Inaktuell version

Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1958-05-09
Ändring införd
SFS 1958 i lydelse enligt SFS 2010:1623
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-06

/Träder i kraft I: 2011-01-01/

1 §  Alkoholhaltiga drycker eller andra medel som har trafikfarlig påverkan, vilka påträffas hos den som brutit mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap. 1 § luftfartslagen (2010:500) eller 20 kap.4 eller 5 §sjölagen (1994:1009) ska förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

[S2]Detsamma ska gälla om sådana drycker eller medel påträffas hos den som medföljt vid tillfället, om medlen kan antas ha varit avsedda även för den som begått gärningen.

[S3]Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker som påträffas hos den som förtär eller förvarar sådana drycker i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617) eller med lokal ordningsföreskrift ska, oavsett vem dryckerna tillhör, förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma ska gälla alkoholdrycker som påträffas hos den som förtär sådana drycker i strid med 4 kap. 4 § ordningslagen eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen.

[S4]Vad som sagts i tredje stycket gäller också i fråga om sådana drycker som avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap med den som bröt mot bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna var avsedda även för den senare. Lag (2010:1623).

2 §  Vid beslag av egendom som avses i 1 § skall vad som i allmänhet är föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

 1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall får egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som har rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt alkohollagen (1994:1738). Annan egendom får säljas på det sätt som med hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av beslagtagen egendom tillfaller staten.

[S2]Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av undersökningsledaren eller åklagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket rättegångsbalken får sådant beslut fattas även av polismyndigheten.

[S3]Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld enligt denna paragraf, skall ersättning betalas av allmänna medel. Ersättningens storlek skall motsvara egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller vad som annars är skäligt. Beslut om ersättning fattas av åklagaren. Den som drabbats av beslaget får begära rättens prövning av beslutet om ersättning. Det skall ske inom en månad från det han eller hon fick del av beslutet. Ansökan görs vid den domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av länsstyrelsen på begäran av åklagaren.

 1. Om värdet på en beslagtagen alkoholhaltig dryck är ringa, får en polisman besluta att drycken bevisligen skall förstöras. Även i dessa fall tilllämpas 1 tredje stycket.
 2. Om polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den beslagtagna egendomen i föreläggande av ordningsbot, skall anmälan om beslaget göras hos polismyndigheten.
 3. I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och som förtärs eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller som befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.

[S4]Ordningsvakt eller befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg som har verkställt beslag skall skyndsamt anmäla detta till polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen. Lag (2005:286).

3 §  Egendom som förklarats förverkad enligt denna lag skall bevisligen förstöras eller säljas enligt 2 §, om detta inte har skett tidigare.

[S2]Intäkter vid försäljning av förverkad egendom tillfaller staten. Lag (2005:286).

Ändringar och övergångsbestämmelser

/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

Ändring, SFS 1960:159

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1963:227

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1967:50

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1967:288

  Omfattning
  ikrafttr. av 1967:50

Ändring, SFS 1968:197

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§

Ändring, SFS 1970:751

Lag (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förordning (1976:910) om ikraftträdande av lagen (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Omfattning
  ikrafttr. av 1976:515

Lag (1977:297) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1980:582) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1986:170) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1986:1016) om ändring i lagen (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:6
  Omfattning
  ändr. 1 §, övergångsbest. till 1986:655
  Ikraftträder
  1987-06-01

Lag (1990:154) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:2
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1161) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:667) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Lag (1993:1622) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:1, Prop. 1992/93:210, Bet. 1993/94:JuU1
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-04-01

Lag (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:393, Prop. 1993/94:195, Bet. 1993/94:LU31
  Omfattning
  ändr. 1 §

Lag (1994:1428) om ändring i lagen (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:40, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:JuU2
  Omfattning
  ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1994:1016
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1742) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft i fråga om 2 § första punkten den 1 januari 1995 och i övrigt den 1 april 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:106, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:SoU9
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1999:218) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:166, Prop. 1998/99:43, Bet. 1998/99:JuU15
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2004:521) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker

Förarbeten
Rskr. 2003/04:258, Prop. 2003/04:123, Bet. 2003/04:TU14
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:286) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2010:506) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:36, Prop. 2009/10:125
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2007) om ändring i lagen (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:124
Omfattning
ändr. 1 § i 2010:1623

Lag (2014:616) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2019:35) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Förarbeten
Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2019:347) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2019-07-01