Upphävd författning

Lag (1979:609) om allmän investeringsfond

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979:609 i lydelse enligt SFS 1994:1895
Upphäver
Lag (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid beräkning av nettointäkt av fastighet eller av rörelse enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening, svensk sparbank och svensk ömsesidig skadeförsäkringsanstalt rätt till avdrag enligt denna lag för belopp som i räkenskaperna för räkenskapsår som avslutats före den 31 december 1989 har avsatts till allmän investeringsfond. Sparbank får i balansräkningen ta upp allmän investeringsfond under benämningen investeringskonto.

[S2]Bostadsföretag som avses i 2 § 7 mom. lagen om statlig inkomstskatt kan inte få avdrag för avsättning till investeringsfond.

[S3]Ett företag kan för visst beskattningsår inte få avdrag för avsättning till allmän investeringsfond i mer än en förvärvskälla. Lag (1989:1022).

2 §  Avdrag för avsättning till allmän investeringsfond medges med högst hälften av den justerade årsvinsten. Med justerad årsvinst avses årsvinsten enligt fastställd balansräkning sedan årsvinsten, i den mån den påverkats av nedan angivna poster,

 1. ökats med erlagda eller beräknade allmänna svenska skatter,
 2. ökats med belopp som har avsatts till allmän investeringsfond och annan liknande fond,
 3. ökats med belopp som har donerats till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål,
 4. minskats med restituerade allmänna svenska skatter,
 5. minskats med belopp som enligt 6 § har återförts från lagerinvesteringskonto jämte tillägg på sådant belopp samt
 6. justerats med belopp som har föranlett ändring av årsvinsten på grund av överföring av allmän investeringsfond enligt 13 §.

[S2]Har belopp på lagerinvesteringskonto återförts till beskattning medges, utöver vad som följer av första stycket, avdrag för avsättning till allmän investeringsfond med högst belopp som svarar mot det återförda beloppet, i förekommande fall ökat med tillägg på det återförda beloppet. Lag (1981:299).

3 §  Avdrag medges inte med högre belopp än det belopp som i rätt tid har inbetalats på räntelöst konto i riksbanken (konto för investering).

[S2]Har räkenskapsåret avslutats senast den 31 augusti året före taxeringsåret skall inbetalningen ha gjorts senast den 15 februari under taxeringsåret. Har räkenskapsåret avslutats efter den 31 augusti året före taxeringsåret skall inbetalningen ha gjorts senast den 30 april under taxeringsåret. Inbetalningen skall anses ha gjorts när medlen kommit riksbanken till handa.

[S3]Inbetalning som har gjorts senare än vad som sägs i andra stycket men senast den 30 juni under taxeringsåret skall, om företaget begär det, också medföra rätt till avdrag enligt första stycket. I nu avsedda fall skall företaget betala en särskild avgift till statsverket. Avgiften är en procent av det för sent inbetalade beloppet om inbetalningen har gjorts senast en vecka efter den i andra stycket angivna inbetalningsdagen. Har inbetalningen gjorts senare är avgiften sex procent av det för sent inbetalade beloppet om inbetalningen skulle ha gjorts senast den 15 februari och tre procent av samma belopp om inbetalningen skulle ha gjorts senast den 30 april.

[S4]Den särskilda avgiften skall betalas inom den tid som skattemyndigheten bestämmer. Betalas inte avgiften inom föreskriven tid utgår restavgift enligt 58 § 1 mom.första stycketuppbördslagen (1953:272) på avgiftsbeloppet. Den särskilda avgiften och restavgiften får drivas in i den ordning som gäller för indrivning av restförd skatt enligt uppbördslagen.

[S5]Avgifterna är inte avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. Lag (1990:376).

4 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens industriverk kan besluta att allmän investeringsfond skall eller får tas i anspråk för ändamål som avses i 5 § första stycket. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens industriverk kan vidare besluta att belopp som framdeles avsätts till allmän investeringsfond får tas i anspråk. Beslut som nu sagts får avse endast den tid och skall förses med de villkor i övrigt som läget på arbetsmarknaden eller andra förhållanden motiverar. Beslut kan gälla samtliga företag, företag av viss beskaffenhet eller visst eller vissa företag.

[S2]Allmän investeringsfond som har avsatts i viss förvärvskälla får tas i anspråk i samma förvärvskälla eller i annan förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet och rörelse. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens industriverk kan dock, om särskilda skäl föreligger, medge att allmän investeringsfond tas i anspråk i annan förvärvskälla än nu sagts.

