Prop. 1999/00:9

Vissa punktskatte- och tullfrågor, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1999

Göran Persson

Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att regeringen i fråga om viss fartygslinje skall få medge undantag från de begränsningar som enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg gäller för den skattefria försäljningen ombord på färjor i trafik mellan Sverige och Norge.

Vissa ändringar i bestämmelserna om förenklat ledsagardokument föreslås i lagarna om alkohol- och tobaksskatt. Syftet med ändringarna är att kunna tillämpa ett förenklat förfarande för näringsidkare som regelmässigt transporterar beskattade varor via Sverige eller något annat EU-land.

Vidare föreslås att straffbestämmelsen i fordonsskattelagen ändras så att det vid utdömande av ansvar för brukande av oskattat fordon skall krävas att det föreligger uppsåt eller oaktsamhet.

Ett EU-direktiv om kvalitetskrav på bensin och dieselolja genomförs i svensk lagstiftning fr.o.m. den 1 januari 2000. Detta föranleder vissa justeringar av det befintliga miljöklassystemet. I samband därmed införs en ny miljöklass på bensin som oljebolagen har åtagit sig att introducera på marknaden så att den finns tillgänglig till kommande årsskifte. De differentierade skattesatser som har samband med dessa miljöklasser justeras. Lagen om skatt på energi ändras så att omärkt, tjock eldningsolja beskattas på samma sätt som dieselolja när den används för drift av motordrivna fordon.

Det föreslås också att enhetliga energiskattesatser för gasol, metan och naturgas införs i lagen om skatt på energi. Syftet är att dessa bränslen skall beskattas på samma sätt oberoende av användning.

Den övergångsvis gällande begränsningsregeln avseende koldioxidskatteuttaget för den energiintensiva tillverkningsindustrin, den s.k. 1,2procentsregeln, föreslås gälla ytterligare ett år.

I propositionen föreslås att i lagen (1999:673) om skatt på avfall införs en avdragsrätt för biobränsleaskor med viss halt av radioaktivt cesium.

Vidare föreslås att den dröjsmålsränta som tas ut vid för sen betalning av tull och annan skatt och avgift som tas ut för varor vid import skall beräknas enligt bestämmelserna i 19 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) i stället för enligt bestämmelserna i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Ett förtydligande föreslås vad gäller möjligheten att utan skattekonsekvenser överföra en pensionsförsäkrings värde till en annan pensionsförsäkring. En justering föreslås också i lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris när det gäller ombildning av sparbanker.

Förteckning över remissinstanser beträffande promemorian om befrielse från avfallsskatt för cesiumhaltiga askor

Efter remiss har följande lämnat yttrande över promemorians förslag: Riksskatteverket, Närings- och teknikutvecklingsverket, Statens energimyndighet, Statens strålskyddsinstitut, Skogsstyrelsen, Naturvårds-verket, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorr-lands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Gävle kommun, Sundsvalls kommun, Sandvikens kommun, Härnösands kommun, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska Renhållningsverksföreningen, Ragn-Sells AB, WMI Sellbergs AB, Skogsindustrierna, Svenska Fjärrvärmeföreningen, Svenska Kraftverksföreningen, Naturskyddsföreningen, Svenska Bioenergiföreningen, Sveriges Industriförbund, Sågverkens Riksförbund, Återvinningsindustrierna.

Lagrådsremissens lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt att 26 och 26 a §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26 §

När skattepliktiga varor för vilka skatt enligt denna lag har tagits ut skall levereras till ett annat EG-land, skall den som ansvarar för transporten upprätta ett förenklat ledsagardokument.

Ledsagardokumentet skall åtfölja varorna under transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagardokument krävs dock inte vid försäljning som avses i 28 §.

Den som ansvarar för en transport av beskattade varor skall upprätta ett förenklat ledsagardokument

1. vid transport till en näringsidkare i ett annat EG-land,

2. vid transport till en svensk ort via ett annat EG-land.

Förenklat ledsagardokumentet som avses i första stycket skall åtfölja varorna under transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Sådant

ledsagardokument krävs dock inte vid försäljning som avses i 28 §.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Riksskatteverket får föreskriva att förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2 får ersättas av andra förenklade förfaranden.

26 a §

Bestämmelserna i 26 § om förenklat ledsagardokument tillämpas även vid transport av beskattade varor mellan två svenska orter, om transporten sker via ett annat EG-land.

Den som ansvarar för transport enligt första stycket skall, innan transporten påbörjas, anmäla varorna till beskattningsmyndigheten.

Den som tar emot varor som transporterats enligt första stycket skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken han tagit emot varorna till beskattningsmyndigheten lämna

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Riksskatteverket får föreskriva om anmälningsskyldighet för den som transporterar varor, som beskattats i ett annat EG-land, till en ort i detta EG-land via Sverige.

en bekräftelse på detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om alkoholskatt att 25 och 25 a §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

25 §

När skattepliktiga varor för vilka skatt enligt denna lag har tagits ut skall levereras till ett annat EG-land, skall den som ansvarar för transporten upprätta ett förenklat ledsagardokument.

