Inaktuell version

Körkortslag (1998:488)

(KörkL)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2004:1087
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om

 1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap,
 2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort och traktorkort,
 3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden uppfyller medicinska och personliga krav för att körkort eller traktorkort skall få utfärdas,
 4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller körkort.

[S2]Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen (1998:490). Lag (2001:571).

[K1]2 §  Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:571).

[K1]3 §  Med begreppet permanent bosättning avses i denna lag bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår

 1. till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller
 2. om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där han bor.

[S2]En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den till vilken han har personlig anknytning och som därför omväxlande bor på olika platser i två eller flera stater skall dock anses vara permanent bosatt i den stat till vilken han har personlig anknytning under förutsättning att han regelbundet återvänder dit. Detta villkor behöver dock inte uppfyllas om personen bor i en stat för att genomföra en tidsbegränsad uppgift.

[S3]Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta bosättningen ändras. Lag (2001:571).

2 kap. Förarbehörighet

Krav på körkort

[K2]1 §  Personbil, lastbil, buss, motorcykel, terrängvagn och motorredskap klass I får köras endast av den som har ett gällande körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till en bil skall föraren ha körkortsbehörighet även för släpfordonet.

[S2]För övningskörning gäller bestämmelserna i 4 kap.

[K2]2 §  Traktor med gummihjul och motorredskap klass II får köras på väg endast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort, om inte körningen på väg avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

[K2]3 §  Terrängskoter får köras endast av den som har förarbevis för terrängskoter.

[S2]Bestämmelser om förarbevis för terrängskoter finns i lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter. Lag (1999:878).

[K2]4 §  Moped klass I får köras endast av den som har körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass I.

[S2]Moped klass II får köras endast av den som har fyllt 15 år.

[S3]Bestämmelser om förarbevis för moped klass I finns i lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter. Lag (1999:878).

Förarbehörighet för särskilda fordonstyper

[K2]5 §  Förarbehörighet enligt 1 § anges i körkort med beteckningarna

A för motorcykel

A1 för lätt motorcykel

B för
 1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar,
 2. terrängvagn, och
 3. motorredskap klass I

C för tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar

D för buss och enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till buss
E för släpfordon, oavsett vikt och antal.

[K2]6 §  Behörigheten A ger rätt att köra motorcykel med en högre effekt än 25 kilowatt endast om körkortshavaren har haft ett körkort med behörigheten A under minst två år eller godkänts i körprov på en sådan motorcykel efter att ha fyllt 21 år. Detsamma gäller om motorcykeln har ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som överstiger 0,16 kilowatt/kilogram.

[K2]7 §  Behörigheten B ger rätt att köra tre- och fyrhjuliga motorcyklar. Lag (2003:216).

[K2]8 §  Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE.

[K2]9 §  Körkort med behörigheten CE ger även behörigheten DE, om körkortshavaren har behörigheten D.

Undantag

[K2]10 §  Bestämmelserna i 1-4 §§ gäller inte vid färd med fordon inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område.

[K2]11 §  Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får den som har ett körkort med behörigheten B köra personbil oavsett totalvikt samt lastbil och buss, med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare.

[S2]Om ett särskilt medgivande lämnats får den som har fått ett körkort med behörigheten B återkallat, med de begränsningar som anges i första stycket, köra fordon som anges där samt moped klass I. Ett medgivande får lämnas för högst tre år. Lag (2003:216).

[K2]12 §  Polis som har ett körkort med behörigheten B får i tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka.

Särskilt förarbevis

[K2]13 §  Under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får den som har ett körkort med behörigheten B och har ett särskilt förarbevis köra det slag av fordon som anges i det särskilda förarbeviset.

[S2]I övrigt skall bestämmelserna i denna lag gälla även det särskilda förarbeviset.

[K2]14 §  Ett bevis att körkort utfärdats gäller som körkort till dess körkortet lämnats ut eller rätten att få ut körkortet förfallit.

3 kap. Utfärdande och giltighet av körkort och traktorkort

Förutsättningar för utfärdande av körkort

[K3]1 §  Körkort får utfärdas för den som

 1. har körkortstillstånd,
 2. är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader,
 3. har fyllt
  1. 16 år för behörigheten A1,
  2. 18 år för behörigheterna A, B, C och E,
  3. 21 år för behörigheten D, och
 4. har avlagt godkänt förarprov.

[S2]Körkort får dock inte utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

[S3]Har ett körkort blivit ogiltigt av anledning som avses i 12 § eller 13 § första stycket 1 eller sista stycket får ett nytt körkort utfärdas utan att förarprov avlagts, om den sökande efter det att körkortet blivit ogiltigt har meddelats körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att gälla. För utfärdande av körkort efter återkallelse gäller bestämmelserna i 5 kap.Lag (2003:216).

