att erinra mot att det nuvarande skaderekvisitet slopas och att kriminaliseringen i stället knyts till att hand- landet sker i ett visst ekonomiskt läge.

Det är ofrånkomligt att ett farerekvisit av det slag som nu föreslås ger upphov till vissa gränsdragningsproblem. Av departementschefens motiv- uttalandcn framgår att sådana allmänna och för ett företags framtidsutsik- ter betydelsefulla faktorer som konjunktuiförändringar. minskad efterfrå- gan inom branschen och kreditätstramningar inte i och för sig skall kunna föranleda att fararekvisitet anses uppfyllt. Härför torde krävas att det föreligger särskilda omständigheter som gör att det enskilda företagets situation framstår som prekär. Å andra sidan synes det inte vara nödvän- digt att utvecklingen ännu har lett till akuta betalningssvärigheter för gäldenären, om det med stor sannolikhet kan förutses att sådana svårighe- ter kommer att uppstå inom en (.iverskådlig framtid.

I praktiken torde lagföring för oredlighet eller vårdslöshet mot borgenä- rer knappast komma i fråga i andra fall än då det, exempelvis genom en konkurs. står klart att gäldenären har kommit på obestånd och ovissheten alltså endast hänför sig till frågan om när detta skedde. Härtill kommer att det för straffansvar krävs. inte bara att en fara av åsyftat slag faktiskt förelåg vid det tillfälle då gärningen företogs utan också att gäldenären insåg detta eller vid vårdslöshetsbrott — åtminstone hade skälig anled- ning att anta att det förhöll sig så. Mot den angivna bakgrunden anser sig lagrådet kunna godta den föreslagna utformningen av obeståndskravet.

I 1 åförsta stycket andra meningen föreslås att uttrycket "allvarlig fara"

byts ut mot "påtaglig fara". Språkligt sett framstår detta som en sänkning av fart—graden och därmed som en skärpning av straffansvaret. Enligt departementschefen är emellertid någon ändring i sak inte avsedd. Den ändrade lydelsen motiveras med önskemålet att uppnå redaktionell över- ensstämmelse med uttryckssättet i paragrafens första mening. Lagrådet har förståelse för detta argument och vill inte motsätta sig ändringsförsla- get.

Enligt den föreslagna nya lydelsen av straffbestämmelserna skall gär- ningsmannen inte längre betecknas som gäldenär. Syftet med denna änd- ring anges vara att klargöra att man vid den straffrättsliga bedömningen skall kunna ta hänsyn inte bara till skulder som förelåg vid gärningstillfällct utan också till då förutsebara men ännu inte uppkomna skulder. Ett konse— kvent genomförande av det ändrade uttryckssättet synes emellertid få vissa följder som inte närmare har belysts i remissen. Sålunda torde straffbestämmelserna i l 5 andra stycket och 3å andra stycket kunna komma att drabba även tredje man, exempelvis någon som har ålagts edgång enligt 93 å andra stycket konkurslagen eller som har att lämna upplysningar enligt 4 kap. 15 % utsökningsbalken, och detta även om det inte är fråga om en gärning som kan betraktas som medhjälp till en av gäldenären själv företagen handling. Om detta inte är avsikten får övervä— gas om inte beteckningen "gäldenär" bör bibehållas i l å andra stycket och 3 å andra stycket.

llkap.4å

Det i paragrafen upptagna skaderekvisitet. att åtgärden ”avsevärt förring- ar andra borgenärers rätt”, föreslås ersatt av ett farerekvisit. att åtgärden "medför påtaglig fara för att andra borgenärers rätt skall förringas avse- värt". Syftet med ändringen, som innebär en viss skärpning av straffan- svaret. är att man vid prövningen skall kunna ta hänsyn också till skulder som ännu inte har uppkommit. Av motiven framgår att det inte är mening- en att andra framtida betalningsförpliktelser skall få beaktas än sådana som kunde förutses vid gärningstillfället. Med hänsyn härtill föranleder försla— get inte någon erinran från lagrådets sida.

Av motsvarande skäl som har anförts beträffande ] åt andra stycket och 3 & andra stycket kan ifrågasättas om inte bestämningen "gäldenär" bör bibehållas i paragrafens andra stycke.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 oktober 1985

Närvarande: Statsministern Palme, ordförande. och statsråden !. Carls— son, Lundkvist. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Peterson. Bodström. Gö— ransson. Dahl. R. Carlsson, Holmberg. Hellström. Thunborg, Wiekbom

Föredragande: statsrådet Wiekbom

Proposition om ändring i brottsbalken m. m. (om brott mot borgenärer)

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande| över förslag till lag om ändring i brottsbalken.

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför.

Förslaget i lagrådsremissen innebär bl.a. att bestämmelserna i 11 kap. brottsbalken genomgående ändras på så sätt att gärningsmannen inte längre betecknas som gäldenär. Enligt lagrådet bör det övervägas om inte specialsubjektet gäldenär bör bibehållas i l & andra stycket. 3 5 andra stycket samt 4 & andra stycket. En ändring torde nämligen enligt lagrådet i dessa fall kunna få vissa följder som inte närmare har belysts i remissen. Straff—ansvar skulle i vissa fall kunna komma att drabba tredje man, även om det inte är fråga om en gärning som kan betraktas som medhjälp till en av gäldenären själv företagen handling.

För egen del villjag härtill anmärka att redan gällande rätt innebär att det inte behöver vara gäldenären själv som genom handling eller underlåtenhet har uppfyllt förutsättningarna för gärningsmannaansvar enligt de aktuella lagrummen. Enligt 7 & första stycket i kapitlet enligt dess nuvarande ly- delse skall nämligen ocksä den som i gäldenärs ställe har begått en gärning som avses i kapitlet dömas som om han själv vore gäldenär. Att gäldenären eller någon som är i dennes ställe kan drabbas av straffansvar är inte heller en förutsättning för att annan som medverkat till brottet skall fällas till ansvar. Enligt 23 kap. 4 5 andra stycket brottsbalken skall envar medver— kande bedömas efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last.

Det torde med hänsyn härtill endast vara för vissa mera speciella fall som förslaget skulle komma att innebära en utvidgning av förutsättningar- na för ansvar enligt de aktuella bestämmelserna. Fallen lär också regelmäs—

' Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträtle den 6juni 1985.

sigt vara straffvärda i och för sig, och normalt torde de f. n. kunna föranle- da straffansvar enligt andra bestämmelser. T. ex. kan ansvari vissa av de fall som jag här tänker på komma i fråga för andra förmögenhetsbrott eller enligt brottsbalkens 14 eller 15 kap.

Även om det mot den angivna bakgrunden skulle kunna övervägas att vidhålla det remitterade förslaget i aktuellt hänseende. har jag förståelse för vad lagrådet anfört i denna del. Jag vill därför inte motsätta mig att beteckningen gäldenär i enlighet med lagrådets synpunkter bibehålls i de aktuella bestämmelserna. Detta synes i så fall böra ske även i 1 ?; tredje stycket. För att man skall undvika att det straffbara området härigenom begränsas på ett opåkallat sätt synes det emellertid under sådana förhållan- den nödvändigt att bestämmelsen i 7 & första stycket bibehålls med hän- syftning på de bestämmelser där brottsubiektet kommer att anges som gäldenär. Jag förordar en lösning i enlighet härmed.

Även i övrigt kan jag ansluta mig till vad lagrådet har anfört i sitt yttrande.

Utöver vad som påkallas av lagrådets yttrande bör vissa redaktionella jämkningar göras i förslaget. Jag vill här särskilt anmärka att en sådan jämkning bör göras i 4 5 första stycket andra meningen av innebörd att det i överensstämmelse med gällande rätt uttryckligen klargörs att straffanvar även i detta fall förutsätter att gärningsmannen var på obestånd när gär- ningen företogs.

I enlighet med vad som förutskickades i lagrådsremissen bör vidare. med hänsyn till att rubriken för 11 kap. brottsbalken föreslås ändrad. vissa konsekvensändringar göras i konkurslagen (1921225). Ändringarna. som avser 55. 185 b och 219 55. innebär att uttrycket "gäldenärsbrott” byts ut mot uttrycket "brott som avses i 11 kap. brottsbalken".

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen förslår riksdagen att anta dels det av lagrådet granskade lagförslaget med vidtagna ändringar. dels ett inomjustitiedepartementet upprättat förslag till lag om ändring i konkurslagen (1921:225).

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Bilaga ]

Till Regeringen Statsrådet Ingvar Carlsson

Förslag till nya bestämmelser om gäldenärsbrott

Kommissionen (Ju l982:05) mot ekonomisk brottslighet skall enligt sina direktiv lägga fram förslag till lagstiftningsåtgärder på bl. a. det straffrätts- liga området för att motverka ekonomisk brottslighet. 1 enlighet härmed har kommissionen tagit tipp frågan om ändringar i reglerna om gäldenärs- brott i 11 kap. brottsbalken. Kommissionen har härvid samarbetat med docenten Madeleine Löfmarck som enligt uppdrag den 30 mars 1982 av dåvarande justitieministern sett över gäldenärsbrotten. Madeleine Löf- marck har enligt beslut den 17 februari 1983 av justitieministern Ove Rainer redovisat resultatet av sitt arbete till kommissionen i form av en promemoria, som slutförts i oktober 1983. Promemorian har utarbetats med beaktande av den utredning som företagits inom kommissionen röran- de reglerna om återvinning i konkurs. Promemorian fogas som bilaga (1) till denna skrivelse.

Förfaranden som innebär att gäldenärer söker undgä ansvar för sina skulder har allvarliga skadeverkningar både för det allmänna och för en- skilda borgenärer. Sett från statens synpunkt kan konstateras att det i flertalet av de inemot 6000 konkurser som påbörjas årligen görs gällande skatte- och avgiftsfordringar till mycket betydande belopp. ] stor utsträck- ning saknas medel att betala dessa fordringar. Även om åtskilliga enskilda borgenärer är i ett bättre läge än staten såsom borgenär — såtillvida att de har möjlighet att välja sitta gäldenärer är förlusterna också för enskilda borgenärer i samband med konkurser totalt sett mycket stora.

Även från mer allmänna utgångspunkter är det viktigt att man effektivt motverkar förfaranden som är illojala mot borgenärerna. Om åtgärder inte vidtas mot sådana förfaranden minskar medborgarnas tilltro till det rätts- liga systemet och undergräver på lång sikt känslan av solidaritet mot samhället. Ur kreditlivets synvinkel är det allvarligt om gäldenärer i allt större omfattning utan påföljd kan undandra sig ansvar för sina skulder.

När det gäller att utforma effektiva åtgärder måste man ta allmänpreven- tiva hänsyn. dvs. se till att gäldenärer förmås avstå från betalningssabo— tage. Man måste också ha systemets reparativa funktion i sikte. Det är m.a.o. viktigt att de ekonomiska skadorna av illojala förfaranden kan begränsas. t. ex. genom att den som medverkat till åtgärden blir skyldig att ersätta skada eller genom att transaktionen i fråga bringas att återgå.

Flera metoder måste användas för att komma till rätta med de illojala förfarandena. Civilrättsliga påföljder är t.ex. av stor betydelse. Här har kommissionen i betänkandet (SOU 1983: 60) Återvinning i konkurs föresla-

(I) Bilagan har uteslutits här.

git förbättrade återvinningsmöjligheter. Kommissionen har också tagit ini- tiativ till direktiv om översyn av den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen. Enligt kommissionens mening är det emellertid viktigt att också det straffrättsliga påföljdssystemet förstärks. Främst är bestämmelserna om gäldenärsbrott i 11 kap. brottsbalken av intresse i detta sammanhang. Denna typ av brottslighet utgör en framträdande del av den ekonomiska brottsligheten. Till gäldenärsbrotten hör oredlighet mot borgenärer, vårds- löshet mot borgenärer. mannamån mot borgenärer och bokföringsbrott. Dessa brott aktualiseras nästa utcsltrtande i samband med konkurser. Gäldenärsbrotten är svåra att utreda. De bereder stora problem för konkursförvaltare som är skyldiga att undersöka om gäldenärsbrott före— kommit och att anmäla misstanke härom till åklagaren. Materialet som måste genomgås är ofta omfattande och svåröverskådligt. Komplicerade transaktioner som kanske ligger flera år tillbaka i tiden kan behöva klarläg- gas. Ett flertal juridiska och fysiska personers verksamhet måste ibland utredas. Bokföringen är ofta bristfällig. Svårigheterna vid utredningen sammanhänger bl. a. med straffbestämmelsernas utformning. Straffansva- rets omfattning är i vissa hänseenden oklart och i praktiken starkt begrän- sat genom de krav på bevisning som följer av straffbudens utformning. Trots utredningssvårigheterna har antalet anmälningar från konkursför- valtare till polismyndighet om misstänkt gäldenärsbrottslighet fyrdubblats under den senaste femårsperioden. I nuläget anmäls drygt tvåtusen gälde- närsbrott per år. Ökningen har samband med den konkursreform som trädde i kraft år 1980 och som innebar att förvaltarna skulle utreda brotts- - misstankar även i de mindre konkurserna. Troligtvis beror ökningen av antalet anmälningar även på en viss faktisk ökning av gäldenärsbrottslighe-

ten. Även för polis och åklagare är utredningsproblemen stora. Problemen förvärras av att utredningsresurserna är begränsade. Detta har lett till en betydande eftersläpning i utredningarna av gäldenärsbrott. Eftersläpning- en gör bevissvårigheterna ännu större och minskar möjligheterna till åtal. I den mån åtal väckts — efter lång tid — har påföljden vid fällande dom just med hänsyn till den långa tid som förflutit från brottet oftast blivit en ej frihetsberövande påföljd. Detta är betänkligt ur brottsbekämpande syn- punkter.

Fördröjningar av polisens och åklagarens utredningar om gäldenärsbrott kan också få en annan olycklig effekt. Om anmälningar i fall efter fall blir liggande hos polisen utan att något händer är det förklarligt om konkursför- valtarna kan finna det meningslöst att lägga ned betydande arbete på att utreda huruvida gäldenärsbrott kan misstänkas.

Även sett från den misstänktes synvinkel är det allvarligt att brottsutred- ningarna drar ut på tiden. Han kan med fog göra anspråk på att en anmälan mot honom blir utredd inom rimlig tid.

De föreliggande problemen kan minskas genom att polis och åklagare tillförs ökade resurser för utredning om bl. a. gäldenärsbrottsligheten. Kommissionen har också föreslagit sådana förstärkningar. Kommissionen anser det emellertid nödvändigt att dessutom se över straffbestämmelserna i 11 kap. brottsbalken. En begränsad revidering av dessa bestämmelser

gjordes är l976. Den innebar en utvidgning av straffansvaret i vissa av- seenden och en avkriminalisering i andra, allt i syfte att åstadkomma en effektivare lagföring. Vidare har bestämmelserna om bokföringsbrott skärpts är 1982. Enligt kommissionens Uppfattning bör man nu gå vidare och göra en totalrevision av reglerna om gäldenärsbrott.

Huvudsyftet med en sådan översyn måste vara att förenkla regelsyste- met oeh förbättra möjligheterna att tillämpa reglerna i praktiken. Bevissvå- righeterna kan minskas genom ändrade brottsbeskrivningar. Detta innebär inte att man vidgar det kriminaliserade omrädet generellt sett, även om vissa utvidgningar är tänkbara. Det är i stället fråga om att komma åt förfaranden som redan enligt nu gällande lagstiftning är straffbelagda men för vilka gärningsmannen ofta undgår ansvar på grund av bevisproblem. För att få ett effektivare regelsystem kan man också behöva avkriminali- sera vissa förfaranden. Även andra skäl talar för en sådan avkriminalise- ring. Tillämpningen av nuvarande regler -— främst vad gäller vårdslöshet mot borgenärer — har enligt kommissionens uppfattning blivit för hård mot de gäldenärer som t. ex. av hänsyn till de anställda har fortsatt en förlust- bringande rörelse något för länge. Det viktiga är att påföljdssystemet inriktas på de mer kvalificerade förfarandena. Det bör understrykas att kommission inte anser att allmänna straffrättsliga grundsatser skall över- ges. Gällande principer om s.k. subjektiv täckning och om åklagarens bevisbörda bör stå fast.

En förenkling av regelsystemet är motiverad också därför att den ökar möjligheterna att förutse straffansvar och således främjar rättssäkerheten.

Den av Madeleine Löfmarck utarbetade promemorian går ut ifrån de tankegångar som här redovisats. Kommissionen är därför beredd att i huvudsak ställa sig bakom de förslag som återfinns i promemorian.

Stockholm i oktober 1983

Sven [Ieugren Gunnar Björne Arne Nygren

Utdrag från promemorian (DS Ju 1983: 17) Gäldenärsbrott

4.1 Inledning: reformbehov. huvudpunkterna i förslaget

Den gällande. regleringen av gäldenärsbrotten är i huvudsak ett resultat av straffrättskommittens ("SRK:s) arbete i slutet av 1930-talet. Den tillkom under trycket av de extraordinära. för många människor katastrofala. händelserna på det ekonomiska området i Sverige och i andra länder under det närmast föregående decenniet. Kommittén strävade efter att skapa en reglering som skulle omöjliggöra liknande förluster för borgenärer i framti- den. I denna strävan utformades straffansvaret avsevärt vidare än enligt då gällande rätt. Kravet på att gäldenären skulle ha kommit i konkurs eller fått till stånd offentlig ackordsförhandling utanför konkurs slopades utom i straffbudet om bokföringsbrott. De kasuistiska brottsbeskrivningarna er- sattes i betydande utsträckning med generella rekvisit. Det i viss mån redan tidigare använda begreppet obestånd fick en avgörande betydelse vid utformningen av straffansvaret. Medan begreppets innebörd i då gäl- lande straffbestämmelser var osäker klargjordes nu att detta skulle äga den i konkurslagen angivna betydelsen av icke tillfällig betalningsoförmåga. Mannamånsansvaret utsträcktes till att gälla även betalning av förfallen gäld. Kretsen av målsägande vidgades.

Det är inte förvånande att det regelsystem som sålunda skapades kom att medföra tillämpningsproblem. De generellt avfattade brottsrekvisiten har. tillsammans med reglerna om bevisbördans fördelning i brottmål. ställt åklagarna inför mycket stora svårigheter. Oproportionerliga resurser i tid och personal har lagts ned på förundersökningar. och åtal som slutli- gen väckts har i betydande omfattning blivit ogillade med hänvisning till bristande bevisning. Det teoretiskt vidsträckta straffansvaret har i prakti-l kcn blivit mycket begränsat.

En starkt bidragande orsak till tillämpningssvårigheterna är att det eko- nomiska livet har undergått väsentliga förändringar sedan straffbestäm- mclserna tillkom. Här skall endast pekas på en sådan förändring: förskjut- ningen av borgenärsintresset från det enskilda till det allmänna. SRK avsåg att skapa skydd för vanliga kreditgivare, enskilda fysiska och juridiska personer. I det borgenärskollektiv som SRK hade i åtanke ingick inte stat och kommun som skatte- och avgiftsborgenärer. (1) Den helt dominerande ställning som skatte- och avgiftsskulderna numera intar i konkurser och i mål om ansvar för gäldenärsbrott kräver ställningstagande i ett flertal hänseenden. varom SRK:s betänkande och andra förarbeten inte ger be- sked.

tl') Jfr kommittéledamoten Strahls yttrande i det otryckta materialet från kommit- téarbetet, återgivet i Löfmarck, M.. Gäldenärsbrotten. Sthlm [982 s. 63 och SvJT 1981 s. 288 f.

Förskjutningen på borgenärssidan ger också anledning till principiella överväganden om behandlingen av olika kategorier av borgenärer och om vad som egentligen utgör grunden för kriminaliseringen av gäldenärsbrott. Många av de förfaringssätt som utnyttjas för att hindra eller fördröja uppbörden av skatter och allmänna avgifter det s.k. likvida fusket —— aktualiserar straffbestämmclserna i BrB ] 1 kap. 1 vilken utsträckning och på vilket sätt kan och bör straffansvaret för gäldenärsbrott utnyttjas i strävandena att tillgodose statens och kommunernas anspråk på skatt och andra utskylder'? Åtgärder i detta syfte har idag en mycket hög prioritet. medan behovet av straffskydd för enskilds förmögenhet under senare är har betonats mindre än tidigare. Ett klarläggande av gäldenärsbrottens "skyddsobjekt" —- kriminaliseringsgrunden —- är nödvändigt för att regel- systemet skall kunna anpassas till dagens värderingar eller, annorlunda uttryckt, till vad som kan anses utgöra en allmän rättsuppfattning. Vid en reformering av bestämmelserna om gäldenärsbrott måste målet vara att åstadkomma en sådan anpassning. samtidigt som största möjliga klarhet eftersträvas för dem vars handlingssätt skall regleras och för dem som har att tillämpa reglerna. Det är också väsentligt att regelsystemet är konse- kvent i sin uppbyggnad och att det harmonierar så väl som möjligt med annan lagstiftning som aktualiseras i skuldförhållanden.

Beträffande behovet av straffbestämmelser till skydd för kreditgivare utöver det skydd som förskingrings- och bedrägeriansvaret utgör — kan följande anföras.

Kreditgivning innebär ett risktagande, som i regel kompenseras av en ränta eller annan "riskpremie”. I viss utsträckning måste en kreditgivare åläggas att själv pröva och kontrollera risken och att anpassa sitt "pris" därefter. Straffsanktionering är inte befogad enbart för att befrämja skuld- betalning. Såväl FN:s som Europarådets rättighetskonvention förbjuder frihetsberövande på grund av oförmåga att betala avtalad förpliktelse. I svensk rätt är inte heller betalningsförsummelse som sådan belagd med straff någonstans. För att det kreditväsen, som vårt ekonomiska system förutsätter. skall kunna fungera krävs dock ett visst mått av tilltro till gäldenärers handlande. Åtgärder som är uppenbart illojala mot borgenärer- na kan inte lämnas osanktionerade om denna tilltro skall upprätthållas. En borgenär måste kunna utgå från att hans gäldenär inte uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försämrar hans möjligheter att få betalt. Så länge gälde- närens egen ekonomi är tillfredsställande och han inte företar handlingar som äventyrar denna kommer hans agerande inte hans borgenärer vid. Men då hans ekonomiska situation inte längre innebär fullgod säkerhet för borgenärernas fordringar måste han underkastas vissa restriktioner i sitt ekonomiska handlande. Restriktionerna måste också avse förfaranden som förstör eller hotar hans betalningsförmåga. Indirekt innebär konkurs- rättens återvinningsregler sådana restriktioner. Återvinning är emellertid en sanktion riktad mot tredje man ofta en av borgenärerna —. inte mot gäldenären. Vidare begränsas återvinningssanktionen av vissa. ibland mycket snäva tidsfrister, vilket är nödvändigt för att den allmänna omsätt- ningen inte skall störas. Den möjlighet som gällande rätt i vissa situationer innefattar att ålägga en person ett betalningsansvar för annans gäld, s.k.

answrrsgenombrmli vid mening, (1) utgör likaledes i första hand ett sank- tionshot mot annan än gäldenären. Hotet att'äläggas s.k. näringsförbud riktar sig visserligen mot gäldenären. och dess preventiva effekt kan kom— ma att öka om möjligheten att genom bulvanskap kringgå förbudet begrän- sas. (2) Men den regleringen kan inte ersätta bestämmelser om straff för enskilda. mot borgenärerna illojala förfaranden. Ett sådant straffansvar för gäldenärer är berättigat av hänsyn inte endast till de enskilda kreditgivare som drabbas utan även till kredit- och exekutionsväsendena. dvs. i ett vidare samhälleligt perspektiv. Detsamma gäller. bl.a. med hänsyn till ön.— ;temålet att kunna eliminera vinsterna av sådana förfaranden. ett med- verkansansvar för annan som främjar gäldenärens handlande.

Vad därefter beträffar behovet av straffbestämmelser om gäldenärsbrott till skyddför anspråk på skatter och allmänna avgifter har detta en annan karaktär. Den ovan berörda möjligheten för kreditgivare att pröva sina gäldenärers kreditvärdighet finns inte för staten och kommunerna i deras egenskap av skatte— och avgiftsborgenärer. Ett straffhot är befogat för att förhindra att egendom som rätteligen skulle användas för gäldandc av sådana fordringar döljs eller undandras genom överföringar till andra fysis- ka ellerjuridiska personer.

Att staten inte väljer sina gäldenärer har tagits till intäkt för att skärpa det straffrättsliga ansvaret för gärningar som äventyrar det fiskala intres- set. Det har dock därvid i stort sett inte varit fråga om annat eller mera än att föra upp sådana gärningar i paritet. vad straffskalorna beträffar. med gärningar riktade mot enskilds förmögenhet. Om riktigheten härav torde idag räda en betydande enighet.

Straffansvaret för gäldenärsbrott bör, liksom möjligheten till återvin- ning. i princip vara oberoende av vem som uppträder som borgenär. De förfaranden. varigenom en gäldenär äventyrar sina borgenärers utsikter att få betalt. är lika straffvärda oberoende av till vilken kategori hans därav berörda borgenärer är att hänföra. Att överföra tillgångar till en närstående med påföljd att skulder inte kan betalas. t.ex.. är lika klandervärt när de drabbar en underentrcprenör som tvingas gå i konkurs som då det medför att skatteskulder blir oguldna. Ur samhällets synpunkt kan den förra effekten vara nog så allvarlig — genom att den leder till minskade arbetstill- fällen och sociala ersättningsanspråk — som den senare. En annan sak är att de ingripande konsekvenser som dessa brott ofta medför för det all— männa måste beaktas vid bestämmandet av strafflatituderna för brotten.