[S3]Företag, som ansöker om att ta allmän investeringsfond i anspråk, skall ha berett berörda arbetstagarorganisationer tillfälle att avge yttrande över ansökningen. Saknas sådana organisationer, skall i stället de anställda på lämpligt sätt beredas tillfälle att avge yttrande. Yttrandena skall fogas till ansökningen. Lag (1983:1087).

5 §  Allmän investeringsfond får tas i anspråk för följande ändamål, nämligen för

 1. kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på en här i riket belägen byggnad, som inte utgör omsättningstillgång i rörelse eller är avsedd att användas som bostad, och för avskrivning av ny-, till- eller ombyggnad av en sådan byggnad,
 2. avskrivning av inventarier som, om de inte utgör transportmedel i internationell trafik, är avsedda att användas här i riket, samt ombyggnad av fartyg eller luftfartyg och kostnader för reparation av fartyg eller luftfartyg,
 3. kostnader för främjande av skogsbruk eller för reparations- och andra underhållsarbeten på en här i riket belägen markanläggning, som inte utgör omsättningstillgång i rörelse, och för avskrivning av den del av en sådan markanläggnings anskaffningsvärde som får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag,
 4. kostnader för undersökningsarbete, förberedande arbete eller tillredningsarbete i gruva, stenbrott eller annan liknande fyndighet här i riket,
 5. kostnader för tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete samt kostnader för utbildning av arbetstagare hos företaget,
 6. kostnader för att främja avsättningen utomlands av tjänster från svenska företag och varor som tillverkas här i riket.

[S2]Belopp, som har avsatts till allmän investeringsfond, får tas i anspråk endast för arbete som utförs, inventarier som levereras och i övrigt kostnader som hänför sig till tid efter bokslutsdagen.

[S3]Ianspråktagande av allmän investeringsfond för ändamål som anges i första stycket e) får göras endast av företag som bedriver industriell tillverkning.

[S4]Ianspråktagande av allmän investeringsfond får inte avse begagnade inventarier. I fråga om inventarier som företaget har anskaffat från näringsidkare med vilken företaget är förbundet i väsentlig ekonomisk intressegemenskap får fonden tas i anspråk endast om inventarierna har tillverkats under beskattningsåret. Om det finns särskilda skäl, får regeringen medge undantag från det i första stycket b) angivna kravet på att inventarierna skall vara avsedda att användas här i riket.

[S5]Om allmän investeringsfond enligt beslut enligt 4 § får tas i anspråk för arbete som avses i första stycket a) eller c), får företaget, såvida arbetet hänför sig till flera beskattningsår och avdrag på grund av arbetet inte redan har skett, under det sista året ta investeringsfonden i anspråk för avskrivning av tillgångarna eller för täckande av kostnaderna med högst ett belopp som svarar mot uppkomna kostnader under de ifrågavarande åren. Vad nu sagts gäller också i fråga om ny- eller ombyggnad av fartyg eller luftfartyg eller i fråga om byggnadsinventarier och markinventarier enligt kommunalskattelagen (1928:370).

[S6]Med byggnader, inventarier och markanläggningar förstås vid tillämpning av första stycket tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas enligt de bestämmelser som gäller för byggnader, maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier respektive markanläggningar. Som inventarier anses inte tillgångar som avses i punkt 6 av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen. Lag (1985:471).

6 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens industriverk kan besluta att allmän investeringsfond får tas i anspråk för överföring till lagerinvesteringskonto. Belopp, som har överförts till sådant konto, skall återföras till beskattning senast vid taxeringen för det tredje beskattningsåret efter det under vilket överföringen gjordes. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens industriverk kan, om särskilda skäl föreligger, medge att återföringen får ske först vid senare taxering. I sådant fall skall som skattepliktig intäkt också tas upp ett tilläggsbelopp som svarar mot viss, i beslutet angiven del av det återförda beloppet. Lag (1983:668).

7 §  Beslut enligt 4 och 6 §§ kan förenas med rätt för företaget att göra ett extra avdrag vid beräkningen av nettointäkten av förvärvskällan (investeringsavdrag).

[S2]I fråga om beslut enligt 4 § beräknas investeringsavdraget på den del av den allmänna investeringsfonden som har tagits i anspråk med stöd av beslutet. Avdraget utgör tio procent av det ianspråktagna beloppet om investeringsfonden tas i anspråk för ändamål som avses i 5 § första stycket a) eller c)-f) och tjugo procent om investeringsfonden tas i anspråk för ändamål som avses i 5 § första stycket b).

