Inaktuell version

Revisorslag (2001:883)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2001-11-29
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2003:738
Upphäver
Lag (1995:528) om revisorer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om

 1. Revisorsnämnden (3 §),
 2. godkännande och auktorisation av revisorer (4-7 §§),
 3. revisionsföretag (8-12 §§),
 4. registrering av revisionsbolag (13-16 §§),
 5. huvudansvarig i revisionsverksamhet (17 §),
 6. giltighetstid för godkännande, auktorisation och registrering (18 §),
 7. revisorns skyldigheter (19-27 §§),
 8. uppgiftsskyldighet m.m. (28-31 §§),
 9. disciplinära åtgärder m.m. (32-35 §§), samt
 10. överklagande, straffansvar m.m. (36-41 §§).

Prop. 2015/16:162: Paragrafen återger revisorslagens huvudsakliga innehåll.

I det nya andra stycket anges upplysningsvis att det i EU:s revisorsförordning finns bestämmelser som ska tillämpas i fråga om revision av företag av allmänt intresse. Eftersom det är en upplysningsbestämmelse är den utformad på så sätt att den avser EU-bestämmelserna i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen, s.k. dynamisk hänvisning.

Revisorsförordningen ...

Prop. 2012/13:61: Paragrafen, som rymmer en innehållsförteckning för lagen, justeras huvudsakligen till följd av att bestämmelserna om godkända revisorer förs över till 6 §.

Prop. 2008/09:135: Paragrafen återger revisorslagens huvudsakliga innehåll. Ändringarna är föranledda av de nya 16 b, 27 a, 27 b och 31 a §§.

Vad som tidigare under punkten 9 betecknades ”uppgiftsskyldighet” omfattas av det nya begreppet ”uppgiftslämnande”, som är vidare till sin innebörd.

Prop. 2000/01:146: 9. disciplinära åtgärder m.m. (32–35 §§), samt 10. överklagande, straffansvar m.m. (36–41 §§).

(Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen motsvarar 1 § i 1995 års lag. Texten har genomgått vissa ändringar i syfte att den bättre skall återge revisorslagens huvudsakliga innehåll.

2 §  I denna lag avses med

 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor,
 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4 §,
 3. auktoriserad revisor: en revisor som har auktoriserats enligt 5 §,
 4. revisionsföretag: en enskild näringsidkare som utövar revisionsverksamhet eller ett enkelt bolag, handelsbolag eller aktiebolag som en revisor utövar sådan verksamhet i,
 5. registrerat revisionsbolag: ett revisionsföretag som har registrerats enligt 13 eller 14 §,
 6. revisionsgrupp: en grupp av företag i vilken minst ett revisionsföretag ingår och som på grund av ägarförhållanden, avtal eller administrativt samarbete eller av annan anledning får anses ingå i samma affärsmässiga gemenskap,
 7. revisionsverksamhet:
  1. verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt
  2. rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a.

Prop. 2015/16:162: Paragrafen innehåller definitioner. Flertalet av dessa är oförändrade.

I punkten 4 definieras revisionsföretag. Ett företag som av en behörig myndighet i en annan stat inom EES än Sverige har godkänts att utföra lagstadgad revision omfattas av begreppet, utan att det som enligt hittillsvarande lydelse krävs att en revisor (jfr punkten 1) utövar revisionsverksamhet i företaget. Se vidare författningskommentaren till 16 a §.

Definitionen av registrerat ...

Prop. 2012/13:61: Paragrafen innehåller definitioner av olika begrepp och en förkortning som används i lagen.

De krav som ställs på en auktoriserad revisor anges numera i 4 §. Innehållet i punkten 2, som av redaktionella skäl byter plats med hittillsvarande punkten 2, anpassas till detta.

Ändringen i punkten 3 innebär i sak att det inte längre är möjligt att bli godkänd revisor. Till och med utgången av år 2002 kunde en revisor godkännas utan att avlägga revisorsexamen. ...

Prop. 2008/09:135: Paragrafen innehåller definitioner. Flertalet av dessa har inte ändrats i förhållande till hittillsvarande bestämmelser.

I punkten 4 definieras begreppet revisionsföretag. Övervägandena finns i avsnitt 7.1. Definitionen är en följd av att revisionsverksamhet enligt 8 § under vissa förutsättningar kan bedrivas i en utländsk företagsform. Under b) har kravet för revisionsverksamhet i ett ...

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller definitioner av vissa begrepp i lagen. Övervägandena finns i avsnitt 15.6.

Prop. 2000/01:146: (Jfr 2 § i utredningens förslag.)

Paragrafen, som delvis motsvarar 2 § i 1995 års lag, innehåller ett antal definitioner. Vid utformningen av paragrafen har Lagrådets synpunkter beaktats.

Punkterna 1–3 har inte genomgått någon förändring i förhållande till 1995 års lag.

Revisorsnämnden

3 §  Revisorsnämnden skall

 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,
 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer och registrerade revisionsbolag,
 3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer och registrerade revisionsbolag, samt
 4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

[S2]Närmare bestämmelser om Revisorsnämnden meddelas av regeringen.

Prop. 2015/16:162: Paragrafen innehåller bestämmelser om Revisorsnämndens uppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.

Prop. 2012/13:61: I paragrafen anges Revisorsnämndens uppgifter.

Ändringen i första stycket 1 är redaktionell och en följd av att bestämmelserna om auktorisation av revisorer förs över till 4 §.

Upplysningsbestämmelsen i andra stycket ändras redaktionellt.

Prop. 2008/09:135: I paragrafen räknas Revisorsnämndens uppgifter upp. Övervägandena finns i avsnitt 16.2.

Innebörden av ändringarna i första stycket 2 och 3 är att även revisorer från tredjeland (jfr 2 § 6) omfattas av Revisorsnämndens tillsyn samt möjligheter till disciplinära och andra åtgärder. Ytterligare bestämmelser om tillsynen av revisorer från tredjeland finns i bl.a. 28 §. Bestämmelser om disciplinära ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 3 § i utredningens förslag.)

Paragrafen, som har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, redovisar de åligganden som Revisorsnämnden har. Uppräkningen är fullständig.

Första stycket 1 överensstämmer med hittills gällande rätt.

I punkten 2 regleras Revisorsnämndens tillsynsansvar. Den frågan har behandlats i avsnitt 7. Revisorsnämndens ...

Godkännande och auktorisation av revisorer

4 §  En godkänd revisor skall

 1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,
 2. vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,
 3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat,
 4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet,
 5. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och
 6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från kraven i första stycket 1 och 2.Lag (2001:884).

Prop. 2015/16:162: Paragrafen innehåller de grundläggande krav som ställs på en auktoriserad revisor. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Ändringen i första stycket punkten 2 innebär att Schweiz inte längre jämställs med stater inom EES.

