SOU 2014:26

Tillträde till COTIF 1999

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 29 augusti 2013 att uppdra åt en särskild utredare att i en första del lämna ett underlag för bedömningen av frågan om ett svenskt tillträde till fördraget om internationell järnvägstrafik, COTIF 1999, och lämna förslag till ett ställningstagande. Utredningen ska vidare föreslå sådana lagändringar som behövs för att konventionen ska kunna tillträdas eller som i övrigt bedöms lämpliga i samband med ett tillträde. Enligt direktiven ska utredningen redovisa sina överväganden i dessa frågor i ett delbetänkande.

Den 29 augusti 2013 förordnades justitierådet Svante O. Johansson som särskild utredare.

Den 10 september 2013 förordnades som experter i utredningen juristen Susanna Angantyr, konkurrensrådet Stig-Arne Ankner, rättssakkunnige Mikael Hjort, juristen Christine Holst, generalsekreteraren Kurt Hultgren, verksjuristen Anna Löwenhamn Lundberg, ämnessakkunniga Ann-Kristin Olsson, förbundsjuristen Tommy Pilarp, docenten Johan Schelin, chefsjuristen Robert Westerdahl och chefsjuristen Mikael Wågberg.

Hovrättsassessorn Mirja Högström har varit utredningens sekreterare från den 16 september 2013.

Utredningen har antagit namnet Järnvägstrafikutredningen. Utredningen överlämnar nu delbetänkandet Tillträde till COTIF 1999 (SOU 2014:26).

Arbetet fortsätter med den avslutande delen om den civilrättsliga regleringen av inrikes transporter på järnväg.

Stockholm i maj 2014

Svante O. Johansson

/Mirja Högström

Förkortningar ..................................................................... 11

Sammanfattning ................................................................ 15

Summary .......................................................................... 21

1 Författningsförslag...................................................... 27

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik .................................................... 27 1.2 Förslag till lag om ändring i järnvägslagen (2004:519) .......... 32

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ....................................... 34 1.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport .............................................................................. 36

1.5 Förslag till lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192) ................................................................................ 37 1.6 Förslag till förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526) ............................................ 38

1.7 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ................................. 40

2 Inledning ................................................................... 41

2.1 Uppdraget ................................................................................. 41

2.2 Utredningens arbete ................................................................ 42

3.1 COTIF 1980 ............................................................................. 43

3.2 Revisionen av COTIF 1980 – COTIF 1999 ........................... 44

4 Nuvarande reglering .................................................... 49

4.1 Lagen om internationell järnvägstrafik ................................... 49

4.2 Järnvägstrafiklagen ................................................................... 49 4.3 Järnvägslagen ............................................................................ 50

4.4 Passagerarförordningen ........................................................... 51

5 COTIF 1999 – en beskrivning ...................................... 53

5.1 Inledning ................................................................................... 53

5.2 Ändringsprotokollet ................................................................ 53 5.3 Grundfördraget ........................................................................ 53 5.3.1 Allmänna bestämmelser (avdelning I, artikel 1–7) ..... 54 5.3.2 Gemensamma bestämmelser om särskilda

dragningsrätter, verkställande av domar och säkerhetsåtgärder m.m. (avdelning II, artikel 8–12) ............................................................................. 54

5.3.3 Uppbyggnad och verksamhet (avdelning III, artikel 13–24) ................................................................. 55 5.3.4 OTIF:s finansiering (avdelning IV, artikel 25–27) ..... 56 5.3.5 Skiljedom (avdelning V, artikel 28–32) ....................... 57 5.3.6 Ändring av fördraget (avdelning VI, artikel 33–35) ............................................................................ 57 5.3.7 Slutbestämmelser (avdelning VII, artikel 36–45) ........ 58 5.4 Protokollet om privilegier och immunitet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) .............................................................. 59 5.5 Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV) .................................... 59 5.5.1 Tillämpningsområdet .................................................... 60 5.5.2 Befordringsskyldigheten har tagits bort ...................... 61

5.5.3 Transportörens ansvar gentemot resenären enligt CIV ................................................................................ 61 5.5.4 Den resandes ansvar ..................................................... 67 5.5.5 Hur och var anspråk ska framställas m.m. .................. 68 5.6 Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av gods på järnväg (CIM) ....................................... 70 5.6.1 Allmänt om CIM .......................................................... 70 5.6.2 Tillämpningsområdet.................................................... 72 5.6.3 Befordringsskyldigheten tas bort ................................ 73 5.6.4 Fraktsedeln är inte längre en del av

transportavtalet ............................................................. 73

5.6.5 Transportörens ansvar för förlust av och skada på godset samt för skada till följd av dröjsmål med utlämnandet .................................................................. 74 5.6.6 Ersättningen vid förlust av eller skada på godset samt vid dröjsmål med utlämnandet ............................ 76 5.6.7 Flera transportörer ....................................................... 77 5.6.8 Framställande av anspråk ............................................. 77 5.7 Reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) .................................................................... 78 5.7.1 Den tekniska bilagan .................................................... 79 5.8 Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik (CUV) ....................................... 80 5.8.1 Allmänt .......................................................................... 80 5.8.2 Tillämpningsområdet.................................................... 80 5.8.3 Vagnmärkning ............................................................... 80 5.8.4 Ansvar vid förlust av eller skada på en vagn ................ 81 5.8.5 Antagande om förlust av en vagn ................................ 81 5.8.6 Ansvar för skador som orsakats av en vagn ................ 82 5.8.7 Övertagande av ansvar .................................................. 82 5.8.8 Ansvar för anställda och andra personer ..................... 83 5.8.9 Andra grunder för anspråk ........................................... 83 5.8.10 Behörig domstol och bestämmelser om

preskription ................................................................... 83

5.9 Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik (CUI) ............... 84 5.9.1 Allmänt .......................................................................... 84 5.9.2 Tillämpningsområdet m.m. .......................................... 84

5.9.3 Avtalets innehåll, form och varaktighet ...................... 85 5.9.4 Transportörens och infrastrukturförvaltarens särskilda skyldigheter .................................................... 85 5.9.5 Grunder för uppsägning av avtalet ............................... 86 5.9.6 Infrastrukturförvaltarens och transportörens ansvar för skador ........................................................... 86 5.9.7 Ansvarsfrihetsgrunder för infrastrukturförvaltaren ................................................ 87 5.9.8 Ansvarsfrihetsgrunder för transportören .................... 88 5.9.9 Samverkande skadeorsaker ........................................... 88 5.9.10 Ersättningen vid dödsfall och personskada och begränsningar i ersättningen m.m. ............................... 88 5.9.11 Omräkning och ränta .................................................... 89 5.9.12 Andra grunder för anspråk ........................................... 89 5.9.13 Behörig domstol, rätt till återkrav och preskription ................................................................... 89 5.10 Enhetliga rättsregler för validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik (APTU) ................................................... 90

5.11 Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF) .................................................................................... 91

6 Tillträde till COTIF 1999 ............................................. 93

6.1 Tillträdesfrågan ......................................................................... 93

6.2 Reservationer och andra avvikelser från COTIF ................... 94 6.2.1 Inga reservationer mot vissa bihang ............................. 94 6.2.2 Anmälan av CIV- och CIM-linjer till sjöss ................. 95 6.2.3 Inget undantag för egna medborgare eller

personer med hemvist i Sverige .................................... 96

6.2.4 Sverige ska tillämpa bestämmelsen om skiljenämnd .................................................................... 96

7 Införlivande av COTIF 1999 i svensk rätt ...................... 97

7.1 Metoder för införlivande av internationella överenskommelser i svensk rätt .............................................. 97

införlivas genom transformering ............................... 100

7.2.2 Artiklarna 11, 12 och 32 i grundfördraget införlivas genom inkorporering ................................. 101 7.2.3 Ansvarsbegränsning vid dödsfall och personskador ............................................................... 104 7.3 Järnvägslagen ska ändras ........................................................ 106 7.3.1 Det införs en reglering enligt vilken regeringen

får meddela föreskrifter vad avser tekniska standarder och föreskrifter respektive tekniskt godkännande ............................................................... 107

7.4 Förordningen om transport av farligt gods ändras för att införliva RID 1999 ................................................................. 107 7.5 Järnvägsförordningen ändras för att införliva APTU .......... 108

7.6 Lagen om immunitet och privilegier i vissa fall ändras för att införliva protokollet om privilegier och immunitet för OTIF .............................................................. 109 7.7 Framtida ändringar av COTIF 1999 ..................................... 109 7.7.1 Nuvarande ordning ..................................................... 109 7.7.2 De ändringar i CIV, CIM, CUV, CUI och

ATMF som revisionsutskottet kommer att besluta om ska gälla automatiskt ............................... 110

8 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................ 113

8.1 Ikraftträdande ........................................................................ 113 8.2 Övergångsbestämmelser ........................................................ 113

9 Ekonomiska och andra konsekvenser .......................... 115

9.1 Förslagen ................................................................................ 115 9.2 Konsekvenser för företagen .................................................. 116 9.2.1 Berörda företag ........................................................... 116 9.2.2 Konsekvenser av regressbestämmelsen i CUI .......... 117 9.2.3 Konsekvenser i övrigt för företagen .......................... 121

9.3 Konsekvenser för myndigheter ............................................. 122 9.3.1 Trafikverket ................................................................. 122 9.3.2 Transportstyrelsen ...................................................... 123

10 Författningskommentar ............................................. 125

10.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ................................................... 125

10.2 Förslaget till lag om ändring i järnvägslagen (2004:519) ..... 133 10.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ..................................... 136

10.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport ................................................................ 137 10.5 Förslaget till lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192) ............................................................................... 138

Bilagor

Bilaga 1 Kommittédirektiv 2013:79 ............................................... 139 Bilaga 2

COTIF Ändringsprotokollet ............................................ 151 COTIF Grundfördraget .................................................... 161

Immunitetsprotokollet ....................................................... 215 CIV ...................................................................................... 227

CIM ..................................................................................... 279 RID ...................................................................................... 333

CUV .................................................................................... 337 CUI ..................................................................................... 345

APTU .................................................................................. 365 ATMF .................................................................................. 385

APTU Enhetliga rättsregler för validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik (bihang F till COTIF) ATMF Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (bihang G till COTIF) CIM Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av gods på järnväg (bihang B till COTIF) CIV Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (bihang A till COTIF) CMR Konvention om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg COTIF 1980 Fördraget om internationell järnvägstrafik av den 9 maj 1980 COTIF 1999 Fördraget om internationell järnvägstrafik av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 CUI Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik (bihang E till COTIF)

CUV Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik (bihang D till COTIF) dir. Kommittédirektiv Ds Departementsserien ECM Entity in Charge of Maintenance ERA European Railway Agency ERADIS European Railway Agency Database of Interoperability and Safety EU Europeiska unionen FN Förenta Nationerna GCU General Contract of Use Immunitetsprotokollet Protokoll om privilegier och

immunitet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

Montrealkonventionen Konventionen den 28 maj 1999 om vissa enhetliga regler för

internationella lufttransporter

OTIF Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik Passagerarförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer Prop. Regeringens proposition RF Regeringsformen RIC Regulation for the Reciprocal use of Carriages and vans RID Reglemente om internationell järnvägstransport av farligt gods (bihang C till COTIF) RIP Regulations concerning the International Haulage of Private Owners' Wagons by Rail RIV Regulation for the Reciprocal use of Wagons

SDR Särskilda dragningsrätter SOU Statens offentliga utredningar TSD Teknisk Specifikation för Driftskompatibilitet UIC Internationella järnvägsunionen UTP Uniform Technical Prescriptions Ändringsprotokollet Protokoll av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980

Utredningens förslag

Utredningen tar i betänkandet fram underlag för bedömningen om Sverige bör tillträda protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF 1999) av den 9 maj 1980. Utredningen lämnar i betänkandet också förslag till de författningsändringar som behövs för ett sådant tillträde.

Utredningen föreslår ändringar och tillägg i lagen om internationell järnvägstrafik och järnvägslagen. Utredningen föreslår också tillägg i bl.a. järnvägsförordningen.

Tillträde till COTIF 1999

Sverige bör tillträda COTIF 1999

Sverige har sedan länge deltagit i det internationella samarbetet på järnvägsområdet och tillträtt COTIF 1980. Ändringsprotokollet har skrivits under av Sverige. Det reviderade fördraget är i huvudsak tillfredsställande från svensk synpunkt. På järnvägsområdet styrs mycket av det Sverige gör av det fördjupade samarbetet inom EU. EU har själv blivit medlem av OTIF och tillträtt protokollet den 1 juli 2011. Delar av COTIF 1999 tillämpas redan i Sverige genom att passagerarförordningen1 tillämpas, och den införlivar stora delar av CIV (bihang A till COTIF 1999). De facto tillämpar Sverige också sedan den 12 januari 2007 RID i dess lydelse enligt COTIF 1999. Detta följer av Sveriges skyldighet enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

transport av farligt gods på järnväg.2 Sverige kan emellertid inte delta i fackutskottet RID fullt ut förrän Sverige tillträder COTIF 1999.

Mot den här angivna bakgrunden gör utredningen bedömningen att det finns mycket starka skäl för att Sverige ska tillträda protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980. Utredningens förslag är att Sverige ska tillträda protokollet.

Tillträdet bör ske utan reservationer

Utredningen bedömer att det saknas skäl för Sverige att göra reservationer till COTIF 1999 och att ett tillträde alltså bör ske reservationslöst. Vidare anser utredningen att Sverige inte bör göra undantag för egna medborgare och utlänningar med hemvist i Sverige från tillämpningen av reglerna om transportörens ansvar i fall då resande dödas eller skadas (artikel 2 CIV). Sverige bör inte heller utnyttja den motsvarande undantagsmöjligheten i CUI (artikel 2).

CIV- och CIM-linjer

En medlemsstat har enligt artikel 24.1 i grundfördraget möjlighet att anmäla vissa linjer till sjöss till OTIF:s generalsekreterare. Linjerna förs sedan in i en CIV- eller CIM-lista. Effekten av att en linje förs in i en lista är att CIV respektive CIM blir tillämpliga också på en till järnvägstransporten anslutande sjötransport. Det förutsätter dock att transporten som helhet har en internationell karaktär och omfattas av ett enda avtal (artikel 1.3 CIV och artikel 1.4 CIM). Det kan röra sig om dels tågfärjelinjer där hela järnvägsvagnar med passagerare eller gods transporteras, dels tågfärjelinjer som endast tar passagerare eller gods.

Sverige har redan i dag anmält ett antal CIV- respektive CIMlinjer under COTIF 1980. Enligt utredningens uppfattning finns det inget som talar för att dessa linjer inte ska vara anmälda under COTIF 1999. I samband med tillträdet bör Sverige därför anmäla

2 Rådets direktiv nr 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg; numera upphävd genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar.

vissa linjer till sjöss som CIV- och CIM-linjer enligt artikel 24.1 i grundfördraget. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska meddela OTIF vilka linjer som ska införas respektive avföras från respektive lista.

Införlivande av COTIF 1999 i svensk rätt

Inkorporering i lagen om internationell järnvägstrafik

Vid ett införlivande av en internationell konvention kan Sverige välja mellan att inkorporera eller transformera den. Utredningen anser att övervägande skäl talar för en inkorporering. Utredningen föreslår därför att ett införlivande av COTIF 1999 i svensk rätt i huvudsak sker genom inkorporering.

Lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ändras så att den inkorporerar COTIF 1999 med bihangen CIV, CIM, CUV och CUI (A, B, D och E). Detsamma gäller bestämmelserna om ställande av säkerhet, verkställande av domar, kvarstad och utmätning, preskription och verkställighet i artiklarna 11, 12 och 32 i grundfördraget. Samtliga dessa bestämmelser är föreskrifter som riktar sig till enskilda och myndigheter. De måste därför införlivas i svensk rätt. Tidigare var dessas motsvarigheter transformerade i svensk lagstiftning (nuvarande 4 § lagen om internationell järnvägstrafik). Unionsrätten (Bryssel I-förordningen3) ska dock tillämpas på dessa bestämmelser. Utredningen gör därför den bedömningen att de processrättsliga bestämmelserna i COTIF 1999 inte längre bör transformeras. Enligt utredningens uppfattning bör alltså ett införlivande av dessa bestämmelser ske genom inkorporering.

Hela fördragstexten i de franska och engelska versionerna ska finnas som en bilaga till lagen om internationell järnvägstrafik. Liksom tidigare ska en svensk översättning publiceras tillsammans med den engelska och den franska versionen av fördragstexten. Vid konflikter ska den franska versionen ha företräde.

3 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Detsamma kommer att gälla i den omarbetade versionen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

Bihanget ATMF (G) inkorporeras genom en ändring i järnvägslagen (2004:519), medan bihanget APTU (F) inkorporeras genom en ändring i järnvägsförordningen (2004:526). I samband härmed införs i järnvägslagen en möjlighet för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om sådana tekniska standarder och föreskrifter samt sådant tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som avses i APTU och ATMF.

Bihanget RID (C) ska inkorporeras genom att förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ändras så att definitionen hänvisar till RID i COTIF 1999.

Övriga ändringar

I artikel 30.2 CIV respektive i artikel 14.2 CUI sägs att ersättningen för förlorat underhåll och inkomstförlust samt ökning av levnadsomkostnaderna i samband med personskada ska bestämmas enligt nationell rätt. Ersättningen får dock inte understiga 175 000 SDR.

I svensk rätt i dag gäller att ersättningen för dessa skador är obegränsad. Utredningen anser dock att det finns skäl för en beloppsbegränsning. Det införs därför en ny bestämmelse i lagen om internationell järnvägstrafik. Begränsningsbeloppet avseende ersättning för förlust av underhåll i samband med dödsfall samt inkomstförlust i samband med personskada ska vid tillämpningen av artikel 30.2 CIV och artikel 14.2 CUI i svensk lag bestämmas till 400 000 SDR per person. Det är en anpassning till vad som kommer att gälla på det sjörättsliga området.

En bestämmelse i grundfördraget ska vidare införlivas genom transformering. Det handlar om bestämmelsen om särskilda dragningsrätter (SDR). Redan i dag tillämpas bestämmelser om särskilda dragningsrätter genom att passagerarförordningen, som i sin tur införlivat denna bestämmelse i CIV, tillämpas. Det finns enbart av den anledningen skäl att i svensk lag förtydliga vad som avses med särskilda dragningsrätter.

Övriga bestämmelser i grundfördraget riktar sig mot staten eller reglerar OTIF som organisation. Det saknas därför skäl att införliva dem med svensk rätt.

Internationella överenskommelser antas och ändras i allmänhet vid en diplomatkonferens. För att en sådan överenskommelse eller ändring ska bli bindande för en enskild stat krävs normalt någon form av viljeförklaring (ratifikation eller motsvarande) från den statens regering. I Sverige måste därutöver riksdagen godkänna överenskommelsen eller ändringen om den förutsätter att svensk lag ändras eller upphävs eller att ny lag stiftas (10 kap. 3 § regeringsformen).

Vissa internationella överenskommelser, däribland COTIF 1999, innehåller föreskrifter om ett förenklat ändringsförfarande. Ändringar i COTIF 1999 kan antas genom majoritetsbeslut av de fördragsslutande staterna. För Sveriges del innebar tidigare det förenklade förfarandet att det var svårt att i tid överföra en beslutad ändring till svensk rätt, eftersom riksdagen först skulle ta ställning till om Sverige skulle anmäla invändning mot en beslutad ändring och därefter pröva frågan om införlivande av de ändringarna.

Mot denna bakgrund infördes, med stöd av nuvarande 10 kap. 9 § regeringsformen, 3 a § i lagen om internationell järnvägstrafik. Enligt bestämmelsen i regeringsformen får riksdagen i fråga om en internationell överenskommelse som har införlivats med svensk lag genom inkorporering föreskriva att framtida ändringar i överenskommelsen automatiskt ska gälla här i landet.

För att inte komplicera förfarandet för framtida ändringar föreslår utredningen att ändringar i CIV, CIM, CUV, CUI och ATMF (bihang A, B, D, E och G) som revisionsutskottet kommer att besluta om ska gälla automatiskt här i riket.

När det gäller APTU och RID föreslår utredningen att dessa bihang införlivas med svensk rätt genom förordning, varför det inte i något fall krävs riksdagens underställande och frågan om förtida inkorporering därmed inte blir aktuell.

Ikraftträdande

De föreslagna bestämmelserna förutsätter ett tillträde till COTIF 1999. Mot bakgrund av att det inte går att förutse exakt när Sverige kommer att tillträda konventionen föreslår utredningen att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

I fråga om en transport som har påbörjats före ikraftträdandet föreslår utredningen att äldre bestämmelser ska tillämpas. Utredningen bedömer att det inte krävs några övergångsbestämmelser i övrigt.

The Inquiry’s proposals

In its report, the Inquiry presents background material for assessing whether Sweden should accede to the Protocol of 3 June 1999 for the Modification of the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF 1999) of 9 May 1980. The Inquiry also presents proposals for the legislative amendments that such an accession requires.

The Inquiry proposes amendments and additions to the International Railway Transport Act (1985:193) and the Railways Act (2004:519). The Inquiry also proposes additions to the Railways Ordinance.

Accession to COTIF 1999

Sweden should accede to COTIF 1999

Sweden has long participated in international cooperation regarding railways and has acceded to COTIF 1980. The modification protocol has been signed by Sweden. On the whole, Sweden considers the revised Convention to be satisfactory. Much of what Sweden does in the area of railways is governed by the deeper cooperation in the EU. The EU itself has become a member of OTIF and acceded to the Protocol on 1 July 2011. Parts of COTIF 1999 are already part of Swedish legislation in that the Railway Passenger Regulation1 is applied, and that regulation incorporates large parts of CIV (appendix A of COTIF 1999). In effect, since 12 January 2007 Sweden has also applied RID (appendix C) as worded in COTIF 1999. This follows from

1 Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations.

Sweden’s obligations under the Council’s Directive on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by rail.2 However, Sweden cannot fully participate in the RID Committee of Experts until Sweden accedes to COTIF 1999.

In light of the above, the Inquiry considers that there are very compelling reasons for Sweden to accede to the Protocol of 3 June 1999 for the Modification of the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980. The Inquiry proposes that Sweden should accede to the Protocol.

Sweden should accede without reservations

The Inquiry considers that there are no reasons for Sweden to make reservations to COTIF 1999 and, accordingly, that Sweden should accede without reservations. Furthermore, the Inquiry considers that Sweden should not introduce exemptions for its own citizens or aliens habitually resident in Sweden from application of the regulations on the carrier’s liability in case of death of, or personal injury to, passengers (Article 2 CIV). Nor should Sweden make use of the corresponding possibility of exemptions in CUI (Article 2).

CIV and CIM services

Under Article 24(1) of the Convention, a Member State has the option of reporting certain maritime services to the Secretary-General of OTIF. These services are then included in a CIV or CIM list. As a result of including a service on a list, the CIV or CIM also becomes applicable to a maritime service connected to a railway transport. However, this presupposes that the transport service as a whole is of an international nature and is the subject of a single contract (Article 1(3), CIV and Article 1(4) CIM). This may concern rail-ferry services in which entire railway vehicles with passengers or goods are transported, or rail-ferry services that only transport passengers or goods.

2 Council Directive 96/49/EC of 23 July 1996 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by rail; now repealed by Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on the inland transport of dangerous goods.

Sweden has already reported a number of CIV and CIM services under COTIF 1980. The Inquiry considers that there is nothing to indicate that these services should not be reported under COTIF 1999. Therefore, in connection with accession, Sweden should report certain maritime services as CIV and CIM services in accordance with Article 24(1) of the Convention. The Government or the authority designated by the Government shall inform OTIF which services are to be added and deleted from each list.

Transposition of COTIF 1999 into Swedish law

Incorporation into International Railway Transport Act

When transposing an international convention, Sweden can choose between incorporating or transforming it. The Inquiry considers that on balance, there are arguments in favour of incorporation. The Inquiry therefore proposes that the primary method of transposing COTIF 1999 into Swedish law should be incorporation.

The International Railway Transport Act (1985:193) will be amended so that it incorporates COTIF 1999 with the appendices CIV, CIM, CUV and CUI (A, B, D and E). The same applies to the provisions concerning lodging of security, execution of judgments, attachment, periods of limitation and enforcement in Articles 11, 12 and 32 of the Convention. All these provisions are regulations directed at individuals and public authorities. They must therefore be transposed into Swedish law. Previously, corresponding provisions had been transformed into Swedish legislation (the current Section 4 of the International Railway Transport Act). However, EU law (the Brussels I Regulation3) is to be applied with regard to these provisions. It is therefore the assessment of the Inquiry that the procedural law provisions of COTIF 1999 should no longer be transformed. The Inquiry considers that transposition of these provisions should be accomplished by means of incorporation.

The entire Convention text in the French and English versions is to be included as an annex to the International Railway

3 Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. The same will apply to the recast version of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters.

Transport Act. As previously, a Swedish translation is to be published together with the English and French versions of the Convention text. In the event of conflicts, the French version shall prevail.

Incorporation into the Railways Act and ordinances

Appendix ATMF (G) will be incorporated by means of an amendment to the Railways Act (2004:519), while appendix APTU (F) will be incorporated by means of an amendment to the Railways Ordinance (2004:526). In connection with this, a possibility will be introduced in the Railways Act for the Government or the authority designated by the Government to announce regulations on such technical standards and prescriptions, and such technical admission of railway material, as are referred to in APTU and ATMF.

Appendix RID (C) will be incorporated by means of an amendment to the Ordinance on the transport of dangerous goods (2006:311) so that the definition refers to RID in COTIF 1999.

Other changes

Article 30(2) of CIV and Article 14(2) of CUI state that damages for lost maintenance and loss of income, and increases in living costs, in connection with personal injuries, are to be determined in accordance with national law. However, such damages may not be set below 175 000 Special Drawing Rights (SDR).

Damages for such injuries in Swedish law are currently unlimited. However, the Inquiry considers it reasonable to set a monetary limit. A new provision will therefore be introduced into the International Railway Transport Act. The monetary limit regarding damages for loss of maintenance in connection with a death, and loss of income in connection with a personal injury, will be set at SDR 400 000 per person when applying Article 30(2) of CIV and 14(2) of CUI in Swedish law. This is an adjustment to what will apply in the maritime area law.

Furthermore, one provision of the Convention will be transposed by means of transformation. This concerns the provision on Special Drawing Rights. Provisions on Special Drawing Rights are already applied in that the Railway Passenger Regulation, which in turn

transposed this provision in CIV, is applied. For this reason alone, there is cause to clarify in Swedish law what is meant by ‘Special Drawing Rights’.

Other provisions of the Convention are aimed at the State or regulate OTIF as an organisation. There is therefore no reason to transpose them into Swedish law.

Future amendments to COTIF 1999

In general, international agreements are adopted and amended at a diplomatic conference. For this kind of agreement or amendment to be binding on an individual State, some form of declaration of intent (ratification or the equivalent) by that State’s government is usually required. In addition, in Sweden, the Riksdag must approve the agreement or amendment if this requires the amendment or abrogation of Swedish law, or the enactment of a new law (Chapter 10, Article 3 of the Instrument of Government).

Some international agreements, including COTIF 1999, contain provisions on a simplified amendment procedure. The contracting States can adopt amendments to COTIF 1999 by means of majority decision. For Sweden, the simplified procedure previously meant that it was difficult to transfer an adopted amendment into Swedish law in time, as the Riksdag first had to decide whether Sweden would lodge an objection to the adopted amendment and thereafter consider the issue of transposing the amendments.

In light of this, Section 3a was introduced into the International Railway Transport Act, pursuant to the current Chapter 10, Article 9 of the Instrument of Government. Under the provision in the Instrument of Government, in issues regarding an international agreement that has been transposed into Swedish law by means of incorporation, the Riksdag may prescribe that future amendments to the agreement will apply automatically in Sweden.

So as not to complicate the process concerning future amendments, the Inquiry proposes that amendments to CIV, CIM, CUV, CUI and ATMF (appendixes A, B, D, E and G) that the Revision Committee adopts are to apply automatically here in Sweden.

Regarding APTU and RID, it is proposed that these appendixes be transposed into Swedish law via ordinances, which means it is

Entry into force

The proposed provisions presuppose accession to COTIF 1999. As it is not possible to predict when, exactly, Sweden will accede to the Convention, the Inquiry proposes that the new provisions enter into force on the date determined by the Government.

Regarding transport begun before entry into force, the Inquiry proposes that older provisions are to be applied. The Inquiry does not consider that any other transitional provisions are necessary.

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1985:193 ) om internationell järnvägstrafik

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

dels att 2 a § och 9 § ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 10 § ska betecknas 9 §,

dels att 1–4 §§, 7 och 8 §§ och den nya 9 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny bilaga av följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas nya rubriker närmast före 1 §, 3–4 §§, och 7–9 §§ av följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 5 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Ansökan om verkställighet”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Tillämpningsområde

1 §1

Denna lag tillämpas på sådan internationell järnvägsbefordran som avses i det i bilaga 1 intagna fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF) ändrat enligt det protokoll den 20 december 1990 som är intaget i bilaga 6 till denna lag.

Denna lag tillämpas på sådan internationell järnvägsbefordran som avses i det i bilagan intagna fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.

1 Senaste lydelse 1995:369.

I fråga om sådan internationell järnvägsbefordran av resande som avses i bihang A till fördraget gäller som svensk lag bihanget i dess franska lydelse

1. ändrat enligt dels det protokoll den 21 december 1989 som är intaget i bilaga 2 till denna lag,

dels det protokoll som nämns i 1 § och

2. kompletterat med punkterna 1–4 i de tilläggsbestämmelser som är intagna i bilaga 4 till lagen.

Artiklarna 11, 12 och 32 i COTIF samt bihang A om internationell transport av resande på järnväg, bihang B om internationell transport av gods på järnväg, bihang D om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik och bihang E om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik till COTIF gäller som svensk lag.

Den franska texten har företräde framför de tyska och engelska texterna.

De franska och engelska texterna samt en översättning av dessa till svenska finns intagna som en bilaga till denna lag.

EU-rättsliga bestämmelser

3 §3

I fråga om sådan internationell järnvägsbefordran av gods som avses i bihang B till fördraget gäller som svensk lag bihanget, med undantag av bestämmelserna i bilaga I (RID), i dess franska lydelse

1. ändrat enligt dels de protokoll som nämns i 2 § 1, dels det protokoll den 31 maj 1990 som är intaget i bilaga 3 till denna lag och

2. kompletterat med punkterna 1–7 i de tilläggsbestämmelser som är intagna i bilaga 5 till lagen.

Bestämmelser om järnvägstransporter av passagerare finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. 4

2 Senaste lydelse 1995:369. 3 Senaste lydelse 1995:369. 4 EUT L 315, 3.12.2007, s. 14 (Celex nr 32007R1371).

3 a §5

Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för Sverige bindande ändring i bihang A eller bihang B till fördraget, skall ändringen gälla här i riket från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget.

Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för Sverige bindande ändring i bihang A, B, D, eller E till

COTIF, ska ändringen gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt COTIF.

CIV- och CIM-listorna

4 §

En utländsk dom som grundas på fördraget får verkställas i Sverige, om domen

1. har meddelats av en domstol som är behörig enligt fördraget,

2. har vunnit laga kraft,

3. får verkställas enligt reglerna i det land där den har meddelats och

4. har förklarats verkställbar efter ansökan enligt 5 §.

En förlikning i tvist angående en befordran som omfattas av fördraget likställs med en sådan dom som avses i första stycket, om förlikningen har träffats inför en domstol som är behörig enligt fördraget. Detsamma gäller en skiljedom som har meddelats enligt fördraget och som gäller ett trafikföretag eller en trafikant.

Första och andra styckena

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer beslutar vilka linjer till sjöss som ska föras in i eller strykas från CIV- respektive CIM-listan, samt meddelar detta till generalsekreteraren i Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

5 Senaste lydelse 1991:1523.

gäller inte i fråga om ett åläggande för käranden att, förutom rättegångskostnader, betala skadestånd på grund av att hans talan har ogillats.

Särskilda dragningsrätter

7 §

Om ett sådant skiljeförfarande som avses i fördraget inleds, avbryts preskription med den verkan som anges i 7 § preskriptionslagen (1981:130) .

Med särskilda dragningsrätter avses de av den Internationella valutafonden använda särskilda dragningsrätterna (SDR).

När det förs talan om ersättning enligt COTIF eller enligt den förordning som anges i 3 §, ska omräkning till svenska kronor ske efter kursen den dag då domen meddelas. Kronans värde ska bestämmas i enlighet med den beräkningsmetod som Internationella valutafonden den dagen tillämpar för sin verksamhet och sina transaktioner.

Begränsning av transportörens och infrastrukturförvaltarens ansvar

8 §

Om ett utländskt trafikföretag har en fordran mot ett trafikföretag i Sverige på grund av en befordran som omfattas av fördraget, får fordringen beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en domstol i den stat till vilken det utländska företaget hör.

När artikel 30.2 i bihang A eller artikel 14.2 i bihang E till COTIF tillämpas, är transportörens respektive infrastrukturförvaltarens ansvar begränsat till 400 000 SDR.

10 § 9 §

Kan parterna i fall som avses i bihang A artikel 48 § 2 eller i bihang B artikel 52 § 2 inte enas om en viss sakkunnig, skall tingsrätten i den ort där godset eller resgodset finns efter ansökan förordna sakkunnig.

Kan parterna i fall som avses i artikel 54.3 i bihang A eller i artikel 42.3 i bihang B inte enas om en viss sakkunnig, ska tingsrätten i den ort där godset, resgodset eller fordonet, som transporterats tillsammans med den resande, finns efter ansökan förordna en sakkunnig.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. I fråga om en transport som har påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

Härigenom föreskrivs i fråga om järnvägslagen (2004:519) att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 2 b–d §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 b §

Bihang G om tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse av den 3 juni 1999 gäller som svensk lag.

Den franska texten har företräde framför de tyska och engelska texterna.

De franska och engelska texterna samt en översättning av dessa till svenska finns intagna som en bilaga till lagen ( 1985:193 ) om internationell järnvägstrafik.

2 c §

Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för Sverige bindande ändring i bihang G till COTIF, ska ändringen gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt COTIF.

2 d §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana tekniska standarder och före-

skrifter samt sådant tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som avses i bihang F och G till COTIF.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1976:661 ) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall6 ska ha följande lydelse.

Nuvarande

lydelse

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ Fysiska personer

33. Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

Medlemsstaternas representanter i organisationen, personer med tjänst hos organisationen och sakkunniga utsedda av organisationen

Fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF)

Föreslagen lydelse

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ Fysiska personer

33. Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

Medlemsstaternas representanter i organisationen, personer med tjänst hos organisationen

Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt

6 Lagen omtryckt 1994:717. 7 Senaste lydelse 2013:1174.

och sakkunniga utsedda av organisationen

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1.4. Förslag till lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1974:610) om inrikes vägtransport ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §8

Lagen skall ej tillämpas på brevbefordran, begravningstransporter eller befordran av flyttsaker.

Lagen skall inte heller tillämpas på sådan befordran på väg som är underkastad fördraget den 9 maj 1990 om internationell järnvägstransport eller som en järnväg i annat fall utför inom Sverige till fullgörande av avtal om befordran av gods på järnväg.

Lagen ska inte tillämpas på brevbefordran, begravningstransporter eller befordran av flyttsaker.

Lagen ska inte heller tillämpas på sådan befordran på väg som är underkastad fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 eller som i annat fall transporteras på järnväg inom Sverige till fullgörande av avtal om befordran av gods på järnväg.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

8 Senaste lydelse 1998:484.

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § järnvägstrafiklagen (1985:192) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §9

Detta kapitel tillämpas på befordran av resande med järnväg i allmän inrikes trafik. På befordran i trafik med utlandet tillämpas kapitlet endast om något annat inte följer av fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik.

Detta kapitel tillämpas på befordran av resande med järnväg i allmän inrikes trafik. På befordran i trafik med utlandet tillämpas kapitlet endast om något annat inte följer av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer eller av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

9 Senaste lydelse 1995:370.

1.6. Förslag till förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

Regeringen föreskriver i fråga om järnvägsförordningen (2004:526) att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 3 d–f §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

3 d §

Artiklarna 1–8a och 11.2 om validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik i bihang F till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 gäller som svensk lag.

Den franska texten har företräde framför de tyska och engelska texterna.

De franska och engelska texterna samt en översättning av dessa till svenska finns intagna som en bilaga till lagen ( 1985:193 ) om internationell järnvägstrafik.

3 e §

Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för Sverige bindande ändring i bihang F till COTIF, ska ändringen gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt COTIF.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana tekniska standarder och föreskrifter som avses i bihang F till COTIF.

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 5 i bihang G till COTIF.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om sådant tekniskt godkännande som avses i bihang G till COTIF.

Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1.7. Förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

I denna förordning avses med – bilagorna till ADR: bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen den 30 september 1957 om internationell transport av farligt gods på väg (ADR [SÖ 1974:9]),

– RID: bilaga I till bihang B till fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF [SÖ 1985:16]),

– RID: bihang C till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 [SÖ

XXXX:XX],

– IMDG-koden: den internationella koden om transporter av farligt gods till sjöss enligt kapitel VII i 1974 års internationella konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS [SÖ 1997:90]),

– ICAO-TI: bilaga 18 till konventionen den 7 december 1944 angående internationell civil luftfart (Chicagokonventionen

[SÖ 1946:2]).

Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.1. Uppdraget

Regleringen av den internationella järnvägstrafiken för passagerare och gods i Europa, Nordafrika och Mellanöstern styrs i huvudsak av den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF). OTIF beslutade år 1999 om ett ändringsprotokoll till konventionen av den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF 1980). Konventionen innebär en utveckling av regelverket för den internationella järnvägstrafiken. Konventionen har tillträtts av såväl EU som av det stora flertalet övriga europeiska stater.1 Sverige har tillträtt COTIF 1980 genom en inkorporering i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik, men har ännu inte tillträtt den genom 1999 års protokoll reviderade konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF 1999).

I betänkandet En samlad järnvägslagstiftning (SOU 2004:92) föreslog Järnvägsutredningen att Sverige skulle tillträda COTIF 1999 och lämnade förslag på de lagändringar som föranleddes av ett tillträde. Vidare föreslogs att den civilrättsliga regleringen av inrikes järnvägstransporter skulle moderniseras i linje med regleringen för internationella järnvägstransporter. Enligt förslaget skulle järnvägstrafiklagen (1985:192) och lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik upphävas och ersättas av bestämmelser i järnvägslagen (2004:519).

Varken förslaget om Sveriges tillträde till COTIF 1999 eller förslagen om anpassning och modernisering av de civilrättsliga bestämmelserna har genomförts. Lagförslagen har i dessa delar blivit delvis överspelade genom att EU antagit passagerarförordningen2, som till viss del har ersatt den civilrättsliga reglering

1 För en aktuell lista på de OTIF-stater som tillträtt COTIF 1999, se OTIF:s hemsida www.otif.org 2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

som var föremål för utredningens översyn. Efter det att Järnvägsutredningen lämnade sitt betänkande har dessutom flera av bihangen till COTIF 1999 ändrats i vissa delar.

Regeringen beslutade den 29 augusti 2013 att låta en särskild utredare i en första del lämna ett underlag för bedömningen av frågan om ett svenskt tillträde till COTIF 1999 och lämna förslag till ett ställningstagande. Utredningen ska vidare föreslå sådana lagändringar som behövs för att konventionen ska kunna tillträdas eller som i övrigt bedöms lämpliga i samband med ett tillträde. Enligt direktiven (se bilaga 1) ska utredningen redovisa detta i ett delbetänkande.

I en andra del ska utredningen göra en översyn av lagstiftningen om inrikes transporter och föreslå ändringar för att uppnå ett modernt regelverk. Därutöver ska utredningen analysera konsekvenserna av att det införs en regressrätt gentemot infrastrukturförvaltaren som är mer vidsträckt än regleringen i COTIF 1999. Om det bedöms lämpligt med en mer vidsträckt regressrätt, ska utredningen lämna förslag till hur den bör utformas.

2.2. Utredningens arbete

Utredningen påbörjade sitt arbete i september 2013. Arbetet har bedrivits i samråd med de av regeringen utsedda experterna. Utredningen har i denna del haft fem sammanträden som experterna har deltagit i. Synpunkter har inhämtats från Näringslivets Regelnämnd (NNR). Utredningen har hållit sig informerad om arbetet inom Justitiedepartementet rörande förslagen till en lag om resenärers rättigheter som lagts fram i betänkandet SOU 2009:81 och promemorian Ds 2013:44. Utredningen har även följt det arbete som pågår inom ramen för Utredningen om Järnvägens organisation (N 2013:02). Utredningen har vidare inhämtat uppgifter från Finland om det motsvarande finska lagstiftningsarbetet.

3.1. COTIF 1980

Sverige har deltagit i det internationella samarbetet på järnvägsområdet sedan början av 1900-talet. Ett antal fördrag avseende befordran av personer och gods på järnväg avlöste varandra under förra seklet, innan ett mer samlat grepp togs år 1980 genom antagandet av fördraget om internationell järnvägstrafik (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, COTIF 1980).

Genom fördraget bildades en ny organisation, Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (l’Organisation intergovernementale pour les transports internationaux ferroviaires, OTIF). OTIF har för närvarande 48 medlemsstater i Europa, Asien och Nordafrika.

COTIF 1980 reglerar internationella järnvägstransporter mellan de fördragsslutande staterna. Konventionen består av ett s.k. grundfördrag och ett protokoll om privilegier och immunitet för OTIF samt två bihang. Bihang A innehåller enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägstransport av resande och resgods (Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs, CIV). I bihang B finns enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägstransport av gods (Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, CIM).

Till CIM hör fyra underbilagor som innehåller särskilda bestämmelser om vissa transporter; reglementen om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID), av privatvagnar (RIP), av containrar (RICo) och av expressgods (RIEx).

Sverige anslöt sig till COTIF 1980 år 1985 och konventionen införlivades med svensk rätt i huvudsak genom lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik. Bestämmelserna i RID införlivades genom myndighetsföreskrifter med stöd av 20 § andra stycket lagen

3.2. Revisionen av COTIF 1980 – COTIF 1999

Det uppstod relativt snart ett behov av en revision av COTIF 1980. I många av OTIF:s medlemsstater hade stora tekniska, ekonomiska och rättsliga förändringar skett på järnvägsområdet sedan år 1980. OTIF förhandlade därför fram en omfattande revision – protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 (ändringsprotokollet, COTIF 1999). Protokollet trädde i kraft den 1 juli 2006. Sverige har undertecknat protokollet, men ännu inte tillträtt det.

Den viktigaste orsaken till revisionen av COTIF 1980 var att järnvägarnas organisation ändrats så att infrastrukturen i allt större utsträckning skiljts från transportverksamheten. Vidare hade transportverksamheten blivit allt mer konkurrensutsatt i många av OTIF:s medlemsstater (se vidare om utvecklingen i SOU 2002:48). Därutöver hade Europeiska unionen (dåvarande gemenskapen) tagit fram dels ett direktiv där man skilde mellan transportör och infrastrukturförvaltare, dels förordningar med tekniska harmoniseringar. Medan COTIF 1980 i princip byggde på att varje stat hade en nationellt sammanhållen monolitisk järnvägsorganisation, öppnar COTIF 1999 för en mer internationell marknad där olika aktörer lättare kan agera över nationsgränserna.

Ett annat viktigt skäl för revisionen var att det länge hade funnits önskemål om ändrad status för RID, i syfte att ge bestämmelserna om transport av farligt gods större genomslagskraft.

I korthet bygger det reviderade fördraget på tre grundprinciper. För det första vilar fördraget på utgångspunkten att järnvägsmarknaden numera är uppdelad mellan infrastrukturförvaltare, vilka svarar för järnvägsnätet, och transportörer, vilka svarar för själva tågtrafiken. COTIF 1999 innehåller därför bestämmelser om avtal om nyttjande av infrastruktur samt validering, antagande och godkännande av tekniska standarder och järnvägsmateriel.

För det andra utgår det reviderade fördraget från det kontraktsrättsliga synsättet att en transportör genom avtal frivilligt åtar sig att transportera passagerare eller gods. I konsekvens härmed har befordringsplikten som fanns i COTIF 1980 avskaffats.

För det tredje har fördraget på ett tydligare sätt delats upp i en civilrättslig och en offentligrättslig del; bl.a. har RID gjorts om till ett eget självständigt bihang.

Sedan ändringarna 1999 har vissa bestämmelser i grundfördraget respektive i bihangen CIM, CUI, APTU och ATMF ändrats (2009– 2011). Detta skedde i huvudsak för att man ville anpassa bihangen så att de helt överensstämde med motsvararande EU-lagstiftning. Någon ny version av fördraget har emellertid inte förhandlats fram.

Grundfördraget

I grundfördraget återfinner man numera bestämmelser som är gemensamma för samtliga bihang, t.ex. om skiljedom och verkställighet av domar. Där finns också föreskrifter om OTIF:s uppbyggnad och verksamhet.

Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV)

I CIV, som utgör bihang A till grundfördraget, finns regler om transportavtal avseende personbefordran. Bestämmelserna reglerar bl.a. utfärdande av biljetter, inskrivning av resgods, transportörens ansvar om resande dödas eller skadas i samband med järnvägsdriften och transportörens dröjsmålsansvar. Där finns även föreskrifter om hur resande kan göra gällande anspråk mot transportörer, liksom hur transportörernas inbördes förhållanden i anledning av en transport som omfattas av CIV ska regleras.

Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av gods på järnväg (CIM)

I CIM, som utgör bihang B till grundfördraget, regleras godstransportavtalet. Bestämmelserna reglerar bl.a. avtalets tillkomst, fraktsedelns innehåll och skyldigheten att betala transportkostnaderna. Där finns också bestämmelser om transportörens rätt att undersöka godset, lastning och lossning av gods, förpackning av gods, leveransfrister och utlämnande av godset. CIM ger vidare föreskrifter om avsändarens och mottagarens rätt att ändra transportavtalet, t.ex. genom att förfoga över godset under transporten,

liksom om hur transportören ska göra när det inte går att fullgöra transporten på det sätt som avsetts och när hinder uppkommit mot att lämna ut godset.

I CIM finns också regler om transportörens ansvar för skada på grund av förlorat eller skadat gods eller att godset inte lämnas ut inom leveransfristen. Där finns vidare bestämmelser om hur skadeståndsanspråk mot transportören kan göras gällande. Slutligen regleras det inbördes förhållandet mellan flera transportörer som deltar i en godstransport.

Reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID)

RID, som utgör bihang C till grundfördraget, innehåller regler om internationell järnvägstransport av farligt gods. Till RID hör en bilaga som utgör en del av reglementet, där det bl.a. återfinns en förteckning av samtliga ämnen och föremål som är farliga. Farligt gods som enligt bilagan inte får transporteras får inte tas emot för internationell transport.

Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik (CUV)

I CUV, som utgör bihang D till grundfördraget, finns regler för avtal om nyttjande av vagnar. Det finns bl.a. ansvarsregler som är tillämpliga då transportföretag använder andras vagnar i internationell trafik. Bestämmelserna är till stor del dispositiva, vilket innebär att parterna själva kan komma överens om andra villkor i frågor som regleras i bihanget.

Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik (CUI)

CUI, som utgör bihang E till grundfördraget, innehåller främst regler om ansvarsfördelningen mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. I bihanget ges regler som delvis ligger till grund för innehållet i de trafikeringsavtal som är nödvändiga när någon annan än den som förvaltar infrastrukturen ska trafikera denna.

Enhetliga rättsregler för validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik (APTU)

APTU, som utgör bihang F till grundfördraget, syftar till att se till att tekniska system och komponenter som är nödvändiga för internationell trafik utformas enligt vissa standarder som möjliggör att de används i samtliga OTIF-stater (interoperabilitet eller driftskompatibilitet). Anledningen härtill är att järnvägstrafiken smidigt ska kunna korsa nationsgränserna.

Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF)

ATMF, som utgör bihang G till grundfördraget, inrättar en gemensam teknisk godkännandeordning och även här är interoperabiliteten av yttersta vikt. Så småningom ska dock internationella standarder utvecklas och det kommer då inte vara nödvändigt med nationella godkännandeordningar. I samband med godkännande enligt ATMF ska intyg om godkännande utfärdas. OTIF ska upprätta en databas över godkända fordon.

4.1. Lagen om internationell järnvägstrafik

Internationell järnvägstrafik regleras i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik. Den utgörs till största delen av en inkorporering av COTIF 1980. I 2 och 3 §§ föreskrivs att bihangen A och B till grundfördraget, dvs. CIV och CIM, med undantag av bestämmelserna i RID, i deras franska lydelse ska tillämpas som svensk lag. I tillägg till den franska lydelsen har en svensk översättning publicerats. Vissa process- och exekutionsrättsliga bestämmelser i COTIF 1980 har transformerats till svensk rätt genom 4–10 §§ lagen om internationell järnvägstrafik.

Bestämmelserna i RID införlivas i svensk rätt genom myndighetsföreskrifter med stöd av 20 § andra stycket lagen (2006:263) om transport av farligt gods samt 15 och 16 §§ förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. De återfinns numera i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg, RID-S (MSBFS 2012:7, ändrad genom MSBFS 2013:6). I fråga om järnvägstransporter av farligt gods tillämpar Sverige sedan den 12 januari 2007 bestämmelserna i RID i enlighet med lydelsen i COTIF 1999. En sådan skyldighet följde av bestämmelserna i rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg.

4.2. Järnvägstrafiklagen

För person- och godsbefordran med järnväg i inrikes trafik respektive internationell trafik som inte omfattas av lagen om internationell järnvägstrafik (dvs. sådana transporter som inte omfattas av COTIF 1980) tillämpas järnvägstrafiklagen (1985:192). I lagen regleras huvudsakligen järnvägens ansvar för dödsfall och skada på

passagerare, vilket innefattar skada på och förlust av resgods (2 och 4 kap.) samt ansvar för skada på och förlust av gods (3 kap.). Utöver detta ansvar regleras också järnvägens ansvar för person- och sakskador i annat fall än transport. Med det avses skador som drabbar tredje man till följd av järnvägsdrift (5 kap.). Även järnvägens undersökningsrätt regleras (6 kap.).

Järnvägstrafiklagen bygger på COTIF 1980, men i vissa delar har nationella lösningar valts. I järnvägstrafiklagen har man t.ex. valt att reglera endast de centrala civilrättsliga delarna av avtalsinnehållet, och lämnat till parterna att reglera övriga frågor. Det utgör en skillnad mot COTIF 1980 och bihangen CIV och CIM som innehåller en långtgående detaljreglering av många frågor.

I järnvägstrafiklagen är ansvarigt rättssubjekt ”järnvägen”. Med detta ord får, enligt förarbetena till lagen, förstås innehavaren av spåranläggningen, dvs. infrastrukturförvaltaren, eller det rättssubjekt som har ställning som trafikantens motpart i ett befordringsavtal, dvs. tågoperatören (prop. 1983/84:117 s. 33).

I dag skiljer man dock infrastrukturförvaltare från operatörer, varför det möjligen skulle vara korrekt att se operatören som ansvarig. Detta är också, som nämnts, utgångspunkten i COTIF 1999. För närvarande är det de allmänna avtalsvillkoren till trafikeringsavtalet mellan Trafikverket och tågoperatörerna som reglerar ansvaret. Likaså åtar sig operatörerna ansvar i förhållande till passagerarna på kontraktsrättslig grund. Utöver Trafikverket är Öresundsbrokonsortiet en viktig infrastrukturförvaltare, särskilt vad avser den internationella trafiken.

Huvudregeln om ansvar för skador och förluster till följd av järnvägsdriften är att järnvägen ska ersätta skadan eller förlusten oberoende av vållande. Vissa undantag för force majeure-liknande händelser görs dock från det strikta ansvaret.

Till järnvägstrafiklagen hör också förordningen (1985:200) om järnvägs befordringsskyldighet m.m., där bl.a. järnvägens befordringsskyldighet av passagerare regleras.

4.3. Järnvägslagen

Den offentligrättsliga regleringen avseende järnvägen återfinns i huvudsak i järnvägslagen (2004:519). Där regleras bl.a. järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt utförande och organisation av

4.4. Passagerarförordningen

Passagerartransporter på järnväg inom EU regleras numera av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (passagerarförordningen). Förordningen trädde i kraft den 3 december 2009 och är tillämplig i hela EES-området.

I passagerarförordningen åläggs järnvägsföretag, biljettutfärdare, researrangörer och stationsförvaltare en rad skyldigheter i förhållande till resenärerna. Det rör sig om bokning och försäljning av biljetter, information till passagerare, anpassning av stationer, perronger och tåg till funktionsnedsattas behov samt service i form av assistans till personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Eftersom vissa bestämmelser i CIV (bihang A till COTIF 1999) har gjorts till en del av förordningen införs genom förordningen ett ansvar för dödsfall och skador som drabbar passagerare liksom en plikt att försäkra detta ansvar.

Vidare åläggs järnvägsföretagen en skyldighet att vid förseningar, uteblivna anslutningar och inställda avgångar betala kompensation samt lämna assistans till passagerare.

Kompletterande lagstiftning med anledning av passagerarförordningen bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

5.1. Inledning

I detta kapitel beskrivs COTIF 1999 inklusive samtliga bihang mer ingående. Utredningen har valt att göra en sådan beskrivning mot bakgrund av att fördraget föreslås bli inkorporerat i svensk rätt och att det därför inte kommer att finnas någon författningstext (se vidare avsnitt 7.2). I detta kapitel redogörs också för de viktigaste nyheterna i förhållande till COTIF 1980, vilket inkluderar de ändringar som skedde 2009–2011.

5.2. Ändringsprotokollet

I ändringsprotokollet regleras framför allt traktaträttsliga frågor om ratifikation, ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Enligt artikel 1 utgör den reviderade versionen av grundfördraget en del av ändringsprotokollet.

Ändringsprotokollet kan ratificeras, godtas eller godkännas av de enskilda medlemsstaterna i OTIF. Ett anslutningsinstrument ska därefter snarast deponeras hos OTIF.

Ändringsprotokollet är upprättat på engelska, franska och tyska. Vid skiljaktigheter har den franska texten företräde.

Protokollet trädde i kraft den 1 juli 2006.

5.3. Grundfördraget

Grundfördraget innehåller bestämmelser om OTIF som organisation och vissa bestämmelser som är gemensamma för bihangen. Dessa är förutom de allmänna bestämmelserna bl.a. bestämmelser om beräkningsenheter och ställande av säkerhet, uppbyggnad av viss verksamhet såsom generalförsamling och utskott, finansiering

5.3.1. Allmänna bestämmelser (avdelning I, artikel 1–7)

Organisationen har sitt säte i Bern. Den har till ändamål att i alla avseenden främja, förbättra och underlätta internationell järnvägstrafik. För att effektivisera det internationella samarbetet på järnvägsområdet förbinder sig medlemsstaterna att samla detta samarbete inom organisationen. För de medlemsstater som är medlemmar i EU eller parter i EES-avtalet ska denna skyldighet dock inte äga företräde framför deras skyldigheter som sådana medlemmar eller avtalsparter.

5.3.2. Gemensamma bestämmelser om särskilda dragningsrätter, verkställande av domar och säkerhetsåtgärder m.m. (avdelning II, artikel 8–12)

I avdelning II finns bestämmelser som är gemensamma för bihangen. Vid tolkningen och tillämpningen av fördraget ska hänsyn tas till dess karaktär av internationellt rättsligt instrument och till nödvändigheten att främja enhetlighet. Om bestämmelser saknas i fördraget ska nationell rätt tillämpas på det sätt som anges i artikel 8. Enligt föreskrifter i den artikeln omfattar ”nationell rätt” också den statens internationellt privaträttsliga regler.

I COTIF 1999 avses med beräkningsenheter (t.ex. vid skadestånds bestämmande) de av Internationella valutafonden använda särskilda dragningsrätterna (Special Drawing Rights, SDR). SDR är en valutakorg bestående av euro, japanska yen, brittiska pund och amerikanska dollar. Värdet av en SDR motsvarade i början av april 2014 cirka 10 kronor.

Vidare finns bestämmelser om verkställande av domar samt om kvarstad och utmätning. En dom, som meddelats till följd av bestämmelserna i fördraget av en behörig domstol och som är verkställbar i det land där domstolen finns, är verkställbar också i de andra medlemsstaterna. Det gäller dock inte domar som endast får verkställas interimistiskt eller beslut i domar som ålägger käranden att utöver rättegångskostnader betala skadestånd med

En transportörs fordran mot en transportör i en annan medlemsstat i samband med en transport som omfattas av CIV eller CIM får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma. Fordringar som kommer från ett avtal som omfattas av CUV eller CUI får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma. Järnvägsfordon får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den stat där innehavaren har sitt säte.

5.3.3. Uppbyggnad och verksamhet (avdelning III, artikel 13– 24)

Organisationen består, liksom tidigare, av generalförsamlingen, administrativa kommittén, revisionsutskottet och fackutskottet för transport av farligt gods (fackutskottet RID). Eftersom OTIF:s uppgifter har utökats har två nya organ tillkommit; förenklingsutskottet och tekniska expertutskottet. Ytterligare en förändring är att generalsekreteraren numera är verkställande organ.

Generalförsamlingen är högsta beslutande organ och består av företrädare från alla medlemsstater. Den fattar beslut om sammansättningen av och riktlinjerna för den administrativa kommittén, utser generalsekreterare och utfärdar riktlinjer för dennes verksamhet, fastställer det tillåtna maximibeloppet för organisationens utgifter för varje sexårsperiod samt beslutar om viktiga fördragsändringar. Generalsekreteraren sammankallar generalförsamlingen i vart fall vart tredje år. Generalförsamlingen är beslutsför när en majoritet av medlemsstaterna är företrädda. Beslut fattas som regel med enkel majoritet. Vissa betydelsefulla beslut kräver dock två tredjedels majoritet.

Administrativa kommittén består av representanter från en tredjedel av medlemsstaterna. Dess främsta uppgift är att övervaka generalsekreterarens förvaltning och tillämpning av fördraget samt godkänna budgeten och årsredovisningen.

Revisionsutskottet, fackutskottet RID, förenklingsutskottet, tekniska expertutskottet och andra tillfälligt inrättade utskott

består i princip av företrädare för alla medlemsstater, där varje medlemsstat har en röst. Ett förslag är antaget om antalet jaröster dels utgör minst en tredjedel av antalet medlemsstater som är företrädda vid omröstningen, dels överstiger antalet nejröster.

Revisionsutskottet har delvis nya befogenheter på grund av de nya reglerna i CUV, CUI, APTU och ATMF. Utskottet är behörigt att besluta om ändringar i ett stort antal bestämmelser i dessa bihang, liksom i CIV och CIM. Det kan också besluta om vissa ändringar i grundfördraget. Utskottet är, liksom tidigare, beslutsfört när en majoritet av medlemsstaterna är företrädda.

Fackutskottet RID har fått delvis nya befogenheter. Liksom tidigare är det beslutsfört när en tredjedel av medlemsstaterna är företrädda.

Förenklingsutskottet yttrar sig i alla frågor som syftar till att underlätta internationell järnvägstrafik över gränserna samt rekommenderar standarder, förfaranden och praxis som avser förenkling. Utskottet är beslutsfört när en tredjedel av medlemsstaterna är företrädda.

Tekniska expertutskottet beslutar om validering av tekniska standarder och antagande av UTP:er som rör järnvägsmateriel avsedd att användas i internationell trafik. Utskottet har också en granskande och övervakande funktion. Utskottet är beslutsfört när hälften av medlemsstaterna är företrädda. Utskottet får dels validera tekniska standarder eller anta enhetliga tekniska föreskrifter, dels vägra att göra detsamma. Däremot får utskottet inte ändra dem.

Generalsekreteraren fungerar som organisationens sekretariat och verkställande organ. Han eller hon väljs för en tid av tre år, som kan förlängas högst två gånger. I arbetsuppgifterna ingår att verkställa beslut som fattas av övriga organ, förbereda behandlingen av förslag till ändringar i fördraget, upprätta förslag till budget och förvalta organisationens medel. Generalsekreteraren har rätt att föreslå ändringar i fördraget.

5.3.4. OTIF:s finansiering (avdelning IV, artikel 25–27)

En medlemsstats avgift räknas ut på grundval av dels Förenta nationernas system för fördelning av bidrag, dels antalet kilometer järnvägsinfrastruktur i den staten. Varje medlemsstat ska stå för minst 0,25 procent och högst 15 procent av de samlade avgifterna.

Tvister mellan medlemsstater om tolkningen eller tillämpningen av fördraget samt tvister mellan medlemsstater och organisationen om tolkningen eller tillämpningen av protokollet om privilegier och immunitet kan underställas en skiljenämnd på begäran av någon av parterna. Andra tvister om fördragets tolkning eller tillämpning kan genom överenskommelse mellan parterna underställas en skiljenämnd. Det finns också bestämmelser om skiljenämndens sammansättning och förfarandet inför nämnden.

5.3.6. Ändring av fördraget (avdelning VI, artikel 33–35)

Förslag från medlemsstaterna om ändringar av fördraget ska ges in till generalsekreteraren, som omedelbart ska underrätta medlemsstaterna om dessa förslag eller förslag som generalsekreteraren själv har utarbetat.

Generalförsamlingen har en generell behörighet att besluta om sådana fördragsändringar och ändringar i bihangen som inte ska beslutas av något av utskotten. Ändringsförslag som omfattas av utskottens behörighet ska dock underställas generalförsamlingen om minst en tredjedel av de stater som är företrädda i utskotten begär det.

Till skillnad från hur det var tidigare, träder ändringar i grundfördraget i kraft tolv månader efter det att de har godkänts av två tredjedelar av medlemsstaterna. Ändringarna gäller för alla medlemsstater utom de som har avgett en förklaring att de inte godkänner dem. I fråga om ändringar i bihangen som beslutats av generalförsamlingen krävs godkännande av hälften av medlemsstaterna för att ändringarna ska träda i kraft tolv månader därefter. En annan nyhet är att generalförsamlingen när den antar en ändring kan förklara att ändringen är av sådan betydelse att en medlemsstat som inte godkänner ändringen inom 18 månader ska upphöra att vara medlem av organisationen.

När ett utskott beslutat om ändring av fördraget, ska generalsekreteraren underrätta medlemsstaterna. Ändringar i grundfördraget eller bihangen som beslutats av revisionsutskottet träder i kraft för samtliga medlemsstater första dagen i den tolfte månaden efter underrättelsen. Om minst en fjärdedel av medlemsstaterna

Ändringar som beslutats av fackutskottet RID eller tekniska expertutskottet träder i kraft för samtliga medlemsstater första dagen i den sjätte månaden efter underrättelsen. Om minst en fjärdedel av medlemsstaterna inom fyra månader från underrättelsen invänder mot ett beslut om ändring, förfaller ändringsbeslutet.

En ny bestämmelse har införts som hindrar vissa medlemsstater från att påverka ikraftträdandet av utskottens beslut. Det rör sig om en medlemsstat som inte har betalat sin medlemsavgift eller som har förklarat att staten inte kommer att tillämpa ett visst bihang.

Ändringar i grundfördraget (artiklarna 9 och 27) samt i bihangen CIM, RID, CUI, APTU och ATMF (B, C, E, F och G) har gjorts 2009 och 2010. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2011.

5.3.7. Slutbestämmelser (avdelning VII, artikel 36–45)

En nyhet är att regionala organisationer för ekonomisk integration får tillträda COTIF 1999. Europeiska unionen har också tillträtt konventionen den 1 juli 2011.

Det har införts en möjlighet till avbrott i medlemskapet i OTIF. Det kan ske när det inte längre bedrivs någon internationell järnvägstrafik på medlemsstatens område av orsaker som inte kan tillskrivas medlemsstaten. Avbrottet ska upphöra när medlemsstaten meddelar att den internationella järnvägstrafiken har återupptagits på dess territorium.

En stat som vill säga upp fördraget ska meddela det till depositarien (generalsekreteraren). En uppsägning träder i kraft den 31 december påföljande år.

En medlemsstat kan när som helst förklara att den inte kommer att tillämpa vissa bihang till fördraget i deras helhet. Förbehåll och förklaringar att vissa bestämmelser inte kommer att tillämpas är endast tillåtna i de fall som anges i fördraget.

COTIF 1999 är upprättat på franska, engelska och tyska. Vid skiljaktigheter har den franska texten företräde.

5.4. Protokollet om privilegier och immunitet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

I protokollet regleras privilegier och immunitet för organisationen, dess tjänstemän, medlemsstaternas företrädare och personer som utför uppdrag åt organisationen. Ändringarna i förhållande till det tidigare protokollet är enbart redaktionella.

Organisationen ges i princip skydd mot rättsliga förfaranden och verkställighetsåtgärder. Organisationens egendom och tillgångar är skyddade mot beslag, konfiskation och vissa andra tvångsåtgärder. Medlemsstaterna är skyldiga att ge organisationen skattefrihet inom ramen för dess officiella verksamhet.

Också företrädare för medlemsstaterna, OTIF:s anställda samt sakkunniga som OTIF anlitar har i princip immunitet mot rättsliga förfaranden utförda i tjänsten. OTIF:s anställda är befriade från nationell inkomstskatt för löner och arvoden som betalas av organisationen.

5.5. Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV)

CIV, bihang A, innehåller regler om internationell järnvägstransport av resande. Här redogörs för de viktigaste ändringarna i förhållande till CIV 1980 samt ges en sammanfattande beskrivning av CIV:s centrala bestämmelser.

För en mer heltäckande redogörelse för CIV 1980 hänvisas till förarbetena till lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik (prop. 1984/85:33 s. 156196) och till de kommentarer som lämnas till artiklarna på OTIF:s hemsida (www.otif.com).

CIV 1999 har förenklats och kortats ner betydligt. CIV har också utvecklats i en mer konsumentvänlig riktning, t.ex. genom att vissa ansvarsbegränsningsbelopp har höjts och att ett ansvar vid förseningar har införts.

De viktigaste nyheterna är:

1. Tillämpningsområdet har ändrats och det tidigare systemet med särskilt uppräknade eller inskrivna CIV-linjer har i princip övergetts.

3. Transportören, och inte ”järnvägen”, anges som den som ansvarar gentemot resenären.

4. En reglering av transportörens dröjsmålsansvar har införts.

5. En reglering av den faktiske transportörens ansvar har införts.

6. Flertalet av begränsningsbeloppen har höjts.

CIV utgör visserligen en harmonisering av bestämmelserna om avtal om personbefordran, men det finns fortfarande flera hänvisningar till nationell rätt, särskilt avseende den beloppsmässiga begränsningen av transportörens ansvar när resenärer skadas eller dör.

5.5.1. Tillämpningsområdet

CIV 1999 gäller för varje transport på järnväg av resande och resgods när avrese- och bestämmelseplatserna finns i olika medlemsstater. Tillämpningsområdet är således utvidgat.

När en internationell transport som omfattas av ett enda avtal inbegriper en inrikes transport på väg eller en inre vattenväg, utöver en gränsöverskridande järnvägstransport, är CIV tillämpligt på hela transporten. CIV är också tillämpligt på hela transporten om en del av den sker genom en sjötransport eller en gränsöverskridande transport på en inre vattenväg som är inskriven på den s.k. CIVlistan. Det är en lista som förs av OTIF, där medlemsstaterna kan låta föra in vissa järnvägslinjer.

Bestämmelserna om transportörens ansvar i de fall då resande dödas eller skadas ska tillämpas även i fråga om personer med uppgift att följa med gods som transporteras i enlighet med reglerna i CIM.

CIV är dock inte tillämpligt på gränsöverskridande transporter som sker mellan stationer i grannländer och de linjer som transporten utförs på förvaltas av en eller flera infrastrukturförvaltare från endast en av staterna. För Sveriges del finns inte sådana transporter.

En medlemsstat kan i viss utsträckning göra undantag från CIV i fråga om reglerna om transportörens ansvar vid olyckor som sker

inom dess territorium. Medlemsstaten kan förklara att dessa regler inte ska tillämpas på medborgare i den egna staten eller de som har hemvist där.

5.5.2. Befordringsskyldigheten har tagits bort

Befordringsskyldigheten beträffande passagerartransporter har tagits bort. En följd av detta är att den transportör som sluter avtalet måste se till att de andra transportörerna ansluter sig till transportavtalet om transportören inte utför hela transporten själv. Det kan ske genom att transportören sluter förhandsavtal med de andra transportörerna. Ytterligare en konsekvens av att befordringsskyldigheten tagits bort är att parterna har större möjligheter att avtala om särskilda villkor för transporten.

5.5.3. Transportörens ansvar gentemot resenären enligt CIV

Det enligt COTIF 1980 gällande ansvarssystemet har i huvudsak behållits oförändrat. Systemet har dock anpassats till uppdelningen i infrastruktur och transportverksamhet, i stället för som det var tidigare; ”järnvägen”.

Ansvaret för dödsfall och personskador samt skador på handresgods

Ansvarsbestämmelserna är tvingande till passagerarens förmån, om inte annat föreskrivs (artikel 5). Transportörens ansvar för skador som uppkommer till följd av att en resande dödas eller skadas genom en olyckshändelse som har samband med järnvägsdriften är oberoende av om fel eller försummelse föreligger på transportörens sida. Ansvaret omfattar den tid då den resande uppehåller sig i ett järnvägsfordon eller stiger av eller på ett sådant fordon (artikel 26.1).

I ”järnvägsdriften” innefattas också av transportören använd rullande materiel. Likaså ansvarar transportören för den infrastrukturförvaltare på vars infrastruktur transporten utförs (artikel 51). Om transportören blir ansvarig för skador som orsakats av brister i den rullande materielen, eller av infrastrukturförvaltaren, kan transportören föra en regresstalan mot den som tillhandahållit

Om en resande har skadats eller dödats, ansvarar transportören också för förlust av eller skada på egendom som den resande bar på sig eller hade med sig som handresgods. I annat fall är transportören ansvarig för förlusten eller skadan om den orsakats genom transportörens fel eller försummelse (artikel 33).

Undantag från ansvaret

Under vissa förutsättningar kan transportören undgå ansvar för resenärers dödsfall och skador vid en olycka som har samband med järnvägsdriften (artikel 26.2). Det gäller om olyckshändelsen har orsakats av omständigheter som inte kan hänföras till själva järnvägsdriften och som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. Transportören är vidare befriad från ansvar i den utsträckning olyckshändelsen beror på fel eller försummelse av den resande. Slutligen är transportören fri från ansvar om olyckshändelsen beror på ett sådant beteende av tredje man som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. Ett annat företag som använder samma järnvägsinfrastruktur ska inte anses som tredje man. Detta gäller enbart CIV, men inte CIM (se vidare avsnitt 5.6). För att undgå ansvar måste transportören visa att en ansvarsfrihetsgrund föreligger.

Denna reglering innebär vissa fördelar för den resande i förhållande till CIV 1980. För det första är inte längre ”ett beteende som avviker från resandes normala beteende” grund för ansvarsfrihet. För det andra kan transportören inte längre åberopa påverkan från ett annat företag som använder samma järnvägsinfrastruktur för att själv undgå ansvar.

