SOU 1967:15

Tjänsteställning inom krigsmakten

N 4-0 G?

oå (— _ Cija,

&( *. IOTQ'

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2013

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1967:15 & Försvarsdepartementez vi?! %>? 9

TJÄNSTESTÄLLNING

INOM KRIGSMAKTEN

BETÄNKANDE AVGIVET AV

TJÄNSTESTÄLLNINGSUTREDNINGEN

Stockholm 1967

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINCAR 1967

Kronologisk förteckning

. Kommunal bostadsförmediing. Heggström. 1. Allmänna arvsfonden. Esselte. Ju. . Utaökningsrätt VI. Esselte. Ju.

Ny domkretsindelning för underrättema. Esselte. Ju. . Statlig publicering. Norstedt & Söner. Fi. . Finansiella långtidsperspektiv. Esselte. Fi.

Den framtida jordbrukspolitiken. Svenska Reproduktions AB. Jo. . Barnstugor. Barnavårdsmannaskap. Barnolycks- tall. Kihlström. S.

. Rikskonserter. Esselte. E.

. Linné—giriga högskola. Del 1. Victor Petters- son. . . Programbudgetering. Del I. Esselte. Fi.

. Programbudgetering. Del II. Studier och för- sök. Esselte. Fi. . Programbudgetering. Del 111. — En samman-

fattning. Esselte. Fi. Skolans arbetstider. Esselte. E. Tjänsteställning inom krigsmakten. Esselte. Fö.

ee r'a'l' muy»-

Försvarsdepartementet

TJÄNSTESTÄLLNING

INOM KRIGSMAKTEN

BETÄNKAN DE AVGIVET AV

TJÄNSTESTÄLLNINGSUTREDNINGEN

ESSELTE AB STOCKHOLM 1967

Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4.

Skrivelse till departementschefen . Inledning . . . ...........

AVDELNING A

Allmänna grunder

Tjänsteslällning _ ett socialt utanverk eller en ur krigets krav fram- sprungen nödvändighet ....................

Krigsmaktens personal. Befälsrätt och tjänsteställning ..... Personalens indelning .............. Befälsrätt ............. . . . . . Tjänstegrader (-k1asser, -grupper) . ...... . .

Allmänt . . . ............... . .

Militär personal. . . . ........... Generalspersoner (vid flottan flaggmän) och regementsofficerare Kompaniofticerare och underofficerare ..... . ..... Underbefäl ..........

Musikpersonal ....... Hemvärnspersonal . Civilmilitär personal ....... Civil personal. . ....... Tjänsteställning ......... Tj änsteställning —— lönegrad

Befordran, förordnande och konstituering. . Befordran av fast anställd personal Stampersonal ............ . . . . . . Reservpersonal ................. . Förordnande av värnpliktig personal m. fl ......... . Konstituering av personal vid beredskapstillstånd ........ Sammanfattning ................

Arméns befälsordning av år 1960 . . . Aktivt yrkesbefäl ......... Officerare ......... Underofficerare ...... . . . . . . Underbefäl .............. Värnpliktsbefäl ............ Reservbefäl. . . . . . ...... . . Reservofficerare ................ Reservunderofficerare ...... . . .....

Kap. 5. Gällande befälsordningar för marinen och flygvapnet .

Kap.

Kap.

Kap.

6.

7.

8.

Flottan. Aktivt yrkesbefäl. Sjöofficerare Sjöunderbefäl och —underofficerare. Värnpliktsbefä] ....... Reservbefäl. . . . . . . Kustartilleriet. . . . . .. . . . ' Aktivt yrkesbefäl ..... . Officerare ......... Underbefäl och underofficerare Värnpliktsbefäl . . ..... Reservhefäl. Flygvapnet. . . . . . . Aktivt yrkesbeiäl ...... Officerare. . . ...... . Underbefäl och underofficerare . Värnpliktsbefäl . . . Reservbefäl. . .......

Utbildning m.. m. för viss civilmilitär och civil personal, musikpersonal m.fl ........... . . . . . . . ....... Värnpliktig personal. . . . . . . . . . . . . Fast anställd civilmilitär personal . Stampersonal ........ Medicinalpersonal ..... Teknisk personal ..... Övrig personal . ..... Reservpersonal ....... Viss militär personal. Musikpersonal ..... Hemvärnspersonal. Reservpersonal ...... Väg- och vattenbyggnadskåren (VVK) . . Viss personal i marktjänstbefattning i flygvapnets reserv . Viss kvinnlig personal. . . . . . . . . . .

Tjänsteslällning utomlands.

Personalkategorier . Militära hefälsgrupper . Militära gradbenämningar m. m. . Befälsrätt —— tjänsteställning m. m.

Befordringsförhållanden

Internationella jämförelser . Jämförelser inom NATO . Jämförelser inom UNEF . Svensk personal utomlands .

Brister i gällande tjänsteställningssystem . . Anpassningen till ny befälsordning . Befordringsförhållanden Tjänsteåldersb eräkning . Internationella jämförelser .

58 58 58 58 59 60 61 62 62 62 63

_.64 65

65 65 65 67 67 68

69 69 69 70 70 73 75 76 76 76 77 78 78 78 79

80 81 81 82 83 85

; 86 87

88 89

90 90 93 93 94

Personalkategorier m.m. . . . . . . . . . . . . . . Förordnandeutredningen (FUR 61). . . . . . . . . . . . Sammanfattning. . . . .

AVDELNING B Utredningens överväganden och förslag-

Kap. 9. Överväganden rörande principer för konstruktion av reviderat tjänste— ställningssystem . Några definitioner. . Vägledande principer i utredningens överväganden.

Kap. 10. Nivåindelning av militära befattningar. . Nivåindelning av befattningar motsvarande fältbataljonschef och lägre befäl . . . Armén . . Övriga försvarsgrenar . Nivåindelning av befattningar över bataljonschefsnivån. Sammanfattning.

Kap. 11. Tjänsteställning för militär personal från gruppchefs- (. a.m. bataljons—

chefsniva . .

Typbefattningar i krigsorganisationen .

Inventering. . Yrkeskarriärens befälsgrupper . Värnpliktskarriärens befälsgrupper

Ordningsföljd. . . Bataljonschefs— och kompanichefsnivåerna . Plutonchefsnivån Troppchefsnivån Gruppchefsnivån

Sammanfattning. .

Synpunkter på gradbehov mot bakgrund av andra än krigsorganisa-

toriska skäl. . . . . . . . Värnpliktskarriären .

Frivillig befälsutbildning. Reservunderofficerare

Yrkeskarriären . Yrkesofficerare och -underofficerare . Yrkesunderbefäl.

Sammanfattning. .

Gradbenämningar och metoder för att hestämma tjänsteställnmg Allmänt... Bataljonschefs-, kompanichefs- och plutonchefsnivåerna

Tjänstegrader. Gradbenämningar . Jämkningsalternativ. Troppchefs- och gruppchefsnivåerna. Tjänstegrader . . . . . . . .. .. . Gradbenämningar . . . .

Övriga gradbenämningsfrågor . . >. . . .

Sammanfattning av utredningens .förslag- - . . .

101 101 101

105

105 105 106 108 110

111 112 112 112 113 114 115 115 116 116 116

118 118 118 119 119 119 120 121 121 122 124 124": 128 131 134 134 134 135 138

Kap. 12. Tjänstestå'llning för militär personal i fredsbataljonschefs- och regements-

chefsniväerna ........... . . . . . . . . . . . . . 139 Befattningar ............... . . . . . . . . . 139 Befattningar vid förband o.d ........ . . . . . . . . . 139 Stabs- och förvaltningsbefattningar . . . . . . . . . . . . . 140 Befattningar vid utbildningsanstalter. . . . . . . . . . . . . 141 Krigsbefattningar . . . ..... . . . . . . . . . . . . 141 Skiktindelning, tjänstegrader ..... . . . . . . . . . . . . 142 Regementschefsnivån ....... . . . . . . . . . . . . 142 Fredsbataljonschefsnivån ....... . . . . . . . . . . . 143 Gradbenämningar ........... . . . . . . . . . . . 146 Sammanfattning av utredningens förslag. . . . . . . . . . . . 149 Kap. 13. Tjänsteställning för viss högre militär personal . . . . . . . . . . 150 Generalspersoner och flaggmän denl januari 1966. . . . . 150

Högre militära tjänster efter organisationen av ny regional ledning 151 Av 1960 års försvarsledningsutredning och överbefälhavaren före—

slagen tjänsteställning för viss högre militär personal. . . . . . . 151 Utredningens överväganden och förslag. . . . . . . . ..... 155 Allmänna överväganden ..... . . . . . 155 Principiella alternativ och deras tekniska utformning. . . . . . 156 Utredningens val av alternativ ...... . . . . . . . . . 157 Alternativens detaljer .......... . . . . . . . . . 159 Alternativens konsekvenser ....... . . . . . . . . . . 160 Sammanfattning av utredningens förslag . . . . . . . . . . . 163 Kap. 14. Benämningar på befälsgrupper och nivåer . . . . . . . . . . . . 165 Gruppbenämningar ............ . . . . . . . . . 166 Nivåbenämningar ............... . . . . . . . 168 Kap. 15. Ett nytt gradbefordringssystem .......... . . . . . . . 171 Villkor för befordran inom nivåerna G—B . . . . . . . . . . . 171 Värnpliktsbefäl ................. . . . . . 171 Reservbefäl. . ................... . . . 173 Yrkesbefäl ..................... . . . 173 Levnadsålder vid befordran. . . . ........ 173 Urvalsbefordran för kompaniofficerare och underofficerare . . . 174 Villkor för befordran inom nivåerna F—H ........... 174 Tjänsteställningsbefordran—1ön ............. . . 175 Skiss till nytt befordringssystem. .............. 176 »Inom»—befordran, honnörsbefordran ........ . . . 180 Tjänsteställningsbefordran för viss tid (viss tjänstgöring). . . . 181 Befälsbrist och tjänsteställningsbefordran. .......... 181 Tjänsteställningsbefordran vid beredskapstillstånd och krig . . . 182 Kap. 16. Tjänsteställning för civilmilitå'r och civil personal . . . . . . . . . 184 Personalkategorier. . ................ . . . . 184 Civilmilitär personal ............ . . . . . . . . . 187 Fast anställd teknisk personal. ............ . . . 189 Fast anställd och värnpliktig medicinalpersonal . . . . . . . . 190 Läkare ................. . . . . . . . . 190 Veterinärer, apotekare och tandläkare . ..... . . . . . 193

Medicinaltekniker och militärsjuksköterskor. . . . . . . . . 193

Övrig fast anställd civilmilitär personal ............ 194 Meteorologer och trafikledare ............... 194 Marinens varvspolispersonal och flottiljpolispersonal ..... 194

Övrig värnpliktig civilmilitär personal ..... . . ..... 194

Gruppbenämningar ..... . . . . . . . . . . ..... 195 Befordringssystem ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Civil personal. . ............. . . . . . . . . . 196

. Tjänsteställning för viss militär personal . ............ 198 Musikpersonal ........................ 198 Hemvärns(driftvärns-)personal . . . ............ 200 Pensions- och förtidsavgången aktiv militär personal ....... 200 Väg- och vattenbyggnadskåren .......... . . . . . . 201

Kap. 18. Svensk befälspersonal utomlands .. . . . . . . . . . . . . . . 202

Gradbenämningar . ............. . . . . . . . . 202 Gruppbenämningar m.m. . . ........ . . ...... 203

Kap. 19. Särskilda frågor ............... . . . . 205 »Aktiverade» arvodesbefattningar och höjd pensionsålder ..... 205 Tjänsteställningsbefordran vid övergång mellan yrkesbefalsg1 upper 205 Ändringar i författningar och föreskrifter. ...... . . . . . 206

Brottsbalken m.m ................ . . . . . . 206

Värnpliktslagen . . . . . . . . . . . . ....... . . . 207 Värnpliktsavlöningssystem .................. 207

| Vissa benämningsfrågor ........... . ..... . . 208 ' Kadett, flaggkadett ...... . . . . . . . . . . . . . . 208 ! Befattningar ......... . ........ . . . . . 208 l Skolor, kurser. . . . . . . . . . . . ........... 208 Mässar ......... . . . . . . ........... 208

Gradbeteckningar. . . . . . . . . . ............ 209

Kap. 20. Övergången till det föreslagna tiänsteställningssystemet ....... 210 Tidpunkt för övergången. ......... . . ....... 210 Övergångsanordningar .................... 210

Allmänna regler. . . ................... 212 Yrkesbefäl . ...................... . 212 Reservbefäl. . . .................... . 212

Pensions— och förtidsavgången personal i reserv ....... 212

Reservanställd och värnpliktsavgången personalireserv . . . 214

Värnpliktsbefäl . . . . ........... . ...... 214 Civilmilitär personal ........ . . . . . . . . . . . . 214

Systemets slutliga genomförande ......... . ..... 215

Kap. 21. Sammanfattning ............. . . . . . . . . . . 216 Utredningsdirektiven .................. . . . 216

Grunder ......................... . 216

Utredningens förslag ...... . . . . ...... . . . . . 218

Vägledande principer .............. . . . . . . 218 Tjänsteställning för militär personal ....... . . . . . . 219

Tjänsteställning för civilmilitär och civil personal . ...... 221 Övriga frågor ....................... 222

Bilaga Bilaga

Bilaga Bilaga Bilaga

Bilaga Bilaga

Bilaga Bilaga

Bilaga Bilaga

Bilaga

Bilaga

Bilaga Bilaga

Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

Bilaga

>.;

Uluäw

qow

10. 11.

12.

13.

14. 15.

16. 17. 18. 19.

20.

BILAGOR

. Svenska militära gradbenämningar' 1 äldre tider. . Schematisk sammanställning av beräknade levnadsåldrar, vid vilka

kompetens för krigsplacering uppnås vid normal utbildningsgång enligt 1960 års befälsordning

. Militära yrkesbefälsgrupper i vissa länder . . Militära gradbenämningar i vissa länder. . Tjänstegradbenämningar för medicinalpersonal i Danmark och

Västtyskland

. Antal och benämningar för »generalsgrader» i vissa länder. . Tjänstegrader som normalt innehas av vissa förbandschefer utom—

lands .

. Tjänstegrader för högre militära befattningshavare i vissa länder . Sammanställning av normal levnadsålder vid befordran i vissa

länder. .

Exempel på jämförelse av sjöofficersgrader inom NATO. För placering i krigsbefattning kompetensgivande obligatorisk ut- bildning vid armén enligt 1960 års befälsordning.

Studie över befälsstaten vid normalinfanteriregementet och tjänste- ställning för dagens subalternofficerare och underofficerare mot bakgrund av TSU grund- och jämkningsalternativ Sammanställning av utredningens förslag rörande grad-, grupp— och nivåbenämningar för militär personal. . .

Villkor för befordran inom värnpliktskarriärens befälsgi'upper. Schematisk sammanställning av befordringstidpunkter för värn— pliktigt befäl under grundutbildning.

Villkor för befordran inom yrkesbefälsgrupperna _ Armén. Sammanställning av levnadsåldrar vid normal gradbefordran . . Schematisk jämförelse mellan utländska och svenska armégrader i kompetensnivåerna B—G . . .

Förslag rörande benämningars för svenska befälsgrupper översätt- ning till vissa språk . . Förslag rörande svenska gradbenämningars översättning (motsva- righet) till gradbenämningar' 1 vissa länder. . .. . . . . . . . .

227

229 230 231

236 237

238 239

240 242

243

244

261 262

264 266 267 268 269

270

Till _Herr Statsrådet och Chefen för försvarsdepartementet

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 3 maj 1963 tillkallade chefen för försvarsdepartementet samma dag numera regeringsrådet Åke Paulsson, numera departementsrådet i försvarsdepartementet Alf Resare, numera rege- mentsofficeren vid försvarsdepartementet, överstelöjtnanten i generalstabs- kåren Sven Björck, numera byråchefen i försvarsdepartementet Frithiof Borgquist och numera chefen för försvarsdepartementets samordningsav— delning, departementsrådet Lars Ljunggren att såsom ledamöter ingå i en utredning för översyn av vissa tjänsteställningsfrågor m. m. Departements- chefen uppdrog åt Paulsson att i egenskap av ordförande leda utredningens arbete. Sedan Paulsson utnämnts till regeringsråd entledigades han fr. o. m. den 1 februari 1965 från ifrågavarande uppdrag och uppdrogs åt Ljunggren att fr. o. m. samma dag vara utredningens ordförande.

Inom utredningen utsågs den 6 juni 1963 ledamoten Ljunggren att vara utredningens sekreterare. Numera regementsofficeren vid försvarsdeparte- mentet, kaptenen vid generalstabskåren Rutger Igelstam förordnades den 30 oktober 1964 att fr.o.m. den 1 november 1964 vara biträdande sekre- terare och den 28 januari 1966 att fr.o.m. samma dag vara sekreterare åt utredningen.

Utredningen har antagit benämningen tjänsteställningsutredningen (TSU).

Kungl. Maj:t har den 13 oktober 1964 till utredningen remitterat ett av överbefälhavaren ingivet förslag till nya bestämmelser för förordnande och konstituering. Förslaget är i huvudsak grundat på det underlag som fram- tagits av sakkunniga tillkallade av överbefälhavaren _ 1961 års förordnan— deutredning (FUR 61). Tjänsteställningsutredningen har funnit att frågor rörande förordnande och konstituering inte kan behandlas fristående från de övriga frågor utredningen har haft att överväga. Av denna anledning har

utredningen inte ansett sig böra avge separat utlåtande över överbefälhava- rens förslag. Utredningens synpunkter och förslag i nämnda frågor redo- visas tillsammans med utredningens övriga förslag.

Då utredningen numera slutfört sitt uppdrag, överlämnas härmed vörd- samt dess betänkande.

Stockholm i mars 1967.

Lars R. Ljunggren A. Resare S. Björck Frithiof Borgquist

IR. M. Igelstam

Inledning

'Tjänsteställningsfrågan

Tjänsteställningssystemet inom krigsmakten reglerar personalens inbördes turordning i tjänsten. Det har betydelse framför allt för bestämning av be- 'fälsrätten. Det svenska tjånsteställningssystemet har en relativt lång och obruten tradition.

Under de senaste 25 åren, eller alltsedan ingången av andra världskriget, har försvaret befunnit sig i en period av fortlöpande omstrukturering. En nödvändig anpassning till den snabba utvecklingen bl. a. inom vapenteknik och på det taktiska området har skett. Betydande organisatoriska föränd- ringar har ägt rum inom försvaret. Sålunda har framför allt krigsorganisa— tionen väsentligt utökats i jämförelse med tidigare försvarsordningar. I samband härmed har den aktiva befälspersonalens uppgifter och ansvar genomgripande förändrats och vidgats.

Den redovisade utvecklingen präglade på ett avgörande sätt den av stats- makterna år 1960 beslutade befälsordningen vid armén, vilken grundades på 1954 års befälsutrednings förslag i betänkandet »Arméns befäl» (SOU 1959: 23). I denna befälsordning fastställdes nya principer för befälsgrup- jpernas uppgifter i krig och fred, rekrytering, grund- och vidareutbildning 111. m. I samband härmed aktualiserades självfallet också tjänsteställnings- problemen.

I befälsutredningens betänkande framfördes ett förslag till lösning av "tjänsteställningsfrågan. Flertalet remissinstanser uttalade sig emellertid i avstyrkande ordalag över utredningens förslag. Departementschefen fann för egen del ( prop. 1960: 109 ) att utredningens förslag innebar en logisk och konsekvent genomförd ordning, Han ansåg det emellertid nödvändigt att låta verkställa en fortsatt bearbetning av tjänsteställningsproblemen inom krigsmakten i dess helhet.

Även i annat än nyss redovisat sammanhang —— t. ex. i samband med organisationsförändringar eller förändringar i lönegradsplacering —— har under de senaste åren befälspersonalens ställning och uppgifter påverkats. Detta har skett utan att samtidigt aktualiserade tjänsteställningsfrågor prövats i ett vidare sammanhang.

Utredningens direktiv m. m

I anslutning till nyss omnämnda uttalande tillkallades tjänsteställnings— utredningen med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 3 maj 1963. Där- vid anförde statsrådet och chefen för försvarsdepartementet bl. a. följande:

»Vid statsmakternas beslut är 1960 om en ny befälsordning för armén fastslogs, att den aktiva befälspersonalen skulle bestå av tre grupper _— officerare, under- officerare och underbefäl. Klara avgränsningar mellan de skilda gruppernas upp- giftsområden angavs i beslutet.

I den proposition (nr 109), som låg till grund för beslutet, framhöll jag, att" det vore både önskvärt och nödvändigt att befälssystemet inom de olika delarna.- av krigsmakten bragtes till så stor överensstämmelse som möjligt. Jag anmälde där-- för också min avsikt att låta verkställa en bearbetning av tjänsteställningsproble- men avseende krigsmakten i dess helhet, varvid underofficerarnas kårbenämning slutligt skulle fastställas, och att även en förändring av den aktiva underbefäls- kårens benämning kunde komma att aktualiseras i detta sammanhang.

Bedömningsunderlag föreligger nu i sådan omfattning att förutsättningar finns för en slutlig bearbetning av de berörda tjänsteställningsproblemen. Jag anser därför tiden nu vara inne att inhämta Kungl. Maj:ts bemyndigande att tillkalla en utredning för att inom försvarsdepartementet företaga en översyn beträffande tjänsteställningsförhållanden för samtliga befälsgrupper inom krigsmakten och framlägga slutligt förslag härom.

Vägledande vid översynen av tjänsteställningsförhållandena bör vara att åstad- komma ett logiskt sammanhang mellan uppgifterna i krigsorganisationen och tjänsteställning. Den allmänna militära och sociala värderingen av krigsmak- tens befälspersonal mäste nämligen i princip ske utifrån uppgifterna i den orga- nisation där de olika kategorierna sammanföres, d. v. s. krigsorganisationen. De tre aktiva befälsgruppernas de aktiva officerarna, de nuvarande aktiva under- officerarna och det aktiva underbefälet -— speciella kompetens bör beaktas. Till- börlig hänsyn måste också tagas till reservbefälets och det värnpliktiga befälets speciella förhållanden. Vidare bör beaktas de problem som visat sig uppkomma i samband med svensk befälspersonals tjänstgöring utomlands. Det har i detta hänseende konstaterats att nuvarande regler i många fall ej ger rätt uttryck åt de svenska befälsgruppernas kompetensnivåer i jämförelse med utländsk personal, varför den svenska personalen i olika avseenden ej sällan blivit missgynnade. En utgångspunkt för arbetsgruppens arbete skall därutöver vara att de nuvarande aktiva underofficerarna skall benämnas kompaniofficerare, varvid eventuella nya tjänstebenämningar inom den nuvarande underofficersgruppen bör sökas i nära anslutning till för gruppen gällande benämningar. _—

Genom beslut den 27 januari 1966 har Kungl. Maj :t till utredningen över- lämnat för att tas under övervägande vid utredningsarbetets fullgörande två av chefen för flygvapnet ingivna framställningar om förordnande av vissa förtidsavgångna flygdirektörer av 1. och 2. graden till värnpliktiga flyg- direktörer av överstelöjtnants eller majors tjänsteklass.

Kungl. Maj :t har vidare den 13 oktober 1964 remitterat ett av överbefäl- havaren ingivet förslag, dagtecknat den 8 juli 1964, rörande nya bestäm- melse1 för förordnande och konstituering. ' '

Här må också erinras om att vissa under de senaste åren fattade beslut

såsom t. ex. beträffande 1966 års omorganisation av krigsmaktens regionala ledning samt införandet samma år av nytt system för värnpliktsutbildning och förhandlingsrätt för statstjänstemän medför nya aspekter på tjänste- .ställningsfrägan.

Utredningsarbetets bedrivande m. m.

För överväganden rörande utformning av utredningens förslag till tjänste— .ställningssystem har ett omfattande underlag insamlats och bearbetats. Det omspänner sådana områden som bl. a. försvarsgrenarnas krigs- och :fredsorganisation, krigs- och fredsbefattningar samt förekommande kom- petenskrav för placering i dessa, den obligatoriska utbildningens inriktning och inpassning, bestämmelser rörande befordran, förordnande och konsti- tuering samt bakgrunden till och praktiska erfarenheter av bestämmelser i tjänstereglemente för krigsmakten rörande befälsrätt "och tjänsteställning.

Huvuddelen av utredningens underlag har inhämtats hos försvarsgrenssta— berna skriftligen eller vid muntliga föredragningar. Inhämtade uppgifter är baserade på de i dag gällande befälsordningarna. Härvid bör observeras att arméns befälsordning fått en systematisk och konsekvent utformning genom 1960 års befälsbeslut, medan utredning rörande marinens och flyg- vapnets motsvarigheter fortfarande pågår inom marinens befälsutredning resp. militära tjänstgöringsåldersutredningen.

Kontakter har vidare tagits med bl. a. företrädare för statens avtalsverk i vissa frågor rörande samband mellan lön och tjänsteställning. Synpunk- ter på samma frågor främst rörande civil personal har krigsavlöningsbered- ningen tillställt utredningen genom utdrag ur ett av beredningens sam— manträdesprotokoll.

Utredningen har även skaffat sig en historisk överblick över tjänsteställ- ningssystemet och tidigare behandling av därmed sammanhängande frågor. 1 betänkandet redovisas inte någon sammanfattande historik utan endast —— insprängda i övrig text (huvudsakligen i kap. 2) _ vissa historiska uppgifter av särskilt värde som bakgrund till utredningens överväganden.

Uppgifter har vidare inhämtats rörande tjänsteställningsförhållanden i utlandet. Därvid har det material begagnats som 1954 års befälsutredning i sammanställd form redovisat i sitt betänkande och som genom dåvarande försvarets kommandoexpeditions försorg under åren 1961—4963 komplet- terats såsom förberedelse till utredningens arbete. Genom studiebesök i Norge den 19—22 april 1966 och i Danmark den 15—18 maj 1966 har utred— ningen närmare konfronterats med tjänsteställningsfrågor i nämnda län- der. Studiebesöken omfattade samtliga försvarsgrenar och befälsgrupper samt även konferenser med företrädare för det aktiva befälets personal- organisationer.

Under utredningsarbetet har vissa sammanslutningar, vilkas medlem-

mar berörs av utredningens förslag, fått tillfälle att inför utredningen redovisa sina principiella synpunkter på lösningen av tjänsteställnings— frågan. Utredningen har därvid sammanträffat med representanter för Svenska officersförbundet, Svenska underofficersförbundet. Försvarsväsen— dets underbefälsförbund, Svenska arméns och flygvapnets reservofficers- förbund, Svenska flottans reservofficersförbund, Kustartilleriets reservoffi- cersförbund, Svenska reservunderofficersförbundet, Värnpliktiga office- rares riksförbund, Värnpliktiga underofficerares riksförbund samt Central- förbundet för befälsutbildning. Den sistnämnda organisationen och Reserv- officerarnas centralorganisation har även skriftligen redovisat sina syn-- punkter för utredningen. Vidare har chefen för försvarsdepartementet till utredningens kännedom bringat ett till honom ställt uttalande (dagteck- nat den 21 maj 1963) från Svenska officersförbundet. &

Under slutskedet av utredningsarbetet har till utredningen framförts. synpunkter från en inom försvarsstaben tillsatt arbetsgrupp med repre- sentanter ur samtliga försvarsgrenar.

Betänkandet har indelats i två avdelningar. I den första (kap. 1—8) redovisas i koncentrerad form de väsentligaste delarna av underlaget för utredningens överväganden. Den andra avdelningen (kap. 9—21) omfattar utredningens överväganden och förslag samt avslutas med en sammanfatt— ning (kap. 21). Bilagor redovisas samlade efter betänkandets båda delar.

Utredningens förslag till tjänsteställningssystem har baserats på gäl— lande försvarsorganisation med hänsyn tagen till svenska traditioner beträf— fande grad- och gruppbenämningar m. m. Förslaget omfattar i många styc— ken endast principer för hur tjänsteställningen bör regleras. Utredningen har därvid utgått från att — sedan ställning tagits till utredningens prin- cipförslag —— överbefälhavaren bör få i uppdrag att inkomma med ytter— ligare underlag för detaljerade föreskrifter.

AVDELNING A

Allmänna grunder

KAPITEL 1

Tj änsteställning ett socialt utanverk eller en ur krigets krav frams run en nödvändi het P g 5

För att en kvalificerad verksamhet i dagens moderna samhälle skall kunna nå effekt krävs bl. a. att den bedrivs i en ändamålsenlig organisation. För- delning av arbetsuppgifter samt delegering av befogenheter och ansvar från toppinstans till lägre instanser är de faktorer, som främst påverkar orga- nisationens struktur. Härav följer ett heroendeförhållande mellan individer i olika instanser —— den underordnades lydnadsställning till sin överordnade.

För att reglera det normala lydnadsförhållandet mellan chefen (arbets- ledaren) och hans underlydande erfordras inte något särskilt tjänsteställ- ningsbegrepp. Befälsrätten (förmanskapet) bestäms nämligen helt utifrån de befogenheter och det ansvar, som i organisationen är förenade med be- fattningen.

Något tjänsteställningssystem erfordras i många fall inte ens för att ange vem av sinsemellan sidoordnad personal, som i chefens frånvaro skall utöva dennes befogenheter. I en organisation med avgränsad personalsammansätt- ning, bestämda arbetsuppgifter och en fast uppbyggnad kan man nämligen med interna instruktioner, arbetsrutiner o. d. relativt enkelt reglera den ord- ning, i vilken befattningshavarna skall »ta befäl».

I försvarets verk och staber, fredsorganisationens utbildningsenheter, flot— tans fartyg m. m. är således behovet av tjänsteställning mindre påfallande.

Vid krigsorganisationens enheter »på fältet» (i strid eller vid krigsliknan- de övningar i fred) är förhållandena däremot mera svårbemästrade. Militär- teknikens och taktikens utveckling har medfört att det moderna kriget förs med relativt små, självständigt uppträdande enheter utspridda över stora ytor. Förbanden har ofta en tillfällig sammansättning, som tid efter annan kan växla beroende av arten av de uppgifter som skall lösas. Personalsam- mansättning, uppgifter och organisation varierar således starkt. Vid oför— utsedda situationer. i strid är det bokstavligen en vital nödvändighet att någon, i chefens frånvaro, tar ansvaret för verksamheten och oaktat han inte utsetts till chef tar befälet.

Detta ställer ökade krav på befälets _— inte minst det lägre'befälets —- förmåga och vilja att ta ansvar. Oförutsedda situationer, som kräver ett snabbt ingripande, kommer sannolikt att inträffa oftare i det moderna kri- get än tidigare.

Det fordras enkla regler för att i varje sådan situation avgöra vem som skall ingripa. För hela krigsmakten gällande allmänna föreskrifter rörande

befälsrätt måste utformas med tanke härpå. Tjänsteställningen kan därvid utnyttjas som hjälpmedel för att i vissa fall på ett enkelt sätt avgöra rätten och skyldigheten att ta befäl.

Givetvis kan också i fredsverksamheten uppkomma oförutsedda situatio- ner, vid vilka sådana allmänna regler rörande befälsrätt erfordras. Att på tjänsteställning baserade befälsrättsregler utnyttjas i fred motiveras dock främst av fredsverksamhetens huvudsyfte —— utbildning för kriget. Vår på värnpliktssystemet byggda krigsmakt måste vid ofred snabbt kunna ut— veckla full effekt. Regler rörande befälsrätt tillhör de för krigsförhållanden nödvändiga rutiner, som genom att tillämpas redan i fred måste nötas in hos envar i krigsorganisationen.

Tjänsteställning är således ett hjälpmedel för att bestämma befälsrätt. Så är även förhållandet inom vissa civila verksamhetsområden som t. ex. tullen, polisen, järnvägarna och sjöfarten. Inom utländska krigsmakter har man funnit motsvarande behov av att reglera befälsförhållanden med hjälp av tjänsteställning.

I gällande tjänstereglemente för krigsmakten betonas att med tjänste- ställning förstås den inbördes turordningen i tjänsten. Att enbart på tj änste- ställning basera eventuella förmåner, anseende eller företrädesrättigheter utom tjänsten är i dagens samhälle inte relevant. Ej heller kan tjänste- ställningens värde som social statussymbol motiveras från sakliga syn- punkter. Däremot kan man med visst berättigande inom krigsorganisatio— nen lägga en annan, psykologisk aspekt på tj änsteställning, nämligen dess betydelse som stöd för mindre rutinerat befäl.

Även om under de senaste åren militärpsykologiska urvalsmetoder rö— rande bedömning av befälslämplighet har fått ökad tillförlitlighet, kan inte rimligen krigsorganisationens samtliga chefsbefattningar besättas med indi- vider, som i kraft av sina personliga egenskaper av sin omgivning betraktas som självklara ledare och som därför spontant accepteras såsom chefer av sina underlydande.

Det kan vara rimligt att antaga att endast en ganska liten del av befolk- ningen har egenskaper som kännetecknar en »naturlig ledare». Sådana egenskaper är emellertid önskvärda i 30—35 % av försvarets krigsbefatt- ningar. Flertalet chefer behöver sålunda stöd för sin auktoritet. Organisa- tionens hierarkiska uppbyggnad ger befälet vissa befogenheter, med hjälp av vilka dessa chefer utövar sitt befäl. Tj änsteställningen är en betydelsefull faktor i detta sammanhang.

Sammanfattningsvis kan sägas att tjänsteställning, varmed förstås den inbördes turordningen i tjänsten, i dag är

dels ett hjälpmedel att i vissa fall efter generella regler bestämma rätt och skyldighet att ta befäl i oförutsedda situationer,

dels ett visst psykologiskt stöd för mindre rutinerat befäl i krigsorganisa- tionen.

KAPITEL 2

Krigsmaktens personal. Befälsrätt och tjänsteställning

Personalens indelning

Krigsmaktens personal består av militär, civilmilitär och civil personal. De olika personalkategoriernas indelning i stort framgår av bild 2: 1.

.Militär personal Civilmilitär personal Civil personal

FAST ANSTÄLLD PERSONAL1 _CIVILA Stampersonal TJANSTEMÄN Reservpersonal m. fl.

| VÄRNPLIKTIG PERSONAL och KRIGSFRIVILLIG PERSONAL2

CIVILFÖRSVARSPLIKTIG PERSONAL och TJÄNSTEPLIKTIG PERSONAL

som tas i anspråk för tjänstgöring vid krigsmakten

HEMVÄRNSPERSONAL FÖRSVARETS RESERV- (Driftvärnspersonal) SJ UKSKÖTERSKE- PERSONAL, FRIVILLIGT TJÄNST- GÖRANDE UNDER- ÅRIG PERSONAL och TJÄNSTGÖRANDE MEDLEM AV FRIVIL— LIG FÖRSVARSORGA- NISATIONa

1 Musikpersonal tillhör fast anställd militär personal. = Kvinnlig A-personal är civilmilitär personal. _ 3 B- och T-personal.

Bild 2: 1

Principerna för hur personalen hänförs till någon av de tre kategorierna är inte direkt angivna i tjänstereglemente för krigsmakten (TjRK). Några klara och entydiga definitioner av kategorierna finns således inte. Genom att personal med civilmilitär status har uppräknats i TjRK (bilaga 3: 1) klargörs dock delvis indirekt kategoritillhörighet för krigsmaktens personal. Ej uppräknad personal är således antingen militär eller civil.

Gällande indelning är, beträffande den i fredstid fast anställda personalen, delvis påverkad av straffrättsliga bestämmelser. I brottsbalkens definition av krigsmannabegreppet (21 kap. 21 &) sägs bl. a. att krigsmän är »de vilka såsom officerare, underofficerare, underbefäl eller meniga äro anställda vid krigsmakten» dvs. fast anställd militär personal. Vidare sägs att »krigsmän äro ock, i den mån Konungen med hänsyn till behovet av befäls- föring och övriga tjänstgöringsförhållandenl så förordnar, de som eljest äro anställda vid krigsmakten». Den personal, som har hänförts till sistnämnda kategori, har angetts i kungörelse den 19 november 1948 och utgör i prin- cip den fast anställda personal som i dag benämns civilmilitär personal. Kategorien omfattar huvudsakligen läkar-, tandläkar- och veterinärperso- nal, ingenjör-, (verk) mästare- och teknikerpersonal, meteorolog- och trafik- ledarpersonal samt polispersonal.

Fram till 1900-talets början utgjordes den civilmilitära personalen av alla icke militära tjänstemän inom krigsmakten — läkare, tandläkare, veterinärer, inten- denter, ingenjörer, hantverkarpersonal, präster, auditörer, professorer, amanuen- ser, musikdirektörer2 m. fl. För dessa fanns särskilda beställningar. Deras anställ- ningsförhållanden reglerades genom särskilda avlöningsreglementen. Utöver de civilmilitära tjänstemännen fanns dessutom civil arbetar- och »betjänings»-per- sonaL

Annan personal än fast anställda —— dvs. värnpliktig, krigsfrivillig, civil- försvarspliktig och tjänstepliktig personal —— har hänförts till samma kate- gori som fast anställd personal inom samma tjänsteområde (fackområde). Sålunda är t. ex. värnpliktig läkarpersonal i likhet med krigsmaktens fast anställda läkare civilmilitär personal.

I brottsbalken (22 kap. 14 &) stadgas också en utvidgning av begreppet krigsman. Under beredskapstillstånd och då riket är i krig skall nämligen i princip all personal vid krigsmakten anses såsom krigsmän.

Under fredsförhållanden finns således inte någon skillnad i straffrätts- ligt hänseende mellan civilmilitär och militär personal. Däremot finns i detta avseende en gräns mellan dessa båda kategorier och civil personal (utom värnpliktig civil personal3).

Av förarbetena till 1948 års militära strafflagstiftning (SOU 1946: 83)

1 Kurs. här. ” Övrig musikpersonal spelet — var militär personal anställd i militära beställningar. ” Alla värnpliktiga -— oavsett kategoritillhörighet är jämlikt brottsbalken krigsmän under den tid de såsom värnpliktiga år tjänstgöringsskyldiga.

framgår att det huvudsakligen har varit tjänstens krav på befälsrätt och lydnadsplikt, som har varit Vägledande, när man har bedömt vilken icke militär personal vid krigsmakten som skulle hänföras till mellankategorien —— civilmilitär personal.

Gällande kategoriindelning är framsprungen ur faktorer av närmast historiskt intresse; några klara och entydiga gränser mellan kategorierna finns i praktiken inte i dag. Trots detta är kategoritillhörigheten, som senare skall redovisas, en väsentlig grund för personalens befälsrätt.

I detta sammanhang bör påpekas att det inom de olika kategorierna inte finns några enhetliga normer för krav på genomgången befälsutbildning som bör vara en förutsättning för befälsutövning. Det förtjänar också att nämnas att möjligheten att bära uniform inte är begränsad till någon eller några av personalkategorierna.

Befälsrätt

»Befälsrätt innebär rätt och skyldighet!1 för krigsman att utöva befäl över annan krigsman i vad rör tjänsten» (TjRK kap. 5: 1).

Befälsrätt tillkommer således inte i fredstid annan civil personal än värnpliktig.

Chefs2 befälsrätt över underlydande är i princip oinskränkt och oberoende

av kategoritillhörighet, om man bortser från att den inte omfattar den medicinska, psykologiska, religiösa eller juridiska verksamhet som utövas av underlydande specialister.

Då annan än chef2 utövar befäl —- vare sig chefen har avlämnat befälet till vederbörande eller vederbörande sj älv har tagit befälet finns däremot vissa grundläggande inskränkningar, t. ex. att för militär personal:

musikpersonalen har befälsrätt endast över musikpersonal och hemvärnspersonal har befälsrätt endast över hemvärnspersonal samt för civilmilitär personal:

manlig civilmilitär personal har befälsrätt över annan personal endast inom ramen för de uppgifter som har ålagts civilmilitär personal8 och

kvinnlig personal har befälsrätt endast över kvinnlig personal. Tjänsteställningen är avgörande för vem som, i chefens frånvaro och vid förfall för ställföreträdaren eller om sådan inte utsetts, skall ta befäl.

1 Kurs. här. 2 Med chef likställs i dessa avseenden ställföreträdare då denne i chefens frånvaro utövar befäl. " Manlig civilmilitär personal har dock rätt och skyldighet att i förmans frånvaro för upp- rätthållande av ordning ingripa även gentemot militär personal med lägre tjänsteställning. (:TjRK kap. 19: 24).

Tjänstegrader ( -klasser, grupper ) Allmänt

De militära tjänstegraderna representerar vad man i dagligt tal menar med tjänsteställning. Tjänstegraderna markeras med särskilda beteckningar på uniformen. Kategori- och grupptillhörighet markeras också i viss utsträck— ning på uniformen genom särskilda emblem o. (1.

Innan de militära tj änstegraderna och deras civilmilitära och civila mot— svarigheter närmare behandlas, redogörs i korthet för tjänstegradernas gruppindelning. Gruppindelningen åskådliggörs i bild 2: 2 med två exempel på »tjänsteställningsstege» för militär personal vid armén det ena ur 1889 års TjRAl, det andra ur 1960 års TjRK. Som framgår av exemplen var gruppindelningen tidigare även en nivåindelning, vilket inte är för-

hållandet idag.

1889 års TjRA 1960 års TjRK

' ZE Fältmarskalk ' . _ Fältmarskalk V) & å General E % General A 5- & ä 8 $ Generallöjtnant % % Generallöjtnant å.: :: :>. 5 ”5 &, Generalmajor Ö Generalmajor :::, ' Öv rste1 5» J: ,, v % 3 .. e få % ;; Överste E 2 få Overste ' l— . := _ E E % Överstelöjtnant få gå Överstelöjtnant 3-1 DD.— u =) 0 '; & % Major 5 01 Major =O ... ' Kapten . Kapten ;;: äe" = n "6 | 2 .. m 5 % 5 =. & Löjtnant & Förvaltare % m i & vi 3 o Underlöjtnant gå. __. Löjtnant 5 "" - . .2 ' å % Fanjunkare % & Fan'unkare . w Fänrik 5 "a = ] v 1: o : få D Sergeant Sergeant D %$ Rustmästare »Q _— _å Överfurir gå 5 . Distinktionskorpral Furir % s e äs % & ;; "a: Korpral Korpral 5 m 51 _ [ & Vicekorpral Vicekorpral _ Menig Menig

1 »Överste, innehavare av beställning i lönegrad B 4 eller högre lönegrad.» (Med anledning av löneförändring 1966 ändrad till: »Överste, innehavare av tjänst i lönegrad C 2 eller högre lönegrad»).

Bild 2: 2

En översiktlig sammanställning av gradbenämningarnas förekomst i äldre tider i Sverige framgår av bilaga 1.

1 Tjänstereglemente för armén

Militär personal Generalspersoner ( vid flottan flaggmän) och regementsofficerare

Dagens tj änstegrader är

vid armén, kustartilleriet och vid flottan och marinintendentur- flygvapnet kåren för generalspersoner ( flaggmän ) : fältmarskalk general amiral generallöjtnant viceamiral generalmajor konteramiral för regementsofficerare: överste, innehavare av tjänst i kommendör, innehavare av lönegrad C2 eller högre tjänst i lönegrad 02 eller lönegrad högre lönegrad överste kommendör överstelöjtnant kommendörkapten av 1. gr major kommendörkapten av 2. gr

Med undantag för den högre överstegraden har de angivna tjänstegrader- na gamla traditioner inom svenska krigsmakten. Under de senaste årtion— dena har frågor rörande ändrade benämningar på den högre överstegraden och kommendörkaptensgraderna vid några tillfällen tagits upp till be- handling.

Överste (kommendör), innehavare av tjänst i lönegrad C 2 eller högre lönegrad

Genom generalorder nr 2495/1927 föreskrevs att officerare som utnämnts till >>överste och brigadchef» samt »överste och kommendant i Bodens fäst- ning» skulle räkna tjänsteställning före övriga överstar. I 1931 års t jänste- reglemente förekom denna bestämmelse oförändrad. Senare under 1930— talet gavs alla överstar (kommendörer) i lönegrad O 7 (Ob 21) högre tj änste- ställning.

1941 års försvarsutredning tog i sitt betänkande (SOU 1942: 1 sid. 37—38) upp frågan rörande en ny tjänstegrad mellan generalmajor och överste (konteramiral och kommendör) för beställningshavare i lönegrad Ob 21. Ut— redningen hänvisade bl.a. till en av chefen för försvarsdepartementet upp- gjord PM, över vilken överhefälhavaren och försvarsgrenscheferna hade fått yttra sig. AV yttrandena framgick att full enighet rådde rörande behovet av att inrätta en ny tjänstegrad och titel för beställningshavare i lönegrad Ob 2 och att dessa lämpligen borde hänföras till generalspersoner (flagg-

1 Lönegraderna Oa 6, Ob 1 och Ob 2 från 1940-talet motsvarar 1950-talets Ma 37, Mo 14 och Me 15, 1960-talets B 1, B 3 och B 4 samt fr. o. m. den 1 juli 1966 lönegraderna B 5, C 1 och C 2.

män). Utredningen föreslog att den nya graden borde benämnas »general— major (konteramiral) av 2. graden» och att den befintliga generalmajors- (konteramirals-)graden skulle benämnas »generalmajor (konteramiral) av 1. graden».

I yttrande över försvarsutredningens förslag framhöll överbefälhavaren att frågan kunde lösas antingen som utredningen föreslagit eller genom att de tre gällande generalsgraderna bibehölls, motsvarande lönegraderna Ob 2—Ob 4, och en ny tjänstegrad för överbefälhavaren (Ob 5) infördes, vilket senare alternativ överbefälhavaren förordade. Åtskilliga andra re- missmyndigheter anförde synpunkter liknande överbefälhavarens. Över- befälhavaren föreslogs av chefen för armén bli benämnd »general och över- befälhavare» och av infanteriinspektören »generalöverste».

Chefen för flygvapnet föreslog följande generalstitlar (uppifrån): gene- ral, generalöverste, generalmajor och generallöjtnant.

Många remissmyndigheter ansåg att tjänstegradsbenämningar med suffix »I. (2.) graden» var mindre lämpliga. Som alternativ till benämning på beställningshavare i lönegrad Ob 2 föreslog chefen för I. arméfördelningen »generaladjutant».

Arméförvaltningen och statskontoret hyste allvarliga betänkligheter mot att utöka antalet befattningshavare med generalstitel och avstyrkte utred— ningens förslag. Statskontoret föreslog i stället tjänstegraderna: överste av 1. graden (Ob 2), överste av 2. graden (Ob 1) och överste av 3. graden (Oa 6).

Även 1942 års försvarsberedning avstyrkte försvarsutredningens förslag och framhöll att beställningshavare i lönegrad Ob 2 i krig kunde konstitue- ras till generalmajorer (konteramiraler).

Chefen för försvarsdepartementet framhöll ( prop. 1942: 210 sid. 40) att ett genomförande i princip av försvarsutredningens förslag skulle bidra till att utan grundlagsändring klarare markera gränsdragningen mellan förtroendeämbetsmän och övriga beställningshavare. Då enighet inte upp- nåtts bland de militära myndigheterna, fann sig emellertid departements- chefen inte för stunden böra framlägga förslag i frågan.

Över propositionen avgav riksdagen (rskr 1942: 374 sid. 5—6) följande med tredje särskilda utskottets utlåtande (nr 2) likalydande yttrande:

»Riksdagen finner icke anledning till annat yttrande i anledning av vad depar- tementschefen anfört än att riksdagen delar departementschefens uppfattning om att införande av en särskild tjänstegrad för beställningshavare i lönegraden Ob 2 onekligen skulle bidraga till att skapa större klarhet i befälsförhållandena mellan de högre officersgraderna, varför frågan härom alltjämt synes böra vara föremål för uppmärksamhet från Kungl. Maj:ts sida.»

Chefen för armén (generallöjtnant Holmquist) tog 1943 äter upp frågan om införande av ny titel och tjänstegrad för officerare i lönegrad Ob 2. Denna gång förordades en lösning jämlikt det av försvarsministern år 1941 framlagda förslaget (depch PM nr 42/1941) vilket innebar att beställnings-

havare i lönegrad Ob 2 hänfördes till generalspersoner samt att för dessa en ny tjänstegrad och titel »generaladjutant» fastställdes. Överbefälhavaren (general Thörnell) kunde inte biträda arméehefens hemställan utan ansåg att det skulle bli för många generalspersoner, att titeln »generaladjutant» var mindre lämplig för självständiga chefer och inte användbar på samtliga innehavare av Ob 2-beställning samt att frågan borde anstå och lösas inom överstegraden.

1944 tog chefen för armén (generallöjtnant Douglas) ånyo upp frågan efter samma riktlinjer som sin företrädare. Överbefälhavaren (general Jung) anmälde i sitt yttrande samma avvikande uppfattning som sin före- trädare men framhöll samtidigt ett återupplivande av »tjänsteställnings- begreppet generaladjutant» som tänkbar lösning. Kungl. Maj :t skulle där- vid i varje särskilt fall bestämma vilka befattningshavare som skulle ha »tjänsteställning lika med generaladjutant». Särskild gradbeteckning eller uniform ansåg överbefälhavaren inte erforderlig. Försvarets civilförvalt- ning ansåg sig inte kunna tillstyrka vare sig det av chefen för armén eller det av överbefälhavaren framlagda förslaget.

I 1945 års tjänstereglemente för krigsmakten (mom. 134) angavs att överstar och kommendörer i lönegrad Ob 2 skulle räkna tjänsteålder före övriga överstar, kommendörer och vederlikar.

Genom generalorder nr 1333/1953 fastställdes särskild uniformsbeteck— ning för överste i lönegrad Mo 15 (lagerkvistar), vilket i praktiken innebar att särskild tj änstegrad inrättats.

I samband med nya avlöningsbestämmelser och omarbetning av tjänste- reglementet togs frågan äter upp 1957. TjR-kommittén anhöll i särskild skrivelse om försvarsgrenschefernas yttrande över förslagen »brigadör» resp. »kommendör av 1. graden». Chefen för armén hade intet att erinra häremot. Chefen för marinen ansåg inte benämningen behövlig för mari- nens del men ville inte motsätta sig förslaget. Chefen för flygvapnet biträdde .benämningen »brigadör» men ansåg även »överste av 1. graden» godtagbar.

I 1960 års tjänstereglemente för krigsmakten infördes benämningen »överste (kommendör), innehavare av beställning i lönegrad B4» för en formellt ny tjänstegrad mellan generalmajor (konteramiral) och överste (kommendör). 1965 ändrades benämningen till »överste (kommendör), innehavare av beställning i lönegrad B 4 eller högre lönegrad».

Kommendörkaptensgraderna 1941 års försvarsutredning föreslog i sitt betänkande ( SOU 1942:1 sid.

400—402) att de två kommendörkaptensgraderna skulle ersättas med en _grad som »kommendörkapten» och en som »örlogskapten». Utredningen framhöll bl. a.: »Vad beträffar de två tjänstegradernas tjänstetitlar synes det ur det internatio- nella umgängets synpunkt vara av betydelse att erhålla sådana titlar, som hava 'viss anknytning till andra mariners benämningar på motsvarande tjänstegrader. :Samtidigt bör man undvika att åstadkomma förbistring med hänsyn till förhål-

landena inom den svenska försvarsmakten. Under sådana förhållanden synes det vara fördelaktigast att för den högre av de båda ifrågavarande regementsofficers— graderna bibehålla benämningen kommendörkapten, utan gradsiffra, och att för den lägre graden införa benämningen örlogskapten. Sistnämnda grad motsvaras utomlands av den engelska commander, den tyska Fregattenkapitän osv. Benäm- ningen återfinnes för övrigt inom den danska flottan, där den ävenledes mot— svarar samma tjänsteställning. I fråga om tjänsteställning och lönegrad för de två nya regementsofficersgraderna förutsätter utredningen ingen ändring i för- hållande till vad som nu gäller i fråga om kommendörkaptener av 1. respektive 2. graden.»

I yttranden över utredningens förslag ansåg chefen för kustflottan att ändringen vore en bestämd fördel. Chefen för Ostkustens marindistrikt ansåg att regementsofficersgraderna borde benämnas »kommendörkapten», »kommendör» och »flaggkommendör». Chefen för marinen anslöt sig till utredningens skäl för en ändrad benämning, men fann att de lämpligaste benämningarna på flottans regementsofficersgrader borde vara »kommen— dörkapten», »kommendör» och »kommodor». Skulle inte detta bli genom- fört borde graden »kommendörkaptenav 2. graden» enligt marinchefens uppfattning bibehållas.

1942 års försvarsberedning förutsatte att den gällande indelningen av kommendörkaptenerna i två grader bibehölls på sätt som chefen för mari- nen föreslagit.

Chefen för försvarsdepartementet anförde (prop. 1942: 210 sid. 475):

»De synpunkter och skäl, som av försvarsutredningen anförts för införande av ändrad benämning å den lägsta regementsofficersgraden, finner jag värda be— aktande. Då jag emellertid ställer mig tveksam till benämningen örlogskapten, vilken benämning avstyrkts av chefen för marinen, samt förslaget om överflyttande av benämningen kommendör på en lägre tjänstegrad än den nuvarande icke kan av mig förordas, anser jag mig för närvarande icke kunna föreslå någon ändring i nuvarande benämningar å ifrågavarande tjänstegrader.»

Frågan togs därefter inte upp av riksdagen.

Kompaniofficerare Underofficerare

Kapten (benämns vid kavalleriet

ryttmästare) Förvaltare Löjtnant Fanjunkare (benämns vid ar- tilleriet och luftvärnet styckjunkare, vid marinen flaggunderofficer) Fänrik

Sergeant (benämns vid mari- nen underofficer av 2. gra— den och flaggkadett)1

1 Förste fältflygare och förste flygnavigatör vid flygvapnet in- nehar sergeants tjänstegrad.

Bild 2: 3

Kompaniofficerare och underofficerare

Tjänstegraderna för kompaniofficerare och underofficerare och dessas inbördes turordning idag framgår av bild 2: 3.

De största förändringarna beträffande de militära tjänstegradernas inbördes ordning har under 1900-talet ägt rum inom kompaniofficerarnas och underofficerarnas område. Från att ha varit en helt under kompani- officerarna rangerad grupp har underofficerarna efter hand getts en med subalternofficerarna i det närmaste jämställd position.

Kortfattad historik

Enligt 1901 års härordning utgjordes underbefälet av »underofficerare» och »underbefäl av manskapet». Härtill kom även »värnpliktigt under- befäl». Kompaniofficerarna tillhörde »överbefälet». Då gällande ordning mellan kompaniofficerares och underofficerares tjänstegrader framgår av bild 2: 4.

Kompaniofficerare Underofficerare Kapten ! Löjtnant i Underlöj tnant Fanj unkare | Sergeant % Bild 2: 4 l ! Underofficer (fanjunkare) kunde under vissa förutsättningar befordras till underlöjtnant.

Efter indelningsverkets avlösning med värnpliktsarmé 1901 väcktes snart (riksdagsmotioner 1902 och 1909) frågan om underofficerarnas möjligheter till officersbefordran.

För att bereda ökade befordringsmöjligheter för äldre underofficer, före- slog 1909 års sakkunniga att vissa nya eller delvis förändrade befattningar skulle inrättas inom armén och marinen. Dessa befattningar skulle vara av officers rang1 (se bild 2: 5).

Kompaniofficerare Underofficerare Kapten Löjtnant Regementskassör Underlöjtnant Förrådsunderlöjtnant Fanj unkare Sergeant

Bild 2: 5

1 Föreskrifter rörande ämbets- och tjänstemäns rang och ämbetsvärdighet upphävdes 1909 utan ändring i bestämmelser rörande den vid krigsmakten anställda personalens inbördes tj änste- ställning (SFS nr 107).

De militära remissmyndigheterna uttalade sig avstyrkande över sakkun- nigas förslag.

Svenska underofficersförbundet hemställde 1913 att »hela underofficers- spörsmålet måtte tagas under omprövning i hela dess vidd» i syfte att utreda bl. a. »i vilken utsträckning underofficer må kunna befordras till högre befattning, t. ex. reservofficer».

Med 1914 års härordning, flottplan och plan för fasta kustförsvarets ord- nande tillkom benämningen »fänrik» för sådan nyutexaminerad officer, som fullgjorde två års provtjänstgöring. Fänriken skulle ha underlöjtnants tjänsteställning och avlöningsförmåner men tillsättas medelst konstitutorial (se bild 2: 6).

Kompaniofficerare Underofficerare Kapten Löjtnant Underlöjtnant, Fänrik Fanjunkare Sergeant1

1 1919—1925 fanns vid flottan jämväl ounderofficer av 3. graden». Bild 2: 6

1918 års officerssakkunniga föreslog för marinen bl. a. tillkomst av vissa befattningar för till officerare befordrade äldre underofficerare, benämnda »stationslöjtnanter». Frågan hänsköts till försvarsrevisionen.

Svenska underofficersförbundet ingav 1922 till försvarsrevisionen en skri- velse om förbättrande av underofficerarnas tjänsteställning m. m., vari före- slogs att underofficerarna skulle uppflyttas till en med vissa av de lägre officersgraderna sidoordnad ställning. I samband härmed skulle benäm- ningen underofficer försvinna och ifrågavarande hefattningshavare i stället benämnas vid armén och kustartilleriet »administrationsofficerare» samt vid flottan »däcksofficerare» (se bild 2: 7).

Kompaniofficerare | Administrations(Bäcks—)off

Kapten Stabsassistent, Däcksoff 1. gr (vid 50 års ålder) Stabsassistent, Däcksoff 1. gr Löjtnant [Öva-assistent, Däcksoff 2. gr Underlöjtnant, Fänrik Assistent, Däcksoff 3. gr

Däcksoff 4. gr Bild 2: 7

Chefen för försvarsdepartementet föreslog ( prop. 1924: 20 ) att vissa för- rådsförvaltare skulle erhålla grad över fänrik-underlöjtnants tjänstegrad med tjänsteställning efter löjtnanter. De skulle benämnas »sekundlöjtnan- ter». Fanjunkare skulle erhålla fänriks tjänstegrad med bibehållande av

titel. Benämningen underofficer skulle utbytas mot »sekundofficer». Beträf- fande officerskåren skulle underlöjtnantsgraden avskaffas (se bild 2: 8).

Kompaniofficerare ] Sekundofficerare

Kapten Löjtnant

Sekundlöjtnant Fänrik Fanjunkare (Sekundoff 2. grl) Sergeant (Sekundoff 3. gr?)

1 Flaggstyrman, flaggmaskinist, flaggjunkare osv. vid marinen. 2 Styrman, maskinist, sergeant osv. vid marinen.

Bild 2: 8

Över propositionen anförde riksdagens 1. särskilda utskott att enligt ut- skottets förmenande en tillfredsställande ordning skulle erhållas om

den befintliga fänriks- och underlöjtnantsgraden uppdelades på två gra- der, underlöjtnant och fänrik,

sergeanter efter erhållen fullmakt tilldelades fänriks tjänstegrad med bibehållen titel,

fanjunkare erhölle underlöjtnants tj änstegrad med bibehållen titel samt förrådsförvaltare erhölle löjtnants tjänstegrad med tjänsteställning efter löjtnanter (se bild 2: 9).

Kompaniofficerare Underofficerare Kapten Löjtnant Löjtnant (förrådsförvaltare) Underlöjtnant Fanjunkare Fänrik Sergeant Bild 2: 9

Frågan omprövades av 1921; års underofficerssakkunniga, vilkas förslag (SOU 1925: 7) i väsentliga stycken överensstämde med ovannämnda ut- skottsutlåtande, dock att sergeanter inte skulle ges högre tj änstegrad och att underofficerare alltjämt skulle bibehålla sina gällande titlar. Vissa möjlig- heter att befordra pensionerade underofficerare till löjtnanter i armén (marinen) skulle dessutom finnas. Personalrepresentanterna bland de sak- kunniga höll dock fast vid att sergeanter med fullmakt borde erhålla fän- riks tjänstegrad samt föreslog att underofficerarna vid armén (kustartille- riet) och flottan borde benämnas »kompaniofficerare» resp. >>skeppsoffi- cerare».

Med generalorder nr 1806/1925 reglerades för armén1 underofficerarnas

1 För marinen gällde kungl. brev den 18 december 1925.

tjänsteställning enligt av departementschefen ( prop. 1925: 50 ) uppdragna riktlinjer. Dessa innebar

att den gällande fänriks— och underlöjtnantsgraden uppdelades i två gra- der,

att fanjunkare skulle inneha tjänsteställning i likhet med underlöjtnant, att förvaltare (vid intendenturkåren) under vissa förutsättningar kunde erhålla tjänsteställning i likhet med löjtnant samt i vissa fall i samband med avsked kunde befordras till kapten i armén (marinen) (se bild 2: 10).

Kompaniofficerare | Underofficerare Kapten Löjtnant Fanjunkare, Flaggunderofficer (i förvaltarebeställning) Underlöjtnant Fanjunkare, Flaggunderofficer Fänrik Sergeant, Underofficer 2. gr

Bild 2: 10

1928 års tjänsteställningssakkunniga föreslog (SOU 1929: 8) den ord— ning mellan tj änstegraderna för kompaniofficerare och underofficerare som framgår av bild 2: 11.

Kompaniofficerare Underofficerare Kapten Löjtnant Förste fänrik Underlöjtnant

Fanjunkare, Flaggundero fficer Fänrik

Sergeant, Underofficer 2. gr Bild 2: 11

1930 års försuarskommission föreslog (SOU 1935: 38) att fänriks- och underlöjtnantsgraderna skulle sammanslås till en grad, fänrik,

att fanjunkare skulle placeras före fänrikar men efter löjtnanter samt att förvaltare skulle vid utnämningen placeras i löjtnants i armén tj änste- grad med titel förvaltare (se bild 2: 12).

Kompaniofficerare Underofficerare

Kapten Löjtnant Förvaltare

Fanjunkare, Flaggunderofficer Fänrik

Sergeant, Underofficer 2. gr

Bild 2: 12

Chefen för försvarsdepartementet ansåg ( prop. 1936: 225 ) försvarskom- missionens förslag lämpligt, medan riksdagens särskilda utskott förutsatte att frågan togs upp till prövning och avgörande av Kungl. Maj:t. Ändringar i 1925 års föreskrifter genomfördes efter hand. De innebar huvudsakligen att innehavare av förvaltarebeställning kunde ges fullmakt som löjtnant i armén (marinen). Efter hand som förvaltarebeställningar tillkom jämväl vid fälttygkåren och trängen utsträcktes bestämmelserna att gälla även dessa, liksom kasernförvaltare. Benämningen underlöjtnant avskaffades for- mellt 1937.

Med 1945 års tjänstereglemente genomfördes slutligt den ännu i dag gäl- lande tjänsteställningen (se bild 2: 13).

. 1 j Kompaniofficerare | Underofficerare

Kapten Förvaltare Löjtnant

Fanjunkare, Flaggunderofficer Fänrik

Sergeant, Underofficer 2. gr

Bild 2: 13

I den s. k. departementspromemorian 1946 (SOU 1949: 16) skisserades ett enhetsbefälssystem med följande tjänsteställning för de sammanslagna befälsgrupperna (se bild 2: 14).

Kompaniofficerare | ——

Kapten Kaptenlöjtnant Löjtnant

Bild 2: 14

1948 års befälsutrednings förslag (majoritetsförslaget SOU 1953: 28) innebar följande tjänsteställning (se bild 2: 15).

Kompaniofficerare Kvartermästare

Kapten Kapten Löjtnant, äldre Överkvartermästare Kvartermästare Löjtnant, yngre Fanjunkare Fänrik Översergeant

Sergeant1

'— Reservbefäl.

15

Reservanterna i nämnda utredning (minoritetsförslaget — SOU 1953: 28) föreslog i stället ett enhetsbefälssystem med följande ordning (se bild 2: 16).

Kompaniofficerare _—

Kapten av 1. gr Kapten Löjtnant Löjtnant av 2. gr1 Fänrik

1 Övergångsvis. Bild 2: 16

Chefens för armén förslag 1954 (Ast/O nr 67: 14, 31/5 1954) innebar föl- jande tjänsteställning (se bild 2: 17).

Kompaniofficerare Underofficerare

Kapten

Stabsfanjunkare (Förvaltare) Löjtnant

Fanjunkare Underlöjtnant

Sergeant Fänrik1 Kornett1 1 Värnpliktigt befäl.

Bild 2: 17

1954 års befälsutredning föreslog (SOU 1959: 23) tjänsteställning enligt bild 2: 18 och förutsatte »att den aktiva yrkespersonalens distinktioner så utformas, att under fredsmässiga förhållanden och övningar dess speciella status klart framträder» (jfr kap. 8).

Kompaniofficerare Underofficerare

Kapten

Förvaltare Kapten1 Löjtnant

Fanjunkare Löjtnant1

Fanjunkare2 Fänrik

Sergeant Fänrikz

Sergeant2

1 Reservbefäl och värnpliktigt befäl. 2 Värnpliktigt befäl.

Bild 2: 18

Med statsmakternas beslut 1960 tillkom ytterligare en grupp förvaltare: »truppförvaltare».

L'nderbefäl Underbefälets tjänstegrader i dag är:

Rustmästare (vid flottan förste högbåtsman, vid kustartilleriet flaggfurir) överfurir (vid flottan högbåtsman)1 Furir2 Korpral (vid artilleriet och luftvärnet konstapel) Vicekorpral (vid artilleriet och luftvärnet vicekonstapel) Vid 1800-talets slut var beteckningen »underbefäl» en sammanfattande benämning på underofficerare och manskap. Manskapsklassen bestod av skorpraler» (underbefäl av manskapet) och meniga. »Korprals»-graderna framgår av bild 2: 19.

Vid armén Vid flottan Distinktionskorpral Underofficerskorpral Korpral Korpral (sedermera 1. klass

sjöman) Vicekorpral Bild 2: 19

Med 1914 års härordning ersattes distinktionskorprals-graden av två gra— der: furir av 1.'resp. 2. klassen. Flottans underofficerskorpral gjordes 1919 till »11nderofficer av 3. graden» och hänfördes till underofficersgruppen. Flottans underbefäl benämndes korpraler med tjänsteställning motsvarande furir av 2. klass.

Med 1925 års försvarsordning fördelades beställningarna för underofficer av 3. graden vid flottan på dels underofficer av 2. graden, dels en nyinrät- tad underbefälsgrad: »flaggkorpral». Samtidigt infördes beställningar för långtjänstunderbefäl vid flottan korpraler, vilka skulle benämnas »hög— båtsmän». »Underbefäls>>-begreppet fick redan med 1914 års härordning sin nuvarande betydelse. Underbefälet tillhörde manskapsgruppen och hade de tjänstegrader som framgår av bild 2:20.

Med 1940 års manskapsavlöningsreglemente ändrades korpralstiteln vid flottan till »furir» och gavs högbåtsman en högre ställning än furir. Med 1942 års försvarsbeslut avskaffades flaggkorpralsgraden (den kvarstod dock övergångsvis i åtskilliga år) samt infördes graden »överfurir» vid flygvap- net 1944 tillkom överfurirsbeställningar även vid armén och kustartilleriet.

1 Fältflygare (flygnavigatör) av ]. gr innehar överfurirs tjänstegrad. 2 Fältflygare (flygnavigatör) av 2. gr innehar furirs tjänstegrad.

Vid armén Vid flottan Furir av 1. klass1 Flaggkorpral Furir av 2. klass1 Korpral (Högbåtsman) Korpral Vicekorpral

1 Furir av 1. och 2. klass utgjorde formellt en tjänstegrad (liksom löjtnant, kapten resp. sergeant av 1. och 2. klass); furir av 1. klass hade dock tjänsteställning före furir av 2. klass.

Bild 2: 20

Den högsta underbefälsgraden —— rustmästare (flaggfurir) — tillkom 1957. Genom 1960 års tjänstereglemente fastställdes benämningen »förste hög- båtsman» för flottans motsvarighet till rustmästare. Fr. o. m. 1954 används ej längre beteckningen »manskap».

1948 års befälsutredning (majoritetsförslaget SOU 1953: 28) föreslog att rustmästare skulle ges tjänsteställning i likhet med fänrik och över- sergeant (jfr bild 2: 15).

1954 års befälsutrednings förslag (SOU 1959: 23) innebar att rustmästare och överfurir skulle ges tjänsteställning efter värnpliktig fänrik men före värnpliktig sergeant (jfr kap. 8).

M us ik personal Militärmusiken är en militär personalkår vars personal har särskilda tj änste- titlar, vilka likställs med följande tjänstegrader (bild 2: 21).

Tjänstetitel Tjänstegrad Inspektör för militärmusiken Överstelöjtnant (»musikinspektör») Musikdirektör av 1. graden Major Musikdirektör Kapten Musikförvaltare Förvaltare Musikfanjunkare Fanjunkare Musiksergeant Sergeant Musikfurir Furir Musikkorpral Korpral Musikelev Menig Bild 2: 21

Tidigare har även andra titlar förekommit för musikpersonalen (t. ex. musikstyckj unkare, musikflaggkorpral), vilket sammanhänger med att varje försvarsgren fram till 1960 hade egen musikorganisation.

Vid 1900-talets början räknades musikdirektörer (ej övrig musikpersonal) till civilmilitär personal med underlöjtnants tjänsteklass. Under 1920-talet överfördes musikdirektörerna vid armémusiken till militär personal med löjtnants i några

fall kaptens --— tjänstegrad.1 Tjänstetitlarna kom sedermera att bli musikdirektör av 1. graden (kapten) resp. musikdirektör av 2. graden (löjtnant). 1952 tillkom musikinspektören med majors tjänstegrad. När 1962 en högre beställning för musikdirektör av 1. graden infördes, gavs denna majors grad och musikinspek- tören höjdes till överstelöjtnants grad. Samtidigt tillkom beställningar för musik- förvaltare.

Som resultat av löneöverläggningar 1965 har beställningarna för musikdirek- tör med löjtnants tjänstegrad försvunnit.

Musikpersonalens kategoritillhörighet har vid ett flertal tillfällen tagits upp till behandling. Sålunda föreslog exempelvis 1947 års masikutredning i ett betänkande 1951 (jfr kap. 17) att militärmusikerna skulle hänföras till civilmilitär personal och därvid ges följande nya tjänstebenämningar (bild 2: 22).

Dåvarande benämning Utredningens förslag

Musikinspektör Musikdirektör 1. gr Musikdirektör 1. gr Musikdirektör 2. gr Musikdirektör 2. gr Musikfanjunkare Förste musikmästare Musiksergeant Musikmästare Musikfurir Förste musiker Musikkorpral Musiker Musikvicekorpral Musikvolontär Musikaspirant Musikelev Musikelev

Bild 2 : 22 Hemvärnspersonal

Till den militära personalen hör även hemvärnspersonal. Hemvärnsperso- nalen innehar tj änstegrader enligt bild 2: 23.

Befattning i hemvärnet | Tjänstegrad Kretshemvärnschet Kapten Hemvärnschef, —kompanichef Löjtnant Stf hemvärnschef, musikledare Fänrik Hemvärnsplutonchef, adjutant Sergeant Stf hemvärnsplutonchef Furir Hemvärnsgruppchef Korpral Stf hemvärnsgruppchef Vicekorpral

Bild 2: 23

Sedan hemvärnets tillkomst har endast en ändring av hemvärnsperso— nalens grader ägt rum. Före 1952 hade såväl plutonchef som ställföreträ- dande plutonchef furirs grad, liksom gruppchef och stållföreträdande grupp- chef båda hade korprals grad.

1 Flottans musikdirektörer behöll civilmilitär status betydligt längre än arméns.

Civilmilitär personal

Civilmilitär personal är militär personals vederlikar och innehar tjänste- klasser, som benämns efter de militära tj anstegraderna.