(1) Med detta uttryck avses reglerna om ansvarsgenombrott i aktiebolags- och föreningsrätten och om makes ansvar för andra makens gäld enligt GB 8: 5 och 13: 4. men även de betalningsansvar för en juridisk persons källskatte—. mervärdeskatte-. socialavgifts- och vissa konsumtionskatteskulder. som kan åläggads företrädare enligt 77 a & uppbördslagen (1953: 272). 48 a & lagen (1968: 430) om mervärdeskatt. 30 a 5 lagen (1959:552') om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (l98l:69l) om socialavgifter samt 27 a 5 lagen (1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbe— skattning. Utredningen (Fi 1973: 01) om säkerhetsåtgärder m.m. i skatteprocesscn har. som ovan nämnts. nyligen framlagt förslag om betydande utvidgningar av reglerna om tredje mans ansvar för skatter och avgifter i betänkandet SOU 1983: 23 Lag om skatteansvar

(2) Jfr SOU 1983:46 Bulvanlag. Delbetänkande av kommissionen mot ekonomisk brottslighet.

Den allvarliga syn som SRK anlade på dessa brott är idag. på delvis andra grunder. lika befogad som den var för fyrtio år sedan.

Även om skatte- och avgiftsborgenärer således. vid utformningen av detta straffansvar. principiellt bör behandlas på samma sätt som (ivriga kategorier av borgenärar torde förekomsten av skatte— och avgiftsskulder pä borgenärssidan i den dominerade omfattning som idag är fallet göra det nödvändigt att reglera vissa frågor som uppkommer beträffande sådana skulder. Osäkerheten om tidpunkten för skatteskulders uppkomst har för- anlett en oklarhet och en restriktivitet i tillämpningen av bestämmelserna om straff för gäldenärsbrott. En särskild reglering av frågan från vilken tidpunkt en skatteskuld skall beaktas ter sig nödvändig vid en översyn av dessa straffbud. Denna reglering bör emellertid kunna utformas så att den avser säväl skatte- och avgiftsskulder som andra slags skulder, beträffande vilka uppkomsttidpunkten på samma sätt är osäker eller anses ligga så "sent" att straffansvaret får en icke befogad begränsning.

Frågan om tidpunkten för en skatteskulds uppkomst och betydelsen härav för straffansvaret för gäldenärsbrott har fokuserats — och kompli- ceras — genom införandet av källskattesystemet. Andra förändringar i det ekonomiska livet medför på samma sätt osäkerhet om räckvidden av straffansvaret. Hur påverkas detta t. ex. av införandet av nya betalningsru— tiner och nya former för överföring av medel? Ett klargörande och. vid behov, en anpassning av straffansvaret behöver göras.

De partiella reformer som gjordes i l 1 kap. åren 1976 och 1982 återspeg- lar nyare värderingar av gäldenärsbrottslighet. 1976 års ändringar syftade till att minska bevissvårigheter (beträffande avhändande- gärningar) och reducera ansvaret (för vårdslöshet mot borgenärer av typen fortsättande av rörelse etc. och för mannamån mot borgenärer) till klart straffvärda fall. Den är 1982 genomförda ändringen av straffbudet om bokföringsbrott avspeglar också en önskan att minska bevissvårigheterna: en skärpning av detta i regel minst svårhanterliga av gäldenärsbrotten skulle göra olägenhe— terna med övriga straffbestämmelser ] kapitlet mindre kännbara. Naturligt— vis fanns också en mot straffskärpningen svarande syn på själva bokfö- ringsbrottets svärhetsgrad. Detta var en följd av den ökade betydelse som bokföringen kommit att få för olika intressentkatcgorier även vid sidan av borgenärskretsen, i vilket dock staten som skatte- och avgiftsborgenär speciellt uppmärksammades.

Vid en mera genomgripande revision av kapitlet finns det anledning att hålla fast vid de strävanden som präglat delreformerna. Straffansvaret bör förbehållas verkligt straffvärda förfaranden. De bevissvårighetcr som sam— manhänger med lagtextens utformning bör i möjligaste mån elimineras. En sådan inriktning är nödvändig om reformen skall bidra till att underlätta för konkursförvaltare. polis. åklagare och domstolar att klara de uppgifter som 1980 års reform av handläggningsreglcrna vid konkurs har visat sig medfö- ra.

En huvudpunkt i förslaget är att ansvaret för förmögenhetsförsämrande åtgärder som hotar borgenärernas intressen ges en helt ny utformning. Det oklara och svärbevisade begreppet obestånd används inte. ] stället upptas som ett huvudfall av oredlighet mot borgenärer handlande i ett läge dä

skulderna uppenbart överstiger de för utmätning åtkomliga tillgångarna. alltså vid (en pä visst sätt bestämd") insufficiens. Ett sådant stadgande omfattar merparten av de förfaranden som för närvarande faller trnder l l : I första stycket. Utformningen ger en klarare anvisning om det straffbara området och bör underlif'ttta tillämpningen markant. Ansvaret för förfaran- den varigenom betalningsoförrnäga framkallas eller riskeras ändras i två avseenden i förhållande till gällande rätt. För ansvar krävs inte. som för närvarande. styrkt orsakssamband mellan förfarandet och (åtminstone) allvarlig fara för obestånd. Vad åklagaren skall visar är att förfarandet är ('ignat att leda till att skuld inte blir betalad i rätt tid. dvs. att det till sin typ och tunfattning. med beaktande av gäldenärens ekonomiska ställning. är sådant att denne kan förväntas bli betalningsoft'irmögen. Vidare omfattas förfaranden som endast hotar en "latent” — ännu inte uppkommen men förutserbar — skuld av straffansvaret i den mån skrrlden grundas på en senast vid den aktuella åtgärden inträffad omständighet. Kravet på uppsät medför dock att ansvaret för oredlighet mot borgenärer begränsas till klart straffvärda förfaranden: gärningsmannen måste ha varit (med åtminstone eventuellt uppsåt) medveten om den latenta skulden.

Liksom för närvarande skall ansvaret för förmögenhetsförsämrande åt— gärder endast omfatta förfaranden som verkligen hotar betalningsförmä- gan. Kan den insufficiente gäldenären genom inkomst av förvärvsarbete eller på annat sätt klara sina förpliktelser, eller kan den som skänker bort egendom i en omfattning som är ägnad att medföra betalningsoförmåga genom att exempelvis ta i anspråk kredit tillgodose sina borgenärer skall ansvar inte ädömas. Men medan dessa förhållanden för närvarande vägs in vid obeståndsbedömningen får de enligt förslaget betydelse som ansvars- frihetsgrund. Detta medför en viss förändring i bevishänseende. Medan åklagaren idag i princip skall bevisa att ingen sådan omständighet förelegat som trots insufficiens hos gäldenären gjort denne betalningsförmögen mäs- te enligt förslaget den insufficiente som i avsevärd mån ytterligare försäm- rat sin ekonomi eller den som företagit en åtgärd ägnad att medföra betalningsoförmäga för att undgå ansvar själv anföra åtminstone något förhållande som kan ha medfört betalningsförmäga trots åtgärden. Mot en sådan invändning har åklagaren, på vid ansvarsfrihetsgrunder vedertaget sätt. den fulla bevisbördan.

De förfaranden som. då de företas uppsåtligen. faller under det nu beskrivna straffbudet med brottsbeni-imningen oredlighet mot borgenärer straffbeläggs i förslaget även då de företas av grov oaktsamhet. För dessa fall används rubriceringen vårdslös/rm mot borgwiiirer. För att underlätta bevisningen och understryka vikten av ordnad bokföring fastslås i lagen att grov oaktsamhet skall anses föreligga hos den som har saknat insikt om sin ekonomiska situation respektive om den ekonomiska följden av åtgärden av det skälet att han har åsidosatt sin bokföringsskyldighet.

Härutöver utsträcks inte ansvaret för vårdslöshet mot borgenärer. Fort- sättande av rörelse blir således straffbart enligt detta stadgande endast då det innefattar förmögenhetsminskande åtgärder. Av skäl som närmare skall utvecklas uppställs inte någon straffsanktionerad plikt att begära sig i konkurs, genom straflhot mot den som i ett visst ekonomiskt läge under-

Prop. 1985/86: 30 låter att begära sig i konkurs eller på annat sätt sörja för en samlad gäldsavveekling. En sådan underlåtenhet anses enligt gällande rätt kunna medföra ansvar för vårdslöshet mot borgenärer. Detta torde dock. med en riktig tolkning av straffbestämmelsen. förutsätta uppsåtlig förmögenhets- försämring. varför förslaget i denna del inte innebär någon begränsning av straffansvaret. ] stället vidgas detta i några avseenden. Det kommer att omfatta sädant fortsättande av rörelse som sker med av grov oaktsamhet företagna förmögenhetsförsämrande åtgärder. såsom då gäldenären gravt felbedömt en transaktions ekonomiska konsekvenser för rörelsen i ett läge da insufficiens föreligger. Vidare omfattas likaledes under förutsättning att grov oaktsamhet föreligger förfaranden som inte vare sig förvärrar eller framkallar obestånd men som är ägnade att framkalla betalningsoför- mäga, varvid även latenta skulder skall beaktas. Ansvarsfrihetsgrttnden — ett förhållande som medför betalningsförmåga trots åtgärden — ger dock även ansvaret för grovt oaktsamma förfaranden en nödvändig begräns- ' ning.

Med verkligt förmögcnhetsförsämrande åtgärder likställs i förslaget åt- gärder varigenom förmögenhetsläget skenbart försämras. Härmed avses rättshandlingarför ske/is skull. t. ex. en skenöverlåtelse till en närstående. En transaktions karaktär av verklig rättshandling eller skenrättshandling är ofta svär att fastställa. Åklagaren måste för närvarande i sin gärningsbe- skrivning välja att påstå antingen att ett oredlighetsbrott begåtts genom ett avhändande vid en tidpunkt före (eventuell) konkurs eller att egendomen ännu tillhörde gäldenären vid konkursen och att ett oredlighetsbrott be— gicks vid beedigandet av konkursbouppteckningen. Om det verkliga för- hållandet inte kan klarläggas på ett tillfredsställande sätt uppstår svårighe- ter. Dessa minskas i förslaget genom att straffansvaret för oredlighet respektive vårdslöshet mot borgenärer avser såväl verkliga avhändanden som skenavhändanden. Mönster härför utgör de danska. västtyska och österrikiska strafflagarna.

Förslaget innehåller inte någon motsvarighet till de nuvarande andra styckena i ] och 3 åå om oriktiga uppgifter vid konkurs eller förhandling om offentligt ackord. Utan en sådan särskild reglering blir strat'tbuden om mened och ovarsam utsaga i BrB 15 kap. tillämpliga. Oriktig utsaga av en konkursgäldenär bedömdes som menedsbrott före 1942 års reform av strafflagen. Om gäldenären har beedigat oriktig uppgift blir han idag i regel att döma för grov oredlighet mot borgenärer enligt ll:2. Straffskalan är där fängelse sex månader — sex är. Förslaget ger en större spännvidd i straff- mätningen. från böter vid ringa menedsbrott och ovarsam utsaga — till fängelse åtta år — vid grov mened.

Den föreslagna regleringen rimmar väl med den ordning som införts med utsökningsbalken för en utmätningsgäldenärs uppgiftslämnande: denne döms. om han lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen om sina tillgångar. för osann respektive vårdslös försäkran, ”skriftlig mened", enligt BrB 15:10.

De sakliga skälen för den föreslagna ordningen är två. Den upphäver för det första den nuvarande. systematiskt otillfredsställande ordningen att en i praktiken nödvändig förutsättning för brottet — beedigandet — också

utgör ett kriterium för att bedöma detta brott som grovt. För det andra medför den med ett närmast redaktionellt iilläggi 15:4 andra stycket — att den vid menedsbrottet uppställda ansvarsfrihetsgrunden dölja/ide av tidigare brottslig/tet blir tillämplig. Den i fråga om mened relevanta in- vändningen att oriktig uppgift lämnats för att undvika att röja tidigare brottslig gärning saknar för närvarande betydelse för konkurs- och ack- ordsgäldenärers ansvar. 1 sak kan detta medföra en omotiverad dubbelbe- straffning. Ansvarsfrihetsgrunden gällde före [948 års reform av straffla- gen sedvanerättsligt. Att konkurs- och aekordsgäldenärers beedigande 1942 fördes från menedsbrottet till det nya kapitlet om gäldenärsbrott utan att motsvarande begränsning uppställdes där innebar en synbarligen icke avsedd skärpning av ansvaret.

Det förhållandet att en gäldenär har egendom i utlandet medför för närvarande viss oklarhet vid tillämpningen av BrB H kap. Det gäller dels vid förmögenhetsförsämrande åtgärder, vid vilka idag en obeståndsbe- dömning skall företas: vid denna kan man inte. utan att göra ett betänkligt avsteg från den i konkurslagen givna definitionen. bortse från egendom i utlandet. Förslaget klargör att egendom i utlandet skall beaktas endast om den antingen är åtkomlig för utmätning härför blir de internationella exekutionsrättsliga förhållandena avgörande eller görs tillgänglig för borgenärerna genom gäldenärens försorg. Oklarhet räder vidare om straff- ansvarets räckvidd då en konkursgäldenär underlåter att till förvaltarens disposition ställa egendom som han äger i utlandet. Enligt förslaget omfat- tar ansvaret för undanhållande och undandragande i konkurs. med den nya brottsbenämningcn oredlighet i konkurs. även underlåtenhet att. då så erfordras. frivilligt ställa egendom som finns i Sverige eller i utlandet — till förvaltarens förfogande.

Å andra sidan uppställs i förslaget inte något straffansvar för bortförande av tillgång ur riket. Bortförandet innefattar inte någon för borgenärerna riskabel förmögenhetsminskning. De förfaranden som hotar borgenärs- intresset och därmed är ekonomiskt oförsvarliga — minskning av tillgången eller underlåtenhet att i konkurs ställa den till borgenärernas förfogande täcks av de föreslagna bestämmelserna. Den sista återstoden av det gamla straffbudet om rymning för gäld kan därför slopas.

Vid förfaranden varigenom någon borgenär gynnas på någon eller några andras bekostnad uppställs. mot bakgrund av en bedömning av straffvärde och behov av straffskydd. ett på ett nytt sätt uppbyggt. begränsat ansvar för mani-mmått mot borgenärer. Om den gynnade borgenären är när- stående till gäldenären på något av de sätt som anges i 29 a ;; KL kan ett ekonomiskt motiv presumeras. Allt gynnande av en sådan borgenär på annans/andras bekostnad omfattas av straffansvaret. Härvid skall hänsyn även tas till latenta skulder.

Det nyligen reformerade straffbudet om bokföringsbrott ändras endast i ett avseende. Subjektet för brottet anges så att det klargörs att den som av oaktsamhet inte har insett sin bokföringsskyldighet och som åsidosätter denna omfattas av straffansvaret. Den formulering som valdes vid [982 års ändring på förslag av lagrådet medför att en sådan s.k. oegentlig rättsvill- farelse för närvarande utesluter ansvar. Så var inte fallet med den tidigare

U| O

Prop, WS$/86: 30 formuleringen av straffbestämmelsen. och någon ändring härvidlag synes inte ha varit avsedd.

"Den särskilda regleringen av gärningsmannaskapet vid gäldenärsbrott i 7 5 första stycket slopas. Att en legal ställföreträdare för enjuridisk person kan ådömas gärningsmannaansvar ansågs redan vid regelns tillkomst följa av allmänna principer. (l) Straffbuden om oredlighet i konkurs och manna— mån mot borgenärer har formulerats så att även annan än gäldenären själv eller en legal ställföreträdare för denne kan vara gärningsman. I övrigt ger de nuvarande efter 1942 års reform införda — reglerna om ansvar för anstiftan och medhjälp tillräcklig möjlighet att ädöma olika medverkande ansvar.

Den nuvarande begränsningen av medverkansansvaret för en borgenär som gynnas genom en mannamänshandling slopas likaså. Med den utform- ning som mannamånsbrottet ges i förslaget är en sådan begränsning inte motiverad.

Straffbudet i l å andra stycket andra punkten om gäldenär. som i sam- band med annan exekutiv förrättning än konkurs eller offentligt ackord — t. ex. en utmätningsförrättning åberopar oriktig handling eller skenavtal och därigenom hindrar att erforderlig egendom genom förrättningen tas i anspråk för att bereda borgenär betalning eller säkerhet har ingen motsva- righet i förslaget. Ett sådant förfarande uppfyller förutsättningarna för ansvar enligt l4 eller l5 kap. för förfalskningsbrott (framställning. ändring. utfyllande eller brukande av falsk urkund) eller osant intygande/brukande av osann urkund. Den åberopande urkunden kan dessutom härröra från en sådan skenrättshandling som utgör oredlighet mot borgenärer enligt försla- get.

Ytterligare ett straffbud i nuvarande ] 1 kap. saknar motsvarighet i förslaget. nämligen 4å andra stycket om gäldenär som för att främja ackord hemligen lämnar eller utlovar betalning eller annan förmän. Om förmånen medför ett förringande av annan borgenärs rätt och lämnas till en närstående faller förfarandet under den föreslagna bestämmelsen om man- namån mot borgenärer. Det torde dock mera sällan bli fallet. Däremot kommer förutsättningarna, liksom fallet är för närvarande. regelmässigt att vara uppfyllda för ett medverkansansvar för gäldenären till det brott enligt 213 & KL respektive 46 % aekordslagen (19701847), vartill den gynnade borgenären gör sig skyldig. Dessa bestämmelser om ansvar för en borgenär som för sin röst på borgenärssammanträde betingat sig särskild förmån av gäldenären. i vars straffskalor ingår fängelse i högst ett år, aktualiserar enligt nu gällande medverkansregler ett sådant ansvar fullt ut för gälde- nären.

Vid gäldenärsbrott äger för närvarande varje berörd borgenär ställning som mälsägande. Konkursboet äger förmodligen inte en sådan ställning. Däremot torde boet ha rätt att föra talan om ersättning för gäldenärsbrott. Hur långt denna rätt sträcker sig är dock oklart. Det är således tveksamt vad som förutsätts för att boet skall få föra skadeståndstalan på grund av mannamån mot borgenärer. l promemorian skisseras en möjlighet för

60 (l) SOL! 1940220 s. 234.

förvaltaren att för boets räkning och med samma ställning som en måls— ägande yrka ersättning i mål om ansvar för gäldenärsbrott. Utdömd ersätt- ning skall ingå i konkursboet och utdelas på samma sätt som återvunnen egendom. Eftersom emellertid brottmålet i regel inte kommer att avdömas förrän konkursen har avslutats eller avskrivits förutsätter en sådan ordning möjlighet för förvaltaren — eller åklagaren på förvaltarens vägnar — att föra talan även efter den tidpunkten. Efterutdelning får då ske av ersätt- ningsmedlen efter mönster av vad som gäller när medel tillhöriga konkurs- boet blir tillgängliga först efter konkursens avslutande. En motsvarande ordning föreslås av kommissionen beträffande återvinning. dock med en tidsbegränsning som inte är motiverad i fråga om ersättning på grund av brott. Den skisserade talemöjligheten för förvaltaren borde kunna få en praktisk betydelse som alternativ till återvinning särskilt i sådana fall där ansvarstalan förs även mot annan än gäldenären. nämligen den som har haft vinning av brottet.

Slutligen har övervägts behovet av straff för försök till de brottstyper som upptas i förslaget och de straff?/calm som bör uppställas. [ förstnämn- da hänseende föreslås inte någon förändring. Försöksansvar uppställs inte vid någon av kapitlets brottstyper: det enda gäldenärsbrott som för närva- rande är straffbelagt på försöksstadiet upptas inte i förslaget. Någon skärp— ning av straffen för gäldenärsbrott föreslås inte. De nuvarande straffska- lorna får anses ge tillräckligt utrymme för adekvata reaktioner på den brottslighet det här är fråga om. Den restriktivitet i straffmätning och påföljdsval som kunnat iakttas fram till l970-talcts slut har. som statistik- uppgifterna ovan visar, redan ersatts av en delvis annan inställning i domstolarna. Förklaringen till den relativa återhållsamheten med frihets- berövande påföljder ligger. som också berörts i det föregående, i den långa tid som hunnit förflyta mellan gärningarna och domstillfället. Förslaget syftar till att underlätta en snabbare lagföring genom att eliminera — så långt det är möjligt de tillämpningssvårigheter som onödigt fördröjer utredningarna. Någon skärpning av straffskalorna synes därför i detta sammanhang inte böra genomföras.

För vårdslöshet mot borgenärer är enligt förslaget straffmaximum fängel- se i högst ett år. således en lindring i jämförelse med det nuvarande vårdslöshetsbrottet. I mindre allvarliga fall skall enligt förslaget påföljden vara böter. En åtskillnad har ansetts befogad i straffhänseende mellan detta brott, som endast förutsätter grov oaktsamhet. och det uppsåtliga brottet oredlighet mot borgenärer. Den särskilda straffskalan för mindre allvarliga fall har synts motiverad då ansvaret i vissa hänseenden utvidgas att omfatta grovt oaktsamma förfaranden som för närvarande faller utanför det straffbara området.

Promemorians lagförslag Förslag till

Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att ll kap. samt 15 kap. 4 % brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

llkap. ] &(!)

Gäldenär. som förstör eller ge- nom gåva eller annan liknande åt- gärd uvhänder sig egendom (tv be- tydenhet och därigenom jörsätter sig på obestånd ellerft'irvärrm- .s-itt obestånd . dömes för oredlighet mot borgenärer till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla. om gäl- denär genom sådant förfarande framkallar allvarlig fara för att han skall komma på obestånd.

(|) Senaste lydelse 19811827.

Den som. då hans skulder uppen— bart överstiger hans för utmätning åtkomliga tillgångar.

]. _fi'irst'imrar sitt ekonmniska ställning i ctt-sevärd män eller "2 . för ske/is skul/_löretar en rättshmzdling som. om den hade varit gällande. skulle baförsämrat hans ekonomis- ka ställning [ avsevärd mån. döms för oredlighet mot borgenärer till fängelse i högst två år. Är brottet grovt skall han dömas til/fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det varit av betydande omfattning.

För oredlighet mot borgeni'irer döms också den som i annat fall försämrar eller ger sken av itt/för- sämru sin ekonomiska ställning i avsevärd mån. om förfarandet är ägnat att leda till att skuld inte blir betalad i rätt tid. Härvid skall även beaktas en skilld som uppkom först efter tidpunkten för förfarandet. om skulden grundar sig på en om- ständighet som förelåg vid den tid— punkten.

Den som, trots att han förfar så som anges i första eller andra stycket. genom att begagna sig7 av senare förvärv, ta i anspråk kredit eller utnyttja för utmätning oåt- komliga tillgångar eller eljest jör- mår betala sina skulder i rätt tid och även är villig att göra det, skall inte ådömas ansvar.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Gäldenär. som vid konkurs eller förhandling om agent/igt aekord förtiger til/gäng, uppgiver obefint- lig sku/d eller lämnar annan sådan oriktig uppgift. skall ock. om ej uppgiften rättas innan den beedi— gas eller eljest lägges till grundför förfarandet. dömas för oredlighet mot borgenärer. Detsamma skall gälla. om gäldenär i samband med annan exekutiv förrättning åbero- par oriktig handling eller skenavtal och därigenom hindrar att erfor- derlig egendom genom förrättning- en tages i anspråk för att bereda borgenär betalning eller säkerhet.

Gäldenär som. då konkurs ärfö- restäende, ur riket bortför tillgång av betydenhet med uppsåt att hålla den undan konkursen. så ock gäl- denär, som i konkurs undandrager eller undanhåller konkursförvalt- ningen tillgång. dömes likalea'esför oredlighet mot borgenärer.

2.5

Är brott som i I 9' sägs att anse Den som av grov oaktsamhet be— som grovt. skal/för grov oredlighet går en gärning som avses i l .5 mot borgenärer dömas till fängel- döms för vårdslöshet mot borgenä- se. lägst sex månader och högst sex rer till fängelse i högst ett år eller. är. om brottet är mindre allvarligt. till

Vid bedömande harm-'ida brottet böter. Den som till följd av att han är grovt skall särskilt beaktas, ont åsidosatt sin bokföringsskyldighet gäldenären beedigat oriktig uppgift enligt bok/öringslagen (1976: 125) eller begagnat falsk handling eller inte insåg att den ekonrmtiska ställ— vilseledande bokföring eller om ningen var eller genom förfarandet brottet varit av betydande omfatt- blev sådan som anges i l .5 skall ning. anses ha handlat grovt oaktsamt.

3 s (2)

Gäldenär. som fortsätter rörelse Den som i konkurs undandrar el- under förbrukande av avsevärda ler undanhåller konkm'sförvaltning- medel utan motsvarande nytta för en egendom av betydenhet döms rörelsen eller lever slösaktigt eller för oredligheti konkurs till fängelse itt/äter sig på äventyrligtjöretag el- i högst två år. Som undanhållande ler lättsinnig ansvarsjörbindelse el- anses även underlåtenhet att vidta ler vidtager annan sådan åtgärd en åtgärd som erfordras för att och som därigenom uppsåtligen el- göra egendom tillgänglig för kon- Ier av grov oaktsamhet framkallar kursjörvaltningen.

(:'llerförvärrar obestånd. dömes för vårdslöshet mot borgenärer till fängelse i högst två år.

(Zl Senaste lydelse 1981: 827.

Prop. 1985/86: 30

Nuvarande lydelse

Gäldenär, som vid konkurs eller _t'örhandling om olik—'titligt nekat-d av

grov oaktsamhet _li'irtiger til/gäng. uppyii'er obe/intlig skuld eller läm- nar anmln sådan oriktig uppgift. (lö/nes likaledes, om ej it;.)pgiften rättas innan den beedieas eller el- jest lägges till grund _,lätg/ärf'aran- det. _iör vårdslr'ishet mot borgenä— rer.