Transporter som utförs av flera transportörer

En transport som omfattas av ett transportavtal kan utföras av flera transportörer efter varandra. I sådana situationer är endast den transportör, som det enligt transportavtalet åligger att utföra

transporten på den del av järnvägsnätet där olyckan sker, ansvarig om en resande dödas eller skadas. Något gemensamt ansvar för transportörerna finns alltså inte (artikel 26.5). Om en transportör däremot har anlitat en annan transportör för att utföra transporten på en viss sträcka (faktisk transportör), svarar båda transportörerna solidariskt gentemot resenären för dödsfall eller personskador. Den faktiske transportörens ansvar för inskrivet resgods regleras i artikel 39.

En transportör som anlitar en faktisk transportör för hela transportsträckan är kanske snarast en agent som ombesörjer försäljningen av transportavtalet. I förhållande till passageraren ansvarar dock transportören i alla fall.

Ersättningen vid dödsfall och personskador

Vid en resandes dödsfall ska ersättningen omfatta de nödvändiga kostnader som föranletts av dödsfallet, särskilt kostnader för transport av kvarlevorna och begravningskostnader (artikel 27.1a). Om resenären inte avlider omedelbart ska ersättningen också omfatta vårdkostnader och inkomstförlust m.m. i enlighet med reglerna om personskada (artikel 27.1b och 28).

Det ekonomiskt mest betydande beloppet när dödsfall har inträffat utgörs i regel av de efterlevandes krav på kompensation för förlust av försörjare. Om personer, mot vilka den avlidne var eller i framtiden skulle ha blivit underhållsskyldig enligt lag, går miste om underhåll ska de ersättas för förlusten. Ersättningskrav från personer som den avlidne har åtagit sig att försörja utan att vara skyldig till det enligt lag ska avgöras enligt nationell rätt (artikel 27.2).

Vid personskada ska ersättningen täcka nödvändiga kostnader, särskilt kostnaderna för vård och transport samt inkomstförlust till följd av förlorad eller nedsatt arbetsförmåga och ökning av levnadskostnaderna (artikel 28).

Om och i vilken mån transportören är skyldig att ersätta andra skador, t.ex. ideell skada, ska avgöras enligt nationell rätt (artikel 29).

Vid dödsfall eller personskada bestäms ersättningen enligt nationell rätt. Det nationella maximibeloppet för engångsbelopp eller livränta får dock inte understiga 175 000 SDR (runt 1 750 000 kronor, artikel 30.2). Enligt CIV 1980 var begränsningsbeloppet 70 000 kronor. Transportören har inte rätt till någon begränsning av skadeståndsansvaret om det visas att transportören

har orsakat skadan genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt om att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma (artikel 48). I sådana fall omfattar transportörens skadeståndsskyldighet hela den uppkomna skadan enligt allmänna regler om hur skadestånd ska bestämmas.

Ansvaret vid transport med andra transportmedel

Om en del av transporten ska ske med ett annat transportmedel än järnväg är ansvarsreglerna för det andra transportmedlet gällande på den delen av transporten (artikel 31.1). CIV ska dock i viss utsträckning tillämpas när ett järnvägsfordon transporteras med färja (artikel 31.2).

Om järnvägsdriften till följd av exceptionella omständigheter är tillfälligt avbruten och de resande transporteras med ett annat transportmedel är transportören emellertid ansvarig enligt bestämmelserna i CIV (artikel 31.3). Detta skiljer sig från regleringen i CIV 1980, där järnvägen var ansvarig enligt de regler som gäller det andra transportmedlet.

Transportörens dröjsmålsansvar

En nyhet i CIV 1999 är att det har införts ansvarsbestämmelser för dröjsmål vid persontransport. Transportören ansvarar för förlust eller skada som uppkommer på grund av tåginställelse, tågförsening eller utebliven tåganslutning och som medför att resan inte kan fortsättas samma dag eller att fortsatt resa samma dag rimligen inte kan begäras. Ersättning ska täcka rimliga kostnader för dels kost och logi, dels att meddela personer som väntar på den resande (artikel 32.1).

Transportören kan under vissa förutsättningar undgå ansvar. Ansvarsfrihetsgrunderna är utformade på samma sätt som de som gäller vid dödsfall och personskador. Transportören undgår således ansvar om dröjsmålet kan hänföras till omständigheter som inte är förbundna med järnvägsdriften och som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. Transportören är också helt eller delvis befriad från ansvar i den

utsträckning som dröjsmålet beror på fel eller försummelse av den resande. Slutligen är transportören fri från ansvar om dröjsmålet beror på ett sådant beteende av tredje man som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om transportören iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. Ett annat företag som använder samma järnvägsinfrastruktur ska inte anses som tredje man (artikel 32.2). Transportören har rätt till återkrav mot infrastrukturförvaltaren, innehavaren av den rullande materielen eller det andra företaget som använder infrastrukturen (se avsnitt 5.8 och 5.9).

Ersättningen för skador på grund av dröjsmål är relativt begränsad. CIV öppnar dock för en mer långtgående reglering i nationell rätt (artikel 32.3). Ett exempel på en sådan reglering är artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (passagerarförordningen).

Transportörens ansvar för inskrivet resgods och fordon

Transportören är ansvarig på objektiv grund för förlust eller skada som uppkommer till följd av att inskrivet resgods helt eller delvis går förlorat eller skadas under tiden från det att godset har tagits emot för transport till dess att det har lämnats ut samt för skada till följd av dröjsmål med utlämningen (artikel 36.1).

Transportören är dock fri från ansvar om förlusten, skadan eller dröjsmålet med utlämningen beror på fel eller försummelse av den resande, på en anvisning som den resande har lämnat och som inte har föranletts av fel eller försummelse på transportörens sida eller på defekter i själva resgodset. Ansvarsfrihet föreligger också om förlusten, skadan eller dröjsmålet beror på någon omständighet som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av (artikel 36.2). Transportören måste visa att en ansvarsfrihetsgrund är för handen (artikel 37.1).

När det gäller förlust av eller skada på resgods – men inte i fråga om dröjsmål – finns ytterligare ansvarsfrihetsgrunder. Transportören är fri från ansvar om förlusten eller skadan härrör från en sådan särskild risk som är förbunden med att förpackning saknas eller är bristfällig, resgodsets särskilda beskaffenhet eller att det inlämnade resgodset är av ett slag som inte transporteras som inskrivet resgods (artikel 36.3). Det är gynnsammare ur bevissynpunkt för

transportören att åberopa dessa senare ansvarsfrihetsgrunder. Transportören behöver bara visa att den särskilda risk som åberopas verkligen har förelegat, men däremot inte orsakssambandet mellan risken och förlusten eller skadan. Det räcker att transportören visar att omständigheterna är sådana att förlusten eller skadan kan vara en följd av en sådan risk. I så fall ska förlusten eller skadan anses vara en följd av risken, om inte den skadelidande visar att ett sådant samband mellan risken och förlusten eller skadan helt eller delvis saknas (artikel 37.2).

Om flera efterföljande transportörer deltar i transporten blir varje transportör som tar emot resgodset med resgodsbeviset part i avtalet. Varje transportör är ansvarig för hela transporten till dess att resgodset lämnats ut (artikel 38).

En ny bestämmelse har införts som reglerar den faktiske transportörens ansvar för transport av inskrivet resgods. När en transportör helt eller delvis har anförtrott transporten åt en faktisk transportör, ska transportören ändå vara ansvarig för hela transporten av det inskrivna godset. Alla bestämmelser i CIV som rör transportörens ansvar ska tillämpas också på den faktiske transportören. En särskild överenskommelse genom vilken transportören åtar sig förpliktelser som inte krävs enligt CIV eller avstår från rättigheter enligt CIV gäller dock mot den faktiske transportören endast om denne uttryckligen och skriftligen har godtagit den. När och i den omfattning som både transportören och den faktiske transportören är ansvariga, är ansvaret solidariskt (artikel 39).

Resgods ska antas ha gått förlorat om det inte lämnas ut inom 14 dagar från det att utlämningsskyldigheten inträdde och den resande därefter har begärt utlämning (artikel 40.1). Om transportören inte visar att det finns någon ansvarsfrihetsgrund är resenären alltså berättigad till samma ersättning som vid förlust av resgodset. Det är således fråga om att en försening konverteras till en förlust av inskrivet resgods. Att resgodset i ersättningshänseende ska anses ha gått förlorat innebär dock inte att transportören befrias från skyldigheten att fullgöra transportavtalet, om resgodset kommer till rätta och transport är möjlig. Den som fått ersättning är i sådant fall skyldig att betala tillbaka den och att betala kostnaderna för transporten från inlämningsplatsen till den plats där utlämningen sker (artikel 40.3).

Liksom för personskador finns vissa begränsningar för den ersättning som transportören kan bli skyldig att betala när inskrivet resgods går förlorat eller skadas eller vid dröjsmål vid utlämnandet

I CIV 1999 behandlas fordon, dvs. motorfordon eller släpfordon som transporteras i samband med transport av resande, som en egen kategori av inskrivet resgods, och inte såsom tidigare som en form av vanligt inskrivet resgods. Liksom tidigare gäller dock i huvudsak samma ansvarsbestämmelser för fordon som för inskrivet resgods, med undantag för vissa specialbestämmelser (artikel 44– 47).

När det gäller begränsningsbeloppet vid förlust av fordon har det inte skett någon höjning i CIV 1999; beloppet är alltjämt 8 000 SDR (artikel 45). Däremot har begränsningsbeloppet i fråga om skada på eller förlust av föremål som lämnats i fordonet, eller i förvaringsutrymmen, höjts till 1 400 SDR (artikel 46).

5.5.4. Den resandes ansvar

I artikel 53 finns bestämmelser om den resandes ansvar gentemot transportören. I korthet innebär bestämmelserna att den resande är ansvarig gentemot transportören för skada eller förlust som uppstår på grund av att resenären inte har följt de föreskrifter som har meddelats av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter. Den resande ansvarar också för skada eller förlust som uppstått på grund av att inskrivet resgods inte har märkts på rätt sätt eller att resenären inte har följt de särskilda bestämmelser som gäller vid transport av fordon eller farligt gods. Detsamma gäller för skador som orsakats av föremål eller djur som resenären har haft med sig.

Den resande kan undgå ansvar under förutsättning att den resande styrker att skadan orsakats av omständigheter som han eller hon inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om han eller hon hade iakttagit den omsorg som krävs av en ansvarsmedveten resande.

Bestämmelserna om den resandes ansvar påverkar inte det ansvar som transportören har för dödsfall eller personskador och inte heller transportörens ansvar för handresgods, inskrivet resgods och fordon.

Det finns inte något hinder mot att en skadeståndstalan mot den ansvarige transportören väcks vid domstol. Det finns också en reglering av hur krav kan framställas mot transportören utom rätta, som skiljer sig från den reglering som finns i CIV 1980.

Enligt CIV 1999 ska anspråk med anledning av transportörens ansvar för dödsfall eller personskada framställas skriftligen till den transportör mot vilken talan får väckas. Det innebär att anspråket kan riktas mot den transportör som det enligt transportavtalet åligger att fullgöra transporten på den sträcka där olyckshändelsen inträffade eller mot den transportör som faktiskt fullgjort transporten i fråga. Om en transport genomförs av flera efterföljande transportörer får ersättningsanspråk gällande dödsfall och personskada även framställas till den första eller sista transportören. I ett sådant fall får anspråk också riktas mot den transportör som har sitt huvudkontor i det land där den resande har sitt hemvist eller är stadigvarande bosatt eller vars filial eller agentur finns i det landet. En agenturs handlande likställs således med handlande av transportören när det gäller dessa bestämmelser (artiklarna 55.1, 56.1 och 26.5).

Andra slags anspråk med anledning av ett transportavtal, t.ex. ersättningskrav avseende inskrivet resgods eller fordon, ska riktas mot den första eller sista transportören eller den transportör som genomförde den del av transporten under vilken den omständighet inträffade som talan grundas på. När det är fråga om efterföljande transportörer får anspråket riktas mot den transportör som skulle lämna ut resgodset eller fordonet – när denne med sitt medgivande är nämnd som transportör i resgodsbeviset eller transportdokumentet – även om denne varken mottagit resgodset eller fordonet (artiklarna 55.2, 56.2 och 56.3).

I fråga om behörig domstol så får en talan föras vid domstolar i de medlemsstater som har utsetts av parterna genom överenskommelse eller vid en domstol i den stat på vars område svaranden har sin hemvist eller vanliga uppehållsort, sitt huvudkontor eller den agentur eller filial som har ingått transportavtalet. Talan får inte föras vid någon annan domstol (artikel 57.1). Om det pågår ett mål vid en behörig domstol eller en behörig domstol har meddelat dom i målet, får parterna inte på nytt väcka talan på samma grund, annat än om avgörandet inte kan verkställas i den stat där den nya

En talan om återbetalning av ett belopp som betalats på grund av transportavtalet får föras mot den transportör som har tagit emot detta belopp eller mot den transportör för vars räkning det har tagits emot. Ett ersättningskrav kan dock alltid göras gällande genom genkäromål eller kvittningsinvändning mot en transportör som själv för talan mot en resande, om kravet grundar sig på samma transportavtal som transportörens huvudkäromål. I den mån CIV ska tillämpas på den faktiske transportören får talan föras också mot denne. Om käranden har möjlighet att väcka talan mot flera transportörer eller faktiska transportörer och väljer att väcka talan mot någon av dem, faller rätten till talan mot de övriga bort (artikel 56).

Vidare finns bestämmelser om förlust av rätten att föra talan vid domstol i vissa fall. Rätten att föra talan på grund av transportörens ansvar för dödsfall eller personskador faller bort om inte den som har rätt till ersättning inom tolv månader från det att han eller hon fick kännedom om skadan meddelar skadefallet till någon av de transportörer till vilka ett anspråk kan framställas. Om ett sådant meddelande lämnas muntligen ska transportören tillhandahålla ett intyg om det muntliga meddelandet (artikel 58.1). Rätten att föra talan upphör dock inte om den som har rätt till ersättning inom tolvmånadersfristen har riktat ett ersättningskrav mot någon av transportörerna i enlighet med CIV eller om den ansvariga transportören ändå inom denna tid fått kännedom om skadefallet. Detsamma gäller om meddelandet om skadefallet inte har lämnats i tid till följd av omständigheter som inte kan läggas den ersättningsberättigade till last eller om den som har rätt till ersättning visar att skadefallet orsakats av fel eller försummelse från transportörens sida (artikel 58.2). Tidsfristen har således förlängts jämfört med CIV 1980, där ett meddelande om skadefallet måste lämnas inom tre månader.

I andra avseenden har regleringen i CIV 1980 om hur krav får framställas mot transportören utom rätta och konsekvenserna av sådana framställningar behållits (artikel 49 om ränta och artikel 60 om preskription).

För att tillgodose kravet att den resande alltid ska veta vilken transportör han eller hon reser med på en viss sträcka och vem ett eventuellt skadeståndsanspråk ska riktas mot, ska transportören eller transportörerna anges med en numerisk kod på biljetten.

När det slutligen gäller behörig domstol i mål där en transportör för regresstalan mot en annan transportör är det inte längre endast domstolen i den ort där svaranden har sitt säte som är behörig. Också domstolen i det land där någon av transportörerna som deltar i transporten har sitt huvudkontor eller där en filial eller en agentur som ingått transportavtalet finns är behörig (artikel 63).

5.6. Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av gods på järnväg (CIM)

5.6.1. Allmänt om CIM

CIM, bihang B, innehåller regler om internationell järnvägstransport av gods. Här redogörs för de viktigaste ändringarna i förhållande till CIM 1980 samt ges en sammanfattande beskrivning av CIM:s centrala bestämmelser.

För en mer heltäckande redogörelse för CIM hänvisas till förarbetena till lagen om internationell järnvägstrafik (prop. 1984/85:33) och kommentarerna på OTIF:s hemsida (se avsnitt 5.5).

CIM har förenklats och kortats ner betydligt, men förenklingsarbetet har inte drivits lika långt som beträffande CIV. De viktigaste nyheterna är:

1. Tillämpningsområdet har ändrats och utvidgats. Linjesystemet har bara behållits till en del.

2. Befordringsskyldigheten har avskaffats och bestämmelserna ger större möjlighet för parterna att avtala om villkor.

3. Transportavtalet har frikopplats från fraktsedeln.

4. Transportören pekas uttryckligen ut som den som svarar mot transportkunden.

5. Ansvarsfrihetsgrunderna har förtydligats.

6. Det har införts en reglering av den faktiske transportörens ansvar.

CIM 1999 innehåller färre detaljerade bestämmelser än CIM 1980 för att avtalsparterna i större utsträckning ska kunna avtala om vissa villkor, t.ex. transportvägar och leveransfrister.

Syftet med moderniseringen av CIM var att harmonisera reglerna om internationell järnvägstransport med motsvarande regler för andra transportslag, särskilt med konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR). Detta syfte har uppnåtts till en del, men vissa skillnader finns fortfarande kvar. Ett skäl till skillnaderna är att transport på järnväg inte är helt jämställbar med transport på väg. Ett annat är att reglerna i CIM i vissa fall ändå är tydligare eller fördelaktigare för transportkunden.

Vissa bestämmelser har inte ändrats i jämförelse med motsvarande regler i CIM 1980. Det gäller bestämmelserna om värde- och leveransintresse (artiklarna 7.2, 34 och 35) och leveransfrister (artikel 16). Fysisk skada på godset på grund av dröjsmål ersätts enligt reglerna om dröjsmålsersättning (artikel 33). Ansvarsbegränsningsbeloppet (kilobegränsningen) har behållits på nivån 17 SDR (artikel 30.2). Transportören får dock åta sig ett mer långtgående ansvar (artikel 5).

CIM 1999 reglerar följande typer av godstransport på järnväg.

1. Den transportör som sluter transportavtalet med avsändaren utför själv hela transporten från avsändnings- till utlämningsorten.

2. Den transportör som sluter transportavtalet med avsändaren använder sig av efterföljande transportörer för att utföra transporten på en eller flera delar av transportsträckan (detta motsvarar det som gäller enligt CIM 1980). I ett sådant fall är den transportör som sluter transportavtalet och de efterföljande transportörerna solidariskt ansvariga för att villkoren i transportavtalet respekteras under alla delar av transportsträckan (artikel 26). Eftersom befordringsskyldigheten har tagits bort måste den transportör som sluter avtalet se till att de efterföljande transportörerna ansluter sig till transportavtalet. Det kan uppnås genom ett föravtal med de efterföljande transportörerna. Om det inte framgår tillräckligt tydligt att den efterföljande transportören har anslutit sig till transportavtalet får det i stället anses vara fråga om en transport med en faktisk transportör, se nedan. En viss gråzon finns därför mellan systemet med efterföljande transportörer och det med faktiska transportörer.

3. Den transportör som sluter transportavtalet med avsändaren använder sig av en eller flera faktiska transportörer för att transportera godset hela eller delar av transportsträckan. De

faktiska transportörerna har varken något avtalsförhållande med avsändaren eller med mottagaren (artikel 3b). Den avtalsslutande transportören är ansvarig gentemot avsändaren och mottagaren för hela transporten (artikel 27.1). En sådan transportör har regressrätt mot de faktiska transportörerna (artikel 50). Den faktiske transportören är då ansvarig endast för den del av transporten som denne har utfört. När och i den omfattning som både transportören och den faktiske transportören är ansvariga, är ansvaret solidariskt (artiklarna 27.2 och 27.4).

I CIM har införts en bestämmelse som föreskriver att transportören i förhållande till kunden inte kan undgå ansvar genom att hävda att skadan har orsakats av fel på infrastrukturen eller dess säkerhetssystem. I bestämmelsen anges att förvaltarna av järnvägsinfrastrukturen ska anses som personer som transportören anlitar för genomförandet av transporten och att transportören ansvarar för dem (artikel 40). Anspråk på ersättning mot såväl transportörerna som infrastrukturförvaltarna får göras gällande endast under de förutsättningar och med de begränsningar som föreskrivs i CIM (artikel 41).

5.6.2 Tillämpningsområdet

Tillämpningsområdet har ändrats och utvidgats i förhållande till 1980 års regler. I likhet med CMR-konventionen är CIM i princip tillämpligt oberoende av systemet med inskrivna linjer (listor). CIM är tillämpligt på alla avtal om transport av gods på järnväg mot betalning när platsen för avlämning av godset och den avsedda platsen för mottagandet av godset finns i två olika medlemsstater (artikel 1.1). Om endast en av dessa platser finns i en medlemsstat får parterna komma överens om att CIM ska tillämpas (artikel 1.2).

CIM är alltså bara tillämpligt när den internationella godstransporten sker mot betalning. CIM kan dock på frivillig basis tillämpas på transporter som görs gratis, t.ex. hjälptransporter.

Inrikes transporter på väg eller inre vattenvägar omfattas av CIM endast om de kompletterar en internationell järnvägstransport (artikel 1.3). Transporten på järnväg måste således vara gränsöverskridande för att CIM ska vara tillämpligt. Det gäller dock inte om en sjötransport eller en transport på en inre vattenväg vars linjer finns inskrivna på CIM-listan sker som komplement till

Till skillnad från CIM 1980 är CIM 1999 tillämpligt oberoende av om en fraktsedel har upprättats eller inte.

Det finns ett undantag från huvudregeln att CIM ska tillämpas på alla internationella järnvägstransporter. Om godset transporteras mellan stationer i två grannstater samtidigt som infrastrukturen förvaltas av en eller flera förvaltare som lyder under endast en av dessa stater, är transporten i stället underkastad nationell rätt (artikel 1.5). För Sveriges del utförs inte några transporter som faller inom denna kategori, alltså detsamma som gäller enligt CIV.

5.6.3 Befordringsskyldigheten tas bort

Enligt CIM 1980 fanns dels en befordringsskyldighet, dels en skyldighet att upprätta tariffer med särskilda villkor. Både befordringsskyldigheten och skyldigheten att upprätta tariffer är borttagna i CIM 1999. Eftersom järnvägsmarknaden numera är mer eller mindre avreglerad, får i stället marknadskrafterna styra. Några bestämmelser om när avtal om transport av gods på järnväg ska anses ha slutits mellan parterna finns inte i CIM 1999, utan den frågan regleras i nationell rätt. Från att godsbefordringsavtalet enligt CIM 1980 har varit ett realavtal, får det nu betraktas som ett konsensualavtal.

5.6.4 Fraktsedeln är inte längre en del av transportavtalet

Som en följd av att befordringsskyldigheten har tagits bort och att det inte regleras hur transportavtal ingås, har avtalet frikopplats från fraktsedeln. En fraktsedel ska visserligen fortfarande upprättas, men den utgör inte längre ett moment i ingåendet av transportavtalet. Inte heller påverkar avsaknaden av en fraktsedel avtalets existens eller giltighet (artikel 6.2). Fraktsedeln utgör endast ett skriftligt bevis om transportavtalets existens och innehåll (artikel 12).

En fraktsedel ska upprättas för varje sändning och får normalt bara avse en och samma vagn (artikel 6.6). Det ska också upprättas en fraktsedelsdubblett där transportören intygar att godset har tagits emot. Dubbletten ska återlämnas till avsändaren (artikel 6.4).

Ett tredje exemplar av fraktsedel följer sedan med godset (jfr artikel 11.2). Fraktsedlar kan också upprättas i elektronisk form. En sådan fraktsedel har samma funktion och bevisvärde som motsvarande dokument i pappersform (artikel 6.9).

Det finns detaljerade bestämmelser om vilka uppgifter en fraktsedel ska innehålla (artikel 7). Liksom tidigare har transportören rätt att när som helst undersöka om godset svarar mot avsändarens uppgifter i fraktsedeln (artikel 11). Vidare är avsändaren fortfarande skyldig att bifoga handlingar och lämna information som behövs för att uppfylla krav från tullmyndigheter och andra myndigheter. Bestämmelserna har dock anpassats till CMR i viss utsträckning (artikel 15).

Avsändaren ansvarar för de kostnader och skador som transportören drabbas av på grund av att uppgifterna i fraktsedeln är oriktiga, otydliga, ofullständiga eller har förts in på fel ställe (artikel 8).

5.6.5 Transportörens ansvar för förlust av och skada på godset samt för skada till följd av dröjsmål med utlämnandet

Ansvarssystemet i CIM 1980 har i princip behållits när det gäller förutsättningarna för ansvar och under vilken tid transportören är ansvarig. I CIM 1999 slås dock fast att det är transportören, och inte som tidigare ”järnvägen”, som är ansvarig gentemot transportkunden.

Regleringen av transportörens ansvar i CIM följer samma principer som regleringen i CIV av transportörens ansvar för inskrivet resgods. Transportören ansvarar alltså för skada som uppkommer till följd av att godset helt eller delvis går förlorat eller skadas under transporten, dvs. från det att godset har tagits emot för transport till dess att det har lämnats ut, samt för skada till följd av dröjsmål med utlämningen (artikel 23.1).

Transportören ansvarar också för skador orsakade av den rullande materielen. Det finns möjlighet för transportören att föra en regresstalan mot den som tillhandahöll vagnen (se artikel 7 i CUV).

I fråga om gränsdragningen mellan förlust och dröjsmål finns även för godstransporter en konverteringsregel. Godset ska anses förlorat om det inte har lämnats ut till mottagaren eller ställts till dennes förfogande inom 30 dagar efter leveransfristens utgång

(artikel 29.1). Att den som har rätt att förfoga över godset tar emot ersättning för gods som anses förlorat behöver inte innebära att denne avstår från sin rätt att få ut godset. Om han eller hon begär att skriftligen bli underrättad om godset kommer till rätta inom ett år från det att ersättningen betalades, har den skadelidande rätt att på vissa villkor få godset utlämnat mot återbetalning av ersättningen (artiklarna 29.2 och 29.3).

Transportören är fri från ansvar om någon ansvarsfrihetsgrund föreligger (se artiklarna 23.2 och 23.3). Vissa grunder är mer privilegierade än andra för transportören.

De icke privilegierade ansvarsfrihetsgrunderna enligt CIM är i princip desamma som enligt CIV. Transportören är fri från ansvar i den utsträckning skadan, förlusten eller dröjsmålet med utlämningen beror på fel eller försummelse av den skadelidande, på en anvisning som den skadelidande har lämnat och som inte föranletts av fel eller försummelse på transportörens sida eller på fel i själva godset. Ansvarsfrihet föreligger också om skadan, förlusten eller dröjsmålet beror på någon omständighet som transportören inte hade kunnat undgå och vars följder transportören inte hade kunnat förebygga. För att undgå ansvar på dessa grunder måste transportören visa att förlusten, skadan eller dröjsmålet har orsakats av någon av dessa omständigheter (artikel 25.1).

De privilegierade ansvarsfrihetsgrunderna tar sikte på sådana situationer där det av olika skäl finns en större risk för en transportskada eller där det annars är rimligt att risken för skador bärs av den som har rätt att förfoga över godset. Dessa grunder är endast tillämpliga på transportskador, inte skador på grund av dröjsmål med leveransen. Regleringen innebär att transportören är fri från ansvar i den mån transportören kan visa att en ansvarsbefriande omständighet har förelegat. Det rör sig exempelvis om godset har transporterats i en öppen vagn, om nödvändig förpackning saknas, om godset är av ömtålig beskaffenhet eller om transporten gäller levande djur. Det kan också vara fråga om att godset har lastats av avsändaren eller lossats av mottagaren (artikel 23.3). Skadan ska alltså anses vara en följd av en sådan omständighet om transportören visar att skadan kan vara en följd av den. Denna presumtion bryts dock om den som har rätt till godset kan styrka att förlusten eller skadan inte alls eller inte uteslutande är en följd av en sådan risk (artikel 25.2).

Det finns också särskilda bestämmelser om ansvarighet vid transport av järnvägsfordon som gods (artikel 24).

Ersättningen vid förlust av eller skada på godset beräknas enligt särskilda regler i CIM (artikel 30–32). Denna reglering avviker från allmänna regler för beräkning av skadeståndsersättning. Vid förlust av gods beräknas ersättningen utifrån godsets värde på avsändningsorten vid den tidpunkt då godset togs emot för transport (artikel 30.1). I fråga om skada på transporterat gods beräknas ersättningen utifrån den minskning av godsets värde som skadan lett till (artikel 32). Ersättningsbeloppet beräknas med utgångspunkt i skillnaden i värde på avsändnings- respektive bestämmelseorten. CIM ger inte rätt till ersättning för följdskador, t.ex. produktionsförlust eller förlorad handelsvinst.

Godsets värde fastställs i första hand med ledning av börspriset. Om godsslaget inte är noterat på någon varubörs eller en eventuell notering inte är tillämplig på den plats där godset togs emot för transport, ska i stället marknadspriset utgöra grund för beräkningen. Med marknadspriset avses det pris som tillämpas vid regelmässig omsättning av varor av det slag transporten gäller. Om det inte finns något marknadspris, bestäms ersättningen utifrån det allmänna värdet på gods av samma slag och kvalitet på avsändningsorten vid den tidpunkt då godset togs emot. Med detta avses det värde som godset har för var och en, utan hänsyn till exempelvis affektionsvärde.

En del slags gods är sådant att det regelmässigt uppkommer ett visst svinn under transport. CIM innehåller särskilda regler om viktförluster för den sortens gods. Till den del svinnet vid transport inte överstiger en viss procentsats, är transportören fri från ansvar för svinnet (artikel 31.1). Det gäller dock inte om det visas att svinnet med hänsyn till omständigheterna inte kan hänföras till de orsaker som gör att svinnet godtas (artikel 31.2). Om godset helt har gått förlorat eller enskilda kollin har gått förlorade görs inte något avdrag för svinn när ersättningen ska beräknas (artikel 31.4).

Utöver det att transportören endast är skyldig att ersätta det förlorade eller skadade godsets värde gäller att transportörens ansvar är begränsat till ett belopp om 17 SDR per kilo av det förlorade eller skadade godsets bruttovikt. Beloppet har, trots penningvärdeförsämringen sedan år 1980, inte ändrats.

Vid skador som uppstått till följd av dröjsmål med leverans av godset är transportörens ansvar begränsat till fyra gånger transport-

Om en förlust av eller skada på godset har uppkommit på grund av att dröjsmål föreligger, ska sådana skador ersättas enligt dröjsmålsreglerna.

Transportören förlorar rätten till ansvarsbegränsning om skadan har orsakats antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt om att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma (artikel 36).

5.6.7 Flera transportörer

Enligt CIM 1999 finns, liksom enligt tidigare enhetliga regler, ett gemensamt ansvar för efterföljande transportörer. Genom att ta emot godset och fraktsedeln blir en transportör part i transportavtalet och solidariskt ansvarig gentemot avsändaren och mottagaren av godset (artikel 26). Eftersom befordringsskyldigheten har tagits bort krävs det ett underliggande föravtal mellan transportörerna för att dessa ska ha en skyldighet att träda in i avtalet.

I förhållande till CIM 1980 har en ny bestämmelse om den faktiske transportörens ansvar införts i CIM 1999 (artikel 27). När en transportör helt eller delvis har anförtrott transporten till en faktisk transportör, ska transportören ändå vara ansvarig för den del av transporten som utförts av den faktiske transportören. Alla bestämmelser om transportörens ansvar i CIM gäller också den faktiske transportörens ansvar för den transport denne utfört. En särskild överenskommelse genom vilken transportören åtar sig förpliktelser som inte krävs enligt CIM eller avstår från rättigheter enligt CIM gäller dock en faktisk transportör endast om denne uttryckligen och skriftligen har godtagit det. Transportören och den faktiske transportören är solidariskt ansvariga gentemot avsändaren och mottagaren.

5.6.8 Framställande av anspråk

Ett anspråk som gäller något annat än återbetalning av ett tidigare betalt belopp eller betalning av efterkravsbelopp måste riktas mot den första eller den sista transportören eller mot den transportör som genomförde den del av transporten under vilken den omstän-

dighet inträffade som anspråket grundas på. Om transporten har utförts av flera efterföljande transportörer får ett anspråk riktas mot den transportör som ska lämna ut godset, förutsatt att denne med sitt medgivande är inskriven i fraktsedeln. Det gäller även om transportören varken har övertagit godset eller fraktsedeln. Om reglerna i CIM ska tillämpas på den faktiske transportören får ersättningskrav riktas också mot denne. Ett ersättningskrav kan framställas antingen som ett krav utom rätta eller vid domstol (artiklarna 43 och 45). Den av avsändaren och mottagaren som har rätt att förfoga över godset är normalt den person som också har rätt att föra talan (artikel 44).

Ett ersättningskrav kan alltid göras gällande genom genkäromål eller kvittningsinvändning mot en transportör som själv för talan mot en transportkund, om kravet grundar sig på samma transportavtal som transportörens huvudkäromål (artikel 45.5).

Om en transportkund har möjlighet att väcka talan mot flera transportörer eller faktiska transportörer och väcker talan mot en av dem, faller rätten att väcka talan mot de övriga bort (artikel 45.7).

Till skillnad från vad som gäller enligt CIM 1980, får en talan enligt CIM 1999 väckas vid domstolar i de medlemsstater som har utsetts av parterna genom överenskommelse. Talan får också föras vid en domstol i den stat där svaranden har sitt hemvist, sin vanliga uppehållsort, sitt huvudkontor eller där den filial eller agentur som har ingått transportavtalet är belägen. Vidare får talan föras vid en domstol i den stat där godset togs emot eller skulle ha lämnats ut. Talan får inte föras vid någon annan domstol (artikel 46).

Det finns särskilda bestämmelser om behörig domstol i mål om återkrav (artikel 51).

5.7. Reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID)

RID-bihanget (bihang C), som behandlar farligt gods vid järnvägstransport, är mycket omfattande och här ges bara en kortfattad översikt över dess uppbyggnad.

Bihanget innehåller en allmän och en speciell del. Den senare är en bilaga till RID av teknisk karaktär. Fackutskottet för transport av farligt gods beslutar i fråga om förslag till ändringar av reglementet, dvs. såväl den allmänna som den speciella delen.

RID är till skillnad från vad som gällde tidigare inte beroende av ett transportavtal som är underkastat reglerna i CIM. RID är således tillämpligt på all internationell järnvägstransport av farligt gods på medlemsstaternas territorium. RID är också tillämpligt på annan transport än järnvägstransport i de fall CIM är tillämpligt om inte annat följer av de internationella bestämmelser som gäller för transport med annat transportmedel. Farligt gods som inte får transporteras enligt bilagan får inte heller tas emot för internationell transport (artikel 1).

RID ska inte tillämpas eller endast delvis tillämpas på transport av farligt gods som är undantagen enligt bilagan. Undantag får dock göras när det undantagnas mängd, beskaffenhet eller förpackning garanterar säker transport (artikel 2).

Huvudregeln är att farligt gods endast får transporteras på godståg (artikel 5). Farligt gods får dock transporteras på andra tåg om godset uppfyller bilagans villkor. Detsamma gäller för farligt gods som transporteras som handresgods, inskrivet resgods eller i fordon.

5.7.1. Den tekniska bilagan

Del 1 i bilagan till RID innehåller allmänna bestämmelser om transport av farligt gods på järnväg. Här finns definitioner, ansvarsbestämmelser och övergångsbestämmelser. Del 2 innehåller bestämmelser om klassificeringen av ämnen och föremål. Del 3 innehåller en förteckning över samtliga ämnen och föremål som finns upptagna i bilagan. För varje ämne som är med i förteckningen anges vilka bestämmelser som gäller för ämnet i form av koder. Del 4 innehåller bestämmelser om användning av förpackningar och tankar. Bestämmelser om avsändning av gods finns i del 5 och innehåller krav på märkning, etiketter, storetiketter och orangefärgade skyltar samt krav på dokumentation. Del 6 innehåller bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare (Intermediate Bulk Containers), storförpackningar och tankar. Bestämmelserna i del 7 är av mer generell karaktär och berör transport, lastning, lossning och hantering av farligt gods.

5.8.1. Allmänt

CUV är ett nytt bihang (bihang D) till COTIF 1999. Det innehåller bestämmelser för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik. De är tillämpliga i de fall då ett järnvägsföretag exempelvis hyr en järnvägsvagn av någon annan och reglerar situationer då vagnen orsakar skador eller det uppstår skador på vagnen. Flera av bestämmelserna är dispositiva.

Motsvarande reglering i COTIF 1980 fanns i reglementet om internationell järnvägsbefordran av privatvagnar (RIP), vilket var en bilaga till CIM 1980.

5.8.2. Tillämpningsområdet

Bestämmelserna i CUV tillämpas på bi- eller multilaterala avtal om nyttjande av järnvägsvagnar för utförande av transporter enligt CIV och CIM (artikel 1). Det innebär att om vagnen inte används för transport av gods eller passagerare, exempelvis förflyttning av tomvagnar, är CUV inte tillämpligt. Bestämmelserna tillämpas när järnvägsföretag använder varandras vagnar vid internationell transport, bl.a. i olika poolarrangemang. De är så generellt avfattade att de täcker också andra former av vagnuthyrning.

Med järnvägsföretag avses ett privat eller offentligt företag som har tillstånd att transportera personer eller gods och som ansvarar för dragkraften, dvs. loken (artikel 2).

5.8.3. Vagnmärkning

Den som tillhandahåller en vagn ska se till att det på vagnen finns uppgift om innehavaren samt i förekommande fall uppgift om det järnvägsföretag i vars vagnpark vagnen ingår och vagnens hemstation (artikel 3.1). Med innehavare avses det subjekt som i egenskap av ägare eller annars varaktigt ekonomiskt nyttjar en vagn som transportmedel (artikel 2).

Det järnvägsföretag som nyttjar en vagn ansvarar för förlust av eller skada på vagnen eller tillbehör till vagnen om inte järnvägsföretaget visar att förlusten eller skadan inte har orsakats genom fel eller försummelse från dess sida (artikel 4.1). Järnvägsföretaget ansvarar dock inte för skada till följd av förlust av tillbehör till vagnen som inte finns angivna på vagnens långsidor eller i den inventarieförteckning som följer med vagnen (artikel 4.2).

Vid förlust av en vagn eller ett tillbehör till en vagn ska ersättningen begränsas till vagnens eller tillbehörens bruksvärde vid tiden och platsen för förlusten. Om det inte går att fastställa ska ersättningen begränsas till värdet vid den tidpunkt och den plats där vagnen ställdes till förfogande (artikel 4.3). Vid skada på en vagn eller dess tillbehör är ersättningen begränsad till reparationskostnaderna. Ersättningen får inte överstiga det belopp som skulle ha betalats vid en förlust av vagnen eller tillbehöret (artikel 4.4). Det är alltså inte möjligt att få ersättning för ren förmögenhetsskada.

Bestämmelserna är dispositiva och parterna kan komma överens om avvikelser från ansvarsregleringen (artikel 4.5).

Begränsningarna i järnvägsföretagets ansvar gäller inte om det visas att järnvägsföretaget orsakat skadan genom en handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt om att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma (artikel 5). Denna bestämmelse är inte dispositiv.

5.8.5. Antagande om förlust av en vagn

Om en vagn saknas har den som har tillhandahållit vagnen rätt att under vissa förutsättningar anse vagnen som förlorad. Det krävs att innehavaren har begärt efterforskning av vagnen och att järnvägsföretaget inte har återlämnat den inom tre månader efter att begäran togs emot eller att det inte inom denna tid getts besked om var den befinner sig. Tremånadersfristen ska förlängas med den tid som vagnen har stått stilla på grund av en omständighet som järnvägsföretaget inte har kunnat påverka eller på grund av skada (artikel 6.1).

Om en vagn som har ansetts förlorad kommer till rätta efter det att ersättning har betalats får den som har rätt till vagnen begära att järnvägsföretaget mot återbetalning av ersättningen och utan kostnad återlämnar vagnen på hemstationen eller på annan överenskommen plats. Det måste dock ske inom sex månader efter det att den som har tillhandahållit vagnen tagit emot besked om att vagnen återfunnits (artikel 6.2). Om sådan begäran inte görs eller om vagnen kommer till rätta mer än ett år efter att ersättningen har betalats förfogar järnvägsföretaget över vagnen enligt de lagar som gäller på den ort där vagnen finns.

Bestämmelsen är dispositiv.

5.8.6. Ansvar för skador som orsakats av en vagn

Den som har tillhandahållit en vagn enligt CUV för att användas som transportmedel är ansvarig för skador som har orsakats av vagnen genom hans eller hennes fel eller försummelse. Denna reglering är dispositiv (artikel 7). Det finns inte angivet någon begränsning av skadeståndet. Ansvaret gäller endast i förhållande till järnvägsföretaget, dvs. avtalsparterna emellan. Ansvar gentemot tredje man kan följa av nationell rätt.

5.8.7. Övertagande av ansvar

Parterna kan avtala om att järnvägsföretaget får låta andra järnvägsföretag använda vagnen som transportmedel. I ett sådant fall får järnvägsföretaget avtala med de andra järnvägsföretagen att de ska överta ansvaret gentemot innehavaren vid förlust av eller skada på vagnen eller dess tillbehör. Järnvägsföretaget får vidare avtala med de andra järnvägsföretagen att endast innehavaren av vagnen ska vara ansvarig gentemot de andra järnvägsföretagen för skada som orsakats av vagnen, men att endast det järnvägsföretag som är innehavarens avtalspart ska ha rätt att göra de andra järnvägsföretagens rättigheter gällande. Innehavaren av vagnen måste ge sitt medgivande till att det träffas avtal av detta slag (artikel 8).

Parterna ansvarar för den personal de anställer eller anlitar för att fullgöra sina avtalsförpliktelser. Om inte annat har avtalats ska förvaltarna av den infrastruktur som järnvägsföretaget använder vagnen på anses som personer vars tjänster järnvägsföretaget anlitar (artikel 9).

5.8.9. Andra grunder för anspråk

Om CUV är tillämpligt får ersättningsanspråk för förlust av eller skada på en vagn eller dess tillbehör endast göras gällande mot järnvägsföretaget under de förutsättningar och med de begränsningar som framgår av CUV och nyttjandeavtalet, oavsett vilken grund som åberopas. Detsamma gäller i den situationen att anspråket riktas mot någon som har övertagit ansvaret eller mot en anställd eller annan person som järnvägsföretaget ansvarar för (artikel 10).

5.8.10. Behörig domstol och bestämmelser om preskription

En talan som grundas på CUV får föras vid den domstol som parterna kommit överens om (artikel 11.1); s.k. prorogation är alltså tillåten i tvister enligt dessa regler. Prorogation behöver inte ske till en domstol i någon av medlemsstaterna.

Om parterna inte har träffat någon sådan överenskommelse ska domstolen i den medlemsstat där svaranden har sitt säte vara behörig. Om svaranden inte har sitt säte i någon medlemsstat ska domstolen i den medlemsstat där skadan uppkom vara behörig (artikel 11.2).

Preskriptionstiden för fordringar avseende förluster eller skador som grundas på CUV är tre år (artikel 12.1). När preskriptionstiden börjar löpa regleras i artikel 12.2; normalt när förlust av vagn upptäcks eller när skada orsakad av vagn inträffar.

5.9. Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik (CUI)

5.9.1. Allmänt

CUI är ett nytt bihang till COTIF 1999 (bihang E). Det ska tillämpas på det avtal som träffas mellan en infrastrukturförvaltare och en transportör om nyttjande av infrastruktur för internationell järnvägstrafik. CUI reglerar i viss utsträckning vad avtalet mellan infrastrukturförvaltaren och transportören ska innehålla. Tanken är dock att parterna fortfarande till stor del ska styra avtalsinnehållet själva. Flera av bestämmelserna är utformade på samma sätt som i CIV och CIM.

5.9.2. Tillämpningsområdet m.m.

CUI är tillämpligt på alla avtal om nyttjande av järnvägsinfrastruktur som följer reglerna i CIV eller CIM. Det saknar betydelse om ersättning betalas för nyttjandet eller inte. CUI är tillämpligt också när järnvägsinfrastrukturen förvaltas eller nyttjas av stater eller statliga institutioner eller organisationer. Bestämmelserna reglerar dels infrastrukturförvaltarens och transportörens inbördes ansvar, dels ena partens ansvar i förhållande till den andra partens personal. CUI är däremot inte tillämpligt i fråga om transportörens eller infrastrukturförvaltarens ansvar i förhållande till sin egen personal eller tredje man (artikel 1). Dessa frågor regleras, såvitt gäller passagerare och varuägare, i CIV respektive CIM och, såvitt gäller andra tredje män, i nationell rätt.

Reglerna är tvingande och går inte att avtala bort om det inte särskilt anges. Parterna kan dock avtala om att ta på sig ett större ansvar eller ytterligare förpliktelser än de som föreskrivs i bihanget. När det gäller sakskador finns det dessutom möjlighet att avtala om begränsning av ersättningsbeloppet (artikel 4). Det beror på att CUI, i motsats till CIM, inte har något begränsningsbelopp för sakskador. Genom att bestämma ett högsta ersättningsbelopp för sådana skador kan parterna begränsa sin ansvarighet.

För att undvika långa och kostsamma olycksutredningar och rättsprocesser har avtalsparterna getts möjlighet att avtala om villkoren för att göra gällande skadeståndsanspråk eller att avstå

härifrån (artikel 20). Dessa överenskommelser har verkan enbart mellan parterna och kan inte tilläggas verkan till nackdel för t.ex. parternas personal.

En medlemsstat har möjlighet att i viss utsträckning göra undantag från tillämpningen av CUI i fråga om reglerna om ansvar för personskador. En medlemsstat kan när som helst förklara att den inte kommer att tillämpa dessa bestämmelser på sina egna medborgare och utlänningar med hemvist i den staten (artikel 2).

5.9.3. Avtalets innehåll, form och varaktighet

Förhållandet mellan infrastrukturförvaltaren och transportören ska regleras i ett nyttjandeavtal (artikel 5).1 Avtalet ska reglera de administrativa, tekniska och finansiella villkoren för nyttjandet av infrastrukturen.

Avtalet ska upprättas skriftligt eller i annan likvärdig form. För det fall detta inte sker eller om avtalet saknar någon av de uppgifter som det ska innehålla ska avtalet ändå anses giltigt. CUI ska i sådant fall ändå tillämpas på avtalet.

I artikel 7 regleras när och under vilka förutsättningar ett avtal får hävas.

5.9.4. Transportörens och infrastrukturförvaltarens särskilda skyldigheter

Transportören ska ha tillstånd att bedriva verksamhet som järnvägstransportör. Den personal som anställs och de fordon som används ska uppfylla säkerhetskraven. Infrastrukturförvaltaren har enligt CUI möjlighet att begära att transportören visar upp giltiga tillstånd och säkerhetsintyg (artikel 6.1), liksom att transportören har en tillräcklig ansvarsförsäkring eller har vidtagit motsvarande åtgärder (artikel 6.3). Transportören ska varje år genom intyg visa att ansvarsförsäkringen eller motsvarande fortfarande är giltig. Transportören ska vidare underrätta infrastrukturförvaltaren om varje händelse som kan inverka på tillståndens, säkerhetsintygens eller annan bevisnings giltighet (artikel 6.2).

1 Detta är i praktiken detsamma som ett EU-rättsligt trafikeringsavtal (jfr 6 kap. 22 § järnvägslagen, 2004:519).

5.9.5. Grunder för uppsägning av avtalet

Såväl infrastrukturförvaltaren som transportören får säga upp avtalet med omedelbar verkan om motparten brutit mot någon av de väsentliga skyldigheterna i avtalet i fråga om säkerheten för personer eller gods.

Infrastrukturförvaltaren får också säga upp avtalet om transportören inte längre har tillstånd att bedriva järnvägstrafik, om personal eller rullande materiel inte uppfyller ställda säkerhetskrav, om transportören ligger efter med betalningen enligt vissa förutsättningar, eller om transportören inte har giltig ansvarsförsäkring eller underlåter att anmäla förhållanden som kan tänkas påverka giltigheten av tillstånd m.m.

Transportören kan å sin sida häva avtalet omedelbart om infrastrukturförvaltaren förlorar rätten att förvalta infrastrukturen.

Den part som har hävt ett avtal har rätt till ersättning från motparten för skada om inte motparten visar att skadan inte är en följd av fel eller försummelse från dennes sida (artikel 7.4).

I fråga om vissa av hävningsgrunderna kan parterna avtala om avvikelser.

5.9.6. Infrastrukturförvaltarens och transportörens ansvar för skador

Infrastrukturförvaltaren ansvarar för vissa skador som drabbar transportören eller dennes personal i samband med nyttjandet av infrastrukturen och som beror på infrastrukturen (artikel 8.1). Transportören är å sin sida ansvarig för vissa skador som drabbar infrastrukturförvaltaren eller dennes personal och som orsakats av de transportmedel som använts, de personer som befordrats eller det gods som transporterats (artikel 9.1). Ansvaret är oberoende om fel eller försummelse föreligger på den ansvariga partens sida. Den ansvarige kan undgå ansvar om den visar att en ansvarsfrihetsgrund föreligger. Därutöver är parterna normalt inte ansvariga för skador som orsakats av en atomolycka (artikel 17).

Ansvaret omfattar dels dödsfall och personskador, dels sakskador som drabbar den andre parten eller dennes personal. Med sakskador avses skador på exempelvis spåranläggningar eller fordon.

Infrastrukturförvaltaren svarar därutöver för ekonomisk skada för transportören till följd av skadestånd som transportören ska betala enligt CIV och CIM.

CUI innehåller också bestämmelser enligt vilka avtalsparterna närmare kan reglera om och i vilken utsträckning en part ska svara för förlust eller skada som motparten orsakats genom försening eller driftstörning (artiklarna 8.4 och 9.4).

5.9.7. Ansvarsfrihetsgrunder för infrastrukturförvaltaren

Ansvarsfrihetsgrunderna i CUI har fått sin utformning efter dem i CIV och CIM.

Vid personskada eller ekonomisk skada till följd av skadestånd som transportören ska betala enligt CIV är infrastrukturförvaltaren fri från ansvar i tre situationer (artikel 8.2). Det är om den händelse som gett upphov till skadan orsakats av omständigheter som inte kan hänföras till själva järnvägsdriften och som infrastrukturförvaltaren inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om förvaltaren hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. Vidare är det om den händelse som gett upphov till skadan beror på fel eller försummelse av den person som lidit skadan. Slutligen ska infrastrukturförvaltaren vara fri från ansvar om den händelse som gett upphov till skadan beror på ett sådant beteende av tredje man som förvaltaren inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om förvaltaren hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade.

Vid sakskada och ekonomisk skada till följd av skadestånd som transportören ska betala enligt CIM är infrastrukturförvaltaren fri från ansvar om skadan har orsakats genom fel eller försummelse från transportörens sida eller genom en order från transportören som inte beror på förvaltaren eller på grund av omständigheter som förvaltaren inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av.

Transportören kan undgå ansvar för personskada om händelsen som gett upphov till skadan orsakats av omständigheter som inte kan hänföras till själva järnvägsdriften och som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. Vidare är transportören fri från ansvar i den utsträckning som den händelse som gett upphov till skadan beror på fel eller försummelse från den som lidit skadan. Slutligen är transportören fri från ansvar om händelsen som gett upphov till skadan beror på ett sådant beteende av tredje man som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade (artikel 9.2).

Vid sakskada ska transportören vara fri från ansvar när skadan eller förlusten orsakats genom fel eller försummelse från infrastrukturförvaltarens sida eller genom en order av förvaltaren som inte beror på transportören eller av omständigheter som inte transportören hade kunnat undgå eller förebygga följderna av.

5.9.9. Samverkande skadeorsaker

Ibland kan en skada bero på flera samverkande orsaker för vilka ansvaret ligger på olika parter. I ett sådant fall ska varje part endast vara ansvarig i den utsträckning skadan kan hänföras till orsaker som den parten ansvarar för. Om det inte går att avgöra i vilken grad olika omständigheter medverkat till skadan ska vardera parten stå för den skada som parten själv har lidit (artiklarna 10.1 och 10.2).

5.9.10. Ersättningen vid dödsfall och personskada och begränsningar i ersättningen m.m.

Bestämmelserna i CUI om vad ersättningen vid dödsfall och personskada omfattar motsvarar dem som finns i CIV. Detsamma gäller i fråga om förlust av rätten att åberopa begränsning av skadeståndsansvaret (artikel 11–15).

Om ersättningen ska omräknas till utländsk valuta ska beräkningen göras enligt kursen den dag och på den plats ersättningen betalas (artikel 16.1).

Den skadelidande får begära ränta på ersättningsbeloppet, beräknad till fem procent per år från och med den dag då ett förlikningsförfarande inleddes, skiljeförfarande enligt avdelning C i grundfördraget påkallades eller talan väcktes vid domstol (artikel 16.2).

5.9.12. Andra grunder för anspråk

Om CUI är tillämpligt får anspråk på ersättning mot infrastrukturförvaltaren eller transportören endast göras gällande under de förutsättningar och med de begränsningar som föreskrivs i CUI, oavsett vilken grund som åberopas (artikel 19.1).

Detsamma gäller även i fråga om en talan mot en transportörs eller infrastrukturförvaltares personal (artikel 19.2). Syftet med denna s.k. Himalayabestämmelse, ursprungligen hämtad från den internationella vägtransportkonventionen (se artikel 28 CMR) är att hindra att en skadelidande kringgår ansvarsfrihetsgrunderna och begränsningsrätten genom att väcka talan mot anställda eller annan personal som förvaltaren eller transportören svarar för.

5.9.13. Behörig domstol, rätt till återkrav och preskription

En talan som grundas på CUI får föras vid domstolar i de medlemsstater som parterna har kommit överens om. Om parterna inte har avtalat något annat är domstolarna i den medlemsstat där infrastrukturförvaltaren har sitt säte behöriga (artikel 24). Det gäller oavsett om förvaltaren är kärande eller svarande. Skälet härför är att det har bedömts ändamålsenligt att vara på den plats där olyckan inträffat med hänsyn till infrastrukturens skiftande tekniska egenskaper i de olika medlemsstaterna.

Avtalsparterna kan komma överens om förlikningsförfaranden eller att man ska vända sig till en sådan skiljenämnd som anges i avdelning V i grundfördraget (artikel 22).

Bestämmelsen om rätt till återkrav i artikel 23 motsvarar artikel 51 i CIM och artikel 63 i CIV och syftar till att hindra skilda

regressförfaranden. Det innebär att en infrastrukturförvaltare mot vilken återkrav riktas inte får bestrida det befogade i en betalning som transportören gjort på grundval av CIM eller CIV, om ersättningsbeloppet fastställts av domstol och infrastrukturförvaltaren har blivit underrättad på rätt sätt om stämningsansökan samt fått tillfälle att inträda som intervenient i målet.

Preskriptionstiden för fordringar som grundas på CUI är tre år och börjar löpa från den dag då skadan inträffade. Om en person avlidit är preskriptionstiden tre år från dagen för dödsfallet, men maximalt fem år från olyckstillfället. Även efter utgången av den treåriga preskriptionstiden kan ett regresskrav inledas av en person som har hållits ansvarig under förutsättning att det framställs inom den tid som är fastställd i lag i den stat där talan förs. Tidsfristen får dock inte understiga nittio dagar från dagen då den som för talan om återkrav har betalat kravet eller själv delgetts stämning (artikel 25).

5.10. Enhetliga rättsregler för validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik (APTU)

I APTU, bihang F som är nytt, finns bestämmelser om förfarandet för att validera tekniska standarder och för att anta UTP:er (enhetliga tekniska föreskrifter) för järnvägsmateriel avsedd att användas i internationell trafik. Här ges en mycket översiktlig beskrivning av bihanget.

Det övergripande syftet med APTU är att möjliggöra järnvägstrafik över nationsgränserna samt att bidra till att tillvarata säkerheten och tillgängligheten i den trafiken. Hänsyn ska också tas till miljöskyddet och folkhälsan. Syftet uppnås genom att medlemsstaterna ser till att tekniska system och komponenter som är nödvändiga för internationell trafik utformas enligt vissa standarder som gör det möjligt att använda systemen och komponenterna för hela den tilltänkta trafiken (interoperabilitet eller driftskompatibilitet).

Det tekniska expertutskottet utarbetar och godkänner tekniska standarder och normer för järnvägsmateriel som ska användas i internationell trafik.

5.11. Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF)

Bihanget ATMF, bihang G som även det är nytt i COTIF 1999, innehåller bestämmelser om tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik, exempelvis vagnar och lok. Här ges en kortfattad beskrivning av ATMF.

Syftet med ATMF är att möjliggöra järnvägstrafik över nationsgränserna genom en gemensam teknisk godkännandeordning. Liksom i fråga om APTU är kravet på interoperabilitet/driftskompatibilitet centralt.

Det tekniska godkännandet av järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel för användning i internationell trafik ska åligga den nationella eller internationella myndighet som är behörig på området enligt gällande regler i varje medlemsstat. På sikt kommer internationella standarder att utarbetas, vilket innebär att det inte alltid kommer att vara nödvändigt med nationella godkännandeordningar. I samband med ett godkännande enligt ATMF utfärdas ett intyg om godkännande. Ett register över fordon som är godkända för internationell trafik upprättas av OTIF.

6.1. Tillträdesfrågan

Förslag: Sverige ska tillträda protokollet av den 3 juni 1999 om

ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980.

Järnvägsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande (SOU 2004:92 s. 165 f.) att Sverige skulle tillträda protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 (ändringsprotokollet). Järnvägsutredningen motiverade det med att Sverige sedan länge deltagit i det internationella samarbetet på järnvägsområdet och tillträtt COTIF 1980. Vidare angav Järnvägsutredningen att ändringsprotokollet skrivits under av Sverige samt att det reviderade fördraget i huvudsak var tillfredsställande från svensk synpunkt. Järnvägsutredningen förde också fram det fördjupade samarbetet inom EU som ett skäl för Sverige att tillträda protokollet.

Den omständigheten att EU-samarbetet fördjupats ytterligare sedan Järnvägsutredningen lade sitt förslag talar än mer för att Sverige bör tillträda ändringsprotokollet. Detta särskilt mot bakgrund av att delar av CIV i COTIF 1999 redan tillämpas i Sverige på grund av att passagerarförordningen har börjat tillämpas (se avsnitt 4.4). Sedan Järnvägsutredningen lämnade sitt förslag har flera av bihangen (CIM, RID, CUI, APTU och ATMF) ändrats för att vara helt i linje med motsvarande EU-lagstiftning. EU har därefter själv blivit medlem av OTIF och tillträtt protokollet den 1 juli 2011, vilket ytterligare talar för att Sverige bör tillträda COTIF 1999. EU-kommissionen har också gett uttryck för uppfattningen att dess medlemsstater som en följd av EU-medlemskapet måste tillträda konventionen.

Därutöver tillkommer att Sverige sedan den 12 januari 2007 de facto tillämpar RID i dess lydelse enligt COTIF 1999. Detta följde

av Sveriges skyldighet enligt Rådets direktiv nr 96/49 EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg. Sverige kan emellertid inte delta i fackutskottet RID fullt ut förrän Sverige tillträder COTIF 1999.

På godssidan används också redan i dag s.k. GCU (General Contract of Use) som i huvudsak bygger på regleringen i CUV.

Sammantaget finns det alltså mycket starka skäl för att Sverige bör tillträda ändringsprotokollet.

Eftersom det kommer att krävas ändringar i svensk lag för att COTIF 1999 ska kunna tillträdas, måste frågan om ratificering underställas riksdagen (10 kap. 3 § regeringsformen).

6.2. Reservationer och andra avvikelser från COTIF

6.2.1. Inga reservationer mot vissa bihang

Bedömning: Sverige bör ansluta sig till samtliga bihang till COTIF

1999. Sverige bör inte göra något undantag från tillämpligheten av vissa regler i COTIF 1999.

Innan EU tillträdde COTIF 1999 var EU:s medlemsstater tvungna att i enlighet med artikel 42 i grundfördraget deklarera att de inte skulle tillämpa tre av bihangen eftersom det som reglerades i bihangen föll under unionens kompetens. I samband med EU:s tillträde förhandlades dock en s.k. frikopplingsklausul fram, där det framgår att unionsrätten har företräde i den mån det finns någon unionsrätt på området.1 I samband härmed förhandlade OTIF också fram relativt omfattande ändringar av de bihang som skilde sig från EU-rätten. Det har medfört att merparten av de EUmedlemsstater som vid tillträdet av COTIF 1999 avgav en deklaration, numera har återtagit denna. För Sveriges del finns givetvis inget skäl att göra en motsvarande deklaration vid ett tillträde sedan EU tillträtt COTIF 1999.

1 Se www.otif.org och dels avtalet mellan EU och OTIF, dels EU:s deklaration i samband med tillträdet.

Förslag: Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer

ska meddela OTIF vilka linjer som ska införas respektive avföras från respektive lista.

Bedömning: Sverige bör i samband med ett tillträde till ändrings-

protokollet anmäla vissa linjer till sjöss som CIV- och CIM-linjer enligt artikel 24.1 i grundfördraget.

En medlemsstat har enligt artikel 24.1 i grundfördraget möjlighet att anmäla vissa linjer till sjöss till OTIF:s generalsekreterare. Linjerna förs sedan in i en CIV- eller CIM-lista. Effekten av att en linje förs in i en lista är att CIV respektive CIM blir tillämpliga också på en till järnvägstransporten anslutande sjötransport. Det förutsätter dock att transporten som helhet har en internationell karaktär och omfattas av ett enda avtal (artikel 1.3 CIV och artikel 1.4 CIM). Det kan röra sig om dels tågfärjelinjer där hela järnvägsvagnar med passagerare eller gods transporteras, dels tågfärjelinjer som endast tar passagerare eller gods.

Det finns i dag ett antal tågfärjelinjer mellan Sverige och kontinenten respektive mellan Sverige och Finland. Vidare finns det linjer till sjöss där det transporteras passagerare och gods under ett avtal om transport på järnväg utan att det rör sig om tågfärjelinjer. Systemet möjliggör för transportörerna att utfärda biljetter respektive fraktsedlar för hela den avtalade transportsträckan. I fråga om godstransporter ges också transportören möjlighet att åberopa vissa sjörättsliga ansvarsfrihetsgrunder (artikel 38 CIM).

Sverige har redan i dag anmält ett antal CIV- respektive CIMlinjer under COTIF 1980. Enligt utredningens uppfattning finns det inget som talar för att dessa linjer inte ska vara anmälda under COTIF 1999. Sverige bör således i samband med ett tillträde till ändringsprotokollet anmäla vissa linjer till sjöss som CIV- och CIM-linjer. En sådan anmälan får betraktas som ett förvaltningsrättsligt beslut och inte som normgivning. Det torde därför inte krävas något särskilt bemyndigande från riksdagens sida för en sådan anmälan. För tydlighets skull ska dock i lag anges att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska meddela generalsekreteraren i OTIF vilka linjer som ska införas i respektive avföras från CIV- respektive CIM-listan.

Bedömning: Sverige bör inte göra undantag för egna med-

borgare och utlänningar med hemvist i Sverige från tillämpningen av reglerna om transportörens ansvar i fall då resande dödas eller skadas (artikel 2 CIV och artikel 2 CUI).

Enligt artikel 2 CIV finns det en möjlighet att undanta en stats egna medborgare och utlänningar med hemvist i den staten från tillämpningen av reglerna om transportörens ansvar i fall då resande dödas eller skadas.

Sverige gjorde ett motsvarande förbehåll enligt COTIF 1980. I Järnvägsutredningens slutbetänkande resoneras kring för- respektive nackdelarna med ett sådant förbehåll (SOU 2004:92 s. 169 f.). Järnvägsutredningen konstaterade då att ett sådant förbehåll med stor sannolikhet är diskriminerande mot utlänningar som saknar hemvist i Sverige. Även i övrigt ansåg Järnvägsutredningen att det saknades skäl att göra undantag från CIV:s tillämplighet. Detsamma gällde enligt Järnvägsutredningen undantagsmöjligheten i artikel 2 CUI, som korresponderar med regeln i CIV.

Utredningen gör samma bedömning som den Järnvägsutredningen gjorde.

6.2.4. Sverige ska tillämpa bestämmelsen om skiljenämnd

Bedömning: Sverige bör inte förbehålla sig rätten att inte

tillämpa artikel 28 i grundfördraget om skiljenämnd.

Stater som ansluter sig till COTIF 1999 kan förbehålla sig rätten att inte tillämpa artikel 28 i grundfördraget om skiljenämnd. Liksom Järnvägsutredningen (SOU 2004:92 s. 168) anser utredningen att det saknas skäl att göra ett sådant förbehåll.

7. Införlivande av COTIF 1999 i svensk rätt

7.1. Metoder för införlivande av internationella överenskommelser i svensk rätt

I Sverige krävs det att en internationell överenskommelse införlivas med nationell rätt för att bli gällande i förhållande till enskilda. Detta sker genom ett beslut av riksdagen, ofta genom ett beslut om en lag. Den folkrättsliga bundenheten anses alltså inte inträda omedelbart vid undertecknandet av överenskommelsen. Först sedan konventionen har införlivats kan Sverige på det internationella planet lämna samtycke till att vara bunden av en internationell överenskommelse, vanligen genom s.k. ratifikation. Detta brukar kallas att en stat är dualistisk. I monistiska stater utgör ett internationellt fördrag omedelbart en del av den interna rätten i och med att fördraget undertecknas eller på föreskrivet sätt ges till känna.

Traditionellt finns två metoder för att införliva internationella överenskommelser i svensk rätt: transformering och inkorporering. Transformering innebär att en överenskommelses bestämmelser görs om till svensk lag. En annan form av transformering är att en konventionstext, som är avfattad enbart på främmande språk, i en mer eller mindre ordagrann översättning till svenska tas in i den svenska författningen. Det är då den svenska versionen som blir gällande svensk lag. Om gällande rätt anses stå i full överensstämmelse med konventionen, är det tillräckligt att konstatera att så är fallet – så kallad normharmoni.

Inkorporering innebär att överenskommelsen görs direkt tillämplig genom en särskild lag eller annan författning. I inkorporeringslagen kan då anges vilka eventuella val som görs om det finns alternativa lösningar. När inkorporeringsmetoden används blir den autentiska konventionstexten – på ett eller flera språk – gällande författningstext i svensk rätt. Beträffande konventioner

som saknar svensk autentisk text brukar som ett hjälpmedel en översättning till svenska publiceras vid sidan av de autentiska texterna.

Båda metoderna har sina för- respektive nackdelar. Transformering är vanligast i svensk lagstiftning. Fördelen anses vara att bestämmelsen uttrycks på ett normalt svenskt författningsspråk, vilket sannolikt underlättar tillämpningen av bestämmelsen. Det finns å andra sidan en risk för att författningstexten inte exakt uttrycker överenskommelsens innebörd. Internationella överenskommelser är resultatet av kompromisser mellan olika positioner, vilka inte så lätt låter sig tolkas. En internationell överenskommelse som transformeras tolkas i ett extra led i och med att överföringen till svenskt författningsspråk innefattar en tolkning av konventionen. När författningen sedan tillämpas finns det en viss risk för att en sådan tillämpning avviker från vad de fördragsslutande parterna har avsett. Likaså finns en risk att domstolar och myndigheter i de olika konventionsstaterna tolkar konventionen på olika sätt. Oftast eftersträvas dock en konventionskonform tolkning av författningar som har sin bakgrund i en internationell överenskommelse. Inkorporeringens fördelar är i princip desamma som transformeringens nackdelar och tvärtom.

Inom transporträtten är det relativt vanligt med inkorporering. Montrealkonventionen, som inkorporerades genom lagen (2010:510) om lufttransporter, är ett exempel på inkorporering. Denna metod har även valts för att införliva de sjörättsliga fondkonventionerna från år 1971 och 1992 samt 2003 års fondprotokoll med den svenska rättsordningen, se lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna. Genom lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik införlivades de delar av COTIF 1980 som innehåller bestämmelser som riktar sig till myndigheter och enskilda, med vissa undantag, genom inkorporering i svensk rätt.

Valet av metod får göras efter vad som är mest lämpligt i varje enskilt fall.

Förslag: Lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ändras

så att den inkorporerar COTIF 1999 med bihangen A (CIV), B (CIM), D (CUV) och E (CUI).

Järnvägsutredningen föreslog att bihangen A (CIV), B (CIM) och D (CUV) skulle införlivas i svensk rätt genom en inkorporering i järnvägslagen (2004:519). Trots att det fanns skäl som talade emot en inkorporering, t.ex. att bestämmelserna i CIV och CIM riktade sig mot en förhållandevis stor krets intressenter, ansåg Järnvägsutredningen att skälen som talade för en inkorporering övervägde. Skälen för inkorporering var att reglerna i 1980 års CIV och CIM införlivades genom inkorporering och att det inte syntes ha medfört några olägenheter. Vidare anfördes att COTIF 1999 endast omfattade internationella transporter, liksom att det genom EU:s tillträde ändå skulle finnas en officiell svensk översättning av fördraget.

I fråga om CUI var Järnvägsutredningens förslag att det skulle transformeras till svensk rätt och skälet för det var att Järnvägsutredningen föreslog att det bihanget också skulle tillämpas på inrikes trafik.

I utredningens uppdrag i detta skede ingår inte att lämna förslag som rör inrikes trafik. Enligt utredningen faller det sig då naturligt att behandla CUI på samma sätt som övriga bihang. I fråga om vilken metod som är lämpligast för ett svenskt införlivande gör utredningen samma bedömning som den Järnvägsutredningen gjorde. Visserligen talar det faktum att CIV, CIM och CUV reglerar förhållanden mellan enskilda emot en inkorporering, men som Järnvägsutredningen anförde har inte den tidigare inkorporeringen synts utgöra någon olägenhet. Som anfördes i lagstiftningsärendet när COTIF 1980 införlivades är bestämmelserna så fullständiga och entydigt formulerade att de utan kompletterande föreskrifter kan tjäna som rättsnorm för de slutliga adressaterna (prop. 1984/85:33 s. 206). Ytterligare ett starkt skäl för inkorporering är att stora delar av CIV redan tillämpas som svensk rätt genom passagerarförordningen. Sverige varken kan eller får lagstifta på det område som täcks av den förordningen. Förordningen omfattar en mycket stor del av såväl internationell som inrikes transport av passagerare.

Det framstår då som mindre lämpligt att transformera bestämmelserna till svensk rätt. Sammantaget anser utredningen därför att inkorporeringsmetoden bör väljas.

När det sedan gäller hur bihangen ska inkorporeras gör utredningen en annan bedömning än den Järnvägsutredningen gjorde. I utredningens inledande uppdrag, som redovisas i detta delbetänkande, ingår enbart att lämna förslag på lagändringar som behövs för ett tillträde till COTIF 1999 eller som annars bedöms lämpliga. I detta skede avser utredningen därför att lämna endast sådana förslag som rör den internationella trafiken. Det framstår då som lämpligare att ändra den nuvarande lagen om internationell järnvägstrafik än att föregå ett eventuellt helhetsgrepp på järnvägslagstiftningen. Utredningen föreslår därför att lagen om internationell järnvägstrafik ändras så att den inkorporerar COTIF 1999 med bihangen A (CIV), B (CIM), D (CUV) och E (CUI). Dessa bihang utgörs i huvudsak av civilrättsliga regleringar. I fråga om de offentligrättsliga regleringarna i övriga bihang, är det utredningens uppfattning att de inte bör inkorporeras i lagen om internationell järnvägstrafik, utan att de bör behandlas på annat sätt (se nedan avsnitt 7.3).

