Inaktuell version

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1964-03-20
Ändring införd
SFS 1964:167 i lydelse enligt SFS 2016:547
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-29

Inledande bestämmelse

1 §  I denna lag finns särskilda bestämmelser om handläggning hos Polismyndigheten, åklagare och domstol av mål och ärenden om brott där den misstänkte inte har fyllt tjugoett år.

[S2]I övrigt gäller rättegångsbalkens regler och andra bestämmelser. Lag (2014:650).

Förundersökning och åtalsprövning m.m.

2 §  Förundersökning mot den som inte har fyllt arton år ska ledas av en åklagare eller en anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har förordnat. Undersökningsledaren ska, om det inte möter något hinder, genom intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare vara särskilt lämpad för uppgiften.

[S2]Har den unge tidigare varit föremål för förundersökning eller utredning enligt 31 §, ska om möjligt samma åklagare och samma anställda vid Polismyndigheten anlitas för att leda och genomföra den nya förundersökningen. Lag (2015:446).

3 § Har upphävts genom lag (2012:47).

4 §  En förundersökning mot den som inte har fyllt arton år och som gäller brott på vilket fängelse kan följa skall bedrivas med särskild skyndsamhet. Förundersökningen skall avslutas och beslut i åtalsfrågan fattas så snart det kan ske och senast inom sex veckor från dagen för delgivning av brottsmisstanke enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken. Tidsfristen får överskridas endast om det är nödvändigt med hänsyn till

 1. att den misstänkte skall delta i medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott, eller
 2. utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. Lag (2006:894).

5 §  Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för brott, skall vårdnadshavaren eller annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge omedelbart underrättas samt kallas till förhör som hålls med den unge, om detta inte är till men för utredningen eller det annars finns särskilda skäl mot det. Lag (2002:382).

6 §  Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa, skall socialnämnden genast underrättas. Av underrättelsen skall det framgå om den misstänkte har tillfrågats om han eller hon vill delta i medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott samt hur den misstänkte ställt sig till deltagande. Lag (2002:447).

7 §  Vid förhör med den som inte har fyllt arton år och som är misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa skall företrädare för socialtjänsten närvara om det är möjligt och det kan ske utan men för utredningen. Lag (1994:1760).

8 §  Om den unge, sedan straffvarning har beslutats enligt 16 §, misstänks för att ha begått annat brott dessförinnan, får åklagaren besluta att inte inleda förundersökning eller att lägga ned en påbörjad förundersökning beträffande detta brott. Detta gäller dock inte, om något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts genom att förundersökning inte äger rum. Lag (2015:81).

9 §  Om någon, som med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga har intagits i ett sådant hem som avses i 12 § den lagen, misstänks för att ha begått brott som hör under allmänt åtal, innan vården vid hemmet har avslutats, skall åklagaren pröva om åtal lämpligen bör ske. Innan åtalsfrågan avgörs, skall föreståndaren för hemmet höras, om det inte är obehövligt. Lag (1994:1760).

Personutredning

10 §  Innan talan har väckts vid domstol, får åklagare inhämta yttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. i fråga om den som inte har fyllt arton år. Lag (1994:1760).

11 §  I fråga om den som misstänks för att ha begått brott innan han eller hon fyllt arton år ska åklagaren, innan beslut fattas i åtalsfrågan, inhämta yttrande från socialnämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen (2001:453) har ansvaret för den unge, om denne har erkänt gärningen eller det annars finns skälig misstanke att han eller hon har begått brottet och sådant yttrande inte inhämtats under förundersökningen. Yttrande behöver inte inhämtas om brottet är ringa, om det är uppenbart att det finns förutsättningar för straffvarning eller åtalsunderlåtelse eller om det annars är obehövligt.

[S2]Om förundersökningen gäller brott på vilket fängelse kan följa, ska, om möjligt, undersökningsledaren begära ett sådant yttrande som avses i första stycket senast i samband med delgivning av brottsmisstanke enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken.