[S3]I fråga om beslut enligt 6 § medges investeringsavdrag för det eller de beskattningsår som den beslutande myndigheten bestämmer. Avdraget utgör tio procent av det belopp varmed värdet av lagret har ökat under beskattningsåret. Avdraget, eller i förekommande fall summan av avdragen, får dock inte överstiga tio procent av det belopp som har överförts till lagerinvesteringskonto.

8 §  Har beslut enligt 4 eller 6 § meddelats får företaget från konto för investering ta ut medel som svarar mot den del av den allmänna investeringsfonden som skall eller får tas i anspråk. Utbetalning får inte göras före utgången av november månad det år då den mot inbetalningen svarande avsättningen har prövats vid taxeringen i första instans.

[S2]Har utbetalning skett skall ett belopp som svarar mot det utbetalade beloppet tas i anspråk av den allmänna investeringsfonden i enlighet med beslutet. Lag (1987:1148).

9 §  Sedan fem år har förflutit från ingången av det kalenderår under vilket inbetalning till konto för investering har gjorts, får företaget utan särskilt tillstånd ta ut medel som svarar mot trettio procent av de inbetalade medlen minskat med medel som under femårsperioden har betalats ut enligt 14 § första stycket (fria sektorn). Med inbetalade medel avses inte medel som företaget enligt 13 § fjärde stycket har övertagit från annat företag.

[S2]Har företaget tagit ut medel ur den fria sektorn skall under det beskattningsår, då uttaget skett, ett belopp som svarar mot de utbetalade medlen tas i anspråk av den allmänna investeringsfonden för ändamål som avses i 5 § första stycket a)--d). Lag (1987:1148).

10 §  Har allmän investeringsfond eller del av sådan fond tagits i anspråk enligt denna lag, utgör det ianspråktagna beloppet inte skattepliktig intäkt. Å andra sidan får sådana utgifter, för vilka investeringsfonden har tagits i anspråk, vid taxeringen inte dras av som driftkostnad. Har investeringsfonden tagits i anspråk för anskaffning av anläggningstillgång, skall vid beräkning av värdeminskningsavdrag som anskaffningsvärde för tillgången räknas endast den del av kostnaden som inte har täckts av det ianspråktagna beloppet.

11 §  Allmän investeringsfond skall återföras till beskattning om

 1. fonden har tagits i anspråk utan tillstånd och det inte är fråga om fall som avses i 9 § andra stycket,
 2. medel har tagits ut från konto för investering med stöd av beslut enligt 4 § och en mot de utbetalade medlen svarande del av fonden inte har tagits i anspråk i enlighet med beslutet,
 3. medel har tagits ut från konto för investering med stöd av 9 § första stycket och fonden inte har tagits i anspråk i lighet a stycket och fonden inte har tagits i anspråk i med 9 § andra stycket,
 4. företaget har träffat avtal om överlåtelse eller pantsättning av medel på konto för investering,
 5. företaget vid beskattningsårets utgång inte driver jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning eller rörelse,
 6. företaget har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits enligt fjärde stycket,
 7. beslut har fattats att företaget skall träda i likvidation eller
 8. beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs.

[S2]Återföringen till beskattning skall göras i den förvärvskälla vari avsättningen har gjorts.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens industriverk kan, om särskilda skäl föreligger, medge att allmän investeringsfond, som skall återföras till beskattning enligt första stycket e), får behållas under viss tid. Efter utgången av denna tid skall den kvarstående fonden återföras till beskattning i enlighet med vad nyss sagts.

[S4]Vid sådan fusion, som avses i 2 § 4 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, får allmän investeringsfond övertas. Har fonden övertagits skall det anses som om det övertagande företaget har gjort inbetalning till riksbanken den dag då det överlåtande företaget gjorde inbetalningen.

[S5]Vad i första--fjärde styckena sägs om allmän investeringsfond skall i förekommande fall gälla del av sådan fond. Lag (1987:659).

12 §  Om allmän investeringsfond skall återföras till beskattning enligt 11 § skall som skattepliktig intäkt i den förvärvskälla, vari avsättningen har gjorts, tas upp ett särskilt tillägg som svarar mot tjugo procent av det återförda beloppet.

