Prop. 2011/12:143

Auktionering av utsläppsrätter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 april 2012

Fredrik Reinfeldt

Lena Ek

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar som kompletterar Europeiska kommissionens förordning om auktionering av utsläppsrätter.

Av förordningen följer att EU-kommissionen och de medlemsstater som valt att inte inrätta en nationell plattform ska ha en gemensam auktionsplattform för auktionering av utsläppsrätter i form av antingen 2dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt. Ett 5-dagars futurekontrakt är ett finansiellt instrument, medan handel med 2-dagars spotkontrakt är att betrakta som handel med varor.

Auktioner av 2-dagars spotkontrakt och 5-dagars futurekontrakt får endast genomföras på en auktionsplattform som har godkänts som en reglerad marknad i enlighet med EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument. Auktionerna måste också omfattas av särskilda bestämmelser om marknadsmissbruk.

Det förhållandet att 2-dagars spotkontrakt inte är finansiella instrument innebär att handel med sådana kontrakt faller utanför regleringen i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument och EU:s direktiv om marknadsmissbruk. Förslagen syftar till att även handel med utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt ska omfattas av dessa bestämmelser i den utsträckning som anges i EU-förordningen.

Det föreslås att ändringarna träder i kraft den 1 juli 2012.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrör-

else,

2. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,

3. lag om ändring i lagen (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,

4. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

5. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

2. Lagtext

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §1

Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,

2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

5. tillhandahålla betalningsmedel,

6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

7. medverka vid värdepappersemissioner,

8. lämna ekonomisk rådgivning,

9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet, 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), samt

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173),

15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar, samt

16. tillhandahålla investeringstjänster och driva investeringsverksamhet som avser sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument och som auktioneras i

1 Senaste lydelse 2011:768.

enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

2

.

_________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

dels att 1 kap. 1 §, 7 kap. 1 § och 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tretton nya paragrafer, 7 kap. 6–11 §§, 8 kap. 1 a–1 f §§ och 9 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §1

Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt att släppa ut växthusgaser (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd och andra krav för att få släppa ut växthusgaser samt om tilldelning, registrering och redovisning av utsläppsrätter.

Lagen innehåller även bestämmelser om handel med andra tillgodohavanden för utsläpp av växthusgaser.

Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt att släppa ut växthusgaser (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd och andra krav för att få släppa ut växthusgaser, om tilldelning, registrering och redovisning av utsläppsrätter samt om handel med andra tillgodohavanden för utsläpp av växthusgaser.

Lagen kompletterar EU-förordningar om handel med utsläppsrätter.

7 kap.

1 §

Tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen utövas av den tillsynsmyndighet som regeringen bestämmer.

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna lag och EU-förordningar om handel med utsläppsrätter följs samt tillsyn över att föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och EU-förordningarna följs.

1 Senaste lydelse 2009:1324.

6 §

För övervakningen av att denna lag och EU-förordningar om handel med utsläppsrätter följs får en tillsynsmyndighet begära att

1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar som har betydelse för tillsynen inställer sig till förhör på tid och plats som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

7 § En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

8 § En tillsynsmyndighet ska anmäla en överträdelse av denna lag eller en EU-förordning om handel med utsläppsrätter till polis- eller åklagarmyndighet, om det finns misstanke om brott.

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om att avgift för tillsyn enligt denna lag ska tas ut av den som är föremål för tillsyn, samt föreskrifter om sådana avgifter.

10 § Den som har rapporterat enligt artikel 42.5 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system

för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

2

får inte röja för den som rapporteringen avser eller någon utomstående att rapportering har skett.

11 §

Den som har rapporterat enligt artikel 42.5 i förordning (EU) nr 1031/2010 får inte hållas ansvarig för att ha brutit mot någon tystnadsplikt, om den som rapporterat hade anledning att räkna med att rapportering borde ske.

8 kap.

1 a §

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt bryter mot något av förbuden mot insiderhandel och annan användning av insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till dess omfattning och övriga omständigheter är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

1 b §

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt av oaktsamhet bryter mot något av förbuden mot insiderhandel och annan användning av insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar.

2 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

1 c § Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt bryter mot förbudet mot röjande av insiderinformation i artikel 39 a och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, döms inte till ansvar.

1 d §

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt bryter mot förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan i artikel 41 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan eller övriga omständigheter är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

1 e § Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt av oaktsamhet bryter mot förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan i artikel 41 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar.

1 f § Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låter bli att fullgöra en rapporteringsskyldighet enligt artikel 42.5 i förordning (EU) nr 1031/2010 eller bryter mot meddelandeförbudet i 7 kap. 10 § döms till böter.

9 kap.

1 §3

Följande beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen:

Följande beslut får överklagas till mark- och miljödomstol:

1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,

2. beslut om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt 2 kap. 14 §,

3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,

4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,

5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

6. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,

7. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,

8. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §, 9. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,

9. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §, om beslutet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

10. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,

10. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §, om föreläggandet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

11. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

12. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och 13. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

1 a §

En tillsynsmyndighets beslut som avser tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

_________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

3 Senaste lydelse 2010:941.

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:1103) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2011:1103 Föreslagen lydelse

9 kap.

1 §

Följande beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen:

Följande beslut får överklagas till mark- och miljödomstol:

1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,

2. beslut om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt 2 kap. 14 §,

3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,

4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,

5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

6. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,

7. beslut om att vägra öppna ett persondepåkonto enligt artikel 13.4 i registerförordningen eller ett depåkonto för handelsplattform enligt artikel 14.4 i registerförordningen,

8. beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 20.4 i registerförordningen,

9. beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om behörigt ombud enligt artikel 21.1 i registerförordningen,

10. beslut enligt artikel 27.1 eller 27.3 i registerförordningen om att stänga av tillträdesrätten till ett konto enligt artikel 27.5 i samma förordning,

11. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §, 12. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §, 13. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,

13. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §, om beslutet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

14. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,

14. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §, om föreläggandet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

15. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

16. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och 17. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

dels att 2 kap. 3 § och 13 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 14 kap. 3 a § och 26 kap. 5 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

3 §

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva annan verksamhet än att tillhandahålla de sidotjänster som anges i 2 §.

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva valutahandel.

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen

1. driva valutahandel, och

2. tillhandahålla investeringstjänster, driva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster som avser sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument och som auktioneras i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

1

.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att utöva försäkringsförmedling under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

1 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

13 kap.

12 §

En börs får, utöver den verksamhet som tillståndet omfattar, på rimliga affärsmässiga villkor ge värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag tillträde till de funktioner inom den reglerade marknaden som används för att offentliggöra information enligt 9–11 §§. En börs får även driva annan verksamhet som har nära samband med den verksamhet som tillståndet omfattar.

En börs får också efter tillstånd av Finansinspektionen driva en handelsplattform. För den verksamheten gäller bestämmelserna i 7 § första stycket och 11 kap.

En börs får också efter tillstånd av Finansinspektionen

1. driva en handelsplattform, och

2. driva en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad marknad i enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010.

För verksamhet enligt andra stycket 1 ska 7 § första stycket och 11 kap. gälla.

För verksamhet enligt andra stycket 2 ska bestämmelserna i denna lag om reglerade marknader gälla och det som i de bestämmelserna anges om finansiella instrument tillämpas även på sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ge tillstånd till en börs att driva även annan verksamhet.

14 kap.

3 a §

Särskilda bestämmelser om deltagare i handeln på en reglerad marknad när det är fråga om auktionering av utsläppsrätter på en auktionsplattform finns i artiklarna 15–21 i förordning (EU) nr 1031/2010.

26 kap.

5 § Den som är missnöjd med ett beslut av en börs att avslå en ansökan om tillstånd att lägga bud vid en auktionsplattform som avses i

13 kap. 12 § andra stycket 2, eller ett beslut om att dra in eller tillfälligt upphäva ett sådant tillstånd, får väcka talan mot börsen vid allmän domstol inom tre månader från dagen för beslutet. Om talan inte väckts inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 2 a och 3 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 a §

Bestämmelserna i 3 kap. 1 a, 4, 5 och 7 §§ samt 5 kap. 1 och 2 §§ ska tillämpas på drift av en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad marknad i enlighet med artikel 26.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

1

.

3 kap.

1 a §

Vid tillämpning av artikel 55.2 i förordning (EU) nr 1031/2010 är Rikspolisstyrelsen finansunderrättelseenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

1 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

3. Ärendet och dess beredning

Europeiska kommissionen har antagit en förordning som avser reglera hur auktionering av utsläppsrätter inom det EU-gemensamma utsläppshandelssystemet ska gå till. Förordningens fullständiga namn är kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 302, 18.11.2010, s. 1, Celex 32010R1031). Förordningen har ändrats genom kommissionens förordning (EU) nr 1210/2011 av den 23 november 2011 om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 bland annat i syfte att fastställa den volym utsläppsrätter för växthusgas som ska auktioneras ut före 2013 (EUT L 308, 24.11.2011, s. 2, Celex 32011R1210). Grundförordningen återges i bilaga 1 och ändringsförordningen återges i bilaga 2.

Miljödepartementet har tagit fram en promemoria om auktionering av utsläppsrätter med förslag till författningsändringar i syfte att komplettera EU-kommissionens förordning om auktionering av utsläppsrätter – bl.a. ändringar i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (Regeringskansliets dnr M2012/466/R). Förslagen återges i bilaga 3.

Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4. En sammanställning av remissvaren finns tillgänglig i Miljödepartementet (Regeringskansliets dnr M2012/466/R).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 22 mars 2012 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som återges i bilaga 5. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6. Lagrådet har anfört att en enklare lagteknisk lösning hade kunnat väljas. Denna synpunkt kommenteras i avsnitt 6.4.1. I övrigt har förslagen utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter. Några språkliga och redaktionella ändringar har också gjorts.

Hänvisningar till S3

  • Prop. 2011/12:143: Avsnitt 4

4. Handeln med utsläppsrätter

Som en viktig del i EU:s program mot klimatförändringar har EU etablerat ett system för handel med utsläppsrätter som ansluter till Kyotoprotokollet.

Handelsdirektivet

De grundläggande reglerna om handel med utsläppsrätter finns i det s.k. handelsdirektivet, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för

växthusgaser inom gemenskapen och ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32, Celex 32003L0087).

Direktivet har ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG av den 27 oktober 2004 om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, i överensstämmelse med Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer (EUT L 338, 13.11.2004, s. 18, Celex 32004L0101), Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008 om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 8, 13.1.2009, s. 3, Celex 32008L0101) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EUT L 140, 5.6.2009, s. 63, Celex 32009L0029).

Auktionering blir huvudregel för fördelning av utsläppsrätter

Av handelsdirektivet följer att auktionering av utsläppsrätter under den tredje handelsperioden, vilken sträcker sig över åren 2013–2020, går från att vara en marginell företeelse till att bli huvudregel för EU:s utsläppshandelssystem. I handelsdirektivets artikel 10.4 fastställs mål för auktioneringsprocessen, medan hur auktionering närmare ska genomföras regleras i en förordning som har beslutats med stöd av handelsdirektivet. Förordningen behandlas i avsnitt 3.

Fördelningen av utsläppsrätter

Från och med 2013 ersätts nationella fördelningsplaner av ett gemensamt tak för medlemsländernas utsläpp. Det preliminära taket för 2013 har satts till 2 039 152 882 utsläppsrätter och relaterar till det totala antalet utsläppsrätter som fördelats 2008–2012 och utsläpp från sektorer som tillkommer i handelssystemet från och med 2013. Taket kommer fram till 2020 årligen att sänkas med 1,74 procent av den genomsnittliga årliga kvantiteten utsläppsrätter som utfärdades av medlemsstaterna under åren 2008–2012. I absoluta tal innebär detta en minskning med 37 435 387 utsläppsrätter per år. De totala utsläppen av växthusgaser från den handlade sektorn kommer 2020 att ha minskat med 21 procent i förhållande till 2005-års nivå.

I handelsdirektivet regleras beräkningsgrunden för hur många utsläppsrätter som ska tilldelas varje medlemsstat. Ungefär hälften av utsläppsrätterna kommer att fördelas genom auktionering. Industrin och värmesektorn kommer kunna få en viss del av sina utsläppsrätter gratis. Elproduktion är inte berättigad gratis tilldelning. Principen för gratis tilldelning under handelsperioden 2013–2020 baseras på förhandsbestämda produktriktmärken. Produktriktmärkena har konstruerats efter de 10 procent mest koldioxideffektiva anläggningarna i varje sektor inom EU. Sektorer som är utsatta för s.k. ”koldioxidläckage”, dvs. där handelssystemet bedöms medföra risk för att verksamheter och utsläpp flyttas till länder med lägre krav, kan få tilldelning upp till 100 procent av aktuellt riktmärke. Sektorer som inte anses vara utsatta för koldioxidläckage får

80 procent av riktmärket 2013 med en efterföljande årlig nedskalning som resulterar i 30 procent av riktmärket 2020.

Auktionering av utsläppsrätter kommer att inledas redan under 2012. Huvudsyftet med dessa auktioner är att motverka en artificiell marknadspåverkan, något som i sin tur minskar risken för pristoppar under 2013. Genom tidiga auktioner ska en mjukare övergång mellan andra och tredje handelsperioden säkerställas. Som skäl för tidiga auktioner har även angetts behovet av att visa marknaden att EU klarar av att hålla auktioner och att auktionering av utsläppsrätter är ett fungerande marknadssystem. 120 miljoner utsläppsrätter kommer att auktioneras ut under 2012, varav 1 046 000 för svensk del.

I artikel 10.4 i handelsdirektivet finns rekommendationer om för vilka ändamål medlemsstaternas auktionsintäkter bör användas. Enligt direktivets rekommendationer bör åtminstone hälften av intäkterna vid auktioneringen användas för klimatåtgärder.

Hänvisningar till S4

5. Regler om auktionering

Enligt artikel 10.1 i handelsdirektivet ska medlemsstaterna auktionera ut alla utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i nyssnämnda direktiv och som inte delas ut gratis. Medlemsstaterna har ingen frihet att använda andra tilldelningsmetoder och kan inte heller undanhålla eller annullera utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i stället för att auktionera ut dem.

Auktioneringsförordningen

Med stöd av handelsdirektivet har Europeiska kommissionen antagit den s.k. auktioneringsförordningen, dvs. kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 302, 18.11.2010, s. 1, Celex 32010R1031).

Förordningen har ändrats genom kommissionens förordning (EU) nr 1210/2011 av den 23 november 2011 om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 bland annat i syfte att fastställa den volym utsläppsrätter för växthusgas som ska auktioneras ut före 2013 (EUT L 308, 24.11.2011, s. 2, Celex 32011R1210).

Auktionsförrättare

Enligt artiklarna 22 och 23 i auktioneringsförordningen ska varje medlemsstat förordna en auktionsförrättare med uppgift att auktionera ut den volym utsläppsrätter som tilldelats medlemsstaten, ta emot de auktionsintäkter som tillfaller medlemsstaten, för att därefter återföra intäkterna till medlemsstaten. Ingen medlemsstat får auktionera ut utsläppsrätter utan att förordna en auktionsförrättare.

2-dagars spotkontrakt och 5-dagars futurekontrakt

I artikel 4.2 i auktioneringsförordningen anges att varje medlemsstat ska auktionera ut utsläppsrätter i form av antingen 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt.

I förordningens artikel 3.4 definieras 5-dagars futurekontrakt som utsläppsrätter som auktioneras ut – för leverans vid en överenskommen tidpunkt senast den femte handelsdagen efter auktionsdagen – som finansiella instrument i enlighet med artikel 38.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringssskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 241, 2.9.2006, s. 1, Celex32006R1287).

I auktioneringsförordningens artikel 3.3 definieras 2-dagars spotkontrakt som utsläppsrätter som auktioneras ut – för leverans vid en överenskommen tidpunkt senast den andra handelsdagen efter auktionsdagen – i enlighet med artikel 38.2 a i förordning (EG) nr 1287/2006. Av sistnämnda artikel följer att ett kontrakt där det anges att leverans ska ske senast den andra handelsdagen utgör ett kontrakt om försäljning av råvara, tillgång eller rättighet. Till skillnad från 5-dagars futurekontrakt är således ett 2-dagars spotkontrakt inte att betrakta som ett finansiellt instrument.

Det förhållandet att 2-dagars spotkontrakt inte är finansiella instrument innebär att handel med sådana kontrakt faller utanför regleringen i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG om Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004L0039). I den mån en medlemsstat i sin marknadsmissbrukslagstiftning använder sig av den definition av finansiella instrument som anges ovan innebär det vidare att handel med sådana kontrakt även faller utanför EU:s direktiv om marknadsmissbruk, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (EGT L 96, 12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006).

Kommissionen har den 20 oktober 2011 lagt fram förslag till en omarbetning av EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument samt en förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (KOM(2011) 656 och KOM(2011)651). Förordningen är tänkt att ersätta EU:s direktiv om marknadsmissbruk. Förslaget till omarbetning av direktivet om marknader för finansiella instrument innebär att även 2dagars spotkontrakt avseende utsläppsrätter definieras som finansiella instrument. Förhandlingar om förslagen pågår för närvarande. Om förslagen antas av rådet och Europaparlamentet kommer således alla utsläppsrätter att betraktas som finansiella instrument när direktivet är genomfört och de kommer också omfattas av den nya förordningen om marknadsmissbruk.

Auktionsplattform och auktionsövervakare

Av auktioneringsförordningen följer att auktionering av utsläppsrätter ska ske via en auktionsplattform.

Auktioneringsförordningen lämnar utrymme för medlemsstaterna att i enlighet med artiklarna 30–33 välja att ordna en egen auktionsplattform eller att ordna en auktionsplattform genom en gemensam åtgärd mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Av artiklarna 25 och 26 i auktioneringsförordningen framgår att de medlemsstater som valt att inte ordna en nationell auktionsplattform ska ordna en gemensam auktionsplattform och en auktionsövervakare för auktionering av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt.

Plattform och övervakare upphandlas gemensamt av kommissionen och medlemsstaterna. Förfrågningsunderlag håller på att tas fram och väntas bli färdigställt under våren 2012. Avsikten är att auktionering av utsläppsrätter genom en gemensam plattform ska kunna genomföras från halvårsskiftet 2012.

Av EU:s medlemsstater har endast Tyskland, Polen och Förenade kungariket beslutat att ordna egna auktionsplattformar. Övriga stater, inklusive Sverige, har valt att delta i ordnandet av en gemensam plattform. Av artikel 26 i auktioneringsförordningen följer att en gemensam auktionsplattform ska ordnas i enlighet med ett gemensamt upphandlingsförfarande mellan kommissionen och de medlemsstater som deltar i den gemensamma åtgärden, vilket avslutas med att avtal sluts mellan den aktör som lämnat det vinnande anbudet, deltagande medlemsstater och kommissionen.

Auktionering ska omfattas av de nationella regler som genomför EU-direktivet om marknader för finansiella instrument

Enligt artikel 35 i auktioneringsförordningen får auktion av utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt endast genomföras på en auktionsplattform som – i den medlemsstat där auktionsplattformen är etablerad – har godkänts som en reglerad marknad enligt de nationella bestämmelser som genomför avdelning III i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument.

De nationella bestämmelser som behövs för att kunna godkänna en auktionsplattform är också nödvändiga för att göra det möjligt för en aktör att förordnas som gemensam plattform i det gemensamma upphandlingsförfarandet, se artiklarna 26 och 35.4 i auktioneringsförordningen.

Svenska regler som genomför EU-direktivet om marknader för finansiella instrument

EU-direktivet om marknader för finansiella instrument innehåller bestämmelser om tillstånd att driva en reglerad marknad. Bestämmelserna genomförs i Sverige med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

I 1 kap. 5 § 20 nyssnämnda lag definieras reglerad marknad som ett multilateralt system inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som sammanför eller möjliggör sammanförandet av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – regelmässigt, inom

systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut. Definitionen, som genomför artikel 4.1.14 i EU-direktivet om marknader för finansiella instrument, omfattar endast handel med finansiella instrument. Handel med 2-dagars spotkontrakt, som är att betrakta som handel med varor, innefattas inte. Till skillnad från EU-direktivet om marknadsmissbruk, se nedan under rubriken Marknadstillsyn och förhindrande av marknadsmissbruk, där det finns ett utrymme för medlemsstaterna att bestämma att även 2-dagars spotkontrakt ska anses utgöra finansiella instrument, finns det i definitionen av finansiella instrument i EU-direktivet om marknader för finansiella instrument inte något motsvarande utrymme (se artikel 4.1.17 i sistnämnda direktiv). En sådan utvidgning skulle därför endast gälla nationellt i den berörda medlemsstaten och inte när det är fråga om gränsöverskridande handel.

Det svenska regelverket uppfyller auktioneringsförordningens krav för att förordna en aktör etablerad i Sverige som auktionsplattform för handel med 5-dagars futurekontrakt. De svenska reglerna behöver däremot ändras för att möjliggöra ett motsvarande förordnande avseende handel med 2-dagars spotkontrakt.

Det svenska regelverket uppfyller auktioneringsförordningens krav för att förordna en aktör etablerad i Sverige som auktionsplattform för handel med 5-dagars futurekontrakt. De svenska reglerna behöver däremot ändras för att möjliggöra ett motsvarande förordnande avseende handel med 2-dagars spotkontrakt.

Behörighet att lägga bud i en auktion

Behörighet att hos auktionsplattformen ansöka om tillstånd att lägga bud direkt i en auktion av utsläppsrätter regleras i artiklarna 15–21 i auktioneringsförordningen.

Marknadstillsyn och förhindrande av marknadsmissbruk

Auktioneringsförordningens artiklar 36–43 innehåller bestämmelser till skydd mot marknadsmissbruk.

Av artikel 36 följer att auktionering av 2-dagars spotkontrakt eller 5dagars futurekontrakt som är finansiella instrument i den mening som avses i EU:s direktiv om marknadsmissbruk ska omfattas av de nationella bestämmelser om marknadstillsyn som genomför EU:s direktiv om marknadsmissbruk. Om 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt inte är finansiella instrument i den mening som avses i EU:s direktiv om marknadsmissbruk ska i stället artiklarna 37–43 tillämpas. Anledningen till att det i artikel 36 inte klart uttalas huruvida 2-dagars spotkontrakt och 5-dagars futurekontrakt är finansiella instrument eller inte är att EU:s direktiv om marknadsmissbruk antogs före EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument och innehåller en definition av finansiella instrument. Enligt definitionen är 5-dagars futurekontrakt finansiella instrument men definitionen öppnar för att även 2-dagars spotkontrakt klassificeras som finansiella instrument på nationell nivå. I den svenska lagstiftningen används den definition som följer av EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument, varför den svenska regleringen om marknadsmissbruk inte omfattar 2-dagars spotkontrakt.

Ordalydelsen av artiklarna 37–43 i auktioneringsförordningen ligger mycket nära artiklarna 1–6 i direktivet om marknadsmissbruk. Avsikten har varit att i möjligaste mån undvika materiella skillnader mellan reglerna om 2-dagars spotkontrakt och reglerna om 5-dagars futurekontrakt.

Av artikel 43.1 och 43.2 följer, genom hänvisning till artiklarna 11 och 12 i EU:s direktiv om marknadsmissbruk, att tillsynsmyndighet över tillämpningen av artiklarna 37–42 ska vara den myndighet som medlemsstaten har pekat ut som behörig myndighet enligt direktivet om marknadsmissbruk, samt att den myndigheten ska ha samma befogenheter när det gäller 2-dagars spotkontrakt som de befogenheter som föreskrivs i de nationella genomförandeåtgärderna för direktivet om marknadsmissbruk, dvs. när det gäller 5-dagars futurekontrakt. I Sverige är den myndigheten Finansinspektionen.

I artikel 43.3 i auktioneringsförordningen anges att de nationella bestämmelser som genomför artiklarna 14 och 15 i EU:s direktiv om marknadsmissbruk ska ha motsvarande tillämpning i fråga om de personer som är ansvariga för att artiklarna 37–42 inte följts. I Sverige har överträdelser av de bestämmelser som genomför direktivet och innehållsmässigt motsvarar artiklarna 38–41 och 42.5 i auktioneringsförordningen straffbelagts genom lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Enligt artikel 54 i auktioneringsförordningen ska en auktionsplattform övervaka förhållandet till budgivare som får lägga bud i auktionsplattformens auktioner. När den berörda auktionsplattformen granskar bud ska den särskilt uppmärksamma verksamheter som med hänsyn till deras natur anses kunna förväntas vara relaterade till penningtvätt, finansiering av terrorism eller brottsliga handlingar.

Av artiklarna 28 och 55 i auktioneringsförordningen följer en skyldighet för den medlemsstat inom vars territorium en auktionsplattform som förordnats enligt artikel 26.1 auktionerar ut utsläppsrätter att se till att de nationella genomförandeåtgärderna för artiklarna 21, 26–29, 32, 34.1, 35 och 39 i penningtvättsdirektivet, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060) tillämpas på auktionsplattformen.

Vidare ska – enligt artikel 55.1 i auktioneringsförordningen – den behöriga myndighet som avses i artikel 37.1 i penningtvättsdirektivet vara den myndighet som ska övervaka att artiklarna 54 och 55 i auktioneringsförordningen följs. I artikel 55.2 auktioneringsförordningen anges en skyldighet för auktionsplattformen, dess ledning och personal att fullt ut samarbeta med den finansunderrättelseenhet som avses i artikel 21 i penningtvättsdirektivet.

Penningtvättsdirektivet genomförs i svensk rätt med lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Finansinspektionen är den svenska tillsynsmyndighet som avses i artikel 37.1 i penningtvättsdirektivet, medan Rikspolisstyrelsen är

den finansunderrättelseenhet som avses i artikel 21 i penningtvättsdirektivet.

Penningtvättslagen omfattar i dag inte drift av auktionsplattform för auktionering av utsläppsrätter.

6. Lagändringar

De ändringar som nu föreslås syftar i huvudsak till att möjliggöra för en svensk aktör att förordnas som auktionsplattform avseende auktionering av utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt. För detta behövs nationella bestämmelser för att uppfylla auktioneringsförordningens krav på bl.a. utpekande av behörig nationell myndighet för tillståndsgivning, marknadstillsyn och förhindrande av penningtvätt.

Av artiklarna 22 och 23 i auktioneringsförordningen följer att ingen medlemsstat får auktionera ut utsläppsrätter utan att förordna en auktionsförrättare. Regeringen har för avsikt att genom förordning peka ut Riksgäldskontoret som svensk auktionsförrättare. Regeringen har vidare för avsikt att peka ut Finansinspektionen som tillsynsmyndighet över att artiklarna 37–42 i auktioneringsförordningen följs.

Lagrådet har anfört att det skulle kunna övervägas en lagteknisk lösning med innebörden att 2-dagars spotkontrakt i den svenska regleringen allmänt sett jämställs med finansiella instrument. Detta kommenteras i avsnitt 6.4.1. Lagrådet har inte motsatt sig den nu föreslagna lösningen.

Hänvisningar till S6

6.1. Behörighet att ansöka om tillstånd att lägga bud i auktion

Regeringens förslag: I lagen om värdepappersmarknaden införs en hänvisning till att det i auktioneringsförordningen finns särskilda bestämmelser om deltagande i handeln på en reglerad marknad när det är fråga om auktionering av utsläppsrätter på en auktionsplattform.

Kreditinstitut och värdepappersbolag ges möjlighet att tillhandahålla investeringstjänster, driva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster avseende 2-dagars spotkontrakt. För värdepappersbolag krävs särskilt tillstånd från Finansinspektionen för sådan verksamhet.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Svenska Fondhandlareföreningen anser att frågor uppkommer om vilka regler som är tillämpliga för 2-dagars spotkontrakt, särskilt för kreditinstituts och värdepappersbolags hantering av dessa kontrakt, samt i vilken omfattning lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden är tillämplig när det gäller hanteringen av dessa kontrakt exempelvis mot kunder.

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelser om krav på tillstånd för att lägga bud vid auktionering av utsläppsrätter samt om grund för avslag, indragning eller tillfälligt upphävande av sådana tillstånd finns i artiklarna 15–21 i auktioneringsförordningen. För att göra detta tydligt

för berörda aktörer, bör det i lagen om värdepappersmarknaden införas en hänvisning till bestämmelserna i auktioneringsförordningen.

Kreditinstitut får enligt 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse bara driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Handel med varor, såsom utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt, anses inte innefattas i sådan verksamhet. För att möjliggöra för kreditinstitut att, i enlighet med artikel 18.1 b och 18.3 i auktioneringsförordningen, driva även sådan handel bör regleringen av tillåtna verksamheter för ett kreditinstitut ändras på så sätt att ett kreditinstitut får tillhandahålla investeringstjänster, driva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster avseende sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument, dvs. 2-dagars spotkontrakt. En motsvarande bestämmelse för värdepappersbolag bör införas i 2 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden. Till skillnad från vad som gäller för kreditinstitut krävs tillstånd från Finansinspektionen för att ett värdepappersbolag ska få tillhandahålla sådan tjänst och driva sådan verksamhet. Av auktioneringsförordningen följer att sådant tillstånd endast får ges om förutsättningarna i artikel 59.5 i auktioneringsförordningen är uppfyllda.

I artikel 59 i auktioneringsförordningen finns uppföranderegler som gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag när de driver verksamhet och tillhandahåller tjänster vid auktionering av utsläppsrätter. Uppförandereglerna anger hur kreditinstituten och värdepappersbolagen ska agera i förhållande till sina kunder och de gäller oavsett om utsläppsrätterna är i form av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt.

