Inaktuell version

Lag (1972:435) om överlastavgift

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1972-06-07
Ändring införd
SFS 1972 i lydelse enligt SFS 2008:211
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Överlastavgift tas ut enligt denna lag om lastbil eller buss eller tung terrängvagn, som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen, eller släpvagn, som dras av bil, tung terrängvagn, som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen, eller av motorredskap klass I framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen.

[S2]Med väg avses allmän väg, gata eller annan allmän plats.

[S3]Högsta för fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck bestäms med ledning av uppgiften i det senaste registreringsbeviset om den garanterade axelbelastningen. Lag (1992:1732).

Prop. 2008/09:53: Av ändringen framgår att överlastavgift inte tas ut för EG-mobilkranar. Angående begreppet EG-mobilkran, se kommentaren till 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner samt avsnitt 6.2. Vidare har första stycket genomgått en redaktionell bearbetning i syfte att göra den mer överskådlig.

Prop. 2015/16:31: Första stycket 4 ändras så att det blir möjligt att ta ut överlastavgift om en släpvagn som dras av en traktor b framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen. Samtidigt ändras paragrafen språkligt.

1 a §  Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:560).

Prop. 2000/01:95: En hänvisning till lagen om vägtrafikdefinitioner tas in i en ny paragraf i lagen eftersom fordons- och viktdefinitionerna är av central betydelse vid tillämpning av lagens bestämmelser.

2 §  Har högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck överskridits, avrundas överlasten för varje axel, boggi eller trippelaxel till närmast lägre, hela hundratal kilogram. Vidare dras för varje axel av 1 000 kilogram.

[S2]För återstående överlast (avgiftspliktig överlast) tas överlastavgift ut med ett grundbelopp om 2 000 kr samt därutöver med ett belopp beräknat för varje axel, boggi eller trippelaxel på följande sätt.

Del av överlastenÖverlastavgift
100 2 000 kg 2 100 4 000 kg 4 100 6 000 kg 6 100 kg och däröver400 kr per 100 kg 600 kr per 100 kg 800 kr per 100 kg 1 000 kr per 100 kg

[S3] Lag (1994:1420).

3 §  Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits i fråga om ett fordon som inte ingår i ett fordonståg, fördelas överlasten lika på fordonets axlar. Överlasten för varje axel avrundas därefter till närmast lägre, hela hundratal kilogram och minskas sedan med 500 kilogram. Grundbelopp tas ut enligt 2 § andra stycket. Därefter beräknas överlastavgift för varje axel med tillämpning av tabellen i 2 § andra stycket.

[S2]Bestämmelserna i första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om fordon, som ingår i fordonståg, när den för tåget tillåtna bruttovikten ej överskridits. Lag (1994:1420).

4 §  Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits i fråga om ett fordonståg, fördelas överlasten lika på tågets axlar och beräknas avgiftspliktig överlast och överlastavgift för varje axel enligt 3 §. Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits även i fråga om ett eller flera i tåget ingående fordon, beräknas dock avgiftspliktig överlast och överlastavgift för varje fordon för sig, om det sammanlagda beloppet av överlastavgift därvid blir högre. Lag (1990:14).

5 §  Överlastavgift utgår för varje färd med avgiftspliktig överlast med det belopp som beräknas för visst fordon eller fordonståg enligt 2, 3 eller 4 § eller, när både högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt överskridits vid samma färd, med det högsta av de belopp som beräknas för fordonet eller fordonståget enligt angivna bestämmelser.

[S2]Har överlastavgift påförts någon för färd med visst fordon och skall sådan avgift påföras honom för färd som företagits med samma fordon inom ett år efter den tidigare färden, utgår avgiften med 50 procent högre belopp än som följer av första stycket. Lag (1990:14).

6 §  Har polisman påträffat fordon som framföres med avgiftspliktig överlast och fortsättes färden med fordonet utan rättelse, utgår överlastavgift särskilt för den fortsatta färden, om polismannen förbjudit denna.

7 §  Överlastavgift påförs för motordrivet fordon, ägaren, och för släpvagn, ägaren av det fordon som släpvagnen dras av.

[S2]I fråga om motordrivet fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år anses innehavaren som ägare. Innehas fordon i annat fall med nyttjanderätt, anses innehavaren som ägare, om han har befogenhet att bestämma om förare eller anlitar annan förare än ägaren har utsett.

[S3]Om ett motordrivet fordon är registrerat i vägtrafikregistret och den som äger fordonet inte har fyllt 18 år, skall den förmyndare som har registrerats i vägtrafikregistret anses som ägare. Detsamma gäller om fordonet innehas under sådana omständigheter som anges i andra stycket av någon som inte har fyllt 18 år.

[S4]Om någon använder annans fordon utan lov, påförs användaren överlastavgiften. Lag (2006:559).