[S3]Ett yttrande ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som nämnden tidigare har vidtagit i fråga om den unge samt en bedömning av om den unge har ett särskilt behov av åtgärder som syftar till att motverka att han eller hon utvecklas ogynnsamt. Vidare ska yttrandet innehålla en redovisning av de åtgärder som nämnden avser att vidta. Åtgärderna ska redovisas i ett ungdomskontrakt om de vidtas med stöd av socialtjänstlagen och i en vårdplan om de vidtas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Arten, omfattningen och varaktigheten av åtgärderna ska framgå av kontraktet eller vårdplanen. Yttrandet ska, om undersökningsledaren eller, i de fall som avses i första stycket, åklagaren begär det eller om nämnden finner det nödvändigt, även innehålla en redogörelse för den unges personliga utveckling och levnadsomständigheter i övrigt. Ett yttrande ska också innehålla en bedömning av om ungdomstjänst är en lämplig påföljd med hänsyn till den unges person och övriga omständigheter.

[S4]Nämnden ska även utan samband med yttrande lämna den som har ansvar för att inhämta yttrande de upplysningar som denne begär i fråga om den unge. Lag (2015:81).

12 §  Den som begär yttrande enligt 11 § ska ange inom vilken tid yttrandet ska lämnas och, om det är lämpligt, ge socialnämnden anvisningar för hur yttrandet kan begränsas. Om nämnden inte kan lämna sitt yttrande inom den föreskrivna tiden, får den som begärt yttrandet medge att det lämnas senare. Yttrandet får lämnas muntligen vid ett sådant sammanträde som avses i 18 §, om det är nödvändigt för att hålla tidsfristen. Lag (2012:47).

Anmodan att avhjälpa och begränsa skada

13 §  En polisman får uppmana den som har eller kan antas ha fyllt femton men inte arton år att så snart som möjligt vidta åtgärder för att avhjälpa eller begränsa skada på grund av brott, om den unge har erkänt brottet eller det annars med hänsyn till omständigheterna är uppenbart att han eller hon har begått brottet. En sådan uppmaning får dock ges endast om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Om det inte är uppenbart obehövligt, ska målsägandens samtycke inhämtas innan uppmaningen ges.

[S2]En uppmaning enligt första stycket får även ges av en annan anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har utsett. Lag (2015:446).

Kvarhållande

14 §  Har någon som inte fyllt arton år gripits och beslutar åklagaren att inte anhålla den unge, får Polismyndigheten hålla kvar den unge för att skyndsamt kunna överlämna honom eller henne till föräldrarna, annan vårdnadshavare, en tjänsteman inom socialtjänsten eller någon annan lämplig vuxen person. Vad som nu sagts gäller dock endast om åklagaren funnit att den unge fortfarande är skäligen misstänkt för brott.

[S2]För samma ändamål får Polismyndigheten hålla kvar den som inte har fyllt arton år, om den unge har medtagits till förhör och är skäligen misstänkt för brott.

[S3]Inte i något fall får någon enligt första eller andra stycket hållas kvar längre än tre timmar efter åklagarens beslut eller förhöret. Den misstänkte får tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Lag (2014:650).

Strafföreläggande

15 §  Åklagaren får, trots de begränsningar som gäller enligt 48 kap. 4 § första stycket första meningen rättegångsbalken, utfärda strafföreläggande för brott som har begåtts av någon som inte har fyllt arton

[S2]år, om det kan antas att den unge, om åtal hade väckts, skulle ha dömts endast till böter. Därvid skall åklagaren beakta de särskilda regler enligt vilka rätten kan döma till lindrigare straff än det är föreskrivet för brottet. Lag (1994:1760).

Straffvarning

16 §  Om någon har begått ett brott innan han eller hon har fyllt arton år, får åklagaren besluta att underlåta åtal enligt 17 § (straffvarning).

[S2]Bestämmelser om möjligheter för åklagaren att besluta att underlåta åtal finns också i 20 kap. 7 § rättegångsbalken (åtalsunderlåtelse).

[S3]I fråga om att underlåta åtal sedan åtal har väckts tillämpas 20 kap. 7 a § rättegångsbalken. Lag (2015:81).

17 §  Straffvarning får beslutas, om den unge blir föremål för sådan åtgärd som anges nedan och det med skäl kan antas att därigenom vidtas vad som är lämpligast för den unge:

 1. vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453),
 2. vård eller annan åtgärd enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller
 3. annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd.

[S2]Straffvarning får också beslutas, om det är uppenbart att brottet har skett av okynne eller förhastande.