Genom artikel 18.2 i auktioneringsförordningen ges en möjlighet för en medlemsstat att ytterligare utvidga den krets som är behörig att ansöka om tillstånd att lägga bud direkt i auktioner för egen eller annans räkning till att omfatta även personer som omfattas av undantaget i artikel 2.1 i i direktivet om marknader för finansiella instrument. Med de ändringar som nu har presenterats bedöms den krets personer som kan lägga bud direkt i auktion för egen eller annans räkning avseende såväl 2-dagars spotkontrakt som 5-dagars futurekontrakt vara tillräcklig. Regeringen föreslår därför ingen ändring av svensk författning med anledning av artikel 18.2.

6.2. Missnöje med börsens beslut

Regeringens förslag: Om en börs som har förordnats att driva en auktionsplattform avslår en ansökan om tillstånd att lägga bud eller drar in eller tillfälligt upphäver ett sådant tillstånd, får den som är missnöjd med beslutet väcka talan mot börsen. Talan ska väckas vid allmän domstol inom tre månader från dagen för beslutet. Om talan inte väckts inom denna tid är rätten till talan förlorad.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har inga invändningar mot förslaget. Skälen för regeringens förslag: Enligt artikel 64 i auktioneringsförordningen ska medlemsstaterna säkerställa att alla beslut av en auktionsplattform att avslå en ansökan om tillstånd att lägga bud och beslut om

att dra in eller tillfälligt upphäva sådant tillstånd är väl underbyggda och omfattas av rätten att överklaga till domstol.

I 26 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns i dag en möjlighet för den som är missnöjd med ett beslut av en börs att avslå en ansökan om inregistrering av ett överlåtbart värdepapper att vid allmän domstol väcka talan mot sådant beslut. Det är lämpligt att en motsvarande bestämmelse införs även för beslut av en börs att avslå en ansökan om tillstånd att lägga bud vid auktionering av utsläppsrätter och beslut om att dra in eller tillfälligt upphäva sådant tillstånd.

6.3. Tillstånd till drift av auktionsplattform som en reglerad marknad

Regeringens förslag: Finansinspektionen får ge tillstånd till en börs att driva en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad marknad. Bestämmelserna om reglerade marknader i lagen om värdepappersmarknaden ska tillämpas på sådan verksamhet i den utsträckning inte annat följer av auktioneringsförordningen.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har inga invändningar mot förslaget. Skälen för regeringens förslag: Enligt artikel 35 i auktioneringsförordningen får auktion av utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt endast genomföras på en auktionsplattform som har godkänts som en reglerad marknad i enlighet med det nationella genomförandet av bestämmelserna i avdelning III i direktivet om marknader för finansiella instrument. Direktivets bestämmelser om tillstånd att driva en reglerad marknad genomförs i Sverige med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

I 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepappersmarknaden definieras reglerad marknad som ett multilateralt system inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som sammanför eller möjliggör sammanförandet av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut. Definitionen, som genomför direktivets artikel 4.1.14, inbegriper endast handel med finansiella instrument.

Handel med 2-dagars spotkontrakt, som är att betrakta som handel med varor, innefattas inte. I syfte att möjliggöra förordnande av en plattform etablerad i Sverige även för handel med 2-dagars spotkontrakt bör därför 13 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden ändras så att en börs efter tillstånd av Finansinspektionen får driva en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter oavsett om handel sker med 5-dagars futurekontrakt eller 2-dagars spotkontrakt. Bestämmelserna om reglerade marknader i lagen om värdepappersmarknaden bör tillämpas på sådan verksamhet i den utsträckning inte annat följer av auktioneringsförordningen.

Genom att i 13 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknader tydliggöra att lagens bestämmelser om reglerade marknader ska tillämpas på en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter genomförs även skyldigheten att, på det sätt som anges i artikel 35.6 i auktioneringsförordningen, se till att de nationella genomförandeåtgärderna för artiklarna 51–52 och

56–62 i direktivet om marknader för finansiella instrument tillämpas i fråga om auktionsplattformar.

6.4. Straffansvar

6.4.1. Marknadsmissbruk

Regeringens förslag: I fråga om 2-dagars spotkontrakt ska överträdelser av auktioneringsförordningens bestämmelser om otillbörlig marknadspåverkan, insiderhandel och annan förbjuden användning av insiderinformation vara förenat med straffansvar.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Svea hovrätt och Svenska Fondhandlareföreningen anser att promemorian mer utförligt skulle ha analyserat om auktioneringsförordningens bestämmelser i vissa delar strider mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Svea hovrätt har anfört att det bör övervägas om det är lämpligt att även i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ta in en bestämmelse om att bestämmelserna inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Svenska Fondhandlareföreningen har också påpekat att auktioneringsförordningens bestämmelser om marknadsmissbruk i vissa fall har en annan ordalydelse än motsvarande regler i EU:s direktiv om marknadsmissbruk. Enligt föreningen medför detta diskrepanser mellan de två kontraktstyperna som egentligen borde bli föremål för en vidare diskussion än vad remisstiden medger. Föreningen anser också att distinktionen mellan 2-dagars spotkontrakt och 5-dagars futurekontrakt – att de senare omfattas av lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument – inte framgår med önskvärd tydlighet i lagtexten.

Skälen för regeringens förslag

Artiklarna 36–43 i auktioneringsförordningen innehåller bestämmelser till skydd mot marknadsmissbruk. Av artikel 36 följer att vid auktionering av 5-dagars futurekontrakt ska bestämmelserna i direktivet om marknadsmissbruk tillämpas på det sätt de genomförs i svensk författning. Vid auktionering av 2-dagars spotkontrakt, som inte anses utgöra finansiella instrument, ska i stället artiklarna 37–43 tillämpas.

De bestämmelser i direktivet om marknadsmissbruk som avser förbud mot insiderhandel och annan förbjuden användning av insiderinformation och otillbörlig marknadspåverkan straffsanktioneras i Sverige genom 24 och 8 §§ lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. I 2 § straffbeläggs uppsåtligt användande av insiderinformation genom att för egen eller någon annans räkning genom handel på värdepappersmarknaden, förvärva eller avyttra sådana finansiella instrument som informationen rör, i 3 § vårdslöst användande av sådan information och i 4 § straffbeläggs försök till insiderbrott samt försök eller förberedelse till grovt insiderbrott. I 8 § straffbeläggs otillbörlig marknadspåverkan.

Artikel 37 i auktioneringsförordningen innehåller endast en definition av ”insiderinformation” och ”otillbörlig marknadspåverkan” och föranleder ingen författningsändring.

I artikel 43.3 i auktioneringsförordningen anges att nationella genomförandeåtgärder för artiklarna 14 och 15 i direktivet om marknadsmissbruk ska tillämpas i fråga om de personer som är ansvariga för att inte ha följt artiklarna 37–42. Det svenska genomförandet av de bestämmelser i direktivet om marknadsmissbruk som innehållsmässigt i huvudsak motsvarar artiklarna 39–41 och 42.5 i auktioneringsförordningen innebär att överträdelser av de förbud som anges i direktivet är straffbelagda enligt lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Auktioneringsförordningen avviker i vissa delar från ordalydelsen i nyssnämnda direktiv.

En skillnad mellan auktioneringsförordningen och direktivet om marknadsmissbruk är att direktivets förbud mot insiderhandel gäller genomförda transaktioner medan artikel 38 i auktioneringsförordningen även innefattar den som lägger, ändrar eller drar tillbaka ett bud. Att lägga ett bud som inte leder till en affär skulle dock kunna utgöra försök till insiderbrott enligt 4 § lagen om straff för marknadsmissbruk. Att återkalla en order avseende finansiella instrument är i dag inte straffbart.

Ytterligare en skillnad är att i artikel 39 b i auktioneringsförordningen regleras förbud mot att på grundval av insiderinformation föreslå eller förmå någon annan person att lägga, ändra eller dra tillbaka ett bud. I lagen om straff för marknadsmissbruk är det insiderbrott att på grundval av insiderinformation med råd eller på annat sätt föranleda någon annan att avyttra eller förvärva finansiella instrument. Det kan dock utgöra försök till insiderbrott att försöka föranleda någon annan att handla (jfr prop. 2004/05:142 s. 163).

Vidare gäller auktioneringsförordningen endast handel på primärmarknaden, dvs. i auktionerna. Handel på sekundärmarknaden (vidareförsäljning från den som har köpt utsläppsrätter i en auktion) omfattas inte av förordningens besämmelser om marknadsmissbruk.

Den lagtekniska lösningen

Den lagtekniska lösning som regeringen har valt innebär att överträdelser av de förbud som finns i auktioneringsförordningen straffbeläggs genom särskilda bestämmelser i lagen om handel med utsläppsrätter.

Ett alternativ skulle kunna vara att i enlighet med den möjlighet som ges i direktivet om marknadsmissbruk definiera även 2-dagars spotkontrakt som finansiella instrument i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. I dag hänvisas i den lagen – liksom i flera andra lagar – till den definition som anges i lagen om värdepappersmarknaden. Tekniken skulle innebära att finansiella instrument definieras på olika sätt i olika lagar i den svenska lagstiftningen på finansmarknadsområdet, något som enligt regeringens mening är mindre lämpligt.

Lagrådet har anfört att i 1 § lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument skulle det kunna anges att vad som i lagen föreskrivs om finansiella kontrakt ska tillämpas också i förhållande

till 2-dagars spotkontrakt. Ordalydelsen av artikel 43 i auktioneringsförordningen, enligt vilken medlemsstaterna ska se till att de nationella genomförandeåtgärderna avseende direktivet om marknadsmissbruk tillämpas i fråga om de personer som inte har följt artiklarna 37–42 i auktioneringsförordningen, hindrar möjligen inte en sådan lösning. I artikel 36 anges dock att de förbud mot marknadsmissbruk som finns i auktioneringsförordningen gäller för utsläppsrätter som inte är finansiella instrument. Eftersom det rör sig om en EU-förordning är förbuden direkt tillämpliga. Enligt regeringens mening bör man undvika en lagteknisk lösning med förbud i auktioneringsförordningen med viss utformning och en nationell lagstiftning som bestraffar – och därmed förbjuder – något delvis annorlunda. En sådan lösning skulle också innebära att de nuvarande svenska marknadsmissbruksreglerna redan nu blir tillämpliga på all handel med 2-dagars spotkontrakt, dvs. lagregleringen skulle gå längre än vad som krävs enligt auktioneringsförordningen.

Som nämnts pågår det förhandlingar på EU-nivå om en förordning om marknadsmissbruk enligt vilken samtliga utsläppsrätter behandlas som finansiella instrument. När en sådan förordning väl ska börja tillämpas kommer sannolikt den nuvarande lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument att behöva upphävas. Om kommissionens förslag antas av rådet och Europaparlamentet kommer också de skillnader som finns mellan de marknadsmissbruksregler som gäller 2dagars spotkontrakt respektive 5-dagars futurekontrakt avseende utsläppsrätter att försvinna. Kommissionen har t.ex. föreslagit att det ska vara förbjudet att återkalla en order avseende ett finansiellt instrument om det innebär utnyttjande av insiderinformation. Oavsett vilken lösning som väljs i detta lagstiftningsärende kommer den således att behöva ändras på grund av den kommande nya EU-förordningen om marknadsmissbruk, om förordningen innebär att samtliga utsläppsrätter ska behandlas på samma sätt. Mot den bakgrunden anser regeringen att det lämpligaste är att nu införa särskilda bestämmelser i lagen om handel med utsläppsrätter där förbuden i auktioneringsförordningen straffbeläggs.

De nya straffbestämmelserna avser 2-dagars spotkontrakt

Regeringen instämmer i remissynpunkten att distinktionen mellan 2dagars spotkontrakt och 5-dagars futurekontrakt behöver tydliggöras och föreslår därför att det av lagtexten ska framgå att artiklarna 37–43 i auktioneringsförordningen i Sverige endast ska tillämpas på 2-dagars spotkontrakt.

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

Vid genomförandet av direktivet om marknadsmissbruk konstaterades att vissa bestämmelser kunde komma i konflikt med tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen (prop. 2004/05:142 s. 73 f. och 134 f.). Liknande bestämmelser finns i auktioneringsförordningen, men i skäl 59 uttalas att förordningen inte på något sätt hindrar medlemsstaterna från att utöva sina konstitutionella rättigheter i fråga om pressfrihet och yttrandefrihet i medierna. Förordningens bestämmelser ska alltså inte

tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Någon särskild svensk bestämmelse om detta behövs inte.

Hänvisningar till S6-4-1

6.4.2. Rapporteringsskyldighet

Regeringens förslag: I fråga om 2-dagars spotkontrakt ska överträdelser av auktioneringsförordningens bestämmelse om skyldighet att rapportera misstanke om marknadsmissbruk och överträdelser av meddelandeförbudet i lagen om handel med utsläppsrätter vara förenat med straffansvar.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har inga invändningar mot förslaget. Skälen för regeringens förslag: Auktioneringsförordningens artikel 42.5 innehåller en skyldighet för de personer som auktoriserats att lägga bud för andras räkning, såsom exempelvis kreditinstitut och värdepappersbolag, och som har rimliga skäl att misstänka att en transaktion kan utgöra insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan att utan dröjsmål meddela den behöriga nationella myndigheten i etableringsmedlemsstaten. Av artikel 43.3 i auktioneringsförordningen följer att de nationella genomförandeåtgärderna för artikel 14 i direktivet om marknadsmissbruk ska tillämpas när någon inte fullgör denna skyldighet. Rapporteringsskyldigheten i auktioneringsförordningen motsvaras närmast av artikel 6.9 i direktivet om marknadsmissbruk, vilken i svensk rätt genomförs med 10 och 11 §§ lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Dessa bestämmelser innehåller även ett meddelandeförbud som föreslås få en motsvarighet i lagen om handel med utsläppsrätter, se avsnitt 4.5.4. Överträdelse av rapporteringsskyldigheten och meddelandeförbudet har straffbelagts genom 13 § nyssnämnda lag. Behörig nationell myndighet är Finansinspektionen.

Mot bakgrund av detta bör det i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter tas in en ny bestämmelse enligt vilken den döms till böter som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låter bli att fullgöra rapporteringsskyldigheten i artikel 42.5 i auktioneringsförordningen eller bryter mot det föreslagna meddelandeförbudet i 7 kap. 10 §.

Hänvisningar till S6-4-2

6.5. Tillsyn

6.5.1. Befogenheter och beslut

Regeringens förslag: Befogenheten för den eller de myndigheter som av regeringen bestäms utöva tillsyn över lagen om handel med utsläppsrätter utvidgas avseende möjligheterna att inhämta de uppgifter som behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om de överklagas. Beslut som avser tillsyn över att auktioneringsförordningens bestämmelser om marknadsmissbruk följs får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har inga invändningar mot förslaget. Skälen för regeringens förslag: Av artiklarna 43.1 och 43.2 i auktioneringsförordningen följer att tillsynsmyndighet över tillämpningen av artiklarna 37–42 ska vara den myndighet som medlemsstaten har pekat ut som behörig myndighet enligt direktivet om marknadsmissbruk och att denna myndighet ska ha samma befogenheter som den myndighet som pekats ut som behörig myndighet enligt direktivet. I Sverige är denna myndighet Finansinspektionen. Mot denna bakgrund har regeringen för avsikt att i förordning peka ut Finansinspektionen som tillsynsmyndighet för de nämnda artiklarna i auktioneringsförordningen.

Genom tillägg i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter bör beslut som fattas av tillsynsmyndigheten kunna förordnas att gälla omedelbart, även om de överklagas. Tillsynsmyndigheten bör också få begära in uppgifter och kalla till förhör. På det sättet ges tillsynsmyndigheten samma befogenheter vid tillsynsingripande avseende handel med 2dagars spotkontrakt som avseende handel med 5-dagars futurekontrakt enligt 6 kap. 1 a § och 8 kap. 1 § i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

6.5.2. Avgift för tillsyn

Regeringens förslag: Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynsavgifter.

Regeringens bedömning: För att bekosta tillsynsmyndighetens tillsyn över att lagen om handel med utsläppsrätter följs bör de objekt som är föremål för tillsyn betala avgifter för tillsynen. Regeringen avser att meddela föreskrifter om sådana avgifter.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har inga invändningar mot förslaget. Skälen för regeringens förslag och bedömning: I 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument regleras tillsynsmyndighetens rätt att ta ut årliga avgifter för den tillsyn som bedrivs med stöd av lagen. Denna bestämmelse kommer att innefatta rätt till avgiftsuttag vid sådan handel med 5-dagars futurekontrakt som omfattas av lagen. Motsvarande bestämmelser bör införas avseende tillsyn över handel med 2-dagars spotkontrakt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Rätt att ta ut tillsynsavgift bör omfatta även tillsyn över övriga delar av lagen om handel med utsläppsrätter, såsom tillsyn över tilldelning och redovisning av utsläppsrätter.

6.5.3. Åtalsanmälan

Regeringens förslag: En tillsynsmyndighet ska anmäla en överträdelse av denna lag, en EU-förordning om handel med utsläppsrätter eller en föreskrift som har meddelats i anslutning till lagen eller EU-förordningen till polis- eller åklagarmyndighet, om det finns misstanke om brott.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har inga invändningar mot förslaget. Skälen för regeringens förslag: I 19 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument regleras Finansinspektionens skyldighet att anmäla till åklagare om det finns anledning att anta att ett brott enligt lagen har begåtts. Misstanke om brott när det gäller handel med 5-dagars futurekontrakt omfattas av denna bestämmelse. En bestämmelse med motsvarande innebörd bör införas i fråga om misstanke om brott enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter vid handel med 2-dagars spotkontrakt. Bestämmelsen har utformats i enlighet med formuleringen av 26 kap. 2 § första stycket miljöbalken och bör utöver brott vid handel med 2-dagars spotkontrakt även omfatta övriga brott mot lagen om handel med utsläppsrätter.

6.5.4. Rapporteringsskyldighet

Regeringens förslag: Den som i enlighet med auktioneringsförordningen har rapporterat om ett misstänkt marknadsmissbruk får inte att röja för den som rapporteringen avser eller någon utomstående att sådan rapportering skett.

Den som fullgör en sådan rapporteringsskyldighet kan inte göras ansvarig för att genom rapporteringen ha åsidosatt någon tystnadsplikt.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har inga invändningar mot förslaget. Skälen för regeringens förslag: Auktioneringsförordningens artikel 42.5 innehåller en skyldighet för de personer som auktoriserats att lägga bud för andras räkning, såsom exempelvis kreditinstitut och värdepappersbolag, och som har rimliga skäl att misstänka att en transaktion kan utgöra insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan att utan dröjsmål meddela den behöriga nationella myndigheten i etableringsmedlemsstaten. Rapporteringsskyldigheten i artikel 42.5 i auktioneringsförordningen motsvaras närmast av artikel 6.9 i direktivet om marknadsmissbruk, vilken i svensk rätt genomförs med 10 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. I 11 § lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument regleras ett förbud för ett företag som rapporterat enligt 10 § att röja för kunden eller någon utomstående att rapportering skett. I 12 § samma lag anges att ett företag som rapporterat sådan transaktion inte kan göras ansvarigt för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt. Såväl 11 § som 12 § ska tillämpas vid handel med 5-dagars futurekontrakt. Motsvarande bestämmelser bör därför införas i fråga om handel med 2dagars spotkontrakt.

6.6. Penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringens förslag: De bestämmelser i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som avser meddelandeförbud (3 kap. 4 och 5 §§), skyldighet att ha system för att snabbt lämna upplysningar (3 kap. 7 §) samt rutiner och utbildning (5 kap. 1 och 2 §§) ska även tillämpas på drift av auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad marknad enligt artikel 26.1 i auktioneringsförordningen.

Rikspolisstyrelsen är den svenska finansunderrättelseenhet som avses i artikel 55.2 i auktioneringsförordningen.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har inga invändningar mot förslaget. Skälen för regeringens förslag: I artiklarna 54 och 55 i auktioneringsförordningen anges dels materiella krav avseende övervakning av förhållandet till budgivare, anmälan av penningtvätt, finansiering av terrorism eller brottsliga handlingar, dels att de nationella genomförandeåtgärderna för artiklarna 21, 26–29, 32, 34.1, 35, 37.1–3 och 39 i penningtvättsdirektivet ska tillämpas på en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter.

Av artikel 28 i auktioneringsförordningen följer att artiklarna 54–55 ska tillämpas först sedan en auktionsplattform har förordnats i enlighet med artikel 26.1 i auktioneringsförordningen. De aktuella artiklarna i penningtvättsdirektivet genomförs i svensk författning med 3 kap. 4 och 5 §§, 3 kap. 7 § samt 5 kap. 1 och 2 §§ penningtvättslagen. Penningtvättslagens tillämpningsområde bör i dessa delar utvidgas till att även omfatta drift av en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter.

Av 6 kap. 1 § andra stycket, under förutsättning att de i denna promemoria föreslagna ändringarna av 6 kap. 1 § genomförs, och 23 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden följer att Finansinspektionen, utöver tillsyn över penningtvättslagen även är tillsynsmyndighet över att artiklarna 54 och 55 i auktioneringsförordningen följs.

I artikel 55.2 i auktioneringsförordningen anges en skyldighet för auktionsplattformen, dess ledning och personal att fullt ut samarbeta med den finansunderrättelseenhet som avses i artikel 21 i penningtvättsdirektivet. I Sverige är denna myndighet Rikspolisstyrelsen. Detta bör tydliggöras genom införandet av en ny 3 kap. 1 a § i penningtvättslagen.

6.7. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2012.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har inga invändningar mot förslaget. Skälen för regeringens förslag: En gemensam auktionsplattform väntas förordnas efter halvårsskiftet 2012.

Ändringarna bör därför träda i kraft den 1 juli 2012. Övergångsbestämmelser behövs inte.

7. Konsekvenser

Förslagen i det här lagstiftningsärendet överensstämmer till sitt innehåll med de krav i auktioneringsförordningen som ska vara genomförda i anslutning till förordnande av en gemensam auktionsplattform. Regleringen går inte på någon punkt utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen om det ska vara möjligt för en svensk aktör att förordnas som gemensam auktionsplattform för auktionering av utsläppsrätter i form av antingen 5-dagars futurekontrakt eller 2-dagars spotkontrakt. Förslagen följer huvudsakligen av en kommissionsförordning som – i ljuset av hur direktivet om marknader för finansiella instrument, direktivet om marknadsmissbruk och penningtvättsdirektivet genomförts i svensk rätt avseende finansiella instrument – ger mycket litet utrymme för alternativa lösningar för auktionering av 2dagars spotkontrakt.

Som tidigare lyfts fram i texten kommer tillämpning av huvuddelen av de nu föreslagna bestämmelserna endast att aktualiseras om den gemensamma auktionsplattformen för handel med utsläppsrätter placeras i Sverige, samt om handel vid plattformen kommer att ske med 2-dagars spotkontrakt. Det är i dagsläget inte möjligt att bedöma sannolikheten av att så blir fallet.

Konsekvenser för företag

Ändringarna rör framförallt de företag som har intresse att förordnas som gemensam auktionsplattform för auktionering av utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt. Regleringen beräknas inte medföra kostnader för företagen och inte heller påverka konkurrensförhållandena för företagen på annat sätt än att även en svensk aktör har möjlighet att lämna anbud för förordnande som gemensam auktionsplattform även för handel med 2-dagars spotkontrakt.

Genom ändringarna möjliggörs även för kreditinstitut och värdepappersbolag att tillhandahålla motsvarande investeringstjänster, driva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster avseende 2-dagars spotkontrakt som redan i dag är fallet vad gäller 5-dagars futurekontrakt. Denna ändring får till följd att svenska kreditinstitut och värdepappersbolag får möjlighet att delta vid handel med utsläppsrätter i samma omfattning oavsett om de utsläppsrätter som autktioneras ut vid den gemensamma plattformen auktioneras ut i form av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt.

Ingen särskild hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning.

Konsekvenser för staten

Auktionering av utsläppsrätter innebär ökade intäkter för staten. Genom utpekande av Riksgäldskontoret som auktionsförrättare samt tillkom-

mande tillsynsuppgifter för Finansinspektionen kan dessa myndigheters kostnader komma att öka något. Myndigheterna har möjlighet att ta ut avgifter för tillsynsverksamheten. Tillkommande myndighetsuppgifter kan finansieras inom befintliga ramar.

Konsekvenser för miljön

Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringen (UNFCCC) syftar ytterst till att stabilisera koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förebygger farlig antropogen påverkan på klimatsystemet. För att nå detta mål bör ökningen av den genomsnittliga globala temperaturen inte överstiga 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån, vilket innebär att de globala växthusgasutsläppen till 2050 skulle behöva minska med minst 50 procent jämfört med 1990 års nivåer.

Handelsdirektivet är ett verktyg inom EU för att komma till rätta med utsläpp av växthusgaser. Miljönyttan av ett system för handel med utsläppsrätter bestäms av den totala tilldelningen av utsläppsrätter till verksamhetsutövarna inom handelssystemet. För en given mängd utsläppsrätter på marknaden beror minskningarna av utsläppen av växthusgaser på vilka antaganden som görs i ett scenario med oförändrad utsläppspolitik. Ändringsdirektivet har som utgångspunkt att den sammanlagda mängden utsläppsrätter i gemenskapen ska minska linjärt räknat från mitten av perioden 2008–2012 så att systemet med utsläppshandel med tiden ger gradvis tilltagande och förutsägbara minskningar av utsläppen. På detta sätt ska gemenskapens åtagande att åstadkomma en minskning av utsläppen med 20 procent till 2020 uppnås.

I och med den tredje handelsperioden kommer tilldelning genom auktionering gå från att ha varit en marginell företeelse till att bli huvudregel. Ungefär hälften av utsläppsrätterna 2013 kommer att fördelas genom auktionering. Syftet med utsläppshandeln är att skapa ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen av växthusgaser. Auktionering är den mest transparenta allokeringsmetoden där verksamhetsutövarna får tillgång till utsläppsrätterna till ett marknadspris. För att systemet med handel med utsläppsrätter ska vara effektivt måste det ge en tydlig prissignal för koldioxidutsläppen så att utsläppen av växthusgaser kan minska till lägsta möjliga kostnad. Auktioneringen ska bidra till och förstärka denna prissignal.

Auktioneringen syftar till att öka handelssystemets effektivitet, men ska också skapa nya ekonomiska möjligheter till klimatåtgärder för medlemsstaterna. Enligt direktivets rekommendationer ska åtminstone hälften av intäkterna vid auktioneringen användas för klimatåtgärder.

Konsekvenser för domstolarna

De föreslagna ändringarna innebär att beslut som Finansinspektionen fattar inom ramen för sin tillsyn kommer kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det kan antas att det kommer att vara fråga om endast ett fåtal ärenden, varför förslaget i denna del inte innebär att ytterligare resurser behöver tillföras domstolarna.

Föreslagna ändringar innebär vidare att överträdelser av vissa av auktioneringsförordningens bestämmelser, såsom artikel 38 med förbud mot

insiderhandel, kriminaliseras. Förslagen innebär också att man vid allmän domstol får väcka talan mot en börs som avslår en ansökan om tillstånd att lägga bud i en auktion av utsläppsrätter eller som drar in eller tillfälligt upphäver ett sådant tillstånd. Även här väntas det vara fråga om ett fåtal ärenden. Inte heller i denna del medför förslagen ett ökat resursbehov för domstolarna.

8. Författningskommentar

8.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

7 kap. 1 §

Paragrafen innehåller bestämmelser som reglerar vilken typ av verksamhet som får bedrivas av ett kreditinstitut. Den nya sextonde punkten innebär att ett kreditinstitut även får tillhandahålla investeringstjänster och driva investeringsverksamhet som avser sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument, t.ex. 2-dagars spotkontrakt. Ändringen genomför artikel 18.1c och 18.3 i auktioneringsförordningen som innebär att kreditinstitut ska vara behöriga att ansöka om tillstånd att lägga bud direkt i auktion av utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt för egen eller för sina kunders räkning.

8.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

1 kap. 1 §

Paragrafen innehåller upplysningar om lagens innehåll. Första stycket är en sammanslagning av de tidigare första och andra styckena. Det nya andra stycket tydliggör att lagen kompletterar EU-förordningar om handel med utsläppsrätter. De förordningar som hittills har antagits är kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 302, 18.11.2010, s. 1, Celex 32010R1031) samt kommissionens förordning (EU) nr 1210/2011 av den 23 november 2011 om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 bland annat i syfte att fastställa den volym utsläppsrätter för växthusgas som ska auktioneras ut före 2013 (EUT L 308, 24.11.2011, s. 2, Celex 32011R1210).

7 kap. 1 §

Paragrafen kompletteras så att tillsynsområdet även omfattar tillsyn över att EU-förordningar om handel med utsläppsrätter följs. Det blir också tydligt att tillsynen kan fördelas på flera myndigheter. Ändringen innebär

även att såväl föreskrifter som har meddelats med stöd av normgivningsbemyndiganden i lagen som verkställighetsföreskrifter och föreskrifter meddelade med stöd av restkompetensen i anslutning till lagen omfattas av tillsynen. Ändringen innebär också en språklig modernisering.

7 kap. 6 §

Paragrafen är ny. Innehållet motsvarar 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och tas in lagen om handel med utsläppsrätter för att tillsynsmyndigheten ska förfoga över samma tillsynsverktyg när tillsyn utövas över handel med 2-dagars spotkontrakt som när tillsyn utövas över handel med 5-dagars futurekontrakt. Detta behövs med anledning av artikel 43.2 i auktioneringsförordningen som innebär att tillsynsmyndigheten ska ha de befogenheter som föreskrivs i de nationella bestämmelser som genomför artikel 12 i direktivet om marknadsmissbruk.