Ledsagardokumentet skall åtfölja varorna under transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagardokument krävs dock inte vid försäljning som avses i 27 §.

Den som ansvarar för en transport av beskattade varor skall upprätta ett förenklat ledsagardokument

1. vid transport till en näringsidkare i ett annat EG-land,

2. vid transport till en svensk ort via ett annat EG-land.

Förenklat ledsagardokumentet som avses i första stycket skall åtfölja varorna under transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Sådant

ledsagardokument krävs dock inte vid försäljning som avses i 27 §.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Riksskatteverket får föreskriva att förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2 får ersättas av andra förenklade förfaranden.

25 a §

Bestämmelserna i 25 § om förenklat ledsagardokument tillämpas även vid transport av beskattade varor mellan två svenska orter, om transporten sker via ett annat EG-land.

Den som ansvarar för transport enligt första stycket skall, innan transporten påbörjas, anmäla varorna till beskattningsmyndigheten.

Den som tar emot varor som transporterats enligt första stycket skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken han tagit emot varorna till beskattningsmyndigheten lämna en bekräftelse på detta.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Riksskatteverket får föreskriva om anmälningsskyldighet för den som transporterar varor, som beskattats i ett annat EG-land, till en ort i detta EG-land via Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

För resande som är bosatt i annat land än Sverige, eller

är bosatt i Sverige och där inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller utlandsvistelsen har varat längre än 20 timmar eller där varorna beskattats i annat land som är medlem i Europeiska unionen,

skall skatt enligt 1 § inte tas ut till den del införseln uppgår till högst följande kvantiteter

1. 1 liter spritdryck eller 3 liter starkvin,

2. 5 liter vin,

3. 15 liter starköl,

4. 300 cigaretter eller 150 cigariller eller 75 cigarrer eller 400 gram röktobak.

För tobaksvara skall skatt, oavsett vad som anges i första stycket, inte tas ut till den del införseln uppgår till högst 40 cigaretter eller 20 cigarrer eller cigariller eller 100 gram röktobak.

Skatt enligt 1 § skall inte tas ut till den del införseln uppgår till högst följande kvantiteter

1. 1 liter spritdryck eller 3 liter starkvin,

2. 5 liter vin,

3. 15 liter starköl,

4. 300 cigaretter eller 150 cigariller eller 75 cigarrer eller 400 gram röktobak.

Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

Vad som enligt denna paragraf gäller för resande som är bosatt i Sverige skall även gälla den som utför arbete på det fartyg eller luftfartyg som inresan sker med, även om denne är bosatt i annat land.

1 Paragrafen föreslås också ändrad i prop. 1998/99:127.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Prop. 1999/2000:9 Bilaga 3

4 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg att 6 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror och med ickegemenskapsvaror får inte avse spritdrycker, vin eller starköl på fartygslinje mellan svensk hamn från norska gränsen i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till svenska gränsen i öster.

Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror och med ickegemenskapsvaror för försäljning ombord får inte avse spritdrycker, vin eller starköl på fartygslinje mellan svensk hamn från norska gränsen i norr till och med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till svenska gränsen i öster.

På en sådan fartygslinje får obeskattad försäljning inte överstiga 20 cigaretter eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 gram andra tobaksvaror per passagerare.

Regeringen får medge undantag från bestämmelserna i första och andra styckena i fråga om viss fartygslinje.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1999.

5 Förslag till lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Härigenom föreskrivs att 79 § fordonsskattelagen (1988:327) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

79 §

Brukas ett fordon i strid mot

64 § sedan fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 78 §, döms ägaren till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms ägaren till ett avställt fordon som brukas, om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 78 § och brukandeförbud skulle ha gällt för fordonet enligt 64 § om fordonet hade varit skattepliktigt.

Brukas ett fordon på annat sätt i strid mot 64 §, döms ägaren till penningböter.

Om ägaren visar att han iakttagit vad som ankommit på honom för att hindra att fordonet brukades, är han fri från ansvar.

En ägare av ett fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar fordonet eller låter det brukas i strid mot 64 § sedan fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 78 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Första stycket gäller även när ett avställt fordon brukas, om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 78 § och brukandeförbud skulle ha gällt för fordonet enligt 64 § om fordonet hade varit skattepliktigt.

En ägare av ett fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar fordonet eller låter det brukas på annat sätt i strid mot 64 §, döms till penningböter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

6 Förslag till lag om ändring i miljöbalken (1998:808)

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken (1998:808)

dels att bilagan till balken skall upphöra att gälla,

dels att 14 kap. 22 § skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas två nya bilagor, bilaga 1 och 2, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 kap.