[S3]Vid bedömningen av om straffvarning ska beslutas ska åklagaren utöver vad som följer av första och andra styckena särskilt beakta den unges vilja att ersätta målsäganden för skada som uppkommit genom brottet, att avhjälpa eller begränsa skadan, att på annat sätt gottgöra målsäganden eller att medverka till att medling kommer till stånd enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott.

[S4]Straffvarning får inte beslutas, om något väsentligt allmänt eller enskilt intresse därigenom åsidosätts. Vid bedömningen av om något väsentligt allmänt intresse åsidosätts ska det särskilt beaktas om den unge tidigare har gjort sig skyldig till brott. Lag (2015:81).

18 §  Den unge ska underrättas om ett beslut om straffvarning vid ett personligt möte med åklagaren inom två veckor efter det att beslutet har fattats. Den unges vårdnadshavare eller någon annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge ska kallas till mötet, om det inte möter hinder eller annars finns särskilda skäl mot det. Även företrädare för socialtjänsten bör ges tillfälle att närvara.

[S2]Är det uppenbart att ett personligt möte inte kan genomföras inom den tid som anges i första stycket, får mötet äga rum senare. Kan ett personligt möte inte genomföras, ska den unge underrättas skriftligen om beslutet. Lag (2015:81).

19 §  Vid ett möte enligt 18 § ska åklagaren särskilt förklara innebörden av beslutet om straffvarning och det skötsamhetskrav som detta är förenat med och klargöra vilka följderna kan bli av fortsatta lagöverträdelser. Lag (2015:81).

20 §  Bestämmelserna i 18 och 19 §§ gäller i tillämpliga delar också beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, om beslutet avser brott som någon har begått innan han har fyllt arton år. Lag (1994:1760).

21 §  Socialnämnden skall underrättas om ett beslut enligt 18 §, om någon åtgärd från nämndens sida förutsätts. Lag (1994:1760).

22 §  Den som får straffvarning enligt 17 § ska iaktta skötsamhet.

[S2]Ett beslut om straffvarning får återkallas, om särskilda omständigheter föranleder det. Vid bedömningen av om återkallelse ska ske ska det särskilt beaktas om den unge har återfallit i brott inom sex månader från beslutet om straffvarning. Lag (2015:81).

Häktning

23 §  Den som inte har fyllt arton år får häktas endast om det finns synnerliga skäl. Lag (1994:1760).

Offentlig försvarare

24 §  För en misstänkt som inte har fyllt arton år ska en offentlig försvarare förordnas, om det inte är uppenbart att han eller hon saknar behov av försvarare. När en offentlig försvarare ska förordnas, ska undersökningsledaren anmäla det hos rätten.

[S2]För en tidigare tilltalad gäller 21 kap. 3 b § och 23 kap. 5 §rättegångsbalken. Lag (2012:658).

Rättegången

25 §  Mål i tingsrätt och hovrätt mot den som inte har fyllt tjugoett år skall, om det inte möter hinder, handläggas av lagfarna domare som särskilt har utsetts av domstolen att handlägga sådana mål. Detsamma skall gälla i fråga om nämndemän som anlitas för tjänstgöring i sådana mål.

[S2]I mål som rör brott på vilket endast böter kan följa får andra än dem som avses i första stycket anlitas. Lag (2001:152).

26 §  När åtal väcks mot den som inte har fyllt arton år, skall tingsrätten underrätta vårdnadshavaren eller annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge om åtalet och om tidpunkten för huvudförhandlingen, om det inte finns särskilda skäl mot det. Motsvarande skyldighet att lämna underrättelse om tidpunkten för huvudförhandlingen gäller även högre rätt.

[S2]Om yttrande som avses i 11 § skall lämnas eller har lämnats av socialnämnden, skall rätten underrätta nämnden om tidpunkten för huvudförhandlingen.

[S3]Om åtalet avser ett brott på vilket fängelse kan följa, skall vårdnadshavaren eller annan som avses i första stycket, höras i målet, om det kan ske och det inte finns särskilda skäl mot det.

[S4]Vårdnadshavare eller annan som hörs enligt tredje stycket har rätt till ersättning och förskott enligt vad som är föreskrivet om vittne. Ersättningen skall betalas av staten. Lag (2006:894).