Ingenjörer och Medicinal— Meteorologer och . , Tjansteklass tekniker1 personal= trafikledare Pohspersonal Generalmajor generalläkare Överste (högre) överdirektör arméöverläkare Överste 1. marindirektör överläkare i. 6. stabsövermeteo- överfältvete- rolog rinär Överstelöjtnant direktör av 1. gr 1. byrå-, marin- 1. stabsmeteoro- och flygläkare, log fältläkare och -veterinär, specialläkare, övertandläkare Major direktör av 2. gr regementsläkare 1. stabstrafik— och -veterinär, ledare 1. byrå- och flyg- läkare, marinläkare av Lgr, 1. tandläkare Kapten ingenjör av 1. gr bataljonsläkare stabsmeteorolog och -veterinär, och -trafikle- marin- och flyg- dare, läkare av 1. gr, 1. trafikledare, ögonläkare meteorolog Löjtnant ingenjör läkare av 2. gr, meteorolog, tandläkare, trafikledare extra tandläkare Fänrik underingenjör meteorolog, trafikledare Förvaltare förrådsförvaltare, överkonstapel 1. verkmästare Fanjunkare 1. tyghantver- bitr. överkonsta- kare, pel, 1. mästare 1. flottiljpolis, inspektions- konstapel Sergeant tyghantverkare, trafikledare konstapel mästare Rustmästare 1. tekniker flottiljpolis Överfurir tekniker flottiljpolis Furir bitr. tekniker

1 Personal vid tygtekniska kåren (armédirektörer, '-ingenj'örer osv.), mariningenjörkåren (marindirektörer, -ingenjörer osv.) och flygvapnet (flygdirektörer, -ingenjörer osv.). " Personal vid fältläkarkåren, marinläkarkåren, flygvapnet, fältveterinärkåren och försvarets sjukvårdsstyrelse samt militärtandläkarpersonal. 3 Marinens varvspolispersonal samt flottiljpolispersonal vid flygvapnet.

Bild 2: 24

Den fast anställda civilmilitära personalens tjänsteklasser regleras genom föreskrifter i tjänstereglemente för krigsmakten. Principerna för vilka tj äns- teklasser som innehas av olika beställningshavare framgår av bild 2: 24. Civilmilitära tjänstemän kan i vissa fall tilläggas högre tjänsteklass än som anges i bild 2: 24.

Civil personal Civil personal kan inneha tjänstegrupper, som benämns efter de militära tj änstegraderna. Civil personal sägs därvid vara likställd med den som inne— , har motsvarande tjänstegrad (-klass). ; I 1960 års tjänstereglemente för krigsmakten sägs att Kungl. Maj:t skall ) förordna om civil personals hänförande till tjänstegrupper. Så har ännu ej l skett. 1961 års förordnandeutredning (FUR 61), som bl.a. haft i uppdrag att utreda frågan, anser att ett tjänstegruppsystem i första hand erfordras för krigsorganisationens behov och således främst bör avse civila krigshe- fattningar (jfr kap. 8). FUR 61 lämnar inte något konkret förslag till place- ring i tjänstegrupper utan föreslår att placeringen får utföras av myndig- heter, som upprättar mobiliseringstabeller, och samordnas av överbefälha- varen.

Tillfälliga föreskrifter har meddelats genom generalorder nr 1184/1964:

»Värnpliktig och krigsfrivillig personal tillhörande grupper som genom TjRK 1960 års upplaga överförts från civilmilitär till civil personal må i avvaktan på att Kungl. Maj:t framdeles meddelar föreskrifter i ämnet — under tjänstgöring vid krigsmakten förordnas såsom civihnilitär personal. Därvid skola gällande för- ordnandeföreskrifter för värnpliktiga civilmilitära tjänstemän äga motsvarande tillämpning.»

Tjänsteställning

Den inbördes turordningen i tjänsten —- tjänsteställningen bestäms av faktorer, som framgår av följande schema, och i den ordning faktorerna upptas i schemat. Schemat utgör endast en grov sammanfattning av före— skrifterna i Tj RK kap. 4.

1. Högre tjänstegrad (-klass. -grupp) går före lägre. 2. Viss ordning mellan personalen: a. fast anställd personal (utom under b. nedan nämnd) samt civila tjänstemän, b. fast anställd personal, som utnämnts inom försvarsgren eller tillagts tjänste- grad (-k1ass), c. värnpliktig personal, d. krigsfrivillig personal, e. hemvärnspersonal, f. övrig personal.

3. Högre tjänsteålder "går före lägre) 4. Viss ordning mellan personalen: a. militär personal, b. civilmilitär personal, c. civil personal samt inom t. ex. den fast anställda militära personalen: personal på aktiv stat, personal på reservstat, personal på disponibilitetsstat, överstatsanställd personal, (musikelever) , personal i reserv, väg- och vattenbyggnadskårens personal. Inbördes tjänsteställning i närmast lägre tjänstegrad ( -kIass, -grupp). '. Turordning från senaste gemensamma utbildning före antagning i officers resp. underofficers tjänstegrad (-klass, -grupp) eller enligt vid anställningen bestämd turordning.

7. Viss ordning vid »gemensam uppställning» (TjRK kap. 14: 9)'-'. Av de uppräknade faktorerna är de tre första de mest betydelsefulla.

Tjänsteställning — lönegrad

Endast en mindre del av krigsmaktens personal _ den fast anställda per— sonalen avlönas efter kollektivavtal (tidigare Saar) i lönegradsplacerade tjänster (beställningar). Många av tjänsterna för fast anställd militär per- sonal har visserligen tjänstebenämningar i form av tjänstegrader, men även andra benämningar förekommer (t. ex. truppslagsinspektör, sektionschef, re- gementschef, regementsofficer, underofficer, underbefäl). Fast anställd civil- militär och civil personals tjänster benämns inte med tjänsteklasser eller tjänstegrupper.

Även om motiven för tilläggande av högre tjänstegrad (-klass, -grupp) kan vara desamma som för högre lönegradsplacering föreligger inte en full- ständig överensstämmelse mellan lönegrad och tjänsteställning. Sålunda om- fattar generalmajors tjänstegrad flera lönegrader. En överste i lönegrad B 5 kan ha högre tjänsteställning än en överste i lönegrad C 1. En förvaltare i lönegrad A 17 har högre tjänsteställning än en löjtnant i samma lönegrad. Civilmilitär personal kan ha högre tjänsteställning än militär personal i högre lönegrad.

Den ojämförligt största delen av krigsmaktens personal —— värnpliktiga,

1 Tjänsteålder räknas bl.a. för kompaniofficerare tillhörande stampersonal, från dagen för officersexamen (bestämmelsen dateras från är 1903); för fast anställt underbefäl från dagen för anställning i furirs tjänstegrad; för huvuddelen av övrig personal (t. ex. uoff, resoff, vpl personal, regoff) från dagen för ut- nämning i innehavd tjänstegrad (-klass, -grupp). 2 Generella tjänsteställningsföreträden för personal vid vissa regementen och kårer t. ex. gardesregementena togs bort med kungl. brev den 5 maj 1870.

krigsfrivilliga m.fl. _— avlönas efter särskilda föreskrifter, vilka inte inne- håller direkta motsvarigheter till lönegrader.

Det är således inte möjligt att basera ett generellt gällande tjänsteställ- ningssystem på lönesättningen för den aktiva personalen. Detta framhävs ytterligare av att vid tillsättande av på senare tid tillkomna »Ar»- och »Br»- tjänster i staber och förvaltningar, innehavaren samtidigt inte automatiskt utnämns i den tjänstegrad som i andra fall anses motsvara lönegraden.

KAPITEL 3

Befordran, förordnande och konstituering

Krigsmaktens personal uppflyttas till högre tj änstegrad (motsvarande) efter särskilda föreskrifter för varje personalkategori. Uppflyttning till högre tjänstegrad benämns generellt för fast anställd personal »befordran» och för värnpliktig personal m.fl. »förordnande». Vid mobilisering och bered- skapstillstånd kan dessutom »konstituering» ske.

Befordran av fast anställd personal

Stampersonal

Bestämmelser om villkor för befordran av militär personal på aktiv stat finns i kungl. brev den 3 december 1965. För civilmilitär personal gäller i princip liknande bestämmelser, vilka återfinns i instruktioner o. (1. för de civilmilitära personalkårerna.

Stampersonalens befordringssystem är i stor utsträckning sammankopplat med förekomsten av lönegradsplacerade tjänster. Befordran till högre tjäns- tegrad sker nämligen i regel när tjänst blivit vakant (befordran vid perso- nalkår o.d.).

Utöver »vid»-befordran finns jämlikt »befordringsbrevet» även möjlighe- ter till befordran i personalkår eller inom försvarsgren, vilket innebär att den befordrade utnämns till högre tjänstegrad utan att han erhåller högre tjänst. >>I»-befordran utnyttjas främst i kombination med vikariatslöneför- ordnande i vakant tjänst eller befordran till högre tjänst utanför personal- kår (vid stab, förvaltning 0. d.).

Som separat företeelse sker >>i>>- eller »inom»-befordran mycket sparsamt. Härmed menas då exempelvis befordran »när det på grund av ojämnheter i befordringsförhållandena anses nödvändigt för att behålla tjänstemannen vid oförändrad tjänsteställning i förhållande till annan tjänsteman vid samma personalkår, som befordras till högre tjänst eller erhåller högre tjänstegrad» (syftet med »i»-befordran jämlikt »befordringsbrevet» 29 å).

Förutom allmänna krav på duglighet, pålitlighet, lämplighet m.m. finns för befordran föreskrivet vissa fordringar på fullgjord tjänstetid och genom- gången utbildning. Sådana fordringar för militär personal framgär av bild 3: 1.

Fordringar Befordran till1 Med godkännande . Innehavd tj änst1 vitsord genom- fgågåcå gången utbildning ] Furir Instruktörsaspirant2 Föreskriven utbild- ninga Överfurir Furir — 4 år Rustmästare Överfurir 12 år som under— befäl (lägst furir) Sergeant Furir eller överfurir Underofficersutbild- —— ning”l Fanjunkare Sergeant 5 -— Förvaltare Fanjunkare Särskild utbildning, — om sådan är före- skriven6 Fänrik Officersaspirant Officersutbildning7 -— Löjtnant Fänrik —— 2 år som fänrik Kapten Löjtnant 5 8 år som officer

1 Anges här endast med arméns tjänstebenämningar. " Vid flottan och flygvapnet: furirsaspirant. 3 T. ex. vid armén: instruktörsskola I. 4 T. ex. vid armén: underofficerskurs vid arméns underofficersskola (AUS). 5 Endast vid armén: truppslagsunderofficersskola samt i förekommande fall särskild utbildning för fanjunkare vid fortifikationskåren eller fälttygkåren. ” Särskild utbildning föreskrives inte för befordran till »truppförvaltare». 7 T. ex. vid armén: krigsskolans äldre kurs. " Vid armén: truppslagsofficersskola, vid marinen och flygvapnet: allmän kurs vid militär— högskolan (MHS).

Bild 3: 1

Vid befordran till regementsofficer (utom i Ar- och Br-tjänster) skall en befordringsberedning pröva och värdesätta officerens lämplighet härför.

Eftersom stampersonalens befordran sker inom ett flertal befordringsen- heter (personalkårer) förekommer befordringsoj ämnheter mellan olika för- svarsgrenars (vapenslags, truppslags, förbands) personal och mellan per- sonal tillhörande olika kategorier.

Som underlag för jämförelser redovisas i bild 3: 2 vissa befordringsåldrar för stampersonal. Värdena är aritmetiska medelvärden framräknade ur 1966 års rulla. Första siffran avser levnadsålder, andra siffran tjänstetid i år som officer resp. underofficer (vederlikar), i bägge fallen vid utnämningstillfället.

Under 1950-talet försämrades befordringsmöjligheterna till kapten och fanjunkare beroende på minskade avgångar bland de under beredskapsåren rekryterade beställningshavarna i nämnda grader. För att i någon mån ut- jämna dessa befordringsojämnheter medgavs att personliga vikariat i kap- tens- och fanjunkarebeställningar fick tilldelas löjtnanter med 13 års tj änste- tid som officer resp. sergeanter med 17 års tjänst från furirsbefordran.

Levnadsålder och tjänstetid (år) vid utnämning i tjänst Personalkår m. m. med tjänstegrad/tjänsteklass såsom Utnämningsår

Överste Öv.löjtn. Major | Kapten [Löjtnantl Förvalt. IFanjunk.

MILITÄR PERSONAL Armén 1963 49/27 45/23 43/20 35/11 26/ 2 43/16 35/ 9 1964 48/25 45/22 43/20 34/10 26/ 2 43/17 33/ 7 1965 49/27 45/22 44/20 33/ 9 25/ 2 43/17 31/ 3 Flottan 1963 47/26 43/20 40/18 35/11 25/ 2 48/21 38/11 1964 46/24 45/23 42/19 33/10 26/ 2 47/21 35/ 9 1965 48/25 45/21 42/18 33/ 9 25/ 2 48/22 32/ 6 Kustartilleriet 1963 45/25 44/21 43/20 33/10 26/ 2 45/20 38/12 1964 46/22 44/22 42/19 33/ 9 26/ 2 44/19 38/11 1965 __ 46/23 42/18 31/ 8 26/ 2 46/20 36/ 9 Flygvapnet 1963 43/21 41/18 39/15 33/ 8 26/ 2 42/17 37/10

1964 45/22 43/20 41/16 32/8 26/2 42/18 34/5 1965 45/22 41/18 40/16 31/8 26/2 42/16 31/4

CIVILMIL ITÄR PER-

SONAL Tygtekniska totalt| 47/10 45/10 kåren 1963 42/12 27/ 1 42/ 9 1964 42/ 6 25/— 48/13 1965 34/ 4 26/ 1 44/12 Marining.kären1 totalt4 51/23 28/ 2 25/—— 1963 40/14 33/ 8 1964 46/13 32/ 7 1965 (45/19) (32/ 6) Flygingpersonal totalt| 45/16 1963 40/13 33/ 4 28/ 1 25/—— 42/11 1964 38/ 8 32/ 4 26/ 1 25/—— 47/18 1965 34/ 5 37/ 1 28/ 1 26/— 45/15 Fältläkarki'iren2 totalt' 46/13 41/ 8 36/ 1 Marinläkarkåren totalt4 43/15 46/ 9 33/ 5 Flygläkarpersonal3 totalt4 48/15 43/ 8 38/ 4 Meteorologer totalt1 35/ 9 35/ 6 25/ 2

1 I kaptens och löjtnants tjänsteklasser endast medräknade mariningenjörer linje H. ” I kaptens tjänsteklass endast medräknade bataljonsläkare. 3 I kaptens tj änsteklass endast medräknade flygläkare av 1. graden. 4 Genomsnitt av flera utnämningsår.

Bild 3: 2 Reservpersonal Befordran av reservpersonal regleras i reservbefälskungörelsen (SFS 1962: 309). Befordran till kaptens tjänstegrad (-k1ass) sker i regel efter fullgjord första tjänstgöringsperiod, vilken av läkar- och veterinärpersonal skall full- göras inom 4 år från reservanställningen och av övrigt reservbefäl före ut— gången av det kalenderår, varunder vederbörande uppnår 36 års ålder.

F örordnande av värnpliktig personal m.fl.

För förordnande till värnpliktigt befäl m.fl. gäller särskilda förordnande- föreskrifter, utfärdade med stöd av kungl. brev den 29 oktober 1943 och

29 november 1946 (kvinnlig personal). Sådana föreskrifter finns för värn- pliktig och krigsfrivillig militär1 och civilmilitär personal samt kvinnlig per- sonal.

För förordnande anges i föreskrifterna krav på bl. a. genomgången utbild- ning och fullgjord tjänstgöring. I princip får förordnande ske när kompe- tensgivande utbildning (tjänstgöring) genomgåtts (fullgjorts), men i vissa fall sker förordnande först viss tid därefter (med hänsyn bl.a. till yrkes— befälets befordringsförhållanden).

För förordnande i närmast högre tjänstegrad på grund av frivillig utbild- ning gäller att vederbörande skall ha »godkänts i frivillig hefordringskurs för ifrågavarande högre tjänstegrad2 samt i förekommande fall fullgjort till vissa befordringskurser hörande tjänstgöring». Dessutom skall följande lägs- ta levnadsålder ha uppnåtts, nämligen vid förordnande till sergeant eller löjtnant 27 år fanjunkare eller kapten _ 38 år

Konstituering av personal vid beredskapstillstånd

Konstitutering av personal i krigsorganisationen regleras av särskilda före- skrifter för de olika försvarsgrenarna3, vilka har utfärdats som tillämpning av kung]. brev den 3 december 1943 och 21 november 1947. Föreskrifterna omfattar all personal —— militär, civilmilitär och civil —— samt gäller >>vid mobilisering och förstärkt försvarsberedskap m.m.».

Föreskrifterna innebär i princip att krigsplacerad personal skall vid be- hov kunna konstitueras till den lägsta mot krigsbefattningen svarande t jäns- tegraden (tjänsteklassen) så länge befattningen uppehålls. Civil personal kan enligt samma grunder konstitueras till »försvarstjänstemän», t. ex. »in- genjör, likställd med kapten».

De tjänstegrader (-klasser), som anses svara mot krigsbefattningarna anges i konstitueringsföreskrifterna genom en tolkning av krigsplacerings- anvisningarna i vederbörliga mobiliseringstabeller. Gällande sådan tolkning av anvisningarna rörande militär personal i arméns4 mobiliseringstabeller framgår av bild 3: 3.

Som jämförelse kan nämnas att i hittills gällande mobiliseringstabeller för armén har vissa normgivande befattningar inom bataljon i regel redo- visats på sätt som framgår av tabell i bild 3: 4. I tabellen anges dessutom den högsta tjänstegrad till vilken konstituering jämlikt konstitueringsföre- skrifterna är möjlig.

1 T. ex. »Arméns förordnandeföreskrifter för värnpliktigt befäl» fastställda med go nr 2406/ 1953. Motsvarande föreskrifter för flottan, kustartilleriet och flygvapnet är fastställda med go 111221.5(2uor/s192113,r 3885/1953 resp. 4738/1949. 3 T. ex. »Arméns konstitueringsföreskrifter» fastställda med go nr 3811/1943. ' Föreskrifterna är likartade för samtliga försvarsgrenar.

Krigsbefattning enligt mobilise- ringstabells Mot befattningen svarande tjänstegrader1 personalkolum- anmärknings- (lägsta graden kursiverad) ner kolumn Regoff (högre) General Generalsperson, överste » » Överste Överste, överstelöjtnant » » Överstelöjtnant, major, kapten Kaptener Kapten, löjtnant Suboff —— Löjtnant, fänrik, fanjunkare, sergeant Uoff Fanjunkare Fanjunkare, sergeant » Sergeant, furir Furirer ——- Furir, korpral, vicekorpral Övr. ubef — Korpral, Vicekorpral, menig

1 Föreskrifterna har inte ändrats sedan tillkomsten 1943, varför tjänstegraderna förvaltare, rustmästare och överfurir ej nämns.

Bild 3: 3 Befattning i Tjänstegrad enligt mobiliseringstabells Konstituerin g krigsorganisationen personalkolumner anmärkningskol. molhg tm

Bataljonschef Regoff (högre) Kapten Stf bataljonschef Kaptener Löjtnant Kompanichef Kaptener Löjtnant Stf kompanichef Suboff Löjtnant Löjtnant Plutonchef Snboff Sergeant Stf plutonchet Uoff Furir Gruppchef Furirer Vicekorpral Stf gruppchef Övr. ubef -—

Bild 3: 4

Konstituering till regementsofficers och högre tjänstegrad verkställs av Kungl. Maj:t, men förslag härom förutsätts avges enligt de principer som anges i förordnandeföreskrifterna.

I föreskrifterna ges ett uttryckligt förbud mot konstituering till högre grad än den mot befattningen svarande lägsta graden. Undantag härifrån utgör konstituering av

a) värnpliktig och krigsfrivillig, som tidigare innehaft högre grad,

b) krigsfrivillig över värnpliktsåldern, som efter 12 månaders tjänstgö- ring ådagalagt framstående duglighet såsom konstituerad i den lägsta graden (konstituering till närmast högre grad); samt

c) fast anställda kompaniofficerare och underofficerare, som uppfyller i vederbörliga befordringsföreskrifter angivna fordringar för befordran till högre grad.

Föreskrifterna innebär att konstituering kan ske relativt sparsamt. Sådan kommer att ske huvudsakligen för personal som innehar väsentligt lägre

tj änstegrad än den grad som anses motsvara krigsbefattningen (t. ex. kap- ten — kompanichef ). En löjtnant som krigsplacerats som kompanichef kan således inte konstitueras till kapten med mindre han är officer på aktiv stat-med minst 8 tjänsteår. Enligt föreskrifterna förutsätts ej heller en överste som krigsplacerats i »generalsbefattning» bliva konstituerad.

Det bör påpekas att föreskrifterna -— på grund av sin ålder — inte ger möjlighet till konstituering i förvaltare-, rustmästare- och överfurirsgra— derna, men väl att en aktiv fanjunkare som kompanichef kan konstitueras till löjtnant.

Sammanfattning

För stampersonal sker befordran till högre tjänstegrad (-klass) i regel när mot graden svarande tjänst blivit vakant.

För reservpersonal, värnpliktig personal m. fl. sker befordran/förordnande i högre tjänstegrad (-k1ass) i princip när kompetensgivande utbildning (tjänstgöring) genomgåtts ( fullgjorts).

Vid beredskapstillstånd 0. (1. kan vid behov och i viss begränsad utsträck- ning konstituering ske i en mot krigsbefattningen svarande (lägsta) t jänste- grad (-klass).

KAPITEL 4

Arméns befälsordning av år 1960

I det följande redogörs för huvuddragen av den befälsordning för armén, som efter förslag av 1954 års befälsutredning (SOU 1959: 23) antogs av statsmakterna år 1960 (prop. 1960: 109, SU 113, rskr 290). Av intresse för bedömning av tjänsteställningsfrågor är främst personalens uppgifter och den utbildning som har ansetts erforderlig för att göra befattningshavarna lämpade att bestrida uppgifterna. Särskild tonvikt läggs därvid vid krigs- uppgifterna.

Aktivt yrkesbefäl

Det aktiva yrkesbefälet skall bestå av tre grupper, nämligen

en grupp, som i krig för lägst bataljon och i fred leder utbildningen vid lägst kompani, f. n. benämnd officerare;

en grupp, som i fred leder utbildning av pluton och i krig för kompani eller bestrider andra viktiga med fredsutbildningskompetensen korrespon- derande uppgifter, f.n. benämnd underofficerare;

en grupp, som i fred utbildar grupp eller avdelning och i krig bestrider i första hand uppgifterna som kvartermästare vid kompani, f.n. benämnd underbefäl.

Kompetens för placering i krigs- och fredsbefattning erhålls genom utbild- ning (teoretisk och praktisk). Viss utbildning är gemensam för all personal inom vederbörlig befälsgrupp och skall oavsett eventuell (senare) special- inriktning genomgås av all befälsgruppens personal. Sådan obligatorisk utbildning omfattar dels utbildning före inträde i befälsgruppen, dels vidare- utbildning inom gruppen.

Utbildningen är i möjligaste män från början inriktad mot slutmålet för vederbörlig befälsgrupp. Enligt 1960 års befälsordning utbildas sålunda i princip inte blivande fältkompanichefer först till gruppchefer, därefter till plutonchefs ställföreträdare osv. För att under den fortlöpande gången av utbildningen ge vederbörande erforderlig erfarenhet av olika uppgiftsnivåer sker dock placering i krigsbefattningar som är lägre än den utbildningen slutligt syftar till. Målsättningen för den skolmässiga utbildning som före— går sådan krigsplacering är avgränsad i anslutning härtill.

Kompetensgivande obligatorisk utbildning till och som officer framgår av bild 4: 1.

Utbildningstid i månader . .. Utbildningskurs (skola) / tjänstgöring lil/[(edförlkompeteårs for skolmässig praktisk rigsp acermg S som Förberedande plutonchefsskola (FPCS) ....................... 17 Aspirantskola (AspS) ............. 18 Trupptjänstgöring ................ 7 Krigsskola, yngre kurs (KS YK) . . . 5 Trupptjänstgöring ................ 1,5 Krigsskola, äldre kurs (KS ÅK) — officersexamen ................. 10,5 Plutch/Batadj Trupptjänstgöring ................ 24 Truppslagsofficersskola (OS) ....... 26 Kompch stf Trupptjänstgöring ................ 36 Kompch Trupptjänstgöring ................ 18 Militärhögskola, allmän kurs (MHS AK) .......................... 8,5 (Batch stf) Trupptjänstgöring ................ ca 36 Batch Summa 45 122,5 167,5 |

1 Omläggning av utbildningen till aktiv officer — främst FPCS och AspS med anledning av nytt system för värnpliktsutbildning torde komma att ske under år 1967 (jfr SOU 1965: 68 sid. 246).

” Truppslagsotficersskolan kanlutsträckas längre tid än sex månader.

Bild 4: 1

Under utbildningen till officer förordnas vederbörande enligt gällande förordnandeföreskrifter till

värnpliktig korpral efter minst sex månaders utbildning,

värnpliktig farir efter aspirantskolans slut samt värnpliktig sergeant efter fullgjorda 21 månaders tjänstgöring.

En officer med normal utbildningsgång kan beräknas få kompetens för krigsplacering i befattning som kompanichefs ställföreträdare — batal- jonschef vid de levnadsåldrar, som framgår av bild 4: 2.

22 23 24 25 26 27 28 7.9 30 31 32 33 34 35 Ålder:: ' | |? | ' v

.— :. ... .. i-

| KS : os" 1_,

lt

Efter allmän högskole-

kurs kri s lacerin 5- Efter lruppslcggslpöl- bor somgbZtch stf (gmöj- CGTSSkPIG (O ) rlgs- ligen) och senare som batch placermgbar som kompch stf och senare som kompch

Bild 4: 2

Ur förarbetena till befälsordningen har om truppslagsofficersskolan och allmän högskolekurs inhämtats följande. Truppslagsofficersskola »bör till tiden förläggas till normalt 2 år efter krigsskolans slut». (Prop. 1960: 109 sid. 52)

»Efter skolans slut bör officeren — — — vara tillräckligt utbildad för att kunna krigsplaceras som ställföreträdande kompanichef eller bekläda subalternofficers- befattningar inom brigad— och bataljonsstab. Däremot kan han icke anses mogen att direkt efter skolans slut uppehålla kompanichefsbefattning i fält. Härför krävs praktisk övning i denna befattning under åtminstone tre vinterhalvår». (SOU 1959: 23 sid. 227 )

Allmän högskolekurs

»om ca 8 månader —» »— _— bör genomgås vid omkring 30 års ålder — — _». (Prop. 1960z109 sid. 52)

»Efter genomgången allmän krigshögskolekurs kan officer i avsaknad av till- räcklig truppföringspraktik icke anses omedelbart placeringsbar som fältbataljons— chef. Möjligen kan han placeras som bataljonschefs ställföreträdare. Han har emel— lertid fått en sådan grundlig teoretisk skolning, att han efter några års träning i bataljonschefsbefattning vid årsklassens tillämpade utbildningsskeden och där- efter tjänstgöring som bataljonschef vid krigsförband kan krigsplaceras som batal- jonschef i fält dvs. normalt i 34—35-årsåldern.» (SOU 1959:23 sid. 233)

Underofficerare Kompetensgivande obligatorisk utbildning till och som underofficer fram- går av bild 4: 3.

Utbildningstid i månader Me dför kom etens för Utbildningskurs (skola tjänstgöring ' . 'p ) / skolmässig praktisk krigsplacering såsom Befälsskola I (BSI) .............. 11 _ - Instruktörsskola I (IS I) .......... 12 Plutch stf Trupptjänstgöring ................ 24 Instruktörsskola II (IS 11) ........ 4 (Plutch stf) Trupptjänstgöring ................ 3,5 (Trupptj änstgöring vid FL—studier) . (5—10) Arméns underofficersskola (AUS) —— underofficersexamen ............ 10,5 Plutch Trupptjänstgöring ................ 24 Truppslagsunderofficersskola (UOS) 16 Trupptjänstgöring ................ 24—36 Kompch/Kompch stf Summa 43,5 81,5 125 |

1 Truppslagsunderofficersskolan kan utsträckas längre tid än sex månader. Bild 4: 3

Den aktive underofficeren skall normalt erhålla kompetens för krigspla- cering vid de levnadsåldrar, som framgår av bild 4: 4.

l (lämplig som krigsplaceringsbar plutch ' fred)

som kompch stf eller kompch

Bild 4: 4

Om truppslagsskolan säger befälsutredningen.

»Normalt torde den aktive underofficeren efter tjänstgöring som ställföreträ- dande plutonchef vid två årsklasser värnpliktiga ha erhållit sådan yrkesrutin, att han med fullt utbyte kan beräknas tillgodogöra sig den slutliga skolningen för sina krigs- och fredsuppgifter vid förberörda särskilda kurs». (SOU 1959: 23 sid. 255)

»Efter genomgången truppslagsskola är underofficeren emellertid icke färdig för sin krigsbefattning som kompanichef. Härför kräves ytterligare träning under 2 a 3 år som förare av kompani. -— -— Därefter torde underofficeren ha nått den allmänna mognad, erfarenhet och rutin i yrket, att han kan krigsplaceras som ställföreträdande kompanichef eller kompanichef i krigsorganisationen». (SOU 1959: 23 sid. 258)

En vid AUS utbildad underofficer skall för övergång till officerskarriären avlägga dels studentexamen (vid försvarets läroverk), dels därefter genomgå krigsskolans äldre kurs.

Underofficer som genomgått truppslagsskola behöver dock inte genomgå krigsskolekurs. Truppslagsskolan

»har nämligen givits ett sådant kvalitetsmässigt sett omfattande innehåll, att den i väsentliga ämnesgrupper i det närmaste är jämförbar med krigsskolans utbild- ning». (SOU 1959: 23 sid. 275)

En underofficer som på detta sätt övergår till officerskarriären fullgör således en utbildningsgång enligt bild 4: 5.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Ålder::tlllllllllll=% '-'1 ]— Aus 139,- . # Studentexamen Efter allmän högskole- ochofflcers- kurs krigsplacerings- ulnammng har som batch stf (möj-

ligen) och senare som batch

Bild 4: 5 4—614866

Det är att observera att 1954 års befälsutredning inte angett huruvida en underofficer vid denna »övergångsväg» skall genomgå truppslagsofficers- skola. Beträffande allmän högskolekurs rekommenderar dock utredningen:

»— — — en denna väg rekryterad officer kan genomgå av utredningen före- slagen allmän högskolekurs 3—4 år efter officersutnämningen eller vid en unge- färlig ålder av 33—34 år». (SOU 1959: 23 sid. 276)

Under-befäl

Kompetensgivande obligatorisk utbildning till och som underbefäl framgår av bild 4: 6.

Utbildningstid i månader Medför kompetens för

krigsplacering såsom

Utbildningskurs (skola) / tjänstgöring skolmässig praktisk

Befälsskola I (BS I) ............. 11 Instruktörsskola I (IS I) .......... 12 Plutch stf Trupptjänstgöring ................ Instruktörsskola 11 (IS II) ........ 4 (Plutch stf) Trupptjänstgöring ................ Kvartermästarkurs (UbefS) ....... 4 Kompkvm

Summa 31 79 |

Bild 4: 6

Under utbildningen förordnas elev vid befälsskola I till värnpliktig vice- korpral efter ca sju månaders utbildning. Efter befälsskola I sker anställ— ning som instruktörsaspirant med korprals tjänstegrad.

Utbildningen genomgås normalt vid levnadsåldrar, som framgår av bild 4: 7.

? Särskild '

omskol— ' Efter kvarlermaslquurs nings- (Fredspla-

krigsplaceringsbur som kurs cering: kompkvm kompadj e.d.)

Bild 4: 7

Om kvartermästarkurs och särskild omskolningskurs sägs följande. Kvartermästarkurs »— — med en varaktighet av omkring 4 månader». (SOU 1959: 23 sid. 271, jfr prop. 1960: 109 sid. 55) »Utbildningen vid kvartermästarskola bör inläggas så tidigt efter avslutad in-

struktörsskola II och ges ett sådant innehåll, att krigsplacering som kvartermäs- tare vid fältkompani kan ske i anslutning till skolans avslutande». (SOU 1959: 23 sid. 267)

»— — — kvartermästarkursen bör genomgås redan omkring två år efter in- struktörsskola II». (SOU 1959: 23 sid. 272)

Särskild omskolningskurs »Det underbefäl som i tidigare sammanhang föreslagits skola efter 40-årsåldern placeras bl. a. såsom kompaniadjutanter i fred, bör före tillträdandet av dessa befattningar genomgå en särskild omskolningskurs på omkring fyra veckor i stabs-, expeditions- och förvaltningstjänst». (SOU 1959: 23 sid. 272)

Ovan redovisad utbildning för samtliga tre befälsgrupper syftar till be— fattningar inom såväl krigs- som fredsorganisationerna.

Officersgruppens utbildning för uppgifter över fältbataljons-(fredskom- pani)chefsnivå tar vid efter genomgången allmän militärhögskolekurs. Så- dan utbildning är dock inte obligatorisk för all personal inom gruppen.

Värnpliktsbefäl

Utbildningen till värnpliktsbefäl har på senare tid behandlats förutom av 1954 års befälsutredning — av 1960 års värnpliktsutredning (VU 60). Utbildning till värnpliktsbefäl enligt 1960 års befälsordning (ej VU 60) företer inga skiljaktigheter i fråga om utbildningstidens längd gentemot 1950-talets utbildningssystem. Officersutbildningens innehåll har däremot radikalt omändrats och innefattar inom den oförändrade tiden om sex må- nader även ca två månaders praktisk tjänstgöring vid trupp, detta

»med hänsyn till nödvändigheten att direkt efter kadettutbildningens slut kunna krigsplacera de värnpliktiga officerarna som plutonchefer i de organiserade fält- " förbanden — — __». (SOU 1959: 23 sid. 322) .

Underofficersutbildningens innehåll och uppläggning har också genom- gripande förändrats.

Inom denna har enligt befälsordningen vidare utbildning till värnpliktiga kvartermästare och stabsunderofficerare tillkommit.

Det förslag, som 1960 års värnpliktsutredning framlagt (SOU 1965: 68) och som antagits av statsmakterna 1966 "(prop. 1966: 106, BU 48, rskr 271), innebär bl. a. en till tiden något utökad repetitionsutbildning för samtliga befälsuttagna värnpliktiga ävensom en ökning av antalet övningstillfällen. En avkortning av grundutbildningen för officersuttagna värnpliktiga med tre månader har införts.

Värnpliktsbefälets utbildning syftar enbart till befattningar inom krigs- organisationen. Underbefälsuttagna värnpliktiga utbildas till gruppchefer (-s ställföreträdare), underofficersuttagna till troppchefer, plutonchefs ställ- företrädare, kvartermästare och stabsunderofficerare samt officersuttagna till plutonchefer enligt den generella utbildningsgång, som framgår av tabell

i bild 4: 8. I tabellen redovisas dels utbildningssystemet enligt 1960 års befälsordning (förkortat: BO 60), dels det nya utbildningssystemet baserat på 1960 års värnpliktsutrednings förslag.

Utbildningstid i månader

. . Medför kompetens Utbildmngskurs .. . .. . . .. . . skolmass1g praktisk for kr1gsplacer1ng (skola) / tjanstgormg såsom

BO 60 VU 60 B0 60 VU 60

UNDERBEFÄLSUTTAGNA VPL Befälsskola (Gruppchefsskola) (BefS) ...................... Grpch/Grpch stf

Summa BO 60 10,5 1

Summa VU 60 11

UNDEROFFICERSUTTAGNA VPL Förberedande plutonchefs- (kvar- termästar—, stabsunderofficers-) skola (FPCS) ................ Plutch stf Plutonchefs- (kvartermästar-, Kompkvm stabsunderofflcers-)skola (PCS) . Stabsuoff

Summa BO 60 15 Summa VU 60 15

OFFICERSUTTAGNA VPL Förberedande plutonchefsskola (FPCS). . . . . . ............... Plutonchefsskola (PCS) ......... . Plutch stf Kadettskola (KadS) ............ Plutch

Summa BO 60 21 Summa VU 60 15 18

Bild 4: 8

Härtill kommer för samtliga grupper i det intill år 1967 gällande utbild- ningssystemet :

sammanlagt fyra månaders befäls- och repetitionsövningar och sammanlagt en månads särskilda befälsövningar. I det nya utbildningssystemet (VU 60) skall repetitionsutbildningen (krigs- förbandsövningar, särskilda övningar och mobiliseringsövningar) omfatta för personal i underbefälsbefattningar sammanlagt ca fyra månaders ut- bildning." samt för personal i officers- och underofficersbefattningar sam- manlagt ca sex månaders utbildning.

Enligt gällande förordnandeföreskrifter förordnas underbefälsuttagen värnpliktig till värnpliktig vicekorpral efter ca sjvu månaders utbildning och till värnpliktig korpral efter första tjänstgöringens (grundutbildningens) slut.

Underofficers- eller officersutt-agen värnpliktig förordnas till värnpliktig

korpral efter ca sex månaders utbildning och till värnpliktig furir efter plutonchefsskolans slut. ' '

Förordnande till värnpliktig sergeant sker för officersuttagen värnpliktig efter genomgången kadettskola och fullgjorda 21 månaders utbildning samt för underofficersuttagen normalt ett år efter plutonchefsskolans slut. För officersuttagen värnpliktig sker därefter förordnande till värnpliktig fänrik normalt två efter plutonchefsskolans slut.

Utöver ovan angiven obligatorisk utbildning till värnpliktsbefäl kan värn— pliktig genomgå frivillig utbildning för att bibehålla eller öka vunnen kom- petens för krigsbefattning. Genom att inom den frivilliga befälsutbildningen (FBU) genomgå befordringskurser (Bk) kan vederbörande erhålla högre tjänstegrad än den, till vilken de förordnats efter genomgången (fullgjord) obligatorisk utbildning (tjänstgöring). Den frivilliga befälsutbildningen ut- reds f. 11. av 1966 års värnpliktskommitté. Gällande kurstider 111. in. fram-_ går av bild 4: 9.

. Kursen Erforderlig Kurs för utbildning till (kursbeteckning) Teti.]dåminld genomföres tjänstgöring1 ga under högst 1 dagar Kapten (Bk Kn) ............... ' ........ 60 5 år 40 Löjtnant (Bk Lt) ........................ 36 4 år —- Fänrik (Bk Fk) ....................... * Fanjunkare (Bk Fj) ........................ 36 4 år 40 Sergeant (BkSerg)...................... 36 4år 40 Furir (Bk Furir) ..................... 24 3 år Korpral (Bk Krp) ...................... 24 3 år 40 Vicekorpral (Bk Vkrp) ..................... . 24 3 år —

1 Ingår inte i för kurs angiven tidsbegränsning. * Omfattar 180 dagar och genomföres vid kadettskola samt såsom trupptjänstgöring. VU 60 torde rimligtvis medföra en avkortning till 90 dagar.

Bild 4: 9

Reservbefäl

Reservbefälet betraktas enligt 1960 års befälsordning som en speciellt ut- vald och utbildad del av värnpliktsbefälet.

Reservoii'icerare

Här behandlas inte pensions- och förtidsavgångna officerare på aktiv stat, som övergått i reserv.

Reservofficersutbildningen är en påbyggnad av utbildningen till värn- pliktig officer och syftar till befattningar 'som kompanichef eller därmed jämförliga positioner i krigsorganisationen. Den kompetensgivande obli- gatoriska utbildningen framgår av följande tabell (bild 4: 10). Av tabellen framgår även det nya utbildningssystemet som baseras på 1960 års Värn- pliktsutrednings förslag.

Utbildningstid i månader1

- Medför kompetens skolmässig praktisk för krigsplacering såsom

Utbildningskurs (skola) / tjänstgöring

"BO 60 VU 60 BO 60 VU 60

Utbildning till vpl off .......... 17,5 15 3,5 3 Plutch Trupptjänstgöring .............. 1 Reservofficerskurs I (ROK I) . . . . 3 3 (Plutch) Krigsförbandsövning ........... 1,3 1,3 Reservofficerskurs II (ROK II) . . 2,6 Krigsförbandsövning ........... 1,5 1,3 Kompch stf Tjänstgöring under repetitionsut-

bildning m. m ................ 2,6 1,5 4,3 Kompch

Summa BO 60 25,8 8,8 34,6 Summa VU 60 " 20,6 10 30,6

1 För klargörande jämförelser mellan reservofficersutbildningen och utbildningen av yrkes— officerare och -underofficerare har i tabellen även tagits med tiden för »första tjänstgörings- perioden-i (170 dagar) fördelad på kolumnerna skolmässig resp. praktisk utbildning.

Bild 4: 10

Härutöver åligger det reservofficeren att (som kapten) fullgöra en »and- ra tjänstgöringsperiod» om sammanlagt fem månader.

Den kompetensgivande obligatoriska utbildningen genomgås normalt enligt VU 60 vid de levnadsåldrar, som framgår av bild 4: 11.

22 23 Ålder: & 1 :

—' 1— 5 ROK l ROK ll Kl ] 90 dagar 80 dagar Krigsplcceringsbar Krigspluceringsbur som Anställ- som kompch stf kompch ning i

K= krigsförbandsövning (32 dagar) reserv K+ = » (40 dagar) S= särskild övning (15 dagar)

Bild 4: 11

Den blivande reservofficeren genomgår, sedan han avslutat sin utbild- ning till värnpliktig officer, reservofficerskurs I om 90 dagar. Han krigs- placeras därefter som plutonchef.

Efter en krigsförbandsövning och genomgången reservofficerskurs II om 80 dagar sker anställning (som löjtnant) i reserv en.

»Efter ytterligare en repetitionsövning (krigsförband) torde vederbörande i 26-årså1dern kunna krigsplaceras såsom kompanichefs ställföreträdare eller i där- med jämförlig befattning. Efter befälskurser och ytterligare praktisk tjänstgöring vid repetitionsövningsförband ———— torde reservofficeren i 35-årsåldern nor- malt kunna krigsplaceras såsom chef för fältkompani eller bestrida därmed jäm- förliga positioner i krigsorganisationen». (SOU 1959: 23 sid. 363)

»Dessa positioner är i huvudsak bataljonskvartcrmästarbefattningar samt ett antal befattningar som stabsofficerare i brigad- och bataljonsstaber». (SOU 1959: 23 sid. 357)

Befälsordningen förutsätter även att — liksom tidigare —— värnpliktig kapten vid avgång ur värnpliktsåldern skall kunna vinna reservanställning som kapten. Därjämte kunde under år 1963 anställning som kapten i reserv vinnas av värnpliktig löjtnant äldre än 37 år, som genomgått kadettskola före den 1 oktober 1960 och fullgjort befordringsutbildning till värnpliktig kapten (äs 22/2 1963 —— TLA nr 24). Nämnda möjlighet har genom särskilt beslut (äs 3/6 1966 —— TLA nr 37) förlängts att gälla t. 0. m. 1968.

Chefen för armén har dessutom föreslagit (as Ast/Utb 13/12 1965 nr 120) att, för att täcka brister på kompanichefer i krigsorganisationen, det även t'ramdeles »bör finnas möjlighet för dugliga värnpliktiga officerare, som av olika skäl ej kunnat genomgå ordinarie utbildningsgång till reservofficer, att vinna anställning i någon av arméns reserver».

Chefens för armén förslag innebär att därtill lämpad värnpliktig officer, som-

genomgått frivillig befordringsutbildning (FBU) — inkluderande trupp—. tjänstgöring _— till värnpliktig kapten (sammanlagt 4,3 månader),

därutöver fullgjort minst en krigsförbandsövning (en månad) och

genomgått särskild kompletterande utbildning till reservofficer (sam- manlagt en månad, varav 20 dagars avslutande kurs med prov och examen vid stridsskola), skall vid 37 39 års ålder få anställas som kapten i reserv.

Åt 1966 års värnpliktskommit-té (VK 66) har uppdragits att överväga möjligheterna för värnpliktig personal att erhålla reservan-ställning efter frivillig befordringsutbildning.

Reserv-underofficerare

Till'reservunderofficersgruppen har hittills — förutom pensions- och för- tidsavgångna aktiva underofficerare — hänförts reservanställda under- officerare, ur värnpliktsåldern avgångna värnpliktiga underofficerare samt övergångsanställda furirer (avgångna ur aktiv tjänst).

I samband med 1960 års hefälsordningsbeslut konstaterades att behov ej då förelåg av reservanställda underofficerare enligt tidigare ordning. En ytterligare undersökning av de organisatoriska behoven ansågs emellertid erforderlig. Denna undersökning har utförts av 1960 års befälsstatsdelega- tion som år 1966 lagt fram förslag i ämnet.

Delegationens förslag (stencilerat betänkande, Fö 1966: 1) innebär att en för kvartermästaruppgifter avsedd reservunderofficersgrupp skall skapas. Det förutsätts därvid att pensions- och förtidsavgångna aktiva underoffi- cerare bildar en särskild reservbefälsgrupp och sålunda inte längre tillhör gruppen reservunderofficerare.

Reservunderofficerarna skall enligt hefälsstatsdele'gationen i framtiden kunna rekryteras bland följande personal.

1. Förtidsavgånget underbefäl. För underbefäl, som fullgjort minst ett års trupptjänstgöring efter genomgången IS 1, krävs 3,5 månaders komplet- terande utbildning före anställning i reserv. För underbefäl med genom- gången IS II krävs 2,5 månaders kompletterande utbildning. Underbefäl, som genomgått kvartermästarutbildning (UbefS), kan anställas i reserv utan kompletterande utbildning.

2. Värnpliktiga underofficerare. Har vederbörande genomgått kvarter- mästarskola (PCS) under grundutbildningen eller motsvarande utbildning inom FBU krävs 1,5 månads — i annat fall 3,5 månaders —— kompletteran- de utbildning.

3. Vämpliktigt underbefäl, som inom FBU genomgått befordringsutbild- ning till underofficer, varvid längden av den kompletterande utbildningen motsvarar vad som angetts i p 2 ovan.

4. Värnpliktiga underofficerare vid avgång ur värnpliktsåldern. För vissa av rekryteringsgrupperna ställs även krav på fullgjord repe- titionsutbildning.

1960 års befälsordning innebär, jämfört med tidigare ordning, en allmän höjning av det aktiva yrkesbefälets kompetens. Yrkesbefälets obligatoriska utbildning har getts ökad omfattning och vidgat innehåll med hänsyn till att'personalen regelmässigt skall utnyttjas i mer kvalificerade krigsbefatt- ningar än tidigare. Även reservofficersutbildningen har —— med bibehållen målsättning —— getts ökad längd och större omfång. Krigsanvändningen av värnpliktsbefälet är enligt befälsordningen oförändrad.

Mot bakgrund av 1960 års befälsordning har chefen för armén fastställt vissa normer för personalens användning i krigsorganisationen att tjäna som ledning vid krigsplacering. Normerna som är anpassade efter normal utbildningsgäng framgår av bild 4: 12. (Bestämmelser och anvisningar för krigsplacering vid armén _— BKA —— del II). Med aktiv personal jämställs pensions- och förtidsavgången personal intill fem år efter avgång ur aktiv tjänst.

Schematisk sammanställning av beräknade levnadsåldrar, vid vilka kom- petens för krigsplacering uppnås vid normal utbildningsgång enligt 1960 års befälsordning, framgår av bilaga 2.

I krigsbefattningar såsom

eller motsvarande placeras ] regel

bataljonschef och bataljonschefs ställföreträdare aktiva officerare äldre än 34 år

kompanichef aktiva officerare i åldern 26—34 år

reservofficerare efter praktisk tjänstgöring som kompanichefs ställföreträdare aktiva underofficerare äldre än 33 år

kompanichefs ställföreträdare reservofficerare efter ROK II

aktiva underofficerare äldre än 33 år bataljonsadjutant aktiva officerare yngre än 26 år plutonchef aktiva underofficerare yngre än 33 år

värnpliktiga officerare1 elever vid krigsskolan elever vid arméns underofficersskola

plutonchefs ställföreträdare aktiva underofficerare2 yngre än 33 år . elever vid arméns underofficersskola

aktiva rustmästare och överfurirers

värnpliktiga underofficerare

gruppchef aktiva furirer' värnpliktigt underbefäl

1 Värnpliktiga officerare kan efter frivillig befordringsutbildning nå kompetens som (ställ- företrädande) kompanichefer (motsvarande). 3 I särskilt krävande befattningar. * Aktiva rustmästare och överfurirer placeras företrädesvis som kompanikvartermästare (motsvarande) vid de mest krävande förbanden. * Aktiva furirer placeras företrädesvis i gruppchefsbefattningar vid de mest krävande för- banden. Efter genomgången IS 11 kan aktiva furirer placeras som ställföreträdande plutonchefer.

Bild 4: 12

KAPITEL 5

Gällande befälsordningar för marinen och flygvapnet

I det följande redogörs kortfattat — huvudsakligen i tabellform och efter samma grunder som i tidigare redovisning av arméns befälsordning _ för befälsutbildningens uppläggning vid flottan, kustartilleriet och flygvapnet. Redovisningen omfattar främst olika representativa befälsgruppers kom- petensgivande obligatoriska utbildning samt förordnandetidpunkter för värnpliktigt befäl.

I redovisningen av värnpliktsbefälets utbildning medtas förutom hittills gällande utbildning även den av statsmakterna 1966 beslutade utbildnings- reformen vilken baserats på 1960 års värnpliktsutrednings (VU 60) förslag.

Nya befälsordningar för marinen och flygvapnet är f. 11. föremål för ut- redning inom marinens befälsutredning resp. militära tjänstgöringsålders- utredningen. Några överväganden från nämnda utredningar har inte offent- liggjorts. !

Flottan Aktivt yrkesbefäl S jöofficerare Kompetensgivande obligatorisk utbildning till och som sjöofficer framgår av följande tabell (bild 5: 1).

Utbildningstid i månader .. . Utbildningskurs (skola)/ tjänstgöring kgegfjäclzolgpesfåää) skolmässig praktisk g p " g Aspirantskola (A sjö) ..... 3 1 1. befälskurs (B 1 sjö) ...... . 1 5 2. befälskurs (B2 sjö) ........... 3 3 Sjökrigsskola, lägre kurs (SKL) . . . 6 3. befälskurs (B 3 sjö) ............ 4 2 Uoffbefattning Sjökrigsskola, högre kurs (SKH) . . 6 4. befälskurs (B 4 sjö) officers- examen ....................... 5 Se p. 1 nedan Praktisk tjänstgöring ombord ..... 6 Vapenofficersskola (VOS) ......... 6 Vapenofficerskurs (VOK) ......... 9 Se p. 2 nedan Praktisk tjänstgöring ombord ..... 39 Militärhögskola, allmän kurs (MHS AK) .......................... 7 :Kaptensbefattning» se p. 3 nedan Summa 36 70 106 |

Beträffande lämplighet för krigsplacering kan i anslutning till bild 5: 1 sägas följande.

1. Efter officersexamen placeras sjöofficeren normalt i krigsbefattning som luftförsvarsofficer på övervattensfartyg med lätta artillerisystem, som signalofficer ombord (utom på jagare och ubåt) eller i allmänna officers- befattningar ombord, vilka inte kräver vapentjänstutbildning.

2. Efter vapentjänstutbildning kan sjöofficeren placeras som tjänste— grenschef ombord, i befattningar som eldledare, luftförsvarsledare, artilleri— officer, stridsledningsofficer, torpedofficer, ubåtsofficer och minofficer eller som fartygschef på mindre örlogsfartyg.

3. Efter MHS AK kan sjöofficeren placeras som fartygschef, i mera be- tydelsefulla tjänstegrensbefattningar eller i bas-, förvaltnings- eller stabs- tjänst. Under utbildningen till sjöofficer förordnas vederbörande till värnpliktig korpral efter genomgången B 1 sjö (efter tio månader), värnpliktig furir efter genomgången skolmässig del av B 2 sjö (efter 13 månader), samt Värnpliktig underofficer av 2. graden efter genomgången SKL (efter 22 månader). Efter genomgången B 3 sjö (efter 28 månader) ges vederbörande flagg- kadetts titel och gradbeteckning.

S jöunderbefäl och -underofficerare Kompetensgivande obligatorisk utbildning till och som sjöunderbefäl har i princip den uppläggning som framgår av bild 5: 2. Beträffande krigsplaceringen kan i anslutning till bild 5: 2 sägas följande. 1. Efter ca 18 månaders utbildning kan vederbörande krigsplaceras i yrkesbefattning för 2. klass sjöman.

Utbildningstid 1 månader M e dför kompetens för

krigsplacering såsom (i)

Utbildningskurs (skola)/tjänstgöring skolmässig praktisk

Rekrytkurs (Rk) ................. 5 Yrkeskurs 1 (Yk 1) .............. 4 Sjökurs 1 (Sk 1) ................. 9 Se [1.1 ovan

Furirskurs ...................... 7

Yrkeskurs 2 (Yk 2) .............. 3,5 Instruktörskurs (Ik 2) eller Verk-

stadskurs (Vk 2) ................ 1,5 Sjökurs 2 (Sk 2) ................. 6 Se p. 2 nedan Summa 21 15 36

Högbåtsmän genomgår fortsatt ut- bildning i form av Instruktörs- och yrkeskurs 3

(Ik, Yk 3) .................... 1 2

Bild 5: 2

2. Färdigutbildat underbefäl kan krigsplaceras i förmansbefattningar om- bord inom egen yrkesgren. Underbefälet har då uppgifter såsom att på för- mansnivå leda stridstjänst och arbete samt ansvara för materiel på drabb- ningsplatsen i vad avser tillsyn, drift och vård. Anställning som furirsaspirant med korprals grad sker efter 15 månaders utbildning. Befordran till furir sker efter genomgången Ik 2 (Vk 2). 12—18 månader efter furirsbefordran kan hänför lämpat sjöunderbefäl uttagas till utbildning till sjöunderofficer. Utbildningen till s jöunderofficer tillhörande däcksavdelningen framgår av bild 5: 3.

Utbildningstid ! månader Me dför kompetens för

krigsplacering såsom (i)

Utbildningskurs (skola)/tjänstgöring skolmässig praktisk

Utbildning till sjöunderbefäl ...... 21 15 Praktisk tjänstgöring ............. 12 Studier vid försvarets läroverk. . (7) Sjökurs 3 (Sk 3) ................ 6

Studier vid försvarets läroverk. . . . (7) Underofficerskursvidmarinensunder- officersskola (MUOS) —— underoffi- cersexamen ..................... 11 Se särskild text efter ta- bellen Summa 32 33 65 | Bild 5: 3

Sjöunderofficerare krigsplaceras inom egen yrkesgren i underofficers- befattningar ombord med krav på särskilt goda yrkeskunskaper. Ett mindre antal krigsplaceras vid flottans staber samt kustbevaknings- och basförband i land.

vampukubera'i Huvuddelen av värnpliktsbefälet (avsedda för befattningar ombord) ut- bildas efter den ordning som framgår av bild 5: 4.

Värnpliktigt underbefäl krigsplaceras ombord i befattningar för korpral och 2. klass sjöman enligt krigsbesättningslistor samt i staber och bas- förband.

Värnpliktig underofficer krigsplaceras bl. a. som minstyrman på hjälp- minsvepare, röjdykarledare tillika chef för bevakningsbåt, spaningsledare vid kustspaningsradarstation samt pluton— och trosschef i basförsvars- kompani.

Värnpliktig officer krigsplaceras bl. a. som förste officer på motortorped— båt, fartygschef på hjälpminsvepare, sammanställningsofficer i bevaknings- områdesstab, chef för sambandstropp i bas- och bevakningsområdesstab samt chef för kustspaningsradarstation.

Utbildningstid i månader Utbildningskurs gällanåegdnmg enl. VU 60 Ant (skola) / tjänstgöring ' ' ' skol- . _ skol- . mässig praktisk mässig praktisk UNDERBEFÄLSUTTAGNA VPL Rekryt— och yrkeskurs ........ 3 3 _ Praktisk tjänstgöring ombord. . 12 9 , 3 Summa f. n. 3 12 15 : Summa VU 60 3 9 12 ä 0 UNDEROFFICERSUTTAGNA :; VPL1 _5 Rekryt— och yrkeskurs ........ 3 3 $ Yrkeskurs ombord ............ 6 & Underbefälskurs ombord ....... 3,5 & Underofficersskola ............ 6 3 B.” Underofficerskurs ombord ...... 5,5 2 S.. Summa f. n. 9 6 15 i?. |!) Summa VU 60 6 9 15 5 H 0 OFFICERSUTTAGNA VPL E' Rekryt- och yrkeskurs ........ 3 3 & Yrkeskurs ombord ............ 6 ,, Underbefälskurs ombord ....... 3,5 ”g Kadettskola .................. 6 3 & Underofficerskurs ombord ...... 5,5 & Officerskurs (befälskurs) ombord 6 3 Summa f. n. 9 12 21 Summa VU 60 6 12 18

1 Underofficersuttagna examinerade sjökaptener och sjöingenjörer genomgår förkortad un-

deroiiicersutbildning.

Bild 5: 4

Värnpliktsbefälet förordnas till skilda tjänstegrader enligt följande prin— ciper (se bild 5: 5).

Förordnande till värnpliktig Sker efter utbildning i ca

Korpral (underbefälsuttagna vpl) Korpral (uoff— och offuttagna vpl) ............

Furir (uoff— och offuttagna vpl) . Underofficer av 2. graden (uoff— och offuttagna vpl) .........

Fänrik (officersuttagna vpl) . . . .

8 månader

9 månader 12 månader

15 månader 18 (tidigare 21) månader

Reservbefäl

Bild 5: 5

Utbildning till och som reservofficer, lin je B (: studenter utan sjökaptens- examen) sker enligt följande grunder (bild 5: 6).

Utbildningstid i månader Utbildningskurs (skola)/tjänstgöring Ant. skol- , . mässig praktisk Aspirantkurs (ARB) ............................ 3 1 1. befälskurs (B 1 B sjö) ................. 1 5 2. befälskurs (B2 R sjö) ................... 3 4 Sjökrigsskola (RSKB) ....................... 6 3. befälskurs (B 3 B sjö)—reservofficersexamen .. .. 4 Summa 13 14 27 Inom fyra år efter antagning till reservofficer skall full- göras en »första reservtjänstgöring» i form av vapen- tjänstutbildning .................................. 2,5 9,5 Total summa 15,5 I 23,5 39 |

Bild 5: 6

Efter genomgången vapentjänstutbildning kan reservofficeren krigspla- ceras som eldledare för lätt artilleri på jagare och fregatt, luftförsvarsofficer på fregatt, artilleriofficer på hjälpfartyg, andre officer på torpedbåt, tredje och fjärde officer på ubåt, fartygschef på minsvepare typ fiske, förste offi- cer på kustminsvepare eller *ubåtsjaktofficer på fregatt.

Utöver »första reservtjänstgöring» åligger det reservofficer att fullgöra tjänst i två tjänstgöringsperioder uppdelade i ett flertal tjänstgöringsom- gångar. Perioderna har en längd av sammanlagt fem och en halv resp. fem månader.

Under utbildningen till reservofficer förordnas vederbörande till värnpliktig korpral efter genomgången B 1 R sjö (efter tio månader), värnpliktig furir efter praktiska delen av B 2 R sjö (efter 14 månader), värnpliktig underofficer av 2. graden efter genomgången RSKB (efter 23 månader) samt

värnpliktig fänrik vid reservofficersexamen (efter 27 månader). Antagning som fänrik i flottans reserv sker i regel året efter reservoffi— cersexamen (39 månader efter utbildningens början). Befordran till löjtnant i reserven sker efter fullgjord första reservtjänstgöring, dock tidigast två år efter anställning som reservofficer. Efter fullgjord första tjänstgörings— period sker befordran till kapten.

Kustartilleriet Aktivt yrkesbefäl Officerare Kompetensgivande utbildning till och som officer framgår av följande ta- bell (se bild 5: 7).

Uthildningstid i månader

Utbildningskurs (skola)/tjänstgöring skolmässig praktisk

Medför kompetens för krigsplacering såsom (i)

Grundläggande soldat- och befälsut-

bildning ....................... 11 Befälsutbildning i fältarbeten m. m. 3 Utbildning och trupptjänstgöring vid

rörligt förband ................ 2 Sjökrigsskola, lägre kurs (KKL). . . 6 Utbildning och trupptjänstgöring,

vid minförband ................ 4

1 Utbildning och trupptjänstgöring,

vid spärrförband ............... 2 Sjökrigsskola, högre kurs (KKH).. 6 Utbildning vid artilleriförband . . . . 4 Taktisk kurs _— officersexamen . . . . 1 Plutch/Batadj Trupptjänstgöring ................ 24 Vapenofficersutbildning .......... 6 Kompch stf

Kompch

Trupptjänstgöring ................ 18 Militärhögskola, allmän kurs

(MHS AK) .................... 7 »Kaptensbefattningt Bataljonschefskurs ............... 3 (Batch stf) Trupptjänstgöring ................ 36 Batch

Summa 47 122 169 | Bild 5: 7

Under utbildningen förordnas den blivande officeren till värnpliktig korpral efter ca sex månaders utbildning,

värnpliktig furir efter ca 14 månaders utbildning samt värnpliktig underofficer av 2. graden efter genomgången KKL (efter 22

månader) .

Vid KKH början ges vederbörande flaggkadetts titel och gradbeteckning.

Underbefäl och underofficerare

Den normala utbildningen till och som underbefäl framgår av bild 5: 8. (Gäller inte för huvudtj ånsterna maskin och tekniker.)

4 i l ! Trupptj änstgöring ................ 36

Utbildningstid i månader .. Utbildningskurs (skola)/tjänstgöring äeggäcågål p 22333?)

skolmässig praktisk g p g Underbefälsskola (Ubsk I) ........ 8 2,5 Instruktörsskola 1 (Isk 1) ......... 2,5 9,5 Instruktörsskola 2 (Isk 2) ........ 8,5 3,5 Instruktörsskola 3 (Isk 3) ......... 2,5 8 Gruppchef (se följande

text) Summa 21,5 23,5 45 | Bild 5: 8

Efter genomgången underbefälsutbildning kan ett underbefäl normalt krigsplaceras som pjäsavdelningschef vid artilleriförband, däcks- och min-

underbefäl vid minförband eller chef för fast radiostation. Äldre underbefäl kan krigsplaceras som båtchef, trossgruppchef, förrådsgruppchef, motor- underbefäl och biträdande kvartermästare.

Under utbildningen förordnas han till värnpliktig vicekorpral efter ca sju månaders utbildning. Efter genomgången underbefälsskola sker anställning som inxstruktörsaspirant med korprals tjänstegrad. Utnämning till furir sker efter genomgången instruktörsskola 1.

Utbildningen till underofficer är en påbyggnad på underbefälsutbildningen enligt följande tabell (se bild 5: 9).

Utbildningstid i månader Me dför kompetens för

Utbildningskurs (skola)/tjänstgöring . skolmässig praktisk krigsplacering såsom (')

Underbefälsutbildning enligt bild 518 21,5 23,5 (Trupptjänstgöring vid FL-studier) (5—10) Underofficerskurs vid marinens un-

derofficersskola (MUOS) ........ 6 Specialkurs underofficersexamen 4 Troppchef, plutonchefs stf (se följande text)

Summa 31,5 23,5 55 | Bild 5: 9

Underofficeren krigsplaceras normalt som eldledningsunderofficer vid tungt artilleri, signalunderofficer, båtchef eller däcksunderofficer. Äldre underofficer kan krigsplaceras som trossplutonchef, pjåsplutonchef, fartygs— chef samt i stabs-, förvaltnings- eller expeditionstjänst.

varnpukubem Värnpliktsbefälets utbildning framgår av följande tabell (se bild 5: 10).

Utbildningstid i månader

Utbildningskurs Gällande ordning enl. VU 60 $$$er 120253? (skola)/tjänstgöring sgååm g 13122; 5 praktisk 151122; g praktisk UNDERBEFÄLSUTTAGNA VPL Underbefälsskola .............. Grpch/Grpch stf Summa UNDEROFFICERSUTTAGNA VPL Underofficersskola ............. Troppch/Plutch stf Summa 15 15 ' OFFICERSUTTAGNA VPL % Underofficersskola ............. 10,5 4,5 12,5 2,5 Troppch/Plutch stf Kadettskola .................. 6 3 Plutch Summa 21 18

Underbefälsuttagna värnpliktiga förordnas till värnpliktig vicekorpral efter ca sju månaders utbildning samt till värnpliktig korpral vid första tjänstgöringens slut.

Underofficers- och officersuttagna värnpliktiga förordnas till

värnpliktig korpral efter ca sex månaders utbildning samt 4

värnpliktig furir efter ca 15 månaders utbildning.

Reservbefäl

Utbildningen till reservofficer framgår av bild 5: 11.

Utbildningstid i månader M e dför kompetens för

krigsplacering såsom

Utbildningskurs (skola)/tjänstgöring skolmässig praktisk

Grundläggande soldat- och befälsut- bildning ....................... 10 Fältarbetskurs ................... 1 Utbildning inom egen huvudtjänst. . 3 Trupptjänstgöring ................ 2 Sjökrigsskola (RKK) ............. 4,5 Trupptjänstgöring ................ 2 Taktisk kurs in. m. (ROK I) ...... 2 Plutch Som värnpliktig fänrik fullgörs (ge- nomgås) härefter: Reservofficerskurs II (ROK II) och trupptjänstgöring .......... 1 1,5 Battch stf Summa 21,5 5,5 27 Bild 5:11

Efter anställning som reservofficer (löjtnant) åligger det vederbörande att fullgöra två tjänstgöringsperioder om sammanlagt fem och en halv resp. fem månader.

Under utbildning till reservofficer sker förordnande till värnpliktig korpral efter ca sex månaders utbildning värnpliktig furir efter ca 14 månaders utbildning samt

värnpliktig underofficer av 2. graden efter genomgången RKK. Reservofficersaspiranten förordnas till värnpliktig fänrik året efter det ROK I avslutats.

Flygvapnet Aktivt yrkesbefäl Officerare

Kompetensgivande obligatorisk utbildning till och som flygofficer på flyg- lin jen framgår av följande tabell (se bild 5: 12).

Utbildningskurs (skola)/tjänstgöring

Utbildningstid i månader

Medför kompetens för krigsplacering såsom (i)

Grundläggande flygutbildning (GFU) ....... Typinflygningsskola (TIS) ................. Grundläggande flygslagsutbildning (GFSU) . . . Officerskurs (OK) officersexamen ......... Efter officersexamen genomgås

Flygkurs för fänrikar ................... Divisionschefskurs1 ...................... och fullgörs praktisk tjänst (fortsatt flygslags-

utbildning FFSU) .................... innan

Militärhögskola, allmän kurs (MHS AK) . .

Summa

12 3—6 6—12 12

2 4

42 7

93

(Flygförare)

(Rotechef) Divisionschef

»Kaptensbefattn.»

1 Obligatorisk endast för blivande divisionschefer. Bild 5:12

Utbildningskurs (skola)/tjänstgöring

Utbildningstid i månader

Medför kompetens för krigsplacering såsom

UNDERBEFÄL

a. fältflygare (Förberedande grundläggande flygutbild- ning -— »För-GFU») .................... (Förberedande fältflygarskola -— FÖFS) . . . Grundläggande flygutbildning (GFU) ..... Typinflygningsskola (TIS) ............... Grundläggande flygslagsutbildning (GFSU) Fortsatt flygslagsutbildning (FFSU: 1) . . . .

Summa ca

. truppulbildare Korpralskola ........................... Furirskola .............................

Summa

UNDEROFFICERARE Utbildning utöver underbefälsutbildning enligt ovan 11. f'ältflygare1 (Studier vid försvarets läroverk) ......... Underofficerskurs — underofficersexamen. Sergeantskurs ..........................

Summa ca . trupputbildare Trupptjänstgöring ...................... (Studier vid försvarets läroverk) ......... Underofficerskurs — underofficersexamen. .

Sergeantskurs .................... . .....

(1—2 läsår) 5 2

46

24 (1—2 läsår) 5

2

55

(Flygförare) Flygförare

Grpch Plutch stf

Plutch, stabs- och expuoff

Summa

1 Genomförs t. v. på prov.

Bild 5: 13

Under utbildningen till officer förordnas officersaspiranten till' värnpliktig furir efter genomgången GHU samt värnpliktig sergeant efter 23 månaders utbildning.

Underbefäl och underofficerare Utbildningen för de båda befälsgruppernas personal sker dels i flygtjänst (fältflygare), dels i marktjänst (signalister, trupputbildare samt strids-z lednings- och luftbevakningspersonal). Utbildningen för fältflygare och, trupputbildare framgår av bild 5: 13. 1 Under utbildningen sker befordran för fältflygare till ! fältflygare av 2. graden (furir) efter genomgången GFU . i fältflygare av 1. graden (överfurir) efter genomgången GFSU , i för signalister till korpral och furir- efter genomgången korpral- resp- l furirskola.

Befordran till sergeant på aktiv stat sker efter genomgången underoffi- cerskurs. . *

Värnpliktsbefäl . . För värnpliktsbefälet gäller följande utbildning (se bild 5: 14).

Utbildningstid i månader .. . Medför kompetens Grupp av värnpliktsbefälet Gällande ordning enl. VU 60 för krigsplacering såsom skol- . _ skol- . mässig praktlsk mässig praktisk Underbefälsuttagna vpl ........ 3 9 3 9 Grpch, 1. hjälp- mek Summa 12 12 Underofficersuttagna vpl ...... 6 9 6 8 Stabsuoff Radiakass Bitr. VO i KU Summa 15 14 Officersuttagna vpl ........... —- — 8 9 VO i KCl 2. batadj Summa

1 Kommandocentral vid flygbas.

Bild 5: 14

Underbefälsuttagna värnpliktiga förordnas till värnpliktig vicekorpral efter ca åtta månaders utbildning samt värnpliktig korpral efter ca tio och en halv månaders utbildning. Underofficersuttagna värnpliktiga förordnas till

värnpliktig korpral efter ca sex månaders utbildning samt värnpliktig furir efter ca tolv månaders utbildning.

Reservbefål

Utbildningen till reservofficer på marklin jen framgår av bild 5: 15.

. . .. Utbildningstid i Medför kompetens för Utbildningskurs (skola)/tjanstgöring månader kri g 5 pl a cerin g såsom Grundläggande markutbildnlng (GMU) ...... 11 Fortsatt markutbildning (FMU) ............ 4 Reservofficerskurs, vanligtvis uppdelad på tre omgångar .............................. 4 Rrjal, Lbevled Summa 19 Bild 5 : 15

Härutöver åligger det reservofficeren att fullgöra två tj änstgörings- perioder om åtta resp. fem månader. Under utbildningen förordnas han till värnpliktig furir och sergeant samtidigt som officersaspiranterna. Efter ge- nomgången reservofficerskurs anställs han som fänrik i reserven.

KAPITEL 6

Utbildning m. m. för viss civilmilitär och civil personal, musikpersonal m. fl.

Som underlag för jämförelser redogörs i det följande kortfattat för viss utbildning m.m. för några personalgrupper som inte omfattas av försvars- grenarnas tidigare redovisade befälsordningar. Den personal som behand- las är

militär: musikpersonal, hemvärnspersonal samt viss reservpersonal, civilmilitär: representativa grupper av såväl fast anställd som värnpliktig personal (uttagen för utbildning i specialtjänst) samt viss kvinnlig personal,

civil: ett fåtal grupper av värnpliktig personal. Huvuddelen av den i kapitlet omnämnda personalen utnyttjas i krigs- makten med hänsyn dels till civila yrkeskvalifikationer, dels till militär utbildning. Den militära utbildningen kan i princip uppdelas på militär soldat- och befälsutbildning samt fackutbildning i militär regi. Av särskilt intresse från tj änsteställningssynpunkt är den obligatoriska militära befäls- utbildningens omfattning sedd i relation till personalens hefälsuppgifter i krigsorganisationen.

De värden som i följande sammanställningar anges för den militära soldat- och befälsutbildningens omfattning kan anses som minimivärden, eftersom det i den militära fackutbildningen i många fall ingår en viss form av fortsatt befälsutbildning.

Värnpliktig personal Utbildningstid m. m. för vissa grupper av värnpliktiga vilka uttagits för ut- bildning i specialtjänst framgår av bild 6: 1.

Personalens förordnandetidpunkter under utbildningen framgår av bild 6: 2.