Genom första stycket 1 ges tillsynsmyndigheterna en uttrycklig rätt att begära in information även från annan person än tillsynsobjektet. I första stycket 2 regleras tillsynsmyndighetens befogenhet att kräva att den person som förväntas kunna lämna upplysningar som har betydelse för tillsynen inställer sig till förhör på tid och plats som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Genom andra stycket undantas sådant uppgiftslämnande som skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater. Sådana bestämmelser finns i 8 kap. rättegångsbalken.

7 kap. 7 §

Paragrafen är ny. Genom paragrafen ges tillsynsmyndigheten möjlighet att förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om de överklagas (verkställighetsförordnande). Det är tillsynsmyndigheten som bestämmer i vilka fall beslutet ska gälla omedelbart.

7 kap. 8 §

Paragrafen är ny. Tillsynsmyndigheten är skyldig att, som ett led i tillsynen, anmäla de överträdelser av lagen som är straffbelagda till polis- eller åklagarmyndigheten. Detsamma gäller i fråga om överträdelser av EU-förordningar om handel med utsläppsrätter. Straffbestämmelser som avser överträdelser av EU-förordningar finns i 8 kap.

Tillsynsmyndigheten ska inte själv göra någon bedömning av om överträdelsen kan föranleda fällande dom eller om det är ett ringa brott utan anmäla de faktiska förhållandena så snart det finns misstanke om att en straffbar överträdelse har skett.

7 kap. 9 §

Paragrafen är ny. Genom paragrafen bemyndigas regeringen meddela föreskrifter om rätt för en tillsynsmyndighet att för sin tillsyn enligt lagen ta ut avgift från den som är föremål för tillsynen. Paragrafen har utformats i linje med det som Lagrådet har anfört.

7 kap. 10 §

Paragrafen är ny. Syftet med paragrafen är att för handel med 2-dagars spotkontrakt införa en bestämmelse som motsvarar 11 § lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Genom bestämmelsen förbjuds den som till tillsynsmyndigheten rapporterat att viss transaktion kan utgöra insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan att röja att rapportering skett för den som rapporteringen avser eller någon utomstående (meddelandeförbud). Genom införandet av förbudet undviks att den som rapporteringen avser blir varnad och kan sopa igen spåren efter sig.

7 kap. 11 §

Paragrafen är ny. Syftet med paragrafen är att för handel med 2-dagars spotkontrakt införa en bestämmelse som motsvarar 12 § i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Enligt bestämmelsen kan den som har rapporterat i enlighet med artikel 42.5 i auktioneringsförordningen inte hållas ansvarig för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt om vederbörande hade anledning att räkna med att rapportering borde ske. Det innebär att den rapporterande varken kan ådra sig straffrättsligt ansvar, skadeståndsskyldighet eller andra sanktioner för brott mot tystnadsplikt. Bestämmelsen utesluter ansvar inte bara för brott mot tystnadsplikt enligt lag utan även när det gäller kontraktuella åtaganden om tystnadsplikt.

8 kap. 1 a §

Paragrafen är ny. Ett syfte med auktioneringsförordningen är att handel med utsläppsrätter som 2-dagars spotkontrakt ska behandlas på ett likartat sätt som handel med 5-dagars futurekontrakt. Handel med 5-dagars futurekontrakt omfattas av straffbestämmelser i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Syftet med paragrafen är att för handel med 2-dagars spotkontrakt införa straffbestämmelser som motsvarar 2 § lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Enligt första stycket är det straffbart att uppsåtligen bryta mot något av förbuden mot insiderhandel och annan användning av insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i auktioneringsförordningen.

Vid bedömningen av vad som ska anses vara grovt brott enligt andra stycket ska hänsyn tas till bl. a. den vinst eller förlustbegränsning som gjorts genom affären. Affärens omfattning har viss betydelse. Den icke offentliggjorda informationen kan vara sådan att den erfarenhetsmässigt medför mycket stora förändringar av budpriserna. Då behöver den genomförda affären inte vara av särskilt stor omfattning för att brottet ska anses som grovt. Som grovt brott bör även räknas fall när en person gjort upprepade otillåtna affärer eller när handeln är organiserad t.ex. genom samverkan mellan flera personer som med tips och råd biträtt varandra för att göra vinstgivande affärer med tillgång till icke offentliggjord information.

Straffbestämmelsen gäller endast fysiska personer. Juridiska personer kan i stället åläggas företagsbot enligt 36 kap. brottsbalken.

8 kap. 1 b §

Paragrafen är ny. Ett syfte med auktioneringsförordningen är att handel med utsläppsrätter som 2-dagars spotkontrakt ska behandlas på ett likartat sätt som handel med 5-dagars futurekontrakt. Handel med 5-dagars futurekontrakt omfattas av straffbestämmelser i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Syftet med paragrafen är att för handel med 2-dagars spotkontrakt införa straffbestämmelser som motsvarar 3 § lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Enligt första stycket är det straffbart att av oaktsamhet bryta mot något av förbuden mot insiderhandel och annan användning av insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i auktioneringsförordningen.

Normalt är läggande, ändring eller återkallande av bud en medveten handling. Frågan om oaktsamhet blir alltså främst aktuell i förhållande till om informationen var insiderinformation eller inte. Det bör anses oaktsamt att utnyttja sådan information som typiskt sett är insiderinformation, t.ex. information som normalt lämnas i bolagsrapporter, utan att förvissa sig om att den offentliggjorts.

Genom andra stycket undantas ringa fall av oaktsamma överträdelser av artiklarna 38, 39 b och 40 i auktioneringsförordningen från det straffbara området, jfr prop. 2004/05:142 s. 61 ff.

8 kap. 1 c §

Paragrafen är ny. Ett syfte med auktioneringsförordningen är att handel med utsläppsrätter som 2-dagars spotkontrakt ska behandlas på ett likartat sätt som handel med 5-dagars futurekontrakt. Handel med 5-dagars futurekontrakt omfattas av straffbestämmelser i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Syftet med paragrafen är att för handel med 2-dagars spotkontrakt införa straffbestämmelser som motsvarar 7 § lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Enligt första stycket är det straffbart att uppsåtligen bryta mot förbudet mot röjande av insiderinformation i artiklarna 39 a och 40 i auktioneringsförordningen.

Om det obehöriga röjandet av insiderinformationen innebär att informationen samtidigt blir allmänt känd ska, enligt andra stycket, inte dömas till ansvar, eftersom ett sådant röjande inte kan anses skada allmänhetens förtroende för EU:s utsläppshandelssystem med auktionering av utsläppsrätter, jfr prop. 1999/2000:109 s. 57.

8 kap. 1 d §

Paragrafen är ny. Ett syfte med auktioneringsförordningen är att handel med utsläppsrätter som 2-dagars spotkontrakt ska behandlas på ett likartat sätt som handel med 5-dagars futurekontrakt. Handel med 5-dagars futurekontrakt omfattas av straffbestämmelser i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Syftet med paragrafen är att för handel med 2-dagars spotkontrakt införa straffbestämmelser som motsvarar 8 § första stycket lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Enligt första stycket är det straffbart att uppsåtligen bryta mot auktioneringsförordningens artikel 41, som innehåller förbud mot otillbörlig marknadspåverkan. Vad som avses med otillbörlig marknadspåverkan definieras i artikel 37 b i auktioneringsförordningen.

Om brott mot artikel 41 i auktioneringsförordningen avser otillbörlig marknadspåverkan på ett sätt som avses i artikel 37 b iii) i samma förordning, ska vid bedömningen även hänsyn tas till de bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som är relevanta. I skäl 59 i auktioneringsförordningen uttalas att förordningen inte på något sätt hindrar medlemsstaterna från att utöva sina konstitutionella rättigheter i fråga om pressfrihet och yttrandefrihet i medierna. Detta innebär att förordningens bestämmelser inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

8 kap. 1 e §

Paragrafen är ny. Ett syfte med auktioneringsförordningen är att handel med utsläppsrätter som 2-dagars spotkontrakt ska behandlas på ett likartat sätt som handel med 5-dagars futurekontrakt. Handel med 5-dagars futurekontrakt omfattas av straffbestämmelser i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Syftet med paragrafen är att för handel med 2-dagars spotkontrakt införa straffbestämmelser som motsvarar 8 § andra stycket lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Enligt första stycket är det straffbart att av oaktsamhet bryta mot auktioneringsförordningens artikel 41, som innehåller förbud mot otillbörlig marknadspåverkan. Om gärningen är ringa döms, enligt andra stycket, inte till ansvar.

Vad som avses med otillbörlig marknadspåverkan definieras i artikel 37 b i auktioneringsförordningen.

Om brott mot artikel 41 i auktioneringsförordningen avser otillbörlig marknadspåverkan på ett sätt som avses i artikel 37 b iii) i samma förordning, ska vid bedömningen även hänsyn tas till de bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som är relevanta. I skäl 59 i auktioneringsförordningen uttalas att förordningen inte på något sätt hindrar medlemsstaterna från att utöva sina konstitutionella rättigheter i fråga om pressfrihet och yttrandefrihet i medierna. Detta innebär att förordningens bestämmelser inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

8 kap. 1 f §

Paragrafen är ny. Ett syfte med auktioneringsförordningen är att handel med utsläppsrätter som 2-dagars spotkontrakt ska behandlas på ett likartat sätt som handel med 5-dagars futurekontrakt. Handel med 5-dagars futurekontrakt omfattas av straffbestämmelser i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Syftet med paragrafen är att för handel med 2-dagars spotkontrakt införa straffbestämmelser som motsvarar 10 och 13 §§ lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.

Enligt bestämmelsen är det straffbart att uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåta att fullgöra rapporteringsplikten enligt auktioneringsförordningens artikel 42.5, liksom att bryta mot meddelandeförbudet i 7 kap. 10 §. Enligt auktioneringsförordningens artikel 42 är personer som auktoriserats att lägga bud för andras räkning, t.ex. kreditinstitut och värdepappersbolag, och som har rimliga skäl att misstänka att en transaktion kan utgöra insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan skyldiga att utan dröjsmål meddela den behöriga nationella myndigheten i etableringsmedlemsstaten.

9 kap. 1 §

Paragrafen reglerar hur beslut fattade med stöd av lagen om handel med utsläppsrätter överklagas. Ändringarna i punkterna 9 och 10 är följdändringar med anledning av den nya 9 kap. 1 a § och införs i syfte att se till att även de beslut som avser tillsyn över att artiklarna 37–42 i auktioneringsförordningen följs och förenats med vite ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol och inte mark- och miljödomstol. I övrigt görs en språklig ändring i paragrafens ingress.

9 kap. 1 a §

Paragrafen är ny och innebär att en tillsynsmyndighets beslut som avser tillsyn över att artiklarna 37–42 i auktioneringsförordningen följs får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, samt att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

8.3. Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

9 kap. 1 §

Enligt lagen (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska paragrafen ändras genom att nya punkter införs. Den ändringen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

För att den ändring i paragrafen som görs i detta lagstiftningsärende (jfr författningskommentaren till 9 kap. 1 § i avsnitt 6.2) också ska gälla efter att lagen (2011:1103) har trätt i kraft, görs motsvarande ändring i lagen (2011:1103). Ändringen avser paragrafens ingress samt punkterna 13 och 14 som motsvarar punkterna 9 och 10 enligt den ändring som behandlas i avsnitt 6.2.

8.4. Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2 kap. 3 §

Paragrafen innehåller bestämmelser som reglerar vilken typ av sidoverksamhet som får bedrivas av ett värdepappersbolag. Lagrådets yttrande i denna del kommenteras i avsnitt 6.4.1.

Redaktionellt delas andra stycket in i två punkter där första punkten motsvarar innehållet i det tidigare andra stycket. Andra punkten är en ändring som innebär att värdepappersbolag även får tillhandahålla investeringstjänster, driva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster som avser sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument, dvs. 2-dagars spotkontrakt. Ändringen genomför artikel 18.1 b och 18.3 i auktioneringsförordningen där det anges att värdepappersbolag ska vara behöriga att ansöka om tillstånd att lägga bud direkt i auktion av utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt för egen eller för sina kunders räkning.

Tredje stycket är oförändrat.

13 kap. 12 §

Paragrafen innehåller bestämmelser som reglerar vilken typ av sidoverksamhet en börs får bedriva.

Redaktionellt delas andra stycket in i två punkter där första punkten motsvarar innehållet i det tidigare andra stycket första meningen. Andra punkten är en ändring som innebär att en börs efter tillstånd av Finansinspektionen får driva en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad marknad i enlighet med auktioneringsförordningen.

Tredje stycket motsvarar det tidigare andra styckets andra mening.

Av fjärde stycket framgår att bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som avser reglerade marknader ska tillämpas på sådan verksamhet som avses i andra stycket 2 och att det som anges om finansiella instrument i bestämmelserna om reglerade marknader även ska tillämpas på sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument, t.ex. 2-dagars spotkontrakt.

Femte stycket motsvarar tidigare tredje stycket och är oförändrat.

14 kap. 3 a §

Paragrafen är ny och införs i syfte att tydliggöra att det i artiklarna 15–21 i auktioneringsförordningen finns särskilda bestämmelser om deltagare i auktionering av utsläppsrätter på sådan plattform som avses i 13 kap. 12 § andra stycket 2, se författningskommentaren till 13 kap. 12 §.

26 kap. 5 §

Paragrafen är ny och motsvarar närmast 26 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Paragrafen genomför skyldigheten i artikel 64 i auktioneringsförordningen att säkerställa att beslut att avslå en ansökan

om tillstånd att lägga bud vid en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter, eller ett beslut om att dra in eller tillfälligt upphäva sådant tillstånd omfattas av rätten att överklaga till domstol.

Av bestämmelsen framgår att den som är missnöjd med sådant beslut får väcka talan mot börsen vid allmän domstol. I de fall någon vill angripa beslut som fattas av en börs med stöd av denna bestämmelse gäller allmänna civil- och processrättsliga regler.

8.5. Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1 kap. 2 a §

Paragrafen är ny och införs i syfte att leva upp till artikel 55 i auktioneringsförordningen av vilken det följer en skyldighet för medlemsstaterna att införa motsvarande krav vid drift av en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som de krav som ställts på annan verksamhet genom de nationella genomförandeåtgärderna för artiklarna 21, 26–29, 32, 34.1, 35 och 39 i direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bestämmelsen innebär att 3 kap. 1 a, 4 och 5 §§, 3 kap. 7 § samt 5 kap. 1 och 2 §§ ska tillämpas vid drift av auktionsplattform. För närmare innebörd av dessa bestämmelser se författningskommentaren till 3 kap 1 a § och prop. 2008/09:70.

Det nationella genomförandet av penningtvättsdirektivet kan i de nu aktuella bestämmelserna innebära en reglering av vissa frågor som också regleras i auktioneringsförordningen. I så fall gäller auktioneringsförordningens bestämmelser före bestämmelserna i penningtvättslagen.

3 kap. 1 a §

Paragrafen är ny och införs i syfte att tydliggöra att Rikspolisstyrelsen är den svenska finansunderrättelseenhet som avses i artikel 55.2 i auktioneringsförordningen.

44

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

(1)

(2)

(3)

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/1

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR 1031/2010

av den 12 november 2010

om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser

i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med

utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens

funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/87/EG av den13 oktober 2003 om ett system för handel

med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om

ändring av rådets direktiv 96/61/EG

(1) EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

, särskilt artiklarna 3d.3

och 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2003/87/EG reviderades och ändrades genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av

den 19 november 2008 om ändring av direktiv

2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för

handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemen­

skapen

(2) EUT L 8, 13.1.2009, s. 3.

och genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring av

direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga

gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för

växthusgaser

(3) EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.

. En av de förbättringar som infördes

genom revideringen av direktiv 2003/87/EG var att auk­

tionering bör vara huvudprincipen för tilldelning av

utsläppsrätter, eftersom det är det system som är enklast

och som i allmänhet anses vara mest ekonomiskt effektivt.

För att systemet för handel med utsläppsrätter ska vara

effektivt måste det ge en tydlig prissignal för koldioxidut­

släpp så att utsläppen av växthusgaser kan minskas till läg­

sta möjliga kostnad. Auktioneringen bör bidra till och

förstärka denna prissignal för koldioxidutsläpp.

(2)

Enligt artikel 10.1 i direktiv 2003/87/EG ska medlemssta­

terna auktionera ut alla utsläppsrätter som omfattas av

kapitel III i det direktivet och som inte tilldelas gratis. Med­

lemsstaterna måste alltså auktionera ut utsläppsrätter som

inte tilldelas gratis. De kan inte använda några andra till­

delningsmetoder och inte heller undanhålla eller annullera

utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i stället för att auk­

tionera ut dem.

(3)

I artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG fastställs flera mål för

auktionsprocessen. Den bör vara förutsägbar, framför allt

vad gäller auktionernas tidsschema och ordningsföljd samt

de beräknade volymer utsläppsrätter som ska göras till­

gängliga. Auktionerna bör utformas så att små och med­

elstora företag som omfattas av systemet för

utsläppshandel har obegränsat, rättvist och lika tillträde, att

även små utsläppare får tillgång till utsläppsrätter, att alla

deltagare har tillgång till information samtidigt och att del­

tagarna inte kan undergräva auktionsförfarandet, samt att

organisationen och deltagandet sker på ett kostnadseffek­

tivt sätt så att onödiga administrativa kostnader undviks.

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

44

Grundförordningen om auktionering av utsläppsrätter

– kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010

45

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/2

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

(4)

Dessa mål bör tolkas mot bakgrund av de övergripande

syftena med revideringen av direktiv 2003/87/EG, vilken

bland annat omfattar att öka harmoniseringen, undvika

snedvridningar av konkurrensen och skapa större förutsäg­

barhet, vilket sammantaget bör förstärka prissignalen för

koldioxidutsläpp så att utsläppen kan minskas till lägsta

möjliga kostnad. De ökade insatserna för att minska utsläp­

pen förutsätter ett system som är så ekonomiskt effektivt

som möjligt och som bygger på tilldelningsvillkor som är

fullständigt harmoniserade inom unionen.

(5)

Enligt artikel 3d.1 i direktiv 2003/87/EG ska 15 % av de

utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i det direktivet

fördelas genom auktionering för perioden 1 januari

2012–31 december 2012, och enligt artikel 3d.2 ska

samma procentandel av de utsläppsrätter som omfattas av

kapitel II i direktiv 2003/87/EG fördelas genom auktion

från och med den 1 januari 2013. Enligt artikel 3d.3 ska en

förordning antas med närmare bestämmelser om med­

lemsstaternas fördelning genom auktionering av de

utsläppsrätter som omfattas av kapitel II och som inte ska

fördelas gratis enligt artikel 3d.1 och 3d.2 eller artikel 3f.8

i direktiv 2003/87/EG.

(6)

Enligt de flesta av de berörda parter som deltog i den sam­

rådsprocess som föregick antagandet av den här förord­

ningen samt en överväldigande majoritet av

medlemsstaterna, och enligt den konsekvensbedömning

som kommissionen har utfört, uppnås de övergripande

syftena med revideringen av direktiv 2003/87/EG bäst med

hjälp av en gemensam auktionsinfrastruktur där en gemen­

sam auktionsplattform genomför auktionerna. På så sätt

kan snedvridningar av den inre marknaden undvikas. Man

uppnår största möjliga ekonomiska effektivitet och

utsläppsrätterna kan auktioneras ut på grundval av villkor

som är fullständigt harmoniserade inom unionen. Att

genomföra auktionerna via en gemensam auktionsplatt­

form är också det bästa sättet att förstärka den prissignal

för koldioxidutsläpp som krävs för att få ekonomiska aktö­

rer att fatta de investeringsbeslut som behövs för att minska

utsläppen av växthusgaser till lägsta möjliga kostnad.

(7)

Enligt de flesta av de berörda parter som deltog i den sam­

rådsprocess som föregick antagandet av den här förord­

ningen samt en överväldigande majoritet av

medlemsstaterna, och enligt den konsekvensbedömning

som kommissionen har utfört, är en gemensam auktions­

infrastruktur där en gemensam auktionsplattform genom­

för auktionerna också det bästa sättet att uppnå målen i

artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG. Det är den mest kost­

nadseffektiva metoden att auktionera ut utsläppsrätter,

eftersom man undviker de onödiga administrativa bördor

som oundvikligen skulle uppstå om det fanns flera auk­

tionsinfrastrukturer. Det är det bästa sättet att se till att till­

trädet till auktionerna såväl rättsligt som i praktiken är

öppet, transparent och icke-diskriminerande. En gemen­

sam metod gör auktionskalendern förutsägbar och är

det bästa sättet att ge en tydlig prissignal för koldioxidut­

släpp. En gemensam auktionsinfrastruktur är framför allt

viktig för att ge lika tillträde för små och medelstora före­

tag som omfattas av gemenskapssystemet och tillträde för

företag som släpper ut små mängder. Kostnaderna för att

sätta sig in i, registrera sig hos och delta i mer än en auk­

tionsplattform skulle vara särskilt betungande för sådana

företag. En gemensam auktionsplattform främjar ett så

brett deltagande som möjligt inom unionen och minskar

därför risken att deltagare undergräver auktionerna genom

att använda dem för penningtvätt, finansiering av terro­

rism, brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk.

(8)

För att motverka risken för minskad konkurrens på koldi­

oxidmarknaden ger dock denna förordning medlemssta­

terna möjlighet att avstå från att delta i den gemensamma

auktionsplattformen genom att förordna sina egna fristå­

ende auktionsplattformar, under förutsättning att dessa

förtecknas i en bilaga till denna förordning. En sådan för­

teckning bör baseras på att den förordnande medlemssta­

ten anmäler den fristående plattformen till kommissionen.

Denna möjlighet innebär dock oundvikligen en ofullstän­

dig harmonisering av auktionsprocessen, och därför bör de

arrangemang som införs genom denna förordning ses över

inom en inledande femårsperiod i samråd med berörda

parter i syfte att göra de ändringar som bedöms vara nöd­

vändiga mot bakgrund av erfarenheterna. När kommissio­

nen mottar en anmälan från en medlemsstat om

förordnande av en fristående plattform bör den utan onö­

digt dröjsmål se till att den fristående plattformen

förtecknas.

(9)

Det bör också vara möjligt för en medlemsstat att begära

att auktionsövervakaren upprättar en rapport om den auk­

tionsplattform som den har för avsikt att förordna, exem­

pelvis vid utarbetande av eventuella ändringar av denna

förordning för att förteckna fristående plattformar. Auk­

tionsövervakaren bör dessutom övervaka auktionsplattfor­

marnas förenlighet med denna förordning och målen i

artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG och rapportera om detta

till medlemsstaterna, kommissionen och den berörda auk­

tionsplattformen. Kontrollen bör omfatta auktionernas

påverkan på marknadspositionen för auktionsplattformar

på andrahandsmarknaden. För att auktionerande medlems­

stater inte oavsiktligt ska bli bundna till en auktionsplatt­

form längre än dess förordnandetid bör avtal om

förordnande av en auktionsplattform innehålla lämpliga

bestämmelser om att auktionsplattformen måste lämna

över alla materiella och immateriella tillgångar som krävs

för en efterföljande auktionsplattforms genomförande av

auktionerna.

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/3

(10)

De bestämmelser som antas genom denna förordning om

en förutsägbar auktionskalender, tillträdet till auktionerna

och deras utformning, liksom bestämmelserna om hante­

ringen av säkerheter, betalning och leverans, och om över­

vakningen av auktionerna, är avhängiga av de val som

kommer att göras beträffande antalet auktionsplattformar

och vilken typ av enhet som kan fungera som en auktions­

plattform. Kommissionen kan inte anta sådana bestämmel­

ser i en helt harmoniserad förordning utan att känna till

antalet auktionsplattformar och den konkreta kapaciteten

hos den enhet som väljs för att genomföra auktionerna.

Utgångspunkten för denna förordning är därför att auktio­

nerna kommer att genomföras via en gemensam auktions­

plattform, samtidigt som det föreskrivs ett förfarande för

att fastställa antal och kvalitet av eventuella övriga auk­

tionsplattformar som en medlemsstat kan bestämma sig

för att använda.

(11)

Mot bakgrund av de begränsningar som skisseras i skäl 10

är det lämpligt att möjligheten att förteckna en fristående

auktionsplattform i en bilaga till denna förordning förenas

med villkor eller skyldigheter. Förteckningen av en fristå­

ende plattform i en bilaga till denna förordning påverkar

inte kommissionens befogenheter att föreslå att en auk­

tionsplattform stryks från förteckningen, särskilt om den

står i strid med denna förordning eller målen i artikel 10.4

i direktiv 2003/87/EG. Om den fristående plattformen inte

är upptagen i förteckningen bör den auktionerande med­

lemsstaten auktionera ut sina utsläppsrätter via den gemen­

samma auktionsplattformen. Kommissionen bör i den

kommissionsförordning som antas enligt artikel 19.3 i

direktiv 2003/87/EG föreskriva åtgärder om tillfälligt upp­

hävande av genomförandet av processer som rör auktio­

nering av utsläppsrätter vid förhållanden som innebär att

den fristående plattformen står i strid med denna förord­

ning eller målen i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG.

(12)

De närmare bestämmelser som gäller det auktionsförfa­

rande som ska genomföras av den fristående auktionsplatt­

formen bör utvärderas av kommissionen och bör bli

föremål för samråd med den kommitté som avses i arti­

kel 23.3 i direktiv 2003/87/EG i enlighet med det föreskri­

vande förfarande med kontroll som föreskrivs i artikel 10.4

i samma direktiv. En sådan utvärdering är nödvändig för

att säkerställa att förordnandet av den fristående auktions­

plattformen, vilket sker på nationell nivå av de medlems­

stater som avstår från att delta i den gemensamma

auktionsplattformen, underkastas kontroll på samma nivå

som förordnandet av den gemensamma auktionsplattfor­

men i enlighet med den gemensamma åtgärd som före­

skrivs i denna förordning. Medlemsstater som deltar i den

gemensamma upphandlingen av den gemensamma auk­

tionsplattformen kommer att göra detta i samarbete med

kommissionen som deltar i hela förfarandet. Medlemssta­

ter som inte deltar i den gemensamma auktionsplattfor­

men kan dessutom beviljas observatörsstatus i det

gemensamma upphandlingsförfarandet förutsatt att de

uppfyller de lämpliga villkor som beslutas gemensamt av

kommissionen och de deltagande medlemsstaterna i avta­

let om den gemensamma upphandlingen.

(13)

Denna förordning bör tillämpas på auktioner av utsläpps­

rätter som omfattas av kapitel II och kapitel III i direktiv

2003/87/EG från och med den 1 januari 2012 respektive

från och med den 1 januari 2013. Den bör även tillämpas

på auktioner av utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i

direktiv 2003/87/EG före den period som inleds 2013 om

detta är nödvändigt för att se till att koldioxid- och elmark­

naderna fungerar väl.

(14)

Enkelhet och tillgänglighet bör främjas genom att utsläpps­

rätter som auktioneras ut levereras inom högst fem han­

delsdagar. Med en sådan kort leveranstid kan man begränsa

eventuella negativa effekter på konkurrensen mellan auk­

tionsplattformarna och handelsplatserna på andrahands­

marknaden för utsläppsrätter. Korta leveranstider är

dessutom enklare, uppmuntrar ett brett deltagande – vil­

ket minskar risken för marknadsmissbruk – och ökar till­

gängligheten för små och medelstora företag som omfattas

av systemet samt för små utsläppare. I stället för att tillhan­

dahålla forwardkontrakt och futurekontrakt genom auk­

tionerna bör det vara marknadens ansvar att erbjuda

optimala lösningar som tillgodoser efterfrågan på utsläpps­

rättsderivat. Det bör ges möjlighet att välja mellan 2-dagars

spotkontrakt och 5-dagars futurekontrakt under processen

för förordnande av auktionsplattformen, så att det kan

bedömas vilken auktionsprodukt som är den optimala. Ett

2-dagars spotkontrakt är inte ett finansiellt instrument

enligt unionens finansmarknadslagstiftning, medan däre­

mot 5-dagars futurekontrakt är finansiella instrument

enligt unionens finansmarknadsregler.

(15)

Valet av om huruvida auktionsprodukten bör vara ett

finansiellt instrument eller inte bör ingå som en del i för­

farandet för att välja auktionsplattformen och bör baseras

på en övergripande bedömning av kostnader och nytta hos

de lösningar som erbjuds av kandidater som deltar i den

konkurrensutsatta upphandlingen. Bedömningen bör sär­

skilt avse kostnadseffektivitet, lika tillträde för små och

medelstora företag som omfattas av systemet samt för små

utsläppare samt tillfredsställande skydd och

marknadstillsyn.

(16)

Så länge det saknas rättsliga åtgärder och tekniska möjlig­

heter att leverera utsläppsrätter bör det finnas en alternativ

metod att auktionera ut utsläppsrätter. Genom denna för­

ordning införs därför en möjlighet att auktionera ut futur­

ekontrakt och forwardkontrakt med leverans senast den

31 december 2013. Sådana futurekontrakt och forward­

kontrakt är finansiella instrument, vilket innebär att både

auktionsförrättaren och budgivarna omfattas av liknande

skyddsbestämmelser som gäller enligt regelverket på

finansmarknaderna. I denna förordning är skillnaden mel­

lan futurekontrakt och forwardkontrakt att det för de först­

nämnda krävs kontant marginalsäkerhet, medan det för de

sistnämnda ställs andra marginalsäkerheter än kontanter.