22 §

Bensin som är avsedd för motordrift eller uppvärmning och som innehåller högst 0,013 gram bly per liter vid 15ºC skall av den som tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige för in sådan bensin delas in i och tillhandahållas i de miljöklasser som anges i bilaga till denna balk.

Bensin som är avsedd för motordrift eller uppvärmning skall av den som tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige för in sådan bensin delas in i och tillhandahållas i de miljöklasser som anges i bilaga 1 till denna balk. Bensin som är avsedd för motordrift och som omfattas av nr 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 eller 2710 00 36 i

Kombinerade nomenklaturen (KNnr) enligt förordningen (EEG) 2658/87, men som inte uppfyller miljöspecifikationerna i miljöklass 2, får inte saluföras.

Dieselbrännolja och fotogen, med undantag för flygfotogen, som är avsedd för motordrift skall av den som tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige för in sådana motorbränslen delas in i och tillhandahållas i de miljöklasser som anges i bilaga 2 till denna balk. Dieselbrännolja som omfattas av nr 2710 00 66 i kombinerade nomenklaturen (KNnr) enligt förordningen (EEG) 2658/87 och som är avsedd att användas i sådana motorfordon som avses i direktiv 70/220/EEG och 88/77/EEG, men som inte uppfyller miljöspecifikationerna för miljöklass 3, får inte saluföras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Bilaga 1 till miljöbalken

Miljöklasser för bensin

Bilaga 1

Krav Miljöklass 1 Motorbensin

Miljöklass 1 Alkylatbensin

Miljöklass 2

Researchoktantal, lägst 95 – 95 Motoroktantal, lägst 85 – 85 Ångtryck enligt Reid, högst kilopascal

70a/95

b

65 70a/95b

Ångtryck enligt Reid, lägst kilopascal

45a/65

b

50 –

Destillation: – Förångat vid 70ºC, volymhalt procent

– 15–42 –

– Förångat vid 100ºC, lägst volymhalt procent

47a/50b 46 c 46

– Förångat vid 100ºC, högst volymhalt procent

– 72c –

– Förångat vid 150ºC, lägst volymhalt procent

75 – 75

– Förångat vid 180ºC, lägst volymhalt procent

– 95 –

Slutkokpunkt, högst ºC 205 200 – Olefiner, högst volymhalt procent 13,0 0,5 18,0

d

Aromater, högst volymhalt procent 42,0 0,5 42,0 Bensen, högst volymhalt procent 1,0 0,1 1,0 Cykloalkaner, högst volymhalt procent

– 0,5 –

n-Hexan, högst volymhalt procent – 0,5 – Syre, högst masshalt procent 2,7 – 2,7 Oxygenater: – Metanol, högst volymhalt procent, stabiliseringsmedel måste tillsättas

3 – 3

– Etanol, högst volymhalt procent, stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt

5 – 5

– Isopropylalkohol, högst volymhalt procent

10 – 10

– Tertiär-butylalkohol, högst volymhalt procent

7 – 7

– Isobutylalkolhol, högst volymhalt procent

10 – 10

– Etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl, högst volymhalt procent

15 – 15

Andra oxygenatere, högst volymhalt procent

10 – 10

Svavel, högst milligram per kilogram

50 50 150

Bly, högst gram per liter 0,005 0,002 0,005 Fosfor Inte mätbar – – Densitet vid 15ºC, kilogram per kubikmeter

– 680–720 –

Bensin i miljöklass 1 skall uppfylla skäliga funktionskrav vad avser renhet för insugnings- respektive insprutningsventiler. Bensin i miljöklass 1 avsedd för fordon

med katalytisk avgasrening får ej innehålla askbildande

ämnen.

aAvser tiden fr.o.m. den 16 maj t.o.m. den 31 augusti i X-,Y-, Z-, AC- och BD-län samt fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 15 september för övriga län. För övrig tid än den som anges här eller under b är följande gränsvärden tillåtna: Ångtryck vid 37,8ºC högst 95 och lägst 45 kilopascal samt Förångat vid 100ºC, lägst 47 procents volymhalt.

bAvser tiden fr.o.m. den 16 oktober t.o.m. den 31 mars i X-, Y-, Z-, AC- och BD-län samt fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 15 mars för övriga län. För övrig tid än den som anges här eller under a är följande gränsvärden tillåtna: Ångtryck vid 37,8ºC högst 95 och lägst 45 kilopascal samt Förångat vid 100ºC, lägst 47 procents volymhalt.

cOm temperaturökningen i intervallet 45–72 procent förångat understiger tio grader C gäller i stället att T50-värdet (temperaturen vid volymhalten 50 procent förångat) skall ligga mellan 90ºC och 105ºC.

dMed undantag för blyfri bensin regular (ett minsta motoroktantal [MON] på 81 och ett minsta researchoktantal [RON] på 91) för vilken olefinhalten skall vara en volymhalt på högst 21 procent. Dessa gränsvärden hindrar inte att blyfri bensin med lägre oktantal än vad som anges i denna bilaga får saluföras.

eAndra primära alkoholer och etrar, vilkas destillationsslutkokpunkt inte överstiger den destillationsslutkokpunkt som angetts i nationella standarder, eller, där sådana saknas, i industriella specifikationer för motorbränslen.