Fast anställd civilmilitär personal

Rörande principerna för hänförande av fast anställd civilmilitär personal till tj änsteklasser hänvisas till kapitel 2.

Militär utbildnings- tid (mån.)s Personal; Personalgrupp Civila kvalifikationer kategori soldat— .. fack- och befals- MEDICINALPERSONAL Cma . Apotekare .............. . 8 (6) 10 (8) Apotekarexamen Cm Läkare ................. 6 8 Med. kand. jämte vissa kur- ' sera Cm Tandläkare 6 12 (9) Tandläkarexamen Cm Veterinär4 ............... 9 (6) 9 (8) Veterinärexamen TEKNISK PERSONAL Cm Fototolk._ ......... . ..... ; 4,5 13,5 Teknisk högskola (lantmäteri eller väg- och ' ' . * vattenbyggnad) ”Cm .Ingenjör (flottan) 2 16 Civilingenjörsexamen Cm Signal-, radar-, vapentek— niker (armén) .......... 2 16 Ingenjörsexamen Cm . Skyddsingenjör (flottan) . . 2 16 Civilingenjörsexamen Cm Skyddstekniker (armén) . . . 3 15 Ingenjörsexamen Cm Tekniker (marinen) ...... 2 16 » ÖVRIG PERSONAL Cm Biträdande meteorolog . . . 3 15 Minst två betyg i vissa äm- nen i akademiska studier Civ Krigskassör ............. 3 10 "Cm”' Personalvårdsassistent (armén) ............... 3 15 Socionom, folkskollär. Civ Psykolog ................ 3,5 14,5 Fil. kand. Cma Tolk .................... 3,5 14,5 Studentexamen med särskil- ; da språkkunskaper

1 Cm = civilmilitär personal, civ = civil personal. Värnpliktiga uttagna för utbildning i specialtjänst tillhör dock militär personal under soldat- och befälsutbildning. 2 Siffror inom parentes avser förslag som avgetts av 1962 års försvarssjukvårdsutredning (SOU 1966: 35) och försvarets tandvårdsberedning (SOU 1966: 58). 3 Personalvårdsassistent, tolk och apotekare är civilmilitär personal endast i krigsorganisa- tionen. 1962 års försvarssjukvårdsutreduing har dock föreslagit att vissa apotekare skall vara ciVilmilitär personal även i fredsorganisationen (SOU 1966: 35). ' Försvarssjukvårdsutredningens förslag omfattar endast veterinärer i krigsbefattningar som hygieniker och bakteriologer. Övriga veterinärer —— vid djursjukvårdsförband och anspända förband — föreslås genomgå underofficersutbildning vid kavalleriet. * Önskvärt är dock med. lic.

Bild 6: 1

Stampersoual Medicinalpersonal sedan minst tVå månader av den facktjänstgöring som ingår i specialutbild- ningen till värnpliktig läkare har fullgjorts dvs. efter ca nio och en halv månaders specialutbildning i militär regi -— kan anställning som »mili— iärläkare» på aktiv stat (bataljonsläkare, marinläkare av 2. graden och flyg- läkare av 2. graden) komma i fråga för den som har legitimation som läkare. Han får vid anställningen löjtnants. tjänsteklass och kan efter ytterligare fyra år tilläggas kaptens tjänsteklass.

Under utbildningen sker förord- nande till tjänstegrad (-klass)1

Efter utbildningen sker i regel

Personalgrupp efter utbildningstid i månader kri gspl a cerin g såsom (i) Vk Ko Fu | Sg Fk MED ICINALPER- SONAL Apotekare 6 11,5 Chef för sjvmtrlgrp eller läkeme- ' delsgrp i uh- och etappförb'and Läkare (armén) 5,5 7,5 Läkare i batstab, chef förbands- plats Läkare (marinen) 2 4 6 Fartygsläkare, batläkare Tandläkare (armén) 6 10 Tandläkare och läkarassistent vid Tandläkare (marinen) 2 4 6 bataljon eller ombord Veterinär .......... 6,5 11,5 Veterinär vid fördstab eller etapp- förband TEKNISK PER- SONAL Fototolk ........... 6 9 12 15 I fördstab (armén), i spanings— division(sstab) (flygvapnet) Ingenjör (flottan) 2 8 Ingenjörbefattning ombord och i land Signal-, radar—, va- 6 9 12 13 Ingenjör i batstab pentekniker (ar— men) Skyddsingenjör 4 8 Skyddsingenjör ombord (flottan) Skyddstekniker 6 9 12 13 Skyddsingenj ör i lägst hrigadstab, (armén) chef för ISB-grupp Tekniker (flottan) 2 8 15 »Uoff—(mästar)-befattning» i tek- Tekniker (kustart.) 2 10 13 ; niskltjänst ombord eller i land ÖVRIG PERSONAL Biträdande meteo— 6 9 12 13 Bitr. basmeteorolog, chef för mi- rolog litär väderleksstation Krigskassör” Vid lägst hrigadstab Personalvårdsassi— 6 9 12 13 Vid lägst batstab stent Psykologa (Provledare, exploratör i perso- nalprövningsverksamhet)a Tolk 6 9 12 13 Förhörsledare, tolk, tolkbiträde i lägst hrigadstab

1 Under soldat- och befälsutbildning meddelas förordnande i tjänstegrad, därefter i tjänste- klass (för civilmilitär personal). Vk = Vicekorpral, 2. klass sjöman; Ko = korpral; Fu = fur-ir; Sg = sergeant, underofficer av 2. graden; Fk =- fänrik. = Förordnandebestämmelser saknas för civil värnpliktig personal såsom t. ex. psykologer, krigskassörer, präster, auditörer, tele- och posttjänstemän. Verksamhet i fredsorganisationen.

Bild 6: 2

Bataljonsläkare krigsplaceras i regel vid hrigadstab, marinläkare av 2. graden som (biträdande) stabsläkare samt flygläkare av 2. graden som basläkare eller läkare vid sektorledning.

Under tjänstgöringen som militärläkare skall han — för att kunna bli regementsläkare (motsvarande) _ som obligatorisk utbildning genomgå vid

armén militärläkarkurs om två månader, marinen marinläkarkurs om en och en halv månad samt flygvapnet flygläkarkurs om en månad. Läkarpersonal vid försvarets sjukvårdsstyrelse rekryteras —- då det gäller civilmilitär tjänst vid verket som regel ur någon av de civilmilitära »militärläkarkårerna».

Fr.o.m. den 1 juli 1966 har förbandssjukvården omorganiserats så att förbands- och t jänsteläkare förordnas för att handha hälso- och sjukvården vid förbanden.

Fullgjord värnpliktstjänstgöring erfordras inte för förordnande som för- hands- eller tjänsteläkare. Således kan även kvinnlig personal komma ifråga. Obligatorisk utbildning finns dock i form av särskild kurs om en månads varaktighet för förbandsläkare och en halv månad för tj änsteläkare.

Tjänsteläkaren skall vara civil, medan förbandsläkaren skall vara civil— militär. Den senare skall jämlikt provisoriska föreskrifter i kommando- väg (go nr 1136/1966) —— inneha kaptens tjänsteklass.

Anställning som bataljonsveierinär på aktiv stat kan ske efter genom- gången 13 månaders specialutbildning som värnpliktig samt militär veteri- närkurs om en och en halv månad. Bataljonsveterinär har kaptens tjänste- klass och krigsplaceras i regel vid fördelningsstab.

Tandläkare kan ges fast anställning vid försvaret efter genomgången specialutbildning till värnpliktig tandläkare. Försvarstandläkare (: poli- klinikföreståndare) och extra tandläkare har löjtnants tjänsteklass. Efter fyra års tjänst kan försvarstandläkare tilläggas kaptens tjänsteklass. Fast anställda tandläkare krigsplaceras i regel vid staber och depåer.

1962 års försvarssjukvårdsutredning och försvarets tandvårdsberedning har i sina betänkanden »Militärsjukvården» (SOU 1966: 35) resp. »Militär- tandvården» (SOU 1966: 58) föreslagit förändringar i utbildningen för fast anställd läkar-, veterinär- och tandläkarpersonal. Även för viss fast anställd apotekarpersonal föreslås särskild utbildning och civilmilitär status. Nämn— da personalgrupper föreslås benämnas militärläkare, militärveterinärer, militärtandläkare och militämpotekare och ingå i en för försvaret gemen— sam personalkår, försvarets medicinalkår. I medicinalkåren föreslås dess- utom ingå två nyskapade personalgrupper, medicinalteknikeroch militär— sjuksköterskor. Samtlig personal utom militärtandläkare och vissa militär- apotekare föreslås vara heltidsanställda.

Utbildningen till militärläkare föreslås omfatta läkaraspirantskola (om ca tre månader), läkarkadettskola (om två och en halv månader), vinterut- bildning (om ca en månad) samt trupptjänstgöring som instruktör och facktjänstgöring (om sammanlagt ca tre månader). Utbildningen föreslås tidsmässigt samordnad med utbildningen till värnpliktig läkare, men skall genomföras skild från denna. Den genomförs således under uppehåll i studiegången vid medicinsk fakultet. Blivande militärveterinärer, -apotekare

och -tandläkare skall genomgå utbildning som till tid och omfattning mot- svarar militärläkaraspiranternas.

Efter fullgjord utbildning sker, sedan legitimation som läkare (veterinär, apotekare eller tandläkare) har erhållits, anställning som (e.o.) militär- läkare (-veterinär, -apotekare resp. -tandläkare). Omedelbart efter anställ- ningen skall vederbörande genomgå en två månaders militärläkarkurs (mili- tärveterinärkurs, militärfarmacevtisk resp. militärodontologisk kurs). Efter minst sex års tjänst hör han genomgå allmän kurs vid militärhögskolan. Militärläkare, -veterinärer, —tandläkare och -apotekare avses i första hand krigsplaceras vid högre staber. -

Medicinaltekniker och militärsjuksköterskor föreslås tillkomma för att främst leda kvalificerad sj ukvårdsutbildning. Medicinaltekniker skall rekry- teras bland värnpliktiga som har genomgått militär grundutbildning till sjukvårdare och »därunder visat fallenhet för instruktörsverksamhet». Efter några månaders kompletterande militär instruktörskurs skall han genomgå sjuksköterskeskola (om ca två och ett halvt års längd) innan han antas som medicinaltekniker. Omedelbart efter anställningen skall han genomgå en tre månaders medicinalteknikerkurs i militär regi. Tidigast under sjunde—åttonde året efter anställningen hör han genomgå obligatorisk kurs vid arméns underhållsskola för att nå kompetens för krigsplacering som kompanichef eller ställföreträdare vid sjukvårdsförband.

Som militärsjuksköterska skall kunna anställas legitimerad sjukskö- terska med minst tre års sjukhustjänstgöring. Omedelbart efter anställ- ningen skall hon genomgå en fyra månaders militärsjuksköterskekurs i militär regi.

Redovisade förslag behandlas f. 11. inom försvarsdepartementet.

Teknisk personal Teknisk personal indelas i ingenjörer, mästare och tekniker. Ingenjörerna har officers tjänsteklasser, mästarna underofficers och teknikerna under- befäls. Inom armén (tygtekniska kåren) och flygvapnet är all rsådan per— sonal civilmilitär. Inom marinen är endast ingenjörsgruppen civilmilitär (mariningenjörkåren). Marinens närmaste motsvarigheter till mästare- och teknikerpersonal är militära underofficerare resp. underbefäl inom maskin- och hantverksavdelningarna.

Arméingenjörer på motorlinjen skall ha genomgått 21 månaders utbild- ning i form av förberedande plutonchefsskola (FPCS) om sju månader vid trängförband, plutonchefsskola (PCS) om åtta månader och kadettskola ( AingKS) om sex månader, båda vid tygförvaltningsskolan.

På signal-, radar- och vapenlinjerna anställs arméingenjörer som har fullgjort specialutbildning till värnpliktig signal-, radar- eller vapentek- niker.

Under första anställningsåret (med Ag—lön) innehar armé(under)ingen-

jören fänriks tjänsteklass och krigsplaceras i regel i samma befattningar som värnpliktig personal.

- Blivande armétekniker och tyghanfverkare genomgår som teknikeraspi- rant teknikerskola I (TS 1) om tolv månader och anställs därefter som biträ- dande armétekniker (furirs tjänsteklass). Efter tolv månaders praktisk tjänst vid förband och genomgången teknikerskola II (TS II) om tolv måna- der sker befordran till armétekniker (överfurirs tjänsteklass). Krigsplace- ring kan ske som reparationsgruppchef inom bataljon. Efter i regel tolv års tjänst som biträdande armétekniker och armétekniker sker befordran till förste armétekniker (rustmästares tjänsteklass). Särskilt lämpade armé- tekniker kan tre—fyra år efter genomgången TS II söka till en tio månaders tyghantverkarkurs för att kunna nå befordran till tyghantverkare (sergeants tj änsteklass) .1 Han kan sedermera —- efter ca sex år och utan särskild ytter- ligare utbildning — befordras till förste tygbantverkare (fanjunkares tj äns- teklass) och eventuellt även förste tygverkmästare (förvaltares tjänste- klass).

Mariningenjärer kan ha dels civilingenjörsexamen (linje H), dels gym- nasieingenjörsexamen (linje G). Den militära utbildningen till marin- ingenjörer, linje H, äger huvudsakligen rum på somrarna mellan årskur- serna vid teknisk högskola under sammanlagt 21 månader. De sista fem månaderna utgörs av kurs vid sj ökrigsskolan. Förordnande sker, till korpral efter fyra, furir efter sex och en halv och underofficer av 2. graden efter nio månaders militär utbildning. Efter 12,5 månaders utbildning får veder- börande flaggkadetts titel och gradbeteckning. Under första anställnings- året (i Ag-lön) har marin(under)ingenjören löjtnants tjänsteklass och kan krigsplaceras som fartygsingenjör.

Mariningenjörer, lin je G, rekryteras i första hand genom utbildning av fast anställda furirer. Den militära utbildningen — om sammanlagt 21 må- nader —— fullgörs på somrarna mellan studierna vid tekniskt gymnasium. Efter 16 månaders utbildning förordnas furirerna till underofficerare av 2. graden. Efter den avslutande fem månader långa kursen vid Sjökrigsskolan antas vederbörande till marin(under)ingenjör med fänriks tjänsteklass och kan krigsplaceras i ingenjörsbefattning ombord.

Utbildningen till flygingenjör följer i stort samma principer som utbild- ningen till mariningenjör, linje H. Flygingenjörer ges militär utbildning om sammanlagt på flyglinjen ca 25 månader, på marklinjen 18—20 måna- der. Förordnande sker samtidigt med officersaspiranterna för flyglinjens elever till furir efter tolv månaders och till sergeant efter 15 månaders militär utbildning. För marklinjens elever är motsvarande siffror fyra resp. nio månader. Efter civilingenjörsexamen sker anställning'som flyg- (under)ingenjör med löjtnants tjänsteklass och krigsplacering i regel som (biträdande) ingenjör vid sektorledning eller basförband.

1 Efter tio års tjänst fanjunkares tjänsteklass.

För utbildning till flygtekniker krävs bl. a. civil verkstadsutbildning och fullgjord värnplikt i teknisk tjänst (helst tolv månader vid flygvapnet). Vederbörande anställs direkt som hjälptekniker (furirs tjänsteklass). Ut- bildningen till flygtekniker som pågår under ca tre år avslutas med en teknikerkurs om fem månader. Därefter sker befordran till flygtekniker ( överfurirs tjänsteklass) och krigsplacering vid basförband. Tidigast 14 år efter anställning som hjälptekniker sker utnämning till förste flygtekniker (rustmästares tjänsteklass).

Särskilt lämpade flygtekniker kan beordras till en tio månaders mästare- kurs varefter anställning som mästare (sergeants tjänsteklass)1 kan ske med möjlighet till befordran till förste mästare (fanjunkares tjänsteklass) och förste verkmästare (förvaltares tjänsteklass).

Övrig personal

Meteorologer ges ca 19 månaders militärutbildning och studier till meteo- rologisk tjänsteexamen vid SMHI på statens bekostnad innan anställning som meteorolog med fänriks tjänsteklass sker. Under utbildningen sker förordnande till furir och sergeant i likhet med flygingenjörer på mark- linjen. Efter två års tjänst som meteorolog tillåggs vederbörande löjt- nants tjänsteklass. Han krigsplaceras i regel som (biträdande) meteorolog vid sektorledning. '

Fortsatt obligatorisk utbildning för meteorologer utgörs av grundläg- gande prognoskurs om tio månader samt fortsatt prognoskurs om elva månader. För anställning i de högsta meteorologtjänsterna (förste stabs- meteorolog) erfordras avlagd filosofie licentiatexamen.

Trafikledare rekryteras främst bland fältflygare med fullständig flygut- bildning och realexamen. Efter 18 månaders utbildning som trafikledaraspi— rant sker anställning som trafikledare med fänriks tjänsteklass och krigs- placering i regel som trafikledare vid flygbas. Befordran kan sedan ske till trafikledare med löjtnants2 tjänsteklass. För anställning som förste trafik- ledare (kaptens tjänsteklass) krävs tjänstgöring som trafikledare i fem år samt studentexamenskompetens i svenska, engelska och matematik.

Marinens varvspolispersonal rekryteras enbart med hänsyn till civila kvalifikationer. Genomgången underbefälsutbildning räknas som merit. Extra konstapel (sergeants tjänsteklass) beviljas tjänstledighet för att ge- nomgå tio månaders civil konstapelsutbildning, om han inte tidigare har sådan utbildning.

Flottiljpolispersonal rekryteras bland flygvapnets yrkesunderbefäl, som efter särskild utbildning om fem månaders längd kan anställas som flot- tiljpolis (överfurirs tjänsteklass). Flottiljpoliser krigsplaceras i regel som vaktplutonchefer eller brandtroppchefer.

1 Efter tio års tjänst fanjunkares tjänsteklass. ” Efter att ha innehaft löjtnants tjänsteklass i tio år och uppnått 40 års ålder kan han tilläg- gas kaptens tjänsteklass.

Reservpersonnl (Här behandlas endast reservanställd personal, ej pensions-, förtids- eller värnpliktsavgången personal.)

Av de i föregående avsnitt redovisade civilmilitära personalgrupperna finns möjlighet till reservanställning för läkare, veterinärer, armétekniker, flygtekniker och meteorologer.

Som läkare med löjtnants tj änsteklass (bataljonsläkare, marin- och flyg- läkare av 2. graden) kan i reserven anställas värnpliktig läkare under 31 år, som genomgått minst sju och en halv månaders specialutbildning som värn— pliktig.

Som bataljonsveterinär med löjtnants tjänsteklass kan i reserven anstäl- las värnpliktig veterinär under 31 år som har behörighet att vikariera som distriktsveterinär och fullgjort 13 månaders specialutbildning som värn- pliktig.

Försvarssjukvårdsutredningen (SOU 1966: 35) har föreslagit att reserv- anställd medicinalpersonal framdeles skall utgöras endast av militärläkare i reserven. Dessa skall genomgå samma utbildning som militärläkare på aktiv stat. Omedelbart efter anställning i reserv skall reservläkarkurs I (en och en halv månad) genomgås. Efter omkring fem års anställning hör han genomgå reservläkarkurs II (en månad), som avses ge kompetens som brigadläkare eller chef för sjukhusförband. Tjänstgöringsskyldighe- ten föreslås uppdelas på två tjänstgöringsperioder om 170 resp. 150 dagars längd. Första tjänstgöringsperioden avses fullgöras inom sex år från reserv- anställningen.

För reservanställning som armétekniker, flygtekniker och meteorolog kräVS samma utbildning som för anställning på aktiv stat. Tjänsteklas- serna är desamma som för stampersonalen.

Befordran till kaptens tjänsteklass sker, liksom beträffande militär re- servpersonals befordran till kapten, först efter fullgjord första tjänst- göringsperiod. Perioden har för medicinalpersonal en sammanlagd längd av sju och en halv månader och skall fullgöras inom fyra år från reserv- anställningen.

Meteorolog med fänriks tjänsteklass befordras som regel till löjtnants tjänsteklass efter två års reservanställning. Till kaptens tjänsteklass kan befordran ske först efter fullgjord första tjänstgöringsperiod, som omfat- tar sju och en halv månader och skall fullgöras före 37 års ålder.

Av bild 6: 3 framgår den obligatoriska militära utbildningens längd för tidigare redovisad fast anställd civilmilitär personal.

Viss militär personal

Musikpersonal Militärmusikens personal är militär personal med särskilda gradbenäm— ningar, för vilka redogjorts i kapitel 2.

Militar utbildning (mån.) Vid första anställning erhålls som regel Personalgrupp samat" särskild nedanstående OCh fackutb utb tj änsteklass befälsutb

Bataljonsläkare ............... 6 3,5 2 Löjtnants Marinläkare .................. 6 3,5 1,5 » Flygläkare ................... 6 3,5 1 » Läkarpersonal i reserv ........ 6 1,5 » Förbandsläkare ............... —- — 1 Kaptens Veterinär .................... 9 4 1,5 »

» i reserv ............. 9 4 -— Löjtnants Tandläkare ................... 6 12 — » Militärläkare1 ................. Militärveterinär1 .............. 8 1 2 Militärapotekare1 .............. Militärtandläkare' ............. Militärläkare i reserv1 ......... 8 1 1,5 Arméingenjör (motor) ......... 21 Fänriks Mariningenjör (H) ............ 21 Löjtnants

» (G) ............. 36 +21 Fänriks

Flygingenjör ................. 25 Löjtnants Armétekniker ................. 36 Överfurirs Tyghantverkare ............... 36 + 10 Sergeants Flygtekniker ................. 48 Överfurirs Mästare ...................... 48 + 10 Sergeants Meteorolog ................... 19 Fänriks Trafikledare .................. 15 +18 » Varvspolis ................... — Sergeants Flottiljpolis .................. 24 +5 Överfurirs

1 Enligt 1962 års försvarssjukvårdsutrednings förslag (SOU 1966: 35). 2 Enligt försvarets tandvårdsberednings förslag (SOU 1966: 58).

Bild 6: 3

Musikpersonalens militära utbildning är koncentrerad till de tre första anställningsåren. Under första året bibringas musikeleven (menig) ca tre månaders militär utbildning. Under de följande två åren är han musik- aspirant (musikkorpral) och genomgår sammanlagt ca sju månaders mili- tärutbildning. Utbildningen omfattar dels enskild utbildning (personlig färdighet) dels befälsutbildning (någon förmåga som gruppchef i fält).

Musikpersonalen krigsplaceras som musiker i krigsorganiserade musik- kårer. Dessa utnyttjas i personalvårdsverksamheten.

Befordran till högre tjänstegrader än musikfurirs grundas enbart på musikaliska kvalifikationer och genomgången musikutbildning.

Hemvärnspersonal Hem(Drift—)värnspersonalens tjänstegrader framgår av kapitel 2.

För placering i befälsbefattningi hemvärnet finns inte några fastställda kvalifikationskrav i fråga om t. ex. genomgången militär befälsutbildning under värnpliktstj änstgöringen. Det är givetvis önskvärt att som hemvärns-

befäl placeras hemvärnsmän inom hemvärnsområdet som har genomgått sådan utbildning. Så sker också i viss utsträckning.

Frivilliga befälskurser i både lokal och central (hemvärnets stridsskola) regi anordnas regelbundet.

Reservpcrsonal Väg- och vattenbyggnadskåren (VVK) VVK är en militär kår för reservpersonal med särskild krigsanvåndning inom väg- och vattenbyggnadsfacket. Till skillnad från övriga kårer för reservbefäl omfattar VVK även reservanställda regementsofficerare.

Kärchefen, som är överste, biträds i personalregistrering m. ni. av en särskild expedition.

Anställning kan vinnas av dels reservofficerare, dels värnpliktiga offi- cerare främst kaptener (ryttmästare) vid värnpliktstidens utgång. Huvud- villkor för anställning är avlagd civilingenjörsexamen inom avdelning för väg— och vattenbyggnad samt därefter minst tre års utövad väl vitsordad ingenj örsverksamhet inom nämnda fack. Anställning vid VVK upphör nor- malt vid 55 års ålder, till skillnad från annan reservanställd personal som i regel avgår vid 52 års ålder.

Normalt skall officer i VVK fullgöra tre tjänstgöringsperioder om fem och en halv, fem resp. två månaders längd. Regementsofficerare, som kvar- står i kåren efter fyllda 55 år, åläggs därutöver en fjärde tjänstgörings- period om 20 dagar.

Befordran till kapten sker regelmässigt efter fullgjord första tjänst- göringsperiod. För befordran till major krävs lämplighet för krigsbefatt- ning som regementsofficer samt ådagalagd »framstående skicklighet och ledaregenskaper såväl vid militär tjänstgöring som vid civil verksamhet inom väg- och vattenbyggnadsfacket». Major, som skall befordras till överstelöjtnant skall »synnerligen väl» uppfylla förutsättningarna för ma- jorsbefordran.

VVK personal krigsplaceras som specialister i högre staber samt som kompanichefer (och ställföreträdare) och (ställföreträdande) bataljons- chefer (ett fåtal) i vissa specialförband.

Viss personal i marktjänstbefattning i flygvapnets reserv Möjlighet finns för avgången förste fåltflygare eller förste flygnavigatör (sergeant), som fullgjort honom åliggande obligatoriska repetitionsövningar sammanlagt tre månader — och genomgått särskild utbildning att bli anställd som löjtnant i marktjänstbefattning i flygvapnets reserv. Sådan särskild utbildning har ännu (1/10 1966) ej anordnats. Erforderlig längd uppskattas emellertid till ca två månader.

Befordran till kapten avses ske, liksom för annan reservofficer, efter fullgjord första tjänstgöringsperiod om ca 8 månaders sammanlagd längd.

Viss kvinnlig personal

Förordnandeföreskrifter för kvinnlig personal finns endast beträffande lottor krigsplacerade som SLK1 representanter i högkvarteret och lottaför- bunds representanter i försvarsområdesstab (motsvarande lottapersonal). Föreskrifterna är gamla2 och delvis inaktuella.

Föreskrifterna innebär att nämnd kvinnlig personal kan förordnas till lotta av kompaniofficers tjänsteklass enligt följande principer.

Efter en månads tjänst i avsedd befattning förordnas hon till lotta av fänriks tjänsteklass.

Efter att ha innehaft fänriks tjänsteklass i minst tre år och därunder fullgjort minst sex månaders tjänst i därför avsedd befattning kan hon förordnas till lotta av löjtnants tjänsteklass.

Efter ytterligare minst sju år och fullgjorda 14 månaders tjänst i sådan befattning kan förordnande till lotta av kaptens tjänsteklass äga rum.

1 Riksförbundet Sveriges lottakärer. = För armén fastställda genom generalorder nr 1101/1947.

KAPITEL 7

Tjänsteställning utomlands

Som underlag för internationella jämförelser har utredningen sökt erhålla närmare kännedom om tjänsteställning och därmed sammanhängande frågor i vissa utländska krigsmakter. I detta syfte har utredningen främst begagnat sig av det material rörande befälsordningen i Danmarks, Frank- rikes, Amerikas förenta staters, Norges, Storbritanniens och Västtysk- lands arméer som 1954 års befälsutredning i sammanställd form redovisat i sitt betänkande (SOU 1959: 23 kap. 5). Nämnda material är i huvudsak fortfarande aktuellt, varför utredningen för närmare studier hänvisar till befälsutredningens betänkande.

Befälsutredningens material har genom försorg av försvarets kommando- expedition åren 1960—1963 kompletterats med uppgifter rörande befäls- ordningen vid flottor och flygvapen i de sex berörda länderna. Komplette— ringen har tillgått på så sätt att de svenska försvarsattachéerna i resp. länder har tillställts enkätformulär motsvarande dem befälsutredningen på sin tid sände ut. Sammanställning av svaren har skett vid kommando- expeditionen, som därefter har redovisat resultatet för tjänsteställningsut- redningen.

Särskild ingående uppmärksamhet har ägnats förhållanden i Danmark och Norge.

Härutöver har utredningen i begränsad omfattning inhämtat upplysning- ar rörande förhållanden i en del andra länder än de sex som befälsutred- ningen har behandlat.

I det följande redovisas vissa förhållanden inom utländska krigsmakter som utredningen har funnit vara av värde vid en allsidig jämförelse mellan svensk och utländsk tjänsteställning. Redovisningen gör ej anspråk på full- ständighet. Syftet är främst att belysa skillnader mellan skilda utländska tjänsteställningssystem.

Utredningen har huvudsakligen studerat frågor såsom kategoriindelning, befattningar, grupp- och gradbenämningar, befordringsförhållanden samt allmänna principer för tjänsteställning. Utbildningsgång samt löne- och pensionsförhållanden har studerats i mycket ringa omfattning. Dessa för- hållanden redovisas ej heller i det följande.

Utomlands finns i regel inte någon särskild personalkategori som direkt motsvarar svensk civilmilitär personal. Medicinalpersonal och teknisk per- sonal betraktas antingen som militär eller som civil personal. I de fall då nämnda personalgrupper har militär status har de som regel även begrän- sad befälsrätt.

Av särskilt intresse kan vara att studera indelningen av försvarets perso— nal i Danmark. Denna har fastställts i lag 1962 (»lov nr 174 af'lö. maj 1962»). Under förberedelserna till lagen förkastades framförda tankar om att införa en särskild civilmilitär personalgrupp. Indelningen företer likväl en på sitt sätt intressant lösning av frågan rörande befälsrättens inverkan på kategoriindelning och tjänsteställning. '

Danska försvarets personal indelas nämligen i två huvudgrupper: 1) militär personal och 2) (vid försvaret anställd) civil personal. Med tjänsteställningssystemet som grund indelas sedan den militära personalen i sådan personal

] a) som är inordnad i tjänsteställningen (»inordnet i den militaere rmkkefolgei») eller

1 b) som står utanför densamma. Till den senare gruppen (1 b) hör auditörer, själavårdsper sonal, musik- personal och »sovzernets (marinens) mekanikerper sonel». Medicinalpersonal och teknisk personal är 11101 dnad 1 »raekkefölgen» men har befälsrätt endast

inom eget fackområde. . .» | ,

Militära befälsgrupper När man mot bakgrund av hävdvunnen svensk befälsorganisation studerar det militära yrkesbefälets indelning utomlands måste man för att få en nagot så när rättvisande bild söka motsvarigheter till inte enbart tre utan fyra svenska befälsgrupper: officerare, underofficerare, underbefäl och manskap. I en del länder finns nämligen särskilda tjänstegrader för en grupp som i Sverigcn närmast skulle kunna betecknas som manskap. I andra länder har man fortfarande ett system som motsvarar vad som före- kom i sverige före 1954 nämligen att underbefäl och meniga tillsammans utgjorde'en 111anskapsg1upp.' ' ' ' " De utländska »underofficerarna» motsvarar endast i mycket få fall den svenska armé-underofficersgruppen beträffande arbetsuppgifter. Någon lik- het kan man finna i t. ex. Danmark OChl Norge 'där motsvarande grupper getts officersstatus men fortfarande i många avseenden behandlas som särskilda befälsgiuupper Det bör påpekas att utländska underofficerares argbetsupp r»iftel i regel ligger inom de tekniska omrädena eller inom fölvalt-

nings-, administrations- och utbildningsområdena. De används således i regel inte som chefer för enheter med taktiska uppgifter. En översiktlig samman— ställning av yrkesbefälsgrupperna i vissa länder framgår av bilaga 3. I tabell- bilagan upptagna befälsgrupper räknar generellt tjänsteställning så att samtlig personal i en grupp går före personal i grupp(er) som redovisats i längre till höger liggande tabellkolumn(er). Undantag härifrån utgör grup- per i kolumn 2 ( >>underofficersgrupper med officers status») som har tjänsteställning i likhet med officersgruppernas lägre skikt.

Förekomsten av reservbefäls- och värnpliktsbefälsgrupper utomlands varierar. Direkta motsvarigheter till reservofficerare finns i många länder. Man bör dock observera att t. ex. det tyska, amerikanska och finska reserv- befälet närmast kan anses motsvara svenskt värnpliktsbefäl. Norsk »vernc- pliktig lyint hefal» torde däremot kunna karakteriseras som reservbefäl.

Militära gradbenämningar m. m.

I bilaga 4 redovisas översikter av benämningar på militära tjänstegrader i Amerikas förenta stater, Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Schweiz, Sovjetunionen, Storbritannien, Västtyskland och Österrike. I översikterna är tjänstegraderna angivna efter tjänsteställning på likartat sätt som i den för svenska förhållanden gällande »tjänsteställningsstegen» i TjRK bilaga 4: 1. I detta sammanhang kan tillfogas att i Belgien brukas en grad mellan major och kapten benämnd Capitaine-Commandant.

I gradöversikterna angiven indelning (officerare, underofficerare 111. 111.) hänför sig till yrkesbefälet såtillvida att vederbörliga yrkesbefälsgrupper omfattar samtliga redovisade tjänstegrader. Yrkes-»underofficersgrupper med officers status» omfattar endast vissa grader, nämligen

amerikanska flottans Limited Duty Officers: Commander —- Lieutenant junior grade,

danska Specialofficerer: Major (S) Fenrik (S), (danska »linie-offi- cers»-gruppen omfattar inte graden Overfenrik)1,

norska B-befalet: Oberst —— Fenrik2 samt brittiska flottans Special Duty Officers: Commander —— Sub-Lieutenant.

' Som regel kan värnpliktsbefäl nå den lägsta eller de två lägsta officers- (och underofficers-)graderna, medan reservanställda officerare som regel kan nå kaptens »— i några länder majors — grad.

Medicinalpersonal har bl. a. i Danmark och Västtyskland militär status (med begränsad befälsrätt). I de båda länderna förekommer särskilda gradbenämningar för sådan personal. Dessa gradbenämningar jämte deras motsvarigheter i de »normala» tjänstegraderna framgår av bilaga 5.

1 Urvalshefordran fr. o. m. Kaptaj n. 3 Urvalsbelordran fr.o.m. Kaptein. Oberst och Oberstlaytnant mycket sällsynt.

I andra länder —— t. ex. Finland —-— används särskilt prefix (»sanitets-») i förening med »normal» gradbenämning för medicinalpersonalen.

Motsvarigheter till de svenska benämningarna på tjänstegradsgrupper (tyska: Dienstgradgruppen) regements-, kompani— och subalternofficerare finns i en del länder. Exempel på sådana benämningar framgår av följande tabell (bild 7: 1).

Land | Benämning Omfattar tjänstegraderna1 A. »REGEMENTSOFFICERARE» (överste —— major) USA ................. Field grade officers Colonel Major Frankrike ............ Officiers supérieurs Colonel Commandant Norge ............... Stabsoffiserer Oberst Major Schweiz .............. Stabsoffiziere General —— Major Storbritannien ........ Field Officers Licutenant-Colonel Major V ästtyskland ......... Stabsofflziere Oberst —— Major Österrike ............. Stabsoffizierc Oberst—Major B. »KOMPANIOFFICERARE» (kapten—fänrik) USA ................. Company grade officers Captain—Second lieutenant Frankrike ............ Officiers subalterns Capitaine—Sous-Lieutenant Storbritannien ........ Company Officers Captain—Second Lieutenant Österrike ............. Oberoffiziere Hauptmann—Leutnant C. »SUBALTERNOFFICERARE» (löjtnant—fänrik) Frankrike ............ Officiers subalterns Capitaine—Sous-Lieutenant Schweiz . ............. Subalternoffiziere Oberleutnant—Leutnant Storbritannien ........ Subaltern Officers Lieutenant—Second Lieutenant Västtyskland ......... Leutnante Oberleutn ant—Leutn ant

1 Motsvarande tjänstegrader inom flotta och flygvapen.

Bild 7: 1

Beträffande generalsgraderna kan sägas att antalet i flertalet länder torde vara fyra. En sammanställning av generalsgradernas benämning och antal i NATO-länder, Sovjetunionen, Finland, Schweiz och Österrike fram- går av bilaga 6.

Beträffande gradbenämningar kan anmälas att Folkrepubliken Kina för någon tid sedan övergett systemet med särskilda tjänstegradsbenämningar. Man använder i stället befattningstitlar såsom »brigadchef» och »kompani- chef». Gradbeteckningar pä uniformen förekommer inte. Under en kortare period har liknande ordning förekommit i Sovjetunionen. Enligt uppgift överväger man i Kanada att i samband med fortsatt integration av försvaret införa gemensamma gradbenämningar för alla delar av försvarsmakten.

Befälsrätt —— tjänsteställning m. m.

Internationellt torde, liksom i Sverige, grunden för tjänsteställning ur- sprungligen ha varit den organisatoriskt betingade befälsrätt som ansetts förknippad med vederbörlig befattning.

Sambandet mellan befattning, lön och tjänsteställning tycks vara av

ungefär samma art som i Sverige. Det förekommer således även utomlands att en och samma tjänstegrad kan innehas av personal med olika lön. Det förekommer också att äldre personal ur lägre befälsgrupp (t. ex. under- officersgrupp) kan ha högre lön än yngre personal ur en högre grupp (officersgrupp), trots att de senare har högre tjänsteställning.

Som regel kan inte utomlands personal med lägre tjänstegrad (tjänste- ålder i graden) sättas som chef över någon som har högre tjänstegrad (-ålder).

Ett väsentligt undantag härifrån är de fall av begränsad befälsrätt som förekommer i många länder. Specialistpersonal med begränsad taktisk utbildning (t. ex. medicinalpersonal och teknisk personal) har ofta endast befälsrätt inom det egna fack(användnings-)området. Detta gäller inte en- bart personal som motsvarar den svenska civilmilitära kategorien. B-befal och Bransjebefal i Norge är i viss mån specialistpersonal i hefälsrättshän- 'seende. Norska arméns B-offiserer har i regel ingen rättighet att ta befäl över högre enheter än kompani. I högre tjänstegrader än kaptein utnyttjas .B-befal nämligen huvudsakligen i administrativ tjänst. Förhållandena är likartade för danska speeialofficerer som endast i undantagsfall kan utöva taktiskt befäl i högre nivå än pluton.

Internationellt finns ett visst samband mellan befattningar som förbands- ehef och. tjänstegrader, vilket beträffande vissa chefsbefattningar för, offi- jcerare åskådliggörs i bilaga 7. Uppgifterna i bilagan är baserade på freds— organisationen. De motsvarar emellertid i allt väsentligt krigsförhållandena, eftersom de flesta redovisade länderna redan i fred har stående krigsorga— niserade enheter med samma normer.

Av de i bilaga 7 redovisade länderna torde Norge vala det som närmast lämpar sig för jämförelse med Sverige. Norge baserar nämligen en mycket stor del av fältarmén på inkallade (mobiliserade) välnpliktiga. En inkallad förbandsehef yrkes- eller värnpliktsbefäl —— i Norge, som inte har den mot krigsbefattningen svarande tjänstegladen, tilläggs sådan söm »midler- tidig'grad». Så. sker även under repetitionsövningar i fred. Den ”tillfälliga högre graden medför även högre avlöning. l t. ex. Danmark tillämpar man inte detta system. ' En annan form av tillfällig gradbefordran förekommer i USA. I ameri— kansk lag finns fastställt befälspersonalens (officerarnas) pl ocentuella an— del 1 olika tjänstegrader i förhållande till krigsmaktens personalstyl ka. En ökning av krigsmaktens perSOnal innebäl jämfört med normalstyrkan en ökning av antalet officerare i alla tjänstegrader. Med dessa »tillskotts— tjänster» som grund sker befordran i »temporary ranks» (inkluderande högre lön). Jämsides med sådan befordran sker befordran i »permanent ranks» baserad på ett efter normalstyrkan bestämt antal tjänster (dvs. ungefär— _ fullmakter). Detta innebär att en »temporary rank» kan uppnås avsevärt mycket tidigare än en »permanent rank». .

Både när det gäller >>1nidlertidig grad» och »temporary rank» inbegrips högre tjänsteställning och den befälsrätt som är förenad därmed.

Av visst intresse för jämförelser kan utöver uppgifterna i bilaga 7 även vara uppgifter rörande de högsta militära befattningshavamas t jänstegrader i olika länder. Sådana uppgifter avseende Danmark, Finland, Norge, Schweiz, Storbritannien, Västtyskland och Österrike redovisas i bilaga 8.

Bilagans uppgifter kan anses referera till normalförhållanden. Det före— kommer nämligen att generaler befordras till högre generalsgrad utan att byte av befattning sker.

Motsatsen har också förekommit. Kommendören över Finlands försvars- makt tillträdde 1966 som generalmajor sin befattning utan gradbefordran. Hans stabschef hade högre tjänsteställning — generallöjtnant. Detta beror givetvis på särskilda förhållanden, men visar ändå att det inte är en från graden härstammande befälsrätt som vid högre poster är det väsentligaste. Det är -— självfallet —— den med befattningen sammanhängande befälsrätten som har betydelse. :

Beträffande beräkning av tjänsteställning kan slutligen nämnas det system som tillämpas i Storbritannien. Eftersom flottan betecknas "som »senior service» räknar dess officerare generellt tjänsteställning före andra för— svarsgrenars officerare i samma tjänstegrad.

Befordringsförhållanden

I bilaga 9 redovisas en salinnanställning över normala levnadsåldrar vid befordran inom yrkesbefälsg1npperna. Bilagans uppgifter är baserade på informationer från resp. länder, rulluppgifter och —— främst beträffande Nel" ge 'och Västtyskland —— på utfärdade bestämmelser 101ande befordi'ihgsÄ villkor. Uppgifter rörande nagra befälsgrupper (t. ex. amerikanska Warrant Officers) saknas.

Endast inom en typ av befälsgrupper kan ——'ii1ot en någöt'Sä kaikki-her: lig bakgrund —— jämförelser göras, nämligen inom offiCersgrilppernäi Ur bilagan erhåller man följande värden på befordri'ngstidpiiiikte'r '(bild 7"; "2).

sker nedanstående antal år sker vid-en levnadsålder Befordran till grad med benämningen efter officersexamen av,(.år) | typvärde | typvärde »löjtnant» ....................... 0— 3 2 22—26 24 »kapten» ........................ 2—. 7 . _ 5 23—30 28 »major» ......................... 7—13 11 31—[38 , . 33 ,

Bild 7: 2

Urvalsbcfordran av officerare sker i Danmark, Norge1 och Storbritannien fr.o.m. >>överstelöjtnantsgraden». I USA och Frankrike sker urvalsbeford- ran fr.o.m. >>111ajorsgrade11», men befordringprocenten (av en krigsskole- kurs) till denna grad är så hög (70—75 %) att med hänsyn till normala av- gångar sker urvalsbefordran i praktiken först fr. o. m. »överstelöjtnantsgra- den» även i dessa länder. Förhållandena torde vara likartade i Västtyskland.

Urvalsbefordran av danska specialofficerare sker i praktiken fr. 0. 111. kaptajn (S). För norskt B-befal2 gäller att ca 65 % av en årskurs loytnanter kan befordras till kaptein.

I nternationella jämförelser

Jämförelser mellan befäl ur olika länders krigsmakter skulle, när det gäl- ler bcstämning av tjänsteställning, kunna ske med ledning av följande fak- torer.

1) Militära utbildningens mål och omfattning (dvs. vederbörandes he- fälskompetens) —— likvärdig utbildning bör betyda likvärdig tj änsteställnind;

2) Tjänstetid (och t.ex. förutsättningarna för befordran enligt landets befälssystem, vilket intimt hänger samman med p. 1. ovan) _ lika tjänste- tid i jämförbara verksamhetsområden bör medföra samma tjänsteställning;

3) Befattning —— personal i likartade befattningar bör anses ha samma tjänsteställning ;

4) Gradbenämning —— grader med internationellt likartade benämningar bör anses likvärdiga;

5) Gradbeteckning _— befäl med likartade gradbeteckningar kan ha sam— ma tjänsteställning.

V id jämförelser bör givetvis främst de tre första faktorerna komma i fråga. En bedömning utifrån de två sista faktorerna kan tyckas innebära avsevärda brister i saklighet. Farhägorna i detta avseende bör dock inte överdrivas, eftersom det i många länder finns ett nära samband mellan å ena sidan tjänstegrad, dess benämning och uniformsdistinktion och å andra sidan in- nehavarens befattning och utbildning.

Exempel på internationella jämförelser kan hämtas dels från NATO, dels vilket är av särskilt svenskt intresse _ från F N-styrkorna i Gaza—om- rådet (UNEF).

Som en hjälp vid översättning till engelska, amerikanska och franska har vid försvarsstaben utarbetats ordlistor, som även omfattar tablåer rörande svenska tjänstegraders motsvarigheter utomlands. Den senaste upplagan innehållande gradöversättningar är från 1952. För marinens vidkommande

1 Jämlikt den ordning som har föreslagits av en utredning (»Personellutvalget for försvaret») 1962 och antagits av stortinget 1966. Så mycket som 65 % av majorerna beräknas kunna beford- ras till oberstlaytnant. ? »Avansementskrets II» i den nya norska befälsordningen (se not 1 ovan).

har chefen för marinen 1959 i Sjömilitär handbok fastställt en jämförelse— tablå ("iver svenska sjöofficersgraders motsvarigheter i 14 andra länder.

Jämförelser inom NATO

Enklaste och närmast till hands liggande jämförelsegrund utgör gradbe— nämningarna. Språkligt besläktade gradbenämningar (t. ex. Captain, Capi- taine, Capitano, Capitao, Capitän, Kapitein, Kaptajn, Kaptein, Kapteeni: Kapten) sägs motsvara varandra. Så sker i regel beträffande arméofficers- (och flygofficers-)graderna som i stor utsträckning är internationella.

Vägledande för jämförelser inom NATO tycks vara gradbenämningarna i Storbritannien och USA. I några fall har enstaka NATO-länder anpassat sitt gradsystem efter brittiskt och amerikanskt mönster. .

I Danmark saknades tidigare majorsgraden. Under hänvisning till NATO- samarbetet ändrades 1962 gradbenämningarna för kaptajner och kaptajn- löjtnanter vid danska armén och flygvapnet till major resp. kaptajn. Där- emot saknas fortfarande brigadgeneralsgraden i Danmark.

I Norge har graden »brigader» införts för något år sedan, dock med en mycket stark inskränkning. Benämningen får nämligen endast användas i NATO-tjänst utanför landets gränser. Enligt norska uppgifter lär detta bli aktuellt för en enstaka officer ungefär vart femtonde år. För motsvarande grad inom landets gränser har stortinget 1966 fastställt benämningen oberst I till skillnad från oberst II, som skall beteckna den normala överstegraden.

Inom underbefälsgraderna har en jämförelse enbart mot bakgrund av gradbenämningarna tydligen visat sig mindre lämplig. Den franska graden sergent rangeras nämligen lägre än sin amerikanska och brittiska namne sergeant. Följande tabell (bild 7: 3) återger den ungefärliga NATO-jämfö- relsen mellan amerikanska, brittiska, franska och tyska sergeants- och korp— ralsgrader. Jämförelsen kan vara grundad på dels befattnings- (gruppchef och liknande befattningar) och tjänstetids— (levnadsålder?) överväganden, dels —-i någon mån _ likhet i gradbeteckningar (antal vinklar på ärmarna) .

USA I Storbritannien I Frankrike Västtyskland Sergeant first class Staff Sergeant Sergent-Major Oberfeldwebel Sergeant Sergeant Sergent—Chef Feldwebel Corporal Corporal Sergent Unteroffizier Private first class Lance-Corporal Caporal-Chef Obergefreiter

Bild 7: 3

Det bör observeras att de tyska graderna Stabsunteroffizier och Hauptge- freiter saknar motsvarighet i tabellen.

Sjöofficerare i många länder har gradbeteckningar i form av galoner på ärmarna. Det är troligt att detta är grunden till jämförelser beträffande sjö-

officersgraderna. Exempel på sådan jämförelse inom NATO framgår av bilaga 10.

Av bilagan kan utläsas att en dansk kommanderkaptajn och en tysk F re- gattenkapitän båda med 31/2 galoner som gradbeteckning jämställs med den obefintliga brittiska graden »commander senior grade» (tidigare: »captain junior grade») vilken ligger mellan captain och commander. En norsk kommandörkapteinl _ med 4 galoner —— jämförs däremot med brit- tisk captain liksöm en dansk kommandyör.

I bilaga 10 har utöver sjöofficersgradernas benämningar också angetts deras inhemska motsvarigheter bland armégraderna. Till följd av att olika system tillämpas vid jämförelser av armé- och sjöofficersgrader uppstår vis'sa problem. Danska och norska örlogskaptener (motsvarande arme”- graden major) räknar i NATO-samarbetet tj änsteställning som brittisk 'com- mander, vars inhemska armémotsvarighet är överstelöjtnant. Bilden kom- pliceras ytterligare genom att på grund av brittiska flottans traditionella ställning som »senior "service» anses vid en brittisk jämförelse en dansk orlogskaptajn gå före en dansk oberstlgzljtnant.

Tidigare omnämnda norska utredning (»Personellutvalget for forsvaret») har föreslagit två alternativ (varav nr I .förordats) rörande sjöofficersbe- nämningar bl.a. mot bakgrund av internationella jämförelser. Alternativen framgår av följande tabell (bild 7: 4). Stortinget har i juni 1966 fastställt ett system enligt alternativ 1.

Jämförelser inom UNEF

. , , , Grader inom Sjaforsvaret Grass; lgzglalljååääl ) _ _ Grader inom Hat-ren . Alternatlv I Alternativ II Admiral Admiral General Vice Admiral Viseadmiral , Generalleytnant Rear Admiral Kontreadmiral Generalmajor Commodore Kommandor I Kommandot Oberst I Captain Kommandor II Kommanderkaptein Oberst II av 1. grad Commander Kommandarkaptein Kommanderkaptcin Oberstlaytnant av 2. grad Lieutenant Com- Orlogskaptein Major mander Lieutenant Kapteinlaytnant Kaptein Lieutenant jr grade Loytnant Leytnant Ensign _ Fenrik Fenrik Bild 7 4

Ansträngningar har från svensk sida fortlöpande gjorts för att svenSka underofficerare inom FN-styrkorna i Gaza skulle få en rättvisande inpla— cering i UNEF:s lista över grader och gradbeteckningar. Först för något'år

1 Intill ändringen av norska grader i juni 1966.

sedan nåddes resultat. Listans formella uppställning återges i bild 7: 5. Gra- dernas förekomst i olika länders kontingenter markeras dock med X i stål- let för —— som i originalet —— med bild av gradbeteckningen.

Country Rank Brazil Canada 12:32 India Norway Sweden ägg?; [ Colonel ............... X X X X >: X >: Lt col ................ > )( x )( )( x x Major ................ x x x x x x x Captain ............... X X x x x )( X Forwaltare ............ )( 1/lt ................... x x x x x x )( Fanjunkare, overfenrik . x X 2/lt ................... )( X x X x x x Subedar major, fenrik . . x x Subedar .............. )( Jemadar .............. )( Zastavnik ............. :( WO 1 ................ x x x Xl WO 2 ................ x x 1 Svensk sergeant. Bild 7: 5

Svensk personal utomlands

Svensk befälspersonal tilläggs vid tjänstgöring utomlands i vissa fall högre tjänstegrad. Överbefälhavaren har bemyndigats att meddela beslut härom beträffande personal som tjänstgör i de svenska FN-styrkorna. Sådant grad- tillägg är sannolikt motiverat av en allmän jämförande bedömning på basis av befattning och i någon mån tjänstetid. Eftersom exempelvis kompani— ehefsbefattning efter engelskt mönster i regel innehas av major tilläggs där- för svenska kaptener majors grad vid tjänstgöring som kompanichefer i FN- kontingenterna. -

Annan personal än sådan som tjänstgör i FN-förbanden kan för utlands— tjänst tilläggas tjänstegrad (-klass) jämlikt TjRK kap. 3: 9 »av Kungl. Maj:t, när fråga är om officers tjänstegrad (-k1ass), och eljest enligt försvarsgrens- chefs bestämmande». Sådant gradtillägg sker dock ytterst sparsamt.

För försvarsattachéer kan särskilda skäl göra gradtillägg erforderligt. Ett sådant skäl kan vara att attachéns arbete underlättas om han har en grad som efter värdlandets gradnormer jämställs med graden hos de officerare han vanligtvis sammanträffar med. För attachéns ställning jämfört med andra utländska försvarsattachéer har i många länder tj änstegraden mindre betydelse än tjänstetiden som attaché (aneienniteten).

KAPITE L 8

Brister i gällande tjänsteställningssystem

Anpassningen till ny befälsordning

De mest märkbara bristerna i gällande tjänsteställningssystem samman— hänger självfallet med systemets dåliga anpassning till 1960 års befälsord— ning för armén.

Arméns nya befälsordning innebär som utredningen tidigare har på— visat —— en allmän höjning av det aktiva yrkesbefälets kompetens. Yrkes- befälets obligatoriska utbildning har getts ökad omfattning och innehåll med hänsyn till att personalen skall kunna utnyttjas i högre krigsbefattningar än tidigare. Reservofficersutbildningen har med oförändrad målsätt- ning getts ökad längd och större omfång. Även det värnpliktiga befälets krigsanvändning har i stort bibehållits oförändrad medan dess utbildning med det nya systemet för värnpliktsutbildningen (VU 60) har getts en förbättrad anpassning till krigsuppgifterna.

Tjänsteställningssystemet har inte ändrats i anslutning härtill. Det bör emellertid observeras att det redan efter 1942 års försvarsbeslut fanns avsevärda brister i fråga om överensstämmelse mellan tjänsteställning och befälsgruppernas uppgifter i krigsorganisationen.

Gällande tjänsteställningskonsekvenser i den nya befälsordningen kan belysas med följande exempel.

Som kompanichefer kan vid en och samma fältbataljon teoretiskt före- komma en aktiv löjtnant (med ca sju års tjänst som officer), en aktiv för- valtare, en aktiv fanjunkare (med ca sju års tjänst som underofficer), en reservkapten samt en värnpliktig kapten. I ett läge. då omständigheterna fordrar att någon av kompanicheferna på eget initiativ tar befäl över batal- jonen, skall jämlikt TjRK kap. 5: 14 den till tjänsteställningen främste göra detta. ;

Turordningen i tjänsten mellan exemplets kompanichefer är följande:

reservkaptenen, värnpliktige kaptenen, förvaltaren,

löjtnanten och |

fanjunkaren.

Lämpligheten att med hänsyn till utbildning och trupperfarenhet leda bataljonen följer emellertid inte samma ordning.

I sitt betänkande »Arméns befäl» (SOU 1959: 23 s. 371) föreslog 1954 års befälsutredning en tjänsteställningsordning anpassad efter utredningens förslag i övrigt. Utredningens förslag till »tjänsteställningsstege» beträffan- de graderna kapten — Vicekorpral återges nedan (bild 8: 1).

Värnpliktsbefäl Aktivt yrkesbefäl (Ei-risfält- Övrigt värnpliktsbefäl Off Uoff Ubef Off Off Uoff Ubef Kapten Förvaltare Kapten Kapten Löjtnant Fanjunkare Löjtnant Löjtnant Fanjunkarel Fänrik Sergeant Fänrik Rustmästare Överfurir Sergeant1 Furir Furir Korpral Korpral Vicekorpral 1 Övergångsvis bör reservunderofficerare fanjunkare och sergeant — placeras omedel- bart före motsvarande värnpliktsgrader. Bild 8: ]

Över befälsutredningens förslag till tjänsteställningsordning yttrade sig flertalet remissinstanser i avstyrkande ordalag. Framför allt yrkades att tjänstegrad och tjänsteställning borde sammanfalla. Man menade därmed att en tjänstetitel klart borde uttrycka en bestämd tjänsteställning (»alla fänrikar bör ha samma tjänsteställning i förhållande till alla sergeanter»), såsom i gällande system.

I sitt remissvar framförde chefen för armén (Ast/O 28/11 1959 nr 67: 14) ett konkret förslag till »tjänsteställningsstege», vilket återges i bild 8: 2.

I remissyttranden framfördes också synpunkten att grad och befattning borde sammanfalla. Varken i befälsutredningens eller i arméchefens för- slag, ej heller i gällande ordning, är så fallet. Kaptener kan således vara fältbataljonschefer om de är yrkesofficerare, fältkompanichefer om de är reservofficerare, Fanjunkare kan också vara kompanichefer i krigsorga- nisationen om de är yrkesunderofficerare, medan värnpliktiga fanjunkare

Yrkesbefäl Reservbefäl1 Värnpliktigt befäl2

Uoff Ubef Off Uoff Ubef Off Uoff Ubef

Kapten Kapten Kapten Förval— Förval- Förval- tare tare tare Löjtnant Löjtnant Löjtnant Fanjun- Fanj un- Fanjun— kare kare kare Under- löjtnant Sergeant Sergeant Sergeant —— Fänrik Rust- Rust- Rust- mästare mästare mästare Över- Över— Över- turir turir furir Kornett, Furir Furir4 Korpral' Vice- korpralt

1 Avser jämväl avgången yrkespersonal som kvarstår i reserven. '-' Avser jämväl avgången yrkespersonal som inte kvarstår i reserven samt från reservanställ- ning avgångna. 3 Denna grad tilläggs offasp och vpl uoff. Andra benämningar kan ifrågakomma. Graden bör klart kunna särskiljas från den lägsta yrkesunderofficersgraden. ' Dessagrader tilläggs jämväl yrkesbetäl under utbildning.

Bild 8: 2

/ :

i regel är "kompanikvartermästare. Yrkesfuriren är i regel plutonchef—s ställ- företrädare, medan den värnpliktige furiren är gruppchef.

I prop. 1960:109 framhöll chefen för försvarsdepartementet i behand— lingen av befälsutredningens förslag till tjänsteställning (sid. 143) vikten av att grad och befattning sammanfaller samt att ett logiskt sammanhang mellan uppgifter i krigsorganisationen och tjänsteställning borde åstadkom- nias. Dep'artementschefens principiella uppfattning har sedermera mera in— gående utformats i direktiven till tjänsteställnin'g's'utredningen.

Samband mellan befattning (befälsuppgifter) och grad finns f.n. endast angivet beträffande fre'dsorgani'sationen i pérsönalförteckningarna och vissa bestämmelser i anslutning till dessa, beträffande krigsorganisationen i mo- biliseringstabellerna. '

För krigsmakten gemensamma "normer för att ange tjänstegrad (-klass, -grupp) i mobiliseringstabellerna'. saknas. Eftersom tabellerna fastställs av försvarsgrenscheferna, är skillnaderna försvarsgrenarna emellan ganska stora. '

Arméns nya befälsordning innebär bl.a. att all utbildning konsekvent görs befattningsinriktad (t. ex. kompanichefsutbildni'ng). Enda kvarstående utbildning som fortfarande är gradinriktad (t. ex. kaptenskurs) är den inom

FBU bcdrivna befordringsutbildningen. Det bristande sambandet mellan grad och krigsbefattning kan därför medföra svårigheter vid bedömning av den frivilliga befordringsutbildningens kompetensvärde.

I personalförteckningarna angivna tjänstegrader är i stor utsträckning bundna till lönegrader. I särskild ordning har föreskrivits vilka befattningar i fredsorganisationen som skall eller bör uppehållas av personal i viss tjäns- te(och löne-)grad.

Den kritik att grad och befattning inte sammanfaller, som riktats mot befälsutredningens förslag, drabbar således i än högre grad gällande tjänste- ställningssystem.

B efordrings fä rhållanden

Genom att yrkesbefälet erhåller högre tj änstegrad som regel först i samband med tillsättandet av vakant högre lönegradsplacerad tjänst, uppstår varia- tioner 'i fråga om befordran såväl mellan yrkesbefälets olika personalkårer som mellan yrkesbefäl och värnpliktigt befäl. Det värnpliktiga befälet kan nämligen i regel ges hög1e tjänstegrad omedelbart efter det kompetens- givande utbildning genomgåtts.

Tidigare påtalad blist i samband mellan krigsbefattning och tjänstegrad blir härigenom ännu mer uttalade och aktualiseras bl. a.: vid; repetitions— övningar i krigsförband (krigsförbandsövningar). Vissa inskränkningar gäller dock för det värnpliktiga befälets gradförordnande i relation till yrkesbefälet (ålders- och tidsgränser). ' * ' Gällande förordnandeföreskrifter och inte minst —— konstitu'eringsfö- reskrifter är mot bakgrund av nyss påtalade förhållanden och den allmänna utvecklingen inom försvaret omoderna. En av överbefälhavaren tillkallad utredning (1961 års förordnandeutredning FUR 61) har behandlat dessa fragor. I ett senare av snitt av detta kapitel återkommer utredningen till FUR 61 förslag.

Tjänsteålders beräkn ing

Även mot metoderna för tj änsteåldersberäkning kan visskritik riktas. Före ändring nr 14 till TjRK (go nr 773/1965) räknade kompaniofficerare i re- serven tjänsteålder efter i princip samma grunder som kompaniofficerare på aktiv stat, nämligen från dagen för första anställning som officer.

Den nya befälsordningen medförde bl. a. .att anställningstidpunkten som reservofficer ändrades. F.n. finns det således reservofficerare,. som efter äldre bestämmelser har anställts som fänrikar, och sådana, som har anställts som löjtnanter enligt den nya ordningen. Härtill kommer de värnpliktiga löjtnanter, som efter viss genomgången befordringsutbildning vid FBU har

anställts som kaptener i reserven samt de värnpliktiga kaptener som har anställts i reserv i samband med avgång ur värnpliktsåldern.

Den refererade föreskriften (TjRK kap. 4: 5 b) kunde inte längre tjäna som gemensam grund för beräkning av tj änsteålder för alla de nämnda kate- gorierna av reservofficerare. Enklaste ordningen är givetvis den som genom- fördes med »ändring nr 14», nämligen att tjänsteåldern beräknas från ut- nämningsdatum i graden.

Motsvarande ändring ansågs emellertid inte höra genomföras för kom— paniofficerare på aktiv stat, eftersom befordringsmöjligheterna till kaptens— graden varierar avsevärt personalkårerna emellan.

Till följd härav uppstår problem vid beräkning av tjänsteålder mellan kompaniofficerare i reserven och sådana på aktiv stat. Sålunda kan exem- pelvis en reservofficer först efter 8 år som kapten (vid 43—44 års ålder) räkna tjänsteålder (:tjänsteställning) före en efter 8 års tjänst som officer (vid 31 års ålder) nyutnämnd aktiv kapten.

Liknande (formella) differenser i fråga om metoder för beräkning av tjänsteålder finns mellan arméns rustmästare (överfurirer) och andra för- svarsgrenars motsvarigheter samt mellan underofficerare av 2. graden på aktiv stat och sergeanter på aktiv stat.

Internationella jämförelser

I såväl 1954 års befälsutrednings betänkande som remissyttranden däröver pekades bl. a. på de svenska tjänstegradernas dåliga överensstämmelse med utländska tjänstegrader. Utredningen har också funnit att svenska befatt- ningshavare i viss utsträckning måste anses ha avsevärt lägre grader än sina utländska motsvarigheter.

Åtgärder för att komma till rätta härmed har hittills bestått av tilläggau- de av tjänstegrad (_klass) under tid för utlandstjänstgöring och i vissa fall officiell anmälan av vederbörande i en högre utländsk grad. I några fall har beträffande försvarsattachéer »i—befordran» i högre tjänstegrad ägt rum.

Nämnda åtgärder är inte tillfredsställande då det anseende man med ett gradtillägg har velat ge åt svensk befälspersonal lätt kan förlora i värde. Numera är det nämligen känt bland utländsk militär personal att svensk befälspersonal återgår till tidigare innehavd grad vid återkomsten till Sverige.

Svenska underofficersförbundet, som i sitt remissyttrande (14/11 1959 nr 105: 9) i princip biträdde befälsutredningens förslag till tj änsteställnings— förhållandenas ordnande, hade inte någon erinran mot att de nuvarande tjänstetitlarna bibehölls. Ett undantag anfördes emellertid av förbundet _— sergeanttiteln. I internationellt sammanhang måste denna anses vara direkt missvisande. Som utredningen redovisat i föregående kapitel används inte benämningen sergeant (sergent, sersjant) utomlands för personal i så kva-

1 i

]ificerade krigsbefattningar som de yrkesunderofficerarna utbildas till en— ligt 1960 års befälsordning.

Personalkategorier rn. m.

Som utredningen närmare har redovisat i kapitel 2 finns numera inte någon klart uttalad grund för gränsdragningen mellan personalkategorierna mili- tär, civilmilitär och civil personal. Ett visst sammanhang med befälsrätten finns dock, såtillvida att civilmilitär personals befälsrätt i princip är be— gränsad till vederbörliga fackområden och att civil personal som regel inte har annan befälsrätt än som tillkommer förman över underlydande krigsman inom den egna arbetsenheten.

Hemvärnspersonal och musikpersonal utgör grupper av militär personal som har begränsad befälsrätt på liknande sätt som civilmilitär personal.

Något bestämt samband mellan befälsutbildningens omfattning och in- skränkningar i befälsrätten finns inte. Sålunda kan det förekomma att en underofficers vederlike har bibringats en mer omfattande befälsutbildning än en officers vederlike. Befälsutbildningens omfattning för personal inom ett och samma fackområde varierar dessutom försvarsgrenarna emellan.

För exempelvis förordnande som förbandsläkare krävs ingen militär utbildning, men trots detta har de fått civilmilitär ställning.

Med civilmilitär ställning följer bl. a. för manlig personal rätt och skyl- dighet att ingripa gentemot personal —— även militär sådan — med lägre tjänsteställning för att upprätthålla ordningen inom krigsmakten och all- män ordning (TjRK kap. 19:24).

Med 1960 års tjänstereglemente för krigsmakten infördes _ som utred— ningen tidigare har berört i kapitel 2 —— allmäuna föreskrifter rörande tjänstegrupper för civil personal. Några bestämmelser rörande civil perso- nals hänförande till tjänstegrupper har inte meddelats. Än mindre har föreskrifter rörande förordnande och konstituering av civil personal utfär- dats. Dessa frågor har behandlats av 1961 års förordnandeutredning, för vars förslag redogörs i det följande.

F örordnandeutredningen ( F UR 61)

F örordnandeutredningen tillkallades av överbefälhavaren i oktober 1960. Utredningens uppdrag —— att utarbeta förslag till förordnande- och konsti- tueringsföreskrifter för krigsmakten _ var slutfört i mars 1963. Efter re- missbehandling m. m. överlämnade överbefälhavaren med eget yttrande i juli 1964 utredningens förslag till Kungl. Maj:t.

Utredningens förslag är begränsat till de grundläggande föreskrifter som har bedömts böra utfärdas av Kungl. Maj:t (kungl. brev och generalorder). Det förutsätts att ganska omfattande tillämpningsbestämmelser skall ut—

färdas av försvarsgrenscheferna efter anvisningar av överbefälhavaren. Av praktiska skäl föreslår FUR 61 att grundläggande föreskrifter rörande konstituering sammanslås med motsvarande föreskrifter rörande förord- nande.

Utredningens förslag bygger på följande principiella ståndpunkter.

»1. Ett förordnande skall vara ett uttryck för att vederbörande besitter de kunska— per och i övrigt äger sådan kompetens som erfordras för krigsplacering i befatt- ning, vilken enligt mobiliseringstabeller är förenad med den tjänstegrad, tjänste- klass ellcr tjänstegrupp i vilken förordnandet sker. I begreppet kunskaper inne— fattas härvid för militär personal den utbildning som erhålles under'värnplikts- tjänstgöringen eller vid frivillig befälsutbildning. För civilmilitär och civil perso- nal innefattar begreppet jämväl den civila utbildning, yrkeskunskap eller andra civila kvalifikationer som erfordras för ifrågavarande befattning. Med civil be- fattning i krigsorganisationen följer icke befälsutövande i egentlig mening, varför förordnande i tjänstegrupp kan meddelas den som i övrigt är lämplig uteslutande på grundval av civila kunskaper.

2. Under utbildningens gång bör förordnande efter hand ske enligt den militära gradskalan i enlighet med gällande principer. Därigenom ges vederbörande till- fälle att växa in i den blivande befattningen. För att uppnå största möjliga en- hetlighet mellan försvarsgrenarnas förordnandegång föreslår utredningen tid- punkten när förordnande till viss tjänstegrad (motsvarande) tidigast må äga rum under utbildning som fullgöres jämlikt 27 5 1 mom. värnpliktslagen. Tidpunkterna har härvid valts så att de i möjlig mån överensstämmer med indelningen av ut- bildningstiden för respektive kategorier i skeden, kurser— eller skolor. Utredningen föreslår, att civilmilitär och civil personal tidigare än militär personal erhåller förordnande i underofficers och officers tjänsteklass(-grupp) "med motiveringen att denna personal på grund av sin civila utbildning erfordrar kortare militär utbildning för att vara kvalificerad för avsedd befattning. Genom 'det tidigare förordnandet erhåller denna personal även en viss kompensation för den civila utbildning den förvärvat och som utnyttjas inom krigsmakten.

Förordnande i nedan angivna tjänstegrader (motsv)1

Personalkate- ' . gori till vllkreätålbgiläålnt'åh må ske tidigast efter vilken utbild- . 's ftar g . ' ningen syftar y _ | 160 dagar 300 dagar 394 dagar2 450 dagar,2 630 dagar2 Kompaniofficer Korpral Furir ' Sergeant Fänrik Militär Underofficer Korpral ' Furir Sergeant Underbefäl Vicekorpral Korpral Civilmilitär Kompaniofficer Korpral Furir Fänrik Underofficer Korpral Furir Sergeant ' Civil - Kompaniofficer Korpral Furir Fänrik

1 Personal som utbildats till civilmilitär eller civil befattning tillhör under viss 'del av utbild— ningen militär personalkategori. . 2 I förekommande fall frånräknas tid för förkortning av tjänstgöringstiden enligt VL 27 5 mom. F. " ' ' '

Bild 8: 3

3. Utredningen bedömer att man icke generellt kan ange en tidsperiod som kan tillämpas för alla befattningar under vilken erforderliga kvalifikationer kvarstår.

Utredningen föreslår därför, att förordnanden skall utfärdas att gälla tills vidare (lock längst intill värnpliktstidens utgång eller i övrigt till tidpunkt när förut— sättningar för ianspråktagande inom krigsmakten icke längre föreligger.

4. Då erforderlig kompetens för krigsplacering i viss befattning icke längre föreligger skall förordnande återkallas. Utredningen anser emellertid icke att i dessa fall förordnande automatiskt skall ske i tjänstegrad (motsvarande) närmast under den tidigare. Utredningen föreslår att därest nytt förordnande skall ske detta meddelas i tjänstegrad (motsvarande) som motsvarar kompetensen för krigs- placering.

5. I befattning med alternativa tjänstegrader (motsvarande) föreslås förordnande i regel ske i den lägsta tjänstegraden (motsvarande). För att erhålla förordnande i högre tjänstegrad (motsvarande) bör tjänstgöring i befattningen krävas. Sådan tjänstgöring kan utgöras av repetitionsövning, frivillig tjänstgöring, beredskaps- tjänstgöring eller tjänstgöring under krigsförhållanden. Likaså bör utbildning i de frivilliga försvarsorganisationernas regi kunna kvalificera till ett hög-re förord- nande. Eftersom tjänstgöringens eller utbildningens omfattning kommer att variera för olika befattningar, bör de särskilda kraven för varje befattning fastställas i försvarsgrenarnas tillämpningsföreskrifter.

6. Utredningen har icke funnit anledning föreslå ändring av gällande förord- nandebestämmelser för hemvärnspersonal. De överensstämmer i allt väsentligt med de principer som ligger till grund för utredningens förslag för förordnandebestäm- melser för övrig personal.

7. Utredningens förslag till konstitueringsbestämmelser överensstämmer i hu— vudsak med dem som f. n. gäller. Sålunda skall den som för period av längre varak- tighet placeras i en krigsbefattning utan att till fullo inneha de för denna erforder— liga kvalifikationerna, under beredskaps- och krigsförhållanden kunna konstitueras i den tjänstegrad (motsvarande) som motsvarar befattningen ifråga. Konstituering skall vara giltig endast under den tid vederbörande bibehåller den krigsplacering, som föranlett konstitueringen.