4

Gäldenär som. då han är på obe— stånd. gynnar viss borgenär när ge- nom att betala skuld som ej (in/ör— fallen. betala med annat än sed- vanliga beta[ningsmedel eller över- lämna säkerhet sotn ej var betingad vid sku/dens tillkomst eller genom att vidtaga annan säa'an åtgärd. dömes, om åtgärden avsevärt för- ringar andra borgenärers rätt. för mannamån mot borgenärer till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla. om gäldenären i otill- börligt s_vfte gynnar viss borgenär på annat sätt än som nyss sagts och andra borgenc'irers rätt därige— nom avsevärt förringas.

Gäldenär. som för attji'ämja ae- kora' hemligen lämnar eller utlovar betalning eller annan förmän, dömes ock för mannamån mot bor- genärer.

5

Om någon som är bokförings— skyldig enligt bokji'iriligslagen ( 1976: 125 ) uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att bokföra al'l'ärshändelser eller bevara räken- skapsmatcrial, lämnar oriktiga upp- gifter i bokföringen eller annars åsi- dosätter bokjföringsskvldigl-teten och om rörelsens förlopp eller eko- nomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak be- dömas med ledning av bokföringen, döms han för lmkfz'iringshrott till fängelse i högst två ar eller, om

(3) Senaste lydelse l976156. (4) Senaste lydelse I982: 150.

Fr'ires/agen lydelse

Vad nu sagts skall dock inte gälla den som undandrar eller undan- håller egendom med uppsåt att döl- ja ett brott, jär vilket han kan ädöms ansvar.

&(3)

Den som betalar eller på annat sätt tillgmt'aser en borgeni'ir och därigenom avsevärt förringar en annan borgenärs rätt döms. om för- fi'trandet gynnar någon som är när- stående till gäldenären på sätt som anges i 29 a .é' konkurslagen ll921:225). för mannamån mot borgenärer till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om någon borgenärs rätt avsevärt jörringas skall även beaktas en skuld som uppkom först efter tidpunkten för förfarandet. om skulden grundar sig på en wnständighet somfäreläg vid den tidpunkten.

ét4)

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter honom åvi— lande bok:)ft'iringsskyldighet enligt bok/i")"ringslagen (1976: 125) genom att under/äta att bokföra affärshän- delser eller bevara räkenskapsma- teriztl eller genom att lämna orik- tiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt döms. om rörelsens för- lopp. ekonomiska rcsultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen. för bokföringsbrott till

o o

fängelse i högst tva ar eller. om

Nuvarande lydelse

brottet är ringa. till böter. Är brot- tet grovt, skall han dömas till fäng— else i lägst sex månader och högst fyra år.

Förjb'rsök att. siisorn i 1 5 tre-'die stycket sägs. ur riket bortföra till- gång dömes till ansvar enligt vad ," 23 kap. stadgas.

7

Begår den som är [ gäldenärs ställe en gärning som avses i detta kapitel. skall han dömas såsom om han själv vare gäldenär. Vad som nu har sagts om gäldenär skall i fråga om en slidan gärning som avses i 59' gälla den bokförings- skyldige.

Borgenär. som ifall varom för- mäles i 4 .é' tager eller låter åt sig utlova betalning. säkerhet eller an- nan förmån. dömes för medverkan till brottet endast om han brukar otillbörligt hot eller otillbörligt löfte om förmån eller handlar i hemligt sam örstånd med gäldenären.

.vJ?

F (fires/agan lydelse

brottet är mindre allvarligt. till böter. Är brottet grovt. skall han dömas till fängelse i lägst ses måna- der och högst fyra år.

65

(5)

8 MS.)

Vårdslöshet mot borgenärer en— ligt 3 äjörsta styeket må åtalas av åklagare endast om åta/finnes på- kallat ur allmän synpunkt.

15 kap. 4 % Prövas utsaga som avses i 1—3 ss vara utan betydelse för saken, skall ej dömas till ansvar.

Vad nu sagts skall oek gälla, om någon lämnat osann uppgift eller förtigit sanningen angående sådant varom han ägt vägra att yttra sig och omständigheterna innebära skälig ursäkt för honom.

(5) Senaste lydelse 1982: 150.

Vad som har sagts nu skall också gälla. om någon

]. lämnat osann uppgift eller för- tigit sanningen angående sådant varom han ägt vägra att yttra sig och omständigheterna innebär skä- lig ursäkt för honom. eller

2. vid konkurs eller förhandling om offentlig! ackord har beedigat bouppleekuing, vari _fi'irtigits till- gång, upptagits obefintlig skuld el-

Prop. 1985/86: 30 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ler lämnats t))lntlll sådan oriktig uppgift. med uppsåt att dölja att

. han begått ett brott. för vilket han kan ådömas ansvar.

Sammanställning av remissytt "anden över departementspromemorian (Ds Ju 1983: 17) Gäldenärsbrott. En översyn av 11 kap. brottsbalken med förslag till ändringar

Remissinstanser

Över departementspromemorian (Ds Ju 1983: 17) Gäldenärsbrott En över— syn av 11 kap. brottsbalken med förslag till ändringar har efter remissytt— randen avgetts av hovrätten över Skåne och Blekinge. hovrätten för Väst— ra Sverige. domstolsverket. riksåklagaren (RÅ). rikspolisstyrelsen. brotts— förebyggande rådet (BRÅ). riksskattcverket. arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). länsstyrelsen i Stockholms län. bokföringsnämnden.juridiska fa— kultetsnämnderna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet Sveri— ges advokatsamfund. Sveriges domarel'örbund. Föreningen Sveriges åkla— gare. Föreningen Sveriges länspolischefer. Föreningen Sveriges polis— chefer. Föreningen Sveriges kronol'ogdar. Föreningen auktoriserade revi— sorer (FAR), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). Svenska arbets— givareförcningen (SAF), Sveriges industriförbund. Svenska handelskam— marförbundet. Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen. Finansbolagens förening och Sveriges ackordscentral.

Hovrätten över Skåne och Blekinge har överlämnat ett yttrande från Malmö tingsrätt. Hovrätten för Västra Sverige har överlämnat yttranden från Göteborgs och Halmstads tingsrätter. RÅ har överlämnat yttranden från överåklagarna i Stockholms och Malmö åklagardistrikt samt cheferna för länsåklagarmyndigheterna i Kalmar. Uppsala. Värmlands och Örebro län. Länsstyrelsen i Stockholms län har överlämnat ett yttrande från polisstyrelsen i Stockholms polisdistrikt. .

Till hovrättens över Skåne och Blekinge remissyttrande är fogat ett särskilt yttrande av hovrättslagmannen Tryggve Hellners. Till BRÄzs ytt- rande är fogad en reservation. avgiven av styrelseledamöterna Björn Kör- loff och Bo Svensson samt föredraganden därstädes, byrådirektören Ulla Björkman.

Remissvaren

] Allmänna synpunkter 1.1 Behovet av åtgärder

Så gott som alla remissinstanser som uttalar sig i frågan anser att det finns behov av att se över och förenkla reglerna om gäldenärsbrott. Uttalanden i denna riktning görs av hovrätten över Skåne och Blekinge. hovrätten för Västra Sverige. Malmö och Halmstads tingsrätter. domstolsverket. RÅ. länsäklagat'na i Värmlands och Örebro län. rikspolissryrelsen. BRÅ, AMS .juridiska fakultetsuämnderna vid Uppsala och Stockholms universi—

tel, Sveriges a(lvakat.varnfiiml. domareh'irbundet. Föreningen; Sveriges åklagare. Föreningen Sveriges liin.s'palixc'hefer. Ft'jreningen Sveriges po- lischefer. Föreningen Sveriges kronafogdar. Sveriges industrififirhnml. SAF samt aekordxt'entralen.

Från flera håll framhålls emellertid samtidigt att utrymmet för förenk- lingar trots allt är begränsat. närmast beroende påatt det vid utredning om gäldenärsbrott ofta är nödvändigt att klarlägga komplicerade ekonomiska förhållanden. Två av dessa yttranden återges här.

RÄ anför i denna del:

Under senare år har ökade ansträngningar gjorts för att bekämpa bl.a. den ekonomiska brottsligheten. De ökade insatserna har därvid även kommit att rikta sig mot gäldenärsbrotten. Den strängare synen på gäldenärsbrotts- ligheten har bl.a. tagit sig uttryck i partiella ändringari lagstiftningen. som haft till mål att avgränsa ansvaret till klart straffvärda fall och effektivisera lagstiftningen genom att minska de bevissvårigheter som sedan lång tid varit förenade med beivrandct av dessa brott. Bland de partiella refor- merna kan nämnas viss avkriminalisering. förändrade brottsbeskrivningar. speciella åtalsregler. ökade insatser från konkursförvaltare och nå- ringsförbud. Den prioritering som skett av bl.a. gäldenärsbrotten har också kommit till uttryck genom att framförallt polis- och äklagarväsendet tillförts ökade resurser på området. Betydande utbildningsinsatser har gjorts och görs fortfarande. Den förändrade samhällssynen har också kommit till uttryck i strängare påföljder. Sammantaget har samhällets insatser för att bekämpa den här aktuella brottsligheten väsentligt för- stärkts.

De gjorda insatserna får emellertid inte undanskymma att det fortfaran— de är förenat med stora svårigheter att effektivt bekämpa gäldenärsbrot- ten. Som Madeleine Löfmarck påpekat i sin promemoria är det material som skall genomgås i här aktuella mål ofta mycket omfattande och svår- överskådligt. Det är inte sällan fråga om komplicerade ekonomiska trans- aktioner. som ligger flera är tillbaka i tiden. Olika juridiSka och fysiska personer kan vara inblandade. På varje punkt föreligger vidare som regel ett förnekande från den misstänkte och bevisproblemen är därför stora. Utredningarna blir ofta synnerligen resurskrävande både på polis- och åklagarsidan och utredningstiderna tenderar att bli långa. Denna tidsut- dräkt bidrar i sin tur ytterligare till att öka bevissvårigheterna. särskilt ger detta sig tillkänna i domstolsprocessen. Av promemorian framgår att anta- let anmälda gäldenärsbrott från år 1978 t.o.m. l982 ökat från knappt 500 till drygt 2000. Sistnämnda år balanserades cirka 1800 brottsanmälningar, vilket belyser hur tids— och resurskrävande utredningarna om gäldenärs— brott är. För åklagarväsendets del innebär det för närvarande bl. a. att den övervägande delen av länsåklagarnas arbetstid tas i anspråk för arbete med mål av denna brottstyp. Detta har lett till att även de lokala myndigheterna har kommit att i ökad utsträckning belastas med dessa mål.

Betydande svårigheter föreligger således när det gäller att komma tillrät- ta med den här aktuella brottsligheten och det behövs ytterligare åtgärder för att öka effektiviteten och snabbheten hos de brottsbekämpande myn- digheterna. Beslut föreligger också om att ytterligare resurser skall tillföras bl. a. åklagarsidan. Utbildningen i ekonomiska frågor fortsätter.

Förutom åtgärder av nu angivet slag är det också angeläget att göra en översyn av rättsreglerna på området. Madeleine Löfmareks utredning utgör här ett värdefullt bidrag. Hon har försökt påvisa de brister som finns i gällande lagstiftning och föreslagit ändringar som. enligt hennes mening.

serna om oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer. Syftet med hennes förslag. nämligen att underlätta för bl. a. polis. åklagare och domstolar att bättre klara de uppgifter. som statsmakterna ålagt dern på föreliggande område. finns det all anledning att ställa sig bakom. Hennes förslag skapar en bättre systematik mellan olika straffvärda förfaranden i 1 1 kap. Hennes analys av olika förekommande problem är vidare i sig av stort värde för de som praktiskt sysslar med hithörande frågor. Som framgår av underremis- serna är meningarna emellertid delade om hennes förslag alltid leder till önskvärda förenklingar.

Överåklagmen i Stockholm anför för sin del:

Att gäldenärsbrott kräver stora utredningsresurser och även i andra av- seenden vållar problem beror framförallt på att i målen ofta är frågan om ett omfattande och svåröverskådligt material där det gäller att klarlägga komplicerade ekonomiska förhållanden. På grund härav torde situationen endast i ringa mån ktlnna förändras genom ändringar i straffbestämmel— serna inom ramen för gängse principer för strafflagstiftning. Ökad effekti- vitet i brottbekämpningen på detta område kan enligt min mening endast åstadkommas genom att ge åklagare och även polis för den delen mera kvalificerad utbildning och genom att anlita ekonomisk expertis särskilt då revisorer i den löpande utredningsverksamheten. Utnyttjande av ADB- tekniken torde också kunna bidra till ökad effektivitet. inte minst när det gäller att fastställa och bevisa obestånd.

1.2 Allmänt om förslagen

Handelskammare/örbundet. sparbanksföreningen och TCO tillstyrker utan närmare kommentar att förslagen läggs till grund för lagstiftning TCO dock med den anmärkningen att organisationen förutsätter att försla- gen i det fortsatta lagstiftningsarbetet samordnas med de förslag som förmögenhetsbrottsutredningen lagt fram i betänkandet ( SOU 1983:50 ) Översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott utom gäldenärsbrott.

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att förslagen bör omarbetas med sikte på att förstärka statens ställning som borgenär och anför:

Ett huvudmål vid utarbetandet av förslaget har varit att minska de tillämp- ningsproblem som för närvarande råder beträffande gäldenärsbrotten. En bidragande orsak till dessa svårigheter är att det ekonomiska mönstret förändrats betydligt. Det har t.ex. blivit alltmer vanligt att skatteskulder dominerar i konkurser. Förskjutning av borgenärsintresset har ägt rum från det enskilda till det allmänna. Det allmännas behov av straffskydd mot ekonomisk brottslighet har alltmer betonats i skilda sammanhang. Denna attitydförändring kan enligt länsstyrelsens uppfattning delvis förklaras av statens underläge som borgenär jämfört med andra borgenärer vid utebli- ven betalning. Staten kan inte som andra borgenärer välja sina gäldenärer. Gäldenären kan genom underlåten registrering och redovisning skaffa sig olovliga och självpåtagna skattekrediter. När väl skatteskulden blivit rest— förd har staten begränsade möjligheter att hindra gäldenären fortsätta verksamheten under anspråktagande av det allmännas medel.

Förslaget ger enligt länsstyrelsens uppfattning ett alltför svagt uttryck

för att söka förbättra statens ställning jämfört med andra borgenärer. Straffansvaret för gäldenärsbrott har utformats så. att hänsyn inte tas till vem som uppträder som borgenär. Således görs ett avsteg från de senaste årens utveckling mot ökat straffskydd för statens skatte— och avgiftsan- språk. Vid utformningen av förslaget har strävandet att ta tillvara statens intesse kommit i skymundan i det i och för sig vällovliga syftet att minska svårigheterna vid utredning av gäldenärsbrotten. Länsstyrelsen förordar därför en omarbetning av förslaget så att även inom detta område sker en särreglering beträffande staten som borgenär.

En majoritet bland remissinstanserna ansluter sig i och för sig till huvud- dragen i förslagen men förordar samtidigt som närmare skall redovisas längre fram att mer eller mindre långtgående ändringar och tillägg görs i det fortsatta lagstiftningsarbetet. En synpunkt som framförs från flera håll är att förslagen generellt sett är ägnade att leda till en alltför omfattande kriminalisering och att det straffbara området därför bör begränsas i olika - avseenden. Uttalanden i denna riktning görs av bl. a. domstolsverket. polisstyrelsen i S torkholtns polisdistrikt mint juridiska fakultetsnämn- derna vid Uppsala och Lunds universitet.

Åtskilliga remissinstanser anser emellertid från liknande utgångspunkter att förslagen inte bör läggas till grund för lagstiftning. Till dessa hör hovrätten över Skåne och Blekinge. ltt'nft'iittenjör Västra Sverige. Malmö och Göteborgs tingsrt'itter. RÅ. adt'okotsnmfitndet och dontnrcfförbttndet.

"fre uttalanden av dessa återges här.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Det av promemoricförfattarcn uppställda målet ('s. 31 y) att anpassa regler- na om gäldenärsbrott till dagens värderingar samtidigt som största möjliga klarhet eftersträvas för dem vars handlingssätt skall regleras och för dem som har att tillämpa reglerna är vällovligt. Detta mål har emellertid. enligt hovrättens mening. inte uppnåtts. Bl. a. är de föreslagna lagreglerna minst lika allmänt hållna som de nuvarande, varför förutsebarhetcn beträffande det kriminaliserade områdets omfattning snarare minskat. Samordningen med t. ex. ätervinningsreglerna vid konkurs underlättas inte heller genom förslaget.

Beträffande behovet av straffbestämmelser till skydd för kreditgivare ts. 32—35) anges i promemorian att straffansvaret för gäldenärsbrott bör vara oberoende av vem som uppträder som borgenär. Det förs emellertid ett ingående resonemang om behovet av straffbestämmelser om gäldenärs- brott till skydd för anspråk på skatter och allmänna avgifter. Det grundläg- gande syftet med de föreslagna lagändringarna synes vara att få till stånd en reglering som skärper det straffrättsliga ansvaret för åtgärder som äventyrar det liskala intresset. Hovrätten har i och för sig förståelse för att man i dagens läge betonar skyddet för anspråk på skatter och avgifter. Reglerna om gäldenärsbrott får emellertid inte byggas upp för att tillgodose en borgenärskategori. Det ligger i sakens natur att straffhotet skall träffa alla klandervärda förfaranden från en gäldenärs sida. oavsett hur många borgenärer som drabbas av gäldenärens handlande. Inriktningen i prome- morian på det fiskala intresset har tydligen förlett författaren till straffrätts- liga konstruktioner som säkerligen hade fått en annan uppbyggnad. om inkörsporten för reformeringen varit annorlunda beskaffad.

Hot-rättenjå'ir l-"ästru Sverige De föreslagna lagbestämmelserna är på en rad punkter betydligt vagare i sin utformning och mera allmänt hållna än gällande regler. De ger därmed utrymme för större osäkerhet hos den enskilde tiär det gäller att bedöma om ett visst förfarande är tillåtet eller ej. Förslaget är delvis sä obestämt i konturerna att det ger anledning till svåra tolkningsproblem även för den tränade juristen. Så som förslaget ser ut förefaller det att i icke ringa utsträckning omfatta även förfaranden som knappast kan anses straff— värda. Motiven är. särskilt beträffande l &. delvis knapphändiga och sking- rar inte ovissheten om förslagets närmare omfattning. Hovrätten har fått intrycket att förslaget i alltför hög grad bygger på teoretiska överväganden. vilka inte kommit till tillräckligt konkret uttryck i lagtexten.

För ny lagstiftning på det viktiga rättsområde som det här gäller krävs enligt hovrättens mening en mera allsidig belysning av de många frågeställ- ningar som en översyn av gäldenärsbrotten aktualiserar. Det måste samti- digt understrykas att promemorian även har klara förtjänster. Den innehal- ler intressanta redogörelser och synpunkter som kan vara av stort värde vid ett fördjupat utredningsarbete.

Hovrätten kan sammanfattningsvis inte tillstyrka att promemorieförsla- get i föreliggande skick läggs till grund för lagstiftning. Bestämmelserna om gäldenärsbrott har nära samband med konkurslagens åtcrvinningsregler. En fortsatt översyn av gäldenärsbrottcn bör därför samordnas med den pågående reformeringen av ätervinningsreglerna.

För att en lagändring av så principiellt genomgripande slag som den i promemorian föreslagna skall genomföras måste den enligt min mening vara så välgrundad och utformad att det finns anledning att med tämligen stor säkerhet förvänta att den ger de eftersträvade fördelarna. Rent allmänt vill jag här uttala en tveksamhet över förslaget när det gäller dess möjlighe- ter att minska nuvarande utrednings- och bevissvårigheter. Även kravet på förutsebarhet gör sig starkt gällande när de förfaranden som man vill träffa med en ansvarsbcstämmelse skall beskrivas. Enligt min mening kan in- vändningar i detta hänseende riktas mot förslaget.

2 Oredlighet mot borgenärer 2.1 Insufftciens som straffbarhetsgrund

Ansvar för oredlighet mot borgenärer förutsätter f.n. att en gäldenär förstör eller genom gåva eller liknande förfarande avhänder sig egendom och därigenom försätter sig på obestånd. förvärrar sitt obestånd eller framkallar allvarlig fara för att han skall komma på obestånd. Bestämmel- sen förutsätter med andra ord att gäldenären är insolvent. varmed förstås att han inte har förmåga att betala förfallna skulder. Promemorieförsla- get innebär att straffbarhcten i stället knyts till insufficiensbegreppct — straffansvar skall enligt den föreslagna huvudregeln ådömas den som, då hans skulder uppenbart överstiger hans för utmätning åtkomliga tillgångar. försämrar sin ekonomiska ställning i avsevärd mån. Till denna regel är knuten en särskild bestämmelse om ansvarsfrihet för den som ändå förmår att betala sina skulderi rätt tid. Promemorieförslagct biträds av en minoritet av remissinstanserna.

Prop. 1985/86: 30 I.änsåk/ugarm i Värmlands liin När det gäller huvudfallen av oredlighet mot borgenärer delarjag utred- ningens uppfattning att det oklara och svärbevisade begreppet obestånd bör bytas ut och ansvaret i stället hängas upp på förutsättningen att den förmögenhctsförsämrande ätgärden vidtas i ett läge då skulderna uppen- bart överstiger tillgångarna eller med andra ord att gäldenären är insuffi- cient. Jag anser det vara riktigt att vid bedömningen av om en gäldenär är sufficient eller inte ta hänsyn endast till tillgångar som är åtkomliga för utmätning.

BRÅ (nutjoriteten) BRÅ finner sig kunna godta de skäl utredaren anfört för att frångå obe- stänt'lsrekvisitet för brottet oredlighet mot borgenärer. Onekligen har obe- ständsbedömningen inneburit en del bekymmer i praktiken och en bedöm- ning enbart av httr gäldenärens skulder förhåller sig till tillgångarna torde te sig enklare, rent tekniskt.

Juridiska fakultetsnämndcn vid Lunds universitet

Den nuvarande lagstiftningen om gäldenärsbrott anknyter till begreppet "obestånd" (insolvens). [ Sltl förslag till ny utformning av brottet ored- lighet mot borgenärer tf; l") anknyter utredaren i stället till insufficiensbe- greppet. Den situation. i vilken gärningsmannen tänkes handla. beskrives med orden ”då hans skulder uppenbart överstiger hans för utmätning åtkomliga tillgångar".

Anknytningen till insufficiensbegreppet i stället för till insolvensbegrep- pet synes innebära en önskvärd förenkling. Att utreda och bevisa en föreliggande insufficiens torde vara enklare än motsvarande förfarande i fråga om obestånd. Visserligen kan även här uppsåtsbevisningen tänkas bli besvärlig, men detta kompenseras av att samtliga i förslagets % l kriminali- serade förföranden är straffbara även vid grov oaktsamhet enligt förslagets s 2.

Genom att anknyta till gärningsmannens handlande i en insufficienssi- tuation och stryka det nu gällande kravet på framkallande eller förvärrande av obestånd anser sig utredaren ha eliminerat de svårigheter, som lagtex- tens krav på en sådan effekt vållat i praxis. Det måste dock framhållas, att även den föreslagna lagtexten i realiteten innehåller ett krav på uppkoms- ten av en effekt, nämligen ett försämrande av den ekonomiska ställningen i avsevärd män, varom mera strax.

Ft'ireningert Sveriges åklagare Enligt föreningen skulle ett genomförande av förslaget sannolikt medföra ett större antal gäldenärsutredningar. eftersom insufficiens som regel in- träffar i tiden före obestånd. Avhändanden av den som är insufficient men inte kan anses vara på obestånd föresläs visserligen inte bli straffbara till följd av en föreslagen regel om ansvarsfrihet för den som trots avhändan- det äger betalningsförmäga. Enligt föreningens uppfattning skttlle emeller- tid den föreslagna ansvarsfrihctsregeln inte begränsa arbetet för polis och äklagare. — För att en gäldenär i dessa fall skall undgå åtal för förmögen- hetsförsämrande åtgärder under insufficiens mäste gäldenären under för- undersökningen visa på något förhållande som skulle innebära att han trots

den påvisade insufficiensen var och förblev solvent. På grund av det objektivitetskrav sotn åligger åklagaren mäste denne aktivt tillse att even- tuella invändningar kommer fram under förundersökningen. För ett åtal måste också åklagaren motbevisa sådana invändningar. Uppenbarligen kan. enligt föreningens mening, dessa omständigheter inte klarläggas utan en relativt omfattande polisutredning. —- Bortsett härifrån anser föreningen att det föreslagna begreppet är ägnat att i avsevärd grad underlätta utred— ningarna oeh åklagarnas möjligheter att väcka åtal för straffvärda gälde— närsbrott. Den utvidgning av det straffbara området som ligger däri att man kan lagföra gäldenär. som avhänder sig egendom. när han är insuffteient enbart med hänsyn till egendom som inte kan åtkommas på exekutiv väg hälsas med tillfredsställelse.

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms univwsitet, som i huvudsak ansluter sig till förslaget i denna del. anser att regeln behöver förtydligas. Nämnden anför:

Enligt fakultetsnämndens mening torde det inte vara otänkbart att ett insuffteient företag fungerar väl och löpande fullgör sina förpliktelser. l—"örsämrar företaget i avsevärd mån sin ekonomiska ställning. riskerar man åtal för oredlighet mot borgenärer, även om man fortfarande förmår betala skulderna. Visserligen inrymmer förslaget en ansvarsfrihetsregel i ll:l 3 st., men denna regel synes inte förhindra att åtal väckcs. Mot denna bakgrund anser fakultetsnämnden att det klarare bör anges under vilka förutsättningar en utgift skall anses försämra företagets ekonomiska ställ- ning i avsevärd män. Fråga är om utgiftens relativa storlek är avgörande eller om man skall väga in den nytta för verksamheten som sannolikt kan bli en följd. För privatpersoner. som gjort stora inköp för konsumtion. överfört egendom på andra maken etc.. blir det däremot inte aktuellt att ifrågasätta någon nytta.