[S2]För avsättning som gjorts i bokslut till ledning för 1990 års taxering skall tillägget utgöra sjuttio procent av det återförda beloppet.

[S3]Regeringen kan, om synnerliga skäl föreligger, medge befrielse från tillägget. Lag (1989:1022).

13 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens industriverk kan, om särskilda skäl föreligger, medge att ett företags allmänna investeringsfond helt eller delvis övertas av ett annat företag. För sådant medgivande krävs

 1. att det ena företaget är moderföretag och det andra företaget dess helägda dotterföretag, eller
 2. att båda företagen är helägda dotterföretag till samma moderföretag, eller
 3. att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag vars aktier till mer än nittio procent ägs av moderföretaget tillsammans med eller genom förmedling av ett eller flera av dess helägda dotterföretag och det andra företaget antingen är ett annat sådant aktiebolag eller också moderföretaget eller dess helägda dotterföretag.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket avses med moderföretag svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller svensk sparbank och med helägt dotterföretag svenskt aktiebolag vars aktier till mer än nittio procent ägs av moderföretaget.

[S3]I beslut om övertagande av allmän investeringsfond skall anges i vilken förvärvskälla hos det övertagande företaget som fonden skall anses avsatt.

[S4]Riksbanken skall på framställning av det överlåtande företaget överföra medel, som svarar mot den allmänna investeringsfond som skall övertas med stöd av beslutet, från företagets konto för investering till ett motsvarande konto för det övertagande företaget.

[S5]Har allmän investeringsfond övertagits skall det anses som om det övertagande företaget gjort avsättning till fonden och inbetalning till riksbanken vid den tidpunkt då det överlåtande företaget gjorde avsättningen och inbetalningen. Lag (1986:481).

14 §  Medel, som har inbetalats till konto för investering, får utbetalas endast

 1. i fall som avses i 8 § första stycket,
 2. i fall som avses i 9 § första stycket,
 3. om allmän investeringsfond i fall som avses i 11 § första stycket a)--g) helt eller delvis har återförts till beskattning,
 4. om beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs,
 5. om allmän investeringsfond helt eller delvis har överförts till annat företag och medlen därför skall överföras till annat företags konto för investering eller
 6. om företaget för visst beskattningsår inbetalat mer än det belopp som företaget avser att avsätta till allmän investeringsfond eller för vilket avdrag vid taxeringen har medgetts enligt bestämmelserna i 2 §.

[S2]Tidigare inbetalade medel skall anses ha utbetalats före senare inbetalade medel.

[S3]I fall som avses i första stycket c) skall skattemyndigheten på framställning av företaget besluta om utbetalning av medel som svarar mot den återförda fonden i den mån medlen inte tidigare har återgått till företaget. Om hinder inte föreligger får sådant beslut fattas även om taxeringen för det beskattningsår, då återföringen har skett, inte har vunnit laga kraft.

[S4]I fall som avses i första stycket f) skall skattemyndigheten på framställning av företaget besluta om utbetalning av det överskjutande beloppet. Lag (1990:376).

15 §  Företag som vid beskattningsårets utgång har allmän investeringsfond eller som under beskattningsåret har avvecklat sin allmänna investeringsfond skall vid självdeklarationen lämna uppgifter om fondens storlek, användning och avveckling. Uppgifterna skall lämnas i två exemplar på blankett enligt formulär som fastställs av riksskatteverket. Till deklarationen skall fogas besked från riksbanken rörande insättning på konto för investering.

[S2]Riksbanken skall lämna bevis till företaget om inbetalning till konto för investering.

[S3]Riksbanken skall till skattemyndigheten och -- om det begärs -- till statens industriverk lämna uppgifter om inbetalningar till och utbetalningar från konton för investering. Lag (1990:376).

17 §  Besvär över statens industriverk beslut enligt denna lag förs hos regeringen.