8. Utredningen föreslår att endast den civila personal som är krigsplacerad skall omfattas av ett tjänstegruppsystem. Förordnande i tjänstegrupp föreslås vara av- hängigt av det ansvar och de kvalifikationer som är förenade med respektive krigs- hefattning. Förordnande i tjänstegrupper äger giltighet under den tid krigsplace- ringen omfattar.»1

Sammanfattning

Huvuddelen av påtalade brister i gällande tjänsteställningssystem kan i grova drag hänföras till att det i väsentliga stycken saknas ett klart uttalat samband mellan befattning (befälsuppgifter) och tjänsteställning (tjänste- grad, -klass, -grupp_). Härigenom överensstämmer i många fall inte den rätt och skyldighet att ta befäl, som åligger befattningshavaren till följd av hans tjänsteställning, med den befälsrätt (och -skyldighet) som av främst organisatoriska skäl bör vara förenad med befattningen. Detta förhållande har blivit än mer märkbart sedan en ny befälsordning har införts inom armén.

1 Citat ur 1961 års förordnandeutrednings förslag kapitel V. Bild 8: 3 härrör dock från utred- ningens förslag till generalorder.

AVDELNING B

Utredningens överväganden och förslag

KAPITEL 9

Överväganden rörande principer för konstruktion av reviderat tjänsteställningssystem

Några. definitioner

I sina överväganden använder utredningen genomgående vissa begrepp med den innebörd som anges i det följande.

Med »personalkategori» menar utredningen någon av de tre huvudgrup- perna av krigsmaktens personal, dvs. militär, civilmilitär eller civil personal (jfr kap. 2).

Krigsmaktens militära personal tillhör olika »befälsgrupper», vilka är aktiva1 officerare (eller yrkesofficerare), aktiva1 underofficerare (eller yrkesunderofficerare), aktivt1 underbefäl (eller yrkesunderbefäl), reservofficerare, reservunderofficerare, reservunderbefäl, värnpliktiga officerare, värnpliktiga underofficerare samt värnpliktigt underbefäl.

Utredningen använder således inte uttrycket wj-kår» (t. ex. officerskåren) annat än för att beteckna en personalkär (t. ex. sjöofficerskären, kustartille- riets officerskår, officerskåren vid I 1).2 Utredningen anser det lämpligt att även beträffande civilmilitär personal utnyttja begreppet »befälsgrupp» för att beteckna personalgrupper såsom läkare, ingenjörer, mästare, tekni- ker o. d. sammantagna utan hänsyn till försvarsgrenstillhörighet.

De militära befälsgrupperna kan med hänsyn till användning i krigs- och fredsorganisationerna sammanföras i två »befälskarriärer» :

värnpliktskarriären (reservbefäl och värnpliktsbefäl), vars personal i princip har uppgifter enbart i krigsorganisationen, samt

yrkeskarriären (de tre aktiva befälsgrupperna), vars personal har upp- gifter i såväl krigs— som fredsorganisationerna.

1 Uttrycket oaktiv» personal används liktydigt med personal »på aktiv stat». Vad som i ut— redningens överväganden sägs om yrkesbefälsgrupperna gäller i tillämpliga delar även personal på reservstat samt förtids- och pensionsavgången personal. 2 Jämför tjänstereglemente för krigsmakten bil. 3: 4.

>>Karriär>>-hegreppet kan även användas beträffande civilmilitär personal. Utredningen använder dessutom begreppet »kompetensnivå», vars inne- börd framgår av det följande.

Vägledande principer i utredningens överväganden

Utredningen har i kapitel 1 redovisat de grundläggande motiven för behov av ett tjänsteställningssystem. Mot bakgrund av det moderna krigets karak- tär och vår försvarsorganisations speciella uppbyggnad finner utredningen att ett tjänsteställningssystem är nödvändigt även fortsättningsvis.

Tjänsteställning kommer alltså framgent, liksom hittills, att behövas som ett hjälpmedel att efter generella regler bestämma rätt och skyldighet att ta befäl i oförutsedda situationer. Tjänsteställningen bör därför ge ut- tryck för varje krigsmans relativa förmåga kompetens -— att utöva befäl.

Befälsrättens omfattning under normalsituationen grundas på organisa- toriska förhållanden. Chefspositionernas hierarkiska ställning ger ett visst uttryck härför. Förbandschefsbefattningar kan alltså indelas i olika nivåer med ledning av den befälsrätt som organisatoriskt är knuten till dem.

Utredningen anser sig i sina överväganden böra utgå från en sådan nivå- indelning. Behov av ett tjänsteställningssystem föreligger enligt utred- ningens mening i första hand i krigsorganisationen. Denna organisation är därtill det enda område, inom vilket alla befälsgrupper samtidigt kan jämföras. Med anledning härav och i enlighet med utredningsdirektivet att >>åstadkomma ett logiskt sammanhang mellan uppgifterna i krigsorga- nisationen oeh tjänsteställning» avser utredningen att så långt möjligt lägga krigsbefattningar som grund för nivåindelningen.

Utredningen anser att befattningar som chefer för förband eller-'avdel— ningar av förband i krigsorganisationen med deras entydiga befälsrätt rela- tivt enkelt kan nivågrupperas. Svårigheter torde främst uppstå vid inplace- ring av andra befattningar t. ex. stahsbefattningar. Det synes emellertid inte nödvändigt att nivågruppera alla befattningar, utan utredningen anser sig kunna begränsa arbetet till att gälla vissa wtypbefattningar» —— chefs- befattningar oeh vissa huvudtyper av andra befattningar —— samt vissa riktlinjer för gruppering av enskilda befattningar. Det är därvid tänkbart att det mellan typbefattningar inom samma nivå kan finnas sådana nyans— skillnader i befälsrätt att en skiktning inom nivån blir erforderlig.

I en sålunda skisserad konstruktion av nivåer _ vilka utredningen kal- lar »kompetensnivåer» —— ligger att en innehavare av befattning inom en nivå (skikt av nivå), måste anses kompetent att utöva det befäl som är förenat med nivån (skiktet) och att han sålunda i princip kan ta befäl över personal tillhörande lägre kompetensnivåer.

Befattningsinriktad kompetensgivande utbildning, som är obligatorisk för all personal inom samma befälsgrupp, bör kunna underlätta ett konsta-

103 terande av de organisatoriskt betingade kompetensnivåcrna. Sådan utbild- ning anordnas i princip till befattningar, som i dag besätts med kaptener och befäl av lägre grader. För övriga befattningar (för regementsofficerare och högre befäl) finns däremot inte någon befattningsinriktad obligatorisk utbildning.

Mot bakgrund av förekomsten av befattningsinriktad obligatorisk utbild— ning kan kompetens att utöva befäl konstateras på två olika grunder. För de befattningar, till vilka sådan utbildning anordnas, bör gälla att när någon godkänts i utbildningen och därmed förklarats lämplig för placering i be- fattning som svarar mot utbildningsmålet, skall han också vara kompetent att utöva befäl i befattningen.

För övriga befattningar fastställs kompetensen genom t. ex. personbedöm- ning (vitsord, befordringsberedning 0. d.), varvid vederbörande kan förkla- ras lämplig att placeras i befattning av viss typ. När han sedan får sådan befattning, måste han i konsekvens härmed anses kompetent att utöva där- med sammanhängande befäl, eftersom nämnda lämplighetsförklaring är en förutsättning för att han skall erhålla befattningen.

Som utredningen tidigare har framhållit bör kompetens att utöva befäl uttryckas med tjänsteställning.

Tjänsteställning kan bestämmas genom tjänstegraderl, tjänsteålder eller viss tillhörighet (befälskarriär, personalkategori, försvarsgren, personalkår —— jfr kap. 2). Av dessa former är tjänstegraden den som klarast mar— kerar skillnad i tjänsteställning.

Om mot varje kompetensnivå eller _ beroende på eventuell skiktning inom nivån mot varje typbefattning svarar en bestämd tjänstegrad, bör enligt utredningens mening ett klart samband mellan befälsrätt och tjänste- ställning kunna åstadkommas.

Sambandet mellan befälsrätt och tjänsteställning bör medföra att löne- sättning och tjänsteställning betraktas som två skilda företeelser. Lönesätt- ning kan förhandlingsvägen ske efter olika faktorer som i många fall inte har samband med behovet av befälsrätt. Tjänsteställning bör påverkas en- bart av befälsrätten.

Enligt utredningens mening bör två befattningshavare med samma lön kunna ha olika tjänsteställning, såvida inte det på befälsförhållanden grun- dade behovet av tjänsteställning är lika för båda.

Eftersom lönerna endast för en mindre del av krigsmaktens befäl (fast anställd personal) fastställs genom kollektivavtal, kan lönesättningen inte utgöra någon gemensam grund för jämförelser mellan samtliga befäls- grupper.

Skulle lönesättning tillåtas påverka tjänsteställningen i det system, vars grunder utredningen har skisserat, kan förhandlingar om kollektivavtal

1 Med »tjänstegrad» menas här även tjänsteklass och tjänstegrupp.

återverka på möjligheterna att utforma en effektiv ledningsorganisation i krig. Utredningen utgår ifrån att dylika förhållanden inte kan göras till föremål för förhandlingar.

Här framtagna vägledande principer i utredningens överväganden kan kort sammanfattas sålunda:

1. Tjänsteställning bör ge uttryck för varje krigsmans relativa för— måga ——- kompetens _ att utöva befäl.

2. Mat typbefattning i främst krigsorganisationen bör i princip svara en bestämd tjänstegrad.

3. Tjänstegrad bör erhållas, när kompetens för krigsplacering i mot den— samma svarande befattning har uppnåtts eller när efter särskild lämplig- förklaring placering i befattning sker. Med ledning av ovanstående principer anser utredningen att dess fort- satta överväganden följdriktigt bör ske i följande ordning.

1. Gruppering av befattningar i kompetensnivåer.

2. Inventering av gradbehov inom kompetensnivåerna genom skiktning av typbefattningar.

3. Eventuell rangering av erforderliga grader.

4. Benämningsfrågor.

KAPITEL 10

Nivåindelning av militära befattningar

Som utredningen har framhållit i föregående kapitel kan kompetens att utöva befäl konstateras efter två skilda grunder — genomgången utbildning eller särskild lämpligförklaring. Mot bakgrund härav kan krigsmaktens befälsbefattningar principiellt sammanföras till två huvudgrupper.

I den ena huvudgruppen inryms krigsbefattningar från gruppchef t. o. m. bataljonschef inom armén samt motsvarande befattningar inom de övriga försvarsgrenarnas krigsorganisation. Till dessa befattningar anordnas näm- ligen —— som utredningen tidigare redovisat befattningsinriktad utbild- ning, som är obligatorisk för all personal inom samma befälsgrupp —— kompetensgivande obligatorisk utbildning. Befattningar i denna huvud- grupp är fördelade på personal ur samtliga befälsgrupper, i såväl yrkes- som värnpliktskarriärerna.

Befattningar i den andra huvudgruppen bestrids däremot i såväl krigs— som fredsorganisationerna endast av yrkesofficerare. Någon kompetens- givande obligatorisk utbildning för sådana befattningar anordnas inte.

Utredningen har funnit det lämpligt att behandla de båda grupperna var för sig.

Det modernaste underlaget för utredningens arbete gäller armén (1960 års befälsordning). För att på bästa sätt utnyttja detta och samtidigt behandla den numerärt största delen av krigsmaktens befäl, väljer utred- ningen förhållanden vid armén som utgångspunkt för nivåindelningen.

Nivåindelning av befattningar motsvarande fältbataljonschef och lägre befäl

Armén

Arméns krigsorganisation visar en klar och entydig hierarkisk uppbygg- nad av befattningar som chefer för förband och avdelningar från grupp till bataljon. Med ledning av de befattningar, i vilka befälsgruppernas perso- nal kan placeras efter genomgången kompetensgivande obligatorisk ut- bildning, kan följande fem kompetensnivåer särskiljas.

1. Bataljonschefsnivå (nivå B), till vilken hänförs befattningar som bataljonschef och ställföreträdande bataljonschef samt därmed jämförliga befattningar.

2. Kompanichefsniuå (nivå K), omfattande befattningar som kompani- chef och ställföreträdande kompanichef samt därmed jämförliga befatt- ningar.

3. Plutonchefsniuå (nivå P), för befattningar som plutonchef och lik- nande.

4. Troppchefsnivä (nivå T), till vilken hänförs befattningar som chefer för avdelningar mindre än pluton men större än grupp. Sådana avdelningar benämns stundom »tropp» eller »tross». Huvuddelen av befattningarna inom nivå T utgörs dock av plutonchefs ställföreträdare-, kompanikvarter- mästare- och stabsunderofficersbefattningar.

5. Gruppchefsnivå (nivå G), omfattande befattningar som gruppchef och gruppchefs ställföreträdare. Till befattningar i de olika kompetensnivåerna syftar befälsgruppernas1 kompetensgivande obligatoriska utbildning enligt följande uppställning.

Nivå B: yrkesofficerare, Nivå K: yrkesunderofficerare och reservofficerareå Nivå P: värnpliktiga officerarea, Nivå T: yrkesunderbefäl, reservunderofficerare2 och värnpliktiga underofficerare, Nivå G: värnpliktigt underbefäl.

' Schematisk sammanställning av den obligatoriska utbildning inom armén, som är kompetensgivande för placering i krigshefattning inom olika kompe- tensnivåer och befälsgrupper, framgår av bilaga 11.

Till följd av utbildningens inriktning ges befälsgruppernas personal efter genomgången utbildning —— och i vissa fall även under pågående utbildning -— kompetens för placering i krigsbefattning inom de nivåer som framgår av bild 10: 1. Markeringarna på bilden anger således i princip de nivåer, inom vilka tjänstegrader erfordras för vederbörlig befälsgrupps personal.

Övriga försvarsgrenar Principerna för krigsorganisationen vid kustartilleriet, flottans bas- och kustbevakningsförband samt flygvapnets markförband överensstämmer i stort med arméns organisationsmodell.

Krigsförbanden utgörs nämligen av bataljoner och kompanier, som i sin tur är indelade i plutoner, troppar och grupper. De enheter som äsatts

1 Reservunderbefäl behandlas inte här, eftersom befälsgruppen hittills har bestått av endast f. d. aktivt underbefäl. 2 Med reservofficerare (—underofficerare) avses här inte pensions- och förtidsavgången yrkes- personal. 3 Värnpliktiga officerare kan i undantagsfall efter särskild (frivillig) utbildning placeras i krigsbefattningar i nivå K. De kan därvid i detta sammanhang anses likställda med reservoffi— cerare.

Nivå VÄRNPLIKTSKARRIÄREN YRKESKARRIÄREN B K | Resoff | on Uoff — — P | Vpl off | T I Vpl uoffj | Resuoffl | ] Ubef I G | Vpl ubef !

1 Föreslagen utbildning till och som reservunderofficer syftar till uppgifter som kvarter— mästare vid fältkompani (nivå T).

Bild 10: I

dessa benämningar kan dock förete stora olikheter. Som exempel hårpå kan nämnas att _ jämfört med arméns organisation —— vissa »troppar» i marinens eller flygvapnets krigsorganisation enligt utredningens mening närmast svarar mot pluton, medan andra närmast motsvarar grupp. Huvud- delen av »tropparna» torde dock kunna organisatoriskt placeras på en nivå mellan pluton och grupp.

Chefsbefattningar vid marinens och flygvapnets markförband bör således i princip kunna-indelas i fem kompetensnivåer med ledning av deras orga- nisatoriska ställning.

Även andra krigsbefattningar t. ex. inom flottans organisation ombord och organisationen inom flygande förband i flygvapnet —— bör, trots sär- präglade organisationsformer, kunna inrymmas i samma nivåsystem. I fråga om nivåindelning av befattningar ombord vill utredningen framhålla följande synpunkter.

Stridstj änsten ombord är uppdelad på tjänstegrenar. Inom varje tjänste— gren finns befäl med olika grader av ansvar för materielens funktion, vård m. m. samt för besättningens utbildning och arbete. I princip utgörs den lägsta funktionsenheten ombord av två—sex man. Inom denna enhet har en man större yrkeskunskaper än de övriga och verkar som förman. Flera sådana enheters verksamhet inom en specifik driftsfunktion leds av en kvalificerad specialist. Flera driftsfunktioner ingår i varje tjänstegren, för vars verksamhet tjänstegrenschefen är ansvarig inför fartygschefen.

Förutom av ovan skisserade principiella organisation påverkas befatt— ningshavarnas nivåtillhörighet även av att tjänsten ombord måste kunna bedrivas i avlösningar (vakter och vaktkvarter). Detta ställer-' nämligen krav på vissa befattningshavare att de i någon utsträckning skall kunna fullgöra sin närmaste chefs åligganden när denne är vaktfri.

Eftersom skillnader i fråga om fartygs storlek, komplicitet som strids- medel m. m. ställer olika krav på omfattningen av befattningshavarnas ut- bildning och befålsansvar, påverkar även detta nivåtillhörigheten för be- fattningar ombord. Enligt utredningens mening bör t. ex. en tjänstegrens- chef på mindre fartyg som regel hänföras till lägre nivå än en tj änstegrens- chef på jagare. Fartygschefen på en fregatt bör exempelvis tillhöra högre nivå än fartygschefen på en hjälpminsvepare.

Enligt utredningens mening finns möjligheter att på organisatoriska grunder hänföra befattningar inom marinens och flygvapnets krigsförband till samma fem kompetensnivåer som inom armén.

Däremot kan i några fall »— beroende på rådande skillnader i befälsord- ning —— befälsgruppernas kompetensgivande obligatoriska utbildning inte anses inriktad mot befattningar i samma nivåer som inom armén.

Chefen för försvarsdepartementet har emellertid i 1960 års proposition angående befälsordningen vid armén (nr 109 sid. 23) som sin mening uttalat att det är »både önskvärt och nödvändigt att befälssystemen inom de olika delarna av försvarsmakten bringas till så stor överensstämmelse som möjligt». Utredningen finner det därför berättigat antaga att skillnaderna i försvarsgrenarnas hefälssystem kommer att minskas genom förändringar i befälssystemen för marinen och flygvapnet.

Trots rådande skillnader i befälsordning anser utredningen att dess principer för nivåindelning vid armén i huvudsak bör kunna tillämpas även inom marinen och flygvapnet. Det har inte ansetts erforderligt att för fortsatta överväganden närmare precisera hur befattningar som chefer för förband, avdelningar och enheter vid marinen och flygvapnet bör nivå- grupperas. Det synes lämpligen böra uppdras åt överbefälhavaren att fram- lägga förslag till tillämpning av utredningens principer härvidlag vid mari- nen och flygvapnet. Frågan om nivågruppering kan senare komma att påverkas av de tillsatta utredningarna rörande nya befälssystem för ma— rinen och flygvapnet.

Utredningen utgår därför vid överväganden rörande tjänsteställning för militär personal i nivåerna B——G huvudsakligen från arméns förhållanden. I den mån det vid de övriga försvarsgrenarna förekommer större avvikelser, som påverkar bedömningarna, kommer dessa att närmare belysas.

Nivåindelning av befattningar över bataljonschefsnivån

Till militära befattningar över nivå B befordras endast yrkesofficerare efter särskilt urval. Vederbörandes lämplighet för befordran prövas av befordringsberedning. Den kompetensgivande utbildning som finns till dessa befattningar är, som tidigare framhållits, inte obligatorisk för alla yrkes- officerare. Den är inte heller obligatorisk i den meningen att genomgången sådan utbildning skulle utgöra villkor för befordran.

Som exempel på den utbildning som här avses vill utredningen endast nämna den utbildning vid armén, som utgör villkor för intransport i de särskilda personalkårerna för specialutbildade officerare.

Utbildning Villkor för intransport i

Högre stabskurs vid militärhög-

skolan jämte aspiranttjänstgö-

ring ....................... Generalstabskåren Högre teknisk kurs vid militär—

högskolan jämte aspirant- tjänstgöring ................ Fälttygkåren (teknisk stabs- officer) Fortifikationskurs vid militärhög- skolan ..................... Fortifikationskåren Intendenturofficersknrs ........ Försvarets intendenturkär Tygofficerskurs ............... Fälttygkåren (tygofficer)

Behovet av befattningshavare över nivå B är givetvis baserat på såväl krigs- som fredsorganisationernas omfattning. I väsentliga stycken visar de båda organisationerna stor överensstämmelse. Systemet för urvalsbe- fordran är emellertid främst knutet till fredsbefattningar. Utredningen bedömer det av denna anledning lämpligast att behandla principerna för nivåindelning av befattningar över nivå B utifrån fredsorganisationen.

Försvarets högsta militära befattningar _ i stort motsvarande befatt- ningarna för dagens generalspersoner och flaggmän —— vill utredningen behandla inom en nivå. Utredningen kallar nivån »högre chefer» (nivå H).

Under nivå H kan följande två nivåer klart konstateras:

regementschefsnivån (nivå R,), omfattande regementschefer, flottilj- chefer, chefer i lägre regional instans m. fl.; samt

fredsbataljonschefsnivån (nivå F). Till nivå F bör främst höra sådana kvalificerade befattningshavare, som närmast under regementschef (mot— svarande) har ansvar för verksamheten vid förbandet. Då freds-(utbild- nings-)bataljonschefer ingår i denna nivå, kallar utredningen den freds- bataljonschefsnivån till skillnad från närmast lägre nivå -— (krigs-)batal- jonschefsnivån (nivå B).

De skisserade nivåerna H, R och F finner utredningen väl tillämpliga vid marinens och flygvapnets fredsorganisation. De är emellertid inte tillräckliga för att fullständigt motsvara hierarkien i fredsorganisationen. Enligt ut- redningens mening kan därför finnas grund för en skiktindelning av nivåer- na, till vilket utredningen återkommer i senare sammanhang. I samband därmed ges också exempel på typbefattningar i nivåerna (skikten) mot bakgrund av såväl freds- som krigsorganisation vid samtliga försvars- grenar.

Sammanfattning

Utgående från en på organisationen grundad befälsrätt anser utredningen att följande kompetensnivåer kan utnyttjas som underlag för en schematisk indelning av militära befälsbefattningar i ett tjänsteställningssystem.

H— Högre chefer R— Regementschefsnivå F— Fredsbataljonschefsnivå B— Bataljonschefsnivå K— Kompanichefsnivå P— Plutonchefsnivå T— Troppchefsnivå G— Gruppchefsnivå

KAPITEL 11

Tjänsteställning för militär personal från gruppchefs— t. o. m. bataljonschefsnivå

I detta kapitel redovisar utredningen sina överväganden och förslag rörande tjänsteställning för militär personal i gruppchefs-, troppchefs-, plutonchefs-, kompanichefs- och bataljonschefsnivåerna. Tjänsteställning för musik- och hemvärnspersonal samt pensions- och förtidsavgången personal som in- trätt i reserv behandlas dock i senare sammanhang.

Utredningen utgår vid sina överväganden —— av skäl som har redovisats i kapitlen 9 och 10 huvudsakligen från befälsuppgifter i krigsorganisa- tionen vid armén.

Först inventeras och skiktas nivåvis typbefattningar inom vederbörlig befälsgrupp. Därefter rangeras sinsemellan samtliga befälsgruppers typbe— fattningar i varje kompetensnivå, Vilket grundas på en befattningsvärdering mot bakgrund av den för placering i krigsbefattning kompetensgivande obligatoriska utbildningens mål och omfattning. På så sätt erhålls en skala av inbördes ordnade befattningar i vilken varje »steg» inte nödvändigtvis behöver markeras med särskild tjänstegrad.

Utredningen vill emellertid inte utesluta att det av andra än krigsorga— nisatoriska skäl kan finnas behov av tjänstegrader för såväl yrkesbefäl som värnpliktsbefäl. Synpunkter härpå behandlas särskilt sedan krigsorganisa— tionens typbefattningar har inventerats och rangerats. Även de på dessa grunder framtagna befattningarna inplaceras i tidigare nämnd ordnings— följd.

Först sedan sålunda ett på såväl krigsorganisatoriska som andra faktorer grundat underlag för bedömning av gradbehovet har framtagits behandlas slutligen tjänstegraderna och dessas benämningar. Härvid undersöker utred- ningen främst huruvida likartade och näraliggande typbefattningar i den inbördes ordningsföljden utan alltför stora olägenheter kan ges samma tjänsteställning.

Under såväl rangering som överväganden rörande tjänstegraderna och dessas benämningar strävar utredningen efter att enligt sina direktiv beakta de aktiva befälsgruppernas speciella kompetens och ta tillbörlig hänsyn till reservbefälets och det värnpliktiga befälets speciella förhållan— den.

Innan utredningen behandlar tjänstegradernas benämningar betecknas graderna vid behov för enkelhetens skull efter typbefattning (t. ex. >>kom— panichefsgrad»). För att skilja mellan gällande gradbenämningar och de av utredningen övervägda eller föreslagna, har de senaste kursiverats.

Typbefattningar i krigsorganisationen

Inventering leceskarriärens befälsgrupper Yrkesunderbefälet krigsplaceras i typbefattningen troppchef (: pluton- chefs ställföreträdare). Kompetens härför nås efter godkänd instruktörs- skola I (IS I). Utbildningen vid instruktörsskola II (IS II) syftar närmast till att befästa och öka nämnda kompetens. För krigsplacering som kom- panikvartermästare krävs att vederbörande har genomgått särskild kvar- termästarkurs (UbefS).

Yrkesunderbefälets kvartermästarutbildning medför en kvalitetsmässigt högre kompetens än vad som erfordras i troppchefsbefattningen. Kvarter— mästarutbildat underbefäl är nämligen enligt befälsordningen avsett för krigsplacering såsom kvartermästare vid de viktigaste kompanienheterna. Utredningen har därför funnit anledning att utöver troppchefsbefattningen för yrkesunderbefälet även räkna med typbefattningen kvartermästare inom nivå T.

Yrkesunderofficerens utbildning syftar till krigsplacering i typbefatt- ningarna kompanichef och kompanichefs ställföreträdare, för vilket han uppnår kompetens efter genomgången truppslagsunderofficersskola (UOS) och därefter fullgjord två än tre års praktisk tjänstgöring vid trupp. Under utbildningstiden är dock underofficeren lämpad för krigsplacering som plutonchef. Kompetens härför uppnår han efter examen vid arméns under- officersskola (AUS).

Efter examen vid krigsskolan (KS ÄK) är officeren lämpad för placering i typbefattningen bataljonsadjutant (innefattande även chef för »special- pluton» såsom t. ex. spanings- eller jägarpluton). Efter genomgången truppslagsofficersskola (OS) är han tillräckligt utbildad för att kunna krigsplaceras som kompanichefs ställföreträdare. För att nå kompetens som kompanichef i fält behöver han ytterligare ca tre års praktisk tjänstgöring vid trupp efter OS.

Officerens slutliga skolmässiga utbildning till fältbataljonschef äger rum vid militärhögskolans allmänna kurs (MHS AK). Fullständig kompetens för placering i typbefattningen bataljonschef —— som även omfattar ställ- företrädande bataljonschef när han dock först efter några års praktisk tjänstgöring vid trupp efter MHS AK.

! i 1

113 Värnpliktskarriärens befälsgrupper Gruppchefsutbildningen (BefS) för underbefälsuttagna värnpliktiga ger kompetens för krigsplacering i endera av typbefattningarna gruppchef eller gruppchefs ställföreträdare. Underofficersuttagna värnpliktiga blir efter godkänd plutonchefsskola (PCS) lämpade för krigsbefattning i typbefattningen troppchef (: pluton- chefs ställföreträdare), som jämväl bör omfatta kompanikvartermästar- och stabsunderofficersbefattningar. Kompetens för krigsplacering i dessa senare befattningar nås av underofficersuttagna värnpliktiga, som i stället för plutonchefsskola har genomgått kvartermästar- resp. stabsunderofficers— ;kola. Samtliga på detta sätt troppchefskompetenta värnpliktiga har under- gått 15 månaders utbildning. De kvartermästarbefattningar som sålunda har hänförts till typbefatt- ningen troppchef är inte. av samma art som de utredningen tidigare har in— rymt i typbefattningen kvartermästare för yrkesunderbefälet. 1960 års befälsstatsdelegation har pekat på vakanserna inom yrkesunder- befälsgruppen och föreslagit att en för vissa kvartermästaruppgifter avsedd reservunderofficersgrupp skulle inrättas. Befälsstatsdelegationen anger där- vid bl.a. följande motiv (stencilerat betänkande FöD 1966: 1 sid. 160).

»Av delegationen verkställda krigsorganisatoriska undersökningar har givit vid handen att till följd av ovannämnda vakansläge ett avsevärt antal kvartermästar- befattningar vid i egentlig mening stridande kompanienheter (motsv.)1 icke kan besättas med aktiv befälspersonal. Värnpliktig personal måste ersätta bortfallet av det aktiva underbefälet. Det tidigare omnämnda kvalitativa innehållet i krigs- organisationen kan härigenom icke upprätthållas. Vissa förbands funktionsduglig- liet kan komma att äventyras. Delegationen anser därför, att krigsförbanden vid såväl infanteriet som övriga truppslag för angivna kvartermästarbefattningar måste disponera personal, vars kompetens i vad avser krigsbefattning är i det närmaste likvärdig med det aktiva underbefälets. ———

En kompetens motsvarande dessa krav synes icke möjlig att delge värnpliktig personal inom den obligatoriska tjänstgöringsskyldighetens ram. Endast personal, som utöver ordinarie värnpliktsutbildning ålägges tjänstgöring och utbildning, kan göras tillräckligt skickad för ifrågavarande befattningar.»

För den föreslagna reservunderofficersgruppen finner utredningen med stöd av befälsstatsdelegationens överväganden anledning räkna med en särskild typbefattning inom nivå T kvartermästare.

Officer suttagna värnpliktiga når kompetens för typbefattningen pluton- chef efter godkänd kadettskola (KadS), vilket innebär sammanlagt 18 må- naders (tidigare 21 månaders) utbildning.

För krigsplacering av värnpliktsbefäl i högre befattningar än plutonchef krävs principiellt reservofficersutbildning. Denna utbildning syftar redan från början till att ge eleverna kompetens för krigsplacering i typbefatt- ningen kompanichef. Innan sådan kompetens nås av reservofficeren krävs

1 Kurs. här.

av honom en på ett flertal är fördelad praktisk tjänstgöring vid trupp i form av krigsförbandsövningar m.m. Reservofficer, som har fullgjort ut- bildningens skolmässiga del (ROK I och II) och därefter en krigsförbands- övning är dock kompetent för krigsplacering i typbefattningen kompani- chefs ställföreträdare.

Befälsgruppernas på krigsorganisationen baserade typbefattningar blir således följande.

Yrkesofficerare: Bataljonschef (nivå B) Kompanichef (nivå K) Kompanichefs ställföreträdare ( » ) Bataljonsadjutant (nivå P) Yrkesunderofficerare: Kompanichef (nivå K) Kompanichefs ställföreträdare ( » ) Plutonchef (nivå P) Yrkesunderbefäl: Kvartermästare (nivå T) Troppchef ( » ) Reservofficerare: Kompanichef (nivå K) Kompanichefs ställföreträdare ( » ) Reservunderofficerare: Kvartermästare (nivå T) Värnpliktiga officerare: Plutonchef (nivå P) Värnpliktiga underofficerare: Troppchef (nivå T) Värnpliktigt underbefäl: Gruppchef (nivå G)

Gruppchefs ställföreträdare ( » )

Ordningsföljd

Ordningsföljden mellan typbefattningar inom en och samma befälsgrupp kan helt baseras på förhållandet att kompetens för placering i högre be- fattning nås efter hand som ytterligare utbildning har genomgåtts. Vid en tjänsteställningsmässig rangering av samtliga typbefattningar —— oavsett grupptillhörighet — bör enligt utredningens mening följande principer följas.

1. Typbe-fattningarnas inbördes ordning inom resp. befälsgrupper bör inte ändras.

2. Typbefattningar inom en kompetensnivå bör medföra högre tjänste- ställning än sådana inom lägre nivåer.

3. Chef bör ha högre tjänsteställning än sin ställföreträdare, varvid dock möjligheten att båda har samma tjänstegrad inte utesluts.

4. Skilda befälsgruppers likabenämnda typbefattningar bör i princip medföra samma tjänsteställning. Enligt utredningens uppfattning kan dock avsteg härifrån motiveras. Sålunda medför skillnaderna i den kompetens— givande utbildningens omfattning för de olika befälsgrupperna sådana

variationer i kompetens för en" och samma typbefattning att de i vissa fall bör komma till uttryck i tjänsteställningen.

Mot bakgrund av dessa principer granskas i fortsättningen typbefattning- arna nivåvis. Utredningen vill emellertid redan nu framhålla att det förhål- landet att Iikabenämnda typbefattningar vid granskningen föreslås range- rade i viss inbördes ordningsföljd inte nödvändigtvis innebär att varje nyans av befattningsgruppen erfordrar särskilt benämnd tjänstegrad. En eventuell åtskillnad i tjänsteställning kan åstadkommas på annat sätt, t. ex. genom att en befälsgrupp ges generellt företräde före annan befälsgrupp i samma tj änstegrad.

Bataljonschefs- och kompanichefsnivåema

Nivå B omfattar endast en typbefattning bataljonschef.

Nivå K omfattar typbefattningarna kompanichef och kompanichefs ställ- företrädare för tre befälsgrupper —— yrkesofficerare, yrkesunderofficerare och reservofficerarel.

Mot bakgrund av omfattningen av utbildningen till krigsbefattning bör enligt utredningens mening principiellt yrkesunderofficerarnas och reserv— officerarnas kompanichef i nu nämnd ordning rangeras efter kompanichef ur yrkesofficersgruppen.

Även mellan typbefattningarna kompanichefs ställföreträdare bör med samma motivering motsvarande ordning gälla.

Utredningen återkommer senare till de problem som uppstår till följd av att yrkesunderofficerare till skillnad från de båda andra befälsgruppernas personal uppnår kompetens för bägge typbefattningarna i kompanichefs- nivån vid ett och samma tillfälle under sin utbildning. Detta sker nämligen efter två å tre års praktisk tjänstgöring vid trupp efter genomgången UOS.

Ordningsföljden mellan typbefattningarna bör således bli:

Nivå B: Bataljonschef Nivå K: Kompanichef (yrkesofficerare)

» (yrkesunderofficerare) » (reservofficerare) Kompanichefs ställföreträdare (yrkesofficerare) » » (yrkesunderofficerare) » » (reservofficerare)

Plutonchefsnivån Nivå P omfattar typbefattningar för tre befälsgrupper —— yrkesofficerare, yrkesunderofficerare och värnpliktiga officerare.

Utbildningen till värnpliktsbefälets plutonchefsbefattning kan enligt ut- redningens mening inte anses vara av samma kvalitet som yrkesbefälets plu-

1 De värnpliktiga officerare som når kompetens för placering i typbefattning inom nivå K behandlas i detta sammanhang som reservofficerare.

tonchefsutbildning. Av denna anledning bör värnpliktsbefälets typbefatt- ning plutonchef rangeras efter yrkesbefälets. Av yrkesbefälets båda typbefattningar är officersbefattningen — batal- jonsadjutant —— den mest kvalificerade krigsbefattningen inom nivån. Ordningsfölj den mellan typbefattningarna bör således bli: Bataljonsadjutant (yrkesofficerare) Plutonchef (yrkesunderofficerare) Plutonchef (värnpliktiga officerare) .

Troppehefsnivån Nivå T omfattar typbefattningar för tre befälsgrupper _ yrkesunderbefäl, reservunderofficerare och värnpliktiga underofficerare.

Av befälsstatsdelegationens tidigare citerade motiv framgår att reserv- underofficersgruppen skall utgöras av »personal, vars kompetens i vad avser krigsbefattning är i det närmaste likvärdig med det aktiva under- befälets». Detta talar för att, om någon skillnad skall göras mellan de båda typbefattningarna kvartermästare, bör yrkesunderbefälet rangeras före reservunderofficerarna. Däremot bör enligt utredningens mening kvarter- mästare (reservunderofficer) gå före troppchef. ( Av de båda typbefattningarna troppchef bör yrkesunderbefälets rangera före värnpliktsbefälets -— även om kompetensen för krigsplacering torde vara ungefär likvärdig. Yrkesunderbefälets ca sju månader längre utbild- ning inrymmer emellertid även utbildning för fredsuppgifter, vilket moti- verar ett företräde för dessa. 4

Ordningsföljden mellan typbefattningarna bör således bli:

Kvartermästare ( yrkesunderbefäl) Kvartermästare ( reservun derof fieerare)

Troppehef ' (yrkesunderbefäl)

Troppehef (värnpliktiga underofficerare) Gruppehefsnivån

Nivå G omfattar typbefattningar för endast en befälsgrupp —- värnpliktigt underbefäl -— varför ordningsföljden mellan dessa givetvis bör bli:

Gruppchef Gruppchefs ställföreträdare

Sammanfattning _

De av krigsorganisatoriska skäl erforderliga typbefattningarna och dessas inbördes ordningsföljd framgår av bild 11: 1. Av bilden framgår även kom- petensgivande obligatorisk utbildning till befattningarna.

Nivå Akt.off Akt.uoff Aktubef Resoff Resuoff Vpl off Vpl uoff Vpl ubef Batch B (MHS AK + några år) Kompch (05 + 3 år) Kompch (UOS + 2—3 år) Kagpch K UED") K h 0:31 c Kompch (UOS + Kompch 2—3 år) stf (ROK) Baladj (KS ÄK) Plutch P (AUS) Plutch (KadS) Kvm (UbefS) Kvm T (Kompl. utb) Troppch Troppch (IS I) (PCS) Gruppch (BefS) G Gruppch stf (BefS)

Bild 11: 1

Vårupliktskarriäreu

Frivillig befälsutbildning

Av intresse vid bedömning av gradbehovet med hänsyn till frivillig befäls- utbildning är endast den utbildning inom FBU, som benämns befordrings- kurser (Bk). Utredningen vill därvid först anmäla att kursernas gällande beteckningar efter tjänstegrader, t. ex. »fanjunkarkurs» (Bk Fj), från ut- redningens synpunkt är mindre lämpliga. Kurserna bör i stället benämnas efter utbildningsmålet, t. ex. >>kvartermästarkurs».

Utredningen anser sig kunna utgå från att det inom FBU framdeles kan anordnas befattningsinriktad befordringsutbildning av principiellt två huvudtyper. Utbildningen kan syfta antingen till krigsplacering i typbefatt- ning i närmast högre kompetensnivå, eller till en ökad kompetens för krigs- placering i innehavd befattning. Den förra typen av utbildning är den egentliga befordringsutbildningen. Utredningen förutsätter att denna ges ett innehåll som i stort överensstämmer med motsvarande kompetensgivande obligatoriska utbildning. Sådan utbildning bör då ge kompetens för krigs- placering i de typbefattningar som tidigare har redovisats. Denna typ av frivillig befälsutbildning påverkar således inte behovet av tjänstegrader.

Den utbildning av mera begränsad —— men dock kvalificerad —— art, som skulle syfta till en ökad kompetens i innehavd krigsbefattning, kan däremot tänkas motivera ett särskilt behov av grader inom vederbörliga kompetens- nivåer. AV främst psykologiska och rekryteringsfrämjande skäl finner ut- redningen det lämpligt att närmare överväga att värnpliktsbefäl med sådan kvalificerad frivillig befälsutbildning skall kunna nå en högre grad inom samma kompetensnivå. Utbildningen kan tänkas anordnad för de värnplik- tiga befälsgrupperna inom nivåerna P, T och G. Härav föranledda varia- tioner av tidigare redovisade typbefattningar benämns plutonchef-FBU, troppchef—FBU resp. gruppchef-FBU.

Beträffande inplacering av nämnda befattningsvarianter i typbefattning- arnas inbördes ordningsföljd (bild 11: 1) vill utredningen framhålla föl- jande.

Gruppehef—FBU rangeras över gruppchef i nivå G.

' ; Troppehef—FBU bör rangeras före de båda troppchefsbefattningarna. Att han bör gå före även yrkesbefälets troppchef motiveras inte så mycket av den frivilliga befälsutbildningens omfattning som av psykologiska skäl. De värnpliktiga underofficerare. som genom frivillig utbildning når befatt- ningsvarianten troppchef—FBU, torde vara avsevärt äldre till levnadsåldern än det nyutnämnda yrkesunderbefälet (troppchef). Så snart som sex år efter första anställning som underbefäl beräknas yrkesmannen nå kvarter- mästarbefattningen och därmed definitivt rangeras före vårnpliktsbefälet. Med denna ordning bör enligt utredningens mening psykologiskt betingade

inte önskvärda motsättningar i tjänsteställningshänseende mellan de båda befälsgruppernas personal kunna undvikas.

Plutonchef-FBU bör inplaceras över värnpliktsbefälets plutonchef men under yrkesbefälets. Enligt utredningens mening är inte värnpliktsbefälets plutonchefsutbildning —— inte ens kompletterad med frivillig utbildning av gällande omfattning —— av samma kvalitet som yrkesbefälets. Utredningen vill emellertid inte utesluta att plutonchef-FBU av andra —— bl. a. psyko- logiska och rekryteringsfrämjande —- skäl skulle kunna inplaceras i höjd med yrkesbefälets plutonchef. Till detta återkommer utredningen i senare sammanhang.

Heservunderofficerare

1960 års befälsstatsdelegation har föreslagit (stencilerat betänkande FöD 196611 sid. 168) att för reservunderofficersgruppen bör gälla principiellt samma bestämmelser rörande tjänstgöring m. ni. som för t. ex. reservoffi- cerare. Tj ånstgöringsskyldigheten skall alltså fördelas på två tjänstgörings- perioder i enlighet med reservbefälskungörelsen (SFS 1962: 309).

För reservofficerare inträffar en tj änstgöringsförändring i och med andra tjänstgöringsperiodens början (vid 37 års ålder) genom placering i högre typbefattning. Utredningen har övervägt ett liknande förhållande för reservunderofficerare. Av psykologiska och rekryteringsfråmjande skäl anser utredningen att reservunderofficerare bör erhålla en högre grad efter fullgjord första tjänstgöringsperiod. En sådan grad kan emellertid inte förenas med någon ny typbefattning eftersom kompetensen för krigsplace— ring formellt är oförändrad. Man kan emellertid anse att första tjänst— göringsperioden i likhet med frivillig befälsutbildning som utredningen tidigare har berört medför en ökad kompetens för placering i innehavd befattning. Utredningen vill därför för reservunderofficerare införa en he- fattningsvariant, äldre kvartermästare, som skulle inplaceras över kvarter- mästarbefattningen.

För att äldre yrkesunderbefäl med högre kvalitet i kvartermästarkom— petens _ skall bibehålla sin ställning före äldre reservunderofficerare bör även för dessa en sådan befattningsvariant (äldre kvartermästare) införas, varvid yrkesbefälet rangeras före reservbefälet. Yrkesunderbefälet borde kunna nå befattningsvarianten äldre kvartermästare vid normalt 35 års ålder, dvs. efter ca 14 års tjänst som underbefäl. Det rör sig då närmast om en motsvarighet till dagens rustmästargrad.

Yrkeskarriären Yrkesofficerare och -underofficerare

Vissa yrkesunderofficerare kan efter genomgången specialutbildning i 40- årsåldern placeras i administrativ tjänst eller förvaltningstjänst inom

fredsorganisationen (förvaltare). Oftast kommer de därvid att krigsplaceras i liknande (samma) befattning.

Sådan specialutbildning innebär en kompetensökning och att vederbörande kan användas inom ett tjänsteområde, som inte formellt omfattas av be- fälsgruppens allmänna uppgifter enligt befälsordningen. Tillsättning av tjänsterna sker efter urval grundat på särskild bedömning. Utredningen har därför funnit anledning att för dessa specialutbildade underofficerare räkna med en variant av kompanichefsbefattningen, kallad urval.

I urvalsbefattningen kan eventuellt även inrymmas andra liknande »förste-tjänster» som tillsätts efter urval. Till sådana tjänster hör s. k. truppförvaltare. Utredningen utgår beträffande dessa från att special- utbildning motsvaras av mångårig mycket väl vitsordad erfarenhet av trupputbildning.

Urvalsbefattningen tillhör nivå K. Här aktuell specialutbildning moti- verar inte att innehavaren av befattningen i kompetenshänseende kan jäm- ställas med bataljonschef. För bataljonschefskompetens fordras, som fram- går av tidigare redovisning, genomgång av MHS AK samt därefter några års praktisk tjänstgöring. Trots att underofficeren i urvalsbefattning har oför- ändrad kompetens för krigsplacering som kompanichef, finner utredningen det dock rimligt att han i princip rangeras före övriga kompanichefer. Ut- redningen har dock funnit att ifrågavarande underofficer inte bör inplaceras före officerare med genomgången skolmässig bataljonschefsutbildning (MHS AK). Av denna anledning räknar utredningen med en befattnings- variant för officersgruppen, kallad kompanichef-MHS, avsedd för officerare med genomgången MHS AK men utan erforderlig praktisk tjänstgöring för placering i bataljonschefsbefattning.

Yrkesunderbefäl

För underbefälet förekommer f.n. inte egentlig urvalsbefordran. I olika sammanhang har åsikter framförts att en sådan möjlighet borde skapas. Organisatoriskt underlag härför torde saknas. Vid 1966 års löneförhand- lingar har dock överenskommits om en högre underbefälslön främst av- sedd för kompaniadjutanter och motsvarande befattningshavare.

Om en »urvalsgrad» för underbefälsgruppen sedermera skall skapas bör den enligt utredningens mening avses enbart för underbefäl som placeras i sådana särskilt angivna fredsbefattningar för vilka krävs syn- nerligen väl vitsordad tjänstgöring och utbildning. Det torde röra sig om ett fåtal befattningar per regemente.

För att tillgodose ett eventuellt kommande behov av en sådan tjänste— grad räknar utredningen fortsättningsvis även för'yrkesunderbefälet med en befattningsvariant, kallad urval och inplacerad som högsta befattning i nivå T.

Sammanfattning Av utredningen framtagna typbefattningars och befattningsvarianters inbördes ordningsföljd framgår av bild 11:2, vilken får tjäna som under- lag för fortsatta överväganden rörande tjånstegrader och dessas benäm- ning.

Nivå | Akt.off | Akt.uoff |Akt. ubefl Resoff | Resuoff Vpl off Vpl uoff Vpl ubef B Batch Kompch- MHS Urval Kompch Kompch I' Kompch x Kompch sl/ Kompch stf Kompch stl Baladj Plutch P Plutch- FBU Plutch Urval Äldre kvm Äldre kvm Kvm T Kvm Troppeh— FBU Troppch Troppch Gruppch- FBU G Gruppch Gruppch stf Bild 11: ?

Gradbenämningar och metoder för att bestämma tjänsteställning

Före närmare överväganden rörande gradbenämningar m. ni. vill utred- ningen i k0rthet erinra om de tjänstegrader som i dag används för de typ-

befattningar och befattningsvarianter, som har behandlats i föregående avsnitt. I följande tabell (bild 11: 3) angivna tjänstegrader motsvarar i stort typ— befattningarna och befattningsvarianterna inom nivåerna B—G.

Nivå Typbefattning (variant) Nuvarande tjänstegrad

B Batch .............................. Kapten K Kompch—MHS ...................... Löjtnant (äldre)/Kapten Urval (yrkesuoff) .................... Förvaltare Kompch (yrkesoff) ................... Löjtnant (äldre) Kompch (yrkesuoff) .................. Fanjunkare Kompch (resoff) ..................... Kapten Kompch st/ (yrkesoff) ................ Löjtnant Kompch stf (yrkesuoff) .............. Fanjunkare Kompch stf (resoff) .................. Löjtnant P Batadj ............................. Fänrik Plutch (yrkesuoff) ................... Sergeant/Fanjunkare Plutch-FBU ......................... Löjtnant Plutch (vpl off) ...................... Fänrik T Urval (yrkesubef) ................... -— Äldre kvm (yrkesubef) ................ Rustmästare Äldre kvm (resuoff) .................. (Fanjunkare) Kvm (yrkesubef) .................... Överfurir Kvm (resuoff) ...................... (Sergeant) Tra p pch-FB U ...................... Fanj unkare Troppch (yrkesubef) .................. Furir Troppch (vpl uoff) .................. Sergeant G Gru ppch-FB U ...................... Furir Gruppch ........................... Korpral Gruppch stf ........................ Vicekorpral

Bild 11 : 3 Allmänt

För ställningstaganden rörande gradbenämningar m.m. vill utredningen framhålla följ ande riktlinjer.

Gällande gradbenämningar är med få undantag hävdvunna och allmänt accepterade. Det är enligt utredningens mening därför önskvärt att gäl- lande benämningar i så stor utsträckning som möjligt används även i ett nytt tj änsteställningssystem.

Om möjligt bör gradbenämningarna dessutom äga internationell anknyt— ning.

Nga benämningar har under de senaste åren ofta erhållits genom att befintliga titlar försetts med prefix eller suffix såsom t. ex. »Förste», »Andre», »av 1. graden (klassen)>>, »av 2. graden (klassen)>>. En militär titel bör vara språkligt lätthanterlig —— lätt uttalbar i ordergivning e. d. Utredningen anser att de titlar som åstadkoms med nämnda prefix och suffix även om dessa inte uttalas vid tilltal knappast blir lätthanter-

liga. Man bör därför om möjligt undvika att nybilda titlar på angett sätt. I varje fall bör »Andre» och »av 2. graden» undvikas. Enligt utredningens mening kan i stället andra prefix såsom t. ex. »Över-» och »Stabs->> över- vägas.

Antalet enskilda tj änstegrader bör om möjligt begränsas till i stort samma antal som f.n. finns.1 Redan en begränsad ökning av antalet grader med skilda benämningar bedöms medföra risker för att eftersträvad enkelhet och klarhet i ett nytt tjänsteställningssystem kan gå förlorad och bli till men för systemets praktiska utnyttjande.

I remissyttranden över 1954 års befälsutrednings förslag till tjänsteställ- ningsordning (jfr bild 8: 1) framfördes bl. a. synpunkterna att grad och befattning bör sammanfalla och att samma titel i princip inte bör utnyttjas för olika befälsnivåer. Som tidigare har redovisats (kap. 9) är utredningens uppfattning densamma; i princip bör varje typbefattning motsvaras av en tjänstegrad. Härvid accepterar utredningen gällande huvudmetod att be- stämma tjänsteställning nämligen att högre tjänstegrad går före lägre.

Det måste emellertid anses opraktiskt att varje enskild typbefattning och befattningsvariant, som återges i bild 11: 3, skulle tilldelas egen tjänstegrad. Det bör påpekas att skillnaderna mellan enskilda befattningar (varianter) i bild 11: 3 inte är lika stora över hela fältet. I vissa fall har nämligen en ganska obetydlig skillnad markerats blott för att man skulle erhålla en principiell ordningsföljd mellan befattningarna (varianterna). Utredningens fortsatta överväganden får därför formen av en undersökning huruvida lik- artade och näraliggande typbefattningar och befattningsvarianter kan —— utan alltför stora olägenheter i tjänsteställningshänseende _— inrymmas i en och samma t jänstegrad.

Enligt utredningens mening bör varje tjänstegrad tilldelas egen gradbe- nämning. Härvid utesluts dock inte möjligheten att viss personal i tjänste- graden (t. ex. ur flottan, ur kavalleriet, yrkesunderofficerare) kan bära an- nan titel.

Inom samma tjänstegrad bör i princip —- liksom hittills __ tjänsteställ- ningen om möjligt bestämmas efter tjänsteåldersberäkning. Tjänsteåldern bör räknas från utnämningsdatum i graden, eftersom utnämningen enligt utredningens tidigare redovisade principer (kap. 9) bör ske så snart viss kompetens uppnåtts.

Utredningen har övervägt ett system i vilket tjänsteställning inom samma tjänstegrad i första hand skulle bestämmas av grupptillhörighet, t. ex. alla yrkesofficerare ges tjänsteställning före alla reservofficerare, som i sin tur ges tjänsteställning före alla värnpliktiga officerare i samma grad.

Ett sådant system är emellertid principiellt mindre lämpligt, bl. a. med hänsyn till — i nämnda exempel —— de aktiva officerare som övergår i re- serv och därmed skulle förlora tjänsteställning i förhållande till yngre

1 Enligt TjRK bil. 4: 1 finns f. n. inbegripet fältmarskalk — 19 tjänstegrader för befäl.

yrkesofficerare. Utredningen försöker därför —— med följande undantag ——- undvika >>grupptillhörighetsmetoden».

Av psykologiska skäl, som närmare har redovisats i kapitel 1, har utred- ningen funnit det angeläget att värnpliktigt befäl har samma gradbenäm- ningar som yrkesbefälet. Enligt utredningens sätt att se innebär detta att värnpliktsbefälet bör tillhöra samma tjänstegrader som yrkesbefälet. Värn- pliktig personal har emellertid i jämförliga typbefattningar (varianter) lägre grundkompetens än både yrkes- och reservpersonal. Med anledning härav finner utredningen att värnpliktigt befäl bör _— liksom hittills —— oavsett ut- nämningsdatum räkna tjänsteställning efter fast anställd personal i samma tjänstegrad.

Utredningen anser att >>grupptillhörighetsmetoden» utom beträffande värnpliktig personal bör komma till användning främst för att bestämma tjänsteställning mellan militär personal i samma tjänstegrad och med sam- ma utnämningsdatum.

Bataljonsehefs-, kompanichefs- och plutonchefsnivåerna Tjänstegrader Det ligger nära till hands att typbefattningarna kompanichef i de tre befäls- grupper där dessa förekommer tillsammans utgör en tjänstegrad. Likaså bör befattningarna för kompanichefs ställföreträdare kunna utgöra en tjänstegrad. Trots risk för viss »orättvisa» bedöms kompetensskillnaderna inte vara större än att tjänsteåldersberäkning kan användas inom nämnda grader. Ett väsentligt motiv härför är att utredningen, som tidigare har framhållits, av psykologiska skäl finner det angeläget att gällande nära an- knytning mellan reservofficerarnas och yrkesofficerarnas grader bibehålls. Beträffande yrkesunderofficerarnas typbefattningar kompanichef och kompanichefs ställföreträdare föreligger —— som utredningen tidigare har antytt —— vissa svårigheter att med ledning av genomgången kompetensgi- vande utbildning jämföra dessa med andra likartade typbefattningar inom nivå K. Underofficeren blir nämligen efter genomgången UOS samt två är tre års praktisk tjänstgöring vid trupp efter UOS —— vid normalt 31 32 års ålder —— lämpad för krigsplacering som antingen kompanichef eller kompanichefs ställföreträdare. Som jämförelse kan nämnas att såväl yrkes- officerare som reservofficerare uppnår kompanichefs— och ställföreträdar- kompetens vid två skilda tidpunkter under utbildningen. Vidare kan näm- nas att underofficeren blir lämpad att leda utbildning av pluton i fred fyra år efter genomgången UOS, dvs. vid normalt 33 års ålder. Yrkesofficerarna när denna fredskompetens efter genomgången OS. Jämförelsen mellan offi— cerare och underofficerare i vad gäller tidpunkter då krigs- och fredskom— petens uppnås kan åskådliggöras på sätt som framgår av bild 11: 4.

År

017

OS

125. Uoff

UOS

D = kompch i krig = kompch stfi krig = plutch i fred

Bild 11: 4

Att införa två grader —— en högre för den kompanichefskompetente under- officeren och en lägre för den ställföreträdarkompetente —— som motsvarig- heter till yrkes- och reservofficerarnas grader bedömer utredningen som en framkomlig väg endast om två till tiden skilda befordringstillfällen kan motiveras.

Att, som visas i bild 11: 5, gradmässigt splittra underofficersgruppen vid kompetenstillfället (UOS + 2—3 år) anses olämpligt. Vissa underofficerare _ de kompanichefskompetenta _ skulle då aldrig tillhöra (den lägre) ställföreträdargraden. Underofficersgruppens inbördes tjänsteställning i fredsorganisationen skulle därvid förryckas.

Yrkesoff Yrkesaoff Resoff Kompch | i Kompch (05 + 3 år) """"""" 'i """"""" (ett. 1. tjgperioden) Kompch ; (Uos +2—3 år) Kompch stf Kompch stf ............. j ............. Kompch stf (05) | | (ROK I + 11)

Bild 11 : 5

Att, som framgår av bild 11: 6, införa en särskild underofficersgrad mel— lanyrkes- och reservofficerarnas kompanichefs- och ställföreträdargrader

synes inte heller vara lämpligt eftersom väl kvalificerade kompanichefs- kompetenta yrkesunderofficerare därvid .alltid skulle få tjänsteställning efter även de yngsta kompanicheferna ur reservofficersgruppen.

Yrkesoff Yrkesuoff Reso/”f Kompch ______ Kompch (OS + 3 år) (ett. 1. tjgperioden)

Kompch och Kompch stf ............................................................ (UOS + 2—3 år)

Kompch stl ........................................................................ | KomPCh Sif (OS) ) (ROK 1 + 11)

Bild 11: 6

Utredningen har därför ansett sig böra konstruera två befordringstillfäl- len sålunda. Den grad som motsvarar officerarnas kompanichefs ställföre- trädare skulle underofficeren uppnå två år efter UOS. Den högre graden skulle han nå fyra år efter UOS, dvs. när han uppnått fullständig kom- petens för såväl freds- som krigsuppgifter. I de båda graderna, vilka framgår av bild 11: 7, skulle i förhållande till yrkes- och reservofficerare tjänste- ställningen bestämmas efter tj änsteåldersberäkning.

Yrkesoff Yrkesuoff Resoff Kompch ____________ Kompch/stf _____________ Kompch (05 + 3 år) (UOS + 4 år) . (ett. 1. tjgperioden) Kompch stl _____________ Kompch/stf _____________ Kompch stf (OS) (UOS + 2 år) (ROK I + II) Bild 11 : 7

Ovan skisserade lösning innebär att en underofficer efter fem års tjänst utnämns i den lägre graden samt efter endast ytterligare två år i nästa grad. I denna senare grad har han som plutonchef i fredsutbildningen högre tjänsteställning än de tre årskullar fredsplutonchefer ur yrkesofficersgrup- pen, som ännu inte nått den högre graden. Trots dessa olägenheter är utred- ningen beredd att använda denna lösning i sina fortsatta överväganden.

Av plutonchefsnivåns typbefattningar kan enligt utredningens mening; principiellt inte någon sammanslagning ske. Kompetensskillnaderna mellan.

bataljonsadjutanten och underofficerarnas plutonchef samt mellan den sist- nämnde och värnpliktsbefälets plutonchef är av sådan art att de bör komma till uttryck i skilda tjänstegrader. Tjänsteåldersberäkning bör alltså inte förekomma.

Officersutbildningen bedöms vara av sådan kvalitet _ bl.a. i fråga om allmän taktisk skolning och utbildning till fredsuppgifter _ att typbefatt- ningen bataljonsadjutant snarare borde jämföras med yngre kompanichefs ställföreträdare ur reservofficersgruppen. För att underofficerare skall nå bataljonsadjutantsbefattning krävs övergång till officersgruppen via KS ÄK efter underofficersexamen vid AUS.

Liknande kvalitetsskillnad torde föreligga mellan yrkesbefälets och värn- pliktsbefälets plutonchefer. Med regeln att värnpliktigt befäl alltid räknar tjänsteställning efter aktivt befäl i samma grad finns inte hinder mot att de båda plutonchefsbefattningarna formellt anses tillhöra samma tjänste- grad.

Även plutonchefen-FBU borde enligt utredningens tidigare överväganden rangeras efter underofficeren. I detta hänseende är dock utredningen av psykologiska skäl beredd att låta den värnpliktige officeren placeras i sam- ma tjänstegrad som den nyssnämnde yrkesofficeren. Tjänsteåldersberäk- ning blir inte aktuell eftersom »grupptillhörighetsregeln» bör gälla. Där- emot kommer plutonchefen-FBU att räkna tjänsteställning före den nyut- nämnde underofficeren, vilket är en nackdel som utredningen dock bedö— mer kunna accepteras.

Det kommer sannolikt att dröja minst lika många år för den värnplik- tige plutonchefen att nå befattningen plutonchef-FBU som det tar för under- officeren att nå kompanichefs ställföreträdargraden. Underofficeren behål- ler på så sätt sin tjänsteställning före den samtidigt utnämnde värnpliktige officeren.

Befattningsvarianten kompanichef-MHS bör med tidigare redovisad mo- tivering placeras före underofficerarnas urvalsbefattning. För att hålla an- talet grader inom rimliga gränser överväger utredningen att låta de båda befattningarna utgöra samma tjänstegrad varvid tjänsteåldersberäkning skulle tillämpas. Detta har den nackdelen att huvuddelen av de urvalsbe- fordrade underofficerarna efter tjänsteålder likväl får högre tjänsteställ- ning än kompanichefer—MHS. De senare innehar nämligen graden endast några år. Jämfört med att inte införa någon grad för den MHS-utbildade kompanichefen innebär den skisserade lösningen emellertid att officeren efter genomgången MHS AK definitivt får tjänsteställning före alla icke ur- valsbefordrade underofficerare samt av de urvalsbefordrade de som be- fordrats samtidigt med eller senare än yrkesofficeren.

Tjänstegraderna inom nivåerna B—P skulle således bli de som framgår av bild 11: 8. Den lösning som bilden återger kallar utredningen av skäl som redovisas senare grundalternativet.

Yrkesoff Yrkesuoff Resoff Vpl off Batch | Kompch-MHS | ---------- | Urval | Kompch | --------- Kompch/stf I'm-'"- Kompch | Kompch stf --------- Kompch/stf | ---------- Kompch stf Baladj ........................................................................................... ....I Plutch_FBU l ........................................... Plutch |................................................. ....I Plutch | :Grupp- tillhörighets- regeln» Bild 11 : 8 Gradbenämningar För yrkes- och reservofficerare kan i kompanichefsgraden benämningen kapten användas, i ställföreträdaregraden löjtnant. Kaptens— och löjtnants- titlarna förknippas av tradition — även utomlands — med kompanichefs- och ställföreträdarbefattningarna. För reservofficerare används i dag tjäns- tegraderna kapten och löjtnant. Underofficersgradernas benämningar be- handlar utredningen senare i ett sammanhang.

Kapten (av lat. capitaneus) betyder egentligen »ledare», »hövding» eller »hö- vitsman». Det senare var gradens benämning före omkr. 1615 då kaptensbenäm- ningen infördes vid infanteriet. Under åren omkr. 1750—1815 fanns förutom kap— tensgraden även stabskapten. De båda k-aptensgraderna benämndes 1815—1875 förste resp. andre kapten. '

Löjtnant (av franskans lieu tenant) betyder egentligen »s-tåthållare» eller »ställföreträdare» och infördes som officersgrad redan på 1500-talet. Under åren 1815—1875 användes förste och andre löjtnant som gradbenämningar.

Väljes benämningen kapten för yrkesofficerarnas kompanichefsgrad föl— jer därav att ny benämning måste sökas för bataljonschefsgraden (: da- gens kapten). Bataljonschefer har i äldre svenska befälsordningar benämnts major, vilket i stort sett även motsvarar bataljonschefsgradens benämning utomlands. Införande av titeln major för bataljonschefskompetent officer återspeglar utåt den höjning av yrkesofficerarnas uppgifter och därmed förenad utbildning som har förutsatts i 1960 års befälsordning. För att markera kompetensskillnad måste därvid dagens på grund av särskilda kva- lifikationer urvalsbefordrade majorer (i nivå F) samtidigt ges annan grad- benämning. Till denna fråga återkommer utredningen i kapitel 12.

Major betyder egentligen »större» och har etymologiskt uppkommit ur benäm- ningen på den äldste kaptenen: »capitaine major» (majorkapten eller kapten- major). Under 1800-talet utnyttjades vid regementena (befattnings-)benämning— arna förste (eller premiär-), andre (eller sekund-) och tredje major. Förste majorens lön utnyttjade-s intill 1901 för överstelöjtnanten (överstens ställföre- trädare).

För bataljonsadjutantsgraden och värnpliktsbefälets grader för pluton- chef och plutonchef—F BU har utredningen övervägt den befintliga benäm- ningen fänrik och de äldre titlarna underlöjtnant och kornett. För »FBU- graden» är även benämningen överfänrik tänkbar.

Underlöjtnant användes som benämning på lägsta officersgraden under åren 1835—1937 (vid armén).

Fänrik beyder egentligen »fanbärare» och har utnyttjats som benämning på lägsta officersgraden vid infanteriet sedan 1500-talet med undantag för åren 1835—1914.

Kornett var egentligen benämningen på standaret vid lätt kavalleri och över- fördes som benämning på standarföraren (jfr fänrik). Titeln utnyttjades för lägsta officersgraden (motsvarande fänrik) vid rytteriet/kavalleriet från 1500-talet till 1835. Under 1940-talet användes titeln inom CFB ungdomsverksanlhet.

(Konduktör, so-m egentligen betyder »ledare» var under 1600- och 1700-talen benämningen på lägsta officersgraden vid fortifikationen. Under 1800-talet — till 1875 — var det benämningen på högsta underofficersgraden inom samma kår.)

Utredningen har tidigare anmält att batalj onsadjutanten och plutonchefen- FBU trots vissa olägenheter skulle kunna ha samma tj änstegrad och att det är angeläget att värnpliktsbefälets grader om möjligt har samma benäm- ningar som yrkesbefälets. Som följd härav erfordras för nu aktuella gra- der inom nivå P endast två titlar. (Underofficersgradens benämning behand- las senare.) Benämningen kornett finner utredningen mindre lämplig trots att den har haft en viss tradition. Överfänrik bedöms mindre lämplig i jämförelse med de kvarstående fänrik och underlöjtnant.

Enligt utredningens mening sker de minsta förändringarna i förhållande till dagens ordning om den numerärt största gruppen inom nivå P, värn- pliktsbefälets plutonchefer, bibehåller benämningen fänrik. Titeln under- löjtnant skulle därvid kunna användas för högsta graden inom nivå P (bataljonsadjutant och plutonchef-FBU).

Utredningen är emellertid tveksam inför prefixet »under->> och har i sam- band med bedömning av dels underofficersgradernas benämningar — vilket redovisas senare — dels benämning på befattningsvarianten kompanichef- MHS övervägt att utnyttja benämningen löjtnant för bataljonsadjutants— graden. Därvid skulle för kompanichefs ställföreträdare användas förste löjtnant och förste kapten för kompanichef-MHS trots utredningens prin- cipiella motvilja mot sådant prefix. Utredningen har avstått från benäm- ningen kaptenlöjtnant.

Förste kapten och förste löjtnant har tidigare använts i Sverige, vilket har anmälts i samband med kaptens- och löjtnantstitlarna.

Kaptenlöjtnant användes som benämning för officersg'nad mellan kapten och löjtnant (egentligen för löjtnant som uppehöll kaptensbefattningen vid överstens kompani) omkr. 1615—omkr. 1750.

Yrkesunderofficerarnas typbefattningar skulle med här skisserat tjänste- ställningssystem ges gradbenämningar som motsvarar de övriga befälsgrup- pernas, dvs. förste kapten, kapten, (förste) löjtnant och fänrik. Utredning— en anser sig dock i anslutning till sina direktiv böra utgå från de för under- officersgruppen gällande benämningarna.

För underofficersgruppen gällande benämningar är förvaltare, fanjun- kare och sergeant.

Förvaltare tillkom so-m gradbenämning 1945. Dessförinnan hade den använts som befattningsbenämning, ursprungligen inom intendenturkåren.

Fanjunkare betyder egentligen »adlig fanbärare» och har använts som (högsta) un-derofficersgrad sedan 1837, då den slutligt ersatte fältväbelstiteln.

Sergeant betyder egentligen »(rätts-)tjänare» och har använts som benämning på underofficersgrad vid armén sedan omkr. 1615.

Av de gällande benämningarna finner utredningen i likhet med Svenska underofficersförbundet (jfr kap. 8) att titeln sergeant inte bör utnyttjas som gradbenämning för yrkesunderofficer. Utomlands används titeln när- mast för att beteckna innehavare av — enligt hittillsvarande svensk ter- minologi — underbefälsbefattning. Benämningen bör enligt utredningens mening reserveras för tjänstegrad i nivå T. Av denna anledning bör nya be— nämningar för yrkesunderofficerarnas grader sökas kring titlarna förval- tare och fanjunkare.

Förvaltare bör även framdeles kunna användas som gradbenämning för urvalsbefordrade underofficerare. Utredningen utgår vidare från att fan- junkare-titeln bör utnyttjas för underofficerarnas plutonchefsgrad. Som variationer av sistnämnda titel har övervägts bl. a. stabsfanjunkare, chefs- fanjunkare, överfanjunkare och förste fanjunkare.

Utredningen finner det lämpligt med en viss analogi i benämningarna för befälsgruppernas innehavare av kompanichefs ställföreträdaregraden. Tit- larna förste löjtnant resp. förste fanjunkare uppfyller, trots viss tveksam- het inför prefixet, en sådan strävan. För näst högsta underofficersgraden stannar utredningen inför benämningen överfanjunkare.

Grundalternativets gradbenämningar skulle således vara de som framgår av bild 11: 9.

Hur grundalternativet inverkar på tjänsteställningen för dagens sub- alternofficerare och underofficerare vid ett »normalinfanteriregemente>> redovisas i bilaga 12.

I jämförelse med utredningens tidigare i detta kapitel redovisade bedöm- ning av typbefattningarnas principiella ordningsföljd (jfr bild 11: 2) inne- bär grundalternativet att avsteg gjorts främst beträffande rangeringen av värnpliktsbefälets plutonchef-FBU. Vidare har utredningen ansett sig nöd-

Nivå Yrkesoff Yrkesuoff Resoff Vpl off 1 Major B (MHS AK + några år) 1 förste Förvaltare apten .......... l (MHS AK) (eft. urva ) lK Kapten __________ Överfanjunkare _________ (&???le * (OS + 3 år) (UOS + 4 år) perioden) Förste Förste Förste löjtnant fanjunkare ---------- löjtnant (OS) (UOS + 2 år) (ROK I + 11) Löjllumt _________________________________________________________________________________________________ Löjlnanl (KS ÅK) (FBU) P ___________________________________________ Fanjunkare Fänrik (AUS) (KadS) »Grupptillhö- righctsregelm Bild 11 .' 9

sakad konstruera två till tiden skilda befordringstillfällen för yrkesunder— officerare i nivå K. Ordningen mellan personal ur de båda yrkesbefälsgrup- perna med hänsyn till uppgifter i fredsorganisationen kommer inte till ett helt rättvisande uttryck i grundalternativet.

Här presenterad tjänsteställning utgör den lösning som enligt utredning- ens mening, trots att den i vissa stycken är en kompromisslösning, närmast ansluter sig till en sakligt grundad tolkning av 1960 års befälsordning. Lös- ningen kallas grundalternativet därför att utredningen vill använda den som underlag för försök till jämkningar i syfte att bl.a. åstadkomma ett mindre antal tjänstegrader och om möjligt undvika gradbenämningar av typen förste kapten (löjtnant, fanjunkare).

Jämkningsalternativ

Av särskilt intresse vid jämförelser enbart mellan yrkesunderofficerare och yrkesofficerare är den personal ur de båda grupperna som är lämplig för tjänst som plutonchefer i fredsorganisationen. Kompetens härför uppnås, som tidigare har redovisats (jfr bild 11: 4), av officeren omedelbart efter

genomgången OS och av underofficeren fyra år efter genomgången UOS. Om dessa båda tidpunkter läggs till grund för befordran till kapten resp. överfanjunkare skulle inte de båda yrkesbefälsgruppernas tjänstegrader i grundalternativet förste löjtnant och förste fanjunkare erfordras. Utred- ningen tar detta som utgångspunkt för fortsatta jämkningsöverväganden.

Beträffande den nyanställde reservofficeren (grundalternativets förste löjtnant) och den nyutnämnde yrkesofficeren (löjtnant) har utredningen övervägt två lösningar. I den ena lösningen skulle den inbördes ordningen bibehållas. Reservofficeren skulle emellertid benämnas kaptenlöjtnant eller -— om han benämndes löjtnant — skulle yrkesofficeren benämnas under- löjtnant.