Liksom tidigare ska en svensk översättning publiceras tillsammans med den engelska och den franska versionen av fördragstexten.

Det finns EU-rättslig lagstiftning som delvis reglerar samma område som några av de inkorporerade bihangen. Som en upplysning ska den förordning som finns på området anges i lagtexten.

7.2.1. Bestämmelsen om SDR i grundfördraget införlivas genom transformering

Förslag: Bestämmelsen om särskilda dragningsrätter (SDR) i

grundfördraget transformeras till svensk rätt och tas in i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik.

I grundfördraget finns föreskrifter som riktar sig mot de fördragsslutande staterna och endast berör deras inbördes rättigheter och skyldigheter. Av detta slag är t.ex. de bestämmelser som reglerar verksamheten för OTIF. Utredningen delar Järnvägsutredningens slutsats att dessa bestämmelser inte behöver införlivas med svensk rätt.

Bestämmelserna om nationell rätt, särskilda dragningsrätter och tilläggsbestämmelser (artikel 8–10) är gemensamma för alla bihangen och har flyttats från bihangen till grundfördraget. Artiklarna om nationell rätt och tilläggsbestämmelser är sådana att de inte behöver införlivas med svensk rätt.

Järnvägsutredningen föreslog att artikeln om särskilda dragningsrätter, med undantag för de delar som behandlar vad som gäller för stater som inte är medlemmar av internationella valutafonden, införlivas med svensk rätt, likaså genom transformering (SOU 2004:92 s. 173 f.).

Utredningen delar Järnvägsutredningens uppfattning om att bestämmelsen om särskilda dragningsrätter bör införlivas med svensk rätt genom transformering. Redan i dag tillämpas bestämmelser om särskilda dragningsrätter genom att passagerarförordningen, som i sin tur införlivat denna bestämmelse i CIV, tillämpas. Det finns enbart av den anledningen skäl att i svensk lag förtydliga vad som avses med särskilda dragningsrätter.

7.2.2. Artiklarna 11, 12 och 32 i grundfördraget införlivas genom inkorporering

Förslag: Bestämmelserna om ställande av säkerhet, verkställande

av domar, kvarstad och utmätning, preskription och verkställighet i artiklarna 11, 12 och 32 i grundfördraget införlivas i svensk rätt genom inkorporering.

Bedömning: Den tidigare kompletterande bestämmelsen om

hur en ansökan om erkännande eller verkställighet ska behandlas bör behållas.

Artiklarna 11, 12 och 32 i grundfördraget innehåller vissa processrättsliga bestämmelser. I artikel 11 finns ett förbud mot att kräva säkerhet för rättegångskostnader vid rättsliga förfaranden som grundas på CIV, CIM, CUV eller CUI. Artikel 12 reglerar verkställande av domar samt när kvarstad och utmätning får äga rum. Slutligen finns i artikel 32 bestämmelser om preskription och verkställighet. Samtliga dessa bestämmelser är föreskrifter som riktar sig till enskilda och myndigheter. De måste därför införlivas i svensk rätt.

Järnvägsutredningen föreslog att Sverige, liksom tidigare, ska införliva bestämmelserna om erkännande och verkställighet av domar och skiljedomar, avbrytande av preskription samt om kvarstad och utmätning (artiklarna 12 och 32 i grundfördraget) genom transformering.

När det gäller de processrättsliga bestämmelserna gör utredningen en annan bedömning än den Järnvägsutredningen gjorde.

Det faktum att man tidigare transformerat dessa bestämmelser är inte skäl nog att fortsätta göra det. Bestämmelserna är inte oklara och det går lika bra att tillämpa dem direkt. Inte heller är dessa bestämmelser de enda som hänvisar till nationell rätt, varför inte heller det är ett skäl för transformering. Det finns också tidigare exempel där processrättsliga bestämmelser inte har transformerats, t.ex. när Montrealkonventionen införlivades i svensk rätt. Sammanfattningsvis anser utredningen att det saknas skäl för att transformera dessa bestämmelser.

De processrättsliga bestämmelserna i såväl grundfördraget (artikel 12) som i bihangen (artiklarna 57, 63.4 och 63.5 CIV, artikel 46, 51.4 och 51.5 CIM, artikel 11 CUV samt artiklarna 20 och 24 CUI) tar upp frågor om behörig domstol och verkställighet som även regleras i Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel Iförordningen). Detsamma kommer att gälla enligt en omarbetad version av förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Den börjar tillämpas den 10 januari 2015.). Bestämmelsen i artikel 3.2 i grundfördraget respektive frikopplingsklausulen i avtalet mellan EU och OTIF ger EU:s medlemsstater rätt att avvika från konventionen vid en krock mellan EU:s rättsakter och konventionen. Den sagda klausulen leder till att Bryssel I-förordningens regler ska gå före de processuella reglerna i COTIF 1999 i den mån samma frågor behandlas.

Emellertid framgår av artikel 71 Bryssel I-förordningen att förordningen inte ska inverka på konventioner som medlemsstaterna har tillträtt och som på särskilda områden reglerar domstolars behörighet eller erkännande eller verkställighet av domar. Vidare sägs att om det i en konvention, som reglerar ett särskilt område och som har tillträtts av såväl ursprungsmedlemsstaten som av den medlemsstat som ansökan riktas till, anges förutsättningar

för erkännande och verkställighet av domar, ska dessa förutsättningar gälla. Är konventionen således tillträdd tidigare och specialiserad på ett visst område ges den företräde enligt principerna för lex specialis.

COTIF 1980 hör till den kategorin av konventioner som Sverige vid tiden för Bryssel I-förordningens ikraftträdande hade tillträtt och som innehåller bestämmelser som reglerar såväl domstols behörighet som förutsättningarna för erkännande och verkställighet av domar inom ramen för konventionens tillämpningsområde. Efter förordningens ikraftträdande har ändringsprotokollet COTIF 1999 tillkommit och det är en traktaträttslig fråga om det är att betrakta som ett nytt instrument.

Om man studerar ändringsprotokollet framgår det att OTIF ser COTIF 1999 som en nödvändig revidering av COTIF 1980, i synnerhet de enhetliga rättsreglerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM, för att anpassa dem till den internationella järnvägstrafikens nya behov (se skäl 3 i ändringsprotokollet). Vidare anges i artikel 1 i ändringsprotokollet att COTIF 1980 ska ändras enligt innehållet i den bilaga som utgör en integrerad del av detta protokoll. Skrivningarna i ändringsprotokollet talar enligt utredningens mening för att ändringsprotokollets upphovsmän ansåg detta som samma instrument som COTIF 1980, om än med uppdateringar och ändringar.

COTIF 1999 bör således anses vara en sådan särskild konvention som ska anses ha företräde framför Bryssel I-förordningen. En parallell kan också ses i 2002 års ändringsprotokoll till Atenkonventionen om befordran av passagerare till sjöss, som har setts som en integrerad del av 1974 års konvention och även särskild i förhållande till förordningen (jfr Magnus/Mankowski/Mankowski

Brussels I Regulation, 2nd ed. 2012, s. 868).

Fråga uppstår då vad som gäller för en medlemsstat i en situation där också EU tillträder konventionen. Artikel 71 Bryssel Iförordningen gäller enligt sin ordalydelse enbart den situationen att en medlemsstat har tillträtt en specialkonvention före förordningen träder i kraft. Två möjliga lösningar kan sägas föreligga avseende vilka regler som ska tillämpas om också EU har tillträtt en konvention.

Den ena lösningen går ut på att artikel 71 ska tillämpas analogt på de konventioner som EU tillträder. Det skulle således bli samma slutresultat som ovan redogjorts för beträffande specialkonven-

Det finns också ett synsätt grundat på artikel 67 Bryssel Iförordningen. I denna artikel anges att förordningen inte påverkar EU-rättsliga regler som kan finnas på särskilda områden. Genom att EU tillträder en konvention blir den en integrerad del av unionsrätten. Enligt EU-domstolens rättspraxis har konventioner som tillträtts på detta sätt företräde framför unionens sekundärrätt (EU-domstolens dom den 10 januari 2006 i mål C-344/04 IATA m.fl., REG 2006 s. I-403, p. 35 och 36). Också med detta synsätt skulle slutsatsen alltså bli att konventionens regler går före förordningens.

Mot bakgrund av det anförda är det delar av unionsrätten som ska tillämpas oavsett vilket synsätt som anläggs. Det medför att utredningen gör den bedömningen att det saknas skäl för att fortsätta transformera de processrättsliga bestämmelserna i COTIF 1999. Enligt utredningens uppfattning bör alltså ett införlivande av artiklarna 11, 12 och 32 ske genom inkorporering.

Liksom tidigare kommer det dock att krävas en kompletterande bestämmelse till fördragets olika bestämmelser om erkännande och verkställighet av domar. Utredningens förslag är att nuvarande bestämmelser (5 och 6 §§ lagen om internationell järnvägstrafik) om ansökan om verkställighet behålls, såsom de kommer att lyda från och med den 10 januari 2015 (prop. 2013/14:219).

Övriga bestämmelser i grundfördraget riktar sig mot staten eller reglerar OTIF som organisation. Det saknas därför skäl att införliva dem med svensk rätt.

7.2.3. Ansvarsbegränsning vid dödsfall och personskador

Förslag: Begränsningsbeloppet avseende ersättning för förlust av

underhåll i samband med dödsfall samt inkomstförlust i samband med personskada ska vid tillämpningen av artikel 30.2 CIV och artikel 14.2 CUI i svensk lag bestämmas till 400 000 SDR per person.

I artikel 30.2 CIV respektive artikel 14.2 CUI sägs att ersättningen för förlorat underhåll och inkomstförlust samt ökning av levnadsomkostnaderna i samband med personskada ska bestämmas enligt

I svensk rätt gäller i dag att ersättningen för dessa skador är obegränsad. Det följer av att det i 2 kap. 5 § järnvägstrafiklagen (1985:192) föreskrivs att ersättningen ska beräknas enligt 5 kap. och 6 kap.1 och 3 §§skadeståndslagen (1972:207). Järnvägsutredningen föreslog att den lösningen skulle behållas även efter en ratifikation av COTIF 1999.

Det finns emellertid skäl för att införa en beloppsbegränsning. Statens Järnvägar (SJ) har bolagiserats och avregleringen av marknaden för persontransporter på järnväg har lett till att ett antal andra operatörer etablerat sig. Verksamheten bedrivs alltså på mer marknadsmässiga villkor än tidigare. Det har i sin tur lett till ett ökat behov av ansvarsförsäkringar. Försäkringsbolagen har dock för de mindre operatörerna ibland satt premierna högt, antagligen på grund av svårigheterna att i förväg beräkna riskerna. Visserligen tillåter de nuvarande kraven på operatörslicens att försäkringen begränsas till 300 miljoner kronor per incident men operatörer som bedriver passagerartrafik har inte sällan behov av ytterligare försäkring eftersom de totala skadorna vid exempelvis en kollision mellan två fullsatta persontåg kan komma att uppgå till betydligt högre belopp. Behovet av försäkringstäckning accentueras ytterligare genom att passagerarförordningen kräver full försäkring av passageraransvaret (artikel 12). Operatörerna tvingas därför inte sällan teckna tilläggsförsäkringar utöver den obligatoriska försäkringen. För att underlätta för försäkringsgivarna att kalkylera riskerna vid försäkring av operatörernas passageraransvar bör en beloppsbegränsning införas. Därigenom minskar behovet av marginaler vid premiesättningen, vilket i sin tur möjligen skulle kunna minska transportkostnaderna och i förlängningen även biljettpriserna.

En annan fråga är på vilken nivå ansvarsbegränsningen bör ligga. En grundläggande utgångspunkt är att passagerarna ska garanteras en fullgod ersättning vid dödsfall och personskador. Det faktum att det finns ett behov av att underlätta för transportörerna att försäkra sitt ansvar till rimliga kostnader får inte medföra att kravet på fullgod ersättning eftersätts.

Bestämmelser om begränsning av transportörens ansvar för dödsfall och personskador som drabbar passagerare finns i flera moderna transporträttsliga konventioner. På luftfartens område har transportörens strikta ansvar för dödsfall och personskador begränsats

till 100 000 SDR per passagerare (artikel 21 i Montrealkonventionen från 1999). Utöver detta belopp svarar transportören endast om transportören eller någon denne svarar för har varit vårdslös.

I 2002 års ändringsprotokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (Atenkonventionen) uppgår begränsningsbeloppet till 400 000 SDR (vilket motsvarar cirka 4 miljoner kronor). Sverige är ännu inte part till konventionen, men bestämmelserna tillämpas ändå på internationell trafik med EU-anknytning samt på A- och B- klassade fartyg inom Sverige (se artikel 2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss, Atenförordningen), eftersom en EU-förordning som införlivar delar av Atenkonventionen började tillämpas i Sverige den 31 december 2012. En eventuell utvidgning av tillämpningsområdet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Begränsningsbeloppet i 2002 års ändringsprotokoll till Atenkonventionen svarar mot vad som i dag allmänt sett kan anses utgöra en rimlig avvägning mellan behovet av att ge passagerarna ett fullgott ersättningsrättsligt skydd och möjligheten att till ett rimligt pris försäkra ansvaret. Det förefaller därmed också vara ett lämpligt belopp för en ansvarsbegränsning enligt CIV och CUI.

Om en beloppsbegränsning om 400 000 SDR införs i svensk rätt för att komplettera CIV kommer den också att gälla för skador som regleras enligt passagerarförordningen.

7.3. Järnvägslagen ska ändras

Förslag:Järnvägslagen (2004:519) ändras så att den inkorpore-

rar bihang G (ATMF) i COTIF 1999.

På samma sätt som de civilrättsliga bihangen föreslås införlivade genom en inkorporering i lagen om internationell järnvägstrafik, bör ATMF (bihang G COTIF 1999), som är en i huvudsak offentligrättslig reglering, inkorporeras. Utredningens uppfattning är att detta lämpligen kan ske i en offentligrättslig svensk lag; järnvägslagen (2004:519) är den naturliga lagen för detta.

Järnvägsutredningens förslag var att samtliga bihang till COTIF 1999 skulle inkorporeras i en ny och gemensam lag. Som framgått

under avsnitt 7.2 innefattar dock inte utredningens uppdrag i denna del någon sådan möjlighet. Utredningen väljer därför i nuläget den föreslagna lösningen.

7.3.1. Det införs en reglering enligt vilken regeringen får meddela föreskrifter vad avser tekniska standarder och föreskrifter respektive tekniskt godkännande

Förslag: Det införs en reglering enligt vilken regeringen eller

den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana tekniska standarder och föreskrifter samt sådant tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som avses i bihangen F (APTU) och G (ATMF) till fördraget.

Enligt artiklarna 5 och 6 APTU får deltagande stat inge ansökan om validering av teknisk standard respektive ansökan om antagande av en enhetlig teknisk föreskrift (UTP). Detta är något som faller inom regeringens normgivningskompetens, men för tydlighets skull är det lämpligt att ha en reglering beträffande detta i lag.

Likadant förhåller det sig enligt utredningens uppfattning med godkännande av järnvägsfordon enligt artiklarna 5 och 10 ATMF. Utredningen väljer därför att föreslå en reglering också för detta bihang.

Regeringen bör sedan i förordning utpeka Transportstyrelsen som behörig myndighet i artikel 5 ATMF:s mening.

7.4. Förordningen om transport av farligt gods ändras för att införliva RID 1999

Förslag: 3 § förordningen (2006:311) om transport av farligt

gods ändras så att definitionen hänvisar till RID i COTIF 1999.

Bedömning: Bihang C (RID) bör införlivas i svensk rätt genom

föreskrifter av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Sverige tillämpar sedan den 12 januari 2007 bestämmelserna i RID i enlighet med lydelsen i COTIF 1999. En skyldighet att tillämpa dessa bestämmelser följde av rådets direktiv 96/49/EG av den 23

juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg.1 Detta bör emellertid också återspeglas i förordningstexten så snart Sverige har tillträtt COTIF 1999. I övrigt kommer det inte att krävas någon författningsändring med anledning av RID.

7.5. Järnvägsförordningen ändras för att införliva APTU

Förslag: Bihang F (APTU) införlivas med svensk rätt genom

inkorporering i järnvägsförordningen (2004:526) och genom föreskrifter av Transportstyrelsen.

Järnvägsutredningen föreslog att APTU skulle införlivas genom inkorporering i järnvägsförordningen och genom myndighetsföreskrifter (SOU 2004:92 s. 179 f.). Järnvägsutredningen konstaterade att artiklarna 6, 9, 10 och 11.1 APTU enbart riktar sig till medlemsstaterna och därför inte behövde införlivas med svensk rätt. Övriga bestämmelser ansåg Järnvägsutredningen falla inom regeringens normgivningskompetens, varför de borde införlivas genom förordning eller föreskrifter och inte lag. De artiklar Järnvägsutredningen menade skulle införlivas genom förordning var artiklarna 1, 3–5, 7, 8 och 11.2. Eftersom bestämmelserna om godkännande av tekniska standarder och antagande av tekniska föreskrifter i artiklarna 5 och 6 inte borde skiljas åt, ansåg Järnvägsutredningen att även artikel 6 borde tas in i en förordning. Slutligen ansåg Järnvägsutredningen att artikel 2 om definitioner borde tas in i förordningen. Järnvägsutredningens förslag var att bestämmelserna borde tas in i förordningen genom inkorporering. Däremot borde bilagorna till APTU (numera bilagan), som innehåller tekniska standarder och normer, införlivas genom föreskrifter.

Utredningen gör i denna fråga samma bedömning som den Järnvägsutredningen gjorde; dock att detta gäller även de nya artiklarna 7a och 8a. APTU föreslås alltså införlivad med svensk rätt genom inkorporering i järnvägsförordningen (2004:526) och, om det blir nödvändigt, genom föreskrifter av Transportstyrelsen.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar.

7.6. Lagen om immunitet och privilegier i vissa fall ändras för att införliva protokollet om privilegier och immunitet för OTIF

Förslag: Protokollet om privilegier och immunitet för OTIF

införlivas med svensk rätt genom ändring i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Motsvarande protokoll till COTIF 1980 har införlivats med svensk rätt genom att nödvändiga uppgifter angående OTIF har förts in i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. I samband med att Sverige tillträder COTIF 1999 bör hänvisningen till COTIF 1980 ändras till att avse COTIF 1999.

7.7. Framtida ändringar av COTIF 1999

7.7.1. Nuvarande ordning

Internationella överenskommelser antas och ändras i allmänhet vid en diplomatkonferens. För att en sådan överenskommelse eller ändring ska bli bindande för en medlemsstat krävs normalt någon form av viljeförklaring (ratifikation eller motsvarande) från den statens regering. I Sverige måste riksdagen godkänna överenskommelsen eller ändringen om den förutsätter att svensk lag ändras eller upphävs eller att ny lag stiftas (10 kap. 3 § regeringsformen).

Vissa internationella överenskommelser, däribland COTIF 1999, innehåller föreskrifter om ett förenklat ändringsförfarande. Ändringar i COTIF 1999 kan antas genom majoritetsbeslut av de fördragsslutande staterna. För Sveriges del innebar det förenklade förfarandet tidigare att det var svårt att i tid överföra en beslutad ändring till svensk rätt, eftersom riksdagen först skulle ta ställning till om Sverige skulle anmäla invändning mot en beslutad ändring och därefter pröva frågan om införlivande av de ändringarna.

Med stöd av nuvarande 10 kap. 9 § regeringsformen får riksdagen i fråga om en internationell överenskommelse som har införlivats med svensk lag genom inkorporering föreskriva att framtida ändringar i överenskommelsen automatiskt ska gälla här i landet. Det förutsätter dock att ändringarna är av begränsad omfattning. Beslutsordningen är densamma som vid stiftande av

grundlag; riksdagen ska fatta två beslut med mellankommande val. Om det förfarandet skulle vara för tidskrävande kan riksdagen fatta beslut genast, men då krävs en kvalificerad majoritet: minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för det (se vidare 10 kap. 9 § och 10 kap. 6 § andra stycketregeringsformen).

Med stöd av de nämnda reglerna i regeringsformen infördes 3 a § lagen om internationell järnvägstrafik. Enligt bestämmelserna i paragrafen gäller de ändringar i CIV och CIM COTIF 1980 som har beslutats av revisionsutskottet automatiskt här i riket.

7.7.2. De ändringar i CIV, CIM, CUV, CUI och ATMF som revisionsutskottet kommer att besluta om ska gälla automatiskt

Förslag: Ändringar i CIV, CIM, CUV, CUI och ATMF

(bihang A, B, D, E och G) som revisionsutskottet kommer att besluta om ska gälla automatiskt i Sverige.

Järnvägsutredningen föreslog att ändringar i såväl grundfördraget som bihangen som har beslutats av OTIF:s generalförsamling fortfarande skulle kräva riksdagens underställande (SOU 2004:92 s. 184). Skälet härför var att ett förfarande som kräver att två tredjedelar av medlemsstaterna godkänner ändringsbeslut innan de träder i kraft regelmässigt tar några år. Det skulle därför inte medföra några större svårigheter att låta riksdagen ta ställning till ändringarna i den mån de kräver ändrad lagstiftning. Utredningen ansluter sig till Järnvägsutredningens uppfattning.

Enligt artikel 33 i grundfördraget kan bl.a. revisionsutskottet besluta om vissa ändringar av grundfördraget och bihangen (se avsnitt 5.3 avseende de olika organens behörighet att fatta beslut om ändringar m.m.). Ändringar beslutade av revisionsutskottet blir enligt artikel 35 bindande för medlemsstaterna ett år efter det att generalsekreteraren underrättat dem om ändringarna. Medlemsstaterna kan dock göra invändning mot ändringen inom fyra månader från underrättelsen. Om en fjärdedel av medlemsstaterna invänder mot ändringen träder den inte i kraft.

Järnvägsutredningen föreslog att de ändringar som revisionsutskottet kunde komma att besluta i CIV, CIM, CUV och ATMF skulle gälla automatiskt här i landet. Skälet till att just de bihangen

inkluderades i förslaget var att det var de bihang som Järnvägsutredningen hade föreslagit skulle inkorporeras. Järnvägsutredningen redogjorde också för hur lagstiftaren och lagrådet hade resonerat när regleringen i 3 a § infördes (SOU 2004:92 s. 184). Lagrådet hade gjort en ordentlig genomlysning av frågan i lagstiftningsärendet som resulterade i att lagrådet tillstyrkte det förenklade förfarandet (prop. 1990/91:43 s. 27 f. och s. 37 f). Lagrådet framhöll särskilt att COTIF 1980 med bihang utgjorde ett väl utbyggt regelverk som omfattades av åtskilliga länder samt att en enskild stat i praktiken ändå hade ett mycket begränsat handlingsutrymme om en ändring gjorts som för den staten framstod som mindre lämplig. Sammanfattningsvis ansåg Järnvägsutredningen att lagrådets resonemang fortfarande ägde giltighet och samma argumentation kunde appliceras på ändringar i CUV och ATMF.

Sedan Järnvägsutredningen lämnade sitt förslag har emellertid passagerarförordningen börjat tillämpas. En omständighet som talar emot Järnvägsutredningens förslag, i vart fall vad avser CIV, är att passagerarförordningen har delar av CIV införda i en bilaga och att dessa bestämmelser därmed är en del av EU-rätten. Det synes däremot inte finnas någon möjlighet för att framtida ändringar av CIV med automatik kommer att tillämpas i EU. Det kommer i stället att krävas att reglerna i bilagan ändras genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, dvs. genom beslut av rådet och Europaparlamentet. En automatisk ändring av CIV i Sverige skulle därmed kunna medföra en konflikt mellan Sveriges folkrättsliga förpliktelser i förhållande till OTIF respektive EU. En sådan konflikt kan dock undvikas med stöd av frikopplingsklausulen i avtalet mellan EU och OTIF, då det där klart framgår att vid en konflikt mellan COTIF 1999 och unionsrätten så har unionsrätten företräde.

Den omständigheten att det är olika förfaranden för ändringar av CIV nationellt och unionsrättsligt medför mot den ovan angivna bakgrunden inte att Järnvägsutredningens förslag inte skulle ha skäl för sig. Utredningens förslag är alltså detsamma som Järnvägsutredningens, med den justeringen att samtliga bihang som inkorporerats i lag omfattas. Det ska också regleras i respektive lag där bihangen inkorporerats, dvs. lagen om internationell järnvägstrafik respektive järnvägslagen.

När det gäller APTU och RID föreslås att dessa bihang införlivas med svensk rätt genom förordning, varför det inte i något fall krävs riksdagens underställande och frågan om förtida inkorporering därmed inte blir aktuell.

8. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

8.1. Ikraftträdande

Förslag: De nya bestämmelserna ska träda i kraft när regeringen

bestämmer.

Utredningen har föreslagit att Sverige ska tillträda COTIF 1999. Utredningens förslag till lagändringar förutsätter ett sådant tillträde. Med hänsyn till att det inte går att förutse exakt när Sverige kommer att tillträda konventionen föreslår utredningen att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Mot bakgrund av att Sverige är en av mycket få stater anslutna till OTIF som ännu inte har tillträtt COTIF 1999 anser dock utredningen att det är angeläget att ett tillträde sker så snart som möjligt.

8.2. Övergångsbestämmelser

Förslag: I fråga om en transport som har påbörjats före ikraft-

trädandet tillämpas äldre bestämmelser.

Bedömning: Det krävs inte några övergångsbestämmelser i

övrigt.

För att det ska vara lätt för aktörerna på järnvägsmarknaden att avgöra vilket av regelsystemen som gäller för en transport anser utredningen att det krävs en övergångsbestämmelse. Bestämmelsen bör tydligt utpeka en brytdag där COTIF 1999 börjar gälla i stället för COTIF 1980. Mot den bakgrunden föreslår utredningen att om

en gods- eller persontransport påbörjats före ikraftträdandet av lagen om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik, men avslutas efter dess ikraftträdande, bör äldre bestämmelser om ansvar m.m. mellan transportör och kund fortsätta att gälla. Det innebär att för de transporterna gäller COTIF 1980.

För en passagerare vars resa omfattas av reglerna i passagerarförordningen (se kapitel 10 Författningskommentar) kommer CIV:s regler från COTIF 1999 ändå att tillämpas. Det torde därmed röra sig om ett litet antal transporter som träffas av övergångsbestämmelserna.

I övrigt gör utredningen den bedömningen att det inte krävs några övergångsbestämmelser, utan de nya bestämmelserna kan tillämpas direkt.

9. Ekonomiska och andra konsekvenser

9.1. Förslagen

Utredningen föreslår i betänkandet att Sverige ska tillträda COTIF 1999. Vidare föreslås att COTIF 1999 till stora delar ska inkorporeras och på så sätt bli svensk lag och, i ett par fall, förordning. Samtliga lagförslag som utredningen lägger fram är en följd av det föreslagna tillträdet.

EU-kommissionens uppfattning är att Sverige måste tillträda konventionen som en följd av sitt medlemskap i EU. Oavsett hur det förhåller sig därmed, är det utredningens mening att Sverige i praktiken ändå är mer eller mindre styrd av de regler som tas upp i COTIF 1999. Detta eftersom EU, liksom så gott som samtliga av de övriga medlemsstaterna, redan tillträtt COTIF 1999 och de EUrättsliga regleringarna i huvudsak styr vad Sverige kan företa sig på järnvägstrafikområdet.

Lagförslagen innebär att COTIF 1999 med bihang kommer att tillämpas på den internationella järnvägstrafiken i stället för, som i dag, COTIF 1980. I stora drag är regleringen likartad med vad som gäller i dag, men en stor skillnad är att COTIF 1999 skiljer mellan infrastrukturförvaltare och operatörer. Detta innebär att COTIF 1999 är anpassad till hur det faktiskt ser ut på den svenska marknaden i dag.

En annan nyhet i förhållande till dagens reglering är flera nya bihang. CUV och CUI (bihang D och E) är nya, även om CUV i huvudsak reglerar samma sak som bihanget RIP och i stort bygger på regleringen däri.

CUV och CUI utgörs av civilrättsliga regleringar vid nyttjande av vagnar respektive infrastruktur. Flertalet bestämmelser är dock dispositiva, så avtalsinnehållen kommer även fortsättningsvis i stora delar att bestämmas av parterna själva. Redan i dag tillämpar gods-

En viktig bestämmelse är den om regressrätten mellan infrastrukturförvaltaren och operatörerna (artikel 8.1c) CUI). Denna reglering, som är tvingande, kommer att få konsekvenser för såväl infrastrukturförvaltarna som operatörerna. Den innebär att operatörer som transporterar gods eller passagerare och tvingas utge skadestånd i enlighet med CIV eller CIM har rätt att kräva ersättning av en infrastrukturförvaltare som orsakat skadan.

Också APTU och ATMF (bihang F och G) är nya. Dessa är offentligrättsliga regler för att möjliggöra interoperabilitet i fråga om tekniska standarder och tekniskt godkännande m.m. En stor del av regleringen motsvaras av liknande EU-rättsliga regler, som redan är genomförda i svensk rätt. Skillnaden mot vad som gäller i dag kommer därför att bli förhållandevis liten.

En skillnad i CIV och CIM (bihang A och B) är att beloppsbegränsningen har höjts i förhållande till tidigare. Dessutom innefattar utredningens förslag ytterligare en begränsning, till 400 000 SDR, för skador på passagerare. Detta ansvar var tidigare obegränsat. Det är en anpassning till vad som gäller för skador på fartygspassagerare.

Ytterligare en skillnad i CIV är att passagerare kan få viss kompensation för exempelvis kost och logi vid förseningar, vilket de inte kan enligt nu gällande CIV.

Det förtjänar dock att framhållas att det är bara i den mån resenärer eller gods hämtas i ett medlemsland och sedan lämnas i ett annat land som de berörs av reglerna i COTIF 1999.

9.2. Konsekvenser för företagen

9.2.1. Berörda företag

Att ha en fungerande godstrafik på järnväg är viktigt för svensk exportindustri. Enligt tågplan 2012 körde tretton järnvägsföretag till och/eller från det svenska järnvägsnätet (internationella transporter). Utöver dessa järnvägsföretag är Skånetrafiken auktoriserad sökande för internationell trafik, där trafiken utförs av Veolia transport (Trafikanalys, Konsekvenser av införande av COTIF i svensk rätt, PM 2011:11, s. 19).

Av järnvägsföretagen körde nio stycken godstrafik och fyra stycken passagerartrafik. De järnvägsföretag som var aktuella på

persontrafiksidan var SJ AB, Svenska Tågkompaniet AB, DSB Sverige AB och Veolia Transport Sverige AB. På godstrafiksidan var det Green Cargo AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB (TÅGAB), DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Hector Rail, TX-Logistik AB, CargoNet, Peterson Rail AB, Malmtrafik AB (MTAB) och Railcare som körde internationell järnvägstrafik.

Enligt uppgifter från Trafikverket har 14 företag ansökt om och fått tåglägen för att köra internationell tågtrafik enligt tågplan 2014. För godstrafikens del handlar det om Green Cargo AB, DBR, Hector Rail, Real Rail, CargoNet, LKAB Malmtrafik, CFL Cargo AB, TX-Logistik AB, Captrain Sverige AB och TÅGAB, medan SJ AB, Veolia Transport Sverige AB, DSB Sverige AB och Svenska Tågkompaniet AB sköter persontrafiken. Det är följaktligen ytterligare ett bolag som kör godstrafik. Det är delvis andra bolag som kör godstrafik, även om många är desamma, medan det på persontrafiksidan ser identiskt ut jämfört med vad som redovisades i Trafikanalys promemoria från 2011 (se vidare nedan).

9.2.2. Konsekvenser av regressbestämmelsen i CUI

Godstrafik

Regressrätten för transportörerna i förhållande till infrastrukturförvaltarna kommer att få ett visst ekonomiskt genomslag.

Eftersom det skiljer sig väldigt lite i antalet transportörer och vilka dessa är, gör utredningen bedömningen att Trafikanalys utredning av hur regressbestämmelsen kommer att slå fortfarande kan betraktas som aktuell (Konsekvenser av införande av COTIF i svensk rätt, PM 2011:11 s. 37 f.). Trafikanalys, som avseende godstrafiken enbart beaktade konsument- och industrigods, konstaterade där följande angående godstrafiken:

För uppskattningen av antalet tågtransporter av konsument- och industrigods har den information som getts i intervjuerna inom ramen för detta projekt använts, samt information tagen från operatörernas tidtabeller. Uppskattningen bygger även på bransch- och godskännedom. Utifrån denna uppskattning bedöms Green Cargo göra 3 000 internationella leveranser per år av konsument- och industrigods, Cargo Net 1 700 leveranser, Hector Rail 1 500 leveranser och TÅGAB 280 leveranser. MTAB och Peterson Rail bedöms i huvudsak transportera bulkbetonat gods. Kvarvarande operatörer är då Railcare och TX

Logistik, för vilkas transporter Hector Rail har trafikeringsavtalet i en stor del av fallen, samt DB Schenker. Sammanlagt uppskattas antalet beaktade tågtransporter till cirka 6 500 per år. Vid beräkningen av antal förväntade skadeståndsanspråk gör vi bedömningen att endast förseningar på över fyra timmar, det vill säga en halv arbetsdag, kommer att resultera i skadeståndskrav från kunden på transportören. Detta dels på grund av att en sådan buffert ofta finns i tillverkande industri, dels på grund av att en skadeståndsansökan innebär en administrativ kostnad – en kostnad som måste stå i proportion till rimlig ersättningsnivå. Enligt Trafikverkets punktlighetsstatistik var 34 procent av alla svenska godstransporter på järnväg försenade mer än fem minuter år 2010. Enligt intervjuunderlaget samt bransch- och godskännedom är den siffran högre ute i Europa. Därför gör vi bedömningen att 40 procent av de internationella tågtransporterna är försenade mer än fem minuter. Enligt intervjuunderlaget är en stor del av förseningarna som drabbar transportörerna mindre än fyra timmar – endast cirka 20 procent av alla förseningar utgörs av förseningar på mer än fyra timmar. Givet att 40 procent av alla internationella tågtransporter är försenade mer än 5 minuter och att 20 procent av dessa 40 procent är försenade mer än fyra timmar har vi 8 procent av alla relevanta försenade godstransporter på järnväg för vilka kunder bedöms kräva skadestånd. Det totala antalet beaktade transporter är enligt föregående punkt 6500, och 8 procent av dessa ger 520 transporter per år för vilka skadeståndskrav på transportör kan förväntas. Samtliga parter som intervjuats för denna rapport uppskattar att cirka 50 procent av förseningarna på järnvägsnätet beror på någon typ av fel i infrastrukturen. Denna uppskattning gäller dock främst mindre förseningar. För större förseningar på över fyra timmar bedöms närmare 80 procent bero på fel som faller under Trafikverkets ansvar. Denna uppskattning anser både tillfrågade järnvägsföretag liksom Trafikverket är trolig. Vi utgår sålunda ifrån att max 80 procent av de driftstörningar som sker på järnvägen, och som innebär en försening på minst fyra timmar, beror på fel som faller under Trafikverkets ansvar, vilket innebär att 80 procent av de uppskattade 520 skadeståndskraven kan bli föremål för regress och föras över till infrastrukturförvaltaren – detta ger ett maximalt antal av cirka 400 fall per år. Med tanke på den information som getts vid intervjuer gjorda för denna rapport är det dock tydligt att få skadeståndsanspråk skulle ”regressas” av järnvägsföretag eller anordnare av internationell järnvägstrafik, även om möjligheten fanns. Detta främst på grund av de stora administrativa kostnader regressförfarandet anses innebära. Utifrån den information som gavs vid hearingen angående denna rapport gör Trafikanalys den bedömningen att endast cirka 5–10 % av alla skadeståndsanspråk som skulle kunna bli föremål för regress

faktiskt också skulle ”regressas”. Därmed skulle cirka 20–40 fall per år bli föremål för regressförfarandet […]. Vidare bedöms transportavgiften uppgå till cirka 200 000 kronor för en internationell transport, enligt siffror från Green Cargo. Med ett begränsningsbelopp på fyra gånger transportavgiften hamnar därmed skadeståndet på ett genomsnittligt maximalt belopp om 800 000 kronor (4 x 200 000 kronor). I praktiken kan anspråken bli både högre och lägre än detta belopp – till exempel om kund avtalat med transportören om högre nivåer för ersättning eller om skadeståndet som krävs av transportören faller under maxnivån på fyra gånger transportavgiften. Att godstransportörer skulle ändra de avtal som idag gäller med kund – där transportören ofta står mer eller mindre fri från ansvar vid förseningar – till att skriva avtal som är mer gynnsamma än CIM:s regler med en maxgräns på fyra gånger transportavgiften för skadestånd bedömer Trafikanalys dock som mindre troligt. Även att varje skadeståndsanspråk som blir föremål för regress skulle ligga på maxnivån om fyra gånger transportavgiften bedömer vi som mindre troligt – det kommer förmodligen vara vissa belopp som understiger denna siffra. Vår beräkning visar därför på ett maxbelopp på skadestånd. Om skadestånden som är föremål för regress utgörs av maxnivån på skadestånd om fyra gånger transportavgiften blir den grovt uppskattade årliga kostnaden för Trafikverket, utifrån våra beräkningar, cirka 25 miljoner kronor när det gäller godstrafik. Infrastrukturförvaltaren beräknas här vara Trafikverket i samtliga fall, då intervjuunderlaget visar att alla järnvägsföretag utom Hector Rail menar att i princip alla förseningar uppstår på Trafikverkets nät.

Trafikanalys beräkningar har bekräftats av Trafikverket. Trafikverket anger att det i tågplan 2014 är tio operatörer som kör internationella godstransporter och att dessa kör tillsammans cirka 13 600 godståg under året.

Trafikverket har i sina beräkningar kommit fram till att kostnaden för förseningar på godssidan skulle komma att uppgå till 26 720 000 kronor vilket ligger helt i paritet med de beräkningar som Trafikanalys gjorde år 2011. Trafikverket har vid genomgång av beräkningsunderlagen inte funnit någon anledning att, utöver penningvärdeförsämringen, anta att de sammanlagda kostnaderna är högre eller lägre än Trafikanalys uppskattning om 25 miljoner per år.

Det innebär att de tågoperatörer som kör godstrafik kan komma att få ersättning för de merkostnader de haft med cirka 25 miljoner kronor på grund av införandet av regressbestämmelsen. Det framstår som rimligt att den slutliga kostnaden för en försening

Persontrafik

Trafikanalys har gjort motsvarande beräkningar för persontrafiken (se sagda PM 2011:11 s. 40 f.):

För persontrafiken blir de ersättningar som kan väntas bli föremål för regress mer blygsamma. Detta dels på grund av det faktum att ersättningar som är aktuella enligt CIV endast gäller ersättningar för kost-, logi- och samtalskostnader i de fall resenären inte kan fortsätta resan samma dag som planerat – ersättningar som sällan blir aktuella – dels på grund av att volymen av den trafik som körs till och från Sverige bedöms vara marginell i jämförelse med den nationella trafik som körs inom Sverige (undantaget är Skånetrafiken som har en större mängd trafik som körs över Öresundsbron till och från Danmark). Enligt gjorda intervjuer utgörs järnvägsföretagens och Skånetrafikens ersättningar till resenären nästan uteslutande av resegarantier som utfaller även om resan kunnat göras samma dag, där ersättningen handlar om kompensation för att tåget blev försenat – inte som kompensation för kost, logi eller kostnader för samtal till en närstående. Summor som uppgetts om årliga ersättningar för kost-, logi- och samtalskostnader för internationella transporter av resenärer är sammanlagt för samtliga intervjuade järnvägsföretag och Skånetrafiken cirka 300 000 kronor årligen. En summa så låg att auktoriserade sökande eller järnvägsföretag som kör persontrafik på järnväg med största sannolikhet varken har intresse eller råd att utnyttja denna regressrätt.

Transportörer som kör persontrafik kommer således enligt Trafikanalys utredning inte att påverkas någonting ekonomiskt på införandet av en regressrätt. Att denna slutsats med största sannolikhet står sig, har bekräftats av såväl företrädare för persontrafiksidan, som Trafikverket.

Incitament att undvika förseningar

Eftersom regressbestämmelsen i COTIF 1999 medför att det i vart fall på godstrafiksidan kommer att få ekonomiska konsekvenser om man orsakar förseningar, kan det förutses att det kommer att innebära att förseningar i högre grad än i dag kommer att försöka undvikas. Det är naturligtvis till stor nytta för varuägare/-köpare,

som kommer att drabbas mindre av förseningar. I förlängningen torde det också vara till fördel för Trafikverket och andra infrastrukturförvaltare, eftersom de åtgärder som vidtas för att undvika förseningar kommer förvaltaren till godo också i andra sammanhang (t.ex. i persontrafiken). Det kommer att troligen att medföra att staten kommer att arbeta mer förebyggande för att om möjligt undvika kostnaderna. Detta torde även innebära att passagerare och passagerartransportörer har att vinna på att kostnaden för förseningar läggs på den part som har bäst möjlighet att motverka dem.

Å andra sidan kan det också innebära att Trafikverket kanske blir tvunget att vid kapacitetstilldelningen vara mer fokuserat på kvalitet än på tillgänglighet, genom att färre tåglägen beviljas. Genom mer luft i tidtabellen skulle dock inte bara störningarna utan även antalet tåg blir färre – en konsekvens som ur tillgänglighetshänsyn är mindre önskvärd (se PM 2011:11 s. 41).

Det faktum att Trafikverket får betala mer för försenad godstrafik än försenade passagerare riskerar också innebära att prioriteringsreglerna kan komma att ändras, så att godstrafiken kommer att prioriteras framför persontrafiken vid en försening. I dag gäller det omvända och det kan ifrågasättas om det är en samhällspolitisk önskvärd konsekvens att godstrafiken börjar prioriteras.

Vilka de företags- respektive samhällsekonomiska konsekvenserna kommer att bli – och också förhållandet till de s.k. kvalitetsavgifterna – kommer att redovisas ytterligare i utredningens slutbetänkande, på grundval av den rapport som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) senare kommer att presentera för utredningen.

9.2.3. Konsekvenser i övrigt för företagen

Som framgått kommer konsekvenserna för företagen till stora delar att bero på om företagen väljer att använda sig av COTIF 1999 i de många fall där konventionen är dispositiv. Utöver regressbestämmelsen innehåller COTIF 1999 inte heller några nyheter med större ekonomiska konsekvenser för företagen.

APTU och ATMF (bihang F och G) är visserligen nya bihang, men skillnaden mot vad som gäller i dag på grund av de redan gällande EU-rättsliga regleringarna, kommer att bli så liten att det inte bedöms medföra någon konsekvens alls för företagen.

Möjligen kan den föreslagna beloppsbegränsningen om 400 000 SDR få en positiv effekt för försäkringsbolagen. En beloppsbegränsning underlättar för försäkringsgivarna att kalkylera riskerna vid försäkring av operatörernas passageraransvar. Det kan emellertid inte förutsägas att det kommer att medföra några egentliga ekonomiska konsekvenser.

Sammanfattningsvis kan det alltså inte förutses att de ekonomiska konsekvenserna i övrigt kommer att bli särskilt stora.

9.3 Konsekvenser för myndigheter

9.3.1 Trafikverket

Trafikanalys utredde också vilka konsekvenser regressbestämmelsen skulle få för Trafikverket (se PM 2011:11 s. 41):

Kostnader som i enlighet med CUI kan komma att krävas av Trafikverket blir därmed, sammantaget för både gods- och persontrafik, högst cirka 25 miljoner kronor årligen. Detta kan sättas i proportion till Trafikverkets totala banavgiftsintäkter på cirka 500 miljoner kronor (varav ungefär 300 miljoner kronor kommer från persontrafiken och cirka 200 miljoner kronor kommer från godstrafiken) och till kvalitetsavgiftssystemet som när det sätts igång förväntas hantera cirka 25–30 miljoner kronor.

Trafikverket har uppgett att banavgifterna för år 2013 uppgick till 1 080 miljoner kr, och att de beräknas uppgå till två miljarder år 2021.

Enligt uppgifter från Trafikverket kan Trafikverket komma att utveckla de redan i dag befintliga incitamenten (viten respektive bonusar) i avtalen med entreprenörer, för att på så sätt tillförsäkra sig om en godtagbar kvalitet i utförande av entreprenader och i tågtrafiken och därigenom få ner kostnaderna för regressen. Enligt Trafikverkets bedömning skulle kostnadsökningarna i de upphandlade entreprenaderna bli betydligt större än de uppskattade regresskostnaderna i sig, om risken för dessa skulle bäras av entreprenörerna. Utöver kostnaden för regressen, kan införandet av COTIF 1999 komma att påverka modell och avgiftsnivåer för de lagstadgade kvalitetsavgifterna samt avgiftsnivåer för banavgifter.

Utredningen gör bedömningen att de redovisade kostnaderna kan finansieras inom ramen för befintliga anslag.

Transportstyrelsen arbetar redan i dag med föreskrifter på järnvägssidan. Transportstyrelsen beviljar bl.a. tillstånd att bedriva verksamhet, utfärdar godkännanden av delsystem (t.ex. fordon) och bedriver tillsyn. Mycket av den offentligrättsliga regleringen i COTIF 1999 (t.ex. internationellt samarbete för godkännande av tekniska standarder m.m.) har redan sin motsvarighet på EU-nivå.

När det gäller APTU (bihang F) är det möjligt att Transportstyrelsen kommer att vara tvungen att införa de s.k. UTP:erna, Uniform Technical Prescriptions (vilket motsvaras av TSD, Teknisk Specifikation för Driftskompatibilitet, på EU-nivå), genom föreskrifter (jfr 2 kap. 5 § i järnvägsförordningen). Hittills har de TSD:er som kommissionen beslutat i huvudsak införlivats (inkorporerats) genom Transportstyrelsens föreskrifter. Trenden är dock att TSD:er alltmer kommer att beslutas i form av EU-förordningar och behovet av föreskrifter från Transportstyrelsen kommer därmed att minska väsentligt. Om en UTP är identisk med en EU-förordning om samma sak är det möjligt att Transportstyrelsen kan undvara att meddela föreskrifter.

I fråga om ATMF (bihang G) finns i artikel 13 ATMF ett krav på register över fordon. Transportstyrelsen har gjort bedömningen att det inte behöver införas ett nytt register, utan Sverige borde uppfylla kravet med de register som redan finns på grund av EUregleringen (artikel 33 i direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen). Fordonsregistret förs av Transportstyrelsen.

När det gäller ECM (Entity in Charge of Maintenance) samarbetar Europeiska Järnvägsbyrån, ERA (European Railway Agency), och OTIF på så sätt att alla ECM:er i framtiden ska finnas i ERA:s register (ERADIS) oberoende av om de är certifierade enligt ECMförordningen eller enligt Annex A ATMF. Det synes därför inte vara meningen att Transportstyrelsen ska skapa nya register med anledning av COTIF 1999.

I fråga om godkännanden enligt ATMF gör Transportstyrelsen bedömningen att de resurser som utför godkännandeprövningar i dag kan användas också för detta ändamål. De flesta vagnar (uppskattningsvis 90 procent) som går i internationell trafik, dvs. godsvagnar, kommer att vara utformade så att de uppfyller kraven i såväl TSD som UTP. Detta innebär att de inte behöver något kompletterande godkännande. Antalet ansökningar om godkännande enligt ATMF

gällande personvagnar bedöms vara av obetydlig omfattning. Tilläggas kan att Transportstyrelsen med stöd av avgiftsbemyndigandet i 6 kap. 2 a § järnvägsförordningen (2004:526) kommer att ta ut avgifter för godkännanden enligt ATMF, om det skulle visa sig att sådana godkännanden kommer att utfärdas. Intäkterna från dessa avgifter kommer, i enlighet med de principer som gäller för myndighetens finansiering, att redovisas mot inkomsttitel på statens budget. Kostnaderna för denna verksamhet bedöms rymmas inom befintlig ram för Transportstyrelsens avgiftsfinansierade verksamhet.

De ändringar som föreslås i järnvägslagen berör godkännande, viss normering och register för fordon. Införandet av COTIF 1999 bedöms inte ha någon påverkan på Transportstyrelsens tillsyn av företag med tillstånd att utföra järnvägstrafik.

Sammanfattningsvis kommer införandet av COTIF 1999 inte att innebära någon större skillnad för Transportstyrelsens del. Utredningen bedömer därför att det eventuella merarbetet kan rymmas inom befintlig ram på Transportstyrelsens förvaltningsanslag.

10.1 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1985:193 ) om internationell järnvägstrafik

1 § Denna lag tillämpas på sådan internationell järnvägsbefordran som avses i det i bilagan intagna fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.

Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Den ändras så att hänvisning sker till COTIF 1999, i stället för som tidigare COTIF 1980. Ändringen innebär att tillämpningsområdet utvidgas, eftersom COTIF 1999 reglerar flera slags avtal än COTIF 1980. Något olika tillämpningsområden gäller för respektive bihang.

CIV 1999 gäller för varje transport på järnväg av resande och resgods när avrese- och bestämmelseplatserna finns i olika medlemsstater.

När en internationell transport som omfattas av ett enda avtal inbegriper en inrikes transport på väg eller en inre vattenväg, utöver en gränsöverskridande järnvägstransport, är CIV tillämpligt på hela transporten. CIV är också tillämpligt på hela transporten om en del av den sker genom en sjötransport eller en gränsöverskridande transport på en inre vattenväg som är inskriven på den s.k. CIVlistan (se vidare under 4 §).

CIV är inte tillämpligt på gränsöverskridande transporter som sker mellan stationer i grannländer och de linjer som transporten utförs på förvaltas av en eller flera infrastrukturförvaltare från endast en av staterna. För Sveriges del finns dock inte några sådana transporter.

CIM är tillämpligt på alla avtal om transport av gods på järnväg mot betalning när platsen för avlämning av godset och den avsedda platsen för mottagandet av godset finns i två olika medlemsstater.

CIM är alltså bara tillämpligt när den internationella godstransporten sker mot betalning. CIM kan dock på frivillig basis tillämpas på transporter som görs gratis, t.ex. hjälptransporter.

Inrikes transporter på väg eller inre vattenvägar omfattas av CIM endast om de kompletterar en internationell järnvägstransport. Transporten på järnväg måste således vara gränsöverskridande för att CIM ska vara tillämpligt. Det gäller dock inte om en sjötransport eller en transport på en inre vattenväg vars linjer finns inskrivna på CIM-listan sker som komplement till järnvägstransporten. Då är det tillräckligt att någon del av transporten är gränsöverskridande.

Till skillnad från CIM 1980 är CIM 1999 tillämpligt oberoende av om en fraktsedel har upprättats eller inte.

Det finns ett undantag från huvudregeln att CIM ska tillämpas på alla internationella järnvägstransporter. Om godset transporteras mellan stationer i två grannstater samtidigt som infrastrukturen förvaltas av en eller flera förvaltare som lyder under endast en av dessa stater, är transporten i stället underkastad nationell rätt. För Sveriges del finns dock inte några sådana transporter.

Bestämmelserna i CUV tillämpas på bi- eller multilaterala avtal om nyttjande av järnvägsvagnar för utförande av transporter enligt CIV och CIM. Det innebär att om vagnen inte används för transport av gods eller passagerare, exempelvis förflyttning av tomvagnar, är CUV inte tillämpligt. I stället tillämpas allmänna skadeståndsrättsliga regler, i den mån parterna inte har kommit överens om något annat avtalsvägen.

Bestämmelserna tillämpas när järnvägsföretag använder varandras vagnar vid internationell transport, bl.a. i olika poolarrangemang. De är så generellt avfattade att de täcker också andra former av vagnuthyrning.

CUI är tillämpligt på alla avtal om nyttjande av järnvägsinfrastruktur som följer reglerna i CIV eller CIM. Det saknar betydelse om ersättning betalas för nyttjandet eller inte. CUI är tillämpligt även när järnvägsinfrastrukturen förvaltas eller nyttjas av stater eller statliga institutioner eller organisationer. Bestämmelserna reglerar infrastrukturförvaltarens och transportörens ansvar i förhållande till varandra och till den andra partens personal. CUI är däremot inte tillämpligt i fråga om transportörens eller infra-

I den mån COTIF 1999 inte reglerar en fråga tillämpas nationell rätt. Ett exempel på detta är transportörens respektive infrastrukturförvaltarens ansvar mot tredje man.

2 § Artiklarna 11, 12 och 32 i COTIF samt bihang A om internationell transport av resande på järnväg, bihang B om internationell transport av gods på järnväg, bihang D om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik och bihang E om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik till COTIF gäller som svensk lag.

Den franska texten har företräde framför de tyska och engelska texterna. De franska och engelska texterna samt en översättning av dessa till svenska finns intagna som en bilaga till denna lag.

Paragrafen är helt ändrad. Genom bestämmelsen införlivas huvuddelen av COTIF 1999 med svensk rätt. Från att enbart ha inkorporerat det tidigare bihanget A (CIV), inkorporerar paragrafen numera bihangen A, B, D och E (CIV, CIM, CUV och CUI). Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

I paragrafens första stycke anges de inkorporerade bihangen samt tre bestämmelser i grundfördraget i COTIF 1999 som också inkorporeras; det är artiklarna 11, 12 och 32.

Artikel 11 är en regel som riktar sig till myndigheter, särskilt domstolar, och med den införs ett förbud för dessa myndigheter att kräva säkerhet för rättegångskostnader i rättsliga förfaranden enligt COTIF 1999:s enhetliga rättsregler.

I artikel 12 regleras verkställighet av domar samt kvarstad och utmätning. Artikel 32, slutligen, är en bestämmelse om preskription och verkställighet av skiljedom. Båda dessa bestämmelser riktar sig till enskilda eller myndigheter. Artikel 12 kompletteras av befintliga bestämmelser i lagen om internationell järnvägstrafik (5 och 6 §§), som beskriver hur en ansökan om verkställighet ska göras i Sverige.

De processrättsliga bestämmelserna i såväl grundfördraget (artikel 12) som i bihangen (artiklarna 57, 63.4 och 63.5 CIV, artiklarna 46, 51.4 och 51.5 CIM, artikel 11 CUV samt artiklarna 20 och 24 CUI) tar upp frågor om behörig domstol och verkställighet som även regleras i Bryssel I-förordningen.1 Som

1 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Detsamma kommer att

framgår av avsnitt 7.2 torde konventionens processrättsliga regler gå före Bryssel I-förordningens när konventionen är tillämplig. I den mån en processrättslig fråga varken regleras i COTIF 1999 eller i Bryssel I-förordningen, tillämpas nationell rätt.

Övriga bihang i COTIF 1999 införlivas på annat sätt. ATMF (bihang G) införlivas genom inkorporering i järnvägslagen (2004:519). RID (bihang C) införlivas i huvudsak genom föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. APTU (bihang F) inkorporeras genom föreskrifter i järnvägsförordningen (2004:526) och föreskrifter från Transportstyrelsen.

Vissa bestämmelser i särskilt CIV och CIM skiljer sig från den motsvarande nationella regleringen. Ett exempel är att regresskrav inte får handläggas gemensamt med skadeståndskrav som har väckts på grund av befordringsavtalet (artikel 63.6 i CIV och artikel 51.6 i CIM). Det är en avvikelse från regleringen i 14 kap. 5 § rättegångsbalken.

I andra stycket anges att den franska texten har giltighet före de andra språkversionerna av fördraget. Det följer av artikel 45 i grundfördraget och artikel 7 i ändringsprotokollet.

I tredje stycket anges att de franska och engelska texterna av fördraget med bihang, dock inte bilagorna till bihangen, samt en svensk översättning finns bifogade som bilaga till lagen. Den svenska översättningen har inte någon status annat än som hjälpmedel vid tillämpningen av konventionen.

3 § Bestämmelser om järnvägstransporter av passagerare finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

Paragrafen är helt ändrad. Tidigare reglerade den införlivandet av CIM, vilket numera återfinns i 2 §. Den ändras för att i lag upplysa om att det finns EU-rättsliga regleringar på området. Övervägandena redovisas i avsnitt 7.2.

Det finns således EU-rättsliga regleringar som delvis överlappar COTIF 1999. Det rör sig bl.a. om civilrättsliga regler (passagerarförordningen), där det alltså är CIV som överlappas. EU-förordningar tillämpas före svensk lag i den mån de reglerar samma sak.

gälla enligt samma bestämmelse i den omarbetade versionen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, som börjar tillämpas den 10 januari 2015.

Enligt artikel 2.1 i passagerarförordningen gäller den alla tågresor och järnvägstjänster i hela gemenskapen som tillhandahålls av ett eller flera järnvägsföretag med tillstånd i enlighet med rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag.2Artikeln innebär att verksamhet vid järnvägsnät som är tekniskt eller funktionellt fristående från det allmänna järnvägsnätet och enbart används för lokal eller regional persontrafik eller för museitrafik inte omfattas av passagerarförordningens bestämmelser.3

Som exempel på sådana fristående nät avsedda för lokal persontrafik som inte omfattas kan nämnas Lidingöbanan, Roslagsbanan och Saltsjöbanan. I övrigt omfattas alltså all persontrafik som inte undantagits med stöd av artikel 2.4–6 i passagerarförordningen. Sverige har inte utnyttjat något av de undantagen. Järnvägstrafiklagen (1985:192) tillämpas på nationell passagerartrafik som inte omfattas av vare sig passagerarförordningen eller COTIF 1999.

3 a § Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för

Sverige bindande ändring i bihang A, B, D eller E till COTIF, ska ändringen gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt COTIF.

Paragrafen är ändrad, så att den ska omfatta också bihangen D och E (CUV och CUI). Ändringar i dessa bihang samt i bihangen A och B (CIV och CIM) som revisionsutskottet har beslutat ska träda i kraft i Sverige samma dag som ändringen träder i kraft enligt fördraget. De närmare övervägandena redovisas i avsnitt 7.7.

Vilka ändringar som revisionsutskottet kan besluta om framgår av artikel 33.4 a)–e) i grundfördraget. Det rör sig om ett förhållandevis stort antal frågor.

4 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer beslutar vilka linjer till sjöss som ska föras in i eller strykas från CIV- respektive CIMlistan, samt meddelar detta till generalsekreteraren i Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

Paragrafen är helt ändrad och ny till sitt innehåll. Den innebär att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får besluta

2 EGT L 143, 27.6.1995, s. 70. Direktivet är senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG (EUT L 164, 30.4.2004, s. 44). 3 Jfr prop. 2006/07:45 s. 108.

Enligt COTIF 1980 är följande linjer införda på CIV-listan: Göteborg–Fredrikshamn, Trelleborg–Travemünde, Helsingborg– Helsingör, Malmö–Köpenhamn, Stockholm–Mariehamn/Långnäs– Åbo, Stockholm–Mariehamn–Helsingfors och Trelleborg–Sassnitz. Det rör sig alltså om ett flertal linjer mellan Sverige och Danmark, Finland och Tyskland.

Följande linjer är enligt COTIF 1980 införda på CIM-listan: Göteborg–Fredrikshamn, Malmö–Travemünde–Lübeck, Helsingborg–Köpenhamn, Stockholm Värtan–Mariehamn–Åbo, Stockholm Värtan–Mariehamn–Helsingfors, Ystad–Świnoujście, Trelleborg–Sassnitz och Trelleborg–Rostock. På CIM-listan finns alltså också en linje mellan Sverige och Polen.

Om regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer beslutar att föra in linjer på CIV- eller CIM-listan enligt COTIF 1999 ska detta meddelas OTIF:s generalsekreterare av den som fattat beslutet. Det framgår av artikel 24.3 i grundfördraget.

7 §

Med särskilda dragningsrätter avses de av den Internationella valutafonden använda särskilda dragningsrätterna (SDR).

När det förs talan om ersättning enligt COTIF eller enligt den förordning som anges i 3 §, ska omräkning till svenska kronor ske efter kursen den dag då domen meddelas. Kronans värde ska bestämmas i enlighet med den beräkningsmetod som Internationella valutafonden den dagen tillämpar för sin verksamhet och sina transaktioner.

Paragrafen har ändrats och är helt ny till sitt innehåll. Paragrafen införlivar artikel 9 i grundfördraget. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.1.

Alla ersättningar i COTIF 1999 anges i beräkningsenheter (se t.ex. artikel 30.2 i CIV och samma artikel i CIM). Med beräkningsenheter avses så kallade särskilda dragningsrätter (Special Drawing Rights, SDR). I första stycket definieras vad som avses med SDR. SDR bestäms av en valutakorg bestående av euro, japanska yen, brittiska pund och amerikanska dollar. Värdet av en SDR motsvarade i början av april 2014 cirka 10 kronor.

Redan i dag används särskilda dragningsrätter genom att passagerarförordningen – som i sin tur har införlivat CIV – tillämpas.

SDR definieras också i andra konventioner på transporträttens område, liksom i annan transformerad lagstiftning, se t.ex. 22 kap. 3 § sjölagen (1994:1009).

I paragrafens andra stycke anges per vilken dag SDR ska beräknas när en talan förs enligt COTIF 1999 eller enligt passagerarförordningen.

8 § När artikel 30.2 i bihang A eller artikel 14.2 i bihang E till COTIF tillämpas, är transportörens respektive infrastrukturförvaltarens ansvar begränsat till 400 000 SDR.

Paragrafen är ändrad och helt ny till sitt innehåll. Den inför en beloppsbegränsning för transportörens respektive infrastrukturförvaltarens ansvar. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.3.

I artikel 30.2 CIV respektive i artikel 14.2 CUI sägs att ersättningen för förlorat underhåll och inkomstförlust samt ökning av levnadsomkostnaderna i samband med personskada ska bestämmas enligt nationell rätt. Ersättningen får dock inte understiga 175 000 SDR.

Enligt gällande svensk rätt är ersättningen för dessa skador obegränsad. Det följer av att det i 2 kap. 5 § järnvägstrafiklagen (1985:192) föreskrivs att ersättningen ska beräknas enligt 5 kap. och 6 kap.1 och 3 §§skadeståndslagen (1972:207).

Det är vanligt med ansvarsbegränsningar inom transporträtten. Beloppsbegränsningen i paragrafen överensstämmer med den i Atenkonventionen om befordran av passagerare till sjöss.4

Beloppsbegränsningen om 400 000 SDR gäller också för skador som regleras enligt passagerarförordningen.

9 §

Kan parterna i fall som avses i artikel 54.3 i bihang A eller i artikel 42.3 i bihang B inte enas om en viss sakkunnig, ska tingsrätten i den ort där godset, resgodset eller fordonet, som transporterats tillsammans med den resande, finns efter ansökan förordna en sakkunnig.

Paragrafen har fått en förändrad beteckning. Den är också ändrad så att hänvisningarna sker till aktuella bestämmelser i COTIF 1999. Eftersom fordon enligt COTIF 1999 inte transporteras som inskrivet resgods, till skillnad från vad som gällde enligt COTIF

4 2002 års ändringsprotokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods.

En ansökan om förordnande av sakkunnig enligt paragrafen handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. I fråga om en transport som har påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

Övervägandena finns i kapitel 8.

Av punkten 1 framgår att lagen träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Enligt punkten 2 ska äldre bestämmelser tillämpas på de transporter som påbörjats före ikraftträdandet. Det innebär att för de transporterna gäller COTIF 1980.

För en passagerare vars resa omfattas av reglerna i passagerarförordningen kommer CIV:s regler från COTIF 1999 ändå att tillämpas.

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 b § Bihang G om tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse av den 3 juni 1999 gäller som svensk lag.

Den franska texten har företräde framför de tyska och engelska texterna. De franska och engelska texterna samt en översättning av dessa till svenska finns intagna som en bilaga till lagen ( 1985:193 ) om internationell järnvägstrafik.

Paragrafen är ny. Den innebär en inkorporering av ett offentligrättsligt bihang, ATMF, bihang G, till COTIF 1999. Övervägandena finns i avsnitt 7.2 och 7.3.

I paragrafens första stycke anges det bihang i COTIF 1999 som inkorporeras och därmed blir svensk lag. Bihanget omfattar regler om hur ett tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik ska gå till. Det finns EU-rättsliga regleringar som delvis överlappar COTIF 1999. På den offentligrättsliga sidan är det delvis ATMF som överlappas. EU-förordningar tillämpas före svensk lag i den mån de reglerar samma sak.

Den offentligrättsliga regleringen är relativt omfattande. I huvudsak är EU:s och OTIF:s lagstiftning tänkt att utgöra antingen en motsvarighet eller en komplettering till varandra. I den mån en EU-rättslig reglering skiljer sig från COTIF 1999, men reglerar samma sak, går den alltså före COTIF-regleringen. I den mån den EU-rättsliga regleringen endast kompletterar föreskrifterna i COTIF uppstår däremot ingen konflikt.

Det bör också noteras att en stor del av den EU-rättsliga offentligrättsliga regleringen har skett genom direktiv, som Sverige genomfört i nationell lag och förordning. Det handlar i första hand om regler i järnvägslagen (2004:519) och i järnvägsförordningen (2004:526). I den mån ett EU-direktiv, som genomförts i svensk lag eller förordning, reglerar samma sak som något av bihangen till COTIF, ska alltså den svenska lagen eller förordningen tillämpas före COTIF.

I andra stycket anges att den franska texten har giltighet före de andra språkversionerna av fördraget. Det följer av artikel 45 i grundfördraget och artikel 7 i ändringsprotokollet.

I tredje stycket anges att de franska och engelska texterna av fördraget med bihang, dock inte bilagorna till bihangen, samt en svensk översättning finns bifogade som bilaga till lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik. Den svenska översättningen har inte någon status annat än som hjälpmedel vid tillämpningen av konventionen.

2 c § Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för

Sverige bindande ändring i bihang G till COTIF, ska ändringen gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt COTIF.

Paragrafen är ny. Den innebär att ändringar i bihanget G (ATMF) som revisionsutskottet har beslutat ska träda i kraft i Sverige samma dag som ändringen träder i kraft enligt fördraget. Den har sin motsvarighet för övriga bihang i 3 a § lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik samt i den föreslagna 2 kap. 3 e § järnvägsförordningen (2004:526). De närmare övervägandena redovisas i avsnitt 7.7.

Vilka ändringar som revisionsutskottet kan besluta om framgår av artikel 33.4 g) i grundfördraget.

2 d §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om sådana tekniska standarder och föreskrifter samt sådant tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som avses i bihang F och G till COTIF.

Paragrafen är ny. Paragrafen innehåller en reglering där regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana tekniska standarder och föreskrifter samt sådant tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som avses i bihang F och G (APTU och ATMF). Övervägandena finns i avsnitt 7.3.1.

Regleringen innebär bl.a. att regeringen kan peka ut behörig myndighet enligt ATMF, vilket krävs enligt artikel 5 i det bihanget. Vidare kan föreskrifter som krävs för ett införlivande av APTU meddelas med stöd av regleringen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Övervägandena finns i kapitel 8.

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell överenskommelse

Internationella organ Fysiska personer

33 Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

Medlemsstaternas representanter i organisationen, personer med tjänst hos organisationen och sakkunniga utsedda av organisationen

Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999

Bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, som reglerar vilka personer och organ som omfattas av immunitet och/eller privilegier och i enlighet med vilka internationella överenskommelser, ändras så att COTIF 1999 förs in i stället för COTIF 1980. Övervägandena finns i avsnitt 7.6.

Ikraftträdandebestämmelser

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Övervägandena finns i kapitel 8.

2 § Lagen ska inte tillämpas på brevbefordran, begravningstransporter eller befordran av flyttsaker.

Lagen ska inte heller tillämpas på sådan befordran på väg som är underkastad fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 eller som i annat fall transporteras på järnväg inom Sverige till

fullgörande av avtal om befordran av gods på järnväg.

Paragrafen, som reglerar förhållandet mellan lagen om inrikes vägtransport och COTIF, ändras så att hänvisning sker till COTIF 1999 i stället för som tidigare COTIF 1980. Vid tidigare ändring i paragrafen skrevs 1990 och internationell järnvägstransport, vilket nu rättas till (se SFS 1998:484).

Den tidigare benämningen ”järnväg” ändras för att anpassa paragrafen till den nuvarande uppdelningen mellan infrastrukturförvaltare och transportör. Av den ändrade lydelsen framgår att transporten sker på järnväg, men att det inte längre är ”järnvägen” som utför den.

I övrigt ändras paragrafen språkligt, men det innebär inte någon ändring i sak.

Ikraftträdandebestämmelser

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Övervägandena finns i kapitel 8.

2 kap. Befordran av resande

1 §

Detta kapitel tillämpas på befordran av resande med järnväg i allmän inrikes trafik. På befordran i trafik med utlandet tillämpas kapitlet endast om något annat inte följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer eller av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999.

Paragrafen, som reglerar järnvägstrafiklagens tillämpningsområde, ändras så att hänvisning sker till COTIF 1999 i stället för till COTIF 1980. Därutöver ändras paragrafen så att det klart framgår att passagerarförordningen går före järnvägstrafiklagen i den mån passagerarförordningen är tillämplig. Detta följer dock direkt av EU-rätten och innebär därför inte någon skillnad mot gällande rätt.

Ikraftträdandebestämmelser

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Övervägandena finns i kapitel 8.

En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg

Beslut vid regeringssammanträde den 29 augusti 2013

Sammanfattning

Den civilrättsliga lagstiftningen om järnvägstransporter är föråldrad och i behov av en bred översyn. Bland annat återspeglar inte lagstiftningen om inrikes person- och godstransporter det förhållandet att det numera är olika aktörer som ansvarar för infrastrukturen respektive utför järnvägstransporterna. Utvecklingen har medfört att regleringen har blivit svåröverskådlig och inkonsekvent, vilket är särskilt problematiskt för enskilda resenärer som drabbas av skada till följd av järnvägstransporter. En särskild utredare ska därför göra en översyn av lagstiftningen om inrikes transporter och föreslå ändringar för att uppnå ett modernt regelverk.

När det gäller de internationella person- och godstransporterna har Sverige ännu inte tillträtt den reviderade konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF 1999). Konventionen innebär en utveckling av regelverket för den internationella trafiken och har tillträtts av såväl EU som av det stora flertalet europeiska stater. Svenska passagerare och svensk industri bör kunna använda och bedriva internationella järnvägstransporter under samma förutsättningar som övriga Europa. Det är också viktigt att Sverige inte står utanför det internationella samarbetet på järnvägsområdet. Utredaren ska därför lämna ett underlag för bedömningen av frågan om ett svenskt tillträde till COTIF 1999 och lämna ett förslag till ställningstagande. Utredaren ska också föreslå de lagändringar som behövs för att konventionen ska kunna tillträdas eller som i övrigt bedöms lämpliga i samband med ett tillträde.

Under senare år har järnvägsföretag och andra transportörer i den spårbundna trafiken framställt önskemål om en möjlighet att från infrastrukturförvaltaren återkräva ersättning som företagen blivit skyldiga att betala på grund av problem med infrastrukturen (regressrätt). Ett tillträde till COTIF 1999 medför en sådan möjlighet vid internationella transporter, men det bör övervägas om det ska införas en mer omfattande regressrätt som även avser inrikes trafik. Utredaren ska därför analysera konsekvenserna av att det införs en regressrätt gentemot infrastrukturförvaltaren som är mer vidsträckt än regleringen i COTIF 1999. Om det bedöms lämpligt med en mer vidsträckt regressrätt, ska utredaren lämna förslag till hur den bör utformas.

