Inaktuell version

Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990 i lydelse enligt SFS 2003:1195
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Allmän bestämmelse

1 §  Till staten skall betalas avkastningsskatt enligt denna lag.

 • RÅ 1999:1:Underlag för avkastningsskatt på pensionsmedel har bestämts för ett allmännyttigt bostadsföretag vars fastigheter beskattats enligt schablonmetod och som därför inte haft rätt till avdrag för sina pensionsavsättningar vid inkomstbeskattningen.

Skattskyldiga

2 §  Skattskyldiga till avkastningsskatt är

 1. svenska livförsäkringsföretag,
 2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från fast driftställe i Sverige,
 3. understödsföreningar som bedriver till livförsäkring hänförlig verksamhet,
 4. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
 5. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,
 6. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,
 7. obegränsat skattskyldiga som innehar
  1. kapitalförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, eller
  2. försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Om en sådan försäkring som avses i första stycket 7 a inte innehas av någon som är obegränsat skattskyldig, skall den som har panträtt i försäkringen anses inneha den.

[S3]Bestämmelserna i första stycket 7 omfattar inte försäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar. Lag (2003:1195).

Prop. 2007/08:55: Paragrafen innehåller skattskyldighetsbestämmelser.

Genom ändringar i första stycket 7 och 8 införs skattskyldighet till avkastningsskatt för den som innehar en pensionsförsäkring som meddelats i en försäkringsrörelse som bedrivs utomlands och för den som tecknat avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut om avtalet är jämförbart med en sådan försäkring. För närvarande är bara innehavare av utländska kapitalförsäkringar skattskyldiga.

En ...

Prop. 1997/98:146: Ändringarna i paragrafen är en följd av ändrad terminologi.

Prop. 2013/14:147: I första stycket 6–10 anges att förutom obegränsat skattskyldiga så ska även svenska handelsbolag vara skattskyldiga till avkastningsskatt.

Även i andra stycket, som reglerar vem som ska anses inneha en kapitalförsäkring i vissa fall, anges förutom obegränsat skattskyldiga också svenska handelsbolag. Av bestämmelsen framgår att om vissa kapitalförsäkringar inte innehas av någon som är obegränsat skattskyldig eller ett svenskt handelsbolag, ska den som har ...

Prop. 1995/96:231: En ny sjunde punkt har förts in i paragrafens första stycke. Punkten behandlar skattskyldigheten för dels K-försäkring meddelad i försäkringsverksamhet i utlandet, dels livförsäkring som meddelats av försäkringsgivare i utlandet men som likställs med P-försäkring enligt reglerna i punkt 1 sjuttonde stycket av anvisningarna till 31 § KL.

I dessa fall har tidigare inte skattskyldighet till avkastningsskatt ...

 • HFD 2017:9:Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).
 • RÅ 2004:84:Livförsäkring, som tecknas i en försäkringsrörelse som är etablerad i en annan medlemsstat inom EU och som uppfyller samtliga villkor som ställs på en pensionsförsäkring - utom villkoret att försäkringen skall vara tecknad i en i Sverige bedriven försäkringsrörelse - har ansetts likställd med en pensionsförsäkring såvitt avser taxering till avkastningsskatt och förmögenhetsskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt, avkastningsskatt och förmögenhetsskatt.
 • RÅ 2004:30:Pensionsstiftelses skuld avseende gottgörelse till arbetsgivare skall avräknas vid bestämmande av underlag för avkastningsskatt. Taxering till avkastningsskatt 1995.
 • RÅ 2006:83:Särskild löneskatt och avkastningsskatt skall inte betalas för arbetsgivares pensionsutfästelse som har säkerställts genom avsättning i balansräkning i förening med borgensåtagande av Kyrkofonden. Förhandsbesked angående särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel.

Skatteunderlag

3 §  Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra-åttonde styckena, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

[S2]För skattskyldig som avses i 2 § första stycket1-4 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 medräknas dock endast sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkringsrörelsen.

[S3]Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket skall bortses från den del av tillgångar och skulder som

 1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
 2. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,
 3. är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar, eller
 4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass enligt 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 samt 3 b § första stycket 1 b och 4 försäkringsrörelselagen (1982:713).