I den andra lösningen — vilken utredningen förordar — skulle de båda få samma grad — löjtnant. Detta innebär att reservofficeren, som trots 14 månader kortare militär utbildning än yrkesofficeren är lämpad som kompanichefs ställföreträdare, efter tjänsteåldersberäkning under de tre första åren som reservofficer räknar tjänsteställning efter yrkesofficerare med kompetens som bataljonsadjutant. Utredningen bedömer detta vara en olägenhet, som med hänsyn till reservofficerarnas tjänstgöringsrytm inte är av det allvarligare slaget. Sedan reservofficeren fullgjort en krigsför- bandsövning och en särskild övning räknar han nämligen tjänsteställning (tjänsteålder) före alla löjtnanter ur yrkesofficersgruppen.

Värnpliktsgraden löjtnant enligt grundalternativet påverkas inte av ovan- stående jämkning på grund av >>grupptillhörighetsregeln>>.

För att undvika tjänstegraden förste kapten har utredningen övervägt följande lösningar.

Enbart strykning av förste kapten förstärker grundalternativets något missvisande ordning mellan yrkesofficerare och yrkesunderofficerare. Inte blott samtliga förvaltare utan även flera årgånger överfanjunkare skulle därvid räkna tjänsteställning (tjänsteålder) före yrkes-kaptener, som då även skulle omfatta MHS-utbildade officerare.

En strykning av grundalternativets förste kapten bör således kombine- ras med annan åtgärd. Om samtliga yrkesofficerare-kaptener räknade tjänsteställning före annan personal i samma grad (överfanjunkare och reserv-kaptener) skulle en enligt 1960 års befälsordning mer korrekt ord- ning uppstå. Visserligen skulle med tidigare övervägd strykning av graden förste löjtnant på så sätt även tre årgångar icke kompanichefskompetenta officerare (men väl lämpade för plutonchefsuppgifter i fred) ges tjänste- ställning före överfanjunkare. Denna nackdel kompenseras emellertid en— ligt utredningens mening av att förvaltare (utan formellt kompetenstill- skott i här relevant hänseende) ges tjänsteställning före kapten — t. o. m. MHS-utbildade sådana.

Ovan presenterade lösning innebär ett avsteg från utredningens allmän- na strävan att undvika >>grupptillhörighetsregeln» annorstädes än mellan

yrkesbefäl och värnpliktsbefäl. Avsteget bedöms emellertid som angeläget för att nå ett praktiskt tillämpbart och enkelt tjänsteställningssystem.

En annan lösning av »förste kaptens—frågan» kunde ha varit en tidi- gare befordran till major för yrkesofficerarna. Utredningen anser emeller— tid bestämt att en sådan lösning bör undvikas. Titeln major hör av princip knytas till bataljonschefskompetensen, vilken enligt 1960 års befälsordning uppnås tre år efter genomgången MHS AK.

Beträffande ordningen mellan överfanjunkare och reserv-kaptener har utredningen inte funnit skäl till införande av >>grupptillhörighetsregel» mellan dessa. Båda gruppernas personal är i vad avser kompetens för krigs— befattning direkt jämförbara. Reservofficerarnas kompanichefs ställföre- trädare (löjtnant) får dock alltid tjänsteställning efter yrkesunderoffice- rarnas motsvarighet (överfanjunkare), vilket kan sägas ge ett uttryck för den senares fredskompetens.

Jämkningsalternativets tjänstegrader och gradbenämningar framgår av bild 11: 10. Alternativet innebär jämfört med grundalternativet att titlarna förste kapten, förste löjtnant och förste fanjunkare kunnat strykas. Det innebär vidare att en för fredsuppgifter mera korrekt tjänsteställning mel- lan de båda yrkesbefälsgrupperna skapats, men att de yngsta reservoffice—

Nivå Yrkesoff Yrkesuoff Reso/"f Vpl off l ! Major B (MHS AK + | 3 år) v ............................................ Förvaltare (efter urval) Kapten Över/anjunkare __________ (eftIåxc-lliteiljg- K (OS) (UOS + 4 år) perioden) _ ,—_ »Grupptillhörighetsregeln» Löjtnant ..................................................... Löjtnant ......... Löjtnant (KS ÄK) (ROK I + II) (FBU) P ........................................ Fanjunkare Fänrik (AUS) (KadS) l . _ __ »Grupptillhörig-

hetsregeln» Bild 11 : 10

rarna getts en principiellt felaktig tjänsteställning i förhållande till yrkes- officerarna.

Utredningen anser emellertid, trots de påvisade nackdelarna, jämknings- alternativet vara det sammantaget lämpligaste och förordar detta som ut- redningens förslag till tjänsteställning för militär personal i nivåerna B—P.

Hur jämkningsalternativet inverkar på tj ånsteställningen för dagens sub- alternofficerare och underofficerare vid ett »normalinfanteriregemente>> redovisas i bilaga 12.

Troppehefs- och gruppchefsnivåema

Tjänstegrader Utgående från yrkesunderbefälets typbefattningar och befattningsvarianter finner utredningen att det inom nivå T erfordras fyra tjänstegrader. Re- servunderofficerare bör inneha samma tjänstegrader som yrkesbefäl i mot- svarande typbefattningar. Tjänsteställningen dem emellan bör bestämmas genom tjänsteåldersberäkning.

För värnpliktiga underofficerare bör »grupptillhörighetsregeln» gälla, varför gruppens tjänstegrader kan vara desamma som de två lägsta yrkes- befälsgraderna. .

Inom nivå G bör finnas trc tjänstegrader, en för varje typbefattning (variant).

Gradbenämningar Av tidigare anförda skäl föreslås titeln sergeant förbehållas grad inom nivå T. Det mest lämpliga är enligt utredningens mening att benämningen avses för nivåns lägsta grad, vars innehavare i värnpliktskarriären redan i dag är sergeanter.

Någon av nivåns två högsta grader bedöms kunna ges den i dag inom un- derbefälsgruppen använda benämningen rustmästare.

Rustmästare användes bl. a. som benämning på officersgrad vid artilleriet under 1500—talet och som underofficerstitel vid infanteriet från omkr. 1615 till 1835. Benämningen återinfördes som underbefälstitel 1957.

Som benämning på övriga grader har utredningen övervägt dels benäm— ningar i anslutning till titlarna sergeant och rustmästare, dels den gamla underofficersgraden fältväbel.

Fältväbel har använts som benämning på högsta underofficersgraden vid infan- teriet sedan 1500-talet. Den ersattes 1837 med fanjunkaretiteln. Under 1940-talet användes titeln inom CFB ungdomsverksamhet.

Både sergeant— och fältväbel-benämningar har en viss internationell an- knytning. Motsvarigheten till kvartermästare har i Tyskland graden Haupt- feldwebel, i Schweiz Feldweibel och i Finland (över-)fältväbel. Stabs- sergeanttiteln används exempelvis i USA, Storbritannien och Norge medan

översergeant används i Danmark och Norge. Benämningar motsvarande den danska »seniorsergent» och den franska »sergent—chef» bedöms mindre lämpliga för svenska förhållanden.

Benämningen fältväbel är den enda som har bakgrund i svensk tradition. Den är också en kort och lätt uttalad titel. Utredningen föreslår dock i konsekvens med föreslagna benämningar inom nivåerna P och K att grad- benämningar i anslutning till titlarna sergeant och rustmästare utnyttjas.

Enligt utredningens mening bör befattningsvarianten äldre kvartermäs— tare benämnas rustmästare. Gradbenämningen används i dag för yrkes- underbefäl i just denna position. Urvals— och kvartermästargraderna kan därvid benämnas överrustmästare resp. översergeant.

Tjänstegraderna inom nivå T föreslås alltså bli de som framgår av bild 11:11. Det bör observeras att graden överrustmästare bör användas först sedan det på organisatoriska grunder konstaterats att ett behov av en kvalificerad urvalsgrad för yrkesunderbefälet föreligger.

Enligt utredningens mening bör gruppchefsbefattningen ges gradbenäm- ningen furir, medan ställföreträdargraden bör benämnas korpral.

Furir _— ursrungligen »furerare» har använts som underofficerstitel sedan 1500—talet till 1875. Den återinfördes som underbefälstitel 1914.

Korpral betyder egentligen »anförare» och har använts som manskapsgrad se- dan 1600-talet.

Den variant av gruppchefsbefattningen som angetts som »gruppchef— FBU» kan för att markera innehavarens ökade kompetens inom nivån i kon- sekvens med föreslagna gradbenämningar i högre nivåer lämpligen benäm- nas överfurir.

överfurir infördes som gradbenämning för underbefälet med 1942 års försvars- beslut.

Övriga gradbenämningsfrågor Utöver de militära tjänstegradernas »normala» benämningar förekommer i dag vid marinen och vid vissa truppslag inom armén särskilda oftast traditionsbundna — titlar. Principiellt bör det enligt utredningens mening för att gynna ett enkelt system finnas så få sådana särbenämningar som möjligt. Strävan efter liknande förenkling tar sig f.ö. uttryck i att t. ex. skvadroner och batterier ombenämns till kompanier.

Benämningarna styckjunkare och konstapel1 vid artilleriet och luftvärnet bör enligt utredningens mening i samband med ny innebörd av fan junkare- och korprals-titlarna utgå.

Titeln ryttmästare2 som beteckning för kaptensgraden vid kavalleriet bör kunna bibehållas så länge kavalleriet finns kvar som truppslag i orga- nisationen.

1 Benämningarna har utnyttjats sedan 1600-talet. ? Benämningen har utnyttjats sedan 1500-talet.

Nivå Yrkesubef Resuoff Vpl uoff Vpl ubef Överrustmästare ' (ett. urval) . Rustmästare __________ Ruäpzäsltare (ett. ca 14 år) tj gperio den) T Överscrgeant __________ Översergeant _________ Översergeant (UbefS) (Kompl.utb) (FBU) Sergeant ................................................... sergeant (IS 1) (PCS) = ' _ »Grupptillhörig- ' hetsregeln» Öga-fun”,- (FBU) G Furir (BefS) Korpral (BefS) Bild 11 : 11

Vid flottan och kustartilleriet behandlar utredningen först underofficers- gradernas benämning. Underofficersgruppen skall enligt utredningens di- rektiv framdeles benämnas »kompaniofficerare», varför gradbenämningar i anslutning till begreppet underofficer inte kan bibehållas. Dessutom an- vänds i dag gällande gradbenämningar inte som tilltalsord. Beroende på vilken yrkesavdelning vederbörande tillhör tilltalas nämligen vid flottan en flaggunderofficer »flaggstyrman», »flaggkonstapel», »flaggmaskinist» eller »flaggmästare». En underofficer av 2. graden tilltalas »styrman», »konsta- pel», »maskinist» eller »radio(artilleri—, torped-, skepps-, tele-)mästare». Nämnda tilltalsord hänför sig till däcks-, ekonomi-, maskin- och hantverks- avdelningarna i nu nämnd ordning. Det kan tillfogas att varje yrkesavdel- ning utgörs av flera yrkesgrenar. Inom däcksavdelningen finns som exem- pel befattningar för artilleristyrman, eldledningsstyrman, signalstyrman, radarstyrman, ubåtsjaktstyrman, ubåtsstyrman, minstyrman och helikop- terstyrman. Inom kustartilleriet är förhållandena likartade med följande undantag. Motsvarigheten till flottans »flaggstyrman» och »flaggkonstapel»

tilltalas »flaggjunkare», motsvarigheten till »styrman» och »konstapel» till- talas »sergeant».

En sådan ordning som har beskrivits ovan kan inte anses förenlig med enkelhet och klarhet i gradbenämningar. Enligt utredningens mening kan inte nya gradbenämningar skapas efter samma grunder som de gällande. Kompaniofficer av 2. graden och flaggkompaniofficer är olämpliga grad— benämningar.

Utredningen har därför sökt finna nya titlar i anslutning till för under- officersgruppen gällande befattningsbenämningar. Som sådan har exempel- vis styrman en lång tradition.

Styrman var från 1500-talet en benämning närmast på »lotspersonal» utan egentlig befälsställning. Under 1600-talet blev det en benämning på däcksperso- nal biträdande navigationspersonal _— av olika grader, t. ex. överstyrman, medelstyrman och lärstyrman. På 1700-talet nämns för första gången styrmän före skeppare och andra underofficerare vid flottan.

Benämningen styrman är emellertid i dagens läge —— liksom tidigare _ benämning endast på en del av flottans underofficerare. Av denna anledning föreslår utredningen att för lägsta underofficersgraden används den för armén föreslagna titeln fanjunkare. Däremot bör enligt utredningens me- ning en överfanjunkare vid flottan kunna benämnas flaggjunkare, Vilken titel har haft en viss tradition och inte är knuten till någon särskild yrkes- gren.

Flaggjunkare förekom första gången 1796, medan t. ex. (Kunglig) flaggstyrman (-skeppare m. m.) utnämndes redan 1762.

Beträffande nivåerna G och T föreslår utredningen att korprals-, furirs- och —— i brist på annan lämplig titel — sergeants-titlarna används även inom flottan. Dock bör flaggsergeant och flaggfurir kunna utnyttjas i stället för översergeant resp. överfurir. För rustmästare- och överrustmästare- graderna bör titlarna högbätsman resp. flaggbåtsman kunna användas. Med prefixet flagg som ersättning för prefixet över har utredningen velat ta hänsyn till flottans traditioner i fråga om gradbenämningar.

För kustartilleriets personal bör gälla de för armén föreslagna gradbenäm- ningarna.

Som särbenämning inom flottan för graden major i nivå B har utred- ningen förkastat den nära till hands liggande titeln kommendörkapten av 2. graden. Enligt utredningens mening bör suffix av typen »av 2. graden» undvikas. Titeln kommendörkapten bör dessutom reserveras för grad i högre kompetensnivå. Utredningen har funnit att den danska och norska titeln örlogskapten är lämplig och föreslår denna.

Till benämningar på elever under utbildning till officer (kadett och flagg- kadett) vill utredningen återkomma i senare sammanhang.

Sammanfattning av utredningens förslag

Utredningen föreslår

att tjänsteställning för befäl med olika tj änstegrad bestäms av gradernas ordningsföljd enligt följande tabell (bild 11: 12), varvid högre tjänstegrad medför högre tjänsteställning; samt

att tjänsteställning för befäl med samma tj änstegrad bestäms efter tjänsteåldern räknad från utnämningsdatum i graden, varvid högre tj änste- ålder medför högre tjänsteställning, dock att värnpliktigt befäl alltid räk- nar tjänsteställning efter fast anställt befäl (yrkes- och reservbefäl) i sam- ma tj änstegrad samt att kaptener på aktiv stat alltid räknar tjänsteställning före övriga kaptener och överfanjunkare.

Tjänstegrad Anmärkning

Major1 1 vid flottan Örlogskapten Förvaltare Kapten*IÖver/tznjunkarea * vid kavalleriet Ryttmästare Löjtnant * vid flottan Flaggjunkare

Fanjunkare/Fänrik (Överrustmästare)4 ' vid flottan Flaggbåtsman RustmästareE 5 vid flottan Högbåtsman

Öaersergeant' ” vid flottan Flaggsergeant Sergeant Överfurir'l " vid flottan Flaggfurir Furir

Korpral

Bild 11:12

KAPITEL 12

Tjänsteställning för militär personal i fredsbataljonschefs- och regementschefsnivåerna

Nivå F och högre kompetensnivåer är _— som utredningen tidigare har an— mält — avsedda för urvalsbefordrade yrkesofficerare. En närmare avgräns— ning av och eventuell skiktindelning inom kompetensnivåerna bör göras med utgångspunkt i fredsorganisationens struktur och under jämförelse mellan fredsorganisation och krigsorganisation inom resp. försvarsgrenar. I det följande redovisas utredningens överväganden i dessa frågor. Utredningen har ansett sig böra begränsa sitt arbete till att ange principer för hur berörd personals tjänsteställning skall regleras. Förslag i detalj bör enligt utred- ningens mening framläd ggas av överbefälhavaren i enlighet med utredning- ens pl 1nc1per. En konsekvent tillämpning av utredningens principer bör med— föra att det totala antalet officerare i nivåerna F och R blir lägre än antalet regementsofficerare enligt nuvarande ordning.

Befattningar

Befattningar vid förband o. (1.

Till nivå R bör —— som utredningen har anmält i kapitel 10 —— förutom regements- och flottiljchefsbefattningar även hänföras befattningar som chefer i lägre regional instans såsom försvarsområdesbefälhavare, kust- artilleriförsvarschef, örlogsbaschef och chef för luftförsvarssektor. Även chefer för centrala gemensamma personalkårer (t. ex. försvarets intenden- turkår och fortifikationskåren) bör räknas till denna nivå. Av befattning- arna som chefer för fartygsförband bör cheferna för jagar- och ubåts— flottiljerna tillhöra nivå R. Vid armén finns fyra och vid flygvapnet tre befattningar för kårchef, vilka bör jämställas med regements- (fl»ottilj-)chef och alltså höra till nivå R.

Beträffande förbandsbefattningar i nivå F vill utredningen anmäla föl— jande.

Behov av tjänsteställning före utbildningskompanicheferna (nivå B) finns vid ett regemente inom armén främst för utbildningsbataljonsche- ferna. Dessa' är strängt taget de enda befattningshavare som har oinskränkt befälsrätt i en nivå mellan regementschefen och kompanicheferna. De öv- riga vid regementet enligt gällande ordning tjänstgörande regementsoffice-

rarna -—— utbildningsofficeren (chefen för utbildningsavdelningen), mobili- seringsofficeren och Stabscliefen (chefen för stabsavdelningen) —— tjänst- gör i stabsfunktioner. För dessa erfordras i princip inte någon tjänsteställ- ning före fredskompanicheferna. Enligt utredningens mening är emellertid verksamheten sådan vid regementet att uppgifterna som utbildningsofficer och mobiliseringsofficer kräver att vederbörande befattningshavare nor- malt har erfarenhet av tjänstgöring som utbildningsbataljonschef.

För stabschefs-, regementsintendents- och tygofficersbefattningarna er- fordras normalt inte sådan erfarenhet, varför dessa inte hör hänföras till nivå F. Utredningens nivåindelning härvidlag innebär självfallet inte hin- der för att nämnda befattningar förenas med högre lön än t. ex. kompani- chefsbefattningarna.

Till nivå F bör alltså enligt utredningens mening föras utbildningsbatal- jonschefer, utbildningsofficer och mohiliseringsofficer vid regemente. Den för inskrivningsverksamheten speciella befattningen inskrivningschef bör även hänföras till fredsbataljonschefsnivån.

Vad sålunda anförts beträffande regemente inom armén synes i princip kunna tillämpas även för kustartilleriets regementen.

Inom en flygflottilj hör till nivå F föras flygchef, baschef samt de vid vissa flottiljer förekommande strilcheferna och stabscheferna. De senare har något annorlunda uppgifter än stabschefer vid arméns regementen. De kan närmast jämföras med mobiliseringsofficer.

Inom flottans organisation ombord utgår utredningen från att chefer för fartygsförband såsom jagar-, fregatt— och torpedbåtsdivisioner, minröj- ningsavdelning samt fartygschefer på jagare bör hänföras till nivå F.

Stabs- och förvaltningsbefatmingu Av stabsorganisationens befattningar i central och regional stab bör milo- stabschefer, souschefer och inspektörer tillhöra nivå R i enlighet med de överväganden utredningen redovisar i kapitel 13. Sektionschefer bör vid central stab tillhöra nivå R, vid regional stab i princip den lägre nivån. Chefer för lägre regionala staber samt avdelningschefer vid centrala och högre regionala staber, vilka som regel bör ha lämplighet som utbildnings- bataljonschef bör hänföras till nivå F och detaljchefer normalt till nivå B. 'l'ill nivå F bör hänföras detaljchefsbefattningar för vilka regelmässigt krävs erfarenhet som utbildningsbataljonschef.

Beträffande försvarsattachéer synes det med utredningens utgångspunkter naturligt att dessa med hänsyn till krav på tidigare förvärvad erfarenhet kommer att tillhöra nivå F. I vissa fall torde dock med hänsyn till spe- ciella krav även nivå R kunna komma i fråga.

Vid centrala förvaltningar (verk) bör på likartade grunder som inom stabsorganisationen militära befattningar som avdelningschefer och byrå-

chefer hänföras till nivå R, sektionschefer till nivå F och detaljchefer nor— malt till nivå B. Chefer för regionala förvaltningar bör tillhöra nivå F.

Befattningar vid utbildningsanstaller Befattningar som chefer för utbildningsanstaller (skolchefer) bör kunna inplaceras i såväl nivå R som nivå F. Härvid undantas dels befattningarna som chefer för försvars- och militärhögskolorna, vilka jämlikt utredning- ens förslag i kapitel 13 bör tillhöra nivå H, dels de skolchefsbefattningar för vilka urvalsbefordran inte bedöms erforderlig.

Skolchefsbefattningarna bör inplaceras mot bakgrund bl.a. av både skolans ställning i ett större organisatoriskt sammanhang och dess inter- na organisation. Vissa skolor har sålunda en sådan organisatorisk inpla- cering att chefen lämpligen bör anses jämställd med regementschef. Vidare torde det med hänsyn till skolans interna organisation vara rimligt att chefen tillhör högre skikt (högre nivå) än sina närmaste medarbetare. Av viss betydelse för chefsbefattningens nivåtillhörighet är också de krav på erfarenhet som ställs på chefen mot bakgrund av »utbildningsnivån» vid skolan. För det fall skolchefen regelmässigt anses böra ha erfarenhet från tjänstgöring som regementschef bör befattningen också hänföras till nivå R.

De skolchefsbefattningar utredningen bedömt böra tillhöra nivå R är cheferna för intendenturförvaltningsskolan, artilleri- och ingenjörofficers— skolan, krigsskolan, arméns underofficersskola, infanteriets stridsskola, pansartruppskolan, artilleriskjutskolan, luftvärnsskjutskolan, tygförvalt- ningsskolan, Sjökrigsskolan, Berga och Karlskrona örlogsskolor, kustartil— leriets skjutskola, krigsflygskolan och flygvapnets krigsskola.

Befattningar för lärare vid utbildningsanstalter bör normalt tillhöra nivå F eller B. Enligt utredningens mening bör dock till nivå R även föras befattningarna som stabschef och linjechefer vid militärhögskolan.

Krigsbefattningar Beträffande krigsbefattningar vill utredningen främst framhålla följande.

I arméns krigsorganisation är befattningarna som fördelningschefer och brigadchefer (motsvarande) av sådan betydelse att de bör tillhöra R— nivåns högre resp. lägre skikt enligt den skiktindelning utredningen före- slår i det följande _ medan ställföreträdande brigadchef (motsvarande) bör ha tjänstegrad i nivå F.

Eftersom placering i brigadchefsbefattning (motsvarande) i många fall — av bl. a. åldersskäl inte sammanfaller med placering i fredsbefattning inom nivå R bör i förekommande fall den som är krigsplacerad som bri— gadchef vid krig eller beredskap erhålla tjänstegrad i nivå R (grad »R: 2» enligt följande framställning).

Samma förhållande gäller fördelningschefer, som enligt utredningens uppfattning bör ha en högre grad inom nivå R (grad »R: 1» enligt följande framställning) .

För flottans befattningar som eskaderchef bör gälla samma som för bri— gadchef vid armén.

Skiktindelning, tjänstegrader

Regementschefsnivån Inom nivå R har utredningen funnit ett uttalat organisatoriskt behov av skiktindelning. Sålunda bör chefer för centrala gemensamma personalkå- rer såsom t. ex. pansartruppernas officerskår, fortifikationskåren, sjöoffi- cerskåren och försvarets intendenturkår mot bakgrund av deras befälsrätt inom personalkåren hänföras till ett högre skikt inom nivå R än regements- chefer m. fl. Detta skikt kallar utredningen »R: 1».

I princip har inte stabsmedlemmar i allmänhet befälsrätt över andra än underställd stabspersonal. Vissa stabsmedlemmar —— t. ex. truppslagsinspek- törer1 samt armé- och flyginspektörer —— har dock till huvuduppgift att regelmässigt inspektera verksamhet som leds av regementschef (motsva— rande). Utredningen finner det ändamålsenligt att nämnda »inspektörer» ges högre tjänsteställning än de inspekterade cheferna genom att hänföras till skikt R: 1.

Till det högre skiktet bör också föras dels befattningar som internt inom staben medför befälsrätt över nämnda »inspektörer», dels likvärdiga stabsbefattningar (t. ex. vissa sektionschefer i central stab) i den mån där- med förenas uppgifter som är likartade med personalkårchefs och »inspek— törs» och av innehavaren regelmässigt krävs långvarig erfarenhet som regementschef. Militära avdelningschefer vid förvaltningar bör på liknande grunder tillhöra skikt R: 1.

Milostabschefer och souschefer har befälsrätt över i staben ingående »inspektörer» och bör därför ha lägst samma tjänsteställning som de senare. Överväganden om de under vissa förutsättningar bör ges högre tjänsteställning redovisas i kapitel 13.

Cheferna för Gotlands militärkommando, kustflottan och första flyg— eskadern samt chefen för försvarsdepartementets kommandoexpedition intar en särställning. Deras uppgifter ligger mellan nivå R och nivå H. Utredningen redogör närmare för deras tjänsteställning i kapitel 13.

Enligt utredningens uppfattning kan således regementschefsnivån in- delas i två skikt (R: 1 resp. R: 2). Nivån bör motsvaras av två tjänste- grader en för varje skikt. Med nyss redovisade principer skulle till

1 Truppslagsinspektörerna är —— med undantag för artilleriinspektören samtidigt chefer för centrala gemensamma personalkårer.

regementschefsnivåns högre skikt (R: 1) normalt föras följande befatt- ningar: stabs- och souschefer samt armé- och flyginspektörer vid militär- områdesstaberl, souschefen vid försvarss—tabenl, truppslagsinspektörer, flyg- säkerhetsinspektören, systeminspektören vid flygstaben, cheferna för forti- fikationskåren och försvarets intendenturkår, fälttygmästaren, cheferna för sektion 2 i arméstaben, sektionerna 3 och 4 i marinstaben samt (militära) avdelningschefer vid förvaltningarna. Det kan enligt utredningens mening övervägas om inte dessutom cheferna för sektion 3 i försvarsstaben och sek- tion 3 i arméstaben borde tillhöra nämnda skikt.

Fredsbataljonschefsnivån Nivå F består i gällande ordning av två tjänstegrader (»skikt»), nämligen överstelöjtnant/kommendörkapten av 1. graden och major/kommendörkap- ten av 2. graden. Tudelningen är främst grundad på löneförhållanden, men får också ses som dels en tradition från äldre organisation, dels ett inte oväsentligt led i en urvalsprocess.

Vid ett regemente inom armén är utbildningsofficeren eller en av utbild- ningsbataljonscheferna avsedd att fylla funktionen som »ställföreträdande regementschef». F. 11. är inte ställföreträdarfunktionen organisatoriskt knu- ten till någon bestämd befattning trots att uppgiften i senaste förhand- lingsöverenskommelse getts särskild tjänstebenämning och lönegradsplace- ring.

Någon särskild befattningshavare med uteslutande ställföreträdarupp- gifter finns således inte i dagens regementsorganisation. Den befälsrätt som utövas av »ställföreträdande regementschefen» är av högst tillfällig art. Den utövas endast i chefens frånvaro. Dessutom finns möjlighet att rela- tivt enkelt i instruktion e. (1. (t. ex. genom tillämpning av TjRK kap. 5 mom. 10 —— jfr ao nr 399/1966) fastställa befälsrätten för de befattnings- havare det här är fråga om. Av dessa skäl anser utredningen att det inte finns ett på dagens organisation grundat omedelbart behov av högre tj änste- ställning för befattningshavare som tillika skall anses som »ställföreträ- dande regementschef».

Mot bakgrund av bl. a. pågående undersökningar och vissa uttalanden (av t. ex. 1960 års befälsstatsdelegation i stencilerat betänkande Fö 1966: 1 s. 47—48) har utredningen emellertid anledning förmoda att ställföreträ- darfunktionen framdeles kommer att ges en klart definierad organisato- risk position. I så fall skulle ett organisatoriskt betingat behov av högre tj änsteställning föreligga.

Trots att organisatoriskt betingade bärande motiv för skiktindelning så- lunda f. 11. saknas, föreslår utredningen ändå att gällande traditionella tudelning av nivå F bibehålls som ett värdefullt led i en urvalsprocess för

1 Behandlas närmare i kapitel 13.

befordran till nivå R. Utredningens synpunkter på denna form av indelning (i skikten »F: 1» och »F: 2» ) utvecklas närmare i det följande.

I befälssystemet ligger som gemensam grund för befordran dels utbild- ning, dels erfarenhet från tjänstgöring i befattning i lägre nivå. För att nå nivå B krävs således inom armén dels genomgången MHS AK, dels tjänst- göring som fältkompanichef vid krigsförbandsövning och som plutonchef vid åldersklassens utbildning.

Eftersom det för befordran över nivå B (urvalsbefordran) inte anordnas någon kompetensgivande obligatorisk utbildning bör grundkravet vara er- farenhet från tjänstgöring i befattning inom nivå B, dvs. vid armén fält- bataljonschef vid krigsförbandsövning och kompanichef vid fredsutbild- ning. Detta är enligt utredningens mening det primära vid bedömning av kandidaters lämplighet för fortsatt befordran (till grad F: 2).

Vissa officerare tjänstgör emellertid vid utbildningsanstalter, staber eller förvaltningar i B-nivå—befattningar som lärare resp. (normalt) detaljche- fer. Oaktat denna tjänstgöring är av kvalificerad art bör man dock inte göra avkall på primärkravet rörande viss minimitjänst vid trupp. Kvali- ficeringsvillkoren bör alltså kunna uttryckas som

dels —— generellt för alla kandidater —— viss minimitjänstgöring vid trupp i nivå B,

dels därutöver antingen ytterligare trupptjänstgöring eller stabstjänst (lärartjänst).

Utredningen vill särskilt framhålla nämnda krav på erforderlig tjänst- göring vid trupp. Personal som placeras i beslutande positioner måste äga på egen erfarenhet grundad kunskap och förståelse för de särskilda pro- blem och möjligheter som följer av att vår krigsmakt bygger på den all- männa värnpliktens grund. Sådana kunskaper och sådan förståelse kan enligt utredningens mening endast förvärvas genom praktisk tjänstgöring vid värnpliktig trupp under såväl repetitions— som grundutbildning.

Kravet på erforderlig trupptjänstgöring —— en allsidig erfarenhet av den praktiska tj änstens olika grenar —— medför för t. ex. officerare i stabstjänst en kontinuerlig växling mellan stabstjänst och trupptjänst. För att exem- pelvis nå grad F: 1 i stabstjänst bör vederbörande ha tjänstgjort förutom i stab i grad F: 2 även som utbildningsbataljonsehef.

Det nu relaterade är i princip giltigt för förhållandena vid ej enbart armén och kustartilleriet utan även flottan och flygvapnet, även om hän— syn tas till dessa delars speciella särart. Möjligheterna att inom flottan och flygvapnet erhålla adekvat trupperfarenhet har emellertid hittills varit begränsade. En avgörande förändring härvidlag har dock inträtt genom det av 1966 års riksdag fattade beslutet rörande en reformering av värn— pliktssystemet inom krigsmakten i dess helhet. Ett fullgott resultat av utbildningsverksamheten vid såväl grundutbildning som övningar i krigs-

förband och motsvarande förutsätter nämligen en kvalificerad insats av all aktiv personal, ej minst officerspersonalen, såväl då det gäller genom- förande av utbildningen som då det gäller planering och organisation av densamma. (Jfr departementschefens uttalande i prop. 1966: 106 s. 136 .)

Utredningen föreslår att angivna principer skall läggas till grund för utformning av villkor för att en officer skall tas upp till kompetensbedöm- ning av befordringsberedning. Som utredningen närmare redovisar i kapi- tel 15 bör nämligen även framdeles en befordringsberedning pröva och vår- desätta kandidaternas lämplighet för urvalsbefordran. Kraven på kompe- tens bör omsättas i vissa minimifordringar på praktisk tjänstgöring vid trupp och i förekommande fall stabstjänst, tjänst vid förvaltning, lärar- tjänst o. d. olika för skilda grupper av officerare men dock så att de i princip är likvärdiga för samtliga.

Utredningen har inte ansett sig behöva närmare precisera sådana mini- mifordringar utan har utgått från att förslag härtill läggs fram av över- befälhavaren i enlighet med utredningens principer.

Enligt utredningens uppfattning bör till grad F: 1 befordras så många officerare som erfordras för att skapa rimlig urvalsgrund för »R—beford- ran». Utredningen har funnit att om F: 1—graden innehas av omkring 25 %, dock högst 30 %, av befattningshavarna i nivå F kan en tillräcklig urvals- grund för befordran till Rz2-graden åstadkommas. Därmed nås enligt utredningens mening rimliga proportioner mellan antalet befattningshavare i R: 2—, F: 1- och F: 2-graderna.

Den som befordras till grad F: 1 bör

1) uppfylla tidigare nämnda minimifordringar,

2) av befordringsberedning bedömas ha förmåga att lösa särskilt kvali— ficerade uppgifter i nivå F samt

3) av befordringsberedning åtminstone vid bedömningstillfället -— anses sedermera kunna komma i fråga för befordran till grad R: 2.

Utredningens förslag till skiktindelning av fredsbataljonschefsnivån, som sålunda inte är grundat på organisatoriskt underlag utan främst på urvals- tekniska förhållanden, innebär en viss minskning av antalet innehavare av grad F:1 jämfört med dagens antal överstelöjtnanter (kommendörkaptener av 1. graden).

Utredningen har _— som tidigare har anmälts _ utgått från att detalje- rade förslag i anslutning till utredningens principer läggs fram av över- befälhavaren. Därvid bör dels tas fram preciserade minimifordringar för urvalsbefordran inom samtliga försvarsgrenar och personalkårer, dels upp- göras en förteckning över befattningar som anses böra besättas med urvals- befordrade officerare (nivå F).

När sistnämnda förteckning görs upp bör enligt utredningens mening principiellt inte hänsyn tas till tjänsters lönegradsplacering.

10—614866

1 46 Gradbenämningar

De för regementschefs- och fredsbataljonschefsnivåerna gällande gradbe- nämningarna är följande.

R: 1 »Överste (kommendör), innehavare av tjänst i lönegrad C2 eller högre lönegrad».

R: 2 Överste (kommendör). F: 1 Överstelöjtnant (kommendörkapten av 1. graden). F: 2 Major (kommendörkapten av 2. graden). Vid överväganden rörande dessa graders benämningar har utredningen haft följande utgångspunkter.

1. Överste—titeln hör till följd av gammal tradition om möjligt reserve— ras för typbefattningar i R: 2 dvs. regementschefer m. fl.

2. Ny titel erfordras i stället för den gällande otympliga benämningen på »högre överstegraden» (R: 1).

3. Majors-titeln i nivå F kan till följd av utredningens förslag till grad- benämning i nivå B (kap. 11) inte bibehållas. I övrigt hänvisas till de synpunkter beträffande benämningarnas språk— liga utformning m. m. som har redovisats i föregående kapitel.

överste betyder egentligen den »högste» eller »ypperste» (hövitsmannen). Sedan vår tidigaste regementsorganisation på 1500-talet har titeln använts som benämning på regementschef.

Kommendör infördes 1674 som titel på stabschefen hos en eskaderchef vid flottan. Benämningen var ur bruk under åren 1771—1845.

Överstelöjtnant betyder egentligen »överstens ställföreträdare» och har an- vänts som gradbenämning sedan 1500-talet.

Kommendörkapten har använts som gradbenämning under åren 1747—1771 samt återinfördes 1824. Från 1866 används suffixen »av 1.(2.) graden» i grad- benämningen.

Major betyder egentligen »större» och har etymologiskt uppkommit ur benäm- ningen på den äldste kaptenen »capitaine major». Titeln härstammar från 1500- talet. Under 1600-talet förekom titeln som benämning på lägsta flaggmansgraden vid flottan.

Utredningen föreslår, som ovan har framhållits, att grad R: 2 av tradi- tionsskäl benämns överste.

Beträffande graderna i nivå F har utredningen utgått från att en av dessa bör benämnas överstelöjtnant. Skillnaden mellan urvalsbefordrade office- rare och officerare i nivå B ( ma jorer) bör enligt utredningens mening klart återspeglas i gradbenämningarna. Av denna anledning är det mindre lämp- ligt att ge graden F: 2 benämning i anslutning till majorstiteln såsom t. ex. förste major, brigadmajor eller övermajor. Utredningen föreslår därför överstelöjtnant för grad F: 2.

Den högre graden inom nivå F föreslås benämnas överstelöjtnant av 1. graden, trots att det innebär ett avsteg från utredningens allmänna prin— ciper rörande gradbenämningarnas utformning. Andra sammansättningar

med överstetiteln såsom t. ex. stabsöverste eller sekundöverste har bedömts inte höra komma i fråga. Båda graderna i nivå F anses motsvara utländska överstelöjtnantsgrader (Lieutenant-Colonel, Oberstleutnant).

Eftersom utredningen i kapitel 11 föreslagit titeln örlogskapten för sjö- officerare i nivå B kan inom flottan tjänstegraderna R: 2, F: 1 och F: 2 lämpligen benämnas i anslutning till gällande ordning kommendör, kom- mendörkapten av 1. graden resp. kommendörkapten.

Ny benämning på högsta tjänstegraden inom regementschefsnivån (R: 1) har utredningen sökt efter två vägar, antingen någon form av »generals— titel» eller annan benämning.

Eftersom utredningen —— som redovisas i kapitel 13 —— föreslår att gäl- lande generals— och flaggmanstitlar skall bibehållas inom nivå H, kan inte någon av dessa komma i fråga för grad R: 1. Andra »generalstitlar» är t. ex. generalmajor av 2. graden, generaladjutant, generalinspektör, gene- ralkapten och brigadgeneral.

Av de nämnda »generalstitlarna» skulle enligt utredningens mening bri- gadgeneral vara att föredra trots att brigadchefsuppgifter i modern svensk organisation bestrids av personal med lägre tjänsteställning. I äldre svenska organisationer var brigadchef däremot överordnad regementschef. Den högre tjänsteställningen infördes 1927 för bl. a. just »brigadchefer» (jfr kap. 2). Utomlands har tjänstegraden benämningar som motsvarar brigadgeneral eller brigadör (jfr bil. 4).

Om titeln generaladjutant kan sägas att den under 1800-talets senare del betecknade tjänsterang mellan generalmajor och överste. Den är fort- farande en inofficiell benämning på motsvarande rangklass i riksmar- skalksämbetets placeringslista. Enligt utredningens mening är den emeller- tid mindre lämpad som titel för befattningshavare med kvalificerat själv- ständigt befäl.

Benämningarna generaladjutant och generalinspektör har knappast ka- raktär av gradbenämningar. De torde mera uppfattas som befattnings- benämningar. De ger inte heller ett adekvat uttryck för skiktets samtliga befattningar.

Generalkapten, ur vilken titel dagens generalstitel etymologiskt har upp- kommit (vcapitaine général»), har i äldre tider varit den högsta militära graden i många främmande länder och motsvarar i dagens Spanien fält- marskalk. Den har inte någon svensk tradition.

Som parallell till titeln brigadgeneral skulle inom flottan benämningen flottiljamiral kunna användas.

Andra benämningar än »generalstitlar» som har övervägts är dels titlar i anslutning till överstetiteln såsom t. ex. förste överste, överste av 1. gra- den, fördelnings-(divisions-)överste eller brigadöverste, dels brigadör eller kommendör.

I det sistnämnda fallet (kommendör) borde grad R: 2 inom flottan be- nämnas övcrste. Denna lösning bedömer utredningen mindre lämplig såväl från traditionssynpunkt som med hänsyn till internationella jämförelser.

Sammansättningen brigadöverste anser utredningen mot bakgrund av vad som tidigare har sagts om brigadchefsuppgifter vara mer missvisande än brigadgeneral eller brigadör.

Fördelnings-(divisions-)överste skulle kanske vara en mer adekvat titel än brigadöverste. Utredningen finner den emellertid föga tilltalande trots att divisions-begreppet förekommer utomlands, t. ex. i de franska, italienska och schweiziska generalmajorsgraderna (Général de Division, Generale di Divisione resp. Oberstdivisionär).

Förste överste är —— såsom förstärkt superlativ —— en språkligt olämplig titel.

Överste av 1. graden är en tänkbar titel trots att den har ett suffix som utredningen principiellt vill undvika. Om titeln valdes skulle liksom f. n. befattningshavare i regementschefsnivåns båda skikt tilltalas »överste». Utredningen anser emellertid att tjänstegraderna i princip bör ha sådana benämningar att förväxlingar undviks. Bl. a. av denna anledning finner utredningen att titeln brigadör är att föredra framför överste av 1 . graden.

Som annan än »amiralstitel» för sjöofficerare i grad R: 1 är enligt utred- ningens mening titeln flaggkommendör lämpligare än t. ex. kommendör av 1. graden eller kommodor (efter finskt mönster).

Beträffande valet mellan brigadgeneral ( flottiljamiral) och brigadör ( ftaggkommendör) vill utredningen framhålla följande.

Benämningen brigadgeneral ( flottiljamiral) torde innebära att veder- börande befattningshavare formellt skulle göras till generalspersoner/flagg-

(SJK?) Tjänstegrad Befattningar R: 1 Brigadör, vid flottan: Sousch Fst, SC och sousch milostab, truppslags— Ftaggkommendör inspektörer, armé- och flyginspektörer, IFYL, ISYM, CFort, CIntk, th, cheferna för sektionerna 2 och (ev.) 3/Ast, 3 och 4/MS, och (ev.) 3/Fst samt avdch vid förvaltning R:2 Överste, vid flottan: Regch, fljch, kårch, fobef, CÖrlB, Ckaförsvar, Kommendör les, Cjagflj, Cubflj, SCKfl (flaggkaptenen), CIntS, CAIOS, CKS, CAUS, CInfSS, CPS, CArtSS, CLvSS, CTygS, CSS, CBÖS, CKÖS, CKAS, CF5, CF 20, SC och linjech MHS, sektch vid Fst, Ast, MS och FS, COpL 1—3, CCVB samt byråch vid förvaltning F: 1 Överstelöjtnant av ]. graden, vid Ca 25 % (högst 30 %) av befattningshavarna i flottan: Kommendörkapten av nivåF 1. graden F: 2 Överstelöjtnant, vid flottan: Kom- Övriga urvalsbefordrade officerare mendörkapten

Bild 12: 1

män. Då utredningen inte anser sig böra medverka till en ökning av antalet generalspersoner och flaggmän, föreslås benämningen brigadör (inom flot- tan flaggkommendör) för grad R: 1. Graden bör anses motsvara »brigad- general» i de länder sådan benämning förekommer.

Sammanfattning av utredningens förslag

Utredningens förslag till tjänsteställning för militär personal i regements- chefs- och fredsbataljonschefsnivåerna framgår av bild 12: 1.

KAPITEL 13

Tj änsteställning för viss högre militär personal

I detta kapitel redogör utredningen för sin uppfattning rörande tjänste- ställning för militär personal i nivå H. Med anledning av de under de senaste åren beslutade omorganisationerna av försvarets högsta ledning har utred— ningen funnit det nödvändigt att ägna relativt stort utrymme åt frågan rörande tjänsteställning för generaler och flaggmän.

Generalspersoner och flaggmän den 1 januari 1966

Antal generalspersoner och flaggmän i militära tjänster fördelade på för- svarsgrenar framgår av tabell (bild 13: 1). Av innehavarens försvarsgrens- tillhörighet oberoende tjänster redovisas därvid enligt det aktuella läget den 1 januari 1966. Utöver militära tjänster redovisas även (inom parentes) de fyra verkschefstjänster (AF, MF, FF och FIV), som uppehölls av militär personal. Som komplement redovisas även de militära tjänster som inneha- des av personal med tjänstegraden »överste (kommendör), innehavare av beställning i lönegrad B 4 eller högre lönegrad».

Av de tjänster som innehades av generalmajorer (konteramiraler) var huvuddelen (17 st.) i lönegrad B 6 (= C 4), en i lönegrad B 5 (= C 3) samt fyra i lönegrad B 4 (= C 2). En tjänst — om de delvis militära verkschefs- tjänsterna medräknas, fem tjänster —— var placerad i lönegrad B 7 (= C 5).

AV de tjänster som innehades av överstar (kommendörer) med den högre tjänstegraden var en tjänst placerad i lönegrad B 6 (= C 4) och en i B 5 (= C 3).

Tjänstegrad1 Armén Marinen Flygvapn. Summa

Gen/Am ......................... -—— _ 1 1 Gl/Vam ......................... 1 1 1 3 Gin/Kam ........................ 11 ( +1) 7 ( +2) 5 ( +1) 23 (27) Summa 12 (13) 8 (10) 7 (8) 27 (31)

Högre öv (kmd)2 ................. 16 7 5 28

1 Gen = general, Am = amiral, Gl = generallöjtnant, Vam = viceamiral, Gm = general- major, Kam = konteramiral, Öv(kmd) = överste (kommendör). = »Innehavare av beställning i lönegrad B 4 eller högre lönegrad».

Bild 13: 1

Fyra tjänster i lönegrad B 4/3 (: C 2/1) utnyttjades endast i lönegrad B 3 (= C 1). (Innehavarna hade inte den högre överstegraden.)

Högre militära tjänster efter organisation av ny regional ledning

Antal militära tjänster i lönegraderna C 8—C 2/1 efter den 1 oktober 1966 framgår av följande tabell (bild 13: 2). I tabellen redovisas tjänsterna dels i den per den 1 oktober 1966 beslutade fördelningen, dvs. efter de utnämnda innehavarnas försvarsgrenstillhörighet, dels i en teoretisk fördelning. I det senare fallet har de av försvarsgrenstillhörighet oberoende tjänsterna med skiftande andelar fördelats på försvarsgrenarna. En tjänst, som kan till- sättas med personal ur armén, marinen eller flygvapnet, har således för- delats med 1/3 till varje försvarsgren. Som jämförelse har i tabellen även angetts totala antalet den 1 januari 1966.

Antal tjänster fr. o. m. 1/10 1966 Antal Fördelning på försvarsgrenar1 Lönegrad tjänster 1/1 1966 Totalt Teoretisk2 Beslutad

A M F A M F G 8 (B 10) ..... 1 1 1/3 1/s 1/a — — 1 C 6 (B 8) ...... 3 3 1 1 1 1 1 1 C 5 (B 7) ...... 1 4 1 1/3 1 1 1/2 3 — 1 (Verkschefer 05) (4) (4) (1 1ls) (1 1la) (1 1/a) (1) (2) (1) C 4 (B 6) ...... 18 15 6 =*], 4 1/a 4 1/5 8 4 3 C 3 (B 5) ...... 2 5 2 2/3 1 1/6 1 1/B 3 2 _— C 2 (B 4) ...... 24 28 13 1/3 8 1/3 6 1], 12 9 7 C 2/1 (B 4/3). .. 10 10 3 1], 2 1], 4 1/3 4 3 3 Summa CS—3 25 28 12 1/6 7 2/a 8 1/e 15 7 6 Summa C8—2 49 56 25 1/2 16 14 1/2 27 16 13 Summa C8—2/1 59 66 28 5].i 18 1/a 18 5/a 31 19 16

Anm. Tjänsten som chef för Västkustens örlogsbas har inte inräknats, ej heller en äskad tjänst som truppslagsinspektör i lönegrad C 2.

1 A = Armén, M = Marinen, F = Flygvapnet. 2 Den teoretiska fördelningen kan endast användas för att jämföra olika alternativ sinsemel- lan och med dagsläget. Det kan inte betraktas som normalfördelning (jfr kommentarerna till bild 13: 10).

Bild 13: 2

Av 1960 års försvarsledningsutredning och överbefälhavaren föreslagen tjänsteställning för viss högre militär personal

Principerna för militärområdesstabs indelning i fred enligt prop. 1966: 110 s. 60 framgår av skiss på s. 152 (bild 13: 3).

I sitt betänkande med förslag till totalförsvarets regionala ledning har 1960 års försvarsledningsutredning (F LU) föreslagit att mititärbefälhavarna

Militärbefälhavaren (MB)

Stabschef Souschef | Operativ Underhålls- Armåäilglon Flyåiilétmn Sthlon sektion arméinspektör flyginspektör Transport- Befästnings_ Stabsavdelmng sektion sektion Bild 13 : 3

i milo S, Ö och ÖN skulle ha generallöjtnants/viceamirals tjänstegrad. Stabscheferna i samma militärområden föreslogs vara generalmajorer/kon- teramiraler liksom militärbefälhavarna i övriga militärområden (V, B och NN).

Försvarsledningsu[redningen har dessutom föreslagit att chefen för för- svarsstaben skulle vara generallöjtnant/viceamiral bl. a. med hänsyn till att han »bör ha en högre tjänsteställning än stabscheferna vid militärbefäls- staberna» (SOU 1963: 65 s. 170).

Överbefälhavaren har i sitt yttrande (Fst/Allm 14/1 1964 nr 300 s. 13) över försvarsledningsutredningens betänkande i princip förordat de av ut— redningen föreslagna tjänsteställningarna. Överbefälhavaren anförde bl. a. att chefens för försvarsstaben ställning som generallöjtnant/viceamiral kan anses motiverad bl. a. med hänsyn till hans samarbets- och samordnings- uppgifter.

Överbefälhavaren tog i nyssnämnda yttrande också upp försvarsgrens— chefernas tjänsteställning. Genom ändring av tjänstereglemente för krigs- makten kan enligt överbefälhavaren föreskrivas att generallöjtnant/vice- amiral, som tillika är försvarsgrenschef, skall ha tjänsteställning före annan

generallöjtnant/viceamiral. En annan framkomlig väg vore dock =— vilket överbefälhavaren förordade — att utnämna försvarsgrenschef till gene- räl/amiral.

Försvarsledningsutredningen framhöll beträffande chefen för Gotlands militärkommando att »de särskilda omständigheter, som kan åberopas i fråga om Gotland, föranleder att befälet på ön såväl i fred som i krig bör föras av en så kvalificerad chef som en generalmajor.» ( SOU 1963:65

s. 133—134). Överbefälhavaren föreslog att även chefen för första flyg- eskadern borde vara generalmajor.

I underdånig skrivelse (Fst/Allm 29/9 1965 nr 300 bil. 1) har överbefäl- havaren föreslagit att tre arméinspektörer (milo S, Ö och ÖN) bör vara generalmajorer. Häröver anförde överbefälhavaren följande.

»Utredningens (: FLU) organisationsförslag innebär bl. a. att armé- och flyg- inspektörerna kommer att få i huvudsak samma uppgifter på utbildningsområdet, som för närvarande i regel åligger ställföreträdande militärbefälhavare (överste B 4), bl. a. inspektion av utbildningen vid regementen, försvarsområden, flottiljer m. m. Härför krävs att armé- och flyginspektörerna dels på ett meriterande sätt själva tjänstgjort som regements(flottilj-)chef—er, dels har högre tjänste- och löne- grad än de inspekterade. Armé- och flyginspektörerna bör följaktligen vara lägst överstar B 4.»

»Vid de tre största militärområdena kommer militärbefälhavare och stabschefer att ägna sig huvudsakligen åt det operativa arbetet innefattande övningar av opera- tiv karaktär. Armé- och flyginspektörerna kommer därför att påläggas ett stort ansvar för utbildningsverksamheten m. m. Med hänsyn till antalet utbildningsmyn- digheter kommer arméinspektörerna vid Södra, Östra och Övre Norrlands militär- områdesstaber att ha ett betydligt större utbildningsansvar än övriga inspektörer. De bör därför vara generalmajorer.»

Beträffande tjänsteställning för souscheferna i militärområdesstaber har överbefälhavaren i underdånig skrivelse (Fst/Allm 12/2 1965 nr 300 bil. 2) anfört följande.

»Souscheferna bör i princip ha lägst samma tjänste- och lönegrad som de till tjänste- och löneställningen främsta sektionscheferna. Jag anser dock att sous- chefernas normala arbetsuppgifter ej kan motivera att de är generalmajorer B 4 med avlöningsförstärkning. Befälsförhållandena gentemot de arméinspektörer, som är generalmajorer, kan regleras enligt Tjänstgöringsreglemente för krigsmakten kap. 5, mom. 9. — —— -— Jag anser därför att souscheferna vid Södra, östra och Nedre Norrlands militärområdesstaber bör vara överstar/kommendörer B 4.»

I en underdånig skrivelse (Fst/Adj 15/12 1964 nr 801 bil. 1 s. 116) med redovisning av företagen översyn av försvarsstabens organisation har över- befälhavaren beträffande stabschefens och souschefens vid försvarsstaben ställning anfört följande.

»Försvarsstabschefen har att som chef för ÖB stab bereda ärenden för beslut av öB. Dessa ärenden har i flertalet fall räckvidd över krigsmakten i dess helhet, de rör samverkan med övriga delar av totalförsvaret eller riktar sig till Kungl. Maj:t. Ärendena omspänner sålunda ett stort fält och beredningen ställer mycket höga krav på kunskap och omdöme. Det ansvar och den arbetsbörda som åvilar försvarsstabschefen är utomordentligt stort.

Befattningen som försvarsstabschef är f. n. placerad på samma nivå som för- svarsgrensstabscheferna. Den gjorda värderingen visar klart att befattningen bör ligga en nivå över dessa stabschefer. Försvarsstabschefens ledande ställning i för- hållande till försvarsgrensstabscheferna framgår även av att dessa är ställföre— trädande förvarsstabschefer i krigsorganisationen.

Försvarsstabschefens kontakter med myndigheter inom övriga delar av total- försvaret motiverar även att han får generallöjtnants (motsv) grad, vilket också försvarsledningsutredningen framhållit i sitt betänkande.»

»Souschefen vid försvarsstaben är ställföreträdare för försvarsstabschefen. Detta innebär att för befattningen i princip borde gälla samma kvalifikationskrav som för försvarsstabschefen.

Antalet ärenden inom försvarsstaben har ökat väsentligt sedan den nya organi- sationen genomfördes. Det har därför visat sig nödvändigt att regelmässigt för- dela arbetet mellan försvarsstabschefen och souschefen. Vissa långsiktiga ären- den delegeras sålunda som regel till souschefen, i övrigt sker ärendefördelning efter omständigheterna. Genom att souschefen handlägger ärenden inom stabens hela verksamhetsområde blir han väl informerad om aktuella ärenden. Detta är nödvändigt för att souschefen vid stabschefens tjänsteresor eller bortovaro i övrigt alltid skall vara beredd att inträda som tjänsteförrättande stabschef. Souschefens uppgift i krigsorganisationen kräver även detta.

Det ansvar som åvilar souschefen och hans uppgifter såväl inom försvarsstaben som utåt i förhållande till försvarsgrenarna och till totalförsvaret i övrigt visar att befattningen som souschef bör ligga på en nivå över sektionscheferna vid försvarsstaben dvs. på samma nivå som försvarsgrensstabscheferna. För denna pla- cering av befattningen talar även souschefens uppgifter i krigsorganisationen.»

Beträffande örlogsbascheferna har överbefälhavaren (F st/Allm 29/9 1965 nr 300 bil. 3) föreslagit att chefen för Ostkustens örlogsbas borde få löne- grad B0 5 i stället för B0 4, »dock att han —— i avvaktan på resultat av tjänstcställningsutredningen —— bör vara kommendör».

Sammantaget innebär försvarsledningsutredningens och överbefälhava- rens förslag följande tjänsteställning.

En general/amiral —— överbefälhavaren, tre generaler/amiraler (eller generallöjtnanter/viceamiraler) för- svarsgrenscheferna, fyra generallöjtnanter/viceamiraler _ tre militärbefälhavare och che- fen för försvarsstaben,

tolv generalmajorer/konteramiraler tre militärbefälhavare, tre milo- stabschefer, tre arméinspektörer, cheferna för Gotlands militärkommando och första flygeskadern samt souschefen vid försvarsstaben.

Härtill kommer

tolv generalmajorer/konteramiraler, som f.n. innehar denna tjänste- grad —— fyra verkschefer, tre försvarsgrensstabschefer, cheferna för försvars- och militärhögskolorna, chefen för kustflottan, rikshemvärnschefen samt chefen för försvarsdepartementets kommandoexpedition.

Lönegrad Tj änstegrad Summa C 8 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 General/Amiral ....... 1 3 4 Generallöjtnant/ Viceamiral ......... 4 4 Generalmajor] Konteramiral ...... (4) 11 5 4 20 (24) Summa 1 3 4 (8) | 11 5 4 | 28 (32)

Bild 13: 4

Totala antalet generalspersoner och flaggmän fördelade på lönegrader med hänsyn tagen till försvarsledningsutredningens och överbefälhavarens förslag framgår av tabell (bild 13: 4).

Slutligen bör framhållas att överbefälhavaren i sitt slutliga förslag till detaljorganisation av den nya regionala ledningen (Fst/Allm 29/9 1965 nr 300 s. 6) anmält följande förbehåll.

»Dc tjänstegrader jag föreslår är i huvudsak anpassade till principerna i nu- varande ordning. Jag har inhämtat att tjänsteställningsutredningen avser fram- lägga sina förslag före övergången till den nya regionala ledningsorganisationen. Resultaten från denna utredning kan nödvändiggöra en överarbetning av mina nu framlagda förslag.»

Utredningens överväganden och förslag

Allmänna överväganden Allmänt sett är enligt utredningens mening behovet av tjänsteställning för skilda grupper av generalspersoner och flaggmän inte så markant som för personal inom lägre kompetensnivåer. För de ledande befattningar inom krigsmakten det här är fråga om finns det i nära nog samtliga fall sär- skilda instruktioner, som reglerar befälsförhållandena. Överbefälhavaren har således befälsrätt över all krigsmaktens personal, försvarsgrenschef över försvarsgrenens, militärbefälhavare över militärområdets och en stabs- chef över vederbörlig stabs personal —— oavsett tjänsteställning. De fall, då en sådan chef kan tänkas behöva ingripa utanför sitt egentliga befäls- område, är i stor utsträckning förutsedda och reglerade i gällande plan- läggning eller avses regleras när behov uppstår.

Gällande tjänsteställningsföreskrifter innebär i och för sig inte hinder för att någon utövar befäl över personal med samma eller t. o. m. högre tjänstegrad. Strängt taget skulle samtliga generalspersoner och flaggmän kunna inrymmas i en och samma tjänstegrad en lösning, som utred- ningen dock inte vill föreslå.

I det följande redovisas de alternativa lösningar, som utredningen disku-

Överbefälhavaren

Försvarsgrenschef (i krig: stf ÖB) |

| Militärbefälhavare |

I Lägre chefer

Bild 13: 5

terat, frågeställningar i samband med dessa samt slutligen utredningens ståndpunkt.

Befälsförhållandena, som bör vara avgörande för en nivågruppering i tjänsteställningssammanhang, har utredningen granskat från en hierarkisk modell, vilken beträffande krigsmaktens högsta instanser har det utseende som framgår av bild 13: 5.

Stabsorganisationen har enligt utredningens mening i princip ingen inver- kan på nivå— eller skiktindelning. Stabscheferna och stabsmedlemmarna avses inte tilldelas någon annan befälsrätt än över underställd stabsperso- nal utan verkar enbart såsom chefernas rådgivare och medhjälpare. I den mån t. ex. chefen för försvarsstaben eller annan medlem av försvarsstaben undertecknar en order, inspekterar eller i annat sammanhang ger order, direktiv eller anvisningar till en militärbefälhavare sker detta i överbefäl- havarens namn (på uppdrag av överbefälhavaren) och förutsätter inte någon högre tjänsteställning utan enbart överbefälhavarens bemyndigande.

I och för sig finns —— som tidigare påpekats —— inte behov av mer än en grad för generalspersoner och flaggmän. I dagens läge har vi emellertid tre generals(flaggmans—)grader, som väl ansluter till tidigare redovisade hierarkiska modell. Utredningen räknar med att alltjämt bibehålla de tre befintliga tjänstegraderna: general (amiral), generallöjtnant (viceamiral) och generalmajor (konteramiral).

Utredningen anser att chefer i de tre högsta instanserna bör vara gene- ralspersoner och flaggmän. Liksom f. n. bör emellertid även andra befatt- ningar än de i bild 1315 nämnda kunna innehas av generalspersoner och flaggmän. Enligt utredningens mening bör sådana befattningar inte range— ras högre än militärbefälhavare.

Försvarsledningsutredningen och överbefälhavaren har emellertid _— som tidigare redovisats _— föreslagit att vissa militärbefälhavare skulle ges tjänsteställning före övriga generalmajorer/konteramiraler. Härvid kan så- ledes fyra »generalsgrupper» skönjas, vilka för enkelhetens skull littererats på följande sätt.

A = överbefälhavaren, B : försvarsgrenscheferna, C = event. ur grupp D utbrutna militärbefälhavare samt D = övriga generalspersoner och flaggmän. Utredningen har använt dessa »generalsgrupper» i konstruktionen av sina alternativa lösningar.

Principiella alternativ och deras tekniska utformning

Eftersom utredningen i princip inte funnit tillräckliga motiv för att skapa en ny generalsgrad, har konstruktionen av alternativ skett genom att de fyra »generalsgrupperna» hänförts till de tre befintliga tjänstegraderna för

generalspersoner och flaggmän efter olika modeller. De praktiska alternati- ven är med dessa utgångspunkter fem till antalet och framgår av följande tabell (bild 13: 6).

Alternativ nr Tjänstegrad 1 | 2 | 3 4 5 _ A A General/Amiral ...................... A A A B B B Generallöjtnant/Viceamiral ........... B B/C E G % , C/D Generalmajor/Konteramiral ........... C/D D D D Bild 13: 6

En förklaring av i tabellen använda beteckningssystem blir samtidigt en redogörelse för alternativens tekniska utformning.

%» innebär att, trots att grupperna har samma tjänstegrad, har A tjänsteställning före 13. Det förutsätts därvid att tjänsteställningen mellan grupperna regleras generellt genom särskild föreskrift (moment eller aste— risk) i tjänstereglemente för krigsmakten.

»B/C» innebär att tjänsteställning mellan grupperna B och C inte särskilt regleras annat än genom vanlig tjänsteåldersberäkning. I alternativ 5 ges dock frihet att beträffande grupperna C och D utnyttja två tjänstegrader.

Utredningens val av alternativ

Det tillvägagångssätt utredningen använt vid valet av alternativ åskådlig- görs med frågeschema i bild 13: 7.

Sedan principiellt alternativ valts efter nämnda frågeschema, har utred— ningen granskat detaljer enligt följande följdfrågor.

Vilka befattningar bör tillhöra grupp G? Vilka befattningar bör tillhöra grupp D? Vilka konsekvenser får det valda alternativet? Utredningen har inte kunnat finna någon skillnad beträffande behovet av befälsrätt mellan olika militärbefälhavare, men väl skillnad i t. ex. den aktuella omfattningen av ansvarsområdet. Eftersom en militärbefälhavare inte beräknas skola ta befäl över en annan militärbefälhavare annat än möjligen i undantagsfall, anser utredningen att det inte bör vara någon skillnad i tjänsteställning mellan dessa befattningshavare. Mot bakgrund av dessa synpunkter och i överensstämmelse med utredningens tidigare redovisade skiktindelning (bild 13: 5) väljer utredningen alternativ 1 och betecknar detta som sitt huvudalternativ.

1. Bör grupp G omfatta samtliga MB? |

NEJ IJA:

!

Bör grupp G omfatta någon (några) MB?

INEJI JAI

Bör försvarsgrenschef ha högre tjänsteställning än MB?

INEJ | | JA I Bör försvarsgrenschef vara general/amiral? . | | , NEJI IJA

Bör befattningar i grup- perna C och D vara absolut bundna till

viss grad?

L.. > 2?

m ::

Ani | | Ana | | Aus | | Au4 | Aus [

Bild 13: 7

Utredningen har emellertid också diskuterat ett »reservalternativ», för vilket redogörs i det följande.

Om det, av andra anledningar än behovet av tjänsteställning, bedöms lämpligt att göra befälhavare för vissa militärområden till generallöjtnanter/ viceamiraler, vill utredningen framhålla följande synpunkter.

Då utredningen inte kan finna motiv för någon skillnad i tjänsteställning mellan olika militärbefälhavare, bör i så fall samtliga sådana befattnings— havare vara generallöjtnanter/viceamiraler. Försvarsgrenschef bör härvid generellt ges tjänsteställning före militärbefälhavarna. Enklast sker detta genom att försvarsgrenschef blir general/amiral. Utredningen anser nämli-

gen att det från tjänsteställningssynpunkt finns starkare motiv för skillnad mellan försvarsgrenschef och militärbefälhavare än mellan de senare och övriga generalspersoner och flaggmän, vilket bäst kommer till uttryck genom att försvarsgrenschef ges högre tjänstegrad än militärbefälhavare.

Den lösning som utredningen under dessa förutsättningar kommit fram till innebär i praktiken att två tjänstegrader (generallöjtnant/viceamiral och generalmajor/konteramiral) i princip utnyttjas för befattningar inom i stort sett samma nivå. Av principiella skäl anser utredningen att befatt- ningarna bör förenas med viss grad varför utredningen som reservalternativ väl jer alternativ 4, med det tillägget att samtliga militärbefälhavare bör ingå i »grupp G».

Det skall emellertid bestämt framhållas, att utredningen förordar endast ett alternativ huvudalternativet.

Alternativens detaljer

I det följande kommer utredningen att granska vilka befattningar, som —— utöver vad tidigare sagts —— bör hänföras till de olika generals(flaggmans—) graderna. I den mån någon befattning inte behandlas, förutsätter utredning- en att den tjänsteställning som gällde den 1 januari 1966 bibehålls.

Det har av såväl försvarsledningsutredningen som överbefälhavaren föreslagits att chefen för försvarsstaben skulle vara generallöjtnant/vice- amiral. Utredningen, som tidigare redovisat sin uppfattning att stabsorga- nisationen i princip inte påverkar nivå— eller skiktindelning, kan från tjänsteställningssynpunkt inte finna behov av en högre tjänsteställning åt försvarsstabschefen.

Det har vidare föreslagits att vissa militäromrädesstabschefer och vissa arméinspektörer skulle vara generalmajorer/konteramiraler. Med motivering att stabscheferna vid militäromrädesstaberna tillika är ställföreträdande militärbefälhavare, kan utredningen i reservalternativet möjligen finna logiskt att samtliga stabschefer blir generalmajorer/konteramiraler. Reserv- alternativet innebär att samtliga militärbefälhavare blir generallöjtnanter/ viceamiraler, vilket därmed ger utrymme för en generals(flaggmans-) grad åt stabscheferna. Något motiv för att arméinspektörerna skall ha högre tjänsteställning än brigadör har utredningen inte funnit.

Utredningen kan ej heller finna motiv för att souschefen vid försvars- staben har behov av generals(flaggmans-)grad.

Beträffande cheferna för Gotlands militärkommando, kustflottan och första flygeskadern vill utredningen framhålla att dessa befattningar kan sägas utgöra gränsfall mellan nivåerna H och R. Principiellt synes dessa närmast böra föras till nivå R: 1. Om emellertid en högre tjänsteställning än som brigadör/flaggkommendör är önskvärd kan detta smidigast åstad— kommas genom >>inom-befordran» som generalmajor/konteramiral.

Vad slutligen chefen för försvarsdepartementets kommandoexpedition beträffar, finns inte några organisatoriska skäl för generals(flaggmans-) grad. Det bedöms emellertid som angeläget att kommandochefen med hän- syn till uppgiften som främste företrädare för de tjänstemässiga kontakterna med i Sverige verksamma utländska försvarsattachéer har generalspersons ställning. Utredningen föreslår »inom-befordran» som generalmajor/konter- amiral.

Utöver de militära tjänsterna finns —— som tidigare har påpekats -— även fyra verkschefstjänster, som f. n. uppehålls av militär personal. Om reserv- alternativet väljs, kan fråga uppstå om dessa skall hänföras till general- löjtnants/viceamirals tjänstegrad eller ej.

De befattningar som sålunda enligt utredningens mening kan hänföras till de olika tjänstegraderna i huvud- och reservalternativen framgår av följande tabell (bild 13z8).

Befattningar enligt Tjänstegrad Huvudalternativet | antal | Reservalternativet antal General/Amiral ........... ÖB 1 ÖB, CA, CM, CFV 4 Generallöjtnant/Viceamiral CA, CM, CFV 3 6 st. MB 61 Generalmajor/Konteramiral 6 st. MB, CFst, CAst, 1'7l CFst, CAst, CMS, 17 CMS, CFS, CFHS, CFS, CFHS, CMHS, CMI—IS, Rikshvch, 6 st. milostabschefer, CMKG, CKF, C E 1, Bikshvch, CMKG, CFKE CKF, C E 1, CFKE Summa 211 271

1 Tillkommer (event.) fyra verkschefer. Bild 13: 8

Alternativens konsekvenser

Generals— och flaggmansgradernas fördelning på försvarsgrenar i huvud- och reservalternativen framgår av tabell på s. 161 (bild 13: 9). I tabellen återfinns teoretisk och den 1 oktober 1966 gällande fördelning enligt samma grunder som i bild 13: 2.

Mot de i den nya regionala ledningsorganisationen (och försvarsstaben) skapade reglerna för tillsättning av s.k. oberoendebefattningar har i den allmänna debatten riktats den kritiken att dessa kan medföra en dispro- portion mellan försvarsgrenarna. Om krigsmaktens ledande befattningar skulle fördelas mellan försvarsgrenarna i proportion till rekryteringsunder- lagets (officerskårernas) storlek, skulle relationerna vara omkring 65 % för armén och 17,5 % för vardera marinen och flygvapnet.

Det har uttalats att lösningen av tj änsteställningsfrågan för högre chefer skulle kunna påverka officersrekryteringen. Det hävdas bl. a. att försäm-

Teoretisk fördelning Beslutad fördelning Tjänstegrad A M F A M F HUVUDALTERNATIVET General/Amiral ............ 1/s 1/3 1/3 __ _ 1 Generallöjtnant/Viceamiral . 1 1 1 1 1 1 Generalmajor/Konteramiral 6 5/3 5 1], 4 5/a 10 4 3 Summa 8 1],i 6 2/a 6 1/3 11 5 5 (tillk: verkschefer) ......... (1 1l,) (1 I],) (1 lla) (1) (2) (1) RESERVALTERNATIVET General/Amiral ............ 1 1/a 1 1/a 1 1/a 1 1 2 Generallöjtnant/Viceamiral . 3 1 1/2 1 1/2 4 1 1 Generalmajor/Konteramiral 6 5/5 5 1/3 4 5/s 9 5 3 Summa 11 1],i 8 1/6 7 2/a 14 7 6 (tillk: verkschefer) ......... (1 1/,,) (1 1/,,) (1 I/,,) (1) (2) (1) Bild 13 : 9

rade befordringsmöjligheter till general och flaggmän direkt påverkar grund- rekryteringen inom försvarsgrenen.

För att granska nämnda fråga kan man inte använda den i bild 13: 9 angivna teoretiska fördelningen, som endast är ett medelvärde. Utredningen har därför som exempel räknat fram två alternativ, vilka presenteras i bild 13: 10. I båda alternativen har reglerna för tillsättning av oberoendebefatt- ningar följts, men i alternativ A har i förekommande fall armén getts före- träde till de högsta tjänsterna, i alternativ B flygvapnet. Alternativen visar således högsta och lägsta möjliga antal generaler vid armén resp. lägsta och högsta möjliga antal generaler vid flygvapnet.

De teoretiska befordringsmöjligheterna är alltså större reglerna för ?,illsättning av oberoendebefattningar medger således större handlingsfrihet

HUVUD- RESERV- ALTERNATIVET ALTERNATIVET

TJämtegrad/Befättnmg Alternativ A Alternativ B Alternativ A Alternativ B

A M F A M F A M F A M F Gen/Am ..................... 1 —_ — — 1 2 1 1 1 1 2 Gl/Vam ..................... 1 1 1 1 1 1 6 _ _ 1 1 4 Gm/Kam MB, CFst ........... 6 1 _ 1 2 4 _ 1 _ _ 1 _ CFHS, CMHS, CMKG, CFKE 4 _ _ _ 1 3 4 _ _ _ 1 3 Milostabsch ................ _ _ _ _ _ 1 4 1 3 3 _ »Bel*oende»-befattn.1 ........ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Summa 14 4 | 3 4 6 ' 11 15 8 4 | 7 9 11 (tillkzverkschefer) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2)

1 CAst, CMS, CFS, Rikshvch, CKF, C E 1. Bild 13: 10 Ill—614866

-— än man i förstone är böjd att tro. Utredningen är därför inte övertygad om att lösningen av tjänsteställningsfrågan för generalspersoner och flaggmän har en sådan direkt inverkan på officersrekryteringen, som gjorts gällande.