Utredaren ska i ett delbetänkande senast den 29 maj 2014 redovisa resultatet av sina överväganden när det gäller ett svenskt tillträde till COTIF 1999 och de lagändringar som är nödvändiga vid ett tillträde. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 27 februari 2015.

Fördraget om internationell järnvägstrafik

COTIF1 av den 9 maj 1980 är en mellanstatlig konvention vars huvudsakliga syfte är att underlätta internationella järnvägstransporter genom att skapa en för alla konventionsstater gemensam rättslig grund för sådana transporter. COTIF reviderades år 1999 genom antagandet av det s.k. Vilniusprotokollet. En viktig nyhet i den reviderade konventionen (COTIF 1999) är att bestämmelserna om person- och godstransporter i huvudsak är tillämpliga på alla avtal för internationella järnvägstrans-porter inom konventionens geografiska område. Enligt konventionens tidigare lydelse tillämpas de enhetliga bestämmelserna för transporter enbart på särskilt angivna järnvägslinjer. Under vissa villkor gäller den reviderade konventionens regler också för järnvägstransporter mellan COTIF-stater och andra stater. En annan nyhet är att rättigheter och skyldigheter har delats upp på infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag, i stället för att som tidigare knytas till det generella begreppet järnvägen.

COTIF 1999 består av ett grundfördrag och sju bihang. Grundfördraget innehåller vissa definitioner och regler om erkännande och verkställighet av domar. I bihangen finns enhetliga

1 Convention relative aux transports internationaux ferroviares.

bestämmelser som rör transportavtal vid persontransporter (CIV), transportavtal vid godstransporter (CIM), transport av farligt gods (RID), avtal om nyttjande av vagnar (CUV), avtal om infrastrukturanvändning (CUI), tekniska standarder och föreskrifter för järnvägsmateriel (APTU) och tekniskt godkännande av järnvägsmateriel (ATMF).

EU:s anslutning till COTIF

EU tillträdde COTIF 1999 den 1 juli 2011. Tillträdet föregicks av ett antal ändringar i konventionen i syfte att undanröja några av de kollisioner mellan EU-rätten och COTIF 1999 som hade identifierats. Övriga kollisioner är tänkta att hanteras med hjälp av en s.k. frikopplingsklausul i det avtal mellan Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) och EU som reglerar villkoren för EU:s tillträde. Innebörden av klausulen är att bestämmelserna i EU-rätten - för EU och dess medlemsstater - har företräde framför COTIF 1999. Detta gäller under förutsättning att den aktuella tillämpningen av bestämmel-serna avser järnvägstransporter som bedrivs inom EU. Avtalet tillåter dock att företrädesrätten utsträcks till hela EES-området.

Järnvägsutredningens förslag

I betänkandet En samlad järnvägslagstiftning (SOU 2004:92) föreslog Järnvägsutredningen att Sverige skulle tillträda COTIF 1999 och lämnade förslag på de lagändringar som föranleddes av ett tillträde. Vidare föreslogs att den civilrättsliga regleringen av inrikes järnvägstransporter skulle moderniseras i linje med regleringen för internationella järnvägstransporter. Enligt förslaget skulle järnvägstrafik-lagen (1985:192) och lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik upphävas och ersättas av bestämmelser i järnvägslagen (2004:519).

Varken förslaget om Sveriges tillträde till COTIF 1999 eller förslagen om anpassning och modernisering av de civilrättsliga bestämmelserna har genomförts. Lagförslagen har i dessa delar blivit delvis överspelade genom att EU antagit passagerarför-

Den nuvarande svenska järnvägslagstiftningen

Civilrättsliga bestämmelser om järnväg reglerar framför allt ingående och genomförande av transportavtal samt skadeståndsansvar gentemot kund och tredje man. Olika regler gäller för transport av personer och för transport av gods.

Den civilrättsliga lagstiftningen om persontransporter är uppdelad på flera regelverk. De internationella transporter som omfattas av COTIF 1980 regleras i lagen om internationell järnvägstrafik. Regleringen innebär i princip att de enhetliga bestämmelserna i COTIF 1980 om transport av passagerare ska tillämpas. För inrikes transporter - och sådana internationella transporter som inte omfattas av COTIF 1980 - finns bestämmelser i järnvägstrafiklagen. Samtidigt gäller dock att reglerna i EU:s passagerarförordning ska tillämpas på merparten av persontransporterna, vid såväl inrikes som internationella resor inom EU.

Passagerarförordningen har till syfte att stärka resenärernas rättigheter och ger en tvingande minimistandard för tågresor i Europa. Förordningen ålägger järnvägsföretagen m.fl. vissa skyldigheter i förhållande till resenärerna, bl.a. att tillhandahålla information och biljetter samt assistans till personer med funktionsnedsättning. Den föreskriver även att merparten av bestämmelserna i CIV (COTIF 1999) ska tillämpas på transporterna. Eftersom passagerarförordningen är direkt tillämplig i Sverige, får detta till följd att bestämmelserna i CIV - i dess lydelse enligt COTIF 1999 - ska tillämpas trots att Sverige ännu inte tillträtt COTIF 1999. Enligt passagerarförordningen ska dock CIV tillämpas med beaktande av förordningens särskilda bestämmelser om ersättning och assistans vid förseningar. På transporter inom unionen kan vissa bestämmelser i CIV därför få en tillämpning som avviker från COTIF 1999.

Merparten av de internationella godstransporterna regleras av bestämmelser i bihang CIM till COTIF 1980, genom en hänvisning i lagen om internationell järnvägstrafik. Också de särskilda bestämmelserna om transport av privatvagnar, containrar och expressgods i bilagorna till CIM har inkorporerats i svensk rätt

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2008 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

genom lagen om internationell järnvägstrafik. För inrikes transporter och internationella transporter som inte omfattas av COTIF 1980 finns bestämmelser i järnvägstrafiklagen.

Offentligrättsliga bestämmelser om järnväg reglerar bland annat krav på järnvägssystem, tillstånd för att bedriva järnvägsverksamhet, rätt att utföra och organisera trafik på järnvägsnät, tilldelning av infrastrukturkapacitet och tillsyn. Bestämmelserna finns i huvudsak i järnvägslagen, som är i hög grad harmoniserad genom olika EU-direktiv. Det finns även offentligrättsliga bestämmelser i lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Lagen införlivar direktiv 2008/68/EG3 som i sin tur inkorporerar bihanget om transport av farligt gods (RID) till COTIF 1999.

Utredningsuppdraget

Ett svenskt tillträde till COTIF 1999

Utredningens första del omfattar att lämna ett underlag för bedömningen av frågan om ett svenskt tillträde till COTIF 1999 och att ge förslag till ställningstagande. Ett flertal omständigheter talar med styrka för att Sverige bör tillträda konventionen. Den svenska järnvägsbranschen har genom-gått organisatoriska förändringar och särskilt den civil-rättsliga regleringen för internationella järnvägstransporter har därmed blivit föråldrad. Ett tillträde till COTIF 1999 skulle innebära att den svenska regleringen moderniseras i viktiga avseenden och kommer att stämma överens med vad som gäller i övriga Europa. En sådan utveckling vore positiv för såväl aktörerna i järnvägssektorn som de privatpersoner och företag som använder sig av internationell tågtrafik.

Det är också angeläget att Sverige inte står utanför det internationella samarbetet på järnvägsområdet där COTIF 1999 utgör en central del. Kretsen av konventionsstater är ett viktigt forum för den europiska järnvägssektorns utveckling. Av de 45 medlemsstaterna i OTIF är det endast tre som ännu inte har anslutit sig till COTIF 1999. Konventionen har tillträtts av övriga nordiska länder och så gott som alla medlemsstater i EU. Genom ett tillträde till COTIF 1999 skulle Sverige ges samma förutsätt-

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar.

Ytterligare ett skäl för tillträde är att regleringen i COTIF 1999 redan till viss del en del av den svenska rätts-ordningen. Delar av konventionen tillämpas genom passagerarförordningen. Dessutom har EU tillträtt konventionen i dess helhet och den utgör därför en del av gemenskapsrätten.

Lagändringar i samband med ett tillträde till COTIF 1999

Utöver frågan om ett svenskt tillträde till COTIF 1999 omfattar den första delen av utredarens uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som är nödvändiga vid ett tillträde. Under utredningens andra del ska utredaren överväga och i förekommande fall lämna förslag till ytter-ligare lagändringar rörande internationella järnvägstransporter som bedöms lämpliga i samband med ett tillträde.

Ett svenskt tillträde till COTIF 1999 förutsätter ändringar i lagstiftningen om internationella järnvägstransporter. Utredaren ska anpassa den civilrättsliga regleringen av inter-nationella järnvägstransporter till konventionens enhetliga bestämmelser om persontransporter (CIV), godstransporter (CIM) och avtal om nyttjande av vagnar (CUV).

För persontransporternas del måste det beaktas att merparten av CIV redan tillämpas i den svenska rättsordningen, genom att bihanget infogats i passagerarförordningen. Utredaren ska överväga vilka återstående delar av CIV som behöver genomföras samt lämna förslag till en reglering av sådana internationella transporter som inte omfattas av passagerarförordningen. Vid utformningen av regleringen ska utredaren överväga om sådana bestämmelser i passagerarförordningen som ändrar eller kompletterar bestämmelserna i CIV kan och bör införas för sådana internationella transporter som faller utanför förordningens tillämpningsområde. Det finns vidare vissa frågor som inte regleras i CIV och där särskilda bestämmelser behöver övervägas. Detta gäller bland annat ersättningens storlek vid dödsfall eller personskada, som ska bestämmas enligt nationell rätt (art. 30.2). Frågan är om det bör införas ett begränsningsbelopp för sådana skador.

I utredarens uppdrag ligger också att anpassa de offentligrättsliga bestämmelserna till konventionens enhetliga bestämmelser

för infrastrukturanvändning (CUI), tekniska standarder och föreskrifter för järnvägsmateriel (APTU) samt tekniskt godkännande av järnvägsmateriel (ATMF). Utredaren ska i denna del av uppdraget utforma sina förslag med beaktande av att järnvägslagens bestämmelser om krav på järnvägssystem respektive om avtal mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag eller auktoriserade sökande är EU-harmoniserade. Utredaren ska i så stor utsträckning som möjligt utforma sina förslag i syfte att komplettera dessa bestämmelser i järnvägslagen. Utredaren kan dock föreslå ändringar i de befintliga bestämmelserna, om detta möjliggör en mer ändamålsenlig anpassning av svensk rätt till bestämmelserna i såväl EU-rätten som i ovan nämnda bihang till COTIF 1999.

Utredaren ska därtill bedöma om den offentligrättsliga regleringen behöver anpassas till konventionens enhetliga bestämmelser om transport av farligt gods i bihanget RID och vid behov lämna förslag till sådana anpassningar.

Den civilrättsliga regleringen av inrikes gods- och persontransporter

Ett svenskt tillträde till COTIF 1999 berör strikt sett endast internationella järnvägstransporter. Det finns emellertid ett behov av att också se över den civilrättsliga regleringen av inrikes transporter. En sådan översyn ska ske under utred-ningens andra del.

Järnvägstrafiklagen är från år 1985. Den är i vissa delar förlegad, bland annat på grund av att den inte är anpassad till att järnvägen numera enligt den offentligrättsliga regleringen är uppdelad på infrastrukturförvaltare, som ansvarar för infrastrukturen, och järnvägsföretag, som utför transporterna. För persontransporternas del tillkommer att passagerarförordningen nu reglerar en del av de områden som behandlas i järnvägstrafiklagen.

När det gäller regleringen av inrikes persontransporter på järnväg måste - liksom när det gäller regelverket för internationella transporter - beaktas att passagerarförordningen begränsar utrymmet att överväga en särskild nationell reglering av inrikes persontransporter. Det finns dock under alla förhållanden behov av att revidera eller upphäva sådan lagstiftning som står i strid med passagerarförordningen eller är obehövlig med hänsyn till förordningen. Utredaren är vidare fri att föreslå sådana bestämmelser

som lämpligen bör komplettera passagerarförordningen, dock under förutsättning att dessa inte omfattas av det lagstiftningsarbete rörande resenärers rättigheter som pågår i Justitiedepartementet (se vidare nedan).

Det finns också ett behov av att se över den civilrättsliga lagstiftningen som ska gälla vid sidan av passagerarförordningen. Förordningen är endast tillämplig på sådan järnvägstrafik som tillhandahålls med tillstånd enligt EU-direktivet om tillstånd till järnvägsföretag.4 Det får till följd att förordningen inte tillämpas på vissa delar av den järnvägstrafik som bedrivs i Sverige. Det gäller trafik som bedrivs på slutna spår, såsom Roslagsbanan och Saltsjöbanan i Stockholm. Förordningen omfattar inte heller sådan spårbunden trafik som inte utgör järnvägstrafik, t.ex. spårvagnstrafik och Stockholms tunnelbana. För sådan trafik som undantas från förordningens tillämpningsområde finns det behov av en civilrättslig lagstiftning vid sidan av passagerarförordningen. En sådan reglering finns i dag i järnvägstrafiklagen, men den behöver moderniseras.

Utredaren ska inte behandla sådana resenärsrättigheter i kollektivtrafiken som omfattas av Utredningen om en ny kollektivtrafiklags slutbetänkande Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81). I betänkandet lämnas förslag till en transportslagsövergripande lag om resenärsrättigheter i kollektivtrafiken, bland annat resenärers rätt till information och ersättning vid förseningar samt särskilda rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslaget förutsätter att möjligheten till permanent undantag för lokal och regional tågtrafik, som finns i passagerarförordningen, utnyttjas. Arbete med förslaget pågår i Justitiedepartementet. I promemorian Lag om resenärers rättigheter - kompletterande bestämmelser (Ds 2013:44) föreslås att undantag från passagerarförordningen ska göras för lokal och regional trafik. Det lämnas också förslag till viss kompletterande reglering till förordningen. Utredaren ska vid sitt arbete utgå från att det kommer att införas en nationell lagstiftning som i huvudsak täcker de transporter och reglerar de frågor som föreslås i det nämnda betänkandet och den nämnda promemorian. Andra frågor rörande inrikes person-transporter som inte omfattas av förslaget i betänkandet eller promemorian ska dock övervägas av utredaren, till den del dessa inte regleras av passagerarförordningen. Det handlar t.ex. om ansvaret för personskador vid transporter med tunnelbana eller spårväg.

4 Rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag. direktivet senast ändrat genom

En allmän utgångspunkt för alla järnvägstransporter bör vara att de regleras likartat oavsett om det är fråga om inrikes eller internationella transporter. Tåg transporterar ofta passagerare som har skilda destinationer. Ofta torde det saknas skäl att en passagerare som har en biljett till ett annat land har andra rättigheter än den som ska resa inom Sverige. Motsvarande gäller godstransporter där företagen normalt gynnas av enhetliga regler oavsett om transporten passerar landgränsen eller inte. Denna utgångspunkt behöver inte gälla undantagslöst. Utredaren kan således föreslå olika regler beroende på passagerarens eller godsets destination, om utredaren anser att det finns starka skäl för det.

En mer vidsträckt regressrätt, innefattande även inrikes trafik

I samband med ett tillträde till COTIF 1999 blir det nödvändigt att ta ställning till hur bestämmelserna om ansvarsförhållandet mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska utformas. Enligt COTIF 1999 (bihang CUI) gäller att järnvägsföretag under vissa förutsättningar har rätt att genom regress få kompensation av infrastrukturförvaltaren för ersättning som företaget fått betala till kunder på grund av försening, om driftstörningen orsakats av infrastrukturen. Konventionen innehåller också bestämmelser om vilket ansvar infrastrukturförvaltare respektive järnvägsföretag har för skador som de tillfogar varandra inom ramen för järnvägsdriften. Även beträffande dessa frågor ska förslag till nödvändiga anpassningar av svensk rätt föreslås under utredningens första del.

Under utredningens andra del ska frågor om regress övervägas ytterligare. I svensk rätt saknas särskilda bestämmelser som reglerar ansvarsförhållandet mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. De trafikeringsavtal som sluts mellan parterna brukar innehålla regler om ansvar för skador. I kontraktsförhållanden ansvarar parterna dessutom normalt för oaktsamt vållad skada, även ren förmögenhetsskada, enligt allmänna kontraktsrättsliga principer. I järnvägslagen har det dessutom införts ett system med kvalitetsavgifter, som har sin grund i ett

EU-direktiv.5 Systemet bygger på att den som orsakar en störning i trafiken kan bli skyldig att betala en kvalitetsavgift. Avgifternas främsta syfte är dock inte att ge kompensation för skador utan att utgöra ett incitament till att utföra verksamheten på avtalat sätt.

Den reglering om regressrätt som behöver införas med anledning av COTIF 1999 gäller endast ersättning som utbetalas enligt CIV eller CIM, dvs. vid internationella person- och godstransporter. Det kan emellertid ifrågasättas om inte en vidare regressrätt bör införas, bl.a. mot bakgrund av att såväl internationella som inrikes transporter inte sällan utförs med ett och samma tåg. Frågor som i så fall aktualiseras är om regressrätten även bör omfatta ersättning enligt passagerarförordningen (som går utöver CIV) och sådan ersättning som kan betalas ut enligt den lagstiftning om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik som föreslagits i betänkandet SOU 2009:81. En annan fråga är om regressrätt också bör gälla när ersättning betalas ut i samband med inrikes godstransporter. Det bör också övervägas om det bör finnas undantag från infrastrukturförvaltarens ersättningsskyldighet. En särskild fråga är om en infrastrukturförvaltare, som har betalat ersättning till ett järnvägsföretag, i sin tur bör kunna utöva regressrätt gentemot ett annat järnvägsföretag som orsakat störningen.

Utredaren ska mot denna bakgrund i uppdragets andra del analysera konsekvenserna av att införa en mer vidsträckt regressrätt än regleringen i COTIF 1999 och, om det bedöms lämpligt med en mer vidsträckt regressrätt, lämna förslag till hur den bör utformas.

Vid bedömningen av om bestämmelser om en vidare regressrätt bör införas och, om sådana bestämmelser ska införas, hur de lämpligen bör utformas, ska utredaren beakta vilka konsekvenser regleringen får för järnvägsmarknaden. Det ska övervägas vilka ekonomiska konsekvenser regleringen kan förväntas få för marknadens aktörer men även andra tänkbara följder, exempelvis när det gäller turtäthet.

Samtliga förslag till reglering av järnvägsföretags regressrätt gentemot infrastrukturförvaltare bör slutligen även analyseras utifrån järnvägslagens reglering om kvalitetsavgifter. Ändringar av den senare regleringen kan föreslås, om sådana krävs för att

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg, numera ersatt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

bestämmelserna därmed ska ge en mer ändamålsenlig samlad effekt för järnvägstrafiken. Ytterligare en förutsättning för sådana ändringar är att bestämmelserna fortfarande är förenliga med EUrättens krav.

Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget

Utredaren ska inhämta synpunkter från branschen, berörda myndigheter och organisationer i den utsträckning som utredaren finner lämpligt. När det gäller redovisningen av förslagens konsekvenser för företagen ska synpunkter inhämtas från Näringslivets Regelnämnd (NNR). Utredaren ska även ta del av den rapport om konsekvenserna av ett genomförande av COTIF 1999 som utarbetats av Trafikanalys. Utredaren ska vidare hålla sig informerad om arbetet inom Justitiedepartementet rörande förslagen i betänkandet SOU 2009:81 och Ds 2013:44 samt följa det arbete som pågår inom ramen för Utredningen om Järnvägens organisation (dir. 2013:46).

Utredaren ska redovisa ekonomiska konsekvenser och andra effekter av framlagda förslag för företag och enskilda samt för det allmänna. Om förslagen kan förväntas leda till intäktsminskningar eller kostnadsökningar för det allmänna, ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras.

Utredaren ska i ett delbetänkande senast den 29 maj 2014 redovisa resultatet av sina överväganden när det gäller ett svenskt tillträde till COTIF 1999 och nödvändiga lagändringar vid ett tillträde. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 27 februari 2015.

(Justitiedepartementet)

Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 Protocol of 3 June 1999 for the Modification of the Convention oncerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 Protokoll av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980

 Article premier Nouvelle teneur de la Convention

 Article 1 New version of the Convention

Artikel 1 Ny lydelse av fördraget

 Article 2 Dépositaire provisoire

 Article 2 Provisional Depositary

Artikel 2 Tillfällig depositarie

 Article 3 Signature. Ratification. Acceptation. Approbation. Adhésion

 Article 3 Signature. Ratification. Acceptance. Approval. Accession

Artikel 3 Undertecknande. Ratifikation. Godtagande. Godkännande. Anslutning

 Article 4 Entrée en vigueur

 Article 4 Entry into force

Artikel 4 Ikraftträdande

 Article 5 Déclarations et réserves

 Article 5 Declarations and reservations

Artikel 5 Förklaringar och förbehåll

 Article 6 Dispositions transitoires

 Article 6 Transitional provisions

Artikel 6 Övergångsbestämmelser

 Article 7 Textes du Protocole

 Article 7 Texts of the Protocol

Artikel 7 Protokollstexter

En application des articles 6 et 19, § 2 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne, le 9 mai 1980, ci-après appelée “COTIF 1980", la cinquième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s'est tenue à Vilnius du 26 mai au 3 juin 1999.

In application of Articles 6 and 19 § 2 of the Convention concerning International Carriage by Rail, signed at Berne on 9 May 1980, hereinafter called “COTIF 1980", the fifth General Assembly of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) was held at Vilnius rom 26 May to 3 June 1999.

I enlighet med artikel 6 och artikel 19 § 2 i fördraget om internationell järnvägstrafik, undertecknat i Bern den 9 maj 1980 (nedan kallat COTIF 1980), samlades den femte generalförsamlingen i Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) i Vilnius den 26 maj– 3 juni 1999. Generalförsamlingen,

-Convaincue de la nécessité et de l'utilité d'une organisation intergouvernementale qui traite dans la mesure du possible de tous les aspects du transport international ferroviaire à l’échelon des Etats,

-Convinced of the necessity for and usefulness of an intergovernmental organisation which deals so far as possible with all aspects of international carriage by rail at the State level,

som är övertygad om nödvändigheten och nyttan av en mellanstatlig organisation som så långt det är möjligt behandlar alla aspekter av internationell järnvägstrafik på statlig nivå,

considérant qu’à cet effet et compte tenu de l'application de la COTIF 1980 par 39 Etats en Europe, en Asie et en Afrique ainsi que par les entreprises ferroviaires dans ces Etats, l'OTIF est l'Organisation la plus appropriée,

considering that for this purpose, taking account of the application of COTIF 1980 by 39 States in Europe, Asia and Africa as well as by the railway undertakings in those States, OTIF is the most appropriate organisation,

som anser att OTIF är den lämpligaste organisationen för detta ändamål, med tanke på att COTIF 1980 tillämpas av 39 stater i Europa, Asien och Afrika samt av järnvägsföretagen i dessa stater,

considérant la nécessité de développer la COTIF 1980, notamment les Règles uniformes CIV et les Règles uniformes CIM, pour l’adapter aux besoins nouveaux des transports internationaux ferroviaires,

considering the necessity of developing COTIF 1980, in particular the CIV Uniform Rules and the CIM Uniform Rules, in order to adapt it to the present needs of international carriage by rail,

som anser att det är nödvändigt att revidera COTIF 1980, i synnerhet de enhetliga rättsreglerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM, för att anpassa dem till den internationella järnvägstrafikens nya behov,

considérant que la sécurité lors du transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire nécessite de transformer le RID en un régime de droit public, dont l’application ne dépend plus de la conclusion d’un contrat de transport soumis aux Règles uniformes CIM,

considering that safety during the carriage of dangerous goods in international rail traffic emands the transformation of RID into a regime of public law, whose application no onger depends upon the conclusion of a contract of carriage subject to the CIM Uniform Rules,

som anser att säkerheten vid transport av farligt gods i internationell järnvägstrafik kräver att RID omvandlas till en offentligrättslig ordning, vars tillämpning inte längre är avhängig av ett transportavtal som omfattas av de enhetliga rättsreglerna CIM,

considérant que, depuis la signature de la Convention, le 9 mai 1980, les changements politiques,

considering that the political, economic and juridical changes which have occurred in a large

som anser att de politiska, ekonomiska och rättsliga förändringar som har inträffat i ett stort antal

économiques et juridiques intervenus dans un grand nombre des Etats membres impliquent d’établir et de développer des prescriptions uniformes couvrant d’autres domaines de droit qui sont importants pour le trafic international ferroviaire,

number of Member States since the signing of the Convention on 9 May 1980 should be the motive for establishing and for developing prescriptions which are uniform covering other fields of law which are important for international rail traffic,

medlemsstater sedan fördraget undertecknades den 9 maj 1980 medför att enhetliga föreskrifter som omfattar andra rättsområden som är viktiga för den internationella järnvägstrafiken bör upprättas och utvecklas,

considérant que les Etats devraient prendre, en tenant compte d’intérêts publics particuliers, des mesures plus efficaces pour éliminer les obstacles qui persistent lors du franchissement des frontières en trafic international ferroviaire,

considering that the States should adopt, while taking into account special public interests, more efficacious measures to eliminate the obstacles which persist in the crossing of frontiers in international rail traffic,

som anser att staterna, med beaktande av särskilda allmänna intressen, bör vidta effektivare åtgärder för att undanröja de hinder som kvarstår vid passerandet av gränser i internationell järnvägstrafik,

-

considérant que dans l’intérêt des transports internationaux ferroviaires, il importe d'actualiser les conventions et les accords internationaux multilatéraux existants dans le domaine ferroviaire et, le cas échéant, de les intégrer dans la Convention, l’Assemblée générale a décidé ce qui suit :

-

considering that, in the interest of international carriage by rail, it is important to bring up to date the international multilateral conventions and agreements which exist in the railway field and to integrate them, where appropriate, into the Convention, the General Assembly has decided the following :

-

som anser att det i den internationella järnvägstrafikens intresse är viktigt att modernisera befintliga internationella multilaterala konventioner och avtal inom järnvägsområdet och, i förekommande fall, integrera dem i fördraget, har beslutat följande.

Article premier Nouvelle teneur de la Convention

La COTIF 1980 est modifiée selon la teneur figurant en annexe qui fait partie intégrante du présent Protocole.

Article 1 New version of the Convention

COTIF 1980 shall be modified according to the version appearing in the Annex which forms an integral part of this Protocol.

Artikel 1 Ny lydelse av fördraget

COTIF 1980 skall ändras enligt innehållet i den bilaga som utgör en integrerad del av detta protokoll.

Article 2 Dépositaire provisoire

§ 1 Les fonctions du Gouvernement dépositaire, prévues aux articles 22 à 26 de la COTIF 1980, sont assumées par l'OTIF, comme Dépositaire provisoire, dès l’ouverture à la signature du présent Protocole et jusqu’à la date de son entrée en vigueur.

Article 2 Provisional Depositary

§ 1 The functions of the Depositary Government, provided for in Articles 22 to 26 of COTIF 1980, shall be performed by OTIF, as Provisional Depositary, from the opening for signature of this Protocol and until the date of its entry into force.

Artikel 2 Tillfällig depositarie

§ 1 Depositarieregeringens uppgifter, som anges i artiklarna 22–26 i COTIF 1980, skall utföras av OTIF, som tillfällig depositarie, från det att detta protokoll öppnas för undertecknande till dess att det träder i kraft.

§ 2 Le Dépositaire provisoire avise les Etats membres :

§ 2 The Provisional Depositary shall inform the Member States

§ 2 Den tillfällige depositarien skall underrätta medlemsstaterna

a) des signatures du présent

Protocole, et du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,

a) of signatures of this

Protocol and of the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession,

a) om undertecknande av

detta protokoll och om deponering av instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning,

b) de la date à laquelle le

présent Protocole entre en vigueur en application de son article 4, et assume les autres fonctions de Dépositaire telles qu’elles sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

b) of the day on which this

Protocol enters into force in application of its Article 4, and shall perform the other functions of Depositary such as are set forth in Part VII of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969.

b) om den dag då detta pro-

tokoll träder i kraft enligt artikel 4 i detta,

och skall utföra depositariens övriga uppgifter enligt del VII i Wienkonventionen av den 23 maj 1969 om traktaträtten.

Article 3 Signature. Ratification. Acceptation. Approbation. Adhésion

Article 3 Signature. Ratification. Acceptance. Approval. Accession

Artikel 3 Undertecknande. Ratifikation. Godtagande. Godkännande. Anslutning

§ 1 Le présent Protocole demeure ouvert à la signature des Etats membres jusqu'au 31 décembre 1999. Cette signature s’effectue à Berne, auprès du Dépositaire provisoire.

§ 1 This Protocol shall remain open for signature by the Member States until 31 December 1999. The signing shall take place at Berne at the office of the Provisional Depositary.

§ 1 Detta protokoll skall vara öppet för undertecknande av medlemsstaterna till och med den 31 december 1999. Undertecknandet skall ske hos depositarien i Bern.

§ 2 Conformément à l'article 20, § 1 de la COTIF 1980, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Dépositaire provisoire.

§ 2 In accordance with Article 20 § 1 of COTIF 1980, this Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited as soon as possible with the Provisional Depositary.

§ 2 Detta protokoll skall enligt artikel 20 § 1 i COTIF 1980 ratificeras, godtas eller godkännas. Instrument om ratifikation, godtagande eller godkännande skall deponeras snarast möjligt hos den tillfällige depositarien.

§ 3 Les Etats membres qui n'ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu au § 1, ainsi que les Etats dont la demande d’adhésion à la COTIF 1980 a été admise de plein droit conformément à son article 23, § 2, peuvent, avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, y adhérer en déposant un instrument d'adhésion auprès du Dépositaire provisoire.

§ 3 The Member States which have not signed this Protocol within the period provided for in § 1, as well as States of which the application to accede to COTIF 1980 is deemed to have been accepted in accordance with its Article 23 § 2, may accede to this Protocol before its entry into force by depositing an instrument of accession with the Provisional Depositary.

§ 3 De medlemsstater som inte har undertecknat detta protokoll inom den frist som anges i § 1 och de stater vars anslutningsansökan till COTIF 1980 anses bifallen i enlighet med artikel 23 § 2 i det fördraget, kan innan detta protokoll träder i kraft ansluta sig till det genom att deponera ett anslutningsinstrument hos den tillfällige depositarien.

§ 4 L’adhésion d’un Etat à la COTIF 1980 conformément à son article 23, dont la demande a été faite après l’ouverture à la signature du présent Protocole mais avant son entrée en vigueur, vaut tant pour la COTIF 1980 que pour la Convention dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole.

§ 4 The accession of a State to COTIF 1980 in accordance with its Article 23, the application to accede having been made during the period between the opening of this Protocol for signature and its entry into force, shall be considered as an accession to COTIF 1980 as well as to the Convention in its new version which appears in the Annex to this Protocol.

§ 4 En stats anslutning till COTIF 1980 i enlighet med artikel 23 i det fördraget, varom ansökan har gjorts efter det att detta protokoll öppnats för undertecknande men innan det träder i kraft, skall anses som en anslutning både till COTIF 1980 och till fördraget i dess lydelse enligt bilagan till detta protokoll.

Article 4 Entrée en vigueur

Article 4 Entry into force

Artikel 4 Ikraftträdande

§ 1 Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le Dépositaire provisoire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l'instrument par lequel sont remplies les conditions de l'article 20, § 2 de la COTIF 1980. Sont considérés comme Etats membres au sens de cet article 20, § 2 les Etats, qui, au moment de la décision de la cinquième Assemblée générale, étaient des Etats membres et qui l’étaient encore au moment où les conditions pour l’entrée en vigueur du présent Protocole sont satisfaites.

§ 1 This Protocol shall enter into force on the first day of the third month following that during which the Provisional Depositary will have notified the Member States of the deposit of the instrument by which the conditions of Article 20 § 2 of COTIF 1980 are fulfilled. States which, at the time of the decision of the fifth General Assembly, were Member States and which are still such at the moment when the conditions for entry into force of this Protocol are satisfied, shall be considered as Member States within the meaning of the said Article 20 § 2.

§ 1 Detta protokoll träder i kraft första dagen i den tredje månaden efter den månad då den tillfällige depositarien har underrättat medlemsstaterna om deponeringen av det instrument genom vilket villkoren i artikel 20 § 2 i COTIF 1980 har uppfyllts. Stater, som vid tidpunkten för beslutet av den femte generalförsamlingen var medlemsstater och som fortfarande är det när villkoren för detta protokolls ikraftträdande har uppfyllts, skall anses vara medlemsstater i den mening som avses i nämnda artikel 20 § 2.

§ 2 Toutefois, l’article 3 s’applique dès l’ouverture à la signature du présent Protocole.

§ 2 However, Article 3 shall be applicable from the opening for signature of this Protocol.

§ 2 Artikel 3 skall dock tillämpas från och med öppnandet för undertecknande av detta protokoll.

Article 5 Déclarations et réserves

Article 5 Declarations and reservations

Artikel 5 Förklaringar och förbehåll

Les déclarations et réserves, prévues à l’article 42, § 1 de la Convention dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole, peuvent être faites ou émises à tout moment, même avant l’entrée en vigueur du présent Protocole. Elles prennent effet au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

Declarations and reservations, provided for in article 42 § 1 of the Convention in the version in the Annex to this Protocol, may be made or lodged at any time, even before the entry into force of this Protocol. They shall take effect at the time of entry into force of this Protocol.

Förklaringar och förbehåll enligt artikel 42 § 1 i fördraget i dess lydelse enligt bilagan till detta protokoll får avges när som helst, även innan detta protokoll träder i kraft. De blir gällande när detta protokoll träder i kraft.

Article 6 Dispositions transitoires

Article 6 Transitional provisions

Artikel 6 Övergångsbestämmelser

§ 1 Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l’OTIF convoque l’Assemblée générale afin : a)

de désigner les membres du

Comité administratif pour la prochaine période (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole) et, le cas échéant, de décider de la fin du mandat du Comité administratif en fonction,

§ 1 At the latest six months after the entry into force of this Protocol, the Secretary General of OTIF shall convene the General Assembly in order to a)

designate the members of the

Administrative Committee for the next period (Article 14 § 2, letter b) of COTIF in the version in the Annex to this Protocol) and, if appropriate, to take decisions about the end of the mandate of the current Administrative Committee,

§ 1 Senast sex månader från det att detta protokoll har trätt i kraft skall OTIF:s generalsekreterare sammankalla generalförsamlingen för att a) utse medlemmarna i admi-

nistrativa kommittén för den påföljande perioden (artikel 14 § 2 b i COTIF i dess lydelse enligt bilagan till detta protokoll) och, i förekommande fall, fatta beslut om upphörande av den sittande administrativa kommitténs mandat,

b) de fixer, par période de six

ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l’Organisation durant chaque période budgétaire (article 14, § 2, lettre e) de la COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole), et

b) fix, for a period of six years,

the maximum amount that the expenditure of the Organisation may reach during each financial period (Article 14 § 2, letter e) of COTIF in the version in the Annex to this Protocol), and

b) för en period om sex år

fastställa det belopp till vilket organisationens utgifter högst får uppgå (artikel 14 § 2 e i COTIF i dess lydelse enligt bilagan till detta protokoll), och

c) de procéder, le cas échéant,

à l’élection du Secrétaire général (article 14, § 2, lettre c) de la COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole).

c) proceed, if appropriate, to

the election of the Secretary General (Article 14 § 2, letter c) of COTIF in the version in the Annex to this Protocol).

c) i förekommande fall utse

generalsekreterare (artikel 14 § 2 c i COTIF i dess lydelse enligt bilagan till detta protokoll).

§ 2 Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l’OTIF convoque la Commission d’experts techniques.

§ 2 At the latest three months after the entry into force of this Protocol, the Secretary General of OTIF shall convene the Committee of Technical Experts.

§ 2 Senast tre månader efter det att detta protokoll har trätt i kraft skall OTIF:s generalsekreterare sammankalla tekniska expertutskottet.

§ 3 Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le mandat du Comité administratif, déterminé conformément à l’article 6, § 2, lettre b) de la COTIF 1980, prend fin à la date fixée par l’Assemblée générale, laquelle doit coïncider avec le début du mandat des membres et membres suppléants du Comité administratif désignés par elle (article 14, § 2, lettre b) de la

§ 3 After the entry into force of this Protocol, the mandate of the Administrative Committee, determined in accordance with Article 6 § 2, letter b) of COTIF 1980, shall terminate on the date fixed by the General Assembly which must coincide with the beginning of the mandate of the members and deputy members of the Administrative Committee designated by the General

§ 3 Efter det att detta protokoll har trätt i kraft skall administrativa kommitténs mandat, som fastställts i enlighet med artikel 6 § 2 b i COTIF 1980, upphöra den dag som fastställs av generalförsamlingen, vilken skall sammanfalla med den dag då mandatet för de medlemmar och suppleanter i administrativa kommittén som har utsetts av generalförsamlingen börjar löpa

COTIF dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole).

Assembly (Article 14 § 2, letter b) of COTIF in the version in the Annex to this Protocol).

(artikel 14 § 2 b i COTIF i dess lydelse enligt bilagan till detta protokoll).

§ 4 Le mandat du Directeur général de l’Office central, en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole, prend fin à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé conformément à l’article 7, § 2, lettre d) de la COTIF 1980. A partir du moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole, il exerce les fonctions de Secrétaire général.

§ 4 The mandate of the Director General of the Central Office, in office at the time of entry into force of this Protocol, shall terminate on the expiration of the period for which he has been appointed in accordance with Article 7 § 2, letter d) of COTIF 1980. He shall exercise, from the time of entry into force of this Protocol, the functions of Secretary General.

§ 4 Mandatet för centralbyråns generaldirektör vid tidpunkten för detta protokolls ikraftträdande skall upphöra vid utgången av den period för vilken han har utnämnts i enlighet med artikel 7 § 2 d i COTIF 1980. Från det att detta protokoll har trätt i kraft skall han tjänstgöra som generalsekreterare.

§ 5 Même après l’entrée en vigueur du présent Protocole, les dispositions pertinentes des articles 6, 7 et 11 de la COTIF 1980 restent applicables en ce qui concerne :

§ 5 Even after the entry into force of this Protocol, the relevant provisions of Articles 6, 7 and 11 of COTIF 1980 shall remain applicable with regard to

§ 5 Även efter det att detta protokoll har trätt i kraft skall de relevanta bestämmelserna i artiklarna 6, 7 och 11 i COTIF 1980 fortsätta att vara tillämpliga i fråga om

a) la vérification des comptes et

l’approbation des comptes annuels de l’Organisation,

a) the auditing of the accounts

and the approval of the annual accounts of the Organisation,

a) granskningen av organisa-

tionens räkenskaper och godkännande av årsredovisningen,

b) la fixation des contributions

définitives des Etats membres aux dépenses de l’Organisation,

b) the fixing of the definitive

contributions of the Member States to the expenses of the Organisation,

b) fastställande av medlems-

staternas slutliga bidrag till organisationens utgifter,

c)

le paiement des

contributions,

c)

the payment of contribu-

tions,

c)

betalning av bidragen,

d)

le montant maximal que

peuvent atteindre les dépenses de l’Organisation au cours d’une période quinquennale, fixé avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.

d)

the maximum amount that

the expenditure of the Organisation may reach during a five–year period, fixed before the entry into force of this Protocol.

d)

det belopp till vilket orga-

nisationens utgifter högst får uppgå under en femårsperiod, som fastställts innan detta protokoll träder i kraft.

Les lettres a) à c) se réfèrent à l’année au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur ainsi qu’à celle qui précède cette année.

Letters a) to c) refer to the year during which this Protocol enters into force as well as to the year which precedes that year.

Leden a och c avser det år under vilket detta protokoll träder i kraft och det år som föregår det året.

§ 6 Les contributions définitives des Etats membres, dues pour l’année au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur, sont calculées sur la base de l’article 11, § 1 de la COTIF 1980.

§ 6 The definitive contributions of the Member States due for the year during which this Protocol enters into force, shall be calculated on the basis of Article 11 § 1 of COTIF 1980.

§ 6 Medlemsstaternas slutliga bidrag som skall betalas för det år under vilket detta protokoll träder i kraft skall beräknas på grundval av artikel 11 § 1 i COTIF 1980.

§ 7 Sur demande de l’Etat membre dont la contribution calculée en vertu de l’article 26 de la Convention dans la teneur de l’Annexe au présent Protocole est supérieure à celle due pour l’année 1999, l‘Assemblée générale peut fixer la contribution de cet Etat pour les trois années qui suivent l’année de l’entrée en vigueur du présent Protocole, en tenant compte des principes suivants :

§ 7 At the request of the Member State whose contribution calculated pursuant to Article 26 of the Convention in the version in the Annex to this Protocol is greater than that for the year 1999, the General Assembly may determine the contribution of that State for the three years which follow the year of entry into force of this Protocol, taking account of the following principles:

§ 7 På begäran av en medlemsstat vars bidrag, beräknat enligt artikel 26 i fördraget i dess lydelse enligt bilagan till detta protokoll, är större än dess bidrag för år 1999, får generalförsamlingen fastställa den statens bidrag för de tre år som följer efter det år då detta protokoll träder i kraft, med beaktande av följande principer:

a) la base de fixation de la

contribution transitoire est la contribution minimale visée à l’article 26, § 3 susvisé ou la contribution due pour l’année 1999 si celle-ci est supérieure à la contribution minimale;

a) the basis for the determina-

tion of the transitional contribution shall be the minimum contribution pursuant to Article 26 § 3 above referred to or the contribution due for the year 1999 if this is greater than the minimum contribution;

a) Övergångsbidraget skall

fastställas på grundval av det minsta bidrag som avses i ovannämnda artikel 26 § 3 eller det bidrag som skall betalas för år 1999 om detta är större än det minsta bidraget.

b) la contribution est adaptée

progressivement en trois étapes au maximum pour arriver au montant de la contribution définitive calculée en vertu de l’article 26 susvisé.

b) the contribution shall be

adapted progressively in three steps at most to arrive at the amount of the definitive contribution calculated pursuant to Article 26 above referred to.

b) Bidraget skall anpassas

successivt i högst tre steg upp till beloppet för det slutliga bidraget beräknat enligt ovannämnda artikel 26.

Cette disposition ne s’applique pas aux Etats membres qui sont redevables de la contribution minimale qui, en tout état de cause, reste due.

This provision shall not apply to Member States which owe the minimum contribution which, in any event, shall remain due.

Denna bestämmelse skall inte tillämpas på medlemsstater som betalar det minsta bidraget, vilket under alla omständigheter skall betalas.

§ 8 Les contrats de transport des voyageurs ou des marchandises en trafic international entre les Etats membres, conclus en vertu des Règles uniformes CIV 1980 ou des Règles uniformes CIM 1980, restent soumis aux Règles uniformes en vigueur au moment de la conclusion du contrat même après l’entrée en vigueur du présent Protocole.

§ 8 Contracts of carriage of passengers or goods in international traffic between Member tates, concluded pursuant to the CIV Uniform Rules 1980 or the CIM Uniform Rules 980, shall remain subject to the Uniform Rules in force at the time of the conclusion of he contracts even after the entry into force of this Protocol.

§ 8 För avtal om transport av resande eller gods i internationell trafik mellan medlemsstaterna som har ingåtts enligt de enhetliga rättsreglerna CIV 1980 eller de enhetliga rättsreglerna CIM 1980 skall de enhetliga rättsregler som är i kraft när avtalen ingås fortsätta att gälla även efter det att detta protokoll har trätt i kraft.

§ 9 Les dispositions contraignantes des Règles uniformes CUV et des Règles uniformes CUI s’appliquent aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur du

§ 9 Mandatory provisions of the CUV Uniform Rules and of the CUI Uniform Rules shall apply to contracts concluded before the entry into force of this

§ 9 De tvingande bestämmelserna i de enhetliga rättsreglerna CUV och i de enhetliga rättsreglerna CUI skall på avtal som har ingåtts innan

présent Protocole un an après son entrée en vigueur.

Protocol one year after its entry into force.

detta protokoll har trätt i kraft tillämpas under ett år efter protokollets ikraftträdande.

Article 7 Textes du Protocole

Article 7 Texts of the Protocol

Artikel 7 Protokollstexter

§ 1 Le présent Protocole est conclu et signé en langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul le texte français fait foi.

§ 1 This Protocol shall be concluded and signed in the English, French and German anguages. In the case of divergence, the French text shall prevail.

§ 1 Detta protokoll skall ingås och undertecknas på franska, tyska och engelska. Vid skiljaktigheter skall endast den franska texten vara giltig.

§ 2 Sur proposition de l’un des Etats membres concernés, l’Organisation publie des traductions officielles du présent Protocole dans d’autres langues, dans la mesure où l’une de ces langues est une langue officielle sur le territoire d’au moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats membres concernés.

§ 2 On a proposal by one of the Member States concerned, the Organisation shall publish fficial translations of this Protocol in other languages, if one of these languages is an fficial language in the territory of at least two Member States. These translations shall be repared in cooperation with the competent services of the Member States concerned.

§ 2 På förslag från någon av de berörda medlemsstaterna skall organisationen offentliggöra officiella översättningar av detta protokoll till andra språk, om något av dessa språk är ett officiellt språk inom minst två medlemsstater. Dessa översättningar skall göras i samarbete med de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait à Vilnius, le 3 juin 1999, en un seul exemplaire original dans chacune des langues française, allemande et anglaise; ces exemplaires restent déposés dans les archives de l'OTIF. Des copies certifiées conformes en seront remises à chacun des Etats membres.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries duly authorised by their respective Governments have signed this Protocol.

Done at Vilnius on 3 June 1999, in one original in each of the English, French and German anguages; these originals shall remain deposited in the archives of OTIF. Certified copies shall e sent to each of the Member States.

Till bekräftelse härav har undertecknande befullmäktigade, av sina regeringar vederbörligen bemyndigade ombud undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Vilnius den 3 juni 1999 i ett enda originalexemplar på franska, tyska och engelska; dessa exemplar skall förvaras i OTIF:s arkiv. Med detta exemplar överensstämmande, bestyrkta kopior skall överlämnas till varje medlemsstat.

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999 Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 in the version of the Protocol of Modification of 3 June 1999 Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999

Titre premier Généralités

Title I General Provisions

Avdelning I Allmänna bestämmelser

 • Article premier

Organisation intergouvernementale

 • Article 1

Intergovernmental Organisation

 • Artikel 1

Mellanstatlig organisation

 • Article 2

But de l'Organisation

 • Article 2

Aim of the Organisation

 • Artikel 2

Organisationens ändamål

 • Article 3

Coopération internationale

 • Article 3

International cooperation

 • Artikel 3

Internationellt samarbete

 • Article 4

Reprise et transfert d'attributions

 • Article 4

Taking on and transfer of attributions

 • Artikel 4

Övertagande och överföring av befogenheter

 • Article 5

Obligations particulières des Etats membres

 • Article 5

Special obligations of the Member States

 • Artikel 5

Medlemsstaternas särskilda skyldigheter

 • Article 6

Règles uniformes

 • Article 6

Uniform Rules

 • Artikel 6

Enhetliga rättsregler

 • Article 7

Définition de la notion "Convention"

 • Article 7

Definition of the expression “Convention”

 • Artikel 7

Definition av begreppet fördrag

Titre II Dispositions communes

Title II Common Provisions

Avdelning II Gemensamma bestämmelser

 • Article 8

Droit national

 • Article 8

National law

 • Artikel 8

Nationell rätt

 • Article 9

Unité de compte

 • Article 9

Unit of account

 • Artikel 9

Beräkningsenhet

 • Article 10

Dispositions complémentaires

 • Article 10

Supplementary provisions

 • Artikel 10

Tilläggsbestämmelser

 • Article 11

Caution judiciaire

 • Article 11

Security for costs

 • Artikel 11

Ställande av säkerhet

 • Article 12

Exécution de jugements. Saises

 • Article 12

Execution of judgments. Attachment

 • Artikel 12

Verkställande av domar. Kvarstad och utmätning

Titre III Structure et fonctionnement

Title III Structure and Functioning

Avdelning III Uppbyggnad och verksamhet

 • Article 13

Organes

 • Article 13

Organs

 • Artikel 13

Organ

 • Article 14

Assemblée générale

 • Article 14

General Assembly

 • Artikel 14

Generalförsamlingen

 • Article 15

Comité administratif

 • Article 15

Administrative Committee

 • Artikel 15

Administrativa kommittén

 • Article 16

Commissions

 • Article 16

Other Committees

 • Artikel 16

Utskott

 • Article 17

Commission de révision

 • Article 17

Revision Committee

 • Artikel 17

Revisionsutskottet

 • Article 18

Commission d'experts du RID

 • Article 18

RID Expert Committee

 • Artikel 18

Expertkommittén för RID

 • Article 19

Commission de la facilitation ferroviaire

 • Article 19

Rail Facilitation Committee

 • Artikel 19

Förenklingsutskottet

 • Article 20

Commission d'experts techniques

 • Article 20

Committee of Technical Experts

 • Artikel 20

Tekniska expertutskottet

 • Article 21

Secrétaire général

 • Article 21

Secretary General

 • Artikel 21

Generalsekreteraren

 • Article 22

Personnel de l’Organisation

 • Article 22

Staff of the Organisation

 • Artikel 22

Organisationens personal

 • Article 23

Bulletin

 • Article 23

Bulletin

 • Artikel 23

Tidskrift

 • Article 24

Listes des lignes

 • Article 24

Lists of lines or services

 • Artikel 24

Listor över linjer

Titre IV Finances

Title IV Finances

Avdelning IV Finanser

 • Article 25

Programme de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion

 • Article 25

Work programme. Budget. Accounts. Management report

 • Artikel 25

Arbetsprogram. Budget. Redovisning. Förvaltningsberättelse

 • Article 26

Financement des dépenses

 • Article 26

Financing the expenditure

 • Artikel 26

Finansiering av utgifterna

 • Article 27

Vérification des comptes

 • Article 27

Auditing of accounts

 • Artikel 27

Granskning av organisationens räkenskaper

Titre V Arbitrage

Title V Arbitration

Avdelning V Skiljedom

 • Article 28

Compétence

 • Article 28

Competence

 • Artikel 28

Behörighet

 • Article 29

Compromis. Greffe

 • Article 29

Agreement to refer to arbitration. Registrar

 • Artikel 29

Skiljeavtal. Sekretariat

 • Article 30

Arbitres

 • Article 30

Arbitrators

 • Artikel 30

Skiljemän

 • Article 31

Procédure. Frais

 • Article 31

Procedure. Costs

 • Artikel 31

Förfarande. Kostnader

 • Article 32

Prescription. Force exécutoire

 • Article 32

Limitation. Enforcement

 • Artikel 32

Preskription. Verkställighet

Titre VI Modification de la Convention

Title VI Modification of the Convention

Avdelning VI Ändring av fördraget

 • Article 33

Compétence

 • Article 33

Competence

 • Artikel 33

Behörighet

 • Article 34

Décisions de l’Assemblée générale

 • Article 34

Decisions of the General Assembly

 • Artikel 34

Beslut av generalförsamlingen

 • Article 35

Décisions des Commissions

 • Article 35

Decisions of the Committees

 • Artikel 35

Beslut av utskotten

Titre VII Dispositions finales

Title VII Final Provisions

Avdelning VII Slutbestämmelser

 • Article 36

Dépositaire

 • Article 36

Depositary

 • Artikel 36

Depositarie

 • Article 37

Adhésion à la Convention

 • Article 37

Accession to the Convention

 • Artikel 37

Anslutning till fördraget

 • Article 38

Adhésion d’organisations régionales d’intégration économique

 • Article 38

Accession of regional economic integration organisations

 • Artikel 38

Anslutning av regionala organisationer för ekonomisk integration

 • Article 39

Membres associés

 • Article 39

Associate Members

 • Artikel 39

Associerade medlemmar

 • Article 40

Suspension de la qualité de membre

 • Article 40

Suspension of membership

 • Artikel 40

Avbrott i medlemskap

 • Article 41

Dénonciation de la Convention

 • Article 41

Denunciation of the Convention

 • Artikel 41

Uppsägning av fördraget

 • Article 42

Déclarations et réserves à la Convention

 • Article 42

Declarations and reservations to the Convention

 • Artikel 42

Förklaringar och förbehåll rörande fördraget

 • Article 43

Dissolution de l’Organisation

 • Article 43

Dissolution of the Organisation

 • Artikel 43

Organisationens avveckling

 • Article 44

Disposition transitoire

 • Article 44

Transitional provision

 • Artikel 44

Övergångsbestämmelse

 • Article 45

Textes de la Convention

 • Article 45

Texts of the Convention

 • Artikel 45

Fördragstexter

Titre premier Généralités

Titre I General Provisions

Avdelning I Allmänna bestämmelser

Article premier Organisation intergouvernementale

Article 1 Intergovernmental Organisation

Artikel 1 Mellanstatlig organisation

§ 1 Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée "l'Organisation".

§ 1 The Parties to this Convention shall constitute, as Member States, the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF), hereinafter called "the Organisation".

§ 1 Parterna i detta fördrag skall i egenskap av medlemsstater bilda Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF), nedan kallad organisationen.

§ 2 Le siège de l'Organisation est à Berne. L'Assemblée générale peut décider de le fixer à un autre endroit situé dans l’un des Etats membres.

§ 2 The headquarters of the Organisation shall be at Berne. The General Assembly may decide to locate it at another place in one of the Member States.

§ 2 Organisationen skall ha sitt säte i Bern. Generalförsamlingen kan besluta att den skall ha sitt säte på en annan plats i någon av medlemsstaterna.

§ 3 L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.

§ 3 The Organisation shall have legal personality. It shall in particular have the capacity to enter into contracts, to acquire and dispose of immovable and movable assets and to be a party to legal proceedings.

§ 3 Organisationen skall vara juridisk person. Den skall i synnerhet kunna sluta avtal, förvärva och avyttra fast och lös egendom och föra talan i rättegång.

§ 4 L'Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation, annexé à la Convention.

§ 4 The Organisation, members of its staff, experts called in by it and representatives of Member States shall enjoy such privileges and immunities as are necessary to discharge their duties, subject to the conditions laid down in the Protocol on the Privileges and Immunities of the Organisation, annexed to the Convention.

§ 4 Organisationen, dess anställda, sakkunniga som den anlitar och medlemsstaternas företrädare skall åtnjuta de privilegier och den immunitet som krävs för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag, i enlighet med villkoren i det protokoll om organisationens privilegier och immunitet som är fogat till fördraget.

§ 5 Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège sont réglées dans un accord de siège.

§ 5 Relations between the Organisation and the State in which it has its headquarters shall be regulated by a Headquarters Agreement.

§ 5 Förhållandet mellan organisationen och den stat där den har sitt säte skall regleras genom en särskild överenskommelse.

§ 6 Les langues de travail de l'Organisation sont le français, l'allemand et l'anglais. L’Assemblée générale peut introduire d’autres langues de travail.

§ 6 The working languages of the Organisation shall be English, French and German. The General Assembly may introduce other working languages.

§ 6 Organisationens arbetsspråk skall vara franska, tyska och engelska. Generalförsamlingen kan införa andra arbetsspråk.

Article 2 But de l'Organisation

Article 2 Aim of the Organisation

Artikel 2 Organisationens ändamål

§ 1 L'Organisation a pour but de favoriser, d'améliorer et de faciliter, à tout point de vue, le trafic international ferroviaire, notamment

§ 1 The aim of the Organisation shall be to promote, improve and facilitate, in all respects, international traffic by rail, in particular by

§ 1 Organisationens ändamål skall vara att i alla avseenden främja, förbättra och underlätta internationell järnvägstrafik, i synnerhet genom att

a) en établissant des régimes

de droit uniforme dans les domaines juridiques suivants :

a) establishing systems of

uniform law in the following fields of law :

a) skapa enhetliga rättsregler

inom följande rättsområden:

1.

contrat concernant le

transport de voyageurs et de marchandises en trafic international ferroviaire direct, y compris des transports complémentaires utilisant d’autres moyens de transport et faisant l’objet d’un seul contrat;

1.

contract of international

carriage of passengers and goods in international through traffic by rail, including complementary carriage by other modes of transport subject to a single contract;

1.

avtal om genomgående

internationell transport av resande och gods på järnväg, inbegripet kompletterande transporter med andra transportmedel som omfattas av ett enda avtal,

2.

contrat concernant l’utilisa-

tion de véhicules en tant que moyen de transport en trafic international ferroviaire;

2.

contract of use of wagons

as means of transport in international rail traffic;

2.

avtal om nyttjande av

fordon som transportmedel i internationell järnvägstrafik,

3.

contrat concernant l’utilisa-

tion de l’infrastructure en trafic international ferroviaire;

3.

contract of use of infra-

structure in international rail traffic;

3.

avtal om nyttjande av

infrastruktur i internationell järnvägstrafik,

4. transport de marchandises

dangereuses en trafic international ferroviaire;

4. carriage of dangerous

goods in international rail traffic;

4. transport av farligt gods i

internationell järnvägstrafik,

b)

en contribuant, en tenant

compte des intérêts publics particuliers, à la suppression, dans les meilleurs délais, des entraves au franchissement des frontières en trafic international ferroviaire, pour autant que les causes de ces entraves relèvent de la compétence des Etats;

b)

contributing to the removal,

in the shortest time possible, of obstacles to the crossing of frontiers in international rail traffic, while taking into account special public interests, to the extent that the causes of these obstacles are within the responsibility of States;

b)

bidra till att, med beaktan-

de av särskilda allmänna intressen, så snart som möjligt avlägsna hinder för internationell järnvägstrafik över gränserna i den mån orsakerna till dessa hinder ligger inom staternas kompetensområde,

c) en contribuant à

l ´interopéabilitéet à l’harmonisation technique dans le secteur ferroviaire par la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes;

c) contributing to

interoperability and technical harmonisation in the railway field by the validation of technical standards and the adoption of uniform technical prescriptions;

c) bidra till driftskompa-

tibilitet och teknisk harmonisering på järnvägsområdet genom validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter,

d)

en établissant une procédure

uniforme pour l’admission technique de matériel

d)

establishing a uniform

procedure for the technical admission of railway material

d)

införa ett enhetligt för-

farande för tekniskt godkännande av järnvägsmate-

ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;

intended for use in international traffic;

riel avsedd att nyttjas i internationell trafik,

e) en veillant à l´application

de toutes les règles et recommandations arrêtées au sein de l’Organisation;

e) keeping a watch on the

application of all the rules and recommendations established within the Organisation;

e) följa tillämpningen av alla

regler och rekommendationer som har antagits inom organisationen,

f)

en développant les régimes

de droit uniforme, règles et procédures visés aux lettres

a) à e) compte tenu des évolutions juridique, économique et technique.

f)

developing the systems of

uniform law, rules and procedures referred to in letters a) to e) taking account of legal, economic and technical developments.

f)

utveckla de enhetliga

rättsregler och förfaranden som avses i a–e med beaktande av den rättsliga, ekonomiska och tekniska utvecklingen.

§ 2 L’Organisation peut a) dans le cadre des buts visés

au § 1 élaborer d’autres régimes de droit uniforme;

§ 2 The Organisation may a) within the framework of

the aim referred to in § 1, elaborate other systems of uniform law;

§ 2 Organisationen får a) inom ramen för de mål

som anges i § 1 utarbeta andra enhetliga rättsliga regelsystem,

b)

constituer un cadre dans

lequel les Etats membres peuvent élaborer d’autres conventions internationales ayant pour but de favoriser, d’améliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire.

b)

constitute a framework

within which the Member States can elaborate other international conventions aiming to promote, improve and facilitate international rail traffic.

b)

utgöra ett forum inom

vilket medlemsstaterna kan utarbeta andra internationella konventioner som syftar till att främja, förbättra och underlätta internationell järnvägstrafik.

Article 3 Coopération internationale

Article 3 International cooperation

Artikel 3 Internationellt samarbete

§ 1 Les Etats membres s'engagent à concentrer, en principe, leur coopération internationale dans le domaine ferroviaire au sein de l'Organisation pour autant qu’il existe une cohérence avec les tâches qui lui sont attribuées conformément aux articles 2 et

4. Pour atteindre cet objectif les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires et utiles pour que soient adaptés les conventions et les accords internationaux multilatéraux dont ils sont parties contractantes, pour autant que ces conventions et accords concernent la coopération internationale dans le domaine ferroviaire et transfèrent, à

§ 1 The Member States undertake to concentrate their international cooperation in the railway field, in principle, within the framework of the Organisation, and this to the extent that there exists a coherence in the tasks which are attributed to it in accordance with Articles 2 and 4. To attain this objective, the Member States will adopt all measures necessary and useful in order that the international multilateral conventions and agreements in force to which they are contracting parties should be adapted, to the extent that these conventions and agreements concern international cooperation in the railway field and attribute

§ 1 Medlemsstaterna förbinder sig att i princip samla sitt internationella samarbete på järnvägsområdet inom organisationens ram, i den mån detta stämmer med de uppgifter som den har enligt artiklarna 2 och

4. För att nå detta mål skall medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att förändra gällande internationella multilaterala konventioner och avtal som de är anslutna till, i den mån dessa rör internationellt samarbete inom järnvägsområdet och ger andra mellanstatliga eller icke-statliga organisationer befogenheter som överlappar organisationens uppgifter.

d’autres organisations intergouvernementales ou nongouvernementales, des compétences qui se recoupent avec les tâches attribuées à l’Organisation.

competences to other intergovernmental or non-governmental organisations which cut across the tasks attributed to the Organisation.

§ 2 Les obligations résultant du § 1 pour les Etats membres, qui sont également Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, ne prévalent pas sur leurs obligations en tant que Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen.

§ 2 The obligations resulting from § 1 for the Member States, which are at the same time Members of the European Communities or States parties to the European Economic Area Agreement, shall not prevail over their obligations as members of the European Communities or States parties to the European Economic Area Agreement.

§ 2 De skyldigheter som följer av § 1 för de medlemsstater som också är medlemmar i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall inte gälla framför deras skyldigheter som medlemmar i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Article 4 Reprise et transfert d'attributions

Article 4 Taking on and transfer of attributions

Artikel 4 Övertagande och överföring av befogenheter

§ 1 Sur décision de l'Assemblée générale, l'Organisation est autorisée à reprendre, en conformité avec les buts définis à l’article 2, les attributions, ressources et obligations qui lui seraient transférées par d’autres organisations intergouvernementales en vertu d'accords conclus avec ces organisations.

§ 1 By a decision of the General Assembly, the Organisation shall be authorised to take on, within the framework of its aim as defined in Article 2, the attributions, resources and obligations which may be transferred to it by other intergovernmental organisations by virtue of agreements concluded with those organisations.

§ 1 Organisationen kan efter beslut av generalförsamlingen bemyndigas att inom ramen för sitt ändamål enligt artikel 2 överta de befogenheter, resurser och skyldigheter som andra mellanstatliga organisationer kan komma att överföra till den med stöd av avtal som ingås med dessa organisationer.

§ 2 L’Organisation peut, sur décision de l’Assemblée générale, transférer à d’autres organisations intergouvernementales des attributions, ressources et obligations en vertu d’accords conclus avec ces organisations.

§ 2 The Organisation may, by a decision of the General Assembly, transfer to other intergovernmental organisations attributions, resources and obligations, by virtue of agreements concluded with those organisations.

§ 2 Organisationen kan efter beslut av generalförsamlingen överföra befogenheter, resurser och skyldigheter till andra mellanstatliga organisationer med stöd av avtal som ingås med dessa organisationer.

§ 3 L'Organisation peut, avec l’approbation du Comité administratif, prendre en charge des fonctions administratives ayant un lien avec ses buts et qui lui sont confiées par un Etat membre. Les dépenses de l'Organisation affectées à ces fonctions sont à la charge de l’Etat membre concerné.

§ 3 The Organisation may, with the approval of the Administrative Committee, take on administrative functions related to its aim and which are entrusted to it by a Member State. The expenses of the Organisation, arising out of these functions, shall be met by the Member State concerned.

§ 3 Organisationen kan med administrativa kommitténs godkännande överta administrativa uppgifter som har samband med organisationens ändamål och som anförtros den av en medlemsstat. Den berörda medlemsstaten skall stå för de kostnader som organisationen åsamkas på grund av dessa uppgifter.

Article 5 Obligations particulières des Etats members

Article 5 Special obligations of the Member States

Artikel 5 Medlemsstaternas särskilda skyldigheter

§ 1 Les Etats membres conviennent d’adopter toutes mesures appropriées afin de faciliter et d’accélérer le trafic international ferroviaire. A cet effet, chaque Etat membre s’engage, dans la mesure du possible, à :

§ 1 The Member States agree to adopt all appropriate measures in order to facilitate and accelerate international rail traffic. To that end, each Member State undertakes, to the extent possible, to

§ 1 Medlemsstaterna är överens om att vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta och befordra den internationella järnvägstrafiken. I detta syfte förbinder sig varje medlemsstat att i möjligaste mån

a) éliminer toute procédure

inutile,

b) simplifier et normaliser les

formalités encore exigées,

a) eliminate any useless

procedure,

b) simplify and standardise

the formalities already required,

a) avskaffa alla onödiga för-

faranden,

b) förenkla och standardisera

de formaliteter som fortfarande krävs,

c)

simplifier les contrôles

frontaliers.

c)

simplify frontier checks.

c)

förenkla gränskontroller-

na.

§ 2 Afin de faciliter et d’améliorer le trafic international ferroviaire, les Etats membres conviennent de prêter leur concours pour rechercher la plus grande uniformité possible dans les règlements, standards, procédures et méthodes d’organisation relatifs aux véhicules ferroviaires, au personnel ferroviaire, à l’infrastructure ferroviaire et aux services auxiliaires.

§ 2 In order to facilitate and improve international rail traffic, the Member States agree to lend their support to attain the highest possible degree of uniformity in the regulations, standards, procedures and methods of organisation relating to railway vehicles, railway personnel, railway infrastructure and auxiliary services.

§ 2 För att underlätta och förbättra den internationella järnvägstrafiken har medlemsstaterna kommit överens om att bidra till strävandena efter största möjliga enhetlighet i fråga om bestämmelser, standarder, förfaranden och organisationsmetoder med avseende på järnvägsfordon, järnvägspersonal, järnvägsinfrastruktur och tilläggstjänster.

§ 3 Les Etats membres conviennent de faciliter la conclusion d’accords entre gestionnaires d’infrastructure visant à optimiser le trafic international ferroviaire.

§ 3 The Member States agree to facilitate the conclusion of agreements between infrastructure managers intended to optimise international rail traffic.

§ 3 Medlemsstaterna är överens om att underlätta slutandet av avtal mellan infrastrukturförvaltare i syfte att optimera den internationella järnvägstrafiken.

Article 6 Règles uniformes

Article 6 Uniform Rules

Artikel 6 Enhetliga rättsregler

§ 1 Le trafic international ferroviaire et l’admission de matériel ferroviaire à l’utilisation en trafic international sont régis, pour autant que des déclarations ou réserves n’aient pas été faites ou émises conformément à l’article 42, § 1, première phrase, par :

§ 1 So far as declarations are not made in accordance with Article 42 § 1, first sentence, international rail traffic and admission of railway material to use in international traffic shall be governed by:

§ 1 Den internationella järnvägstrafiken och godkännandet av järnvägsmateriel för nyttjande i internationell trafik skall regleras genom följande instrument, om inte förklaringar eller förbehåll meddelats enligt artikel 42 § 1 första meningen:

a)

les "Règles uniformes

concernant le contrat de transport international

a)

the “Uniform Rules

concerning the Contract of International Carriage of

a)

”Enhetliga rättsregler för

avtal om internationell transport av resande på

ferroviaire des voyageurs (CIV)", formant l'Appendice A à la Convention,

Passengers by Rail (CIV)”, forming Appendix A to the Convention,

järnväg (CIV)”, som utgör Bihang A till fördraget,

b) les "Règles uniformes

concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)", formant l'Appendice B à la Convention,

b) the “Uniform Rules

concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail (CIM)”, forming Appendix B to the Convention,

b) “Enhetliga rättsregler för

avtal om internationell transport av gods på järnväg (CIM)”, som utgör Bihang B till fördraget,

c) le "Règlement concernant le

transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)", formant l'Appendice C à la Convention,

c) the “Regulation concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)”, forming Appendix C to the Convention,

c) “Reglementet om interna-

tionell transport av farligt gods på järnväg (RID)”, som utgör Bihang C till fördraget,

d)

les "Règles

uniformes

concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)", formant l'Appendice D à la Convention,

d)

the “Uniform Rules

concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic (CUV)”, forming Appendix D to the Convention,

d)

“Enhetliga rättsregler för

avtal om nyttjande av järnvägsfordon i internationell järnvägstrafik (CUV)”, som utgör Bihang D till fördraget,

e)

les "Règles uniformes

concernant le contrat d’utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI)", formant l'Appendice E à la Conven-tion,

e)

the “Uniform Rules

concerning the Contract of Use of Infrastructure in International Rail Traffic (CUI)”, forming Appendix E to the Convention,

e)

”Enhetliga rättsregler för

avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik (CUI)”, som utgör Bihang E till fördraget,

f) les “Règles uniformes

concernant la validation de normes techniques et l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU)”, formant l’Appendice F à la Convention,

f) the “Uniform Rules

concerning the Validation of Technical Standards and the Adoption of Uniform Technical Prescriptions applicable to Railway Material intended to be used in International Traffic (APTU)”, forming Appendix F to the Convention,

f) ”Enhetliga rättsregler för

validering av tekniska standarder och antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik (APTU)”, som utgör Bihang F till fördraget,

g)

les “Règles uniformes

concernant l’admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)”, formant l’Appendice G à la Convention,

g)

the “Uniform Rules

concerning Technical Admission of Railway Material used in International Traffic (ATMF)”, forming Appendix G to the Convention,

g)

”Enhetliga rättsregler för

tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som skall nyttjas i internationell trafik (ATMF)”, som utgör Bihang G till fördraget,

h)

d’autres régimes de droit

uniforme élaborés par l’Organisation en vertu de l’article 2, § 2, lettre a) formant également des Appendices à la Convention.

h)

other systems of uniform

law elaborated by the Organisation pursuant to Article 2 § 2, letter a), also forming Appendices to the Convention.

h)

andra enhetliga rättsliga

regelsystem som utarbetats av organisationen i enlighet med artikel 2 § 2 a och som också utgör bihang till fördraget.

§ 2 Les Règles uniformes, le Règlement et les régimes énumérés au § 1 y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la Convention.

§ 2 The Uniform Rules, the Regulation and the systems listed in § 1, including their Annexes, shall form an integral part of the Convention.

§ 2 De enhetliga rättsreglerna, reglementet och de regelsystem som anges i § 1, inbegripet bilagorna till dessa, skall utgöra en integrerad del av fördraget.