[S4]Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 utgörs av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende sådana pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomsttaxeringen.

[S5]Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6 utgörs av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga till pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt denna lag som är hänförlig till kontot.

[S6]Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7 utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som anges där. Detta värde beräknas enligt sjunde och åttonde styckena.

[S7]Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

[S8]I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 skall endast den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna tidpunkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras för årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva, bodelning eller, såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse mellan arbetsgivare på grund av anställds byte av tjänst.

[S9]Vid tillämpning av tredje stycket 1 skall tillgångar som svarar mot konsolideringsfond enligt 12 kap. 9 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för försäkringstagarnas räkning till den del fonden enligt bolagsordningen får användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar. Lag (1999:1129).

Prop. 2007/08:55: I tionde stycket anges hur kapitalunderlaget för skattskyldiga som tecknat kapitalförsäkringsliknande tjänstepensionsavtal med ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska beräknas. Genom att tionde stycket utvidgas till att även omfatta skattskyldiga enligt den nya bestämmelsen i 2 § första stycket 9, regleras på vilket underlag skatten ska beräknas för de som tecknat stiftelseliknande tjänstepensionsavtal med utländska tjänstepensionsinstitut. Att kapitalunderlaget för tjänstepensionsavtal som kan ...

Prop. 1997/98:146: Ändringarna i paragrafen är följdändringar främst med anledning av den nya utformningen av avdragsrätten för pensionskostnader. Betydelsen av g fjärde stycket ¤R S¥LEDES DENSAMMA SOM TIDIGARE

Prop. 1998/99:142: Ändringen i sjunde stycket är av samma slag som gjorts i punkterna 20 b och 20 e av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen.

Det nya nionde stycket beaktar att livförsäkringsbolag enligt de nya rörelsereglerna skall redovisa en konsolideringsfond för överskottsmedel enligt 12 kap. 9 § FRL. De nya bestämmelserna om bl.a. ...

Prop. 1995/96:231: Tre nya stycken, sjätte t.o.m. åttonde styckena, har fogats till paragrafen. Som en följd därav har en hänvisning i första stycket justerats. De nuvarande tredje och fjärde styckena har av redaktionella skäl sammanförts till ett nytt tredje

stycke.

Bestämmelserna i sjätte stycket knyter an till de försäkringsslag som redovisas i de inledande skattskyldighetsbestämmelserna i 2 § första stycket 7.

För livförsäkringar som ...

 • RÅ 2004:30:Pensionsstiftelses skuld avseende gottgörelse till arbetsgivare skall avräknas vid bestämmande av underlag för avkastningsskatt. Taxering till avkastningsskatt 1995.
 • RÅ 1999:1:Underlag för avkastningsskatt på pensionsmedel har bestämts för ett allmännyttigt bostadsföretag vars fastigheter beskattats enligt schablonmetod och som därför inte haft rätt till avdrag för sina pensionsavsättningar vid inkomstbeskattningen.
 • HFD 2017:9:Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).
 • HFD 2011 not 73:Fråga om kapitalunderlag för pensionsstiftelse (förhandsbesked) / Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmede l

4 §  Som tillgång hos återförsäkringstagare räknas inte värdet av återförsäkringsgivares ansvarighet på grund av försäkringar som denne har övertagit i form av återförsäkring. Om återförsäkring skett hos en utländsk återförsäkringsgivare skall dock ett belopp motsvarande dennes ansvarighet räknas som tillgång, i den mån ansvarigheten överstiger värdet av reservdeposition som ställts av återförsäkringsgivaren hos återförsäkringstagaren.

[S2]Återförsäkringsgivares fordran hos återförsäkringstagare på grund av reservdepositionen upptas inte som tillgång. Den skuld som redovisas av återförsäkringstagaren på grund av depositionen är inte avdragsgill för denne. Lag (1993:947).

 • HFD 2017:9:Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).

5 §  Om inte annat följer av 6--8 §§ tas tillgångar och skulder upp till bokfört värde. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 skall tillgångarna dock tas upp till sitt marknadsvärde om inte annat följer av 7 §. Lag (1993:947).