En gåva torde anses förmögenhetsförsämrande och inrymmas under förslagets ]] kap. l & oberoende av om den är giltig mot gäldenärens! givarens borgenärer eller ej. Frågan om gåvan härutöver måste vara 0in- gationsrätrsligt bindande mot gäldenären/givaren själv bör enligt fakultets- nämnden utredas närmare. eftersom något generellt svar knappast kan lämnas. Om gäldenären/givaren t. ex. överlämnat en gåva till sin make utan att iaktta de särskilda reglerna i GB. kan ettfaktiskt avhändande föreligga. även om gåvan inte är obligationsrättsligt bindande. Jfr Löfmarck. M.. Gäldenärsbrotten, Stockholm 1982 s. 131. I detta sammanhang bör övervä— gas att straffbelägga försök till oredlighet mot borgenärer för det fall att fullbordat brott inte skulle föreligga, innan gåvan blivit giltig gentemot gäldenären/givaren.

Några remissinstanser ansluter sig till förslaget men uttrycker samtidigt tveksamhet huruvida det i realiteten innebär någon påtaglig förenkling.

L("insåklugaren i Kalmar län :

Det är nästan undantagslöst så i det praktiska gäldenärsbrottsfallet, att tillstånden insufficiens och insolvens sammanfaller. De fall. då endast ett av dem föreligger. är närmast teoretiska. — En insolvensbedömning är svår. En bedömning av insufficiens ter sig frän teoretiska utgångspunkter möjligtvis lättare — det rör sig härom att undersöka ett statiskt tillstånd — men i praktiken är insufficiensbcdömningen säkerligen lika svär som insol- vensbedömningen. Det gäller att visa gäldenärens förmögenhetsläge vid en viss tidpunkt, sådan den tedde sig.

Det är en utomordentligt svär uppgift. att konstruera orcdlighetsbrottet så att det ges en rimlig möjlighet att i den praktiska tillämpningen komma i närheten av det område där straffansvar bör gälla. — Jag har den uppfatt- ningen. att utredningsförslaget — straffansvar vid visst handlande under insufficiens eller vid insolvens är en rimlig lösning på ett svårt problem. Jag har för övrigt svårt att tänka mig en bättre lösning. Utredningsförslaget överensstämmer i detta hänseende med vad som gäller i vissa andra västländer.

Liknande synpunkter framförs i ett längre yttrande av länsäklagaren i Örebro län:

Sedan länge har insufficiens. dvs. skulder överstigande tillgångar, inte ansetts vara en tillräcklig konkursgrund utan därför har krävts obestånd dvs. oförmåga att rätteligen betala skulder allteftersom de förfaller. under förutsättning tillika att betalningsoförmägan inte är tillfällig. I konsekvens härmed har som förutsättning för straffansvar jämlikt l—4 så gällt obe- stånd.

I utredningen föreslås nu i 1 5 den ändringen att som förutsättning för ansvar i de fall som är ifråga i paragrafen (och 2 &) skall gälla att gärnings- mannen är någon. vars skulder uppenbart överstiger hans för utmätning åtkomliga tillgångar dvs. insufficiens. Primärt begränsas sålunda tillgångs- sidan till de för tttmätning åtkomliga tillgångarna. vilket i och för sig underlättar insufficiensbedömningen.

Emellertid anvisas för gärningsmannen i den föreslagna paragrafen en ”reservutgång". som innebär. att han kan göra invändning om. att han förmår betala sina skulder i rätt tid genom att begagna sig av senare förvärv. ta i anspråk kredit eller utnyttja för utmätning oåtkomlig egendom eller eljest och även är villig därtill. dvs. betalningsförmäga och betalnings- vilja. solvens.

Framstår nu inte denna invändning som så svagt grundad att den utan vidare kan lämnas utan avseende övergär bevisbördan enligt förslaget på åklagaren, som då har att på sedvanligt sätt visa betalningsoförmäga. dvs. i praktiken insolvens.

! själva verket synes denna konstruktion leda till att man inte kommer att slippa ifrån insolvensbedömningen i många fall och då säkerligen i de även i övrigt mest komplicerade fallen. lät vara att insolvensbedömningen blir s.a.s. sekundär.

För att undersöka om den föreslagna ordningen är bättre än den nuva- rande kan det vara lämpligt att något redogöra för hur insolvensbedömning sker nu. Det må då först understrykas. att vid denna insolvensbedömning har man tillgång till facit, man gör en bedömning i efterhand. Denna möjlighet har inte gärningsmannen haft. vilket är en faktor som är besvärlig ur bevissynpunkt i vad angår det subjektiva rekvisitet.

Problemet med obeståndsrekvisitet är mest komplicerat när det gäller rörelseidkare. Jag delar schematiskt upp framställningen i 2 delar. den ena avseende fall där bokföring och årsredovisningar finns och det andra där sådant saknas.

1 Bokföring finns. :[ Företags-analytisk metod. Man görjämförelser mellan balansräkningar för flera år bakåt i tiden före konkursen och ev. konkursbouppteckningen. så långt möjligt korrigerad för att göra den jämförbar med balansräkningarna under rörelsens gäng. Därvid ställer man omsättningstillgängar ] (OT 1) mot korta skulder (KS)

och undersöker kassalikviditeten resp OT I +-ll_t'll=varulager) mot KS och undersöker balanslikviditeten. Härav bildar inan sig en uppfattning om rörelsens betalningsberedskap är för är. Man undersöker också solvensen dvs. andelen eget kapital (EK) av den totala balansomslutningcn. vilket ger en bild av rörelsens stabilitet. Vid en korrekt genomförd sådan analys tas hänsyn även till "dolda" reserver och latenta skulder. främst skatteskul— der.

Nästa steg är att jämföra dessa siffror över tiden. Visar det sig då. att jämförelsetalen har en fallande tendens. drar man därav den slutsatsen att betalningsförmägan och förmögenhetsställningen försämrats. Även om nu jämförelsen visar att kassa— och balanslikviditcten synes svag enligt ba— lansräkningarna och solvensen försvagats. kan man emellertid inte enbart därav dra den slutsatsen att obestånd föreligger. Inte heller kan man med säkerhet visa tidpunkten för tillståndets uppkomst.

Här måste dock inskjutas. att i vissa fall kan man med ledning av analysen objektivt konstatera att obestånd måste ha förelegat vid en viss senaste tidpunkt. ] praktiken räcker det dock inte för att mot gäldenärens påstående, att han inte insett förhållandet. få domstolarna att finna honom övertygad om insikten utan härför krävs erfarenhetsmässigt ytterligare mera påtagliga bevismedel. varom mera senare.

Vad man i själva verket gör vid analysen är en sufficiensbedömning över tiden och därav med beaktande av inträffad konkurs drar slutsatsen. att obestånd måste antas ha inträffat vid en viss senaste tidpunkt och ev. därefter förvärrats.

:2 "Traditionell" metod. Härmed avses samma bevisningssätt, som jag nedan skall redogöra för under rubriken ”Bokföring saknas” och som är den mera påtagliga bevis- ning utöver företagsanalysen. som domstolarna oftast kräver.

II Bokföring saknas. Med det fall att bokföring saknas likställerjag det att bokföringen är så undermålig. att den inte kan tjäna till ledning vid bedömningen.

Vad det i denna del är fråga om är helt enkelt att undersöka. hur gärningsmannen har skött sina betalningsåligganden mot sina borgenärer. allmänna som enskilda. Man undersöker obetalda fakturors och resterande skatters ålder och storlek. tar reda på betalningsanmärkningar av olika slag såsom betalningsföreläggandcn. lagsökningar, växelprotester och krav- brev. Sedan gärningsmannen. förelagd detta material. medgivit — vilket normalt är fallet att betalning uteblivit på grund av brist på medel, kan man konstatera obestånd och en ungefärlig tidpunkt för dess uppkomst.

När man skall ta ställning till förslaget att ersätta obeständsrekvisitet med ett insufficiensrekvisit. är det enligt min mening viktigt att ha klart för sig vad jag Ovan anfört att vad vi egentligen sysslar med redan nu är en insufficiensbedömning i förening med slutsatsdragning. [ praktiken innebär därför utredningsförslaget ett stadfästande av vad som redan sker.

Mot förslaget talar i första hand att det i efterhand. även om bokföring finns, kan vara ytterst vanskligt att tillfredsställandc klarlägga ett förmö- genhetsläge flera år tillbaka i tiden. Skuldsidan torde kanske inte bereda några större problem. Annorlunda ställer det sig på tillgångssidan med så tunga balansposter, som exvis varulager och kundfordringar. Å andra sidan synes läget ur utrednings- och bevisningssynpunkt inte bli sämre än det nuvarande.

För förslaget talar — fortfarande ur teoretisk synpunkt — att primärt det komplexa obeståndsbegreppet utmönstras. Vidare blir det läge. vari vissa handlingar blir kriminaliseradc. beskrivet på ett 'för alla lättbegripligare sätt. Envar torde begripa vad som menas med att hans skulder uppenbart

överstiger hans för utmätning åtkomliga tillgångar. Så långt bör det bli betydligt mindre utrymme för diskussion av subjektiva subtiliteter. bevis- temat blir begripligare formulerat även för lekmannen och bevisläget lät- tare att hantera för åklagaren. Sist men inte minst kan man nära en front förhoppning. att man i åtskilliga fall inte skulle behöva gå längre. när det gäller utredningen om det ekonomiska läge. vari gärningsmannen befann sig. när handlingen skedde.

Som jag tidigare antytt medför utredningsft'irslaget beträffande l så inte att man helt skulle slippa en insolvensbedömning. ] viss mån talar det mot förslaget, att man efter en omväg ändå hamnar i en insolvensfrågesitua— tion. Emellertid tror jag att problemet kan bli lättare att hantera med förslagets konstruktion än med det nuvarande systemet. Det krävsju enligt förslaget att gärningsmannen konkret anger inte bara på vad sätt han förmår att rättidigt betala sina skulder utan även att han är villig att göra det. Enligt mitt förmenande skulle det i praktiken kunna bli mycket lättare att framlägga motbevisning mot sådana konkreta påståenden. framförda mot bakgrunden av den redan klarlagda insufficienssituationen än att pri- märt visa hela obeståndssituationen.

I viss mån liknande- synpunkter framförs även av FAR:

Tidpunkten för inträffandet av den i styckets inledning beskrivna situa- tionen av insufficiens kan i praktiken vara besvärlig att bestämma beroen— de pä svårigheter att värdera materiella och immateriella tillgångar. Detta gäller trots det i betänkandet förutsatta uppenbarhetskriteriet.

Det är önskvärt att skillnaden mellan aktiebolagslagens och betänkan- dets definitioner av insufficiens noggrant klarläggs.

Majoriteten av remissinstanserna ställer sig emellertid direkt avvisande till den föreslagna utformningen av brottet oredlighet mot borgenärer.

Hovrätten över Skåne och Blekinge anför:

Förmögenhetsförsämrande förfaranden som idag är att hänföra till brottet vårdslöshet mot borgenärer föreslås överförda till orcdlighetsbrottet ( s. 44 y). Genom att de förfaranden som inte är av benefik eller förstörande karaktär förs till oredlighetsbrottet utvidgas straffansvaret. För ansvar krävs då endast att förfarandet medfört en fara för obestånd. Den brotts- konstruktion som i övrigt föreslås innebär även den ett vidgat straffansvar. Den straffbara handlingen uttrycks så att gäldenären "försämrar sin eko- nomiska ställning."

I promemorian görs ett visst nummer av att brottet oredlighet mot borgenärer inte längre knyts till begreppet obestånd utan i stället avser situationer då gäldenären är insufficient. Som hovrätten skall återkomma till i följande avsnitt är det inte så säkert att den nya konstruktionen medför någon egentlig förbättring. Med begreppet insufficiens som utgångspunkt för kriminaliseringen vinner man visserligen att det blir lättare att i tillämp- ningen avgöra. hur en gäldenärs ekonomiska läge varit beskaffat i ett visst fall och vilken insikt gäldenären haft härom. Samtidigt uppstår den bety- dande nackdelen att man fångar in ett mycket större antal situationer än som behövs. Kravet på precisering av övriga rekvisit för straffbarheten blir så mycket större. Här uppenbarar sig en grundläggande svaghet i prome- mode-förslaget.

Den nuvarande utformningen av brottet oredlighet mot borgenärer förut— sätteri ! s 1 st. att gäldenärens förfarande framstår som klandervärt. Detta uttrycks så att gäldenären "förstör eller genom gåva eller annan liknande

åtgärd avhänder sig egendom av betydenhet'LJYidare krävs att han härige— nom åtminstone framkallar allvarlig fara för att han skall komma på obe- stånd. I den föreslagna nya lydelsen av lagrummet uppställs inte något krav på att handlingen i något avseende skall framstå som klandervärd. ] motiveringen till förslaget anges (s. 44 x) som exempel på förfaranden som bör omfattas av straffansvar att omotiverat kostsamma lokaler förhyrs eller att löner eller arvoden utlovas eller utbetalas för insatser som inte är företagsekonomiskt motiverade. Detta får till följd att den som i en situa— tion då han är insuffteient agerar som en dålig affärsman kan drabbas av straffansvar för oredlighet mot borgenärer. En sådan utvidgning av straff- ansvaret synes inte tillrådlig.

"Författaren till promemorian har som ett mål vid en reformering av bestämmelserna om gäldenärsbrott angivit att största möjliga klarhet skall eftersträvas för dem vars handlingssätt skall regleras och för dem som har att tillämpa reglerna. Det är enligt hovrättens mening viktigt vid all straff- rättslig lagstiftning att reglerna är utformade så att medborgarna skall veta vilka handlingar som är belagda med straff och att domstolar. polis och åklagare inte skall drabbas av tillämpningsproblem. Den föreslagna lydel- sen av l é ] och 2 st. är emellertid så utformad, att även icke straffvärda handlingar ryms inom rekvisiten. Detta. i förening med insufficienskon- struktionen, har fått till följd att en undantagsregel har mäst skapas i l ä 3 st. En sådan undantagsregel kommer i sig att bli svår att tillämpa. vilket kommer att beröras under avsnitt 4.2.2.

Den föreslagna utformningen av l å när det gäller den straffbara hand- lingen kan med hänsyn till det anförda inte förordas, eftersom den innebär svårigheter att förutse konsekvenserna av olika handlingssätt. I motive— ringen har promemorieförfattaren också undvikit att ge några konkreta exempel. Lagstiftningskonstruktionen uppfyller således inte de krav som måste ställas på straffrättsliga bestämmelser.

Liknande invändningar av principiell art framförs av bl.a. lzovröttenjör Västra Sverige, Malmö tingsrätt, domstolsverket. länsåklagaren i Uppsa- la län. BRÅ (minoriteten), polisstyrelsen iStockho/ms polisdistrikt.juridis- ka fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. advokatsamftmdet och (10- marc förbundet .

Hovrätten över Skåne och Blekinge anser vidare — i likhet med bl. a. Göteborgs tingsrätt, RÅ, överåklagarna iStor-kholms och Malmö åklagar- distrikt. läns-åklagaren i Uppsala län. polisstyrelsen i Stockholms polisdis- trikt,juridiskafakultetsnämnden vid Uppsala universitet, advokatsamfun- det och Föreningen Sveriges Kronq/"ogdar — att den föreslagna lösningen inte är ägnad att leda till några lättnader från utrednings- och bevissyn- punkt och att man även av det skälet bör avstå från att genomföra försla- get.

Hovrätten anför i denna del:

Hovrätten vill inte bestrida. att begreppet insufficiens ofta är lättare att bevisa än obestånd. Härmed är dock inte sagt att tillämpningsproblem kan undgäs. Redan kravet på att man skall utreda vad som är att räkna till gäldenärens "för utmätning åtkomliga tillgångar" är ägnat att skapa sä— dana problent. Promemorians författare söker minska dessa genom straff- frihctsregeln i l ä 3 st. men hamnar då i nya svårigheter. Vad gäller mindre

nogräknade näringsidkare får man vidare säkerligen räkna med att de gör vad som står i deras makt för att bokft'iringsmässigt framstå som suffi- cienta. Enkla men praktikabla metoder är här att laborera med skenford- ringar och uppskrivna lagervärden. Det kan antas att bevissvårigheterna i sådana situationer inte blir särskilt mycket mindre än när det gäller att styrka en gäldenars obestånd Å andra sidan ger ett lasthallande vid begreppet obestånd den fördelen att man kan falla tillbaka på konkursla- gens presumtionsregler (3 och 4 så konkurslagen).

Enligt hovrättens mening har det inte på ett övertygande sätt klarlagts. att fördelarna med att överge obeståndsbegreppet överväger nackdelarna. Det har f.ö. inte belysts i vilken utsträckning nuvarande bevissvärigheter har minskat genom 1976 års reform. då ett farerekvisit infördes i 1 s 1 st. Rent allmänt förefaller det också betänkligt att frångå konstruktionen med obestånd så länge som t.ex. konkurslagens återvinningsregler bygger på detta begrepp.

JuridiskaflikaItetsm'immlen vid Uppsala universitet

Vidare synes svårigheterna att fastställa en obeständssituation något över- drivna. l vart fall synes framställningen på s. 49—51 vara motsägelsefull. Det görs gällande. dels att bedömningen och styrkandet av obestånd bere- der stora svärigheteri rättstillämpningen. och dels att obetånd i allmänhet innebär insufficiens. tydligtvis genom att förfallna skulder överstiger till— gångarna (och bedömningen härav torde inte vara särskilt komplicerad).

Den erforderliga begränsningen avses nås genom ansvarsfrihetsregeln i tredje stycket. Ehuru denna bygger på obeståndsbegreppet förrnenas upp- läggningen medföra en påtaglig effektivisering genom att det blir lättare för åklagaren att bevisa att brott förövats. Sålunda sägs (s. 52): .

En sådan regel om ansvarsfrihet innebär inte att obestånd presumeras: bevisbördan för att solvens förelåg vid och efter gärningen läggs inte på den misstänkte. Liksom vid en invändning om nödvärn skall vid en invändning om bibehållen solvcns åklagaren anföra bevisning til! bemö- tande av denna. Men gäldenären måste för att undgå ansvar för förmö- genhetsförsämrande åtgärder under insufficiens kunna visa på något förhållande. som skulle innebära att han trots den av åklagaren påvisade insrrfl'rciensen var och förblev solvent. En sådan invändning — som inte är så vag eller så osannolik att den inte förtjänar avseende skall godtas om den inte motbevisas av åklagaren. Detta böri praktiken innebära en avsevärd lättnad för åklagaren titan att man på den misstänkte ställer krav som strider mot straffrättens grundprinciper.

Enligt fakultetsnämndens mening är denna argumentation inte fullt så bärkraftig som det vill synas. Det som är avgörande för om en invändning från den misstänkte blir av betydelse i bevishänseende är nämligen i första hand att det som skall bevisas är ett negativt faktum. inte att ett faktum görs relevant av en undantagsregel. Att visa att något inte är fallet är så mycket svårare än att visa att något är fallet att det i praktiken måste krävas att den som vill bestrida att något inte är fallet anvisar i vilket hänseende diskussion i frågan kan föras. Detta gäller även bevistemat betalningsoförmåga. oberoende av om en huvudregel eller undantagsregel aktualiseras.

I vart fall vad gäller första stycket i den föreslagna paragrafens nås därför knappast någon bevislättnad.

RÅ .

Frågan om insolvens eller insufficiens skall läggas till grund för oredlig- hetsbrott ger utrymme för olika uppfattningar. Madeleine Löfmarck har för huvudbrottet valt det senare. För egen del ärjag inte övertygad om att insufficiens i praktiken kommer att medfi'ira sådana lättnader från utred- ningssynpunkt att en ändring är befogad. En fördel skrrlle möjligen vara att det av bokföringen bör kunna med någorlunda lätthet utläsas om skulderna uppenbart överstiger de utmätningsbara tillgångarna. Emellertid saknas ofta i praktiken en rättvisande bokföring i de fall som är föremål för utredning. [ dessa lägen torde knappast förslaget leda till att det blir lättare än i dag att konstatera huruvida en viss transaktion är företagen i en sådan ekonomisk situation att straffansvar kan följa. Bcaktas bör även att det i första hand är balansräkningen som kan ligga till grund för insufficiensbe- (lämningen och att denna vanligen upprättas endast en gång per räken- skapsår. De svårigheter som det innebär att exempelvis klarlägga värdet av vid transaktionstidpunkten befintliga varulager och kundfordringar torde därför som regel kvarstå. För att kunna fastställa om insufficiens rådde vid den aktuella transaktionen krävs således även i detta fall utredningsåt- gärder av det slag som erfordras enligt nu gällande bestämmelser. Inte heller torde det bli lättare att styrka uppsåt från gärningsmannens sida i nu beskrivna situationer. När det gäller uppsåtet synes tvärtom insolvensbe- gr'eppet som förutsättning för brott ha vissa fördelar. Främst vill jag därvid peka på de möjligheter dels till insikt för gärningsmannen själv om sitt ekonomiska läge och dels till ett förbättrat bevisläge. som betalningsan- märkningar av olika slag kan ge. lnsolvens kommer enligt min uppfattning bl.a. genom sådana omständigheter till uttryck på ett tydligare sätt än insufficiens.

l det här sammanhanget vill jag även framhålla betydelsen av att man använder samma obeståndsbegrepp vid den straffrättsliga bedömningen som vid utredningen av återvinningsmöjligheterna. Kommissionen mot ekonomisk brottslighet föreslog i sitt delbetänkande (SOU l983: 60) Åter- vinning i konkurs att man i den grundläggnde återvinningsbeståmmelsen i 30 5 konkurslagen skulle utgå från insolvensbegreppet med hänsyn till den allmänna omsättningens intresse. Med hänsyn härtill och till den förvän- tade utvidgningen av konkursft'irvaltarens uppgiftsskyldighet bl. a. tried avseende på tidpunkten för inträffad insolvens — synes starka skäl tala för att lagstiftningen i här berört hänseende även fortsättningsvis bygger på insolvensbegreppet.

2.2 Straffansvar för skentransaktioner

] promemorian föreslås att straffansvar skall ktinna ådömas en insufficient gäldenär som för skens skull företar en rättshandling som. om den hade varit gällande, skulle ha försämrat hans ekonomiska ställning i avsevärd mån.

Förslaget att kriminalisera sådana skentransaktioner har fått ett positivt mottagande av de remissinstanser som kommenterar det. Uttalanden i denna riktning görs av hovrätten över Skåne och Blekinge. hovrätten för Västra Sverige. RÅ. länsåklagarna i Uppsala och Värmlands län och juridiska faknltetsnätnndun vid Lunds universitet.

Hovrätten Över Skåne (n'/1 BIR/ringe anför:

Förslaget att jämställa verkliga och skenbara förmögenhetsförsämrande åtgärder när det gäller ansvar för oredlighet respektive vårdslöshet mot borgenärer innebär en förenkling. Förfarandet med skenavhändanden torde vara ytterst vanligt och många gånger avse egendom av ej alltför högt värde. t.ex. 'l'V-apparater. stereoanläggningar o.dyl. Med den föreslagna begränsningen till att gälla fall där den ekonomiska ställningen skulle ha försämrats i avsevärd män kommer sådana fall sannolikt inte att omfattas. Förslaget innebär därmed att endast mera betydande skenavhändanden kommer att bli föremål för lagföring. Det kan emellertid ifrågasättas om inte därmed vissa i och för sig straffvärda förfaranden lämnas utanför det straflbara området. Frågan bör enligt hovrättens mening övervägas ytterli- gare.

Länstiklagaren i Uppsala län

Enligt förslag skall skenrättshandlingar. som skulle ha försämrat den eko— nomiska ställningen i avsevärd män, bedömas som oredlighet. Även om viss försiktighet bör iakttagas vid kriminalisering av hypotetiska effekter. synes risk för att förslaget i denna del skall leda för långt knappast förelig— ga.

Juridiskafakulromnämnda” vid Lunds universitet

Som en andra handlingstyp straffbeläggcr förslaget att gärningsmannen "för skens skull företar en rättshandling som. om den hade varit gällande. skulle ha försämrat hans ekonomiska ställning i avsevärd mån". Detta likställande av skenrättshandlingar med verkliga avhändanden etc. har förebilder i utländsk lagstiftning. I vilken utsträckning skenrättshandlingar varit mi'äjliga att beivra som gäldenärsbrott enligt gällande rätt är oklart, och det är därför önskvärt, att genom lagstiftning skapas större klarhet på denna punkt.

2.3 Det abstrakta farerekvisitet

I promemorian föreslås att ansvar för oredlighet mot borgenärer skall ådömas även i annat fall. när en borgenär försämrar eller ger sken av att försämra sin ekonomiska ställning i avsevärd mån. om förfarandet är ägnat att leda till att en skuld inte blir betald i rätt tid.

Förslaget om att införa ett sådant abstrakt farerekvisit tillstyrks av Fciireningen Sveriges åklagare. övcråklagaren i Stockholm samt länxåkla— garna [ Kalmar och l-"ärrnlands' län. '

Föreningen Sveriges åklagare anför: Beträffande utredarens förslag rörande effektkrav vill föreningen anföra följande. Enligt föreningens mening är det orsakssammanhanget mellan en avhändande åtgärd och fara för obestånd som med nuvarande krav på konkret fara vällar de största utredningsmässiga problemen. Föreningen välkomnar därför förslaget att införa ett abstrakt farobegrepp. dvs. åtgärd av visst slag skall medföra straff om den till sin typ är farlig i visst hänseende (”ägnat att leda till att skuld inte'blir betald").