Bilaga 2 till miljöbalken

Miljöklasser för dieselolja Bilaga 2

Krav Miljöklass 1 Miljöklass 2 Miljöklass 3 Cetanindex, lägst 50 47 – Cetantal, lägst 51

a

51

a

51

Densitet vid 15ºC, lägst kilogram per kubikmeter

800 800 –

Densitet vid 15ºC, högst kilogram per kubikmeter

820 820 845

Destillation: – begynnelsekokpunkt, lägst °C – vid 95 procent destillat, högst °C

180 285

180 295

– 360

Aromatiska kolväten, högst volymhalt procent

5 20 –

Polycykliska aromatiska kolväten, högst volymhalt procent Inte mätbar

b

0,1

b –

Polycykliska aromatiska kolväten, högst masshalt procent – – 11c Svavel, högst milligram per kilogram

10 50 350

a Gäller dieselbrännoljor som omfattas av nr 2710 00 66 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt förordningen (EEG) 2658/87.b Enligt Svensk Standard 15 51 16.c Enligt IP 391.

7 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

dels att 2 kap. 1, 5 och 6 §§ och 4 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två bilagor, bilaga 1 och 2, av följande lydelse.

2 kap. 1 §6

Nuvarande lydelse

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 00 26,

2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32

Bensin som uppfyller krav för

a) miljöklass 2 3 kr 61 öre per liter

86 öre per liter

4 kr 47 öre per liter

b) miljöklass 3 3 kr 68 öre per liter

86 öre per liter

4 kr 54 öre per liter

2. 2710 00 26,

2710 00 34 eller 2710 00 36

Annan bensin än som avses under 1

4 kr 27 öre per liter

86 öre per liter

5 kr 13 öre per liter

3. 2710 00 51,

2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 74 – 2710 00 78

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350oC,

743 kr per m31 058 kr per m31 801 kr per m3

b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350o C, tillhörig miljöklass 1 1 614 kr per m

3

1 058 kr per m32 672 kr per m3

miljöklass 2 1 840 kr per m 3 1 058 kr per m32 898 kr per m 3 miljöklass 3 2 138 kr per m31 058 kr per m33 196 kr per m 3

4. ur 2711 12 11–

2711 19 00

Gasol som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

1 kr 01 öre per liter

56 öre per liter

1 kr 57 öre per liter

b) annat ändamål än som avses under a

145 kr per 1 000 m3

1 112 kr per 1 000 m3

1 257 kr per 1 000 m3

5. ur 2711 29 00 Metan som används för

a) drift av motordrivet 1 678 kr per 792 kr per 2 470 kr per

6 Denna paragraf föreslås också ändrad i proposition 1999/2000:1.

fordon, fartyg eller luftfartyg

1 000 m3

1 000 m3

1 000 m3

b) annat ändamål än som avses under a

241 kr per 1 000 m3

792 kr per 1 000 m3

1 033 kr per 1 000 m3

6. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

1 678 kr per 1 000 m3

792 kr per 1 000 m3

2 470 kr per 1 000 m3

b) annat ändamål än som avses under a

241 kr per 1 000 m3

792 kr per 1 000 m3

1 033 kr per 1 000 m3

7. 2701, 2702

eller 2704

Kolbränslen 316 kr per 1 000 kg

920 kr per 1 000 kg

1 236 kr per 1 000 kg

8. 2713 11 00–

2713 12 00

Petroleumkoks 316 kr per 1 000 kg

920 kr per 1 000 kg

1 236 kr per 1 000 kg

Föreslagen lydelse

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 00 26,

2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32

Bensin som uppfyller krav för

a) miljöklass 1 3 kr 61 öre per liter

86 öre per liter

4 kr 47 öre per liter

b) miljöklass 2 3 kr 64 öre per liter

86 öre per liter

4 kr 50 öre per liter

2. 2710 00 26,

2710 00 34 eller 2710 00 36

Annan bensin än som avses under 1

4 kr 27 öre per liter

86 öre per liter

5 kr 13 öre per liter

3. 2710 00 51,

2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 74 – 2710 00 78

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350oC,

743 kr per m31 058 kr per m31 801 kr per m3

b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350o C, tillhörig miljöklass 1 1 624 kr per m

3

1 058 kr per m32 682 kr per m3

miljöklass 2 1 750 kr per m 3 1 058 kr per m32 808 kr per m 3 miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