8 §  I fråga om ett motordrivet fordon, som är registrerat här i landet, eller en släpvagn, som dras av ett sådant fordon, påförs överlastavgift genom beslut av länsstyrelsen i det län där den i vägtrafikregistret antecknade ägaren av det motordrivna fordonet har sin adress enligt registret. I fråga om andra fordon påförs avgiften av Länsstyrelsen i Stockholms län.

[S2]Överlastavgift får nedsättas eller efterges om särskilda omständigheter föreligger. Detta får ske såväl i samband med prövning av ärendet om påföring av överlastavgift som efter särskild ansökan hos länsstyrelsen. Lag (2001:560).

8 a §  Om den som enligt 7 § skall påföras överlastavgift inte har hemvist i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge, skall en polisman vid kontrollen av fordonet eller fordonståget besluta om förskott för överlastavgiften.

[S2]Förskottet skall beräknas enligt bestämmelserna i 2-5 §§.

[S3]Förskottet skall betalas till polismyndigheten. Lag (2004:1083).

8 b §  Om det förskott som anges i 8 a § inte betalas omedelbart i samband med kontrollen skall polismannen besluta att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden. En polisman får underlåta att fatta ett sådant beslut, om det finns synnerliga skäl.

[S2]Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om överlastavgift har påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift har betalats. Lag (2004:1083).

Prop. 2013/14:232: Paragrafen innehåller bestämmelser om att det kan beslutas att ett fordon inte får fortsätta färden i de fall ett förskott för överlastavgift enligt 8 a § inte betalas omedelbart i samband med kontrollen.

Ändringarna i första stycket innebär att utöver polisman ska även bilinspektör kunna besluta om att ett fordon inte ska få fortsätta färden i de fall förskott för överlastavgift inte betalas omedelbart. Förändringen ...

8 c §  Har beslut om förskott för överlastavgift fattats, får överlastavgiften inte påföras med ett högre belopp än förskottet. Lag (2004:1083).

8 d §  En polismans beslut, om förskott för överlastavgift eller om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden, skall skyndsamt underställas länsstyrelsens prövning. Länsstyrelsen skall omedelbart pröva om beslutet skall bestå.

[S2]Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden gäller enligt 8 b §, skall polisen och länsstyrelsen handlägga ärendet om överlastavgift utan dröjsmål. Länsstyrelsen får vid sin handläggning

 1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,
 2. upphäva beslutet som gäller enligt 8 b §, om det finns synnerliga skäl. Detsamma gäller även efter det att länsstyrelsen har beslutat i ärendet om överlastavgift. Lag (2004:1083).

Prop. 2013/14:232: Paragrafen innehåller bestämmelser om att beslut som avses i 8 a och 8 b §§ ska underställas Transportstyrelsen för prövning.

Som en konsekvens av ändringarna i 8 a och 8 b §§, ändras första stycket så att även en bilinspektörs beslut enligt de två förstnämnda paragraferna ska underställas Transportstyrelsens prövning.

Andra stycket är oförändrat.

8 e §  Påförs inte någon överlastavgift eller nedsätts eller efterges avgiften, skall det överskjutande beloppet återbetalas. Lag (2004:1083).

9 §  Bestämmelserna i 2 kap. 2 § första stycket, 5 kap. 17 § och 8 kap.2-4 §§vägtrafikskattelagen (2006:227) ska också gälla överlastavgift. Det som i 5 kap. 17 § vägtrafikskattelagen sägs om Skatteverket gäller då länsstyrelsen.

[S2]Denna lag gäller inte i fråga om fordon som är registrerat i militära fordonsregistret, används hos Försvarsmakten enligt skriftligt avtal med denna eller är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262). Lag (2008:211).

Prop. 2007/08:52: Beslut om överlastavgift fattas enligt 8 § av länsstyrelsen. Tillägget i 9 § görs för att ändringen i 5 kap. 17 § tredje stycket vägtrafikskattelagen (2006:227) inte ska medföra någon förändring av detta förhållande.

Prop. 2005/06:65: Hänvisningarna till fordonsskattelagen (1988:327) i första stycket ersätts med hänvisningar till motsvarande regler i vägtrafikskattelagen. Hänvisningen till 10 § andra stycket fordonsskattelagen om solidariskt ansvar ersätts dock inte, eftersom stycket utgår i paragrafens nya lydelse (jfr kommentaren till ...

10 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om hur betalning av överlastavgift skall ske. Lag (2006:230).

11 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat sägs i fjärde stycket. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

[S2]Om någon har överklagat ett beslut, får även någon annan som haft rätt att överklaga beslutet ge in ett överklagande, trots att den för honom gällande tiden för överklagande gått ut. Ett sådant överklagande skall ges in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle ha gjorts. Återkallas eller förfaller det första överklagandet av någon annan anledning, förfaller också det senare.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S4]Länsstyrelsens beslut enligt 8 d § får inte överklagas.