Övn-åklagaren i Stockholm

Vid förfaranden som framkallar allvarlig fara för att gäldenären skall kom— ma pä obestånd krävs idag ett styrkt orsakssamband mellan förfarandet och allvarlig fara för obestånd. De bevissvårigheter som i mänga fall kan uppkomma pågrund av kravet på konkret fara skulle till stor del bortfalla om brottet i enlighet med förslaget konstruerades som ett abstrakt fare- brott. Jag ser inga avgörande invändningar häremot och tillstyrker därför förslaget.

En betyrande andel av remissinstanserna ställer sig emellertid avvisande till den föreslagna konstruktionen. Till dessa hör hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrätten för Västra Sverige. Göteborgs tingsrätt. RÅ. ("iver- äklt'tgaren i Malmö äklagardistrikt, de juridiska _faknltetsnämnderna vid Uppsala. Lands och Stockholms universitet samt advokatsamjimdet.

RÅ anför i denna del:

I andra stycket föreslås straffansvar för transaktioner som begås i ett läge av sufficiens men är ägnade att leda till insolvens. Enligt min mening innebär den föreslagna regeln en för vid kriminalisering. Införandet av ett abstrakt farebegrepp torde såvittjag kan bedöma inte medföra annat än att obestånd faktiskt måste inträffa till följd av den ekonomiska åtgärden för att straffansvar skall kunna utkrävas. Någon ändring i förhållande till vad som nu gäller medför således inte förslaget i praktiken. I övriga fall. dvs. då insolvens ej uppstår eller har sin grund i någon annan omständighet än den företagna ekonomiska åtgärden torde de praktiska möjligheterna att bevisa att transaktionen ifråga är olaglig enligt den föreslagna ordalyselsen vara synnerligen små eftersom det närmast förutsätter att den handlande medger brottsligt uppsåt. En regel liknande den i nuvarande l å som kriminaliserar avhändande av egendom om avhändandet framkallar allvar- lig fara för obestånd bör därför enligt min mening bibehållas.

Hovrätten för Västra Sveri e . g

Även andra stycket är mycket allmänt hållet och måste i sig kunna inrym- ma många handlingar som inte bör vara straffbara. Det föreslagna ab- strakta farerekvisitet framstår som svårhanterligt och kan medföra bety- dande tillämpningssvårigheter.

Juridiska fakultetsnämnden vid U )sala ("Ill-'é'rSlIF! . Pl

Avfattningen av andra stycket kan däremot väl tänkas leda till en viss bevislättnad. Men här utnyttjas uttrycket "förfarandet är ägnat att leda till att skuld inte blir betald i rätt tid". Av lagtexten framgår inte med full tydlighet att med ”skuld" avses ”någon gärningsmannens existerande skuld". Oberoende härav vill fakultetsnämnden avstyrka att det straffbe- lagda området avgränsas på föreslaget sätt. Erfarenheterna från använd— ningen av en liknande lokution i häleriparagrafen (BrB 9: 6) mäste beteck- nas som avskräckande. Betydande rättsosäkerhet och svårigheter för rättstillämpningen kan förutses om brottstypen definieras på föreslaget sätt.

Synpunkter liknande de nu redovisade framförs även av de övriga re- missinstanser som avstyrker förslaget.

8]

Prop. 1985/86: 30 2.4 Straffansvar med hänsyn till latenta skulder

[ promemorian föreslås att man vid bedömningen av om ett förfarande är ägnat att leda till att skuld inte blir betald i rätt tid även skall beakta en skuld som uppkommit först efter tidpunkten för förfarandet. om skulden grundar sig på en omständighet som förelåg vid den tidpunkten.

Detta förslag att även latenta skulder skall beaktas har fått ett övervä- gande positivt mottagande vid remissbehandlingen. Hm'rät/enfr'ir Västra Sverige, RÅ. Överåklagarna i Stockholm och Malmö, länsäklagarna i Uppsala och Värmlands län. rikspalisstyrelsen. polisstywelsen i Stöck- holms polisdistrikt.juridiskafaknltetsnänmden vid Lunds universitet. För— eningen Sveriges åklagare och föreningen Sveriges kronofbgdar hör till dem som tillstyrker förslaget.

Hovrätten för Västra Sverige anför:

På ett par punkter innehåller dock promemorieförslaget i denna del upp- slag som är värda att närmare övervägas. Hovrätten syftar därvid framför allt på tanken att utvidga straffansvaret med hänsyn till latenta skulder. En sådan konstruktion skulle uppenbarligen få sin största betydelse när det gäller skatteskulder. Även i denna del medför dock promemorieförslaget tillämpningsproblem som inte närmare belysts. Hovrätten vill här peka på ett. I promemorian fastslås (s. 70) att en förutsättning för åtal är att skulden verkligen har uppkommit. Fråga uppstår då om åtalsfrägan skall anstå tills skattefrågan är slutligt avgjord vid skattedomstol. Promemorian lämnar härvidlag inget svar. Hovrätten vill för sin del erinra om den nyligen införda bestämmelsen i 15.5 skattebrottslagen.

(.)veråklagru'en i Malmö

Den föreslagna utvidgningen skulle främst komma att avse s.k. skattekre- diter. som med nuvarande lagstiftning inte alltid nås av straffbestämmel- serna. Det finns inte något vägande skäl att motsätta sig den föreslagna utvidgningen. Det är dock ett viktigt krav att det i motiven klart anges förutsättningarna för att en latent skuld skall kunna ligga till grund för den ekonomiska bedömningen och straffansvaret.

Riksp(:tlisstyrelsen

För närvarande är straffansvaret för gäldenärsbrott så utformat att det inte täcker gärningar som påverkat förpliktelser vilka uppkommit efter gärning- en men som kunnat förutses vid denna. Så som utredaren utformat kapit- lets första paragraf bör den enligt rikspolisstyrelsens uppfattning tillgodose ett allmänt behov av att kunna ta tillvara såväl det allmännas som enskilda borgenärers intresse på sådant sätt att gäldenären i sin affärsplanering inte kan nonchalera s.k. latenta skulder. En gäldenär kan förmodligen även i framtiden genom att "se om sitt hus i tid” försöka komma ifrån sitt betalningsansvar. men den föreslagna lagändringen bör kunna utgöra en effektiv spärr mot alltför avancerade förmögenhetsförsämrande åtgärder.

De övriga remissinstanser som tillstyrker förslaget anför liknande syn- punkter som grund för sitt ställningstagande.

[.iinsstvrelsen i Stockholms län anser. i likhet med några av de tidigare citerade remissinstanserna. att förslaget lämnar en del frågor obesvarade. Länsstyrelsen anför:

I ett avseende innebär förslaget ett utökat skydd för statens anspråk på skatt och avgifter. Straffansvaret utvidgas till att träffa förfaranden som äventyrar betalningen av latenta skulder. Gäldenären mäste inför en trans- aktion i ett visst ekonomiskt läge t.ex. ta hänsyn till ännu inte debiterade kvarstående och tillkommande skatter. Utredningen uttrycker denna handlingsregel så, att vid bedömandet av om ett förfarande är ägnat att leda till att en skuld inte blir betald i rätt tid. ska" även en skuld som uppkommer först efter tidpunkten för förfarandet beaktas. om skulden grundar sig på en omständighet som förelåg vid den tidpunkten. Ansvaret begränsas dock genom att när åtal väckes ska skulden visa sig vara av tillräcklig storlek. Förslaget lämnar här enligt länsstyrelsens uppfattning en för staten som skatteborgenär viktig problematik obearbetad. Hur ska man i detta sammanhang behandla en skatt eller avgift, som på grund av bristfälligt underlag från den skattskyldige påförts efter skönsmässiga grunder? Måste åklagaren före åtalet pröva riktigheten av debiteringarna eller fastsla det verkliga skuldbeloppet?

Straffansvaret vid förmögenhetsförsämrande åtgärder som äventyrar latenta skulder begränsas också genom gärningsmannens subjektiva rekvi- sit. Ansvar för orcdlighet mot borgenärer inträder endast för den som insett att en skuld kunde förväntas uppkomma. Vad innebär denna åtalsbe- gränsning beträffande en latent skatteskuld som påförts i efterhand i avsak- nad av uppgifter från den skattskyldige?

Länsstyrelsen anser att latenta skulder av ovannämnda art kan medföra svårigheter vid brottsutredningcn om inte ett klargörande görs i denna del. I annat fall kan införandet av ansvar för ifrågavarande skulder befaras stå i strid med utredningens mål att minska tillämpnings- och bevissvårighe- terna vid gäldenärsbrott.

[ promemorian understryks i inledningen vikten av att regelsystemet harmonierar väl med annan lagstiftning. Det har betonats att exempelvis införande av källskattesystemet har berört området för gäldenärsbrotten. Utredningen har konstaterat att ett ökat intresse att effektivisera skatte- och avgiftsuppbörden kommit till uttryck genom ett antal lagändringar och förslag till sådana. Det framhålles dock att en vidgad kriminalisering av betalningsbrott för andra skatter och avgifter än avdragen källskatt skulle medföra svåröverskådliga konsekvenser för betalningsvanorna i samhället och stå i strid mot principen att straff inte ska stadgas för betalningsför- summelse som sådan. Det föreslås att straffansvaret för gäldenärsbrott utvidgas i stället för att öka kriminaliseringen av underlåten skatteinhetal- ning. Detta ska ske genom att, såsom ovan berörts, även skulder som är latenta beaktas. Utredningen lämnar dock Obesvarat i vad mån ändringen bör genomföras om också området för betalningsbrott utökas. Länsstyrel- sen tolkar förslaget som om endast ettdera alternativet bör ifrågakomma. Problemet har ställts på sin spets eftersom BRA i PM 1983: 6 förordat skärpning av ansvaret för betalningsbrott. Länsstyrelsen förordar därför en fördjupad analys av den kollision förslagen synes medföra.

Till de remissinstanser som avstyrker förslaget hör hovrätten över Skåne och Blekinge. BRA (minoriteten). advokatsamfundet, industriförbunde!. SAF. bankföreningen och Finansbolagensförening.

Hovrätten över Skåne och Blekinge anför bl. a.:

] promemorian ges en ingående och sakkunnig redovisning av rättsläget vad gäller latenta skulder (s. 58—68"). "Den utsträckning av straffansvaret som föreslås synes helt vara motiverad av det förhållandet att skatter och allmänna avgifter enligt gällande rätt konstituerar en skuld först från ut— gången av den period till vilken den hänför sig eller. då särskild prövning är en förutsättning för uttaget. från den dag då beslutet härom vann laga kraft. Visserligen utsägs i promemorian (s. 69 x) att behov av en utvidgning av ansvaret till att gälla alla fordringar föreligger. Någon mera ingående motivering för att ett sådant behov skulle föreligga har dock inte lämnats. Redogörelsen för den föreslagna lagändringen är kortfattad. En så stor förändring vad gäller synen på latenta skulder kräver en mera omfattande analys av problemen än den som presenterats i promemorian.

BRÅ (minoriteten)

Förslaget i ll kap. l & andra stycket träffar inte bara skatteskulder och liknande utan också skadeståndsskyldighet. exempelvis p.g.a. strikt an— svar för dolda fel vid en fastighetsförsäljning. Vi avstyrker också detta förslag och avgörande är här liksom i de tidigare fallen att förslagen träffar envar. Även med en begränsning till nät—ingidkare skulle lagförslagen vara alltför långtgående.

Industriji'irbmtdet och SAF anför i ett gemensamt yttrande:

Organisationerna vill här framhålla, att frågan om latenta skulder är under- kastade svära bedömningskriterier. T.ex. kan det förhållandet att både skatte- och civilprocesser ofta drar ut på tiden avsevärt leda till att ovisshe- ten under lång tid blir stor huruvida en framtida skuld uppkommer eller inte. I en civilprocess med skadeståndsyrkande är det sålunda ofta ytterst svårt för svaranden att bedöma både om han överhuvudtaget skall komma att åläggas att utge skadestånd och. om så sker. hur stort detta kan bli. Detta torde betyda att en person som är invecklad i nu aktuell typ av process kan bli "läst" i sina möjligheter att — utan att senare riskera att drabbas av straffrättsliga påföljder disponera över sin egendom. Visser- ligen torde denna "läsning". av preventiva skäl. vara motiverad i flera fall. men i andra situationer kan regeln tänkas få oönskade konsekvenser och drabba helt seriösa personers möjligheter till förmögenhetsdisponering bara därför att de fått krav på att betala skadestånd. Det torde t.o.m. räcka med att vederbörande inser att han kan komma att få krav på ersättning för att nu skisserade effekter skall inträffa.

Följderna av nu föreslagen regel kan därför bli avsevärda och är i vissa avseenden svårövcrblickbara. Tveksamhet kan därför riktas mot förslaget härvidlag och i varje fall synes det motiverat att ytterligare utreda saken och analysera konsekvenserna innan förslaget läggs till grund för lagstift- ning.

Liknande synpunkter framförs av Finmtsbolagcns Förening.

2.5 Särskilt om straffrihctsregeln

I promemorian föreslås att en gäldenär som förfarit på sätt som i och för sig föranleder ansvar för oredlighet mot borgenärer men som ändå förmår att betala sina skulder i rätt tid skall vara fri fri-in ansvar. Denna ansvarsfrihet hari viss mån berörts i det föregående. I detta avsnitt redovisas remissin— stansernas principiella syn på den föreslagna konstruktionen.

Det är bara ett mindre antal remissinstanser som ställer sig bakom förslaget i denna del. Till dessa hör Föreningen .S'i-'erige.v åklagare. lätts- äklagurnu i Kalmar och Värmlands lätt. som! BRÅ (majoriteten).

Länsäklngoren i Kalmar län anför:

En lagändring i enlighet med utredningsförslaget ger. i varje fall teoretiskt. en viss vidgning av det straffbara området. I praktiken hamnar man sällan i det läge där den föreslagna ansvarsfrihetsregeln i ] äzs sista stycke skall gälla. Det är emellertid nödvändigt att den finns.

BRÅ tnzajoriteten)

En regel som begränsar straffansvar till straffvärda fall blir dock nödvän- dig. Eventuellt kan en sådan utformas med ledning av förslagets l ä sista stycket. Förslaget innebär ändå en utvidgad kriminalisering jämfört med gällande rätt. En sådan torde dock vara ofrånkomlig om man vill komma till rätta med de allvarliga missförhållanden som råder på området och som bland annat tar sig uttryck i ett inte obetydligt skattebortfall för det all- männa. som till skillnad från privata borgenärer inte kan pröva sina gälde- närers kreditvärdighet.

Föreningen Sveriges åklagare Föreningen har invändningar mot utredningens förslag såvitt gäller ll kap 1 5 "» st. ] sak finns ingen erinran mot en föreslagen ansvarsfrihetsregel för den som avhänt sig egendom men förmår betala sina skulder i tid. Däremot är det enligt föreningens mening helt oacceptabelt att den som förklarar sig villig att betala i tid skall kunna undgå ansvar. För ansvarsfrihet bör enligt föreningens mening krävas att vederbörande betalat sina skulder, nedsatt betalning i allmänt förvar eller annars ställt säkerhet för sin skuld.

Flertalet remissinstanser ställer sig avvisande till den föreslagna straffri- hctsregeln. Till dessa hör hovrätten över Skåne och Blekinge. hovrätten för Västra Sverige. Göteborgs tingsrätt. RÅ. äveråklagaren i Malmö. länsäklagaren i Örebro lätt. BRÅ (n-zinoriteten). riksskatteverket.juridiska jhkultetsnäntnden vid Uppsala. Lunds och Stockholms universitet. advo- katsamjimdet samt domare/örbundet.

Överäklogaren i Stockholm anför för sin del:

Den utvidgning av straffansvaret som förslaget innebär torde endast få teoretisk betydelse och inte kräva en särskild straffrihetsregel. I praktiken kommer nämligen frågan om ansvar inte att väckas annat än då obestånd inträtt.

De andra remissinstanserna framför principiella invändningar mot den föreslagna konstruktionen.

Hovrätten för l-"i'istra Sverige

Promemorieförfattaren har också själv konstaterat att brottsbeskrivningen i paragrafens båda första stycken är alltför vidsträckt. ! promemorian har därför föreslagits en ansvarsfrihetsregel i tredje stycket. En sådan kon- struktion av lagtexten. varigenom gäldenären först stämplas såsom brotts- lig och sedan efter invändning av visst slag skall kunna gå fri från ansvar. är emellertid klart olämplig och främmande för svensk straftlagstiftning. Den måste också medföra uppenbara svårigheter på utredningsstadiet. Jämförelsen med nödvärnsreglerna (s 52) är inte träffande. Enligt hovrät- tens mening innebär lydelsen av tredje stycket i praktiken att man får göra en bedömning huruvida gäldenären är på obestånd eller inte. Man är därmed på en från rättssäkerhctssynpunkt tveksam omväg i princip tillba- ka i det i promemorian kritiserade obeståndsbegreppet som utgångspunkt för kriminaliseringen.

Ansvarsfrihetsregelns närmare utformning är för övrigt oklar. Den när— mare innebörden av formuleringen att vederbörande förmår betala sina skulder i rätt tid och "även är villig att göra det" är svår att förstå. Konstruktionen som sådan synes också mindre lyckad.

Liknande synpunkter framförs av hovrätten över Skåne och Blekinge. Göteborgs tingsrätt, liim'åklagaren i Örebro län .s'amtjaria'iskafakultets- nämna'erna vid Uppsala. LINN/S och Stockholms universitet.

Överåklagaren i Malmö anför för sin del:

Den föreslagna ansvarsfrihetsregeln i l ä 3 st innehåller oklarheter och torde enligt sin ordalydelse inte få det innehåll som angivits i promemo- rian. Enligt motiven skall uteslutas de fall där gäldenären ägt betalningsför- måga trots den i abstrakt mening farliga åtgärden, dvs. ansvar skall vara uteslutet om gäldenären visar sig vara solvent trots åtgärden. I dessa fall blir det synbarligen fråga om att den misstänkte gör troligt att han inte kommit på obestånd genom handlingen och åklagaren inte kan motbevisa detta. Däremot synes straffrihet inte komma att inträda i de fall obestånd inträffat. detta oavsett om obeståndet vållats av den aktuella handlingen eller inte. Som den föreslagna lagtexten i 3 st är utformad skttlle den straffas. som efter en förmögenhetsminskande åtgärd ägnad att leda till obestånd råkar i sådant. t.o.m. om han konkret kan visa att åtgärden inte vållat obeståndet. Av promemorian framgår inte om en sådan mycket vittgående straffbarhet verkligen åsyftats. (Ansvarsfrihetsregeln förefaller dock enligt sin lydelse bli tillämplig endast för det fall obestånd inte inträffat, dvs. då gäldenären förmått betala sina skulder i rätt tid.) Detta innebär att regeln i praktiken skulle kunna tillämpas endast i få fall. Den vida straffbarheten genom den abstrakta faran skulle då bli dominerande. varigenom i realiteten alla abstrakt farliga åtgärder skulle straffas i det närmaste strikt. [ de fall regeln verkligen kan tillämpas uppstår också flera betänkligheter. Man kan ifrågasätta om det är en lämplig lagprincip att gäldenärer skall kunna ”köpa sig” fria från straffrättsligt ansvar. Ett sådant system gynnar sannolikt de gäldenärer som har många och goda affärskontakter, medan gäldenärer utan sådana förbindelser saknar förmå- ga att tillräckligt snabbt åstadkomma t.ex. krediter för att rädda sig undan

straffansvar. En annan effekt av ansvarsfrihetsregeln blir att "rätt tid". dvs. förfallotid för skuld. normalt torde få inVäntas innan straffproces- suella åtgärder kan vidtas. förutsatt att gäldenären giort invändning om betalningsförmäga. Detta skapar betydande svårigheter att bestämma när olika åtgärder. t. ett. inledande av förundersökning. blir möjliga att vidta. Den i regeln upptagna bestämmelsen om gäldenärens vilja och förmåga att betala skuld i rätt tid är vidare oklart formulerad. Vad som avses synes vara frivillig betalning i rätt tid. Det bör i detta sammanhang också pekas påatt ansvarsfrihetsregeln enligt sin lydelse inte kan tillämpas vid delbetal- ning. inte ens om denna avsett nästan hela skulden. något som kan framstå som mindre tillfredsställande.

Sammanfattningsvis anser jag att ansvarsfrihetsregeln är behäftad med så stora brister och oklarheter att den inte är praktiskt användbar. Därige- nom saknas den nödvändiga begränsning som användandet av ett abstrakt farerekvisit oundgängligen kräver. Jag anser därför att förslaget till l ä 2 st och 3 st inte är godtagbart.

BRÅ (minoriteten)

Vi ifrågasätter också tekniken att korrigera en blint verkande straffbe- läggning genom möjlighet att fria sig genom betalning. Detta måste uppfat- tas som ett i praktiken straffrättsligt ansvar för bristande skuldbetalning.

Riksskattm'c'rkct

Verket hyser viss tveksamhet beträffande tredje stycket i den föreslagna bestämmelsen. Det är i och för sig i princip riktigt och rimligt att fall där några ekonomiska effekter inte uppkommit dvs där gäldenärens skulder blivit betalda — lämnas utanför det kriminaliserade området. Det är en fördel att dessa fall inte belastar polisernas och åklagarna-ts arbetsbörda. Men det är å andra sidan inte acceptabelt att en person som uppenbarligen gjort sig skyldig till kanske grovt förfarande enligt bestämmelsens första stycke kan slippa ansvar om han t.ex. kan förmå någon närstående att ställa upp med pengar och "köpa honom fri". Inte heller när gäldenärens skuldbetalning möjliggörs genom lotterivinst eller liknande minskar detta det straffvärda i hans tidigare handlande. Straffrihetsgrunden bör formule- ras så att sådana betänkliga konsekvenser som här antytts kan undvikas.

Sveriges adw)katsamfimd

Beträffande l & tredje stycket vill samfundet uttala följande. Den föreslag- na regeln framstår som oklar och ägnad att leda till tillämpningssvårig- heter. Ur utredningssynpunkt kan detta inte innebära en förenkling. Ur "förutsebarhetssynpunkt" måste det för gäldenären innebära: "Betalar jag så klararjag mig." Enligt samfundets mening är det trots allt principi- ellt riktigt att en sedvanlig obeståndsbedömning görs vid den tidpunkt rättshandlingen företas. Bevisbördan får härvid inte som föreslås bli om- vänd och läggas på gäldenären. Samfundet vill i detta sammanhang peka på vad kommissionen mot ekonomisk brottslighet anfört i den till remissen fogade skrivelsen av 1983-11-02, nämligen: ”Det bör understrykas att kommissionen inte anser att allmänna straffrättsliga grundsatser skall överges. Gällande principer om s.k. subjektiv täckning och om äklagares bevisbörda bör stå fast."

3. Vårdslöshet mot borgenär 3.1 Allmänna synpunkter RÅ anför i denna del:

Förslaget att göra vårdslöshet mot borgenärer till ett rent oaktsamhetsbrott får anses vara välmotiverat och tillstyrks. Nuvarande ordning att låta nämnda rttbricering täcka även uppsåtliga brott är inte tillfredsställande. Från systematisk och rationell synpunkt är det vidare riktigt att oaktsam- hetsbrottet fär en gärningsbeskrivning som korresponderar med det upp- sätliga brottet i l s

Liknande synpunkter framförs av lilnxriklagnrna i Värmlands och Örebro län samt Föreningen Sveriges åklagare.

Åtskilliga av de remissinstanser som framför invändningar mot den föreslagna konstruktionen av brottet oredlighet mot borgenärer betonar emellertid att dessa invändningar även gäller i fråga om brottet vårdslöshet mot borgenärer, där samma objektiva brottsrekvisit föreslås gälla.

Flertalet instanser tillstyrker förslaget att införa en presumtionsregel som innebär att grov oaktsamhet skall anses föreligga, om en gäldenär till följd av brister i bokföringen inte har haft insikt om det ekonomiska läget. Till dessa hör hovrätten över Skåne och Blekinge. hovrätten för Västra Sverige. länsdklngarna i Kalmar och Örebro län. juridiska fakultetsnämn- den vid Lunds universitet och Föreningen Sveriges åklagare.

Hovrätten över Skåne och Blekinge anför i denna del:

1 detta avsnitt har bl.a. föreslagits en s. k. hjälpregel som innebär att grov oaktsamhet skall anses föreligga då bristen på insikt om det ekonomiska läget är en följd av att bokföringsskyldigheten har åsidosatts. En sådan regel torde medföra lättnader för de tillämpande myndigheterna. Oavsett hur lagstiftaren ställer sig till promemorieförslaget i övrigt torde en ändring härvidlag kunna göras. t. ex. genom ett tillägg till nuvarande 3 .5.

Lätta-åklagaren i Orebro län

Andra punkten föreskriver att den, som till följd av att han åsidosatt sin bokföringsskyldighet enligt l976 års bokföringslag inte insåg att den eko- nomiska ställningen var eller genom förfarandet blev sådan som anges i l 5 skall anses ha handlat grovt oaktsamt. Detta förslag utgör en i och för sig välbehövlig hjälpregel.

Fråga är bara om bokföringsskyldighetens åsidosättande skall täckas av uppsåt eller oaktsamhet eller om det skall räcka med att bokföringsskylv digheten rent objektivt har åsidosatts utan krav på subjektiv täckning. I klarhetens intresse borde — i analogi med vad som föreslås i 5 & lagtex- ten. otn subjektiv täckning krävs, böra förtydligas genom att lagtexten erhåller följande lydelse: "Den som till följd av att han uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sin bokföringsskyldighet. . .". Avses inte subjektiv täckning bör det komma till klart uttryck i förarbetena.