Medlemsstaterna bör ges möjlighet att välja vilken typ av

47

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/4

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

produkt som ska användas vid auktionering av utsläpps­

rätter beroende på vilka marginalsäkerhetskrav som pas­

sar bäst för deras budgetsituation. Om det skulle bli

nödvändigt att använda sådana alternativa metoder för

auktionering av utsläppsrätter skulle futurekontrakt och

forwardkontrakt som en provisorisk lösning auktioneras

ut av en eller två auktionsplattformar.

(17)

Eftersom målet är att uppnå enkelhet, rättvisa och kost­

nadseffektivitet samt minska risken för marknadsmissbruk

bör auktionerna genomföras i en omgång, med förseglade

bud och enhetliga priser. Om flera bud är lika bör en

slumpmässig process tillämpas, eftersom detta skapar osä­

kerhet för budgivare och gör överenskommelser om att

bjuda samma pris ohållbara. Auktionspriset förväntas ligga

nära det pris som råder på andrahandsmarknaden, medan

däremot ett auktionspris som är betydligt lägre än priset på

andrahandsmarknaden sannolikt tyder på en brist i auktio­

nen. Att låta ett sådant auktionspris bli rådande skulle

snedvrida koldioxidprissignalen, störa koldioxidmarkna­

den och skulle inte säkerställa att budgivarna betalar ett

skäligt pris för utsläppsrätterna. Därför bör auktionen stäl­

las in i en sådan situation.

(18)

Auktionerna bör genomföras relativt ofta för att begränsa

deras inverkan på andrahandsmarknadens funktion, men

samtidigt vara stora nog att säkra ett tillräckligt deltagar­

antal. Om auktioner genomförs relativt ofta minskar ris­

ken för marknadsmissbruk eftersom det värde som står på

spel för budgivarna i enskilda auktioner blir lägre och de

får större flexibilitet att justera sina handelspositioner i

senare auktioner. I denna förordning bör det därför före­

skrivas att auktioner för utsläppsrätter som omfattas av

kapitel III i direktiv 2003/87/EG ska hållas minst en gång i

veckan. Med hänsyn till att volymen av de utsläppsrätter

som omfattas av kapitel II i samma direktiv är mycket min­

dre bör auktioner för dessa utsläppsrätter hållas minst var­

annan månad.

(19)

För att göra andrahandsmarknaden förutsägbar bör föl­

jande regler och förfaranden fastställas i denna förordning.

Det bör för det första föreskrivas att de volymer utsläpps­

rätter som ska auktioneras 2011 och 2012 ska fastställas

så snart det är praktiskt möjligt efter det att denna förord­

ning har antagits. De fastställda volymerna och de produk­

ter genom vilka de ska auktioneras ut kommer att

förtecknas i en bilaga till denna förordning. Det bör för det

andra fastställas klara och tydliga regler om vilken volym

av utsläppsrätter som ska auktioneras ut under varje efter­

följande år. Det bör för det tredje anges regler och förfa­

randen för upprättandet av en detaljerad auktionskalender

för varje kalenderår i god tid före det berörda kalenderår­

ets början som innehåller all relevant information för

varje enskild auktion. Auktionskalendern bör endast kunna

ändras i ett begränsat antal angivna fall. Eventuella juste­

ringar bör göras på ett sätt som påverkar auktionskalen­

derns förutsägbarhet så lite som möjligt.

(20)

Den volym som ska auktioneras ut varje år bör som regel

vara lika stor som den volym utsläppsrätter som har till­

delats det året. Alla utsläppsrätter som omfattas av kapi­

tel III i direktiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut

2011 och 2012 bör undantas från denna regel. Med tanke

på den förväntade tillgången på utsläppsrätter som sparats

från den andra till den tredje handelsperioden, den förvän­

tade tillgången på certifierade utsläppsminskningar (CER)

och den förväntade volymen av utsläppsrätter som ska säl­

jas enligt artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG är det lämp­

ligt att ta hänsyn till effekterna av eventuella ”tidiga

auktioner” 2011 och 2012 genom att anpassa den volym

utsläppsrätter som ska auktioneras ut 2013 och 2014.

(21)

Volymen av utsläppsrätter som ska auktioneras ut varje år

bör fördelas jämnt över året i linje med efterfrågan på

andrahandsmarknaden.

(22)

Det krävs öppet tillträde för att uppmuntra till deltagande

och därmed säkerställa konkurrens i auktionerna. Det är

också en förutsättning för deltagande och konkurrens i

auktionerna att det finns ett förtroende för auktionsproces­

sens integritet, särskilt i förhållande till deltagare som för­

söker snedvrida auktionerna genom att utnyttja dem för

penningtvätt, finansiering av terrorism, brottsliga hand­

lingar eller marknadsmissbruk. För att garantera auktioner­

nas integritet bör det ställas minimikrav på

tillfredsställande kundkontroller för tillträde till auktio­

nerna. För att dessa kontroller ska vara kostnadseffektiva

bör rätten att ansöka om tillstånd att lägga bud i auktio­

nerna ges till lätt identifierbara, väldefinierade deltagarka­

tegorier, främst verksamhetsutövare vid stationära

anläggningar och luftfartygsoperatörer som omfattas av

systemet för handel med utsläppsrätter, samt reglerade

finansiella enheter som värdepappersföretag och kreditin­

stitut. Även företagsgrupper av verksamhetsutövare eller

luftfartygsoperatörer, exempelvis partnerskap, samriskfö­

retag och konsortier som fungerar som en agent för sina

medlemmars räkning, bör ha rätt att ansöka om tillstånd

att lägga bud i auktionerna. Det är därför förnuftigt att till

en början begränsa rätten att ansöka om tillträde till auk­

tionerna, men utan att utesluta att tillträdet kan komma att

utvidgas till fler deltagarkategorier beroende på erfarenhe­

terna från auktionerna eller till följd av kommissionens

undersökning enligt artikel 12.1a i direktiv 2003/87/EG av

huruvida marknaden för utsläppsrätter är tillräckligt skyd­

dad mot marknadsmissbruk.

48

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

(1)

(2)

(3)

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/5

(23)

Av rättssäkerhetsskäl bör det i denna förordning även fast­

ställas att auktionsplattformen ska omfattas av relevanta

bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv

2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att

förhindra att det finansiella systemet används för penning­

tvätt och finansiering av terrorism

(1) EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

. Detta är särskilt vik­

tigt med hänsyn till att auktionsplattformen måste ge

tillträde inte bara till värdepappersföretag och kreditinsti­

tut utan även till verksamhetsutövare och luftfartygsope­

ratörer samt andra personer som har auktoriserats att lägga

bud för egen eller andras räkning och som inte själva

omfattas av direktiv 2005/60/EG.

(24)

Genom denna förordning bör deltagarna ges möjlighet att

välja att delta i auktionerna antingen direkt via Internet

eller särskilda anslutningar eller via auktoriserade finan­

siella mellanhänder som står under tillsyn eller via andra

personer som medlemsstaterna har auktoriserat att lägga

bud för egen räkning eller för kunderna i sin huvudsakliga

verksamhet, om deras huvudsakliga verksamhet inte är att

tillhandahålla investerings- eller banktjänster, under förut­

sättning att de följer bestämmelser om investerarskydd och

kundkontroll som är likvärdiga dem som gäller för

värdepappersföretag.

(25)

Syftet med att andra personer som auktoriserats av med­

lemsstaterna läggs till i förteckningen över personer som

har rätt att ansöka om tillstånd att lägga bud, är att ge indi­

rekt tillträde för verksamhetsutövare och luftfartygsopera­

törer inte bara genom finansiella mellanhänder, utan också

genom andra mellanhänder med vilka de har ett etablerat

kundförhållande, exempelvis deras el- eller bränsleleveran­

tör som är undantagna från Europaparlamentets och rådets

direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader

för finansiella instrument och om ändring av rådets direk­

tiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets

och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av

rådets direktiv 93/22/EEG

(2) EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

enligt artikel 2.1 led i i det

direktivet.

(26)

För att säkerställa rättssäkerhet och insyn bör denna för­

ordning innehålla närmare bestämmelser om andra aspek­

ter av auktionerna, såsom storlek på auktionsposter,

möjlighet att dra tillbaka eller ändra inlämnade bud, vilken

valuta som ska användas vid budgivning och betalning,

inlämning och behandling av ansökningar om tillstånd att

lägga bud, samt om när tillstånd ska avslås, dras in eller till­

fälligt upphävas.

(27)

Varje medlemsstat bör förordna en auktionsförrättare som

ska ansvara för auktioneringen av utsläppsrätter för

dess räkning. Auktionsplattformen bör enbart ha ansvar

för att genomföra auktionerna. En och samma auktions­

förrättare bör kunna förordnas av mer än en medlemsstat.

Auktionsförrättaren bör agera för varje förordnande med­

lemsstat för sig. Auktionsförrättaren bör ha ansvar för att

auktionera ut utsläppsrätter på auktionsplattformen och

för att ta emot de förordnande medlemsstaternas auktions­

intäkter och distribuera dem till respektive medlemsstat.

Det är viktigt att avtal mellan medlemsstaterna och deras

auktionsförrättare är förenliga med avtal mellan auktions­

förrättaren och auktionsplattformen. Vid eventuella kon­

flikter bör de sistnämnda avtalen ha företräde.

(28)

Det är också nödvändigt att den auktionsförrättare som

förordnas av en medlemsstat som inte deltar i den gemen­

samma auktionsplattformen, utan förordnar sin egen auk­

tionsplattform, godkänns inte bara av den

auktionsplattform som förordnas av medlemsstaten i fråga,

utan även av den gemensamma auktionsplattformen. Detta

är önskvärt för att kunna genomföra en smidig övergång

från den fristående plattformen till den gemensamma auk­

tionsplattformen om det skulle behövas, särskilt om den

fristående plattformen inte förtecknas i en bilaga till denna

förordning.

(29)

Kravet att auktionsplattformen ska vara en reglerad mark­

nad bygger på önskemålet om att den organisatoriska

infrastruktur som finns tillgänglig på andrahandsmarkna­

den används för att administrera auktionerna. Reglerade

marknader måste framför allt ha vissa skyddsåtgärder i sin

verksamhet enligt direktiv 2004/39/EG och enligt Europa­

parlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den

28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig mark­

nadspåverkan (marknadsmissbruk)

(3) EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

. Det handlar bland

annat om åtgärder för att identifiera och hantera möjliga

negativa följder av intressekonflikter för driften av den reg­

lerade marknaden eller för dess aktörer, att identifiera och

hantera risker som de är exponerade för och vidta effek­

tiva åtgärder för att reducera sådana risker, att sörja för en

säker hantering av systemens tekniska drift och ha effek­

tiva beredskapsplaner för hantering av systemavbrott, att

ha tydliga och icke godtyckliga regler och förfaranden för

en rättvis och välordnad handel och fastställa objektiva kri­

terier för ett effektivt utförande av uppdrag, att främja en

effektiv slutlig avveckling i rätt tid av de transaktioner som

förmedlas genom dess system, samt att ha tillräckliga

finansiella resurser för att främja en väl fungerande mark­

nad med hänsyn till arten och omfattningen av de trans­

aktioner som genomförs på marknaden och de olika risker

av varierande grad som de är exponerade för.

49

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

1) (

(2)

L 302/6

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

(30)

Kravet att auktionsplattformen ska vara en reglerad mark­

nad har flera andra fördelar. Det gör det möjligt att utnyttja

marknadens organisatoriska infrastruktur, erfarenhet,

kompetens och klara och tydliga bindande operativa reg­

ler. Detta är av betydelse bland annat för clearing och

avveckling av transaktioner och för övervakning av att

marknadens egna regler och andra rättsliga skyldigheter

följs, såsom förbudet mot marknadsmissbruk och kravet

på att tillhandahålla en mekanism för tvistlösning utanför

domstol. Detta är kostnadseffektivt och bidrar till att

skydda auktionernas operativa integritet. De reglerade

marknadernas regler för intressekonflikter kräver att auk­

tionsförrättaren är oberoende i förhållande till auktions­

plattformen, dess ägare eller marknadsplatsoperatör, för att

inte äventyra den reglerade marknadens sunda funktion.

Många potentiella deltagare i auktionerna kommer dess­

utom redan att vara antingen medlemmar eller deltagare i

de olika reglerade marknader som är aktiva på

andrahandsmarknaden.

(31)

Enligt direktiv 2004/39/EG ska reglerade marknader och

deras marknadsplatsoperatörer auktoriseras och stå under

tillsyn av de behöriga nationella myndigheterna i den med­

lemsstat där den reglerade marknaden eller dess marknads­

platsoperatör är registrerad eller belägen (dvs.

hemmedlemsstaten). Utan att detta påverkar tillämpningen

av relevanta bestämmelser i direktiv 2003/6/EG, framför

allt eventuella straffrättsliga påföljder som föreskrivs i

nationell lagstiftning om marknadsmissbruk, omfattas de

reglerade marknaderna av hemmedlemsstatens offentlig­

rättsliga lagstiftning. De omfattas därmed av den rättsliga

behörigheten hos förvaltningsdomstolarna i hemmedlems­

staten på det sätt som fastställs i den nationella lagstift­

ningen. Detta regelverk är tillämpligt på handel, i motsats

till auktioner, och endast på finansiella instrument, inte på

spotprodukter. Av rättssäkerhetsskäl bör det i denna för­

ordning därför föreskrivas att hemmedlemsstaten för den

reglerade marknad som förordnas som auktionsplattform

ser till att detta regelverk enligt dess lagstiftning är tillämp­

ligt i relevanta delar på auktioner som genomförs av en

auktionsplattform inom dess behörighetsområde. Det bör

vidare krävas i denna förordning att auktionsplattformen

ska erbjuda möjligheter till tvistlösning utanför domstol.

Vidare bör den relevanta medlemsstaten fastställa en rätt

att överklaga beslut som fattas genom en sådan tvistlös­

ningsmekanism, oavsett om auktionsprodukten är ett

finansiellt instrument eller ett spotkontrakt.

(32)

Konkurrens mellan olika potentiella auktionsplattformar

måste säkerställas genom en konkurrensutsatt upphand­

ling inför förordnandet av auktionsplattformen om så

krävs enligt unionens eller nationell upphandlingslagstift­

ning. Auktionsplattformen bör vara knuten till minst ett

clearingsystem eller avvecklingssystem. Mer än ett clearing­

system eller avvecklingssystem kan anslutas till auktions­

plattformen. Förordnandet av den gemensamma

auktionsplattformen bör gälla under en period på högst

fem år. Förordnandet av fristående plattformar bör gälla

under en period på högst tre år med möjlighet till förläng­

ning med ytterligare två år under vilka de arrangemang

som styr alla auktionsplattformar bör ses över. Regeln om

en period på tre år för den fristående auktionsplattformen

är avsedd att säkerställa en minsta förordnandetid för den

fristående plattformen samtidigt som den förordnande

medlemsstaten kan ansluta sig till den gemensamma platt­

formen om den väljer att göra detta efter det att treårspe­

rioden har löpt ut, utan att det påverkar möjligheten för

den förordnande medlemsstaten att förlänga förordnandet

av den fristående plattformen med ytterligare två år i

avvaktan på resultatet av kommissionens översyn. Efter

utgången av varje förordnandeperiod bör en ny konkur­

rensutsatt upphandling genomföras om en upphandling

krävs enligt antingen unionens eller nationell upphand­

lingslagstiftning. Effekterna på andrahandsmarknaden av

valet av en gemensam auktionsplattform för att genomföra

auktionerna förväntas bli begränsade eftersom endast

utsläppsrätter som ska levereras senast inom fem dagar bör

auktioneras ut.

(33)

Genomförandet av auktioner, fastställandet och hante­

ringen av auktionskalendern och diverse andra uppgifter i

samband med auktionerna, t.ex. att underhålla en uppda­

terad webbplats som är tillgänglig i hela unionen, förutsät­

ter en gemensam åtgärd av medlemsstaterna och

kommissionen i den mening som avses i artikel 91.1 tredje

stycket i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av

den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska

gemenskapernas allmänna budget

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(

budgetförord­

ningen). Behovet av en sådan gemensam åtgärd följer av att

systemet för handel med utsläppsrätter är unionsomfat­

tande, av de övergripande politiska syftena med revide­

ringen av direktiv 2003/87/EG och av att kommissionen

enligt direktiv 2003/87/EG är direkt ansvarig för det när­

mare genomförandet av ett antal inslag i systemet för han­

del med utsläppsrätter som får direkt effekt på framför allt

auktionskalendern och på övervakningen av auktionerna.

Denna förordning bör därför innehålla bestämmelser om

att en konkurrensutsatt upphandling för att förordna den

gemensamma auktionsplattformen och auktionsövervaka­

ren ska ske i form av ett gemensamt upphandlingsförfa­

rande av kommissionen och medlemsstaterna i den

mening som avses i artikel 125c i kommissionens förord­

ning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december

2002 om genomförandebestämmelser för rådets förord­

ning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning

för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

(2) EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

. Enligt

artikel 125c i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 kan

de upphandlingsregler som gäller för kommissionen til­

lämpas på ett gemensamt upphandlingsförfarande mellan

medlemsstaterna och kommissionen. Eftersom upphand­

lingen är unionsomfattande är det lämpligt att i relevant

utsträckning tillämpa upphandlingsreglerna i budgetför­

ordningen och i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002

50

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/7

på det gemensamma upphandlingsförfarandet. Det bör i

denna förordning närmare anges vilka auktionstjänster

som ska upphandlas av medlemsstaterna och vilka tek­

niska stödtjänster som ska upphandlas av kommissionen,

särskilt när det gäller eventuella beslut om komplettering

av ofullständiga bilagor till denna förordning, hur ofta det

är lämpligt att genomföra auktioner, samordning av auk­

tionskalendrar för de olika auktionsplattformarna, infö­

rande av en största budstorlek samt eventuella ändringar

av denna förordning, särskilt ändringar som rör kopplingar

till andra system och tjänster för att främja en god inblick

i auktionsbestämmelserna utanför unionen. Det är lämp­

ligt att kommissionen upphandlar sådana tjänster från den

gemensamma auktionsplattform som har störst erfarenhet

av att genomföra auktioner för mer än en medlemsstats

räkning. Detta påverkar inte eventuella samråd med andra

auktionsplattformar eller berörda parter.

(34)

Upphandlingen av auktionsplattformarna bör ske genom

ett öppet, tydligt och konkurrensutsatt urvalsförfarande

såvida inte förordnandet av auktionsplattformen av en

medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärden

inte omfattas av upphandlingsregler enligt både unionens

upphandlingslagstiftning och nationell upphandlingslag­

stiftning. Vid förordnandet av auktionsplattformarna och

det clearingsystem eller avvecklingssystem som är kopplat

till dem bör hänsyn tas till de lösningar som kandidaterna

erbjuder för att säkerställa kostnadseffektivitet, ett obe­

gränsat, rättvist och lika tillträde till auktionerna för små

och medelstora företag och för små utsläppare samt en

gedigen tillsyn av auktionerna som omfattar en mekanism

för tvistlösning utanför domstol. Den auktionsplattform

som auktionerar ut forwardkontrakt och futurekontrakt

får undantagsvis upphandlas på grundval av att den får til­

lämpa de tillträdesbestämmelser, betalnings- och leverans­

regler och regler för marknadstillsyn som är tillämpliga på

andrahandsmarknaden. De särskilda förfaranden som ska

tillämpas vid upphandlingen av den gemensamma auk­

tionsplattformen bör anges i ett avtal mellan kommissio­

nen och medlemsstaterna, vilket bör fastställa det praktiska

tillvägagångssättet för utvärdering av bud eller ansökningar

om att få lägga bud och för tilldelningen av kontrakt, samt

vilken lagstiftning som ska vara tillämplig på kontraktet

och vilken domstol som ska vara behörig att avgöra tvis­

ter, i enlighet med vad som krävs i artikel 125c i förord­

ning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

(35)

Om inte annat följer av gällande regler för offentlig upp­

handling, inklusive regler om att undvika intressekonflik­

ter och upprätthålla sekretess, kan medlemsstater som inte

deltar i den gemensamma åtgärden helt eller delvis beviljas

observatörsstatus i det gemensamma upphandlingsförfa­

randet på villkor som avtalas gemensamt av de medlems­

stater som deltar i den gemensamma åtgärden och

kommissionen och fastställs i det gemensamma upphand­

lingsavtalet. Ett sådant tillträde kan vara önskvärt för att

främja överensstämmelse mellan de fristående auktions­

plattformarna och den gemensamma auktionsplattformen

när det gäller aspekter av auktionsprocessen som

inte är helt harmoniserade i denna förordning.

(36)

Medlemsstater som beslutar sig för att inte delta i en

gemensam åtgärd för att förordna den gemensamma auk­

tionsplattformen, utan i stället beslutar sig för att förordna

en egen auktionsplattform, bör informera kommissionen

om sitt beslut relativt snabbt efter det att denna förordning

har trätt i kraft. Det är vidare nödvändigt att kommissio­

nen kontrollerar huruvida medlemsstater som förordnar

en egen auktionsplattform vidtar de åtgärder som behövs

för att se till att auktionsprocessen är förenlig med bestäm­

melserna i denna förordning och målen i artikel 10.4 i

direktiv 2003/87/EG. Det är dessutom nödvändigt att

kommissionen samordnar de detaljerade auktionskalen­

drar som föreslås av andra auktionsplattformar än den

gemensamma auktionsplattformen med de auktionskalen­

drar som föreslås av den gemensamma auktionsplattfor­

men. När kommissionen har gjort en bedömning av alla

fristående plattformar bör den i en bilaga till denna förord­

ning förteckna dessa auktionsplattformar, förordnande

medlemsstater och eventuella tillämpliga villkor eller skyl­

digheter, inbegripet eventuella villkor eller skyldigheter

som rör deras auktionskalendrar. Förteckningen innebär

inte att kommissionen intygar att den förordnande med­

lemsstaten har följt alla tillämpliga regler för offentlig upp­

handling i samband med förordnandet av sin

auktionsplattform.

(37)

Enligt artikel 10.3 i direktiv 2003/87/EG ska medlemssta­

terna besluta hur intäkterna från auktionering av utsläpps­

rätter ska användas. För att undanröja alla tveksamheter

bör det i denna förordning föreskrivas att intäkterna från

auktioner överförs direkt till den auktionsförrättare som

har förordnats av varje medlemsstat.

(38)

Eftersom auktioneringen av utsläppsrätter innebär att dessa

i första hand släpps ut på andrahandsmarknaden i stället

för att delas ut gratis direkt till verksamhetsutövare och

luftfartygsoperatörer, bör clearingsystem eller avvecklings­

system inte vara bundna av krav på leverans av utsläpps­

rätterna till vinnande budgivare eller senare rättsinnehavare

om leveransen uteblir på grund av orsaker utanför syste­

mets kontroll. Det bör därför föreskrivas i denna förord­

ning att det enda budgivare eller senare rättsinnehavare

kan göra om auktionerade utsläppsrätter inte levereras är

att acceptera att leveransen blir försenad. Det är emellertid

viktigt att auktionerade utsläppsrätter som inte levereras på

grund av att full betalning inte erlagts kan auktioneras ut i

framtida auktioner som anordnas av samma

auktionsplattform.

(39)

Medlemsstaterna bör inte behöva ställa andra säkerheter än

själva utsläppsrätterna i auktionerna, eftersom medlems­

staternas enda åtaganden gäller leveransen av utsläppsrät­

terna. Det bör därför föreskrivas i denna förordning att

medlemsstaternas enda skyldigheter vid auktionering av

2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt enligt

definitionen i denna förordning är att clearingsystemet

eller avvecklingssystemet i egenskap av förvaringsinstitut

förhandsdeponerar de utsläppsrätter som ska auktioneras

ut på ett villkorsdepåkonto hos unionsregistret.

51

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/8

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

(40)

Det är emellertid nödvändigt att en auktionsplattform,

inklusive varje clearingsystem eller avvecklingssystem som

är kopplat till den, genomför lämplig säkerhets- och annan

riskhantering som krävs för att säkerställa att auktionsför­

rättarna får full betalning för de auktionerade utsläppsrät­

terna till auktionspriset, oberoende av om en vinnande

budgivare eller senare rättsinnehavare inte fullgör sin

betalningsskyldighet.

(41)

Av kostnadseffektivitetsskäl bör vinnande budgivare ha

möjlighet att handla med de utsläppsrätter som de har till­

delats i auktionen redan innan dessa utsläppsrätter har

levererats. Ett undantag från detta krav på att utsläppsrät­

ter ska kunna överlåtas vidare kan endast medges om

utsläppsrätterna levereras inom två handelsdagar efter auk­

tionen. Denna förordning ger därför möjlighet att ta emot

betalning från och genomföra leverans till en vinnande

budgivares senare rättsinnehavare, i stället för till den vin­

nande budgivaren själv. Denna möjlighet bör dock inte

göra det möjligt att kringgå ansökningskraven för att få

lägga bud i auktionerna.

(42)

Strukturen för och nivån på de avgifter som tillämpas av

auktionsplattformar och det clearingsystem eller avveck­

lingssystem som är kopplat till dem bör inte vara mindre

fördelaktiga än jämförbara avgifter och villkor som tilläm­

pas för transaktioner på andrahandsmarknaden. För att

säkerställa öppenhet bör alla avgifter och villkor vara lätt­

fattliga, specificerade och offentliga. Kostnaderna för auk­

tionsprocessen bör som regel täckas av budgivarnas

avgifter i enlighet med avtalet om förordnande av auk­

tionsplattformen. För upphandlingen av en kostnadseffek­

tiv gemensam auktionsplattform är det dock viktigt att

medlemsstaterna deltar i den gemensamma åtgärden från

början. Av detta skäl är det lämpligt att medlemsstater som

deltar i den gemensamma åtgärden i ett senare skede kan

åläggas att bära sina egna kostnader och att dessa belopp

kan dras av från de kostnader som annars belastar budgi­

varna. Sådana bestämmelser bör dock inte vara till nackdel

för medlemsstater som önskar delta i den gemensamma

åtgärden efter det att den fristående auktionsplattformens

förordnandetid har löpt ut. Medlemsstater som tillfälligt

deltar i den gemensamma åtgärden till följd av att en för­

ordnad fristående auktionsplattform inte har tagits upp i

förteckningen bör heller inte missgynnas. Auktionsförrät­

taren bör betala endast för tillträde till auktionsplattfor­

men, om något alls, men kostnaderna för clearing- och

avvecklingssystemet bör i förekommande fall belasta bud­

givarna enligt den allmänna regeln.

(43)

Det bör icke desto mindre föreskrivas att kostnaderna för

auktionsövervakaren ska belasta medlemsstaterna och dras

av från auktionsintäkterna. Dessutom är det lämpligt att i

avtalet om förordnande av auktionsövervakaren göra

åtskillnad mellan de kostnader för auktionsövervakaren

som framför allt är beroende av antalet auktioner och

övriga kostnader. Den exakta avgränsningen mellan dessa

kostnader bör fastställas i samband med det gemensamma

upphandlingsförfarandet.

(44)

En opartisk auktionsövervakare bör förordnas för att över­

vaka och rapportera om auktionsprocessens överensstäm­

melse med målen i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, om

efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning och

om eventuella bevis för konkurrensbegränsande beteende

eller marknadsmissbruk. För auktionsövervakningen krävs

liksom för auktionerna en gemensam åtgärd av medlems­

staterna och kommissionen, varför det är lämpligt med ett

gemensamt upphandlingsförfarande. Auktionsplattformar,

auktionsförrättare och behöriga nationella myndigheter

med ansvar för tillsynen av auktionsplattformen, värde­

pappersföretag eller kreditinstitut och alla andra personer

som är auktoriserade att lägga bud för andras räkning och

som deltar i auktioner eller som deltar i utredning av och

åtal för marknadsmissbruk bör vara skyldiga att samarbeta

med auktionsövervakaren för att denne ska kunna fullgöra

sitt uppdrag.

(45)

För att säkerställa att auktionsövervakaren är opartisk bör

kraven för dennes förordnande utformas så att hänsyn tas

till kandidater med minst risk för intressekonflikter eller

marknadsmissbruk med särskilt beaktande av deras even­

tuella verksamheter på andrahandsmarknaden och deras

interna processer och förfaranden för att minska risken för

intressekonflikter eller marknadsmissbruk, utan att detta

påverkar deras förmåga att fullgöra sitt uppdrag snabbt

och i enlighet med högsta tänkbara yrkesmässiga krav och

kvalitetskrav.

(46)

Konkurrensbegränsande beteende och marknadsmissbruk

är oförenligt med de principer om öppenhet, insyn, har­

monisering och icke-diskriminering som ligger till grund

för denna förordning. Denna förordning bör därför inne­

hålla lämpliga bestämmelser för att minska risken för

sådana beteenden i samband med auktionerna. En gemen­

sam auktionsplattform, en enkel utformning av auktio­

nerna, relativt frekventa auktioner, ett slumpmässigt

förfarande om flera anbud är lika, ett tillfredsställande till­

träde till auktionerna, lika tillgång till information och tyd­

liga bestämmelser bidrar till att minska risken för

marknadsmissbruk. Genom att utsläppsrätterna auktione­

ras ut med hjälp av finansiella instrument omfattas både

auktionsförrättare och budgivare av samma kontrollbe­

stämmelser som gäller enligt det regelverk som är tillämp­

ligt på finansmarknaderna. Denna förordning bör

föreskriva regler som liknar dem som gäller för finansiella

instrument för att motverka risken för marknadsmissbruk

ifall auktionsprodukten inte är ett finansiellt instrument.

En opartisk auktionsövervakare bör kontrollera hela auk­

tionsprocessen, inklusive själva auktionerna och tillämp­

ningen av auktionsbestämmelserna.

