Inaktuell version

Lag (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979 i lydelse enligt SFS 2001:379
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Registrering enligt denna lag sker i båtdelen i det fartygsregister som avses i 1 kap. 2 § andra stycket sjölagen (1994:1009).

[S2]Båtregistreringsärenden är ärenden om

 1. registrering eller avregistrering av båt,
 2. anteckning av båtförvärv,
 3. annan införing i fartygsregistrets båtdel, som sker på grund av föreskrift i en lag eller annan författning. Lag (2001:379).

2 §  Som ägare av båt anses även den som innehar båt på grund av förvärv med förbehåll om återtaganderätt.

[S2]Bestämmelserna om förvärv av båt gäller också förvärv av andel i båt.

Registrering och anteckning av förvärv

4 §  I fartygsregistrets båtdel skall föras in varje båt som anges i andra stycket, om båten används yrkesmässigt till befordran av gods eller passagerare, till bogsering eller bärgning, till fiske eller annan fångst eller till uthyrning till allmänheten och båtens skrov har en största längd av minst fem meter. Även mindre passagerarbåtar skall föras in i fartygsregistrets båtdel, om de är konstruerade så att de kan föra fler än tolv passagerare.

[S2]Första stycket gäller varje båt som

 1. skall anses som svensk enligt 1 kap. 1 § eller 1 b § första stycketsjölagen (1994:1009),
 2. vanligen finns i Sverige och vars ägare är bosatt här, eller
 3. uppfyller de förutsättningar som anges för skepp i 2 kap. 1 § andra stycket 1 sjölagen och vars ägare anmäler båten för registrering.

[S3]Regeringen får efter överenskommelse med främmande makt förordna om registreringsplikt även för annan fiskebåt än som avses i första stycket. Lag (2001:379).

Prop. 2016/17:205: Paragrafen, som reglerar vilka båtar som är registreringspliktiga, ändras.

I första stycket regleras att såväl båtar som används yrkesmässigt som fritidsbåtar med en största skrovlängd av minst 15 meter ska registreras om förutsättningarna i någon av punkterna 1–3 är uppfyllda. Dessa punkter utgörs av olika anknytningar till Sverige och motsvarar dem som i den tidigare lydelsen fanns i paragrafens andra stycke.

I andra stycket regleras att vissa ...

5 §  En båt som skall anses som svensk enligt 1 kap. 1 § eller 1 b § första stycketsjölagen (1994:1009) eller som uppfyller de förutsättningar som anges för skepp i 2 kap. 1 § andra stycket 1 sjölagen får även i andra fall än som anges i 4 § föras in i fartygsregistrets båtdel, om dess skrov har en största längd av minst fem meter eller om det med hänsyn till båtens typ och användning, dess tilldelning av anropssignal för radiostation eller annars finns särskilda skäl att den registreras. Lag (2001:379).

5 a §  En båt som uppfyller de förutsättningar som anges för skepp i 2 kap. 1 § andra stycket 2 sjölagen (1994:1009) skall föras in i fartygsregistrets båtdel, om ägaren anmäler båten för registrering. Lag (2001:379).

6 §  Ägare av en båt som är registreringspliktig men inte införd i fartygsregistrets båtdel, skall skriftligen inom en månad från det att båten blev registreringspliktig i hans hand anmäla båten för registrering.

[S2]Den som har förvärvat registrerad båt skall skriftligen inom en månad från förvärvet anmäla detta för anteckning i fartygsregistrets båtdel. Den som anmäler båt för registrering anses därmed också anmäla sitt förvärv för anteckning i registret. Dödsbo är inte skyldigt att anmäla förvärv av båt från den avlidne.

[S3]Registermyndigheten får förelägga den som har försummat sin anmälningsskyldighet enligt första eller andra stycket att fullgöra denna skyldighet. I ett föreläggande får vite sättas ut. Fråga om utdömande av vitet prövas av registermyndigheten. Lag (2001:379).

Prop. 2000/01:88: Ändringarna i första och andra styckena är redaktionella ändringar till följd av att båtregistret numera utgör fartygsregistrets båtdel. Vid den

lagtekniska utformningen av första stycket har regeringen följt Lagrådets förslag. Tredje stycket innehåller enbart en anpassning till modernare språkbruk.