Article 7 Définition de la notion "Convention"

Article 7 Definition of the expression “Convention

Artikel 7 Definition av begreppet fördrag

Dans les dispositions qui suivent, l'expression "Convention" couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, § 4, et les Appendices visés à l’article 6, y compris leurs Annexes.

In the following provisions the expression “Convention” covers the Convention itself, the Protocol referred to in article 1 § 4 and the Appendices referred to in Article 6, including their Annexes.

I det följande förstås med uttrycket “fördrag” grundfördraget, det protokoll som avses i artikel 1 § 4 och de bihang som avses i artikel 6, inbegripet bilagorna till dessa bihang.

Titre II Dispositions communes

Article 8 Droit national

Title II Common Provisions

Article 8 National law

Avdelning II Gemensamma bestämmelser

Artikel 8 Nationell rätt

§ 1 Dans l’interprétation et l’application de la Convention, il sera tenu compte de son caractère de droit international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité.

§ 1 When interpreting and applying the Convention, its character of international law and the necessity to promote uniformity shall be taken into account.

§ 1 När fördraget tolkas och tillämpas skall hänsyn tas till dess karaktär av internationellt rättsligt instrument och till nödvändigheten att främja enhetlighet.

§ 2 A défaut de stipulations dans la Convention, le droit national est applicable.

§ 2 In the absence of provisions in the Convention, national law shall apply.

§ 2 Om bestämmelser saknas i fördraget skall nationell rätt tillämpas.

§ 3 On entend par droit national le droit de l’Etat où l’ayant droit fait valoir ses droits, y compris les règles relatives aux conflits de lois.

§ 3 “National law” means the law of the State in which the person entitled asserts his rights, including the rules relating to conflict of laws.

§ 3 Med nationell rätt förstås rättsordningen i den stat där den berättigade gör sitt anspråk gällande, inbegripet dess lagvalsregler.

Article 9 Unité de compte

Article 9 Unit of account

Artikel 9 Beräkningsenhet

§ 1 L'unité de compte prévue par les Appendices est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.

§ 1 The unit of account referred to in the Appendices shall be the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund.

§ 1 Med beräkningsenhet avses i bihangen särskilda dragningsrätter såsom de definieras av Internationella valutafonden.

§ 2 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui est aussi Membre du Fonds Monétaire

§ 2 The value in Special Drawing Rights of the national currency of a Member State which is a member of the International Monetary

§ 2 Värdet av en medlemsstats nationella valuta uttryckt isärskilda dragningsrätter skall, om staten även är medlem av Inter-

International est calculée selon la méthode appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions.

Fund shall be calculated in accordance with the method applied by the International Monetary Fund for its own operations and transactions.

nationella valutafonden, beräknas enligt den metod som valutafonden tillämpar för sin verksamhet och sina transaktioner.

§ 3 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui n’est pas Membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat. Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 2.

§ 3 The value in Special Drawing Rights of the national currency of a Member State which is not a member of the International Monetary Fund shall be calculated by the method determined by that State. This calculation must express in the national currency a real value as close as possible to that which would result from the application of § 2.

§ 3 Värdet av en medlemsstats nationella valuta uttryckt isärskilda dragningsrätter skall, om staten inte är medlem av Internationella valutafonden, beräknas på det sätt som staten bestämmer. Denna beräkning skall ge ett realvärde i nationell valuta som ligger så nära det värde som skulle ha följt av tillämpningen av § 2 som möjligt.

§ 4 Chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, les Etats communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au § 3. Ce dernier notifie ces informations aux autres Etats membres.

§ 4 Each time that a change occurs in their method of calculation or in the value of their national currency in relation to the unit of account, States shall notify the Secretary General of their method of calculation in accordance with § 3. The latter shall inform the Member States of these notifications.

§ 4 Varje gång som beräkningsmetoden eller värdet av deras valuta i förhållande till beräkningsenheten ändras, ska staterna underrätta generalsekreteraren om den beräkningsmetod enligt § 3 som de tillämpar . Generalsekreteraren skall vidarebefordra denna information till medlemsstaterna.

§ 5 Un montant exprimé en unités de compte est converti dans la monnaie nationale de l’Etat du tribunal saisi. La conversion est effectuée conformément à la valeur de la monnaie correspondante le jour de la décision judiciaire ou le jour convenu par les parties.

§ 5 An amount expressed in units of account shall be converted into the national currency of the State of the court or tribunal seized. The conversion shall be made in accordance with the value of the corresponding currency on the day of the judicial decision or on the day agreed between the parties.

§ 5 Ett belopp uttryckt i beräkningsenheter skall omräknas till den nationella valutan i den stat där talan väckts. Omräkningen skall göras i enlighet med värdet på motsvarande valuta dagen för det rättsliga avgörandet eller den dag som parterna kommer överens om.

Article 10 Dispositions complémentaires

Article 10 Supplementary provisions

Artikel 10 Tilläggsbestämmelser

§ 1 Deux ou plusieurs Etats membres ou deux ou plusieurs transporteurs peuvent convenir de dispositions complémentaires pour l’exécution des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM sans toutefois pouvoir déroger à ces Règles uniformes.

§ 1 Two or more Member States or two or more carriers may agree supplementary provisions for the execution of the CIV Uniform Rules and the CIM Uniform Rules; they may not derogate from these Uniform Rules.

§ 1 Två eller flera medlemsstater eller två eller flera transportörer får komma överens om tilläggsbestämmelser för tillämpningen av de enhetliga rättsreglerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM. De får inte avvika från dessa enhetliga rättsregler.

§ 2 Les dispositions complémentaires visées au § 1 sont

§ 2 The supplementary provisions referred to in § 1 shall be put into

§ 2 De tilläggsbestämmelser som avses i § 1 skall sättas i

mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et prescriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires des Etats et leur mise en vigueur sont communiquées au Secrétaire général de l’Organisation. Il notifie ces informations aux autres Etats membres.

force and published in the manner required by the laws and prescriptions of each State. The supplementary provisions of States and their coming into force shall be notified to the Secretary General. He shall inform the Member States of these notifications.

kraft och offentliggöras på det sätt som föreskrivs i varje stats lagar och bestämmelser. Organisationens generalsekreterare skall underrättas om innehållet i sådana tilläggsbestämmelser som staterna bestämt och om dagen för ikraftträdandet. Han skall vidarebefordra dessa uppgifter till övriga medlemsstater.

Article 11 Caution judiciaire

Article 11 Security for costs

Artikel 11 Ställande av säkerhet

La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l’occasion des actions judiciaires fondées sur les Règles uniformes CIV, les Règles uniformes CIM, les Règles uniformes CUV ou les Règles uniformes CUI.

Security for costs cannot be required in proceedings founded on the CIV Uniform Rules, the CIM Uniform Rules, the CUV Uniform Rules or the CUI Uniform Rules.

Vid rättsliga förfaranden som grundas på de enhetliga rättsreglerna CIV, de enhetliga rättsreglerna CIM, de enhetliga rättsreglerna CUV eller de enhetliga rättsreglerna CUI får inte krävas att säkerhet ställs för betalning av rättegångskostnader.

Article 12 Exécution de jugements. Saisies

Article 12 Execution of judgments. Attachment

Artikel 12 Verkställande av domar. Kvarstad och utmätning

§ 1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise. Ces dispositions s'appliquent également aux transactions judiciaires.

§ 1 Judgments pronounced by the competent court or tribunal pursuant to the provisions of the Convention after trial or by default shall, when they have become enforceable under the law applied by that court or tribunal, become enforceable in each of the other Member States on completion of the formalities required in the State where enforcement is to take place. The merits of the case shall not be subject to review. These provisions shall apply also to judicial settlements.

§ 1 När domar, som har meddelats till följd av bestämmelserna i detta fördrag av en behörig domstol efter parternas hörande eller genom tredskodom, får verkställas enligt den lagstiftning som tillämpas av domstolen skall de vara verkställbara i alla andra medlemsstater så snart de formföreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där domen skall verkställas. Ingen ny prövning av själva saken får göras. Dessa bestämmelser skall även vara tillämpliga på förlikning som har träffats inför domstol.

§ 2 Le § 1 ne s'applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommagesintérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.

§ 2 § 1 shall apply neither to judgments which are provisionally enforceable, nor to awards of damages in addition to costs against a plaintiff who fails in his action.

§ 2 Vad som sägs i § 1 skall varken vara tillämpligt på domar som endast får verkställas interimistiskt, eller på skadestånd utöver rättegångskostnaderna som en kärande förpliktas att betala med anledning av att hans talan har ogillats.

§ 3 Les créances nées d'un transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit d'une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à saisir.

§ 3 Debts arising from a transport operation subject to the CIV Uniform Rules or the CIM Uniform Rules, owed to one transport undertaking by another transport undertaking not under the jurisdiction of the same Member State, may only be attached under a judgment given by the judicial authority of the Member State which has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debt sought to be attached.

§ 3 En fordran från ett transportföretag mot ett annat i samband med en transport som omfattas av de enhetliga rättsreglerna CIV eller de enhetliga rättsreglerna CIM får, om företagen inte hör hemma i samma medlemsstat, beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma.

§ 4 Les créances nées d’un contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être saisies qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir.

§ 4 Debts arising from a contract subject to the CUV Uniform Rules or the CUI Uniform Rules may only be attached under a judgment given by the judicial authority of the Member State which has jurisdiction over the undertaking entitled to payment of the debts sought to be attached.

§ 4 Fordringar som uppkommer enligt ett avtal som omfattas av de enhetliga rättsreglerna CUV eller de enhetliga rättsreglerna CUI får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den medlemsstat där det fordringsägande företaget hör hemma.

§ 5 Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'Etat membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Le terme “détenteur” désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition.

§ 5 Railway vehicles may only be seized on a territory other than that of the Member State in which the keeper has its registered office, under a judgment given by the judicial authority of that State. The term “keeper” means the person who, being the owner or having the right to dispose of it, exploits the railway vehicle economically in a permanent manner as a means of transport.

§ 5 Järnvägsfordon får beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan medlemsstat än den där innehavaren har sitt säte endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den sistnämnda staten. Med ordet innehavare avses den som varaktigt nyttjar ett järnvägsfordon som transportmedel, vare sig han är ägare eller har nyttjanderätt till detta fordon.

Titre III Structure et fonctionnement

Article 13 Organes

Title III Structure and Functioning

Article 13 Organs

Avdelning III Uppbyggnad och verksamhet

Artikel 13 Organ

§ 1 Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par les organes ci-après :

§ 1 The functioning of the Organisation shall be ensured by the following organs:

§ 1 Organisationens verksamhet skall utövas genom följande organ:

a) l’Assemblée générale, a) the General Assembly, a) Generalförsamlingen. b)

le Comité administratif,

b)

the Administrative

Committee,

b)

Administrativa

kommittén.

c) la Commission de révision, c) the Revision Committee, c) Revisionsutskottet. d)

la Commission d'experts

pour le transport des marchandises dangereuses (Commission d’experts du RID),

d)

the Committee of Experts

for the Carriage of Dangerous Goods (RID Expert Committee),

d)

Fackutskottet för

transport av farligt gods (fackutskottet RID).

e) la Commission de la

facilitation ferroviaire,

e) the Rail Facilitation

Committee,

e) Förenklingsutskottet.

f) la Commission d'experts

techniques,

f) the Committee of

Technical Experts,

f) Tekniska expertutskottet.

g)

le Secrétaire général.

g) the Secretary General.

g)

Generalsekreteraren.

§ 2 L’Assemblée générale peut décider la création à titre temporaire d’autres commissions pour des tâches spécifiques.

§ 2 The General Assembly may decide to establish temporarily other committees for specific tasks.

§ 2 Generalförsamlingen får besluta att inrätta andra tillfälliga utskott för särskilda uppgifter.

§ 3 Lors de la détermination du quorum à l’Assemblée générale et aux Commissions visées au § 1, lettres c) à f), les Etats membres qui n’ont pas le droit de vote (article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4) ne sont pas pris en compte.

§ 3 On the determination of the quorum in the General Assembly or in the Committees referred to in § 1, letters c) to f), Member States which do not have the right to vote (Article 14 § 5, Article 26 § 7 or Article 40 § 4) shall not be taken into account.

§ 3 Vid fastställande av beslutförhet i generalförsamlingen eller i de utskott som anges i § 1 c–f skall inte medlemsstater utan rösträtt medräknas (artikel 14 § 5, artikel 26 § 7 eller artikel 40 § 4).

§ 4 La présidence à l’Assemblée générale, la présidence au Comité administratif ainsi que la fonction de Secrétaire général doivent, en principe, être attribuées à des ressortissants d’Etats membres différents.

§ 4 The chairmanship of the General Assembly, the chairmanship of the Administrative Committee as well as the function of Secretary General must, in principle, be conferred on nationals of different Member States.

§ 4 Ordföranden i generalförsamlingen, ordföranden i administrativa kommittén och generalsekreteraren skall som princip vara medborgare i olika medlemsstater.

Article 14 Assemblée générale

Article 14 General Assembly

Artikel 14 Generalförsamlingen

§ 1 L’Assemblée générale se compose de tous les Etats membres.

§ 1 The General Assembly shall be composed of all Member States.

§ 1 Alla medlemsstaterna skall vara företrädda i generalförsamlingen.

§ 2 L'Assemblée générale: § 2 The General Assembly shall: § 2 Generalförsamlingen skall a)

établit son règlement

intérieur;

a)

establish its rules of

procedure;

a)

fastställa sin egen arbets-

ordning,

b)

désigne les membres du

Comité administratif ainsi qu’un membre suppléant pour chacun d’eux et élit l’Etat membre qui en assurera la Présidence (article 15, §§ 1 à 3);

b)

designate the members of

the Administrative Committee as well as a deputy member for each member and elect the Member State which will provide the chairmanship of it (Article 15 §§ 1 to 3);

b)

utse medlemmar i admi-

nistrativa kommittén och en suppleant för varje medlem samt utse den medlemsstat som skall inneha ordförandeskapet i församlingen (artikel 15 §§ 1–3),

c) élit le Secrétaire général

(article 21, § 2);

c) elect the Secretary General

(Article 21 § 2);

c) utse generalsekreterare

(artikel 21 § 2),

d) émet des directives

concernant l'activité du Comité administratif et du Secrétaire général;

d) issue directives concerning

the activity of the Administrative Committee and the Secretary General;

d) utfärda riktlinjer för admi-

nistrativa kommitténs och generalsekreterarens verksamhet,

e)

fixe, par période de six ans,

le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation durant chaque période budgétaire (article 25); à défaut, elle émet, pour une période ne pouvant excéder six ans, des directives relatives à la limitation de ces dépenses;

e)

fix, for six-year periods, the

maximum amount that the expenditure of the Organisation may reach in each budgetary period (article 25); if not, it shall issue directives relating to the limitation of that expenditure for a period no longer than six years;

e)

fastställa det tillåtna

maximibeloppet för organisationens utgifter under varje budgetperiod för sex år framåt (artikel 25); i annat fall utfärda riktlinjer för en period av högst sex år om taket för dessa utgifter,

f)

décide si le siège de

l’Organisation est fixé à un autre endroit (article premier, § 2);

f)

decide whether the

headquarters of the Organisation should be located at another place (Article 1 § 2);

f)

besluta huruvida orga-

nisationens säte skall förläggas till en annan plats (artikel 1 § 2),

g) décide de l’introduction

d’autres langues de travail (article premier, § 6);

g) take decisions about the

introduction of other working languages (Article 1 § 6);

g) besluta om införande av

andra arbetsspråk (artikel 1 § 6),

h)

décide de la reprise d’autres

attributions par l’Organisation (article 4, § 1) ainsi que du transfert d’attributions de l’Organisation à une autre organisation inter-gouvernementale (article 4, § 2);

h)

take decisions about the

taking on of other attributions by the Organisation (Article 4 § 1) and the transfer of attributions of the Organisation to another intergovernmental organisation (Article 4 § 2);

h)

besluta om organisationens

övertagande av andra befogenheter (artikel 4 § 1) och om överföring av befogenheter från organisationen till någon annan mellanstatlig organisation (artikel 4 § 2),

i)

décide, le cas échéant, la

création à titre temporaire d’autres commissions pour des tâches spécifiques (article 13, § 2);

i)

decide, if necessary, on the

temporary establishment of other committees for specific tasks (Article 13 § 2);

i)

i förekommande fall be-

sluta om tillfälligt inrättande av andra utskott för särskilda uppgifter (artikel 13 § 2),

j) examine si l’attitude d’un

Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite (article 26, § 7);

j) consider whether the

attitude of a State should be regarded as a tacit denunciation (Article 26 § 7);

j) bedöma om en stats be-

teende skall betraktas som en tyst uppsägning (artikel 26 § 7),

k) décide de confier l’exécution

de la vérification des comptes à un autre Etat membre que l’Etat de siège (article 27, § 1);

k) decide whether to entrust

the carrying out of the auditing of the accounts to another Member State than the Headquarters State (Article 27 § 1);

k) besluta huruvida revi-

sionen skall anförtros en annan medlemsstat än den stat där organisationen har sitt säte (artikel 27 § 1),

l) décide des propositions tendant à modifier la Convention (article 33, §§ 2 et 3);

l) take decisions about proposals aiming to modify the Convention (Article 33 §§ 2 and 3);

l) besluta om förslag till

ändring av fördraget (artikel 33 §§ 2 och 3),

m)

décide des demandes

d'adhésion qui lui sont soumises (article 37, § 4);

m)

take decisions about

applications for accession submitted to the General Assembly (Article 37 § 4);

m)

besluta om framställningar

om anslutning som inges till generalförsamlingen (artikel 37 § 4),

n)

décide des conditions

d‘adhésion d‘une organisation régionale d‘intégration économique (article 38, § 1);

n)

take decisions about the

conditions of accession of a regional economic integration organisation (Article 38 § 1);

n)

besluta om villkoren för

anslutning av en regional organisation för ekonomisk integration (artikel 38 § 1),

o) décide des demandes

d’association qui lui sont soumises (article 39, § 1);

o) take decisions about

applications for association submitted to it (Article 39 § 1);

o) besluta om framställningar

om anslutning som inges till den (artikel 39 § 1),

p)

décide de la dissolution de

l’Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale (article 43);

p)

take decisions about the

dissolution of the Organisation and about the possible transfer of its attributions to another intergovernmental organisation (Article 43);

p)

besluta om organisa-

tionens avveckling och om eventuell överföring av dess befogenheter till en annan mellanstatlig organisation (artikel 43),

q)

décide des autres questions

inscrites à l'ordre du jour.

q)

take decisions about other

questions placed on the agenda.

q)

besluta om andra frågor

som tagits upp på föredragningslistan.

§ 3 Le Secrétaire général convoque l'Assemblée générale une fois tous les trois ans ou à la demande soit d'un tiers des Etats membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les cas visés à l’article 33, §§ 2 et 3 et à l’article 37, § 4. Il adresse aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la

§ 3 The Secretary General shall convene the General Assembly once every three years or at the request either of one-third of the Member States or of the Administrative Committee, as well as in the cases referred to in Article 33 §§ 2 and 3 and in Article 37 § 4. He shall send the draft agenda to the Member

§ 3 Generalsekreteraren skall sammankalla generalförsamlingen vart tredje år eller på begäran av en tredjedel av medlemsstaterna eller av administrativa kommittén samt i de fall som anges i artikel 33 §§ 2 och 3 och i artikel 37 § 4. Han skall skicka förslaget till föredragningslista till medlemsstaterna minst tre månader före

session, dans les conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2, lettre a).

States at least three months before the opening of the session, in accordance with the conditions defined by the rules of procedure referred to in § 2, letter a).

mötets början, enligt bestämmelserna i den arbetsordning som avses i § 2 a.

§ 4 A l'Assemblée générale, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus d'un autre Etat.

§ 4 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the General Assembly when the majority of the Member States are represented there. A Member State may arrange to be represented by another Member State; however a State may not represent more than one other State.

§ 4 Generalförsamlingen skall vara beslutför (artikel 13 § 3) när en majoritet av medlemsstaterna är företrädda. En medlemsstat får låta en annan medlemsstat företräda sig; en stat får dock inte företräda mer än en annan stat.

§ 5 En cas de vote de l’Assemblée générale concernant des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, une déclaration à l’Appendice concerné n’ont pas le droit de vote.

§ 5 In the case of a vote in the General Assembly concerning modifications of the Appendices to the Convention, Member States which have made a declaration in respect of the Appendix in question pursuant to Article 42 § 1, first sentence, shall not have the right to vote.

§ 5 Vid omröstning i generalförsamlingen om ändringar av bihangen till fördraget skall de medlemsstater som har avgett en förklaring avseende det ifrågavarande bihanget i enlighet med artikel 42 § 1 första meningen inte ha rätt att rösta.

§ 6 L’Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2, lettres e), f), g), h), l) et p) ainsi que dans le cas de l’article 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une majorité des deux tiers n’est requise que lorsqu'il s'agit des propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à l’exception des articles 9 et 27, §§ 2 à 5, ainsi que le Protocole visé à l’article premier, § 4.

§ 6 The General Assembly shall take its decisions by the majority of the Member States represented at the time of the vote, save in the case of § 2, letters e), f), g), h), l) and p) as well as of Article 34 § 6, for which the majority shall be twothirds. However, in the case of § 2, letter l) the majority shall be two-thirds only in the case of proposals aiming to modify the Convention itself, with the exception of Articles 9 and 27 §§ 2 to 5 and the Protocol referred to in Article 1 § 4.

§ 6 Generalförsamlingen skall fatta beslut med en majoritet av de medlemsstater som är företrädda vid omröstningen, utom i de fall som avses i § 2 e, f, g, h, l och p samt i artikel 34 § 6, där det skall krävas två tredjedelars majoritet. I det fall som avses i § 2 l skall två tredjedelars majoritet krävas endast vid förslag som syftar till att ändra grundfördraget, med undantag av artikel 9 och artikel 27 §§ 2–5 och det protokoll som avses i artikel 1 § 4.

§ 7 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,

§ 7 On the invitation of the Secretary General, issued with the agreement of a majority of the Member States,

§ 7 På generalsekreterarens inbjudan, som utsänts med samtycke av en majoritet av medlemsstaterna, får följande delta i generalförsamlingens möten utan rösträtt:

a) des Etats non membres de

l’Organisation,

a) States which are not

members of the Organisation,

a) stater som inte är med-

lemmar i organisationen,

b) des organisations et

associations internationales,

b) international organisations

and associations having

b) internationella organisa-

tioner och sammanslut-

compétentes pour des questions concernant les activités de l’Organisation ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale.

competence for questions concerning the Organisation’s activities or dealing with problems which have been placed on the agenda, may attend sessions of the General Assembly in an advisory capacity.

ningar med behörighet i frågor som rör organisationens verksamhet eller som ägnar sig åt frågor som har tagits upp på föredragningslistan.

Article 15 Comité administratif

Article 15 Administrative Committee

Artikel 15 Administrativa kommittén

§ 1 Le Comité administratif se compose d'un tiers des Etats membres.

§ 1 The Administrative Committee shall be composed of a third of the Member States.

§ 1 Administrativa kommittén skall bestå av företrädare för en tredjedel av medlemsstaterna.

§ 2 Les membres du Comité et un membre suppléant pour chacun d’eux ainsi que l’Etat membre qui préside sont désignés pour trois ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période, en tenant compte notamment d'une équitable répartition géographique. Un membre suppléant qui est devenu membre du Comité au cours d’une période, doit être désigné comme membre du Comité pour la période qui suit.

§ 2 The members of the Committee and one deputy member for each of them as well as the Member State which chairs the Committee shall be designated for three years. The composition of the Committee shall be determined for each period, having regard in particular to an equitable geographical distribution. A deputy member that becomes a member of the Committee in the course of a period must be designated as a member of the Committee for the period which follows.

§ 2 Kommitténs medlemmar och en suppleant för var och en av dem samt den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i kommittén skall utses för tre år. Kommitténs sammansättning skall fastställas för varje period, varvid hänsyn särskilt skall tas till en skälig geografisk fördelning. En suppleant som blir medlem i kommittén under en period måste utses till medlem av kommittén för den påföljande perioden.

§ 3 En cas de vacance, de suspension du droit de vote d’un membre ou en cas d’absence d’un membre lors de deux sessions consécutives du Comité, sans qu’il se fasse représenter par un autre membre conformément au § 6, le membre suppléant désigné par l’Assemblée générale exerce les fonctions de celui-ci pour le reste de la période.

§ 3 If a vacancy occurs or the right to vote of a member is suspended or in the case of absence of a member for two consecutive sessions of the Committee, without the member arranging to be represented by another member in accordance with § 6, the deputy member designated by the General Assembly shall exercise its functions for the remainder of the period.

§ 3 Vid en vakans, om en medlems rösträtt dras in eller om en medlem uteblir vid två på varandra följande möten i kommittén utan att ha låtit sig företrädas av en annan medlem enligt § 6, skall den suppleant som utsetts av generalförsamlingen fullgöra medlemmens uppgifter under återstoden av perioden.

§ 4 Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives et entières.

§ 4 With the exception of the case referred to in § 3, no Member State may sit on the Committee for more than two full consecutive periods.

§ 4 Med undantag för det fall som avses i § 3 får ingen medlemsstat delta i kommittén i mer än två på varandra följande hela perioder.

§ 5 Le Comité § 5 The Committee shall : § 5 Kommittén skall a) établit son règlement

intérieur;

a) establish its rules of

procedure;

a) fastställa sin egen arbets-

ordning,

b) conclut l'accord de siège; b) conclude the Headquarters

Agreement;

b) ingå överenskommelsen

om organisationens säte,

c) établit le statut du personnel

de l'Organisation;

c) establish the staff regulation

for the Organisation;

c) fastställa organisationens

tjänsteföreskrifter,

d) nomme, en tenant compte

de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique, les hauts fonctionnaires de l’Organisation;

d) appoint, taking account of

the ability of the candidates and an equitable geographical distribution, the senior officers of the Organisation;

d) utnämna organisationens

högre tjänstemän, med beaktande av de sökandes kompetens och en skälig geografisk fördelning,

e)

établit un règlement

concernant les finances et la comptabilité de l'Organisation;

e)

establish a regulation

concerning the finances and book-keeping of the Organisation;

e)

fastställa ett reglemente

om organisationens finanser och bokföring,

f)

approuve le programme de

travail, le budget, le rapport de gestion et les comptes de l'Organisation;

f)

approve the work

programme, budget, management report and accounts of the Organisation;

f)

godkänna organisationens

arbetsprogram, budget, förvaltningsberättelse och redovisning,

g)

fixe, sur la base des comptes

approuvés, les contributions définitives dues par les Etats membres conformément à l’article 26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de l’avance de trésorerie dû par les Etats membres conformément à l’article 26, § 5 pour l’année en cours et pour l’année civile suivante;

g)

fix, on the basis of the

approved accounts, the definitive contributions due from the Member States in accordance with Article 26 for the two previous calendar years, as well as the amount of the treasury advance due from the Member States in accordance with Article 26 § 5 for the current year and the next calendar year;

g)

på grundval av den god-

kända redovisningen, fastställa de slutliga bidrag som medlemsstaterna enligt artikel 26 skall betala för de två föregående kalenderåren samt det belopp som medlemsstaterna enligt artikel 26 § 5 skall betala i förskott för det innevarande året och för det påföljande kalenderåret,

h)

détermine les attributions

de l’Organisation qui concernent tous les Etats membres ou seulement quelques-uns des Etats membres ainsi que les dépenses à supporter, en conséquence, par ces Etats membres (article 26, § 4);

h)

determine the attributions

of the Organisation which concern all the Member States or only some of the Member States as well as the expenses to be borne, in consequence, by these Member States (Article 26 § 4);

h)

besluta om de av orga-

nisationens befogenheter som rör alla medlemsstaterna eller endast en del av medlemsstaterna samt de utgifter som dessa medlemsstater skall betala till följd av detta (artikel 26 § 4),

i)

fixe le montant des

rémunérations spécifiques (article 26, § 11);

i)

fix the amount of specific

remuneration (Article 26 § 11);

i)

fastställa beloppet för de

särskilda arvodena (artikel 26 § 11),

j) donne des directives spéciales concernant la vérification des comptes (article 27, § 1);

j) issue special directives

concerning the auditing of accounts (Article 27 § 1);

j) utfärda särskilda riktlinjer

för revision (artikel 27 § 1),

k) approuve la prise en charge

de fonctions administratives par l’Organisation (article 4, § 3) et fixe les contributions

k) approve the taking on of

administrative functions by the Organisation (Article 4 § 3) and fix the specific

k) godkänna att organisationen

tar på sig administrativa uppgifter (artikel 4 § 3) och fastställa de särskilda bidrag

spécifiques dues par l’Etat membre concerné;

contributions due from the Member State concerned;

som den berörda medlemsstaten skall betala,

l) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes ainsi que ses décisions et recommanda-tions;

l)

send to the Member States

the management report, the statement of accounts aswell as its decisions and recommendations;

l)

tillställa medlemsstaterna

förvaltningsberättelsen och redovisningen samt sina beslut och rekommendationer,

m) établit et communique aux

Etats membres, en vue de l'Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport sur son activité ainsi que des propositions relatives à son renouvellement (article 14, § 2, lettre b));

m) prepare and send to the

Member States, with a view to the General Assembly whichis to decide the composition of the Committee, at least two months before the opening of the session, a report on its activity as well as proposals as to how it should be reconstituted (Article 14 § 2, letter b);

m) upprätta en verksamhets-

berättelse och ett förslag till ny sammansättning av kommittén samt skicka medlemsstaterna dessa senast två månader innan det möte öppnas vid vilket generalförsamlingen skall bestämma om kommitténs sammansättning (artikel 14 § 2 b),

n) contrôle la gestion du

Secrétaire général;

n) keep a check on the

conduct of business by the Secretary General;

n) övervaka hur generalsekre-

teraren handhar förvaltningen,

o)

veille à la bonne application,

par le Secrétaire général, de la Convention ainsi qu’à l’exécution, par le Secrétaire général, des décisions prises par les autres organes; à cet effet, le Comité peut prendre toutes les mesures propres à améliorer l’application de la Convention et des décisions précitées;

o)

keep a watch on the proper

application of the Convention by the Secretary General and the execution, by the Secretary General, of decisions taken by the other organs; to this end, the Committee may take all measures likely to improve the application of the Convention and of the above mentioned decisions;

o)

se till att generalsekre-

teraren tillämpar fördraget på ett riktigt sätt och verkställer de beslut som fattas av övriga organ; för detta ändamål får kommittén vidta alla åtgärder som kan förbättra tillämpningen av fördraget och av ovannämnda beslut,

p) donne des avis motivés sur

les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Organisation et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le Secrétaire général;

p) give reasoned opinions on

questions which may affect the work of the Organisation and are submitted to the Committee by a Member State or by the Secretary General;

p) avge motiverade yttranden

i frågor som kan beröra organisationens arbete och som lämnas till kommittén av en medlemsstat eller av generalsekreteraren,

q) tranche les différends entre

un Etat membre et le Secrétaire général au regard de sa fonction comme dépositaire (article 36, § 2);

q) resolve disputes between a

Member State and the Secretary General with respect to his function as Depositary (Article 36 § 2);

q) lösa tvister mellan en

medlemsstat och generalsekreteraren angående hans funktion som depositarie (artikel 36 § 2),

r)

décide de demandes de

suspension de la qualité de membre (article 40).

r)

take decisions about

applications for suspension of membership (Article 40).

r)

fatta beslut som rör

ansökningar om upphävande av medlemskap (artikel 40).

§ 6 Au Comité, le quorum est atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont représentés. Un

§ 6 There shall be a quorum in the Administrative Committee when two-thirds of its members

§ 6 Administrativa kommittén skall vara beslutför när två tredjedelar av dess medlemmar

membre peut se faire représenter par un autre membre; toutefois, un membre ne peut représenter plus d’un autre membre.

are represented there. However, a member may arrange to be represented by another member; no member may however represent more than one other member.

är företrädda. En medlem får låta sig företrädas av en annan medlem; ingen medlem får dock företräda mer än en annan medlem.

§ 7 Le Comité prend ses décisions à la majorité des membres représentés lors du vote.

§ 7 The Committee shall take its decisions by the majority of the members represented at the time of vote.

§ 7 Kommittén skall fatta sina beslut med en majoritet av de medlemmar som är företrädda vid omröstningen.

§ 8 Sauf décision contraire, le Comité se réunit au siège de l'Organisation. Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.

§ 8 Unless it decides otherwise, the Committee shall meet at the headquarters of the Organisation. The minutes of its meetings shall be sent to all Member States.

§ 8 Om kommittén inte beslutar annat skall den sammanträda där organisationen har sitt säte. Mötesprotokollen skall skickas till alla medlemsstater.

§ 9 Le président du Comité : § 9 The Chairman of the Committee shall :

§ 9 Kommitténs ordförande skall

a) convoque le Comité au

moins une fois par an ainsi qu’à la demande soit de quatre de ses membres, soit du Secrétaire général;

a) convene the Committee at

least once a year as well as at the request of four of its members or of the Secretary General;

a) sammankalla kommittén

minst en gång om året och på begäran av fyra av dess medlemmar eller av generalsekreteraren,

b) adresse aux membres du

Comité le projet de l’ordre du jour;

b) send to the members of the

Committee the draft agenda;

b) skicka förslaget till före-

dragningslista till kommitténs medlemmar,

c)

traite, dans les limites et

conditions définies au règlement intérieur du Comité, des questions urgentes soulevées dans l’intervalle des sessions;

c)

deal, within the limits and

under the conditions laid down in the rules of procedure, with urgent questions arising in the interval between meetings;

c)

i enlighet med bestäm-

melserna i arbetsordningen behandla viktiga frågor som uppkommer mellan mötena,

d) signe l’accord de siège

prévu au § 5, lettre b).

d) sign the Headquarters

Agreement referred to in § 5, letter b).

d) underteckna den överens-

kommelse om organisationens säte som avses i § 5 b.

§ 10 Le Comité peut, dans les limites de ses propres compétences, charger le président d’exécuter certaines tâches spécifiques.

§ 10 The Committee may, within the limits of its own responsibilities, instruct the Chairman to carry out certain specific tasks.

§ 10 Kommittén får inom sitt eget kompetensområde uppdra åt ordföranden att utföra vissa särskilda uppgifter.

Article 16 Commissions

Article 16 Other Committees

Artikel 16 Utskott

§ 1 Les Commissions visées à l’article 13, § 1, lettres c) à f) et § 2 se composent en principe de tous les Etats membres. Lorsque la Commission de révision, la Commission d’experts du RID

§ 1 The Committees referred to in Article 13 § 1, letters c) to f) and § 2 shall be composed, in principle, of all Member States. When the Revision Committee, the RID Expert Committee or

§ 1 De utskott som avses i artikel 13 § 1 c–f och i artikel 13 § 2 skall i princip vara sammansatta av företrädare för alla medlemsstaterna. När revisionsutskottet, fackutskottet

ou la Commission d’experts techniques délibèrent et décident, dans le cadre de leurs compétences, des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à l’article 42, § 1, première phrase, une déclaration portant sur les Appendices concernés ne sont pas membres de la Commission y relative.

the Committee of Technical Experts deliberate and take decisions, within the limits of their competence, about modifications of the Appendices to the Convention, Member States which have made a declaration in respect of the Appendices in question pursuant to Article 42 § 1, first sentence, shall not be members of the Committee concerned.

RID eller tekniska expertutskottet inom ramen för sina kompetensområden överlägger och fattar beslut om ändringar av bihangen till fördraget, skall de medlemsstater som har avgett en förklaring angående de ifrågavarande bihangen enligt artikel 42 § 1 första meningen inte vara medlemmar av det berörda utskottet.

§ 2 Le Secrétaire général convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres, soit à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire général adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session.

§ 2 The Secretary General shall convene the Committees either on his own initiative or at the request of five Member States or of the Administrative Committee. The Secretary General shall send the draft agenda to the Member States at least two months before the opening of the meeting.

§ 2 Generalsekreteraren skall sammankalla utskotten antingen på eget initiativ eller på begäran av fem medlemsstater eller av administrativa kommittén. Generalsekreteraren skall skicka förslaget till föredragningslista till medlemsstaterna minst två månader före mötets början.

§ 3 Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.

§ 3 A Member State may arrange to be represented by another Member State; no State may however represent more than two other States.

§ 3 En medlemsstat får låta sig företrädas av en annan medlemsstat; en stat får dock inte företräda mer än två andra stater.

§ 4 Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est :

§ 4 Each Member State represented shall have one vote. A proposal shall be adopted if the number of votes in favour is

§ 4 Varje företrädd medlemsstat skall ha en röst. Ett förslag skall antas om antalet jaröster

a)

au moins égal au tiers du

nombre des Etats membres représentés lors du vote et

a)

equal to at least one-third

of the number of Member States represented at the time of the vote and

a)

utgör minst en tredjedel

av antalet medlemsstater som är företrädda vid omröstningen,

b)

supérieur au nombre des

voix négatives.

b)

greater than the number of

votes against.

b)

överstiger antalet nej-

röster.

§ 5 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,

§ 5 On the invitation of the Secretary General, issued with the agreement of a majority of the Member States,

§ 5 På inbjudan av generalsekreteraren, som utsänts med samtycke av en majoritet av medlemsstaterna, får följande delta i generalförsamlingens möten utan rösträtt:

a) des Etats non membres de

l’Organisation,

a) States which are not

members of the Organisation,

a) stater som inte är med-

lemmar i organisationen,

b) des Etats membres qui ne

sont cependant pas membres des Commissions concernées,

b) Member States which,

however, are not members of the Committee concerned,

b) medlemsstater som inte är

medlemmar i det berörda utskottet,

c)

des organisations et

associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de l’Organisation ou s’occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions.

c)

international organisations

and associations having competence for questions concerning the Organisation’s activities or dealing with problems which have been placed on the agenda, may attend meetings of the Committees in an advisory capacity.

c) internationella organisationer och sammanslutningar vilka har behörighet i frågor som rör organisationens verksamhet eller ägnar sig åt frågor som har tagits upp på föredragningslistan.

§ 6 Les Commissions élisent pour chaque session ou pour une période déterminée un président et un ou plusieurs viceprésidents.

§ 6 The Committees shall elect for each meeting or for an agreed period a Chairman and one or several Deputy Chairmen.

§ 6 Utskotten skall för varje möte eller för en överenskommen period välja en ordförande och en eller flera vice ordförande.

§ 7 Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans l'une des langues de travail sont traduits en substance dans les autres langues de travail, les propositions et les décisions sont traduites intégralement.

§ 7 The proceedings shall be conducted in the working languages. The substance of what is said during a meeting in one of the working languages shall be translated into the other working languages; proposals and decisions shall be translated in full.

§ 7 Överläggningarna skall föras på arbetsspråken. Huvudinnehållet i det som sägs under ett möte på något av arbetsspråken skall översättas till de andra arbetsspråken; förslag och beslut skall översättas i sin helhet.

§ 8 Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, seul le texte français fait foi. Les procès-verbaux sont transmis à tous les Etats membres.

§ 8 The minutes shall summarise the proceedings. Proposals and decisions shall be reproduced in full. With regard to decisions, the French text shall prevail. The minutes shall be sent to all Member States.

§ 8 En sammanfattning av överläggningarna skall redovisas i protokollet. Förslag och beslut skall återges i sin helhet. I fråga om besluten skall endast den franska texten vara giltig. Protokollet skall skickas till alla medlemsstaterna.

§ 9 Les Commissions peuvent créer des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.

§ 9 The Committees may appoint working groups to deal with specific questions.

§ 9 Utskotten får tillsätta arbetsgrupper för att behandla särskilda frågor.

§ 10 Les Commissions se dotent d'un règlement intérieur.

§ 10 The Committees shall establish their rules of procedure.

§ 10 Utskotten skall utarbeta en egen arbetsordning.

Article 17 Commission de révision

Article 17 Revision Committee

Artikel 17 Revisionsutskottet

§ 1 La Commission de révision : § 1 The Revision Committee shall :

§ 1 Revisionsutskottet skall

a)

décide, conformément à

l'article 33, § 4, des propositions tendant à modifier la Convention;

a)

take decisions, in

accordance with Article 33 § 4, about proposals aiming to modify the Convention;

a)

besluta i enlighet med

artikel 33 § 4 om förslag som syftar till att ändra fördraget,

b) examine les propositions à

soumettre pour décision, conformément à l’article 33, § 2, à l’Assemblée générale.

b) consider proposals to be

submitted, in accordance with Article 33 § 2, to the General Assembly for decision.

b) granska förslag som i

enlighet med artikel 33 § 2 skall inges till generalförsamlingen för beslut.

§ 2 A la Commission de révision, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.

§ 2 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the Revision Committee when the majority of the Member States are represented there.

§ 2 Revisionsutskottet skall vara beslutfört (artikel 13 § 3) när en majoritet av medlemsstaterna är företrädda.

Article 18 Commission d'experts du RID

Article 18 RID Expert Committee

Artikel 18 Fackutsksottet RID

§ 1 La Commission d'experts du RID décide, conformément à l'article 33, § 5, des propositions tendant à modifier la Convention.

§ 1 The RID Expert Committee shall take decisions, in accordance with Article 33 § 5, about proposals aiming to modify the Convention.

§ 1 Fackutskottet RID skall besluta i enlighet med artikel 33 § 5 om förslag som syftar till att ändra fördraget.

§ 2 A la Commission d'experts du RID, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont représentés.

§ 2 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the RID Expert Committee when onethird of the Member States are represented there.

§ 2 Fackutskottet RID skall vara beslutfört (artikel 13 § 3) när en tredjedel av medlemsstaterna är företrädda.

Article 19 Commission de la facilitation ferroviaire

Article 19 Rail Facilitation Committee

Artikel 19 Förenklingsutskottet

§ 1 La Commission de la facilitation ferroviaire :

§ 1 The Rail Facilitation Committee shall :

§ 1 Förenklingsutskottet skall

a) se prononce sur toutes les

questions visant à faciliter le franchissement des frontières en trafic international ferroviaire;

a) give its opinion on all

questions aiming to facilitate frontier crossing in international rail traffic;

a) yttra sig i alla frågor som

syftar till att underlätta internationell järnvägstrafik över gränserna,

b)

recommande des standards,

des méthodes, des procédures et des pratiques relatifs à la facilitation ferroviaire.

b)

recommend standards,

methods, procedures and practices relating to rail facilitation.

b)

rekommendera standar-

der, metoder, förfaranden och praxis som avser förenkling.

§ 2 A la Commission de la facilitation ferroviaire, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsqu’un tiers des Etats membres y sont représentés.

§ 2 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the Rail Facilitation Committee when one-third of the Member States are represented there.

§ 2 Förenklingsutskottet skall vara beslutfört (artikel 13 § 3) när en tredjedel av medlemsstaterna är företrädda.

Article 20 Commission d'experts techniques

Article 20 Committee of Technical Experts

Artikel 20 Tekniska expertutskottet

§ 1 La Commission d’experts techniques

§ 1 The Committee of Technical Experts shall :

§ 1 Tekniska expertutskottet skall

a) décide, conformément à

l’article 5 des Règles uniformes APTU, de la validation d’une norme technique relative au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;

a) take decisions, in

accordance with Article 5 of the APTU Uniform Rules, about the validation of a technical standard relating to railway material intended to be used in international traffic;

a) besluta i enlighet med

artikel 5 i APTU om validering av en teknisk standard som rör järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik,

b)

décide, conformément à

l’article 6 des Règles uniformes APTU, de l’adoption d’une prescription technique uniforme relative à la construction, à l’exploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;

b)

take decisions, in accordance

with Article 6 of the APTU Uniform Rules, about the adoption of a uniform technical prescription relating to the construction, operation, maintenance or relating to a procedure concerning railway material intended to be used in international traffic;

b)

besluta i enlighet med

artikel 6 i APTU om antagande av en enhetlig teknisk föreskrift avseende tillverkning, drift, underhåll eller ett förfarande som rör järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell trafik,

c) veille à l’application des

normes techniques et des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ferroviaire et examine leur développement en vue de leur validation ou adoption conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6 des Règles uniformes APTU;

c) keep a watch on the

application of technical standards and uniform technical prescriptions relating to railway material intended to be used in international traffic and examine their development with a view to their validation or adoption in accordance with the procedures provided for in Articles 5 and 6 of the APTU Uniform Rules;

c) övervaka tillämpningen av

tekniska standarder och enhetliga tekniska föreskrifter för järnvägsmateriel avsedd att nyttjas i internationell järnvägstrafik och granska utvecklingen av dessa i syfte att validera eller anta dem i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 5 och 6 i de enhetliga rättsreglerna APTU,

d)

décide, conformément à

l’article 33, § 6, des propositions tendant à modifier la Convention;

d)

take decisions, in

accordance with Article 33 § 6, about proposals aiming to modify the Convention;

d)

besluta i enlighet med

artikel 33 § 6 om förslag som syftar till att ändra fördraget,

e) traite de toutes les autres

affaires qui lui sont attribuées conformément aux Règles uniformes APTU et aux Règles uniformes ATMF.

e) deal with all other matters

which are assigned to it in accordance with the APTU Uniform Rules and the ATMF Uniform Rules.

e) behandla alla övriga ären-

den som tilldelas det i enlighet med de enhetliga rättsreglerna APTU och ATMF.

§ 2 A la Commission d’experts techniques, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la moitié des

§ 2 There shall be a quorum (Article 13 § 3) in the Committee of Technical Experts, when one-

§ 2 Tekniska expertutskottet skall vara beslutfört (artikel 13 § 3) när hälften av medlems-

Etats membres au sens de l’article 16, § 1 y sont représentés. Lors de la prise de décisions concernant des dispositions des Annexes des Règles uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection, conformément à l'article 35, § 4, à l'égard des dispositions concernées ou ont fait une déclaration, conformément à l'article 9, § 1 des Règles uniformes APTU, n'ont pas le droit de vote.

half of the Member States, within the meaning of Article 16 § 1, are represented there. When the Committee is taking decisions about provisions of the Annexes to the APTU Uniform Rules, Member States which have made an objection, in accordance with Article 35 § 4, with regard to the provisions concerned or have made a declaration, in accordance with Article 9 § 1 of the APTU Uniform Rules, shall not have the right to vote.

staterna, i den mening som avses i artikel 16 § 1, är företrädda. När utskottet fattar beslut om bestämmelser i bilagorna till de enhetliga rättsreglerna APTU, skall de medlemsstater som har gjort en invändning i enlighet med artikel 35 § 4 avseende de berörda bestämmelserna eller avgett en förklaring i enlighet med artikel 9 § 1 i de enhetliga rättsreglerna APTU inte ha rösträtt.

§ 3 La Commission d’experts techniques peut, soit valider des normes techniques ou adopter des prescriptions techniques uniformes, soit refuser de les valider ou de les adopter; elle ne peut en aucun cas les modifier.

§ 3 The Committee of Technical Experts may either validate technical standards or adopt uniform technical prescriptions or refuse to validate or adopt them; it may not under any circumstances modify them.

§ 3 Tekniska expertutskottet får dels validera tekniska standarder eller anta enhetliga tekniska föreskrifter, dels vägra att validera eller anta dessa; den får inte under några omständligheter ändra dem.

Article 21 Secrétaire général

Article 21 Secretary General

Artikel 21 Generalsekreteraren

§ 1 Le Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de l’Organisation.

§ 1 The Secretary General shall assume the functions of Secretariat of the Organisation.

§ 1 Generalsekreteraren skall fungera som organisationens sekretariat.

§ 2 Le Secrétaire général est élu par l’Assemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable au maximum deux fois.

§ 2 The Secretary General shall be elected by the General Assembly for a period of three years, renewable twice at most.

§ 2 Generalsekreteraren skall väljas av generalförsamlingen för en tid av tre år, som kan förlängas högst två gånger.

§ 3 Le Secrétaire général doit notamment :

§ 3 The Secretary General must, in particular :

§ 3 Generalsekreteraren skall i synnerhet

a) assumer les fonctions de

dépositaire (article 36);

a) assume the functions of

Depositary (Article 36);

a) vara depositarie (artikel

36),

b)

représenter l'Organisation

vers l’extérieur;

b)

represent the Organisation

externally;

b)

företräda organisationen

utåt,

c)

communiquer les décisions

prises par l’Assemblée générale et par les Commissions aux Etats membres (article 34, § 1; article 35, § 1);

c)

send to Member States the

decisions taken by the General Assembly and by the Committees (Article 34 § 1, Article 35 § 1);

c)

tillställa medlemsstaterna

de beslut som fattas av generalförsamlingen och av utskotten (artikel 34 § 1, artikel 35 § 1),

d)

exécuter les tâches qui lui

sont confiées par les autres organes de l’Organisation;

d)

carry out the duties

entrusted to him by the other organs of the Organisation;

d)

utföra de uppgifter som

organisationens övriga organ anförtror honom,

e) instruire les propositions

des Etats membres tendant

e) examine proposals of the

Member States aiming to

e) bereda medlemsstaternas

förslag som syftar till att

à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts;

modify the Convention, if necessary with the assistance of experts;

ändra fördraget, vid behov med hjälp av sakkunniga,

f)

convoquer l’Assemblée

générale et les Commissions (article 14, § 3; article 16, § 2);

f)

convene the General

Assembly and the other Committees (Article 14 § 3, Article 16 § 2);

f)

sammankalla generalför-

samlingen och utskotten (artikel 14 § 3, artikel 16 § 2),

g)

adresser, en temps opportun,

aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;

g)

send to Member States, in

due time, the documents necessary for the meetings of the various organs;

g)

i god tid tillställa med-

lemsstaterna de handlingar som behövs för de olika organens möten,

h) élaborer le programme de

travail, le projet de budget et le rapport de gestion de l'Organisation et les soumettre pour approbation au Comité administratif (article 25);

h) draw up the work

programme, draft budget and management report of the Organisation and submit them to the Administrative Committee for approval (Article 25);

h) utarbeta organisationens

arbetsprogram, budgetförslag och förvaltningsberättelse och lägga fram dem för administrativa kommittén för godkännande (artikel 25),

i) gérer les finances de

l'Organisation dans le cadre du budget approuvé;

i) manage the financial affairs

of the Organisation within the limits of the approved budget;

i) förvalta organisationens

medel inom ramen för den fastställda budgeten,

j) essayer, à la demande de l’une des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;

j) endeavour, at the request of one of the parties concerned, by using his good offices, to settle disputes between them arising from the interpretation or application of the Convention;

j) på begäran av någon av de

berörda parterna erbjuda sina tjänster för att försöka bilägga tvister mellan dem i fråga om tolkningen eller tillämpningen av fördraget,

k) émettre, à la demande de

toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;

k) give, at the request of all

parties concerned, an opinion on disputes arising from the interpretation or application of the Convention;

k) på begäran av alla berörda

parter avge utlåtande i tvister om tolkningen eller tillämpningen av fördraget,

l) assumer les fonctions qui

lui sont attribuées par le Titre V;

l) assume the functions which

are attributed to him by Title V;

l) fullgöra de uppgifter som

han åläggs enligt avdelning V,

m) recevoir les communications

faites par les Etats membres, les organisations et associations internationales visées à l’article 16, § 5 et par les entreprises (tran-sporteurs, gestionnaires d’infrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les notifier, s’il y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et associations internationales ainsi qu’aux entreprises;

m) receive communications

from the Member States, international organisations and associations referred to in Article 16 § 5, and from the undertakings (carriers, infrastructure managers, etc.) participating in international rail traffic, and notify them, where appropriate, to the other Member States, international organisations and associations as well as undertakings;

m) ta emot meddelanden från

de medlemsstater, internationella organisationer och sammanslutningar som avses i artikel 16 § 5, och från de företag (transportörer, infrastrukturförvaltare, m.m.) som deltar i internationell järnvägstrafik, och i förekommande fall underrätta övriga medlemsstater, internationella organisationer, sammanslutningar och företag om dessa meddelanden,

n)

exercer la direction du

personnel de l’Organisation;

n)

exercise the management of

the staff of the Organisation;

n)

ansvara för ledningen av

organisationens personal,

o) informer, en temps utile,

les Etats membres de toute vacance relative aux postes de l’Organisation;

o) inform the Member States,

in due time, of any vacancy in the posts of the Organisation;

o) i god tid underrätta med-

lemsstaterna om eventuella vakanta tjänster i organisationen,

p) tenir à jour et publier les

listes des lignes visées à l’article 24.

p) maintain and publish the

lists of lines and services referred to in Article 24.

p) fortlöpande föra och

offentliggöra de listor över linjer som avses i artikel 24.

§ 4 Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention.

§ 4 The Secretary General may, on his own initiative, present proposals aiming to modify the Convention.

§ 4 Generalsekreteraren får på eget initiativ lägga fram förslag som syftar till att ändra fördraget.

Article 22 Personnel de l’Organisation

Article 22 Staff of the Organisation

Artikel 22 Organisationens personal

Les droits et les obligations du personnel de l’Organisation sont fixés par le statut du personnel établi par le Comité administratif conformément à l’article 15, § 5, lettre c).

The rights and duties of the staff of the Organisation shall be laid down by the staff regulation established by the Administrative Committee in accordance with Article 15 § 5, letter c).

Rättigheter och skyldigheter för organisationens personal skall fastställas i de tjänsteföreskrifter som administrativa kommittén upprättat i enlighet med artikel 15 § 5 c.

Article 23 Bulletin

Article 23 Bulletin

Artikel 23 Tidskrift

§ 1 L’Organisation édite un bulletin qui contient les communications officielles ainsi que celles nécessaires et utiles en vue de l’application de la Convention.

§ 1 The Organisation shall publish a bulletin which shall contain official communications as well as others necessary or useful with respect to the application of the Convention.

§ 1 Organisationen skall utge en tidskrift som innehåller officiella meddelanden och andra meddelanden som är nödvändiga och användbara för tillämpningen av fördraget.

§ 2 Les communications incombant au Secrétaire général en vertu de la Convention peuvent, le cas échéant, être effectuées sous forme d’une publication dans le bulletin.

§ 2 The communications for which the Secretary General is responsible under the Convention may, if necessary, be made in the form of a publication in the Bulletin.

§ 2 De meddelanden som generalsekreteraren skall utfärda enligt fördraget får vid behov lämnas i form av offentliggöranden i tidskriften.

Article 24 Listes des lignes

Article 24 Lists of lines or services

Artikel 24 Listor över linjer

§ 1 Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées aux articles premiers des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, sur lesquelles s'effectuent des transports, faisant l'objet d'un seul contrat de transport, en sus d'un

§ 1 The maritime and inland waterway services referred to in Article 1 of the CIV Uniform Rules and of the CIM Uniform Rules, on which carriage is performed in addition to carriage by rail subject to a single contract of carriage, shall be

§ 1 De linjer till sjöss eller på inre vattenvägar som avses i artikel 1 i de enhetliga rättsreglerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM, på vilka utförs transporter som är föremål för ett enda transportavtal, utöver transport med järnväg,

transport ferroviaire, sont inscrites sur deux listes :

included in two lists : skall införas på två listor:

a)

la liste des lignes maritimes

et de navigation intérieure CIV,

a)

the CIV list of maritime

and inland waterway services,

a)

CIV-listan över linjer till

sjöss eller på inre vattenvägar.

b) la liste des lignes maritimes

et de navigation intérieure CIM.

b) the CIM list of maritime

and inland waterway services.

b) CIM-listan över linjer till

sjöss eller på inre vattenvägar.

§ 2 Les lignes ferroviaires d'un Etat membre ayant émis une réserve conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIM sont inscrites sur deux listes conformément à cette réserve :

§ 2 The railway lines of a Member State which has lodged a reservation in accordance with Article 1 § 6 of the CIV Uniform Rules or in accordance with Article 1 § 6 of the CIM Uniform Rules shall be included in two lists in accordance with that reservation :

§ 2 Järnvägslinjer i en medlemsstat som har gjort förbehåll i enlighet med artikel 1 § 6 i de enhetliga rättsreglerna CIV eller i enlighet med artikel 1 § 6 i de enhetliga rättsreglerna CIM skall införas i två listor i enlighet med detta förbehåll:

a)

la liste des lignes ferroviaires

CIV,

a)

the CIV list of railway lines,

a)

CIV-listan över järnvägs-

linjer.

b) la liste des lignes

ferroviaires CIM.

b) the CIM list of railway

lines.

b) CIM-listan över järnvägs-

linjer.

§ 3 Les Etats membres adressent au Secrétaire général leurs communications concernant l'inscription ou la radiation de lignes visées aux §§ 1 et 2. Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1, dans la mesure où elles relient des Etats membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces Etats; pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul de ces Etats suffit.

§ 3 Member States shall send to the Secretary General their notifications concerning the inclusion or deletion of lines or services referred to in §§ 1 and 2. In so far as they link Member States, the maritime and inland waterway services referred to in § 1 shall only be included in the lists with the agreement of those States; for the deletion of such a service, notification by one of those States shall suffice.

§ 3 Medlemsstaterna skall meddela generalsekreteraren om de inför eller stryker linjer i de listor som anges i §§ 1 och 2. Om de linjer till sjöss eller på inre vattenvägar som avses i § 1 förbinder medlemsstater skall de införas i listan endast med dessa staters samtycke; vid strykning av en sådan linje är meddelande från en av dessa stater tillräckligt.

§ 4 Le Secrétaire général notifie l'inscription ou la radiation d'une ligne à tous les Etats membres.

§ 4 The Secretary General shall notify all Member States of the inclusion or deletion of a line or a service.

§ 4 Generalsekreteraren skall underrätta alla medlemsstater om införing eller strykning av en linje.

§ 5 Les transports sur les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1 et les transports sur les lignes ferroviaires visées au § 2 sont soumis aux dispositions de la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de l’inscription par le Secrétaire général. Une telle ligne cesse d'être soumise aux dispositions de la Convention à

§ 5 Carriage on the maritime and inland waterway services referred to in § 1 and carriage on the railway lines referred to in § 2 shall be subject to the provisions of the Convention on 17 the expiration of one month running from the date of the notification of their inclusion by the Secretary General. Such a service or line shall cease to be subject to the provisions of the

§ 5 Transporter på de linjer till sjöss eller på inre vattenvägar som avses i § 1 och transporter på de järnvägslinjer som avses i § 2 skall vara underkastade bestämmelserna i fördraget efter en månad räknat från den dag då generalsekreteraren meddelade att linjerna har införts. Fördraget skall inte längre tillämpas på en sådan linje efter tre månader räknat

l'expiration de trois mois à compter de la date de la notification de la radiation par le Secrétaire général, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.

Convention on the expiration of three months running from the date of the notification of the deletion by the Secretary General, save in respect of carriage underway which must be finished.

från den dag då generalsekreteraren meddelade att den har strukits, utom med avseende på pågående transport som måste avslutas.

Titre IV Finances

Title IV Finances

Avdelning IV Finanser

Article 25 Programme de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion

Article 25 Work programme. Budget. Accounts. Management report

Artikel 25 Arbetsprogram. Budget. Redovisning. Förvaltningsberättelse

§ 1 Le programme de travail, le budget et les comptes de l’Organisation couvrent une période de deux années civiles.

§ 1 The work programme, budget and accounts of the Organisation shall cover a period of two calendar years.

§ 1 Organisationens arbetsprogram, budget och redovisning skall omfatta två kalenderår.

§ 2 L’Organisation édite, au moins tous les deux ans, un rapport de gestion.

§ 2 The Organisation shall publish a management report at least every two years.

§ 2 Organisationen skall minst vartannat år utge en förvaltningsberättelse.

§ 3 Le montant des dépenses de l’Organisation est arrêté, pour chaque période budgétaire, par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général.

§ 3 The total amount of expenditure of the Organisation shall be fixed, for each budgetary period, by the Administrative Committee on a proposal by the Secretary General.

§ 3 Beloppen för organisationens utgifter skall för varje räkenskapsår fastställas av administrativa kommittén på förslag av generalsekreteraren.

Article 26 Financement des dépenses

Article 26 Financing the expenditure

Artikel 26 Finansiering av utgifterna

§ 1 Sous réserve des §§ 2 à 4, les dépenses de l'Organisation, non couvertes par d’autres recettes, sont supportées par les Etats membres pour deux cinquièmes sur la base de la clef de répartition des contributions du système des Nations Unies, et pour trois cinquièmes proportionnellement à la longueur totale des infrastructures ferroviaires ainsi que des lignes maritimes et de navigation intérieure inscrites conformément à l'article 24, § 1. Toutefois, les lignes maritimes et de navigation intérieure ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs.

§ 1 Subject to §§ 2 to 4, the expenditure of the Organisation, not covered by other receipts, shall be met by the Member States as to two fifths on the basis of the United Nations system of apportioning contributions, and as to three fifths in proportion to the total length of railway infrastructure as well as of the maritime and inland waterway services included in accordance with Article 24 § 1. However, maritime and inland waterway services shall count only in respect of one-half of the length of their routes.

§ 1 Om inte annat följer av §§ 2–4 skall de av organisationens utgifter som inte täcks av andra intäkter bäras av medlemsstaterna med två femtedelar på grundval av Förenta nationernas system för fördelning av bidrag och med tre femtedelar i förhållande till den totala längden på järnvägsinfrastrukturen och på de linjer till sjöss eller på inre vattenvägar som införts i enlighet med artikel 24 § 1. I fråga om linjer till sjöss eller på inre vattenvägar skall dock endast halva längden räknas.

§ 2 Lorsqu’un Etat membre a émis une réserve conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à l’article premier, § 6 des Règles uniformes CIM, la formule de contribution visée au § 1 s’applique comme suit :

§ 2 When a Member State has lodged a reservation in accordance with Article 1 § 6 of the CIV Uniform Rules or in accordance with Article 1 § 6 of the CIM Uniform Rules, the contribution formula referred to in § 1 shall be applied as follows :

§ 2 När en medlemsstat har gjort ett förbehåll i enlighet med artikel 1 § 6 i de enhetliga rättsreglerna CIV eller i enlighet med artikel 1 § 6 i de enhetliga rättsreglerna CIM skall den fördelningsformel som avses i § 1 tillämpas på följande sätt:

a) au lieu de la longueur totale

des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre n’est prise en compte que la longueur des lignes ferroviaires inscrites conformément à l’article 24, § 2;

a) instead of the total length

of railway infrastructure on the territory of that Member State only the length of railway lines included in accordance with Article 24 § 2 shall be taken into account;

a) I stället för järnvägsinfra-

strukturens totala längd på medlemsstatens territorium skall endast längden på de järnvägslinjer som införts i enlighet med artikel 24 § 2 medräknas.

b)

la part de la contribution

selon le système des Nations Unies est calculée au prorata de la longueur des lignes inscrites conformément à l’article 24, §§ 1 et 2 par rapport à la longueur totale des infrastructures ferro-viaires sur le territoire de cet Etat membre et celle des lignes inscrites conformément à l’article 24, § 1; elle ne peut en aucun cas être inférieure à 0,01 pour cent.

b)

the part of the contribution

according to the United Nations system shall be calculated pro rata as a function of the length of the lines and services included in accordance with Article 24 §§ 1 and 2 in relation to the total length of railway infrastructure on the territory of that Member State plus the length of the services included in accordance with Article 24 § 1, but with a minimum of 0.01 per cent.

b)

Bidragets andel enligt

Förenta nationernas system skall beräknas i proportion till längden på de linjer som införts i enlighet med artikel 24 §§ 1 och 2 i förhållande till järnvägsinfrastrukturens totala längd på medlemsstatens territorium och på de linjer som införts i enlighet med artikel 24 § 1; den får inte i något fall understiga 0,01 procent.

§ 3 Chaque Etat membre supporte au moins 0,25 pour cent et au plus 15 pour cent des contributions.

§ 3 Each Member State shall meet at least 0.25 per cent and at most 15 per cent of the contributions.

§ 3 Varje medlemsstat skall stå för minst 0,25 procent och högst 15 procent av bidragen.

§ 4 Le Comité administratif détermine les attributions de l’Organisation qui concernent :

§ 4 The Administrative Committee shall determine the attributions of the Organisation concerning

§ 4 Administrativa kommittén skall fastställa de av organisationens befogenheter som rör

a)

tous les Etats membres d’une

manière égale et les dépenses qui sont supportées par tous les Etats membres selon la formule visée au § 1;

a)

all the Member States equally

and the expenditure which shall be met by all Member States according to the formula referred to in § 1,

a)

alla medlemsstaterna lika

och de utgifter som skall bäras av alla medlemsstaterna enligt den formel som avses i § 1,

b)

seulement quelques-uns des

Etats membres et les dépenses qui sont supportées par ces Etats membres selon la même formule.

b)

only some of the Member

States and the expenditure which shall be met by those Member States according to the same formula.

b)

endast en del av medlems-

staterna och de utgifter som skall bäras av dessa medlemsstater enligt samma formel.

Le § 3 s’applique par analogie. Ces dispositions ne portent pas atteinte à l’article 4, § 3.

§ 3 shall apply mutatis mutandis. These provisions shall not affect Article 4 § 3.

§ 3 skall också tillämpas här. Dessa bestämmelser skall inte påverka tillämpningen av artikel 4 § 3.

§ 5 Les contributions des Etats membres aux dépenses de l’Organisation sont dues, sous forme d'avance de trésorerie payable en deux acomptes au plus tard jusqu’au 31 octobre de chacune des deux années que couvre le budget. L'avance de trésorerie est fixée sur la base des contributions des deux années précédentes définitivement dues.

§ 5 The contributions of the Member States to the expenditure of the Organisation shall be due in the form of a treasury advance payable in two instalments at the latest by the 31 October of each of the two years covered by the budget. The treasury advance shall be fixed on the basis of the definitive contributions for the two preceding years.

§ 5 Medlemsstaternas bidrag till organisationens utgifter skall betalas i form av ett förskott, som kan delas upp på två delbetalningar, senast den 31 oktober vart och ett av de två år som omfattas av budgeten. Förskottet skall fastställas på grundval av de slutliga bidragen för de två föregående åren.

§ 6 Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes, le Secrétaire général communique le montant définitif de la contribution des deux années civiles écoulées ainsi que le montant pour l'avance de trésorerie pour les deux années civiles à venir.

§ 6 When sending the management report and statement of accounts to the Member States, the Secretary General shall notify the definitive amount of the contribution for the two previous calendar years as well as the amount of the treasury advance in respect of the two calendar years to come.

§ 6 När generalsekreteraren sänder förvaltningsberättelsen och redovisningen till medlemsstaterna, skall han underrätta dem om det slutliga bidragsbeloppet för de två föregående kalenderåren och beloppet på det förskott som skall betalas för de två följande kalenderåren.

§ 7 Après le 31 décembre de l’année de la communication du Secrétaire général conformément au § 6, les sommes dues pour les deux années civiles écoulées portent intérêt à raison de cinq pour cent l'an. Si, un an après cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation de paiement. A l'expiration d'un délai supplémentaire de deux ans, l'Assemblée générale examine si l'attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas échéant, la date d'effet.

§ 7 After the 31 December of the year the notification is made by the Secretary General in accordance with § 6, the amounts due for the last two calendar years shall bear interest at the rate of five per cent per annum. If, one year after that date, a Member State has not paid its contribution, its right to vote shall be suspended until it has fulfilled its obligation to pay. On expiry of a further period of two years, the General Assembly shall consider whether the attitude of that State should be regarded as a tacit denunciation of the Convention and, where necessary, shall determine the effective date thereof.

§ 7 Efter den 31 december det år då generalsekreteraren underrättade medlemsstaterna i enlighet med § 6 skall ränta utgå med fem procent per år på obetalda belopp för de senaste två kalenderåren. Om en medlemsstat ett år efter den dagen inte har betalat sitt bidrag, skall den vara utan rösträtt till dess att den har uppfyllt sin betalningsskyldighet. Efter ytterligare två år skall generalförsamlingen pröva om denna stats beteende skall betraktas som en tyst uppsägning av fördraget och i förekommande fall fastställa den dag då uppsägningen blir gällande.

§ 8 Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation en vertu du § 7 ou de l'article 41 ainsi que dans les cas de suspension du droit de

§ 8 Contributions overdue shall remain payable in the cases of denunciation pursuant to § 7 or Article 41, and in cases of suspension of the right to vote

§ 8 Betalningsskyldigheten för förfallna bidrag skall kvarstå även i fall av uppsägning enligt § 7 eller artikel 41 och i fall då rösträtten inte får utövas enligt

vote visé à l’article 40, § 4, lettre b).

referred to in Article 40 § 4, letter b).

artikel 40 § 4 b.

§ 9 Les montants non recouvrés sont couverts par des ressources de l’Organisation.

§ 9 Sums not recovered shall be made good out of the resources of the Organisation.

§ 9 De belopp som inte har betalats skall om möjligt täckas med organisationens medel.

§ 10 L'Etat membre qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur.

§ 10 A Member State which has denounced the Convention may become a Member State again by accession, provided that it has paid the sums which it owes.

§ 10 En medlemsstat som har sagt upp fördraget kan genom anslutning på nytt bli medlemsstat, förutsatt att staten har betalat de belopp som den är skyldig.

§ 11 L'Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à l'article 21, § 3, lettres j) à l). Dans les cas prévus à l'article 21, § 3, lettres j) et k), cette rémunération est fixée par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général; dans le cas prévu à l'article 21, § 3, lettre l), l'article 31, § 3 est applicable.

§ 11 A charge shall be made by the Organisation to cover the special expenses arising from activities provided for in Article 21 § 3, letters j) to l). In the cases provided for in Article 21 § 3, letters j) and k), that charge shall be determined by the Administrative Committee on the basis of a proposal by the Secretary General. In the case provided for in Article 21 § 3, letter l), Article 31 § 3 shall apply.

§ 11 Organisationen skall uppbära ersättning för att täcka de särskilda kostnader som är förenade med de verksamheter som avses i artikel 21 § 3 j–l. I de fall som avses i artikel 21 § 3 j och k skall ersättningen bestämmas av administrativa kommittén på förslag av generalsekreteraren; i det fall som avses i artikel 21 § 3 l skall artikel 31 § 3 tillämpas.

Article 27 Vérification des comptes

Article 27 Auditing of accounts

Artikel 27 Granskning av organisationens räkenskaper

§ 1 Sauf décision contraire de l’Assemblée générale prise en vertu de l’article 14, § 2, lettre k), la vérification des comptes est effectuée par l'Etat de siège selon les règles du présent article et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec le règlement concernant les finances et la comptabilité de l'Organisation (article 15, § 5, lettre e)).

§ 1 In the absence of a contrary decision by the General Assembly pursuant to article 14 § 2, letter k), the auditing of accounts shall be carried out by the Headquarters State, according to the rules laid down in this Article and, subject to any special directives of the Administrative Committee, in conformity with the Financial and Accounting Regulation of the Organisation (Article 15 § 5, letter e)).

§ 1 Om inte annat beslutats av generalförsamlingen enligt artikel 14 § 2 k, skall granskningen av räkenskaperna utföras av den stat där organisationen har sitt säte, enligt de regler som anges i den här artikeln och, om inte annat följer av eventuella särskilda riktlinjer från administrativa kommittén, i enlighet med reglementet om organisationens finanser och bokföring (artikel 15 § 5 e).