27 §  Mål mot den som inte har fyllt tjugoett år skall, om målet avser brott på vilket fängelse kan följa, såvitt möjligt sättas ut till handläggning i sådan ordning att målet inte tilldrar sig uppmärksamhet.

[S2]Om offentlighet vid förhandling i mål mot den som inte har fyllt tjugoett år är till uppenbar olägenhet till följd av den uppmärksamhet den tilltalade kan antas bli föremål för, får rätten förordna att målet skall handläggas inom stängda dörrar. Anser rätten att ett sådant förordnande bör meddelas och är också någon som har fyllt tjugoett år tilltalad i målet skall rätten, om det kan ske utan att utredningen avsevärt försvåras, handlägga åtalet mot den som är under tjugoett år som ett särskilt mål.

[S3]Även om beslut meddelas enligt andra stycket får rätten medge att den tilltalades anhöriga, liksom annan vars närvaro kan väntas bli till nytta, får närvara vid handläggningen.

[S4]I mål mot den som inte har fyllt arton år skall tingsrätten hålla huvudförhandling även om det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter. Lag (2005:691).

28 §  Rätten får döma till ungdomsvård endast om det i målet finns ett yttrande av nämnden med det innehåll som avses i 11 §. Om det inte finns särskilda skäl krävs ett sådant yttrande också för att rätten skall få döma den som inte har fyllt tjugoett år till fängelse i mer än tre månader. Lag (2006:894).

29 §  Mål mot den som inte har fyllt tjugoett år ska alltid behandlas skyndsamt.

[S2]Om det väcks allmänt åtal mot den som inte har fyllt arton år för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än sex månader, ska de tidsfrister iakttas som är föreskrivna för åtgärder i mål där den tilltalade är häktad. Den förlängda tidsfrist som anges i 45 kap. 14 § andra stycket andra meningen rättegångsbalken ska dock inte tillämpas.

[S3]Om rätten begär ett yttrande från socialnämnden enligt 28 §, ska nämnden yttra sig inom sådan tid att rätten kan hålla huvudförhandling enligt reglerna i andra stycket. Om ärendets beskaffenhet motiverar det, får yttrandet med rättens medgivande lämnas senare. Lag (2014:321).

30 §  I mål mot den som inte har fyllt tjugoett år skall, om det inte möter synnerliga hinder, domen avkunnas muntligen vid huvudförhandlingen. I övrigt gäller 30 kap. 7 § rättegångsbalken. Lag (1994:1760).

30 a §  I mål om undanröjande av påföljd enligt 32 kap. 4 § brottsbalken skall 26 och 30 §§ tillämpas, varvid vad som i dessa paragrafer sägs om huvudförhandling skall tillämpas på sammanträde som hålls i målet om undanröjande av påföljd. Lag (2006:894).

Varning

30 b §  Om någon som dömts till ungdomsvård eller till ungdomstjänst i väsentlig grad underlåter att göra vad som åligger honom eller henne enligt en föreskrift vid ungdomsvård om att följa ett ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst, får åklagaren i stället för att väcka talan enligt 32 kap. 4 § brottsbalken besluta att varning skall meddelas den unge, om detta bedöms vara en tillräcklig åtgärd.

[S2]Varning skall så snart det kan ske meddelas den unge vid ett personligt sammanträffande. Den unges vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge skall kallas till sammanträffandet, om det inte möter hinder eller annars finns särskilda skäl mot det. Även företrädare för socialtjänsten bör ges tillfälle att närvara. Kan ett personligt sammanträffande inte komma till stånd, skall den unge underrättas skriftligen om beslutet.

[S3]Vid sammanträffandet skall åklagaren särskilt förklara innebörden av beslutet och klargöra vad följderna kan bli vid fortsatt misskötsamhet. Lag (2006:894).

Brott begångna av den som inte har fyllt femton år

31 §  Kan någon misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år eller ett straffbelagt försök, en straffbelagd förberedelse eller en straffbelagd stämpling till ett sådant brott ska en utredning om brottet inledas, om inte särskilda skäl talar emot det.

[S2]På begäran av socialnämnden får en utredning om brott även inledas i andra fall avseende någon som inte har fyllt femton år, om socialnämnden bedömer att utredningen kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser för den unge. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas om det är fråga om ett brott som innebär att den unge äventyrar sin hälsa eller utveckling eller om brottet kan antas utgöra ett led i en upprepad brottslighet begången av den unge.