(47)

Det är också avgörande att säkerställa auktionsförrättarens

integritet. När medlemsstaterna utser auktionsförrättaren

bör de därför ta hänsyn till kandidater med minst risk för

intressekonflikter eller marknadsmissbruk med särskilt

beaktande av deras eventuella verksamheter på andra­

handsmarknaden och deras interna processer och förfaran­

den för att minska risken för intressekonflikter eller

52

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

(1)

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/9

marknadsmissbruk, utan att detta påverkar deras förmåga

att fullgöra sitt uppdrag snabbt och i enlighet med högsta

tänkbara yrkesmässiga krav och kvalitetskrav. En naturlig

följd av detta krav är att medlemsstaterna uttryckligen bör

förbjudas att låta sin auktionsförrättare ta del av insiderin­

formation om auktionerna. Överträdelse av detta förbud

bör leda till effektiva, proportionella och avskräckande

sanktioner.

(48)

Det bör dessutom föreskrivas att auktionsplattformen ska

övervaka budgivarnas beteende och informera de behöriga

nationella myndigheterna vid marknadsmissbruk, pen­

ningtvätt och finansiering av terrorism, enligt de rapporte­

ringsskyldigheter som fastställs i direktiv 2003/6/EG och

med tillämpning av de rapporteringsskyldigheter som fast­

ställs i direktiv 2005/60/EG.

(49)

När de tillämpar de nationella åtgärder som i relevant

utsträckning införlivar avdelningarna III och IV i direktiv

2004/39/EG och direktiv 2003/6/EG bör medlemsstater­

nas behöriga myndigheter beakta motsvarande bestämmel­

ser i unionsåtgärder om genomförande av dessa direktiv.

(50)

Genom denna förordning bör det dessutom införas en

möjlighet att fastställa en högsta gräns för hur stor andel

av den totala volym av utsläppsrätter som auktioneras ut i

enskilda auktioner eller under ett visst kalenderår som en

enskild budgivare får lägga bud på, eller andra lämpliga

korrigerande åtgärder. Med hänsyn till den potentiella

administrativa börda som denna möjlighet kan medföra,

bör den endast utnyttjas när behöriga nationella myndig­

heter har underrättats om marknadsmissbruk, penning­

tvätt eller finansiering av terrorism och har beslutat att inte

agera, under förutsättning att det kan påvisas att möjlighe­

ten bör utnyttjas och skulle ha effekt. Utnyttjandet av

denna möjlighet bör vara förenat med villkor om att ett

förhandsyttrande från kommissionen om detta inhämtas.

Innan kommissionen avger sitt yttrande bör den höra med­

lemsstaterna och auktionsövervakaren om auktionsplatt­

formens förslag. Kommissionens egen bedömning av om

marknaden för utsläppsrätter är tillräckligt skyddad mot

marknadsmissbruk enligt artikel 12.1a i direktiv

2003/87/EG kommer också att ha betydelse för dess

yttrande.

(51)

Andra personer som har auktoriserats av medlemsstaterna

att lägga bud för kunderna i sin huvudsakliga verksamhet

bör också följa de uppföranderegler som föreskrivs i denna

förordning för att se till att deras kunder har ett tillfreds­

ställande skydd.

(52)

Det är nödvändigt att i denna förordning fastställa vilket

språk som ska användas i samband med auktionsplattfor­

mar, på ett sätt som skapar tydlighet och väger målet om

icke-diskriminerande tillträde till auktionerna mot målet

om största möjliga kostnadseffektivitet. Dokumentation

som inte offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning

bör offentliggöras på ett språk som allmänt används

i internationella finanskretsar, nämligen engelska. Använd­

ningen av ett språk som allmänt används i internationella

finanskretsar föreskrivs redan i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om

de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper

erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om

ändring av direktiv 2001/34/EG

(1) EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

.

(53)

Medlemsstaterna kan besluta att på egen bekostnad över­

sätta all dokumentation till deras officiella nationella språk.

Om en medlemsstat väljer att göra detta, bör även fristå­

ende plattformar översätta all dokumentation om den egna

auktionsplattformen till den berörda medlemsstatens

språk, på den medlemsstats bekostnad som har förordnat

den fristående plattformen i fråga. Följaktligen bör auk­

tionsplattformarna kunna behandla all muntlig och skrift­

lig kommunikation från personer som ansöker om tillstånd

att lägga bud, personer som har tillstånd att lägga bud och

budgivare som deltar i en auktion på vart och ett av de

språk som en medlemsstat på egen bekostnad har tillhan­

dahållit översättningen till, om dessa personer begär detta.

Auktionsplattformarna kan inte ålägga dessa personer att

betala för de extra kostnader som detta medför. Dessa

kostnader bör i stället delas lika mellan samtliga budgivare

på den berörda auktionsplattformen i syfte att garantera

lika tillträde till auktionerna i hela unionen.

(54)

För att säkerställa rättssäkerhet och insyn bör denna för­

ordning innehålla närmare bestämmelser om andra aspek­

ter av auktioneringen, såsom offentliggörande,

meddelande om och anmälan av auktionsresultat, skydd av

konfidentiell information, korrigering av fel i överföringar

av betalningar eller utsläppsrätter som har gjorts och säker­

heter som har ställts eller frisläppts enligt denna förord­

ning, rätten att överklaga auktionsplattformens beslut samt

om ikraftträdande.

(55)

Vid tillämpningen av denna förordning bör värdepappers­

företag som lägger bud på finansiella instrument för egen

eller sina kunders räkning anses utföra en investerings­

tjänst eller investeringsåtgärd.

(56)

Denna förordning föregriper inte kommissionens under­

sökning enligt artikel 12.1a i direktiv 2003/87/EG för att

fastställa om marknaden för utsläppsrätter är tillräckligt

skyddad mot marknadsmissbruk, och inte heller eventuella

förslag som kommissionen kan komma att lägga fram för

att uppnå ett sådant skydd. Denna förordning syftar till att

säkerställa att transaktionsvillkoren är rättvisa och kor­

rekta, i avvaktan på resultatet av kommissionens

undersökning.

(57)

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av artik­

larna 107 och 108 i fördraget, till exempel när det gäller

bestämmelserna för att garantera obegränsat, rättvist och

lika tillträde för små och medelstora företag som omfattas

av unionens system för handel med utsläppsrätter och för

små utsläppare.

53

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

(1)

(2)

(3)

L 302/10

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

(58)

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av gällande

bestämmelser om den inre marknaden.

(59)

Denna förordning respekterar de grundläggande rättighe­

ter och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europe­

iska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

särskilt i artikel 11 i denna, och i artikel 10 i den europe­

iska konventionen om skydd för de mänskliga rättighe­

terna. Denna förordning hindrar därför inte på något sätt

medlemsstaterna från att utöva sina konstitutionella rättig­

heter i fråga om pressfrihet och yttrandefrihet i medierna.

(60)

För att se till att auktionerna genomförs på ett förutsägbart

sätt och i rätt tid bör denna förordning träda i kraft så snart

som möjligt.

(61)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga

med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 23.1

i direktiv 2003/87/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs regler för tidsschema, administration

och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter i enlighet

med direktiv 2003/87/EG.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på tilldelning genom auktione­

ring av utsläppsrätter som omfattas av kapitel II (luftfart) i direk­

tiv 2003/87/EG och på tilldelning genom auktionering av

utsläppsrätter som omfattas av kapitel III (stationära anlägg­

ningar) i det direktivet vilka får överlämnas under handelsperio­

der från och med den 1 januari 2013.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. futurekontrakt: utsläppsrätter som auktioneras ut som finan­

siella instrument i enlighet med artikel 38.3 i kommissionens

förordning (EG) nr 1287/2006

(1) EUT L 241, 2.9.2006, s. 1.

, för leverans vid en över­

enskommen tidpunkt i framtiden till det auktionspris som

fastställs enligt artikel 7.2 i den här förordningen varvid mar­

ginalsäkerhetskrav för att avspegla prisförändringar ska beta­

las kontant.

2. forwardkontrakt: utsläppsrätter som auktioneras ut som finan­

siella instrument i enlighet med artikel 38.3 i förordning (EG)

nr 1287/2006, för leverans vid en överenskommen tid­

punkt i framtiden till det auktionspris som fastställs enligt

artikel 7.2 i den här förordningen varvid marginalsäkerhets­

krav för att avspegla prisförändringar får garanteras antingen

genom andra säkerheter än kontanter eller genom en över­

enskommen statlig garanti, enligt den centrala motpartens

eget val.

3. 2-dagars spotkontrakt: utsläppsrätter som auktioneras ut för

leverans vid en överenskommen tidpunkt senast den andra

handelsdagen efter auktionsdagen, i enlighet med arti­

kel 38.2 a i förordning (EG) nr 1287/2006.

4. 5-dagars futurekontrakt: utsläppsrätter som auktioneras ut som

finansiella instrument i enlighet med artikel 38.3 i kommis­

sionens förordning (EG) nr 1287/2006, för leverans vid en

överenskommen tidpunkt senast den femte handelsdagen

efter auktionsdagen.

5. bud: ett bud i en auktion för att förvärva en viss volym

utsläppsrätter till ett specificerat pris.

6. budgivningsperiod: den tidsperiod under vilken bud får läggas.

7. handelsdag: varje dag under vilken en auktionsplattform och

det clearingsystem eller avvecklingssystem som är kopplat till

den är öppna för handel.

8. värdepappersföretag: samma som i artikel 4.1.1 i direktiv

2004/39/EG.

9. kreditinstitut: samma som i artikel 4.1 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2006/48/EG

(2) EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

.

10. finansiellt instrument: samma som i artikel 4.1.17 i direktiv

2004/39/EG om inget annat anges i denna förordning.

11. andrahandsmarknad: den marknad där personer köper eller

säljer utsläppsrätter antingen före eller efter det att de har till­

delats gratis eller genom auktionering.

12. moderföretag: samma som i artiklarna 1 och 2 i rådets direk­

tiv 83/349/EEG

(3) EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.

.

13. dotterföretag: samma som i artiklarna 1 och 2 i direktiv

83/349/EEG.

54

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

(1)

(2)

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/11

14. anknutet företag: ett företag som är kopplat till ett moderföre­

tag eller dotterföretag genom ett samband i den mening som

avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.

15. kontroll: samma som i artikel 3.2 och 3.3 i rådets förordning

(EG) nr 139/2004

(1) EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

i dess tillämpning enligt kommissio­

nens konsoliderade tillkännagivande om behörighet

(2) EUT C 95, 16.4.2008, s. 1.

. Skäl

22 i den förordningen och punkterna 52 och 53 i det tillkän­

nagivandet ska tillämpas vid fastställandet av begreppet kon­

troll för statsägda företag.

16. auktionsprocess: den process som omfattar fastställande av

auktionskalender, förfaranden för tillstånd att lägga bud, bud­

givningsförfaranden, genomförande av auktionen, beräkning

och meddelande av auktionsresultat, system för betalning av

köpeskilling, leverans av utsläppsrätter, hantering av den

säkerhet som ska täcka eventuella transaktionsrisker, samt

tillsyn och övervakning av att en auktionsplattform genom­

för auktionerna på rätt sätt.

17. penningtvätt: samma som i artikel 1.2 i direktiv 2005/60/EG

med beaktande av artikel 1.3 och 1.5 i samma direktiv.

18. finansiering av terrorism: samma som i artikel 1.4 i direktiv

2005/60/EG med beaktande av artikel 1.5 i samma direktiv.

19. brottsliga handlingar: samma som i artikel 3.4 i direktiv

2005/60/EG.

20. auktionsförrättare: en offentlig eller privat aktör som av en

medlemsstat har förordnats att auktionera ut utsläppsrätter

för denna medlemsstats räkning.

21. särskilt depåkonto: en eller flera typer av depåkonton som före­

skrivs i den tillämpliga kommissionsförordning som antas

enligt artikel 19.3 i direktiv 2003/87/EG för deltagande i eller

genomförande av auktionsprocessen, inbegripet förvaring av

utsläppsrätter i väntan på leverans i enlighet med denna

förordning.

22. särskilt bankkonto: ett bankkonto som anges av en auktions­

förrättare eller budgivare eller senare rättsinnehavare för att

ta emot betalningar i enlighet med denna förordning.

23. åtgärd för att uppfylla kraven på kundkontroll: samma som i arti­

kel 8.1 i direktiv 2005/60/EG med beaktande av artikel 8.2 i

samma direktiv.

24. verklig förmånstagare: samma som i artikel 3.6 i direktiv

2005/60/EG.

25. bestyrkt kopia: en kopia av ett original vars riktighet intygas av

en advokat, revisor, notarius publicus eller liknande person

som enligt den berörda medlemsstatens nationella lagstift­

ning är behörig att officiellt intyga en kopias riktighet.

26. person i politiskt utsatt ställning: samma som i artikel 3.8 i

direktiv 2005/60/EG.

27. marknadsmissbruk: antingen insiderhandel enligt definitionen

i led 28 i denna artikel eller som förbjuds enligt artikel 38

eller otillbörlig marknadspåverkan enligt definitionen i led 30

i denna artikel eller i artikel 37 b, eller båda.

28. insiderhandel: användning av insiderinformation som är för­

bjuden enligt artiklarna 2, 3 och 4 i direktiv 2003/6/EG i

samband med ett finansiellt instrument i den mening som

avses i artikel 1.3 i direktiv 2003/6/EG och som det hänvisas

till i artikel 9 i samma direktiv, om inget annat anges i denna

förordning.

29. insiderinformation: samma som i artikel 1.1 i direktiv

2003/6/EG i samband med ett finansiellt instrument i den

mening som avses i artikel 1.3 i direktiv 2003/6/EG och som

det hänvisas till i artikel 9 i samma direktiv, om inget annat

anges i denna förordning.

30. otillbörlig marknadspåverkan: samma som i artikel 1.2 i direk­

tiv 2003/6/EG i samband med ett finansiellt instrument i den

mening som avses i artikel 1.3 i direktiv 2003/6/EG och som

det hänvisas till i artikel 9 i samma direktiv, om inget annat

anges i denna förordning.

31. clearingsystem: en eller flera infrastrukturer som är kopplade

till auktionsplattformen och som kan erbjuda clearing, stäl­

lande av marginalsäkerhet, nettning, hantering av säkerheter,

avveckling och leverans samt andra tjänster, som utförs av en

central motpart med åtkomst antingen direkt eller indirekt

via medlemmar i den centrala motparten som fungerar som

mellanhänder mellan sina kunder och den centrala

motparten.

32. clearing: alla processer som utförs innan en budgivningspe­

riod inleds, under budgivningsperioden och efter det att bud­

givningsperioden avslutats fram till och med avvecklingen

och som berör hanteringen av eventuella risker som uppstår

under denna period, bland annat ställande av marginalsäker­

het, nettning eller novation och andra tjänster, som eventu­

ellt utförs av ett clearingsystem eller avvecklingssystem.

55

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

(1)

(2)

L 302/12

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

33. ställande av marginalsäkerhet: ställandet av en säkerhet för en

viss finansiell position av en auktionsförrättare eller budgi­

vare, eller en eller flera mellanhänder som agerar för deras

räkning, vilket omfattar hela processen med att mäta, beräkna

och erbjuda säkerheten, som ska garantera att alla betal­

ningsåtaganden som görs av en budgivare och alla leveranså­

taganden som görs av en auktionsförrättare, eller av en eller

flera mellanhänder som agerar för deras räkning, kan fullgö­

ras inom en mycket kort tidsperiod.

34. avveckling: den vinnande budgivarens eller en senare rättsin­

nehavares eller en central motparts eller en avvecklingsagents

betalning av det erforderliga beloppet för de utsläppsrätter

som ska levereras till budgivaren eller den senare rättsinne­

havaren eller den centrala motparten eller avvecklingsagen­

ten, samt leveransen av utsläppsrätterna till budgivaren eller

den senare rättsinnehavaren eller den centrala motparten

eller avvecklingsagenten.

35. central motpart: en enhet som träder in antingen direkt mellan

en auktionsförrättare och en budgivare eller senare rättsinne­

havare, eller mellan mellanhänder som företräder dem, och

som fungerar som enda motpart för var och en av dem och

garanterar att auktionsintäkterna betalas ut till auktionsför­

rättaren eller dennes ombud eller att auktionerade utsläpps­

rätter levereras till budgivaren eller dennes ombud, enligt

artikel 48.

36. avvecklingssystem: en infrastruktur som, oavsett om den är

kopplad till auktionsplattformen eller ej, kan erbjuda avveck­

lingstjänster som kan omfatta clearing, nettning, hantering av

säkerheter eller andra tjänster som gör det möjligt att för en

auktionsförrättares räkning leverera utsläppsrätter till en bud­

givare eller senare rättsinnehavare och för en budgivare eller

senare rättsinnehavare att betala köpeskillingen till en auk­

tionsförrättare genom antingen

a) banksystemet och unionsregistret,

b) en eller flera avvecklingsagenter som företräder en auk­

tionsförrättare och en budgivare eller senare rättsinne­

havare, vilka utnyttjar avvecklingsagenten direkt eller

indirekt via medlemmar hos avvecklingsagenten som

fungerar som mellanhänder mellan sina kunder och

avvecklingsagenten.

37. avvecklingsagent: en aktör som till auktionsplattformen tillhan­

dahåller avvecklingskonton, genom vilka instruktioner från

auktionsförrättaren eller dennes ombud om överföring av de

auktionerade utsläppsrätterna och en vinnande budgivares

eller senare rättsinnehavares eller deras ombuds betalning av

auktionspriset kan ske samtidigt eller så gott som samtidigt

på ett säkert sätt.

38. säkerhet: de olika former av säkerhet som avses i artikel 2 m i

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG

(1) EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.

, inklu­

sive eventuella utsläppsrätter som godtas som säkerhet av

clearingsystemet eller avvecklingssystemet.

39. reglerad marknad: samma som i artikel 4.1.14 i direktiv

2004/39/EG.

40. små och medelstora företag: verksamhetsutövare eller luftfar­

tygsoperatörer som är små och medelstora företag i den

mening som avses i kommissionens rekommendation

2003/361/EG

(2) EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

.

41. små utsläppare: verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatö­

rer vars genomsnittliga utsläpp av koldioxidekvivalenter var

högst 25 000 ton under de tre kalenderåren närmast före det

år då de deltar i en auktion, fastställt på grundval av deras

kontrollerade utsläpp.

42. marknadsplatsoperatör: samma som i artikel 4.1.13 i direktiv

2004/39/EG.

43. etablering: något av följande:

a) Bosättningsort eller permanent adress inom unionen vid

tillämpning av artikel 6.3 tredje stycket.

b) Samma som i artikel 4.1.20 a i direktiv 2004/39/EG

med beaktande av kraven i artikel 5.4 i det direktivet vid

tillämpning av artikel 18.2 i denna förordning.

c) Samma som i artikel 4.1.20 a i direktiv 2004/39/EG

med beaktande av kraven i artikel 5.4 i det direktivet vid

tillämpning av artikel 18.3 i denna förordning, när det

gäller personer som avses i artikel 18.1 b i denna

förordning.

d) Samma som i artikel 4.7 i direktiv 2006/48/EG vid til­

lämpning av artikel 18.3 i denna förordning, när det gäl­

ler personer som avses i artikel 18.1 c i denna

förordning.

e) Samma som i artikel 4.1.20 a i direktiv 2004/39/EG vid

tillämpning av artikel 19.2 i denna förordning, när det

gäller företagsgrupper som avses i artikel 18.1 d i denna

förordning.

f) Samma som i artikel 4.1.20 b i direktiv 2004/39/EG vid

tillämpning av artikel 35.4, 35.5 och 35.6 samt arti­

kel 42.1 i denna förordning.

56

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/13

KAPITEL II

AUKTIONERNAS UTFORMNING

Artikel 4

Auktionsprodukter

1.

Utsläppsrätter ska erbjudas till försäljning på en auktions­

plattform genom standardiserade elektroniska kontrakt som över­

låts på den auktionsplattformen (auktionsprodukter).

Auktionsprodukterna behöver inte överlåtas på samma auktions­

plattform om utsläppsrätterna levereras inom två handelsdagar

efter auktionen.

2.

Fram till dess att de rättsliga åtgärder och tekniska möjlig­

heter som krävs för att leverera utsläppsrätter har genomförts ska

medlemsstaterna auktionera ut utsläppsrätter i form av antingen

futurekontrakt eller forwardkontrakt.

Futurekontrakt och forwardkontrakt ska auktioneras ut i enlighet

med artiklarna 11.1 och 32 och bilaga I.

Vid auktionering av futurekontrakt och forwardkontrakt får leve­

ransen av utsläppsrätterna inte ske senare än den 31 december

2013.

3.

Senast tre månader efter det att de rättsliga åtgärder och tek­

niska möjligheter som krävs för att leverera utsläppsrätter har

genomförts ska medlemsstaterna auktionera ut utsläppsrätter i

form av antingen 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars

futurekontrakt.

Artikel 5

Auktionsformat

Auktionerna ska vara utformade så, att budgivarna ska lägga sina

bud under en angiven budgivningsperiod utan att kunna se andra

budgivares bud. Varje vinnande budgivare ska betala samma auk­

tionspris som avses i artikel 7 för varje utsläppsrätt oavsett priset

i budet.

Artikel 6

Inlämnande och tillbakadragande av bud

1.

Minsta budvolym ska utgöra en auktionspost.

En auktionspost bestående av 2-dagars spotkontrakt eller 5-

dagars futurekontrakt ska omfatta 500 utsläppsrätter.

En auktionspost bestående av futurekontrakt eller forwardkon­

trakt ska omfatta 1 000 utsläppsrätter.

2.

I varje bud ska anges följande:

a) Budgivarens identitet och huruvida budgivaren lägger budet

för egen eller för en kunds räkning.

b) Om budgivaren lägger budet för en kunds räkning ska kun­

dens identitet anges.

c) Budvolymen, uttryckt i antalet utsläppsrätter i heltalsmultip­

lar av auktionsposter på 500 eller 1 000 utsläppsrätter.

d) Det pris i euro som bjuds för varje utsläppsrätt angivet med

två decimaler.

3.

Varje bud får endast läggas, ändras eller dras tillbaka inom

en angiven budgivningsperiod.

Inlämnade bud får ändras eller dras tillbaka senast en angiven tid­

punkt före budgivningsperiodens slut. Denna tidpunkt ska fast­

ställas av den berörda auktionsplattformen och offentliggöras på

den auktionsplattformens webbplats minst fem handelsdagar

innan budgivningsperioden inleds.

Endast en fysisk person som är etablerad i unionen och som har

utsetts enligt artikel 19.2 d och är auktoriserad att göra bindande

åtaganden för en budgivare i alla avseenden som berör auktio­

nerna, däribland att lägga bud (budgivarens ombud) har rätt att

lägga, ändra eller dra tillbaka ett bud för en budgivares räkning.

Varje bud ska vara bindande så snart det har lämnats in, om det

inte dras tillbaka eller ändras i enlighet med denna punkt eller dras

tillbaka i enlighet med punkt 4.

4.

Om den relevanta auktionsplattformen är förvissad om att

ett verkligt misstag har gjorts vid läggandet av ett bud, får den på

begäran av budgivarens ombud betrakta det bud som lagts av

misstag som tillbakadraget efter budgivningsperiodens slut men

innan auktionspriset har fastställts.

5.

Ett värdepappersföretags eller ett kreditinstituts mottagande,

vidarebefordran och inlämnande av ett bud hos en auktionsplatt­

form ska betraktas som en investeringstjänst i den mening som

avses i artikel 4.1.2 i direktiv 2004/39/EG om auktionsproduk­

ten är ett finansiellt instrument.

Artikel 7

Auktionspris och hantering av lika bud

1.

Auktionspriset ska fastställas så snart budgivningsperioden

har avslutats.

2.

En auktionsplattform ska sortera inlämnade bud efter bud­

pris. Om priset är detsamma i flera bud ska dessa bud sorteras

genom ett slumpmässigt urvalsförfarande enligt en algoritm som

auktionsplattformen fastställt före auktionen.

Budvolymerna ska summeras, med början med det högsta bud­

priset. Priset på det bud där summan av budvolymerna är lika

med eller överskrider volymen auktionerade utsläppsrätter ska

vara auktionspriset.

57

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/14

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

3.

Alla bud som ingår i summan av budvolymer fastställd

enligt punkt 2 ska få tilldelning till auktionspriset.

4.

Om den totala volymen vinnande bud fastställd enligt

punkt 2 överskrider volymen av auktionerade utsläppsrätter, ska

den återstående volymen av auktionerade utsläppsrätter tilldelas

den budgivare som har lagt det sista bud som ingår i summan av

budvolymerna.

5.

Om den totala volymen bud, sorterad enligt punkt 2, är

lägre än volymen auktionerade utsläppsrätter, ska auktionsplatt­

formen ställa in auktionen.

6.

Om auktionspriset är betydligt lägre än det pris som råder

på andrahandsmarknaden under och omedelbart före budgiv­

ningsperioden med beaktande av de kortfristiga prisvariationerna

på utsläppsrätter under en bestämd period före auktionen, ska

auktionsplattformen ställa in auktionen.

7.

Innan en auktion inleds ska auktionsplattformen fastställa

metoden för tillämpning av punkt 6, efter att ha samrått med auk­

tionsövervakaren och fått dess yttrande samt efter att ha medde­

lat de behöriga nationella myndigheter som avses i artikel 56. Den

berörda auktionsplattformen ska i största möjliga utsträckning

beakta auktionsövervakarens yttrande.

Mellan två budgivningsperioder på samma auktionsplattform får

den berörda auktionsplattformen ändra metoden efter att ha sam­

rått med auktionsövervakaren och meddelat de behöriga natio­

nella myndigheter som avses i artikel 56.

8.

Om en auktion ställs in i enlighet med punkt 5 eller 6 ska

den auktionerade volymen fördelas jämnt över de kommande

auktioner som är planerade för samma auktionsplattform.

När det gäller utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv

2003/87/EG ska den volym som ska auktioneras ut fördelas jämnt

över de fyra nästföljande planerade auktionerna.

När det gäller utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv

2003/87/EG ska den volym som ska auktioneras ut fördelas jämnt

över de två nästföljande planerade auktionerna.

KAPITEL III

AUKTIONSKALENDER

Artikel 8

Tidpunkt och frekvens

1.

En auktionsplattform ska genomföra auktioner separat

genom sin egen regelbundet återkommande budgivningsperiod.

Budgivningsperioden ska inledas och avslutas på samma handels­

dag. Budgivningsperioden ska pågå i minst två timmar. Budgiv­

ningsperioderna för två eller flera auktionsplattformar får inte

överlappa varandra och det ska vara minst två timmars uppehåll

mellan två på varandra följande budgivningsperioder.

2.

Auktionsplattformen ska fastställa datum och tidpunkter för

auktionerna med hänsyn till allmänna helgdagar som påverkar

internationella finansmarknader och andra relevanta händelser

eller omständigheter som enligt auktionsplattformens uppfattning

kan påverka det korrekta genomförandet av auktionerna och göra

det nödvändigt med ändringar. Det ska inte hållas några auktio­

ner under de två veckorna över jul och nyår varje år.

3.

Under särskilda omständigheter får en auktionsplattform,

efter att ha samrått med auktionsövervakaren och fått dess ytt­

rande, ändra tidpunkten för en budgivningsperiod genom att

meddela alla som kan komma att påverkas. Den berörda auk­

tionsplattformen ska i största möjliga utsträckning beakta auk­

tionsövervakarens yttrande.

4.

Från och med den sjätte auktionen eller tidigare ska den

auktionsplattform som har förordnats enligt artikel 26.1

eller 26.2 genomföra auktioner av utsläppsrätter som omfattas av

kapitel III i direktiv 2003/87/EG minst en gång i veckan och

genomföra auktioner av utsläppsrätter som omfattas av kapitel II

i direktiv 2003/87/EG minst en gång varannan månad.

Ingen annan auktionsplattform får genomföra en auktion under

någon av högst två dagar i veckan då en auktionsplattform för­

ordnad enligt artikel 26.1 eller 26.2 genomför en auktion. Om en

auktionsplattform förordnad enligt artikel 26.1 eller 26.2 genom­

för auktioner mer än två dagar i veckan, ska den fastställa och

offentliggöra vilka två dagar inga andra auktioner får äga rum.

Den ska göra detta senast den dag då den fattar de beslut och

offentliggör den information som avses i artikel 11.1.

5.

Från och med den sjätte auktionen eller tidigare ska voly­

men av de utsläppsrätter som ska auktioneras ut av den auktions­

plattform som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 fördelas

jämnt över de auktioner som ska hållas ett visst år, med undantag

för de volymer som auktioneras ut i auktioner som hålls i augusti

varje år, vilka ska vara hälften så stora som de volymer som auk­

tioneras ut i auktioner som hålls under årets övriga månader.

6.

Ytterligare bestämmelser om tidpunkt och frekvens för auk­

tioner som genomförs av andra auktionsplattformar än dem som

förordnas enligt artikel 26.1 och 26.2 fastställs i artikel 32.

Artikel 9

Omständigheter som förhindrar att auktioner genomförs

Utan att det påverkar tillämpningen av de regler som avses i arti­

kel 58 i tillämpliga fall får en auktionsplattform ställa in en auk­

tion om ett korrekt genomförande av denna auktion störs eller

sannolikt kommer att störas av någon omständighet som påver­

kar säkerheten eller tillförlitligheten i det it-system som krävs för

att söka tillstånd att lägga bud, få tillträde till eller genomföra en

auktion.

När det gäller utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv

2003/87/EG ska den volym som ska auktioneras ut fördelas jämnt

över de fyra nästföljande planerade auktionerna.