[S2]Mot beslut av skattemyndigheten enligt denna lag förs talan hos kammarrätt genom besvär. Mot kammarrätts beslut får talan inte föras. Lag (1990:376).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1979:609) om allmän investeringsfond

Lag (1981:299) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

Lag (1983:668) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:113
  Omfattning
  ändr. 4-6, 11, 13, 15-17 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1983:1087) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984 och tillämpas första gången vid 1985 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:50
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 11, 16 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1984:1071) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången vid 1986 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:70
  Omfattning
  ändr. 1, 11 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1984:1091) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Därvid gäller följande.
  1. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas första gången vid 1985 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock vid denna taxering för företag vars räkenskapsår avslutas före den 31 december 1984.
  2. Äldre bestämmelser i 8, 9 och 14 §§ tillämpas om inbetalning av de ifrågavarande medlen till konto för investering har gjorts enligt de äldre bestämmelserna i 3 §.
  3. Har avdrag vid 1985 års taxering medgetts på grundval av den äldre lydelsen av 3 § skall länsstyrelsen vid behov underrätta riksbanken om detta. Riksbanken skall vid underrättelse enligt 15 § sista stycket ange om det utbetalade beloppet avser medel som inbetalats enligt de äldre eller de nya bestämmelserna i 3 §.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:86
  Omfattning
  ändr. 3, 8, 9, 14 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:471) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

Lag (1986:481) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas första gången vid 1987 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:150
  Omfattning
  ändr. 3, 13, 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:1333) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 3, 14, 15, 17 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:661) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas i fråga om fusioner som genomförs efter utgången av juni 1987. De nya bestämmelserna i 11 § fjärde stycket tillämpas även på fusioner som genomförs enligt 78 § lagen (1955:416) om sparbanker och 87 § lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:42
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:1148) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 31 december 1987.
  2. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas första gången vid 1988 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock vid denna taxering för företag vars räkenskapsår avslutats före den 31 december 1987.
  3. Äldre bestämmelser i 8, 9 och 14 §§ tillämpas om inbetalning av de ifrågavarande medlen till konto för investering har gjorts enligt äldre bestämmelser i 3 §.
  4. Har avdrag vid 1988 års taxering medgetts på grundval av den äldre lydelsen av 3 § skall länsskattemyndigheten vid behov underrätta riksbanken om detta. Riksbanken skall vid underrättelse enligt 15 § sista stycket ange om utbetalningen avser medel som inbetalats enligt de äldre eller de nya bestämmelserna i 3 §.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:51
  Omfattning
  ändr. 3, 8, 9, 14 §§
  Ikraftträder
  1987-12-31

Lag (1989:1022) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 31 december 1989.
  Har regeringen på grundval av en ansökan som kommit in till regeringen senast den 31 januari 1990 gett ett företag tillstånd enligt 4 § att ta i anspråk avsättning i bokslut per den 31 december 1989 eller senare tillämpas äldre bestämmelser i 1 § i fråga om denna eller dessa avsättningar. De äldre bestämmelserna i 1 § gäller även företag som omfattas av ett beslut om ändring av tillståndet.
  Återförs en avsättning som gjorts i bokslut till ledning för 1991 års taxering skall tillägg tas upp enligt den nya bestämmelsen i 12 § andra stycket.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:50
  Omfattning
  ändr. 1, 12 §§
  Ikraftträder
  1989-12-31

Lag (1990:376) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 3, 14, 15, 17 §§
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:684) om upphävande av lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1979:609) om allmän investeringsfond skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990.
  1. Den upphävda lagen tillämpas alltjämt på avsättningar i bokslut före den 31 december 1989 eller på avsättningar enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1989:1022) om ändring i lagen (1979:609) om allmän investeringsfond. Punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1979:609) om allmän investeringsfond tillämpas dock inte efter utgången av juni 1990.
  2. Återförs en avsättning som gjorts i bokslut till ledning för 1991 års taxering till beskattning vid 1992--1995 års taxeringar skall tillägg tas upp enligt 12 § andra stycket.
  3. Ianspråktagande av investeringsfond skall fr. o. m. 1992 års taxering ske i inkomstslaget näringsverksamhet. Vid tillämpningen av 11 § första stycket e skall företagets verksamhet bedömas enligt de bestämmelser om inkomstslag som gäller t. o. m. 1991 års taxering.
  4. Kvarstående avsättningar till allmän investeringsfond skall återföras till beskattning vid 1996 års taxering eller, om företaget inte skall taxeras detta år, vid 1997 års taxering. Har skattskyldigheten för inkomst av förvärvskällan upphört eller skall sådan inkomst undantas från beskattning på grund av ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning, skall kvarstående avsättningar omedelbart återföras till beskattning. Något särskilt tillägg skall inte tas upp vid återföringen. Lag (1994:1895).
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1994:1895) om ändring i lagen (1990:684) om upphävande av lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på händelser som inträffar efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:91, Bet. 1994/95:SkU11
  Omfattning
  ändr. 4 p övergångsbest. till 1990:684
  Ikraftträder
  1995-01-01