Inaktuell version

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-11-13
Ändring införd
SFS 1997 i lydelse enligt SFS 2005:1215
Upphäver
Förordning (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring
Förordning (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Bilagan är inte med här.

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om ersättning vid arbetslöshet enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

2 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om på vilket sätt en sökande skall vara anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen för att ha rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2003:1110).

Dagpenningens storlek

3 §  Dagpenning i form av grundbelopp lämnas till den som har heltidsarbetat eller uppfyllt studerandevillkoret med 320 kronor per dag om inte något annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. För den som har deltidsarbetat skall grundbeloppet minskas proportionellt. Lag (2002:255).

4 §  Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning skall, om inte något annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lämnas enligt följande.

[S2]Till den som har heltidsarbetat lämnas inkomstrelaterad ersättning med lägst 320 kronor per dag. För den som har deltidsarbetat skall det lägsta beloppet minskas proportionellt.

[S3]Inkomstrelaterad ersättning lämnas med högst 680 kronor per dag. Till den som har haft en inkomst som ger en inkomstrelaterad ersättning som överstiger 680 kronor per dag lämnas dock inkomstrelaterad ersättning med högst 730 kronor per dag under de första 100 dagarna i en ersättningsperiod (förhöjt belopp). Till den som har en tillsvidareanställning på deltid lämnas emellertid dagpenning med högst 730 kronor under längst 20 kalenderveckor inom de första 100 dagarna i en ersättningsperiod. Som kalendervecka avses sådan vecka då dagpenning lämnas. I ersättningsperioden räknas såväl dagar med grundbelopp som dagar med inkomstrelaterad ersättning.

[S4]Av 5 § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd följer att aktivitetsstöd också kan lämnas med förhöjt belopp. Arbetslöshetsersättning skall samordnas med sådant aktivitetsstöd som lämnats efter det senaste arbetsvillkor som berättigat till en ersättningsperiod. Det totala antalet dagar med förhöjt belopp får då inte överstiga 100. Samordningen skall ske oavsett om det förhöjda beloppet först lämnats som arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. Förordning (2002:896).

Samordning med tjänstepension

5 §  I stället för bestämmelserna i 27 och 32 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skall bestämmelserna i andra stycket i denna paragraf tillämpas, om den sökande

 • på grund av förvärvsarbete får annan pension (tjänstepension) än pension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, och
 • inte för samma tid får ålderspension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension.

[S2]Dagpenningen skall minskas med tjänstepensionen. Om pensionen anges i belopp per månad, skall dagpenningen minskas med 1/22 av pensionsbeloppet. Om pensionen anges i belopp per år, skall dagpenningen minskas med 1/260 av pensionsbeloppet. Förordning (2002:841).

Ersättning vid deltidsarbete

6 §  Länsarbetsnämnden skall under den tid ersättning vid deltidsarbete lämnas, i samarbete med den sökande, arbetsgivare och fackliga organisationer, aktivt verka för att den sökande får en sammanlagd arbetstid som motsvarar hans eller hennes önskemål. Kan detta inte åstadkommas, skall den sökande om möjligt i stället erbjudas en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

7 §  För personer som regelbundet utför deltidsarbete under veckor då de i övrigt är arbetslösa skall en särskild prövning av rätten till ersättning göras var sjätte månad. Länsarbetsnämnden skall se till att det finns nödvändigt underlag för arbetslöshetskassans prövning.

[S2]Fortsatt ersättning får medges endast en sökande som

 1. har fyllt 55 år, eller
 2. har fått men ännu inte tillträtt ett arbete med en arbetstid som motsvarar den sökandes önskemål, eller
 3. inte har kunnat erbjudas, på hemorten eller någon annan ort, vare sig ett arbete med en arbetstid som motsvarar den sökandes önskemål eller en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

 • HFD 2012:25:Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att lämna ett deltidsarbete.

8 §  Personer som regelbundet utför deltidsarbete under veckor då de i övrigt är arbetslösa och som vid ersättningsperiodens utgång fortsätter en tillsvidareanställning på deltid har inte rätt till ersättning i den nya ersättningsperioden så länge tillsvidareanställningen på deltid pågår.

[S2]Denna begränsning av ersättningsrätten gäller också vid en ny tillsvidareanställning på deltid som påbörjas inom tre månader från det att den tidigare tillsvidareanställningen på deltid upphörde.

9 §  För personer som är arbetslösa under del av vecka beräknas ersättning enligt den omräkningstabell som framgår av bilagan.

 • RÅ 2002:111:Om det vid beräkning av normalarbetstid enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring uppstår ett brutet tal, skall detta avrundas till närmaste hela timtal.

10 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om beräkning av ersättning vid deltidsarbete när arbetstiden inte är bestämd till ett visst antal timmar per dag eller vecka. Förordning (2003:1110).