[K3]2 §  Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Körkortstillståndet gäller endast under en viss tid.

[S2]Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

[S3]Lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena förutsätter att sökanden har tillfredsställande syn för att köra fordon av det slag ansökningen avser och att sökanden i övrigt uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

[K3]2 a §  Ett körkortstillstånd skall förklaras ogiltigt, om innehavaren begär det. Ogiltigheten får begränsas till att avse viss behörighet. Lag (2003:216).

[K3]3 §  Den som söker eller har körkortstillstånd eller körkort är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för den prövning som avses i 2 § andra och tredje styckena eller annars i denna lag.

[K3]4 §  Förarprovet består av ett kunskapsprov och ett körprov. Förarprov får inte avläggas om spärrtid löper.

[S2]Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första stycket 1 och 3. Kunskapsprov för behörigheten A behöver inte avläggas om sökanden redan har körkort med behörigheten A1.

[S3]Körprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första stycket1-3.Lag (2003:216).

[K3]5 §  Sökanden skall godkännas i förarprovet, om det visar att sökanden har de kunskaper och den förmåga samt uppvisar det beteende som från trafiksäkerhetssynpunkt bör krävas av förare av körkortspliktiga fordon.

[K3]6 §  Körkort med behörigheten C eller D får utfärdas endast för den som har körkort med behörigheten B. Om sökanden har haft körkort med behörigheten BC, BD eller BCD får dock körkort med motsvarande behörighet utfärdas samtidigt. Lag (2003:216).

[K3]7 §  Körkort med behörigheten BE, CE eller DE får utfärdas endast för den som har behörighet för dragfordonet. Om sökanden har haft körkort med behörighet för dragfordon och släpfordon av det slag som ansökan avser får dock körkort med motsvarande behörighet utfärdas samtidigt. Lag (2003:216).

[K3]7 a §  Krav på innehav av körkortstillstånd gäller inte vid ett körprov, om sökanden redan har ett körkort med behörighet som utan något medicinskt skäl har villkorats till att avse automatväxlat fordon och körprovet skall ske med ett manuellt växlat fordon för vilket samma behörighet krävs.

[S2]I övrigt skall 4 och 5 §§ gälla i tillämpliga delar. Lag (2003:216).

Förhandsbesked

[K3]8 §  Den som avser att ansöka om körkortstillstånd får begära förhandsbesked i fråga om det finns hinder mot att meddela körkortstillstånd med hänsyn till sökandens personliga eller medicinska förhållanden.

Spärrtid

[K3]9 §  Om det vid prövning av ansökan om förhandsbesked eller körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av sökandens personliga förhållanden, skall en tid bestämmas före vars utgång körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden skall vara lägst en månad och högst tre år.

Villkor för innehav av körkortstillstånd eller körkort

[K3]10 §  När ett körkortstillstånd meddelas eller ett körkort utfärdas, får de särskilda villkor för körkortsinnehavet som är nödvändiga från trafiksäkerhetssynpunkt föreskrivas. Sådana villkor får också föreskrivas efter det att körkortstillståndet har meddelats eller körkortet utfärdats. Lag (2003:216).

Körkortets giltighet

[K3]11 §  Ett körkort gäller från och med den dag då det utfärdas.

[K3]12 §  Behörigheten C, CE, D eller DE gäller tills det att körkortshavaren fyller 45 år och därefter för perioder om högst 10 år, om körkortshavaren har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda.

[K3]13 §  Ett körkort gäller inte om

 1. det inte har förnyats efter föreläggande,
 2. det är återkallat eller omhändertaget enligt 5 kap.,
 3. det har ersatts med annat körkort,
 4. det har bytts ut mot ett utländskt körkort, eller
 5. innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort utfärdade i andra stater inom EES och inte efter uppmaning anger vilket av körkorten som skall behållas eller anger att ett annat än det svenska körkortet skall behållas.

[S2]Ett körkort skall också förklaras ogiltigt om körkortshavaren begär det. Ogiltigheten får begränsas till att avse viss behörighet.

Förnyelse av körkort

[K3]14 §  Ett körkort skall förnyas inom tio år efter det att det har utfärdats eller senast förnyats. Körkortet skall också förnyas om det har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift i det har ändrats.

Skyldighet att medföra körkort

[K3]15 §  Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § skall ha med sig

 1. körkortet, eller
 2. ett bevis att körkort utfärdats och handling som styrker förarens identitet.

[S2]På begäran av bilinspektör eller polis skall handlingarna överlämnas för kontroll. Lag (2003:216).