§ 2 Le Vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer :

§ 2 The Auditor shall audit the accounts of the Organisation, including all the trust funds and special accounts, as he considers necessary in order to ensure :

§ 2 Revisorn skall granska organisationens räkenskaper, inbegripet alla förvaltade penningmedel och särskilda konton, på det sätt han anser nödvändigt för att försäkra sig om att

a)

que les états financiers sont

conformes aux livres et écritures de l'Organisation;

a)

that the financial statements

are in conformity with the ledgers and accounts of the Organisation;

a)

bokslutet stämmer öve-

rens med organisationens bokföring och verifikat,

b)

que les opérations

financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation;

b)

that the financial transactions

which the statements account for have been carried out in conformity with the rules and regulations, budgetary provisions and other directives of the Organisation;

b)

de transaktioner som

upptas i redovisningen har ägt rum i enlighet med organisationens regler och föreskrifter samt budgetbestämmelser och övriga riktlinjer,

c) que les valeurs et le

numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires, soit effectivement comptés;

c) that effects and cash held at

banks or in the cash box have either been audited by reference to certificates received directly from the depositaries, or actually counted;

c) värdepapper och kontanta

medel deponerade i bank eller i kassan antingen har fastställts med ledning av certifikat som erhållits direkt från organisationens bank eller har räknats,

d) que les contrôles intérieurs,

y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;

d) that the internal checks,

including the internal audit of the accounts, are adequate;

d) de interna kontrollerna,

inbegripet den interna granskningen av bokföringen, är korrekt genomförda,

e)

que tous les éléments de

l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.

e)

that all assets and liabilities as

well as all surpluses and deficits have been posted according to procedures that he considers satisfactory.

e)

alla tillgångsposter och

skuldposter samt alla överskott och underskott har redovisats i enlighet med normer som han betraktar som gängse bokföringsnormer.

§ 3 Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.

§ 3 The Auditor shall have unrestricted access, at any time, to all ledgers, accounts, accounting documents and other information which he considers needful.

§ 3 Revisorn skall när som helst ha fri tillgång till all bokföring och alla handlingar, verifikat och andra uppgifter som behövs.

§ 4 Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne :

§ 4 In his report on the financial transactions, the Auditor shall mention:

§ 4 I sin revisionsberättelse skall revisorn ange följande:

a)

la nature et l'étendue de la

vérification à laquelle il a procédé;

a)

the nature and extent of

the audit which he has carried out;

a)

Arten och omfattningen

av den granskning som han har företagit.

b) les éléments qui ont un lien

avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant :

b) factors connected with the

completeness or correctness of the accounts, including as appropriate :

b) Faktorer som rör bok-

föringens fullständighet eller noggrannhet, vari vid behov inkluderas

1.

les informations nécessaires à

l'interprétation et à l'appréciation correctes des comptes;

1.

information necessary for

the correct interpretation and assessment of the accounts;

1.

de uppgifter som behövs

för en korrekt tolkning och bedömning av bokföringen,

2.

toute somme qui aurait dû

être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;

2.

any sum which ought to

have been collected but which has not been passed to account;

2.

alla belopp som borde ha

intäktsförts men som inte har tagits upp,

3.

toute somme qui a fait

l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;

3.

any sum which has been

the subject of a regular or conditional expenditure commitment and which has not been posted or which has not been taken into account in the financial statements;

3.

alla belopp som det åligger

organisationen att betala direkt eller under vissa villkor men som inte kostnadsförts eller beaktats i redovisningen,

4. les dépenses à l'appui

desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes;

4. expenditure in support of

which no sufficient vouchers have been produced;

4. de utgifter som inte redo-

visats genom fullgoda verifikat,

5. la tenue des livres de comptes

en bonne et due forme; il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s'écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués;

5. whether or not ledgers have

been kept in good and due form; it is necessary to note cases where the material presentation of the financial statements diverges from accounting principles generally recognised and invariably applied;

5. en anmärkning om att

räkenskaperna förts i god vederbörlig ordning; det är lämpligt att nämna de punkter där redovisningen avviker från allmänt erkända och gängse bokföringsprinciper,

c)

les autres questions sur

lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par exemple :

c)

other matters to which the

attention of the Administrative Committee should be drawn, for example:

c)

De övriga frågor angående

vilka det är lämpligt att påkalla administrativa kommitténs uppmärksamhet, till exempel

1.

les cas de fraude ou de

présomption de fraude;

1. cases of fraud or presumption of fraud;

1.

fall av bedrägeri eller miss-

tanke om bedrägeri,

2.

le gaspillage ou l'utilisation

irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);

2.

wastage or irregular use of

funds or other assets of the Organisation (even when the accounts relating to the transaction carried out were in order);

2.

slöseri eller otillåten an-

vändning av organisationens penningmedel eller andra tillgångar (även när räkenskaperna avseende sådana transaktioner är förda på ett korrekt sätt),

3.

les dépenses risquant

d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation;

3.

expenditure which could

subsequently lead to considerable costs for the Organisation;

3.

utgifter som riskerar att

senare medföra avsevärda kostnader för organisationen,

4.

tout vice, général ou

particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;

4. any defects, general or particular, in the system of checking receipts and expenses or supplies and equipment;

4.

varje allmän eller särskild

brist i kontrollsystemet för intäkter och utgifter eller förrådsartiklar och utrustning,

5. les dépenses non conformes

aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;

5. expenditure not in conformity with the intentions of the Administrative Committee, taking account of transfers duly authorised within the

5. utgifter som inte följer

administrativa kommitténs intentioner, med beaktande av tillåtna överföringar inom ramen för budgeten,

draft budget;

6. les dépassements de crédits,

compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;

6. overstepping of appropriations, taking account of changes resulting from transfers duly authorised within the draft budget;

6. anslagsöverskridanden,

med beaktande av de ändringar som följer av tillåtna överföringar inom ramen för budgeten,

7. les dépenses non conformes

aux autorisations qui les régissent;

7. expenditure not in conformity with the authorisations which govern it;

7. utgifter som inte har stöd

i förefintliga bemyndiganden,

d)

l'exactitude ou l'inexactitude

des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres. En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'une période budgétaire antérieure et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent être faites au cours d'une période budgétaire ultérieure et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.

d)

the correctness or

incorrectness of the accounts relating to supplies and equipment, established from the inventory and the examination of the ledgers. In addition, the report may mention transactions which have been posted in the course of an earlier budgetary period and about which new information has been obtained or transactions which are to be carried out in the course of a later financial period and about which it seems desirable to inform the Administrative Committee in advance.

d)

Huruvida bokföringen av

förrådsartiklar och utrustning är korrekt eller inkorrekt, vilket fastställts efter inventariebokföring och granskning av redovisningen. I revisionsberättelsen kan dessutom hänvisas till transaktioner som har bokförts under ett tidigare räkenskapsår och för vilka nya uppgifter har erhållits eller till transaktioner som skall ske under ett senare räkenskapsår och om vilka det förefaller önskvärt att administrativa kommittén underrättas på förhand.

§ 5 Le Vérificateur communique au Comité administratif et au Secrétaire général les constatations faites lors de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du Secrétaire général.

§ 5 The Auditor shall inform the Administrative Committee and the Secretary General of the findings of the audit. He may, in addition, submit any comments that he considers appropriate about the financial report of the Secretary General.

§ 5 Revisorn skall underrätta administrativa kommittén och generaldirektören om vad som fastställts i samband med revisionen. Han kan dessutom göra de anmärkningar som han anser lämpliga vad avser generaldirektörens ekonomiska rapport.

Titre V Arbitrage

Title V Arbitration

Avdelning V Skiljedom

Article 28 Compétence

Article 28 Competence

Artikel 28 Behörighet

§ 1 Les litiges entre Etats membres, nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et l'Organisation, nés de l'interprétation ou de l'application du Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande d'une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

§ 1 Disputes between Member States arising from the interpretation or application of the Convention, as well as disputes between Member States and the Organisation arising from the interpretation or application of the Protocol on Privileges and Immunities may, at the request of one of the parties, be referred to an Arbitration Tribunal. The parties shall freely determine the composition of the Arbitration Tribunal and the arbitration procedure.

§ 1 Tvister mellan medlemsstater om fördragets tolkning eller tillämpning samt tvister mellan medlemsstater och organisationen om tolkningen eller tillämpningen av protokollet om privilegier och immunitet kan på begäran av endera parten underställas en skiljenämnd. Parterna skall fritt bestämma skiljenämndens sammansättning och förfarandet inför nämnden.

§ 2 Les autres litiges nés de l’interprétation ou de l'application de la Convention et des autres conventions élaborées par l’Organisation conformément à l’article 2, § 2, s'ils n'ont pas été réglés à l'amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 29 à 32 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

§ 2 Other disputes arising from the interpretation or application of the Convention and of other conventions elaborated by the Organisation in accordance with Article 2 § 2, if not settled amicably or brought before the ordinary courts or tribunals may, by agreement between the parties concerned, be referred to an Arbitration Tribunal. Articles 29 to 32 shall apply to the composition of the Arbitration Tribunal and the arbitration procedure.

§ 2 Andra tvister om tolkningen eller tillämpningen av fördraget och övriga konventioner som utarbetats av organisationen i enlighet med artikel 2 § 2 kan, om de inte görs upp i godo eller anhängiggörs vid allmän domstol, genom överenskommelse mellan de berörda parterna underställas en skiljenämnd. Artiklarna 29–32 skall tillämpas på skiljenämndens sammansättning och förfarandet inför nämnden.

§ 3 Chaque Etat peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des §§ 1 et 2.

§ 3 Any State may, at the time of its application for accession to the Convention, reserve the right not to apply all or part of the provisions of §§ 1 and 2.

§ 3 När en stat gör en framställan om anslutning till fördraget får den förbehålla sig rätten att helt eller delvis underlåta att tillämpa bestämmelserna i §§ 1 och 2.

§ 4 L’Etat qui a émis une réserve en vertu du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.

§ 4 A State which has made a reservation pursuant to § 3 may withdraw it at any time by informing the Depositary. This withdrawal shall take effect one month after the date on which the Depositary notifies it to the Member States.

§ 4 En stat som har gjort förbehåll enligt § 3 kan när som helst återkalla detta genom meddelande till depositarien. Detta återkallande blir gällande en månad efter den dag då depositarien underrättar staterna om det.

Article 29 Compromis. Greffe

Article 29 Agreement to refer to arbitration. Registrar

Artikel 29 Skiljeavtal. Registrator

Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier :

The Parties shall conclude an agreement to refer to arbitration, which shall, in particular, specify:

Parterna skall sluta ett skiljeavtal, i vilket särskilt anges

a)

l'objet du différend,

a)

the subject matter of the

dispute;

a)

tvisteföremålet,

b) la composition du tribunal

et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres,

b) the composition of the

Tribunal and the period agreed for nomination of the arbitrator or arbitrators;

b) skiljenämndens

sammansättning och den tid inom vilken skiljeman eller skiljemän skall utses,

c) le lieu convenu comme

siège du tribunal.

c) the place where it is agreed

that the Tribunal is to sit.

c) den plats där skiljenämnden

skall anses ha sitt säte.

Le compromis doit être communiqué au Secrétaire général qui assume les fonctions de greffe.

The agreement to refer to arbitration must be communicated to the Secretary General who shall act as Registrar.

Skiljeavtalet skall överlämnas till generalsekreteraren, som skall fungera som registrator.

Article 30 Arbitres

Article 30 Arbitrators

Artikel 30 Skiljemän

§ 1 Une liste d'arbitres est établie et tenue à jour par le Secrétaire général. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste d'arbitres deux de ses ressortissants.

§ 1 A panel of arbitrators shall be established and kept up to date by the Secretary General. Each Member State may nominate two of its nationals to the panel of arbitrators.

§ 1 Generalsekreteraren skall upprätta en förteckning över skiljemän och hålla den aktuell. Varje medlemsstat får låta föra in två av sina medborgare i förteckningen.

§ 2 Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis. Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent d'un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, qui préside le tribunal arbitral. En cas de désaccord entre les parties sur la

§ 2 The Arbitration Tribunal shall be composed of one, three or five arbitrators in accordance with the agreement to refer to arbitration. The arbitrators shall be selected from persons who are on the panel referred to in §

1. Nevertheless, if the agreement to refer to arbitration provides for five arbitrators, each of the parties may select one arbitrator who is not on the panel. If the agreement to refer to arbitration provides for a sole arbitrator, he shall be selected by mutual agreement between the parties. If the agreement to refer to arbitration provides for three or five arbitrators, each party shall select one or two arbitrators as the case may be; these, by

§ 2 En skiljenämnd skall bestå av en, tre eller fem skiljemän, enligt skiljeavtalet. Skiljemännen skall väljas bland de personer som finns upptagna i den förteckning som avses i § 1. Om enligt skiljeavtalet fem skiljemän skall utses, får dock vardera parten välja en skiljeman som inte är upptagen i förteckningen. Om skiljenämnden enligt skiljeavtalet skall bestå av en enda skiljeman, skall denne utses genom överenskommelse mellan parterna. Om skiljenämnden enligt skiljeavtalet skall bestå av tre eller fem skiljemän, skall vardera parten utse en respektive två skiljemän; dessa skall gemensamt utse den tredje eller femte

désignation de l'arbitre unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième arbitre, cette désignation est faite par le Secrétaire général.

mutual agreement, shall appoint the third or fifth arbitrator, who shall be President of the Arbitration Tribunal. If the parties cannot agree on the selection of a sole arbitrator, or the selected arbitrators cannot agree on the appointment of a third or fifth arbitrator, the appointment shall be made by the Secretary General.

skiljemannen, som skall vara ordförande i nämnden. Om parterna inte kan enas om valet av den som ensam skall vara skiljeman eller om de av parterna utsedda skiljemännen inte kan enas om valet av den tredje eller femte skiljemannen, skall denne utses av generalsekreteraren.

§ 3 L'arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d'une nationalité autre que celle des parties, à moins que celles-ci ne soient de même nationalité.

§ 3 The sole arbitrator, or the third or fifth arbitrator, must be of a nationality other than that of either party, unless both are of the same nationality.

§ 3 En ensam skiljeman och den tredje eller femte skiljemannen skall vara av annan nationalitet än parterna, såvida inte dessa är av samma nationalitet.

§ 4 L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.

§ 4 The intervention of a third party in the dispute shall not affect the composition of the Arbitration Tribunal.

§ 4 En tredje parts inträde i tvisten skall inte inverka på skiljenämndens sammansättning.

Article 31 Procédure. Frais

Article 31 Procedure. Costs

Artikel 31 Förfarande. Kostnader

§ 1 Le tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après :

§ 1 The Arbitration Tribunal shall decide the procedure to be followed having regard in particular to the following provisions:

§ 1 Skiljenämnden skall besluta vilket förfarande som skall följas, varvid särskilt följande föreskrifter skall beaktas:

a)

il instruit et juge les causes

d'après les éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci;

a)

it shall enquire into and

determine cases on the basis of the evidence submitted by the parties, but will not be bound by their interpretations when it is called upon to decide a question of law;

a)

Nämnden skall utreda och

bedöma tvistefrågan på grundval av de uppgifter som parterna har tillhandahållit utan att vara bunden av parternas tolkning när den skall avgöra rättsfrågor.

b) il ne peut accorder plus ou

autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;

b) it may not award more than

the claimant has claimed, nor anything of a different nature, nor may it award less than the defendant has acknowledged as due;

b) Den får inte tillerkänna

käranden mer eller annat än vad denne har yrkat och inte mindre än vad svaranden har medgivit.

c) la sentence arbitrale, dûment

motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par le Secrétaire général;

c) the arbitration award,

setting forth the reasons for the decision, shall be drawn up by the Arbitration Tribunal and notified to the parties by the Secretary General;

c) Skiljedomen skall avfattas

med vederbörliga domskäl av skiljenämnden och delges parterna av generalsekreteraren.

d) sauf disposition contraire

de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d'accord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive.

d) save where the mandatory

provisions of the law of the place where the Arbitration Tribunal is sitting otherwise provide and subject to contrary agreement by the parties, the arbitration award shall be final.

d) Om inte annat följer av

tvingande rättsregler i den stat där skiljenämnden har sitt säte eller av överenskommelse mellan parterna, får talan inte föras mot skiljedomen.

§ 2 Les honoraires des arbitres sont fixés par le Secrétaire général.

§ 2 The fees of the arbitrators shall be determined by the Secretary General.

§ 2 Skiljemännens arvoden skall fastställas av generalsekreteraren.

§ 3 La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi que celle des honoraires des arbitres.

§ 3 The Tribunal shall determine in its award the amount of costs and expenses and shall decide how they and the fees of the arbitrators are to be apportioned between the parties.

§ 3 I skiljedomen skall anges kostnaderna för förfarandet samt hur dessa och arvodena till skiljemännen skall fördelas mellan parterna.

Article 32 Prescription. Force exécutoire

Article 32 Limitation. Enforcement

Artikel 32 Preskription. Verkställighet

§ 1 La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à l'interruption de la prescription, le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable pour l'introduction de l'action devant le juge ordinaire.

§ 1 The commencement of arbitration proceedings shall have the same effect, as regards the interruption of periods of limitation, as that attributed by the applicable provisions of substantive law to the institution of an action in the ordinary courts or tribunals.

§ 1 Att ett skiljeförfarande inleds skall i fråga om avbrytande av preskription ha samma verkan som den som enligt tillämplig materiell rätt följer av att talan väcks vid allmän domstol.

§ 2 La sentence du tribunal arbitral acquiert force exécutoire dans chacun des Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.

§ 2 The Arbitration Tribunal's award shall become enforceable in each of the Member States on completion of the formalities required in the State where enforcement is to take place. The merits of the case shall not be subject to review.

§ 2 En skiljedom skall vara verkställbar i alla medlemsstater så snart de formföreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där domen skall verkställas. Ingen ny prövning av själva saken får göras.

Titre VI Modification de la Convention

Title VI Modification of the Convention

Avdelning VI Ändring av fördraget

Article 33 Compétence

Article 33 Competence

Artikel 33 Behörighet

§ 1 Le Secrétaire général porte immédiatement à la connaissance des Etats membres les propositions tendant à modifier la Convention qui lui ont été adressées par les Etats membres ou qu’il a lui-même élaborées.

§ 1 The Secretary General shall immediately bring to the notice of the Member States proposals aiming to modify the Convention, which have been sent to him by the Member States or which he has prepared himself.

§ 1 Generalsekreteraren skall omedelbart underrätta medlemsstaterna om förslag som syftar till ändring av fördraget och som medlemsstaterna har översänt till honom eller som han själv har utarbetat.

§ 2 L’Assemblée générale décide des propositions tendant à modifier la Convention pour autant que les §§ 4 à 6 ne prévoient pas une autre compétence.

§ 2 The General Assembly shall take decisions about proposals aiming to modify the Convention in so far as §§ 4 to 6 do not provide for another competence.

§ 2 Generalförsamlingen skall besluta om förslag som syftar till ändring av fördraget såvitt ingen annan behörighet anges i §§ 4–6.

§ 3 Saisie d'une proposition de modification, l'Assemblée générale peut décider, à la majorité, prévue à l'article 14, § 6, qu'une telle proposition présente un caractère d'étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions des Appendices à la Convention. Dans ce cas ainsi que dans les cas visés aux §§ 4 à 6, deuxièmes phrases, l'Assemblée générale est également habilitée à décider de la modification de cette ou de ces dispositions des Appendices.

§ 3 When seized of a modification proposal the General Assembly may decide, by the majority provided for under Article 14 § 6, that such proposal is closely linked with one or more provisions of the Appendices to the Convention. In that case as well as in the cases referred to in §§ 4 to 6, second sentences, the General Assembly is also empowered to take decisions about the modification of such provision or provisions of the Appendices.

§ 3 När generalförsamlingen behandlar ett ändringsförslag, kan den med den majoritet som anges i artikel 14 § 6 besluta att förslaget har nära anknytning till en eller flera bestämmelser i bihangen till fördraget. I ett sådant fall får generalförsamlingen liksom i de fall som avses i §§ 4–6 andra meningen besluta om ändring också av denna eller dessa bestämmelser i bihangen.

§ 4 Sous réserve des décisions de l'Assemblée générale prises selon le § 3, première phrase, la Commission de révision décide des propositions tendant à modifier les

§ 4 Subject to decisions taken by the General Assembly in accordance with § 3, first sentence, the Revision Committee shall take decisions about proposals aiming to modify :

§ 4 Utom i de fall då generalförsamlingen har beslutat i enlighet med § 3 första meningen skall revisionsutskottet besluta om förslag som syftar till ändring av

a)

articles 9 et 27, §§ 2 à 5;

a)

Articles 9 and 27 §§ 2 to 5;

a)

artikel 9 och artikel 27 §§ 2–

5,

b)

Règles uniformes CIV, à

l’exception des articles 1er, 2, 5, 6, 16, 26 à 39, 41 à 53 et 56 à 60;

b)

the CIV Uniform Rules

except Articles 1, 2, 5, 6, 16, 26 to 39, 41 to 53 and 56 to 60;

b)

de enhetliga rättsreglerna

CIV, utom artiklarna 1, 2, 5, 6, 16, 26–39, 41–53 och 56–60,

c) Règles uniformes CIM, à

l’exception des articles 1er, 5, 6, §§ 1 et 2, des articles 8,

c) the CIM Uniform Rules

except Articles 1, 5, 6 §§ 1 and 2, Articles 8, 12, 13 § 2,

c) de enhetliga rättsreglerna

CIM, utom artiklarna 1 och 5, artikel 6 §§ 1 och 2,

12, 13, § 2, des articles 14, 15, §§ 2 et 3, de l’article 19, §§ 6 et 7, ainsi que des articles 23 à 27, 30 à 33, 36 à 41 et 44 à 48;

Articles 14, 15 §§ 2 and 3, Article 19 §§ 6 and 7 and Articles 23 to 27, 30 to 33, 36 to 41 and 44 to 48;

artiklarna 8 och 12, artikel 13 § 2, artikel 14, artikel 15 §§ 2 och 3, artikel 19 §§ 6 och 7 och artiklarna 23– 27, 30–33, 36–41 och 44–48,

d) Règles uniformes CUV, à

l’exception des articles 1er, 4, 5 et 7 à 12;

d) the CUV Uniform Rules

except Articles 1, 4, 5 and 7 to 12;

d) de enhetliga rättsreglerna

CUV, utom artiklarna 1, 4, 5 och 7–12,

e)

Règles uniformes CUI, à

l’exception des articles 1er, 2, 4, 8 à 15, 17 à 19, 21, 23 à 25;

e)

the CUI Uniform Rules

except Articles 1, 2, 4, 8 to 15, 17 to 19, 21, 23 to 25;

e)

de enhetliga rättsreglerna

CUI, utom artiklarna 1, 2, 4, 8–15, 17–19, 21, 23–25,

f)

Règles uniformes APTU, à

l’exception des articles 1er, 3 et 9 à 11 ainsi que des Annexes de ces Règles uniformes;

f)

the APTU Uniform Rules

except Articles 1, 3 and 9 to 11 and the Annexes of these Uniform Rules;

f)

de enhetliga rättsreglerna

APTU, utom artiklarna 1, 3 och 9–11 samt bilagorna till dessa enhetliga rättsregler,

g) Règles uniformes ATMF, à

l’exception des articles 1er, 3 et 9. Lorsque des propositions de modification sont soumises à la Commission de révision conformément aux lettres a) à g), un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à l’Assemblée générale pour décision.

g) the ATMF Uniform Rules

except Articles 1, 3 and 9.

When modification proposals are submitted to the Revision Committee in accordance with letters a) to g), one-third of the States represented on the Committee may require these proposals to be submitted to the General Assembly for decision.

g) de enhetliga rättsreglerna

ATMF, utom artiklarna 1, 3 och 9. När ändringsförslagen läggs fram för revisionsutskottet i enlighet med a–g, kan en tredjedel av de stater som är företrädda i utskottet kräva att förslagen skall underställas generalförsamlingen för beslut.

§ 5 La Commission d'experts du RID décide des propositions tendant à modifier le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission d’experts du RID, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soientsoumises à l’Assemblée générale pour décision.

§ 5 The RID Expert Committee shall take decisions about proposals aiming to modify the provisions of the Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID). When such proposals are submitted to the RID Expert Committee, onethird of the States represented on the Committee may require these proposals to be submitted to the General Assembly for decision.

§ 5 Fackutskottet RID skall besluta om förslag som syftar till ändring av reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID). När sådana förslag läggs fram för fackutskottet RID kan en tredjedel av de stater som är företrädda i utskottet kräva att förslagen skall underställas generalförsamlingen för beslut.

§ 6 La Commission d’experts techniques décide des propositions tendant à modifier les Annexes des Règles uniformes APTU. Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission d’experts techniques, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à

§ 6 The Committee of Technical Experts shall decide on proposals aiming to modify the Annexes to the APTU Uniform Rules. When such proposals are submitted to the Committee of Technical Experts, one-third of the States represented on the Committee may require these proposals to be submitted to the

§ 6 Tekniska expertutskottet skall besluta i fråga om förslag som syftar till ändring av bilagorna till de enhetliga rättsreglerna APTU. När sådana förslag läggs fram för tekniska expertutskottet, kan en tredjedel av de stater som är företrädda i utskottet kräva att förslagen skall underställas

l’Assemblée générale pour décision.

General Assembly for decision. generalförsamlingen för beslut.

Article 34 Décisions de l’Assemblée générale

Article 34 Decisions of the General Assembly

Artikel 34 Beslut av generalförsamlingen

§ 1 Les modifications de la Convention décidées par l’Assemblée générale sont notifiées par le Secrétaire général aux Etats membres.

§ 1 Modifications of the Convention decided upon by the General Assembly shall be notified to the Member States by the Secretary General.

§ 1 Generalsekreteraren skall underrätta medlemsstaterna om ändringar av fördraget som har beslutats av generalförsamlingen.

§ 2 Les modifications de la Convention proprement dite, décidées par l’Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois après leur approbation par les deux tiers des Etats membres, pour tous les Etats membres à l’exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’approuvent pas lesdites modifications.

§ 2 Modifications of the Convention itself, decided upon by the General Assembly, shall enter into force for all Member States twelve months after their approval by two-thirds of the Member States with the exception of those which, before the entry into force, have made a declaration in terms that they do not approve such modifications.

§ 2 Ändringar av grundfördraget som har beslutats av generalförsamlingen skall träda i kraft för alla medlemsstater tolv månader efter att de har godkänts av två tredjedelar av medlemsstaterna, utom för de medlemsstater som före ikraftträdandet har avgett en förklaring att de inte godkänner ändringarna.

§ 3 Les modifications des Appendices à la Convention, décidées par l’Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois après leur approbation par la moitié des Etats n’ayant pas fait une déclaration conformément à l’article 42, § 1, première phrase, pour tous les Etats membres à l’exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’approuvent pas lesdites modifications et de ceux qui ont fait une déclaration conformément à l’article 42, § 1, première phrase.

§ 3 Modifications of the Appendices to the Convention, decided upon by the General Assembly, shall enter into force for all Member States twelve months after their approval by half of the Member States which have not made a declaration pursuant to Article 42 § 1, first sentence, with the exception of those which, before the entry into force, have made a declaration in terms that they do not approve such modifications and with the exception of those which have made a declaration pursuant to Article 42 § 1, first sentence.

§ 3 Ändringar av bihangen till fördraget som har beslutats av generalförsamlingen skall träda i kraft för alla medlemsstater tolv månader efter att de har godkänts av hälften av de stater som inte har avgett en förklaring i enlighet med artikel 42 § 1 första meningen, utom för de medlemsstater som före ikraftträdandet har avgett en förklaring att de inte godkänner ändringarna och de medlemsstater som har avgett en förklaring i enlighet med artikel 42 § 1 första meningen.

§ 4 Les Etats membres adressent, au Secrétaire général, leurs notifications concernant l’approbation des modifications de la Convention décidées par l’Assemblée générale ainsi que leurs déclarations aux termes desquelles ils n’approuvent pas ces modifications. Le Secrétaire général en informe les autres Etats membres.

§ 4 The Member States shall address their notifications concerning the approval of modifications of the Convention decided upon by the General Assembly as well as their declarations in terms that they do not approve such modifications, to the Secretary General. The Secretary General shall give notice of them to the other Member States.

§ 4 Medlemsstaterna skall tillställa generalsekreteraren såväl meddelanden om att de godkänner ändringar av fördraget som har beslutats av generalförsamlingen som förklaringar om att de inte godkänner dessa ändringar. Generalsekreteraren skall underrätta övriga medlemsstater om detta.

§ 5 Le délai visé aux §§ 2 et 3 court à compter du jour de la notification du Secrétaire général que les conditions pour l’entrée en vigueur des modifications sont remplies.

§ 5 The period referred to in §§ 2 and 3 shall run from the day of the notification by the Secretary General that the conditions for the entry into force of the modifications are fulfilled.

§ 5 Den tidsfrist som avses i §§ 2 och 3 skall löpa från och med den dag då generalsekreteraren meddelat att villkoren för ändringarnas ikraftträdande uppfyllts.

§ 6 L’Assemblée générale peut spécifier, au moment de l’adoption d’une modification que celle-ci est d’une portée telle que tout Etat membre qui aura fait une déclaration visée au § 2 ou au § 3 et qui n’aura pas approuvé la modification dans le délai de dix-huit mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être Etat membre de l’Organisation.

§ 6 The General Assembly may specify, at the time of adoption of a modification, that it is such that any Member State which will have made a declaration pursuant to § 2 or § 3 and which will not have approved the modification within the period of eighteen months running from its entry into force will cease, on the expiration of this period, to be a Member State of the Organisation.

§ 6 Generalförsamlingen kan när den antar en ändring förklara att denna är av sådan betydelse att en medlemsstat som har avgett en förklaring enligt § 2 eller § 3 och som inte har godkänt ändringen inom fristen på arton månader från ändringens ikraftträdande upphör att vara medlem av organisationen vid utgången av denna frist.

§ 7 Lorsque les décisions de l’Assemblée générale concernent les Appendices à la Convention, l'application de l’Appendice concerné est suspendue, dans son intégralité, dès l'entrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats membres qui se sont opposés, conformément au § 3, aux décisions dans les délais impartis. Le Secrétaire général notifie aux Etats membres cette suspension; elle prend fin à l'expiration d'un mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres la levée de l’opposition.

§ 7 When decisions of the General Assembly concern Appendices to the Convention, the application of the Appendix in question shall be suspended, in its entirety, from the entry into force of the decisions, for traffic with and between the Member States which have, in accordance with § 3, opposed the decisions within the period allowed. The Secretary General shall notify the Member States of that suspension; it shall come to an end on the expiration of a month from the day on which the Secretary General notified the other Member States of the withdrawal of opposition.

§ 7 När generalförsamlingens beslut rör bihang till fördraget, skall det ifrågavarande bihanget vid den tidpunkt då beslutet träder i kraft upphöra att gälla i sin helhet för trafik med och mellan medlemsstater som i enlighet med § 3 har invänt mot besluten inom den angivna fristen. Generalsekreteraren skall underrätta medlemsstaterna om denna inskränkning; den skall upphöra efter en månad räknat från den dag då genealsekreteraren underrättade de andra medlemsstaterna om att invändningen återkallats.

Article 35 Décisions des Commissions

Article 35 Decisions of the Committees

Artikel 35 Beslut av utskotten

§ 1 Les modifications de la Convention, décidées par les Commissions, sont notifiées par le Secrétaire général aux Etats membres.

§ 1 Modifications of the Convention, decided upon by the Committees, shall be notified to the Member States by the Secretary General.

§ 1 Generalsekreteraren skall underrätta medlemsstaterna om de ändringar som har beslutats av utskotten.

§ 2 Les modifications de la Convention elle-même, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les

§ 2 Modifications of the Convention itself, decided upon by the Revision Committee, shall enter into force for all

§ 2 Ändringar av grundfördraget som har beslutats av revisionsutskottet skall träda i kraft för samtliga medlems-

Etats membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les Etats membres peuvent formuler une objection dans les quatre mois à compter de la date de la notification. En cas d’objection d’un quart des Etats membres, la modification n’entre pas en vigueur. Si un Etat membre formule une objection contre une décision de la Commission de révision dans le délai de quatre mois et qu’il dénonce la Convention, la dénonciation prend effet à la date prévue pour l’entrée en vigueur de cette décision.

Member States on the first day of the twelfth month following that during which the Secretary General has given notice of them to the Member States. Member States may formulate an objection during the four months from the day of the notification. In the case of objection by one-quarter of the Member States, the modification shall not enter into force. If a Member State formulates an objection against a decision of the Revision Committee within the period of four months and it denounces the Convention, the denunciation shall take effect on the date provided for the entry into force of that decision.

stater första dagen i den tolfte månaden efter den månad då generalsekreteraren underrättade medlemsstaterna om dem. Medlemsstaterna kan göra invändning inom fyra månader från dagen för underrättelsen. Vid invändning från en fjärdedel av medlemsstaterna skall ändringen inte träda i kraft. Om en medlemsstat har gjort invändning mot ett beslut av revisionsutskottet inom fyramånadersfristen och sagt upp fördraget, får uppsägningen verkan vid den tidpunkt då beslutet skulle träda i kraft.

§ 3 Les modifications des Appendices à la Convention, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres, le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les modifications décidées par la Commission d’experts du RID ou par la Commission d’experts techniques entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres.

§ 3 Modifications of Appendices to the Convention, decided upon by the Revision Committee, shall enter into force for all Member States on the first day of the twelfth month following that during which the Secretary General has given notice of them to the Member States. Modifications decided upon by the RID Expert Committee or by the Committee of Technical Experts shall enter into force for all Member States on the first day of the sixth month following that during which the Secretary General has given notice of them to the Member States.

§ 3 Ändringar av bihangen till fördraget som har beslutats av revisionsutskottet skall träda i kraft för samtliga medlemsstater första dagen i den tolfte månaden efter den månad under vilken generalsekreteraren underrättade medlemsstaterna. Ändringar som har beslutats av fackutskottet RID eller av tekniska expertutskottet skall träda i kraft för samtliga medlemsstater första dagen i den sjätte månaden efter den månad under vilken generalsekreteraren underrättade medlemsstaterna om dem.

§ 4 Les Etats membres peuvent formuler une objection dans un délai de quatre mois à compter du jour de la notification visée au § 3. En cas d’objection formulée par un quart des Etats membres, la modification n’entre pas en vigueur. Dans les Etats membres qui ont formulé une objection contre une décision dans les délais impartis, l’application de l’Appendice concerné est suspendue, dans son intégralité, pour le trafic avec et entre les Etats

§ 4 Member States may formulate an objection within the period of four months from the day of the notification referred to in § 3. In the case of objection by onequarter of the Member States, the modification shall not enter into force. In the Member States which have formulated objections against a decision within the period allowed, the application of the Appendix in question shall be suspended, in its entirety, from the moment the decisions take effect,

§ 4 Medlemsstaterna kan göra invändning inom en frist av fyra månader från dagen för den underrättelse som avses i § 3. Vid invändning från en fjärdedel av medlemsstaterna skall ändringen inte träda i kraft. I de medlemsstater som har gjort invändning mot ett beslut inom angiven tid skall det ifrågavarande bihanget från och med den tidpunkt då beslutet träder i kraft upphöra att gälla i sin helhet för trafik med och

membres à compter du moment où les décisions prennent effet. Toutefois, en cas d’objection contre la validation d’une norme technique ou contre l'adoption d’une prescription technique uniforme, seules celles-ci sont suspendues en ce qui concerne le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet; il en est de même en cas d’objection partielle.

in so far as concerns traffic with and between those Member States. However, in the case of objection to the validation of a technical standard or to the adoption of a uniform technical prescription, only that standard or prescription shall be suspended in respect of traffic with and between the Member States from the time the decisions take effect; the same shall apply in the case of a partial objection.

mellan medlemsstaterna. Vid invändning mot validering av en teknisk standard eller mot antagandet av en enhetlig teknisk föreskrift skall dock endast dessa upphöra att gälla för trafik med och mellan medlemsstaterna från och med den tidpunkt då besluten blir gällande; detsamma skall gälla vid partiell invändning.

§ 5 Le Secrétaire général informe les Etats membres des suspensions visées au § 4; les suspensions sont levées à l'expiration d’un délai d’un mois à compter du jour où le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres le retrait d’une telle objection.

§ 5 The Secretary General shall notify the Member States of the suspensions referred to in § 4; the application shall no longer be suspended after the expiry of a period of one month from the day when the Secretary General has given notice to the other Member States of the withdrawal of such an objection.

§ 5 Generalsekreteraren skall informera medlemsstaterna om de inskränkningar som avses i § 4; inskränkningarna skall upphöra efter en månad räknat från den dag då generalsekreteraren underrättade övriga medlemsstater om att en sådan invändning återkallats.

§ 6 Pour la détermination du nombre d'objections prévues aux §§ 2 et 4, ne sont pas pris en compte les Etats membres qui :

§ 6 In the determination of the number of objections referred to in §§ 2 and 4, Member States which

§ 6 Vid fastställandet av det antal invändningar som avses i §§ 2 och 4 skall inte de medlemsstater beaktas som

a) n'ont pas le droit de vote

(article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4);

a) do not have the right to

vote (Article 14 § 5, Article 26 § 7 or Article 40 § 4),

a) inte har rösträtt (artikel 14

§ 5, artikel 26 § 7 eller artikel 40 § 4),

b) ne sont pas membres de la

Commission concernée (article 16, § 1, deuxième phrase);

b) are not members of the

Committee concerned (article 16 § 1, second sentence),

b) inte är medlemmar i det

berörda utskottet (artikel 16 § 1 andra meningen),

c) ont fait une déclaration

conformément à l'article 9, § 1 des Règles uniformes APTU.

c) have made a declaration in

accordance with Article 9 § 1 of the APTU Uniform Rules shall not be taken into account.

c) har avgett en förklaring i

enlighet med artikel 9 § 1 i de enhetliga rättsreglerna APTU.

Titre VII Dispositions finales

Title VII Final Provisions

Avdelning VII Slutbestämmelser

Article 36 Dépositaire

Article 36 Depositary

Artikel 36 Depositarie

§ 1 Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention. Ses fonctions en tant que dépositaire sont celles qui sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

§ 1 The Secretary General shall be the Depositary of this Convention. His functions as the Depositary shall be those set forth in Part VII of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969.

§ 1 Generalsekreteraren skall vara depositarie för detta fördrag. Hans uppgifter i egenskap av depositarie skall vara de som anges i del VII i Wienkonventionen om traktaträtten av den 23 maj 1969.

§ 2 Lorsqu’une divergence apparaît entre un Etat membre et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou l’Etat membre concerné doit porter la question à l’attention des autres Etats membres ou, le cas échéant, la soumettre à la décision du Comité administratif.

§ 2 When a dispute arises between a Member State and the Depositary about the performance of his functions, the Depositary or the Member State concerned must bring the question to the attention of the other Member States or, if appropriate, submit it for resolution by the Administrative Committee.

§ 2 När en tvist uppstår mellan en medlemsstat och depositarien angående fullgörandet av dennes uppgifter, skall depositarien eller den berörda medlemsstaten göra övriga medlemsstater uppmärksamma på frågan, eller i förekommande fall hänskjuta den till administrativa kommittén för beslut.

Article 37 Adhésion à la Convention

Article 37 Accession to the Convention

Artikel 37 Anslutning till fördraget

§ 1 L’adhésion à la Convention est ouverte à chaque Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire.

§ 1 Accession to the Convention shall be open to any State on the territory of which railway infrastructure is operated.

§ 1 Alla stater på vilkas territorium en järnvägsinfrastruktur är i drift skall kunna söka anslutning till fördraget.

§ 2 Un Etat qui désire adhérer à la Convention adresse une demande au dépositaire. Le dépositaire la communique aux Etats membres.

§ 2 A State wishing to accede to the Convention shall address an application to the Depositary. The Depositary shall notify it to the Member States.

§ 2 En stat som önskar ansluta sig till fördraget skall lämna in en ansökan till depositarien. Depositarien skall underrätta medlemsstaterna.

§ 3 La demande est admise de plein droit trois mois après la communication visée au § 2, sauf opposition formulée auprès du dépositaire par cinq Etats membres. Le dépositaire en avise sans délai l'Etat demandeur ainsi que les Etats membres. L’adhésion prend effet le premier jour du troisième mois suivant cet avis.

§ 3 The application shall be deemed to be accepted three months after the notification referred to in § 2, unless five Member States lodge objections with the Depositary. The Depositary shall, without delay, notify the applicant State as well as the Member States accordingly. The accession shall take effect on the first day of the third month following that notification.

§ 3 Om inte fem medlemsstater har gjort invändning hos depositarien skall ansökan anses ha bifallits tre månader efter den underrättelse som avses i § 2. Depositarien skall utan dröjsmål underrätta den ansökande staten och medlemsstaterna om detta. Anslutningen blir gällande första dagen i den andra månaden efter denna underrättelse.

§ 4 En cas d’opposition d’au moins cinq Etats membres dans le délai prévu au § 3, la demande d'adhésion est soumise à l'Assemblée générale qui en décide.

§ 4 In the event of opposition from at least five Member States within the period provided for in § 3, the application for accession shall be submitted to the General Assembly for decision.

§ 4 I händelse av invändning från minst fem medlemsstater inom den frist som anges i § 3 skall ansökan om anslutning hänskjutas till generalförsamlingen, som skall besluta i frågan.

§ 5 Sous réserve de l’article 42, toute adhésion à la Convention ne peut concerner que la Convention dans sa version en vigueur au moment de la prise d’effet de l’adhésion.

§ 5 Subject to Article 42, any accession to the Convention may only relate to the Convention in its version in force at the time when the accession takes effect.

§ 5 Om inte annat följer av artikel 42, kan en sådan anslutning till fördraget endast avse fördraget i den version som är i kraft när anslutningen blir gällande.

Article 38 Adhésion d’organisations régionales d’intégration économique

Article 38 Accession of regional economic integration organisations

Artikel 38 Anslutning av regionala organisationer för ekonomisk integration

§ 1 L’adhésion à la Convention est ouverte aux organisations régionales d’intégration économique ayant compétence pour adopter leur législation qui est obligatoire pour leurs membres, dans les matières couvertes par cette Convention et dont un ou plusieurs Etats membres sont membres. Les conditions de cette adhésion sont définies dans un accord conclu entre l'Organisation et l'organisation régionale.

§ 1 Accession to the Convention shall be open to regional economic integration organisations which have competence to adopt their own legislation binding on their Member States, in respect of the matters covered by this Convention and of which one or more Member States are members. The conditions of that accession shall be defined in an agreement concluded between the Organisation and the regional organisation.

§ 1 Fördraget skall vara öppet för anslutning av regionala organisationer för ekonomisk integration med behörighet att i de frågor som omfattas av detta fördrag anta sin egen lagstiftning som är bindande för deras medlemmar och i vilka en eller flera medlemsstater är medlemmar. Villkoren för denna anslutning skall anges i ett avtal mellan OTIF och den regionala organisationen.

§ 2 L’organisation régionale peut exercer les droits dont disposent ses membres en vertu de la Convention dans la mesure où ils couvrent des matières relevant de sa compétence. Ceci vaut de même pour les obligations incombant aux Etats membres en vertu de la Convention, abstraction faite des obligations financières visées à l’article 26.

§ 2 The regional organisation may exercise the rights enjoyed by its members by virtue of the Convention to the extent that they cover matters for which it is competent. This applies also to the obligations imposed on the Member States pursuant to the Convention, with the exception of the financial obligations referred to in Article 26.

§ 2 Den regionala organisationen får utöva de rättigheter som dess medlemmar åtnjuter enligt fördraget, i den mån de omfattar frågor som hör till dess kompetensområde. Detsamma gäller för de skyldigheter som åligger medlemsstaterna enligt fördraget, med undantag för de ekonomiska skyldigheter som avses i artikel 26.

§ 3 En vue de l’exercice du droit de vote et du droit d’objection prévu à l’article 35, §§ 2 et 4, l’organisation régionale dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses membres qui sont

§ 3 For the purposes of the exercise of the right to vote and the right to object provided for in Article 35 §§ 2 and 4, the regional organisation shall enjoy the number of votes equal to

§ 3 För att utöva rösträtten och rätten att göra invändningar enligt artikel 35 §§ 2 och 4 skall den regionala organisationen förfoga över ett lika stort antal röster som det antal av dess

également Etats membres de l’Organisation. Ces derniers ne peuvent exercer leurs droits, notamment de vote, que dans la mesure admise au § 2. L’organisation régionale ne dispose pas de droit de vote en ce qui concerne le Titre IV.

those of its members which are also Member States of the Organisation. The latter may only exercise their rights, in particular their right to vote, to the extent allowed by § 2. The regional organisation shall not enjoy the right to vote in respect of Title IV.

medlemmar som även är medlemmar i organisationen. De sistnämnda får endast utöva sina rättigheter, särskilt rösträtten, i den mån det är tillåtet enligt § 2. Den regionala organisationen skall inte ha rösträtt i fråga om avdelning IV.

§ 4 Pour mettre fin à la qualité de membre, l’article 41 s’applique par analogie.

§ 4 Article 41 shall apply mutatis mutandis to the termination of the accession.

§ 4 Artikel 41 skall också tillämpas vid uppsägning av medlemskapet.

Article 39 Membres associés

Article 39 Associate Members

Artikel 39 Associerade medlemmar

§ 1 Tout Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire peut devenir membre associé de l’Organisation. L’article 37, §§ 2 à 5 s’applique par analogie.

§ 1 Any State on whose territory railway infrastructure is operated may become an Associate Member of the Organisation. Article 32 §§ 2 to 5 shall apply mutatis mutandis.

§ 1 Varje stat på vars territorium en järnvägsinfrastruktur är i drift kan bli associerad medlem i organisationen. Artikel 37 §§ 2–5 skall också tillämpas här.

§ 2 Un membre associé peut participer aux travaux des organes mentionnés à l'article 13, § 1, lettres a) et c) à f) uniquement avec voix consultative. Un membre associé ne peut pas être désigné comme membre du Comité administratif. Il contribue aux dépenses de l’Organisation avec 0,25 pour cent des contributions (article 26, § 3).

§ 2 An Associate Member may participate in the work of the organs mentioned in Article 13 § 1, letters a) and c) to f) only in an advisory capacity. An Associate Member may not be designated as a member of the Administrative Committee. It shall contribute to the expenditure of the Organisation with 0.25 per cent of the contributions (Article 26 § 3).

§ 2 En associerad medlem har endast rådgivande röst när den deltar i arbetet i de organ som anges i artikel 13 § 1 a och c–f. En associerad medlem får inte utses till medlem i administrativa kommittén. Den skall bidra till organisationens utgifter med 0,25 procent av bidragen (artikel 26 § 3).

§ 3 Pour mettre fin à la qualité de membre associé, l'article 41 s'applique par analogie.

§ 3 Article 41 shall apply mutatis mutandis to the termination of the association.

§ 3 Artikel 41 skall också tillämpas vid uppsägning av associeringen.

Article 40 Suspension de la qualité de membre

Article 40 Suspension of membership

Artikel 40 Avbrott i medlemskap

§ 1 Un Etat membre peut demander, sans dénoncer la Convention, une suspension de sa qualité de membre de l’Organisation, lorsque plus aucun trafic international ferroviaire n’est effectué sur son territoire pour des raisons non imputables à cet Etat membre.

§ 1 A Member State may request, without denouncing the Convention, a suspension of its membership of the Organisation, when international rail traffic is no longer carried out on its territory for reasons not attributable to that Member State.

§ 1 En medlemsstat kan, utan att säga upp fördraget, begära att dess medlemskap i organisationen skall avbrytas när det inte längre bedrivs någon internationell järnvägstrafik på dess territorium av orsaker som inte kan tillskrivas denna medlemsstat.

§ 2 Le Comité administratif décide d’une demande de suspension de la qualité de membre. La demande doit être formulée auprès du Secrétaire général au plus tard trois mois avant une session du Comité.

§ 2 The Administrative Committee shall take a decision about a request for suspension of membership. The request must be lodged with the Secretary General at least three months before a session of the Committee.

§ 2 Administrativa kommittén skall besluta om en begäran om avbrott i medlemskapet. Begäran skall inges till generalsekreteraren senast tre månader före ett kommittémöte.

§ 3 La suspension de la qualité de membre entre en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de la notification du Secrétaire général aux Etats membres de la décision du Comité administratif. La suspension de la qualité de membre prend fin avec la notification par l’Etat membre de la reprise du trafic international ferroviaire sur son territoire. Le Secrétaire général le notifie, sans délai, aux autres Etats membres.

§ 3 The suspension of membership shall enter into force on the first day of the month following the notification by the Secretary General of the decision of the Administrative Committee. The suspension of membership shall terminate with the notification by the Member State that international rail traffic on its territory is restored. The Secretary General shall, without delay, give notice of it to the other Member States.

§ 3 Avbrottet i medlemskapet träder i kraft första dagen i den månad som följer på den dag då generalsekreteraren underrättade medlemsstaterna om administrativa kommitténs beslut. Avbrottet i medlemskapet skall upphöra när medlemsstaten meddelar att den internationella järnvägstrafiken har återupptagits på dess territorium. Generalsekreteraren skall utan dröjsmål underrätta medlemsstaterna om detta.

§ 4 La suspension de la qualité de membre a pour conséquence :

§ 4 Suspension of membership shall have as a consequence :

§ 4 Avbrott i medlemskapet skall medföra att

a)

d’exonérer l’Etat membre

de son obligation de contribuer au financement des dépenses de l’Organisation;

a)

to free the Member State

from its obligation to contribute to the financing of the expenses of the Organisation;

a)

medlemsstaten befrias

från sin skyldighet att bidra till finansieringen av organisationens utgifter,

b)

de suspendre le droit de

vote dans les organes de l’Organisation;

b)

to suspend the right to vote

in the organs of the Organisation;

b)

rösträtten i organisa-

tionens organ dras in,

c) de suspendre le droit

d’objection en vertu de l’article 34, §§ 2 et 3, et de l’article 35, §§ 2 et 4.

c) to suspend the right to

object pursuant to Article 34 §§ 2 and 3 and Article 35 §§ 2 and 4.

c) rätten att göra invändning

enligt artikel 34 §§ 2 och 3 och artikel 35 §§ 2 och 4 dras in.

Article 41 Dénonciation de la Convention

Article 41 Denunciation of the Convention

Artikel 41 Uppsägning av fördraget

§ 1 La Convention peut, à tout moment, être dénoncée.

§ 1 The Convention may be denounced at any time.

§ 1 Fördraget kan när som helst sägas upp.

§ 2 Tout Etat membre qui désire procéder à une dénonciation en avise le dépositaire. La dénonciation prend effet le 31 décembre de l'année suivante.

§ 2 Any Member State which wishes to denounce the Convention shall so inform the Depositary. The denunciation shall take effect on 31 December of the following year.

§ 2 En medlemsstat som önskar säga upp fördraget skall meddela detta till depositarien. Uppsägningen blir gällande den 31 december påföljande år.

Article 42 Déclarations et réserves à la Convention

Article 42 Declarations and reservations to the Convention

Artikel 42 Förklaringar och förbehåll som rör fördraget

§ 1 Chaque Etat membre peut déclarer, à tout moment, qu’il n’appliquera pas dans leur intégralité certains Appendices à la Convention. En outre, des réserves ainsi que des déclarations de ne pas appliquer certaines dispositions de la Convention proprement dite ou de ses Appendices ne sont admises que si de telles réserves et déclarations sont expressément prévues par les dispositions ellesmêmes.

§ 1 Any Member State may declare, at any time, that it will not apply in their entirety certain Appendices to the Convention. Furthermore, reservations as well as declarations not to apply certain provisions of the Convention itself or of its Appendices shall only be allowed if such reservations and declarations are expressly provided for by the provisions themselves.

§ 1 En medlemsstat kan när som helst förklara att den inte kommer att tillämpa vissa bihang till fördraget i deras helhet. I övrigt skall förbehåll och förklaringar att vissa bestämmelser i grundfördraget eller i bihangen till detta inte kommer att tillämpas endast tillåtas om sådana förbehåll och förklaringar är uttryckligen föreskrivna i dessa bestämmelser.

§ 2 Les réserves ou les déclarations sont adressées au dépositaire. Elles prennent effet au moment où la Convention entre en vigueur pour l’Etat concerné. Toute déclaration faite après cette entrée en vigueur prend effet le 31 décembre de l’année qui suit cette déclaration. Le dépositaire en informe les Etats membres.

§ 2 The reservations and declarations shall be addressed to the Depositary. They shall take effect at the moment the Convention enters into force for the State concerned. Any declaration made after that entry into force shall take effect on 31 December of the year following the declaration. The Depositary shall give notice of this to the Member States.

§ 2 Förbehållen eller förklaringarna skall skickas till depositarien. De blir gällande när fördraget träder i kraft för den berörda medlemsstaten. En förklaring som görs efter ikraftträdandet blir gällande den 31 december året efter det år då förklaringen gjordes. Depositarien skall underrätta medlemsstaterna om detta.

Article 43 Dissolution de l’Organisation

Article 43 Dissolution of the Organisation

Artikel 43 Organisationens avveckling

§ 1 L’Assemblée générale peut décider de la dissolution de l’Organisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale en fixant, le cas échéant, les conditions de ce transfert avec cette organisation.

§ 1 The General Assembly may decide upon a dissolution of the Organisation and the possible transfer of its attributions to another intergovernmental organisation laying down, where appropriate, with that organisation the conditions of this transfer.

§ 1 Generalförsamlingen kan besluta att organisationen skall avvecklas och att dess befogenheter eventuellt skall överföras till en annan mellanstatlig organisation samt, i förekommande fall, tillsammans med denna organisation fastställa villkoren för denna överföring.

§ 2 En cas de dissolution de l’Organisation, ses biens et avoirs sont attribués aux Etats membres ayant été membres de l’Organisation, sans interruption, durant les cinq dernières années civiles précédant celle de la décision en vertu du § 1, ceci proportionnellement au taux

§ 2 In the case of the dissolution of the Organisation, its assets shall be distributed between the Member States which have been members of the Organisation, without interruption, during the last five calendar years preceding that of the decision pursuant to § 1, this in proportion to the average

§ 2 Vid avveckling av organisationen skall dess tillgångar fördelas på de medlemsstater som har varit medlemmar i organisationen utan avbrott under de senaste fem kalenderåren före det år då beslutet fattades enligt § 1; fördelningen skall ske i proportion till den

moyen du pourcentage auquel ils ont contribué aux dépenses de l’Organisation durant ces cinq années précédentes.

percentage rate at which they have contributed to the expenses of the Organisation during these five preceding years.

genomsnittliga procentsats med vilken medlemsstaterna har bidragit till organisationens utgifter under dessa fem föregående år.

Article 44 Disposition transitoire

Article 44 Transitional provision

Artikel 44 Övergångsbestämmelse

Dans les cas prévus à l’article 34, § 7, à l’article 35, § 4, à l’article 41, § 1 et à l’article 42, le droit en vigueur au moment de la conclusion des contrats soumis aux Règles uniformes CIV, aux Règles uniformes CIM, aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI reste applicable aux contrats existants.

In the cases provided for in Article 34 § 7, Article 35 § 4, Article 41 § 1 and Article 42 the law in force at the time of the conclusion of contracts subject to the CIV Uniform Rules, the CIM Uniform Rules, the CUV Uniform Rules or the CUI Uniform Rules shall remain applicable to existing contracts.

I de fall som anges i artikel 34 § 7, artikel 35 § 4, artikel 41 § 1 och artikel 42 skall de bestämmelser som var i kraft vid tidpunkten för ingåendet av de avtal som omfattas av de enhetliga rättsreglerna CIV, de enhetliga rättsreglerna CIM, de enhetliga rättsreglerna CUV eller de enhetliga rättsreglerna CUI fortsätta att gälla för befintliga avtal.

Article 45 Textes de la Convention

Article 45 Texts of the Convention

Artikel 45 Fördragstexter

§ 1 La Convention est rédigée en langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul le texte français fait foi.

§ 1 The Convention shall be expressed in the English, French and German languages. In case of divergence, the French text shall prevail.

§ 1 Fördraget skall upprättas på franska, engelska och tyska. Vid skiljaktigheter skall endast den franska texten vara giltig.

§ 2 Sur proposition de l’un des Etats concernés, l’Organisation publie des traductions officielles de la Convention dans d’autres langues, dans la mesure où l’une de ces langues est une langue officielle sur le territoire d’au moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats membres concernés.

§ 2 On a proposal of one of the States concerned, the Organisation shall publish an official translation of the Convention into other languages, in so far as one of these languages is an official language on the territory of at least two Member States. These translations shall be prepared in cooperation with the competent services of the Member States concerned.

§ 2 På förslag från någon av de berörda medlemsstaterna skall organisationen offentliggöra officiella översättningar av fördraget till andra språk, om något av dessa språk är ett officiellt språk i minst två medlemsstater. Dessa översättningar skall göras i samarbete med de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) Protocol on the Privileges and Immunities of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) Protokoll om privilegier och immunitet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

 • Article premier

Immunité de juridiction, d’exécution et de saisie

 • Article 1

Immunity from jurisdiction, execution and seizure

 • Artikel 1

Immunitet mot rättsliga förfaranden, verkställighet och utmätning

 • Article 2

Protection contre l’expropriation

 • Article 2

Safeguards against expropriation

 • Artikel 2

Skydd mot expropriation

 • Article 3

Exonération d’impôts

 • Article 3

Exemption from taxes

 • Artikel 3

Skattebefrielse

 • Article 4

Exonération de droits et taxes

 • Article 4

Exemption from duties and taxes

 • Artikel 4

Befrielse från tullar och avgifter

 • Article 5

Activités officielles

 • Article 5

Official activities

 • Artikel 5

Officiell verksamhet

 • Article 6

Transactions monétaires

 • Article 6

Monetary transactions

 • Artikel 6

Penningtransaktioner

 • Article 7

Communications

 • Article 7

Communications

 • Artikel 7

Meddelanden

 • Article 8

Privilèges et immunités des représentants des Etats

 • Article 8

Privileges and immunities of representatives of Member States

 • Artikel 8

Privilegier och immunitet för medlemsstaternas företrädare

 • Article 9

Privilèges et immunités des membres du personnel de l’Organisation

 • Article 9

Privileges and immunities of members of the staff of the Organisation

 • Artikel 9

Privilegier och immunitet för organisationens anställda

 • Article 10

Privilèges et immunités des experts

 • Article 10

Privileges and immunities of experts

 • Artikel 10

Privilegier och immunitet för sakkunniga

 • Article 11

But des privilèges et immunités accordés

 • Article 11

Purpose of privileges and immunities accorded

 • Artikel 11

Syftet med privilegier och immunitet som beviljas

 • Article 12

Prévention d’abus

 • Article 12

Prevention of abuse

 • Artikel 12

Förhindrande av missbruk

 • Article 13

Traitement des propres ressortissants

 • Article 13

Treatment of own nationals

 • Artikel 13

Behandling av egna medborgare

 • Article 14

Accords complémentaires

 • Article 14

Complementary agreements

 • Artikel 14

Tilläggsavtal

Article premier Immunité de juridiction, d’exécution et de saisie

Article 1 Immunity from jurisdiction, execution and seizure

Artikel 1 Immunitet mot rättsliga förfaranden, verkställighet och utmätning

§ 1 Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf :

§ 1 Within the scope of its official activities, the Organisation shall enjoy immunity from jurisdiction and execution save :

§ 1 Inom ramen för sin officiella verksamhet skall organisationen åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden och verkställighet utom

a)

dans la mesure où

l’Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;

a)

to the extent that the

Organisation shall have expressly waived such immunity in a particular case;

a)

i den mån organisationen i

ett särskilt fall uttryckligen har avstått från sin immunitet,

b)

en cas d’action civile intentée

par un tiers;

b)

in the case of a civil action

brought by a third party;

b)

i fråga om civilrättslig

talan som har väckts av tredje man,

c) en cas de demande

reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l’Organisation;

c) in the case of a counter-

claim directly connected with principal proceedings commenced by the Organisation;

c) i fråga om kvittnings-

yrkande som framställs i direkt samband med ett förfarande som har inletts av organisationen för prövning av huvudfordringen,

d) en cas de saisie, ordonnée par

décision judiciaire, sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par l’Organisation à un membre de son personnel.

d) in the case of attachment by

order of a court or tribunal, of the salary, wages and other emoluments payable by the Organisation to a member of its staff.

d) i händelse av utmätning

eller kvarstad, enligt beslut av judiciell myndighet, av lön eller någon annan ersättning som organisationen är skyldig en anställd.

§ 2 Les avoirs et les autres biens de l’Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l’immunité à l’égard de toute forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l’Organisation ou circulant pour son compte et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.

§ 2 The property and other assets of the Organisation, wherever situated, shall be immune from any form of requisition, confiscation, sequestration and any other form of seizure or distraint, except to the extent that this is rendered necessary as a temporary measure by the prevention of accidents involving motor vehicles belonging to or operated on behalf of the Organisation and by enquiries in connection with such accidents.

§ 2 Organisationens egendom och övriga tillgångar skall, var de än finns, åtnjuta immunitet mot varje form av beslag, konfiskation, tvångsförvaltning eller annan form av utmätning eller tvångsåtgärd, utom i den utsträckning detta tillfälligt kan vara nödvändigt för att förhindra eller utreda olyckor med motorfordon som tillhör organisationen eller framförs för dess räkning.

Article 2 Protection contre l’expropriation

Article 2 Safeguards against expropriation

Artikel 2 Skydd mot expropriation

Si une expropriation est nécessaire à des fins d’utilité publique, toutes dispositions appropriées doivent être prises afin d’empêcher que l’expropriation ne constitue un obstacle à l’exercice des activités de l’Organisation et une indemnité préalable, prompte et adéquate doit être versée.

If expropriation is necessary in the public interest, all the appropriate steps must be taken to avoid interference with the exercise by the Organisation of its activities and adequate prompt compensation must be paid in advance.

Om expropriation är nödvändig med hänsyn till den allmänna nyttan skall alla lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra att denna hindrar organisationen i dess verksamhet, och skälig ersättning skall utan dröjsmål betalas ut i förskott.

Article 3 Exonération d’impôts

Article 3 Exemption from taxes

Artikel 3 Skattebefrielse

§ 1 Chaque Etat membre exonère des impôts directs l’Organisation, ses biens et revenus, pour l’exercice de ses activités officielles. Lorsque des achats ou services d’un montant important qui sont strictement nécessaires pour l’exercice des activités officielles de l’Organisation sont effectués ou utilisés par l’Organisation et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu’il est possible, en vue de l’exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.

§ 1 Each Member State shall exempt the Organisation, its property and income, from direct taxes in respect of the exercise of its official activities. Where purchases or services of substantial value which are strictly necessary for the exercise of the official activities of the Organisation are made or used by the Organisation and where the price of such purchases or services includes taxes or duties, appropriate measures shall, whenever possible, be taken by the Member States to grant exemption from such taxes and duties or to reimburse the amount thereof.

§ 1 Varje medlemsstat skall befria organisationen samt dess egendom och intäkter från direkta skatter inom ramen för dess officiella verksamhet. När organisationen köper varor eller tjänster av betydande värde som är helt nödvändiga för dess officiella verksamhet och när skatter eller avgifter ingår i priset, skall medlemsstaterna, då så är möjligt, vidta lämpliga åtgärder för att befria organisationen från sådana skatter eller avgifter eller till organisationen återbetala motsvarande belopp.

§ 2 Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services rendus.

§ 2 No exemption shall be granted in respect of taxes or charges which are no more than payment for services rendered.

§ 2 Befrielse skall inte medges från skatter och avgifter som endast utgör ersättning för tillhandahållna tjänster.

§ 3 Les biens acquis conformément au § 1 ne peuvent être vendus ni cédés, ni utilisés autrement qu’aux conditions fixées par l’Etat membre qui a accordé les exonérations.

§ 3 Goods acquired in accordance with § 1 may not be sold or given away, nor used otherwise than in accordance with the conditions laid down by the Member State which has granted the exemptions.

§ 3 Varor som har förvärvats i enlighet med § 1 får inte säljas, överlåtas eller användas på andra villkor än dem som har fastställts av den medlemsstat som har medgett befrielsen.

Article 4 Exonération de droits et taxes

Article 4 Exemption from duties and taxes

Artikel 4 Befrielse från tullar och avgifter

§ 1 Les produits importés ou exportés par l’Organisation et strictement nécessaires pour l’exercice de ses activités officielles, sont exonérés de tous droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation.

§ 1 Goods imported or exported by the Organisation and strictly necessary for the exercise of its official activities, shall be exempt from all duties and taxes levied on import or export.

§ 1 Varor som importeras eller exporteras av organisationen och som är helt nödvändiga för dess officiella verksamhet skall vara befriade från alla tullar och avgifter som tas ut vid import eller export.

§ 2 Aucune exonération n’est accordée, au titre de cet article, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de l’Organisation.

§ 2 No exemption shall be granted under this Article in respect of goods purchased or imported, or services provided, for the personal benefit of the members of the staff of the Organisation.

§ 2 Befrielse enligt denna artikel skall inte medges för köp och import av varor eller tillhandahållande av tjänster som är avsedda för personligt bruk av organisationens anställda.

§ 3 L’article 3, § 3 s’applique, par analogie, aux biens importés conformément au § 1.

§ 3 Article 3 § 3 shall apply mutatis mutandis to goods imported in accordance with § 1.

§ 3 Artikel 3 § 3 skall också tillämpas på varor som importeras i enlighet med § 1.

Article 5 Activités officielles

Article 5 Official activities

Artikel 5 Officiell verksamhet

Les activités officielles de l’Organisation visées par le présent Protocole sont les activités répondant aux buts définis à l’article 2 de la Convention.

The official activities of the Organisation referred to in this Protocol are those activities which correspond to the aim defined in Article 2 of the Convention.

Med organisationens officiella verksamhet förstås i detta protokoll den verksamhet som svarar mot de ändamål som anges i artikel 2 i fördraget.

Article 6 Transactions monétaires

Article 6 Monetary transactions

Artikel 6 Penningtransaktioner

L’Organisation peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières. Elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.

The Organisation may receive and hold any kind of funds, currency, cash or securities. It may dispose of them freely for any purpose provided for by the Convention and hold accounts in any currency to the extent required to meet its obligations.

Organisationen får ta emot och inneha alla slags medel, valutor, kontanter och annan lös egendom. Den får fritt disponera över sådan egendom för alla de ändamål som anges i fördraget samt ha konton i vilken valuta som helst i den omfattning som krävs för att den skall kunna fullgöra sina åtaganden.

Article 7 Communications

Article 7 Communications

Artikel 7 Meddelanden

Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Organisation bénéficie d’un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations inter-nationales comparables.

For its official communications and the transmission of all its documents, the Organisation shall enjoy treatment no less favourable than that accorded by each Member State to other comparable international organisations.

För sina officiella meddelanden och överföring av alla sina handlingar skall organisationen av varje medlemsstat ges en lika förmånlig behandling som den som staten ger andra jämförbara internationella organisationer.

Article 8 Privilèges et immunités des représentants des Etats

Article 8 Privileges and immunities of representatives of Member States

Artikel 8 Privilegier och immunitet för medlemsstaternas företrädare

Les représentants des Etats membres jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions et pour la durée de leurs voyages de services, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre :

Representatives of Member States shall, while exercising their functions and during journeys made on official business, enjoy the following privileges and immunities on the territory of each Member State:

Medlemsstaternas företrädare skall när de fullgör sina uppgifter och under sina tjänsteresor åtnjuta följande privilegier och immunitet inom varje medlemsstats territorium:

a)

immunité de juridiction,

même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un représentant d’un Etat ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport;

a)

immunity from jurisdiction,

even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions; such immunity shall not apply, however, in the case of loss or damage arising from an accident caused by a motor vehicle or any other means of transport belonging to or driven by a representative of a State, nor in the case of a traffic offence involving such a means of transport;

a)

Immunitet mot rättsliga

förfaranden som avser gärningar, inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden, som de har begått vid fullgörandet av sina uppdrag och detta även sedan deras uppdrag har slutförts; denna immunitet skall dock inte gälla vid skada till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transportmedel som tillhör eller har framförts av en företrädare för en medlemsstat och inte heller vid trafikbrott där ett sådant transportmedel är inblandat,

b) immunité d’arrestation et

de détention préventive, sauf en cas de flagrant délit;

b) immunity from arrest and

from detention pending trial, save when apprehended flagrante delicto;

b) immunitet mot anhållande

och häktning, utom då de anträffas på bar gärning med brott,

c) immunité de saisie de leurs

bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;

c) immunity from seizure of

their personal luggage save when apprehended flagrante delicto;

c) immunitet mot beslag av

personligt bagage, utom om de anträffas på bar gärning med brott,

d) inviolabilité de tous leurs

papiers et documents officiels;

d) inviolability for all their

official papers and documents;

d) okränkbarhet för alla

handlingar och dokument som rör deras uppdrag,

e)

exemption pour eux-mêmes

et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l’entrée et de toutes formalités d’enregistrement des étrangers;

e)

exemption for themselves

and their spouses from all measures restricting entry and from all aliens’ registration formalities;

e)

undantag för sig själva och

sin make eller maka från inreserestriktioner och anmälningsplikt för utlänningar,

f) mêmes facilités en ce qui

concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représen-tants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

f) the same facilities regarding

currency and exchange control as those accorded to representatives of foreign Governments on temporary official missions.

f) samma lättnader med av-

seende på valuta- och växlingsrestriktioner som medges företrädare för en utländsk regering på tillfälligt officiellt uppdrag.