2 048 kr per m31 058 kr per m33 106 kr per m 3

4. ur 2711 12 11–

2711 19 00

Gasol som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

1 kr 01 öre per liter

56 öre per liter

1 kr 57 öre per liter

b) annat ändamål än som 145 kr per 1 112 kr per 1 257 kr per

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

avses under a

1 000 m3

1 000 m3

1 000 m3

5. ur 2711 29 00 Metan som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

1 678 kr per 1 000 m3

792 kr per 1 000 m3

2 470 kr per 1 000 m3

b) annat ändamål än som avses under a

241 kr per 1 000 m3

792 kr per 1 000 m3

1 033 kr per 1 000 m3

6. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

1 678 kr per 1 000 m3

792 kr per 1 000 m3

2 470 kr per 1 000 m3

b) annat ändamål än som avses under a

241 kr per 1 000 m3

792 kr per 1 000 m3

1 033 kr per 1 000 m3

7. 2701, 2702

eller 2704

Kolbränslen 316 kr per 1 000 kg

920 kr per 1 000 kg

1 236 kr per 1 000 kg

8. 2713 11 00–

2713 12 00

Petroleumkoks 316 kr per 1 000 kg

920 kr per 1 000 kg

1 236 kr per 1 000 kg

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och andra stycket samt 12 § första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 1999 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

För kalenderåret 2001 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

5 §

Till miljöklass 1 hör oljor som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b och som har ett kokintervall (destillationsintervall) av olika bredd mellan 180 och 285°C vid 95 procent destillat, en densitet mellan 800 och 820 kilogram per kubikmeter vid 15°C och innehåller högst 0,001 viktprocent svavel och högst 5 volymprocent aromatiska kolväten. Sådana oljor får inte innehålla klart mätbara polycykliska aromatiska kolväten och måttet på den naturliga tändvilligheten (cetanindex) får inte understiga 50.

Till miljöklass 2 hör andra oljor än sådana som avses i första stycket och som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b, om de har ett destillationsintervall av olika bredd mellan 180 och 295°C vid

Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för dieselolja som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b anges i bilaga 2. Dessa krav tillämpas även för andra bränslen som beskattas enligt nämnda lagrum.

95 procent destillat, en densitet mellan 800 och 820 kilogram per kubikmeter vid 15°C och innehåller högst 0,005 viktprocent svavel och högst 20 volymprocent aromatiska kolväten. Halten polycykliska aromatiska kolväten får inte överstiga 0,1 volymprocent och cetanindex får inte understiga 47.

Till miljöklass 3 hör övriga oljor som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b.

6 §

Kraven för miljöklass 2 och 3 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1 anges i bilagan till miljöbalken.

Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1 anges i bilaga 1.

4 kap.

1 §7

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är

1. den som i Sverige tillverkar eller bearbetar bränsle eller annan som godkänts som upplagshavare enligt 3 §,

2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,

3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,

4. den som i annat fall än som avses i 1–3 från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle, om bränslet skall användas för annat än privat ändamål,

5. den som från ett annat EG-land säljer och levererar bränsle till en köpare i Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,

6. annan än upplagshavare som importerar bränsle från tredje land,

7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som säljer eller förbrukar bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp, och

8. den som för privat ändamål för in bränsle till Sverige enligt vad som anges i 11 §.

Vad som sägs i första stycket 7 tillämpas även i fråga om bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och som förbrukas

a) i skepp, när skeppet används för privat ändamål, eller

b) i båt för vilken fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål.

Vad som sägs i första stycket 7 tillämpas även i fråga om bränsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och som förbrukas

a) i skepp, när skeppet används för privat ändamål,

b) i båt för vilken fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten används för privat ändamål, eller

7 Denna paragraf föreslås också ändrad i proposition 1998/99:127.

c) i motordrivet fordon i de fall bränslet ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350ºC .

Skattskyldighet föreligger inte för bränsle som förs in till Sverige

1. i normal bränsletank på motordrivet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som används yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet, släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten, eller

2. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §.

Den som är skattskyldig enligt första stycket 4 skall, innan transporten av bränslet från det andra EG-landet påbörjas, lämna en redovisning över bränslet till beskattningsmyndigheten samt hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av skatten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Bilaga 1 till lagen (1994:1776) om skatt på energi

Miljöklasser för bensin

Bilaga 1

Krav Miljöklass 1 Motorbensin

Miljöklass 1 Alkylatbensin

Miljöklass 2

Researchoktantal, lägst 95 – 95 Motoroktantal, lägst 85 – 85 Ångtryck enligt Reid, högst kilopascal