Avregistrering

7 §  En registrerad båt skall avregistreras, om den

 1. förolyckats, huggits upp eller annars förstörts,
 2. på grund av överlåtelse eller av andra skäl inte längre kan vara införd i fartygsregistrets båtdel,
 3. försvunnit eller övergetts till sjöss och sedan inte hörts av under tre månader,
 4. inte är registreringspliktig och ägaren anmäler båten för avregistrering hos registermyndigheten. Lag (2001:379).

8 §  Anmälan om avregistrering skall ske skriftligen.

[S2]Skall en båt avregistreras enligt 7 § 1--3 §§ är ägaren skyldig att inom en månad hos registermyndigheten anmäla båten för avregistrering. Upphör en registrerad båt genom överlåtelse att vara registreringsbar, svarar förutvarande ägaren jämte förvärvaren för att båten anmäls för avregistrering.

[S3]Den som underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt andra stycket döms till penningböter. Lag (1992:1655)

9 §  Föreligger sådana omständigheter att båt skall avregistreras enligt 7 § 1--3 §§ får registermyndigheten självmant låta avregistrera båten. Lag (1992:1655).

Förfarandet i båtregistreringsärenden

10 §  Vid behandlingen hos registermyndigheten av båtregistreringsärenden tillämpas inte bestämmelserna i 27 och 28 §§förvaltningslagen (1986:223).

[S2]Regeringen meddelar närmare föreskrifter om förfarandet i båtregistreringsärenden och får därvid föreskriva skyldighet för enskild att till registermyndigheten anmäla förhållande som myndigheten behöver känna till för ändamålsenlig registerföring. Lag (2001:379).

Prop. 2000/01:88: I det hittillsvarande första stycket av 10 § har föreskrivits att bestämmelserna om tvistemål – dvs. rättegångsbalkens civilprocessregler – i tillämpliga delar gäller i den mån inte annat följer av lagen. Eftersom ärendehanteringen nu flyttas till en förvaltningsmyndighet kommer i stället förvaltningslagen (1986:223) att gälla. Skälen för detta har behandlats i ...

11 §  Frågan om vem som skall vara införd i fartygsregistrets båtdel som ägare till viss båt avgörs av registermyndigheten med hänsyn till omständigheterna och de krav en ändamålsenlig registerföring ställer.

[S2]När ett ärendes beredning ger anledning därtill, får sökanden föreläggas att lämna de ytterligare uppgifter som bedöms nödvändiga. I föreläggande får vite sättas ut. Fråga om utdömande av vitet prövas av registermyndigheten. Lag (2001:379).

12 §  Hos registermyndigheten förs dagbok över båtregistreringsärenden. Handlingar i sådana ärenden sammanförs i akter. Lag (2001:379).

13 §  Beslut, som innebär att anmälan i båtregistreringsärende bifalls, införs i fartygsregistrets båtdel. Innebär beslut att anmälan ej bifalls, antecknas beslutet och skälen för detta i dagboken eller akten.

[S2]Har beslut i båtregistreringsärende gått sökanden emot, underrättas denne genast om beslutet. I underrättelsen anges det skäl för beslutet som har antecknats i dagboken eller akten och vad den som vill fullfölja talan mot beslutet skall iakttaga. Lag (2001:379).

Besvär

14 §  Ett beslut av registermyndigheten i ett båtregistreringsärende får överklagas till Stockholms tingsrätt av den som beslutet rör, om det har gått honom eller henne emot. Ett beslut som inte är slutligt får överklagas endast i de fall som avses i 37 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.

[S2]Vid överklagande tillämpas lagen om domstolsärenden, om inte annat följer av denna lag.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten. Lag (2001:379).

Prop. 2000/01:88: Bestämmelsen reglerar vem som har att pröva ett överklagande av ett beslut av registermyndigheten. Hittills har gällt att sådana beslut prövas av hovrätten. Enligt förslaget skall besluten i fortsättningen prövas av Stockholms tingsrätt. Lydelsen i första stycket har därför ändrats så att den beskriver denna ordning. Skälen för den valda modellen har behandlats i avsnitt 5.3. Efter mönster från 36 § ärendelagen har det ...