Prop. 2012/13:61: Paragrafen, som förs över från 5 §, innehåller de grundläggande krav som ställs på en auktoriserad revisor. Kraven avser såväl tiden för ansökan om auktorisation som tiden därefter. Övervägandena finns i avsnitt 5.

De krav som ställs enligt punkterna 1–4 och 6 i första stycket är oförändrade. I punkten 5 ersätts det tidigare kravet på högre revisorsexamen med ett krav på revisorsexamen. Eftersom ...

Prop. 2008/09:135: Paragrafen innehåller de grundläggande krav som ställs på en godkänd revisor. I första stycket 2 har Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bytts ut mot förkortningen EES (jfr 2 § 9). Paragrafen har vidare justerats språkligt.

Prop. 2000/01:146: (Jfr 4 § i utredningens förslag.)

Första stycket motsvarar 4 § i 1995 års lag. På Lagrådets inrådan har bestämmelsen utformats så att det numera framgår att de angivna kraven skall vara uppfyllda inte bara vid tiden för godkännandet utan även fortsättningsvis. Dessutom har tillagts ett krav på att revisorn har den utbildning och erfarenhet som erfordras för revisionsverksamhet. Vid avfattningen av punkten 3 har hänsyn tagits till av riksdagen nyligen beslutade lagändringar ...

5 §  En auktoriserad revisor skall uppfylla de krav som anges i 4 § första stycket1-4 och 6 samt hos Revisorsnämnden ha avlagt högre revisorsexamen.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från kraven i 4 § första stycket 1 och 2.

Prop. 2015/16:162: Paragrafen anger när kravet på revisorsexamen ska anses uppfyllt av den som inte har avlagt revisorsexamen hos Revisorsnämnden. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Ändringarna i punkterna 1 a och 1 b innebär att Schweiz inte längre jämställs med stater inom EES.

Prop. 2012/13:61: Paragrafen, som förs över från 6 §, innehåller bestämmelser som gör det möjligt för en revisor från ett annat land att bli kvalificerad som auktoriserad revisor i Sverige.

Ändringen i paragrafen är en följd av att det inte längre är möjligt att bli godkänd revisor; det är endast möjligt att bli auktoriserad revisor.

Prop. 2000/01:146: (Jfr 5 § i utredningens förslag.)

Första stycket motsvarar 5 § i 1995 års lag. Den har ändrats på samma sätt som 4 § (se vidare kommentaren till den paragrafen).

I andra stycket, som inte har någon tidigare motsvarighet, ges en möjlighet att göra undantag från kraven på yrkesverksamhet och bosättning (jfr kommentaren till 4 § andra stycket).

6 §  Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § första stycket 5 skall anses uppfyllt också av den som

 1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i någon stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, och
 2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov. Lag (2001:884).

Prop. 2012/13:61: Paragrafen, som förs över från 4 §, innehåller de grundläggande krav som ställs på en revisor som är godkänd enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen (jfr 2 § 3). Kraven avser, eftersom det inte längre är möjligt att bli godkänd revisor, endast tiden efter godkännandet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

De krav som genom hänvisningen till 4 § ställs enligt första stycket är oförändrade. ...

Prop. 2008/09:135: Paragrafen innehåller bestämmelser som gör det möjligt för en revisor från ett annat land att bli kvalificerad som godkänd revisor i Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 16.1.

I punkten 1 har Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bytts ut mot förkortningen EES (jfr 2 § 9). Punkten innehåller två alternativa förutsättningar, varav den första – 1 a – motsvarar innehållet i tidigare första ...

Prop. 2000/01:146: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen överensstämmer med 6 § i 1995 års lag.

7 §  Det krav på högre revisorsexamen som ställs upp i 5 § skall anses uppfyllt också av den som

 1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att utan behörighetsbegränsning få utföra lagstadgad revision i någon stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, och
 2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov. Lag (2001:884).

Prop. 2008/09:135: Paragrafen innehåller bestämmelser som gör det möjligt för en revisor från ett annat land att bli kvalificerad som auktoriserad revisor även i Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 16.1.

Ändringarna av paragrafen motsvarar ändringarna av 6 §, varför det hänvisas till författningskommentaren till den paragrafen.

Prop. 2000/01:146: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen överensstämmer med 7 § i 1995 års lag.

Revisionsföretag

Tillåtna verksamhetsformer

8 §  En revisor får utöva revisionsverksamhet endast som enskild näringsidkare, i enkelt bolag med annan revisor eller i handelsbolag eller aktiebolag.

[S2]Revisorsnämnden får tillåta att en revisor som är verksam i Sverige utövar revisionsverksamhet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz trots att villkoret i första stycket inte är uppfyllt. Lag (2001:884).

Prop. 2008/09:135: Paragrafen behandlar de verksamhetsformer som är tillåtna för revisorer. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.

I första stycket anges de former som en i Sverige godkänd eller auktoriserad revisor får utöva revisionsverksamhet i. Revisionsföretag definieras i 2 § 4. Genom att även företag som av en behörig myndighet i en annan stat inom EES än Sverige har godkänts att utföra lagstadgad revision ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 8 a och 16 §§ i utredningens förslag.)

Paragrafen motsvarar delvis 16 § första stycket i 1995 års lag. I första stycket ges en uttömmande uppräkning av de företagsformer i vilka revisionsverksamhet (jfr 2 § 4) får bedrivas. I lagtexten klargörs bl.a. att en revisor får bedriva revisionsverksamhet också i enkelt bolag. I så fall måste emellertid också de övriga bolagsmännen vara revisorer.

Andra stycket motsvarar 16 § andra stycket i 1995 ...

Verksamhet som enskild näringsidkare eller i enkelt bolag

9 §  En revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare eller i enkelt bolag skall hålla annan verksamhet som inte har ett naturligt samband med revisionsverksamhet tydligt avskild från denna.

[S2]Endast en revisor får vara prokurist i revisionsverksamheten.

Prop. 2000/01:146: (Jfr 8 b § i utredningens förslag.)

Paragrafen saknar tidigare motsvarighet.

Första stycket innehåller en bestämmelse om att revisionsverksamhet skall hållas tydligt avskild från annan verksamhet som revisorn bedriver och som saknar naturligt samband med revisionsverksamheten. Skälen till bestämmelsen har behandlats i avsnitt 11.3.

Bestämmelsen är tillämplig ...

Verksamhet i handelsbolag eller aktiebolag

10 §  Om revisionsverksamheten utövas i ett handelsbolag eller ett aktiebolag, får ingen annan verksamhet utövas i bolaget än sådan som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet. Bolaget får inte heller inneha andelar i andra företag än revisionsföretag och sådana företag som avses i 11 § andra stycket.

Prop. 2012/13:61: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilken verksamhet som får bedrivas i ett revisionsföretag som är handelsbolag eller aktiebolag. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Ett revisionsföretag som är handelsbolag eller aktiebolag får enligt första meningen, som är oförändrad, enbart bedriva revisionsverksamhet och sådan verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamheten.