70a/95

b

65 70a/95b

Ångtryck enligt Reid, lägst kilopascal

45a/65

b

50 –

Destillation: – Förångat vid 70ºC, volymhalt procent

– 15–42 –

– Förångat vid 100ºC, lägst volymhalt procent

47a/50b46 c 46

– Förångat vid 100ºC, högst volymhalt procent

– 72

c –

– Förångat vid 150oC, lägst volymhalt procent

75 – 75

– Förångat vid 180ºC, lägst volymhalt procent

– 95 –

Slutkokpunkt, högst ºC 205 200 – Olefiner, högst volymhalt procent 13,0 0,5 18,0

d

Aromater, högst volymhalt procent 42,0 0,5 42,0 Bensen, högst volymhalt procent 1,0 0,1 1,0 Cykloalkaner, högst volymhalt procent

– 0,5 –

n-Hexan, högst volymhalt procent – 0,5 – Syre, högst masshalt procent 2,7 – 2,7 Oxygenater: – Metanol, högst volymhalt procent, stabiliseringsmedel måste tillsättas

3 – 3

– Etanol, högst volymhalt procent, stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt

5 – 5

– Isopropylalkohol, högst volymhalt procent

10 – 10

– Tertiär-butylalkohol, högst volymhalt procent

7 – 7

– Isobutylalkolhol, högst volymhalt procent

10 – 10

– Etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl, högst volymhalt procent

15 – 15

Andra oxygenatere, högst volymhalt procent

10 – 10

Svavel, högst milligram per kilogram

50 50 150

Bly, högst gram per liter 0,005 0,002 0,005 Fosfor Inte mätbar – – Densitet vid 15ºC, kilogram per kubikmeter

– 680–720 –

Bensin i miljöklass 1 skall uppfylla skäliga funktionskrav vad avser renhet för insugnings- respektive insprutningsventiler. Bensin i miljöklass 1 avsedd för fordon med katalytisk avgasrening får ej innehålla askbildande ämnen.

aAvser tiden fr.o.m. den 16 maj t.o.m. den 31 augusti i X-,Y-, Z-, AC- och BD-län samt fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 15 september för övriga län. För övrig tid än den som anges

här eller under b är följande gränsvärden tillåtna: Ångtryck vid 37,8ºC högst 95 och lägst 45 kilopascal samt Förångat vid 100ºC, lägst 47 procents volymhalt.

bAvser tiden fr.o.m. den 16 oktober t.o.m. den 31 mars i X-, Y-, Z-, AC- och BD-län samt fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 15 mars för övriga län. För övrig tid än den som anges här eller under a är följande gränsvärden tillåtna: Ångtryck vid 37,8ºC högst 95 och lägst 45 kilopascal samt Förångat vid 100ºC, lägst 47 procents volymhalt.

cOm temperaturökningen i intervallet 45–72 procent förångat understiger tio grader C gäller i stället att T

50

-värdet (temperaturen vid volymhalten 50 procent förångat) skall

ligga mellan 90ºC och 105ºC.

dMed undantag för blyfri bensin regular (ett minsta motoroktantal [MON] på 81 och ett minsta researchoktantal [RON] på 91) för vilken olefinhalten skall vara en volymhalt på högst 21 procent. Dessa gränsvärden hindrar inte att blyfri bensin med lägre oktantal än vad som anges i denna bilaga får saluföras.

eAndra primära alkoholer och etrar, vilkas destillationsslutkokpunkt inte överstiger den destillationsslutkokpunkt som angetts i nationella standarder, eller, där sådana saknas, i industriella specifikationer för motorbränslen.

Bilaga 2 till lagen (1994:1776) om skatt på energi

Miljöklasser för dieselolja

Bilaga 2

Krav Miljöklass 1 Miljöklass 2 Miljöklass 3 Cetanindex, lägst 50 47 – Cetantal, lägst 51

a

51

a

51

Densitet vid 15ºC, lägst kilogram per kubikmeter

800 800 –

Densitet vid 15ºC, högst kilogram per kubikmeter

820 820 845

Destillation: – begynnelsekokpunkt, lägst °C – vid 95 procent destillat, högst °C

180 285

180 295

– 360

Aromatiska kolväten, högst volymhalt procent

5 20 –

Polycykliska aromatiska kolväten, högst volymhalt procent Inte mätbar

b

0,1

b –

Polycykliska aromatiska kolväten, högst masshalt procent – – 11

c

Svavel, högst milligram per kilogram

10 50 350

aGäller dieselbrännoljor som omfattas av nr 2710 00 66 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt förordningen (EEG) 2658/87.b Enligt Svensk Standard 15 51 16.c Enligt IP 391.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1999-10-05

Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Vängby, justitierådet

Leif Thorsson, regeringsrådet Rune Lavin.