58

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/15

När det gäller utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv

2003/87/EG ska den volym som ska auktioneras ut fördelas jämnt

över de två nästföljande planerade auktionerna.

Artikel 10

Årliga volymer av auktionerade utsläppsrätter som

omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG

1.

Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direk­

tiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut under 2011 eller 2012

samt de auktionsprodukter genom vilka utsläppsrätterna ska auk­

tioneras ut ska anges i bilaga I till denna förordning.

2.

Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direk­

tiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut under 2013 och 2014

ska vara den kvantitet utsläppsrätter som fastställs enligt artik­

larna 9 och 9a i samma direktiv för det berörda året, minus den

tilldelning som ska göras gratis i enlighet med artiklarna 10a.7

och 11.2 i samma direktiv, minus hälften av den totala volymen

av alla utsläppsrätter som auktioneras ut under 2011 och 2012.

Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv

2003/87/EG som ska auktioneras ut varje kalenderår från och

med 2015 ska vara den kvantitet utsläppsrätter som fastställs

enligt artiklarna 9 och 9a i samma direktiv för det berörda året,

minus den tilldelning som ska göras gratis i enlighet med artik­

larna 10a.7 och 11.2 i samma direktiv.

Eventuella kvantiteter som ska auktioneras ut enligt artikel 24 i

direktiv 2003/87/EG ska läggas till den volym utsläppsrätter som

ska auktioneras ut under ett visst kalenderår och som har fast­

ställts enligt första eller andra stycket i denna punkt.

Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv

2003/87/EG som ska auktioneras ut under det sista året av varje

handelsperiod ska fastställas med hänsyn till eventuellt nedlagd

verksamhet vid en anläggning i enlighet med artikel 10a.19 i

samma direktiv, till eventuell anpassning av antalet utsläppsrätter

som ska tilldelas gratis enligt artikel 10a.20 i samma direktiv samt

till kvarvarande utsläppsrätter i den reserv för nya deltagare som

föreskrivs i artikel 10a.7 i samma direktiv.

3.

Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direk­

tiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut varje kalenderår från

och med 2013 ska baseras på den uppskattade kvantitet utsläpps­

rätter som ska auktioneras ut enligt vad kommissionen har fast­

ställt och offentliggjort i enlighet med artikel 10.1 i samma

direktiv eller på den senaste ändringen av kommissionens

ursprungliga uppskattning, som offentliggjorts senast den

31 januari föregående år.

Eventuella senare ändringar av volymen utsläppsrätter som ska

auktioneras ut under ett visst kalenderår ska beaktas vid faststäl­

landet av den volym utsläppsrätter som ska auktioneras ut under

nästa kalenderår.

4.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10a.7 i direk­

tiv 2003/87/EG ska varje medlemsstats andel av de utsläppsrätter

som omfattas av kapitel III i det direktivet som ska auktioneras ut

ett visst kalenderår vara den andel som fastställs enligt artikel 10.2

i samma direktiv, minus eventuell gratis tilldelning som medlems­

staten gör under en övergångsperiod enligt artikel 10c i direktiv

2003/87/EG under det kalenderåret, plus eventuella utsläppsrät­

ter som ska auktioneras ut av den medlemsstaten under samma

kalenderår enligt artikel 24 i det direktivet.

Artikel 11

Kalender för enskilda auktioner av utsläppsrätter som

omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG och som

auktioneras ut av auktionsplattformar som har förordnats

enligt artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning

1.

De auktionsplattformar som har förordnats enligt arti­

kel 26.1 eller 26.2 i denna förordning ska fastställa och offentlig­

göra budgivningsperioder, enskilda volymer och auktionsdatum,

samt auktionsprodukt, betalnings- och leveransdatum för de

utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG

och som ska auktioneras ut i enskilda auktioner varje kalenderår,

senast den 28 februari föregående år, eller så snart därefter det är

praktiskt möjligt, efter att ha samrått med kommissionen och fått

kommissionens yttrande. De berörda auktionsplattformarna ska i

största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande.

2.

De auktionsplattformar som har förordnats enligt arti­

kel 26.1 eller 26.2 i denna förordning ska basera sina faststäl­

landen och offentliggöranden enligt punkt 1 i den här artikeln på

det som kommissionen har fastställt och offentliggjort i fråga om

de uppskattade volymer utsläppsrätter som ska auktioneras ut,

eller på den senaste ändringen av kommissionens ursprungliga

uppskattning enligt artikel 10.1 i direktiv 2003/87/EG.

3.

Budgivningsperioder, enskilda volymer och auktionsdatum

för utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv

2003/87/EG och som ska auktioneras ut i enskilda auktioner

under det sista året av varje handelsperiod får anpassas av den

berörda auktionsplattformen för att ta hänsyn till eventuellt ned­

lagd verksamhet vid en anläggning i enlighet med artikel 10a.19

i samma direktiv, till eventuell anpassning av antalet utsläppsrät­

ter som ska tilldelas gratis enligt artikel 10a.20 i samma direktiv

samt till kvarvarande utsläppsrätter i den reserv för nya deltagare

som föreskrivs i artikel 10a.7 i samma direktiv.

4.

Kalendern för enskilda auktioner för utsläppsrätter som

omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG som genomförs av

en annan auktionsplattform än de auktionsplattformar som har

förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning ska

fastställas och offentliggöras i enlighet med artikel 32 i denna

förordning.

Artikel 12

Årliga volymer av auktionerade utsläppsrätter som

omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG

1.

Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direk­

tiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut 2012 ska vara den volym

som beräknas och beslutas av kommissionen i enlighet med arti­

kel 3d.1 i samma direktiv.

59

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/16

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv

2003/87/EG som ska auktioneras ut varje kalenderår från och

med 2013 ska vara den volym som beräknas och beslutas av

kommissionen i enlighet med artikel 3d.2 i samma direktiv, för­

delat jämnt över det antal år som handelsperioden i fråga omfattar.

Den volym utsläppsrätter som ska auktioneras ut under det sista

året av varje handelsperiod ska emellertid fastställas med hänsyn

till kvarstående utsläppsrätter i den särskilda reserv som avses i

artikel 3f i direktiv 2003/87/EG.

2.

För varje kalenderår under en viss handelsperiod ska varje

medlemsstats andel av utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i

direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut vara den andel som

fastställs för den handelsperioden i enlighet med artikel 3d.3 i

samma direktiv delat med det antal år som handelsperioden i

fråga omfattar.

Artikel 13

Kalender för enskilda auktioner av utsläppsrätter som

omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG och som

auktioneras ut av auktionsplattformar som har förordnats

enligt artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning

1.

De auktionsplattformar som har förordnats enligt arti­

kel 26.1 eller 26.2 i denna förordning ska fastställa och offentlig­

göra budgivningsperioder, enskilda volymer och auktionsdatum

för de utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv

2003/87/EG och som ska auktioneras ut i enskilda auktioner

2012, senast den 30 september 2011, eller så snart därefter det

är praktiskt möjligt, efter att ha samrått med kommissionen och

fått kommissionens yttrande. De berörda auktionsplattformarna

ska i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande.

2.

Från och med 2012 ska de auktionsplattformar som har

förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning fast­

ställa och offentliggöra budgivningsperioder, enskilda volymer

och auktionsdatum, samt auktionsprodukt, betalnings- och leve­

ransdatum för de utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direk­

tiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut i enskilda auktioner

varje kalenderår, senast den 28 februari föregående år, eller så

snart därefter det är praktiskt möjligt, efter att ha samrått med

kommissionen och fått kommissionens yttrande. De berörda auk­

tionsplattformarna ska i största möjliga utsträckning beakta kom­

missionens yttrande.

Budgivningsperioder, enskilda volymer och auktionsdatum, samt

auktionsprodukt, betalnings- och leveransdatum för utsläppsrät­

ter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG och som ska

auktioneras ut i enskilda auktioner under det sista året av varje

handelsperiod får anpassas av den berörda auktionsplattformen

för att ta hänsyn till kvarvarande utsläppsrätter i den särskilda

reserv som avses i artikel 3f i samma direktiv.

3.

De auktionsplattformar som har förordnats enligt arti­

kel 26.1 eller 26.2 i denna förordning ska basera sina faststäl­

landen och offentliggöranden enligt punkterna 1 och 2 i denna

artikel på det beslut som kommissionen har antagit i enlighet med

artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG.

4.

Bestämmelserna om kalendern för enskilda auktioner för

utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG

som genomförs av en annan auktionsplattform än de auktions­

plattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 i

denna förordning ska fastställas och offentliggöras i enlighet med

artikel 32 i denna förordning.

Artikel 14

Anpassningar av auktionskalendern

1.

Fastställanden och offentliggöranden av de årliga volymer

som ska auktioneras ut och av budgivningsperioder, volymer,

datum, auktionsprodukt, betalnings- och leveransdatum i sam­

band med enskilda auktioner enligt artiklarna 10–13 och 32.4 får

inte ändras med undantag för anpassningar som görs på grund av

något av följande:

a) Att en auktion ställs in i enlighet med artiklarna 7.5, 7.6, 9

och 32.5.

b) En avstängning av en annan auktionsplattform än de auk­

tionsplattformar som förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2

i denna förordning, i enlighet med den kommissionsförord­

ning som antas enligt artikel 19.3 i direktiv 2003/87/EG.

c) Ett beslut som fattas av en medlemsstat enligt artikel 30.8.

d) Eventuell bristande avveckling enligt artikel 45.5.

e) Kvarvarande utsläppsrätter i den särskilda reserv som avses i

artikel 3f i direktiv 2003/87/EG.

f) Nedläggning av verksamhet i en anläggning i enlighet med

artikel 10a.19 i direktiv 2003/87/EG, anpassning av antalet

utsläppsrätter som ska tilldelas gratis enligt artikel 10a.20 i

samma direktiv eller kvarvarande utsläppsrätter i den reserv

för nya deltagare som föreskrivs i artikel 10a.7 i samma

direktiv.

g) Ett ensidigt införande av ytterligare verksamheter och växt­

husgaser enligt artikel 24 i direktiv 2003/87/EG.

h) Åtgärder som har vidtagits i enlighet med artikel 29a i direk­

tiv 2003/87/EG.

i) Ikraftträdandet av ändringar av denna förordning eller av

direktiv 2003/87/EG.

2.

Om det inte anges i denna förordning hur en ändring ska

genomföras, får den berörda auktionsplattformen inte genomföra

ändringen innan den har samrått med kommissionen och fått

kommissionens yttrande. Den berörda auktionsplattformen ska i

största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande.

60

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/17

KAPITEL IV

TILLTRÄDE TILL AUKTIONERNA

Artikel 15

Personer som får lägga bud direkt i en auktion

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 28.3 får endast per­

soner som är behöriga att ansöka om tillstånd att lägga bud enligt

artikel 18 och som har fått tillstånd att lägga bud enligt artik­

larna 19 och 20 lägga bud direkt i en auktion.

Artikel 16

Tillträdesmetoder

1.

En auktionsplattform ska erbjuda tillträde till sina auktio­

ner på icke-diskriminerande grunder.

2.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt ska se till att det är möjligt att

få tillträde till dess auktioner på distans genom ett elektroniskt

gränssnitt med säker och tillförlitlig åtkomst via Internet.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt

eller 5-dagars futurekontrakt ska dessutom ge budgivarna möjlig­

het att få tillträde till dess auktioner genom särskilda anslutningar

till det elektroniska gränssnittet.

3.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt får erbjuda ett eller flera alter­

nativa sätt att få tillträde till auktionerna om det huvudsakliga

sättet att få tillträde är otillgängligt av någon anledning, under för­

utsättning att dessa alternativa sätt är säkra och tillförlitliga och

deras användning inte leder till någon diskriminering mellan

budgivare.

Artikel 17

Utbildning och rådgivning

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt

eller 5-dagars futurekontrakt ska erbjuda en praktisk webbaserad

utbildningsmodul för den auktionsprocess som den genomför,

med vägledning om hur man fyller i och skickar in eventuella

blanketter och med en simulering av hur man lägger bud i en auk­

tion. Auktionsplattformen ska även tillhandahålla rådgivning via

telefon, fax och e-post, åtminstone under arbetstid varje

handelsdag.

Artikel 18

Personer som är behöriga att ansöka om tillstånd att

lägga bud

1.

Följande personer ska vara behöriga att ansöka om tillstånd

att lägga bud direkt i auktioner:

a) En verksamhetsutövare eller en luftfartygsoperatör som har

ett verksamhetsutövardepåkonto och som lägger bud för

egen räkning, inbegripet moderföretag, dotterföretag eller

anknutna företag som ingår i samma grupp av företag som

verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören.

b) Värdepappersföretag godkända enligt direktiv 2004/39/EG

som lägger bud för egen eller för sina kunders räkning.

c) Kreditinstitut godkända enligt direktiv 2006/48/EG som läg­

ger bud för egen eller för sina kunders räkning.

d) Företagsgrupper av personer som förtecknas i led a som läg­

ger bud för egen räkning och fungerar som en agent för sina

medlemmar.

e) Offentliga organ eller statligt ägda enheter i medlemsstaterna

som kontrollerar någon av de personer som anges i led a.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av undantaget i arti­

kel 2.1 i i direktiv 2004/39/EG ska personer som omfattas av

detta undantag och som är auktoriserade enligt artikel 59 i denna

förordning vara behöriga att ansöka om tillstånd att lägga bud

direkt i auktionerna, antingen för egen räkning eller för kunderna

i sin huvudsakliga verksamhet, under förutsättning att en med­

lemsstat där de är etablerade har infört lagstiftning som gör det

möjligt för den berörda behöriga nationella myndigheten i den

medlemsstaten att auktorisera dem att lägga bud för egen räkning

eller för kunder i sin huvudsakliga verksamhet.

3.

Personer som avses i punkt 1 b eller 1 c ska ha rätt att

ansöka om tillstånd att lägga bud direkt i auktioner för sina kun­

ders räkning när de lägger bud på auktionsprodukter som inte är

finansiella instrument under förutsättning att en medlemsstat i vil­

ken de är etablerade har infört lagstiftning som tillåter den berörda

behöriga nationella myndigheten i den medlemsstaten att aukto­

risera dem att lägga bud för egen eller för sina kunders räkning.

4.

När de personer som avses i punkt 1 b och c samt i punkt 2

lägger bud för sina kunders räkning ska de se till att kunderna

själva ha rätt att ansöka om tillstånd att lägga bud direkt enligt

punkt 1 eller 2.

När de personer som avses i första stycket själva lägger bud för

sina egna kunders räkning ska de se till att även dessa kunder ha

rätt att ansöka om tillstånd att lägga bud direkt enligt punkt 1

eller 2. Detsamma ska gälla för alla senare kunder i kedjan som

lägger indirekta bud i auktionerna.

5.

Följande personer ska inte ha rätt att ansöka om tillstånd att

lägga bud direkt i auktioner och de får inte heller delta i auktioner

genom en eller flera personer som har tillstånd att lägga bud enligt

artiklarna 19 och 20, varken för egen eller för någon annan per­

sons räkning, om de utövar sin funktion i samband med auktio­

nerna i fråga:

a) Auktionsförrättaren.

b) Auktionsplattformen, inklusive varje clearingsystem och

varje avvecklingssystem som är kopplat till den.

61

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/18

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

c) Personer som direkt eller indirekt i hög grad kan påverka led­

ningen för de personer som anges i leden a och b.

d) Personer som arbetar för personer som anges i leden a och b.

6.

Auktionsövervakaren får inte delta i någon auktion direkt

eller indirekt genom en eller flera personer som har tillstånd att

lägga bud enligt artiklarna 19 och 20, varken för egen eller för

någon annan persons räkning.

Personer som direkt eller indirekt i hög grad kan påverka led­

ningen för auktionsövervakaren får inte delta i någon auktion

direkt eller indirekt genom en eller flera personer som har tillstånd

att lägga bud enligt artiklarna 19 och 20, varken för egen eller för

någon annan persons räkning.

Personer som arbetar för auktionsövervakaren i samband med

auktionerna får inte delta i någon auktion direkt eller indirekt

genom en eller flera personer som har fått tillstånd att lägga bud

enligt artiklarna 19 och 20, varken för egen eller för någon annan

persons räkning.

7.

Den möjlighet som enligt artiklarna 44–50 erbjuds en auk­

tionsplattform, inklusive ett clearingsystem eller avvecklingssys­

tem som är kopplat till den, att ta emot betalning, utföra leverans

eller ta emot säkerhet från en vinnande budgivares senare rättsin­

nehavare får inte undergräva tillämpningen av artiklarna 17–20 i

denna förordning.

Artikel 19

Krav för tillstånd att lägga bud

1.

När en auktionsplattform organiserar en andrahandsmark­

nad ska medlemmar eller deltagare i den andrahandsmarknad

som organiseras av en auktionsplattform som auktionerar ut

2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt som är behö­

riga enligt artikel 18.1 eller 18.2 få tillstånd att lägga bud direkt i

de auktioner som genomförs av den auktionsplattformen utan

några ytterligare krav för tillträde, under förutsättning att samt­

liga följande villkor uppfylls:

a) Kraven för tillstånd för medlemmar eller deltagare att handla

med utsläppsrätter via den andrahandsmarknad som organi­

seras av den auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars

spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska vara minst lika

stränga som dem som anges i punkt 2 i denna artikel.

b) Den auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt ska ta emot all ytterligare

information som krävs för att kontrollera uppfyllandet av alla

krav som anges i punkt 2 i denna artikel som inte har kon­

trollerats tidigare.

2.

Personer som inte är medlemmar eller deltagare i den andra­

handsmarknad som organiseras av en auktionsplattform som

auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekon­

trakt och som är behöriga personer enligt artikel 18.1 eller 18.2

ska få tillstånd att lägga bud direkt i de auktioner som genomförs

av den auktionsplattformen under förutsättning att de

a) är etablerade i unionen, en verksamhetsutövare eller en

luftfartygsoperatör,

b) har ett särskilt depåkonto,

c) har ett särskilt bankkonto,

d) utser minst ett ombud för budgivaren enligt definitionen i

artikel 6.3 tredje stycket,

e) inför den berörda auktionsplattformen på ett tillfredsstäl­

lande sätt, i enlighet med tillämpliga åtgärder för att uppfylla

kraven på kundkontroll, kan styrka sin identitet, de verkliga

förmånstagarnas identitet, sin integritet, en affärs- och han­

delsprofil som fastställer förhållandet till budgivaren, typen

av budgivare, auktionsproduktens egenskaper, storleken på

eventuella bud samt betalnings- och leveransmetoder,

f) inför den berörda auktionsplattformen på ett tillfredsstäl­

lande sätt kan styrka sin finansiella ställning, särskilt att de

kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden och betala sina

kortfristiga skulder i tid,

g) har eller på begäran kan införa de interna processer, förfa­

randen och avtal som krävs för att tillämpa en största bud­

storlek som åläggs enligt artikel 57,

h) uppfyller kraven i artikel 49.1.

När en auktionsplattform inte organiserar en andrahandsmarknad

ska personer som är behöriga enligt artikel 18.1 eller 18.2 få till­

stånd att lägga bud direkt i de auktioner som genomförs av den

auktionsplattformen under förutsättning att de uppfyller villko­

ren i leden a–h i denna punkt.

3.

Personer som omfattas av artikel 18.1 b och c eller 18.2

som lägger bud för sina kunders räkning ska ha ansvaret för att se

till att samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) Kunderna är behöriga enligt artikel 18.1 eller 18.2.

b) De har eller kommer att i god tid innan budgivningsperio­

den inleds ha de lämpliga interna processer, förfaranden och

avtal som krävs för att

i) de ska kunna hantera bud från sina kunder, inbegripet

lägga bud, ta emot betalning och överföra utsläppsrätter,

ii) förhindra att konfidentiell information från den del av

deras verksamhet som ansvarar för att ta emot, förbe­

reda och lägga bud för kundernas räkning röjs för den

del av deras verksamhet som ansvarar för att förbereda

och lägga bud för deras egen räkning,

62

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/19

iii) säkerställa att deras kunder som själva agerar för kunder

som är budgivare i auktionerna tillämpar de krav som

anges i punkt 2 i denna artikel och i den här punkten

samt att de ställer samma krav på sina kunder och kun­

dernas kunder i enlighet med artikel 18.4.

Den berörda auktionsplattformen får förlita sig på tillförlit­

liga kontroller som utförs av de personer som avses i första

stycket i denna punkt, deras kunder eller kundernas kunder i

enlighet med artikel 18.4.

Personer som avses i första stycket i denna punkt ska ha

ansvaret för att se till att de kan visa för auktionsplattformen

att villkoren i leden a och b i första stycket i denna punkt är

uppfyllda, när auktionsplattformen begär detta enligt

artikel 20.5 d.

Artikel 20

Inlämnande och behandling av ansökningar om tillstånd

att lägga bud

1.

Personer som är behöriga enligt artikel 18.1 eller 18.2 ska,

innan de lägger sitt första bud direkt genom en auktionsplattform

som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futur­

ekontrakt, ansöka om tillstånd att lägga bud hos den berörda

auktionsplattformen.

När en auktionsplattform organiserar en andrahandsmarknad ska

medlemmar eller deltagare i den andrahandsmarknad som orga­

niseras av den berörda auktionsplattformen som uppfyller kraven

i artikel 19.1 få tillstånd att lägga bud utan att ansöka enligt för­

sta stycket i den här punkten.

2.

En ansökan om tillstånd att lägga bud enligt punkt 1 ska

göras genom att fylla i en elektronisk ansökan som finns tillgäng­

lig på Internet. Den elektroniska ansökan och tillgången till den

via Internet ska tillhandahållas och upprätthållas av den berörda

auktionsplattformen.

3.

Till ansökan om tillstånd att lägga bud ska bifogas bestyrkta

kopior av alla styrkande handlingar som krävs av auktionsplatt­

formen för att visa att den sökande uppfyller kraven i artikel 19.2

och 19.3. En ansökan om tillstånd att lägga bud ska åtminstone

innehålla de uppgifter som anges i bilaga II.

4.

En ansökan om tillstånd att lägga bud ska tillsammans med

styrkande handlingar på begäran göras tillgänglig för kontroll av

auktionsövervakaren, av de behöriga nationella rättsvårdande

myndigheterna i en medlemsstat som genomför en utredning som

avses i artikel 62.3 e och av alla behöriga unionsorgan som deltar

i gränsöverskridande utredningar.

5.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt får avslå en ansökan om till­

stånd att lägga bud i deras auktioner om den sökande vägrar något

av följande:

a) Att tillmötesgå en begäran från auktionsplattformen om

ytterligare information om eller förtydliganden av eller bevis

för inlämnad information.

b) Att tillmötesgå en begäran från auktionsplattformen om att

få intervjua någon av den sökandes tjänstemän i den sökan­

des affärslokaler eller någon annanstans.

c) Att tillåta utredningar eller kontroller begärda av auktions­

plattformen, inklusive besök eller kontroller på plats i den

sökandes affärslokaler.

d) Att tillmötesgå en begäran från auktionsplattformen om

information som krävs från en sökande, en sökandes kunder

eller kundernas kunder i enlighet med artikel 18.4 för att

kontrollera att kraven i artikel 19.3 är uppfyllda.

e) Att tillmötesgå en begäran från auktionsplattformen om

information som krävs för att kontrollera att kraven i arti­

kel 19.2 är uppfyllda.

6.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt ska vidta de åtgärder som anges

i artikel 13.4 i direktiv 2005/60/EG i fråga om sina transaktioner

eller affärsförbindelser med personer i politiskt utsatt ställning,

oberoende av deras bosättningsland.

7.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt ska kräva att den som ansöker

om tillstånd att lägga bud i auktionsplattformens auktioner säker­

ställer att den sökandes kunder tillmötesgår varje begäran som

görs enligt punkt 5 och att eventuella kunder till den sökandes

kunder enligt artikel 18.4 gör detsamma.

8.

En ansökan om tillstånd ska anses ha dragits tillbaka om

den sökande inte lämnar in information begärd av en auktions­

plattform inom en rimlig tidsperiod som anges i en begäran om

information gjord enligt punkt 5 a, d eller e från den berörda auk­

tionsplattformen, som inte får vara kortare än fem handelsdagar

från datumet för begäran om information, eller inte svarar, sam­

tycker till eller samarbetar under en intervju, utredning eller kon­

troll enligt punkt 5 b eller c.

9.

En sökande får inte lämna falsk eller missvisande informa­

tion till en auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spot­

kontrakt eller 5-dagars futurekontrakt. En sökande ska ge den

berörda auktionsplattformen fullständig, uppriktig och snabb

information om eventuella förändringar i den sökandes förhållan­

den som kan påverka dennes ansökan om tillstånd att lägga bud i

den berörda auktionsplattformens auktioner eller eventuella till­

stånd att lägga bud som redan har beviljats den sökande.

10.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spot­

kontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska fatta beslut om en

ansökan som den har fått in och ska meddela sitt beslut till den

sökande.

Den berörda auktionsplattformen får

a) bevilja ovillkorat tillträde till auktionerna under en period

som inte får vara längre än den period under vilken auktions­

plattformens förordnande gäller, inklusive en eventuell för­

längning eller förnyelse av detta förordnande,

63

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/20

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

b) bevilja villkorat tillträde till auktionerna under en period som

inte får vara längre än den period under vilken auktionsplatt­

formens förordnande gäller, under förutsättning att de

angivna villkoren uppfylls på ett angivet datum, vilket ska

kontrolleras i vederbörlig ordning av den berörda

auktionsplattformen,

c) vägra att bevilja tillstånd att lägga bud.

Artikel 21

Avslag, indragning eller tillfälligt upphävande av tillstånd

att lägga bud

1.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt ska vägra att bevilja tillstånd att

lägga bud i dess auktioner, dra in eller tillfälligt upphäva redan

beviljade tillstånd för personer som

a) inte är eller inte längre är behöriga att ansöka om tillstånd att

lägga bud enligt artikel 18.1 eller 18.2,

b) inte uppfyller eller inte längre uppfyller kraven i artiklarna 18,

19 och 20,

c) uppsåtligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot denna

förordning, villkoren för tillståndet att lägga bud i den

berörda auktionsplattformens auktioner eller några andra

instruktioner eller avtal i samband med dessa auktioner.

2.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt ska vägra att bevilja tillstånd att

lägga bud i dess auktioner, dra in eller tillfälligt upphäva redan

beviljade tillstånd att lägga bud om den misstänker penningtvätt,

finansiering av terrorism, brottsliga handlingar eller marknads­

missbruk i samband med en sökande, under förutsättning att det

inte är troligt att avslaget, indragningen eller det tillfälliga upphä­

vandet skulle försvåra de behöriga nationella myndigheternas

arbete för att söka eller gripa dem som begår sådan verksamhet.

I ett sådant fall ska den berörda auktionsplattformen lämna en

rapport till den finansunderrättelseenhet som avses i artikel 21 i

direktiv 2005/60/EG i enlighet med artikel 55.2 i denna

förordning.

3.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt får vägra att bevilja tillstånd att

lägga bud i dess auktioner, dra in eller tillfälligt upphäva redan

beviljade tillstånd för personer som

a) av oaktsamhet bryter mot denna förordning, villkoren för

tillståndet att lägga bud i den berörda auktionsplattformens

auktioner eller några andra instruktioner eller avtal i sam­

band med dessa auktioner,

b) i övrigt har uppträtt på ett sätt som inverkar menligt på ett

ordnat och effektivt genomförande av en auktion,

c) avses i artikel 18.1 b eller c eller artikel 18.2 och inte har lagt

bud i några auktioner under de föregående 220

handelsdagarna.

4.

Personer som avses i punkt 3 ska meddelas beslutet om

avslag, indragning eller tillfälligt upphävande av tillståndet och ges

möjlighet att inom en i beslutet om avslag, indragning eller till­

fälligt upphävande av tillståndet fastställd lämplig tidsfrist lämna

ett skriftligt svar.

Efter att ha tagit del av personens skriftliga svar ska den berörda

auktionsplattformen om det är befogat

a) bevilja ett tillstånd eller återställa tillståndet från och med ett

angivet datum,

b) bevilja ett villkorat tillstånd eller villkorat återställa tillstån­

det, under förutsättning att angivna villkor uppfylls senast ett

angivet datum, vilket ska kontrolleras i vederbörlig ordning

av den berörda auktionsplattformen,

c) bekräfta beslutet om avslag, indragning eller tillfälligt upphä­

vande av tillståndet med verkan från och med ett angivet

datum.

Auktionsplattformen ska meddela personen i fråga sitt beslut.

5.

Personer vars tillstånd dras in eller tillfälligt upphävs enligt

punkterna 1, 2 eller 3 ska vidta rimliga åtgärder för att dra sig ur

auktionerna

a) under ordnade former,

b) på ett sätt som inte skadar deras kunders intressen eller

inkräktar på auktionernas effektiva funktion,

c) på ett sätt som inte påverkar deras skyldigheter att uppfylla

eventuella betalningsvillkor, villkor för tillstånd att lägga bud

i auktionerna eller andra instruktioner eller avtal i samband

med dessa auktioner,

d) på ett sätt som inte äventyrar deras skyldigheter i fråga om

skydd för konfidentiell information enligt artikel 19.3 b ii

som ska fortsätta att gälla i 20 år efter det att de har dragit

sig ur auktionerna.

Det ska i det beslut om avslag, indragning eller tillfälligt upphä­

vande av tillstånd som avses i punkterna 1, 2 och 3 anges vilka

eventuella åtgärder som krävs för att efterleva den här punkten,

och auktionsplattformen ska kontrollera att dessa åtgärder

efterlevs.