Möjligheterna att förflytta generalspersoner och flaggmän mellan de olika befattningarna begränsas dels av lönesystemet, dels av tjänsteställningen. Hinder av lönekaraktär är att man undviker att flytta personal till tjänst med lägre lön, trots att formella möjligheter härtill finns. Sådana hinder är oberoende av vilket tjänsteställningsalternativ som väljs. Hinder på grund av tjänsteställning är att man inte förflyttar personal till tjänst, med vilken är förenad lägre tjänsteställning. I detta avseende medger utredningens huvudalternativ något större frihet än reservalternativet.

Utredningen vill med hjälp av följande skisser (bilderna 13: 11 och 12) försöka klargöra skillnaden i »förflyttningsmöjligheter» mellan dess båda alternativ.

Lönegrad

C 8 Gen/Am ÖB

C 6 Gl/Vam CA, CM, CFV

C 5 MBS, MBÖ, MBÖN, CFst

C 4 MBV, MBB, MBNN, CAst, CMS, CFS, Gm/Kam CFI-IS, CMHS, Rikshvch, CKF, C E 1

C 3 CMKG

C 2 CFKE

Bild 13: 11. Huvudalternativet

I huvudalternativet finns från tjänsteställningssynpunkt inte hinder för förflyttning från en lägre till en högre lönegrad eller mellan tjänster i en och samma lönegrad.

Utöver de hinder som följer av skilda lönegrader försvåras förflyttning i reservalternativet på grund av tjänsteställningen i följande fall.

1. Sex militärbefälhavare kan inte flyttas till tjänst som försvarsstabs- chef.

2. Tre militärbefälhavare i lönegrad C 4 kan inte flyttas till annan tjänst i lönegrad C4.

3. Tre chefer för militärområdesstaber (SC) i lönegrad CS kan inte ——

C8

C6

C5

C4

C3

C2

Gen/Am ÖB CA, CM, CFV Gl/Vam ——————- Gm/Kam MBs, MBÖ, MBÖN CFst MBV, MBB, MBNN CAst, CMS, CFS, CFI-IS, CMHS,

Rikshvch, CKF, C E 1, SCS, SCÖ, SCÖN CMKG, SCV, SCB, SCNN

CFKE

Bild 13 : 12. Reservalternativet

även om inte lönehinder hade förelegat flyttas till annan befattning för

brigadör.

Utredningen vill i detta sammanhang påpeka att de redovisade förflytt- ningsmöjligheterna inte tillmätts sådant värde att de utgör någon väsentlig anledning till varför utredningen förordar sitt huvudalternativ.

Sammanfattning av utredningens förslag

Utredningen föreslår att till de tre befintliga tjänstegraderna för generals- personer och flaggmän hänförs följande befattningshavare

General/Amiral: Överbefälhavaren. Generallöjtnant/Viceamiral: Cheferna för armén, marinen och flyg-

vapnet.

Generalmajor/Konteramiral: Samtliga militärbefälhavare,

Cheferna för försvars-, armé-, marin- och flygstaberna, Cheferna för försvars- och militärhög- skolorna,

Rikshemvärnschefen,

Chefen för Gotlands militärkommando (»inom-befordran» ) , Chefen för kustflottan (»inom-befordran»), Chefen för första flygeskadern (»inom— befordran» ), Chefen för försvarsdepartementets kom- mandoexpedition (»inom-befordran» ) .

Härutöver föreslår utredningen att i de fall då tjänster som verkschefer tillsätts med militär personal, dessa hänförs till generalmajorer/konter- amiraler.

I detta kapitel inte omnämnda befattningshavare med tjänster i lönegrad C3 och högre föreslås ha tjänsteställning som brigadör/flaggkommendör enligt vad utredningen anfört i kapitel 12.

KAPITEL 14

Benämningar på befälsgrupper och nivåer

Befälsgruppernas benämningar var i äldre befälsordningar (före 1925) med då gällande tjänsteställningssystem liktydiga med nivåbenämningar, vilket framgår av det följande.

Gruppbenämningar för (indelning av) befälspersonalen Tj änstegrader (”dema nu”) 1600- och 1700-talen 1800-talet Från ”OO-talets 1914_1925 slut—1914 General— Överbefäl Officerare Officerare & åå Officerare —-Fänrik ; 0 .:: Fanjunkare— Underbef äl % Under- Under- Under- _Sergeant ';, officerare officerare &; officerare ..?. v Furir— Ringare % Underbefäl Underbefäl % Underbefäl (underbefäl) av av 's manskapet manskapet 5 Gemena _Korpral befäl

Bild 14 : 1

Från 1600-talets början indelades 0 f f i e e r ar n a (: allt befäl) i över- befäl, underbefäl, ringare (underbefäl) och gemena befäl. Ganska snart (slutet av 1600-talet) togs benämningarna överofficerare och underoffice- rare i bruk för överbefälet resp. underbefälet.

Under 1800-ta1et utgjordes befälskategorierna av officerare, underoffice- rare och underbefäl av manskapet (korpraler).

Vid 1800-talets slut indelades h e f äle t i överbefäl, vilka utgjordes av officerarna, och underbefäl, som bestod av underofficerarna och underbefä- let av manskapet.

Med 1914 års härordning infördes befälsindelningen officerare, under- officerare och underbefäl.

Ytterligare nivåindelning inom (över-)officersgruppen har av tradition varit officerare av generalitetet (amiralitetet), dvs. generalspersoner och flaggmän, regementsofficerare och kompaniofficerare. Av kompaniofficerar- na har löjtnanter och fänrikar (underlöjtnanter) sedan gammalt inrymts i den gemensamma (nivå-)benämningen subalternofficerare.

Begreppet regementsofficer (eller regementsbefäl) betecknade ursprungligen på 1600-talet -— det befäl som ingick i regementsstaben. Av motsvarigheten till dagens militära personal hörde till denna »grupp» översten, överstelöjtnanten, regementsvaktmästaren (: majoren), regementskvartermästaren (en kapten) och regementsväbeln (fältväbel).

Mot bakgrund av befälsgruppernas uppgifter enligt moderna befälsord- ningar och de förändringar i personalens tjänsteställning som ägt rum alltsedan 1925 är numera inte gruppbenämningarna användbara som nivå- beteckningar. Utredningen har därför funnit att båda dessa benämnings- frågor bör behandlas var för sig.

Gruppbenämningar

Värnpliktsbefälet utgör huvudparten av krigsmaktens befäl. Dess grupp- benämningar är till stor del avhängiga av värnpliktslagens stadganden (underbefäls-, underofficers- och officersuttagning resp. -utbildning). Allt- för stora förändringar undviks om man som princip låter värnpliktsbefälet bibehålla begreppen underbefäl och underofficerare som gruppbenämningar för personal inom gruppehefs- resp. troppchefsnivån.

Utredningen anser att yrkesunderbefälet, som i krigsorganisationen be- strider befattningar inom samma kompetensnivå som värnpliktiga under- officerare fortsättningsvis inte bör benämnas underbefäl. Som gruppbenäm- ning för yrkesunderbefälet har utredningen övervägt fackbefäl, kompani- underofficerare samt det med yrkesunderofficerarnas ombenämning lediga begreppet underofficerare. Enligt utredningens direktiv skall nämligen yr- kesunderofficerarna framdeles benämnas kompaniofficerare. Både fackbefäl och kompaniunderofficerare markerar enligt utredningens mening väl det aktiva underbefälets speciella yrkeskompetens. Kompaniunderofficerare skulle dessutom kunna antyda befintligt utbildnings— och rekryteringssam— band med kompaniofficerare. Utredningen har emellertid stannat för under- officerare som är en traditionsrik, kort och enkel namnform. Benämningen fackbefäl har förkastats eftersom utredningen av princip inte som grupp- benämning vill rekommendera sammansättning med begreppet »-befäl>> an- nat än i den enstaka, gällande benämningen underbefäl.

För att markera åtskillnad mellan nuvarande yrkesofficerare och kom- paniofficerare har utredningen övervägt att för den första gruppen föreslå benämningarna regementsofficerare eller bataljonsofficerare. Ingen av be- nämningarna täcker dock yrkesofficersgruppens hela gradområde. Enligt utredningens mening bör gällande benämning officerare kunna bibehållas utan större olägenhet för systemet i dess helhet. Den bör framdeles utnytt- jas endast som benämning på yrkesofficersgruppen.

För reservofficersgruppen bör, liksom i fråga om gradbenämningar, gällande benämning reservofficerare kunna bibehållas. I konsekvens här- med bör även gruppbenämningen reservunderofficerare kunna bibehållas.

Värnpliktsbefälets officersgrupp, som i kompetenshänseende rangeras efter officerare och kompaniofficerare i plutonchefsnivån, bör för att markera samhörighet med men också skillnad från nämnda befälsgrupper —— ges särskild benämning om möjligt i nära anslutning till den gällande.

Plutonsofficerare, fältofficerare och värnpliktsofficerare är benämningar som utredningen övervägt för de värnpliktiga officerarna. Plutonsofficerare täcker inte gruppens hela uppgiftsområde så länge det förekommer utbild- ning till befattningar inom kompanichefsnivån utan obligatorisk reserv- anställning. De två sistnämnda prefixen, »fält-» och »värnplikts-», kan ut- nyttjas även för värnpliktsbefälets underofficers-grupp för att skilja denna från underofficerare och reservunderofficerare. Av de båda prefixen bedö— mer utredningen >>värnplikts—>> trots viss språklig otymplighet som den lämpligaste lösningen huvudsakligen på grund av den nära överensstäm- lnelsen med gällande ordning. Utredningen föreslår därför benämningarna värnpliktsofficerare och värnpliktsunderofficerare. I konsekvens härmed föreslås att det värnpliktiga underbefälet benämns värnpliktsunderbefäl.

Enligt utredningens uppfattning kan föreslagna benämningar användas även inom marinen och flygvapnet.

Utredningen har dessutom övervägt att föreslå ett återinförande av be- greppet manskap som en gemensam beteckning för värnpliktsunderbefäl och meniga. Som redovisats i kapitel 7 förekommer motsvarande ordning i vissa främmande länder. Mot en sådan ordning kan emellertid sägas att för värnpliktsunderbefälets befälsutövning är det av betydelse att befäls- ställningen klart markeras såväl i gruppbenämning som i personalindel- ning. Enligt utredningens mening bör manskapsbegreppet därför inte äter- införas.

De gruppbenämniugar utredningen föreslår framgår av följande tabell (bild 14: 2).

Gällande gruppbenämning Utredningens förslag till gruppbenämning Officerare (stampersonal) Officerare (Off) Underofficerare (stampersonal) Kompanie/itcerare (Kotf) Underbefäl (stampersonal) Underon'l'cerare (Uoff) Rescrvofficerare Reservofficerare (Hoff) Reservunderofficerare Reservunderofficerare (Ruoff) Värnpliktiga officerare Värnpliktson'icerare (Voft) Värnpliktiga underofficerare Värnpliktsunderofiicerare (Vuoff) Värnpliktigt underbefäl Värnpliklsunderbefäl (Vubef)

Bild 14: 2

Förtids- och pensionsavgången stampersonal som inträtt i reserv anges givetvis med vederbörlig reservbefälsgrupps benämning. Hur därvid bör förfaras med kompaniofficerare som avgått ur aktiv tjänst behandlas i senare sammanhang (kap. 17).

Krigsfrivillig personal bör enligt utredningens mening inrymmas i värn— pliktsbefälets grupper.

N ivåbenämningar

Inte heller med utredningens förslag till gruppbenämningar kan dessa utnyttjas liktydigt med nivåbenämningar.

Utredningen har funnit att det kan vara lämpligt att införa särskilda nivåbenämningar, Det finns nämligen ett visst behov av att i skilda sam— manhang (reglementen, instruktioner, mobiliseringstabeller 0. d.) kunna ange personal med likartade kvalifikationer utan att behöva namnge flera befälsgrupper.

Nivåindelningen och dess beteckningar bör kunna utnyttjas för såväl militär som civilmilitär personal och ev. även för civil personal.

Av de gällande nivåbenämningarna är det enligt utredningens uppfattning endast generalspersoner (flaggmän) och regementsofficerare som i princip kan bibehållas. Kompaniofficerare skall användas som gruppbenämning och begreppet subalternofficerare bedöms mindre lämpligt i det av utredningen föreslagna gradsystemet.

Sammansättningar med begreppet >>-officer» bör emellertid principiellt undvikas som nivåbenämning. De utnyttjas i stället som gruppbenämningar. Utredningen föreslår därför benämningen regementsbefäl i stället för rege- mentsofficerare.

Det största behovet av nivåbenämningar förefinns i de lägsta kompetens- nivåerna, i vilka samtliga befälsgrupper inryms. Nära till hands ligger att här utnyttja utredningens »arbetsbenämningar» på nivåerna. Om benäm- ningarna skall ges en giltighet utöver enbart den militära personalen är emellertid begrepp som kompanichefsnivå mindre lämpliga. Utredningen har då funnit att. sammansättningar med begreppet >>—befäl>> torde vara mest adekvata. För de fyra lägsta kompetensnivåerna skulle därför benämningar- na vara gruppbefäl, troppbefäl, plutonsbefäl och kompanibefäl.

Utredningens förslag till gradbenämningar innebär emellertid att tjänste- graden Iöjtnant kan sägas tillhöra såväl kompanichefsnivån ( reservoffice- rare) som plutonchefsnivån (officerare och värnpliktsofficerare ). Av denna anledning föreslår utredningen att tjänstegraderna i kompetensnivåerna K och P sammanförs till en befälsnivå kompanibefäl. För nivåerna T och G föreslås benämningarna troppbefäl resp. gruppbefäl.

Liknande »sambenämning» av kompetensnivåer kan utan större olägen— het ske för bataljonschefsnivån och högre nivåer. Sålunda föreslår utred- ningen att tjänstegraderna i nivåerna B, F och R sammanfattas under be- nämningen regementsbefäl. Generals-(flaggmans-)graderna (nivå H) kan enligt utredningens mening fortfarande sammanfattas som generalsperso- ner ( flaggmän).

Föreslagen ordning innebär inte ett avståndstagande från utredningens grundläggande synpunkter rörande indelningen i kompetensnivåer. Utred- ningens förslag till tjänsteställningssystem har nämligen den primära verkan att tjänstegraderna markerar den grundläggande nivå(skikt-)indel- ningen. Därför kan enligt utredningens mening två eller flera närliggande kompetensnivåer —— i synnerhet inom det högre befälsområdet utan olägenhet sammanföras under en praktiskt användbar gemensam nivåbe- nämning. Sådan nivå bör kallas befälsnivå till skillnad från kompetensnivå- begreppet. Det senare kan mycket väl komma till användning inom t. ex. krigsplacerings- och utbildningsverksamhet.

Utredningen har även övervägt förkortade beteckningar för befälsnivåerna och därvid stannat för en numrering (I—V) uppifrån. Ett alternativ med bokstavsbeteckningar —- antingen i löpande följd A—E eller med nivå- benämningarnas initialer -— har förkastats med hänsyn till risken för för- växlingar. Bokstavsbeteckningar används t. ex. för att ange värnpliktskate- gorier (E, F och G).

Kompetensnivå Befälsnivå »Gradstege»

H Högre chefer I Generalspersoner (flaggmän)

R Regementschefsnivån _

II Regemenlsbefäl F Fredsbataljonschefsnivån _

B Bataljonschefsnivän

K Kompanichefsnivån —- III Kompanibe/äl

P Plutonchefsnivån _

T Troppehefsnivån — IV Troppbe/äl

G Gruppchefsnivån V Gruppbefäl

Bild 14: 3

Jämförelse mellan kompetensnivåer och i detta kapitel föreslagna befäls- nivåer framgår av bild 14: 3.

Sammanfattning av utredningens förslag rörande grad-, grupp— och nivå— benämningar för militär personal framgår av bilaga 13.

KAPITEL 15

Ett nytt gradbefordringssystem

En väsentlig princip i utredningens överväganden är att tjänstegrad bör erhållas

1) när kompetens för krigsplacering i mot densamma svarande (typ-) befattning har uppnåtts eller

2) när efter särskild lämplighetsförklaring placering i (typ-)befattning sker.

Principens första punkt hänför sig _— som framgår av tidigare redogörel- =ser — till personal i gruppchefs- t. o. m. bataljonschefsnivåerna, medan andra punkten berör personalen i nivåerna över bataljonschefsnivån.

I överväganden rörande tjänsteställning för militär personal i nivåerna G—B (kap. 11) har utredningen sålunda utgått från bl. a. den kompe— tensgivande obligatoriska utbildningens uppläggning enligt 1960 års befäls- ordning. Det system som utredningen har föreslagit förutsätter därför att -de villkor för befordran, för vilka redogörs i det följande, iakttas. Allmänna krav såsom Iaglydnad, medborgarsinne, duglighet och pålitlighet m. m. behandlas inte.

Villkor för befordran inom nivåerna G—B

Eftersom den kompetensgivande obligatoriska utbildningen är av såväl teoretisk (skolmässig) som praktisk art kommer befordringsvillkoren att omfatta

dels viss angiven (teoretisk) utbildning (skola, kurs), som skall ha ge- nomgåtts med godkännande vitsord,

dels viss fullgjord (praktisk) tjänstgöring. Härutöver kan också anges viss tjänstetid för att i de fall då den »nor- mala» obligatoriska utbildningen frångås, åstadkomma ett jämnt beford— ringssystem.

Vämpliktsbefäl Befordran till värnpliktsbefälets grader bör enligt utredningens mening kunna ske omedelbart efter genomgången (fullgjord) kompetensgivande utbildning (tjänstgöring). Detta bör gälla vid såväl obligatorisk grundut- bildning som frivillig befälsutbildning.

Utredningen har inte funnit anledning att närmare precisera omfattningen av den frivilliga utbildning som bör utgöra grund för befordran till olika värnpliktsgrader. Utredningen vill dock i detta sammanhang erinra om de synpunkter som har framförts i kapitel 11 avsnittet »Synpunkter på grad- behov mot bakgrund av andra än krigsorganisatoriska skäl» (s. 118).

Utredningens förslag till villkor för befordran till värnpliktigt befäl fram- går av bilaga 14. De ansluter sig till det system för utbildning som har fastställts dels med 1960 års befälsordning, dels efter 1960 års värnplikts- utrednings (VU 60) förslag. Sådan frivillig befälsutbildning som kan anses- likvärdig med obligatorisk utbildning (t. ex. »plutonchefskurs» för tropp- befäl) har inte särskilt angetts i tabellbilagan.

Utredningen förutsätter _ vilket närmare behandlas i kapitel 19 —— att dess förslag till befordringssystem principiellt inte skall påverka utform— ningen av ett system för värnpliktsavlöniug.

I förslaget till befordringstidpunkter för personal under utbildning till' värnpliktsbefäl (bil. 14) har följande synpunkter varit vägledande. Efter grundutbildningens slut befordras den värnpliktige till den tjänstegrad. som svarar mot den befattning till vilken utbildningen har syftat. När han under grundutbildningens förbandsövningsskede (»GKU», »samövnings— period») placeras som (övad) chef för avdelning befordras han till en lägre- tjänstegrad än »slutgraden». Nämnda tjänstegrader framgår av bild 15: 1. En värnpliktsofficersuttagen bör befordras till sergeant vid kadettskolans början (dvs. efter avslutad grundutbildning till värnpliktsunderofficer). Vidare bör de som uttagits för utbildning till värnpliktsofficer och -under- officer befordras till korpraler sedan grundläggande befälsutbildning ge— nomgåtts.

Tjänstegrad varriåglåtäåiäuiåfn for vid förbands- vid grund- g övningsskedes utbildningens början slut Voff ....................... . Fänrik Vuoff ...................... jFurlr Sergeant Vuhef ..................... Korpral Furir1

1 Om vederbörande förklarats lämplig för typbefattningen grupp- chef. Bild 15: 1

Utredningen är medveten om att variationer i grundutbildningens inpass- ning under året i vissa fall kan medföra avsteg från de föreslagna beford- ringstidpunkterna. Utredningens förslag är grundat på de inpassningsalter- nativ som i gällande provisoriska bestämmelser om värnpliktsutbildningen (kungl. brev den 16 juni 1966) har kallats »alternativ vid armén och »be— manningsgrupp A» vid flottan.

_ .+.-_ _Au—__.___x.. ..-...—......r

Olika skeden av den obligatoriska utbildningen till yrkesbefäl har ansetts likvärdiga med skeden i den normala värnpliktsutbildningen enligt de prin— ciper som framgår av den i bilaga 11 angivna nivåindelningen. Utredningen förutsätter att personal som utbildas till yrkesbefäl under pågående utbild- ning befordras till värnpliktigt befäl efter i stort sett samma grunder som övriga befälsuttagna värnpliktiga.

Hur föreslagna befordringstidpunkter bör inordnas i utbildningssystemet framgår av bilaga 15.

De krav på uppnådd lägsta levnadsålder som jämlikt nuvarande föreskrif- ter gäller för förordnande till värnpliktig sergeant, underofficer av 2. gra- den, fanj unkare, flaggunderofficer, löjtnant och kapten erfordras inte längre i det tjänsteställningssystem som utredningen föreslår. En förutsättning härför är dock att den frivilliga befälsutbildningens befordringskurser ges en sådan befattningsinriktning att deras kvalltetsmässiga innehåll kan an- ses motsvara kompetenskraven för befattningen i fråga.

Reservbefäl

Utredningen har inte funnit anledning att föreslå ändringar i nu gällande principer för reservbefälets befordran. Utredningen förutsätter att kompe- tensvillkor för anställning som reservunderofficer sedermera uttrycks på sätt som motsvarar gällande fordringar för anställning som reservofficer. Villkor för befordran till och som reservbefäl framgår av bilaga 14.

Yrkesbefäl

Utredningens förslag till villkor för befordran inom yrkeskarriären grun- dade på 1960 års befälsordning —— framgår av bilaga 16. Tabellbilagans uppgifter gäller för arméns personal. Utredningen föreslår att föreskrifter med likartat innehåll utfärdas för marinens och flygvapnets personal, var- vid villkoren beträffande tjänstetid skall vara desamma som för arméns per— sonal.

Utredningen utgår härvid från att pågående utredningar rörande befäls- systemen vid marinen och flygvapnet jämlikt departementschefens utta- lande i prop. 1960: 109 sid. 23 (jfr kap. 10) kommer att ange preciserade krav på kompetens i skilda uppgiftsnivåer på i princip samma sätt som re- dan har fastställts för armén. Det synes också vara att förvänta att kom— petenskraven vid de skilda försvarsgrenarna principiellt kommer att vara av samma innebörd för resp. nivåer.

Levnadsålder vid befordran

De levnadsåldrar vid vilka normalt befordran enligt utredningens förslag kommer att äga rum framgår av bilaga 17. Bilagans uppgifter bör när- mast jämföras med dem i bilaga 2. Utredningen vill dock påpeka att avsik-

ten inte är att binda befordran till viss uppnådd levnadsålder. Uppgifterna i. bilaga 17 redovisas endast som underlag för jämförelser.

Urvalsbefotdran för kompaniofficerare och underofficerare För urvalsbefordran av kompaniofficerare till förvaltare och av underoffice— rare till överrustmästare bör i princip gälla samma regler som för urvals-V befordran av officerare, vilket behandlas i följande avsnitt.

Villkor för befordran inom nivåerna F—H

Kompetensnivåerna F—H i utredningens förslag omfattar sådana officers-» tjänster, till vilka befordran sker efter urval. Även i utredningens förslag förutsätts befordran ske efter urval, dock så att den sammankoppling mel- lan en tj änsts lönegradsplacering och en viss tj änstegrad, som i stor utsträck— ning förekommer idag, formellt upphävs.

Utredningen har i tidigare kapitel redogjort för principerna i sitt förslag och därvid framhållit att som grund för tilldelning av tj änstegrad bör bl. a. gälla behovet av tjänsteställning med hänsyn till den organisatoriskt be- tingade befälsrätt som är förenad med vederbörlig befattning. Detta har ut— redningen i praktiken velat utforma så att typbefattningar hänförts till skil- da kompetensnivåer till vilka knutits en bestämd tjänstegrad. Hänsyn har därvid inte tagits till typbefattningarnas lönegradsplacering.

Med utredningens förslag till nivågruppering skulle tjänstegraderna kun- na omfatta befattningar som idag är lönegradsplacerade tjänster enligt föl- jande sammanfattning (bild 15: 2).

... _w» ...—; __--- ...—__" ___ ___—..

Typbefattningarna motsvaras Tjänstegrad av tjänster i lönegraderna

Generalmajor/Konteramiral . . . . C 5, C 4, C 3, C 2 l Brigadör/Flaggkommendör ..... C 4, C 3, C 2, C 2/1 ;

Överste/Kommendör .......... C 2, C 2/1, C 1, B 6, B 5 ! Överstelöjtnant/Kommendörkap-

ten (båda graderna) ......... B 5, B 5/A 28, A 30, '

A 30/28, A 28, A 28/26, A 26, . A 26/23 '—

(Major/Örlogskapten) .......... (A 26, A 26/23, A 23, A 17) _

Bild 15.— 2 l

i

Före befordran till regementsofficerstjänst i lönegrad C 1 och lägre löne- 4 grader skall idag befordringskandidaters lämplighet härför prövas och vär- desättas av en befordringsberedning. Det bör dock observeras att befordran till tjänster med lönegradsbeteckningen Br eller Ar inte kräver medverkan av befordringsberedning. Tillsättning av sådana tjänster är i stor utsträck—

ning decentraliserad till olika myndigheter. Antalet tjänster av denna art bedöms öka i framtiden.

Även i ett system enligt utredningens förslag finns behov av institutioner liknande dagens befordringsberedningar. Dessas uppgifter skulle vara att bedöma befordringskandidaternas lämplighet att fullgöra för urvalsbeford- rad personal avsedda befälsuppgifter på vissa (skikt av) nivåer.

I kapitel 12 har utredningen framhållit att det genom överbefälhavarens försorg bör tas fram detaljerade förslag till såväl minimifordringar för urvalsbefordran som förteckningar över nivåindelade befattningar för ur- valsbefordrade officerare. Sådana befattningsförteckningar och minimi- fordringar bör förutom personbedömningar (vitsord m.m.) utgöra under- lag för befordringsberedningens arbete. Beredningens bedömning bör om— fatta vederbörandes lämplighet för gradbefordran till högst överstes tjänste- grad. Bedömningen bör vara oberoende av hur befordringskandidatens innehavda eller tilltänkta lön är betecknad (t. ex. Ao eller Ar). Utredning— ens förslag medför nämligen att alla tjänster oavsett tillsättningsform från tjänsteställnings-(kompetens-)synpunkt blir likvärdiga.

För bedömning av officerare bör liksom hittills finnas befordringsbered- ningar. Utredningen förutsätter att liknande organ där sådana saknas till- kommer för bedömning av kompaniofficerares och underofficerares lämp- lighet för urvalsbefordran (till förvaltare resp. överrustmästare/flaggbåts- man).

Utredningen utgår från att tjänstetillsättande myndigheter i förekom- mande fall åläggs beakta befordringsberednings utlåtande.

Tjänsteställningsbefordran —— lön

Som utredningen tidigare framhållit kan ett nytt tjänsteställningssystem konstrueras på ett ändamålsenligt, logiskt och sakligt sätt endast om man bortser från gällande lönesystem. Tjänsteställningens principer bör gälla all krigsmaktens personal, värnpliktsbefälet såväl som yrkesbefälet.

Endast ca 10 % av krigsorganisationens befäl _ den fast anställda stampersonalen —— är verksam i fredsorganisationen och innehar därmed lönegradsplacerade tjänster. Dessa tjänster är knutna till tjänsteställning genom att de i personalförteckningar i stor utsträckning anges med de mili- tära tjänstegraderna såsom tjänstebenämningar, t. ex. rustmästare Ao 13, fanjunkare Ao 15, kapten Ao 23 och major Ao 26. Undantag härifrån finns dock, som t. ex. truppslagsinspektör, sektionschef, regementschef, regements— officer, underofficer och underbefäl.

Tillsättning av yrkesbefälets tjänster sker vid uppkommen vakans. Detta innebär att växlande konjunkturer i fråga om tillgång på lönegradsplace- rade tjänster i förhållande till befälstillgången påverkar personalens tj änste- ställning. De synpunkter på relationerna kompetens—tjänsteställning, som

utredningen grundat sina överväganden på, kan med systemets bundenhet till lönesystemet sättas ur kraft för yrkesbefälet.

Stampersonalens löneförhållanden m. m. är förhandlingsfråga, medan tjänsteställning som baseras på tjänstens krav (i krigs- och fredsorganisa— tionerna) uteslutande är en myndighetsfråga.

Utredningen anser att ett nytt tjänsteställningssystem enligt utredningens förslag kan införas endast om sammankopplingen tjänsteställning—löne— gradsplacerad tjänst för yrkesbefälet samtidigt upphävs.

Följande skiss (bild 15: 3) visar ett exempel på hur utredningens förslag rörande tjänstegrader för officerare (nivåerna P—B) skiljer sig från gäl- lande löne-(och grad—) situation.

Grad: | LÖJTNANT | KAPTEN MAJOR | _ o 2 4 6 8 10 12 14 År' | | | | | | | | | | | | | | | Lön: | Ae13 | Ao 17 (17:18) (17:19) Ao 23 | (Fänrik) (Löjtnant) (Kapten) Bild 15: 3

Ytterligare exempel på konsekvenserna av utredningens förslag ges i bild 15: 2.

I detta sammanhang vill utredningen påpeka att skillnaden mellan de båda systemen i praktiken under vissa förhållanden kan bli mindre mar- kant. Det finns självfallet möjligheter för förhandlingsparterna att åstad- komma sådana förändringar av lönestrukturen att lön och tjänsteställning tidvis kan te sig som två parallella system. I sådana lägen bedömer utred- ningen det som synnerligen angeläget att de båda systemen är formellt åt- skilda för att konjunkturförhållandena på lönesidan inte ånyo skall få på- verka yrkesbefälets tjänsteställning.

Skiss till nytt befordringssystem

Ett nytt befordringssystem med åtskillnad mellan lön och tjänsteställning bör innehålla bestämmelser

dels beträffande tjänstetillsättning (»lönebefordran»), dels rörande tjänsteställningsbefordran. Tj änstetillsättning bör endast avse tillsättning av lönegradsplacerade tjänster vid skilda myndigheter inom fredsorganisationen. Härav berörs en- dast stampersonal.

Tjänsteställningsbefordran bör däremot gälla samtliga befälsgrupper och personalkategorier som i utredningens förslag skall ha någon form av tj äns- teställning.

Med tjänsteställningsbefordran bör förenas de villkor som utredningen

..- _Ja)..—..'_.

tidigare har redovisat i detta kapitel. Även för tj änstetillsättning (befordran till högre lönegrad) kan självfallet vissa villkor uppställas, t. ex. krav på viss tjänstetid i lägre tjänst före befordran till tjänst med högre lönegrad.

Bestämmelser om pension, traktamenten m.fl. avtalsenliga förmåner är knutna till lönegrader och bör enligt utredningens uppfattning inte heller framdeles påverkas av tjänsteställningsförhållanden.

Ärenden rörande tjänsteställningsbefordran bör under Kungl. Maj:t av- göras av överbefälhavaren, försvarsgrenscheferna och personalkårchefer, medan beslut i fråga om tjänstetillsättning liksom f.n. bör meddelas jäm- väl av chefer för verk, staber, utbildningsanstalter och andra enheter med egna personalförteckningar.

För att antydd delning av befordringssystemet skall kunna genomföras bör framdeles dels vissa formella ändringar ske i personalförteckningar, dels i organisationsbeskrivningar särskilt anges avsedd tjänsteställning (tjänstegrad) för varje befattning som avses innehas av urvalsbefordrad personal.

I detta sammanhang erinras om att utredningen har förutsatt att befatt- ningar för urvalsbefordrad personal förtecknas mot bakgrund av organisa- toriska förhållanden. Utredningen utgår därvid från att för varje befattning anges en bestämd nivåtillhörighet (tjänstegrad).1 F. 11. finns ett flertal tjäns- ter med alternativa lönegrader och _ på grund av sambandet mellan lön och tjänstegrad —— även alternativa tjänstegrader. I utredningens förslag till tj änsteställningssystem är behovet av tjänsteställning för en befattnings- havare principiellt detsamma oavsett om han har den lägre eller den högre av en tjänsts alternativa lönegrader. Först i samband med organisatoriska förändringar bör fråga kunna uppkomma om ändrad tjänsteställning.

Enligt utredningens mening bör inte förekomsten av tjänster med alter— nativa lönegrader påverkas av ovan framförda synpunkter. Sådana tjänster kommer fortfarande att erfordras dels för att medge »lönebefordran» av personal som utnyttjas lång tid i en och samma befattning, dels för att med- ge att tjänsten kan tillsättas i den högre lönegraden med personal, som re- dan innehar en tjänst i denna lönegrad.

I personalförteckningar bör i princip framdeles inte benämningar på mi— litära tjänstegrader utnyttjas såsom tjänstehenämningar. I stället bör tjäns- ter anges med

antingen —— där så är möjligt och åtminstone för tjänster som motsvarar befattningar inom nivåerna R—H —— befattning och lönegrad (t. ex. trupp- slagsinspektör i lgd Co 2)

eller gruppbenämning och lönegrad (t.ex. underofficer i lgd Ao 13, kom- paniofficer i lgd Ao 15, officer i lgd Ao 23). '

Tjänster avsedda för urvalsbefordrad personal kan vara placerade i sam- ma lönegrad som tjänster för icke-urvalsbefordrade. I de fall då tjänst an—

1 Tillhörighet till skikt av nivå F kan dock anges endast i ett fåtal fall.

ges med gruppbenämning och lönegrad erfordras därför dessutom en sär- skild beteckning för »urvalstjänster». Detta kan ske genom att det inom parentes anges t. ex. » (urval)», » (U)» eller » (högre)». Utredningen kan ock— så acceptera att lägsta »urvalstjänstegradens» benämning (övl,l förv, övrustmi') utnyttjas som sådan beteckning inom parentes, vilket framgår av följande exempel.

I följande tabeller (bilderna 15: 4 och 15: 5) vill utredningen försöka illu- strera hur militära tjänster framdeles kan anges i personalförteckningar. I tabellerna återges personalförteckningarna för ordinarie tjänstemän vid arméstaben (bild 15: 4) och pansartrupperna (bild 15: 5). Endast tjänster för militär personal har medtagits.

Arméstaben Tjänstemän _ Lönegrad | Antal Chef för armén ................... Cp 6 1 Chef för arméstabeu .............. Co 4 1 Truppslagsinspektörer ............. Co 2 6 Sektionschef ...................... Co 2/1 1 Sektionschefer .................... Co 1 2 Avdelningschefer .................. Br 5 7 Officer (övl— ur intk) ............. Ar 28 1 Officerare (övl) ................... Ar 28/26 9 Officer (övl —— ur intk) ............. Ar 28/26 1 Officerare1 ....................... Ar 26 18 Officerare (ur intk)1 ............... Ar 26 3 Officerare1 ...................... Ar 26/23 18 Officerare ........................ Ar 23 4 60 Officer (ur intk) .................. Ar 23 1 Kompaniofficerarc (förv) ........... Ar 17 11 Kompaniofficerare ................ i Ar 15 3 Underofficerare ................... ' Ar13/11 _| 1 Se not 1 nu bild 15: 5. Bild 15: 4

Som konsekvens av föreslagen delning av befordringssystemet har utred— ningen försökt finna ett begrepp för att beteckna beslutsformen vid tj änste— ställningsbefordran. Ett sådant begrepp bör enligt utredningens mening an— vändas i samband med tjänsteställningsbefordran för all militär personal, yrkes-, reserv- och värnpliktsbefäl. Det bör vidare om möjligt vara exklusivt för tjänsteställningsbefordran, dvs. inte förekomma vid tjänstetillsättning.

I gällande befordringssystem används uttryck såsom »befordra», »utnäm- na», »förordna» och »konstituera». De tre sistnämnda begreppen hänför sig till tjänsters olika tillsättningsformer, nämligen om tjänst tillsätts med

konstitutorial _ »konstituera» (i många fall: »konstituera och förordna» ), förordnande »förordna» samt

fullmakt — »utnämna» eller, i många fall, »förordna» (enligt texten i kunglig fullmakt: »utnämna och förordna»).

1 Vai—med menas »överstelöjtnant/kommendörkaptcn och högre». 2 (Tänkbar) förkortning för »överrustmästare» i vilken här även inbegrips flaggbålsman.

Pansartrupperna Tjänstemän Lönegrad Antal

Regementschefer (sekundchef) ...... Co 1 7 Chef för pansartruppskolan ........ B0 5 1 Ställföreträdande regements(sekund-)

chefer ......................... Ao 30 7 Officer (övl) ...................... Ao 28 1 Officerare (övl) ................... Ao 28/26 5 Officerare (övl) ................... Ao 26 33 Officerare ........................ Ao 26 7 Officer (övl _ ur intk) ............. Ao 26 1 Officerarel ....................... Ao 26/23 2 Officerare1 (ur intk) ................ Ao 26/23 6 Officerare ........................ Ao 23 155 Officerare ........................ Ao 17 158 Kompaniofficerare (förv _ i exptj) . . Ao 17 14 Kompaniofficerare (förv —— i trptj). . . Ao 17 37 Kompaniofficerare ................ Ao 17 50 Kompaniofficerarc ................ Ao 15 118 Kompaniofficerare ................ Ao 13 96 Underofficerare (övrustm) ......... Ao 15 * Underofficerare ................... Ao 15 2 Underofficerare ................... Ao 13 2 Underofficerare ................... Ao 11 364

1 Utredningen utgår från att. överbefälhavaren kommer att föreslå om någon av dessa tjänster bör avses för urvalsbefordrad personal. 2 Utredningen har inte underlag för att ange specificerat antal (totalsumma = 171).

Bild 15: 5

»Befordra» används däremot som allmänt, sammanfattande begrepp för alla former av uppflyttning såväl löne- som tjänsteställningsmässigt.

Reservbefäl och värnpliktigt befäl »förorduas» vid gradbefordran. En re- servlöjtnant »förordnas såsom kapten i reserven». En värnpliktig löjtnant »förordnas till värnpliktig kapten».

Som exklusiva begrepp vid tjänsteställningsbefordran har utredningen övervägt »tilldela tjänstegrad» och »tillägga tjänstegrad». Vid närmare över- väganden _ vilka behandlas senare i detta kapitel samt i kapitel 16 _ har utredningen funnit att dessa begrepp bör utnyttjas vid tjänsteställningsbe- fordran av civilmilitär personal resp. tillfällig tjänsteställningsbefordran.

Av ovan nämnda uttryck i dagens befordringssystem synes »utnämna» vara det som närmast bör kunna anknytas till gradbefordran.1 Dess bety- delse inom »tjänstetillsättningsdelen» är av högst formell art och torde inte behöva hindra att det utnyttjas inom »tjänsteställningsdelen». Det används nämligen (jämsides med »förordna») i vissa _ men långt ifrån alla _ full- makter för att formellt beteckna tillsättningsbeslutets art en »utnäm—

1 Uttryck i samband med tjänstetillsättning såsom »antaga», »anställa»), »tillsätta», »utse» och »kallas till» kan inte användas vid tjänsteslällningslx—iordran enligt utredningens system.

ning». En fullmakt blir emellertid giltig som sådan endast om den i rubrik eller text betecknas med ordet »fullmakt».

Termen »förordna» används i de flesta former av tjänstetillsättning (full- makt, förordnande och konstitutorial) och är av den anledningen mindre lämpad att tas i anspråk vid tj änsteställningsbefordran. Enligt utredningens mening bör inte heller »konstituera» —— som hör intimt samman med kon- stitutorial —— komma i fråga.

I brist på ett nytt, exklusivt begrepp använder utredningen fortsättnings- vis termen »utnämna» i samband med tjänsteställningsbefordran.

Befordran av militär personal sker idag _ som närmare framgår av ka— pitel 3 —— >>vid», »i» eller »inom» försvarsgren, personalkår m. m. Uttrycken »i» och »inom» används därvid enbart vid gradbefordran (i personalkår eller inom försvarsgren) och innebär en viss skillnad i tjänsteställning (j fr kap. 2). I utredningens förslag till befordringssystem kan utan större olägenhet begreppet >>vid» reserveras för tjänstetillsättningsdelen (fullmakt, förord- nande, konstitutorial på tjänst vid myndighet). Fast anställd personals till- hörighet till personalkår bör enligt utredningens mening kunna uttryckas genom tjänsteställningshefordran i personalkår (-s reserv). Värnpliktig per- sonal har inte —— och behöver inte heller framdeles ha —— någon personal— kårtillhörighet, varför »i-befordran» för värnpliktsbefäl inte är aktuell.

Vid tjänsteställningsbefordran av militär personal skulle normalt föl- jande begrepp kunna användas.

Yrkesbefäl: utnämnes till kapten i luftvärnet. Reservhefäl: utnämnes till kapten i luftvärnets reserv. Värnpliktsbefäl: utnämnes till värnpliktig kapten.

Utredningen har övervägt att som ersättning för här skisserat hefordrings- system endast utnyttja en generösare tillämpning av gällande'metoder för >>i»-(oeh »inom»-)befordran. En sådan lösning medger att gradbefordran kan ske innan lön disponeras. Den medger emellertid inte att (Bo-, Ao-)lön kan erhållas före graden, vilket utredningen har bedömt som en bestämd nackdel. Utredningen förordar en formell och fullständig frikoppling av tjänsteställningsbefordran från tillsättning i lönegradsplacerad tjänst.

»Inom»-befordrau, honnörsbefordran I äldre tider förekom ofta s. k. honnörsbefordran i form av >>inom>>-beford- ran i högre tjänstegrad vid avsked i samband med pension. Under senare år har sådan befordran skett huvudsakligen av generalspersoner (flagg— män) och i några fåtal fall även av arvodesanställd personal. Ansträngningar har gjorts för att få till stånd en regelmässig honnörs- befordran av fast anställd personal. Utredningens förslag till tjänsteställ- ningssystem innebär emellertid att de högsta »obligatoriska» graderna inom de aktiva befälsgrupperna (major, förvaltare-överfanjunkare, [överJrust-

mästare) inte kan nås av värnpliktskarriärens befäl. Detta medför att man kan förstå att en äldre person med sådan titel har ägnat den yrkes- verksamma delen av sitt liv åt aktiv militär tjänst. Mot bakgrund härav och eftersom honnörsbefordran i övrigt inte är förenlig med principerna i utredningens förslag bör sådan befordran framdeles inte äga rum.

Utredningen är emellertid inte beredd att föreslå att befordran inom för- svarsgren framdeles helt bör försvinna. Det kan förekomma tillfällen då en >>inom»-befordran kan behöva tillgripas.

Den som befordras inom försvarsgren räknar nämligen jämlikt TjRK kap. 4 inom. 3 tjänsteställning efter personal i samma tj änstegrad som befordrats vid eller ipersonalkår o. d. Vederbörande ställs således tjänsteställningsmäs- sigt »mellan» två tjänstegrader —— efter dem som har samma tjänstegrad men före dem som har lägre. Denna utväg har utredningen i kapitel 13 föreslagit för vissa generalspersoner och flaggmän.

Tjänsteställningsbefordran för viss tid (viss tjänstgöring)

För viss tjänstgöring kan fast anställd personal tilläggas tj änstegrad. Sådant gradtillägg görs när det gäller officersgrader av Kungl. Maj:t och eljest en- ligt försvarsgrenschefs bestämmande. Överbefälhavaren har bemyndigats Jbesluta rörande tilläggande av tjänstegrad för personal i de svenska FN— förbanden.

Tilläggande av tj änstegrad har hittills förekommit vid utlandstjänstgöring, inte vid tjänstgöring inom Sverige. Motiven härför är att svenska befattnings- havare som regel har lägre tj änstegrader än sina utländska motsvarigheter. Utredningens förslag till tjänsteställningssystem eliminerar de största olik- heterna härvidlag. Det torde emellertid ändå kunna'uppstå situationer då en tillfällig tjänsteställningsbefordran erfordras. Utredningen räknar därför med att möjlighet fortfarande bör finnas att för viss tjänstgöring utomlands tillägga högre tjänstegrad. Detta bör ske i samma ordning som hittills.

Internationella olikheter 1 tjänsteställning bör självfallet inte tas som mo- tiv för tilläggande av högre tj änstegrad för svensk personal vid t. ex. utländs- ka militära besök i Sverige. Tilläggande av tjänstegrad vid tjänstgöring inom Sverige bör enligt utredningens mening inte förekomma i fred.

Befälsbrist och tj änsteställningsbefordran I utredningens förslag är en av grunderna att »tjänsteställning bör ge ut- tryck för varje krigsmans relativa förmåga — kompetens att utöva be— fäl» (jfr kap. 9). Brist på kvalificerat befäl i såväl freds- som krigsorgani- sationen medför att viss personal måste fullgöra uppgifter för vilka den sak- nar formell kompetens.

I fredsorganisationen kan t. ex. förekomma att nyutnämnda officerare och kompaniofficerare samt i en del fall äldre underofficerare måste placeras

som chefer för utbildningsplutoner. I krigsorganisationen kan man vara tvingad att placera t. ex. värnpliktsunderofficerare som plutonchefer.

I detta sammanhang kan nämnas att utredningen utgått från att när det nya värnpliktsutbildningssystemet (VU 60) genomförs med kortare tidsmel- lanrum mellan olika former av repetitionsutbildning kommer »avförordnan- de» (i utredningens förslag: »återkallande av utnämning») för värnplikts— befäl att i framtiden vara sällsynt. Periodiciteten i repetitionsutbildningen är enligt utredningens mening så konstruerad att bl. a. befälet skall kunna vidmakthålla sin under grundutbildningen erhållna kompetens för krigs— placering.

En av befälsbristen framtvingad placering i högre befattning skall enligt utredningens mening inte medföra att vederbörande erhåller den tjänste- grad som svarar mot den högre befattningen. Han har nämligen inte den kompetens som erfordras för utnämning i den högre tjänstegraden.

Tjänsteställningens huvudsyfte —— att vara ett hjälpmedel för att bestäm— ma rätt och skyldighet att ta befäl kommer inom ett kompani till synes när någon av plutoncheferna på eget initiativ skall ta befäl över kompaniet. Den skillnad i kompetens som finns t. ex. mellan en värnpliktsofficer och en värnpliktsunderofficer —— båda placerade som plutonchefer —— skall ges ett klart uttryck i tjänsteställningen. Av de båda plutoncheferna är värn— pliktsofficeren den som är bäst lämpad att ta befäl över kompaniet. Han är »minst inkompetent» som kompanichef.

Tjänsteställningsbefordran vid beredskapstillstånd och krig I kapitel 3 har utredningen redogjort för gällande, mycket snäva, möjligheter till konstituering till högre tjänstegrad vid beredskapstillstånd och krig.

Med utredningens förslag till tjänsteställningssystem bortfaller i princip anledningarna till särskild tjänsteställningsbefordran (f.n. konstituering) vid mobilisering. I kapitel 12 har utredningen dock föreslagit att fördelnings-, brigad- och eskader- (vid flottan) chefer bör erhålla brigadörs, överstes resp. kommendörs tjänstegrad i krigsorganisationen. Detta bör enligt ut- redningens mening ske som tilläggande av tjänstegrad.

Även om behovet av särskild tjänsteställningsbefordran bortfaller vid mo- bilisering, kommer det dock att kvarstå under beredskapstillstånd och krig.

Enligt utredningens mening bör befordringsvillkoren (»utnämningsföre- skrifterna») utformas mot bakgrund av att kompetens för krigsbefattning bör kunna nås

dels normalt —— genom fredsmässig utbildning/tjänstgöring enligt de grunder som redovisas i bilaga 14,

dels genom under krig eller långvarig beredskap förvärvad erfarenhet. Utredningen räknar alltså med att den tjänsteställningsbefordran som er- fordras under beredskapstillstånd och krig skall vara likvärdig med den som

sker i fred. Av denna anledning betecknar utredningen inte sådan befordran som »konstituering» utan som »utnämning» i konsekvens med tidigare fram- förda synpunkter.

Enligt utredningens uppfattning bör således utnämning under beredskaps- tillstånd eller krig kunna ske av t. ex. en värnpliktig plutonchef till kapten om han visat sig särskilt lämplig som kompanichef och dessutom används i sådan befattning. En kompanichef som sätts som bataljonschef bör på motsvarande grunder kunna utnämnas till major.

KAPITEL 16

Tjänsteställning för civilmilitär och civil personal

Personalkategorier

Kategoriindelning av krigsmaktens personal kan ske efter olika grunder. Den huvudsakliga grunden till gällande indelning i militär, civilmilitär och civil personal, för vilken utredningen har närmare redogjort i kapitel 2 anges i brottsbalken 21: 20 5 vara »behovet av befälsföring och övriga tjänst— göringsförhållanden». Det torde dock vara otvivelaktigt att även andra fak- torer, som t. ex. lönepolitiska, har spelat en roll n'd tillkomsten av de olika kategorierna. En kategoriindelning kan självfallet göras efter åtskilliga andra grunder som t.ex. efter anställnings(utnyttjande-)form i fast an- ställd, värnpliktig, krigsfrivillig och tjänstepliktig personal m.fl., efter kön i manlig och kvinnlig personal eller efter befälsställning i befäl och meniga.

Utredningen anser det troligt att man i framtiden liksom f.n. måste räkna med vissa generella inskränkningar i befälsrätten med hänsyn till att skilda personalgrupper på grund av sin utbildning är i olika grad skicka— de att föra befäl. Frånlde synpunkter utredningen har att företräda torde därför finnas ett behov av kategoriindelning på grundval av befälsrättens omfattning. En sådan indelning bör kunna bidra till en förenklad redovis- ning exempelvis i reglementen, instruktioner, mobiliseringstabeller o. d.

Gällande kategoriindelning ger enligt utredningens mening inte ett en- tydigt och fullständigt uttryck för någon särskild indelningsgrund, även om den som förut angetts huvudsakligen torde ha baserats på befälsrättens omfattning. Frågan om kategoriindelningen av krigsmaktens personal och grunderna för en sådan indelning bör därför tas upp särskilt och utredas i ett vidare sammanhang. Utredningen begränsar sig till att föreslå vissa modifieringar i gällande ordning.

Utredningens förslag till förändringar i gällande ordning bör kunna ge— nomföras samtidigt med utredningens övriga förslag utan att en förutsatt mera ingående översyn av kategoriindelningen behöver avvaktas.

Som utredningen har redovisat i kapitel 2 kan befälsrätten sägas vara av två olika typer: dels den befälsrätt som tillkommer chef (förman) över underlydande, dels den befälsrätt som tillkommer annan än chef. Den förra typen är i regel oinskränkt, i den senare kan vissa begränsningar ske. I modern krigföring har stridshandlingarna bl. a. en sådan utbredd om-

fattning och ett så snabbt förlopp att alla som placeras i befäls(förmans-) positioner principiellt borde ges sådan utbildning att de vid behov kan ingripa i ledningen utan hänsyn till deras eventuella inriktning på fack— områden. Hittills har det emellertid inte varit möjligt att utifrån sådana principer med hänsyn till de sammantaget sett begränsade resurserna ge all här aktuell personal erforderlig befälsutbildning. Begränsningar i ut- bildningen har blivit nödvändiga. Mot bakgrund av främst krigsuppgifter- nas art och den faktiska omfattningen av befälsutbildningen för skilda befattningsgrupper kan därför befälsrättens omfattning —- vilket i princip sker i gällande ordning —— indelas i tre »grader».

En praktiskt taget oinskränkt befälsrätt förekommer för personal i be- fattningar med vilka följer ansvar för förbands och avdelningars opera— tiva och taktiska ledning, dvs. för huvuddelen av den kategori som i gäl- lande ordning kallas militär personal. Oinskränkt befälsrätt innebär här- vid att förutom chefs befälsrätt över underlydande har vederbörande även skyldighet och rätt att då befälsförhållanden inte har reglerats på eget initia- tiv ta befäl över icke underställda krigsmän oavsett deras kategoritillhörighet. Sådan personal bibringas fullständig militär befälsutbildning.

En starkt begränsad befälsrätt finns för personal som placeras i befatt— ningar 1ned hänsyn uteslutande till kvalifikationer inom speciella fack— områden. Befattningshavaren får utöva befäl principiellt endast som chef (förman) över underlydande personal ur det egna fackområdet (dvs. som arbetsledare inom den egna arbetsenheten). Eftersom denna personal, som i gällande ordning betecknas som civil personal, inte bibringas någon militär befälsutbildning, kan den inte ges rätt och skyldighet att ta befäl över personal utanför den egna arbetsenheten eller det egna fackområdet.

Mellan de båda ytterligheterna finns en kategori av personal _ i gäl- lande ordning kallad civilmilitär personal -— som är specialister inom vissa fackområden men som dessutom avses bestrida befattningar i krigsorgani- sationen som bl. a. chefer för specialenheter i vilka fast eller tillfälligt ingår militära enheter för t.ex. skydds-, bevaknings-, transport- eller t.o.m. stridsuppgifter. Denna personal ges en i jämförelse med militär personal något begränsad befälsrättl omfattande dels chefs befälsrätt över under- ställd personal även utanför det egna fackområdet, dels rätt och skyldighet att ta befäl över icke underställd personal dock huvudsakligen—begränsad till det egna fackområdet. Av denna anledning krävs att personalen genom- går viss militär befälsutbildning.

Redovisade tre »grader» av inskränkningar i befälsrättens omfattning är de som enligt utredningens mening bör tillämpas i gällande ordning som grund för personalens kategoriindelning. Teoretiskt kan ytterligare »gra- der» tänkas. Utredningen har emellertid inte funnit anledning att närmare överväga antalet »befälsrättskategorier» vid en eventuell framtida genom- gripande ändring av personalindelningen.

Sålunda utgående från rådande skillnad i befälsrättsförhållanden och för att klarare markera densamma har utredningen arbetat efter följande riktvärden beträffande innebörden av civilmilitär och civil personalkate- gori.

Till civilmilitär personal bör hänföras sådan personal som på grund av användning i krigsorganisationen som bl. a. chefer för specialenheter har dels såsom förman rätt och skyldighet att utöva befäl även över personal utanför det egna fackområdet, dels rätt och skyldighet att ta befäl över icke underställd personal huvudsakligen inom det egna fackområdet. Pla- cering i befattning för civilmilitär personal bör ske främst på grundval av vederbörandes »civila» kvalifikationer (dvs. specialistutbildning inom vissa fackområden), men kräver även genomgången militär befälsutbildning av en omfattning som varierar efter krigsuppgifternas art. Till följd härav bör civilmilitär personal vid inskrivning ha förklarats lämplig för befälsut— bildning och under grundutbildningen genomgått sådan utbildning.

Civil personal bör utgöras av personal som krigsplaceras uteslutande med hänsyn till »civila» kvalifikationer. Befälsrätt för civil personal avses principiellt endast förekomma över underlydande civil personal inom det egna fackområdet.

Avgörande för kategoritillhörigheten bör vara de förhållanden som nor- malt gäller för personalgruppen (befattningsgruppen) som helhet. Hän- syn kan av praktiska skäl inte tas till individuella avvikelser. Om således någon med genomgången militär befälsutbildning (t. ex. reservofficers- utbildning) på grund av sedermera förvärvade »civila» kvalifikationer pla- ceras i befattning för civil personal (t. ex. auditör) skall han trots sin befäls- kompetens tillhöra civil personal.

De redovisade principerna rörande kategoritillhörighet gäller personal i befälsställning. De kan självfallet inte direkt tillämpas på meniga, vilka som regel inte placeras i befäls(förmans-)befattningar. Meniga bör därför _— liksom hittills i gällande system —— hänföras till samma kategori som bcfälspersonalen inom vederbörligt fackområde. Det bör dock observeras att jämlikt statsmakternas beslut 1966 skall alla värnpliktiga ges en lik- artad bottenutbildning som bl. 3. skall ge förmåga att delta i strid för skydd och försvar av egen arbetsplats. Detta gäller således även värnpliktiga, me- niga, vilka ingår i fackområden, vars chef är civilmilitär eller civil.

Med de begränsade förändringar utredningen föreslår kommer det fram— deles att fortfarande finnas t. ex. civila värnpliktiga. Dessa skulle med till— lämpning av gällande definition (TjRK kap. 3 mom. 4 C) vara »inskrivna värnpliktiga, krigsplacerade i befattningar, som enligt mobiliseringstabell äro avsedda för civil personal». Redan i dag förutsätter detta att krigsbe— fattningar inom hela försvaret på ett entydigt sätt hänförs till viss kategori. Utredningen har erfarit att det finns brister härvidlag. Sålunda förekom- mer det skillnader i kategoritillhörighet för likvärdiga krigsbefattningar

"_ t.o.m. betecknade med samma befattningsbenämning inte bara mel- lan försvarsgrenarna utan även inom en och samma försvarsgren. Utred- ningen avstår från att precisera sådana brister men förutsätter att de kom- mer att rättas till i samband med det under överbefälhavarens ledning på— gående befattningsanalysarbetet.

Begreppen >>civilmilitär» och >>civil>> personal är enligt utredningens me- ning mindre lämpliga benämningar på kategorier av personal som tjänstgör eller i krig avses tjänstgöra inom krigsmakten. I ett framtida indelnings- system (efter den av utredningen föreslagna särskilda översynen) borde all personal inom krigsmakten åtminstone den som ianspråktas-i krigs- organisationen betecknas som »militär» personal. Beteckning av »befäls- rättskategorierna» borde då ske på annat sätt än f. n. (t. ex. med endast bokstavsbeteckning).

Civilmilitär personal

Civilmilitär befattning bör alltså, som utredningen har framhållit i före— gående avsnitt, vara sådan befattning med vilken organisatoriskt följer en >>något begränsad befälsrätt». Befälsrätten avser främst vederbörligt fackområde, men bör i viss mån kunna utsträckas även utanför detsamma. Detta medför att behov finns att inordna personalen i ett tjänsteställnings- system efter i princip samma grunder som militär personal. Om möjligt bör således kompetens att utöva befäl i en viss nivå vara förenad med en bestämd tjänsteställning.

Utredningen har funnit att nuvarande sätt att ange civilmilitär perso- nals tjänsteställning är lämpligt. Den militära befälspersonalens veder- likar (: civilmilitär personal i befälsställning) bör således fortfarande inneha t jänsteklasser.

Utredningen har övervägt särskilda benämningar på tjänsteklasserna såsom t. ex. sanitetskapten (efter finskt mönster), ingenjörmajor eller medicinalkapten. Det är emellertid utredningens uppfattning att den civil- militära personalens tjänsteklassbenämningar, liksom hittills, inte bör ut- nyttjas som benämningar på lönegradsplacerade tjänster. I tidigare sam- manhang föreslagen åtskillnad mellan tjänsteställning och lön för militär personal bör även gälla civilmilitär personal. Med anledning härav finns inte ett behov av särskilda tjänsteklassbenämningar. Tjänsteklasserna kan fortfarande lämpligen benämnas efter de militära tjänstegraderna.

Vid överväganden rörande tjänsteklasser, befordringstidpunkter m. ni. har utredningen funnit det naturligt att jämföra civilmilitär personals utbildning, krigsanvändning o. d. med motsvarande militär personals. Med beaktande av de civilmilitära befälsuppgifternas särart har utredningen därför försökt gruppera befattningar i funktionsnivåer, vilka i princip skulle motsvara kompetensnivåerna för militär personal. Med varje funk-

tionsnivå bör därvid förenas de tjänsteklasser som motsvarar de militära tjänstegraderna i vederbörlig nivå.

I jämförelserna med de militära befälsgrupperna har utredningen haft följande riktvärden.

1. Värnpliktig och reservanställd civilmilitär personal jämförs med värn- pliktig militär personal resp. reservbefäl.

2. Av den civilmilitära personalen på aktiv stat jämförs sådana grupper. vars personal regelmässigt avses krigsplaceras i högst funktionsnivå T med underofficerare, högst funktionsnivå K med kompaniofficerare samt funktionsnivå B och högre med officerare.

3. Typbefattningar för fast anställda officerares vederlikar bör hänföras till (skikt av) funktionsnivåer enligt följande: nivå H: chef för central förvaltning (verkschef), nivå R: 1: avdelningschef i central förvaltning (verk), personalkårchef, nivå R: 2: byråchef i central förvaltning (verk), nivå F: chef för regional förvaltning. tjänstegrenschef (avdelningschef) i regional stab, sektionschef i central förvaltning (verk), nivå B: tjänstegrenschef vid förband, detaljchef vid stab och förvaltning. En så nära överensstämmelse som möjligt med utredningens förslag till tjänsteställningsordning för militär personal medför bl. a. att tjänsteklass- befordran till normalt överstelöjtnants (kommendörkaptens) och högre tjänsteklasser samt till förvaltares och överrustmästares (flaggbåtsmaus) tjänsteklasser bör ske efter urval. Normal befordran t. o. m. majors (örlogs— kaptens), överfanjunkares (flaggjunkares) resp. rustmästares (högbåts— mans) tjänsteklasser då det gäller aktiv personal —— bör däremot ske efter i stort samma tidsmässiga grunder som för motsvarande militär per— sonal. Beträffande befordringstidpunkter har utredningen —— i likhet med 1961 års förordnandeutredning funnit att värnpliktig civilmilitär personal i princip bör kunna erhålla tjänsteklasser som värnpliktsunderofficers och —officers vederlike efter kortare militär utbildning (FUR 61: »tidigare») än värnpliktig militär personal i motsvarande tjänstegrader. Vid bestämning av nivåtillhörighet och därmed förutsatt förmåga i funktionen bör nämligen hänsyn tas även till den »eivila» kompetensens betydelse. I praktiken kom— mer dock den faktiska tidpunkten för tjänsteklassbefordran i många fall att ligga senare till tiden än den militära personalens gradbefordran efter- som specialtjänstuttagna värnpliktiga ofta fullgör sin grundutbildning upp— delad på flera omgångar, medan befälsuttagna värnpliktiga som regel full— gör den i en följd. I detta sammanhang vill utredningen erinra om den kommitté, 1966 års värnpliktskommitté, som med stöd av Kungl. Maj:ts beslut den 27 maj 1966 tillkallats för att utreda bl.a. utbildningen av värnpliktiga i special—

__ M..—b&gd—

.__ . :

.-_.

ll ., »

tjänst. Det resultat värnpliktskommittén kommel till kan påverka detaljer i utredningens bedömningar dock sannolikt utan att utredningens prin- (ipiella förslag behöv er ändras.

Efter avslutad grundutbildning bör civilmilitär personal normalt erhålla tjänsteklass efter samma grunder som i utredningens förslag gäller för personal i motsvarande militär befälsgrupp. Officerares och reservoffice- rares vederlikar bör således erhålla löjtnants, kompaniofficerares veder- likar fanjunkares, värnpliktsofficerares fänriks och (värnplikts-)underof— ficerares vederlikar sergeants tjänsteklass.

Intill eventuell urvalsbefordran bör tjänsteklassbefordran ske i princip samtidigt med motsvarande militär personals gradbefordran. I praktiken innebär detta att officerares vederlikar når majors (örlogskaptens) tjänste- klass vid normalt 34——35 års ålder, kompaniofficerares vederlikar över- l'anjunkares vid 33, underofficerares vederlikar rustmästares vid 35 års ålder samt reservofficerares vederlikar kaptens tjänsteklass efter fullgjord första tjänstgöringsperiod. Nämnda levnadsåldrar uttrycker »normalfallet» inom vederbörlig personalgrupp. De bör i föreskrifter rörande befordrings- villkor —— liknande dem utredningen i kapitel 15 har föreslagit för militär personal —— omformas till viss fullgjord tjänstetid. Konkreta exempel på erforderlig tjänstetid för tjänsteklassbefordran framgår av de senare av— snitt i detta kapitel, vari utredningen anmäler synpunkter på förhållanden inom enskilda personalgrupper.

Beträffande urvalsbefordran vill utredningen anmäla följande. Vissa aktiva civilmilitära personalgrupper har sådan struktur att urvalsbeford- ran förutsätts kunna ske även till befattningar i nivå B. Beträffande tj änste- klasserna i nivå F utgår utredningen från att de regler som har föreslagits för militär personal även skall gälla civilmilitär personal.

I det föregående har utredningen angett principer för hur tjänsteställ- ningen bör regleras för civilmilitär personal. I det följande behandlar ut— redningen förhållanden inom vissa enskilda personalgrupper. Utredningen har därvid utgått från att detaljerade förslag rörande t. ex. nivågruppering och villkor för tj änsteklassbefordran framläggs av överbefälhavaren i enlig— het med utredningens principer.

F ast anställd teknisk personal

Aktiv civilmilitär teknisk personal bör liksom hittills jämställas med det fast anställda yrkesbefälet. Ingenjörer bör således vara officerares veder- likar, (verk-)mästare kompaniofficerares och tekniker underofficerares vederlikar.

Befordran under utbildning bör för blivande arméingenjörer, vars grund— utbildning genomförs i en följd, ske tidsmässigt som för blivande värn- pliktsofficerare. Efter avslutad 21 eller 18 månaders grundutbildning-sker

befordran till löjtnants tjänsteklass. Efter ca tre och elva års tjänst bör arméingenjören befordras till kaptens resp. majors tjänsteklass.

För mariningenjörs- och flygingenjörsaspiranter är den militära grund- utbildningen förlagd till uppehållen i de civila studierna. Blivande marin— ingenjörer linje H bör enligt utredningens mening kunna erhålla furirs tjänsteklass efter genomgången aspirantkurs och första årets studier vid teknisk högskola samt sergeants tjänsteklass vid första ingenjörskursens (I 1 H) slut. Fänriks tjänsteklass bör kunna erhållas efter genomgången tredje ingenjörskurs (I 3 H). Vid anställning som marinunderingenjör bör befordran till löjtnants tjänsteklass ske. Efter omkring ett och åtta års tjänst som marin(under-)ingenjör bör befordran till kaptens resp. örlogs- kaptens tjänsteklass kunna ske.

Tjänsteklassbefordran för flygingenjörer bör anslutas till de principer som har föreslagits gälla för mariningenjörerna. För blivande flygingen- jörer i flygtjånst bör således befordran till furirs tjänsteklass ske efter full- gjord grundläggande flygutbildning (GFU) samt till sergeants tjänsteklass efter genomgången typinflygningsskola och andra årets flygutbildning (GFSU). Fänriks tjänsteklass bör erhållas efter fullgjord första del av praktisk tjänstgöring vid flottilj (fjärde året). Vid första anställning bör flygingenjören erhålla löjtnants tjänsteklass och sedermera nå kaptens och majors tjänsteklasser i samma takt som mariningenjörer linje H.

Mariningenjörer linje G bör fullgöra två års tjänst i fänriks tjänste— klass innan befordran till löjtnants tjänsteklass sker. Härigenom nås en lämplig avvägning av tjänsteställningen mellan de båda mariningenjörs- gruppernas personal.

Efter genomgången TS 11 resp. teknikerkurs bör armétekniker/flygtek- niker erhålla sergeants tjänsteklass. Efter ytterligare fyra och 13 års tjänst bör befordran till översergeants resp. rustmästares tjänsteklass kunna ske. Tyghantverkarc/mästare bör. vid anställning ges fanjunkares och efter normalt ca sju års tjänst överfanjunkares tjänsteklass.

Fast anställd och värnpliktig medicinalpersonal I det följande använder utredningen de beteckningar som 1962 års för— svarssjukvårdsutredning och försvarets tandvårdsberedning föreslagit i sina betänkanden »Militärsjukvården» (SOU 1966:35) resp. >>Militärtandvår- den» (SOU 1966:58). Sjukvårdsinstruktörer samt värnpliktiga sjukvår- dare, sjuktransportmän och sjukvårdstekniker bör fortfarande i enlighet med försvarssjukvårdsutredniugens förslag vara militär personal. Dessa grupper behandlas därför inte i detta sammanhang.

Läkare Utbildningen till värnpliktig läkare genomförs jämlikt generalorderna nr 1743 och 1744/1964 i regel under en period av sammanlagt sju år. Den mili— tära utbildningen fullgörs under uppehåll i studierna vid medicinsk fakul-

_.s. 4

tet. 1962 års försvarssjukvårdsutredning har föreslagit en liknande utbild- ningsgång till militärläkare på aktiv stat (heltidsanställd) och i reserven.

Den militära utbildningen förutsätts börja direkt efter studentexamen och fortgå enligt följande tabell (bild 16: l).

Tids— Militarlakare period

Värnpliktig läkare på aktiv stat i reserven

1. året Grundläggande befälsutbildning —— Läkaraspirantskola 3 månader 3 månader

'. året Sjukvårdsbefälsskola— 2,5 månader Läkarkadettskola 2,5 månader

5. året Vinterutbildning —— 1 månad Vinterutbildning — 1 månad

7. året Läkarfackskola 1,5 månad Trupptjänstgöring — 2 månader och Facktjänstgöring —— 1 månad samt omedelbart efter antagning som milläk: Militärläkarkurs Reservläkarkurs [*

2 månader [ 1,5 månad Bild 16: 1

Militärläkare på aktiv stat bör enligt utredningens mening vara officera- res vederlikar, militärläkare i reserven reservofficerares och värnpliktiga läkare värnpliktsofficerares vederlikar.

Fänriks tjänsteklass bör av värnpliktiga läkare nås efter avslutad vin- terutbildning (femte året). Möjlighet till befordran till löjtnants tjänste- klass bör finnas.

Militärläkare på aktiv stat och i reserven bör erhålla löjtnants tjänste- klass efter genomgången grundutbildning, dvs. vid anställning på aktiv stat resp. i reserven. Kaptens tjänsteklass bör den aktive militärläkaren regelmässigt uppnå redan efter genomgången militärläkarkurs medan det för reservläkare bör fordras fullgjord första tjänstgöringsperiod och genom- gången reservläkarkurs II. Militärläkare på aktiv stat bör kunna nå majors tjänsteklass efter ca åtta års tjänst som militärläkare.

Under utbildningen till militärläkare bör tjänsteklassbefordran ske i stort sett samtidigt med blivande värnpliktiga läkare. Utredningen föreslår att blivande läkare erhåller furirs tjänsteklass efter genomgången grund- läggande befälsutbildning (läkaraspirantskola) och fullgjorda två års stu- dier samt sergeants tjänsteklass vid sjukvårdsbefälsskolans (läkarkadett- skolans) slut. Militärläkaraspiranter bör i likhet med blivande värnpliktiga läkare erhålla fänriks tjänsteklass efter avslutad vinterutbildning (femte året.)

De föreslagna militärläkartjänsterna har av 1962 års försvarssjukvårds— utredning »med hänsyn till innehavarens ansvar och ställning» grupperats i sex nivåer (SOU 1966: 35 s. 149), här numrerade uppifrån I—VI. Tjänste- ställningsutredningen anser att nivåerna i viss utsträckning kan tjäna som ledning vid befattningarnas gruppering i funktionsnivåer. Sålunda bör

generalläkaren (nivå I) såsom verkschef fortfarande hänföras till general— majors tjänsteklass. Försvarsstabsläkare och försvarsgrensöverläkare bör samtliga tillhöra överstes tjänsteklass (R: 2). Övriga befattningar i nivå lI—III bör ingå i funktionsnivå F. Läkare i nivå IV»—VI börlhänföras till funktionsnivåerna B och K, varvid tidigare föreslagen tjänstetidsbefordran tillämpas.