Article 9 Privilèges et immunités des membres du personnel de l’Organisation

Article 9 Privileges and immunities of members of the staff of the Organisation

Artikel 9 Privilegier och immunitet för organisationens anställda

Les membres du personnel de l’Organisation jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre :

The members of the staff of the Organisation shall, while exercising their functions, enjoy the following privileges and immunities on the territory of each Member State:

Organisationens anställda skall när de fullgör sina uppgifter åtnjuta följande privilegier och immunitet inom varje medlemsstats område:

a) immunité de juridiction pour

les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un membre du personnel de l’Organisation ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport; les membres du personnel continuent de bénéficier de cette immunité même après avoir cessé d’être au service

a) immunity from jurisdiction

in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions and within the limits of their prerogatives; such immunity shall not apply, however, in the case of loss or damage arising from an accident caused by a motor vehicle or any other means of transport belonging to or driven by a member of the staff of the Organisation, nor in the case of a traffic offence involving such a means of transport; the members of the staff shall continue to enjoy such immunity, even after they have left the service of

a) Immunitet mot rättsliga

förfaranden som avser gärningar, inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden, som de har begått vid fullgörandet av sina uppgifter i tjänsten; denna immunitet skall dock inte gälla vid skada till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transportmedel som tillhör eller har framförts av någon av organisationens anställda och inte heller vid trafikbrott där ett sådant transportmedel är inblandat; de anställda skall fortsätta att åtnjuta denna immunitet även efter det att anställningen vid orga-

de l’Organisation; the Organisation; nisationen har upphört,

b) inviolabilité de tous leurs

papiers et documents officiels;

b) inviolability for all their

official papers and documents;

b) okränkbarhet för alla

handlingar och dokument som rör deras tjänst,

c)

mêmes exceptions aux

dispositions limitant l’immigration et réglant l’enregistrement des étrangers que celles généralement accordées aux membres du personnel des organisations internationales; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités;

c)

the same exemptions from

measures restricting immigration and governing aliens’ registration as are normally accorded to members of staff of international organisations; members of their families forming part of their households shall enjoy the same facilities;

c)

samma undantag från

bestämmelser om inreserestriktioner och anmälningsplikt för utlänningar som vanligen medges internationella organisationers anställda; familjemedlemmar som ingår i hushållet skall åtnjuta samma lättnader,

d) exonération de l’impôt

national sur le revenu, sous réserve de l’introduction, au profit de l’Organisation, d’une imposition interne des traitements, salaires et autres émoluments versés par l’Organisation; cependant, les Etats membres ont la possibilité de tenir compte de ces traitements, salaires et émoluments pour le calcul du montant de l’impôt à percevoir sur les revenus d’autres sources; les Etats membres ne sont pas tenus d’appliquer cette exonération fiscale aux indemnités et pensions de retraite et rentes de survie versées par l’Organisation aux anciens membres de son personnel ou à leurs ayants droit;

d) exemption from national

income tax, subject to the introduction for the benefit of the Organisation of an internal tax on salaries, wages and other emoluments paid by the Organisation; nevertheless the Member States may take these salaries, wages and emoluments into account for the purpose of assessing the amount of tax to be charged on income from other sources; Member States shall not be obliged to apply this exemption from tax to payments, retirement pensions and survivor’s pensions paid by the Organisation to its former members of staff or their assigns;

d) befrielse från nationell

inkomstskatt, under förutsättning att en intern skatt till förmån för organisationen tas ut på löner och arvoden som betalas av organisationen; medlemsstaterna har dock rätt att ta hänsyn till dessa löner och arvoden vid beräkningen av det skattebelopp som tas ut på inkomster från andra källor; medlemsstaterna är inte skyldiga att tillämpa denna skattebefrielse på ersättningar, pensioner och livräntor som organisationen betalar till sina tidigare anställda eller dessas förmånstagare,

e) en ce qui concerne les

réglementations de change, mêmes privilèges que ceux généralement accordés aux membres du personnel des organisations internationales;

e) in respect of exchange

control, the same privileges as are normally accorded to staff members of international organisations;

e) i fråga om växling av va-

luta, samma privilegier som vanligen medges internationella organisationers personal,

f)

en période de crise

internationale, mêmes facilités de rapatriement pour eux et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage que celles généralement accordées aux membres du personnel des

f)

in a time of international

crisis, the same repatriation facilities for themselves and members of their families forming part of their households as are normally accorded to members of the staff of international

f)

samma lättnader för sig

själva och familjemedlemmar som tillhör deras hushåll för repatriering vid internationella kriser som vanligen medges anställda vid internationella organisationer.

organisations internationales.

organisations.

Article 10 Privilèges et immunités des experts

Article 10 Privileges and immunities of experts

Artikel 10 Privilegier och immunitet för sakkunniga

Les experts auxquels l’Organisation fait appel, lorsqu’ils exercent des fonctions auprès de l’Organisation ou accomplissent des missions pour cette dernière, y compris durant les voyages effectués dans l’exercice de ces fonctions ou au cours de ces missions, jouissent des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions :

Experts upon whose services the Organisation calls shall, while exercising their functions in relation to, or undertaking missions on behalf of, the Organisation, enjoy the following privileges and immunities to the extent that these are necessary for the exercise of their functions, including during journeys made in the exercise of their functions and in the course of such missions:

Sakkunniga som organisationen anlitar skall när de utför uppgifter hos organisationen eller fullgör uppdrag för denna, även under resor som företas under utförandet av sådana uppgifter eller uppdrag, åtnjuta följande privilegier och immunitet i den utsträckning det är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter:

a) immunité de juridiction pour

les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un expert ou conduit par lui ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport; les experts continuent de bénéficier de cette immunité même après la cessation de leurs fonctions auprès de l’Organisation;

a) immunity from jurisdiction

in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions; such immunity shall not apply, however, in the case of loss or damage arising from an accident caused by a motor vehicle or any other means of transport belonging to or driven by an expert, nor in the case of a traffic offence involving such a means of transport; experts shall continue to enjoy such immunity even after they have ceased to exercise their functions in relation to the Organisation;

a) Immunitet mot rättsliga

förfaranden som avser gärningar, inbegripet muntliga och skriftliga uttalanden, som de har begått vid fullgörandet av sina uppgifter eller uppdrag; denna immunitet skall dock inte gälla vid skada till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transportmedel som tillhör en sakkunnig eller har framförts av honom och inte heller vid trafikbrott där ett sådant transportmedel är inblandat; de sakkunniga skall åtnjuta denna immunitet även efter det att de har upphört att utföra uppgifter för organisationens räkning,

b) inviolabilité de tous leurs

papiers et documents officiels;

b) inviolability for all their

official papers and documents;

b) okränkbarhet för alla

handlingar och dokument som rör deras uppdrag,

c)

facilités de change

nécessaires au transfert de leur rémunération;

c)

the exchange control

facilities necessary for the transfer of their remuneration;

c)

de lättnader från växlings-

restriktioner som erfordras för överföring av deras arvoden,

d)

mêmes facilités, en ce qui

concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux agents des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

d)

the same facilities, in respect

of their personal luggage, as are accorded to agents of foreign Governments on temporary official missions.

d)

samma lättnader i fråga

om deras personliga resgods som medges företrädare för en utländsk regering på ett tillfälligt officiellt uppdrag.

Article 11 But des privilèges et immunités accordés

Article 11 Purpose of privileges and immunities accorded

Artikel 11 Syftet med privilegier och immunitet som beviljas

§ 1 Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole sont institués uniquement afin d’assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l’Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. Les autorités compétentes lèvent toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l’objectif pour lequel elle a été accordée.

§ 1 The privileges and immunities provided for in this Protocol shall be instituted solely to ensure, in all circumstances, the unimpeded functioning of the Organisation and the complete independence of the persons to whom they are accorded. The competent authorities shall waive any immunity in all cases where retaining it might impede the course of justice and where it can be waived without prejudicing the achievement of the purpose for which it was accorded.

§ 1 De privilegier och den immunitet som anges i detta protokoll har tillkommit uteslutande i syfte att säkerställa att organisationens verksamhet under alla förhållanden skall kunna bedrivas utan hinder och att de personer som åtnjuter dessa privilegier och denna immunitet skall vara helt oberoende. De behöriga myndigheterna skall häva immuniteten i alla de fall då den kan hindra rättvisans behöriga gång och då den kan hävas utan att det därigenom uppkommer hinder mot att de ändamål uppnås för vilka den har beviljats.

§ 2 Les autorités compétentes aux fins du § 1 sont :

§ 2 The competent authorities for the purposes of § 1 shall be

§ 2 Behöriga myndigheter enligt § 1 är

a) les Etats membres, pour

leurs représentants;

a) the Member States, in

respect of their representatives;

a) medlemsstaterna, för deras

företrädare,

b)

le Comité administratif

pour le Secrétaire général;

b)

the Administrative

Committee, in respect of the Secretary General;

b)

administrativa kommittén,

för generalsekreteraren,

c) le Secrétaire général pour

les autres agents de l’Organisation ainsi que pour les experts auxquels l’Organisation fait appel.

c) the Secretary General, in

respect of other members of the staff of the Organisation and of experts upon whose services the Organisation calls.

c) generalsekreteraren, för

organisationens anställda samt de sakkunniga som organisationen anlitar.

Article 12 Prévention d’abus

Article 12 Prevention of abuse

Artikel 12 Förhindrande av missbruk

§ 1 Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut mettre en cause le droit que possède chaque Etat membre de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de sa sécurité publique.

§ 1 None of the provisions of this Protocol may call into question the right of each Member State to take every necessary precaution in the interests of its public security.

§ 1 Ingen bestämmelse i detta protokoll får inskränka en medlemsstats rätt att vidta alla åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet.

§ 2 L’Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer le respect des lois et

§ 2 The Organisation shall cooperate at all times with the competent authorities of the Member States in order to facilitate the proper administration of justice, to ensure the observance

§ 2 Organisationen skall alltid samarbeta med behöriga myndigheter i medlemsstaterna för att underlätta god rättskipning, för att se till att lagar och bestämmelser i de berörda med-

prescriptions des Etats membres concernés et d’empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole.

of the laws and prescriptions of the Member States concerned and to prevent any abuse which might arise out of the privileges and immunities provided for in this Protocol.

lemsstaterna iakttas och för att hindra missbruk av de privilegier och den immunitet som anges i detta protokoll.

Article 13 Traitement des propres ressortissants

Article 13 Treatment of own nationals

Artikel 13 Behandling av egna medborgare

Aucun Etat membre n’est tenu d’accorder les privilèges et immunités mentionnés :

No Member State shall be obliged to accord the privileges and immunities referred to in this Protocol under

Ingen medlemsstat skall vara skyldig att medge sina egna medborgare eller personer som har hemvist i den staten de privilegier och den immunitet som avses i

a)

à l’article 8, à l’exception de

la lettre d),

a)

Article 8, excluding letter

d),

a)

artikel 8, med undantag av

d,

b) à l’article 9, à l’exception

des lettres a), b) et d),

b) Article 9, excluding letters

a), b) and d),

b) artikel 9, med undantag av

a, b och d,

c) à l’article 10, à l’exception

des lettres a) et b)

c) Article 10, excluding letters

a) and b),

c) artikel 10, med undantag

av a och b.

à ses propres ressortissants ou aux personnes qui ont leur résidence permanente dans cet Etat.

to its own nationals or to persons who have their permanent residence in that State.

Article 14 Accords complémentaires

Article 14 Complementary agreements

Artikel 14 Tilläggsavtal

L’Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l’application du présent Protocole en ce qui concerne cet Etat membre ou ces Etats membres, ainsi que d’autres accords en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Organisation.

The Organisation may conclude with one or more Member States complementary agreements to give effect to this Protocol as regards such Member State or Member States, and other agreements to ensure the proper functioning of the Organisation.

Organisationen får sluta tilläggsavtal med en eller flera medlemsstater om tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll när det gäller denna medlemsstat eller dessa medlemsstater, och även andra avtal för att säkerställa att organisationens verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt.

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV, appendice A à la Convention) Uniform Rules concerning the Contract of International Carriage of Passengers by Rail (CIV, appendix A to the Convention) Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV, bihang A till fördraget)

Titre premier Généralités

Title I General Provisions

Avdelning I Allmänna bestämmelser

 • Article premier

Champ d'application

 • Article 1

Scope

 • Artikel 1

Tillämpningsområde

 • Article 2

Déclaration relative à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

 • Article 2

Declaration concerning liability in case of death of, or personal injury to, passengers

 • Artikel 2

Förklaring om ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas

 • Article 3

Définitions

 • Article 3

Definitions

 • Artikel 3

Definitioner

 • Article 4

Dérogations

 • Article 4

Derogations

 • Artikel 4

Avvikelser

 • Article 5

Droit contraignant

 • Article 5

Mandatory law

 • Artikel 5

Tvingande rätt

Titre II Conclusion et exécution du contrat de transport

Title II Conclusion and Performance of the Contract of Carriage

Avdelning II Ingående och fullgörande av transportavtalet

 • Article 6

Contrat de transport

 • Article 6

Contract of carriage

 • Artikel 6

Transportavtal

 • Article 7

Titre de transport

 • Article 7

Ticket

 • Artikel 7

Biljett

 • Article 8

Paiement et remboursement du prix de transport

 • Article 8

Payment and refund of the carriage charge

 • Artikel 8

Betalning och återbetalning av transportavgift

 • Article 9

Droit au transport. Exclusion du transport

 • Article 9

Right to be carried. Exclusion from carriage

 • Artikel 9

Rätt till transport. Förlust av rätten till transport

 • Article 10

Accomplissement des formalités administratives

 • Article 10

Completion of administrative formalities

 • Artikel 10

Fullgörande av förvaltningsmyndigheters föreskrifter

 • Article 11

Suppression et retard d’un train. Correspondance manqué

 • Article 11

Cancellation and late running of trains. Missed connections

 • Artikel 11

Tåginställelse och tågförsening. Utebliven tåganslutning

Titre III Transport de colis à main, d’animaux, de bagages et de véhicules

Title III Carriage of Hand Luggage, Animals, Registered Luggage and Vehicles

Avdelning III Transport av handresgods, djur, inskrivet resgods och fordon

Chapitre I Dispositions communes

Chapter I Common Provisions

Kapitel I Allmänna bestämmelser

 • Article 12

Objets et animaux admis

 • Article 12

Acceptable articles and animals

 • Artikel 12

Rätt att medföra föremål och djur

 • Article 13

Vérification

 • Article 13

Examination

 • Artikel 13

Undersökning

 • Article 14

Accomplissement des formalités administratives

 • Article 14

Completion of administrative formalities

 • Artikel 14

Fullgörande av förvaltningsmyndigheters föreskrifter

Chapitre II Colis à main et animaux

Chapter II Hand Luggage and Animals

Kapitel II Handresgods och djur

 • Article 15

Surveillance

 • Article 15

Supervision

 • Artikel 15

Uppsikt

Chapitre III Bagages

Chapter III Registered Luggage

Kapitel III Inskrivet resgods

 • Article 16

Expédition des bagages

 • Article 16

Consignment of registered luggage

 • Artikel 16

Inlämning av inskrivet resgods

 • Article 17

Bulletin de bagages

 • Article 17

Luggage registration voucher

 • Artikel 17

Resgodsbevis

 • Article 18

Enregistrement et transport

 • Article 18

Registration and carriage

 • Artikel 18

Inskrivning och transport

 • Article 19

Paiement du prix pour le transport des bagages

 • Article 19

Payment of charges for the carriage of registered luggage

 • Artikel 19

Betalning av transportavgift för inskrivet resgods

 • Article 20

Marquage des bagages

 • Article 20

Marking of registered luggage

 • Artikel 20

Märkning av inskrivet resgods

 • Article 21

Droit de disposer des bagages

 • Article 21

Right to dispose of registered luggage

 • Artikel 21

Rätt att förfoga över inskrivet resgods

 • Article 22

Livraison

 • Article 22

Delivery

 • Artikel 22

Utlämning

Chapitre IV Véhicules

Chapter IV Vehicles

Kapitel IV Fordon

 • Article 23

Conditions de transport

 • Article 23

Conditions of carriage

 • Artikel 23

Villkor för transport

 • Article 24

Bulletin de transport

 • Article 24

Carriage voucher

 • Artikel 24

Transportdokument

 • Article 25

Droit applicable

 • Article 25

Applicable law

 • Artikel 25

Tillämplig rätt

Titre IV Responsabilité du transporteur

Title IV Liability of the Carrier

Avdelning IV Transportörens ansvar

Chapitre I Responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

Chapter I Liability in case of Death of, or Personal Injury to, Passengers

Kapitel I Ansvar i fall då resande dödas eller skadas

 • Article 26

Fondement de la responsabilité

 • Article 26

Basis of liability

 • Artikel 26

Förutsättningar för ansvar

 • Article 27

Dommages-intérêts en cas de mort

 • Article 27

Damages in case of death

 • Artikel 27

Ersättning vid dödsfall

 • Article 28

Dommages-intérêts en cas de blessures

 • Article 28

Damages in case of personal injury

 • Artikel 28

Ersättning vid personskada

 • Article 29

Réparation d'autres préjudices corporels

 • Article 29

Compensation for other bodily harm

 • Artikel 29

Ersättning vid annan personskada

 • Article 30

Forme et montant des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures

 • Article 30

Form and amount of damages in case of death and personal injury

 • Artikel 30

Ersättningens form och storlek vid dödsfall eller personskada

 • Article 31

Autres moyens de transport

 • Article 31

Other modes of transport

 • Artikel 31

Andra transportmedel

Chapitre II Responsabilité en cas d’inobservation de l’horaire

Chapter II Liability in case of Failure to Keep to the Timetable

Kapitel II Ansvar när tidtabellen inte hålls

 • Article 32

Responsabilité en cas de suppression, retard ou correspondance manqué

 • Article 32

Liability in case of cancellation, late running of trains or missed connections

 • Artikel 32

Ansvar vid tåginställelse, tågförsening eller utebliven tåganslutning

Chapitre III Responsabilité pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules

Chapter III Liability in respect of Hand Luggage, Animals, Registered Luggage and Vehicles

Kapitel III Ansvar i fråga om handresgods, djur, inskrivet resgods och fordon

Section 1 Colis à main et animaux

Section 1 Hand luggage and animals

Avsnitt 1 Handresgods och djur

 • Article 33

Responsabilité

 • Article 33

Liability

 • Artikel 33

Ansvar

 • Article 34

Limitation des dommagesintérêts en cas de perte ou d'avarie d'objets

 • Article 34

Limit of damages in case of loss of or damage to articles

 • Artikel 34

Begränsning av ersättningen vid förlust av föremål eller sakskada

 • Article 35

Exonération de responsabilité

 • Article 35

Exclusion of liability

 • Artikel 35

Ansvarsbefrielse

Section 2 Bagages

Section 2 Registered luggage

Avsnitt 2 Inskrivet resgods

 • Article 36

Fondement de la responsabilité

 • Article 36

Basis of liability

 • Artikel 36

Förutsättningar för ansvar

 • Article 37

Charge de la preuve

 • Article 37

Burden of proof

 • Artikel 37

Bevisskyldighet

 • Article 38

Transporteurs subséquents

 • Article 38

Successive carriers

 • Artikel 38

Efterföljande transportörer

 • Article 39

Transporteur substitué

 • Article 39

Substitute carrier

 • Artikel 39

Faktisk transportör

 • Article 40

Présomption de perte

 • Article 40

Presumption of loss

 • Artikel 40

Antagande att resgods gått förlorat

 • Article 41

Indemnité en cas de perte

 • Article 41

Compensation for loss

 • Artikel 41

Ersättning vid förlust

 • Article 42

Indemnité en cas d'avarie

 • Article 42

Compensation for damage

 • Artikel 42

Ersättning vid skada

 • Article 43

Indemnité en cas de retard à la livraison

 • Article 43

Compensation for delay in delivery

 • Artikel 43

Ersättning vid dröjsmål med utlämningen

Section 3 Véhicules

Section 3 Vehicles

Avsnitt 3 Fordon

 • Article 44

Indemnité en cas de retard

 • Article 44

Compensation for delay

 • Artikel 44

Ersättning vid försening

 • Article 45

Indemnité en cas de perte

 • Article 45

Compensation for loss

 • Artikel 45

Ersättning vid förlust

 • Article 46

Responsabilité en ce qui concerne d’autres objets

 • Article 46

Liability in respect of other articles

 • Artikel 46

Ansvar i fråga om andra föremål

 • Article 47

Droit applicable

 • Article 47

Applicable law

 • Artikel 47

Tillämplig rätt

Chapitre IV Dispositions communes

Chapter IV Common Provisions

Kapitel IV Allmänna bestämmelser

 • Article 48

Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité

 • Article 48

Loss of right to invoke the limits of liability

 • Artikel 48

Förlust av rätten att åberopa begränsning av skadeståndsansvar

 • Article 49

Conversion et intérêts

 • Article 49

Conversion and interest

 • Artikel 49

Omräkning och ränta

 • Article 50

Responsabilité en cas d'accident nucléaire

 • Article 50

Liability in case of nuclear incidents

 • Artikel 50

Ansvar vid atomolycka

 • Article 51

Personnes dont répond le transporteur

 • Article 51

Persons for whom the carrier is liable

 • Artikel 51

Personer som transportören ansvarar för

 • Article 52

Autres actions

 • Article 52

Other actions

 • Artikel 52

Andra grunder för anspråk

Titre V Responsabilité du voyageur

Title V Liability of the Passenger

Avdelning V Den resandes ansvar

 • Article 53

Principes particuliers de responsabilité

 • Article 53

Special principles of liability

 • Artikel 53

Särskilda principer för ansvar

Titre VI Exercice des droits

Title VI Assertion of Rights

Avdelning VI Framställande av anspråk

 • Article 54

Constatation de perte partielle ou d'avarie

 • Article 54

Ascertainment of partial loss or damage

 • Artikel 54

Fastställelse av att föremål har skadats eller delvis gått förlorat

 • Article 55

Réclamations

 • Article 55

Claims

 • Artikel 55

Anspråk

 • Article 56

Transporteurs qui peuvent être actionnés

 • Article 56

Carriers against whom an action may be brought

 • Artikel 56

Transportörer mot vilka talan får föras

 • Article 57

For

 • Article 57

Forum

 • Artikel 57

Behörig domstol

 • Article 58

Extinction de l'action en cas de mort et de blessures

 • Article 58

Extinction of right of action in case of death or personal injury

 • Artikel 58

Förlust av rätten att föra talan vid dödsfall eller personskada

 • Article 59

Extinction de l'action née du transport des bagages

 • Article 59

Extinction of right of action arising from carriage of luggage

 • Artikel 59

Förlust av rätten att föra talan i fråga om resgods

 • Article 60

Prescription

 • Article 60

Limitation of actions

 • Artikel 60

Preskription

Titre VII Rapports des transporteurs entre eux

Title VII Relations between Carriers

Avdelning VII Transportörernas inbördes förhållanden

 • Article 61

Partage du prix de transport

 • Article 61

Apportionment of the carriage charge

 • Artikel 61

Fördelning av transportavgiften

 • Article 62

Droit de recours

 • Article 62

Right of recourse

 • Artikel 62

Rätt till återkrav

 • Article 63

Procédure de recours

 • Article 63

Procedure for recourse

 • Artikel 63

Förfarandet i mål om återkrav

 • Article 64

Accords au sujet des recours

 • Article 64

Agreements concerning recourse

 • Artikel 64

Överenskommelser i fråga om återkrav

Titre premier Généralités

Title I General Provisions

Avdelning I Allmänna bestämmelser

Article premier Champ d'application

Article 1 Scope

Artikel 1 Tillämpningsområde

§ 1 Les présentes Règles uniformes s'appliquent à tout contrat de transport ferroviaire de voyageurs à titre onéreux ou gratuit, lorsque le lieu de départ et de destination sont situés dans deux Etats membres différents. Il en est ainsi quels que soient le domicile ou le siège et la nationalité des parties au contrat de transport.

§ 1 These Uniform Rules shall apply to every contract of carriage of passengers by rail for reward or free of charge, when the place of departure and the place of destination are situated in two different Member States, irrespective of the domicile or the place of business and the nationality of the parties to the contract of carriage.

§ 1 Dessa enhetliga rättsregler skall tillämpas på varje avtal om transport av resande på järnväg mot betalning eller kostnadsfritt, när avreseplatsen och bestämmelseplatsen är belägna i två skilda medlemsstater, oavsett var parterna i transportavtalet har hemvist eller säte och vilken nationalitet de har.

§ 2 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur d’un Etat membre, les présentes Règles uniformes s’appliquent.

§ 2 When international carriage being the subject of a single contract includes carriage by road or inland waterway in internal traffic of a Member State as a supplement to transfrontier carriage by rail, these Uniform Rules shall apply.

§ 2 När en internationell transport som omfattas av ett enda avtal, utöver en gränsöverskridande järnvägstransport inbegriper transport på väg eller inre vattenväg inom en medlemsstat, skall dessa enhetliga rättsregler tillämpas.

§ 3 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de navigation intérieure, les présentes Règles uniformes s’appliquent si le transport maritime ou le transport par voie de navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue à l’article 24, § 1 de la Convention.

§ 3 When international carriage being the subject of a single contract of carriage includes carriage by sea or transfrontier carriage by inland waterway as a supplement to carriage by rail, these Uniform Rules shall apply if the carriage by sea or inland waterway is performed on services included in the lists of services provided for in Article 24 § 1 of the Convention.

§ 3 När en internationell transport som omfattas av ett enda transportavtal, utöver transport på järnväg inbegriper sjötransport eller gränsöverskridande transport på inre vattenväg, skall dessa enhetliga rättsregler tillämpas, om sjötransporten eller transporten på inre vattenväg utförs på linjer som är införda i den lista över linjer som anges i artikel 24 § 1 i fördraget.

§ 4 Les présentes Règles uniformes s’appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles uniformes CIM.

§ 4 These Uniform Rules shall also apply, as far as the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers is concerned, to persons accompanying a consignment whose carriage is effected in accordance with the CIM Uniform Rules.

§ 4 Såvitt gäller transportörens ansvar när resande dödas eller skadas skall dessa enhetliga rättsregler också tillämpas på personer som följer med en försändelse som transporteras enligt de enhetliga rättsreglerna CIM.

§ 5 Les présentes Règles uniformes ne s’appliquent pas aux transports effectués entre gares situées sur le territoire d’Etats limitrophes, lorsque l’infrastructure de ces gares est gérée par un ou plusieurs gestionnaires d’infrastructure relevant d’un seul et même de ces Etats.

§ 5 These Uniform Rules shall not apply to carriage performed between stations situated on the territory of neighbouring States, when the infrastructure of these stations is managed by one or more infrastructure managers subject to only one of those States.

§ 5 Dessa enhetliga rättsregler skall inte tillämpas på transporter mellan stationer som är belägna i angränsande stater, när stationernas infrastruktur förvaltas av en eller flera infrastrukturförvaltare som hör hemma i endast en av dessa stater.

§ 6 Chaque Etat, Partie à une convention concernant le transport international ferroviaire direct de voyageurs et de nature comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsqu’il adresse une demande d’adhésion à la Convention, déclarer qu’il n’appliquera ces Règles uniformes qu’aux transports effectués sur une partie de l’infrastructure ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de l’infrastructure ferroviaire doit être définie précisément et être reliée à l’infrastructure ferroviaire d’un Etat membre. Lorsqu’un Etat a fait la déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne s’appliquent qu’à la condition :

§ 6 Any State which is a party to a convention concerning international through carriage of passengers by rail comparable with these Uniform Rules may, when it makes an application for accession to the Convention, declare that it will apply these Uniform Rules only to carriage performed on a part of the railway infrastructure situated on its territory. This part of the railway infrastructure must be precisely defined and connected to the railway infrastructure of a Member State. When a State has made the above-mentioned declaration, these Uniform Rules shall apply only on the condition

§ 6 En stat som är part i en konvention om genomgående internationell transport av resande på järnväg som är jämförlig med dessa enhetliga rättsregler kan, när den ansöker om anslutning till fördraget, förklara att den endast kommer att tillämpa dessa enhetliga rättsregler på transporter som utförs på en del av järnvägsinfrastrukturen på dess territorium. Denna del av järnvägsinfrastrukturen skall anges exakt och vara förbunden med en medlemsstats järnvägsinfrastruktur. När en stat har avgett en sådan förklaring, skall dessa enhetliga rättsregler endast tillämpas på villkor att

a)

que le lieu de départ ou de

destination ainsi que l’itinéraire prévus dans le contrat de transport soient situés sur l’infrastructure désignée ou

a)

that the place of departure

or of destination, as well as the route designated in the contract of carriage, is situated on the specified infrastructure or

a)

avreseplatsen eller bestäm-

melseplatsen samt den transportväg som anges i transportavtalet är belägna på den angivna infrastrukturen eller

b)

que l’infrastructure

désignée relie l’infrastructure de deux Etats membres et qu’elle a été prévue dans le contrat de transport comme itinéraire pour un transport de transit.

b)

that the specified infra-

structure connects the infrastructure of two Member States and that it has been designated in the contract of carriage as a route for transit carriage.

b)

den angivna infrastruk-

turen förbinder två medlemsstaters infrastrukturer och har angivits i transportavtalet som en transportväg för transittrafik.

§ 7 L’Etat qui a fait une déclaration conformément au § 6 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient

§ 7 A State which has made a reservation in accordance with § 6 may withdraw it at any time by notification to the Depositary. This withdrawal shall take effect one month after the day on which the Depositary notifies it to the Member States.

§ 7 En stat som har avgett en förklaring enligt § 6 får när som helst återta den genom meddelande till depositarien. Återtagandet blir gällande en månad efter den dag då depositarien underrättade medlemsstaterna om det. Förklaringen skall

sans effet, lorsque la convention visée au § 6, première phrase, cesse d’être en vigueur pour cet Etat.

The declaration shall cease to have effect when the convention referred to in § 6, first sentence, ceases to be in force 2 for that State.

upphöra att gälla när den konvention som avses i § 6 första meningen upphör att vara i kraft för den staten.

Article 2 Déclaration relative à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

Article 2 Declaration concerning liability in case of death of, or personal injury to, passengers

Artikel 2 Förklaring om ansvar i fall då resande dödas eller skadas

§ 1 Chaque Etat peut, à tout moment, déclarer qu’il n’appliquera pas aux voyageurs, victimes d'accidents survenus sur son territoire, l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.

§ 1 Any State may, at any time, declare that it will not apply to passengers involved in accidents occurring on its territory the whole of the provisions concerning the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers, when such passengers are nationals of, or have their usual place of residence in, that State.

§ 1 En stat får när som helst förklara att den, vid skador till följd av olyckor inom dess territorium, inte kommer att tillämpa samtliga de bestämmelser som gäller för transportörens ansvar då resande dödas eller skadas, om de resande är medborgare i den staten eller har sitt hemvist eller är stadigvarande bosatta där.

§ 2 L’Etat qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.

§ 2 A State which has made a declaration in accordance with § 1 may withdraw it at any time by notification to the Depositary. This withdrawal shall take effect one month after the day on which the Depositary notifies it to the Member States.

§ 2 En stat som har avgett en förklaring enligt § 1 får när som helst återta den genom meddelande till depositarien. Återtagandet blir gällande en månad efter den dag då depositarien underrättade medlemsstaterna om det.

Article 3 Définitions

Article 3 Definitions

Artikel 3 Definitioner

Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme :

For purposes of these Uniform Rules, the term

I dessa enhetliga rättsregler avses med

a)

“transporteur” désigne le

transporteur contractuel, avec lequel le voyageur a conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce contrat;

a)

“carrier” means the

contractual carrier with whom the passenger has concluded the contract of carriage pursuant to these Uniform Rules, or a successive carrier who is liable on the basis of this contract;

a)

transportör: den avtalsenliga

transportör med vilken den resande slutit transportavtal enligt dessa enhetliga rättsregler eller den efterföljande transportör som är ansvarig på grundval av detta avtal,

b)

“transporteur substitué”

désigne un transporteur, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec le voyageur, mais à qui le transporteur visé à la lettre

a) a confié, en tout ou en

b)

“substitute carrier” means a

carrier, who has not concluded the contract of carriage with the passenger, but to whom the carrier referred to in letter a) has entrusted, in whole or in

b)

faktisk transportör: en

transportör som inte har slutit transportavtal med den resande, men som den transportör som avses i a helt eller delvis har anförtrott utförandet av järn-

partie, l’exécution du transport ferroviaire;

part, the performance of the carriage by rail;

vägstransporten,

c)

“Conditions générales de

transport” désigne les conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci;

c)

“General Conditions of

Carriage” means the conditions of the carrier in the form of general conditions or tariffs legally in force in each Member State and which have become, by the conclusion of the contract of carriage, an integral part of it;

c)

allmänna transportvillkor:

de villkor som gäller för transportören i form av allmänna villkor eller tariffer vilka har laga kraft i alla medlemsstater och blev en integrerad del av transportavtalet när detta ingicks,

d)

“véhicule” désigne un

véhicule automobile ou une remorque transportés à l’occasion d’un transport de voyageurs.

d)

“vehicle” means a motor

vehicle or a trailer carried on the occasion of the carriage of passengers.

d)

fordon: ett motorfordon

eller släpfordon som transporteras i samband med transport av resande.

Article 4 Dérogations

Article 4 Derogations

Artikel 4 Avvikelser

§ 1 Les Etats membres peuvent conclure des accords qui prévoient des dérogations aux présentes Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement entre deux gares situées de part et d’autre de la frontière, lorsqu’il n’y a pas d’autre gare entre elles.

§ 1 The Member States may conclude agreements which provide for derogations from these Uniform Rules for carriage performed exclusively between two stations on either side of the frontier, when there is no other station between them.

§ 1 Medlemsstaterna får sluta avtal som gör det möjligt att avvika från dessa enhetliga rättsregler för transporter som sker uteslutande mellan två stationer, belägna på var sin sida om gränsen, när det inte finns någon annan station mellan dem.

§ 2 Pour les transports effectués entre deux Etats membres, transitant par un Etat non membre, les Etats concernés peuvent conclure des accords qui dérogent aux présentes Règles uniformes.

§ 2 For carriage performed between two Member States, passing through a State which is not a Member State, the States concerned may conclude agreements which derogate from these Uniform Rules.

§ 2 När det gäller transporter som går mellan två medlemsstater genom en stat som inte är medlemsstat, får de berörda staterna sluta avtal som avviker från dessa enhetliga rättsregler.

§ 3 Sous réserve d’autres dispositions de droit international public, deux ou plusieurs Etats membres peuvent fixer entre eux les conditions sous lesquelles les transporteurs sont soumis à l’obligation de transporter des voyageurs, des bagages, des animaux et des véhicules en trafic entre ces Etats.

§ 3 Subject to other provisions of public international law, two or more Member States may set between themselves conditions under which carriers are subject to the obligation to carry passengers, luggage, animals and vehicles in traffic between those States.

§ 3 Om inte annat följer av andra bestämmelser i folkrätten får två eller flera medlemsstater sinsemellan fastställa villkor enligt vilka transportörer är skyldiga att transportera resande, resgods, djur och fordon mellan dessa stater.

§ 4 Les accords visés aux §§ 1 à 3 de même que leur mise en vigueur sont communiqués à

§ 4 Agreements referred to in §§ 1 to 3 as well as their coming into force shall be notified to the

§ 4 De avtal som avses i §§ 1–3 och ikraftträdandet av dessa avtal skall meddelas till Mellan-

l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire général de l’Organisation en informe les Etats membres et les entreprises intéressées.

Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail. The Secretary General of the Organisation shall notify the Member States and interested undertakings of this.

statliga organisationen för internationell järnvägstrafik. Organisationens generalsekreterare skall underrätta medlemsstaterna och de berörda företagen om detta.

Article 5 Droit contraignant

Article 5 Mandatory law

Artikel 5 Tvingande rätt

Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes.

Unless provided otherwise in these Uniform Rules, any stipulation which, directly or indirectly, would derogate from these Uniform Rules shall be null and void. The nullity of such a stipulation shall not involve the nullity of the other provisions of the contract of carriage. Nevertheless, a carrier may assume a liability greater and obligations more burdensome than those provided for in these Uniform Rules.

Om inte annat föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler, skall varje bestämmelse som direkt eller indirekt avviker från dem vara ogiltig. En sådan bestämmelses ogiltighet skall inte medföra att övriga bestämmelser i transportavtalet blir ogiltiga. En transportör kan dock ta på sig större ansvar och förpliktelser än de som föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler.

Titre II Conclusion et exécution du contrat de transport

Title II Conclusion and Performance of the Contract of Carriage

Avdelning II Ingående och fullgörande av transportavtalet

Article 6 Contrat de transport

Article 6 Contract of carriage

Artikel 6 Transportavtal

§ 1 Par le contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination.

§ 1 By the contract of carriage the carrier shall undertake to carry the passenger as well as, where appropriate, luggage and vehicles to the place of destination and to deliver the luggage and vehicles at the place of destination.

§ 1 Genom transportavtalet förbinder sig transportören att transportera resande och i förekommande fall resgods och fordon till bestämmelseplatsen och att lämna ut resgodset och fordonen på bestämmelsestationen.

§ 2 Le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article 9, l’absence, l'irrégularité ou la perte du titre de transport n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes.

§ 2 The contract of carriage must be confirmed by one or more tickets issued to the passenger. However, subject to Article 9 the absence, irregularity or loss of the ticket shall not affect the existence or validity of the contract which shall remain subject to these Uniform Rules.

§ 2 Transportavtalet skall bekräftas genom en eller flera biljetter utfärdade till den resande. Om biljetten saknas, är felaktig eller har gått förlorad skall detta, om inte annat följer av artikel 9, dock inte påverka avtalets bestånd eller giltighet, utan det skall fortfarande lyda under dessa enhetliga rättsregler.

§ 3 Le titre de transport fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport.

§ 3 The ticket shall be prima facie evidence of the conclusion and the contents of the contract of carriage.

§ 3 Biljetten skall tills motsatsen bevisats gälla som bevis för ingåendet av och innehållet i transportavtalet.

Article 7 Titre de transport

Article 7 Ticket

Artikel 7 Biljett

§ 1 Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu des titres de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis.

§ 1 The General Conditions of Carriage shall determine the form and content of tickets as well as the language and characters in which they are to be printed and made out.

§ 1 De allmänna transportvillkoren skall avgöra biljetternas form och innehåll samt det språk och de skrivtecken som skall användas när de trycks och fylls i.

§ 2 Doivent au moins être inscrits sur le titre de transport :

§ 2 The following, at least, must be entered on the ticket:

§ 2 Biljetten skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

a)

le transporteur ou les

transporteurs;

a)

the carrier or carriers;

a)

Transportören eller

transportörerna.

b) l’indication que le transport

est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

b) carriage is subject,

notwithstanding any clause to the contrary, to these Uniform Rules; this may be indicated by the acronym CIV;

b) En uppgift om att dessa

enhetliga rättsregler skall tillämpas på transporten, utan hinder av eventuella klausuler med motsatt innebörd. Detta får anges genom förkortningen CIV.

c) toute autre indication

nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat.

c) a statement that the any

other statement necessary to prove the conclusion and contents of the contract of carriage and enabling the passenger to assert the rights resulting from this contract.

c) Alla andra nödvändiga

uppgifter som styrker ingåendet av och innehållet i transportavtalet och som gör det möjligt för den resande att hävda sina rättigheter enligt avtalet.

§ 3 Le voyageur doit s’assurer, à la réception du titre de transport, que celui-ci a été établi selon ses indications.

§ 3 The passenger must ensure, on receipt of the ticket, that it has been made out in accordance with his instructions.

§ 3 När den resande tar emot biljetten skall han förvissa sig om att den stämmer med de uppgifter som han har lämnat.

§ 4 Le titre de transport est cessible s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’a pas commencé.

§ 4 The ticket shall be transferable if it has not been made out in the passenger's name and if the journey has not begun.

§ 4 Biljetten skall kunna överlåtas om den inte är utställd på en namngiven person och resan inte har börjat.

§ 5 Le titre de transport peut être établi sous forme d’enregistrement électronique des données, qui peuvent être transformées en signes d’écriture lisibles. Les procédés employés pour l’enregistrement et le traitement des données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante du titre de transport représenté par ces données.

§ 5 The ticket may be established in the form of electronic data registration, which can be transformed into legible written symbols. The procedure used for the registration and treatment of data must be equivalent from the functional point of view, particularly so far as concerns the evidential value of the ticket represented by those data.

§ 5 Biljetten får upprättas i elektronisk form som kan omvandlas till läsbara skrivtecken. Förfarandena för registrering och behandling av uppgifterna skall vara likvärdiga i funktionshänseende, i synnerhet i fråga om bevisvärdet hos den biljett som dessa uppgifter utgör.

Article 8 Paiement et remboursement du prix de transport

Article 8 Payment and refund of the carriage charge

Artikel 8 Betalning och återbetalning av transportavgift

§ 1 Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport est payable à l’avance.

§ 1 Subject to a contrary agreement between the passenger and the carrier, the carriage charge shall be payable in advance.

§ 1 Om inte annat överenskommits mellan den resande och transportören skall transportavgiften betalas i förväg.

§ 2 Les Conditions générales de transport déterminent dans quelles conditions un remboursement du prix de transport a lieu.

§ 2 The General Conditions of Carriage shall determine under what conditions a refund of the carriage charge shall be made.

§ 2 De allmänna transportvillkoren skall avgöra under vilka omständigheter transportavgiften skall återbetalas.

Article 9 Droit au transport. Exclusion du transport

Article 9 Right to be carried. Exclusion from carriage

Artikel 9 Rätt till transport. Förlust av rätten till transport

§ 1 Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d'un titre de transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir:

§ 1 The passenger must, from the start of his journey, be in possession of a valid ticket and produce it on the inspection of tickets. The General Conditions of Carriage may provide

§ 1 Den resande skall från resans början vara försedd med en giltig biljett och visa upp den vid biljettkontrollen. I de allmänna transportvillkoren får föreskrivas.

a)

qu'un voyageur qui ne

présente pas un titre de

a)

that a passenger who does

not produce a valid ticket

a)

att en resande som inte

visar upp en giltig biljett

transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe;

must pay, in addition to the carriage charge, a surcharge;

skall betala en tilläggsavgift utöver transportavgiften,

b) qu'un voyageur qui refuse

le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport;

b) that a passenger who

refuses to pay the carriage charge or the surcharge upon demand may be required to discontinue his journey;

b) att en resande som vägrar

att genast betala transportavgiften eller tilläggsavgiften kan förlora rätten till transport,

c) si et dans quelles conditions

un remboursement de la surtaxe a lieu.

c) if and under what

conditions a refund of the surcharge shall be made.

c) om och under vilka om-

ständigheter tilläggsavgiften skall återbetalas.

§ 2 Les Conditions générales de transport peuvent prévoir que sont exclus du transport ou peuvent être exclus du transport en cours de route, les voyageurs qui :

§ 2 The General Conditions of Carriage may provide that passengers who

§ 2 I de allmänna transportvillkoren får föreskrivas att resande som

a) présentent un danger pour

la sécurité et le bon fonctionnement de l’exploitation ou pour la sécurité des autres voyageurs,

a) present a danger for safety

and the good functioning of the operations or for the safety of other passengers,

a) utgör en fara för tåg-

trafikens säkerhet och funktion eller för andra resandes säkerhet, eller

b) incommodent de manière

intolérable les autres voyageurs, et que ces personnes n’ont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix qu’elles ont payé pour le transport de leurs bagages.

b) inconvenience other

passengers in an intolerable manner, shall be excluded from carriage or may be required to discontinue their journey and that such persons shall not be entitled to a refund of their carriage charge or of any charge for the carriage of registered luggage they may have paid.

b) stör andra resande på ett

sätt som inte kan godtas,

skall förlora rätten till transport eller tvingas avbryta sin resa, och att sådana personer inte har rätt att få tillbaka vare sig transportavgiften eller den avgift de har betalat för transporten av inskrivet resgods.

Article 10 Accomplissement des formalités administratives

Article 10 Completion of administrative formalities

Artikel 10 Fullgörande av förvaltningsmyndigheters föreskrifter

Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives.

The passenger must comply with the formalities required by customs or other administrative authorities.

Den resande är skyldig att följa de föreskrifter som meddelas av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter.

Article 11 Suppression et retard d’un train. Correspondance manqué

Article 11 Cancellation and late running of trains. Missed connections

Artikel 11 Tåginställelse och tågförsening. Utebliven tåganslutning

Le transporteur doit, s’il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée.

The carrier must, where necessary, certify on the ticket that the train has been cancelled or the connection missed.

Transportören skall i förekommande fall på biljetten intyga att tåget har ställts in eller tåganslutningen uteblivit.

Titre III Transport de colis à main, d’animaux, de bagages et de véhicules

Title III Carriage of Hand Luggage, Animals, Registered Luggage and Vehicles

Avdelning III Transport av handresgods, djur, inskrivet resgods och fordon

Chapitre I Dispositions communes

Chapter I Common Provisions

Kapitel I Allmänna bestämmelser

Article 12 Objets et animaux admis

Article 12 Acceptable articles and animals

Artikel 12 Rätt att medföra föremål och djur

§ 1 Le voyageur peut prendre avec lui des objets faciles à porter (colis à main) ainsi que des animaux vivants, conformément aux Conditions générales de transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des objets encombrants conformément aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions générales de transport. Sont exclus du transport, les objets ou animaux de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.

§ 1 The passenger may take with him articles which can be handled easily (hand luggage) and also live animals in accordance with the General Conditions of Carriage. Moreover, the passenger may take with him cumbersome articles in accordance with the special provisions, contained in the General Conditions of Carriage. Articles and animals likely to annoy or inconvenience passengers or cause damage shall not be allowed as hand luggage.

§ 1 Den resande får medföra föremål som lätt kan bäras (handresgods) samt levande djur i enlighet med de allmänna transportvillkoren. Dessutom får den resande medföra skrymmande föremål i enlighet med de särskilda bestämmelserna i de allmänna transportvillkoren. Föremål och djur som kan medföra obehag eller besvär för de resande eller orsaka skada får inte medföras som handresgods.

§ 2 Le voyageur peut expédier, en tant que bagages, des objets et des animaux conformément aux Conditions générales de transport.

§ 2 The passenger may consign articles and animals as registered luggage in accordance with the General Conditions of Carriage.

§ 2 Den resande får sända föremål och djur som inskrivet resgods i enlighet med de allmänna transportvillkoren.

§ 3 Le transporteur peut admettre le transport de véhicules à l’occasion d’un transport de voyageurs conformément aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions générales de transport.

§ 3 The carrier may allow the carriage of vehicles on the occasion of the carriage of passengers in accordance with special provisions, contained in the General Conditions of Carriage.

§ 3 Transportören får tillåta transport av fordon i samband med transport av resande i enlighet med de särskilda bestämmelserna i de allmänna transportvillkoren.

§ 4 Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis à main, bagages ainsi que dans ou sur

§ 4 The carriage of dangerous goods as hand luggage, registered luggage as well as in or on vehicles

§ 4 Transport av farligt gods som handresgods, inskrivet resgods samt i eller på fordon som enligt

des véhicules qui, conformément à ce Titre sont transportées par rail, doit être conforme au Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).

which, in accordance with this Title are carried by rail, must comply with the Regulation concerning the Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID).

denna avdelning transporteras på järnväg skall ske i enlighet med Reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID).

Article 13 Vérification

Article 13 Examination

Artikel 13 Undersökning

§ 1 Le transporteur a le droit, en cas de présomption grave de non respect des conditions de transport, de vérifier si les objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et animaux transportés répondent aux conditions de transport lorsque les lois et prescriptions de l'Etat où la vérification doit avoir lieu ne l'interdisent pas. Le voyageur doit être invité à assister à la vérification. S'il ne se présente pas ou s'il ne peut être atteint, le transporteur doit faire appel à deux témoins indépendants.

§ 1 When there is good reason to suspect a failure to observe the conditions of carriage, the carrier shall have the right to examine whether the articles (hand luggage, registered luggage, vehicles including their loading) and animals carried comply with the conditions of carriage, unless the laws and prescriptions of the State in which the examination would take place prohibit such examination. The passenger must be invited to attend the examination. If he does not appear or cannot be reached, the carrier must require the presence of two independent witnesses.

§ 1 Om det finns grundad anledning att misstänka att villkoren för transporten inte är uppfyllda skall transportören ha rätt att undersöka om de föremål (handresgods, inskrivet resgods, fordon och deras last) och djur som medförs uppfyller transportvillkoren, såvida inte lagar och bestämmelser i den stat där undersökningen skall utföras förbjuder detta. Den resande skall erbjudas att närvara vid undersökningen. Om denne inte infinner sig eller inte kan nås skall transportören tillkalla två oberoende vittnen.

§ 2 Lorsqu’il est constaté que les conditions de transport n’ont pas été respectées, le transporteur peut exiger du voyageur le paiement des frais occasionnés par la vérification.

§ 2 If it is established that the conditions of carriage have not been respected, the carrier can require the passenger to pay the costs arising from the examination.

§ 2 Om det fastställs att villkoren för transporten inte är uppfyllda kan transportören kräva att den resande betalar kostnaderna för undersökningen.

Article 14 Accomplissement des formalités administratives

Article 14 Completion of administrative formalities

Artikel 14 Fullgörande av förvaltningsmyndigheters föreskrifter

Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives lors du transport, à l’occasion de son transport, d’objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et d’animaux. Il doit assister à la visite de ces objets, sauf exception prévue par les lois et prescriptions de chaque Etat.

The passenger must comply with the formalities required by customs or other administrative authorities when, on being carried, he has articles (hand luggage, registered luggage, vehicles including their loading) or animals carried. He shall be present at the inspection of these articles save where otherwise provided by the laws and prescriptions of each State.

Den resande är skyldig att följa de föreskrifter som meddelas av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter när han under transport medför föremål (handresgods, inskrivet resgods, fordon och deras last) och djur. Han skall vara närvarande vid undersökningen av dessa föremål om inte undantag medges i tillämpliga nationella bestämmelser.

Chapitre II Colis à main et animaux

Chapter II Hand Luggage and Animals

Kapitel II Handresgods och djur

Article 15 Surveillance

Article 15 Supervision

Artikel 15 Uppsikt

La surveillance des colis à main et des animaux, qu’il prend avec lui, incombe au voyageur.

It shall be the passenger’s responsibility to supervise the hand luggage and animals that he takes with him.

Den resande skall ha ansvaret för att hålla uppsikt över det handresgods och de djur han medför.

Chapitre III Bagages

Chapter III Registered Luggage

Kapitel III Inskrivet resgods

Article 16 Expédition des bagages

Article 16 Consignment of registered luggage

Artikel 16 Inlämning av inskrivet resgods

§ 1 Les obligations contractuelles relatives à l'acheminement des bagages doivent être constatées par un bulletin de bagages remis au voyageur.

§ 1 The contractual obligations relating to the forwarding of registered luggage must be established by a luggage registration voucher issued to the passenger.

§ 1 De avtalsenliga skyldigheterna i fråga om transport av inskrivet resgods skall bekräftas genom ett resgodsbevis som utfärdas till den resande.

§ 2 Sans préjudice de l’article 22, l'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin de bagages n'affecte ni l'existence ni la validité des conventions concernant l’acheminement des bagages, qui restent soumis aux présentes Règles uniformes.

§ 2 Subject to Article 22 the absence, irregularity or loss of the luggage registration voucher shall not affect the existence or the validity of the agreements concerning the forwarding of the registered luggage, which shall remain subject to these Uniform Rules.

§ 2 Om resgodsbeviset saknas, är felaktigt eller har gått förlorat skall detta, om inte annat följer av artikel 22, dock inte påverka bestånd eller giltighet i fråga om de avtal som rör transport av det inskrivna resgodset, utan de skall fortfarande omfattas av dessa enhetliga rättsregler.

§ 3 Le bulletin de bagages fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'enregistrement des bagages et des conditions de leur transport.

§ 3 The luggage registration voucher shall be prima facie evidence of the registration of the luggage and the conditions of its carriage.

§ 3 Resgodsbeviset skall tills motsatsen bevisats gälla som bevis för inskrivningen av resgodset och villkoren för dess transport.

§ 4 Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé que lors de la prise en charge par le transporteur, les bagages étaient en bon état apparent et que le nombre et la masse des colis correspondaient aux mentions portées sur le bulletin de bagages.

§ 4 Subject to evidence to the contrary, it shall be presumed that when the carrier took over the registered luggage it was apparently in a good condition, and that the number and the mass of the items of luggage corresponded to the entries on the luggage registration voucher.

§ 4 Tills motsatsen bevisats skall det antas att det inskrivna resgodset var i gott yttre skick när transportören övertog det och att antalet kollin och deras vikt stämmer med uppgifterna på resgodsbeviset.

Article 17 Bulletin de bagages

Article 17 Luggage registration voucher

Artikel 17 Resgodsbevis

§ 1 Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de bagages ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L’article 7, § 5 s’applique par analogie.

§ 1 The General Conditions of Carriage shall determine the form and content of the luggage registration voucher as well as the language and characters in which it is to be printed and made out. Article 7 § 5 shall apply mutatis mutandis.

§ 1 De allmänna transportvillkoren skall avgöra resgodsbevisets form och innehåll samt det språk och de skrivtecken som skall användas när de trycks och fylls i. Artikel 7 § 5 skall också tillämpas här.

§ 2 Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de bagages:

§ 2 The following, at least, must be entered on the luggage registration voucher :

§ 2 Resgodsbeviset skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

a)

le transporteur ou les

transporteurs;

a)

the carrier or carriers;

a)

Transportören eller

transportörerna.

b)

l´indication que le transport

est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

b)

a statement that the carriage

is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to these Uniform Rules; this may be indicated by the acronym CIV;

b)

En uppgift om att dessa

enhetliga rättsregler skall tillämpas på transporten, utan hinder av eventuella klausuler med motsatt innebörd. Detta får anges genom förkortningen CIV.

c)

toute autre indication

nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives à l’acheminement des bagages et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.

c)

any other statement

necessary to prove the contractual obligations relating to the forwarding of the registered luggage and enabling the passenger to assert the rights resulting from the contract of carriage.

c)

Alla andra nödvändiga

uppgifter som styrker ingåendet av och innehållet i transportavtalet och som gör det möjligt för den resande att hävda sina rättigheter enligt avtalet.

§ 3 Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a été émis selon ses indications.

§ 3 The passenger must ensure, on receipt of the luggage registration voucher, that it has been made out in accordance with his instructions.

§ 3 När den resande tar emot resgodsbeviset skall han förvissa sig om att det stämmer med de uppgifter som han har lämnat.

Article 18 Enregistrement et transport

Article 18 Registration and carriage

Artikel 18 Inskrivning och transport

§ 1 Sauf exception prévue par les Conditions générales de transport, l’enregistrement des bagages n’a lieu que sur la présentation d’un titre de transport valable au moins jusqu’au lieu de destination des bagages. Par ailleurs, l’enregistrement s’effectue d’après les prescriptions en vigueur au lieu d’expédition.

§ 1 Save where the General Conditions of Carriage otherwise provide, luggage shall be registered only on production of a ticket valid at least as far as the destination of the luggage. In other respects the registration of luggage shall be carried out in accordance with the prescriptions in force at the place of consignment.

§ 1 Om inte undantag medges i de allmänna transportvillkoren, skall resgods endast skrivas in mot uppvisande av en biljett som gäller minst till resgodsets bestämmelseplats. I övrigt skall inskrivningen ske i enlighet med de föreskrifter som gäller på inlämningsplatsen.

§ 2 Lorsque les Conditions générales de transport prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation d’un titre de transport, les dispositions des présentes Règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s’appliquent par analogie à l’expéditeur de bagages.

§ 2 When the General Conditions of Carriage provide that luggage may be accepted for carriage without production of a ticket, the provisions of these Uniform Rules determining the rights and obligations of the passenger in respect of his registered luggage shall apply mutatis mutandis to the consignor of registered luggage.

§ 2 När det i de allmänna transportvillkoren anges att resgods får tas emot för transport utan att biljett visas upp, skall dessa enhetliga rättsregler i den del som avser den resandes rättigheter och skyldigheter i fråga om inskrivet resgods också gälla för den som lämnat in resgodset.

§ 3 Le transporteur peut acheminer les bagages avec un autre train ou un autre moyen de transport et par un autre itinéraire que ceux empruntés par le voyageur.

§ 3 The carrier can forward the registered luggage by another train or by another mode of transport and by a different route from that taken by the passenger.

§ 3 Transportören kan sända inskrivet resgods med ett annat tåg eller ett annat transportmedel och via en annan befordringsväg än den som den resande tagit.

Article 19 Paiement du prix pour le transport des bagages

Article 19 Payment of charges for the carriage of registered luggage

Artikel 19 Betalning av transportavgift för inskrivet resgods

Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des bagages est payable lors de l'enregistrement.

Subject to a contrary agreement between the passenger and the carrier, the charge for the carriage of registered luggage shall be payable on registration.

Om inte annat överenskommits mellan den resande och transportören skall transportkostnaden för inskrivet resgods betalas vid inskrivningen.

Article 20 Marquage des bagages

Article 20 Marking of registered luggage

Artikel 20 Märkning av inskrivet resgods

Le voyageur doit indiquer sur chaque colis en un endroit bien visible et d’une manière suffisamment fixe et claire :

The passenger must indicate on each item of registered luggage in a clearly visible place, in a sufficiently durable and legible manner :

Den resande skall märka varje kolli på väl synlig plats och på ett tillräckligt hållbart och läsbart sätt ange

a) son nom et son adresse, a) his name and address, a) namn och adress, b)

le lieu de destination.

b)

the place of destination.

b)

bestämmelseplatsen.

Article 21 Droit de disposer des bagages

Article 21 Right to dispose of registered luggage

Artikel 21 Rätt att förfoga över inskrivet resgods

§ 1 Si les circonstances le permettent et les prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives ne s’y opposent pas, le voyageur peut demander la restitution des bagages au lieu d’expédition, contre remise du bulletin de bagages et, lorsque cela est prévu par les Conditions générales de

§ 1 If circumstances permit and if customs requirements or the requirements of other administrative authorities are not thereby contravened, the passenger can request luggage to be handed back at the place of consignment on surrender of the luggage registration voucher and, if the General Conditions

§ 1 Om omständigheterna medger och om det inte strider mot de föreskrifter som meddelats av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter kan den resande begära att återfå sitt inskrivna resgods på inlämningsplatsen mot överlämnande av resgodsbeviset och, om det krävs i de allmänna

transport, sur présentation du titre de transport.

of Carriage so require, on production of the ticket.

transportvillkoren, mot uppvisande av biljetten.

§ 2 Les Conditions générales de transport peuvent prévoir d’autres dispositions concernant le droit de disposer des bagages, notamment des modifications du lieu de destination et les éventuelles conséquences financières à supporter par le voyageur.

§ 2 The General Conditions of Carriage may contain other provisions concerning the right to dispose of registered luggage, in particular modifications of the place of destination and the possible financial consequences to be borne by the passenger.

§ 2 De allmänna transportvillkoren får innehålla andra bestämmelser om rätten att förfoga över inskrivet resgods, särskilt om ändring av bestämmelseplatsen och de eventuella kostnaderna för den resande.

Article 22 Livraison

Article 22 Delivery

Artikel 22 Utlämning

§ 1 La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l'envoi. Le transporteur a le droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.

§ 1 Registered luggage shall be delivered on surrender of the luggage registration voucher and, where appropriate, on payment of the amounts chargeable against the consignment. The carrier shall be entitled, but not obliged, to examine whether the holder of the voucher is entitled to take delivery.

§ 1 Inskrivet resgods skall lämnas ut mot att resgodsbeviset lämnas tillbaka och att eventuella kostnader för sändningen betalas. Transportören skall ha rätt men inte skyldighet att undersöka om innehavaren av resgodsbeviset har rätt att få ut resgodset.

§ 2 Sont assimilés à la livraison au détenteur du bulletin de bagages, lorsqu'ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination:

§ 2 It shall be equivalent to delivery to the holder of the luggage registration voucher if, in accordance with the prescriptions in force at the place of destination:

§ 2 Med utlämning till resgodsbevisets innehavare jämställs följande åtgärder, om de är i enlighet med de föreskrifter som gäller på bestämmelseplatsen:

a)

la remise des bagages aux

autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;

a)

the luggage has een handed

over to the customs or octroi authorities at their premises or warehouses, when these are not subject to the carrier’s supervision;

a)

överlämnande av resgodset

till en tull- eller skattemyndighet i en tjänste- eller lagerlokal som används av myndigheten och som inte står under transportörens uppsikt,

b)

le fait de confier des

animaux vivants à un tiers.

b)

live animals have been

handed over to third parties.

b)

överlämnande av levande

djur till tredje man för förvaring.

§ 3 Le détenteur du bulletin de bagages peut demander la livraison des bagages au lieu de destination aussitôt que s'est écoulé le temps convenu ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour les opérations effectuées par les douanes ou par d'autres autorités administratives.

§ 3 The holder of the luggage registration voucher may require delivery of the luggage at the place of destination as soon as the agreed time and, where appropriate, the time necessary for the operations carried out by customs or other administrative authorities, has elapsed.

§ 3 Innehavaren av resgodsbeviset får begära att resgodset lämnas ut på bestämmelseplatsen så snart den överenskomna tiden, och i förekommande fall den tid som krävs för tullmyndigheters och andra förvaltningsmyndigheters behandling av resgodset, har löpt ut.

§ 4 A défaut de remise du bulletin de bagages, le transporteur n'est tenu de livrer les bagages qu'à celui qui justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le transporteur peut exiger une caution.

§ 4 Failing surrender of the luggage registration voucher, the carrier shall only be obliged to deliver the luggage to the person proving his right thereto; if the proof offered appears insufficient, the carrier may require security to be given.

§ 4 Om resgodsbeviset inte lämnas tillbaka behöver transportören inte lämna ut resgodset till någon annan än den som styrker sin rätt till godset. Vid otillräckliga bevis får transportören fordra att säkerhet ställs.

§ 5 Les bagages sont livrés au lieu de destination pour lequel ils ont été enregistrés.

§ 5 Luggage shall be delivered at the place of destination for which it has been registered.

§ 5 Resgodset skall lämnas ut på den bestämmelseplats som angivits vid inskrivningen.

§ 6 Le détenteur du bulletin de bagages auquel les bagages ne sont pas livrés peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l'heure auxquels il a demandé la livraison conformément au § 3.

§ 6 The holder of a luggage registration voucher whose luggage has not been delivered may require the day and time to be endorsed on the voucher when he requested delivery in accordance with § 3.

§ 6 Om innehavaren av resgodsbeviset inte får resgodset utlämnat har han rätt att få ett intygande på resgodsbeviset om den dag och det klockslag då han begärde utlämning enligt § 3.

§ 7 L'ayant droit peut refuser la réception des bagages, si le transporteur ne donne pas suite à sa demande de procéder à la vérification des bagages en vue de constater un dommage allégué.

§ 7 The person entitled may refuse to accept the luggage if the carrier does not comply with his request to carry out an examination of the registered luggage in order to establish alleged damage.

§ 7 Den som har rätt till resgodset får vägra att ta emot detta om transportören inte uppfyller hans begäran om att det skall undersökas för att fastställa om en påstådd skada föreligger.

§ 8 Par ailleurs, la livraison des bagages est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination.

§ 8 In all other respects delivery of luggage shall be carried out in accordance with the prescriptions in force at the place of destination.

§ 8 I övrigt skall utlämningen av resgodset ske enligt de bestämmelser som gäller på bestämmelseplatsen.

Chapitre IV Véhicules

Chapter IV Vehicles

Kapitel IV Fordon

Article 23 Conditions de transport

Article 23 Conditions of carriage

Artikel 23 Villkor för transport

Les dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, déterminent notamment les conditions d’admission au transport, d’enregistrement, de chargement et de transport, de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du voyageur.

The special provisions governing the carriage of vehicles, contained in the General Conditions of Carriage, shall specify in particular the conditions governing acceptance for carriage, registration, loading and carriage, unloading and delivery as well as the obligations of the passenger.

I de särskilda bestämmelser om transport av fordon som ingår i de allmänna transportvillkoren skall särskilt anges vilka villkor som gäller vid mottagande för transport, inskrivning, lastning, transport, lossning och utlämning samt den resandes skyldigheter.

Article 24 Bulletin de transport

Article 24 Carriage voucher

Artikel 24 Transportdokument

§ 1 Les obligations contractuelles relatives au transport de véhicules doivent être constatées par un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin de transport peut être intégré dans le titre de transport du voyageur.

§ 1 The contractual obligations relating to the carriage of vehicles must be established by a carriage voucher issued to the passenger. The carriage voucher may be integrated into the passenger’s ticket.

§ 1 De avtalsenliga skyldigheterna i fråga om transport av fordon skall bekräftas genom ett transportdokument som utfärdas till den resande. Transportdokumentet kan utgöra en del av den resandes biljett.

§ 2 Les dispositions particulières pour le transport de véhicules contenues dans les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L’article 7, § 5 s’applique par analogie.

§ 2 The special provisisions governing the carriage of vehicles, contained in the General Conditions of Carriage, shall determine the form and content of the carriage voucher as well as the language and the characters in which it is to be printed and made out. Article 7 § 5 shall apply mutatis mutandis.

§ 2 De särskilda bestämmelser om transport av fordon som ingår i de allmänna transportvillkoren skall avgöra transportdokumentets form och innehåll samt det språk och de skrivtecken som skall användas när det trycks och fylls i. Artikel 7 § 5 skall också tillämpas här.

§ 3 Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de transport :

§ 3 The following, at least, must be entered on the carriage voucher :

§ 3 Transportdokumentet skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

a)

le transporteur ou les

transporteurs;

a)

the carrier or carriers;

a)

transportören eller

transportörerna

b)

l’indication que le transport

est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;

b)

a statement that the

carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to these Uniform Rules; this may be indicated by the acronym CIV;

b)

en uppgift om att dessa

enhetliga rättsregler skall tillämpas på transporten, utan hinder av eventuella klausuler med motsatt innebörd. Detta får anges genom förkortningen CIV

c)

toute autre indication

nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives aux transports des véhicules et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.

c)

any other statement

necessary to prove the contractual obligations relating to the carriage of vehicles and enabling the passenger to assert the rights resulting from the contract of carriage.

c)

alla andra nödvändiga

uppgifter som styrker de avtalsenliga skyldigheterna enligt transportavtalet och som gör det möjligt för den resande att hävda sina rättigheter enligt avtalet.

§ 4 Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de transport, que celui-ci a été émis selon ses indications.

§ 4 The passenger must ensure, on receipt of the carriage voucher, that it has been made out in accordance with his instructions.

§ 4 När den resande tar emot transportdokumentet skall han förvissa sig om att det stämmer med de uppgifter som han har lämnat.

Article 25 Droit applicable

Article 25 Applicable law

Artikel 25 Tillämplig rätt

Sous réserve des dispositions du présent Chapitre, les dispositions du Chapitre III relatives au transport des bagages s’appliquent aux véhicules.

Subject to the provisions of this Chapter, the provisions of Chapter III relating to the carriage of luggage shall apply to vehicles.

Om inte annat följer av bestämmelserna i detta kapitel skall bestämmelserna i kapitel III om transport av inskrivet resgods vara tillämpliga på fordon.

Titre IV Responsabilité du transporteur

Title IV Liability of the Carrier

Avdelning IV Transportörens ansvar

Chapitre I Responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

Chapter I Liability in case of Death of, or Personal Injury to, Passengers

Kapitel I Ansvar i fall då resande dödas eller skadas

Article 26 Fondement de la responsabilité

Article 26 Basis of liability

Artikel 26 Förutsättningar för ansvar

§ 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sort quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.

§ 1 The carrier shall be liable for the loss or damage resulting from the death of, personal injuries to, or any other physical or mental harm to, a passenger, caused by an accident arising out of the operation of the railway and happening while the passenger is in, entering or alighting from railway vehicles whatever the railway infrastructure used.

§ 1 Transportören skall vara ansvarig för skada som uppkommer till följd av att resande dödas eller tillfogas personskada eller annan fysisk eller psykisk skada genom en olyckshändelse som har samband med järnvägsdriften och som inträffar medan den resande uppehåller sig i ett järnvägsfordon eller stiger på eller av ett sådant fordon, oavsett vilken järnvägsinfrastruktur som använts.

§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité:

§ 2 The carrier shall be relieved of this liability

§ 2 Transportören skall vara fri från detta ansvar

a) si l'accident a été causé par

des circonstances extérieures à l'exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;

a) if the accident has been

caused by circumstances not connected with the operation of the railway and which the carrier, in spite of having taken the care required in the particular circumstances of the case, could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent;

a) om olyckshändelsen har

orsakats av omständligheter som inte kan hänföras till själva järnvägsdriften och som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade,

b)

dans la mesure où l'accident

est dû à une faute du voyageur;

b)

to the extent that the

accident is due to the fault of the passenger;

b)

i den utsträckning som

olyckshändelsen beror på fel eller försummelse av den resande,

c)

si l'accident est dû au

comportement d'un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.

c)

if the accident is due to the

behaviour of a third party which the carrier, in spite of having taken the care required in the particular circumstances of the case, could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent; another undertaking using the same railway infrastructure shall not be considered as a third party; the right of recourse shall not be affected.

c)

om olyckshändelsen beror

på ett sådant beteende av tredje man som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. Ett annat företag som använder samma järnvägsinfrastruktur skall inte anses som tredje man. Rätten till återkrav mot tredje man skall inte påverkas.

§ 3 Si l’accident est dû au comportement d’un tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n’est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au § 2, lettre c), il répond pour le tout dans les limites des présentes Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.

§ 3 If the accident is due to the behaviour of a third party and if, in spite of that, the carrier is not entirely relieved of his liability in accordance with § 2, letter c), he shall be liable in full up to the limits laid down in these Uniform Rules but without prejudice to any right of recourse which the carrier may have against the third party.

§ 3 Om olyckshändelsen beror på ett beteende från tredje man och om transportören trots detta inte helt befrias från ansvar enligt § 2 c, skall transportören svara för hela skadan inom de gränser som anges i dessa enhetliga rättsregler men utan inskränkning av den rätt till återkrav som transportören kan ha mot tredje man.

§ 4 Les présentes Règles uniformes n'affectent pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur pour les cas non prévus au § 1.

§ 4 These Uniform Rules shall not affect any liability which may be incurred by the carrier in cases not provided for in § 1.

§ 4 Dessa enhetliga rättsregler skall inte inverka på det ansvar som kan åvila transportören i andra fall än de som avses i § 1.

§ 5 Lorsqu'un transport faisant l'objet d'un contrat de transport unique est effectué par des transporteurs subséquents, est responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur à qui incombait, selon le contrat de transport, la prestation de service de transport au cours de laquelle l'accident s'est produit. Lorsque cette prestation n’a pas été réalisée par le transporteur, mais par un transporteur substitué, les deux transporteurs sont responsables solidairement, conformément aux présentes Règles uniformes.

§ 5 If carriage governed by a single contract of carriage is performed by successive carriers, the carrier bound pursuant to the contract of carriage to provide the service of carriage in the course of which the accident happened shall be liable in case of death of, and personal injuries to, passengers. When this service has not been provided by the carrier, but by a substitute carrier, the two carriers shall be jointly and severally liable in accordance with these Uniform Rules.

§ 5 Om en transport som omfattas av ett enda transportavtal utförs av efterföljande transportörer skall den transportör som det enligt transportavtalet åligger att utföra transporten på den del där olyckshändelsen inträffade vara ansvarig om en resande dödas eller skadas. Om denna transport inte har utförts av transportören utan av en faktisk transportör skall bägge transportörerna vara solidariskt ansvariga i enlighet med dessa enhetliga rättsregler.

Article 27 Dommages-intérêts en cas de mort

Article 27 Damages in case of death

Artikel 27 Ersättning vid dödsfall

§ 1 En cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:

§ 1 In case of death of the passenger the damages shall comprise :

§ 1 Om en resande dödas skall ersättningen omfatta

a)

les frais nécessaires

consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;

a)

any necessary costs

following the death, in particular those of transport of the body and the funeral expenses;

a)

de nödvändiga kostnader

som föranleds av dödsfallet, särskilt kostnaderna för transport av liket och begravningskostnaderna,

b)

si la mort n'est pas

survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l'article 28.

b)

if death does not occur at

once, the damages provided for in Article 28.

b)

om döden inte har in-

träffat omedelbart, de ersättningsposter som anges i artikel 28.

§ 2 Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu à l'avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'action en dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait l'entretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit national.