Juridiska _litku/tetsnänmden vid Lunds mtiwrsilet -

Som redan nämnts straffbelägger förslagets & 2 som i'tirrlxhiis/tet mot bor- genärer samma gärningar som s [ blott med den skillnaden. att gärnings- mannen förutsättcs ha handlat inte i uppsåt utan av grov oaktsamhet. Dessutom innehåller paragrafen en presumtionsregel. Den som på grund av att han åsidosatt sin bokföringsskyldighct enligt bokföringslagen inte uppfattat att hans ekonomiska ställning var eller blev sådan. som förut- sättes i s l. skall nämligen anses ha handlat grovt oaktsamt. Ehuru pre- snmtionsregler av denna typ i sig är föga önskvärda inom straffrätten torde reglen i detta fall vara acceptabel. Den underlättar otvivelaktigt åklagarens bevisning utan att den åtalade synes utsatt för en otillbörlig eulpapresum- tion.

0 . .. .. : - .. Dornstolxverkel. R.—'-'l. (fiveråklagaren I Mal/no. lunsuklugarwz ! Vt'trrnlctnds län och adl'okatsuntfundet hör till dem som avstyrker förslaget i denna del.

Domstolsverket

DV avstyrker införandet av den i paragrafens andra punkt upptagna pre- sumtionsregeln. I brottsbalkens regelsystem, liksom inom straffrättens i stort. bör presumtioner användas med stor försiktighet och inte i andra fall än då starka skäl talar därför. Det egentliga skäl som åberopats till stöd för ett införande av den angivna reglen — att bidra till att inskärpa vikten av en ordnad bokföring (s 72) — är enligt DVs mening inte tillräckligt starkt för att motivera att så sker. Det bör istället ankomma på domstolarna att i det enskilda fallet pröva när en tilltalad skall anses ha handlat grovt oaktsamt.

Däremot ifrågasätter jag om inte förslaget att ett åsidosättande av bok- föringsskyldigheten enligt bokföringslagen skall medföra ansvar enligt förevarande stadgande är alltför långtgående. Ansvar för bokföringsbrott kommer ju i dessa fall som regel att utkrävas enligt 5 &. Något praktiskt behov av att i 2 5 ha en särskild presumtionsregel i fråga om bokförings— skyldighet kan därför knappast anses föreligga. Den föreslagna regeln kan också med den utformning som den erhållit lätt leda till en alltför "stel" tillämpning.

Overåklaguren [ Malmö

] förslaget till 2 s anges att den som varit okunnig om sin ekonomiska ställning på grund av bristande bokföring skall anses ha handlat grovt oaktsamt och därigenom. då de objektiva rekvisiten är uppfyllda. vara förfallen till ansvar för vårdslöshet mot borgenärer. Det är självfallet vanligt att bristande bokföring förekommer samtidigt som gäldenären vid— tar lagstridiga åtgärder av olika slag. En presumtionsregel av den föreslag— na typen gör det enkelt för åklagaren att visa oaktsamhet. Denna blir i de aktuella fallen fastställd närmast på formell väg. Jag ifrågasätter emellertid om en sådan regel inte för alltför långt. Den bristande bokft'n'ingen medför redan i sig ansvar för bokföringsbrott och en viss dubbelbestraffning blir således följden av förslaget.

3.2 Ansvar för fortsättande av rörelsen i vissa fall

Promemorieförslaget saknar motsvarighet till den bestämmelse som nu föreskriver ansvar för vårdslöshet mot borgenärer. om en gäldenär fortsät- ter sin rörelse under förbrukande av avsevärda medel titan motsvarande nytta för rörelsen. Enligt förslaget skall ansvar för oredlighet eller vårdslöshet mot borgenär i fall av detta slag bara komma i fråga. när den fortsatta verksamheten har innefattat en förmögenhetsförsämrande åtgärd eller gynnande av en viss borgenär. Förslaget avstyrkes av AMS och ärm-åklagaren ( Malmö.

AMS

AMS anser att det i allmänhet är en kortsiktig lösning på ett sysselsätt- ningsproblem att fortsätta driften av företag pä obestånd. I ett längre perspektiv gynnas inte sysselsättningen av den här typen av lösningar. En avkriminalisering kan inte få någon större effekt för sysselsättningen och är därför inte motiverad av det skälet. De som fortsätter att driva rörelse av hänsyn till de anställda kan ju redan idag undgå ansvar för gäldenärs- brott p.g.a. åtalsprövningsregeln. Det måste vara en fördel att behålla den konstruktionen. Den är flexibel och tar hänsyn till fall av helt olika karak- tär. Det bör också med den nuvarande konstruktionen vara mycket lättare för en rörelseidkare att avgöra om fortsatt drift av rörelsen sker under straffansvar eller ej än med den lösning utredningen föreslår. Utredningen har inte heller på något övertygande sätt visat att det är några olägenheter i praktiken eller rättstillämpningen med den nuvarande ordningen.

Öi'eråklagaren i Malmö

Den särskilda lagstiftningen (om vårdslöshet mot borgenär genom fortsät- tande av rörelse) skall enligt förslaget upphävas och bestämmelserna i | $$ bli tillämpliga. Härigenom blir samtliga de förfaranden som angivits ovan vid diskussionen om farerekvisitets utformning aktuella. Samma invänd- ningar gör sig också här gällande. Särskilt bör då framhållas osäkerheten för gäldenären vad gäller straffbarheten av en viss handling. Dessutom kan man ifrågasätta om det inte från allmänpreventiv synpunkt vore att föredra lagstiftning som åtminstone i viss utsträckning klargör vilka konkreta handlingar som kan vara straffbara. Jag förordar därför bibehållandet av en lagregel som särskilt behandlar vårdslöshet mot borgenärer genom fortsät- tande av rörelse i vissa fall.

Hox-'riinen över Skåne och Blekinge. jlll'diS/(a fakultctersnämnden vid Stockholms universitet. donwreförbmzde! och Föreningen Sveriges åkla- gare ställer sig däremot positiva till förslaget.

Hot-'rälren över Skåne och Blekinge

Redan i samband med införandet av regeln om åtalsprövning är 1976 konstaterades att den omständigheten att en rörelseidkare fortsatte driften efter en tidpunkt då han kommit på obestånd kunde ha sin grund i förhäl- landen som inte framstod som utslag av hänsynslöshet. Många gånger, framhölls det. kunde fortsättandet av verksamheten uppfattas som posi—

tivt. t.ex. på grund av omtanke om de anställda i rörelsen. Dessa och andra skäl har i promemorian anförts som grund för att låta straffbestäm- melsen om vårdslöshet mot borgenärer reserveras för förmögenhetsför- sämrande åtgärder. Hovrätten anser att det anförda är välgrundat och tillstyrker lagstiftning på denna punkt.

Juridiskaji'iklllletsnärnnclt'n vid _S'nwk/wlrnx universitet

F.nligt utredningens förslag avkriminaliseras det förfarande som innebär att en gäldenär fortsätter en rörelse under förbrukande av avsevärda medel utan motsvarande nytta för rörelsen och därigenom uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framkallar eller förvärrar obestånd (l l:3 BrB). I stället straffbelägges såsom vårdslöshet mot borgenärer den som av grov oakt- samhet begår gärning enligt 11: ]. Fortsättande av rörelse mot konkurs staflbeläggcs således enligt utredningens förslag. då det innefattar förmö- genhetsminskande åtgärder. Ett ”rent” fortsättande av rörelse mot kon- kurs är däremot inte straffbelagt. Nämnden tillstyrker förslaget men anser som sagt att det något tydligare bör klargöras vad som kännetecknar de förmögenhetsminskande åtgärderna.

Bonaire/ör!)mulet

Förbundet vill slutligen uttrycka sin tillfredställelse över de förda resone- mangen kring en fråga som blivit alltmer påtaglig under senare är, nämligen då en rörelseidkare fortsätter sin rörelse trots att han är på obestånd, av skäl som sammanhänger med sysselsättning. statliga stödåtgärder och liknande (avsnitt 4.3) . Samhällsutvecklingen på senare år motiverar. så- som ocksä förslaget ger uttryck åt, en ny syn på hithörande frågor. I en kommande proposition bör ännu tydligare än i promemorian göras en avvägning mellan olika privata och samhälleliga intressen i förevarande situation. Det kan också ifrågasättas. om inte resonemangen bör mynna ut i en lagregel.

Liknande synpunkter framförs av Föreningen: Sveriges åklagare.

3.3 Särskild ätalsprövning och ändring av straffskalan

RÅ och Iänsåklagarrw 1" K almar län anser — i likhet med AMS (se ovan) —— att den nuvarande regeln i ll kap. 8 & BrB om särskild åtalsprövning vid brottet vårdslöshet mot borgenärer skall bibehållas.

RÅ anför i denna del:

I förslaget utgår den nuvarande regeln i 8 å som ger åklagaren möjlighet att underlåta åtal för vårdslöshet mot borgenärer om det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Grunden härför är uppenbarligen den föreslagna utform- ningen av 2 &. Enligt min uppfattning kan emellertid en åtalsprövningsregel av nämnt slag vara ett lämpligt instrument när det gäller att koncentrera rättsväsendets resurser på verkligt straffvärda förfaranden. Även i de fall en lagregel innebär en vid kriminalisering ger en åtalsregel möjlighet att i det enskilda fallet begränsa det straffbara området om så finnes påkallat ur allmän synpunkt. Enligt min mening bör därför i likhet med vad som gäller för närvarande en särskild åtalsregel finnas för de fall. som omfattas av 2 %.

9]

Prop. l985/86: 30 Några remissinstanser tar upp den i promemorian föreslagna ändringen av straffskalan för vårdslöshet mot borgenärer sotn innebär att straffmaxi- mutn sänks från två till ett är.

Lt'insåkhtgttrwi i Orc/711.) liin

För normalfallet av vårdslöshet mot borgenärer föreslås en straffskala av fängelse i högst ett år. Detta innebär Z—årspreskription. vilket i sin tur i praktiken skulle innebära att lagföring vid oaktsamhetsbrott ytterst sällan skulle medhinnas. Detta är oacceptabelt. Vid det nuvarande brottet vårds— löshet mot borgenärer gäller S-årspreskription. Samma bör gälla. om för- slaget godtas. Enklast ästadkommes detta genom höjning av straffmaxi— tnum. Vill man ha en differentiering i förhållande till straffskalan i l ä kan man höja straffmaximum till fängelse ett är sex månader.

För mindre allvarliga fall föreslås påföljden vara böter. vilket också medför 2-årspreskripti0n. Man kan fråga sig om det tjänar något till att vid brott av det slag varom nu är fråga ha en särskild straffskala med så kort preskriptionstid som 2 år för mindre allvarliga fall. De lär ytterst sällan bli aktuella för åtal inom så kort tid. Det bör därför övervägas om man inte bör slopa den särskilda straffskalan för mindre allvarliga fall och i stället stadga ansvarsfrihet för ringa fall.

Föreningen S vcrigcs It'inspolischcfcr och Ft'ircningcn Sveriges polischefer

l betänkandet föreslås påföljden för vårdslöshet mot borgenär bli fängelse i högst ett år (mot fn två år). Detta innebär att preskriptionstiden sänks från fem till två år. vilket sannolikt får till följd att ett flertal brott inte kommer att leda till rättegång enär gärningen hunnit preskriberas. Med hänsyn härtill bör den nuvarande femåriga preskriptionstiden bibehållas.

Juridiskajakttltctsnärnndcn vid Uppsala universitet Vad slutligen gäller straffa-kamma innehåller förslaget egentligen blott en förändring: maximum för vårdslöshet mot borgenärer sänks från två till ett års fängelse. Den föranleds delvis av att åtskilligt som nu bedöms som vårdslöshet mot borgenärer enligt förslaget är att anse som oredlighet mot borgenärer. Mot bakgrunden av att i detta hänseende en samordning måste ske med den lagstiftning som kan följa med anledning av förmögenhets— brottsutredningens framlagda och fångelsestraftkommittens kommande betänkande avstår fakultetsnämnden från att ta ställning till om straffska- lorna är lämpligt avpassade.

4 Oredlighet i konkurs

Flertalet av de remissinstanser som tar upp frågan ansluter sig till prome- morians förslag att såsom särskilt brott kriminalisera åtgärder som syftar till att undandra eller undanhålla konkursförvaltningen egendom som rätte- ligen skall ingå i konkursboet. Uttalanden i denna riktning görs av hovrät— tcn över Skåne och Blekinge. hovrättenför Västra .S'verige. RÅ. övcråkla- guran i Malmö. lärmiklagnrna i Kalmar. Värmlands och Örebro län. juridiska fakn/tctsniintndcn vid Lunds unit-'crsitct och Föreningen Sveriges åklagare.

RÅ anför för sitt del:

Första punkten i förslaget — att kriminalisera undandraganden och un— (lanhällande av egendom i konkurs sotn ett särskilt brott — innebär ett klart avgränsandc till tiden av typiskt illojala förfaranden och är därför från systematisk synpunkt tilltalande. Förslaget tillstyrks i denna del.

Liknande synpunkter framförs av bl.a. hovrätten ("iver Skåne och Ble- kinge. ltm'riitteanr Västra Sverige, Öt'et'tiklagat'iw i Malmö (It'll lt'instikla- garen i Kalmar län.

Malmö tingsrätt avstyrker förslaget och anför:

'l'illskapandet av det nya brottet oredlighet i konkurs framstår inte som motiverat.

Flera av de instanser som har en positiv inställning till den grundläggan- de tanken bakom förslaget anser emellertid —- till skillnad från utredaren att även bortförande ur landet av egendom före konkurs bör omfattas av straffbestämmelsen. Till dessa hör överåklagaren i Malmö. Iänsåkluguren i Kalmar län. rikspolisstyrelsen. riksskattet'erket m-h polisstyrelsen i Smek/mhn; polisdistrikt.

Överåklagaren i Malmö anför i denna del:

Samtliga oredliga förfaranden under pågående konkurs har i förslaget samlats under brottsbenämningen oredlighet i konkurs.

Det är från systematisk synpunkt tillfredsställande att konkursbrottcn samlas i ett särskilt stadgande. Genom lydelsen i den föreslagna lagtexten borttas dock straffbarheten för utförande ur riket av egendom omedelbart före konkurs. Det kan i och för sig vara en teoretiskt försvarbar ståndpunkt att gäldenärens förmögenhetsläge. inte försämras genom sådana förfaran- den, utan först när egendomen på annat. farligt sätt frångår gäldenären eller när gäldenären vid exekution befinns sakna utmätningsbara tillgång- ar. ] praktiken utgör emellertid bortförande av egendom till utlandet ett vanligt förekommande och för borgenärerna inte sällan förödande sätt för gäldenären att undanhålla och för framtiden själv behålla tillgångar som inte kan nås av borgenärerna. Med de föreslagna reglerna kan ett straff- processuellt ingripande inte ske förrän på ett så sent stadittm att alla praktiska möjligheter att rädda egendom till borgenärerna gått förlorade. Dessutom finns ofta risk att gäldenären själv beger sig till utlandet sedan han lyckats att utföra sina tillgångar dit. Det är av stor vikt att ingripanden mot en illojal gäldenär sker vid en så tidig tidpunkt att bortförande av tillgångar ur riket förhindras och att förundersökning av tvångsmedel kan aktualiseras redan vid sådana försök. Av denna anledning bör såväl den nuvarande bestämmelsen i ll kap. l & sista st. som den därtill knutna bestämmelsen om straffbarhet vid försök stå kvar.

Riks'polit'styt'elsen

Utredarcns förslag att bortförande av tillgångar ur riket inte längre skall vara straffbart synes närmast vara en konsekvens av att begreppet obe— stånd ersätts av insufficiens. Ett bortförande ur riket innebär således inte en förmögenhetsförsämring förrän egendomen frångår gäldenären på ett

sätt som påverkar borgenärernas möjlighet att ianspråkta den. En sådan reglering förefaller till stor del att bygga på gäldenärens medverkan och goda vilja att ställa samtliga tillgångar till konkursförvaltningens förfogan- de. Enligt rikspolisstyrelsens mening är det knappast realistiskt att hoppas på en sådan vilja. En gäldenär som vid beedigandet av tillgångar i en konkurs utelämnar en tillgång i utlandet gör sig visserligen skyldig till brottet oredlighet i konkurs. Emellertid torde det med hänsyn till de svårigheter som föreligger för konkursförvaltaren att utreda om gäldenären har tillgångar i tttlandet och de bevissvårigheter som i övrigt katt uppstå inte vara självklart att denna straffbestämmclse verkligen påverkar gälde- nären till att samtliga tillgångar görs tillgängliga för konkursförvaltaren. Enligt rikspolisstyrelsens uppfattning bör därför övervägas om inte bortfö- randet av tillgångar ur riket även framgent bör vara straffbart i vissa situationer.

Riksskattet'erket

Det föreslås att bortförande ur riket av egendom inför förestående konkurs inte längre skall vara kriminaliserat. Förfarandet kan. enligt den föreslagna ordningen. omfattas av straffansvar först när egendomen frångår gäldenä- ren eller genom att egendomen undanhålls konkursförvaltaren. Enligt RSVs mening torde avskaffandet av den nuvarande bestämmelsen. som innebär att redan själva bortförandet ur riket är kriminaliserat. försvåra lagföringen på ett olyckligt sätt. I praktiken är det viktigt att kunna ingripa direkt när egendom förs ut ur landet. Praktiska skäl torde också tala för att brott bör föreligga redan på försöksstadiet. [ utredningen har inte pekats på några konstaterade nackdelar med den nuvarande ordningen. Enligt ver- kets mening har den gällande bestämmelsen en klar. konkret innebörd och den bör därför medföra starkare avhållande effekt än den föreslagna ord- ningen. Verket anser att bortförande ur riket bör vara särskilt straffbelagt och att bestämmelsen om ansvar för för'sök till detta bör bibehållas.

Juridiska fi'lkultetsnäntnden vid Stockholms universitet

Enligt förslaget avkriminaliseras bortförande av tillgångar ur riket, då konkurs är förestående, med uppsåt att hålla dem undan konkursen. Ut- redningen motiverar förslaget med argumentet att bortförandet inte inne- fattar någon för borgenärerna riskabel förmögenhetsminskning. I stället straffbelägges underlåtenhet att vidta erforderlig åtgärd för att göra egen- domen tillgänglig för konkursförvaltningen.

Fakultetsnämnden ifrågasätter om en bestraffning av underlåtenheten att vidta en åtgärd för att göra egendomen tillgänglig kan göras effektiv, då den som bortfört tillgångar i syfte att hålla dem undan en konkurs inte lär upplysa någon härom. Enligt nämndens mening bör man bibehålla krimina- liseringen av handlingar som innebär att en gäldenär för bort egendom från riket inför en förestående konkurs eller liknande obeständssituation. För- slaget avstyrkes av följande skäl.

Om gäldenären försätts i konkurs även utomlands medng i allmänhet inte att den från Sverige utförda egendomen återförs till det svenska konkursboet. "De svenska borgenärerna kan visserligen bevaka i den ut- ländska konkursen och ofta hållas skadeslösa genom att påräkna samma utdelning som om egendomen återförts till det svenska konkursboet.

Emellertid kan en sådan utländsk konkurs ge _de svenska borgenärerna lägre utdelning än om de bevakat i Sverige och den utförda egendomen kunnat realiseras av den svenska konkursförvaltningen. Vidare kan för- mänsrättsordningarna skilja sig åt i olika länder och gäldenären får sålunda möjlighet att gynna en borgenärsgrupp på bekostnad av en annan genom att göra viss egendom åtkomlig för det utländska konkursboet (förrnäns- rätm-ubhande åtgärder). Av stor vikt är vidare att alla svenska fordringar inte kan bevakas utomlands. Av betydelse är främst att skatte- och avgifts- jbrdringur afm inte kan bevakas utomlands. Detta innebär att den före- slagna omläggningen av kriminaliseringen kan leda till att en svensk gäl- denär straffritt kan undandra staten betalning för förmånsberättigade skat- tefordringar och gynna enskilda (närstående) borgenärer genom att föra ut egendom från riket och sedan vända sig till den utländska konkursförvalt- ningen och söka återfå egendomen. något som i allmänhet är utsiktslöst redan på förhand. "Så kallade faktureringstransaktioner kräver särskilt hänsynstagande i detta sammanhang.

Vad ovan sagts om skattefordringar vid situationer av dubbelkonkurser får relevans även för fall då gäldenären inte försätts i konkurs utomlands. men staten vill driva in skattefordringar utomlands eller söka få egendom återförd till riket. Många gånger kan ingen av dessa båda åtgärder genom- föras framgångsrikt. Nämnden anser att de internationellt exekutionsrätts- liga frågorna bör utredas närmare. Jfr. t.ex. Bogdan, Internationell kon- kurs- och ackordsrätt samt RSV:s rapport 1983. Indrivning av skatter och moms i stater utom Norden.

Däremot torde kravet på dubbel straffbarhet enligt 212 BrB inte utgöra något problem, eftersom ett brott som kännetecknas av underlåtenhet att ta hem egendom och ställa till konkursförvaltarens förfogande knappast kan anses vara begånget utomlands.

Fakultetsnämnden anser således att bortförande av tillgångar ur riket, motsvarande II:] 3 st. BrB, bör kriminaliseras så som oredlighet i kon- kurs.

Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds unit-'ersitet, som godtar promemo- rieförslaget, anför för sin del:

I förslagets & 3 upptas som oredlighet i konkurs vissa av de förfaranden som nu kriminalisers i BrB llzl st. 3. Vad som kriminaliseras i förslaget är att gärningsmannen undandrager eller undanhåller konkursförvaltningen egendom av betydenhet. Ett viktigt förtydligande införes här genom tilläg- get att som undanhållande skall anses även en underlåtenhet att vidta åtgärder för att göra egendomen tillgänglig för konkursförvaltaren. Härige- nom klargöres otvetydigt bl.a. att egendom i utlandet omfattas av den föreslagna straffbestämmelsen. Uppfattningen om hur konkursgäldenärens egendom utomlands straffrättsligt skall beaktas har trots avgörandet i SvJT l976 ref. s. 39 hittills varit oklar.

Enligt gällande rätt är även utförande av egendom av betydenhet (och försök därtill), då konkurs hotar. straffbelagt. Förslaget saknar motsvarig- het härtill. Härom är intet att säga. .

De exekutionshindrande åtgärder. som straffbelägges i BrB 11: 1 st. 2. saknas i förslaget. Utredaren framhåller att de i BrB ll: 1 st. 2 kriminalise— rade åtgärderna redan är straffbara ur annan synvinkel. Beedigandet av en konkursbouppteckning med oriktiga uppgifter innebär i sig vanligen mened. Även ett vilseledande vid annan exekutiv förrättning innebär enligt gällande rätt antingen någOn form av brott mot BrB kap. 14 eller också ett

osant intygande (BrB l5: ll). Enligt tttredarens uppfattning är denna krimi— nalisering tillräcklig.

Huruvida de nu nämnda exekutionshindrande åtgärderna bestraffas som gäldenärsbrott eller på annat sätt synes relativt betydelselöst. Den före- slagna förändringen föranleder därför inte några invändningar.

RÅ anser bl.a. att den aktuella bestämmelsen bör ges ett i viss mån annorlunda innehåll och göras mera preciserad. Han anför:

Under & 1 ovan har jag hävdat den meningen att oriktiga uppgifter vid konkurs eller förhandling om offentligt ackord m.m. bör behandlas som konkursbrott. Här angivna förfaranden kan enligt min mening lämpligen föras in under brottet oredlighet i konkurs. dock under förutsättning att de äger rum under konkurs. Sådana oriktiga uppgifter som det här är fråga om skulle vidare kunna utgöra exempel på fall. där grovt brott skulle kunna anses föreligga. Enligt min mening bör det nämligen vid undandraganden i konkurs finnas en särskild regel om ansvar för grovt brott tjfr nuvarande 2 5). En annan omständighet som normalt bör föranleda att brottet skall bedömas som grovt är om gärningen avsett egendom av särskilt betydande värde.

Frågan är vidare om inte den föreslagna kriminaliseringen i första stycket andra punkten utsträckts för långt och fått en alltför obestämd utformning. Ordalydelsen ger ingen direkt ledning när det gäller att avgöra vilka typer av åtgärder som skall krävas frän gäldenärens sida för att denne skall undgå ansvar. Även om jag i och för sig delar den uppfattningen att gäldenären bör åläggas en handlingsplikt torde formuleringen av lagtexten ge anledning till osäkerhet om hur regeln skall tillämpas. Framförallt gäller det beträffande egendom som inför konkurs förts ut ur riket. Länsåklagare l_.indegård har i sitt yttrande pekat på vissa svårigheter i dessa situationer. Jag vill vidare tillägga att svåra och kostnadskrävande utredningar kan komma att erfordras för att en gäldenärs invändning om att han giort vad han kunnat för att få hem egendom från utlandet skall kunna bedömas och eventuellt godtas som ansvarsbcfriande. En mera bestämt utformad lagre- gel om handlingsplikten i dessa situationer är därför ett önskemål. I detta sammanhang vill jag också framhålla att även om det från principiell synpunkt finns goda skäl för att utmönstra straffansvaret för bortförande av tillgång ur riket så kan detta i vissa fall komma att leda till stötande resultat. Nägra säkerhetsåtgärder mot egendotn som är på väg att föras ut ur landet kan t. ex. inte företas.

Liknande synpunkter framförs av hovrätten för Västra Sverige ovh läns- t'ik/agaren i Kalmar län.

Några remissinstanser ställer sig avvisande till den i promemorian före— slagna straffrihetsregeln som innebär att ansvar för oredlighet i konkurs inte skall ädömas den som undandrar eller undanhåller egendom med uppsåt att dölja ett brott för vilket han kan ädömas ansvar.