11 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, om det finns särskilda skäl, meddelade föreskrifter

 1. om karenstid utöver vad som följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i fråga om sökande som regelbundet utför deltidsarbete under veckor då dessa i övrigt är arbetslösa, och
 2. om begränsningar i ersättningsrätten utöver vad som följer av 1 och av 7 §. Förordning (2003:1110).

Ersättning under utbildning

12 §  Särskilda skäl att enligt 10 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämna ersättning till personer som är arbetslösa och deltar i utbildning finns när de deltar i

 • RÅ 2006:23:I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en studerande, som avslutat en högskoleutbildning på heltid under vårterminen och studerat på deltid under påföljande hösttermin, ansetts ha uppfyllt kravet i studerandevillkoret på att ha avslutat sin utbildning under vårterminen.
 • RÅ 2010:5:En studerande har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning trots att studierna före arbetslösheten bara under en kortare tid bedrivits på heltid jämsides med heltidsarbete.
13 § Har upphävts genom förordning (2003:1110).

Orienteringskurser

14 §  Ersättning får lämnas till personer som deltar i en kurs som syftar till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar. Kursen skall dessutom ha ett eller flera syften, nämligen att

 • medverka till väl underbyggda beslut om studie- och yrkesval, - ge ökade studietekniska färdigheter, - utgöra en introduktion till kurser i olika ämnen, - kunna ge tillfälle till bedömning av en elevs kunskaper i olika ämnen eller kurser.

Övriga former av utbildningar

15 §  Till personer som finansierar sina studier med någon form av studiestöd som helt eller delvis består av bidrag lämnas inte ersättning utom i de fall som anges i 17 §. Förordning (2003:1110).

16 §  Under förutsättning att det tidigare arbetet inte upphörde på grund av studierna lämnas ersättning till personer som

 1. fortsätter studier som de före arbetslösheten bedrev på heltid jämsides med ett heltidsarbete, under förutsättning att de söker heltidsarbete, eller
 2. bedriver studier på deltid, under förutsättning att studierna inte hindrar dem från att söka och ta heltidsarbete samt att de intygar att de är beredda att avbryta studierna om dessa kan hindra dem från att ta arbete.

 • RÅ 2009:46:En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han studerat på deltid. Hans underlåtenhet att i förväg ge ett sådant intyg som avses i 16 § förordningen om arbetslöshetsförsäkring till arbetslöshetskassan har i sig ansetts orsaka att ersättning utgått obehörigen. Arbetslöshetskassan har därför haft fog för att besluta om återbetalningsskyldighet från vilken han dock delvis befriats.
 • RÅ 2006:23:I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en studerande, som avslutat en högskoleutbildning på heltid under vårterminen och studerat på deltid under påföljande hösttermin, ansetts ha uppfyllt kravet i studerandevillkoret på att ha avslutat sin utbildning under vårterminen.
 • RÅ 2010:5:En studerande har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning trots att studierna före arbetslösheten bara under en kortare tid bedrivits på heltid jämsides med heltidsarbete.
 • HFD 2013:26:Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 § 2 förordningen om arbetslöshetsförsäkring och har således kunnat beviljas arbetslöshetsersättning trots att (I) studierna var en del av en högskoleutbildning som inte avslutats; (II) högskolestudierna skulle bedrivas på halvfart under sex terminer.
 • HFD 2013 not 63:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Studier på halvfart under sex terminer utgjorde hinder för att söka och ta ett heltidsarbete (ändringsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om studier på halvfart under sex terminer utgjorde hinder för att söka och ta ett heltidsarbete, ändringsskäl)

17 §  Ersättning får lämnas sökande som fortsätter studier på deltid med studiestöd som helt eller delvis består av bidrag och som de före arbetslöshetens inträde varaktigt bedrev på deltid vid sidan av ett deltidsarbete. Detta gäller under förutsättning att de söker och kan ta ett arbete i minst samma omfattning som tidigare. Ersättning lämnas för det inkomstbortfall som uppstått på grund av att en sökande ofrivilligt har fått lämna sitt deltidsarbete och den beräknas enligt den omräkningstabell som framgår av bilagan.

18 § Har upphävts genom förordning (2003:1110).

Ersättning under permittering

19 §  Ersättning får lämnas till nytillträdande personer på arbetsmarknaden som permitterats utan lön i samband med semesterstängning enligt 10 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2003:1110).

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

Ersättning under tjänstledighet

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

19 a §  Ersättning får lämnas till

 1. personer som beviljats tjänstledighet utan lön och som av hälsoskäl inte kan återgå vare sig till tidigare arbete eller till annat arbete hos sin arbetsgivare, under förutsättning att alla rehabiliteringsåtgärder vidtagits som åligger arbetsgivaren och Försäkringskassan,
 2. deltidsanställda personer som beviljats tjänstledighet utan lön för att kunna utföra annat arbete med lika eller högre tjänstgöringsgrad, under förutsättning att anställningarna inte går att kombinera. Förordning (2005:1215).