Utredningen vill i detta sammanhang erinra om att dess förslag förut- sätter en formell åtskillnad mellan tjänsteklass och lönegrad. Försvars— sjukvårdsutredningens yttrande att »tjänsterna för militärläkare förut— sätts komma att lönegradsplaceras i nivå med de tjänsteklasser till vilka de hänförs» (SOU 1966: 35 s. 150) går således inte att tillämpa.

Försvarssjukvårdsutredningen anför vidare att >>varje militärläkare bör kunna räkna med att nå minst överstelöjtnantsgraden. Denna tjänsteklass bör nås senast efter 15 år» (SOU 1966: 35 s. 150). Tjänsteställningsutred— ningens förslag innebär att alla militärläkare på aktiv stat kommer att nå majors tjänsteklass. Överstelöj'tnants tjänsteklass nås först efter urvals- befordran till befattning i nivå F. Hur stor del av den nya kårens läkare som kommer att nå denna tjänsteställning och när detta kan påräknas är helt en konjunkturfråga avhängig av bl. a. rekrytering och avgångar i kåren. En efter tjänstetid reglerad befordran till överstelöjtnants tjänste- klass skulle inte stå i överensstämmelse med utredningens förslag.

Utredningen vill också i detta sammanhang framhålla tidigare fram- förda krav på viss militär befälsutbildning för civilmilitär personal. Enligt utredningens mening bör detta vara ett absolut krav. I den mån tjänster ( fredsbefattningar), som med hänsyn till uppgifternas art ansetts skola vara civilmilitära, tillsätts med personal utan sådan utbildning bör därför vederbörande förordnas att såsom civil personal uppehålla ifrågavarande befattning. Detta kan enligt vad utredningen förstår bli aktuellt beträf- fande t. ex. tjänster vid försvarets sjukvårdsstyrelse eller förbandsläkar- tjänsterna.

Förbandsläkare skall enligt kungl. brev den 25 februari 1966 vara civil- militär och jämlikt provisoriska föreskrifter (go nr 1136/1966) inneha kaptens tjänsteklass. Militär befälsutbildning erfordras inte för förord- nande som förbandsläkare, inte ens fullgjord värnpliktsutbildning. Behov av tjänsteställning föreligger inte för att förbandsläkare skall kunna full— göra sina åligganden. Utredningen föreslår därför att nämnda beslut om kategoritillhörighet omprövas. Civilmilitär status bör enligt utredningens mening kunna ifrågakomma endast för de förbandsläkare som samtidigt är t. ex. värnpliktiga läkare eller militärläkare i reserven. För att medge en sådan lösning bör förbandsläkartjänsterna omvandlas till alternativt civilmilitära eller civila tjänster. Innehavare av en alternativt civilmilitär eller civil tjänst får civilmilitär status endast om han vid tjänstetillsätt- ningen redan innehar sådan. Sådan civilmilitär förbandsläkare bör enligt

a.-..

utredningens mening under tiden för förordnandet tillfälligt inneha kaptens (fr. o. ni. andra förordnandeperioden majors) tjänsteklass. Regelrätt tjäns- teklassbefordran bör således inte ske.

Veterinärer, apotekare och tandläkare Med utgångspunkt i utredningens allmänna riktlinjer finns inte motiv för att befattningar som veterinär, apotekare och tandläkare hänförs till civilmilitär personal. Iirigsbefattningen läkarassistent bör däremot ha nämnda status och ingå i personalgruppen värnpliktiga läkare.

Utredningen föreslår att veterinärer, apotekare och tandläkare hänförs till civil personal. Hinder för att fast anställda militärveterinärer, militär- apotekare och militärtandläkare som civil personal ingår i den av försvars- sjukvårdsutredningen föreslagna personalkåren försvarets medicinalkår föreligger enligt utredningens mening inte.

Mcdicinaltckniker och militärsjuksköterskor Försvarssjukvårdsutredningen föreslår att särskild personal, medicinal- tekniker och militärsjuksköterskor, skall rekryteras och utbildas för att i fredsorganisationen leda kvalificerad sjukvårdsutbildning. Personalen föreslås vara kompaniofficerares vederlikar.

Mot civilmilitär status för medicinalteknikerna har utredningen, som inte ansett sig böra ta ställning till lämpligheten av den föreslagna orga- nisationen, principiellt inte någon erinran. Dessa förutsätts nämligen rekry- teras bland sjukvårdsutbildad (underofficersuttagen) värnpliktig militär personal med militär befälsutbildning. Sådan utbildning har däremot inte militärsjuksköterskorna utöver en fyra månaders militärsjuksköterskekurs.

Enligt utredningens sätt att se borde militärsjuksköterskorna inte vara civilmilitär personal. Ett visst behov av befälsrätt föreligger emellertid främst över annan medicinalpersonal under utbildningsverksamhet. Kom- petens att utöva detta befäl bör —— om den inte bibringas sköterskorna vid militärsjuksköterskekursen förvärvas vid en särskilt anordnad kurs. Utredningen kan därför acceptera försvarssjukvårdsutredningens förslag att även militärsjuksköterskor ges civilmilitär status om kravet på erfor- derlig militär befälsutbildning tillgodoses.

Tjänsterna för medicinaltekniker och militärsjuksköterskor har av för- svarssjukvårdsutredningen »med hänsyn till innehavarnas ansvar och ställ- ning m.m.» grupperats i fyra nivåer. I samband härmed anför utredningen följande (SOU 1966: 35 s. 161).

»Tjänsterna på den högsta nivån, sammanlagt ett halvt dussin, bör ges tjänste- ställning i likhet med den högsta graden inom kompaniofficerskarriären. ___— Tjänsterna på den lägsta nivån bör ges tjänsteställning i likhet med den lägsta graden inom samma karriär.»

Mot bakgrund av det föreslagna verksamhetsområdet och under förutsätt- ning av att föreslaget utbildningssystem för berörda personalgrupper genom— förs —— medicinalteknikerna skall bl. a. genomgå obligatorisk kurs vid ar- méns underhållsskola (US) för att nå kompetens för krigsplacering som kompanichef eller ställföreträdare vid sjukvårdsförhand _ finner utred— ningen att medicinaltekniker och militärsjuksköterskor närmast bör jäm— ställas med kompaniofficerare.

Övrig fast anställd civilmilitär personal

Meteorologer och trafikledare Enligt utredningens mening borde i och för sig med hänsyn till nuvarande uppgifter meteorologer och trafikledare tillhöra civil personal. Med hänsyn till pågående utredningar om befälsordningen m.m. vid flygvapnet bör emellertid f.n. någon ändring inte göras i berörd personals kategoritill— hörighet. Mot bakgrund härav torde även nuvarande tjänsteklasser för dessa personalgrupper bibehållas.

Marinens varvspolispersonal och flottiljpolispersonal Enligt utredningens mening bör med f.n. gällande uppgifter såväl flottilj- poliser som marinens varvspolispersonal ha militär kategoritillhörighet. Utredningen är emellertid f. n. beredd att föreslå militär status endast för flottiljpoliser—kompaniofficerare (förste flottiljpoliser) och underofficerare (övriga). Med hänsyn till aktuella överväganden rörande rekrytering m.m. för varvspolispersonalen bör denna t.v. bibehålla civilmilitär status (kom- paniofficerares vederlikar).

Övrig värnpliktig civilmilitär personal Beträffande tjänsteställning för värnpliktig personal, som fullgör utbildning till specialtjänst i en följd, vill utredningen framhålla följande synpunkter, vilka i princip överensstämmer med dem 1961 års förordnandeutredning framfört (jfr kap. 8). _?

Krigsbefattningar för värnpliktig civilmilitär personal bör av Kungl. Maj :t ' _— på förslag från överbefälhavaren _ generellt hänföras till

värnpliktsofficerares vederlikar, värnpliktsunderofficerares vederlikar, värnpliktsunderbefäls vederlikar eller menig civilmilitär personal. Befattningarna bör i mobiliseringstabeller m.m. inte knytas till någon särskild tjänsteklass. Utredningen förutsätter i stället att personalen efter det grundutbildningen avslutats erhåller den för gruppen lägsta tjänsteklas- sen (i funktionsnivå G dock furirs tjänsteklass). Möjlighet hör sedan fin- nas till befordran till högre tjänsteklass (löjtnants, översergeants resp. över-

furirs och motsvarande) efter viss stipulerad utbildning eller tjänstgöring. Tjänsteklassbefordran under grundutbildningen bör i möjligaste mån samordnas med gradbefordran av motsvarande militärpersonal. Enligt nt— redningens mening bör därför korprals och furirs tjänsteklasser kunna erhållas tidigast efter 180 resp. 300 dagars utbildning. Sergeants och _ för dem som utbildas till värnpliktsofficers vederlike _ fänriks tj änsteklass bör uppnås tidigast efter 395 dagars utbildning, dvs. efter grundutbildningens ('soldat- och befälsutbildning jämte fackutbildning) slut. '

Gruppbenämningar

Med anledning av en av 1962 års försvarssjukvårdsutredning upptagen be- nämningsfråga vill utredningen anmäla sin principiella ståndpunkt beträf— fande gruppbenämningar för civilmilitär personal.

I sitt betänkande »Militärsjukvården» (SOU 1966: 35 s. 163) anför för- svarssjukvårdsutredningen följande.

»Slutligen vill utredningen erinra om att begreppen medicinaltekniker och militärsjuksköterskor är utredningens arbetsbenämningar och att utredningen således inte tagit ställning till namnfrågan. Detta hänger samman med att enligt direktiven för tjänsteställningsu-tredningen en utgångspunkt skall vara att under- officerarna framdeles skall kallas kompaniofficerare. Om och när denna namn- ändring genomförs synes inte finnas något hinder för att ge medicinaltekniker och militärsjuksköterskor den gemensamma benämningen medicinalofficerare.»

Enligt tjänsteställningsutredningens mening bör i kapitel 14 föreslagna gruppbenämningar _ liksom hittills _ förbehållas de militära befälsgrup- perna. Avledningar av dessa (t. ex. _ /under/officerare) bör heller inte före- komma inom andra personalkategorier. Tjänstestållningsmässigt bör'civil— militär personal fortfarande _ med gällande indelningSsystem _ vara ve- derlikar till de militära befälsgruppernas personal. Utredningen kan således inte acceptera att benämningen »medicinalofficerare» används för de kom— paniofficerares vederlikar vars arbetsbenämning är medicinaltekniker och militärsjuksköterskor. Utöver de båda angivna gruppbenämningarna synes alternativt en gemensam benämning >>medicinalinstruktörer» eller »mediei— nalassistenter» kunna komma i fråga.

Befordringssystan _ . Utredningen erinrar om att dess förslag bygger på en väsentlig grundförut- sättning, nämligen att tj änsteställningen skall vara formellt skild från lönen.

I anslutning till det i kapitel 15 föreslagna gradbefordringssystemet .för militär personal föreslår utredningen liknande befordringssystem för civil- militär personal. Två system bör alltså finnas _ tjänstetillsättning (»löne- befordran») och tjänsteställningsbefordran.

Vid tjänsteställningsbefordran för civilmilitär personal kan enligt utred—

ningens mening begreppet »tilldelas (fänriks) tjänsteklass» användas för all civilmilitär personal.

Vid tillfällig tjänsteklassbefordran _ t. ex. vid utlandskommendering _ bör, liksom för militär personal, begreppet »tillägges (majors) tjänsteklass» kunna användas. Som tidigare har framhållits i samband med behandling av förbandsläkare, räknar utredningen dessutom med att ett för längre tids- period giltigt tillfälligt tjänsteklassinnehav skulle markeras med begreppet » innehar t. o. m. _ _ (kaptens) tjänsteklass».

I anslutning till sitt förslag om tillskapande av försvarets medicinalkår har 1962 års försvarssjukvårdsutredning även föreslagit att för kåren skulle inrättas en särskild befordringsberedning (SOU 1966: 35 s. 144). Tjänste- ställningsutredningen vill inte motsätta sig bifall härtill.

Civil personal

Som utredningen tidigare har framhållit har civil personal inte sådan be- fälsrätt att tjänsteställning erfordras för att i extrema fall bestämma dess omfattning. Utredningen har därför funnit att civil personal inte behöver inneha »tjänstegrupper, som benämnas efter de militära tjänstegraderna» (TjRK kap. 3 mom. 5).

Däremot kan det av praktiska och psykologiska skäl _ allmänna tj änste— förhållanden, mäss— och förläggningsförhållanden _ vara lämpligt att den civila personalen tillhör tjänstegrupper i en vidare mening.

Utredningen föreslår att civil personal i krigsorganisationen hänförs till följande fyra tjänstegrupper:

Tjänstegrupp 1 (TG 1) : Civil personal likställd med militär och civil- militär personal i nivå B och högre;

Tjänsfegrupp 2 (TG 2): Civil personal likställd med militär och civil- militär personal i nivåerna K och P;

Tjänstegrupp 3 (TG 3) : Civil personal likställd med militär och civil— militär personal i nivå T; samt

Tjänstegrupp 4 (TG I!) = Civil personal likställd med militär och civil- militär personal i nivå G oeh meniga.

Någon skiktning av befattningar inom tjänstegrupperna bör enligt utred- ningens mening inte förekomma. Utredningens förslag förutsätter att an- givning av krigsavlöning o. d. sker efter andra grunder än tjänstegruppsbe— nämning. Sistnämnda fråga, som är allmängiltig för värnpliktig personal, bc- handlas närmare i kapitel 19.

Utredningen vill särskilt framhålla att dess förslag till tjänstegrupper (ej tjänsteställning) för civil personal givetvis inte utgör något hinder att utrusta personalen med uniform. Möjligheter finns även att på uniformen markera tjänstegrupptillhörighet med särskilda beteckningar.

197 Till civil personal bör enligt utredningens mening höra förutom apo- tekare, veterinärer, tandläkare och musikpersonal (jfr kap. 17) _ bl.a. auditörer, själ'avårdspersonal, personalvärdspersonal, psykologer, stabs— redaktörer, post- och telepersonal. Utredningen förutsätter att den civila personalkategoriens omfattning samt krigsbefattningars hänförande till tjänstegrupper fastställs av Kungl. Maj :t efter förslag från överbefälhavaren.

KAPITEL 17

Tjänsteställning för viss militär personal

I detta kapitel behandlas tjänsteställning för musikpersonal, hemvärns(driftvärns-) personal, pensions— och förtidsavgången aktiv militär personal samt väg- och vattenbyggnadskårens personal.

M usikpersonal

Utredningen har övervägt ändrad kategoritillhörighet för musikpersonalen mot bakgrund av sina i kapitel 16 framförda synpunkter rörande principer för hur krigsmaktens personal bör hänföras till personalkategorier.

Frågan har tidigare tagits upp av flera utredningar om försvarets musik— organisation. Sålunda föreslog 1947 års musikutredning (MU) i ett betän- kande (stencilerat) den 3 februari 1951 att militärmusikerna skulle hän- föras till civilmilitär personal. Detta motiverades med en ändrad ställning inom försvarsväsendet och att mindre tid skulle ägnas åt militär utbildning och tjänstgöring. Musikutredningen föreslog dessutom nya tjänstebenäm— ningar för musikpersonalen, vilka har redovisats i kapitel 2.

I sitt slutliga betänkande behandlade musikutredningen vissa problem som från allmän musikalisk och civil synpunkt följer med musikkårernas militära ställning (SOU 1954: 2 s. 192).

»Militärmusikernas civila verksamhet måste försvåras av att de militära chefer— na _ f. ö. med all rätt _ hävdar, att militär personal i första hand skall stå till krigsmaktens förfogande, i varje fall under tjänstetid. Det civila musiklivets möjligheter att effektivt utnyttja militärmusikerna blir sålunda begränsade.

Även i många andra avseenden medför musikkårernas organisation såsom militära enheter för militärmusikernas lämplighet och anpassning inom det civila musiklivet betydelsefulla konsekvenser.

Liksom MU beträffande det musikaliska folkbildningsarbetet framhållit, att den för övriga folkbildningsgrenar säkert lämpliga studiecirkelformen inte kan anses vara den rätta för ett både beträffande pedagogik och utövande så särpräg- lat estetiskt ämne som musik, så ställer sig MU också ytterst kritisk mot att en annan gren av musiklivet insnöres i en rent militär organisation. Även om många militära musikdirektörer på olika sätt söker lösa de musikaliska uppgifterna med smidighet och viss hänsyn till konstnärliga värden, är det dock uppenbart, att den militära organisationen med dess befordrings- och subordinationsförhål—

landen, dess hänsyn till anciennitct och tjänsteställningar måste ställa de militära musikkårerna inför svårigheter, vilka går ut över den konstnärliga standarden. Utan att vilja i detalj gå in på detta frågekomplex, där både formella och psyko- logiska faktorer gör sig gällande, måste MU dock med bestämdhet hävda, att den militärt-hierarkiska organisationen, livsnödvändig i varje militär verksamhet, icke passar, ja. är rent skadlig för en musikalisk-konstnärlig verksamhet. Den musikaliska verksamheten, och särskilt den som utövas i orkesterns, ensemblens, kårens kollektiva form kräver även den sin organisation. Men dess ledning och disciplin måste vara bestämd av enbart konstnärliga krav och är därigenom väsensskild från den militära organisationen.»

Musikutredningen förklarade sig dock >>nödsakad uppge tron på genom- förbarheten» (s. 194») av sitt tidigare (stencilerade) förslag _ bl. a. rörande civilmilitär status. Utredningen ansåg att frågan (försvarets musikorgani- sation) borde betraktas som en försvarsmaktens inre angelägenhet och av- stod därför från förslag.

Sedermera tog 1955 års militärmusikutredning ånyo upp frågan rörande civilmilitär kategoritillhörighet för militärmusikerna. I sitt betänkande (den 16 november 1955 _ stencilerat _ s. 40) anförde utredningen följande.

»Vad gäller frågan om musikpersonalens anställningsform har under utrednings- arbetet jämväl diskuterats, huruvida övergång från militär till civilmilitär anställ- ningsform lämpligen bör ske. Vi har därvid funnit, att det beträffande musik- personalens utnyttjande, befälsförhållandena och personalens straffrättsliga för— hållanden är likgiltigt vilkendera av anställningsformerna som Väljes.

Med hänsyn till att varje militärmusiker skall traktera minst två biinstrument, torde det emellertid erbjuda svårigheter att genomföra en sådan rättvisande löne- ställning, byggd på en värdesättning av de olika stämmorna i kåren, som den civil- militära anställningsformen förutsätter.

För ett bibehållande av den militära anställningsformen talar dels att tjänst- göringen vid musikkår bör få tillgodoräknas som fullgjord värnpliktstjänstgöring, dels att med hänsyn härtill militär utbildning bör meddelas musikpersonalen jäm- sides med musikutbildningen, dels även att musikpersonalen under mobilisering till en del torde komma att utnyttjas för andra än musikaliska uppgifter. Med hän- syn härtill har vi funnit, att den militära anställningsformen bör bibehållas.»

Härutöver gjorde utredningens tre experter ett särskilt uttalande (s. 69).

»Utredningen har för sin del avvisat frågan om att giva den militära musikper— sonalen anställning som civilmilitära befattningshavare. Utredningens ståndpunkts— tagande i detta avseende synes oss icke ha skett på övertygande skäl. Vi hålla emel- lertid för vår de] före, att det _ därest musikorganisationen skall uppbyggas på samma sätt som de militära personalkårerna i övrigt är nödvändigt att upp- ställa krav på viss utbildning för att nå musikunderofficersbeställning. Därav följer att var och en i och för sig skicklig musiker, som icke i alla delar kan till- godogöra sig en sådan utbildning är dömd att utstötas ur organisationen. Detta kan enligt värt förmenande icke anses rationellt men principiellt betingat av en överflyttning av den militärt uppbyggda personalorganisationen på militärmusi- kcns område. En militärmusikorganisation med civilmilitär personal synes oss kunna byggas upp på ett sådant sätt att såväl de 'underofficersmässiga' som de 'musikaliska' kvalifikationerna bliva beaktade vid avgörandet av frågan, huru- vida viss beställningshavare skall få kvarstanna i tjänst eller icke. Det enda

alternativet för att _ utan åsidosättande av militärt godtagna befordringsprin- ciper _ tillgodse ett riktigt nrvalssystem i fråga om bibehållandet i tjänst av lämp- lig personal, synes oss vara att giva musikpersonalen ställning som civilmilitär personal. Genom separata föreskrifter lär det ändock vara möjligt att tillgodose de synpunkter, som vi i avseende på befordran m.m. i det föregående utvecklat.»

Frågor rörande militärmusiken behandlas allsedan år 1956 inom orga- nisationsnämnden för militärmusiken.

Mot bakgrund av de väsentligt förändrade tjänstgörings- och utbildnings- förhållanden (jfr kap. 6) som följt med militärmusikens sammanslagning till en för försvaret gemensam organisation vill tjänsteställningsutredning— en för sin del förorda att militärmusikpersonalen överförs till civil personal. Musikpersonalens användning _ huvudsakligen musikuppgifter i såväl freds— som krigsorganisationen motiverar inte annan befälsrätt än en till musikverksamheten begränsad sådan. I samband med överförande till civil personal bör militärinusikpersonalens tjänstebenämningar i personal- förteckningar ändras så att militära gradbenämningar inte ingår i dessa.

Hemvärns ( drifiväms- ) personal

Trots att hemvärnspersonalen har begränsad befälsrätt och att särskild befälsutbildning inte formellt erfordras för placering i chefsbefattning inom hemvärnet, anser utredningen att ifrågavarande personal bör bibehålla militär status. Hemvärnet är nämligen en organisation med utpräglade stridsuppgifter i krig.

Befälspersonalen inom hemvärnet bör närmast jämföras med värnplikts— befälet och enligt utredningens mening ges tjänsteställning enligt följande tabell (bild 17: 1). Driftvärnspersonal bör ges motsvarande tjänsteställning.

Befattningstitlar Tjänstegrad Kretshemvärnschef Kapten Hemvärnschef » Hemvärnskompaniclief » Hemvärnschefs ställföreträdare Löjtnant Hemvärnsplutonchef Fänrik Adjutant Sergeant Hemvärnsplutonchefs ställföreträdare » Hemvärnsgruppchef Furir Hemvärnsgruppchefs ställföreträdare Korpral

Bild 17: 1

Pensions- och förtidsavgången aktiv militär personal

Yrkesbefål som pensioneras eller avgår i förtid bör fortfarande vara skyl- diga resp. ha möjlighet att inträda i reserv. Härvid bör i aktiv tjänst upp- nådd tjänstegrad bibehållas.

-. www.—==. V..

Sådan personal som inte inträder i reserv bör hänföras till värnplikts- befäl med bibehållen tjänstegrad. Frågan om bibehållande av innehavd grad måste dock bli beroende av vederbörandes användbarhet i krigsorganisa— tionen på den nivå som motsvarar graden. Härvid redovisas f. d. kompani— officerare som värnpliktiga kompaniofficerare (Vkoff).

För kompaniofficerare bör finnas en särskild reservbefälsgrupp _ reserv- kompaniofficerare (Rkoff ) _ i vilken endast pensions- och förtidsavgångna kompaniofficerare bör kunna vinna inträde.

'I enlighet med 1960 års befälsstatsdelegations förslag hör pensions- och förtidsavgångna underofficerare (dvs. dagens yrkesunderbefäl) kunna vinna inträde i reservunderofficersgruppen.

Utredningen förutsätter i anslutning till dessa förslag att 1966 års värn— pliktskommitté preciserar den frivilliga utbildningens omfattning även för här nämnd personal.

Väg- och vattenbyggnadskåren ( VVK)

Trots att för inträde i VVK gäller krav på »civila» kvalifikationer liknande dem som gäller för civilmilitär personal, bör kåren enligt utredningens me- ning fortfarande utgöra en särskild militär personalkår för reservofficerare. Kåren rekryteras nämligen uteslutande bland hefälsutbildad militär per— sonal.

I kåren bör finnas reservofficerarnas tjänstegrader löjtnant och kapten samt _ för innehavare av de mycket fåtaliga befattningarna inom batal- jonschefsnivån (urvalsbefordran) _ även tjänstegraden major. Motiv för högre tjänsteställning än majors finns enligt utredningens uppfattning en- dast för kårchefen, som bör ha överstelöjtnants tjänstegrad.

KAPITEL 18

Svensk befälspersonal utomlands

Som framgått av tidigare redovisning (kapitlen 7 och 8) föreligger vissa brister i fråga om överensstämmelse mellan gradsystemet i Sverige och dem i andra länder. Svenskt befäl innehar tjänstegrader som i regel _ mot bakgrund av kompetens- och befattningsjämförelser _ medför för låg tjänsteställning utomlands.

Jämförelser mellan svenska grader och >>ett gemensamt gradsystem» för andra länder är omöjliga att genomföra. Skillnaderna i fråga om normer för gradsystem olika länder emellan är för stora.

En grov jämförelse kan dock göras, vilken beträffande armégrader i kompetensnivåerna B_G framgår av bilaga 18.

För att tjänsteställningsmässigt kompensera svensk befälspersonal utom- lands, tillämpas —— som tidigare nämnts —- i princip två metoder. Metoderna används antingen var för sig eller i kombination.

Den ena metoden är att svenskt befäl tilläggs högre tjänstegrad under utlandstj änstgöring. Den andra är att svenska grader vid utlandskorrespon- dens översätts till högre utländska tjänstegrader. Principerna för sådan översättning varierar mellan försvarsgrenarna. Säregna tjänsteställnings— förhållanden kan därför uppstå mellan svenskt befäl ur olika försvars- grenar som samtidigt tjänstgör utomlands.

För att eliminera differenserna mellan försvarsgrenarna i fråga om över- sättning av svenska tjänstegrader till utländska har utredningen funnit det angeläget att ange hur tjänstegrader och befälsgrupper i utredningens förslag hör översättas till utländska förhållanden.

Utredningen föreslår att Kungl. Maj:t meddelar sådana föreskrifter för översättning m. 111. av svenska tjänstegrader och befälsgrupper. Principer för föreskrifternas innehåll framgår av det följande.

Gradbenämningar

Utredningen har utarbetat en relativt fullständig tablå för översättning av svenska tjänstegrader till utländska grader. Tablån redovisas i bilaga 20.

Enligt utredningens mening bör svenska gradbenämningar inte över— sättas till danska, finska eller norska benämningar. I tablån anges därför

endast vilka grader i nämnda länder, som svenska tjänstegrader skall anses motsvara.

Vid översättningar av gradbenämningar till andra i tablån angivna län- der har utredningen utgått från dels att språkligt likalydande benämningar om möjligt skall motsvara varandra, dels att svensk befälspersonal skall erhålla en, mot bakgrund av kompetens och befattning, så rättvisande tjänsteställning som möjligt jämförd med det främmande landets befäls— system. I detta syfte har det i vissa fall varit nödvändigt att konstruera översättningar utan att det films en direkt motsvarighet bland resp. lands egna benämningar.

Översättningstablån är uppgjord under jämförelse med förhållandena i varje enskilt land för sig. Det har inte varit utredningens avsikt att åstad- komma en internationell jämförelsetablå. Tablån kan alltså inte utnyttjas för gradjämförelser mellan de i densamma upptagna länderna. Utredningens förslag till tjänsteställningssystem medför att skillnaderna mellan svensk och utländsk praxis i fråga om gradbenämningar minskas. Detta kombinerat med föreskrifter rörande översättning av svenska grader innebär enligt ut- redningens mening att tilläggande av högre tjänstegrad vid utlandstjänst— göring framdeles erfordras endast i undantagsfall.

Gruppbenämningar m. 171.

Av utredningen föreslagna nivåbenämningar bör inte översättas eller anges vid utlandskorrespondens. Motsvarigheter saknas nämligen i regel utom- lands.

Däremot erfordras regler för översättning av gruppbenämningarna. I bilaga 19 redovisas utredningens förslag till hur gruppbenämning-ar bör översättas till engelska. tyska och franska samt _ om så erfordras _ till finska. Liksom beträffande gradbenämningar, anser utredningen att grupp- benämningar som regel inte bör översättas till danska, norska eller finska. I bilaga 19 anges därför endast befälsgruppernas motsvarigheter i Dan- mark och Norge.

Eftersom direkta motsvarigheter till de svenska befälsgrupperna i många fall saknas utomlands, har utredningen valt att konstruera språk— liga översättningar till engelska, tyska, franska (och finska).

Utredningen använder för kompaniofficerare inte översättningen »VVar- rant Officers», »Unteroffiziere» eller »Sous-Officiers»1 eftersom den inte är adekvat med hänsyn till befälsgruppens uppgifter.

Utredningen, som tidigare föreslagit att varken kompaniofficerare eller officerares vederlikar formellt skall benämnas officerare, vill dock fram— hålla att så kan bli fallet i internationella sammanhang. Detta beror på att

1 Inte ens i beskrivande översättningar såsom t. ex.: »Warrant Officers performing officer's duty», »Offizierdiensttuende L'nteroffiziere», »Sous—Officiers faisant function d'officier».

det utomlands i regel saknas dels en grupp motsvarande den svenska kompaniofficersgruppen, dels civilmilitär personalkategori.

I Genévekonventionerna _ i synnerhet den angående krigsfångars be— handling (t. ex. artiklarna 44, 45 och 60) _ nämns militär personal indelad i tre grupper: officerare och likställda, underofficerare och likställda samt »lägre än sergeants grad».

Utredningen förutsätter att vid framtida tolkning av Genévekonventioner- na hör till de tre grupperna räknas följande svenska personal, nämligen till officerare och likställda:

officerare, kompaniofficerare,

reservofficerare och

värnpliktsofficerare,

nämnda gruppers vederlikar samt (i förekommande fall) civil personal i tjänstegrupp motsvarande nämnda befälsgrupper; underofficerare och likställda:

underofficerare,

reservunderofficerare och

värnpliktsunderofficerare.

nämnda gruppers vederlikar samt (i förekommande fall) civil personal i tjänstegrupp motsvarande nämnda bef älsgrupper ;

»lägre än sergeants grad»: värnpliktsunderbefäl och meniga samt dessas vederlikar och (i förekommande fall) likställda.

KAPITEL 19

Särskilda frågor

Till detta kapitel har utredningen samlat vissa frågor _ i många fall utan inbördes sammanhang till vilka ställning måste tas vid införande av ett tjänsteställningssystem enligt utredningens förslag. Berörda frågor är så— dana som har uppkommit under utredningsarbetets gång och aktualiserats huvudsakligen av två faktorer, nämligen

föreslagen formell åtskillnad mellan tjänsteställning och löneförhållanden samt

föreslagna nya benämningar på befälsgrupperna. Här lämnas endast förslag till riktlinjer efter vilka berörda frågor enligt utredningens mening bör lösas. Samtidigt erinras om att nya nivåbenäm— ningar har föreslagits i kapitel 14 bl. a. för att underlätta angivning i regle— menten m. ni. av personal med likartad kompetens.

:»Aktiuerade» arvodesbefattningar och höjd pensionsålder

Här må erinras om att utredning pågår (militära tjänstgöringsåldersutred- ningen) i syfte att ompröva f. n. gällande pensionsåldrar för militär och civilmilitär personal. I samband härmed torde frågan om att avveckla nu- varande militära system med arvodesbefattningar att bli aktuell. Föränd- ringar härvidlag bedöms emellertid inte påverka utredningens förslag till tjänsteställningssystem. De synes nämligen väl kunna medföra nya anställ— uingsförhållanden, ändrade lönegradsplaceringar m.m. men däremot inte påverka de principer och regler beträffande tjänsteställningsbefordran som utredningen har föreslagit. Härvid erinras om att pensions- och löneförhål- landen är förhandlingsfrågor, vilket förhållanden rörande tjänsteställning inte är.

Tjänsteställningsbefordran vid övergång mellan yrkesbefälsgrupper

Övergång från kompaniofficersgruppen till officersgruppen kan —— som har redovisats i kapitel 4 _ ske dels efter genomgången AUS, dels efter genom— gången UOS. I båda fallen skall studentexamen avläggas och i det förra fallet jämväl äldre kursen vid krigsskolan genomgås innan officersutnäm- ning sker.

Kompaniofficerare som på dessa sätt övergår till officersgruppen bör en— ligt utredningens mening bibehålla sin kompaniofficersgrad (fanjunkare) intill dess utnämning i officers grad sker _ således även som elev vid krigsskolan.

Kompaniofficer som övergår till officersgruppen efter genomgången äldre kurs vid krigsskolan inrangeras i den årskurs officerare som samtidigt utexamineras från krigsskolan.

Kompaniofficer som däremot först efter genomgången UOS och avlagd studentexamen utnämns till officer bör inrangeras i den årskurs office— rare, som han skulle ha tillhört, om han —— enligt vad som tidigare sagts _— direkt efter genomgången AUS hade fortsatt sin utbildning till officer. Vill— kor för befordran till kapten framgår av bilaga 16.

Underofficer får kompaniofficers tjänsteställning (fanjunkare) efter ge— nomgången AUS. Tjänsteålder räknas därvid efter utgångsordningen från AUS utan hänsyn till vederbörandes tidigare tjänsteställning som under- officer.

Ändringar i författningar och föreskrifter

Utredningens förslag innebär att föreskrifterna i TjRK _ främst kapitlen 3, 4 och 5 med tillhörande bilagor _ måste omarbetas. Vidare bör i personal- förteckningar och avlöningsbestämmelser (avtal) framdeles tjänster för militär personal benämnas på sätt som utredningen har föreslagit i kapitel 15. Även militärmusikpersonalens tjänster bör ombenämnas (jfr kap. 17).

Härutöver erfordras ändringar i ett flertal författningar och föreskrifter, t. ex. befordrings-, förordnande- och konstitueringsföreskrifter, reservbefäls— kungörelser, föreskrifter rörande personal på reseertat, krigsavlönings— bestämmelser och instruktioner för myndigheter.

Enligt utredningens uppfattning kommer ändringarna att bli av sådan art att Kungl. Maj:t inte med en allmän bestämmelse kan fastställa t. ex. att vad i gällande föreskrifter sägs om underofficerare skall framdeles gälla kompaniofficerare. Utredningens förslag innebär nämligen att under— officersbegreppet bibehålls dels för yrkesbefäl som ny benämning på hit— tillsvarande underbefälsgruppen, dels ingående i gruppbenämningarna värn— plikts- och reservunderofficerare.

Utredningen har inte tagit fram detaljerade förslag till omarbetning av föreskrifter m. 111. Av författningar som måste ändras vill utredningen emel— lertid närmare behandla brottsbalken och värnpliktslagen.

Brottsbalken m. m.

Utredningens förslag till grad— och gruppbenämningar (jfr bilaga 13) samt kategoritillhörighet för vissa personalgrupper (jfr kap. 16 och 17) medför

.eu, mix.—» sae in. —

att brottsbalken21:20 5 och 21:21 å samt kungörelsen den 19 november 1948 om innebörden i rättsligt hänseende av begreppen krigsmakten och krigsman behöver ändras.

På samma grunder torde även ändringar erfordras i militära rättegångs— lagen (t. ex. 13 g och 98 5) samt kungörelsen den 19 november 1948 angåen- de den militära rättsvården (t. ex. 35 5).

Utredningen vill i detta sammanhang erinra om att dess förslag innebär att begreppet regementsbefäl _ liksom f. n. regementsofficer _ skall om- fatta även majorer (motsvarande). Majorsgraden skall emellertid inne- has av de yrkesofficerare som i dagens system är äldre kaptener. Dessa skulle _ om »regementsofficer» ersattes med »regementsbefäl» i gällande militära rättegångslag 12 och 13 55 _ kunna få bestraffningsrätt i disciplin- mål.

En sådan ordning finner utredningen vara riktig och utgöra en logisk konsekvens av den högre målsättning för den obligatoriska utbildningen inom officersgruppen som de nya principerna enligt 1960 års befälsord- ning innebär.

Värnpliktslagen Enligt utredningens mening bör i värnpliktslagen med >>följdförfattningar» (t. ex. inskrivningsförordningen) intas en allmän förklaring att i nämnd(a) författning(ar) med officer, underofficer och underbefäl menas värnplikts- officer, värnpliktsunderofficer resp. värnpliktsunderbefäl. Som utredningen tidigare har framhållit bör nämligen begreppen officer och underofficer för- behållas militär yrkespersonal. Här må också erinras om att med nuvaran- de term underofficer kan i några fall avses värnpliktig kompaniofficer (jfr kap. 17).

Värnpliktsavlöningssystem

Ett genomförande av utredningens förslag om befordringstidpunkter för värnpliktig personal medför behov att överarbeta värnpliktsavlöningskun- görelsens bestämmelser. Vid en sådan överarbetning synes det lämpligt att även för den värnpliktiga personalen häva sambandet mellan lön och tjänste- ställning.

Behov av tjänsteställning bestäms av befälsrätten medan löneförhållanden kan bestämmas av andra faktorer. Det bör finnas utrymme för att t. ex. ge samma avlöning som tillkommer befälsutbildade värnpliktiga åt kvalifi— cerade specialister som inte har behov av tjänsteställning.

De i värnpliktsavlöningskungörelsen angivna penningbidragen bör därför inte knytas till tjänstegradbenämningar utan till andra omständigheter, såsom i första hand tjänstetid som värnpliktig och uppehållen befattning.

De bestämmelser som f. n. gäller för avlöning av civilförsvarspliktiga bör härvid i viss mån kunna tjäna till ledning.

Vissa benämningsfrågor Kadett, flagglmdett

Elever vid krigsskolor och kadettskolor bör fortfarande kunna benämnas kadetter. Benämningen medför dock i utredningens system inte någon sär- skild tjänsteställning. Utredningen förutsätter att kadetten har sergeants eller fänriks (fanjunkares) tjänstegrad. I konsekvens härmed bör benäm- ningen flaggkadett inte längre användas.

Befattningar Med utredningens förslag följer att vid angivning av befattningar (i mobi- liseringstabeller, organisationstablåer o. d.) bör grad- och gruppbenämning— ar utnyttjas med stor försiktighet. Befattningsbenämningar såsom »eldled- ningsofficer», »stabsunderofficer» och »trossfurir» bör endast kunna an- vändas om för befattningen regelmässigt avses officer, underofficer (dvs. yrkesbefäl) resp. furir enligt utredningens förslag. Som ersättning kan ev. sammansättning med begreppet »-befäl» användas åtföljd av nivåangivelse, t. ex. »eldledningsbefäl P».

Som exempel på andra benämningar som kan behöva ändras vill utred— ningen nämna »dagofficer>> _ om jämväl kompani-, reserv- och värnplikts- officerare skall förrätta tjänst som sådan _ liksom »dagunderofficer».

Skolor, kurser Med ombenämning av yrkesunderofficerare till kompaniofficerare följer även att t. ex. arméns underofficersskola (AUS) och truppslagsskola(-kurs) för underofficerare (UOS) samt motsvarande skolor vid armén och flygvap- net bör ges nya benämningar.

Motsvarande gäller även t. ex. den underbefälsskola (UbefS) som ingår som obligatorisk utbildning för underbefälsgruppen dvs. underofficerare i utredningens förslag.

Mässar

Befälsmässarna bör på grund av yrkesbefälsgruppernas ombenämning kal- las officers-, kompaniofficers- resp. underofficersmässar. Enligt utredning- ens uppfattning bör det lämpligen lokalt regleras vilken av mässarna till- fälligt tjänstgörande värnpliktsbefäl skall hänvisas till. Detta kan i många fall vara en fråga om tillräckligt utrymme och ekonomi.

Gradbeteckningar

Som en följd av ett nytt tjänsteställningssystem kan även gällande gradbe- teckningar till uniform behöva ändras. Utredningen har, trots att det inte in- går i dess uppdrag att behandla uniformsdistinktionernas utformning, likväl ansett sig böra framlägga några allmänna synpunkter härpå.

Gradbeteckningar till uniform tjänsteställningens enda utåt synliga tecken bör enligt utredningens mening utformas så att varje tjänste— grad(-klass) (tj änstegradbenämning) motsvaras av en bestämd gradbeteck— ning. Denna bör i princip vara densamma oavsett om bäraren tillhör värn- plikts- eller yrkesbefäl.

Av beteckningar på uniformen bör vidare framgå om bäraren tillhör civil- militär personal och sålunda har begränsad befälsrätt. För civil personal erfordras däremot i utredningens förslag inte gradbeteckningar, men möj- ligen beteckningar som anger tjänstegrupptillhörighet.

KAPITEL 20

Övergången till det föreslagna tjänsteställningssystemet

Tidpunkt för övergången

Ett nytt tjänsteställningssystem enligt utredningens förslag bör genom- föras så snart som möjligt. För detta talar enligt utredningens mening _ utöver det förhållandet att 1960 års befälsordning redan har tillämpats i mer än sex år _ främst två faktorer.

Statsmakterna har år 1966 beslutat om reformer inom värnpliktsutbild- ningen (»VU 60»), vilka har börjat genomföras under innevarande år. För värnpliktiga som sålunda utbildas enligt det nya systemet för värnplikts- utbildning erfordras _ helst redan i år _ nya förordnandeföreskrifter. Så- dana föreskrifter bör baseras på ett reformerat tjänsteställningssystem. Vidare förväntas beslut i år rörande inrättande av en ny reservunderoffi- cersgrupp i enlighet med 1960 års befälsstatsdelegations förslag (j fr kap. 2). Även för personal i denna grupp erfordras bestämmelser om tjänsteställning, vilka likaledes bör grundas på ett nytt system.

Utredningen har emellertid utgått från att överbefälhavaren _ sedan ställning har tagits till utredningens principförslag _ bör få i uppdrag att till Kungl. Maj:t inkomma med ytterligare underlag för detaljerade före- skrifter. Arbetet med detta underlag och med de bestämmelser som över- befälhavaren och försvarsgrenscheferna själva bör meddela bedöms vara så omfattande att en övergång till ett system enligt utredningens förslag inte kan ske innevarande år.

Utredningen finner det i detta sammanhang angeläget att framhålla att övergången till nytt tjänsteställningssystem bör omfatta samtliga utred— ningens delförslag _ med undantag för dem där så särskilt har anmälts och beträffande dessa ske vid en och samma tidpunkt.

Av nämnda anledningar finner utredningen att övergång till det nya systemet torde kunna ske först någon gång _ vid kvartals- eller månads- skifte _ under första halvåret 1968.

Övergångsanordningar

För att övergången till det nya systemet skall bli så smidig som möjligt föreslår utredningen följande övergångsanordningar beträffande tjänste— ställning för den personal som i utredningens förslag skall ha militär eller civilmilitär kategoritillhörighet.

Utredningen erinrar om att personal på reserustat såsom stampersonal bör följa de övergångsanordningar som föreslås för yrkesbefäl.

I följande beskrivning av övergångsanordningarna nämns personal som när det nya systemet skall träda i kraft innehar »högre», »samma» eller >>lägre» tjänstegrad än som avses i det nya systemet. Härvid har utredningen utgått från att tjänstegrad i gällande ordning motsvarar tjänstegrad med samma gradbenämning i det nya systemet. Sålunda innehar exempelvis en aktiv kapten med 12 års tjänst liksom en aktiv sergeant »lägre» tjänstegrad än som avses i det nya systemet (major resp. fanjunkare).

Det bör observeras att nämnda princip för jämförelse uteslutande an- vänds som underlag för en formell beskrivning av övergångsanordningarna. Utredningen vill i detta sammanhang erinra om att dess förslag innebär att tjänstegraderna i de båda systemen rätteligen borde i grova drag jämföras på sätt som framgår av bild 20: 1.

Närmast ekvivalenta Tjänstegrader1 i gällande ordning tjänstegrader1 i utredningens förslag General General Generallöjtnant Generallöjtnant Generalmajor Generalmajor »Överste C 2» Brigadör Överste Överste Överstelöjtnant Överstelöjtnant av 1. graden Major Överstelöjtnant Kapten a. stampersonal Major b. övrig personal Kapten Förvaltare Förvaltare Löjtnant a. stampersonal Kapten b. övrig personal Löjtnant Fanjunkare a. stampersonal Överfanjunkare b. reservanställd personal under 2. tjänstgörings- perioden Rustmästare c. övrig personal Översergeant Fänrik a. stampersonal Löjtnant b. övrig personal Fänrik Sergeant a. stampersonal Fanjunkare b. reservanställd Översergeant c. övrig personal Sergeant Rustmästare Rustmästare Överfurir Översergeant Furir a. stampersonal Sergeant b. övrig personal Överfurir Korpral Furir Vicekorpral Korpral

1 Anges med arméns gradbenämningar . Bild 20: 1

Övergångsanordningarna har utformats dels som allmänna regler, dels som särskilda anvisningar rörande tillämpningen av de allmänna reglerna för vissa grupper av personal.

Allmänmt regler

Följande allmänna regler rörande främst beräkning av tjänsteålder bör tillämpas vid övergången.

Regel 1 : Personal, som _ om systemet hade varit i kraft tidigare _ skulle ha innehaft en högre tjänstegrad(-klass) än f. n., erhåller denna tjänste— l grad(-klass). Tjänsteålder räknas från den dag tjänstegraden(-klassen) skulle ha erhållits enligt det nya systemet.

Regel 2: Personal, som _ i jämförelse med den tjänstegrad(-klass) som avses i det nya systemet f.n. redan innehar

a) samma tjänstegrad(-klass) eller

b) högre tjänstegrad(-klass), bibehåller den innehavda tjänstegraden(-klassen). Tjänsteålder räknas för personal enligt a) från den dag tjänstegraden(-klassen) skulle ha erhållits enligt det nya systemet, för personal enligt b) från den dag det nya systemet träder i kraft.

Personal, som sålunda enligt b) ovan bibehåller innehavd högre tjänste- grad(-klass), kan inte påräkna befordran till ytterligare högre tjänste- grad (-klass) när villkor för befordran till den innehavda tjänstegraden(—klas— sen) sedermera uppfylls.

Yrkesbefäl

Generalspersoner och flaggmän bibehåller innehavd tjänstegrad.

Officerare med tjänstegraden »överste/kommendör, innehavare av tjänst i lönegrad C 2 eller högre lönegrad» erhåller brigadörs/flaggkommendörs tjänstegrad även om vederbörande inte eljest skulle få denna grad enligt det nya systemet. Samma princip tillämpas för urvalsbefordrade officerare i övrigt, dvs. överstar/kommendörer, överstelöjtnanter/kommendörkaptener av 1. graden och majomr/kommendörkaptener av 2. graden som erhåller överstes/kommendörs, överstelöjtnants av 1. graden/kommendörkaptens av 1. graden resp. överstelöjtnants/kommendörkaptens tjänstegrader. .;

Utredningen har förutsatt att överrustmästares/flaggbåtsmans tjänste- grad skall utnyttjas som urvalsgrad för underofficerare (nuvarande yrkes- &; underbefäl) först sedan närmare organisatoriskt underlag har tagits fram. ' Av denna anledning bör utnämning vid övergången äga rum endast i den mån sådant underlag föreligger.

Förslag till anvisningar rörande tjänsteställning för yrkesbefäl i övrigt i vid övergången till det nya systemet framgår av bild 20: 2.

Reservbefäl Pensions- och förtidsavgången personal i reserv F. d. aktiva officerare med mindre än elva års aktiv tjänst behandlas som reservanställd personal. Kaptener/ryttmästare med minst elva års aktiv

Utredningens förslag till tjänsteställningssystem Tjänstegrad1 i gällande ordning Tjänsteålder inom graden räknas Tjänstegradl efter nedanstående grunder Officerare »Överste C 2» Brigadör Från utnämningsdagen (oförändrat) Överste Överste » » » Överstelöjtnant Överstelöjtnant 1.gr » » » Major Överstelöjtnant » » » Kapten med minst 11 års tjänst som officer Major Enligt regel 1 Kapten med mindre än 11 års tjänst som officer Kapten Enligt regel 2 a) Löjtnant med minst 3 års tjänst som officer Kapten Enligt regel 1 Löjtnant med mindre än 3 års tjänst som officer Löjtnant Från dagen för första officersutnäm- ning Fänrik Löjtnant Från dagen för första officersutnäm- ning K ompaniofficerare Förvaltare Förvaltare Från utnämningsdagen (oförändrat) Fanjunkare med minst 7 års tjänst som underofficer Överfanjunkare Enligt regel 1 Fanjunkare med mindre än 7 års tjänst som underofficer Fanjunkare Från dagen för första underofficers— utnämning Sergeant Fanjunkare Från dagen för första underofficers- utnämning Underofficerare Rustmästare Rustmästare Enligt regel 2 Överfurir med minst 14 års tjänst som underbefäl Rustmästare Enligt regel 1 Överfurir med 5—14 års tjänst som underbefäl Översergeant Enligt regel 1 Överfurir med mindre än 5 års tjänst som underbefäl Sergeant Från dagen för utnämning till furir i gällande ordning Furir Sergeant Från dagen för utnämning till furir i gällande ordning

1 Anges med arméns gradbenämningar. ' Bild 20: 2

tjänst bör erhålla majors/örlogskaptens tjänstegrad, varvid tjänsteålder räknas enligt regel 1.

F. (I. aktiva underofficerare ingår i en särskild reservbefälsgrupp, reserv- kompaniofficerare, varvid de som har mindre än sju års aktiv tjänst har fanjunkares tjänstegrad. Fanjunkare (motsvarande) med minst sju års aktiv tjänst erhåller överfanjunkares/flaggjunkares tjänstegrad, varvid tjänsteålder räknas enligt regel 1. "

F.d. underbefäl ingår i reservunderofficersgruppen med rustmästares/ högbåtsmans eller översergeants/flaggsergeants tjänstegrad.

Reservanställd och värnpliktsavgängen personal i reserv För reservofficerare sker med utredningens förslag till tjänsteställnings- system inte några förändringar som påkallar särskilda övergångsanord— ningar.

För reservunderofficerare bör däremot gälla att dessa ges översergeants/ flaggsergeants och rustmästares/högbätsmans tjänstegrader. Utredningen finner det emellertid skäligt att de reservunderofficerare som redan innehar fanjunkares grad får behålla denna. Sålunda övergångsvis kvarstående fan- junkare i reservunderofficersgruppen räknar tjänsteställning efter alla kom- paniofficerare, reservkompaniofficerare och värnpliktiga kompaniofficerare.

Möjlighet bör finnas att efter prövning i varje särskilt fall medge att re— servanställd underofficer vars krigsanvändbarhet anses jämställd med f.d. aktiv underofficers förs till reservkompaniofficerare.

Tjänsteålder räknas för all reservanställd och värnpliktsavgången per- sonal i reserv från utnämningsdatum i innehavd tjänstegrad i reserven.

Värnpliktsbefäl För värnpliktsbefälet innebär utredningens förslag inte andra förändringar än att värnpliktiga fanjunkare (motsvarande) i princip borde erhålla över- sergeants/flaggsergeants tj änstegrad samt att furirer skall erhålla över- furirs/flaggfurirs, korpraler furirs och vicekorpraler korprals tjänstegrad. I likhet med vad som tidigare har föreslagits för reservunderofficerare bör emellertid de värnpliktiga underofficerare som redan innehar fanjunkares grad vid övergången få behålla denna och räkna tjänsteställning efter öv- riga fanjunkare. De skall dock fortfarande tillhöra gruppen värnplikts— underofficerare.

Redan i samband med att det nya systemet träder i kraft hör möjlighet beredas värnpliktiga underofficerare att inträda i reservunderofficersgrup- pen.

Värnpliktsbefäl som avgått från aktiv tjänst hänförs efter särskild pröv- ning till den befälsgrupp och den tjänstegrad som svarar mot krigsanvänd- barheten. Möjlighet bör finnas till utnämning i tjänstegrad enligt de princi— per som anmälts för förtidsavgången personal i reserv. Utredningen vill i i detta sammanhang erinra om att i ett fullständigt genomfört nytt tjänste- ställningssystem bör f. d. kompaniofficerare som inte inträtt i reserv redo- visas som värnpliktiga kompaniofficerare (jfr kap. 17).

Civilmilitär-personal Civilmilitär personals tjänsteställning bör vid övergången till det nya syste- met regleras efter samma principer som för motsvarande militär befäls- personal (jfr kap. 16).

Systemets slutliga genomförande

De övergångsanordningar som utredningen har föreslagit i detta kapitel medför inte ett i egentlig mening slutligt genomförande av det nya syste- met. Med övergången följer nämligen en viss överrepresentation i vissa tjänstegrader(-klasser) i förhållande till utredningens förslag. Sålunda före- slås i övergångsanordningarna _ förutom undantagen för dagens reserv- fanjunkare och värnpliktiga fanjunkare _ att t. ex. i princip alla regements- officerare och dessas vederlikar generellt erhåller ekvivalenta tjänstegrader (—klasser) i det nya systemet utan hänsyn till befattningarnas föreslagna nivåtillhörighet.

Vid tjänsteställningsbefordran efter dagen för Övergången bör dock de regler som utredningen har föreslagit följas utan undantag motiverade av återblickar på det lämnade, f. n. gällande, systemet. Föreskrifter rörande det nya systemet bör så utformas att intill dess erforderlig kompetensgivande obligatorisk utbildning eller annan befordringsutbildning anordnas i full utsträckning medges fortfarande i förekommade fall dispens från kravet på genomgången sådan utbildning.

KAPITEL 21

Sammanfattning

Utredningsdirektiven

I utredningsdirektiven fastställs att 1960 års befälsordning skall läggas till grund för utredningens överväganden. Härutöver ges vägledande principer, vilka kan sammanfattas i följ ande sex punkter.

1. Ett logiskt sammanhang mellan uppgifterna i krigsorganisationen och tjänsteställning bör åstadkommas.

2. De tre aktiva befälsgruppernas speciella kompetens bör beaktas.

3. Tillbörlig hänsyn måste tas till reservbefälets och det värnpliktiga befälets speciella förhållanden.

4. Problem, som visat sig uppkomma i samband med svensk befälsperso- nals tjänstgöring utomlands, bör beaktas.

5. De nuvarande aktiva underofficerarna skall benämnas kompanioffice- rare.

6. Eventuella nya tj änstebenämningar inom den nuvarande underofficers- gruppen bör sökas i nära anslutning till för gruppen gällande benämningar.

Grunder (kap. 1—8)

Utredningen konstaterar inledningsvis (kap. 1) att tjänsteställning, varmed jämlikt TjRK förstås den inbördes turordningen i tjänsten, idag är främst ett hjälpmedel att i vissa fall efter generella regler bestämma rätt och skyl- dighet att ta befäl i oförutsedda situationer, men även kan vara ett visst psykologiskt stöd för mindre rutinerat befäl i krigsorganisationen.

Som bakgrund till sitt arbete har utredningen ingående studerat gällande ordning _ i några avseenden även i ett historiskt perspektiv _ beträffande tjänsteställning för krigsmaktens personal och därmed sammanhängande frågor, såsom personalens indelning i personalkategorier, dess befälsrätt och tjänstegrader (-klasser, -grupper), regler för bestämning av tjänsteställning (kap. 2) samt formerna för befordran, förordnande och konstituering (kap. 3).

Här må endast erinras om att

för stampersonal sker befordran till högre tjänstegrad(-klass) i regel när mot graden svarande tjänst har blivit vakant;

:= . am.-z

r nu.—. .-: .

i

för reservpersonal, värnpliktig personal m. fl. sker befordran/förord- nande i högre tjänstegrad(-klass) i princip när kompetensgivande utbild- ning (tjänstgöring) har genomgåtts ( fullgjorts) ; samt att

vid beredskapstillstånd o. (1. kan vid behov och i viss utsträckning kon- stituering ske i en mot krigsbefattningen svarande ( lägsta) tjänstegrad (-lclass) (kap. 3).

Utredningen konstaterar (kap. 2) att den ojämförligt största delen av krigsmaktens personal _ värnpliktiga, krigsfrivilliga m. fl. _ avlönas efter särskilda föreskrifter, vilka inte innehåller direkta motsvarigheter till den aktiva personalens lönegrader. Det är därför enligt utredningens mening inte möjligt att basera ett generellt gällande tjänsteställningssystem på löne- sättningen för den aktiva personalen.

Av väsentlig betydelse för utredningens överväganden har varit arméns befälsordning av år 1960 (kap. 4), gällande befälssystem vid marinen och flygvapnet (kap. 5) samt motsvarande anordningar för civilmilitär och civil personal (kap. 6). Av största intresse har därvid varit personalens uppgifter i främst krigsorganisationen samt inriktning, omfattning och inpassning av den utbildning som anses erforderlig för att göra befattningshavarna läm— pade att bestrida uppgifterna.

Arméns befälsordning har i utredningsarbetet spelat den mest framträ- dande rollen, eftersom den genom 1960 års befälsbeslut fått en systematisk och konsekvent utformning, medan däremot utredning rörande marinens och flygvapnets motsvarigheter fortfarande pågår.

1960 års befälsbeslut innebär, jämfört med befälssystem av äldre datum, en allmän höjning av det aktiva yrkesbefälets kompetens. Yrkesbefälets obligatoriska utbildning har getts ökad omfattning och vidgat innehåll med hänsyn till att personalen regelmässigt skall utnyttjas i mer kvalificerade krigsbefattningar än tidigare. Även reservofficersutbildningen har _ med bibehållen målsättning —— getts ökad längd och större omfång. Krigsanvänd- ningen av värnpliktsbefälet är enligt befälsordningen oförändrad. Statsmak— ternas beslut är 1966 rörande värnpliktsutbildningen (VU 60) innebär främst en effektivisering av det värnpliktiga befälets utbildning inom ramen för gällande krigsuppgifter.

Här må också erinras om 1960 års befälsstatsdelegations förslag om att skapa en för kvartermästaruppgifter avsedd reservunderofficersgrupp. Det förutsätts därvid att pensions- och förtidsavgångna aktiva underofficerare bildar en särskild reservbefälsgrupp (kap. 4).

Som underlag för internationella jämförelser har utredningen studerat vissa förhållanden, såsom personalindelning, gradbenämningar, befordrings- förhållanden m. m., inom utländska krigsmakter (kap. 7 och bilagorna 3— 10).

Av de brister som utredningen funnit i gällande tjänsteställningssystem (kap. 8) kan huvuddelen i grova drag hänföras till att det i väsentliga

stycken saknas ett klart uttalat samband mellan befattning (befälsuppgif— ter) och tjänsteställning (tjänstegrad, -klass, -grupp). Härigenom överens— stämmer i många fall inte den rätt och skyldighet att ta befäl, som åligger befattningshavaren till följd av hans tjänsteställning, med den befälsrätt (och -sky1dighet) som av främst organisatoriska skäl borde vara förenad med befattningen.

Utredningens förslag (kap. 9—20 ) Vägledande principer (kap 9—10) Inom ramen för sina direktiv föreslår utredningen följande vägledande principer (kap. 9) som utgångspunkter för överväganden.

Mot bakgrund av dess betydelse som hjälpmedel vid bestämning av befäls— rätten bör tjänsteställningen ge uttryck för varje krigsmans relativa för— måga _ kompetens att utöva befäl.

Chefsbefattningar och vissa huvudtyper av befattningar i främst krigs- organisationen _ tgpbefattningar _ bör med ledning av den befälsrätt som är organisatoriskt knuten till dem grupperas i nivåer kompetensnivåer. Mellan typbefattningar inom samma kompetensnivå kan finnas sådana nyansskillnader i befälsrätt att även en skiktning inom nivån i vissa fall erfordras.

Om mot varje kompetensnivå eller _ beroende på eventuell skiktning inom nivån _ mot varje typbefattning svarar en bestämd tjänstegrad bör ett klart samband mellan befälsrätt och tjänsteställning kunna åstadkom— mas. Ett sådant samband medför att lönesättning och tjänsteställning be- traktas som två skilda företeelser. Lönesättning kan förhandlingsvägen ske efter olika faktorer som inte har samband med behovet av befälsrätt. T jäns— teställning påverkas enbart av befälsrätten.

Till typbefattningar inom vissa kompetensnivåer anordnas en befattnings- inriktad utbildning, som är obligatorisk för all personal inom samma be- fälsgrupp _ kompetensgivande obligatorisk utbildning. Militär personal som omfattas av sådan utbildning bör erhålla tjänstegrad när kompetens har uppnåtts för krigsplacering i den mot graden svarande typbefattningen. Annan militär personal (urvalsbefordrad personal) bör erhålla tjänstegrad när placering _ efter särskild kompetensförklaring (befordringsberedning o. d.) _ i en mot graden svarande befattning sker.

Följande kompetensnivåer föreslås (kap. 10). Högre chefer (nivå H) omfattande försvarets högsta militära befattningar, i stort motsvarande befattningarna för dagens generalspersoner och flagg- mån;

Regementschefsnivån (nivå R), omfattande regementschefer, flottilj- chefer, chefer i lägre regional instans m. fl.;

Fredsbataljonschefsnivån (nivå F), till vilken bör höra utbildningsbatal-

, MPL-mL

..m.am._—._—.__...P-.._ . _ å ._..|. . u

jonschefer och andra befattningshavare som närmast under regementschef (motsvarande) har ansvar för verksamhet vid förbandet;

Bataljonschefsnivån (nivå B), till vilken hänförs befattningar bataljons- chef och ställföreträdande bataljonschef i krigsorganisationen samt därmed jämförliga befattningar;

Kompanichefsnivån (nivå K ), omfattande befattningar som kompanichef och ställföreträdande kompanichef och liknande befattningar i krigsorga— nisationen;

Plutonchefsnivån (nivå P) för krigsorganisationens befattningar som plutonchef och liknande;

Troppchefsnivån (nivå T), till vilken hänförs befattningar som chefer för avdelning inom krigsorganisationen mindre än pluton men större än grupp. Sådana avdelningar benämns stundom »tropp» eller »tross». Huvuddelen av befattningarna i nivå T utgörs dock av plutonchefs ställföreträdare-, kom— panikvartermästare- och stabsunderofficersbefattningar; samt

Gruppchefsnivån (nivå G), omfattande krigsorganisationens befattningar som gruppchef och gruppchefs ställföreträdare.

I nivåerna H, B och F råder i väsentliga stycken stor överensstämmelse mellan befattningar i krigsorganisationen och dem i fredsorganisationen. Systemet för urvalsbefordran är emellertid främst knutet till fredsbefatt- ningar, varför tjänsteställning för personal i nämnda nivåer behandlas ut- ifrån i första hand fredsorganisationen. I nivåerna B_G baseras övervägan- dena däremot huvudsakligen på krigsorganisationen.

Tjänsteställning för militär personal (kap. 11—15)

Följande nya gradbenämningar föreslås, nämligen brigadör, flaggkommen— dör, överstelöjtnant av 1. graden, örlogskapten, överfanjunkare, överrust- mästare, flaggbåtsman, översergeant och flaggsergeant. En sammanställ- ning av dessas och övriga tj änstegraders inpassning samt av grupp- och nivå- benämningar framgår av bilaga 13.

Tjänstegraderna bör principiellt knytas till befattningar. Sålunda anger utredningen vilka befattningar som skall medföra generals, generallöjtnants och generalmajors (motsvarande) tjänstegrader (kap. 13) liksom brigadörs och överstes (motsvarande) tjänstegrader (kap. 12). För övriga befatt- ningar anges principer för nivågruppering och skiktindelning och därmed indirekt även tj änstegrad.

Tjänsteställningen för militär personal i nivåerna B_G (kap. 11) bygger huvudsakligen på en inventering och värdering sinsemellan av befälsgrup- pernas typbefattningar i krigsorganisationen. Hänsyn tas emellertid också till gradbehov av andra än krigsorganisatoriska skäl, såsom t. ex. i samband med frivillig befälsutbildning för värnpliktsbefäl.

Om organisatoriskt underlag kan tas fram rörande till vilka befattningar

i fredsorganisationen för underofficerare (dagens yrkesunderbefäl) som ur— valsbefordran bör ske, bör en tjänstegrad överrustmästare/flaggbåtsman inrättas för detta ändamål.

I den av 1960 års befälsstatsdelegation föreslagna reservunderofficers- gruppen bör tjänstegraderna vara översergeant/flaggsergeant och rustmäs- tare/högbåtsman.

I nivå F (kap. 12) finns f.n. inte organisatoriskt betingade motiv för mer än en tjänstegrad. Gällande traditionella delning i två tjänstegrader bibehålls emellertid som ett värdefullt led i en urvalsprocess för befordran till överste/kommendör.

Beträffande tjänsteställning för generalspersoner och flaggmän (kap. 13) redogör utredningen utöver för sitt förslag även för ett alternativt exempel. En väsentlig princip är i både utredningens förslag och »reservalternativet» att all personal i samma typbefattning (t. ex. militärbefälhavare) mot bak- grund av befälsrättens omfattning bör ha samma tjänstegrad.

För bestämning av tjänsteställning bör följande huvudregler gälla (kap. 11).

Tjänsteställning för befäl med olika tjänstegrad bestäms av tjänstegra— dernas ordningsföljd (bilaga 13), varvid högre tjänstegrad medför högre tjänsteställning.

Tjänsteställning för befäl med samma tjänstegrad bestäms efter tjänste— åldern räknad från utnämningsdatum i graden, varvid högre tjänsteålder medför högre tjänsteställning, dock att värnpliktigt befäl alltid räknar tjänsteställning efter fast anställt befäl i samma tjänstegrad samt att kapte— ner på aktiv stat alltid räknar tjänsteställning före övriga kaptener och överfanjunkare (motsvarande).

Befälsgrupperna ges följande benämningar (kap. 14). Yrkesbefäl: officerare, kompaniofficerare och underofficerare ; Reservbefäl: reservofficerare och reservunderofficerarel; samt Värnpliktsbefäl: vårnpliktsofficerare, värnpliktsunderofficerare och värn- pliktsunderbefälz.

För att i skilda sammanhang (i reglementen o. d.) underlätta angivning av personal med likartade kvalifikationer införs särskilt benämnda befälsnivåer (kap. 14). Dessa är generalspersoner (flaggmän), regements- befäl, kompanibefäl, troppbefäl och gruppbefäl.

Till följd av föreslagen åtskillnad mellan tjänsteställning och lön bör begreppet befordran (kap. 15) avse två från varandra skilda åtgärder: t jäns- tetillsåttning och tjänsteställningsbefordran.

Tjänstetillsättning, dvs. tillsättning av lönegradsplacerade tjänster enligt personalförteckningar o. d., berör endast stampersonal. Tjänsterna bör i

1 Pensions- och förtidsavgångna kompaniofficerare som inträtt i reserv bör utgöra en särskild grupp: reservkompaniofficerare (kap. 17). 2 F. d. kompaniofficerare bör redovisas som värnpliktiga kompaniofficerare (kap. 17).

-*-h' ama—MWc-ua. -..—.m=-=W.

fortsättningen inte benämnas med militära tjänstegrader utan med befatt- ning eller gruppbenämning.

Genom tjänsteställningsbefordran, som berör samtliga befälsgrupper, ut— nämns vederbörande till en viss tjänstegrad. Sådan utnämning sker för yrkes- befäl i personalkår och för reservbefäl i personalkårs reserv.

För viss tid eller viss tjänstgöring —— främst i samband med utlands- kommendering —— bör fortfarande möjlighet finnas att tillägga högre tjänstegrad.

Urvalsbefordran bör liksom hittills ske efter prövning i befordringsbe- redning. Befordringsberedningar bör även finnas för bedömning av kompa- niofficerares och underofficerares lämplighet för urvalsbefordran (till för- valtare resp. överrustmästare/flaggbåtsman). Annan tjänsteställningsbe- fordran än urvalsbefordran bör ske sedan vissa kompetensvillkor beträf— fande utbildning, tjänstgöring och tjänstetid uppfyllts (kap. 15 och bi— lagorna 14—16). De levnadsåldrar vid vilka befordran kommer att ske vid normal utbildningsgång framgår av bilaga 17.

Med utredningens förslag till tjänsteställningssystem bortfaller i princip grunderna för gällande ordning rörande konstituering vid mobilisering. Vid beredskapstillstånd och krig bör erforderlig gradbefordran normalt ske i form av utnämning. Villkoren för gradbefordran bör nämligen utformas mot bakgrund av att kompetens för krigsbefattning kan nås dels —-— normalt genom fredsmässig utbildning/tjänstgöring, dels genom under krig eller långvarig beredskap förvärvad erfarenhet.

Tjänsteställning för civilmilitär och civil personal (kap. 16—17) Grundläggande för befattningars kategoritillhörighet bör vara befälsrättens omfattning (kap. 16). Frågan rörande indelning av krigsmaktens personal bör tas upp och utredas i ett vidare sammanhang. I avvaktan härpå föreslår utredningen vissa modifieringar i gällande ordning.

Civilmilitär bör sådan befattning vara med vilken organisatoriskt följer en i jämförelse med militär personal något begränsad befälsrätt. Endast personal som genomgått härför erforderlig befälsutbildning bör ges civil— militär kategoritillhörighet. Genom tjänsteställningsbefordran tilldelas civil- militär personal tjänsteklasser, som benämns efter de militära tjänstegra- derna.

Samband mellan tjänsteklass och befattning nås genom att de senare grupperas i funktionsnivåer som motsvarar kompetensnivåerna för militär personal. .

Civilmilitär personals tjänsteställning _— villkor för befordran m. m. bör så nära som möjligt ansluta till vad som föreslås för motsvarande militär personal.

Kategorin civil personal (kap. 16) omfattar befattningar med vilka förenas

en starkt begränsad befälsrätt utan krav på militär befälsutbildning. Pla- cering i civil befattning sker uteslutande med hänsyn till »civila» kvalifika- tioner (dvs. specialistutbildning inom visst fackområde). Tjänsteställning erfordras inte för civil personal.

Civil personal hänförs till fyra tjänstegrupper. Någon skiktning av be— fattningarna inom tjänstegrupperna bör inte förekomma. Tjänstegrupperna ar:

Tjänstegrupp 1 (TG 1) = Civil personal likställd med militär och civil- militär personal i nivå B och högre;

Tjänstegrupp 2 (TG 2): Civil personal likställd med militär och civil- militär personal i nivåerna K och P;

Tjänstegrupp 3 (TG 3) = Civil personal likställd med militär och civil— militär personal i nivå T; samt

Tjänstegrupp !; (TG 4) : Civil personal likställd med militär och civil- militär personal i nivå G och meniga.

Till civil personal bör höra _ förutom auditörer, själavårdspersonal, per- sonalvårdspersonal, psykologer, stabsredaktörer, post- och telepersonal som f. n. är civil personal — även apotekare, veterinärer och tandläkare (kap. 16) samt musikpersonal (kap. 17).

Flygvapnets flottiljpolispersonal, som f. n. är civilmilitär, bör ges mili— tär kategoritillhörighet (kap. 16).

Övriga frågor (kap. 18—20) Svenska gradbenämningar bör inte översättas till danska, finska eller norska benämningar (kap. 18). Av bilaga 20 framgår vilka tjänstegrader i Danmark, Finland och Norge som de svenska graderna skall anses motsvara samt hur de senare skall översättas till tjänstegrader i Amerikas förenta stater, Frankrike, Schweiz, Sovjetunionen, Storbritannien, Västtyskland och Österrike.

Svenska nivåbenämningar (befälsnivåer) bör inte översättas. Gruppbe- nämningarnas översättning till engelska, tyska, franska och —— om så er- fordras —— finska samt deras motsvarigheter i Danmark och Norge fram— går av bilaga 19.

Utredningens förslag till tjänsteställningssystem medför behov av omar— betning av TjRK _ främst kapitlen 3—5 och ändringar i bl. a. brotts— balken, värnpliktslagens följdförfattningar, befordrings-, förordnande- och konstitueringsföreskrifter, reservbefälsförfattningar, föreskrifter rörande personal på reservstat, krigsavlönings- och värnpliktsavlöningsbestämmel— ser samt instruktioner för myndigheter. Vidare kan vissa befattningsbe- nåmningar — av typen stabsunderofficer benämningar på vissa skolor och på mässar samt gradbeteckningar behöva ändras (kap. 19).

Övergång till nytt tjänsteställningssystem (kap. 20) bör, efter ytterligare

bearbetning i de centrala staberna, kunna ske någon gång under första halvåret 1968. När systemet träder i kraft bör det omfatta samtliga utred- ningens delförslag.

Utredningens förslag till generella övergångsanordningar medför till en början en viss överrepresentation i vissa tjänstegrader(—klasser), som emel- lertid efter hand elimineras. Vid tjänsteställningsbefordran efter det syste- met har trätt i kraft bör nämligen de regler som utredningen har föreslagit följas utan undantag motiverade av återblickar på f. n. gällande ordning.