,'t-Ialmö tingsrätt anför i denna del:

Det föreslagna andra stycket i "3 .S är präglat av en felsyn utifrån syftet med reglerna i l5 kap. 4 s' 2 st. brottsbalken. Här är det inte fråga om samma sak. som åsyftas i sistnämnda stadgande. Det vore nämligen stötande för

rättskänslan om en person som begått brott av olika slag dessutom skulle på den grunden frias från ansvar för gäldenärsbrott. Särskilt orimligt är att även bagatellartade förseelser — såsom mot tullag eller brandstadga inryms i den föreslagna lagtexten och skulle innebära frihet från ansvar.

Liknande synpunkter på straffrihetsregeln framförs av how—ärren för Västra Sverige, RÅ och länsåklagaren i Kalmar län.

Överåklagaren [ Malmö anför i denna del:

I det föreslagna andra st. till.3 5 har intagits en straffrihetsregel beträffande sådant undanhållande i konkurs som sker för att dölja tidigare brott. Lagtexten har en oklar och under alla förhållanden alltför vidsträckt räck- vidd och bör på de skäl som ovan anförts beträffande mened vid konkurs inte genomföras. Oredlighetsbrott i konkurs är i sig så allvarliga att det inte är befogat att åsidosätta straffbarheten endast av den anledningen att gäldenären tidigare begått brott vilka han försöker att dölja i samband med konkursen. Undantagsregeln bör därför utgå.

5 Mannamån mot borgenärer

Överåklagaren i Malmö. länsåklagaren [ Kalmar län och juridiska fakul- termämnden vid Lunds universitet tillstyrker promemorians förslag att bestämmelsen om ansvar för mannamån mot borgenärer skall begränsas till att gälla fall där någon som är närstående till gäldenären har blivit gynnad framför andra borgenärer.

Överåklagaren i Malmö anför:

Ansvaret för mannamån mot borgenärer inskränks enligt förslaget till att omfatta endast sådana närstående som nämns i 29 a & KL. En skärpning av ansvaret sker samtidigt vad gäller latenta skulder. avsiktlig underlåtenhet till förmån för närstående i vissa fall samt i att obestånd inte längre behöver föreligga vid handlingen. Att gäldenären efter handlingen skall vara på obestånd framgår av motiven. något som tydligare bör framgå även av lagtexten. Den krets av gynnade borgenärer som anges i förslaget utgör de som vanligen gynnas vid mannamånsbrott. Jag anser därför att den före- slagna omfattningen av straffbarheten är tillfyllest. De utvidgningar av straffansvaret som föreslås är av den art att de kan godtas.

Länsåklagaren i Kalmar län

Jag tillstyrker förslaget under förutsättning att de konkursrättsliga återvin- ningsreglerna ändras i enlighet med det förslag som kommissionen mot ekonomisk brottslighet gett i sitt betänkande Atervinning i konkurs. SOU 1983: 60.

Juridiska fakultetsnämuden vid Lunds unirersitct

I fråga om gynnandet av gäldenären närstående personer innebär det föreslagna mannamånsbrottet å andra sidan i vissa avseenden en utvidg- ning av straffansvaret i förhållande till gällande rätt. Kravet på att går-

ningsmannen skall handla i en obeståndssituation har tagits bort. Vidare skall enligt förslaget hänsyn tas inte bara till redan existerande borgenärer utan även till presumtiva borgenärer. om de fordringar. som tillkommer dem, grundas på en omständighet som förelåg redan då betalning eller annan straffbar åtgärd skedde.

Särskild uppmärksamhet ägnas i utredningen frågan, i vilken utsträck— ning mannamnänsbrottet kan begås genom passivitet. Enligt den förhärs- kande läran om oäkta underlåtenhetsbrott bör en underlåtenhet som leder till gynnande av närstående borgenärer på övriga borgenärers bekostnad kunna tolkas in i orden ”betalar eller på annat sätt tillgodoser” (jfr. NJA 1978 s. 194). Utredaren vill häri intolka — och till det straffbara området hänföra även en underlåtenhet av gäldenären att begära sig i konkurs, nämligen i det fall att han genom en konkursansökan kan omintetgöra en förmånsrätt eller betalning, som en närstående erhållit genom utmätning. Det synes tveksamt, om kriminaliseringen av gäldenärens passivitet bör sträckas så långt. Skulle detta likväl anses lämpligt, synes det fortfarande tveksamt. om den ifrågavarande passiviteten på ett naturligt sätt kan intolkas i orden "betalar eller på annat sätt tillgodoser”.

Den föreslagna regleringen av mannamånsbrottet är vida att föredra framför den nuvarande otympliga regleringen. En stor fördel med förslaget är den förhållandevis skarpa avgränsningen av brottets objektiva rekvisit.

Övriga remissinstanser som tar upp frågan ställer sig avvisande till den föreslagna begränsningen av bestämmelsens tillämpningsområde. Till des- sa hör hovrätten för Västra Sverige, hovrätten över Skåne och Blekinge, RÅ. överåklagaren i Stockholm, länsåklagarna i Uppsala, Värmlands och Örebro län. riksskatteverkel, länsstyrelsen i Stockholms län. polisstyrelsen i Stockholms polisdistrikt. de juridiska fakultetsnämnderna vid Uppsala och Stockholms universitet. advokatsamfundet. Föreningen Sveriges åkla- gare samt F öreningan Sveriges kronohgdar.

Hovrätten för Västra Sverige anför i denna del:

Hovrätten finner det principiellt felaktigt att från gärningsbeskrivningen utmönstra de. klandervärda betalningarna. Åtgärden har också lett till anmärkningsvärda konsekvenser i förslaget. Enligt promemorian begrän- sas straffansvaret till enbart fall där gäldenären tillgodoser närstående i den mening som avses i 29aä konkurslagen. Det är emellertid svårt att förstå varför t.ex. betalning av ej förfallen skuld till annan än närstående skulle vara mindre straffvärd. Det torde inte vara någon opraktisk situation att en gäldenär inför konkurs betalar i förtid till en borgenär som han anser det angeläget att ha goda affärsförbindelser med i framtiden. Hovrätten föror- dar på denna punkt en utvidgning av straffansvaret i förhållande till prome- morieförslaget.

Liknande synpunkter framförs av de andra remissinstanser som avstyrker förslaget i denna del.

Bland vad som i övrigt anförts i anslutning till den aktuella bestämmel— sen kan framhållas följande.

Hm'rällen över Skåne ()(/1 Blekinge

I llera sammanhang har diskuterats om det är erforderligt med ett straff- ansvar för mannamån mot borgenärer. Frågan om straffansvar behövs och hur det i så fall bör utformas är. som det också påpekats i promemorian, beroende på i vad mån återvinningsreglerna kan tillgodose borgenärernas intressen. Även regler om s.k. ansvarsgenombrott har betydelse vid denna bedömning.

Att helt avstå från regler om straffansvar för mannamånsbrott torde inte vara möjligt. Återvinningsreglerna kommer även om en skärpning av dessa sker att vara begränsade 1 vissa hänseenden bl. a. med hänsyn till den allmänna omsättningens säkerhet. Ätervinningsreglerna drabbar också bara den gynnade medkontr ahenten och avhåller vanligtvis inte gäldenären från att företa åtgärder varigenom förmånsrättsordningen åsidosätts.

Att vidhålla det vidsträckta mannamånsansvar som idag föreligger synes dock inte vara befogat. Förslaget att inskränka straffansvaret till gynnande av närstående synes i och för sig välbetänkt. Därigenom täcks de fall där borgenärsintresset mest uppenbart åsidosätts av ekonomiska motiv hos gäldenären.

Mot förslaget till begränsat mannamånsansvar kan dock riktas flera invändningar. Handlingsrekvisitet har giorts så obestämt att där kan inord- nas åtskilliga förfaranden som inte är straffvärda. Anmärkningen gäller närmast verbet "tillgodoser”. Vidare har nuvarande tidsrekvisit ingen motsvarighet i förslaget. Därigenom vidgas straffansvaret, utan att det i lagtexten klart framgår hur den tänkta obeståndskonstruktionen skall til- lämpas. Preciseringar saknas alltså på viktiga punkter. Det bör också anmärkas att vad ovan i avsnitt 4.2.3 anförts om begreppet "latenta skulder" även gäller här.

På grund av det anförda finner hovrätten det tveksamt, huruvida den föreslagna reformen bör genomföras. [ vart fall bör den lagtekniska ut- formningen av bestämmelsen ytterligare prövas.

Hovrätten för Västra Sverige

Straffansvar skall enligt förslaget drabba den som betalar "på annat sätt tillgodoser” vederbörande närstående. En så allmän formulering kan med- föra tillämpningssvårigheter och det kan ifrågasättas om alla sådana förfa- randen bör drabbas av ansvar för mannamånsbrott. Nuvarande krav på obestånd hos gäldenären vid tiden för åtgärden ifråga föreslås utgå. Straff- ansvaret kommer att omfatta t.ex. frivilliga betalningar i situationer där borgenären tvångsvis kunnat utverka betalning. Hovrätten ställer sig tvek- sam till en sådan ordning.

Enligt förslaget skall det i paragrafen beskrivna förfarandet leda till att någon borgenärs rätt avsevärt förringas. Därmed avses enligt motiven (s. 104) att gäldenären kommer på obestånd. Om detta är avsikten, bör det klart utsägas i lagtexten. Samtidigt måste erinras om att promemorieförfat- taren i annat sammanhang tagit avstånd från begreppet obestånd såsom medförande svårigheter i den praktiska tillämpningen.

Vad hovrätten anfört under kommentaren till lå beträffande latenta skulder äger tillämpning även här.

Enligt min mening bör vidare lagtexten kompletteras så att det klart fram- går att det för straffbarhet krävs att den som tillgodoser borgenär på ett mot andra borgenärer illojalt sätt skall vara insolvent efter åtgärden.

Den föreslagna regeln omfattar både aktiva åtgärder och underlätenhets- handlingar. För att inte göra kriminaliseringen alltför vid skulle de senare kunna lämnas utanför det straflbara området. Kriminalisering av underlå- tenhetshandlingar medför ofta i praktiken svåra utredningsproblcm. främst när det gäller den subjektiva sidan. Under alla förhållanden bör det enligt min mening finnas en möjlighet att inrikta utredningsresurserna mot de verkligt straffvärda förfarandena. Detta sker lämpligen genom att en sär- skild åtalsregel införs.

BRÅ (minoriteten)

Förslaget i I] kap 45 om mannamån mot borgenärer innebär egentligen ett åliggande för gäldenären att betala sina skulder enligt förmånsrättsordning- en. Här görs inte någon begränsning till en obeståndssituation eller till otillbörliga fall eller liknande. Hänsyn skall också tas till skulder som inte existerar annat än som en möjlighet i betalningsögonblicket. Förslaget är enligt vår mening inte acceptabelt. Det är särskilt anmärkningsvärt att någon motsvarighet till nuvarande 11 kap 7 & andra stycket inte har föresla- gits. Frånvaron av en sådan bestämmelse innebär att den närstående borgenären. som eventuellt endast velat utkräva betalning för en förfallen skuld hos gäldenären, kan komma att drabbas av medverkansansvar.

Riksskatteverket

] förslaget har borttagits bestämmelsen om ansvar för gäldenär som för att främja ackord hemligen lämnar eller utlovar förmåner (nuvarande ll kap 4.6 andra stycket brottsbalken). Någon närmare motivering till detta har inte angetts.

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet

Straffbcstämmelsen om mannamån mot borgenärer är avsedd att bidra till att förmånsrättsordningen iakttas. Meningarna är emellertid mycket de- lade om i vad mån straffrättslig reglering bör förekomma vid sidan av t. ex. konkurs- och skatterättsliga sanktioner. Från en del håll har fullständig avkriminalisering förordats. Utan tvivel är nuvarande reglering mindre lyckad. 1976 års reform av straffbestämmelscn bär prägel av en förhastad kompromiss mellan olika synsätt. Kriminaliseringen i första punkten är uppenbarligen alltför omfattande. Bl. a. är inte ordinära betalningar (jäm- för 35 & konkurslagen) undantagna och avfattningen av straffbestämmelsen stämmer illa överens med hur kreditväsendet tillåts fungera. Avgränsning— en av det straffbelagda området är både i första och andra punkten knap- past tillfredsställande från legalitetssynpunkt.

En utgångspunkt för bedömningen av i vilken omfattning kriminalisering till skydd för förmånsrättsordningen bör förekomma är såsom departe- mentschefen anförde i prop. l975/7b: 82 (s. 116). att kriminalisering till- grips endast mot verkligt straffvärda förfaranden, dvs. handlingssätt som från allmänna synpunkter framstår som så allvarliga att man inte anser sig kunna undvara en straffrättslig reaktion från samhällets sida. Promemorie-

förslaget ansluter sig härtill. Ordinära betalningar synes emellertid böra undantas från kriminaliseringen; den omständigheten att det görs till när- stående kan ofta vara en tillfällighet.

Juridiskafakir/tetsnämnden vid Stockholms universitet

Fakultetsnämnden delar inte utredningens uppfattning att gäldenärens ekonomiska motiv utgör kriminaliseringens grund. Enligt nämndens me- ning är det gynnandehandlingens objektiva karaktär som utgör den väsent- liga kriminaliseringsgrunden. inte gäldenärens subjektiva intresse att upp- nå en ekonomisk fördel. Det finns knappast anledning att straffbelägga ett förfarande på den grunden att den handlande sökt nå fördelar. om ingen skadas därav. Därmed inte sagt att gärningsmannens vinning skulle vara irrelevant. Är vinningen den stora drivljädern som förmår gärningsmannen att begå den objektivt sett skadliga handlingen, kan det vara motiverat att ta hänsyn till vinningsmotivet.

Kriminaliseringen bör även omfatta förfaranden av den typ som avses i 38å aekordslagen (hemligt gynnande av borgenär för att inverka på ac- kordsfrågans avgörande). Beträffande lagtextens utformning anser nämn- den att det tydligare bör framgå att gäldenären efter betalningen skall vara

på obestånd.

6 Bokföringsbrott

Hovrätten över Skåne och Blekinge anför beträffande denna del av försla- get:

Den föreslagna ändringen i 5 å innebär en återgång till de förhållanden som gällde före 1982 års ändring i reglerna om straffansvar för bokföringsbrott. Den då gjorda omformuleringen av brottssubjektet fick till följd att det kom att krävas uppsåt beträffande bokföringsskyldighetens existens. En sådan ändring torde emellertid inte ha varit avsedd och hovrätten anser därför att en återgång till den bedömning som tidigare gällde är befogad.

Liknande synpunkter framförs av de övriga remissinstanser som tillstyrker denna ändring. Till dessa hör hovrätten för Västra Sverige, RÅ. överåkla- garen i Malmö. länsåklagarna i Uppsala och Örebro län. de juridiska fakultetsnämnderna vid Lunds och Stockholms universitet samt F örening- en Sveriges åklagare.

Förslaget avstyrks av en remissinstans, Malmö tingsrätt, som anför:

Den föreslagna ändringen av.]ydelsen av ll kap. 55 brottsbalken syftar enligt förslaget till att klargöra att ansvar för bokföringsbrott omfattar även den som "av oaktsamhet inte uppmärksammat att han omfattas av bokfö- ringslagen". Andringen synes endast medföra att den som äri rättsvillfa- relse om en svårbedömd omständighet (bokföringsskyldigheten) kan ådömas ansvar för bokföringsbrott. Tingsrätten kan inte se något intresse av en sådan utvidgning av det straffbara området.

Lämpligheten av att använda uttrycket "mindre allvarligt” ifrågasätts av några remissinstanser. Domstolsverket anför således i denna del:

[ paragrafen föreslås, liksom i 2 & att ordet "ringa" ersätts med uttrycket "mindre allvarligt". "För bokföringsbrottets del torde annat skäl för försla— get inte föreligga än att straffvärdct inte skall tonas ned alltför mycket (s. 72. 108). DV ifrågasätter lämpligheten av att på denna grttnd genomföra förslaget. innan det prövats om motsvarande ändring bör ske i regelsyste- met i övrigt rörande förmögenhctsbrott. Förslag härom har framförts av förmögcnhetsbrottsutredningen (SOU 1983250 Översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott utom gäldnärsbrott').

Liknande synpunkter framförs av hovrättenför Västra Sverige och Malmö tingsrt'itt. Fi'ireningen Sveriges kronor?.redar. slutligen. anför:

Här bör uppmärksammas de som är bokföringsskyldiga enligt andra. be— stämmelser än boklöringslagen. Detta gäller t.ex. lantbrukare som är bokföringsskyldiga enligt jordbruksföringslagen. då huvudsyftet med den- na lag var att få ett bättre underlag för taxering. Brott kan visserligen beivras som försvårande av skattekontroll. Föreningen anser emellertid att skäl föreligger att utvidga möjligheten till straffsanktion till att avse även bokföringsbrott.

7 Mened vid konkurs och ackord

Överäklagaren i Malmö anför beträffande promemorieförslaget i denna del:

1 promemorian föreslås att menedsbrottet inte som nu skall straffas i brottskonkurrens med gäldenärsbrott. De föreslagna bestämmelserna medför att mened vid konkurs och ackord blir straffbar endast i de fall de osanna uppgifterna inte döljer andra brott för vilka straff kan ådömas. Däremot straffas sådana tidigare brott som döljs genom meneden. men då inte den osanna utsagan som sådan. Motivet för ändringen anges vara främst ett undvikande av dubbelbcstraffning.

Jag har svårt att se någon påtaglig olägenhet med nu gällande regler. Vid brottskonkurrens mellan t.ex. gäldenärsbrott och mened tar domstolen hänsyn till det sammantagna straffvärdet. på samma sätt som förslaget torde medföra i fall av bokföringsbrott jämte vårdslöshet mot borgenärer. Förutom att det lagsystematiska motivet för en ändring kan ifrågasättas framstår ändringen som tveksam också från andra synpunkter. [ motiven har ingenting utsagts om de fall där en edgång innehåller både osanna uppgifter som innebär gäldenärsbrott enligt gällande rätt och sådana upp- gifter som dessutom döljer tidigare brott. Om en mened täcker båda de i motiven angivna situationerna samtidigt blir det fråga om att skilja ut de enskilda uppgifterna. för att bedöma om de skall föranleda menedsansvar eller om en del av uppgifterna skall vara straffria och straflbarhet i stället inträda för tidigare brottslighet. Jag är vidare av den uppfattningen att det vore mycket olyckligt om edgångens framträdande ställning vid konkurs försvagades genom en straffrihetsrcgel. Tvärtom talar allmänpreventiva skäl starkt för ett bibehållande av menedsansvaret vid konkurs och ac-

kord. oavsett om de osanna uppgifterna döljer andra brott eller inte. I det praktiska arbetet med brott i samband med konkurs kan klart iakttas att många uppgifter rättas av gäldenärenjust inför edgången. Förslagen till ny lydelse av 3 s' 2 st. och 15 kap. 4.5 2 p. bör därför ej leda till lagstiftning.

Förslaget innehåller inte någon motsvarighet till de nuvarande andra styck- ena i 1 och 35.5 om oriktiga uppgifter vid konkurs eller förhandling om offentligt ackord. Från systematisk synpunkt kan jag förstå argumenten för denna lösning. Emellertid finns det skäl som talar för att den nuvarande ordningen bibehålls. Förfarandena från gäldenärens sida är allmänt sett av sådan natur att de närmast får ses som ett inslag i konkursbrottslighetcn och inte som ett separat menedsbrott. Det kan antas att sådana övervägan- den ligger bakom att de nu gällande reglerna på området placerats i 11 kap. Något stötande resultat av att den i 15 kap. 45 andra stycket BrB intagna ansvarsfrihetsgrunden inte är tillämpbar på förfaranden enligt 11 kap. har vad jag känner till inte förekommit. En lösning i enlighet med förslaget skulle knappast underlätta utredningsförfarandet utan tvärtom vara ägnat att skapa nya problem, då regeln skulle ge möjligheter för gäldenären att vägra lämna uppgifter i kanske viktiga hänseenden under åberopande av att han ville undvika att röja tidigare brottslighet. Vad här anförts gäller också förslaget i vad det avser den nuvarande straffbestämmelsen i 15 andra stycket andra punkten.

Länsåklagaren i Kalmar län

Jag har principiellt ingen erinran mot förslaget att gäldenärens osanna edsuppgift bestraffas som menedsbrott i stället för att som nu utgöra eller kvalificera ett oredlighetsbrott. Jag har emellertid följande synpunkter.

Utredningen noterar (sid. 80) att strafflatituden för menedsbrott sträcker sig från böter (ringa brott) till fängelse åtta år (grov mened). Detta är Väl i och för sig riktigt. men det kan vara tveksamt om de omständigheter. som enligt 15 kap. 1 & brottsbalken ska kunna kvalificera ett menedsbrott. omfattar en gäldenärs osanna beedigande av konkursbouppteekning. Vis- serligen anges som en sådan omständighet att "synnerlig skada tillfogas annan”, men det är osäkert om ekonomisk skada för borgenärskollektivet — det är närmast den typen av skada som uppstår i bouppteckningsfallet inryms ttnder beskrivningen.

Länsåklagaren avstyrker den föreslagna straffrihetsregeln i 15 kap. 45 BrB och anför i den delen:

Redan analogin med vittnesfallet haltar. Vittnets sanna uppgift. som ger honom rätt att vägra yttra sig, röjer att han begått brott. Konkursgäldenä- rens sanna uppgift i bouppteckningen röjer knappast något brott: det kan möjligtvis ge anledning till misstanke om sådant.

Vad krävs för att gäldenären. som osant beedigat sin bouppteckning. skall gå fri från straff? Krävs det. att han. när förundersökning inleds mot honom för menedsbrott. då avslöjar de brott. som han tidigare sökt dölja? Ar det tillfyllest att han blott och naket påstår att han begått ett brott. som skulle kunna bli uppdagat av en sann bouppteckningsuppgift? Vad kommer då att gälla för åklagaren? Att han bevisar att inget brott. för vilket ansvar kan ådömas. begåtts: en i och för sig omöjlig uppgift.

Prop. 1985/86: 30

Straffrihetsregeln i 15 kap. 45 brottsbalken bör inte utvidgas att omfatta konkursgäldenär. som osant beedigat sin bouppteckning. Gäldenärens plikt är att handla så att hans egendom ställs till konkursförvaltningens förfogande. [ den mån hans sanna bouppteckningsed skulle leda till. att ett tidigare av honom begånget brott uppdagas, bör detta kunna beaktas vid straffbestämningen.

Övaräklugarwi i Stockholm och riksskatteverkvr framför liknande syn- punkter i den sistnämnda frågan.

Lärn-åklagaren i Örebro län ger uttryck för en motsatt uppfattning och anför i denna del:

I princip hänger förslaget i denna del logiskt samman med utredningsför- slaget i Övrigt. Jag kan till alla delar instämmai den kritik, som riktats mot gällande rätt. 1 överensstämmelse med min i övrigt intagna ståndpunkt till utredningsförslaget kanjag tillstyrka även denna del därav.

8 Ersättningstalan som alternativ/komplement till återvinning

De remissinstanser som tar upp frågan ställer sig i allmänhet positiva till promemorians förslag att låta utreda möjligheterna att införa en särskild ersättningsrätt för konkursbo i mål om gäldenärsbrott. RÅ samt Iänsåkla- garna i Värmlands och Örebro län hör till dem som tillstyrker förslaget..

Åklagarens möjligheter att föra målsägandenas skadeståndstalan i mål angående gäldenärsbrott är som framgår av promemorian synnerligen be- gränsade med hänsyn till utrednings- och bevissvårigheterna. Ofta saknar åklagaren t.o.m. kännedom om alla borgenärer som har rätt att föra sådan talan och kan således inte lämna underrättelse enligt 22 kap. 2 & RB. För att i någon mån öka möjligheterna till ersättning utöver de enskildas skade- ståndsrätt har Madeleine Löfmarck förordat att en speciell ersättningsrätt för konkursboet övervägs. Denna rätt skulle i så fall avse belopp motsva- rande den skada som inte täcks in av skadestånd, återvinning eller förlik- ningsavtal. Jag har inte någon principiell invändning mot hennes förslag i denna del och förordar därför att frågan görs till föremål för en mera ingående prövning. Jag vill i det här sammanhanget endast ställa mig tveksam till lämpligheten av att åklagaren skall utföra denna talan i brott- målet. Det kan nämligen då föreligga en risk för att brottsutredning och lagföring ytterligare drar ut på tiden på grund av att ersättningsfrågorna inte är klarlagda. Så kan t.ex. bli förhållandet om återvinnings- och ska- deståndsfrågorna först ska lösas.

Även juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet ställer sig positiv till förslaget och anför:

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens förslag att undersöka möjlighe- terna att vidga rätten för konkursbo att föra skadeståndstalan. Nämnden vill dock framhålla att problemen är betydligt mer komplicerade än vad

som hittills antytts. Om man begränsar frågeställningen till gäldenärsbrott. måste uppmärksammas att det inte bara rör sig om att överföra borgenärer- nas talerätt på boet. Vid varje handling som innefattar gäldenärsbrott kan skadeståndsrätt endast tillkomma de fordringsägare gäldenären har vid handlingens utförande. Andra senare tillkommande borgenärer kan inte anses skadeståndsberättigade i fråga om denna handling. Om ett flertal gäldenärsbrott begåtts torde sålunda olika borgenärsgrupper vara skade- ståndsberättigade vid olika brott. Att överföra gruppernas skadeståndsrätt till boet innebär en försämring för vissa grupper. en förbättring för andra.