[S3]I andra fall än som avses i första och andra styckena får en utredning om brott inledas avseende någon som inte har fyllt femton år

 1. om det behövs för att klarlägga om någon som har fyllt femton år har tagit del i brottet,
 2. om det behövs för att efterforska gods som har åtkommits genom brottet eller som kan bli föremål för förverkande, eller
 3. om det av andra skäl är av särskild betydelse med hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse.

[S4]Har den unge inte fyllt tolv år får en utredning enligt andra eller tredje stycket inledas endast om det finns synnerliga skäl. Lag (2010:478).

32 §  Bestämmelserna om förundersökning i 23 kap.3, 4, 614 §§, 18 § andra stycket, 19, 21 och 24 §§rättegångsbalken ska i tillämpliga delar gälla för en sådan utredning som avses i 31 §.

[S2]En utredning som avses i 31 § ska bedrivas med särskild skyndsamhet och avslutas så snart det är möjligt. Utredningen får inte pågå längre tid än tre månader, om det inte är nödvändigt med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.

[S3]Utredningen ska ledas av en åklagare eller en anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har förordnat. Undersökningsledaren ska, om det inte möter något hinder, genom intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare vara särskilt lämpad för uppgiften.

[S4]Har den unge tidigare varit föremål för utredning enligt 31 §, ska om möjligt samma åklagare och samma anställda vid Polismyndigheten anlitas för att leda och genomföra den nya utredningen. Lag (2015:446).

32 a §  Ett juridiskt biträde ska förordnas för den unge

 1. vid en utredning enligt 31 § första stycket, om det inte är uppenbart att den unge saknar behov av det, och
 2. vid en utredning enligt 31 § andra eller tredje stycket, om det finns synnerliga skäl för det.

[S2]Ansökan om sådant biträde görs av åklagaren eller den unges vårdnadshavare hos tingsrätten. Bestämmelserna i 21 kap.58 §§, 9 § andra stycket och 10 §rättegångsbalken ska tillämpas beträffande sådant juridiskt biträde. Lag (2010:478).

33 §  Den unges vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge ska omedelbart underrättas

 1. om den unge kan misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett brott, och
 2. om en utredning enligt 31 § har inletts avseende den unge.

[S2]Den som ska underrättas enligt första stycket ska kallas till förhör som hålls med den unge.

[S3]Första och andra styckena gäller inte om det är till men för utredningen eller det i övrigt finns särskilda skäl mot det. Lag (2010:478).

34 §  Socialnämnden ska omedelbart underrättas

 1. när någon kan misstänkas för att före femton års ålder ha begått ett brott på vilket fängelse kan följa, och
 2. när en utredning enligt 31 § har inletts.

[S2]Vid förhör med den unge i en utredning enligt 31 § tredje stycket ska företrädare för socialtjänsten närvara, om det inte möter något hinder. Är det fråga om en utredning enligt 31 § första eller andra stycket krävs särskilda skäl för att företrädare för socialtjänsten inte ska närvara.

[S3]I fall som avses i 31 § andra stycket får ingen annan åtgärd än förhör med den unge vidtas innan socialnämnden har begärt att en utredning ska inledas. Om det finns särskilda skäl får dock även andra åtgärder vidtas.

[S4]Om brottsmisstanken kvarstår efter förhöret med den unge och efter andra vidtagna åtgärder, ska protokoll över förhöret och åtgärderna omgående sändas till socialnämnden. Lag (2010:478).

35 §  Har någon före femton års ålder begått ett brott på vilket fängelse skulle ha kunnat följa och anträffas den unge på bar gärning eller på flykt från brottsplatsen, får han eller hon gripas av envar. Om en enskild person har gripit den unge, skall denne skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

[S2]Polismyndigheten eller åklagaren skall omedelbart besluta om den unge skall friges eller hållas kvar för förhör. Den unge får inte tas i förvar men får hållas kvar enligt 14 §, dock inte längre än tre timmar efter beslut om frigivning eller, om den unge medtagits till förhör, sedan förhöret avslutats. Lag (2006:894).

36 §  Om någon är misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott får, om det finns särskilda skäl, beslag, husrannsakan och kroppsvisitation företas mot den unge, samt fotografi och fingeravtryck tas av honom eller henne enligt bestämmelserna i 23 kap. 9 a §, 27 och 28 kap.rättegångsbalken.