 • HFD 2017:9:Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).
 • RÅ 2006:70:Swapavtal avseende räntebetalningar och valutaterminer som inte är marknadsnoterade skall värderas till bokfört värde vid beräkning av underlag för avkastningsskatt. Förhandsbesked angående avkastningsskatt.

6 §  Fastighet tas upp till marknadsvärdet. Lag (1993:947).

 • HFD 2017:9:Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).

7 §  Värdepapper, som är noterat vid en svensk eller utländsk börs eller noterat vid en auktoriserad marknadsplats eller som annars är föremål för regelbunden handel vid någon annan reglerad marknad som är öppen för allmänheten, tas upp till det noterade värdet.

[S2]Finns i ett bolag skilda aktieslag av vilka ett eller flera är börsnoterade eller föremål för sådan notering som avses i första stycket, skall de aktier i bolaget som inte är noterade tas upp till samma värde som de noterade aktierna. Är flera aktieslag noterade, skall de inte noterade aktierna tas upp till samma värde som de noterade aktier som har den lägsta kursen.

[S3]Om det vid värdering enligt de föregående styckena finns synnerliga skäl anta att det noterade värdet inte motsvarar vad som skulle kunna påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, får i stället det beräknade priset vid en sådan försäljning läggas till grund för värderingen.

[S4]Aktie eller andel i dotterbolag, som direkt eller indirekt har till ändamål att äga fastigheter (fastighetsbolag) skall värderas med ledning av marknadsvärdena på fastigheterna. Lag (1994:1878).

 • HFD 2017:9:Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).

8 §  Fordran som inte omfattas av 7 § skall tas upp till sitt anskaffningsvärde jämte upplupen ränta. Avdrag för skuld får göras med belopp som beräknas på motsvarande sätt.

[S2]Osäker fordran får tas upp till det belopp som kan beräknas bli betalat. Värdelös fordran tas inte upp. Lag (1993:947).

 • HFD 2017:9:Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).
 • RÅ 2006:70:Swapavtal avseende räntebetalningar och valutaterminer som inte är marknadsnoterade skall värderas till bokfört värde vid beräkning av underlag för avkastningsskatt. Förhandsbesked angående avkastningsskatt.

Skattesats

9 §  Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 § om inte annat följer av andra och tredje styckena.

[S2]För den del av skatteunderlaget som hos sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket1-3 och 7 är hänförligt till annan personförsäkring än pensionsförsäkring uppgår skatten till 30 procent av nio tiondelar av skatteunderlaget.

[S3]I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader skall skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning skall också göras om hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller avsättning som avses i 3 § fjärde stycket helt upplöses under beskattningsåret. Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett livförsäkringsföretag till ett annat sådant företag eller sker fusion enligt 15 a kap.1 eller 18 §försäkringsrörelselagen (1982:713) inträder det övertagande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation. Lag (1999:1264).

Prop. 2007/08:55: Paragrafens första stycke justeras till följd av införandet av de nya sjätte och sjunde styckena.

Paragrafens nuvarande tredje stycke slopas som en följd av förslaget att avskaffa möjligheterna att teckna s.k. kapitalpensionsförsäkringar.

Fjärde stycket (nuvarande femte stycket) som reglerar möjligheterna att jämka skattesatsen ändras. ...

Prop. 2011/12:96: Ändringen är en följd av de ändringar i lagen som trädde i kraft den 1 januari 2012. Eftersom bestämmelsen i tidigare 3 § femte stycket numera finns i 3 a § fjärde stycket ska hänvisningen i 9 § fjärde stycket 1 ändras till att avse 3 a § fjärde stycket.

Prop. 1995/96:231: utländska K-försäkringar uppgår skatten till 30 % av nio tiondelar av underlaget. De utländska pensionsordningar som likställs med inhemska P-försäkringar beskattas dock med en skattesats på 15 %.

Prop. 2004/05:31: Ändringen i första stycket är en följd av att ett nytt tredje införs. Genom införandet av ett nytt tredje stycket blir nuvarande tredje stycket ett fjärde stycke.