Enligt en lagrådsremiss den 23 september 1999 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

2. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

3. lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privat- införsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen,

4. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

5. lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),

6. lag om ändring i miljöbalken,

7. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Petter Classon, hovrättsassessorn Mikael Ekelund och sakkunnige Lars Lundholm.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen om tobaksskatt

26 § Ett av förslagen innebär att i 26 § förs in ett nytt tredje stycke av följande lydelse: "Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Riksskatteverket får föreskriva att förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2 får ersättas av andra förenklade förfaranden." Vid föredragningen inför Lagrådet anfördes att den föreslagna delegationen hade stöd i 8 kap. 7 § första stycket 3 regeringsformen ("in- eller utförsel av varor").

Användandet av ledsagardokument är ett EG-rättsligt krav och syftar till att underlätta skattekontrollen (prop. 1994/95:56 s. 97). Återbetalning av skatt sker sedan sökanden till beskattningsmyndigheten gett in bl.a. ett av mottagaren undertecknat och återsänt exemplar av det förenklade ledsagardokumentet (29 § tredje stycket lagen om tobaksskatt). Med hänsyn till ledsagardokumentets funktion torde det naturligaste vara att hänföra reglerna om sådant dokument till föreskrifterna om förfarandet vid uttagande av tobaksskatt.

Till föreskrifter om skatt räknas inte bara de materiella reglerna utan också de regler som avser grunderna för taxerings- och uppbördsförfarandet (prop. 1973:90 s. 302). Kravet på upprättande av ledsagardokument är knappast av det slag att det kan anses tillhöra "grunderna" för lagens uppbördsförfarande. Regeringsformens föreskrifter om skattelags beslutande är därför inte tillämpliga i fallet.

I 8 kap. regeringsformen finns inte någon regel som uttryckligen avser föreskrifter om förfarandet hos myndighet. Reglerna i 8 kap. 13 § anses dock utgöra ett stöd för att regeringen äger besluta dylika föreskrifter.

Regeringen kan göra detta som verkställighetsföreskrifter eller som ett utflöde av den s.k. restkompetensen (jfr Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 2 u. 1989, s. 168 f.). Något uttryckligt bemyndigande i lagen om tobaksskatt för att regeringen skall kunna utnyttja dessa möjligheter är inte erforderligt.

I lagen om tobaksskatt finns uttryckliga regler om förenklat ledsagardokument. Av det föreslagna bemyndigandet i tredje stycket av 26 § framgår att dessa regler kan komma att ändras genom föreskrifter av lägre valör. Eftersom lag endast får ändras genom lag (8 kap. 17 § regeringsformen), måste i lagen finnas en uttrycklig regel om möjligheten att använda andra förfaranden än det i lagen föreskrivna. På grund av det anförda bör det föreslagna tredje stycket ersättas med en bestämmelse av förslagsvis följande lydelse: "Förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2 får ersättas av andra förenklade förfaranden."

26 a §

De föreslagna ändringarna i paragrafen innefattar bl.a. att regeln om anmälningsskyldighet i andra stycket upphävs och ersätts av ett bemyndigande. Anmälningsskyldigheten torde utgöra en del av förfarandet. Den är inte sanktionerad och kan därför inte hänföras till något förhållande som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen. Som ovan utvecklats, äger rege-ringen med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen antingen som verkställighetsföreskrifter eller som ett utflöde av restkompetensen besluta för-faranderegler på skatterättens område som inte avser grunderna för taxerings- och uppbördsförfarandet. Det föreslagna bemyndigandet är således inte erforderligt. Förevarande paragraf bör därför upphävas. Detta föranleder en ändring även av ingressen.

Förslaget till lag om ändring i lagen om alkoholskatt

25 § Lagrådet hänvisar till vad som anförts under 26 § lagen om tobaksskatt.

25 a § Lagrådet hänvisar till vad som anförts under 26 a § lagen om tobaks-skatt.

Förslaget till lag om ändring i lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg

Övergångsbestämmelsen

Enligt övergångsbestämmelsen skall de nya bestämmelserna tillämpas för tid från och med den 1 juli 1999. Avsikten med övergångs-bestämmelsen är att regeringens beslut om undantag enligt det före-slagna tredje stycket i 6 § skall kunna avse tid från och med den angivna tidpunkten. Detta kommer emellertid inte till klart uttryck i bestämmelsen. Lagrådet föreslår därför att övergångsbestämmelsen får följande lydelse: "Undantag som regeringen medger enligt 6 § tredje stycket får omfatta tid från och med den 1 juli 1999."

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken

14 kap. 22 §

Paragrafen har genom hänvisningar till olika KN-nr och EG-direktiv blivit svårbegriplig. Det kan synas beklagligt att föreskrifter i en av balkarna i Sveriges rikes lag inte kan uttryckas enkelt och klart. Bestämmelsen skulle emellertid bli ohanterligt lång, om innebörden av de olika hänvisningarna skulle anges i klartext. Förslaget har utformats för att EG-direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen skall överföras till svensk lag på ett tillräckligt klart och precist sätt. Detta får godtas. Liknande hänvisningar finns för övrigt redan i de bestämmelser om ansvar för överträdelse av EG-förordningar som finns intagna i 29 kap. 8 § 25-28.

