Upphävd författning

Förordning (1992:1042) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1992-10-29
Ändring införd
SFS 1992:1042
Ikraft
1992-11-19
Upphäver
Förordning (1991:1384) om finansiering av finansinspektionens verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller i fråga om avgifter som skall betalas till Finansinspektionen enligt föreskrifter i

2 §  De institut och bolag som anges nedan skall årligen betala en avgift, som beräknas med utgångspunkt i balansomslutningen för närmast föregående räkenskapsår, enligt följande.

 1. Bankaktiebolag, sparbanker och Sveriges Föreningsbank
BalansomslutningProcent, högst
0-1 miljard kronor0,0070 inom skiktet
1-10 miljarder kronor0,0065-"-
10-60 miljarder kronor0,0060-"-
Över 60 miljarder kronor0,0055-"-

[S2]Lägsta avgift är 10 000 kronor. Utländska bankföretag med filial i Sverige betalar endast lägsta avgift.

 1. Mellanhandsinstitut: kreditaktiebolag, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Sveriges allmänna hypoteksbank och Svenska skeppshypotekskassan
BalansomslutningProcent, högst
0-60 miljader kronor0,0010 inom skiktet
60-100 miljader kronor0,0008-"-
Över 100 miljader kronor0,0006-"-
Lägsta avgift är 10 000 kronor.
3. Finansbolag
BalansomslutningProcent, högst
0-1 miljard kronor0,015 inom skiktet
1-10 miljarder kronor0,010-"-
Över 10 miljader kronor0,005-"-
Lägsta avgift är 10 000 kronor.
4. Värdepappersbolag
BalansomslutningProcent, högst
0-1 miljard kronor0,07 inom skiktet
1-5 miljarder kronor0,05-"-
Över 5 miljarder kronor0,01-"-

[S3]Lägsta avgift är 10 000 kronor. Utländska värdepappersföretag med filial i Sverige betalar endast lägsta avgift.

 1. Försäkringsbolag, understödsföreningar och lokala mindre bolag
BalansomslutningProcent, högst
0-1 miljard kronor0,045 inom skiktet
1-1,5 miljard kronor0,035-"-
1,5-2 miljarder kronor0,025-"-
Över 2 miljarder kronor0,0025-"-

[S4]För understödsföreningar och lokala mindre försäkringsbolag är lägsta avgift 1 500 kronor. För övriga försäkringsbolag är lägsta avgift 10 000 kronor.

3 §  Fondbolag betalar årligen en avgift med högst 0,01 procent av summan av de vid utgången av närmast föregående räkenskapsår beräknade värdena av varje värdepappersfond under bolagets förvaltning.

[S2]Fondbolagets lägsta avgift är 10 000 kronor.

4 §  För utländska försäkringsföretag är den årliga avgiften högst 0,17 procent av den del av premieinkomsten för direkt försäkringsverksamhet i Sverige och mottagen återförsäkring från utländska bolag för det närmast föregående räkenskapsåret som understiger 200 miljoner kronor. För överstigande del är avgiften högst 0,012 procent. Med premieinkomst avses summan av premieinkomst i form av inbetalda premier och premieinkomst i form av tilldelad återbäring före avgiven återförsäkring eller retrocession.

[S2]Lägsta avgift är 1 500 kronor.

[S3]Till ledning för beräkningen av avgiften skall utländska försäkringsföretag varje år sända in uppgifter till Finansinspektionen om inbetalade premier under det närmast föregående räkenskapsåret. Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet.

5 §  Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag, börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer betalar en årlig avgift som baseras på Finansinspektionens tidredovisning för respektive institut och den timkostnad som fastställs av inspektionen varje år.

[S2]Lägsta avgift är 10 000 kronor. Förordning (1992:1580).

6 §  Om tillsynen enligt 2-5 §§ har omfattat endast en del av ett år eller har i fråga om fondbolag, bolaget endast förvaltat en värdepappersfond under en del av ett år, skall avgiften minskas i motsvarande mån. Avgiften för det kalenderår då tillsynen börjar skall betalas i efterskott och bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid det årets utgång.

7 §  För en försäkringsmäklare som är fysisk person och som är registrerad som mäklare den 1 juli det år som avgiften avser är avgiften 1 500 kronor. För den som registreras senare under året är avgiften 750 kronor. Den som enligt Finansinspektionens register förmedlar försäkringar uteslutande för en försäkringsmäklare som är juridisk person skall inte betala någon avgift.

[S2]För en försäkringsmäklare som är juridisk person är den årliga avgiften 1 500 kronor för varje fysisk person som enligt Finansinspektionens register förmedlar försäkringar för den juridiska personen. Om en fysisk persons verksamhet för den juridiska personen registreras efter den 1 juli det år som avgiften avser, är avgiften för denne 750 kronor. Den sammanlagda avgiften får inte överstiga 25 000 kronor.

8 §  Finansinspektionen skall fastställa avgiftens storlek och till varje avgiftspliktig översända en faktura med uppgift om det belopp som skall betalas och den tid inom vilken betalning skall ske.

[S2]Avgiften skall sättas in på Finansinspektionens postgirokonto.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1042) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 19 november 1992 då förordningen (1991:1384) om finansiering av finansinspektionens verksamhet upphör att gälla.
  1. Vad som i 2 § sägs om värdepappersbolag skall också gälla sådant fondkomissionsbolag som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkomissionslagen (1979:748).
  Ikraftträder
  1992-11-19

Förordning (1992:1580) om ändring i förordningen (1992:1042) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1994:1321

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1994.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1042) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före denna förordnings ikraftträdande.
  Omfattning
  upph.