Traktorkort

[K3]16 §  Traktorkort får utfärdas för den som

 1. har fyllt 16 år eller, om det finns särskilda skäl, 15 år,
 2. har körkortstillstånd och som
 3. genom godkänt kunskapsprov visat sig uppfylla de krav som bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt.

[K3]17 §  Bestämmelserna i 2, 3, 8-11 §§, 13 § första stycket2-3 och andra stycket gäller även traktorkort.

Prövotid

[K3]18 §  För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Om körkortshavaren redan har ett giltigt körkort med annan behörighet, skall prövotiden endast omfatta vad som kan återstå av prövotiden för det äldre körkortet.

4 kap. Övningskörning

Krav för övningskörning

[K4]1 §  Den som för att få körkort vill öva sig i att köra bil eller motorcykel får övningsköra under de förutsättningar som anges i 2-5 §§ om han har körkortstillstånd.

[S2]Kravet på innehav av körkortstillstånd gäller dock inte den som redan har ett körkort med behörighet som utan något medicinskt skäl har villkorats till att avse automatväxlat fordon och övningskörningen skall ske med ett manuellt växlat fordon för vilket samma behörighet krävs. Lag (2003:216).

[K4]2 §  Den som övningskör skall, om annat inte följer av 3 eller 4 §, ha uppnått en ålder av

 1. 16 år för körning med personbil utan släpfordon eller med fordon som kräver förarbehörighet A1,
 2. 17 år och 6 månader för körning med
  1. fordon som kräver förarbehörighet A, dock inte sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 §,
  2. andra fordon som kräver förarbehörighet B än sådana som avses i 1,
 3. 18 år för körning med fordon som kräver förarbehörighet BE, C eller CE, och
 4. 20 år för körning med sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 § och med fordon som kräver behörighet D eller DE. Lag (2003:216).

[K4]3 §  Den som har uppnått en ålder av 17 år och 6 månader får övningsköra i trafikskola med sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 § under förutsättning att den som har uppsikt över körningen följer med på motorcykeln eller i en sidvagn.

[K4]4 §  Övningskörning med sådant fordon som kräver behörigheten C, D eller E får ske endast om den som övningskör har ett körkort med behörigheten B eller inom tre år före övningskörningen har haft körkort för det slag av fordon med vilket körningen sker.

Uppsikt under övningskörning

[K4]5 §  Övningskörning skall ske under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser samt

 1. är utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen sker i trafikskola,
 2. uppfyller kraven i 6 §, om övningskörningen sker inom polisväsendet eller Försvarsmakten, eller
 3. har godkänts som handledare enligt 7 §, om övningskörningen sker i andra fall. Lag (2004:1087).

[K4]6 §  Uppsikt under övningskörning inom polisväsendet eller Försvarsmakten får utövas endast av den som

 1. fyllt 21 år,
 2. har körkort för fordon av det slag körningen avser, och
 3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett sådant körkort.

[S2]Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den vars körkort under de senaste tre åren har varit återkallat enligt

 1. 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller
 2. 5 kap. 3 § 2-4, om den sammanlagda spärrtid som under de senaste tre åren har bestämts enligt 5 kap. 6 § överstiger tre månader.

[S3]Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen. Lag (2004:1087).

[K4]7 §  Uppsikt under övningskörning som avses i 5 § 3 får utövas endast av den som har godkänts som handledare för den som övningskör. Sådant godkännande får meddelas den som

 1. fyllt 24 år,
 2. har körkort för fordon av det slag körningen avser,
 3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren haft ett sådant körkort, och
 4. har genomgått introduktionsutbildning tillsammans med den som skall övningsköra, om det är fråga om övningskörning för förarbehörigheten B.

[S2]Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars körkort under de senaste tre åren har varit återkallat enligt vad som sägs i 6 § andra och tredje styckena. Lag (2004:1087).

[K4]8 §  Ett godkännande som handledare enligt 7 § upphör att gälla, om handledarens körkort återkallas enligt 5 kap. 3 § eller återkallas tills vidare enligt 5 kap. 5 §.

[S2]Länsstyrelsen skall på begäran av handledaren eller den som övningskör upphäva ett godkännande som handledare. Lag (2004:1087).

[K4]9 §  Introduktionsutbildning som anges i 7 § första stycket 4 får bedrivas endast efter tillstånd av Vägverket.

[S2]Vägverket får ge tillstånd till fysiska och juridiska personer, som med hänsyn till ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva en god utbildning. Lag (2004:1087).

[K4]10 §  Vägverket får återkalla ett tillstånd om förutsättningarna enligt 9 § andra stycket inte längre finns eller om föreskrifter om introduktionsutbildning som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § inte iakttagits. Ett tillstånd får även återkallas på tillståndshavarens begäran. Lag (2004:1087).

