Upphävd författning

Förordning (1988:340) med instruktion för Kabelnämnden och Närradionämnden

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Ändring införd
SFS 1988:340
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1985:1062) med instruktion för kabelnämnden och närradionämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kabelnämndens uppgifter

1 §  Kabelnämnden skall följa verksamheten med kabelsändningar och satellitsändningar till allmänheten. Nämnden har vidare tillsyn över att lagen (1992:1356) om satellitsändningar av televisionsprogram till allmänheten följs. Kabelnämnden handlägger också ärenden enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område.

[S2]Nämnden skall särskilt

[S3]i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:2027) om kabelsändningar till allmänheten

 1. förordna lokala kabelsändarföretag och besluta om återkallelse av sådana förordnanden,
 2. besluta om undantag från nätinnehavares skyldigheter, och
 3. besluta om förelägganden, samt

[S4]i enlighet med bestämmelserna i lagen om satellitsändningar av televisionsprogram till allmänheten

 1. föra register över satellitprogramföretag och satellitentreprenörer, och
 2. besluta om förelägganden. Förordning (1993:1461).

Närradionämndens uppgifter

2 §  Närradionämnden prövar frågor om närradio och har tillsyn över närradio- verksamheten. Det åligger nämnden särskilt att i enlighet med bestämmelserna i närradiolagen (1982:459)

 1. pröva frågor om tillstånd att sända närradio,
 2. pröva frågor om återkallelse av tillstånd,
 3. fastställa sändningstider,
 4. besluta om förelägganden,
 5. i lämplig omfattning efterhandsgranska program.

[S2]Nämnden skall också handlägga ärenden om avgifter enligt förordningen (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio. Förordning (1993:339).

Nämndernas sammansättning

3 §  Kabelnämnden och närradionämnden består vardera av en ordförande, en vice ordförande och fem andra ledamöter.

[S2]Ordförandena och vice ordförandena skall vara eller ha varit ordinarie domare.

Organisation

4 §  Kabelnämnden och närradionämnden har gemensamt kansli. Inom detta finns en särskild enhet för vardera nämnden.

5 §  Hos kabelnämnden och närradionämnden finns för nämnderna gemensamt en direktör och en ställföreträdande direktör.

[S2]Direktören är chef för myndigheterna och förestår det gemensamma kansliet. Han har det ansvar för ärendena och verksamheten i övrigt hos kabelnämnden och närradionämnden som anges i denna förordning. Ställföreträdande direktören utövar direktörens tjänst när denne har förhinder och inträder efter beslut av direktören även i övrigt i dennes ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S3]Direktören är även chef för en av enheterna. Ställföreträdande direktören är chef för den andra enheten.

6 §  För kabelnämnden och närradionämnden finns en gemensam delegation. Den består av nämndernas ordförande, vice ordförande, direktören och ställföreträdande direktören.

7 §  Kabelnämnden skall anses som anställningsmyndighet för kansliets personal.

Verksförordningens tillämpning i fråga om regler och beslut

8 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på kabelnämnden och närradionämnden:

[S2]14 och 15 §§ om myndigheternas regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]29 § om myndigheternas beslut.

Nämndernas ansvar

9 §  Vid sammanträde med Kabelnämnden avgörs

 1. de frågor som anges i 1 § andra stycket 1--3 och 5,
 2. frågor om nämndens anslagsframställning,
 3. ärenden enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område. Förordning (1993:1461).

10 §  Vid sammanträde med Närradionämnden avgörs

 1. de frågor som anges i 2 § första stycket 1--4,
 2. frågor om nämndens anslagsframställning. Förordning (1993:339).

Den gemensamma delegationens ansvar

11 §  Den gemensamma delegationen för nämnderna avgör

 1. frågor om arbetsordning för nämnderna,
 2. frågor om tillsättning av tjänster,
 3. frågor om skiljande från tjänst, disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 4. viktigare frågor i övrigt som inte enbart rör en av nämndernas verksamhetsområde.