Uppgiftsskyldighet

20 §  Länsarbetsnämnden skall till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller avanmäld som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen,
 3. om han eller hon kommer att erbjudas aktivitetsgarantin eller inte,
 4. vilket arbetsmarknadspolitiskt program han eller hon anvisats till, omfattningen av anvisningen och under vilken tidsperiod den gäller, och
 5. om en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program har ändrats eller återkallats. Förordning (2001:1159).

21 §  En sökandes arbetslöshetskassa skall till länsarbetsnämnden lämna följande uppgifter om den sökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. hans eller hennes antal förbrukade ersättningsdagar, och
 3. om han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Förordning (2001:1159).

22 §  Försäkringskassan skall till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. att en anmälan eller en ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har lämnats in,
 3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
 4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning eller annat stöd utges eller har utgetts,
 5. antalet dagar med förmån, ersättning eller annat stöd,
 6. tidsperiod och antal dagar som aktivitetsstöd lämnats med förhöjt belopp samt, i fråga om den som har tillsvidareanställning på deltid, antal kalenderveckor som aktivitetsstöd lämnats med förhöjt belopp,
 7. omfattningen av inkomstgrundad ålderspension,
 8. vilket belopp som har betalats ut, och
 9. om ett beslut ändrats eller återtagits. Förordning (2004:958).

23 §  Centrala studiestödsnämnden skall till en sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om den sökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. att en ansökan om studiestöd eller rekryteringsbidrag till vuxenstuderande har lämnats in,
 3. för vilken tidsperiod studiestöd eller rekryteringsbidrag till vuxenstuderande har sökts och beviljats,
 4. vilket studiestöd som har beviljats,
 5. omfattningen av studiestödet eller rekryteringsbidraget till vuxenstuderande,
 6. vilket studiestöd som har betalats ut,
 7. för vilken tidsperiod studiestöd eller rekryteringsbidrag till vuxenstuderande har betalats ut, och
 8. om nämnden ändrat eller återtagit ett beslut om studiestöd eller rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Förordning (2002:896).

24 §  En sökandes arbetslöshetskassa skall till Försäkringskassan lämna följande uppgifter om den sökande:

[S2]1 namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,

 1. om han eller hon inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning,
 2. vilken dag ersättningsperioden börjar,
 3. om han eller hon uppgett sig ha haft semester eller varit förhindrad att arbeta en viss dag,
 4. om den sökande uppgett sig ha varit sjuk eller föräldraledig en viss dag samt omfattningen av sjukfrånvaron eller ledigheten,
 5. om han eller hon för en viss dag lämnat in en ansökan om ersättning,
 6. senaste kalendervecka för vilken ersättning betalats ut,
 7. hans eller hennes uppgivna normalarbetstid,
 8. uppgivet arbetsutbud samt från och med vilken dag det utbudet gäller,
 9. beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats samt om dagpenningen beräknats som inkomstrelaterad ersättning eller inte,
 10. tidsperiod och antal dagar som ersättning lämnats med förhöjt belopp samt, i fråga om den som har tillsvidareanställning på deltid, antal kalenderveckor som ersättning lämnats med förhöjt belopp,
 11. antalet möjliga ersättningsdagar som återstår innan ett program börjar,
 12. med vilket belopp han eller hon fått arbetslöshetsersättning när Försäkringskassan fattat beslut om pension, sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadeersättning retroaktivt, och
 13. om han eller hon fått sin arbetslöshetsersättning minskad med tjänstepension. Förordning (2005:526).

 • HFD 2011 not 9:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Aktivitetsstöd (fråga om Försäkringskassan kan grunda beslut om aktivitetsstöd omedelbart på de uppgifter som erhållits från arbetslöshetskassan eller om Försäkringskassan ska göra en egen prövning, prejudikatskäl)

25 §  En sökandes arbetslöshetskassa skall till Centrala studiestödsnämnden lämna följande uppgifter om den sökande:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats,
 3. hans eller hennes normalarbetstid,
 4. tidsperiod och antal dagar som ersättning lämnats med förhöjt belopp samt, i fråga om den som har tillsvidareanställning på deltid, antal kalenderveckor som ersättning lämnats med förhöjt belopp,
 5. antal möjliga ersättningsdagar som återstår innan studietiden börjar, och
 6. om han eller hon inte har rätt till ersättning. Förordning (2001:1159).

Lämpligt arbete

26 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om lämpligt arbete enligt 11 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2003:1110).

Avgångsvederlag

27 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av tid med avgångsvederlag enligt 13 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2003:1110).

Övriga bestämmelser

28 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter om att företagare som är medlemmar i Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa skall anses vara arbetslösa även i andra fall än som sägs i 35 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2003:1110).