Av ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 8 c § första stycket i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen om vilken verksamhet som får bedrivas i ett revisionsföretag som är handelsbolag eller aktiebolag. Bestämmelsen, som är ny och har behandlats i avsnitt 11.3, avser såväl registrerade som icke registrerade revisionsbolag. Gränsdragningen – mellan å ena sidan revisionsverksamhet och annan verksamhet ...

11 §  En revisor får utöva revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller i ett aktiebolag endast om följande tre villkor är uppfyllda:

 1. Bolaget är inte i konkurs eller likvidation.
 2. Bolaget ägs av revisorer.
 3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och prokurister är revisorer.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket 2 skall med en revisors direkta ägande jämställas indirekt ägande genom ett eller flera handelsbolag eller aktiebolag som uppfyller följande tre villkor (ägarbolag):

 1. Bolaget ägs av revisorer eller av andra ägarbolag.
 2. Bolaget utövar inte någon annan verksamhet än
  1. revisionsverksamhet,
  2. verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet eller
  3. ägande av revisionsföretag eller annat ägarbolag.
 3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och prokurister är revisorer.

[S3]Trots vad som sägs i första och andra styckena får revisionsverksamhet också bedrivas enligt de villkor för registrerade revisionsbolag som föreskrivs i 13 och 14 §§.

[S4]Vad som sägs i första stycket 3 och andra stycket 3 avser inte styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som är utsedda enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Prop. 2012/13:166: Paragrafen innehåller grundläggande villkor för att en revisor ska få utöva revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller aktiebolag. Ändringen i tredje stycket är en konsekvens av att 16 § upphävs. Innebörden av den ändringen är att Revisorsnämnden inte längre kan bevilja undantag från lagens krav på att en verkställande direktör i ett aktiebolag som bedriver revisionsverksamhet ska vara revisor.

Fysiska personer och företag från andra stater inom EES 16 a § Vid ...

Prop. 2008/09:135: Paragrafen innehåller grundläggande villkor för att en revisor ska få utöva revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller aktiebolag. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Ett av villkoren är att ett sådant bolag ägs av revisorer eller andra registrerade revisionsbolag (se första stycket 2). Det senare är en nyhet. Av 16 a § framgår att det även kan vara fråga om utländska revisorer eller ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 8 c § andra och tredje styckena i utredningens förslag.)

Paragrafen behandlar bl.a. ägandet av aktiebolag och handelsbolag där revisionsverksamhet utövas. Den överensstämmer delvis med de föreskrifter som Revisorsnämnden tidigare har meddelat på detta område.

Enligt första stycket får revisionsverksamhet inte bedrivas i ...

Revisors anställning

12 §  En revisor får vara anställd endast hos ett revisionsföretag eller ett sådant bolag som avses i 11 § andra stycket.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från föreskriften i första stycket.

Prop. 2000/01:146: (Jfr 17 § i utredningens förslag.)

Paragrafen motsvarar 17 § i 1995 års lag. Den har dock kompletterats så att det framgår att en revisor får vara anställd även i ett ”ägarbolag”. Övriga ändringar är av redaktionellt slag.

Registrering av revisionsbolag

Handelsbolag

13 §  Ett handelsbolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i 10 och 11 §§.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden beträffande viss bolagsman, firmatecknare eller prokurist bevilja undantag från villkoren i 11 §. En majoritet av bolagsmännen skall dock alltid utgöras av revisorer. Om det finns endast två bolagsmän, måste minst en av dem vara revisor.

Prop. 2008/09:135: Paragrafen innehåller villkoren för registrering av handelsbolag som revisionsbolag. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Paragrafens andra stycke innehåller bestämmelser om under vilka förutsättningar som ett handelsbolag får registreras som revisionsbolag, om inte villkoren i 11 § är uppfyllda. En nyhet är att ett handelsbolag kan registreras som revisionsbolag även om en eller flera bolagsmän ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 9 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om villkoren för att ett handelsbolag som bedriver revisionsverksamhet skall få registreras.

Första stycket motsvarar i sak 9 och 10 §§ i 1995 års lag. I 10 § i 1995 års lag är villkoren för registrering delvis knutna till innehållet i bolagsavtalet. Denna anknytning till bolagsavtalet återfinns inte i den nya lagtexten, eftersom den inte har ansetts fylla någon praktisk funktion. Avgörande ...

Aktiebolag

14 §  Ett aktiebolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i 10 och 11 §§.

[S2]Om följande fyra förutsättningar är uppfyllda, får ett aktiebolag registreras som revisionsbolag, trots att villkoren i 11 § första stycket 2 och 3 inte är uppfyllda:

 1. Minst tre fjärdedelar av aktierna med minst tre fjärdedelar av röstetalet ägs av revisorer.
 2. Övriga aktier i bolaget ägs av personer som är yrkesverksamma i bolaget eller i ett företag som på grund av ägarförhållanden ingår i samma revisionsgrupp som bolaget.
 3. Minst tre fjärdedelar av styrelseledamöterna och minst tre fjärdedelar av styrelsesuppleanterna samt den verkställande direktören är revisorer.
 4. I bolagsordningen föreskrivs att styrelsen är beslutför endast om mer än hälften av de närvarande ledamöterna är revisorer.

Prop. 2012/13:61: Paragrafen innehåller de villkor som ställs för att ett aktiebolag som utövar revisionsverksamhet ska få registreras som revisionsbolag. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Ändringen i första punkten i andra stycket innebär en sänkning av kravet på hur stor del av röstetalet i bolaget som ska innehas av revisorer eller registrerade revisionsbolag; aktier med mer än hälften av röstetalet ...

Prop. 2008/09:135: I paragrafen uppställs villkor för att ett aktiebolag som utövar revisionsverksamhet ska få registreras som revisionsbolag. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Andra stycket innehåller bestämmelser om under vilka förutsättningar som aktiebolaget får registreras som revisionsbolag, om inte villkoren i 11 § första stycket om att ett revisionsbolag ska ägas av revisorer m.m. är uppfyllda.

En ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 10 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka villkor som gäller för att ett aktiebolag som driver revisionsverksamhet skall få registreras.

Första stycket motsvarar i sak den bestämmelse som hittills har funnits i 9 § i 1995 års lag.

Andra stycket motsvarar väsentligen de bestämmelser som hittills har funnits i 11 § i 1995 års lag. I den paragrafen har funnits bestämmelser om att bolagsordningen ...

15 §  Vid tillämpningen av 14 § andra stycket 1 skall med revisors direkta ägande jämställas indirekt ägande genom ett eller flera ägarbolag enligt 11 § andra stycket. Om ägarbolaget är ett aktiebolag, behöver dock endast tre fjärdedelar av aktierna med minst tre fjärdedelar av röstetalet ägas av revisorer eller av andra ägarbolag och endast tre fjärdedelar av styrelseledamöterna och tre fjärdedelar av styrelsesuppleanterna och den verkställande direktören vara revisorer.