Paragrafen innehåller förbud mot saluförande av bränslen som inte uppfyller miljöspecifikationerna för miljöklass 2 för bensin eller miljöklass 3 för dieselolja. Enligt EG-direktivet skall medlemsstaterna "säkerställa" att sådant saluförande inte kan ske. I lagrådsremissen diskuteras inte hur förbudet skall sanktioneras. Däremot upplyses att bestämmelsen i 14 kap. 21 §, som ger regeringen rätt att meddela föreskrifter i fråga om bränslen avseende bl.a. bränslets kvalitet och överlåtelse, är straffsanktionerad genom 29 kap. 8 § 21. Sistnämnda ansvarsbestämmelse kan inte tillämpas vid överträdelse av det föreslagna saluförbudet i förevarande paragraf och nuvarande lydelse av paragrafen, motsvarande första stycket första meningen, är inte straffsanktionerad. Det skulle vara egendomligt om rege-ringens föreskrifter om bränslen skulle vara straffsanktionerade men däremot inte det direkt i lagen intagna saluförbudet i fråga om vissa bränslen. Lagrådet föreslår att en straffbestämmelse tas in i 29 kap. 8 §.

29 kap. 8 §

I enlighet med vad nyss anförts förordar Lagrådet att i första stycket i paragrafen införs en ny punkt, 21 a, med följande lydelse: "21 a. förbud att saluföra bensin eller dieselbrännolja enligt 14 kap. 22 §,".

Förslaget föranleder en ändring även av ingressen.

Övergångsbestämmelsen

Denna överensstämmer med motsvarande övergångsbestämmelse i förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi. Där har den sin givna innebörd enligt skatterätten och är dessutom nödvändig för att tillgodose förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen. Det är däremot oklart vad en sådan bestämmelse betyder i förevarande sammanhang. Under föredragningen har angetts att den exempelvis skulle kunna medge att bränsle som finns i lager före ikraftträdandet skulle kunna få saluföras även därefter. Detta låter sig emellertid inte utläsas av bestämmelsen och om så vore fallet skulle en sådan reglering vara svår att kontrollera. Dessutom har upplysts att sådana bränslen som enligt den föreslagna lydelsen inte får saluföras redan har försvunnit från marknaden. Den föreslagna övergångsbestämmelsen synes alltså inte fylla någon praktisk funktion. Lagrådet föreslår att den får utgå. Om, som Lagrådet nyss föreslagit, saluförbudet straffsanktioneras, medför 5 § lagen om införande av brottsbalken att ett saluförande före ikraftträdandet förblir osanktionerat.

Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi

2 kap. 5 och 6 §§ samt bilagorna I lagrådsremissen föreslås att likalydande bilagor beträffande miljöklasser för bensin respektive dieselolja skall tas in i miljöbalken och i förevarande lag. Av hävd anses det i lagstiftningsarbetet att samma föreskrift inte får tas in i två olika lagrum (s.k. dubblyr). Även bortsett från att den som känner till detta måste tro att det finns några skillnader mellan bilagorna medför en sådan lagstiftningsteknik dubbelarbete och framför allt risken för att bestämmelserna skall få skilda lydelser vid ändringar i ettdera lagkomplexet. Det påstådda värdet av att miljöklassbilagorna lätt finns tillgängliga i anslutning till respektive lagstiftning synes ringa, eftersom det dels är normalt att mer än en lag måste beaktas i olika tillämpningsfrågor, dels förevarande bestämmelser riktar sig till ett litet antal specialister. Lagrådet avstyrker en sådan oprövad lagteknisk nyhet.

Föreskrifter om bränslens indelning i miljöklasser synes ha sin naturliga placering i miljöbalken. De föreslagna bilagorna bör därför utgå ur förevarande lag. I stället bör här en hänvisning göras till bilagorna i miljöbalken såsom nu sker i 6 §. Bestämmelserna i 5 och 6 §§, som redan med förslagets utgångspunkter borde ha fått byta plats, kan lämpligen sammanföras till en paragraf, 5 §, av förslagsvis följande lydelse: "Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1 anges i bilaga 1 till miljöbalken.

Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för dieselolja som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b anges i bilaga 2 till miljöbalken. Dessa krav tillämpas även för andra bränslen som beskattas enligt nämnda lagrum." 6 § kan därmed upphävas.

Lagrådets förslag föranleder ändringar även av ingressen.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 oktober 1999

Närvarande: statsrådet Hjelm-Wallén, ordförande, och statsråden Freivalds, Thalén, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén, Ringholm

Föredragande: statsrådet Ringholm

Regeringen beslutar proposition 1999/2000:9 Vissa punktskatte- och tullfrågor, m.m.

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EGregler

Lag om ändring i miljöbalken

398L0070