KAPITEL V

FÖRORDNANDE AV AUKTIONSFÖRRÄTTAREN OCH DENNES

UPPGIFTER

Artikel 22

Förordnande av auktionsförrättaren

1.

Varje medlemsstat ska förordna en auktionsförrättare. Ingen

medlemsstat får auktionera ut utsläppsrätter utan att förordna en

auktionsförrättare. Mer än en medlemsstat får förordna samma

auktionsförrättare.

64

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/21

2.

Auktionsförrättaren ska förordnas av den förordnande med­

lemsstaten i god tid innan auktionerna inleds för att ingå och

genomföra de nödvändiga arrangemangen med den auktions­

plattform som förordnats eller ska förordnas av den medlemssta­

ten, inklusive varje clearingsystem och avvecklingssystem som är

kopplade till den, för att möjliggöra för auktionsförrättaren att

auktionera ut utsläppsrätter för den förordnande medlemsstatens

räkning på ömsesidigt överenskomna villkor.

3.

För medlemsstater som inte deltar i de gemensamma åtgär­

der som avses i artikel 26 ska auktionsförrättaren förordnas av

den förordnande medlemsstaten i god tid innan auktionerna

inleds på de auktionsplattformar som förordnats enligt arti­

kel 26.1 och 26.2 för att ingå och genomföra de nödvändiga

arrangemangen med dessa auktionsplattformar, inklusive varje

clearingsystem och avvecklingssystem som är kopplade till dem,

för att möjliggöra för auktionsförrättaren att auktionera ut

utsläppsrätter för den förordnande medlemsstatens räkning på

ömsesidigt överenskomna villkor, i enlighet med artikel 30.7

andra stycket och artikel 30.8 första stycket.

4.

Medlemsstaterna ska avstå från att röja insiderinformation i

den mening som avses i artikel 3 led 29 och artikel 37 a för någon

person som arbetar för en auktionsförrättare.

I händelse av obehörigt röjande av insiderinformation till perso­

ner som arbetar för auktionsförrättaren, ska villkoren för förord­

nande av auktionsförrättaren ange lämpliga åtgärder för att

personer till vilka obehörigt röjande har skett ska avlägsnas från

auktionen.

Andra stycket i denna punkt ska tillämpas utan att det påverkar

tillämpningen av artiklarna 11–16 i direktiv 2003/6/EG och arti­

kel 43 i denna förordning på varje överträdelse av förbudet i för­

sta stycket i denna punkt.

5.

De utsläppsrätter som ska auktioneras ut för en medlems­

stats räkning får inte ingå i auktionerna innan en auktionsförrät­

tare har förordnats och innan de arrangemang som avses i punkt 2

har ingåtts och genomförts.

6.

Punkt 5 ska inte påverka rättsliga konsekvenser som upp­

står enligt unionsrätten till följd av att en medlemsstat inte fullgör

sina skyldigheter enligt punkterna 1–4.

7.

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om auk­

tionsförrättarens identitet och dennes kontaktuppgifter.

Auktionsförrättarens identitet och kontaktuppgifter ska offentlig­

göras på kommissionens webbplats.

Artikel 23

Auktionsförrättarens uppgifter

Auktionsförrättaren ska

a) auktionera ut den volym utsläppsrätter som ska auktioneras

ut av varje medlemsstat som har förordnat förrättaren,

b) ta emot de auktionsintäkter som tillfaller varje medlemsstat

som har förordnat förrättaren,

c) fördela de auktionsintäkter som tillfaller varje medlemsstat

som har förordnat förrättaren.

KAPITEL VI

FÖRORDNANDE AV AUKTIONSÖVERVAKAREN OCH

DENNES UPPGIFTER

Artikel 24

Auktionsövervakaren

1.

Alla auktionsprocesser ska övervakas av samma

auktionsövervakare.

2.

Alla medlemsstater ska förordna en auktionsövervakare

efter ett gemensamt upphandlingsförfarande mellan kommissio­

nen och medlemsstaterna som genomförs enligt artikel 91.1

tredje stycket i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och arti­

kel 125c i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

3.

Auktionsövervakaren ska förordnas för högst fem år.

Minst tre månader innan auktionsövervakarens förordnande löper

ut eller avslutas ska en efterträdare förordnas enligt punkt 2.

4.

Auktionsövervakarens identitet och kontaktuppgifter ska

offentliggöras på kommissionens webbplats.

Artikel 25

Auktionsövervakarens uppgifter

1.

Auktionsövervakaren ska övervaka varje auktion och på

medlemsstaternas vägnar rapportera till kommissionen och de

berörda medlemsstaterna om det korrekta genomförandet av de

auktioner som genomförts under den föregående månaden, inom

den tidsfrist som anges i artikel 10.4 fjärde stycket i direktiv

2003/87/EG, i enlighet med det stycket, framför allt i fråga om

a) rättvist och öppet tillträde,

b) insyn,

c) prisbildning,

d) tekniska och operativa aspekter.

2.

Auktionsövervakaren ska överlämna en konsoliderad års­

rapport till medlemsstaterna och kommissionen, vilken ska

innehålla

a) de uppgifter som anges i punkt 1 både för varje enskild auk­

tion och samlat för varje auktionsplattform,

65

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/22

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

b) eventuella avsteg från avtalet om förordnande av en

auktionsplattform,

c) eventuella bevis för konkurrensbegränsande beteende eller

marknadsmissbruk,

d) auktionernas påverkan på marknadspositionen för auktions­

plattformar på andrahandsmarknaden, i förekommande fall,

e) förhållandet mellan de auktionsprocesser som behandlas i

den konsoliderade rapporten och mellan dem och andra­

handsmarknadens funktion enligt artikel 10.5 i direktiv

2003/87/EG,

f) uppgifter om hur många, vilken typ av och status för klago­

mål som har lämnats enligt artikel 59.4 och om alla andra

klagomål som har lämnats till de nationella behöriga tillsyns­

myndigheterna för kreditinstitut och värdepappersföretag,

g) uppgifter om eventuell uppföljning som gjorts av rapporter

lämnade av auktionsövervakaren enligt punkterna 3, 4 och 5,

h) eventuella rekommendationer som bedöms vara lämpliga för

att förbättra någon av auktionsprocesserna eller för att göra

en översyn av

i) denna förordning inklusive den översyn som avses i

artikel 33,

ii) den kommissionsförordning som antas i enlighet med

artikel 19.3 i direktiv 2003/87/EG,

iii) direktiv 2003/87/EG inklusive den översyn av koldiox­

idmarknadens funktion som anges i artiklarna 10.5

och 12.1a i det direktivet.

3.

Auktionsövervakaren får på begäran av kommissionen och

en eller flera medlemsstater eller om så krävs enligt punkt 5 då

och då lämna rapporter om specifika frågor avseende auktions­

processerna, när detta är nödvändigt för att ta upp den aktuella

frågan före inlämnande av de rapporter som avses i punkt 1

eller 2. I annat fall får auktionsövervakaren rapportera om sådana

frågor i de rapporter som avses i punkt 1 eller 2.

4.

En medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd

som avses i artikel 26 i denna förordning, utan väljer att förordna

sin egen auktionsplattform enligt artikel 30.1 och 30.2 i denna

förordning, får begära att auktionsövervakaren förser medlems­

staterna, kommissionen och den berörda auktionsplattformen

med en teknisk rapport om förmågan hos den auktionsplattform

medlemsstaten föreslår, eller har för avsikt att föreslå, att genom­

föra auktionsprocesserna i enlighet med kraven i denna förord­

ning och i överensstämmelse med målen i artikel 10.4 i direktiv

2003/87/EG.

I rapporten ska auktionsövervakaren tydligt ange vilka delar av

auktionsprocessen som uppfyller kraven i första stycket och vilka

som inte gör det. Den ska innehålla tydliga rekommendationer

om vidare utveckling eller förbättring av auktionsprocessen om

det är lämpligt, med förslag om en specifik tidsplan för genom­

förande av rekommendationerna.

5.

Om den auktionsprocess som genomförs av auktionsplatt­

formen strider mot denna förordning eller är oförenlig med målen

i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, eller på begäran av kommis­

sionen i fall där den misstänker en sådan överträdelse, ska auk­

tionsövervakaren omedelbart rapportera detta till

medlemsstaterna, kommissionen och den berörda

auktionsplattformen.

Rapporten ska tydligt ange typen av överträdelse eller oförenlig­

het. Den ska innehålla tydliga rekommendationer för att avhjälpa

situationen, med förslag om en specifik tidsplan för genomför­

ande av rekommendationerna. Rapporten får om det är lämpligt

innehålla en rekommendation om att avstänga den berörda auk­

tionsplattformen. Auktionsövervakaren ska löpande se över sin

rapport enligt denna punkt och varje kvartal lämna en uppdate­

rad rapport till medlemsstaterna, kommissionen och den berörda

auktionsplattformen.

6.

Alla yttranden som auktionsövervakaren avger enligt artik­

larna 7.7 eller 8.3 i denna förordning ska ingå i auktionsöverva­

karens uppgifter enligt denna artikel.

7.

De rapporter och yttranden som anges i denna artikel ska

utarbetas i ett begripligt, standardiserat och lättillgängligt format

som ska fastställas i avtalet om förordnande av

auktionsövervakaren.

KAPITEL VII

FÖRORDNANDE AV EN AUKTIONSPLATTFORM AV

MEDLEMSSTATER SOM DELTAR I EN GEMENSAM ÅTGÄRD

TILLSAMMANS MED KOMMISSIONEN SAMT

AUKTIONSPLATTFORMENS UPPGIFTER

Artikel 26

Förordnande av en auktionsplattform genom en

gemensam åtgärd mellan medlemsstaterna och

kommissionen

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30 ska med­

lemsstaterna förordna en auktionsplattform för auktionering av

2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt i enlighet

med ett gemensamt upphandlingsförfarande mellan kommissio­

nen och de medlemsstater som deltar i den gemensamma

åtgärden.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30 ska med­

lemsstaterna förordna en eller två auktionsplattformar för auktio­

nering av futurekontrakt eller forwardkontrakt, under

förutsättning att dessa auktionsprodukter förtecknas i bilaga I, i

enlighet med ett gemensamt upphandlingsförfarande mellan

kommissionen och de medlemsstater som deltar i den gemen­

samma åtgärden.

3.

Det gemensamma upphandlingsförfarande som avses i

punkterna 1 och 2 ska genomföras enligt artikel 91.1 tredje

stycket i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och artikel 125c

i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

4.

De auktionsplattformar som avses i punkterna 1 och 2 ska

förordnas för en period av högst fem år.

66

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/23

5.

Identiteten och kontaktuppgifterna för de auktionsplattfor­

mar som avses i punkterna 1 och 2 ska offentliggöras på kom­

missionens webbplats.

6.

Alla medlemsstater som ansluter sig till de gemensamma

åtgärderna enligt punkterna 1 och 2 efter det att det avtal om

gemensamt upphandlingsförfarande som ingåtts mellan de delta­

gande medlemsstaterna och kommissionen har trätt i kraft ska

godta de villkor som beslutats av medlemsstaterna och kommis­

sionen i avtalet om gemensamt upphandlingsförfarande samt

eventuella beslut som redan antagits inom ramen för det avtalet.

Varje medlemsstat som i enlighet med artikel 30.4 beslutar att

inte delta i den gemensamma åtgärden utan i stället förordna sin

egen auktionsplattform får beviljas observatörsstatus på villkor

som beslutas i det gemensamma upphandlingsavtalet mellan de

medlemsstater som deltar i den gemensamma åtgärden och kom­

missionen, om inte annat följer av gällande regler för offentlig

upphandling.

Artikel 27

Uppgifter för den auktionsplattform som förordnas enligt

artikel 26.1

1.

Den auktionsplattform som förordnas enligt artikel 26.1 ska

tillhandahålla medlemsstaterna följande tjänster som beskrivs mer

utförligt i avtalet om förordnande av auktionsplattformen:

a) Ge tillträde till auktionerna i enlighet med artiklarna 15–21,

inklusive att tillhandahålla och underhålla de Internetbase­

rade elektroniska gränssnitt och den webbplats som krävs.

b) Genomföra auktionerna i enlighet med artiklarna 4–7.

c) Administrera auktionskalendern i enlighet med

artiklarna 8–14.

d) Tillkännage och meddela resultatet av en auktion i enlighet

med artikel 61.

e) Tillhandahålla eller genom underleverantörer säkerställa till­

handahållandet av det clearingsystem eller avvecklingssystem

som krävs för att

i) hantera betalningar från vinnande budgivare eller senare

rättsinnehavare och fördela intäkterna från auktionerna

till auktionsförrättaren enligt artiklarna 44 och 45,

ii) leverera de auktionerade utsläppsrätterna till de vin­

nande budgivarna eller senare rättsinnehavare i enlighet

med artiklarna 46, 47 och 48,

iii) hantera säkerheter, inbegripet eventuella marginalsäker­

heter, som ställs av auktionsförrättaren eller budgivarna,

i enlighet med artiklarna 49 och 50.

f) Ge auktionsövervakaren all information om genomförandet

av auktionerna som auktionsövervakaren behöver för att full­

göra sina uppgifter enligt artikel 53.

g) Övervaka auktionerna, anmäla misstankar om penningtvätt,

finansiering av terrorism, brottsliga handlingar eller mark­

nadsmissbruk och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder

eller sanktioner, inbegripet att tillhandahålla en mekanism

för tvistlösning utanför domstol, i enlighet med artik­

larna 44–59 och 64.1.

2.

Auktionsplattformen ska vara kopplad till minst ett clea­

ringsystem eller avvecklingssystem minst 20 handelsdagar innan

den första budgivningsperioden inleds av den auktionsplattform

som har förordnats enligt artikel 26.1.

Artikel 28

Uppgifter för den auktionsplattform som förordnas enligt

artikel 26.2

1.

En auktionsplattform som förordnas enligt artikel 26.2 ska

tillhandahålla medlemsstaterna följande tjänster:

a) Ge tillträde till auktionerna i enlighet med de bestämmelser

som gäller på andrahandsmarknaden, organiserad av auk­

tionsplattformen, med de ändringar som görs i det avtal

genom vilket auktionsplattformen förordnas.

b) Genomföra auktionerna i enlighet med artiklarna 4–7.

c) Administrera auktionskalendern i enlighet med

artiklarna 8–14.

d) Tillkännage och meddela resultatet av en auktion i enlighet

med artikel 61.

e) I enlighet med de bestämmelser som gäller på den andra­

handsmarknad som organiseras av auktionsplattformen, med

undantag för att artikel 40 ska gälla under alla omständighe­

ter, med de ändringar som görs i det avtal genom vilket auk­

tionsplattformen förordnas, tillhandahålla det clearingsystem

eller avvecklingssystem som krävs för att

i) hantera betalningar från budgivare eller senare rättsin­

nehavare och fördela intäkterna från auktionerna till

auktionsförrättaren,

ii) leverera de auktionerade utsläppsrätterna till de vin­

nande budgivarna eller senare rättsinnehavare,

iii) hantera säkerheter, inbegripet eventuella marginalsäker­

heter, som ställs av auktionsförrättaren eller budgivarna.

f) Ge auktionsövervakaren all information om genomförandet

av auktionerna som auktionsövervakaren behöver för att full­

göra sina uppgifter enligt artikel 53.

g) Övervaka auktionerna, anmäla misstankar om penningtvätt,

finansiering av terrorism, brottsliga handlingar eller mark­

nadsmissbruk och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder

eller sanktioner, inbegripet att tillhandahålla en mekanism

för tvistlösning utanför domstol, i enlighet med de bestäm­

melser som gäller på den andrahandsmarknad som organi­

seras av auktionsplattformen, med de ändringar som görs i

det avtal genom vilket auktionsplattformen förordnas.

67

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/24

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

2.

Den berörda auktionsplattformen ska vara kopplad till

minst ett clearingsystem eller avvecklingssystem minst 20 han­

delsdagar innan den första budgivningsperioden inleds av den

auktionsplattform som har förordnats enligt artikel 26.2.

3.

Artiklarna 16.2, 16.3, 17, 19, 20, 21, 54, 55, 56, 60.3, 63.4

och 64 ska inte tillämpas på de auktioner som genomförs av en

auktionsplattform som auktionerar ut futurekontrakt eller

forwardkontrakt.

Artikel 29

Tjänster som de auktionsplattformar som förordnas enligt

artikel 26.1 eller 26.2 ska tillhandahålla kommissionen

Auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1

eller 26.2 ska tillhandahålla tekniska stödtjänster till kommissio­

nen för dess arbete med

a) komplettering av bilaga I och eventuell samordning av auk­

tionskalendern till bilaga III,

b) alla yttranden som kommissionen avger enligt denna

förordning,

c) alla yttranden eller rapporter som lämnas av auktionsöverva­

karen om hur de auktionsplattformar som förordnats enligt

artikel 26.1 eller 26.2 fungerar,

d) rapporter eller förslag från kommissionen i enlighet med

artiklarna 10.5 och 12.1a i direktiv 2003/87/EG,

e) ändringar av denna förordning eller direktiv 2003/87/EG

som påverkar koldioxidmarknadens funktion, inbegripet

genomförandet av auktionerna,

f) varje översyn av denna förordning, direktiv 2003/87/EG eller

den kommissionsförordning som antas enligt artikel 19.3 i

det direktivet, som påverkar koldioxidmarknadens funktion,

inbegripet genomförandet av auktionerna,

g) varje annan gemensam åtgärd som berör koldioxidmarkna­

dens funktion, inbegripet genomförandet av auktioner som

har överenskommits mellan kommissionen och de medlems­

stater som deltar i den gemensamma åtgärden.

KAPITEL VIII

FÖRORDNANDE AV AUKTIONSPLATTFORMAR AV

MEDLEMSSTATER SOM VÄLJER ATT HA EN EGEN

AUKTIONSPLATTFORM SAMT DESSA

AUKTIONSPLATTFORMARS UPPGIFTER

Artikel 30

Förordnande av en annan auktionsplattform än en som

förordnas enligt artikel 26.1 eller 26.2

1.

En medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd

som avses i artikel 26 i denna förordning får förordna en egen

auktionsplattform för auktionering av sin andel av den volym

utsläppsrätter som omfattas av kapitlen II och III i direktiv

2003/87/EG och som ska auktioneras ut i form av 2-dagars spot­

kontrakt eller 5-dagars futurekontrakt.

2.

En medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd

som avses i artikel 26 i denna förordning får förordna en egen

auktionsplattform för auktionering av sin andel av den volym

utsläppsrätter som omfattas av kapitlen II och III i direktiv

2003/87/EG och som ska auktioneras ut i form av futurekontrakt

eller forwardkontrakt, under förutsättning att dessa produkter för­

tecknas i bilaga I till denna förordning.

3.

Medlemsstater som inte deltar i den gemensamma åtgärd

som avses i artikel 26 får förordna samma auktionsplattform eller

separata auktionsplattformar för auktionering av futurekontrakt

eller forwardkontrakt respektive 2-dagars spotkontrakt eller 5-

dagars futurekontrakt.

4.

En medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd

som avses i artikel 26 ska underrätta kommissionen om sitt beslut

att inte delta i den gemensamma åtgärden utan i stället förordna

en egen auktionsplattform enligt punkterna 1 och 2 i denna arti­

kel inom tre månader efter denna förordnings ikraftträdande.

5.

En medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd

som avses i artikel 26 ska välja en egen auktionsplattform förord­

nad enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel på grundval av ett

urvalsförfarande som är förenligt med unionens och nationell

upphandlingslagstiftning om en upphandling krävs enligt

antingen unionens eller nationell upphandlingslagstiftning.

Urvalsförfarandet ska omfattas av alla tillämpliga korrigerande

åtgärder och verkställighetsförfaranden enligt unionens eller

nationell lagstiftning.

De auktionsplattformar som avses i punkterna 1 och 2 ska för­

ordnas för en period av högst tre år med möjlighet till förläng­

ning med ytterligare högst två år.

Förordnandet av de auktionsplattformar som avses i punkterna 1

och 2 ska villkoras av att den berörda auktionsplattformen för­

tecknas i bilaga III i enlighet med punkt 7. Förordnandet får inte

träda i kraft förrän förteckningen av den berörda auktionsplatt­

formen i bilaga III i enlighet med punkt 7 har trätt i kraft.

6.

Varje medlemsstat som inte deltar i den gemensamma

åtgärd som avses i artikel 26, utan väljer att förordna sin egen

auktionsplattform enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel, ska

förse kommissionen med en fullständig anmälan som ska inne­

hålla samtliga följande uppgifter:

a) Identiteten på den auktionsplattform som medlemsstaten

föreslår att förordna, med uppgift om huruvida samma auk­

tionsplattform eller separata auktionsplattformar ska auktio­

nera ut futurekontrakt eller forwardkontrakt respektive

2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt.

b) De närmare operativa bestämmelser som skulle reglera den

auktionsprocess som ska genomföras av den eller de auk­

tionsplattformar som medlemsstaten föreslår att förordna,

inklusive avtalsbestämmelserna om förordnande av den

berörda auktionsplattformen och varje clearingsystem och

avvecklingssystem som är kopplade till den föreslagna auk­

tionsplattformen, med angivelse av villkor och bestämmelser

som styr avgifters struktur och nivå, hantering av säkerheter,

betalning och leverans.

68

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/25

c) Föreslagna budgivningsperioder, enskilda volymer, auktions­

datum med angivelse av relevanta allmänna helgdagar, samt

auktionsprodukt, betalnings- och leveransdatum för de

utsläppsrätter som ska auktioneras ut i enskilda auktioner

under ett visst kalenderår samt all annan information som

kommissionen behöver för att avgöra om den föreslagna

auktionskalendern är förenlig med auktionskalendern för de

auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1

eller 26.2 och med andra auktionskalendrar som föreslagits

av andra medlemsstater som inte deltar i den gemensamma

åtgärd som anges i artikel 26 utan väljer att förordna sina

egna auktionsplattformar.

d) De närmare regler och villkor för granskning och övervak­

ning av auktionerna som ska gälla för medlemsstatens före­

slagna plattform enligt artikel 35.4, 35.5 och 35.6 samt

närmare regler för skydd mot penningtvätt, finansiering av

terrorism, brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk,

inklusive eventuella korrigerande åtgärder eller sanktioner.

e) De närmare åtgärder som införs för att följa artiklarna 22.4

och 34 i fråga om förordnande av auktionsförrättaren.

Anmälan ska visa förenlighet med bestämmelserna i denna

förordning och överensstämmelse med målen i artikel 10.4 i

direktiv 2003/87/EG.

En anmälande medlemsstat får ändra sin ursprungliga anmä­

lan före det förtecknande som avses i punkt 7.

Varje anmälande medlemsstat ska lägga fram sin ursprung­

liga och ändrade anmälan för den kommitté som avses i arti­

kel 23.1 i direktiv 2003/87/EG.

7.

Andra auktionsplattformar än de som förordnas enligt arti­

kel 26.1 eller 26.2, de medlemsstater som förordnar dem, deras

förordnandetid och alla tillämpliga villkor eller skyldigheter ska

anges i bilaga III om kraven i denna förordning och målen i arti­

kel 10.4 i direktiv 2003/87/EG är uppfyllda. Kommissionen och

den kommitté som avses i artikel 23.1 i direktiv 2003/87/EG ska

agera enbart på grundval av dessa krav och mål och ska ta full

hänsyn till rapporter som lämnas av auktionsövervakaren i enlig­

het med artikel 25.4 i denna förordning.

Om upptagning i förteckningen enligt första stycket inte har

gjorts, ska en medlemsstat som inte deltar i den gemensamma

åtgärd som anges i artikel 26, utan väljer att förordna en egen

auktionsplattform enligt punkterna 1 och 2 i den här artikeln,

använda de auktionsplattformar som har förordnats enligt arti­

kel 26.1 eller 26.2 för att auktionera ut sin andel av de utsläpps­

rätter som annars skulle ha auktionerats ut på den

auktionsplattform som ska förordnas enligt punkterna 1 och 2 i

denna artikel under tremånadersperioden efter ikraftträdandet av

förteckningen enligt första stycket.

8.

En medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd

som anges i artikel 26, utan väljer att förordna sin egen auktions­

plattform enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel, får ansluta sig

till den gemensamma åtgärd som anges i artikel 26, i enlighet med

artikel 26.6.

Den volym utsläppsrätter som enligt planen skulle ha auktione­

rats ut av en annan auktionsplattform än de auktionsplattformar

som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 ska fördelas

jämnt över de auktioner som genomförs av den berörda auktions­

plattform som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2.

Artikel 31

Uppgifter för andra auktionsplattformar än de

auktionsplattformar som förordnas enligt artikel 26.1

eller 26.2

1.

En auktionsplattform som förordnas enligt artikel 30.1 ska

fullgöra samma uppgifter som den auktionsplattform som förord­

nas enligt artikel 26.1, i enlighet med artikel 27, med undantag

för artikel 27.1 c om auktionskalendern som inte ska tillämpas.

2.

En auktionsplattform som förordnas enligt artikel 30.2 ska

fullgöra samma uppgifter som de auktionsplattformar som för­

ordnas enligt artikel 26.2, i enlighet med artikel 28, med undan­

tag för artikel 28.1 c om auktionskalendern som inte ska

tillämpas.

3.

De bestämmelser om auktionskalendern som anges i artik­

larna 8.1, 8.2, 8.3, 9, 10, 12, 14 och 32 ska tillämpas på de auk­

tionsplattformar som har förordnats enligt artikel 30.1 eller 30.2.

Artikel 32

Auktionskalender för andra auktionsplattformar än de

auktionsplattformar som förordnas enligt artikel 26.1

eller 26.2

1.

Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direk­

tiv 2003/87/EG som auktioneras ut i enskilda auktioner som

genomförs av en auktionsplattform som har förordnats enligt

artikel 30.1 eller 30.2 i denna förordning ska vara högst 20 mil­

joner utsläppsrätter och minst 10 miljoner utsläppsrätter, utom

när den totala volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i

direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut av den förordnande

medlemsstaten är mindre än 10 miljoner för ett visst kalenderår,

då utsläppsrätterna ska auktioneras ut i en enda auktion per

kalenderår.

2.

Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direk­

tiv 2003/87/EG som auktioneras ut i enskilda auktioner som

genomförs av en auktionsplattform som har förordnats enligt

artikel 30.1 eller 30.2 i denna förordning ska vara högst 5 miljo­

ner utsläppsrätter och minst 2,5 miljoner utsläppsrätter, utom när

den totala volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direk­

tiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut av den förordnande med­

lemsstaten är mindre än 2,5 miljoner för ett visst kalenderår, då

utsläppsrätterna ska auktioneras ut i en enda auktion per

kalenderår.

69

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/26

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

3.

Den totala volym utsläppsrätter som omfattas av kapitlen II

och III i direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut av samtliga

auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 30.1

eller 30.2 i denna förordning, ska fördelas jämnt över varje enskilt

år, med undantag för att den volym som auktioneras ut i auktio­

ner i augusti varje år, vilka ska vara hälften så stora som de voly­

mer som auktioneras ut under årets övriga månader.

4.

De auktionsplattformar som har förordnats enligt arti­

kel 30.1 eller 30.2 i denna förordning ska, efter att ha samrått

med kommissionen och fått kommissionens yttrande, senast den

31 mars året innan eller så snart därefter det är praktiskt möjligt

fastställa och offentliggöra budgivningsperioder, enskilda volymer

och auktionsdatum, samt auktionsprodukt, betalnings- och leve­

ransdatum för de utsläppsrätter som omfattas av kapitlen II och III

i direktiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut i enskilda auk­

tioner varje år, efter det att fastställande och offentliggörande

enligt artiklarna 11.1 och 13.1 i denna förordning har gjorts av

de auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1

och 26.2 i denna förordning. De berörda auktionsplattformarna

ska i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande.

De offentliggjorda kalendrar som avses i första stycket ska upp­

fylla alla tillämpliga villkor eller skyldigheter i bilaga III.

5.

När en auktion som genomförs av en auktionsplattform

som har förordnats enligt artikel 30.1 eller 30.2 ställs in av auk­

tionsplattformen i enlighet med artiklarna 7.5, 7.6 eller 9, ska den

auktionerade volymen fördelas jämnt över de nästföljande fyra

auktioner som är planerade för samma auktionsplattform eller,

om den berörda auktionsplattformen genomför mindre än fyra

auktioner under ett visst kalenderår, över de nästföljande två auk­

tioner som är planerade för samma auktionsplattform.

Artikel 33

Översyn av denna förordning

Efter det att auktionsövervakaren har lämnat den konsoliderade

årsrapporten i enlighet med artikel 25.2, vilken ska lämnas senast

den 31 december 2014, ska kommissionen se över de arrang­

emang som anges i denna förordning, inklusive hanteringen av

alla auktionsprocesser.

Översynen ska analysera de erfarenheter som gjorts när det gäller

samspelet mellan de auktionsplattformar som förordnats enligt

artikel 30.1 eller 30.2 och de som förordnats enligt artikel 26.1

eller 26.2 och när det gäller samspelet mellan auktionerna och

andrahandsmarknaden.

Översynen ska genomföras i samråd med medlemsstaterna och

berörda parter.

Kommissionen kan lägga fram de åtgärder som bedöms vara nöd­

vändiga för att hantera eventuell snedvridning av eller brister i den

inre marknaden eller koldioxidmarknaden till följd av arrang­

emangen i denna förordning, med beaktande av översynens resul­

tat, för att sådana åtgärder ska kunna träda i kraft senast den

31 december 2016.

KAPITEL IX

KRAV FÖR FÖRORDNANDE AV AUKTIONSFÖRRÄTTARE,

AUKTIONSÖVERVAKARE OCH AUKTIONSPLATTFORMAR

Artikel 34

Krav för förordnande av auktionsförrättare och

auktionsövervakare

1.