[S2]Vid tillämpningen av 14 § andra stycket 2 skall med direkt ägande jämställas indirekt ägande genom ett eller flera bolag som inte utövar någon annan verksamhet än revisionsverksamhet, verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet, ägande av revisionsföretag eller ägande av bolag av samma slag.

[S3]Trots bestämmelserna i första och andra styckena får ett aktiebolag registreras som revisionsbolag endast om revisorernas direkta eller indirekta ägande i bolaget motsvarar minst tre fjärdedelar av aktierna i bolaget.

Prop. 2012/13:61: Paragrafen kompletterar bestämmelserna i 14 § andra stycket om under vilka förutsättningar som ett aktiebolag får registreras som revisionsbolag. Övervägandena finns i avsnitt 8.

I första stycket slås fast i vilken utsträckning de krav som ställs upp i 14 § andra stycket 1 vad gäller bolagets ägarkrets kan tillgodoses genom indirekt ägande, dvs. genom att de revisorer som avses i den nämnda bestämmelsen ...

Prop. 2008/09:135: Paragrafen kompletterar bestämmelserna i 14 § om under vilka förutsättningar som ett aktiebolag får registreras som revisionsbolag. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

De bestämmelser som har funnits i det hittillsvarande andra stycket har upphävts. Det andra stycket motsvarar det hittillsvarande tredje stycket. Bestämmelsen, som syftar till att förhindra s.k. utspädning, är i huvudsak oförändrad. ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 10 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller anvisningar om hur 14 § skall tillämpas. I första och andra styckena, som saknar tidigare motsvarighet, fastslås i vilken utsträckning de krav som uppställs i 14 § andra stycket 1 och 2 vad gäller bolagets ägarkrets kan tillgodoses genom indirekt ägande, dvs. genom att de i andra stycket angivna personerna skjuter in ett eller flera bolag mellan sig och revisionsbolaget....

16 §  Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från villkoren i 14 § andra stycket om vem som får äga aktier i bolaget och om styrelsens sammansättning. En majoritet av styrelseledamöterna och en majoritet av styrelsesuppleanterna skall dock alltid utgöras av revisorer och mer än hälften av aktierna och röstetalet skall alltid tillkomma revisorer eller ägarbolag enligt 11 § andra stycket.

Prop. 2012/13:61: Paragrafen reglerar Revisorsnämndens möjlighet att bevilja undantag från villkoret i 14 § andra stycket 2 om att det registrerade revisionsbolagets verkställande direktör ska vara revisor. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Den hittillsvarande dispensmöjligheten såvitt avser vilken andel av röstetalet i revisionsbolaget som ska innehas av revisorer m.fl. och om styrelsens sammansättning i ett sådant bolag ...

Prop. 2008/09:135: Paragrafen reglerar Revisorsnämndens möjlighet att bevilja undantag från villkoren i 14 § andra stycket om vilken andel av röstetalet i det registrerade revisionsbolaget som ska innehas av revisorer m.fl. och om styrelsens sammansättning i ett sådant bolag.

Liksom hittills krävs särskilda skäl för sådan dispens. En förutsättning för att dispens ska få meddelas är att en majoritet av styrelseledamöterna och en majoritet av styrelsesuppleanterna utgörs av revisorer och att mer ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 11 § i utredningens förslag.)

Paragrafen motsvarar 11 § tredje stycket i 1995 års lag. Möjligheten för Revisorsnämnden att bevilja undantag avseende verkställande direktör i revisionsbolag har emellertid tagits bort såsom onödig. Vidare har bestämmelsen anpassats till bestämmelserna i 11 § andra stycket om indirekt ägande genom s.k. ägarbolag.

Huvudansvarig i revisionsverksamhet

17 §  Ett handelsbolag eller aktiebolag i vilket revisionsverksamhet utövas skall för varje uppdrag som det åtar sig och som utgör revisionsverksamhet utse en av de i bolaget yrkesverksamma revisorerna att vara huvudansvarig. Den huvudansvarige skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen, om det behövs för att uppfylla föreskrifter i lag eller annan författning. Bolaget skall utan dröjsmål underrätta uppdragsgivaren om vem som är huvudansvarig.

[S2]Den huvudansvarige skall underteckna revisionsberättelser och andra utlåtanden. Om en berättelse eller ett utlåtande undertecknas av flera revisorer, skall det anges vem som är huvudansvarig.

Prop. 2015/16:162: Paragrafen innehåller bestämmelser om den huvudansvariga revisorn. Ändringarna genomför delvis artikel 3a i revisorsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Det nya tredje stycket anger att även ett utländskt företag som har registrerats som ett revisionsbolag enligt 16 a § omfattas av kravet på att utse en huvudansvarig revisor för varje revisionsuppdrag som företaget åtar sig. Ett sådant ...

Prop. 2012/13:61: Paragrafen innehåller bestämmelser om huvudansvarig revisor, som ska utses i vissa fall.

Hänvisningen i andra meningen i första stycket till godkänd revisor med avlagd revisorsexamen tas bort. En sådan revisor ska anses vara auktoriserad revisor (se punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna). Paragrafen justeras även språkligt.

Prop. 2000/01:146: (Jfr 8 c § första stycket andra meningen och 12 § i utredningens förslag.)

Paragrafen motsvarar 12 § i 1995 års lag. I första stycket har lagtexten ändrats så att paragrafen inte längre är tillämplig enbart på ”revisionsbolag” – varmed hittills har avsetts endast registrerade revisionsbolag – utan på alla handelsbolag och aktiebolag som revisionsverksamhet utövas i. Skälen till att bestämmelserna om huvudansvarig har utvidgats till att gälla även icke-registrerade revisionsbolag ...

Giltighetstid för godkännande, auktorisation och registrering

18 §  Godkännande, auktorisation och registrering gäller i fem år. Har en ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation eller registrering gjorts före giltighetstidens utgång fortsätter godkännandet, auktorisationen eller registreringen att gälla till dess att beslut i saken har vunnit laga kraft.

[S2]Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får bestämma att ett beslut om avslag på en ansökan som avses i första stycket skall gälla omedelbart.

Prop. 2012/13:61: Paragrafen innehåller bestämmelser om giltighetstiden för auktorisation, godkännande och registrering. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Ändringen i första stycket är redaktionell och en följd av att bestämmelserna om auktorisation av revisorer förs över till 4 §. En ansökan enligt paragrafen av en revisor som enligt lagens övergångsbestämmelser ska anses vara auktoriserad bör behandlas som en ansökan ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 13 § i utredningens förslag.)