[K4]11 §  Vägverket skall utöva tillsyn över sådan introduktionsutbildning som anges i 9 § första stycket.

[S2]Tillsynen skall omfatta att förutsättningarna enligt 9 § andra stycket är uppfyllda och att föreskrifter om introduktionsutbildning som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § iakttas.

[S3]Den som bedriver utbildning skall på begäran av Vägverket lämna tillträde till lokaler samt ge upplysningar och lämna ut handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen. Lag (2004:1087).

5 kap. Körkortsingripande

[K5]1 §  Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet eller genom varning.

[S2]Ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning skall när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap.rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning.

[S3]Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lag brottmålsdom eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet.

[K5]2 §  Vad som sägs i detta kapitel om körkort gäller också körkortstillstånd och traktorkort.

Återkallelse av körkort

[K5]3 §  Ett körkort skall återkallas

 1. om körkortshavaren har brutit mot 1 § andra stycket, 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519),
 2. om körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott och överträdelsen inte kan anses som ringa,
 3. om körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn,
 4. om körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa,
 5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort,
 6. om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon,
 7. om körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort,
 8. om körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov. Lag (2004:524).

[K5]4 §  Återkallelse enligt 3 § får begränsas till att avse en eller flera behörigheter.

[K5]5 §  Ett körkort skall återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas villkorligt enligt 12 § på grund av 3 § 1 eller slutligt på någon av de grunder som avses i 3 § 1-7. Om beslutet grundas på misstanke om brottslig gärning, skall beslutets giltighetstid begränsas enligt vad som gäller för spärrtid enligt 6 §.

Spärrtid

[K5]6 §  Vid körkortsåterkallelse enligt 3 § 1-6 skall det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden skall vara lägst en månad och högst tre år. Om körkortet återkallas enligt 3 § 1 och det är fråga om grovt brott, skall spärrtiden bestämmas till lägst ett år.

Omhändertagande av körkort

[K5]7 §  Ett körkort skall omhändertas

 1. om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne,
 2. om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas enligt 3 §1 eller 4,
 3. om körkortshavaren till följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt, eller
 4. om körkortet är ogiltigt enligt 3 kap. 13 § eller 6 kap. 2 §.

[S2]Om körkortet skall omhändertas på grund av brott som avses i 3 § 4 får körkortshavaren medges rätt att under 48 timmar närmast efter omhändertagandet köra det slag av fordon som körkortet berättigar honom till.

[K5]8 §  Om ett fordon körs i strid mot denna lag eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, skall polisen hindra fortsatt färd, om den kan vara en påtaglig fara för trafiksäkerheten eller ställa till svåra problem på annat sätt.

Varning

[K5]9 §  I stället för att körkortet återkallas skall körkortshavaren varnas i sådana fall som avses i 3 § 2-6, om varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

[S2]Detsamma gäller om körkortshavaren brutit mot 4 § första stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § första stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 10 kap. 2 § första stycket järnvägslagen (2004:519) och alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften. Lag (2004:524).

Underlåtande av körkortsingripande m.m.

[K5]10 §  Om ett körkort varit omhändertaget eller återkallat tills vidare under minst så lång tid som skulle ha bestämts som spärrtid, får det när återkallelsen slutligt avgörs beslutas att ytterligare ingripande inte skall ske.

[S2]Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från denna lag återkallelse underlåtas eller spärrtid sättas ned om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Underlåtes återkallelse får varning meddelas i stället.

[K5]11 §  Har någon ny omständighet inträffat eller blivit känd sedan ett beslut om återkallelse, varning eller spärrtid har vunnit laga kraft, får återkallelsen eller varningen hävas eller spärrtiden kortas eller ersättas med varning, om det finns synnerliga skäl.

[K5]12 §  En återkallelse enligt 3 § 1 får ske villkorligt om körkortshavaren efter alkoholförtäring har brutit mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Närmare bestämmelser om förutsättningar m.m. för att meddela villkorlig återkallelse finns i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

Nytt körkort efter återkallelse

[K5]13 §  Ansökan om utfärdande av körkort efter återkallelse får inte prövas innan giltighetstid för återkallelse tills vidare eller spärrtid löpt ut.

[K5]14 §  Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § om inte annat sägs i andra stycket eller 15 §.

[S2]Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 2-4 bestämts till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter ansökan. Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 1, 5-6 bestämts till högst ett år, eller om körkortet återkallats med stöd av 3 § 7-8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkortstillstånd. Lag (2003:216).