[S5]En polismans beslut enligt 8 a och 8 b §§ får inte överklagas. Lag (2004:1083).

Prop. 2013/14:232: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande och överklagandeförbud av beslut enligt lagen om överlastavgift.

Första – sjätte styckena är oförändrade.

Sedan tidigare gäller att en polismans beslut om förskottsbetalning eller förbud mot fortsatt färd inte får överklagas. Som en konsekvens av ändringarna i 8 a och 8 b §§ läggs bilinspektör till i sjunde stycket.

Bestämmelsen behandlas i ...

Prop. 2014/15:94: Om någon har överklagat ett beslut, får även någon annan som haft rätt att överklaga beslutet ge in ett överklagande, trots att tiden för överklagande gått ut. Ett sådant överklagande ska ges in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle ha gjorts. Återkallas eller förfaller det första överklagandet av någon annan anledning, förfaller också det senare.

Ett beslut som rör ett motordrivet fordon som är registrerat här i landet, ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1972:435) om överlastavgift

Ändring, SFS 1972:837

  Omfattning
  ikrafttr.

Ändring, SFS 1974:292

Ändring, SFS 1975:1413

Lag (1978:451) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fordon som innehas med nyttjanderätt enligt upplåtelse som har skett före ikraftträdandet. Regeringen får meddela de ytterligare övergångsbestämmelser som behövs.
  Förarbeten
  Prop. 1977/78:137
  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1978:454) om ikraftträdande av lagen (1978:451) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Omfattning
  ikrafttr. av 1978:451

Lag (1982:173) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1984:173) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  ändr. 9 §; nya 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1988:334) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Lag (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1990. Bestämmelserna i 1 § om tung terrängvagn och om släpvagn, som dras av tung terrängvagn, traktor eller motorredskap, träder dock i kraft först den 1 januari 1991.
  Har den avgiftsgrundande färden ägt rum före ikraftträdandet gäller 1--5 §§ i den äldre lydelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:17
  Omfattning
  upph. 8 a §; ändr. 1-5, 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1990-04-01

Lag (1990:1196) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  Har den avgiftsgrundande färden ägt rum före ikraftträdandet gäller 1--5 §§ i den äldre lydelsen. Lag (1992:1733).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:35
  Omfattning
  ändr. ikraftträdandebest. till 1990:14

Lag (1990:1197) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:35
  Omfattning
  ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:631) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om överlastavgift som förfallit till betalning före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1732) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:28, Bet. 1992/93:TU7
  Omfattning
  ändr. 1 § i 1990:14

Lag (1992:1733) om ändring i lagen (1990:1196) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:28, Bet. 1992/93:TU7
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1990:1196

Lag (1993:678) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:370, Prop. 1992/93:192, Bet. 1992/93:SkU34
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1993-10-01

Lag (1993:1604) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:71, Prop. 1993/94:33, Bet. 1993/94:FöU3
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1420) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Har den avgiftsgrundande färden ägt rum före ikraftträdandet tillämpas äldre betämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:40, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:JuU2
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1729) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:80, Prop. 1994/95:7, Bet. 1994/95:FöU2
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:28) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:1203) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:12, Prop. 1995/96:24, Bet. 1995/96:SkU4
  Omfattning
  ändr. 9, 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1999:879) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:17, Prop. 1998/99:123, Bet. 1999/2000:TU2
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:560) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 8 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2002:402) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 10 §; ändr. 11 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2004:1083) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Rskr. 2004/05:63, Prop. 2003/04:160, Bet. 2004/05:TU2
Omfattning
ändr. 9, 11 §§; nya 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:230) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Omfattning
ändr. 7, 9 §§; ny 10 §
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2006:559) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
 2. Har den avgiftsgrundande färden ägt rum före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:328, Prop. 2005/06:117, Bet. 2005/06:LU34
Omfattning
ny 7 §
Ikraftträder
2006-10-01

Lag (2008:211) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Rskr. 2007/08:154, Prop. 2007/08:52, Bet. 2007/08:SkU23
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:225) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Rskr. 2008/09:188, Prop. 2008/09:53, Bet. 2008/09:TU9
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-04-29

Lag (2009:1349) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 1, 8, 8 d, 9, 11 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1350) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2014:716) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 8 a, 8 d §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1409) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Rskr. 2014/15:23, Prop. 2013/14:232, Bet. 2014/15:JuU3
Omfattning
ändr. 8 a, 8 b, 8 d §§, 11 §
Ikraftträder
2015-01-02

Lag (2015:444) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Rskr. 2014/15:260, Prop. 2014/15:94, Bet. 2014/15:JuU25
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2015:790) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Förarbeten
Rskr. 2015/16:44, Prop. 2015/16:31, Bet. 2015/16:TU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-01-01