Paragrafens första stycke, som behandlar giltighetstiden av ett godkännande, en auktorisation eller en registrering, har formulerats i enlighet med Lagrådets förslag. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 13 § första stycket i 1995 års lag. I den nya lydelsen av andra meningen klargörs vad som gäller för det fall att en ansökan om fortsatt godkännande m.m., som har gjorts före femårsperiodens utgång, inte hinner behandlas förrän femårsperioden ...

Revisorns skyldigheter

God revisorssed

19 §  En revisor skall iaktta god revisorssed.

[S2]Om arbete som hänför sig till ett uppdrag i revisionsverksamheten utförs av ett biträde till revisorn, är revisorn skyldig att se till att även biträdet iakttar god revisorssed.

Prop. 2000/01:146: (Jfr 14 § i utredningens förslag.)

Första stycket, som motsvarar en bestämmelse som hittills har funnits i 14 § i 1995 års lag, innehåller ett krav på iakttagande av god revisorssed.

Detta överensstämmer med hittills gällande rätt. Begreppet ”god revisorssed” har behandlats i anslutning till 3 §.

En motsvarighet till bestämmelsen i andra stycket har hittills funnits i 14 § tredje stycket i 1995 års lag. Enligt den tidigare gällande ...

Revisorns opartiskhet och självständighet

20 §  En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs.

Prop. 2000/01:146: (Jfr 14 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller de grundläggande kraven på revisorers faktiska oberoende. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I första meningen, som motsvarar bestämmelser som hittills har funnits i 14 § i 1995 års lag, föreskrivs att en revisor skall iaktta opartiskhet, självständighet och objektivitet. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 10.1. ...

21 §  En revisor skall för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Revisorn skall avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag,

 1. om han eller hon eller någon annan i den revisionsgrupp där han eller hon är verksam
  1. har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet,
  2. vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget,
  3. uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet,
  4. har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes ledning,
  5. utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller
 2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.

[S2]Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet.

Prop. 2015/16:162: Paragrafen är ny. Den innehåller bestämmelser om när en revisor är skyldig att avböja eller avsäga sig ett revisionsuppdrag på grund av ekonomiska kopplingar till revisionsklienten. Den innehåller också bestämmelser om att vissa personer inte får delta i revisionsuppdraget. Paragrafen genomför artikel 22.2 och 22.4 i revisorsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

Till skillnad från den s.k. ...

Prop. 2008/09:135: Paragrafen ställer upp bestämmelser till tryggande av revisorns opartiskhet och självständighet (”analysmodellen”, jfr prop. 2000/01:146 s. 100 f.). Övervägandena finns i avsnitt 9.2.

Första stycket 1 har ändrats så att begreppet revisionsgrupp har bytts ut mot nätverk. När det gäller innebörden av detta byte av ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 14 a och 14 b §§ i utredningens förslag.)

Paragrafen är ny och i väsentliga delar avfattad i enlighet med Lagrådets förslag. Den uppställer bestämmelser till tryggande av revisorns ”synbara” (se avsnitt 10.1) oberoende.

Enligt första stycket ...

22 §  Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om huruvida en viss särskild omständighet är sådan som avses i 21 § första stycket och, om så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda fallet eller vidtagna åtgärder medför att revisorn ändå inte behöver avböja eller avsäga sig uppdraget.

[S2]När ett förhandsbesked har vunnit laga kraft, är det bindande för nämnden i förhållande till revisorn. Förhandsbeskedet upphör att gälla vid förändrade förutsättningar eller vid författningsändringar som påverkar den fråga som beskedet avser.

Prop. 2015/16:162: I paragrafen behandlas möjligheten att få förhandsbesked från Revisorsnämnden. Ändringarna innebär att nämnden ska meddela förhandsbesked om fler frågor än hittills. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

I första stycket punkten 1 anges att Revisorsnämnden ska meddela förhandsbesked om huruvida förhållandena är sådana att en revisor är skyldig att avböja eller avsäga sig ett uppdrag enligt 21 § ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 14 d § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om förhandsbesked. I 25 § andra stycket (15 § andra stycket i 1995 års lag) finns bestämmelser som ger en

revisor möjlighet att få förhandsbesked om han eller hon kan utöva viss sidoverksamhet. Genom förevarande paragraf, som saknar tidigare motsvarighet, ges ...

23 §  Bestämmelserna i 20-22 §§ gäller i tillämpliga delar även ett registrerat revisionsbolag.

Prop. 2015/16:162: Dokumentation 24 § Revisorer och registrerade revisionsbolag ska dokumentera sina uppdrag i revisionsverksamheten. Dokumentationen ska innehålla sådan information som är väsentlig för att revisorns arbete och hans eller hennes opartiskhet och självständighet ska kunna bedömas i efterhand.

Prop. 2008/09:135: Enligt paragrafen gäller vissa av lagens bestämmelser också registrerade revisionsbolag (jfr 2 § 5). Övervägandena finns i avsnitt 9.5.

Ändringarna innebär att registrerade revisionsbolag omfattas även av de nya bestämmelserna i 22 a § om upprättande av en rapport. En förutsättning för detta är att bolaget har revisionsuppdrag av sådant slag som avses i 22 a §. Uppgifterna i rapporten ska då avse bolagets ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 14 c § i utredningens förslag.)

Paragrafen, som på förslag från Lagrådet har placerats efter bestämmelsen om förhandsbesked i föregående paragraf, motsvarar 14 § fjärde stycket i 1995 års lag.

Dokumentation

24 §  Revisorer och registrerade revisionsbolag skall dokumentera sina uppdrag i revisionsverksamheten. Dokumentationen skall innehålla sådan information som är väsentlig för att revisorns arbete samt hans eller hennes opartiskhet och självständighet skall kunna bedömas i efterhand.

[S2]Dokumentationen skall ha färdigställts när revisionsberättelsen eller annat utlåtande avges.

Prop. 2000/01:146: (Jfr 14 f § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om dokumentationsskyldighet för revisorer och revisionsbolag. Frågan har behandlats i avsnitt 10.4.

Bestämmelser om revisorers dokumentationsskyldighet har hittills funnits i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1997:1). Med hänsyn till den stora betydelse som dokumentationsskyldigheten har för tillsynen har grundbestämmelserna ...

Förtroenderubbande sidoverksamhet

25 §  En revisor får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om

 1. utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller
 2. utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision.

[S2]Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket. För ett sådant förhandsbesked gäller bestämmelserna i 22 § andra stycket.

Prop. 2000/01:146: (Jfr 15 § i utredningens förslag.)

Paragrafen motsvarar i huvudsak 15 § i 1995 års lag.

Första stycket innehåller bestämmelser som begränsar revisorns möjligheter att utöva sidoverksamhet, dvs. annan verksamhet än revisionsverksamhet och sådan verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet. Frågan har behandlats i avsnitt 9.2. Vilken verksamhet som kan anses ...

Tystnadsplikt

26 §  En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn skall se till att biträde till honom eller henne iakttar dessa föreskrifter.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Prop. 2008/09:135: Paragrafen reglerar hur revisorn får använda de uppgifter som han eller hon har fått tillgång till i sin verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 13.