I ett nytt tredje stycke utvidgas kretsen av försäkringar som med avseende på skattesatsen för avkastningsskatt skall betraktas som pensionsförsäkringar. Den första punkten avser försäkringar som har meddelats i Sverige, antingen i en svensk livförsäkringsrörelse eller av ett utländskt livförsäkringsföretag med fast ...

 • HFD 2017:9:Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).
 • RÅ 2006:69:Fråga om flytträtt för kapitalpension. Förhandsbesked angående avkastningsskatt på pensionsmedel och förmögenhetsskatt.
 • RÅ 2004:84:Livförsäkring, som tecknas i en försäkringsrörelse som är etablerad i en annan medlemsstat inom EU och som uppfyller samtliga villkor som ställs på en pensionsförsäkring - utom villkoret att försäkringen skall vara tecknad i en i Sverige bedriven försäkringsrörelse - har ansetts likställd med en pensionsförsäkring såvitt avser taxering till avkastningsskatt och förmögenhetsskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt, avkastningsskatt och förmögenhetsskatt.

Beskattningsförfarandet

10 §  Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) gäller för avkastningsskatt.

[S2]Avkastningsskatt som skall tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 skall för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pensionssparande. Vid tillämpningen av skattebetalningslagen skall vad som sägs om skattskyldig och redovisningsperiod i stället gälla pensionssparinstitutet respektive pensionssparinstitutets beskattningsår. Pensionssparinstitutet skall vara registrerat hos beskattningsmyndigheten.

[S3]Förutom pensionssparinstitutet får även skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 överklaga beskattningsmyndighetens beslut om skatt enligt bestämmelserna i 22 kap.skattebetalningslagen.

[S4]Återbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pensionssparinstitut skall beloppet tillsammans med räntan enligt 19 kap. 12 § skattebetalningslagen tillgodoföras kontot. Har kontot avslutats skall institutet ombesörja att beloppet i stället överförs till det pensionssparkonto till vilket de tillgångar som var hänförliga till det avslutade kontot har överförts. Finns inte sådant konto skall institutet betala ut beloppet på det sätt som gäller för utbetalningar enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Lag (2002:412).

10 a §  Skattskyldig som avses i 2 § första stycket 7 har rätt till nedsättning av skatten på försäkring med belopp som motsvarar den utländska skatt hänförlig till försäkringen som försäkringsgivaren eller den skattskyldige har betalat. Nedsättning medges endast om rätt till avräkning för den utländska skatten enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt saknas. Med utländsk skatt avses dels sådan skatt som anges i 14 § nämnda lag, dels punktskatt och förmögenhetsskatt. Avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad får räknas av senare år mot skatt enligt denna lag vilken avser samma försäkring.

[S2]Det åligger den skattskyldige att lämna den utredning som behövs för prövning av frågan om nedsättning av skatt. Har den skattskyldige visat att förutsättningar för nedsättning föreligger men inte förmått lämna samtliga de uppgifter som fordras för tillämpningen av nedsättningsreglerna får nedsättning ske med skäligt belopp. Lag (1996:1236)

[S3]Övriga bestämmelser

Prop. 2008/09:63: I första stycket har hänvisningen till 14 § lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt ändrats till en hänvisning till 1 kap. 3 § samma lag. Ändringen är dels en rättelse av hänvisningen, dels en följd av att paragraferna i avräkningslagen numrerats om, se avsnitt 6.11.

Prop. 1995/96:231: I en ny paragraf har bestämmelser införts om rätt till nedsättning av avkastningsskatt på utländsk K-försäkring

Prop. 2004/05:31: Ändringen i första stycket första meningen innebär att den som innehar en utländsk försäkring för vilken avkastningsskatt skall betalas enligt 2 § första stycket 7, med vilken i detta sammanhang får likställas en panthavare som anges i andra stycket nämnda paragraf till en sådan försäkring, har rätt till nedsättning av denna skatt motsvarande betald kupongskatt enligt kupongskattelagen (1970:624) som är hänförlig till försäkringen. ...