[S2]Delegationen har det ansvar och de uppgifter som anges i 9 § första stycket verksförordningen (1987:1100).

[S3]Delegationen skall bereda förslag till nämndernas anslagsframställningar.

Direktörens och enhetschefernas ansvar

12 §  Ärenden som inte skall avgöras vid sammanträde med kabelnämnden eller närradionämnden eller av den gemensamma delegationen för nämnderna avgörs av direktören eller, om ärendet rör enbart kabelnämndens eller närradionämndens verksamhetsområde, av chefen för respektive enhet.

13 §  Direktören har det ansvar för verksamheten vid kabelnämnden och närradionämnden och de uppgifter som anges i 6 §, 7 § 2, 9 § andra och tredje styckena samt 10 §verksförordningen (1987:1100). I frågor som direktören beslutar i har denne också det ansvar som anges i 4 § och 5 § första stycket samma förordning.

Ärendenas handläggning

14 §  Kabelnämnden och närradionämnden är vid sammanträde beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

[S2]När nämnden handlägger ärenden av större vikt, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

15 §  Om det vid en överläggning framkommer skiljaktiga meningar, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

16 §  Om ett ärende är så brådskande att kabelnämnden eller närradionämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan nämndens ordförande och minst tre av de andra ledamöterna.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får nämndens ordförande avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

17 §  I fråga om den gemensamma delegationen för nämnderna bestämmer regeringen vem av nämndordförandena som skall vara ordförande och vem som skall vara vice ordförande.

[S2]Vad som föreskrivs i 14 § skall tillämpas i fråga om delegationen.

18 §  Om ärendena inte är av det slaget att de behöver prövas vid sammanträde med Kabelnämnden eller Närradionämnden får nämnden lämna över avgörandet till

 • enhetschefen för Kabelnämnden när det gäller frågor om förordnande av lokala kabelsändarföretag och undantag från nätinnehavares skyldigheter,
 • enhetschefen för Närradionämnden när det gäller frågor om tillstånd att sända närradio och om sändningstider,
 • chefen för respektive enhet när det gäller förelägganden att lämna till nämnden en sådan inspelning som avses i 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

[S2]Den gemensamma delegationen för nämnderna får i fråga om ärenden enligt 11 § första stycket 2, som är av det slaget att de inte behöver prövas av delega- tionen, lämna över avgörandet till direktören. Förordning (1993:339).

19 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs av direktören eller en enhetschef inte behöver föredras.

20 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

21 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

22 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättningar m. m.

23 §  Kabelnämndens och närradionämndens ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser nämndernas ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

24 §  Tjänsterna som direktör och ställföreträdande direktör tillsätts av regeringen.

Bisysslor

25 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1976:601) lämnas av kabelnämnden i fråga om direktören och ställföreträdande direktören.

Överklagande

26 §  Beslut som fattas av kabelnämnden eller närradionämnden vid sammanträde eller enligt 16 §, av den gemensamma delegationen för nämnderna eller av direktören eller en enhetschef får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

Ändringar

Förordning (1988:340) med instruktion för Kabelnämnden och Närradionämnden

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1991:2035) om ändring i förordningen (1988:340) med instruktion för kabelnämnden och närradionämnden

  Omfattning
  ändr. 1, 9, 18 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:81) om ändring i förordningen (1988:340) med instruktion för kabelnämnden och närradionämnden

  Omfattning
  ändr. 1, 9 §§
  Ikraftträder
  1992-03-01

Förordning (1993:339) om ändring i förordningen (1988:340) med instruktion för Kabelnämnden och Närradionämnden

  Omfattning
  ändr. 2, 9, 10, 18 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1461) om ändring i förordningen (1988:340) med instruktion för Kabelnämnden och Närradionämnden

  Omfattning
  ändr. 1, 9 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1994:730

  Omfattning
  upph.