[S2]Det som i 27 kap.7 och 8 §§rättegångsbalken sägs om åtal och om verkan av att åtal inte väcks ska i stället avse bevistalan och talan om förverkande samt verkan av att sådan talan inte väcks.

[S3]Vid kroppsvisitation som görs enligt 28 kap.rättegångsbalken ska 28 kap. 13 a § rättegångsbalken gälla med den skillnaden att den unge får hållas kvar för ändamålet i högst tre timmar. Lag (2016:547).

36 a §  Är någon skäligen misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse ett år eller ett straffbelagt försök, en straffbelagd förberedelse eller en straffbelagd stämpling till ett sådant brott får kroppsbesiktning företas, om det är av synnerlig vikt för att klarlägga omständigheterna kring brottet. Lag (2010:478).

36 b §  Är någon skäligen misstänkt för att före femton års ålder olovligen ha brukat narkotika får kroppsbesiktning genom tagande av prov från kroppen och undersökning av sådana prov företas, om det kan antas vara nödvändigt för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser för den unge.

[S2]Sådan kroppsbesiktning beslutas av åklagare.

[S3]Socialnämnden ska omedelbart underrättas om resultatet av en sådan kroppsbesiktning. Detsamma gäller den unges vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge, om det inte finns särskilda skäl mot det. Lag (2010:478).

36 c §  Den som ska kroppsbesiktigas enligt 36 a eller 36 b § får hållas kvar för ändamålet upp till tre timmar eller om det finns synnerliga skäl, ytterligare tre timmar. Lag (2010:478).

36 d §  Kroppsbesiktning enligt 36 a eller 36 b § får inte verkställas eller bevittnas av någon annan än en läkare, en legitimerad sjuksköterska eller en person som är av samma kön som den unge. Kroppsbesiktning som enbart innebär att blodprov, alkoholutandningsprov eller salivprov för DNA- analys tas på den unge, får dock verkställas eller bevittnas av någon som inte är av samma kön som den unge. Lag (2010:478).

36 f §  Mot den som är under femton år får endast de tvångsmedel användas som är angivna i

 1. denna lag,
 2. 23 kap.79 a §§rättegångsbalken, eller
 3. en annan författning där det uttryckligen föreskrivs att tvångsmedlet får användas mot den som är under femton år. Lag (2016:547).

37 §  När en utredning enligt 31 § har avslutats ska utredningsprotokollet så snart som möjligt sändas till socialnämnden. Lag (2010:478).

38 §  Misstänks någon för att före femton års ålder ha begått ett brott får åklagare, om det krävs ur allmän synpunkt, efter framställning av socialnämnden, Socialstyrelsen eller vårdnadshavarna för den unge, begära prövning hos domstol huruvida den unge har begått brottet (bevistalan).

[S2]Vid bevistalan tillämpas 25 § första stycket och bestämmelserna om allmänt åtal för brott, för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än ett år. I fråga om tvångsmedel gäller 3636 f §§. Sådan rättegångskostnad som avses i 31 kap. 1 § rättegångsbalken ska staten svara för. Lag (2010:478).

Samverkan

39 §  Kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare ska verka för att lokal samverkan mellan företrädare för kommunerna och myndigheterna regelbundet sker i övergripande frågor om unga lagöverträdare. Lag (2015:81).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Ändring, SFS 1969:163

  Omfattning
  ändr. 8, 9, 11 §§

Ändring, SFS 1970:447

Ändring, SFS 1971:241

Ändring, SFS 1974:245

Lag (1979:685) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (1981:1286) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (1983:378) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (1983:921) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (1984:954) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:187
  Omfattning
  nuvarande 13, 14 §§ betecknas 19 §; ändr. nya 19 §; nya 13-18 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:14) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:3
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5 §§; ny 5 a §
  Ikraftträder
  1985-04-01

Lag (1985:398) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (1988:822) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:135
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5, 12 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1990:61) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:28
  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:141) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (1991:2043) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om ungalagöverträdare