 • RÅ 2010 not 90:Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / Vid avräkning av utländsk skatt mot avkastningsskatt bestäms avräkningsbara belopp till sin storlek först för det år då de utnyttjas / Då det underlag för begäran om nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel som ingavs i Regeringsrätten var av sådant slag som Skatteverket hade behövt för att pröva frågan i deklarationen
 • HFD 2012:40:När kupongskatt har tagits ut för en utländsk kapitalförsäkring får avkastningsskatten på försäkringen sättas ned det beskattningsår då kupongskatten betalades.
 • RÅ 2004:66:Avkastningsskatt på pensionsmedel har ansetts böra sättas ned med belopp motsvarande beräknad utländsk skatt som hänför sig till tidigare år. Förhandsbesked. Avräkning av utländsk skatt.
11 § har upphävts genom lag (1999:1264).

12 §  Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningsåret för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7 skall dock alltid vara kalenderåret. Lag (1999:1264).

Prop. 2007/08:55: Andra meningen har kompletterats med angivandet av 2 § 8 och 9. Obegränsat skattskyldiga som avses i 2 § 7, 8 och 9 har således alltid kalenderår som beskattningsår när det gäller avkastningsskatt.

Prop. 2013/14:147: Första stycket ändras redaktionellt genom att andra meningen flyttas till ett nytt andra stycke.

Av den mening som flyttas till det nya andra stycket framgår att beskattningsåret för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6–10 alltid ska vara kalenderåret. Dessutom införs i ett nytt tredje stycke en bestämmelse som anger vad som ska vara beskattningsår för svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar som är skattskyldiga till ...

Prop. 1995/96:231: Till paragrafen har fogats en ny föreskrift som innebär att beskattningsåret alltid skall anses vara kalenderåret för skattskyldiga försäkringstagare enligt 2 § första stycket 7.

 • RÅ 2006:70:Swapavtal avseende räntebetalningar och valutaterminer som inte är marknadsnoterade skall värderas till bokfört värde vid beräkning av underlag för avkastningsskatt. Förhandsbesked angående avkastningsskatt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. Lagen tillämpas dock inte om beskattningsåret har påbörjats före ikraftträdandet. Omfattar beskattningsåret vid 1992 års taxering del av kalenderåret 1990 nedsätts skatten med belopp motsvarande den andel av beskattningsåret som infallit under kalenderåret 1990.
  För skattskyldiga som bedriver försäkringsrörelse och för pensionsstiftelser skall innehavet av värdepapper värderas till det högsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet vid övergångstillfället. Innehavet av andra fastigheter än anläggningsfastigheter skall värderas till det högsta av anskaffningsvärdet och det uppskattade värdet vid övergångstillfället.
  Om ett ömsesidigt livförsäkringsföretag överlåter hela sitt försäkringsbestånd till ett för ändamålet bildat försäkringsaktiebolag, inträder det övertagande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation vid tilllämpning av andra stycket. Lag (1999:1264).
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1448) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Lag (1991:1847) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:60
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1915) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas från och med 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:43
  Omfattning
  ändr. 2, 8 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:947) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. I fråga om skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 1--5 tillämpas lagen första gången vid 1995 års taxering, dock att äldre bestämmelser gäller för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.
  2. Har uppskovsbelopp fastställts enligt 2 § lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver för skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1--3 gäller följande. Återföring av den del av uppskovsbeloppet som inte återförts senast vid 1994 års taxering till statlig inkomstskatt skall ske vid 1995 års taxering till avkastningsskatt eller, om taxering inte sker år 1995, vid 1996 års taxering. Därvid skall det vid taxeringen beräknade skatteunderlaget enligt 3 § som är hänförligt till andra personförsäkringar än pensionsförsäkring ökas med det återstående
  3. De nya bestämmelserna i 7 § andra stycket tillämpas första gången för beskattningsår som påbörjas efter utgången av år 1994. Lag (1993:1568).
  4. Pensionssparinstitut som skall redovisa avkastningskatt enligt 10 § andra och tredje styckena skall lämna deklaration första gången för den redovisningsperiod som innefattar tidpunkten den 1 januari 1995. Lag (1993:1568).
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:359, Prop. 1992/93:187, Bet. 1992/93:SkU31
  Omfattning
  upph. 7 §, rubr. närmast före 5, 6 §§; 5, 6, 8 §§ betecknas 9, 11, 10 §§; ändr. 2, 3, 4, nya 9, 10, 11 §§; nya 5, 6, 7, 8, 12 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1568) om ändring i lagen (1993:947) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 7, 10 §§; nya 3, 4 p övergångsbest. till 1993:947