I andra stycket har det införts en hänvisning till två nya paragrafer som behandlar bl.a. Revisorsnämndens möjlighet att lämna ut uppgifter till behöriga myndigheter inom EES (27 b §) och utanför EES (27 c §). Se vidare författningskommentarerna ...

Prop. 2000/01:146: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen överensstämmer med 18 § i 1995 års lag.

Försäkring m.m.

27 §  Revisorer och registrerade revisionsbolag skall teckna försäkring eller hos Revisorsnämnden ställa säkerhet för den ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja undantag från kravet på försäkring eller säkerhet.

Prop. 2012/13:61: Paragrafen innehåller bestämmelser om kravet på revisorer och registrerade revisionsbolag att teckna ansvarsförsäkring. Övervägandena finns i avsnitt 13.

Möjligheten att ställa säkerhet hos Revisorsnämnden för framtida ersättningsskyldighet tas bort. Revisorer och revisionsbolag måste följaktligen teckna ansvarsförsäkring, om inte Revisorsnämnden beviljar undantag från detta krav. Paragrafen justeras ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 19 § i utredningens förslag.)

Paragrafen, som motsvarar 19 § i 1995 års lag, innehåller bestämmelser om försäkringsplikt m.m. Den frågan har behandlats i avsnitt 8. Såsom där har framgått medför den nya definitionen av revisionsverksamhet (jfr 2 § 7) att skyldigheten att teckna försäkring respektive ställa säkerhet begränsas i förhållande till tidigare.

I första stycket ...

Uppgiftsskyldighet m.m.

28 §  Revisorer och registrerade revisionsbolag är skyldiga att låta Revisorsnämnden vid sin tillsyn granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten och att lämna nämnden de uppgifter som behövs för tillsynen.

Prop. 2008/09:135: Paragrafen innehåller bestämmelser om att revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland är skyldiga att låta Revisorsnämnden vid sin tillsyn granska handlingar m.m. Övervägandena finns i avsnitt 13 och 16.3. ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 20 § i utredningens förslag.)

Paragrafen motsvarar 20 § i 1995 års lag. Ordet ”revisionsbolag” har ersatts med ”registrerade revisionsbolag”.

29 §  Ett företag som har en särskilt stark affärsmässig anknytning till ett revisionsföretag skall, efter föreläggande från Revisorsnämnden, lämna nämnden upplysningar om rådgivning eller annat biträde åt dem som gett revisionsföretaget eller en i revisionsföretaget verksam revisor i uppdrag att utföra revisionsverksamhet.

[S2]Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.

Prop. 2000/01:146: (Jfr 20 a § i utredningens förslag.)

Paragrafen, som saknar tidigare motsvarighet, innehåller bestämmelser om upplysningsskyldighet. Frågan har behandlats i avsnitt 8.2.

Lagtexten har delvis utformats i enlighet med vad Lagrådet har förordat. Det ...

30 §  Ingår ett revisionsföretag i en revisionsgrupp, skall företaget underrätta Revisorsnämnden om vilka övriga företag som ingår i gruppen. Om gruppens sammansättning ändras, skall företaget anmäla ändringen till nämnden.

[S2]Underrättelser enligt första stycket skall lämnas utan dröjsmål.

Prop. 2015/16:162: Paragrafen innehåller bestämmelser om ett revisionsföretags skyldighet att i förekommande fall underrätta Revisorsnämnden om sitt nätverks sammansättning.

Innebörden av ändringen i tredje stycket är att undantaget från underrättelseskyldigheten inte gäller för de utländska revisionsföretag som väljer att låta sig registreras som revisionsbolag. Ett utländskt revisionsföretag som har registrerats enligt 16 a § är alltså, enligt huvudregeln i första stycket, skyldigt att ...

Prop. 2008/09:135: Paragrafen innehåller bestämmelser om revisionsföretags underrättelseskyldighet till Revisorsnämnden rörande sitt nätverks sammansättning.

Första stycket har ändrats så att begreppet revisionsgrupp har bytts ut mot nätverk. När det gäller innebörden av detta byte av begrepp, se författningskommentaren till 2 § 7.

Undantaget i tredje stycket är nytt och har tillkommit till följd av att definitionen av revisionsföretag har utvidgats i 2 § 4 c. ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 20 b § i utredningens förslag.)

Paragrafen, som saknar tidigare motsvarighet, innehåller en bestämmelse om underrättelseskyldighet för revisionsföretag.

Bestämmelsens syfte är att underlätta Revisorsnämndens tillsynsarbete, särskilt vad gäller efterlevnaden av de regler som avser att säkerställa revisorns opartiskhet och självständighet. Begreppet revisionsgrupp definieras i 2 § 6. Om revisionsföretaget inte står under tillsyn åvilar skyldigheten i praktiken ...

31 §  Om Skatteverket i fråga om en revisor eller ett registrerat revisionsbolag uppmärksammar någon omständighet, som kan vara av betydelse för Revisorsnämndens verksamhet, skall verket underrätta nämnden. Detta gäller dock inte omständigheter som verket har fått kännedom om i verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. Lag (2003:738).

Prop. 2016/17:89: Hänvisningen till lagen om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar har justerats med anledning av att den lagen får ett nytt namn.

Övervägandena finns i avsnitt 10.

Prop. 2000/01:146: (Jfr 21 § i utredningens förslag.)

Paragrafen motsvarar 21 § i 1995 års lag. Enligt lagrådsremissens förslag skulle skattemyndigheten underrätta Revisorsnämnden om den uppmärksammade någon anmärkningsvärd omständighet i fråga om en revisors eller ett registrerat revisionsbolags verksamhet. Såsom Lagrådet har uttalat bör emellertid underrättelseskyldigheten avse endast sådana omständigheter som kan vara av betydelse för Revisorsnämndens uppgifter. Lagtexten har därför utformats ...

Disciplinära åtgärder m.m.

32 §  Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller på annat sätt förfar oredligt eller om en revisor inte betalar sådan avgift som avses i 39 §, skall godkännandet eller auktorisationen upphävas. Om det finns förmildrande omständigheter, får i stället varning meddelas.

[S2]Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller som ställföreträdare för revisionsföretag, får varning meddelas. Om det är tillräckligt, får Revisorsnämnden i stället meddela en erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får godkännandet eller auktorisationen upphävas.

[S3]Om det uppkommer en fråga om upphävande, varning eller erinran, skall revisorn genom skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om vad som anförs i ärendet.

[S4]En revisor som tilldelas varning får, om det finns särskilda skäl, även åläggas att betala en straffavgift till staten med lägst ettusen och högst tjugofemtusen kronor.

[S5]Varning eller erinran får inte meddelas om det som läggs revisorn till last har inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet.