29 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter om att rätten till ersättning kan begränsas för sådana arbetstagare som huvudsakligen är sysselsatta i ett yrke inom vilket arbetslöshet årligen regelbundet förekommer. Förordning (2003:1110).

 • RÅ 2003:101:En person i ett säsongsbetonat arbete har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning efter säsongens slut utan hinder av att parterna kommit överens om anställning nästkommande säsong.

30 §  En ansökan om ersättning hos en arbetslöshetskassa skall göras på den blankett som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer eller på annat sätt som inspektionen bestämmer. Ansökan får överföras elektroniskt. Förordning (2003:1110).

 • HFD 2013:63:Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a § lagen om arbetslöshetsersättning.

31 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och denna förordning. Förordning (2003:1110).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1286) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:125, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:AU1
  Omfattning
  ändr. 13 §

Förordning (1998:994) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1998:1791) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:977) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. För personer som deltar i verksamhet för arbetslivsutveckling enligt förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling gäller 13 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 5, 12, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1462) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder
2001-01-25

Förordning (2001:435) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2001.
 2. För den som före ikraftträdandet påbörjat en ersättningsperiod skall ersättning med förhöjt belopp lämnas under den tid som återstår av de första 100 dagarna i ersättningsperioden. Den begränsning om längst 20 kalenderveckor som anges i 4 § gäller även i detta avseende.
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2001-07-02

Förordning (2001:1159) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
nuvarande 19 a, 20, 21, 22, 23, 24 §§ betecknas 26, 27, 28, 29, 30, 31 §§; ändr. 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 19 a, 20, 21 §§ sätts närmast före 26, 27, 28 §§; ny 25 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:255) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:663) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2002:841) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2002:896) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 4, 23 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1110) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
upph. 13, 18 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2, 10, 11, 12, 15, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:958) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 22, 24 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:526) om ändring i förordningen (1997:825) om arbetslöshetsförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 19 juli 2005. Bestämmelsen i 24 § 9 skall dock bara tillämpas på uppgifter som lämnats efter ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2005-07-19

Förordning (2005:1215) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ny 19 a §, rubr, närmast före 19 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:135) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ny 25 a §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:511) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 12, 27 §§, rubr. närmast före 27 §; nya 2 a, 4 a, 4 b, 18 §§, rubr. närmast före 4 a, 18 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1482) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 21, 23 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1552) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 3, 4, 18, 22, 24, 25, 25 a §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:9) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-01-29

Förordning (2007:417) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 3, 4, 20 §§
Ikraftträder
2007-07-02

Förordning (2007:898) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 6, 7, 20, 21 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:58) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
upph. 8 §; nuvarande 6 § betecknas 8 §; ändr. 7, den nya 8, 11, 21, 25 a §§
Ikraftträder
2008-04-07

Förordning (2008:937) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 19 a, 21 §§; nya 19 b, 19 c, 25 b §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:664) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 3, 4, 4 a, 4 b §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1185) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 22, 24 §§; nya 22 a, 24 a §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1599) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
nya 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§, rubr. närmast före 19 d §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:284) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 16, 17, 19 f, 19 h §§
Ikraftträder
2010-05-31

Förordning (2010:391) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2008/09:27, Prop. 2008/09:3, Bet. 2008/09:AU5
Omfattning
ny 30 a §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:736) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 25 a §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 5 a, 5 c §§
Ikraftträder
2010-07-05

Förordning (2010:1179) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
nuvarande 5 c, 5 d §§ betecknas 5 d, 5 e §§, rubr. närmast före 5 c § sätts närmast före nya 5 d §; ny 5 c §
Ikraftträder
2010-12-27

Förordning (2010:1700) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 5, 19 g, 19 h §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:2023) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
upph. 28 §; ändr. 7, 20 §§, rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 7 §; nya 6, 6 a, 6 b, 6 c §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2011-01-31

Förordning (2011:9) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
upph. 6 c §; ändr. 6 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:277) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 5 e §§
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2013:137) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
upph. 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§, rubr. närmast före 19 d §
Ikraftträder
2013-05-01

Förordning (2013:151) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ny 28 §
Ikraftträder
2013-05-15

Förordning (2013:680) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 2, 19 c, 20, 21, 25 a, 26, 30 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:1178) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:46) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2014:1045) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
upph. 12, 17 §§, rubr. närmast före 12, 15 §§; ändr. 14, 15, 16, 19, 21 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
2014-10-01

Förordning (2015:8) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 21, 24, 25 a §§
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:497) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2015-09-07

Förordning (2017:4) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 7, 21, 25 a §§
Ikraftträder
2017-05-15

Förordning (2017:824) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:109) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Omfattning
ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §; ny 2 b §, rubr. närmast före 2 b §
Ikraftträder
2018-07-02