[K5]15 §  Vad som sägs i 14 § andra stycket gäller inte i fråga om återkallelse med stöd av 3 § 1-6 om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte för sökanden vid tidpunkten för den händelse som medförde att körkortet återkallades.

[S2]Om det i beslut om återkallelse beslutats om krav som skall uppfyllas för utfärdande gäller dessa krav i stället för kraven enligt 14 §. Detsamma gäller beslut av körkortsmyndighet som fattats efter beslut om återkallelse men innan giltighetstiden för återkallelse tills vidare eller spärrtiden löpt ut.

[S3]Efter ett beslut om återkallelse enligt 3 § 2-4 får länsstyrelsen besluta att en ansökan om körkortstillstånd skall ges in. Ett sådant beslut får länsstyrelsen meddela om det före utfärdande av ett nytt körkort har framkommit omständigheter som ger anledning att pröva lämpligheten av att meddela körkortstillstånd. Lag (2003:216).

6 kap. Utländska körkort

Giltighet i Sverige

[K6]1 §  Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om innehavare av ett sådant körkort är permanent bosatt i Sverige, gäller även bestämmelserna i 3 kap. 10 §. Ett sådant körkort jämställs med svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap.4 eller 6-8 §§.

[S2]Även andra utländska körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om körkortet inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de konventioner om vägtrafik som har undertecknats i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller dock körkortet endast tillsammans med en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska, danska eller norska. Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av körkortshavaren gäller endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi. Lag (2004:1087).

[K6]2 §  Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige

 1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,
 2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort,
 3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är omhändertaget eller återkallat, eller
 4. om körkortshavaren i fall som avses i 3 kap. 13 § första stycket 5 har förklarat att han vill behålla det svenska körkortet.

[S2]Är körkortet utfärdat i en stat utanför EES, gäller det inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år.

[S3]Körkortet är inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid en ansökan om utbyte enligt 7 § prövas.

[K6]3 §  Ett utländskt körkort medför inte rätt att köra bil innan innehavaren har fyllt 18 år. Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än en medborgare i en stat inom EES att köra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods.

[K6]4 §  Utan hinder av 2 kap. 4 § får en person som fyllt 15 år och som är bosatt utomlands men tillfälligt vistas här bruka en moped klass I som han fört in i landet, om den uppfyller de villkor som gäller för sådana fordon i hans hemland. Detta gäller dock endast om den som har fört in fordonet får köra detta i hemlandet utan körkort eller därmed jämförlig handling.

Ingripande mot ett utländskt körkort m.m.

[K6]5 §  Om det finns någon sådan grund för körkortsingripande som avses i 5 kap., skall ett utländskt körkorts giltighet i Sverige prövas.

[S2]Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid ingripande mot körkort utfärdade i Sverige.

[K6]6 §  Är innehavaren av det utländska körkortet permanent bosatt i Sverige och är det utländska körkortet utfärdat i en stat inom EES, kan körkortet vid den prövning som avses i 5 § bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort. Körkortsingripandet eller begränsningen i körkortets giltighet skall därefter gälla det svenska körkortet.

Utbyte av utländska körkort

[K6]7 §  Ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige får bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är permanent bosatt i Sverige.

[S2]Ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får bytas ut endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §.

[K6]8 §  Vid beslut om utbyte av ett utländskt körkort gäller bestämmelserna i 3 kap. 10 §.

7 kap. Förfarandet i körkortsärenden m.m.

[K7]1 §  Vad som sägs i detta kapitel om körkort gäller också körkortstillstånd och traktorkort.

[K7]2 §  Länsstyrelsen prövar ärenden om medgivande enligt 2 kap. 11 § andra stycket, om förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 § samt ärenden enligt 3 kap. 3 §, 13 § första stycket 5 och andra stycket. Länsstyrelsen prövar även frågor som avses i 3 kap. 16 § 1.

[S2]Länsstyrelsen prövar också ärenden om godkännande av handledare, förhandsbesked, villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort utom i sådana fall som anges i 3 § andra stycket, körkortstillstånd, körkortsingripande och giltighet eller utbyte av ett utländskt körkort. Lag (2003:216).

[K7]3 §  Vägverket beslutar om utfärdande av körkort och prövar ärenden enligt 3 kap. 13 § första stycket 1.

[S2]Vägverket beslutar också i frågor om villkor som innebär krav på automatväxlat fordon, om villkoret inte är medicinskt betingat. Lag (2003:216).

[K7]4 §  Omhändertagande av körkort enligt 5 kap. 7 § beslutas av polismyndighet eller åklagare.

[K7]5 §  Om ett körkort har blivit omhändertaget enligt 5 kap. 7 § första stycket 1-3 skall länsstyrelsen utan dröjsmål pröva frågan om körkortet skall återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka.