Prop. 2015/16:162: Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om vilka disciplinära åtgärder som står till Revisorsnämndens förfogande. I det nya femte stycket tas det in en upplysning om att det i 32 d och 32 e §§ finns ytterligare bestämmelser som har betydelse för valet av disciplinär åtgärd. Ändringen genomför delvis artikel 30b i revisorsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 11.4.

...

Prop. 2012/13:61: Paragrafen innehåller bestämmelser om disciplinära åtgärder.

Ändringarna i paragrafen är redaktionella och en följd av att bestämmelserna om auktorisation av revisorer förs över till 4 §. Paragrafen justeras även språkligt.

Prop. 2008/09:135: Paragrafen innehåller bestämmelser om disciplinära åtgärder. Övervägandena finns i avsnitt 12.

Paragrafens tidigare fjärde stycke har tagits bort. Innebörden av detta är att Revisorsnämnden inte längre kan förordna om straffavgift.

Övriga ändringar i paragrafen är språkliga.

Prop. 2000/01:146: (Jfr 22 § i utredningens förslag.)

Paragrafen, som motsvarar 22 § i 1995 års lag, innehåller föreskrifter om disciplinåtgärder.

Frågor om disciplinåtgärder och handläggning av disciplinärenden har behandlats i avsnitt 7.3.

Paragrafens ...

33 §  Om en godkänd revisor inte längre uppfyller kraven i 4 § eller en auktoriserad revisor inte längre uppfyller kraven i 5 §, skall godkännandet eller auktorisationen upphävas.

[S2]Om det för en revisor inträder någon omständighet som innebär hinder för godkännande eller auktorisation, skall revisorn genast anmäla detta till Revisorsnämnden.

Prop. 2012/13:61: Paragrafen innehåller bestämmelser om bl.a. att en revisors auktorisation eller godkännande ska upphävas, om revisorn inte längre uppfyller kraven i 4 respektive 6 §.

Ändringarna i paragrafen är redaktionella och en följd av att bestämmelserna om auktorisation av revisorer förs över till 4 §.

Prop. 2000/01:146: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen, som har formulerats i enlighet med Lagrådets förslag, motsvarar 23 § i 1995 års lag.

34 §  Föreskrifterna i 32 § gäller även för registrerade revisionsbolag. Vad som sägs där om upphävande av godkännande eller auktorisation skall i stället avse upphävande av registrering.

[S2]Om ett registrerat revisionsbolag inte längre uppfyller de för bolaget gällande kraven i 10, 11, 13 och 14 §§, skall registreringen upphävas.

[S3]Om det för ett registrerat revisionsbolag inträder någon omständighet som innebär hinder för registrering, skall bolaget genast anmäla detta till Revisorsnämnden.

Prop. 2015/16:162: Paragrafen innehåller bestämmelser om tillämpningen av Revisorsnämndens disciplinära åtgärder i fråga om registrerade revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland. Övervägandena finns i avsnitt 11.

Ändringarna i första stycket innebär att bestämmelserna om sanktionsavgifter och tidsbegränsade förbud även gäller beträffande registrerade revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland (32 ...

Prop. 2012/13:61: Paragrafen innehåller bestämmelser om tillämpningen av Revisorsnämndens disciplinära åtgärder såvitt avser registrerade revisionsbolag och revisorer från tredje land.

Ändringen i första stycket är redaktionell och en följd av att bestämmelserna om auktorisation av revisorer förs över till 4 §. Paragrafen justeras även språkligt.

Prop. 2008/09:135: Paragrafen innehåller bestämmelser om tillämpningen av Revisorsnämndens disciplinära åtgärder såvitt avser registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland. Övervägandena finns i avsnitt 16.2.

Genom ändringen i första stycket görs reglerna om disciplinära åtgärder i 32 § tillämpliga även på revisorer från tredjeland (se 16 b §). Därigenom ges Revisorsnämnden möjlighet att använda disciplinåtgärderna ...

Prop. 2000/01:146: (Jfr 24 § i utredningens förslag.)

I första stycket, som motsvarar 24 § första stycket i 1995 års lag, har ordet ”revisionsbolag” ersatts med ”registrerat revisionsbolag”. Någon ändring i sak är inte avsedd. Därutöver har, på Lagrådets inrådan, de bestämmelser som hittills har funnits i 24 § andra stycket i 1995 års lag fått en något annorlunda utformning (se andra och tredje styckena).

35 §  Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får vid sin prövning av frågor om åtgärder enligt 32-34 §§ bestämma att ett beslut att upphäva godkännande, auktorisation eller registrering skall gälla omedelbart.

[S2]Nämndens beslut om straffavgift verkställs, sedan det har vunnit laga kraft, som domstols dom.

Prop. 2015/16:162: I paragrafen finns bestämmelser som ger Revisorsnämnden eller en domstol möjlighet att förelägga en revisor att vidta rättelse samt att bestämma att ett beslut om upphävande av auktorisation, godkännande eller registrering ska gälla omedelbart. Paragrafen ändras så att nämnden även kan

bestämma att ett beslut om tidsbegränsat förbud enligt 32 a § ska ...

Prop. 2012/13:61: Paragrafen innehåller möjligheten för Revisorsnämnden att förelägga revisorer m.fl. att vidta rättelse samt möjligheten att förordna att vissa beslut ska gälla omedelbart.

Ändringarna i paragrafen är redaktionella och en följd av att bestämmelserna om auktorisation av revisorer förs över till 4 §.

Prop. 2008/09:135: Paragrafen innehåller möjligheten för Revisorsnämnden att förelägga revisorer m.fl. att vidta rättelse samt möjligheten att förordna att vissa beslut ska gälla omedelbart. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

I paragrafens första stycke, som är nytt, har införts en möjlighet för Revisorsnämnden att i stället för att besluta om upphävande av godkännande, auktorisation eller registrering ge en revisor ...

Prop. 2000/01:146: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen motsvarar 25 § i 1995 års lag.

Övriga bestämmelser

Överklagande m.m.

36 §  Revisorsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Beslut som rör examination enligt 4 § första stycket 5 eller 5 § eller särskild lämplighetsprövning enligt 6 eller 7 § får dock inte överklagas.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av Revisorsinspektionens beslut.

Prop. 2012/13:61: Paragrafen anger vilka av Revisorsnämndens beslut som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

I andra stycket utgår hänvisningen till hittillsvarande 5 § eftersom det inte längre är möjligt att avlägga revisorsexamen för att bli godkänd revisor. Även hänvisningen till 7 § utgår eftersom den paragrafen upphävs. Paragrafen justeras även språkligt.

Prop. 2000/01:146: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen motsvarar 26 § i 1995 års lag. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

37 §  Har Revisorsnämnden i ett ärende om ansökan om godkännande, auktorisation eller registrering inte meddelat beslut inom fyra månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om nämnden inte meddelat beslut inom en månad efter det att en sådan förklaring avgetts, skall det anses som om ansökan har avslagits.