Utredningens förslag omfattar i många stycken endast principer för hur tjänsteställningen bör regleras. Utredningen har därvid utgått från att —— sedan ställning tagits till utredningens principer —— överbefälhavaren bör få i uppdrag att inkomma med ytterligare underlag för detaljerade föreskrifter.

Till de större frågor som sålunda bör bearbetas genom överbefälhavarens försorg hör bl. a.

tillämpningen vid marinen och flygvapnet av utredningens principer för nivåindelning (kap. 10),

befattningar som bör besättas med urvalsbefordrade officerare (kap. 12), preciserade minimifordringar för urvalsbefordran inom samtliga för- svarsgrenar och personalkårer (kap. 12),

nivågruppering av civilmilitära befattningar och villkor för tjänsteklass- befordran (kap. 16) samt

till vilka tjänstegrupper (TG 1—4) som civila befattningar bör hänföras (kap. 16).

Bilagor

Svenska militära gradbenämningar 1 äldre tider ]. Tjänstegradernas benämningar vid infanteriet 1500-talet | 1600—talet | 1700-talet |

1800-talet | 1900—talet

lllllllllllll|IIl|l|||l|||l

Fältmarskalk

General

Illlllllll

Generallöjtnant

Överste (hövitsman) och Fältöverste | Generalmajor

| (Fält- och Regements-) Överste

Överste(ns)löjtnant

Reg.vaktm. Major

(Premiär-, Sekund-, Tredje) Major

Regementskvartermästare

Hövitsman | Kapten | Förste kapten

Kapten

Kaptenlöjtnant | Stabskapten | Andre kapten

(Hövitsmannens) Löjtnant Andr

Fänrik

(Fanj unkare)

Fältväbel Fältväbel

Förste löjtnant

Löjtnant e löjtnant

| Underlöjtnant &

Fk

Fanj unkare

Vaktmästare Sergeant

(Fänrikens löjtnant), Förare

(Furerare), Furir

Rustmästare

Sergean t Sergeant

Furir

Befälsman,

Kvartermästare __ Korpral

Distinktionskorpr. | Furir

Underkvarterm.

Överrotemäst. Rotemästare (och underrotemästare) Vicekorpral

2. Tjänstegraderna.benämningar vid flottan

1500—talet | 1600-talet |

1 700-talet 1 SOG-talet 1 900-talet

|||||||||,|||||4||

Amiral

Illllllll

. Vice- Underamlral | amir. |Amirallöjtnant| Viceamiral

Major | Schoutbynacht | Konteramiral

Kommendör

| Överste

| Kk 1. kl | Kommendör

Hövitsman | Kapten

Amlrali- tets- Komm.- kapten | kapten| Överstelöjtnant

Komm.— | Kk 2. kl |kapten | Kommendörkapten 1. gr

Underkapten '

Löjtnant . — | Överlöjtnant

Fänrik | Underlöj tnant

Skepps- kapten | Kapten | Major

| Kapten | Kommendörkapten 2. gr

Kaptenlöj tnant | Kapten

Kapten- | Kn 2. kl | löjtn. | Kapten

Löjtnant

| Premiärlöjtn. | Löjtnant

Löjtnant

Under— Ult

Fänrik | löjtn. | Sekundlöjtn. | Underlöjtnant

Fk

Flaggjunk. Över- Flaggstyr-

Kgl. Flaggstyrman o. d.

--------------------------------------- Överskeppare, (Över—)Styrman, Arklimäst. (sedermera Konstapcl)

man 0. d. | Flaggunderofticer

styr- man Överstyrman

Skeppare, Hög-

båtsman och Underskeppare, Medelstyrman, Konstapelsmather(-mått)

0- d- 0. d. |1 Underofficer 2. gr

| Understyrman o.d.] ” |

Styrman

Högbåtsman, Lärstyrman Högbåtsmansmather(-mått)

1 Underofficer 2. gr. * Underofficer 3. gr.

Underofficerskorpral | "

Korpral

a.m.—M.Mmp—f .— __.”-

229 BILAGA 2 Schematisk sammanställning av beräknade levnadsåldrar, vid vilka

kompetens för krigsplacering uppnås vid normal utbildningsgång enligt 1960 års befälsordning

LEV" Aktivt Aktiv nads- ålder ubef uoff

Aktiv officer Resotf Vpl off Vpl uoff Vpl ubef

(kompadj. (.spectjg f.d. uoff

_ o.d.itred) ifred) medUOS nol'malt

40

39 _ (Tidigast: 38 batch kapten fanjunkare)1 37 ' _ kompch 36

35 —- batch 34

33

32 kompch

_ ti 31 (s )

30

29 kompch

(Tidigast: löjtnant sergeant)1 kompch kompch :

26 kompkvm plutch stf stf

23 batadj

22 (pl utch) plutch

_ |

21 plutch stf (plutcli pluteh __ ! stf) stf o. d. 20 grpch ___—| grpch | _ |

Enligt gällande förordnandeföreskrifter.

p..

Befälsgrupperna klassificerade som motsvarigheter till grupper enligt hävdvunnen svensk indelning

BILAGA 3

Militära yrkesbefälsgrupper i vissa länder

Land och försvarsgren

»Officersgrupp»

oUnderofficersgrupp»

med »officers status» | utan rofficers status»

:Underbefälsgrupp»

»Manskapsgrupp»

AMERIKAS FÖRENTA STATER . armé och flygvapen. . .

flotta..... .....

Officers

Warrant Officers

Limited Duty Officers

(Warrant Officers) Non Commissioned Officers

»

Enlisted

Men

DANMARK samtliga . . ..

Officer'er

Specialotficerer

Ovrige betalingsmaend

Menige

FINLAND samtliga ......

Officerare

Underofficerare

Manskap (korpraler) .

FRANKRIKE samtliga . Officiers

Sous-Officiers

Troupe

NORGE armé och flygvapen.. . marin .......... . . . . . . .

K-befal K-befal

B—befal (Bransj e-) Bransjebefal

Sersj antbefal Kvartermestre

Menige (korporaler) Menigo (konstabler)

SCHWEIZ..............

Offiziere

Unteroffiziere

Soldaten (Gefreite)

'SOVJETUNIONEN samtliga

Officerare

Underofficerare

Manskap (Gefreite)

STORBRITANNIEN armé och flygvapen. . .

flotta ........ . ..... . . .

Officers

Warrant Officers

Special Duty Officers

Non Commissioned Officers )

.Other Hanks»

VÄSTTYSKLAND samtliga

Offiziere

Unteroffiziere mit Portepee

Unteroffiziere ohne Portepee

Mannschaf ten (Gefreite)

ÖSTERRIKE. . . . . . .....

Offiziere

Unteroffiziere

Chargen

Kolumn nr

BILAGA 4

Militära gradbenämningar i vissa länder

Amerikas förenta stater

U S ARMY U S AIR FORCE

U S NAVY

General of the Army General

General of the Air Force

Lieutenant general Major general

Fleet admiral Admiral Vice admiral Rear admiral1

& Brigadier general Rear admiral' (Com- .g modore) % Colonel Captain Lieutenant colonel Commander Major Lieutenant commander Captain Lieutenant

First lieutenant Second lieutenant

Lieutenant junior grade Ensign

Chief warrant officer grade 4 Chief warrant officer grade 3 Chief warrant officer grade 2 Warrant officer grade 1

Officers

Non Commissioned Warrant

Officers

Sergeant major First sergeant Master sergeant Sergeant first class Staff sergeant Sergeant Corporal

Chief master sergeant Senior master sergeant Master sergeant Technical sergeant Staff sergeant Airman first class

Master chief petty officer Senior chief petty officer Chief petty officer Petty officer first class Petty officer second class Petty officer third class

Private first class Airman second class Seaman

1 »Upper half». ** »Lower half», kommer möjligen att benämnas Commodore.

Danmark HEREN FLYVEVÅBNET SOV/ERNET & & General Admiral å Generallejtnant Viceadmiral E Generalmajor Kontreadmiral .E Oberst Kommandor 3 Oberstlejtnant Kommandorkaptajn % Major Orlogskaptajn go Kaptajn Kaptajnlojtnant E Premierlojtnant | Flyverlejtnant af 1. grad1 Solojtnant af 1. grad1 3 Overfenrik2 Overfenrik2 55 Lejtnant, Fem-ik Flyverlejtnant af 2. grad, Solejtnant af 2. grad, 0 — FenrikS Fenrikz Seniorsergent af 1. grad Ovrige Seniorsergent af 2. grad befalings- Oversergent maand Sergent Korporal - Overkonstabel Menlge Konstabel 1 Specialofficerer benämns endast Flyver- resp. Salojtnant. ” Specialofficersgrad. Finland LANT- OCH LUFTSTRIDS- KRAFTERNA SJÖSTRIDSKRAFTERNA General (Kenraali) Amiral (Amiraali) Generallöjtnant (Kenraaliluntnantti) . Viceamiral (Vara—amiraali)

Generalmajor (Kenraalimajuri) Konteramiral (Kontra-amiraali)

(Miehistö)

A Överste (Eversti) Kommodor (Kommodori)

& 75 Överstelöjtnant (Everstiluutnantti) Kommendör (Komentaja)

H 0

å %. Major (Majuri) Kommendörkapten 8 €. (Komentaj akapteeni)

Kapten (Kapteeni) Kaptenlöjtnant (Kapteeniluntnantti) Premiärlöjtnant (Yliluutnantti) Löjtnant (Luutnantti) Fänrik (Vänrikki) Underlöjtnant (Aliluutnantti)

Militärmästare (Sotilasmestari)

% A Överfältväbel (Ylivääpeli) Överbåtsman (Ylipursimies)

:.. =!

%; % Fältväbel (Vääpeli) Båtsman (Pursimies)

”5 o.

ä & Översergeant (Ylikersantti)

;: 4 :) V Sergeant (Kersantti) Undersergeant (Alikersantti)

Manskap Korpral (Korpraali) Övermatros (Ylimatruusi)

*m__—_

Frankrike ARMEE DE TERRE ARMEE DE L'AIR ARMEE DE MER Maréchal Général d'Armée Général d'Armée Amiral Aérienne General de Corps d'Armée General de Corps Vice-Amiral d'Escadre d'Armée Aérienne Général de Division General de Division Vice-Amiral m Aérienne = Général de Brigade Général de Brigade Contre-Amiral E Aérienne % Colonel Capitaine de Vaisseau Lieutenant—Colonel Capitaine de Frégate Commandant1 Capitaine de Corvette Capitaine Lieutenant de Vaisseau Lieutenant Enseigne de Vaisseau 131'e classe Sous-Lieutenant Enseigne de Vaisseau 2eme classe ” Aspirant= Aspiranti E Adjudant-Chef Maitre Principal å Adjudant Premier Maitre ”5 Sergent-Major _ &, Sargent-Chef Maitre % Second Maitre 101"?— classe w Sergent Second Maitre 29"!e classe Tr Dup e Caporal-Chef Quartier-Maitre lete classe, Caporal Quartier-Maitre game classe

1 Chef de Bataiilon, Chef d'Escadron vid vissa truppslag. = För elev i officersutbildning.

Norge HIEREN LUFTFORSVARET SJGFORSVARET General Admiral Generalleytnant Viseadmiral ,_ Generalmajor Kontreadmiral 2 Oberst I, Brigader1 Kommandor I _; Oberst 11 Kommandar 11 'å' Oberstlaytnant Kommandorkaptein Major Orlogskaptein Kaptein Kaptein, Vingkaptein2 Kapteinlaytnant Loytnant Loytnant, Vinglaytnant= Loytnant Fenrik Fenrik Sersjant- Stahssersjant Flaggkvartermester befal Oversersjant | Vingsersjant Kvartermester I. klass Sersjant Kvartermester II. klass . Korporal Konstabel I. klass Memge Visekorporal Konstabel II. klass

1 Gradbenämning som kan användas för viss överstebefattnin

gränser.

2 Särskild gradbenämning för viss specialistpersonal.

g i NATO-tjänst utom rikets

ARME- och FLYGSTRIDS- . KR AFTERN A MARINSTR IDSKRAFTERINA Marskalk av Sovjetunionen ggggkmågkalk mmm] Armégeneral v Generalöverste Amiral E Generallöjtnant Viceamiral 3 Generalmajor Konteramiral E Överste Kapten av 1. rangen O Överstelöjtnant Kapten av 2. rangen Major Kapten av 3. rangen Kapten Kaptenlöjtnant Äldre löjtnant Löjtnant Yngre löjtnant Äldre underofficer (Äldre) Underofficer Äldre sergeant Äldre underbefäl Underofficerare Sergeant Underhefäl av 1. klass Yngre sergeant Underbefäl av 2. klass Gefreiter Äldre matros

1 Gradbenämningar i fri men nära originalet liggande översättning.

Storbritannien

ARMY ROYAL NAVY ROYAL AIR FORCE

Field-Marshal General Lieutenant-General Major—General

Admiral Vice-Admiral Rear-Admiral Admiral of the Fleet Marshal of the B.A.F. Air Chief Marshal Air Marshal Air Vice Marshal

v: ä Brigadier Commodorel Air Commodore E Colonel Captain Group Captain O Lieutenant-Colonel Commander Wing Commander Major Lieutenant-Commander Squadron Leader Captain Lieutenant Flight Lieutenant Lieutenant Sub-Lieutenant Flying Officer Second Lieutenant (Acting Sub-Lieutenant) Pilot Officer Warrant Officer Class I Warrant Officer, Master Warrant Technician Officers Warrant Officer Class II va 2 % Staff Sergeant Chief Petty Officer Flight Sergeant, Chief _:2 Technician & Sergeant Petty Officer Sergeant, Senior % & Technician U 3 Corporal Leading Seaman Corporal, Corporal & E Technician Z 0 Lance-Corporal Junior Technician 1 Grad som tillfälligt kan tilläggas Captains i vissa befattningar.

Västtyskland HEER und LUFTWAFFE MARINE General Admiral Generalleutnant Vizeadmiral 0 Generalmajor Konteradmiral 5,3 Brigadegeneral Flottillenadmiral :E Oberst Kapitän zur See % Oberstleutnant Fregattenkapitän Major Korvettenkapitän Hauptmann Kapitänleutnant Oberleutnant Oberleutnant zur See Leutnant Leutnant zur See & Oberstabsfeldwebel Oberstabsbootsmann % __ å, Stabsfeldwebel Stabsbootsmann :E å % Hauptfeldwebel Hauptbootsmann tg & Oberfeldwebel Oberbootsmann ; Feldwehel, Fähnrich' Bootsmann, Fähnrich zur See1 ... 5 ohne P Stabsunteroffizier Obermaat ' Unteroffizier, Falmenjunker1 Maat, Seekadett1 Hauptgefreiter Mannschaften Obergefreiter Gefreiter 1 Gradbenämning för officersaspiranter. Schweiz Österrike General General Oberstkorpskommandant Generalmajor o Oberstdivisionär » Brigadier 56 Oberstbrigadier å: Oberst E Oberst :E Oberstleutnant % Oberstleutnant % Major Major Hauptmann Hauptmann Oberleutnant Oberleutnant Leutnant Leutnant Fähnrich1 Adjutant-Unteroffizier _ j_ & Feldweibel & Vizeleutnant 3 ..”—f - 2 Offiziersstellvertreter ». Fourier _N 5 E Wachtmeister % Oberstabswachtmeister 0 Korporal = Stahswachtmelster ?? Oberwachtmeister Soldaten Gefreiter :) Wachtmeister Zugsfiihrer Chargen Korporal Gefreiter

1 Särskild grad för äldre elever vid militär- akadernien med ställning mellan officerare och underofficerare.

BILAGA 5

Tjänstegradbenämningar för medicinalpersonal i Danmark och Väst-

tyskland Danmark Innehar militär LzEGE TANDLZEGE DYRLEGE tjänsteställning så- som

Generallmge Generalmajor Stabsleege af 1. grad Stabsdyrlaege Oberst Stabslaege af 2. grad Oberstlojtnant Overlage Overtandlaage Overdyrlazge Major Reservelaege1 Fleservetandlaege1 Premierlejtnant Reservelaege Reservetandlaege Reservedyrlaage Lejtnant Underlage Undertandlzege Sergent

1 Efter två års tjänst som reserve(tand-)laege.

Västtyskland Innehar militär (ZAHN-) ÅRZTE TIERÄRZTE APOTHEKER tjänsteställning så- som1 Generaloberstabsarzt Generalleutnant Generalstabsarzt Generalmajor Generalarzt, Generalapotheker Brigadegeneral Admiralarzt Oberstarzt, Oherstveterinär Oberstapotheker Oberst Flottenarzt Oberfeldarzt, Oberfeldvcterinär 'Oberfeldapotheker Oberstleutnant Flottillenarzt Oberstabsarzt Oberstabsveterinär Oberstabsapotheker Major Stabsarzt Stabsveterinär Stabsapotheker Hauptmann

1 Inte löneställning.

BILAGA 6

Antal och benämningar för »generalsgrader» i vissa länder

Benämningens förekomst i

Benänmingstyp efter i möjligaste mån ordagrann översättning

Amer. för. stater Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Italien ' Kanada Luxemburg Nederländerna Portugal Schweiz Storbritannien Sovjetunionen Turkiet Österrike

Norge " Västtyskland

(Över-, Fält-) Mar— skalk ............ Armégeneral ........ 11 General ............ 1 11 1 1 11111 11 Generalöverste ...... 1 Generallöjtnant (vice- general)a ......... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kårgeneral (-överste) 1 1 1 1 Generalmajor (under— general)2 ......... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Divisionsgeneral (-överste) ........ 1 1 1 1 iBrigadgeneral

A H V ... H

HH H HW H

(göverste) ........ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brigadör ........... 1 1 (1) 1 1 1

Summa »generalsgra- der» ............. 1533354441433457543

1 Förutom graden General of the Army finns formellt i USA en tjänstegrad General of the Armies. Graden inrättades på 1700—talet och har bara använts en gång. Graden har inte formellt avskaffats. (Företeelsen skulle kunna liknas vidden svenska fältmarskalksgraden). Endast för översättning av grekiska benämningar.

BILAGA 7

Tj änstegrader som normalt innehas av vissa förbandschefer utomlands

Befattningar inom armén

. . Bataljonschefs . Land Brigadchef Bataljonschef ställföreträdare Kompamchef Amer. för. stater Brigadier general Colonel - Lt Major Captain colonel Danmark ...... Oberst Oberstlojtnant Major Major Kaptajn Frankrike ...... Général de Lt—Colonel - Commandant Capitaine Brigade Commandant Norge .......... Oberst (II) Oberstloytnant Major Kaptein Storbritannien . . Brigadier Lieutenant- Major Major Colonel Västtyskland . .. Brigadegeneral - Oberstleutnant - Major Hauptmann Oberst Major Befattningar inom flottan Land Jagarchef Fregattchef Ubåtschef

Amer. för. sta-

ter ........... Captain - Commander Commander Lieutenant commander ' Danmark ...... Kommandorkaptajn Orlogskaptajn Kaptajnlejtnant Frankrike ...... Capitaine de Frégate/ Capitaine de Corvette Capitaine de Corvette — _ Corvette Lieutenant de Vaisseau Norge ......... Orlogskaptein Orlogskaptein Kap- " teinloytnant Storbritannien . . Captain - Commander Commander Lieutenant-Commander Västtyskland . . . Fregattenkapitän Fregatten- (Korvetten-) Kapitänleutnant kapitän Befattningar inom flygvapnet Land Flottiljchef Flyg-, Bas- Strilchef Divisionschef Amer. för. sta- ter ........... Colonel Lieutenant colonel Major Danmark ...... Oberst Oberstlojtnant Major Frankrike ...... Colonel Commandant Capitaine (äldre) Norge ......... Oberst Oberstloytnant Major Storbritannien. . Group Captain Wing Commander Squadron Leader Västtyskland. . . Oberst Oberstleutnant Major

B ILAGA 8

Tjänstegrader1 för högre militära befattningshavare i vissa länder

( Högsta Chef för StabSChefer militära försvars- Regional . Divisions- Land chef— gren chef-oMB» Högsta Pålsgågsl; Regional chef »ÖB» (motsv) stab g(motsv) stab Danmark ...... General Gen.ljt. Gen.major Gen.major Gen.major Oberst Gen.major Finland ........ General Gen.ljt/ Gen.ljt. Överste Gen.major Norge ......... Gen.lt. Gen.lt. Gen.major Gen.major Oberst (I) Oberst(II) Schweiz ........ General1 1 Oberst- Oberst— 5 Oberst Oberstdiv. kkdt.1 kkdt Storbritannien. . Field- General Lt-General General Lt-General Maj-Gen. Maj-Gen. Marshal Västtyskland GeneralG GenLt7 GenLt/ GenMaj GenMaj BrigGen/ GenMaj GenMaj” Ob. Österrike ....... General GenMaj GenMaj Oberst

1 Tjänstegraderna är i förekommande fall angivna med förkortningar för armé-grader. Gradernas fullständiga benämning samt motsvarigheter inom [lotta och flygvapen framgår av bilaga 4. 1 Enäast i krig. I fred kan oder Generalstabschef» (Oberstkorpskommandant) i viss mån sägas mot- svara B. ” »Der Ausbildungschef». (Oberstkorpskommandant) torde närmast motsvara arméchef. »Du-Kom— mandant der Flieger- und Fliegerabwehrtruppem avses vara Oberstdivisionär.

1 Armékärchef.

5 Stabschefen i »Gruppe ftir Ausbildungo är Oberstbrigadier. »Der Unterstabschef dcr Generalstabs— abteilung» är Oberstdivisionär. * Generalinspekteur der Bundeswehr. 7 Inspekteur. 5 Kärchef (motsvarande), befälhavare för »Wehrbereichkommando».

BILAGA 9

Sammanställning av normal levnadsålder vid befordran i vissa länder

(I förekommande fall beräknad efter medelvärde för gynnsammaste rekryteringsväg. För fullständiga gradbenämningar se bilaga 4)

Officersgrupper Levnadsålder 20 25 30 35 llllllllllllllll AMERIKAS FÖRENTA STATER armé | 2.lt | 1.1ieutenant | Captain | Major [lotta | Ens. | Lt jr gr. | Lieutenant | Lieutenant commander flygvapen | 2.lt | 1. lieutenant | Captain | Major DANMARK armé | Premierlojtnant | Kaptajn | Major flotta | Solojtnant 1. gr | Kaptajnlojtnant | Orlogskaptajn flygvapen | Flyver- | Kaptajn | Major ljt 1.gr FRANKRIKE armé | Sous-Ltl Lieutenant | Capitaine | Commandant ll. |Ens. 2. dl Ens. 1.classe | Lieutenant de Vaisseau | Capitaine de Corvette flygvapen | Sous-Lt| Lieut. | Capitaine | Commandant NORGE (Enligt utrednings- | Laytnant | Kaptein Major | förslag 1962) (Kapt.loytn.) (Orl.kapt.) STORBRITANNIEN | 2.Lt | Lieutenant | Captain | Major [I. | Sub-Lt | Lieutenant | Lieutenant-Commander flyga.] Pil.| Flying Off. | Flight Lieutenant | Squadron Leader Off. VÄSTTYSKLAND armé | Leutnant | Oberleutnant | Hauptmann | Major [lotta | Leutnant z. S.| Oberleutnant z. S. | Kapitänleutnant | Korvetten- kapitän flygvapenl Leutn. | Oberleutnant | Hauptmann | Major 20 25 30 35

||||||Ill||l||||l

Levnadsålder

241 Vissa andra yrkesbefälsgrupper

Levnadsåider 20 25 30 35 40 45 50 55

|||||IIl||l|llllllllllllllllllllllll

AMERIKAS FÖRENTA STATER Non Commissioned Offlcers

armé | Cpl | Sgt| Sfc | MSgt | lst Sgt (SgtMaj) flygvapen | Airm. | Staff Sgt | T | M | Sen| Chief master sergeant f. c. Sgt Sgt M. S. DANMARK Specialofficerer armé | Fenrik (S) | Overfenrik (S) | Prem.1jt. (S) [ Kapt. (S) Major (S) | flotta | Fenr. (S) | Overfenrik (S) | Solojtnant (S) | Kapt.-1jt.(S) |0rl.- kapt(S) flygvapen | Fenrik (S) | Overfenrik (S) | Flyver- | Kaptajn (S) | Major (S) ljt. (S)

FRANKRIKE — Sous-Offlciers

flotta | S.M. 2cl IS. M. 1cl| Maitrc| Premier M. | Maitre Principal flygvapen | Serg. | Sgt-C |S.| Adjudantl Adjudant—Chef M.

NORGE -—— B-befal (»avansementskrets II» i utredningsförslag 1962)

%;];fa pen | Fenrik | Leytnant | Kaptein | Major STORBRITANNIEN — Non Commissioned Officers och W'arrant Officers armé | Corporal | Sergeant | Staff | W.O.II | Warrant Officer Class I Sgt flyg- | Corporal | Sergeant | Fl. | Warrant Officer vapen Sgt

(STORBRJ — Special Duty Oflleers flotta | Sub-Lieutenant] Lieutenant | Lieutenant-Commander

VÄSTTYSKLAND Unteroffiziere

samtliga [Ufle St— |Fe1dwebel IOle HptFWIStFw| Oberstabsfeldwebel Uffz 20 25 30 35 40 45 50 55 |||Illllllllllllllllllllllllllllllll Levnadsålder

BILAGAIO

Exempel på jämförelse av sjöofficersgrader inom NATO

(Gradernas motsvarigheter inom respektive arméer redovisas inom parentes)

Antal . . 1 .. Amerikas galone r Storbntanmen Danmark Norge Vasttyskland Förenta Stater lbred 4 (+ Vz) Commodore Kommandar Flottillen Commodore (Brigadier) (Oberst) admiral (Bri- (Brigadier gadegeneral) general) 4 Captain Kommander Kommander- Kapitän zur See Captain (Colonel) (Oberst) kaptein (Oberst) (Colonel) (Oberstloyt- nant) S% »Commander Kommandar- Fregattenkapi- senior grade» kaptajn tån (Oberst- (Oberstlejt— leutnant) nant) 3 Commander Orlogskaptajn Orlogskapteln Korvettenkapi- Commander (Lieutenant— (Major) (Major) tän (Major) (Lieutenant Colonel) colonel) 21/2 Lieutenant— Kaptajnlajtnant Kapteinlaytnant Kapitänleutnant Lieutenant Commander (Kaptajn) (Kaptein) (Hauptmann) commander (Major) (Major)

1 Gradsystem gällande intill stortingsbeslut i juni 1966.

För placering i krigsbefattning kompetensgivande obligatorisk utbild- ning vid armén enligt 1960 års befälsordning

(ej inbördes värderad inom nivåerna)

VÄRNPLIKTSKARRIÄREN YRKESKARRIÄREN 'D 3 (»nogro * % égår>>;/Zå | 58 ., | MHS AM | ” . ' I _|], == wa,- TMM % / A , Å n. 5 |__-R_OK | % uos % W os //; 'å'/fr?n. _ (lå/£ KadLI medl! AUS ,/ s ÄZV :; F Ö 6 )Å V// 5 03.5 i»? , (T=: Trpljg % PCS PCS PCS MMV/A %% , AsPS ( f, 7 I 1 ' n. ? & ISI & & 15! & |— ) I |), > 85 E

Vpl ubef Vpl uoff Vpl off Resoff Ubef Uoff Off

Anm. 1. Den ungefärliga del av utbildningen, som inte syftar direkt till krigsplacering i veder- börlig nivå (t. ex. utbildning för högre nivå, för fredsuppgifter), har streckmarkerats.

Anm. 2. Vad gäller streckmarkerad utbildning jämställs i tillämpliga delar UOS med KS ÅK och AUS med KS YK.

B ILAGA 12

Studie över befälsstaten vid normalinfanteriregementet och tjänste- ställning för dagens subalternoificerare och underofficerare mot bak- grund av TSU grund- och jämkningsalternativ

Utgångsviirden

1954 års befälsutredning har i sitt betänkande »Arméns befäl» (SOU 1959: 23 sid. 185) presenterat en sammanställning av sitt förslag till fredsstat vid ett normal- infanteriregemente. Befälsutredningens förslag har i allt väsentligt antagits av statsmakterna (1960 års befälsordning »BO 60»).

Till det befäl vid regementet vilket innebar tjänster på särskild stat (två kap- tener och fyra förvaltare) tas i denna studie inte hänsyn. Däremot beaktas de (smärre) förändringar i befälsstaten som skett i samband med eller efter befäls- beslutets genomförande.

Vid normalinfanteriregementet finns idag sålunda tjänster för 1 överste, 2 överstelöjtnanter (varav 1 alternativt major), 4 majorer, 24 kaptener, 33 löjtnanter och fänrikar (varav normalt 4 e.o. löjtnanter och 6 fänrikar), 6 förvaltare, 22 fanjunkare, 15 sergeanter samt 1081 underbefäl, dvs. inalles 64 officerare, 43 un- derofficerare och 108 underbefäl.

Befälsutredningen har angett befälsstaten mot bakgrund av regementets behov av befäl i stabs-, expeditions- och förvaltningstjänst, i utbildningsverksamhet, för kommendering utom regementet och för reserv. Beträffande befälspersonalens fördelning för ovannämnda ändamål hänvisas till SOU 1959: 23 sid. 185.

I beräkningarna av befälsstaten har man utgått från att anställning normalt sker vid en levnadsålder av 23, 26 och 21 år för officerare, underofficerare resp. underbefäl. Pensionsåldern enligt nu gällande ordning har för icke urvalsbeford- rade officerare och underofficerare satts till 50 år, för underbefäl 55 år.

Normal levnadsålder för befordran till kapten har av befälsutredningen satts till 35 år (efter ca 12 års utbildning och tjänst som officer SOU 1959: 23 sid. 160), till fanjunkare 33 år och förvaltare 42 år. F. ö. har man räknat med gällande tidsgränser för befordran. Befälsutredningen avser med »kapten» och »fanjunka- re» personal med fullständig kompetens för fullgörande av befälsgruppens huvud- uppgifter i såväl krig som fred.

Befälspersonalen vid normalinfanteriregementet kan schematiskt åskådliggöras på sätt som framgår av bild 1.

TSU använder i denna studie tidigare nämnda värden på normal levnadsålder vid anställning och pension. För befordran gäller de levnadsåldrar som framgår av tabell (bild 2).

1 Beroende på underbefälets aktuella ålderssammansättning budgetåret 1966/67 fördelade på i medeltal 25 rustmästare, 46 överfurirer och 37 furirer.

q..»n, A-nr

24 kaptener

27 löjtnanter (varav 4 e.o.)

6fk

Off

I

j

7 regementsofficerure

BESEIGED

XXXXXXXX—l—

A

>(

x+|

1)

|_J_L_.l

Teckenförklaring :E] 0

+ )(

. Uoff Ubef Ålder EP _ O O O O _ O O O 0 -50 o o _ f_e— D E 0 O "5 o o _ > _ 0 >»?! 0 + IZI ., 0 + 45 o o El o . 2 O O - 3 D; 0 åt 40 å _ 2 +_ x 35 + + =E x x ' '5 + E 30 3 — El . 3 3) x x :: '_25 ___ 4) x x _ 5) x x 5) x x _ |__| L—l_t_|_.1_h_i_i =en individ

V 108 underbefäl

personal i stabs-. expeditions- och förvalt- ningstjänsl personal i reserv personal kommenderad utom regementet

mer än 6 månader såsom t. ex. till

1) MHS AK,2) OS. 3) UOS. 4) AUS. 5) FL

Omarkerod personal ingar i utbildningsverksamheten (39 officerare. 31 underofficerare och 75 underbefäl)

Bild 1

Befordran till

Normal levnadsålder vid befordran enligt

Grundalternativet J ämkningsalternativet

Maior ................................. Förste kapten ........................... Kapten ................................ Förste löjtnant ..........................

Förvaltare .............................. Överfanjunkare .......................... Förste fanjunkare ........................

Rustmästare1 ............................ Översergeant ............................

34 år 31 år 29 år 26 år 26 år -—

(42 år) (42 år) 33 år 33 år 31 år _

35år 26år

34år

1 Graden överrustmästare förutsätts vara en urvalsgrad för vilken organisatoriskt underlag ännu ej framtagits.

Bild 2

För att möjliggöra jämförelser har normalinfanteriregementets befälsstat bearbetats så att de av TSU övervägda tjänstegraderna i grund- och jämkningsalternativen framgår av sammanställningarna. I tabellen bild 3 anges befälsstatens totala sammansättning (jfr tabell 11 SOU 1959: 23 sid. 185).

Den befälspersonal, som avses för »den ständigt organiserade utbildningen» (39 officerare, 31 underofficerare och 75 underbefäl), skulle i konsekvens med befäls- utredningens förslag ( SOU 1959:23 sid. 169) placeras i fredsbefattningar på sätt som framgår av tabellen bild 4.

Befälsstaten Tjänsteställningsutredningens bearbetning Antal ' Totalt Stabs' Ut" 133. Re- Tjänstegrad SOU Året Tjänstegrad antal tjänst bild- de- ser 1959: 1966/ m. m. ning . V 23 67 mg OFFICERARE OFFICERARE1 Överste ......... 1 1 Överste ............... 1 1 Överstelöjtnant . . 2 2 Major .......... 4 4 Överstelöjtnant” ........ 5 3 2 Kapten ......... 25 24 Major ................ 27 3 14 9 1 Förste kapten . . . . 7 4 2 1 Löjtnant ........ 28 23 Kapten ......... Gr.— 6 3 3 alt. E.o. löjtnant Förste löjtnant . . . 9 9 och fänrik . . . . —— 10 Kapten .............. 22 16 5 1 J ämkn.alt. Fänrik ......... 6 Löjtnant ............. 9 6 3 Summa 66 64 Summa 64 6 39 17 2 UNDER- KOMPANI- OFFICERARE OFFICEFtAFtE1 Förvaltare ....... 4 6 Förvaltare ............ 6 2 4 Fanjunkare ...... 25 22 Överfanjunkare ....... 23 4 17 1 1 Förste f'an- Gr.- junkare ....... alt. 4 2 1 1 Sergeant ........ 14 15 Fanjunkare . . . . . 10 8 2 Fanjunkare .......... 14 10 3 1 J ämkn.alt. Summa 43 43 Summa 43 6 31 4 2 UNDERBEFÄL UNDER— OFFICERAREl Rustmästare (och) (25) (Överrustmästare) Överfurir ....... 80 (46) och Rustmästare ......... 45 20 21 1 3 Furir ........... 28 (37) Översergeant .......... 31 29 1 1 Sergeant .............. 32 25 6 1 Summa 108 Summa 108 20 75 8 5

1 Gruppbenämnlng enligt kap. 14. 2 Gradbenämning enligt kap. 12. Överstelöjtnant av 1. graden inräknad.

Bild 3

Tj änstegrad

Centr. instr.grp

Grundalter-

nativet

J ämkn ings- alternativet

Kompch stf

Plutch stf

Kompch stf Plutch stf

Instruktör

Grundalt.

J ämkn.alt.

OFF ICERARE

Överste .................. Överstelöjtnant ........... M ajor .................. Förste kapten ............ Kapten ................. Förste löjtnant ........... Löjtnant ................

KOMPANIOFFICERARE Förvaltare ............... Överfanjunkare .......... Förste fanjunkare ......... Fanjunkare .............

UNDEROFFICERARE (Överrustmästare)

och Rustmästare ........ Översergeant ............. Sergeant .................

Summa Officerare ............. Kompaniofficerare ...... Underofficerare ........

TOTALT

A 1 — 6 6 förvaltare

B 7 33 27 löjtnanter

xxx

l

22 fanjunkare

C34—SS

xxx D 56; _ 61, &

6 fön-

E 62 — 76 15 sergeanter

Bild 5

rikar

Bild 5 återger den personal — i »staplar» ur bild 1 —— vars inbördes ordning påverkas av TSU överväganden rö- rande nytt tjänsteställningssystem, nämligen (efter gäl- lande tjänsteställning)

6 förvaltare, 27 löjtnanter, 22 fanjunkare,

6 fänrikar och 15 sergeanter. För att kunna identifiera »individerna» främst i den tjänsteställningslista som framgår av bild 8 har samtliga berörda i bild 5 dels numrerats i dagens tjänsteställnings- ordning (1—76) , dels hållits isär gradmässigt med bokstavs- markering (A—E).

Förändringar i tjänsteställningen med anledning av TSU båda alternativ (grund- och jämkningsalternativen enligt kap. 11) redovisas dels i skisser i bilderna 6 och 7, dels i en hypotetisk tjänsteställningslista i bild 8.

I tjänsteställningslistan (bild 8) anges årtal för anställ- ning och befordran. Utgångspunkten har därvid varit att äldste underofficeren (förvaltaren) anställts som under- officer år 00. Yngsta årgången sergeanter har då anställts år 29 (: innevarande år). Äldste löjtnanten tillhör årskurs 18, yngste fänriken årskurs 29. Befordringar förutsätts för enkelhetens skull ske en gång per är (samma datum för all personal).

I bilderna 6 och 7 har —— liksom i bild 5 — officerare streckmarkerats för att underlätta bildernas tolkning.

Tjönsleställning Tjänsteställning enligt » BO 60» grundalternalivct

| Reserv-

| kaptener L_ __ Förvaltare /

FÖRSTE KAPTENER och FÖRVALTARE

"l !

KAPTENER och ÖVERFANJUNKARE

KAPTENER (res)

_ % II

FÖRSTE LÖJTNANTER ' och FÖRSTE FANJUNKARE

Fanjunkare

|__—__

% LÖJTNANLER

Sergeanter

FANJUNKARE

Bild 6 Grundalternativet

J ämknlngsalternativet

manuia—5933. me.. & _. |. wwwww 10:—:::; PS.—naima mc:n

Bild 7

:o.,m a.mm s..... Om & _... OI

a m. "

x ..

FANJUNKARE

K

% LÖJTNANTER &

FÖRVALTARE

TENER OCh

ÖVERFANJUNKARE

Ordnings- Utnäm- , .

följd i Identitet ningsår r r edåflgåe'mg Lämplighet

(= ordning Tjänstegrad _ _ . för krigspla- Grund— Jämkn ;: "% »BO 60») , , (_ mnåvarande cering

alt. alt. o & r)

1 1 1 B 7 . 18 29 Komm. GSas Batch

2 2 1 B 8 jMaJO' 18 29 Komp(ch stfp) »

3 3 1 A 1 00 16 Regexpförest. Kompch 4 4 1 A 2 03 19 Personal- »

registr.

5 5 1 A 3 Förvaltare 07 23 Centr.instr.grp » 6 6 1 A 4 09 25 | » 9 7 1 A 5 11 27 » » 15 8 1 A 6 13 29 » »

7 9 1 B 9 | 19 22 Komm. (MHS Kompch HK) 8 10 1 B 10 19 22 Kompch stf » 10 11 1 B 11 20 23 Komm. (MHS » HK) 11 12 1 B 12 20 23 Kompch stf »

12 13 1 B 13 21 24 » » 13 14 1 B 14 Kapten 21 24 Plutch » 14 15 1 B 15 21 24 Reserv » 35—37 16—18 3 B 16—18 22 25 Komm. (MHS »

AK) 40—42 19—21 3 B 19—21 23 26 Plutch » 45—47 22—24 3 B 22—24 24 27 » Kompch stf 48—50 25—27 3 B 25—27 25 28 » i. , » 53—55 28—30 3 B 28—30 26 29 » &? »

16 31 1 C 34 06 13 Mobavd Kompch/stf 17 32 1 C 35 07 14 Plutch spectj. » 18 33 1 C 36 08 15 Tygavd » 19 34 1 C 37 09 16 Plutch spectj. » 20 35 1 C 38 10 17 Intavd » 21 36 1 C 39 11 18 Plutch spectj. » 22 37 1 C 40 12 19 K-komp ' 23 38 1 C 41 13 20 Plutch spectj. » 24 39 1 C 42 . 14 21 » » 25 40 1 c 43 Över/”"Junka'e 15 22 » » 26 41 1 C 44 16 23 Reserv » 27—28 42—43 2 C 45—46 17 24 Plutch » 29—30 44—45 2 C 47—48 18 25 » » 31—32 46—47 2 C 49—50 19 26 » » 33—34 48—49 2 C 51—52 20 27 | » 38—39 50—51 2 C 53—54 21 28 » »

43 52 1 C 55 22 29 » » 44 53 1 E 62 22 29 Komm. » 58—60 54—56 3 B 31—33 27 27 Komm. (OS) Batadj 61—63 57—59 3 D 56—58 Löjtnant 28 28 Plutch stf . 64—66 60—62 3 D 59—61 29 29 » »

51 63 1 E 63 23 23 Plutch stf Kompch/stf 52 64 1 E 64 23 23 Komm. » 56 65 1 E 65 24 24 Plutch stf » 57 66 1 E 66 24 24 Reserv Plutch 67—68 67—68 2 E 67—68 Fanjunkare 25 25 Plutch stf » 69—70 69—70 2 E 69—70 26 26 » » 71—72 71—72 2 E 71—72 27 27 Komm. (UOS) » 73—74 73—74 2 E 73—74 28 28 Plutch stf » 75—76 75—76 2 E 75—76 29 29 » »

253 Befälet vid »5. skyttekompaniet»

Befälsutredningen har angett ett exempel på befälsplaceringar inom regementets utbildningsorganisation (SOU 1959:23 sid. 169). Vid »5. skyttekompaniet» kan l'befälet i konsekvens med befälsutredningens exempel få den sammansättning 'som framgår av bild 9.

1 lååå— Tjänstegrad Befattning (j fr bild 8) »BO 60» Grundalternativet Jämkn.-a1ternativet Utbkompch Kapten Major Major Stf utbkompch B 10 Löjtnant Förste kapten Kapten Kompadj Rustmästare (Överrustmästare) eller (Rustmästare) C 1. utbplut B 19 Löjtnant Kapten Kapten C 2. » B 28 Löjtnant Förste löjtnant Kapten C 3. » C 47 Fanjunkare Överfanjunkare Överfanjunkare C 4. » C 53 Fanjunkare Överfanjunkare Överfanjunkare Stf C 1. utbplut E 65 Sergeant Förste fanjunkare Fanjunkare Löjtnant Löjtnant Stf C 2. » D 59 Fänrik Stf C 3. » Rustmästare Rustmästare Stf C 4. » Överfurir Rustmästare Instruktör (4 st) Överfurir Översergeant » (4 st) Furir Sergeant Bild 9 Turordningen inom kompaniet — för att t. ex. ta befäl över kompaniet vid

förfall för såväl kompanichefen som hans ställföreträdare — är både i »BO 60» och i jämkningsalternativet i identitetsnummerordning (B 19—E 65). I grund- alternativet är däremot ordningen: C 47, C 53, B 19, B 28, E 65, D 59.

Regelbundna omkastningar i tjänsteställningen

Varje tjänsteställningssystem, som innehåller »blandad» tjänsteställning för per- sonal ur flera befälsgrupper med skilda befordringsintervaller, medför regel- bundna omkastningar i den från första anställningen gällande tjänsteställningen.

Omfattningen av sådana omkastningar framgår av bilderna 10 och 11. En officer (årskurs »70» — bild 10) resp. en underofficer (årskurs »70» — bild 11) "har valts som utgångspunkt för jämförelserna. I bilderna markeras de tillfällen då underofficerare (officerare) tillhörande olika årskurser genom befordran når högre tjänsteställning än officeren (underofficeren) i fråga.

Bilderna är uppdelade i fyra jämförelsesituationer (a—d) baserade på dels de tre hittills i studien använda grupperna av utgångsvärden (befälsutredningen — »BO 60» — grundalternativet och jämkningsalternativet), dels värden som återger det aktuella dagsläget.

I situation »1965» (det aktuella dagsläget) räknas med 1965 års medelvärden för befordran dvs. kaptensbefordran efter 9 år som officer, fanjunkarbefordran efter 3 och förvaltarebefordran efter 17 år som underofficer (jfr bild 3: 2 kap. 3).

Blid 10 a - »1965»

År

ao"

78— 76"

74

72:

70— Ku

_Ku—

0—— _. ___-.

___—___... |__—___—

-u- _ .

—Fk- rs: 70

'uv m

56 57 58 59 62 63 64 65 66 67

.J.

Off

Blid 10 b — »50 60»

År az "* _l

_

80_

78

76 74_

72—

70"

Kurs: 70 Off

År

80

...

73_

76-

_-

74

_

72_

70—

—Kn—

'Ll- .. -

_ pk-

Bild 10 c —- Grundalternutlvet

: -Mi-

-1.kn-

-Kn-

_ -1.h-

—Ll-

Kurs: 70

Off

|——————__

60

V Uoff

|»-—-__

_|_Fl

63 61 64

v Uoff

(Förv) - -

Öfj

11;

62 63 64 65 66 67

Uoff

Blid 10 d — Jömknlngsullernutlvet

År _ -Ml- | | | | | | | | "' 80_ | | | | | . -.l- | | | | ' | -.l- 75" ' | | : ' _l- " : | | , _1. 76.1 | | | -]... (Förv) | I .1- 74 : J- -Kn— - . 72: i J. _ öfi 70 —Ll— Kursz70 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Off * i, ! Uoff Bild 11 a »1965» År 90: l _L _L se: —(Förv)—- ' sf __ ez— __ __ -| —l __ _— so Kn—— _ _l 73: d— _ _l- __ 76_ .. _ 74t —- — —Fj-— L|—— — _l 72— J. Fk——- 70 —5er9— Kurszyo 71 72 73 74 75 76 77 73 79 80 81 82 83 % I Uoff v

OH

Bild 11 b — »BO 60» År 901

—|

88

_,

664 —(FörV)—

84

..

82

_4

80

78

_,

76

_.

74

72_

70_ —Serg-—- Kurs :70 Uoff

Bild 11 c —- Grundqlternutlvet År

90]

se"

86 _ —-(Förv) —

84

sz'i 2

_|

80

78_

_|

76

74.1

72—

70

Bild 11 d — Jömkningsolternulivet

År 90: i _l. _L 58: 86- —(Förv)— —— _ _ Miu i J_ 84 az: so— —— 78: J— — _Öfl'_ Kn_— — 1 _L 74— LLJ- 72: 70' _W— Kurs 70 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Uoff L —, ' Off

»Generella jöreträden»

De omkastningar i tjänsteställningen som belysts i bilderna 10 och 11 kan — eftersom de är regelbundna till vederbörligt tjänsteställningssystems konstruktion — även åskådliggöras med de värden för fullgjord tjänst som är villkor för att officer generellt skall få tjänsteställning före underofficer och omvänt. Som komplement till bilderna 10 och 11 återges nämnda värden i bilderna 12 och 13.

Officer med har generellt tjänsteställning före underofflcer med tjänst 1 högst ””St 1 "mm »1965» »BO 60» Grundalt. Jämkn.alt. 0 år ............ 3 år 7 år 5 år 7 år 3 år ............ Alla utom förv. 5 år ............ 7 år 8 år ............ Alla utom vissa

förv. 9 år ............ Samtliga uoff 11 år ............ Samtliga 110/7 Samtliga uoff 12 år ............ Samtliga uoff Bild 1.2

U 71 d er officer har generellt tjänsteställning före officer med tjänst i högst med tjänsti minst

»1965» »BO 60» Grundalt. Jämkn.alt.

2 år 3 år 2 år 8 år Förv.befordr ..... =" ' 12 år 3 år som förv. . . . 11 år

Bild 13

Reservoficerares tjänsteställning

I bilderna 6 och 7 antyds de förändringar i tjänsteställning som grund- och jämk- ningsalternativen medför för reservofficerare.

Reservofficerarnas tjänsteställning i »BO 60» samt i grund- och jämknings- alternativen belyses närmare i bild 14. Varje ruta (steg) i bildens »tjänsteställ- ningsstege» representerar en årskurs befäl. Jämförelserna omfattar 27 och 24 årskurser icke urvalsbefordrade officerare resp. underofficerare (jfr bild 1) samt 29 årskurser reservofficerare (kaptener: 18 och löjtnanter: 11). Härtill kommer förvaltare, som representeras av 6 årskurser.

Bild 14

FJ

LT

Fanjunkare

1.LT och 1.FJ

LÖJTNANTER

Löjlnanter

KAPTENER och ÖVERFANJUNKARE KAPTENER och ÖVERFANJUNKARE

DDDDDDUDDDDDDUBDD

qähEDDDDDDDDDDDDDDö

DDDUDDDDDDDDDD

Kaptener

.KN och

FÖ RV

MAJORER

rl lll

LLIL

FÖRV

MMMMMMHU

MAJORER

lllllll

Hlll

DDDDDDBDDUDUDDDDU

Uoff Off Resoff Koff Roff Koff Off Roff

» BO 60» »GRUNDALT» »JÄMKN.ALT »

Kompanichefer vid fältbataljon

I kapitel 8 har utredningen redovisat ett teoretiskt exempel på krigsplaceringar som kompanichefer inom en och samma fältbataljon. Utredningen har antagit att följande personal har placerats vid bataljonen, nämligen

A. en yrkesofficer med ca sju års tjänst, B. en urvalsbefordrad yrkesunderofficer, C. en yrkesunderofficer med ca sju års tjänst, D. en reservofficer med nyligen fullgjord första tjänstgöringsperiod saint E. en kompanichefsutbildad värnpliktig officer. Turordningen mellan dessa — för att vid förfall för såväl bataljonschefen som dennes ställföreträdare på eget initiativ ta befäl över bataljonen — framgår av bild 15.

»BO 60» Grund- och jämkningsalt. Kompch

litt

Tj änstegrad Tjänstegrad

Löjtnant ..................... F örvaltaro .................... Fanjunkare ................... Kapten ...................... Kapten ......................

Kapten ...................... Förvaltare .................... Överfanjunkare ............... Kapten ...................... Kapten ......................

BILAGA 13 Sammanställning av utredningens förslag rörande grad-, grupp- och nivåbenämningar för militär personal

Befälsnivå

De militära tjänstegradernas ordning samt deras

Benäm-

Nr ning

Nr

Benämning inom vederbörlig befälsgrupp

Yrkesbefäl

Övrigt befäl

Officerare (Ott)

Kompani- officerare (Koll)

Underofficerare (Uoff)

Reserv- officerare (Roff)

Reservunder- officerare (Ruoff)

Värnplikts- officerare (Voff) Värnplikts- underofficerare (Vuoff) Värnplikts- underbefäl (Vubef)

I Generals- personer, Flaggmän

Han

General1 Generallöjtnant= Generalmajora

II Rege- ments- befäl

viner:

BrigadöH Överste6 Överstelöjtnant

av I. gradienti Överstelöjtnanta M ajor'l

III Kompani-

befäl

10 11 12

Kapten!

Löjtnant

Förvaltare Överfanjunkaren

Fan j ankare

K apzena

Löjtnant

(Kapten)a

Löjtnant Fänrik

IV Tropp- befäl

13 14 15 16

V Grupp- befäl

17 18 19

( Överrus !- mästare)" Rustmästareu Översergeantm Sergeant

Rustmästareu ÖversergeanP2 Översergeanl" Sergeant

Överfurir" Furir Korpral

* Vid flottan Amiral; i krig kan härutöver finnas Fältmarskalk. * Vid flottan Viceamiral. ' Vid flottan Konteramiral. * Vid flottan Flaggkommendör. ' Vid flottan Kommendör. ' Vid flottan Kommendörkapten (1. gr). 7 Vid flottan Örlogskaplen. ** Vid kavalleriet Ryttmästare. ' Vid flottan Flagg- junkare. " Vid flottan Flaggbdlsman. " Vid flottan Högbåtsman. " Vid flottan Flaggsergeant. 1” Vid flottan Flaggfurir.

Villkor för befordran inom värnpliktskarriärens befälsgrupper

A. Värnpliktsbefäl

Befordran kan ske av värnpliktig

Befordran till och efter fullgjort värnpliktigt med minsta antal tjänst- befäl med med befäls- innehavd efter (med godkännande göringsdagar vid tjänstegraden uttagning1 tjänste- vitsord) genomgången utbildning grad ar- flot- kust- mén tan art.

flygv.

Korpral UB del av befälsutbildning 2402 3002 2502 270 BI del av befälsutbildning 240 270 250 240 FF FÖFS och GFU

VO, VU, OA grundläggande befälsutbildning

(armén: FPCS) 180 190 180 180

UB Korpral grundutbildning till underbefäl (armén: BefS) mcd lämplighet för placering i typ— befattningen gruppchef BSI, Yk 1, UbskI eller »KorpS» (motsvarande) TIS (motsvarande) del av befälsutbildning del av befälsutbildning (armén: del av AspS, flottan: B 1 sjö, kust- art.: Bsk, flygv.: GFU)

Överfurira viss kompletterande frivillig ut- i utbildningen bildning till typbefattningen ingående tjänst— gruppchef göring Sergeant grundutbildning till värnpliktsun- 450 450 450 420 derofficer del av Officersutbildningen (armén: 450 450 450 420 AspS, marinen: utbildning intill SKL resp. KKL, flygv.: TIS) Översergeant' Sergeant viss kompletterande frivillig utbild- i utbildningen ning till typbefattningen tropp- ingående tjänst- chef göring

Sergeant grundutbildning till värnplikts- 540 540 540 510 officer

» KS YK resp. officersutbildning in- till början av SKH och KKH vid KSS samt OK vid F 20

Löjtnant Fänrik viss kompletterande frivillig ut- i utbildningen bildning till typbefattningen ingående tjänst- plutonchef göring Kapten Löjtnant viss frivillig befälsutbildning till i utbildningen typbefattningen kompanichef ingående tjänst- göring

1 VO, VU och UB = uttagen för utbildning till befattning för värnpliktsofficer, värnpliktsunderofficer resp. värnpliktsunderbefäl; OA = officersaspirant; BI = befälselev I, instruktörsaspirant (motsvarande); FF =fältflygarelev (motsvarande). Fast anställd personal, som är under grundutbildning till under- officer, behandlas av utredningen som värnpliktspersonal. ' Dock senast vid början av förbandsövningsskede under grundutbildningen. 3 Vid flottan: flaggfurir. ' Vid flottan: flaggsergeant.

Befordran till reservbefäl med tj änstegraden

Befordran kan ske av värnpliktig (reservbefäl)

med innehavd tjänstegrad

efter (med godkännande vitsord) genomgången utbildning

och efter fullgjord : tjänstgöring ' '

Översergeantl

Vpl sergeant eller översergeant1

föreskriven kompletteringsutbild- . ning för anställning som reservunderofficer

i utbildningen in- gående '

Ruslmästare2 Översergeant1 i reserven

Vpl översergeant1

i första tj änstgöringsperloden in- gående befälsutbildning

föreskriven särskild komplette- ringsutbildning för anställning som reservunderofficer vid andra tjänstgöringsperiodens början

första tjänstgörings- perioden

i utbildningcn iii- gående

Löjtnant Vpl fänrik eller löjtnant

föreskriven kompletteringsutbild— ning för anställning som reserv-' officer

i utbildningen in—

_ gående

Kapten

Löjtnant i reserven

Vpl löjtnant eller kapten

i första tjänstgöringsperioden in- . gående befälsutbildning

föreskrive n särskild komplette- ringsutbildning för anställning som reservofficer vid andra tjänst- göringsperiodens början

första tj anstgörmgs-

, perioden f i utbildningen in-

gående

1 Vid flottan: flaggsergeant. ” Vid flottan: högbåtsman.

Schematisk sammanställning av befordringstidpunkter för värnpliktigt befäl under grundutbildning

Å- Värnpliktig uttagen för utbildning till befattning för värnpliktsunderbefäl

Armén

Flottan

Flygvapnet

B, Värnpliktig uttagen för utbildning till befattning för värnpliktsunderofficer K

Armén '

Flottan L

Kustartilleriet L

Flygvapnet [_

C. Värnpliktig uttagen för utbildning till befattning för värnpliktsofficer

Armén

Flottan #

Kustartilleriet L

Fk ' ' Flygvapnet [_ V/l/IJ

Skala: 0 180 270 360 450 540 dagar L! | | L | | 4 | 1 | | | | | I | | I

Beteckningdr: K tidpunkt för befordran till KORPRAL F » » » » FURIR S » » » » SERGEANT Fk » » » » FÄNRIK

_ = förbandsövningsskede GKU»,»samövningsperiod») = särsklld värnpliktsofficersutbildning (kadettskola)

Anm. Tidsschema enligt A—C ovan hänför sig till utbildning jämlikt » normalalternativ » (alternativ I vid armén samt bemanningsgrupp A vid flottan) i nytt system för vörnpliktsutblldning (VU 60)

0. Personal under utbildning till underofficer—befälsetever !. inslruktöraspiranler (motsvarande) Armén | BSI | IS | |

| FuK jrkz ||k |:3j%2::]

Flottan [ R!: I Yk1

>(- F ' Kustartilleriet [ Ubski [ Isk1 |

||. >()

Flygvapnet ! markl|änst | »KorpS» [ »FuS» ]

E

llygtjönst1)L GFU TIS | GFUS ?

1) »För—GFU» och FÖFS lnröknas inte i befälsutbildningen

_».O N

|_|||| 0

.. __O ..

| | Skala: 5 månader

E. Personal under utbildning till afficen—nfficersaspiranter '$ ; F'k

Armén [_rrcs . | AspS Trptjg | KS YK | | KS ÄK ]

K '. Flottan L Asjö | Bisjö B 2 sjö SKL | B 3 sjö SKH | B 4 sjö | F ' | '( F ' v '

Kustartlllerlet | Bsk [Kurs och Trp KKL | Trupptjg - ,- | KKH | Kurser |

&)

"ns GFSU | ox

|: ' '

Flygvapnet L GFU | ] Beteckningen-: se föregående sida

BILAGA 16

Villkor för befordran inom yrkesbefälsgrupperna ——- Armén

Befordran kan ske för personal med

Befordran till tjänstegraden innehavd tjänstegrad

genomgången utbildning (godkännande vitsord)

fullgjord tjänstgöring

tjänstetid

sergeant Oversergeant i?:islmäslure

Furir Sergeant

' "*Öv'er—

sergeant

Instruktörsskola I Kvartermästarkurs ( » Ul) efS »)

minst 5 år som sergeant minst 9 år som översergeant

Fanjunkare

' (joel-fanjunkare

Sergeanteller

- översergeant

Fanjunkare

Kompaniofficerskurs vid »AUS» Truppslagsskola för kompaniofficerare (»UOS»)

minst 2 års tjänst efter »UOS»

minst 7 år som fanjunkare

löjtnant ' Kapten Major

Fänrik eller fanjunkare1 Löjtnant

Kapten

Krigsskolans äldre kursl (KS ÅK) Truppslagsofficers- skola (OS) Militärhögskolans all— männa kurs (MHSAK)

sammanlagt minst 4 års praktisk tjänst som kapten

minst 3 år som löjtnant2 minst 8 år som kapten

,1 Fanjunkare som genomgått »UOS» behöver inte genomgå KS ÅK. Befordran till löjl- nant kan ske omedelbart efter avlagd studentexamen. . * F. (L kompaniofficer, som anställts som officer jämlikt not 1 ovan, kan befordras till kap— len tidigast 3 år efter genomgången »UOS».

BILAGA 17

Sammanställning av levnadsåldrar vid normal gradbefordran

Lev— nads— ålder

_40 239 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 23 27 26 25 24 23 22 21

20

Uoff Kofi Off Roff Voff Ruoff Vuoff | Vubef | (För- (Överrust- valtare) mästare) '! Kapten (Kapten) Rust- ; ; mästare Rust— mästare Major Övertan- junkare (Löjtnant) (Över— sergeant) Över- F - Kapten Löjtnant Över- (Överfurir) sergeant junkare ; sergeant : Löjtnant """"""""""""""""""""""" Fänrik Sergeant _ ........................ Sergeant ; (Furir) Furir (Furir) (Korpral) Korpral

BILAGA 18

Schematisk jämförelse mellan utländska och svenska armégrader i kompetensnivåerna B_G

Utländska tjäns- tegrader i över- sättning (f nivå-

erna vanligen förekommande)

Svenska tjänstegrader

Enligt gällande ordning

Vpl—karriären

Yrkeskarriären

Enligt mobtabell

Utredningens förslag

Överstelöjtnant

Major

Kapten

Regoff (chef) Kapten (stf) Major

Kapten (chef)

Löjtnant (stf)

Kapten

Löjtnant

Förvaltare Löjtnant

Fanjunkare

Kapten (chef)

Löjtnant (stf)

Förvaltare Kapten, Över- fanjunkare Löjtnant

Andre löjtnant

Löjtnant

Fänrik

Fänrik

Sergeant

Subalternofficer

Löjtnant

Fanjunkare, Fänrik

Sergeant av 1. klass

Fanj ankare

Sergeant

Rustmästare Överfurir Furir

Underofficer

(Överrustmästarey Rustmästare Översergeant Sergeant

(Sergeant eller) Korpral

Furir Korpral _ Vicekorpral

Furir (chef) Övrigt under- befäl

Överfurir Furir Korpral

BILAGA 19

Förslag rörande benämningars för svenska befälsgrupper översättning till vissa språk (motsvarighet i Danmark och Norge)

Svensk gruppbenämning Av utred- skall inte översättas till ningen Svensk gruppbenämning bör på sätt som __ Eventuell danska och norska. föreslagen nedan anges översättas till följande språk ””" saltning Befälsgrupperna kan dock svensk tlll anses motsvara nedan- grupp— stående »grupper» i benämning Engelska Tyska Franska Finska Danmark Norge Officerare Officers Offiziere Officiers Upseerit Officerer K-offiserer Kompani- Company Kompanie— Officiers de Komppanian- Special- B-offiserer officerare Officers offiziere Compagnie upseerit officerer Under- Non Commis- Unteroffiziere Sous-Officiers Aliupseerit Sergenter Sersj antbefal officerare sioned Officers Reserv- Reserve Offiziere der Officiers dela Reservin- officerer af Vernepliktige officerare Officers Reserve Réserve upseerit reserven lontc offiserer Reservkom- Reserve Kompanie— Officiers de Reservin- Specialoffi— Nerneplik- pani- Company oifiziere Compagnie komppanian- cerer af tige llnte officerare Officers der Reserve de la upseerit reserven offiserer Réserve (B)» Rcservunder- Non Commis- Unteroffiziere Sous-Officiers Reservinali— »Scrgenter af Vernepliktigt officerare sioned der Reserve de la upseerit reserven» lent ser- Reserve Réserve sjantbefal Officers Värnplikts- Conscript Wehrpflicht— Officiers Con- Asevelvollinen Vernepliktige Vernepliktige officerare Officers offiziere scrits upseerit officerer offiserer Värnpliktiga Conscript Wehrpflich— Officiers Con— Asevelvolli- »Verneplikti- »Verneplik- kompani- Company tige Kom- scrits de nen komp- ge special— tige offi- officerare Ofiiciers panieoil'i— panian- officerer» serer (B). ziere Compagnie upseerit Värnplikts- Non Commis- Wehrpflicht- Sous-Officiers Asevelvolli- Vernepliktige Vemepliktigt under- sioned Con- unter- Conscrits nen ali- sergenter sersjant- officerare script offiziere upseerit betal Officers Vämplikts- Corporals Gefreitc Caporaux Ryhmän- Korporaler Korporaler underbefäl johtajisto

B ILAGA 20 M x]

orslag rörande svenska gradbenämningars översättning (motsvarighet) till gradbenämningar i vissa länder :: I. Tjänstegrader vid armén, kustartilleriet, flygvapnet och försvarets intendenturkår

Svensk gradbenämning skall inte Tjänstegrads översättas, men skall anses motsvara Svensk gradbenämning översätts till nedanstående tjänstegrad i nr och nedanstående tjänstegrad f benämning * enligt bilaga 13 Danmark Finland Norge Frankrike Schweiz

Sovjet- Stor- Väst—

unionen britannien tyskland Österrike

2 3 4 5 6 8 9 10 11

1. General General General General General Général General General- General, General General d'Armée överste Air Chief (Aérienne) . . Marshal

2. General— General- General- General- Lieutenant Général de Oberst- General— Lieutenant- General— »General— löjtnant lajtnant löjtnant laytnant general Corps korps- löjtnant General, leutnant leutnant»

d'Armée komman- Air Mar- (Aérienne) dant shal

3. General- General- General- General- Major Général de Oberst— General— Major- General- General- major major major major general Division divisionär major General, major major (Aérienne) Air Vice Marshal

4. Brigadör äldre Oberst äldre Oberst I Brigadier Général de Oberst- General- Brigadier Brigade- Brigadier Överste general Brigade brigadier major general (Aérienne) 5. Överste Oberst Överste Oberst II Colonel Colonel Oberst Överste Colonel, Oberst Oberst Group

6. Övers Le- Captain

löjtnant1.gr Oberst- Överste- Oberst- Lieutenant Lieutenant- Oberst- Överste- Licutenant- Oberst— Oberst—

7. Överste- lajtnant löjtnant loytnant colonel Colonel leutnant löjtnant Colonel, leutnant leutnant löjtnant Wing Com- mander

8. Major Major i Major Major Major Comman— Major Major Major, Major Major dant Squadron Leader

1 CQ

10 11

9. Förvaltare

10. Kapten, Övertan- junkarc

11. Löjtnant

12. Fanj unka— re, Fänrik 13. Överrus t— mästare 14. Rust- mästare 15. Över- sergeant

16. Sergeant

17. Överfurir

18. Furir

19. Korpral

Kaptajn

Premier- loj tnant, Flyver- löjtnant af 1. grad

Premierlajt- nant (S) (=fani-), Lajtnant, Flyver- Iajtnant

af 2. grad

Senior- sergent af 1. grad Senior- sergent af 2. grad

Oversergent

Scrgent

äldre Korporal

Korporal

Over— konstabel

Kapten

Löjtnant

Fänrik

Överfält- väbel

F ältväbel

Över- sergeant

Sergeant

äldre Under- sergeant

Under- sergeant

Korpral

Kaptein

Loytnant

Loytnant- B (= fanj .), Fenrik Stabs- sersj ant Over (Ving-) sersj ant

Sersj ant

äldre Korporal

Korporal

Vise- korporal

Captain

First lieutenant

Second lieutenant

Sergeant major, (FV: sergeant)

First sergeant, (FV: Senior mas ter sergeant)

Master sergeant

Sergeant, (FV: Staff sergeant)

»Senior Corporal»

Corporal

Private first class

Chief master

Capitaine

Lieutenant

Sous- Lieutenant Adj udant- Chef

Adjudant

Sergent- Major Sergent- Chef

Sergent

Caporal- Chef

Caporal

Haupt- mann

Ober- leutnant

Leutnant

Adj utan t- Unter- offizier

Feldweibel

Fourier Wacht- meister

Korpornl Gefreiter

Kapten

Löjtnant

Yngre löjtnant

Äldre under- officer Äldre sergeant

Sergeant

Yngre sergeant

Gefreiter

Captain, Flight Lieutenant

Lieutenant, Flying Officer

Second Lieutenant, Pilot Officer »Senior Staff (Flight) Sergeant »

Staff (Flight) Sergeant

Sergeant

»Senior Corporal»

Corporal

Lance- Corporal

Haupt- mann

Ober- leutnant

Leutnant

Haup tfeld- webel

Oherfeld— webel

Feldwehel

Unter— offizier

Haupt- gefreiter

Ober- gefrelter

Gefreiter

Haupt- mann

Ober— leutnant

Leutnant

Ober- stabswacht- meister

Stabswacht- meister

Oberwacht- meister

Wacht- meister

Zugsfiihrer

Korporal Gefreiter

II. Tjänstegrader vid flottan

Svensk gradbenämning skall inte översättas, men skall anses motsvara nedanstående Svensk gradbenämning översätts till nedanstående tjänstegrad i

Tjänstegr ads tjänstegrad i

nummer och benämning enligt bilaga 18

Stor- Väst- britannien tyskland

Amer. för.

Danmark Finland Norge stater

Frankrike Sovjetunionen

3 4 5 9

1. Amiral Admiral Amiral Admiral Admiral Amiral Amiral Admiral Admiral

2. Viceamiral Viceadmiral Viceamiral Viseadmiral Vice admiral Vice-Amiral Viceamiral Vice-Admiral Vizeadmiral d'Escadre

3. Konteramiral KontreadmiralKonteramiral Kontreadmiral Rear admiral Vice-Amiral Konteramiral Rear-Admiral Konteradmiral

4. Flagg- äldre äldre Kommanderl Commodore Contre-Amiral Konteramiral Commodore Flottillen— kommendör Kommandor Kommodor admiral

5. Kommendör Kommandor Kommodor Kommandar Il Captain Capitaine de Kapten av Captain Kapitän zur Vaisseau 1. rangen See

6. Kommendör—

kapten 1' gr Kommander- Kammendör Kommandor- Commander Capitaine de Kapten av Commander Fregatten- 7. Kommendör- kaptajn kaptein Frégate 2. rangen kapitän kapten

8. Örlogskapten Orlogskaptajn Kommendör- Orlogskaptein Lieutenant Capitaine de Kapten av Lieutenant- Korvetten-

kapten commander Corvette 3. rangen Commander kapitän 9" Förvaltare Kaptajn- Kapten- Kaptein- Lieutenant de Kapten— Kapitän- 10. Kapten, Flagg— lojtnant löjtnant leytnant Lieutenant Vaisseau löjtnant Lieutenant leutnant junkare 11. Löjtnant Solojtnant Löjtnant Loytnant Lieutenant Enseigne de Löjtnant Suh- Oberleutnant av 1. gr junior grade Vaisseau Lieutenant zur See lere classe

12. Fanjunkare, Selajtnant (S) Under- Leytnant- B Ensign Enseigne de Yngre löjtnant Acting Sub- Leutnant zur Fänrik ( ==fanj.), löjtnant (=tanj.), Vaisseau Lieutenant See

Selejtnant af Fenrik 2eme classe

2.gr

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Flaggbåtsman Seniorsergent Överbåtsman Master chief Maitre Hauptboots- af 1. grad Flaggkvarter- petty officer Principal (Äldre) »SeniorChief mann

14. Höghåtsman Seniorsergent Båtsman mester Senior chief Premier Maitre Under- Petty Officer» Oberhoots- af 2. grad petty officer officer mann

15. Flaggsergeant Oversergent Översergeant Kvartermester Chief petty Maitre Äldre under- Chief Petty Bootsmann I. klass officer befäl Officer

16. Sergeant Sergent Sergeant Kvartermester Petty officer Second Maitre Underbefäl av Petty Officer Maat II. klass first class lere classe 1. klass

17. Flaggfurir äldre Korporal äldre Under- äldre Petty officer Second Maitre Hauptge- sergeant Konstabel second class 2eme classe Un derbefäl Leading freiter

18. Furir Korporal Undersergeant Konstabel Petty officer Quartier- av 2. klass Seaman Obergefreiter I. klass third class Maitre lerc el.

19. Korpral Overkonstahel Övermatros Konstabel Seaman Quartier- Äldre matros Seaman Gefreiter II. klass Maitre 2emecl.

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1967

' Systematisk förteckning (Siffrorna inom klammer beteckna utredningarnas nummer i den kronologiska förteckningen)

Justitiedepartementet

Allmänna arvsfonden. [2] Utsökningsrätt VI. [3] Ny domkretsindelnlng för under-rätterna. [4]

Försvarsdepnrtementet Tjänsteställning inom krigsmakten. [15]

Soeialdepartementet

Barnstugor. Barnavårdsmannaskap. Barnolycks- fall. [8]

Finansdepartementet

statlig publicering, [5] Finansiella långtidsperspektiv. [6] Statskontorets programbudgetutrednfng. 1. Pro- grambudgetering. Del I. [11] 2. Programbudgete- ring. Del II — Studier och försök. [12] 3. Program- budgeterlng. Del III —— En sammanfattning, [13]

Ecklesiastikdepartementet

Rikskonserter. [9] Linköpings högskola. Del I. [10] Skolans arbetstider. [14]

Jordbruksdepartementet Den framtida jordbrukspolitiken. [7]

Inrikesdepartementet Kommunal bostadsförmedling. [1]