[K7]6 §  Länsstyrelsen får utfärda preliminärt beslut om körkortsingripande för godkännande inom viss tid, om det med hänsyn till omständigheterna och uppgifterna i ärendet finns grundad anledning att anta att körkortshavaren är beredd att godta ett beslut om körkortsingripande.

[S2]Har preliminärt beslut utfärdats, får ärendet inte tas upp på nytt förrän tiden för godkännande har gått ut. Godkännande som sker efter det att ärendet avgjorts är ogiltigt.

[S3]Ett godkänt preliminärt beslut gäller som beslut som har vunnit laga kraft.

Verkställighet av beslut m.m.

[K7]7 §  Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges.

[S2]Ett beslut om körkortsingripande skall delges den som beslutet rör.

[K7]8 §  Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag då beslutet delges körkortshavaren eller från den tidigare dag när körkortshavaren överlämnar körkortet till länsstyrelsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet eller av ett beslut om återkallelse tills vidare, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har giltigheten av beslut om återkallelse av körkort tills vidare löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas skall den tid under vilket körkortet varit ogiltigt räknas av från spärrtiden.

[S2]Spärrtiden löper i andra fall från den dag som anges i beslutet.

[K7]9 §  Ogiltigt körkort skall överlämnas till länsstyrelsen.

8 kap. Överklagande

[K8]1 §  Länsstyrelsens beslut enligt 7 kap. 2 § får, om inte annat följer av tredje stycket eller 3 §, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsen får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Länsstyrelsens beslut i ett ärende om godkännande som handledare får överklagas hos Vägverket.

[K8]2 §  Vägverkets beslut att vägra utfärda körkort enligt 3 kap. 1 § första stycket 2 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut enligt 4 kap. 9 § att inte bevilja tillstånd att bedriva introduktionsutbildning och beslut enligt 4 kap. 10 § att återkalla ett sådant tillstånd.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Vägverkets beslut i ärende om godkännande som handledare får inte överklagas. Detsamma gäller andra beslut än som avses i första stycket i fråga om utfärdande av körkort eller traktorkort eller om förnyelse av körkort samt beslut i fråga om villkor enligt 7 kap. 3 § andra stycket. Lag (2004:1087).

[K8]3 §  Ett föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov får överklagas endast tillsammans med det beslut genom vilket ärendet avgörs.

[S2]En uppmaning enligt 3 kap. 13 § första stycket 5 får inte överklagas. Detsamma gäller beslut om omhändertagande av körkortstillstånd, körkort eller traktorkort enligt 5 kap. 7 § och beslut i fråga om godkännande vid förarprov.

9 kap. Ansvarsbestämmelser

[K9]1 §  Körs moped klass II av barn som inte har fyllt 15 år, döms den som har vårdnaden om barnet eller, om förseelsen har begåtts av barnet i ett anställningsförhållande, arbetsgivaren till böter, om vårdnadshavaren eller arbetsgivaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommer på honom för att hindra förseelsen. Till samma straff döms även den som i annat fall uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåter barn som inte har fyllt 15 år att köra moped klass II.

[K9]2 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 15 § döms till penningböter.

[S2]Föraren skall inte dömas till straff,

 1. om körkortet skall förnyas och föraren före färden har återlämnat kortet eller gjort anmälan om att det förstörts eller kommit bort, eller
 2. om återkallelse av körkort begränsats på det sätt som anges i 5 kap. 4 § och färden äger rum inom två månader från det att frågan om återkallelse slutligt har avgjorts, eller
 3. om förarens identitet genast har kunnat fastställas.

[K9]3 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte överlämnar ogiltigt körkort till länsstyrelsen enligt 7 kap. 9 § döms till penningböter.

[K9]4 §  Bestämmelser om ansvar för den som i annat fall än som avses i 1-3 §§ kör fordon i strid mot denna lag finns i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter. Lag (1999:878).

10 kap. Bemyndiganden m.m.

[K10]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter om

 1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna fordon,
 2. länsstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i 7 kap.,
 3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen,
 4. att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 inte får överstiga viss nivå.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

[S3]Regeringen får låta postbefordringsföretag lämna ut körkort. Lag (2004:1087).

[K10]2 §  Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort, skall läkaren anmäla det till länsstyrelsen. Innan anmälan görs skall läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även den som har körkortstillstånd och traktorkort.

[K10]3 §  I ärenden enligt denna lag får den enskilde föreläggas att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov eller att förnya körkortet.

[K10]4 §  Frågor som enligt denna lag skall prövas av en länsstyrelse handläggs av länsstyrelsen i det län där personen som frågan rör är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, av länsstyrelsen i det län där han eller hon vistas.