14 a §  Den som vill överklaga ett beslut av registermyndigheten skall göra det skriftligen. Skrivelsen skall ges in till registermyndigheten.

[S2]Om överklagandet avser ett slutligt beslut, skall skrivelsen ha kommit in till registermyndigheten inom tre veckor från den dag en underrättelse eller ett bevis om beslutet hölls tillgängligt för sökanden. Skrivelsen får dock alltid ges in inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

[S3]I fråga om klagotid för överklagande av sådant beslut som avses i 37 § lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas bestämmelserna i 38 § första och andra styckena samma lag. Lag (2001:379).

14 b §  När ett slutligt beslut med anledning av ett överklagande har vunnit laga kraft, skall beslutets innehåll antecknas i fartygsregistrets båtdel. Lag (2001:379).

Prop. 2000/01:88: Denna paragraf är också ny. Bestämmelsen överensstämmer i sak med den bestämmelse som hittills har funnits i 14 § andra stycket.

15 §  Kustbevakningen, Tullverket och polismyndigheterna biträder registermyndigheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller annan författning om båtregistrering och båtidentifiering följs. De angivna myndigheterna har, liksom registermyndigheten, för detta ändamål rätt till tillträde till båt. De skall underrätta registermyndigheten om försummelser att följa bestämmelserna. Lag (2001:379).

Prop. 2000/01:88: Eftersom Sjöfartsverket föreslås utgöra registermyndighet har paragrafen justerats så att det framgår att det är Kustbevakningen, Tullverket och polismyndigheterna som biträder registermyndigheten. Någon ändring i Sjöfartsverkets befogenhet att kräva tillträde till båt är emellertid inte åsyftad. För att undvika att tvekan uppstår när det gäller denna verkets befogenhet har därför paragrafens andra mening formulerats enligt ett förslag från Lagrådet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1979:377) om registrering av båtar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. Genom lagen upphävs båtregistreringslagen (1975:604).
  Beror förvärv av villkor, som innefattar förbehåll om återtaganderätt, skall frist för anmälan av förvärvet ej i något fall räknas från dag före ikraftträdandet. Motsvarande gäller i fråga om frist för anmälan för registrering av nybyggd båt eller av sådan utländsk båt som avses i 4 § andra stycket eller av båt som utgör tillbehör till annat fartyg.
  Båt som har upptagits i fartygsregistrets skeppsdel enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) skall ej införas i båtregistret. Avförs båten ur fartygsregistrets skeppsdel enligt denna föreskrift, skall den införas i båtregistret, om den är registreringspliktig enligt denna lag. Lag (2001:379).
  Förarbeten
  Prop. 1978/79:98

Lag (1987:774) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:121
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 1, 4, 7-9 §§, övergångsbest.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:442) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Lag (1990:1074) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tid för besvär över beslut som meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:22
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:309) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Lag (1992:1655) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  Har nationalitetshandlingar som avses i 1 § andra stycket sjölagen (1891:35 s.1) utfärdats för en båt enligt förordningen (1987:906) om fritidsbåtsregister och har handlingarna inte återställts till Sjöfartsverket skall båten genom registermyndighetens försorg införas i båtregistret.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:102, Bet. 1992/93:TU10
  Omfattning
  ändr. 7, 8, 9 §§; ny 5 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1994:1021) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:393, Prop. 1993/94:195, Bet. 1993/94:LU31
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1994-10-01

Ändring, SFS 1994:1139

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:1021

Lag (1997:267) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:243, Prop. 1996/97:130, Bet. 1996/97:LU16
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 7 §§; ny 5 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (2001:379) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.
 2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:223, Prop. 2000/01:88, Bet. 2000/01:JuU24
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 5 a, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 10 §, övergångsbest.; nya 14 a, 14 b §§
Ikraftträder
2001-12-01

Lag (2014:613) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:1055) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:25, Prop. 2016/17:205, Bet. 2017/18:TU3
Omfattning
ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraftträder
2018-02-01

Lag (2018:788) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2018-07-01