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:2
  Omfattning
  ändr. 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1994:1760) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995. Äldre bestämmelser tillämpas i mål och ärenden hos polis- och åklagarmyndighet där förundersökning har inletts före ikraftträdandet. I domstol tillämpas äldre bestämmelser i mål där talan har väckts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:39, Prop. 1994/95:12, Bet. 1994/95:JuU1
  Omfattning
  upph. 2 §; nuvarande 1 § betecknas 16, 17 §§, nuvarande 3 § betecknas 11, 12 §§, nuvarande 4 § betecknas 18, 21 §§, nuvarande 9 § betecknas 26, 28 §§, nuvarande 5, 5 a, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 22, 8, 9, 15, 13, 5, 14, 23, 27, 25, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§; nya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 19, 20, 30 §§, rubr. närmast före 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 31 §§
  Ikraftträder
  1995-03-01

Lag (1998:25) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:138, Prop. 1996/97:175, Bet. 1997/98:JuU7
  Omfattning
  ändr. 14, 34 §§
  Ikraftträder
  1998-04-01

Lag (1998:608) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 1997/98:275, Prop. 1997/98:96, Bet. 1997/98:JuU21
Omfattning
ändr. 4, 11 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2001:152) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2000/01:170, Prop. 2000/01:56, Bet. 2000/01:JuU18
Omfattning
nuvarande 33, 34, 35, 36, 37 §§ betecknas 34, 35, 36, 37, 38 §§; ändr. 24, 25, 26, 31, 32, 34, 38 §§; ny 33 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:459) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 11, 17 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:382) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2001/02:225, Prop. 2001/02:111, Bet. 2001/02:JuU23
Omfattning
ändr. 5, 18, 26, 33 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:447) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2001/02:269, Prop. 2001/02:126, Bet. 2001/02:JuU26
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2005:691) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2004/05:307, Prop. 2004/05:131, Bet. 2004/05:JuU29
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2006:894) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Bestämmelsen i 4 § i sin äldre lydelse skall tillämpas i mål och ärenden hos polis- och åklagarmyndigheter där förundersökning har inletts före ikraftträdandet.
 3. Den nya bestämmelsen i 11 § andra stycket skall tillämpas endast i fråga om mål och ärenden hos polis- och åklagarmyndigheter där förundersökning har inletts efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:294, Prop. 2005/06:165, Bet. 2005/06:JuU34
Omfattning
ändr. 4, 11, 14, 17, 26, 28, 35, 36 §§; nya 30 a, 30 b, 32 a §§, rubr. närmast före 30 b §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:691) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Omfattning
ikrafttr. av 2005:691

Lag (2010:478) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. Bestämmelsen i 32 § andra stycket i sin äldre lydelse gäller för utredningar som har inletts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:316, Prop. 2009/10:105
Omfattning
ändr. 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 §§; nya 36 a, 36 b, 36 c, 36 d, 36 e, 36 f §§
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:577) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2009/10:293, Prop. 2009/10:182, Bet. 2009/10:JuU23
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2012:47) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2011/12:120, Prop. 2011/12:10, Bet. 2011/12:JuU9
Omfattning
upph. 3 §; ändr. 11, 12 §§
Ikraftträder
2012-03-01

Lag (2012:658) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2012/13:29, Prop. 2011/12:156, Bet. 2012/13:JuU3
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2014:321) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2013/14:254, Prop. 2013/14:170, Bet. 2013/14:JuU29
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:650) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 1, 14, 32 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:81) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2014/15:102, Prop. 2014/15:25, Bet. 2014/15:JuU9
Omfattning
ändr. 8, 11, 16, 17, 18, 19, 22 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 39 §, rubr. närmast före 39 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:446) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2014/15:260, Prop. 2014/15:94, Bet. 2014/15:JuU25
Omfattning
ändr. 2, 13, 32 §§
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2016:547) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2015/16:232, Prop. 2015/16:68, Bet. 2015/16:JuU11
Omfattning
ändr. 36, 36 e, 36 f §§
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:930) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2016/17:23, Prop. 2015/16:187, Bet. 2016/17:JuU2
Omfattning
ändr. 5, 6, 32 a §§
Ikraftträder
2016-11-27

Lag (2017:177) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2016/17:151, Prop. 2016/17:68, Bet. 2016/17:JuU10
Omfattning
ändr. 32 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2019:299) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förarbeten
Rskr. 2018/19:227, Prop. 2018/19:81, Bet. 2018/19:JuU23
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2019-07-01