[S2]Saknar personen bestämd vistelseort i Sverige, handläggs frågan om giltighet av ett utländskt körkort eller om körkortsingripande av länsstyrelsen i det län där ett ingripande eller en straffbelagd förseelse har skett.

[S3]Övriga körkortsärenden avseende personer som saknar bestämd vistelseort i Sverige handläggs av den länsstyrelse som meddelat det senast gällande körkortstillståndet eller, om något körkortstillstånd inte meddelats, av den länsstyrelse som beslutat om det senaste gällande körkortet.

[S4]Länsstyrelsen enligt första, andra och tredje styckena får hänskjuta ärenden enligt denna lag till annan länsstyrelse om sökanden begär det och länsstyrelsen finner det lämpligt. Lag (2003:216).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Körkortslag (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 då körkortslagen (1977:477) upphör att gälla. Bestämmelsen i 5 kap. 12 § träder dock i kraft den dag regeringen bestämmer och upphör att gälla den 1 februari 2009. Lag (2003:216).
 2. Innehavare av körkort med behörighet C, CE, D eller DE som senast den 31 december 1998 fyller 45 år skall senast den 30 september 2003 ansöka om sådan förlängning av giltighet av behörighet som stadgas i 3 kap. 12 § om körkortet inte skall förnyas dessförinnan enligt 3 kap. 14 § första meningen. Vid ansökan eller förnyelsen skall körkortshavaren visa att de medicinska kraven för behörigheten är uppfyllda.
 3. Den som vid ikraftträdandet innehar körkort med behörighet C, CE, D, DE eller TAXI behöver inte förnya körkortet enligt 3 kap. 14 § andra meningen av den anledningen att giltighetstid för körkortsbehörighet C, CE, D eller DE skall antecknas på körkortet eller för att behörigheten TAXI slopats.
 4. Godkännande som handledare som meddelats före ikraftträdandet gäller som godkännande enligt den nya lagen. Bestämmelserna om övningskörning i körkortsförordningen (1977:722) gäller för den som vid ikraftträdandet har uppnått en ålder av 17 år och 6 månader och har körkortstillstånd.
 5. Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut om förnyelse av körkort som meddelats före ikraftträdandet.
 6. Undantag som beviljats enligt den gamla lagen gäller i enlighet med sitt innehåll. Ansökan om undantag som getts in före ikraftträdandet prövas enligt den gamla lagen.
 7. Körkortsbehörighet A LÄTT MOTORCYKEL och B som förvärvats före den 1 juli 1996 ger alltjämt rätt att köra fordon enligt de definitioner som fanns före ikraftträdandet av lagen (1996:320) om ändring i körkortslagen (1977:477).
 8. Ärende som anhängiggjorts hos en länsstyrelse före ikraftträdandet skall avgöras av denna länsstyrelse.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:260, Prop. 1997/98:124, Bet. 1997/98:TU11
CELEX-nr
397L0026
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1999:878) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. De äldre bestämmelserna om moped klass I skall dock tillämpas till och med den 31 mars 2000.
 2. Körkort eller traktorkort som utfärdats före ikraftträdandet ger fortsatt rätt att köra terrängskoter. Detta gäller även när ett sådant körkort förnyas eller ett nytt körkort utfärdas på grund av ändrad behörighet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:17, Prop. 1998/99:123, Bet. 1999/2000:TU2
Omfattning
ändr. 2 kap 3, 4 §§, 9 kap 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:571) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §; ny 1 kap 2, 3 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:216) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.
 2. För återkallelse som prövats slutligt före den 1 oktober 1998 gäller 5 kap. 14 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:161, Prop. 2002/03:55, Bet. 2002/03:TU4
Omfattning
ändr. 2 kap 7, 11 §§, 3 kap 1, 4, 6, 7, 10, 15 §§, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 14, 15 §§, 7 kap 2, 3 §§, 8 kap 2 §, 10 kap 4 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap 2 a, 7 a §§
Ikraftträder
2003-10-01

Lag (2004:524) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Bestämmelsen i 5 kap. 3 § 1 gäller även den som har brutit mot 30 § första, andra eller tredje stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) i dess lydelse före den 1 juli 2004.
 3. Bestämmelsen i 5 kap. 9 § andra stycket gäller även den som har brutit mot 30 § första stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) i dess lydelse före den 1 juli 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:258, Prop. 2003/04:123, Bet. 2003/04:TU14
Omfattning
ändr. 5 kap 3, 9 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1087) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 4 kap.9-11 §§, 8 kap. 2 § första stycket andra meningen samt 10 kap. 1 § första stycket 4 skall tillämpas från och med den 1 oktober 2005. Bestämmelsen i 4 kap. 7 § första stycket 4 skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:63, Prop. 2003/04:160, Bet. 2004/05:TU2
Omfattning
ändr. 4 kap 5 §, 6 kap 1 §, 8 kap 2 §, 10 kap 1 §; nya 4 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 kap 1, 5 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2008:327) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:188, Prop. 2007/08:53, Bet. 2007/08:JuU26
Omfattning
ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:550) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Prop. 2007/08:128, Bet. 2007/08:TU14
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §, rubr. till 4 kap; nya 3 kap 4 a, 4 b §§, 4 kap 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap 12 §
Ikraftträder
2008-10-01