Prop. 2012/13:45: Om Revisorsnämnden i ett ärende om ansökan om godkännande, auktorisation eller registrering inte meddelar beslut inom fyra månader från det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om ...

Prop. 2000/01:146: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen överensstämmer med 27 § i 1995 års lag.

Straffansvar

38 §  Den som obehörigen utger sig för att vara godkänd eller auktoriserad revisor döms till böter.

Prop. 2012/13:61: Enligt paragrafen är det straffbart att obehörigen utge sig för att vara auktoriserad eller godkänd revisor.

Ändringen i paragrafen är redaktionell och en följd av att bestämmelserna om auktorisation av revisorer förs över till 4 §.

Prop. 2000/01:146: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen överensstämmer med 28 § i 1995 års lag.

Avgifter

39 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

Prop. 2000/01:146: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen överensstämmer med 29 § i 1995 års lag.

Register

40 §  Revisorsnämnden skall föra ett register över revisorer och registrerade revisionsbolag. Närmare föreskrifter om registret meddelas av regeringen.

Prop. 2008/09:135: Paragrafen innehåller bestämmelser om Revisorsnämndens register över revisorer m.fl. Övervägandena finns i avsnitt 8.

I paragrafen har lagts till att registret även ska innehålla uppgifter om revisorer från tredjeland (jfr 16 b §). Den hittillsvarande upplysningen om att regeringen har en föreskriftsrätt rörande registret har tagits bort. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har alltjämt ...

Prop. 2000/01:146: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I paragrafen, som motsvarar 30 § i 1995 års lag, har ordet ”revisionsbolag” ersatts med ”registrerade revisionsbolag”. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Bemyndiganden

41 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering samt om villkor för verksamheten. Föreskrifterna får innehålla undantag från bestämmelserna i 24 §.

Prop. 2012/13:61: Paragrafen ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer en viss föreskriftsrätt.

Ändringen i paragrafen är redaktionell och en följd av att bestämmelserna om auktorisation av revisorer förs över till 4 §.

Prop. 2000/01:146: (Jfr 30 a § i utredningens förslag.)

Paragrafen motsvarar i huvudsak 13 § andra stycket i 1995 års lag. I andra meningen har tillagts en bestämmelse som ger regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, möjlighet att föreskriva om undantag från bestämmelserna om dokumentation i 24 §. Motiven till den bestämmelsen har behandlats i ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Revisorslag (2001:883)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer skall upphöra att gälla.
 2. Under år 2002 skall verksamhet som utövas vid ikraftträdandet inte beaktas vid tillämpningen av bestämmelserna i
  1. 9 § om att visst slag av verksamhet måste hållas tydligt avskild,
  2. 10 § om att visst slag av verksamhet inte får utövas i revisionsbolag, samt
  3. 11 § andra stycket och 15 § första och andra styckena om att där avsedda bolag får utöva enbart visst slag av verksamhet.
 3. En fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn.
 4. En revisor som är godkänd eller auktoriserad enligt äldre bestämmelser skall anses som godkänd respektive auktoriserad enligt denna lag.
 5. Ett revisionsbolag som är registrerat enligt 9 § lagen (1995:528) om revisorer skall anses som registrerat enligt denna lag.
 6. Ett revisionsbolag som är godkänt eller auktoriserat enligt äldre bestämmelser skall anses som registrerat till den tidpunkt som Revisorsnämnden har bestämt.
 7. Den som den 1 juli 1995 genomgick revisorsutbildning, som inte uppfyller de villkor för godkännande av revisor som föreskrivs i 4 §, får t.o.m. utgången av år 2002 godkännas enligt de bestämmelser som gällde vid utgången av juni 1995 under förutsättning att han eller hon har genomgått en kompletterande teoretisk utbildning i enlighet med vad regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver.
 8. Den som den 1 juli 1995 genomgick revisorsutbildning, som inte uppfyller de villkor för auktorisation av revisor som föreskrivs i 5 §, får t.o.m. utgången av år 2002 auktoriseras enligt de bestämmelser som gällde vid utgången av juni 1995.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:47, Prop. 2000/01:146, Bet. 2001/02:LU3
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:884) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:47, Prop. 2000/01:146, Bet. 2001/02:LU3
Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2002-06-01

Ändring, SFS 2002:144

Omfattning
ikrafttr. av 2001:884

Lag (2003:738) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2009:503) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:564) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:265, Prop. 2008/09:135, Bet. 2008/09:CU28
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 40 §§, rubr. närmast före 28 §, rubr. närmast före 28 § sätts närmast före 27 b §; nya 16 a, 16 b, 22 a, 27 a, 27 b, 27 c, 28 a, 31 a §§, rubr. närmast före 16 a, 16 b, 27 a §§
CELEX-nr
32006L0043
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:689) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. 27 c §
CELEX-nr
32008L0030
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:217) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:190, Prop. 2012/13:61, Bet. 2012/13:CU15
Omfattning
upph. 7 §; nuvarande 4, 5, 6 §§ betecknas 6, 4, 5 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 §§, rubr. närmast före 4, 18, 27 §§; ny rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:222) om ändring i lagen (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:19, Prop. 2012/13:61, Bet. 2012/13:CU15
Omfattning
ändr. 37 § i 2013:102

Lag (2013:735) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:1, Prop. 2012/13:166, Bet. 2012/13:CU22
Omfattning
upph. 16 §; ändr. 11, 16 a §§
Ikraftträder
2013-11-01

Lag (2016:430) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:236, Prop. 2015/16:162, Bet. 2015/16:CU21
Omfattning
upph. 22 a §; nuvarande 16 a, 21 §§ betecknas 16, 21 a §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, den nya 21 a, 22, 23, 24, 27, 27 a, 27 b, 27 c, 30, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före den tidigare 16 a § sätts närmast före den nya 16 §; nya 6 a, 21, 21, b, 22 a, 22 b, 25 a, 26 a, 28 b, 28 c och 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i §§, rubr. närmast före 16 a, 25 a, 26 a, 32, 32 a, 32 d, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i, 33, 34, 35 §§
Ikraftträder
2016-06-17

Lag (2016:1339) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 18, 22, 22 a, 25, 27, 27 b, 27 c, 28, 28 a, 28 b, 28 c, 29, 30, 31, 31 a, 32, 32 a, 32 d, 32 e, 32 g, 32 h, 33, 34, 35, 36, 37, 40 §§, rubr. närmast före 3 §, p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:455) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:270, Prop. 2016/17:89, Bet. 2016/17:SkU29
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:643) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
ändr. 28 c, 32 b, 32 d, 32 h, 36 §§; nya 3 a, 32 j, 32 k, 32 l §§, rubr. närmast före 32 j §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:283) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:232, Prop. 2017/18:111, Bet. 2017/18:CU19
Omfattning
ändr. 26 a, 27 c §§
Ikraftträder
2018-05-25