Lag (1994:1878) om ändring i lagen (1990:661) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1879) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:91, Bet. 1994/95:SkU11
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1880) om ändring i lagen (1994:1878) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:91, Bet. 1994/95:SkU11
  Omfattning
  ändr. 9 § i 1994:1878

Lag (1996:1236) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering. Äldre bestämmelser i 2 § sista stycket i dess lydelse intill den 31 december 1996 tillämpas dock i fråga om ett handelsbolag eller en europeisk ekonomisk intressegruppering för räkenskapsår som har påbörjats före ikraftträdandet. I fråga om försäkringar som meddelats i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige tillämpas lagen dock inte tidigare än fr.o.m. det första beskattningsår efter ikraftträdandet under vilket premie eller liknande ersättning för försäkringen betalas. Nedsättning enligt de nya bestämmelserna i 10 a § medges endast för utländsk skatt som betalas efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:67, Prop. 1995/96:231, Bet. 1996/97:SkU4
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 9, 12 §§; ny 10 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:538) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1998:332) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1998 och tillämpas vad gäller 2 § första gången vid 1999 års taxering, 3 § första gången vid 2001 års taxering samt 9 och 11 §§ första gången vid 1998 års taxering. De nya bestämmelserna i 3 § skall dock tillämpas vid 1998, 1999 och 2000 års taxeringar om den skattskyldige har yrkat att de nya bestämmelserna i lagen (1998:328) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) skall tillämpas vid dessa taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:265, Prop. 1997/98:146, Bet. 1997/98:SkU27
Omfattning
ändr. 2, 3, 9, 11 §§
Ikraftträder
1998-06-30

Lag (1999:1129) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:47, Prop. 1998/99:142, Bet. 1999/2000:FiU8
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1264) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
upph. 11 §; ändr. 2, 9, 12 §§, övergångsbest.
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2002:412) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:1195) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 2003 och tillämpas första gången vid 2005 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:120, Prop. 2003/04:21, Bet. 2003/04:SkU12
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-12-31

Lag (2004:1304) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt och pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2004/05:132, Prop. 2004/05:31, Bet. 2004/05:SkU14
Omfattning
ändr. 9, 10 a §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:1172) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2005/06:114, Prop. 2005/06:22, Bet. 2005/06:SkU12
Omfattning
ändr. 2, 3, 9 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:534) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2008:136) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2007/08:155, Prop. 2007/08:55, Bet. 2007/08:SkU24
Omfattning
ändr. 2, 3, 9, 12 §§
Ikraftträder
2008-05-01

Lag (2008:1349) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2008/09:112, Prop. 2008/09:63, Bet. 2008/09:SkU17
Omfattning
ändr. 10 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2011:74) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2010/11:112, Prop. 2010/11:18, Bet. 2010/11:SkU14
Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 9, 10, 10 a, 12 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:1278) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
upph. rubr. närmast före 3 §; ändr. 2, 9, 10 a, 12 §§, p 2 övergångsbest. till 2008:136; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§, rubr. närmast före 3 a, 3 d §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1279) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 3, 10 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1280) om ändring i lagen (2011:1279) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 3 § i 2011:1279

Lag (2012:269) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2011/12:208, Prop. 2011/12:96, Bet. 2011/12:SkU19
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2014:283) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2013/14:233, Prop. 2013/14:147, Bet. 2013/14:SkU30
Omfattning
ändr. 2, 12 §§; ny 13 §
Ikraftträder
2014-06-01

Lag (2015:773) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2015/16:51, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU1
Omfattning
ändr. 3 d, 10 a §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:1237) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2016/17:92, Prop. 2016/17:24, Bet. 2016/17:SkU9
Omfattning
ändr. 3 d §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:1251) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2017/18:82, Prop. 2017/18:28, Bet. 2017/18:SkU6
Omfattning
ändr. 3 d §
Ikraftträder
2018-01-01