Lag (2008:1369) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 4 kap 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 7 kap 3 §, 8 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:189) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:179, Prop. 2008/09:60, Bet. 2008/09:TU8
Omfattning
upph. 9 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 11, 14 §§, 3 kap. 1, 4, 5, 17, 18 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 3, 4 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2, 3 §§, 9 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 2 kap. 1 §; nya 2 kap. 5 a §, 3 kap. 19, 20, 21 §§, 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 3 kap. 19 §
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2009:1352) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009:10, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
upph. 7 kap. 3 §, 10 kap. 4 §; ändr. 4 kap. 8 §, 5 kap. 15 §, 7 kap. 2, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1353) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:485) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:298, Prop. 2009/10:209, Bet. 2009/10:TU23
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:799) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Prop. 2009/10:198, Bet. 2009/10:TU22
Omfattning
ändr. 4 kap. 2, 7, 9 §§, 10 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1562) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:83, Prop. 2010/11:26, Bet. 2010/11:TU7
Omfattning
upph. 5 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 13, 20 §§, 4 kap. 6, 7, 8 §§, 5 kap. 1, 2, 5, 6, 14 §§, 7 kap. 2, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap. 13 §; nya 5 kap. 15 a, 15 b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 7 kap. 8 a §, rubr. närmast före 5 kap. 16, 26 §§
Ikraftträder
2011-10-01

Lag (2010:1970) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 7 kap. 7 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:804) om ändring i lagen (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:272, Prop. 2010/11:80, Bet. 2010/11:NU25
Omfattning
ändr. 5 kap. 26 §
CELEX-nr
32008R0765

Lag (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:80, Prop. 2011/12:25, Bet. 2011/12:TU4
Omfattning
upph. 2 kap. 7, 14 §§, 3 kap. 8 §, 4 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap. 12 §; nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 7 b §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 5, 6, nya 7 b, 8 §§, 3 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6, 7 a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 5 kap. 2 a, 3, 9, 27 §§, 6 kap. 1, 7 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1, 2 §§, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 5 §; nya 2 kap. 7 a §, 3 kap. 1 a, 14 a §§, 4 kap. 2 a §, 5 kap. 25 a, 28 §§, 6 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 §
CELEX-nr
32009L0113
Ikraftträder
2012-02-01

Lag (2012:217) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2012:228) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 § i 2011:1580

Lag (2012:874) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:54, Prop. 2012/13:23, Bet. 2012/13:TU4
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 3 kap. 7 a §; ändr. 2 kap. 11 §, 5 kap. 14, 26 §§, 6 kap. 8 §; nya 3 kap. 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 5 kap. 25 a §
Ikraftträder
2013-01-19

Lag (2012:876) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:54, Prop. 2012/13:23, Bet. 2012/13:TU4
Omfattning
upph. 6 kap. 7 b §; ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 4 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1 §, p 3, 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya p 6, 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2011:1580

Lag (2014:148) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:182, Prop. 2013/14:64, Bet. 2013/14:TU12
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:729) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §, 3 kap. 15 §, 4 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 8, 25 a §§, 7 kap. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1412) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:23, Prop. 2013/14:232, Bet. 2014/15:JuU3
Omfattning
ändr. 5 kap. 25 a §
Ikraftträder
2015-01-02

Lag (2015:791) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:44, Prop. 2015/16:31, Bet. 2015/16:TU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2017:272) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:205, Prop. 2016/17:83, Bet. 2016/17:TU11
Omfattning
nuvarande 10 kap. 2, 3 §§ betecknas 10 kap. 5, 6 §§; ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 4 b, 14 a §§, 5 kap. 19, 23 §§, 10 kap. 1 §; nya 10 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2017-05-01

Lag (2018:86) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:152, Prop. 2017/18:63, Bet. 2017/18:TU7
Omfattning
upph. 3 kap. 14 c §; ändr. 3 kap. 14 b §, 5 kap. 15 b, 19, 20 §§
Ikraftträder
2018-03-01

Lag (2019:40) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2019-04-01