§ 2 If, through the death of the passenger, persons whom he had, or would have had, a legal duty to maintain are deprived of their support, such persons shall also be compensated for that loss. Rights of action for damages of persons whom the passenger was maintaining without being legally bound to do so, shall be governed by national law.

§ 2 Om den resandes död medför att en person, mot vilken den avlidne var eller i framtiden skulle ha blivit underhållsskyldig enligt lag, förlorar sitt underhåll skall ersättning också lämnas för denna förlust. I fråga om ersättningskrav från en person som den avlidne åtagit sig att underhålla utan att vara förpliktad till det enligt lag skall nationell rätt tillämpas.

Article 28 Dommages-intérêts en cas de blessures

Article 28 Damages in case of personal injury

Artikel 28 Ersättning vid personskada

En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur, les dommages-intérêts comprennent :

In case of personal injury or any other physical or mental harm to the passenger the damages shall comprise :

Om en resande tillfogas personskada eller annan fysisk eller psykisk skada skall ersättningen täcka

a) les frais nécessaires,

notamment ceux de traitement et de transport;

a) any necessary costs, in

particular those of treatment and of transport;

a) nödvändiga kostnader,

särskilt kostnaderna för vård och transport,

b)

la réparation du préjudice

causé, soit par l'incapacité de travail totale ou partielle, soit par l'accroissement des besoins.

b)

compensation for financial

loss, due to total or partial incapacity to work, or to increasedneeds.

b)

inkomstförlust till följd av

förlorad eller nedsatt arbetsförmåga och ökning av levnadskostnaderna.

Article 29 Réparation d'autres préjudices corporels

Article 29 Compensation for other bodily harm

Artikel 29 Ersättning vid annan personskada

Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 27 et 28.

National law shall determine whether and to what extent the carrier must pay damages for bodily harm other than that for which there is provision in Articles 27 and 28.

Om och i vilken mån transportören är skyldig att betala ersättning för andra personskador än sådana som avses i artiklarna 27 och 28 skall avgöras enligt nationell rätt.

Article 30 Forme et montant des dommagesintérêts en cas de mort et de blessures

Article 30 Form and amount of damages in case of death and personal injury

Artikel 30 Ersättningens form och storlek vid dödsfall eller personskada

§ 1 Les dommages-intérêts prévus à l’article 27, § 2 et à l’article 28, lettre b) doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet l'allocation d'une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit visés à l'article 27, § 2, le demandent.

§ 1 The damages under Article 27 § 2 and Article 28, letter b) must be awarded in the form of a lump sum. However, if national law permits payment of an annuity, the damages shall be awarded in that form if so requested by the injured passenger or by the persons entitled referred to in Article 27 § 2.

§ 1 Den ersättning som avses i artikel 27 § 2 och artikel 28 b skall utges som engångsbelopp. Ersättningen skall dock utges som livränta om den nationella rätten tillåter det och den resande som har lidit skadan eller den ersättningsberättigade enligt artikel 27 § 2 begär det.

§ 2 Le montant des dommagesintérêts à allouer en vertu du § 1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l'application des présentes Règles uniformes, il est fixé une limite maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d'un montant inférieur.

§ 2 The amount of damages to be awarded pursuant to § 1 shall be determined in accordance with national law. However, for the purposes of these Uniform Rules, the upper limit per passenger shall be set at 175,000 units of account as a lump sum or as an annual annuity corresponding to that sum, where national law provides for an upper limit of less than that amount.

§ 2 Storleken på den ersättning som skall utges enligt § 1 skall bestämmas enligt nationell rätt. Vid tillämpningen av dessa enhetliga rättsregler skall dock ett engångsbelopp, eller livränta motsvarande detta belopp, fastställas till högst 175 000 beräkningsenheter per resande, om det i den nationella rätten föreskrivs ett lägre maximibelopp.

Article 31 Autres moyens de transport

Article 31 Other modes of transport

Artikel 31 Andra transportmedel

§ 1 Sous réserve du § 2, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs ne s’appliquent pas aux dommages survenus pendant le transport qui, conformément au contrat de transport, n’était pas un transport ferroviaire.

§ 1 Subject to § 2, the provisions relating to the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers shall not apply to loss or damage arising in the course of carriage which, in accordance with the contract of carriage, was not carriage by rail.

§ 1 Utom i de fall som avses i § 2 skall bestämmelserna om transportörens ansvar i fall då resande dödas eller skadas inte vara tillämpliga på skada som uppkommit under den del av transporten som enligt transportavtalet inte utgjorde järnvägstransport.

§ 2 Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferry-boat, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs s’appliquent aux dommages visés à l’article 26, § 1 et à l’article 33, § 1, causés par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans ledit véhicule, qu’il y entre ou qu’il en sorte.

§ 2 However, where railway vehicles are carried by ferry, the provisions relating to liability in case of death of, or personal injury to, passengers shall apply to loss or damage referred to in Article 26 § 1 and Article 33 § 1, caused by an accident arising out of the operation of the railway and happening while the passenger is in, entering or alighting from the said vehicles.

§ 2 Om ett järnvägsfordon transporteras med färja skall dock bestämmelserna i fall då resande dödas eller skadas vara tillämpliga på skada som avses i artikel 26 § 1 och artikel 33 § 1, som orsakas av en olyckshändelse som har samband med järnvägsdriften och som inträffar medan den resande uppehåller sig i järnvägsfordonet eller stiger på eller av detta fordon.

§ 3 Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, l'exploitation ferroviaire est provisoirement interrompue et que les voyageurs sont transportés par un autre moyen de transport, le transporteur est responsable en vertu des présentes Règles uniformes.

§ 3 When, because of exceptional circumstances, the operation of the railway is temporarily suspended and the passengers are carried by another mode of transport, the carrier shall be liable pursuant to these Uniform Rules.

§ 3 Om järnvägsdriften till följd av exceptionella omständigheter är tillfälligt avbruten och de resande transporteras med ett annat transportmedel, skall transportören vara ansvarig enligt dessa enhetliga rättsregler.

Chapitre II Responsabilité en cas d’inobservation de l’horaire

Chapter II Liability in case of Failure to Keep to the Timetable

Kapitel II Ansvar när tidtabellen inte hålls

Article 32 Responsabilité en cas de suppression, retard ou correspondance manqué

Article 32 Liability in case of cancellation, late running of trains or missed connections

Artikel 32 Ansvar vid tåginställelse, tågförsening eller utebliven tåganslutning

§ 1 Le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu’en raison de la suppression, du retard ou du manquement d’une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite n’est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données. Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables d’hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par l’avertissement des personnes attendant le voyageur.

§ 1 The carrier shall be liable to the passenger for loss or damage resulting from the fact that, by reason of cancellation, the late running of a train or a missed connection, his journey cannot be continued the same day, or that a continuation of the journey the same day could not reasonably be required because of given circumstances. The damages shall comprise the reasonable costs of accommodation as well as the reasonable costs occasioned by having to notify persons expecting the passenger.

§ 1 Transportören skall vara ansvarig gentemot den resande för skada som uppkommer på grund av att tåginställelse, tågförsening eller utebliven tåganslutning medför att resan inte kan fortsättas samma dag eller att en fortsatt resa samma dag på grund av omständigheterna inte rimligen kan begäras. Ersättningen skall täcka rimliga kostnader för kost och logi liksom också rimliga kostnader som orsakas av behovet att underrätta personer som väntar på den resande.

§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité, lorsque la suppression, le retard ou le

§ 2 The carrier shall be relieved of this liability, when the cancellation, late running or

§ 2 Transportören skall vara fri från detta ansvar när inställelsen, förseningen eller den

manquement d’une correspondance sont imputables à l’une des causes suivantes :

missed connection is attributable to one of the following causes:

uteblivna anslutningen kan hänföras till följande orsaker:

a) des circonstances extérieures

à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,

a) circumstances not connected

wih the operation of the railway which the carrier, in spite of having taken the care required in the particular circumstances of the case, could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent,

a) Omständigheter som inte är

förbundna med järnvägsdriften och som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade.

b) une faute du voyageur ou b) fault on the part of the

passenger or

b) Fel eller försummelse av

den resande.

c) le comportement d’un tiers

que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.

c) the behaviour of a third party

which the carrier, in spite of having taken the care required in the particular circumstances of the case, could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent; another undertaking using the same railway infrastructure shall not be considered as a third party; the right of recourse shall not be affected.

c) Tredje mans beteende som

transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. Ett annat företag som använder samma infrastruktur skall inte anses som tredje man. Rätten till återkrav mot tredje man skall inte påverkas.

§ 3 Le droit national détermine, si et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices autres que ceux prévus au § 1. Cette disposition ne porte pas atteinte à l’article 44.

§ 3 National law shall determine whether and to what extent the carrier must pay damages for harm other than that provided for in § 1. This provision shall be without prejudice to Article 44.

§ 3 Om och i vilken mån transportören är skyldig att betala ersättning för annan skada än sådan som avses i § 1 skall avgöras enligt nationell rätt. Denna bestämmelse skall inte påverka tillämpningen av artikel 44.

Chapitre III Responsabilité pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules

Chapter III Liability in respect of Hand Luggage, Animals, Registered Luggage and Vehicles

Kapitel III Ansvar ifråga om handresgods, djur, inskrivet resgods och fordon

Section 1 Colis à main et animaux

Section 1 Hand luggage and animals

Avsnitt 1 Handresgods och djur

Article 33 Responsabilité

Article 33 Liability

Artikel 33 Ansvar

§ 1 En cas de mort et de blessures de voyageurs le transporteur est, en outre, responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des objets

§ 1 In case of death of, or personal injury to, passengers the carrier shall also be liable for the loss or damage resulting from the total or partial loss of,

§ 1 Om en resande dödas eller skadas skall transportören dessutom vara ansvarig för skada som uppkommer till följd av fullständig eller partiell förlust

que le voyageur avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main; ceci vaut également pour les animaux que le voyageur avait pris avec lui. L’article 26 s’applique par analogie.

or damage to, articles which the passenger had on him or with him as hand luggage; this shall apply also to animals which the passenger had brought with him. Article 26 shall apply mutatis mutandis.

av eller skada på ett föremål som den resande hade på sig eller medförde som handresgods. Detta skall också gälla för djur som den resande tagit med sig. Artikel 26 skall också tillämpas här.

§ 2 Par ailleurs, le transporteur n’est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des objets, des colis à main ou des animaux dont la surveillance incombe au voyageur conformément à l’article 15 que si ce dommage est causé par une faute du transporteur. Les autres articles du Titre IV, à l’exception de l’article 51, et le Titre VI ne sont pas applicables dans ce cas.

§ 2 In other respects, the carrier shall not be liable for the total or partial loss of, or damage to, articles, hand luggage or animals the supervision of which is the responsibility of the passenger in accordance with Article 15, unless this loss or damage is caused by the fault of the carrier. The other Articles of Title IV, with exception of Article 51, and Title VI shall not apply in this case.

§ 2 I övrigt skall transportören inte vara ansvarig för skada som uppkommer till följd av fullständig eller partiell förlust av eller skada på föremål, handresgods eller djur som det enligt artikel 15 åligger den resande att hålla uppsikt över, om inte förlusten eller skadan orsakats genom transportörens fel eller försummelse. De övriga artiklarna i avdelning IV, utom artikel 51, och avdelning VI skall inte vara tillämpliga i detta fall.

Article 34 Limitation des dommages-intérêts en cas de perte ou d'avarie d'objets

Article 34 Limit of damages in case of loss of or damage to articles

Artikel 34 Begränsning av ersättningen vid förlust av föremål eller sakskada

Lorsque le transporteur est responsable en vertu de l'article 33, § 1, il doit réparer le dommage jusqu'à concurrence de 1 400 unités de compte pour chaque voyageur.

When the carrier is liable under Article 33 § 1, he must pay compensation up to a limit of 1,400 units of account per passenger.

Om transportören är ansvarig enligt 33 § 1 skall transportören ersätta den uppkomna skadan upp till ett belopp om 1 400 beräkningsenheter per resande.

Article 35 Exonération de responsabilité

Article 35 Exclusion of liability

Artikel 35 Ansvarsbefrielse

Le transporteur n’est pas responsable, à l’égard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne se conforme pas aux prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives.

The carrier shall not be liable to the passenger for loss or damage arising from the fact that the passenger does not conform to the formalities required by customs or other administrative authorities.

Transportören skall vara fri från ansvar gentemot den resande för skada som uppstår som en följd av att den resande inte följer de föreskrifter som meddelas av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter.

Section 2 Bagages

Section 2 Registered luggage

Avsnitt 2 Inskrivet resgods

Article 36 Fondement de la responsabilité

Article 36 Basis of liability

Artikel 36 Förutsättningar för ansvar

§ 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie des bagages survenues à partir de la prise en charge par le transporteur jusqu'à la livraison ainsi que du retard à la livraison.

§ 1 The carrier shall be liable for loss or damage resulting from the total or partial loss of, or damage to, registered luggage between the time of taking over by the carrier and the time of delivery as well as from delay in delivery.

§ 1 Transportören skall vara ansvarig för skada som uppkommer till följd av att det inskrivna resgodset går helt eller delvis förlorat eller skadas under tiden från det att resgodset tas emot för transport till dess att det lämnas ut samt för dröjsmål med utlämningen.

§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l'avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre des bagages ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

§ 2 The carrier shall be relieved of this liability to the extent that the loss, damage or delay in delivery was caused by a fault of the passenger, by an order given by the passenger other than as a result of the fault of the carrier, by an inherent defect in the registered luggage or by circumstances which the carrier could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent.

§ 2 Transportören skall vara fri från detta ansvar om förlusten, skadan eller dröjsmålet med utlämningen beror på fel eller försummelse av den resande, på en anvisning som den resande har lämnat och som inte har föranletts av fel eller försummelse från transportörens sida, på fel i själva resgodset eller på omständigheter som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av.

§ 3 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après:

§ 3 The carrier shall be relieved of this liability to the extent that the loss or damage arises from the special risks inherent in one or more of the following circumstances :

§ 3 Transportören skall vara fri från detta ansvar om förlusten eller skadan härrör från en sådan särskild risk som är förbunden med ett eller flera av följande förhållanden:

a)

absence ou défectuosité de l'emballage;

a)

the absence or inadequacy

of packing,

a)

Avsaknad av förpackning

eller bristfällig förpackning.

b)

nature spéciale des bagages; b) the special nature of the

luggage,

b)

Resgodsets särskilda be-

skaffenhet.

c) expédition comme bagages

d'objets exclus du transport.

c) the consignment as luggage

of articles not acceptable for carriage.

c) Inlämning av föremål som

inte transporteras som inskrivet resgods.

Article 37 Charge de la preuve

Article 37 Burden of proof

Artikel 37 Bevisskyldighet

§ 1 La preuve que la perte, l'avarie ou le retard à la livraison, a eu pour cause un des faits prévus à l'article 36, § 2, incombe au transporteur.

§ 1 The burden of proving that the loss, damage or delay in delivery was due to one of the causes specified in Article 36 § 2 shall lie on the carrier.

§ 1 Det är transportörens sak att visa att förlusten, skadan eller dröjsmålet har orsakats av ett sådant förhållande som anges i artikel 36 § 2.

§ 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou l'avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 36, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.

§ 2 When the carrier establishes that, having regard to the circumstances of a particular case, the loss or damage could have arisen from one or more of the special risks referred to in Article 36 § 3, it shall be presumed that it did so arise. The person entitled shall, however, have the right to prove that the loss or damage was not attributable either wholly or in part to one of those risks.

§ 2 Om transportören visar att förlusten eller skadan med hänsyn till de föreliggande omständigheterna kan vara en följd av en eller flera av de särskilda risker som anges i artikel 36 § 3, skall det antas att så är fallet. Den som har rätt till ersättning får dock visa att förlusten eller skadan inte alls eller inte uteslutande är en följd av en sådan risk.

Article 38 Transporteurs subséquents

Article 38 Successive carriers

Artikel 38 Efterföljande transportörer

Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur, prenant en charge les bagages avec le bulletin de bagages ou le véhicule avec le bulletin de transport, participe, quant à l’acheminement des bagages ou au transport des véhicules, au contrat de transport conformément aux stipulations du bulletin de bagages ou du bulletin de transport et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison.

If carriage governed by a single contract is performed by several successive carriers, each carrier, by the very act of taking over the luggage with the luggage registration voucher or the vehicle with the carriage voucher, shall become a party to the contract of carriage in respect of the forwarding of luggage or the carriage of vehicles, in accordance with the terms of the luggage registration voucher or of the carriage voucher and shall assume the obligations arising therefrom. In such a case each carrier shall be responsible for the carriage over the entire route up to delivery.

När en transport som omfattas av ett enda transportavtal utförs av flera efterföljande transportörer blir varje transportör i och med mottagandet av resgodset med resgodsbeviset eller fordonet med transportdokumentet part i avtalet, såvitt avser transport av resgodset eller fordonet, i enlighet med villkoren i resgodsbeviset eller transportdokumentet och tar på sig de skyldigheter som följer av detta. I ett sådant fall skall varje transportör vara ansvarig för transporten hela vägen intill utlämningen.

Article 39 Transporteur substitué

Article 39 Substitute carrier

Artikel 39 Faktisk transportör

§ 1 Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l’exercice d’une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n’en demeure pas moins responsable de la totalité du transport.

§ 1 Where the carrier has entrusted the performance of the carriage, in whole or in part, to a substitute carrier, whether or not in pursuance of a right under the contract of carriage to do so, the carrier shall nevertheless remain liable in respect of the entire carriage.

§ 1 När en transportör helt eller delvis har anförtrott transporten till en faktisk transportör, oavsett om detta sker i enlighet med en möjlighet som medges i transportavtalet eller ej, skall transportören vara ansvarig för hela transporten.

§ 2 Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes régissant la responsabilité du

§ 2 All the provisions of these Uniform Rules governing the liability of the carrier shall apply

§ 2 Alla bestämmelser i dessa enhetliga rättsregler som rör transportörens ansvar skall även

transporteur s’appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ses soins. Les articles 48 et 52 s’appliquent lorsqu’une action est intentée contre les agents et toutes autres personnes au service desquelles le transporteur substitué recourt pour l’exécution du transport.

also to the liability of the substitute carrier for the carriage performed by him. Articles 48 and 52 shall apply if an action is brought against the servants or any other persons whose services the substitute carrier makes use of for the performance of the carriage.

tillämpas på den faktiska transportörens ansvar för den transport denne utför. Artiklarna 48 och 52 skall tillämpas när talan förs mot de anställda eller andra personer vilkas tjänster den faktiska transportören anlitar för att utföra transporten.

§ 3 Toute convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des présentes Règles uniformes, ou renonce à des droits qui lui sont conférés par ces Règles uniformes, est sans effet à l’égard du transporteur substitué qui ne l’a pas acceptée expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette convention, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent de ladite convention particulière.

§ 3 Any special agreement under which the carrier assumes obligations not imposed by these Uniform Rules or waives rights conferred by these Uniform Rules shall be of no effect in respect of the substitute carrier who has not accepted it expressly and in writing. Whether or not the substitute carrier has accepted it, the carrier shall nevertheless remain bound by the obligations or waivers resulting from such special agreement.

§ 3 Särskilda överenskommelser genom vilka transportören åtar sig förpliktelser som inte krävs enligt dessa enhetliga rättsregler eller avstår från rättigheter som följer av dessa enhetliga rättsregler skall inte gälla gentemot en faktisk transportör som inte uttryckligen och skriftligen har godtagit dem. Oavsett om den faktiska transportören har godtagit en överenskommelse eller ej skall transportören vara bunden av de skyldigheter eller avståenden som följer av den.

§ 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est solidaire.

§ 4 Where and to the extent that both the carrier and the substitute carrier are liable, their 17 liability shall be joint and several.

§ 4 När och i den mån både transportören och den faktiska transportören är ansvariga skall ansvaret vara solidariskt.

§ 5 Le montant total de l’indemnité dû par le transporteur, le transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils recourent pour l’exécution du transport, n’excède pas les limites prévues aux présentes Règles uniformes.

§ 5 The aggregate amount of compensation payable by the carrier, the substitute carrier and their servants and other persons whose services they make use of for the performance of the carriage shall not exceed the limits provided for in these Uniform Rules.

§ 5 Det sammanlagda ersättningsbelopp som skall betalas av transportören eller den faktiska transportören samt deras anställda eller andra personer vilkas tjänster de anlitar för att utföra transporten, skall inte överskrida de gränser som anges i dessa enhetliga rättsregler.

§ 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.

§ 6 This Article shall not prejudice rights of recourse which may exist between the carrier and the substitute carrier.

§ 6 Denna artikel skall inte påverka den rätt till återkrav som kan föreligga mellan transportören och den faktiska transportören.

Article 40 Présomption de perte

Article 40 Presumption of loss

Artikel 40 Antagande att resgods har gått förlorat

§ 1 L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer un colis comme perdu quand il n'a pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément à l'article 22, § 3.

§ 1 The person entitled may, without being required to furnish further proof, consider an item of luggage as lost when it has not been delivered or placed at his disposal within fourteen days after a request for delivery has been made in accordance with Article 22 § 3.

§ 1 Utan att behöva lägga fram ytterligare bevisning får den som har rätt till godset anse att ett resgodskolli gått förlorat om det inte har lämnats ut eller hållits tillgängligt för honom inom 14 dagar från det att det begärdes utlämnat enligt artikel 22 § 3.

§ 2 Si un colis réputé perdu est retrouvé au cours de l'année qui suit la demande de livraison, le transporteur doit aviser l'ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut être découverte.

§ 2 If an item of luggage deemed to have been lost is recovered within one year after the request for delivery, the carrier must notify the person entitled if his address is known or can be ascertained.

§ 2 Om ett resgodskolli som har ansetts förlorat kommer till rätta inom ett år från det att det begärdes utlämnat skall transportören underrätta den som har rätt till godset, om hans adress är känd eller kan utrönas.

§ 3 Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au § 2, l'ayant droit peut exiger que le colis lui soit livré. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport du colis depuis le lieu d’expédition jusqu'à celui où a lieu la livraison et restituer l'indemnité reçue, déduction faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour retard à la livraison prévus à l'article 43.

§ 3 Within thirty days after receipt of a notification referred to in § 2, the person entitled may require the item of luggage to be delivered to him. In that case he must pay the charges in respect of carriage of the item from the place of consignment to the place where delivery is effected and refund the compensation received less, where appropriate, any costs included therein. Nevertheless he shall retain his rights to claim compensation for delay in delivery provided for in Article 43.

§ 3 Inom 30 dagar från det att den som har rätt till godset har fått den underrättelse som avses i § 2 får han begära att kollit lämnas ut till honom. I ett sådant fall är han skyldig att betala kostnaderna för kollits transport från inlämningsplatsen till den plats där utlämningen sker och att betala tillbaka den ersättning som han har fått, i förekommande fall med avdrag för de kostnader som kan ha räknats in i ersättningen. Han skall dock behålla rätten till ersättning för dröjsmål med utlämningen enligt artikel 43.

§ 4 Si le colis retrouvé n'a pas été réclamé dans le délai prévu au § 3 ou si le colis est retrouvé plus d'un an après la demande de livraison, le transporteur en dispose conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le colis.

§ 4 If the item of luggage recovered has not been claimed within the period stated in § 3 or if it is recovered more than one year after the request for delivery, the carrier shall dispose of it in accordance with the laws and prescriptions in force at the place where the item of luggage is situated.

§ 4 Om utlämning av ett kolli som kommit till rätta inte begärs inom den tid som anges i § 3 eller om ett kolli kommer till rätta senare än ett år efter det att utlämning begärdes, får transportören förfoga över kollit enligt de bestämmelser som gäller på den plats där det finns.

Article 41 Indemnité en cas de perte

Article 41 Compensation for loss

Artikel 41 Ersättning vid förlust

§ 1 En cas de perte totale ou partielle des bagages, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts :

§ 1 In case of total or partial loss of registered luggage, the carrier must pay, to the exclusion of all other damages:

§ 1 När inskrivet resgods gått helt eller delvis förlorat skall transportören inte vara skyldig att betala någon annan ersättning än

a)

si le montant du dommage

est prouvé, une indemnité égale à ce montant sans qu'elle excède toutefois 80 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 unités de compte par colis;

a)

if the amount of the loss or

damage suffered is proved, compensation equal to that amount but not exceeding 80 units of account per kilogram of gross mass short or 1 200 units of account per item of luggage;

a)

om skadans storlek är

visad, en ersättning som motsvarar skadan, dock högst 80 beräkningsenheter per kilogram av förlusten i bruttovikt eller 1 200 beräkningsenheter per kolli,

b)

si le montant du dommage

n'est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de 20 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou de 300 unités de compte par colis.

Le mode d'indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est déterminé dans les Conditions générales de transport.

b)

if the amount of the loss or

damage suffered is not established, liquidated damages of 20 units of account per kilogram of gross mass short or 300 units of account per item of luggage.

The method of compensation, by kilogram missing or by item of luggage, shall be determined by the General Conditions of Carriage.

b)

om skadans storlek inte är

visad, en ersättning med sammanlagt 20 beräkningsenheter per kilogram av förlusten i bruttovikt eller 300 beräkningsenheter per kolli.

I de allmänna transportvillkoren skall bestämmas om ersättningen skall beräknas per kilogram av viktförlusten eller per kolli.

§ 2 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix pour le transport des bagages et les autres sommes déboursées en relation avec le transport du colis perdu ainsi que les droits de douane et les droits d’accise déjà acquittés.

§ 2 The carrier must in addition refund the charge for the carriage of luggage and the other sums paid in relation to the carriage of the lost item as well as the customs duties and excise duties already paid.

§ 2 Transportören skall vidare betala tillbaka avgiften för resgodstransport och övriga utlägg i samband med transport av det kolli som gått förlorat liksom även redan erlagda tullavgifter och punktskatter.

Article 42 Indemnité en cas d'avarie

Article 42 Compensation for damage

Artikel 42 Ersättning vid skada

§ 1 En cas d'avarie des bagages, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation des bagages.

§ 1 In case of damage to registered luggage, the carrier must pay compensation equivalent to the loss in value of the luggage, to the exclusion of all other damages.

§ 1 När inskrivet resgods har skadats skall transportören betala ersättning motsvarande minskningen av resgodsets värde, men inget ytterligare skadestånd.

§ 2 L'indemnité n’excède pas: § 2 The compensation shall not exceed :

§ 2 Ersättningen skall inte överstiga följande belopp:

a)

si la totalité des bagages est

dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;

a)

if all the luggage has lost

value through damage, the amount which would have been payable in case of total loss;

a)

Om allt resgodset har

minskat i värde till följd av skadan, det belopp som skulle ha betalats om resgodset hade gått förlorat.

b)

si une partie seulement des

bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

b)

if only part of the luggage

has lost value through damage, the amount which would have been payable had that part been lost.

b)

Om endast en del av

resgodset har minskat i värde till följd av skadan, det belopp som skulle ha betalats om denna del hade gått förlorad.

Article 43 Indemnité en cas de retard à la livraison

Article 43 Compensation for delay in delivery

Artikel 43 Ersättning vid dröjsmål med utlämningen

§ 1 En cas de retard à la livraison des bagages, le transporteur doit payer, par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours :

§ 1 In case of delay in delivery of registered luggage, the carrier must pay in respect of each whole period of twenty-four hours after delivery has been requested, but subject to a maximum of fourteen days:

§ 1 Vid dröjsmål med utlämningen av inskrivet resgods skall transportören för varje påbörjad 24-timmarsperiod räknat från den tidpunkt då resgodset begärdes utlämnat, dock högst för 14 dagar, betala ersättning enligt följande:

a) si l'ayant droit prouve

qu'un dommage, y compris une avarie, en est résulté, une indemnité égale au montant du dommage jusqu'à un maximum de 0,80 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 14 unités de compte par colis, livrés en retard;

a) if the person entitled

proves that loss or damage has been suffered thereby, compensation equal to the amount of the loss or damage, up to a maximum of 0.80 units of account per kilogram of gross mass of the luggage or 14 units of account per item of luggage, delivered late;

a) Om den som har rätt till

godset visar att skada, varmed förstås även skada på själva resgodset, har uppkommit genom dröjsmålet, betalas en ersättning som motsvarar skadan upp till högst 0,80 beräkningsenheter per kilogram av bruttovikten av det för sent utlämnade resgodset, eller 14 beräkningsenheter för varje kolli.

b) si l'ayant droit ne prouve

pas qu'un dommage en est résulté, une indemnité forfaitaire de 0,14 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 2,80 unités de compte par colis, livrés en retard.

Le mode d'indemnisation, par kilogramme ou par colis, est déterminé dans les Conditions générales de transport.

b) if the person entitled does

not prove that loss or damage has been suffered thereby, liquidated damages of 0.14 units of account per kilogram of gross mass of the luggage or 2.80 units of account per item of luggage, delivered late,

The methods of compensation, by kilogram missing or by item of luggage, shall be determined by the General Conditions of Carriage.

b) Om den som har rätt till

godset inte visar att skada har uppkommit genom dröjsmålet, betalas en ersättning på sammanlagt 0,14 beräkningsenheter per kilogram av bruttovikten av det för sent utlämnade resgodset, eller 2,80 beräkningsenheter för varje kolli.

I de allmänna transportvillkoren skall det fastställas om ersättningen skall beräknas per kilogram eller per kolli.

§ 2 En cas de perte totale des bagages, l'indemnité prévue au § 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 41.

§ 2 In case of total loss of luggage, the compensation provided for in § 1 shall not be payable in addition to that provided for in Article 41.

§ 2 Om resgodset har gått helt förlorat skall ersättning enligt § 1 inte betalas utöver ersättningen enligt artikel 41.

§ 3 En cas de perte partielle des bagages, l'indemnité prévue au § 1 est payée pour la partie non perdue.

§ 3 In case of partial loss of luggage, the compensation provided for in § 1 shall be payable in respect of that part of the luggage which has not been lost.

§ 3 Om en del av resgodset har gått förlorad skall ersättning enligt § 1 endast betalas för den del som inte gått förlorad.

§ 4 En cas d'avarie des bagages ne résultant pas du retard à la livraison, l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu, avec celle prévue à l'article 42.

§ 4 In case of damage to luggage not resulting from delay in delivery the compensation provided for in § 1 shall, where appropriate, be payable in addition to that provided for in Article 42.

§ 4 Om skadan på resgodset inte har orsakats av dröjsmålet med utlämningen kan ersättning enligt § 1 i förekommande fall betalas utöver ersättningen enligt artikel 42.

§ 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec celles prévues aux articles 41 et 42 ne donne lieu au paiement d'une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.

§ 5 In no case shall the total of compensation provided for in § 1 together with that payable under Articles 41 and 42 exceed the compensation which would be payable in case of total loss of the luggage.

§ 5 Den sammanlagda ersättningen enligt § 1 och artiklarna 41 och 42 skall inte i något fall överstiga den ersättning som skulle ha betalats om resgodset hade gått helt förlorat.

Section 3 Véhicules

Section 3 Vehicles

Avsnitt 3 Fordon

Article 44 Indemnité en cas de retard

Article 44 Compensation for delay

Artikel 44 Ersättning vid försening

§ 1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur ou de retard à la livraison d'un véhicule, le transporteur doit payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant n’excède pas le prix du transport.

§ 1 In case of delay in loading for a reason attributable to the carrier or delay in delivery of a vehicle, the carrier must, if the person entitled proves that loss or damage has been suffered thereby, pay compensation not exceeding the amount of the carriage charge.

§ 1 Om lastningen av ett fordon blir försenad till följd av en omständighet som kan hänföras till transportören eller om utlämningen av fordonet blir fördröjd skall transportören, om den som har rätt till fordonet visar att det inträffade har medfört skada, ersätta skadan upp till det belopp som motsvarar transportavgiften.

§ 2 Si l'ayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur, le prix du transport est remboursé à l'ayant droit. En outre, celui-ci peut réclamer,

§ 2 If, in case of delay in loading for a reason attributable to the carrier, the person entitled elects not to proceed with the contract of carriage, the carriage charge shall be refunded to him. In addition the person entitled may, if

§ 2 Om den som har rätt till fordonet häver transportavtalet på grund av att lastning inte sker i rätt tid till följd av en omständighet som kan hänföras till transportören, skall transportavgiften betalas tillbaka till

lorsqu'il prouve qu'un dommage est résulté de ce retard, une indemnité dont le montant n’excède pas le prix du transport.

he proves that loss or damage has been suffered as a result of the delay, claim compensation not exceeding the carriage charge.

honom. Om han visar att han lidit skada genom dröjsmålet får han dessutom kräva ersättning upp till det belopp som motsvarar transportavgiften.

Article 45 Indemnité en cas de perte

Article 45 Compensation for loss

Artikel 45 Ersättning vid förlust

En cas de perte totale ou partielle d'un véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule. Elle n’excède pas 8 000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule indépendant.

In case of total or partial loss of a vehicle the compensation payable to the person entitled for the loss or damage proved shall be calculated on the basis of the usual value of the vehicle. It shall not exceed 8 000 units of account. A loaded or unloaded trailer shall be considered as a separate vehicle.

Om ett fordon går helt eller delvis förlorat skall ersättningen för visad skada till den som har rätt till fordonet beräknas efter fordonets bruksvärde. Den skall dock inte överstiga 8 000 beräkningsenheter. Ett släpfordon med eller utan last skall betraktas som ett särskilt fordon.

Article 46 Responsabilité en ce qui concerne d’autres objets

Article 46 Liability in respect of other articles

Artikel 46 Ansvar i fråga om andra föremål

§ 1 En ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres (p. ex. coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au véhicule, le transporteur n'est responsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer n’excède pas 1 400 unités de compte.

§ 1 In respect of articles left inside the vehicle or situated in boxes (e.g. luggage or ski boxes) fixed to the vehicle, the carrier shall be liable only for loss or damage caused by his fault. The total compensation payable shall not exceed 1 400 units of account.

§ 1 I fråga om föremål som har lämnats i fordonet eller är placerade i bagageutrymmen (t.ex. bagage- eller skidboxar) som är fast monterade, skall transportören endast vara ansvarig för sådan skada som transportören har orsakat genom fel eller försummelse. Den sammanlagda ersättningen skall inte överstiga 1 400 beräkningsenheter.

§ 2 En ce qui concerne les objets arrimés à l’extérieur du véhicule y compris les coffres visés au § 1, le transporteur n'est responsable que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.

§ 2 So far as concerns articles stowed on the outside of the vehicle, including the boxes referred to in § 1, the carrier shall be liable in respect of articles placed on the outside of the vehicle only if it is proved that the loss or damage results from an act or omission, which the carrier has committed either with intent to cause such a loss or damage or recklessly and with knowledge that such loss or damage would probably result.

§ 2 I fråga om föremål som har spänts fast på utsidan av fordonet inbegripet de bagageutrymmen som avses i § 1 skall transportören vara ansvarig för sådan skada endast om det visas att skadan orsakats genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma.

Article 47 Droit applicable

Article 47 Applicable law

Artikel 47 Tillämplig rätt

Sous réserve des dispositions de la présente Section, les dispositions de la Section 2 relatives à la responsabilité pour les bagages s’appliquent aux véhicules.

Subject to the provisions of this Section, the provisions of Section 2 relating to liability for luggage shall apply to vehicles.

Om inte annat sägs i detta avsnitt, skall bestämmelserna i avsnitt 2 om ansvar för inskrivet resgods vara tillämpliga på fordon.

Chapitre IV Dispositions communes

Chapter IV Common Provisions

Kapitel IV Allmänna bestämmelser

Article 48 Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité

Article 48 Loss of right to invoke the limits of liability

Artikel 48 Förlust av rätt att åberopa begränsning av skadeståndsansvar

Les limites de responsabilité prévues aux présentes Règles uniformes ainsi que les dispositions du droit national qui limitent les indemnités à un montant déterminé, ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probable-ment.

The limits of liability provided for in these Uniform Rules as well as the provisions of national law, which limit the compensation to a fixed amount, shall not apply if it is proved that the loss or damage results from an act or omission, which the carrier has committed either with intent to cause such loss or damage, or recklessly and with knowledge that such loss or damage would probably result.

De begränsningar av skadeståndsansvaret som föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler samt de bestämmelser i nationell rätt som begränsar ersättningen till ett fastställt belopp skall inte tillämpas om det visas att transportören orsakat skadan genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma.

Article 49 Conversion et intéréts

Article 49 Conversion and interest

Artikel 49 Omräkning och ränta

§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.

§ 1 Where the calculation of compensation requires the conversion of sums expressed in foreign currency, conversion shall be at the exchange rate applicable on the day and at the place of payment of the compensation.

§ 1 När beräkningen av ersättning medför omräkning av belopp i utländsk valuta skall beräkningen göras enligt kursen den dag och på den plats där ersättningen betalas.

§ 2 L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité, calculés à raison de cinq pour cent l'an, à partir du jour de la réclamation prévue à l'article 55 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

§ 2 The person entitled may claim interest on compensation, calculated at five per cent per annum, from the day of the claim provided for in Article 55 or, if no such claim has been made, from the day on which legal proceedings were instituted.

§ 2 Den som har rätt till ersättning får kräva ränta på ersättningsbeloppet med fem procent per år från och med den dag då krav framställdes enligt artikel 55 eller, om något krav inte framställts, från och med den dag då talan väcks vid domstol.

§ 3 Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles 27 et 28, les intérêts ne courent que du jour où les faits qui ont servi à la détermination du montant de l’indemnité se sont produits, si ce jour est postérieur à celui de la réclamation ou de la demande en justice.

§ 3 However, in the case of compensation payable pursuant to Articles 27 and 28, interest shall accrue only from the day on which the events relevant to the assessment of the amount of compensation occurred, if that day is later than that of the claim or the day when legal proceedings were instituted.

§ 3 På ersättning enligt artiklarna 27 och 28 skall dock ränta betalas först från och med dagen för de omständigheter som lades till grund för beräkning av ersättningsbeloppet, om denna dag är senare än den dag då kravet framställdes eller talan väcktes.

§ 4 En ce qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus que si l'indemnité excède 16 unités de compte par bulletin de bagages.

§ 4 In the case of luggage, interest shall only be payable if the compensation exceeds 16 units of account per luggage registration voucher.

§ 4 I fråga om inskrivet resgods skall ränta betalas endast om ersättningsbeloppet överstiger 16 beräkningsenheter per resgodsbevis.

§ 5 En ce qui concerne les bagages, si l'ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective de ces pièces.

§ 5 In the case of luggage, if the person entitled does not submit to the carrier, within a reasonable time allotted to him, the supporting documents required for the amount of the claim to be finally settled, no interest shall accrue between the expiry of the time allotted and the actual submission of such documents.

§ 5 Om den som har rätt till ersättning för inskrivet resgods inte inom en skälig fastställd tidsfrist till transportören övelämnar de styrkande handlingar som krävs för att kunna slutföra behandlingen av hans krav, skall ränta inte betalas för tiden från det att tidsfristen går ut till dess att handlingarna överlämnas.

Article 50 Responsabilité en cas d'accident nucléaire

Article 50 Liability in case of nuclear incidents

Artikel 50 Ansvar vid atomolycka

Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

The carrier shall be relieved of liability pursuant to these Uniform Rules for loss or damage caused by a nuclear incident when the operator of a nuclear installation or another person who is substituted for him is liable for the loss or damage pursuant to the laws and prescriptions of a State governing liability in the field of nuclear energy.

Transportören skall vara fri från det ansvar som föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler, om skadan har orsakats av en atomolycka, och ägaren till atomanläggningen eller någon annan i dennes ställe är ansvarig för skadan enligt en stats lagar och bestämmelser om ansvar på atomenergiområdet.

Article 51 Personnes dont répond le transporteur

Article 51 Persons for whom the carrier is liable

Artikel 51 Personer som transportören ansvarar för

Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l’exécution du transport.

The carrier shall be liable for his servants and other persons whose services he makes use of for the performance of the carriage, when these servants and other persons are acting within the scope of their functions. The managers of the railway infrastructure on which the carriage is performed shall be considered as persons whose services the carrier makes use of for the performance of the carriage.

Transportören skall vara ansvarig för sin personal och för andra personer vilkas tjänster han anlitar för utförandet av transporten när denna personal eller dessa andra personer handlar under fullgörande av sina uppgifter. Förvaltarna av den järnvägsinfrastruktur på vilken transporten utförs skall anses som personer som transportören anlitar för utförandet av transporten.

Article 52 Autres actions

Article 52 Other actions

Artikel 52 Andra grunder för anspråk

§ 1 Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes.

§ 1 In all cases where these Uniform Rules shall apply, any action in respect of liability, on whatever grounds, may be brought against the carrier only subject to the conditions and limitations laid down in these Uniform Rules.

§ 1 I de fall där dessa enhetliga rättsregler är tillämpliga får anspråk på ersättning, oavsett vilken grund som åberopas, göras gällande mot transportören endast under de förutsättningar och med de begränsningar som föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler.

§ 2 Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont le transporteur répond en vertu de l'article 51.

§ 2 The same shall apply to any action brought against the servants and other persons for whom the carrier is liable pursuant to Article 51.

§ 2 Detsamma skall även gälla i fråga om anspråk mot personal och andra personer som transportören ansvarar för enligt artikel 51.

Titre V Responsabilité du voyageur

Title V Liability of the Passenger

Avdelning V Den resandes ansvar

Article 53 Principes particuliers de responsabilité

Article 53 Special principles of liability

Artikel 53 Särskilda principer för ansvar

Le voyageur est responsable envers le transporteur pour tout dommage :

The passenger shall be liable to the carrier for any loss or damage

Den resande skall vara ansvarig gentemot transportören för sådana skador

a) résultant du non respect de

ses obligations en vertu

a) resulting from failure to

fulfil his obligations pursuant to

a) som uppstår till följd av

att den resande underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt

1.

des articles 10, 14 et 20,

1.

Articles 10, 14 and 20,

1.

artiklarna 10, 14 och 20,

2. des dispositions particulières

pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, ou

2. the special provisions for

the carriage of vehicles, contained in the General Conditions of Carriage, or

2. de särskilda bestämmelser-

na för transport av fordon som ingår i de allmänna transportvillkoren, eller

3.

du Règlement concernant le

transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), ou

3.

the Regulation concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID), or

3.

reglementet om interna-

tionell järnvägstransport av farligt gods (RID), eller

b) causé par les objets ou les

animaux qu’il prend avec lui,

à moins qu’il ne prouve que le dommage a été causé par des circonstances qu’il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, en dépit du fait qu’il a fait preuve de la diligence exigée d’un voyageur consciencieux. Cette disposition n’affecte pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur en vertu des articles 26 et 33, § 1.

b) caused by articles and

animals that he brings with him,

unless he proves that the loss or damage was caused by circumstances that he could not avoid and the consequences of which he was unable to prevent, despite the fact that he exercised the diligence required of a conscientious passenger. This provision shall not affect the liability of the carrier pursuant to Articles 26 and 33 § 1.

b) som orsakats av föremål

och djur som han för med sig.

Den resande skall inte vara ansvarig gentemot transportören om han styrker att skadan orsakats av omständigheter som han inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om han hade iakttagit den omsorg som krävs av en ansvarsmedveten resande. Denna bestämmelse skall inte påverka transportörens ansvar enligt artiklarna 26 och 33 § 1.

Titre VI Exercice des droits

Title VI Assertion of Rights

Avdelning VI Framställande av anspråk

Article 54 Constatation de perte partielle ou d'avarie

Article 54 Ascertainment of partial loss or damage

Artikel 54 Fastställelse av att egendom har skadats eller delvis gått förlorat

§ 1 Lorsqu'une perte partielle ou une avarie d’un objet transporté sous la garde du transporteur (bagages, véhicules) est découverte ou présumée par le transporteur ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l'ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de l’objet, et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.

§ 1 When partial loss of, or damage to, an article carried in the charge of the carrier (luggage, vehicles) is discovered or presumed by the carrier or alleged by the person entitled, the carrier must without delay, and if possible in the presence of the person entitled, draw up a report stating, according to the nature of the loss or damage, the condition of the article and, as far as possible, the extent of the oss or damage, its cause and the time of its occurrence.

§ 1 Om transportören upptäcker eller får anledning att anta att egendom (resgods, fordon) som transporteras genom transportörens försorg har skadats eller delvis gått förlorad, eller om den som har rätt till egendomen påstår att så är fallet, skall transportören genast och om möjligt i dennes närvaro upprätta en rapport som alltefter förlustens eller skadans art redovisar egendomens tillstånd och så noga som möjligt anger skadans omfattning, dess orsak och tidpunkten då den inträffade.

§ 2 Une copie du procès-verbal de constatation doit être remise gratuitement à l'ayant droit.

§ 2 A copy of the report must be supplied free of charge to the person entitled.

§ 2 En kopia av rapporten skall kostnadsfritt tillställas den som har rätt till egendomen.

§ 3 Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l'état des bagages ou du véhicule ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties au contrat de transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et prescriptions de l'Etat où la constatation a lieu.

§ 3 Should the person entitled not accept the findings in the report, he may request that the condition of the luggage or vehicle and the cause and amount of the loss or damage be ascertained by an expert appointed either by the parties to the contract of carriage or by a court or tribunal. The procedure to be followed shall be governed by the laws and prescriptions of the State in which such ascertainment takes place.

§ 3 Om den som har rätt till egendomen inte godtar uppgifterna i rapporten, kan han begära att resgodsets eller fordonets tillstånd samt skadans orsak och omfattning skall fastställas av en sakkunnig som utses av avtalsparterna eller på rättslig väg. Förfarandet skall genomföras i enlighet med lagar och bestämmelser i den stat där utredningen äger rum.

Article 55 Réclamations

Article 55 Claims

Artikel 55 Ersättningsanspråk

§ 1 Les réclamations relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs doivent être adressées par écrit au transporteur contre qui l'action judiciaire peut être exercée. Dans le cas d'un transport faisant l'objet d'un contrat unique et effectué par des transporteurs subséquents, les réclamations peuvent également être adressées au premier ou au dernier transporteur ainsi qu'au transporteur ayant dans l'Etat de domicile ou de résidence habituelle du voyageur son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport.

§ 1 Claims relating to the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers must be addressed in writing to the carrier against whom an action may be brought. In the case of a carriage governed by a single contract and performed by successive carriers the claims may also be addressed to the first or the last carrier as well as to the carrier having his principal place of business or the branch or agency which concluded the contract of carriage in the State where the passenger is domiciled or habitually resident.

§ 1 Ersättningsanspråk med anledning av transportörens ansvar i fall då resande dödas eller skadas skall framställas skriftligen till den transportör mot vilken talan kan väckas. Om en transport som omfattas av ett enda transportavtal genomförs av efterföljande transportörer, får anspråk även riktas mot den första eller sista transportören samt mot den transportör som har sitt huvudkontor eller den filial eller agentur som ingått transportavtalet i den stat där den resande har sitt hemvist eller är stadigvarande bosatt.

§ 2 Les autres réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au transporteur désigné à l'article 56, §§ 2 et 3.

§ 2 Other claims relating to the contract of carriage must be addressed in writing to the carrier specified in Article 56 §§ 2 and 3.

§ 2 Andra anspråk med anledning av ett transportavtal skall vara skriftliga och ställas till den transportör som anges i artikel 56 §§ 2 och 3.

§ 3 Les pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentées soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment certifiées conformes si le transporteur le

§ 3 Documents which the person entitled thinks fit to submit with the claim shall be produced either in the original or as copies, where appropriate, the copies duly certified if the carrier

§ 3 Handlingar som den som har rätt till ersättning önskar foga till ersättningsanspråket skall inges i original eller i kopia, som om transportören så begär skall vara styrkt. Vid

demande. Lors du règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la restitution du titre de transport, du bulletin de bagages et du bulletin de transport.

so requires. On settlement of the claim, the carrier may require the surrender of the ticket, the luggage registration voucher and the carriage voucher.

slutlig uppgörelse i fråga om ett anspråk får transportören kräva att biljetten, resgodsbeviset och transportdokumentet lämnas tillbaka.

Article 56 Transporteurs qui peuvent être actionnés

Article 56 Carriers against whom an action may be brought

Artikel 56 Transportörer mot vilka talan får föras

§ 1 L'action judiciaire fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs ne peut être exercée que contre un transporteur responsable au sens de l'article 26, § 5.

§ 1 An action based on the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers may only be brought against the carrier who is liable pursuant to Article 26 § 5.

§ 1 Talan om ersättning i fall då resande dödas eller skadas får endast föras mot den transportör som är ansvarig enligt artikel 26 § 5.

§ 2 Sous réserve du § 4, les autres actions judiciaires des voyageurs fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées uniquement contre le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de l’action.

§ 2 Subject to § 4 other actions brought by passengers based on the contract of carriage may be brought only against the first carrier, the last carrier or the carrier having performed the part of carriage on which the event giving rise to the proceedings occurred.

§ 2 Om inte annat anges i § 4 får annan talan som grundas på transportavtalet endast föras mot den första eller sista transportören eller den transportör som utförde den del av transporten under vilken den omständighet inträffade som talan grundas på.

§ 3 Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer le bagage ou le véhicule est inscrit avec son consentement sur le bulletin de bagages ou sur le bulletin de transport, celui-ci peut être actionné conformément au § 2, même s’il n’a pas reçu le bagage ou le véhicule.

§ 3 When, in the case of carriage performed by successive carriers, the carrier who must deliver the luggage or the vehicle is entered with his consent on the luggage registration voucher or the carriage voucher, an action may be brought against him in accordance with § 2 even if he has not received the luggage or the vehicle.

§ 3 I fråga om transport som utförs av efterföljande transportörer får talan föras enligt § 2 mot den transportör som skall lämna ut resgodset eller fordonet, om denne med sitt medgivande är inskriven i resgodsbeviset eller transportdokumentet, även om transportören varken har mottagit resgodset eller fordonet.

§ 4 L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue.

§ 4 An action for the recovery of a sum paid pursuant to the contract of carriage may be brought against the carrier who has collected that sum or against the carrier on whose behalf it was collected.

§ 4 Talan om återbetalning av ett belopp som har betalats i enlighet med transportavtalet får föras mot den transportör som har tagit emot detta belopp eller mot den transportör för vars räkning det har tagits emot.

§ 5 L'action judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux §§ 2 et 4, lorsqu'elle est présentée

§ 5 An action may be brought against a carrier other than those specified in §§ 2 and 4 when instituted by way of counter-

§ 5 Som genkäromål eller kvittningsinvändning får talan föras mot en annan transportör än dem som avses i §§ 2 och 4,

comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.

claim or by way of exception in proceedings relating to a principal claim based on the same contract of carriage.

om talan grundas på samma transportavtal som huvudyrkandet i målet.

§ 6 Dans la mesure où les présentes Règles uniformes s’appliquent au transporteur substitué, celui-ci peut également être actionné.

§ 6 To the extent that these Uniform Rules apply to the substitute carrier, an action may also be brought against him.

§ 6 I den mån dessa enhetliga rättsregler skall tillämpas på den faktiska transportören, får talan föras även mot denne.

§ 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d'option s'éteint dès que l'action judiciaire est intentée contre l’un d’eux; cela vaut également si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.

§ 7 If the plaintiff has a choice between several carriers, his right to choose shall be extinguished as soon as he brings an action against one of them; this shall also apply if the plaintiff has a choice between one or more carriers and a substitute carrier.

§ 7 Om käranden har rätt att välja mellan flera transportörer, skall hans valrätt upphöra när talan väcks mot någon av dessa; detta skall också gälla om käranden har rätt att välja mellan en eller flera transportörer och en faktisk transportör.

Article 57 For

Article 57 Forum

Artikel 57 Behörig domstol

§ 1 Les actions judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres désignées d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de l’Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport. D’autres juridictions ne peuvent être saisies.

§ 1 Actions based on these Uniform Rules may be brought before the courts or tribunals of Member States designated by agreement between the parties or before the courts or tribunals of the Member State on whose territory the defendant has his domicile or habitual residence, his principal place of business or the branch or agency which concluded the contract of carriage. Other courts or tribunals may not be seized.

§ 1 Talan som grundas på dessa enhetliga rättsregler får föras vid domstolar i de medlemsstater som har utsetts av parterna genom överenskommelse eller vid domstol i den medlemsstat på vars territorium svaranden har sitt hemvist eller vanliga uppe hållsort, sitt huvudkontor eller den filial eller agentur som har ingått transportavtalet. Talan får inte föras vid andra domstolar.

§ 2 Lorsqu’une action fondée sur les présentes Règles uniformes est en instance devant une juridiction compétente aux termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause entre les mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant laquelle

§ 2 Where an action based on these Uniform Rules is pending before a court or tribunal competent pursuant to § 1, or where in such litigation a judgment has been delivered by such a court or tribunal, no new action may be brought between the same parties on the same grounds unless the judgment of the court or tribunal before which the first action was

§ 2 När ett mål som grundas på dessa enhetliga rättsregler pågår vid en domstol som är behörig enligt § 1, eller när dom har meddelats i ett sådant mål vid en sådan domstol, får samma parter inte väcka talan på samma grund, annat än om avgörandet från den domstol där den första talan fördes inte kan verkställas i den stat där den nya talan väcks.

la première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être exécutée dans l’Etat où la nouvelle action est intentée.

brought is not enforceable in the State in which the new action is brought.

Article 58 Extinction de l'action en cas de mort et de blessures

Article 58 Extinction of right of action in case of death or personal injury

Artikel 58 Förlust av rätten att föra talan med anledning av dödsfall eller personskada

§ 1 Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans les douze mois à compter de la connaissance du dommage, à l'un des transporteurs auxquels une réclamation peut être présentée selon l'article 55, § 1. Lorsque l'ayant droit signale verbalement l'accident au transporteur, celui-ci doit lui délivrer une attestation de cet avis verbal.

§ 1 Any right of action by the person entitled based on the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers shall be extinguished if notice of the accident to the passenger is not given by the person entitled, within twelve months of his becoming aware of the loss or damage, to one of the carriers to whom a claim may be addressed in accordance with Article 55 § 1. Where the person entitled gives oral notice of the accident to the carrier, the carrier shall furnish him with an acknowledgement of such oral notice.

§ 1 Rätten till sådan talan som grundas på transportörens ansvar i fall då resande dödas eller skadas skall upphöra, om inte den som har rätt till ersättning, inom tolv månader från det att han fick kännedom om skadan lämnar meddelande om skadefallet till någon av de transportörer hos vilka ett anspråk kan framställas enligt artikel 55 § 1. Om den som har rätt till ersättning muntligen lämnar meddelande till transportören, skall denne ge honom ett intyg om det muntliga meddelandet.

§ 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte si :

§ 2 Nevertheless, the right of action shall not be extinguished if

§ 2 Talerätten skall dock inte upphöra om

a) dans le délai prévu au § 1,

l'ayant droit a présenté une réclamation auprès de l'un des transporteurs désignés à l'article 55, § 1;

a) within the period provided

for in § 1 the person entitled has addressed a claim to one of the carriers designated in Article 55 § 1;

a) den som har rätt till

ersättning har framställt ett anspråk hos någon av de transportörer som anges i artikel 55 § 1, inom den tid som anges i § 1,

b)

dans le délai prévu au § 1, le

transporteur responsable a eu connaissance, par une autre voie, de l'accident survenu au voyageur;

b)

within the period provided

for in § 1 the carrier who is liable has learned of the accident to the passenger in some other way;

b)

den ansvariga transportö-

ren på något annat sätt har fått kännedom om att en resande har skadats, inom den tid som anges i § 1,

c)

l'accident n'a pas été signalé

ou a été signalé tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l'ayant droit;

c)

notice of the accident has

not been given, or has been given late, as a result of circumstances not attributable to the person entitled;

c)

meddelande om skadefallet

inte har lämnats eller inte har lämnats i tid till följd av omständigheter som inte kan läggas den till last som har rätt till ersättning,

d) l'ayant droit prouve que l'accident a eu pour cause une faute du transporteur.

d)

the person entitled proves

that the accident was caused by fault on the part of the carrier.

d)

den som har rätt till

ersättning visar att skadefallet har orsakats av fel eller försummelse från transportörens sida.

Article 59 Extinction de l'action née du transport des bagages

Article 59 Extinction of right of action arising from carriage of luggage

Artikel 59 Förlust av rätten att föra talan om transport av resgods

§ 1 L’acceptation des bagages par l'ayant droit éteint toute action contre le transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard à la livraison.

§ 1 Acceptance of the luggage by the person entitled shall extinguish all rights of action against the carrier arising from the contract of carriage in case of partial loss, damage or delay in delivery.

§ 1 När den som har rätt till resgodset har tagit emot detta, upphör rätten att föra talan till följd av transportavtalet mot transportören med anledning av att resgodset gått delvis förlorat, blivit skadat eller lämnats ut för sent.

§ 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte :

§ 2 Nevertheless, the right of action shall not be extinguished:

§ 2 Talerätten skall dock inte upphöra

a)

en cas de perte partielle ou

d'avarie, si

a)

in case of partial loss or

damage, if

a)

vid delförlust eller skada,

om

1.

la perte ou l'avarie a été

constatée conformément à l'article 54 avant la réception des bagages par l'ayant droit;

1.

the loss or damage was

ascertained in accordance with Article 54 before the acceptance of the luggage by the person entitled;

1.

förlusten eller skadan har

fastställts enligt artikel 54 innan den som har rätt till resgodset tog emot det,

2.

la constatation qui aurait

dû être faite conformément à l'article 54 n'a été omise que par la faute du transporteur;

2.

the ascertainment which

should have been carried out in accordance with Article 54 was omitted solely through the fault of the carrier;

2.

den fastställelse som

borde ha gjorts enligt artikel 54 inte har gjorts, och detta beror enbart på fel eller försummelse från transportörens sida,

b)

en cas de dommage non

apparent dont l'existence est constatée après l’acceptation des bagages par l'ayant droit, si celui-ci

b)

in case of loss or damage

which is not apparent whose existence is ascertained after acceptance of the luggage by the person entitled, if he

b)

vid skada som inte kan

upptäckas utifrån och som fastställs först efter det att den som har rätt till resgodset tagit emot detta, om han

1.

demande la constatation

conformément à l'article 54 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages, et

1.

asks for ascertainment in

accordance with Article 54 immediately after discovery of the loss or damage and not later than three days after the acceptance of the luggage, and

1.

begär fastställelse enligt

artikel 54 genast efter det att skadan upptäcks och senast tre dagar efter det att han tog emot resgodset och

2.

prouve, en outre, que le

dommage s'est produit entre la prise en charge par le transporteur et la livraison;

2.

in addition, proves that the

loss or damage occurred between the time of taking over by the carrier and the time of delivery;

2.

dessutom visar att skadan

har uppkommit under tiden från det att resgodset togs emot av transportören till dess att det lämnades ut,

c)

en cas de retard à la

livraison, si l'ayant droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir ses droits auprès de l'un des transporteurs désignés à l'article 56, § 3;

c)

in case of delay in delivery,

if the person entitled has, within twenty-one days, asserted his rights against one of the carriers specified in Article 56 § 3;

c)

vid dröjsmål med utläm-

ningen, om den som har rätt till godset inom 21 dagar har gjort sin rätt gällande hos någon av de transportörer som anges i artikel 56 § 3,

d)

si l'ayant droit prouve que

le dommage a pour cause une faute du transporteur.

d)

if the person entitled

proves that the loss or damage was caused by fault on the part of the carrier.

d)

den som har rätt till godset

visar att skadan har orsakats av fel eller försummelse från transportörens sida.

Article 60 Prescription

Article 60 Limitation of actions

Artikel 60 Preskription

§ 1 Les actions en dommagesintérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs sont prescrites :

§ 1 The period of limitation of actions for damages based on the liability of the carrier in case of death of, or personal injury to, passengers shall be:

§ 1 En skadeståndsfordran som grundas på transportörens ansvar i fall då resande dödas eller skadas skall preskriberas

a)

pour le voyageur, par trois

ans à compter du lendemain de l'accident;

a)

in the case of a passenger,

three years from the day after the accident;

a)

för den resande, efter tre

år räknat från dagen efter den dag då den skadevållande händelsen inträffade,

b) pour les autres ayants droit,

par trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l'accident.

b) in the case of other persons

entitled, three years from the day after the death of the passenger, subject to a maximum of five years from the day after the accident.

b) för andra som har rätt till

ersättning, efter tre år räknat från dagen efter den resandes död, dock senast fem år räknat från dagen efter den dag då olyckan inträffade.

§ 2 Les autres actions nées du contrat de transport sont prescrites par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d’une action en raison d'un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.

§ 2 The period of limitation for other actions arising from the contract of carriage shall be one year. Nevertheless, the period of limitation shall be two years in the case of an action for loss or damage resulting from an act or omission committed either with the intent to cause such loss or damage, or recklessly and with knowledge that such loss or damage would probably result.

§ 2 Andra fordringar på grund av ett transportavtal skall preskriberas efter ett år. Preskriptionstiden skall dock vara två år i fråga om en fordran som framställs på grund av en skada som transportören orsakat genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma.

§ 3 La prescription prévue au § 2 court pour l'action :

§ 3 The period of limitation provided for in § 2 shall run for actions :

§ 3 Den preskriptionstid som anges i § 2 skall räknas ifråga om

a) en indemnité pour perte

totale: du quatorzième jour qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 22, § 3;

a) for compensation for total

loss, from the fourteenth day after the expiry of the period of time provided for in Article 22 § 3;

a) fordran på ersättning för

totalförlust: från fjortonde dagen efter utgången av den tid som anges i artikel 22 § 3;

b)

en indemnité pour perte

partielle, avarie ou retard à la livraison: du jour où la livraison a eu lieu;

b)

for compensation for

partial loss, damage or delay in delivery, from the day when delivery took place;

b)

fordran på ersättning för

delförlust, skada eller dröjsmål med utlämningen: från dagen för utlämningen;

c) dans tous les autres cas

concernant le transport des voyageurs: du jour de l'expiration de la validité du titre de transport.

Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.

c) in all other cases involving

the carriage of passengers, from the day of expiry of validity of the ticket.

The day indicated for the commencement of the period of limitation shall not be included in the period.

c) fordran som i något annat

avseende rör transport av resande: från den dag då biljettens giltighetstid gick ut.

I preskriptionstiden inräknas inte den dag som anges som begynnelsedag.

§ 4 En cas de réclamation écrite conformément à l'article 55 avec les pièces justificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqu'au jour où le transporteur rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

§ 4 When a claim is addressed to a carrier in writing in accordance with Article 55 together with the necessary supporting documents, the period of limitation shall be suspended until the day that the carrier rejects the claim by notification in writing and returns the documents submitted with it. If part of the claim is admitted, the period of limitation shall run again in respect of that part of the claim still in dispute. The burden of proof of receipt of the claim or of the reply and of the return of the documents shall lie on the party who relies on those facts. The period of limitation shall not be suspended by further claims having the same object.

§ 4 Om ett ersättningsanspråk framställs skriftligen enligt artikel 55 tillsammans med nödvändig dokumentation skall det göras uppehåll i preskriptionstiden till den dag då transportören skriftligen avslår ersättningsanspråket och återställer handlingarna. Medges ersättningsanspråket delvis, skall preskriptionstiden åter börja löpa för den del av ersättningsanspråket som fortfarande är tvistig. Skyldigheten att bevisa att ersättningsanspråk eller svar på dessa har tagits emot eller att handlingarna har lämnats tillbaka skall åvila den part som påstår att så har skett. Ett förnyat ersättningsanspråk som avser samma sak skall inte medföra uppehåll i preskriptionstiden.

§ 5 L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.

§ 5 A right of action which has become time-barred may not be exercised further, even by way of counter-claim or by way of exception.

§ 5 En preskriberad fordran får inte göras gällande ens genom genkäromål eller yrkande om kvittning.

§ 6 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.

§ 6 Otherwise, the suspension and interruption of periods of limitation shall be governed by national law.

§ 6 I övrigt skall förlängning av preskriptionstiden och preskriptionsavbrott regleras enligt nationell rätt.

Titre VII Rapports des transporteurs entre eux

Title VII Relations between Carriers

Avdelning VII Transportörernas inbördes förhållanden

Article 61 Partage du prix de transport

Article 61 Apportionment of the carriage charge

Artikel 61 Avräkning i fråga om transportavgiften

§ 1 Tout transporteur doit payer aux transporteurs intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait dû encaisser. Les modalités de paiement sont fixées par convention entre les transporteurs.

§ 1 Any carrier who has collected or ought to have collected a carriage charge must pay to the carriers concerned their respective shares of such a charge. The methods of payment shall be fixed by agreement between the carriers.

§ 1 Varje transportör som har eller borde ha uppburit en transportavgift skall vara skyldig att till de berörda transportörerna betala de andelar som tillkommer dem. Betalningssättet skall bestämmas genom överenskommelse mellan transportörerna.

§ 2 L’article 6, § 3, l’article 16, § 3 et l’article 25 s’appliquent également aux relations entre les transporteurs subséquents.

§ 2 Article 6 § 3, Article 16 § 3 and Article 25 shall also apply to the relations between successive carriers.

§ 2 Artikel 6 § 3, artikel 16 § 3 och artikel 25 skall även tillämpas på förhållandena mellan efterföljande transportörer.

Article 62 Droit de recours

Article 62 Right of recourse

Artikel 62 Rätt till återkrav

§ 1 Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des présentes Règles uniformes, a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes :

§ 1 A carrier who has paid compensation pursuant to these Uniform Rules shall have a right of recourse against the carriers who have taken part in the carriage in accordance with the following provisions:

§ 1 Om en transportör har betalat ersättning enligt dessa enhetliga rättsregler, skall den gentemot de transportörer som har deltagit i transporten ha rätt till återkrav enligt följande bestämmelser:

a) le transporteur qui a causé

le dommage en est seul responsable;

a) the carrier who has caused

the loss or damage shall be solely liable for it;

a) Den transportör som

orsakat skadan skall vara ensam ansvarig för den.

b)

lorsque le dommage a été

causé par plusieurs transporteurs, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c);

b)

when the loss or damage has

been caused by several carriers, each shall be liable for the loss or damage he has caused; if such distinction is impossible, the compensation shall be apportioned between them in accordance with letter c);

b)

Om skadan har orsakats

av flera transportörer, skall var och en av dem svara för den del av skadan som den har orsakat. Om en sådan uppdelning inte är möjlig, skall ersättningsskyldigheten fördelas mellan dem enligt c.

c)

s'il ne peut être prouvé

lequel des transporteurs a causé le dommage, l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent que le

c)

if it cannot be proved

which of the carriers has caused the loss or damage, the compensation shall be apportioned between all the carriers who have taken part in the carriage, except those who prove that the

c)

Om det inte kan visas

vilken av transportörerna som har orsakat skadan, skall ersättningsskyldigheten fördelas mellan alla transportörer som har deltagit i transporten, med undantag av dem som

dommage n'a pas été causé par eux; la répartition est faite proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.

loss or damage was not caused by them; such apportionment shall be in proportion to their respective shares of the carriage charge.

visar att skadan inte har orsakats av dem. Fördelningen skall ske i förhållande till deras respektive andelar av transportavgiften.

§ 2 Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces transporteurs, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres transporteurs ayant participé au transport, proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun d'eux.

§ 2 In the case of insolvency of any one of these carriers, the unpaid share due from him shall be apportioned among all the other carriers who have taken part in the carriage, in proportion to their respective shares of the carriage charge.

§ 2 Om någon av transportörerna är på obestånd, skall den obetalda delen av den transportörens andel fördelas mellan de övriga transportörer som har deltagit i transporten i förhållande till deras respektive andelar av transportavgiften.

Article 63 Procédure de recours

Article 63 Procedure for recourse

Artikel 63 Förfarandet i mål om återkrav

§ 1 Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant un recours en vertu de l'article 62 ne peut être contesté par le transporteur contre lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a été mis à même d'intervenir au procès. Le juge, saisi de l'action principale, fixe les délais impartis pour la signification de l'assignation et pour l'intervention.

§ 1 The validity of the payment made by the carrier exercising a right of recourse pursuant to Article 62 may not be disputed by the carrier against whom the right to recourse is exercised, when compensation has been determined by a court or tribunal and when the latter carrier, duly served with notice of the proceedings, has been afforded an opportunity to intervene in the proceedings. The court or tribunal seized of the principal action shall determine what time shall be allowed for such notification of the proceedings and for intervention in the proceedings.

§ 1 En transportör mot vilken återkrav riktas enligt artikel 62 får inte bestrida det befogade i en betalning som den återkravsökande transportören har gjort, om ersättningsbeloppet har fastställts av domstol och den transportör mot vilken återkravet riktas har blivit vederbörligen underrättad om stämningsansökan och beretts tillfälle att inträda som intervenient i målet. Domstolen i huvudmålet skall fastställa de frister inom vilka underrättelsen och ansökan om intervention skall göras.

§ 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.

§ 2 A carrier exercising his right of recourse must present his claim in one and the same proceedings against all the carriers with whom he has not reached a settlement, failing which he shall lose his right of recourse in the case of those against whom he has not taken proceedings.

§ 2 Den transportör som utövar sin rätt till återkrav skall i en och samma rättegång framföra sina anspråk mot samtliga transportörer med vilka den inte gjort upp i godo. I annat fall skall transportören förlora rätten till återkrav mot de transportörer som inte har stämts in.

§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.

§ 3 The court or tribunal shall give its decision in one and the same judgment on all recourse claims brought before it.

§ 3 Domstolen skall meddela en enda dom i fråga om alla återkrav som den handlägger.

§ 4 Le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel un des transporteurs participant au transport a son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport.

§ 4 The carrier wishing to enforce his right of recourse may bring his action in the courts or tribunals of the State on the territory of which one of the carriers participating in the carriage has his principal place of business, or the branch or agency which concluded the contract of carriage.

§ 4 Den transportör som önskar göra sin rätt till återkrav gällande får föra talan vid domstolarna i den stat på vars territorium någon av de transportörer som deltagit i transporten har sitt huvudkontor eller den filial eller agentur som ingått transportavtalet.

§ 5 Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions compétentes selon le § 4, celle devant laquelle il introduira son recours.

§ 5 When the action must be brought against several carriers, the plaintiff carrier shall be entitled to choose the court or tribunal in which he will bring the proceedings from among those having competence pursuant to § 4.

§ 5 Om käromålet avser flera transportörer, får den transportör som utövar rätten till återkrav välja mellan de domstolar som är behöriga enligt § 4.

§ 6 Des recours ne peuvent pas être introduits dans l’instance relative à la demande en indemnité exercée par l’ayant droit au contrat de transport.

§ 6 Recourse proceedings may not be joined with proceedings for compensation taken by the person entitled under the contract of carriage.

§ 6 Talan om återkrav får inte tas upp i en rättegång där någon yrkar skadestånd på grund av sin rätt enligt transportavtalet.

Article 64 Accords au sujet des recours

Article 64 Agreements concerning recourse

Artikel 64 Överenskommelser i fråga om återkrav

Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61 et 62.

The carriers may conclude agreements which derogate from Articles 61 and 62.

Transportörerna skall vara fria att sinsemellan komma överens om bestämmelser som avviker från artiklarna 61 och 62.

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM, appe