Vid andra typer av förmögenhetsbrott än gäldenärsbrott måste frågan om skadeståndsrätt enligt gällande rätt bestämmas på annat sätt. t. ex. vid kreditbedrägeri. Vid detta brott finns endast en målsägande och en skade- ståndsberättigad person. nämligen kreditgivaren. Att överföra hans skade- ståndsrätt på konkursboet kan medföra en avsevärd försämring för honom.

Härtill kommer svårigheter att bestämma skadeståndsbeloppen, vilket väl illustreras av rättsfallet NJA 1979 s. 157.

I detta sammanhang torde vidare aktiebolagslagens skadeståndsregler vara av intresse. liksom reglerna i 8: 5 och 13: 14 giftermålsbalken. Jfr SOU 1981:85 s. 236 ff.

Enligt fakultetsnämndens mening finns det skäl att låta den ännu inte tillsatta utredningen om ansvarsgenombrott utreda frågan om utvidgad rätt för konkursbo att föra skadeståndstalan.

1 det särskilda yttrande som är fogat till hovrätten över Skåne och Blekinge remissvar ställer sig hovrättslagmannen Tryggve Hellners tvek- sam till förslaget och anför:

I detta avsnitt pekar promemorians författare på möjligheten till effekti- vare lagföring av gäldenärsbrott genom införande av en ordning. enligt vilken konkursboet tilläggs rätt att vid sådant brott föra talan om ersättning av gäldenären eller annan medverkande till brottet för att få ut belopp som motsvarar skada den brottslige vållat och som inte täcks av skadestånd till enskild borgenär eller av återvinning eller förlikningsavtal. Den skada borgenärskollektivet härigenom skulle få ersatt skulle fördelas som åter- vun ;en egendom. Talan skulle kunna föras också efter konkursens slut. Vad som anförs i promemorian går tillbaka på ett förslag i BRÅ-promemo- rian 1982: 5 (s. 139 ff.). Saken har också berörts i delbetänkandet (SOU 1983: 60) Återvinning i konkurs av kommissionen mot ekonomisk brottslig- hct (s. 73).

Det kan onekligen synas tilltalande att lagstiftningsvägen söka förbättra möjligheten för borgenärerna att få ersättning för förlust som åsamkats dem genom gäldenärsbrott. Eftersom den remitterade promemorian inte innehåller något utarbetat lagförslag. finns inte anledning att här gå närma- re in på ämnet. Några synpunkter skall dock anläggas.

Till en början måste man ställa frågan vilken ersättning borgenärerna egentligen kan göra anspråk på utöver den utdelning som kan fås i konkur- sen — med eller utan återvinning och utöver det skadestånd som kan utkrävas av en enskild borgenär genom talan mot den som gjort sig skyldig till gäldenärsbrott. Två huvudfall är tänkbara (här bortses från gäldenärs- brott begänget under konkurs): antingen har en brottslig handling begåtts, som tillika är återvinningsgrundande, eller rör det sig om ett gäldenärsbrott där återvinningsreglerna av någon anledning inte passar in på förfarandet. 1 det förra fallet finns inte något klart behov av att dubblera möjligheten att kompensera borgenärerna för utebliven betalning för deras fordringar.

Prop. 1985/86: 30

dvs. dels ha återvinningsvägen öppen. dels ha en reservprocedur för den händelse återvinningsvägen inte leder till optimalt resultat. När det gäller återvinning för ju förvaltaren talan på borgenärskollektivets vägnar och har goda möjligheter att driva fram ett avgörande. varigenom tredje man tvingas återbära egendom till konkursboet. Också avkastning och ränta kan den återbäringsskyldige nödgas utge. Det är tveksamt om det finns förutsättningar att härutöver mot tredje man göra gällande anspråk på ersättning för ren förmögenhetsskada till följd av dennes transaktion med gäldenären. Och att väcka en sådan talan mot en i konkurs försatt gäldenär synes i det närmaste meningslöst.

1 det fallet att gäldenärsbrottet inte täcks av återvinningsreglerna blir saken mer invecklad. De i konkurslagen (KL) angivna l'örutsättningarna för återvinning överensstämmer i stor utsträckning med vad som är före- skrivet i motsvarande bestämmelse i 11 kap. brottsbalken. Det finns dock situationer där straff kan bli aktuellt enligt detta kapitel men där återvin- ningsreglerna inte träder i funktion. Ett exempel härpä är det fall som idag regleras i 11 kap. 1 så 3 st., nämligen bortförande av tillgång ur riket inför förestående konkurs. Det kan vara lämpligt att ta detta exempel till ut- gångspunkt i det följande. Iden remitterade promemorian föreslås visserli- gen straffbudet upphävt (s. 84). men tanken synes vara. att ansvar för oredlighet mot borgenärer ändå skall kunna inträda enligt paragrafen i den berörda situationen.

Ett åskådligt fall som idag träffas av 1 1 kap. l ä 3 st. brottsbalken är att gäldenären i syfte att undandra borgenärerna egendom för över ett större kapitalbelopp till ett utländskt bankkonto. som han själv disponerar. Vis- serligen har tvekan yppats, huruvida en gäldenär i ett sådant läge befinner sig på obestånd. för den händelse hans tillgångar i Sverige inte förslår till att betala skulderna (se t. ex. Bogdan i SvJ'l' 1981 s. 500 ff.). Det finns dock anledning förmoda. att svensk domstol idag skulle vara benägen att vid insolvensprövningen bortse från egendom som gäldenären avsiktligt un- danhåller borgenärerna (jfr. Bogdan a a s. 514). Eftersom gäldenären i det åsyftade fallet inte har avhänt sig egendomen, saknas förutsättningar för återvinning (här rör det sig inte om den situation avseende realisation av tillgångar och flykt ur landet som nämns i prop. 1975:6 s. 209). lntet hindrar en enskild borgenär att som målsägande föra skadeståndstalan mot gäldenären i en straffproccss mot denne rörande gäldenärsbrottet. Man frågar sig då huruvida det i detta fall finns något utrymme för en särskild ersättningstalan. som skulle kunna tillföra borgenärerna medel som de inte kan komma åt genom en regelrätt skadeståndstalan.

Det vill synas som om man i promemorian har lagt stor vikt vid de bevissvårigheter som idag kan finnas för en enskild borgenär att styrka den förlust som just han lidit genom gäldenärens brottsliga förfarande (s. 113). Detta skulle vara incitamentet för att skapa en ny typ av ersättningstalan, som skulle ge borgenärskollektivet ersättning för skada som vållats hor- genärerna som grupp. 1 linje härmed ligger att det i promemorian talas om att konkursboet bör tilläggas rätt att föra talan för borgenärskollektivet. fastän boet som sådant inte är att anse som målsägande. Det är alltså i nu nämnda hänseende reformbehovet skulle vara att söka.

En formell invändning mot den nu angivna tankegången är. att den suddar ut gränsen mellan målsägandetalan och annan talan om enskilt anspråk med anledning av brott. 1 doktrinen har — som också påpekas i promemorian — konkursbo ansetts sakna mälsäganderätt i fråga om gäl— denärsbrott som förövats före konkursen (se Heuman, Målsägande. 1973. s. 295). Ett skäl härtill är, att boet inte existerade vid tiden för brottet och därför inte lidit skada genom detta. Tillåter man boet att uppträda på

borgenärskollektivets vägnar för att föra en ersättningstalt-tn av nu berört slag. torde det bli än svårare än hittills att hålla isär de två httvudtyperna av civilprocessuell talan i brottmål.

Från processuell synpunkt är det visserligen inte ovanligt att ett visst rättssubjekt tillerkänns talerätt beträffande skada som åsamkats annat rättssubjekt. Det rör sig emellertid då om fall av ställföreträdarskap för det senare rättssubjektet (se exempel hos Heuman. a a s. 289 ff.). Man nödgas annars falla tillbaka på antingen konstruktionen med befullmäktigande av annat rättssubjekt eller ordningen med överlåtelse av tvisteföremålet (jfr 13 kap. 7 & rättegångsbalken). Något formellt hinder finns inte att samtliga borgenärer befullmäktigar konkursförvaltaren att föra en ersättningstalan mot skadevållande tredje man. Man kan däremot fråga sig om det är möjligt för borgenärerna att till konkursboet som sådant överlåta sina anspråk på skadestånd.

Oavsett hur man ser på nu antydda frågor inträder andra komplikationer beträffande borgenärskretsen. Den som är fordringshavare i konkurs behö- ver ingalunda alltid lida skada till följd av ett gäldenärsbrott. Har borgenä- reri t.ex. oangriplig säkerhet för sin fordran. torde målsäganclerätt inte tillkomma honom (se Heuman. a a s. 313). Borgenärsgruppen är alltså inte enhetlig. Och än värre: har borgenären själv del i gäldenärsbrottet. instäl- ler sig frågan hur konkursboet skall kunna föra talan på hela borgenärs/tol- Iektii-rets vägnar. Det vill synas som om det finns åtskilliga frågor av detta slag att besvara. innan man ger sigi kast med att närmare utreda ett sådant system med ersättningstalan som promemorian antyder.

Man måste också hålla i minnet att det inte kan komma i fråga att utsträcka ett konkursbos existens längre än vad som är absolut nödvän- digt. Att t. ex. tänka sig att ett efter konkurs upplöst aktiebolag skulle föra en skenexistens i efterhand för att söka vinna en process om ersättning av tredje man på grund av gäldenärsbrott synes knappast tillrådligt. Och att föra talan mot konkursgäldenären, vilken väl i realiteten är den mest skadevållande, är inte någon framkomlig väg.

1 BRÅ-promemorian från 1982 framförs av kronofogden Arne Fall pro- påer om en sorts objektiv återvinningstalan på grund av brott. De skäl som där anförs är dock inte övertygande. Bl. a. synes det svårförklarligt varför man vid just gäldenärsbrott och vissa andra brott skulle ha en förenklad process som får "en i viss mån konfiskatorisk prägel" (promemorian s. 141 ). Att förlita sig på jämkningsregeln i 39 % KL är ingen utväg. Antingen för boet en skadeståndstalan eller en återvinningstalan. [ det förra fallet träder skadeståndslagens regler i funktion. däribland reglerna omjämkning av skadestånd i 6 kap. 1 det senare fallet blir det en fråga om hur förutsätt- ningarna för återvinning skall utformas. Den frågan har hovrätten behand- lat i sitt svar på remissen av betänkandet SOU 1983: 60. Sammanfattningsvis kan sägas att det synes tveksamt. om särskilt mye— ket står att vinna på en ytterligare utredning av spörsmålet om införande av en särskild ersättningstalan med konkursboet som taleberättigad vid gäl- denärsbrott. Vid en sådan utredning skulle man bl.a. nödgas klargöra huruvida boet skall äga föra också ansvarstalan. Vidare skulle man behöva dra upp en gräns mellan enskild borgenärs talerätt och boets på borgenärs- kollektivets vägnar. För att en fördjupad undersökning av saken skall framstå som meningsfull måste man dessutom ha en uppfattning om det ekonomiska utfallet av en ny typ av talan kan tänkas verkligen tillföra borgenärerna medel de inte kan komma åt på annat sätt.

9 Övriga frågor

De föreslagna lösningarna av medverkansansvaret och dess omfattning framstår mot bakgrund av förslagets innehåll i övrigt som adekvata och välgrundade. Den omständigheten att jag för egen del förordat en utvidg- ning av den gynnade borgenärskretsen i förslagets 4 5 gör emellertid attjag anser att den nuvarande begränsningen av medverkansansvaret i 7 å andra stycket bör bibehållas.

Förslaget innehåller inte någon regel om ansvar för försöksbrott. Jag" ansluter mig till vad Madeleine Löfmarck anfört som skäl mot en sådan regel. Något praktiskt behov av att exempelvis införa ett försöksansvar vid oredlighet i konkurs synes med hänsyn till det föreslagna underlåtenhets- brottet inte föreligga. Oaktatjag förordat en utvidgning av mannamånsan- svaret i 4 5 i förhållande till förslaget finnerjag inte heller skäl föreligga att här införa någon regel om försöksansvar.

Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitet Förslaget innehåller ingen motsvarighet till bestämmelserna om gärnings- mannaskap i nuvarande BrB ll'.7. Att legala ställföreträdare och ställföre— trädare för juridiska personer har ett gärningsmannaansvar anser utre- daren. stödande sig på straffrättskommittén. framgå av allmänna principer. Detta må vara riktigt. Ej heller föreligger enligt utredaren något behov av att reglera frågan om gärningsmannaskap vid bokföringsbrott. De situa- tioner som här skulle kunna tänkas välla besvär är de, där den som rent faktiskt handhar bokföringen begår bokföringsbrott utan att den enligt bokföringslagen bokföringsskyldigc, som enligt lagtexten är spccialsub- jekt- gärningsman. kan göras ansvarig. Som utredaren framhåller är det i detta läge möjligt att döma den faktiske gärningsmannen för medhjälp i ett brott som saknar straffbar gärningsman (jfr. NJA 1959 s. 254). Det synes dock något otillfredsställande att rubricera ett handlande. som i realiteten är ett gärningsmannaskap. som medhjälp.

Förslaget kriminaliserar inte i något fall försök till gäldenärsbrott. En sådan kriminalisering synes ej heller behövlig.

Juridiskafakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Det bör enligt nämndens mening övervägas att straffbelägga försök till oredlighet mot borgenärer. för det fall att fullbordat brott inte skulle föreligga. innan en gåva blivit obligationsrättsligt giltig gentemot gäldenä- ren/givaren.

Bestraffas bortförande av tillgångar ur riket enligt ll:3 såsom nämnden föreslagit ovan under p. 2.3, bör lämpligen försök till sådant bortförande kriminaliseras.

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens förslag att inte uppta något särskilt stadgande om ansvar för den som är i gäldenärs ställe respektive om begränsning av gynnad borgenärs medverkansansvar. Nämnden finner utredningens argumentering övertygande.

Länsåklagaren i Orebro län

Utredningen föreslår ingen ändring av kapitelrubriken. Det oaktat vill jag diskutera om den nuvarande kapitelrubriken inte borde ändras till att vara "Om brott mot borgenärer". som. anserjag. klarare anger vad det egentli- gen handlar om.

1 nu gällande lag handlar 1—4 lä.—$ i allt väsentligt om förfaranden. där brottsubjektet är gäldenär. Det har genom åren visat sig. att det under- stundom kan vara svårt att visa om någon är gäldenär. Utredningen har i sina förslag till ny lagtext genomgående slopat gäldenär som spccialsub- jekt. l konsekvens härmed och för att inte leda tankarna till det ibland svårbestämbara "gäldenärsbegreppet'" bör alltså enligt min mening kapi- telrubriken ändras till ”Om brott mot borgenärer”.

Förslag till

Lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om ll kap. brottsbalken att rubriken samt I— 7 så skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

Om gäldenärsbrott

Om brott mot burgem'irer m. m.

15'

Gäldenär, som förstör eller ge- nom gåva eller annan liknande åt— gärd avhänder sig egendom av betv- denhet och därigenom försätter sig på obestånd ellerförvärrar sitt ohe- stånd. dömes för o r e dl i g h et mot borgenärer till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om gäldenär genom sådant förfa- rande framkallar allvarlig fara för att han skall komma på obestånd.

Gäldenär, som vid konkurs eller förhandling om offentligt ackord förtiger tillgång. uppgiver obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift. skall ock. om ej uppgiften rättas innan den beedigas eller eljest lägges till grund för för- farandet, dömas för oredlighet mot borgenärer. "Detsamma skall gälla. om gäldenär i samband med annan exekutiv förrättning åberopar orik- tig handling eller skenavtal och där- igenom hindrar att erforderlig egen- dom genom förrättningen tages i anspråk för att bereda borgenär be- talning eller säkerhet.

Gäldenär som, då konkurs är fö- restående. ur riket bortför tillgång av betydenhet med uppsåt att hålla den undan konkursen. så ock gäl— denär. som i konkurs undandrager eller undanhåller konkursförvalt- ningen tillgång. dömes likaledes för oredlighet rnot borgenärer.

* Senaste lydelse 1981:827.

Den som. när han är på obestånd eller när påtagligfamjöreliggerjör att han skall komma på obestånd. förstör eller genom gåva eller nå- gon annan liknande åtgärd av- händer sig egendom av betydande värde. döms för oredlighet mot borgenärer till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla om någon genom sådant förfarande försätter sig på obestånd eller framkallar påtaglig fara för att han skall komma på obestånd.

Den som vid konkurs eller för- handling om offentligt ackord för- tiger tillgång. uppger obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift skall också. om inte uppgiften rättas innan den beedigas eller eljest läggs till grund för för— farandet. dömas för oredlighet mot borgenärer. Detsamma skall gälla den som i samband med annan exc- kutiv förrättning åberopar oriktig handling eller skenavtal och därige- nom hindrar att erforderlig egen- dom genom förrättningen tas i an- språk för att bereda borgenär betal- ning eller säkerhet.

Den som. då konkurs är förestå- ende, ur riket bortför tillgång av be- tydande värde med uppsåt att hålla den undan konkursen. eller den som i konkurs undandrar eller un- danhåller konkursförvaltningen till- gång. döms likaledes för oredlighet mot borgenärer.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Är brott som i l s sägs att anse som grovt, skall för g ro v 0 re d | i ghet mot borge näre r dömas till fängelse.. lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas. om gäldenären beedigat oriktig uppgift eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller om brottet varit av betydande omfatt— ning.

Gäldenär, som fortsätter rörelse under förbrukande av avsevärda medel utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt eller inlåter sig på äventyrligt företag el- ler lättsinnig ansvarsförbindelse el- ler i-'idtager annan sådan åtgärd och som därigenom uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framkallar eller föerrar obestånd. dömas för vårdslöshet mot borgenä- re r till fängelse i högst två år.

Gäldeniir, som vid konkurs eller förhandling om offentligt ackord av grov oaktsamhet förtiger tillgång. uppgiver obefintlig skuld eller läm- nar annan sådan oriktig uppgift. dömes likaledes. om ej uppgiften rättas innan den beedigas eller el- jest lägges till grund för förfaran- det, för vårdslöshet mot borgenä- rer.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas. om gärningsmannen beedigat oriktig uppgift eller begagnat falsk hand- ling eller vilsclcdande bokföring el- ler om brottet varit av betydande omfattning.

-2

Den som, när han ärpå obestånd eller när påtagligfi'tra föreligger för att han skall komma på obestånd. fortsätter rörelse under förbrukan- de av avsevärda medel utan mot- svarande nytta för rörelsen eller le— ver slösaktigt eller inlåter sig på äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse eller vidtar an- nan sådan åtgärd och därigenom uppsåtligen eller av grov oaktsam- het försämrar sin ]?)"rmögenhets- ställning i avsevärd mån. döms för vårdslöshet mot borgenä- re r till fängelse i högst två år. Det- samma skall giillu. om han ifall Sam nu sagts inte insåg men hade skälig anledning anta att han var på obestånd eller att påtaglig fara förelågför att han skulle komma på obestånd.

Den som vid konkurs eller för- handling om offentligt ackord av grov oaktsamhet förtiger tillgång. uppger obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift. döms likaledes. om ej uppgiften rättas in— nan den beedigas eller eljest läggs till grund för förfarandet. för värds- löshet mot borgenärer.

453

Gäldeniir som. då han är på obe- stånd. gynnar viss borgenär genom att betala skuld som ej är förfallen. betala med annat än sedvanliga be-

: Senaste lydelse 1981: 827. 3 Senaste lydelse 1976: 56.

Den som. då han är på obestånd. gynnar viss borgenär genom att be- tala skuld som ej är förfallen. betala med annat än sedvanliga betal—

Prop. 1985/86: 30

lll

Nm't'trttntle lydelse

talningsmedel eller överlämna sä- kerhet som ej var betingad vid skul— dens tillkomst eller genom att vid- tugu annan sådan åtgärd. diinies". om åtgärden (ll-'Sc'l'äl'! förringa/' andra borgenärers rätt. för m a n— namån mot borgenärer till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om gäldenären i otill- börligt syfte gynnar viss borgenär på annat sätt än som nyss sagts och andra borgenärers rätt därigenom u t'se t'ärt jö rri ngas .

Gäldenär. som för att främja ae- kord hemligen lämnar eller utlovar betalning eller annan förmän. dömas ock för mannamån mot bor- genärer.

Föreslagen lydelse

ningsmedel eller överlämna säker- het som ej var betingad vid skul- dens tillkomst eller genom att vidta annan sådan åtgärd döms. om åt- gärden medför påtaglig/Majin att andra borgenärers rätt skall förrin g- us tn'setri'irt. för man n a m ä n m ot b 0 rg e n 51 re. r till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla om nå- gon i otillbörligt syfte gynnar viss borgenär på annat sätt än som nyss sagts och detta medför påtaglig faraför att andra borgenärers rätt skallförringus rit-'sevit'rt.

Den som för att främja ackord hemligen lämnar eller utlovar betal- ning eller annan förmån, döms ock- så för mannamån mot borgenärer.

5.54

Ont någon som är bokförings- skyldig enligt bokföringslagen (197ö.'125) uppsåtligen eller av oaktsam/tet underlåter att bokföra affärshändelser eller bevara räken- skapsmaterial, lämnar oriktiga tipp- gifteri bokföringen eller annars åsi- dosätter bokföringssky[dig/1eten och om rörelsens förlopp eller eko- nomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak be- dömas med ledning av bokföringen, döms han för b 0 k fö ri n g S b r 0 tt till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa. till böter. Är brot— tet grovt. skall han dömas till fäng- else i lägst sex månader och högst fyra år.

För försök att. såsom i l & tredje stycket sägs, ur riket bortföra till- gång dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas.

" Senaste lydelse 1982: 150.

Den som uppsåtligen eller av oaktsam/tet åsidosätter bokförings- skyldighel enligt bokföringslagen(1976: 125) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller beva- ra räkenskapsmaterial eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokfö- ringen eller på annat sätt döms. om rörelsens förlopp. ekonomiska re- sultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bok- föringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt. skall han dömas till fängelse i lägst sex måna- der och högst fyra är.

6.5

För försök till oredlighet mot borgenärer enligt 1 $ första stycket eller försök enligt l & tredje stycket att ur riket bortföra tillgång döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7s5

Begår den som är i gäldenärs ställe en gärning som avses i detta kapitel. skall han dömas såsom om han själv vore gäldenär. Vad som nu har sagts om gäldenär skall i fråga om en sådan gärning som avses [5 .5 gälla den bokföringsskyl- (lige.

Borgenär, som i fall varom för- mäles i 4? tager eller låter åt sig utlova betalning, säkerhet eller an- nan förmån, dömes för medverkan till brottet endast om han brukar otillbörligt hot eller otillbörligt löfte om förmån eller handlar i hemligt samförstånd med gäldenären.

Borgenär som i fall som avses i 4ä tar eller låter åt sig utlova betal- ning. säkerhct eller annan förmån, döms för medverkan till brottet en- dast om han brukar otillbörligt hot eller otillbörligt löfte om förmån el- ler handlar i hemligt samförstånd med gärningsmannen.

Denna lag träderi kraft den januari 1986.

5 Senaste lydelse 1982: 150.

Prop. 1985/86:30 Innehållsförteckning

Proposition .................................................. 1 Propositionens huvudsakliga innehåll ........................... l Lagförslag ................................................... 2 1. Förslag till lag om ändring i brottsbalken ..................... 2 2. Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1921: 225) ........... 6 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6juni 1985 ..... 9 1 Inledning .................................................. 9 2 Allmän motivering ......................................... 10 2.1 Behovet av en reform ................................... 10 2.2 Allmänna principer för en ny lagstiftning .................. 15. 2.3 Obeständskravet ....................................... 18 2.4 S.k. latenta skulder ..................................... 27 2.5 Det straffbara förfarandet ................................ 32 2.6 Vissa andra frågor ...................................... 3 3 Upprättat lagförslag ........................................ 41 4 Specialmotivering .......................................... 41 5 Hemställan ................................................ 45 6 Beslut .................................................... 45. Utdrag ur lagrådets protokoll den 23 september 1985 ............. 46

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 oktober 1985 48

1. Anmälan av lagrådsyttrande ................................ 48

2. Hemställan ............................................... 49

3. Beslut .................................................... 49 Bilagor

Bilaga 1 Skrivelse från kommissionen mot ekonomisk brottslighet 50 Bilaga 2 Utdrag från promemorian (Ds Ju 1983: 17) Gäldenärsbrott 53 Bilaga3 Promemorians lagförslag ............................. 62 Bilaga4 Remisssammanställning .............................. 67

Remissinstanser .............................................. 67 Remissvaren ................................................. 67

1 Allmänna synpunkter ................................... 67 1.1 Behovet av åtgärder ................................ 67 1.2 Allmänt om förslagen ............................... 69 2 Oredlighet mot borgenärer .............................. 71 2.1 Insufficiens som straffbarhetsgrund ................... 71 2.2 Straffansvar för skcntransaktioner .................... 79 2.3 Det abstrakta farerekvisitet .......................... 80 2.4 Straffansvar med hänsyn till latenta skulder ............ 82 2.5 Särskilt om straffrihetsregeln ......................... 85 3 Vårdslöshet mot borgenärer ............................. 88 3.1 Allmänna synpunkter ............................... 88 3.2 Ansvar för fortsättande av rörelse i vissa fall ........... 90 3.3 Särskild åtalsprövning och ändring av straffskalan ...... 91 4 Oredlighet i konkurs .................................... 92 5 Mannamän mot borgenärer .............................. 97 6 Bokföringsbrott ........................................ 101 7 Mened vid konkurs och ackord .......................... 102 8 Ersättningstalan som alternativ/komplement till återvinning . 104 9 Övriga frågor ........................................... 108

114 Bilaga 5 Lagrådsremissens lagförslag .......................... 110

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985