När medlemsstaterna förordnar auktionsförrättare och auk­

tionsövervakaren ska de ta hänsyn till i vilken omfattning

kandidaterna

a) uppvisar minst risk för intressekonflikter eller marknadsmiss­

bruk med hänsyn till

i) verksamheter på andrahandsmarknaden,

ii) interna processer och förfaranden för att minska risken

för intressekonflikter eller marknadsmissbruk,

b) har förmåga att fullgöra auktionsförrättarens eller auktionsö­

vervakares uppgifter i rätt tid och i enlighet med högsta yrkes-

och kvalitetsstandard.

2.

Förordnandet av auktionsförrättaren ska villkoras av att de

arrangemang som avses i artikel 22.2 och 22.3 ingås mellan auk­

tionsförrättaren och den berörda auktionsplattformen.

Artikel 35

Krav för förordnande av auktionsplattformar

1.

Auktioner får endast genomföras på en auktionsplattform

som har godkänts som en reglerad marknad enligt punkt 5 av de

behöriga nationella myndigheter som avses i punkt 4 andra

stycket.

2.

Alla auktionsplattformar som förordnas enligt denna för­

ordning för auktionering av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars

futurekontrakt ska tillåtas att, utan ytterligare rättsliga eller admi­

nistrativa krav från medlemsstaterna, vidta lämpliga åtgärder för

att underlätta för budgivare som avses i artikel 18.1 och 18.2 att

få tillträde till och delta i auktioner.

3.

När medlemsstaterna förordnar en auktionsplattform ska de

ta hänsyn till i vilken omfattning kandidaterna kan visa att de

uppfyller alla följande kriterier, nämligen

a) säkerställer respekt för principen om icke-diskriminering,

såväl rättsligt som i praktiken,

b) ger obegränsat, rättvist och lika tillträde till auktionerna för

små och medelstora företag som omfattas av unionens sys­

tem och tillträde till auktionerna för små utsläppare,

70

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/27

c) säkerställer kostnadseffektivitet och undviker onödiga admi­

nistrativa bördor,

d) har en kraftfull auktionsövervakning, anmäler misstankar om

penningtvätt, finansiering av terrorism, brottsliga handlingar

eller marknadsmissbruk och hanterar eventuella korrigerande

åtgärder eller sanktioner som krävs, inbegripet att tillhanda­

hålla en mekanism för tvistlösning utanför domstol,

e) undviker snedvridning av konkurrensen på den inre markna­

den inklusive koldioxidmarknaden,

f) säkerställer att koldioxidmarknaden fungerar väl, inklusive

genomförandet av auktionerna,

g) är kopplade till ett eller flera clearingsystem eller

avvecklingssystem,

h) har tillräckliga bestämmelser om att en auktionsplattform

måste lämna över alla materiella och immateriella tillgångar

som krävs för en efterföljande auktionsplattforms genomför­

ande av auktionerna.

4.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt ska inte förordnas förrän den

medlemsstat där den reglerade kandidatmarknaden och dess

marknadsplatsoperatör är etablerade i god tid, och under alla

omständigheter innan den första budgivningsperioden inleds, har

sett till att de nationella genomförandeåtgärderna för avdelning III

i direktiv 2004/39/EG i relevant utsträckning tillämpas på auktio­

neringen av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt

eller 5-dagars futurekontrakt ska inte förordnas förrän den med­

lemsstat där den reglerade kandidatmarknaden och dess mark­

nadsplatsoperatör är etablerade i god tid, och under alla

omständigheter innan den första budgivningsperioden inleds, har

sett till att de behöriga nationella myndigheterna i den medlems­

staten i relevant utsträckning kan auktorisera och övervaka dem i

enlighet med de nationella genomförandeåtgärderna för avdel­

ning IV i direktiv 2004/39/EG.

När den reglerade kandidatmarknaden och dess marknadsplatso­

peratör inte är etablerade i samma medlemsstat ska första och

andra styckena tillämpas både på den medlemsstat där den regle­

rade kandidatmarknaden är etablerad och på medlemsstaten där

dess marknadsplatsoperatör är etablerad.

5.

De behöriga nationella myndigheterna i den medlemsstat

som avses i punkt 4 andra stycket i denna artikel, som har utsetts

enligt artikel 48.1 i direktiv 2004/39/EG, ska besluta om godkän­

nande av en reglerad marknad enligt denna förordning under för­

utsättning att den reglerade marknaden och dess

marknadsplatsoperatör följer bestämmelserna i avdelning III i

direktiv 2004/39/EG, såsom de genomförts i nationell lagstiftning

i den medlemsstat där de är etablerade enligt punkt 4 i denna arti­

kel. Beslutet om godkännande ska fattas i enlighet med avdel­

ning IV i direktiv 2004/39/EG, såsom den genomförts i nationell

lagstiftning i den medlemsstat där de är etablerade enligt punkt 4

i denna artikel.

6.

De behöriga nationella myndigheter som avses i punkt 5 i

denna artikel ska upprätthålla en effektiv marknadstillsyn och

vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att de krav som

avses i den punkten uppfylls. För detta ändamål ska de ha förmåga

att direkt, eller med hjälp av andra behöriga nationella myndig­

heter som utsetts enligt artikel 48.1 i direktiv 2004/39/EG, utöva

de befogenheter som anges i de nationella genomförandeåtgär­

derna för artikel 50 i det direktivet i fråga om den reglerade mark­

naden och dess marknadsplatsoperatör som avses i punkt 4 i

denna artikel.

Medlemsstaten för varje behörig nationell myndighet avses i

punkt 5 ska se till att de nationella genomförandeåtgärderna för

artiklarna 51 och 52 i direktiv 2004/39/EG tillämpas i fråga om

de personer som är ansvariga för att inte ha fullgjort sina skyldig­

heter enligt avdelning III i direktiv 2004/39/EG, såsom de genom­

förts i nationell lagstiftning i den medlemsstat där de är etablerade

enligt punkt 4 i denna artikel.

Vid tillämpningen av denna punkt ska nationella genomförande­

åtgärder för artiklarna 56–62 i direktiv 2004/39/EG tillämpas på

samarbete mellan behöriga nationella myndigheter i olika

medlemsstater.

KAPITEL X

REGLER OM MARKNADSMISSBRUK SOM GÄLLER FÖR

AUKTIONSPRODUKTER

Artikel 36

Regler om marknadsmissbruk som gäller för finansiella

instrument i den mening som avses i artikel 1.3 i direktiv

2003/6/EG

1.

Vid tillämpningen av denna förordning gäller att om

2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt är finansiella

instrument i den mening som avses i artikel 1.3 i direktiv

2003/6/EG, ska det direktivet tillämpas på auktioneringen av de

auktionsprodukterna.

2.

Om 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt

inte är finansiella instrument i den mening som avses i artikel 1.3

i direktiv 2003/6/EG ska bestämmelserna i artiklarna 37–43 i

denna förordning tillämpas.

Artikel 37

Definitioner för regler om marknadsmissbruk som gäller

för andra auktionsprodukter än finansiella instrument i

den mening som avses i artikel 1.3 i direktiv 2003/6/EG

Vid tillämpningen av artiklarna 38–43, som gäller för andra auk­

tionsprodukter än finansiella instrument i den mening som avses

i artikel 1.3 i direktiv 2003/6/EG, gäller följande definitioner:

a) insiderinformation: icke offentliggjord information av specifik

natur, som direkt eller indirekt hänför sig till en eller flera av

auktionsprodukterna och som, om den offentliggjordes,

skulle kunna förväntas ha en väsentlig inverkan på

budpriserna.

71

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/28

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

För personer som har i uppdrag att utföra budläggning ska

insiderinformation också avse information av specifik natur

som meddelats av en kund om kundens förestående bud,

som direkt eller indirekt hänför sig till en eller flera av auk­

tionsprodukterna och som, om den offentliggjordes, skulle

kunna förväntas ha en väsentlig inverkan på budpriserna.

b) otillbörlig marknadspåverkan:

i) bud, eller transaktioner eller order på

andrahandsmarknaden

— som ger eller kan förväntas ge falska eller vilsele­

dande signaler om efterfrågan eller pris på auktions­

produkterna, eller

— som genom en persons agerande eller fleras samar­

bete låser fast ett auktionspris på auktionsproduk­

terna vid en onormal eller konstlad nivå,

utom i de fall då den person som lade budet, eller gjorde

transaktionen eller lade ordern på andrahandsmarkna­

den, kan visa att skälen att lägga budet är legitima.

ii) bud där falska förespeglingar eller andra slag av vilsele­

dande eller manipulationer utnyttjas.

iii) spridning genom medierna, inklusive Internet, eller på

annat sätt av information som ger eller kan förväntas ge

falska eller vilseledande signaler om auktionsproduk­

terna, även spridning av rykten och falska eller vilsele­

dande nyheter, om personen som spred informationen

insåg eller borde ha insett att den var falsk eller vilsele­

dande. När journalister verkar i sin yrkesroll ska sprid­

ning av sådan information bedömas med hänsyn till

regler som är tillämpliga på deras yrke, såvida inte dessa

personer direkt eller indirekt erhåller fördel eller vinning

genom att sprida informationen i fråga.

Särskilt följande fall följer av den huvuddefinition som anges i för­

sta stycket b:

— Att en person, eller flera personer i samarbete, verkar för att

skapa sig en dominerande ställning när det gäller efterfrågan

på en auktionsprodukt och detta får till följd att auktionspris

fixeras, direkt eller indirekt, eller andra oskäliga transaktions­

villkor skapas.

— Att köpa eller sälja utsläppsrätter eller relaterade derivat på

andrahandsmarknaden före auktionen vilket får till följd att

auktionspriset på auktionsprodukterna fixeras på en onormal

eller konstlad nivå eller vilseleder budgivare som lägger bud i

auktionerna.

— Att lägga ett bud på en auktionsprodukt och utnyttja en till­

fällig eller regelbunden tillgång till traditionella eller elektro­

niska medier genom att yttra sig om auktionsprodukten och

därefter dra nytta av den påverkan dessa yttranden får på

andra budpris på auktionsprodukten utan att samtidigt ha

offentliggjort intressekonflikten på ett korrekt och effektivt

sätt.

Artikel 38

Förbud mot insiderhandel

1.

Ingen person som avses i andra stycket och som förfogar

över insiderinformation får utnyttja denna för att lägga, ändra

eller dra tillbaka ett bud, för egen eller annans räkning, direkt eller

indirekt, på en auktionsprodukt som informationen avser.

Första stycket ska tillämpas på varje person som förfogar över

insiderinformation

a) genom sin ställning i auktionsplattformens, auktionsförrät­

tarens eller auktionsövervakarens administrations-, lednings-

eller kontrollorgan, eller

b) genom aktieinnehav i auktionsplattformen, auktionsförrätta­

ren eller auktionsövervakaren, eller

c) genom att ha tillgång till information i sin anställning, i sin

verksamhet eller under sina åligganden, eller

d) genom sin brottsliga verksamhet.

2.

Om en person som avses i punkt 1 är en juridisk person, ska

förbudet i den punkten också gälla de fysiska personer som deltar

i beslutet att lägga, ändra eller dra tillbaka budet för den juridiska

personens räkning.

3.

Denna artikel ska inte tillämpas på inlämnande, ändring

eller tillbakadragande av ett bud på en auktionsprodukt som görs

för att uppfylla ett åtagande, när detta åtagande följer av ett avtal

som ingåtts innan personen i fråga kom att förfoga över

insiderinformation.

Artikel 39

Annan förbjuden användning av insiderinformation

Ingen person som omfattas av förbudet i artikel 38 får

a) röja insiderinformation till någon annan person, utom i fall

då röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst,

verksamhet eller åligganden,

b) på grundval av insiderinformation föreslå eller förmå någon

annan person att lägga, ändra eller dra tillbaka budet på auk­

tionsprodukter som omfattas av informationen.

72

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/29

Artikel 40

Andra personer som omfattas av förbudet mot

insiderhandel

Artiklarna 38 och 39 ska även tillämpas på varje person, utöver

de personer som anges i de artiklarna, som har insiderinforma­

tion när denna person inser eller borde ha insett att det rör sig om

insiderinformation.

Artikel 41

Förbud mot otillbörlig marknadspåverkan

Ingen person får bedriva otillbörlig marknadspåverkan.

Artikel 42

Särskilda krav för att minska risken för marknadsmissbruk

1.

Auktionsplattformen, auktionsförrättaren och auktionsö­

vervakaren ska var och en upprätta en förteckning över personer

som arbetar för dem, antingen det föreligger ett anställningsför­

hållande eller inte, och som har tillgång till insiderinformation.

Auktionsplattformen ska regelbundet uppdatera sin förteckning

och översända den till den behöriga myndigheten i den medlems­

stat där den är etablerad, närhelst så begärs. Auktionsförrättaren

och auktionsövervakaren ska var och en regelbundet uppdatera

sin förteckning och översända den till den behöriga nationella

myndigheten i den medlemsstat där auktionsplattformen är eta­

blerad och till auktionsförrättarens eller auktionsövervakarens

etableringsmedlemsstat, i enlighet med kontraktet om förord­

nande av någon av dem, närhelst den behöriga nationella myn­

digheten begär det.

2.

Personer i ledande ställning hos auktionsplattformen, auk­

tionsförrättaren eller auktionsövervakaren, och i tillämpliga fall

dem närstående personer, ska till den behöriga nationella myn­

dighet som avses i punkt 1 åtminstone rapportera bud som läggs,

ändras eller dras tillbaka för egen räkning avseende auktionspro­

dukterna eller derivat eller andra finansiella instrument som är

kopplade till auktionsprodukterna.

3.

Personer som tar fram eller sprider analyser om auktions­

produkter och personer som tar fram eller sprider annan infor­

mation med rekommendationer eller förslag om

investeringsstrategi avsedd för distributionskanaler eller för all­

mänheten, ska vidta rimliga försiktighetsmått för att säkerställa att

informationen presenteras sakligt, och att de uppger vilka intres­

sen de har eller anger intressekonflikter beträffande

auktionsprodukterna.

4.

Auktionsplattformen ska anta strukturella bestämmelser

som syftar till att förebygga och upptäcka otillbörlig

marknadspåverkan.

5.

Varje person som avses i artikel 59.1 som har rimliga skäl

att misstänka att en transaktion kan utgöra insiderhandel eller

otillbörlig marknadspåverkan ska utan dröjsmål meddela den

behöriga nationella myndigheten i etableringsmedlemsstaten.

Artikel 43

Tillsyn och kontroll

1.

De behöriga nationella myndigheter som avses i artikel 11 i

direktiv 2003/6/EG ska upprätthålla effektiv marknadstillsyn och

vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmel­

serna i artiklarna 37–42 i denna förordning följs.

2.

De behöriga nationella myndigheter som avses i punkt 1 i

denna artikel ska ha de befogenheter som föreskrivs i de natio­

nella genomförandeåtgärderna för artikel 12 i direktiv

2003/6/EG.

3.

Medlemsstaterna ska se till att de nationella genomförande­

åtgärderna för artiklarna 14 och 15 i direktiv 2003/6/EG tilläm­

pas i fråga om de personer som är ansvariga för att inte ha följt

artiklarna 37–42 i denna förordning i samband med auktioner

som genomförs inom deras territorium eller i annat land.

4.

Vid tillämpning av artiklarna 37–42 i denna förordning och

punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel ska nationella genomföran­

deåtgärder för artikel 16 i direktiv 2003/6/EG tillämpas på sam­

arbete mellan behöriga nationella myndigheter som avses i

punkt 1 i denna artikel.

KAPITEL XI

BETALNING OCH ÖVERFÖRING AV AUKTIONSINTÄKTERNA

Artikel 44

Betalning från vinnande budgivare och överföring av

intäkterna till medlemsstaterna

1.

Varje vinnande budgivare eller senare rättsinnehavare, inbe­

gripet mellanhänder som agerar för deras räkning, ska betala den

köpeskilling som budgivaren har meddelats enligt artikel 61.3 c

för de utsläppsrätter som budgivaren har vunnit och meddelats

enligt artikel 61.3 a genom att överföra eller arrangera överfö­

ringen av köpeskillingen via clearingsystemet eller avvecklingssys­

temet till auktionsförrättarens särskilda bankkonto i avräknade

medel antingen innan eller senast vid leverans av utsläppsrätterna

till budgivarens eller en senare rättsinnehavares särskilda

depåkonto.

2.

En auktionsplattform, inklusive det eller de clearingsystem

eller avvecklingssystem som är kopplade till den, ska överföra de

betalningar som görs av budgivarna eller eventuella senare rätts­

innehavare till följd av auktionering av utsläppsrätter som omfat­

tas av kapitlen II och III i direktiv 2003/87/EG till de

auktionsförrättare som auktionerade ut utsläppsrätterna i fråga.

3.

Betalning till auktionsförrättarna ska göras i euro eller i den

förordnande medlemsstatens valuta om medlemsstaten inte ingår

i euroområdet, enligt den berörda medlemsstatens eget val, oav­

sett i vilken valuta budgivarnas betalning görs, under förutsätt­

ning att det berörda clearingsystemet eller avvecklingssystemet

kan hantera den nationella valutan i fråga.

73

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/30

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

Växelkursen ska vara den kurs som offentliggörs omedelbart efter

budgivningsperiodens slut av en erkänd finansiell nyhetstjänst

som anges i det avtal genom vilket den berörda auktionsplattfor­

men förordnas.

Artikel 45

Konsekvenser av sena eller uteblivna betalningar

1.

Utsläppsrätter som en vinnande budgivare har meddelats

enligt artikel 61.3 a ska levereras till den vinnande budgivaren

eller senare rättsinnehavare endast om hela den köpeskilling som

budgivaren meddelats enligt artikel 61.3 c har betalats till auk­

tionsförrättaren enligt artikel 44.1.

2.

En vinnande budgivare eller senare rättsinnehavare som inte

har uppfyllt alla sina skyldigheter enligt punkt 1 i denna artikel

senast på den förfallodag som har meddelats den vinnande bud­

givaren enligt artikel 61.3 d ska inte anses ha fullgjort sin

betalningsskyldighet.

3.

En budgivare som inte har fullgjort sin betalningsskyldighet

får åläggas att betala något av följande, eller båda:

a) Ränta för varje dag med början den dag då beloppet förföll

till betalning enligt artikel 61.3 d och fram till och med den

dag då betalningen görs, till den räntesats som anges i avtalet

om förordnande av den berörda auktionsplattformen, beräk­

nad på daglig basis.

b) En straffavgift som ska tillfalla auktionsförrättaren minus

eventuella avdrag för kostnader som clearingsystemet eller

avvecklingssystemet gör.

4.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3

ska det ena av följande ske om en vinnande budgivare inte har

fullgjort sin betalningsskyldighet:

a) Den centrala motparten ska träda in för att ta emot leveran­

sen av utsläppsrätterna och betala beloppet till

auktionsförrättaren.

b) Avvecklingsagenten ska använda säkerheter som ställts av

budgivaren för att betala beloppet till auktionsförrättaren.

5.

Om avveckling inte sker ska utsläppsrätterna auktioneras ut

vid de nästföljande två auktioner som är planerade för den berörda

auktionsplattformen.

KAPITEL XII

LEVERANS AV DE AUKTIONERADE UTSLÄPPSRÄTTERNA

Artikel 46

Överföring av de auktionerade utsläppsrätterna

1.

Utsläppsrätter som har auktionerats ut enligt artikel 4.2 i

denna förordning ska innan tidsfristen för leveransen löper ut

överföras av unionsregistret till ett särskilt depåkonto, där de ska

förvaras av clearingsystemet eller avvecklingssystemet i

egenskap av förvaringsinstitut till dess att utsläppsrätterna levere­

ras till de vinnande budgivarna eller senare rättsinnehavare enligt

auktionsresultatet i enlighet med den tillämpliga kommissionsför­

ordning som antas enligt artikel 19.3 i direktiv 2003/87/EG.

2.

Utsläppsrätter som har auktionerats ut enligt artikel 4.3 i

denna förordning ska innan en budgivningsperiod inleds överfö­

ras av unionsregistret till ett särskilt depåkonto, där de ska förva­

ras av clearingsystemet eller avvecklingssystemet i egenskap av

förvaringsinstitut till dess att utsläppsrätterna levereras till de vin­

nande budgivarna eller senare rättsinnehavare enligt auktionsre­

sultatet i enlighet med den tillämpliga kommissionsförordning

som antas enligt artikel 19.3 i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 47

Leverans av de auktionerade utsläppsrätterna

1.

Clearingsystemet eller avvecklingssystemet ska tilldela varje

utsläppsrätt som auktioneras ut av en medlemsstat till en vin­

nande budgivare, till dess att den totala tilldelade volymen är lika

med den volym utsläppsrätter som meddelats budgivaren enligt

artikel 61.3 a.

En budgivare får vid behov tilldelas utsläppsrätter från mer än en

medlemsstat som deltar i samma auktion för att uppnå den volym

utsläppsrätter som meddelats budgivaren enligt artikel 61.3 a.

2.

När beloppet har betalats enligt artikel 44.1 ska varje vin­

nande budgivare eller senare rättsinnehavare få utsläppsrätterna

sig tilldelade så snart det är praktiskt möjligt, och under alla

omständigheter senast när tidsfristen för leverans löper ut, genom

att samtliga eller delar av de utsläppsrätter som meddelats budgi­

varen enligt artikel 61.3 a överförs från ett särskilt depåkonto där

utsläppsrätterna förvaras av clearingsystemet eller avvecklingssys­

temet i egenskap av förvaringsinstitut till ett särskilt depåkonto

som innehas av den vinnande budgivaren eller senare rättsinne­

havare, eller till ett särskilt depåkonto där utsläppsrätterna förva­

ras av ett clearingsystem eller avvecklingssystem i egenskap av

förvaringsinstitut för den vinnande budgivaren eller senare

rättsinnehavare.

Artikel 48

Försenad leverans av auktionerade utsläppsrätter

1.

Om clearingsystemet eller avvecklingssystemet inte kan

leverera samtliga eller delar av de auktionerade utsläppsrätterna

på grund av omständigheter utanför dess kontroll ska clearing­

systemet eller avvecklingssystemet leverera utsläppsrätterna så

snart som möjligt och de vinnande budgivarna eller senare rätts­

innehavare ska godta leverans vid det senare tillfället.

2.

Den korrigerande åtgärd som anges i punkt 1 ska vara den

enda korrigerande åtgärd som en vinnande budgivare eller en

senare rättsinnehavare ska ha rätt till i fall där auktionerade

utsläppsrätter inte kan levereras på grund av omständigheter som

ligger utanför det berörda clearingsystemets eller avvecklingssys­

temets kontroll.

74

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/31

KAPITEL XIII

FÖRVALTNING AV SÄKERHETER

Artikel 49

Säkerheter som ställs av budgivaren

1.

Innan budgivningsperioden inleds för auktioneringen av

2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska budgivare

eller mellanhänder som agerar för deras räkning åläggas att ställa

säkerheter.

2.

Om så begärs ska outnyttjade säkerheter som ställts av en

icke vinnande budgivare, tillsammans med upplupen ränta på

kontanta säkerheter, frisläppas så snart det är praktiskt möjligt

efter budgivningsperiodens slut.

3.

Om så begärs ska säkerheter som ställts av en vinnande

budgivare och som inte har använts för avveckling, tillsammans

med upplupen ränta på kontanta säkerheter, frisläppas så snart

det är praktiskt möjligt efter avveckling.

Artikel 50

Säkerheter som ställs av auktionsförrättaren

1.

Innan budgivningsperioden inleds för auktionering av

2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska auktions­

förrättaren endast vara skyldig att lämna utsläppsrätter som säker­

het som ska förvaras av clearingsystemet eller avvecklingssystemet

i egenskap av förvaringsinstitut i väntan på leverans.

2.

När de rättsliga åtgärder och tekniska möjligheter som krävs

för att leverera utsläppsrätter har genomförts, får alla säkerheter

som ställts av medlemsstaterna för auktionering av futurekontrakt

eller forwardkontrakt, enligt den auktionerande medlemsstatens

eget val och med auktionsplattformens tillåtelse, frisläppas och

ersättas med utsläppsrätter som ska förvaras av clearingsystemet

eller avvecklingssystemet i egenskap av förvaringsinstitut i vän­

tan på leverans.

3.

Om utsläppsrätter som lämnats som säkerhet enligt punkt 1

eller 2 inte används, får clearingsystemet eller avvecklingssyste­

met hålla dem kvar, enligt den auktionerande medlemsstatens

eget val, på ett särskilt depåkonto där de förvaras av clearingsys­

temet eller avvecklingssystemet i egenskap av förvaringsinstitut i

väntan på leverans.

KAPITEL XIV

AVGIFTER OCH KOSTNADER

Artikel 51

Avgifternas struktur och nivå

1.

Strukturen för och nivån på avgifter och därmed samman­

hängande villkor som tillämpas av en auktionsplattform och av

ett eller flera clearingsystem och avvecklingssystem får inte vara

mindre fördelaktiga än jämförbara standardiserade avgifter och

villkor som tillämpas på andrahandsmarknaden.

2.

En auktionsplattform och clearingsystemen och avveck­

lingssystemen får endast tillämpa avgifter, rabatter eller villkor

som uttryckligen fastställs i avtalet om förordnande.

3.

Alla avgifter och villkor som tillämpas enligt punkterna 1

och 2 ska vara tydligt angivna, lättfattliga och offentliga. De ska

vara specificerade så att det framgår vilken avgift som tas ut för

vilken typ av tjänst.

Artikel 52

Kostnader för auktionsprocessen

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska kostna­

derna för de tjänster som anges i artiklarna 27.1, 28.1 och 31

täckas genom avgifter som betalas av budgivarna, med de undan­

tagen att

a) kostnaden för en central motpart som godtar en statlig

garanti i stället för icke-kontant säkerhet när utsläppsrätter

auktioneras ut som forwardkontrakt ska belasta den auktio­

nerande medlemsstat som erbjuder den statliga garantin,

b) eventuella kostnader för de arrangemang mellan auktionsför­

rättaren och auktionsplattformen som avses i artikel 22.2

och 22.3 för att möjliggöra för auktionsförrättaren att auk­

tionera ut utsläppsrätter för den förordnande medlemsstatens

räkning, men med undantag för kostnaderna för clearingsys­

tem eller avvecklingssystem knutna till den berörda auktions­

plattformen, ska belasta den auktionerande medlemsstaten.

De kostnader som avses i första stycket a och b ska dras av från

de auktionsintäkter som ska betalas till auktionsförrättarna enligt

artikel 44.2 och 44.3.

2.

Om en medlemsstat inte undertecknar det avtal om gemen­

samt upphandlingsförfarande som avses i artikel 26.6 första

stycket inom den tidsfrist som anges i artikel 30.4, men senare

ansluter sig till den gemensamma åtgärden, kan den åläggas att

bekosta sin egen andel av kostnaderna för de tjänster som anges i

artiklarna 27.1 och 28.1 från och med det datum då den med­

lemsstaten börjar auktionera via den auktionsplattform som för­

ordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 och fram till dess att

auktionsplattformens förordnandetid avslutas eller löper ut.

I vilken utsträckning medlemsstaten kan åläggas att bekosta sin

egen andel av kostnaderna för de tjänster som anges i artik­

larna 27.1 och 28.1 ska anges i avtalet om gemensamt upphand­

lingsförfarande och kontraktet med den berörda

auktionsplattformen.

En medlemsstat som ansluter sig till den gemensamma åtgärden

till följd av att den förordnandetid som anges i artikel 30.5 andra

stycket har löpt ut, eller på grund av att en auktionsplattform som

har anmälts enligt artikel 30.6 inte har tagits upp i förteckningen

enligt artikel 30.7, ska inte åläggas att bekosta sin egen andel av

kostnaderna enligt denna punkt.

De kostnader som belastar budgivare enligt punkt 1 ska minskas

med beloppet för de kostnader som belastar en medlemsstat enligt

denna punkt.

75

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/32

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

3.

Den andel av kostnaderna för auktionsövervakaren som

varierar beroende på antalet auktioner, och som specificeras när­

mare i avtalet om förordnande av auktionsövervakaren, ska för­

delas jämnt över antalet auktioner. Alla andra kostnader som

auktionsövervakaren haft, vilka specificeras närmare i avtalet om

förordnande av auktionsövervakaren, förutom kostnaderna för en

eventuell rapport som upprättats enligt artikel 25.4, ska fördelas

jämnt mellan antalet auktionsplattformar, om inte annat anges i

avtalet om förordnande av auktionsövervakaren.

Den andel av kostnaderna för auktionsövervakaren som avser en

auktionsplattform som förordnats enligt artikel 30.1 eller 30.2,

inbegripet kostnaderna för en eventuell rapport som begärts

enligt artikel 25.4, ska belasta den förordnande medlemsstaten.

Den andel av kostnaderna för auktionsövervakaren som avser en

auktionsplattform som förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2

ska fördelas jämnt mellan de medlemsstater som deltar i den

gemensamma åtgärden i enlighet med deras andelar av den totala

volym utsläppsrätter som auktioneras ut på den berörda

auktionsplattformen.

De kostnader för auktionsövervakaren som belastar varje med­

lemsstat ska dras av från de auktionsintäkter som ska betalas av

auktionsförrättarna till de förordnande medlemsstaterna enligt

artikel 23 c.

KAPITEL XV

AUKTIONSKONTROLL, KORRIGERANDE ÅTGÄRDER OCH

SANKTIONER

Artikel 53

Samarbete med auktionsövervakaren

1.

Auktionsförrättare, auktionsplattformar och de behöriga

nationella myndigheter som utövar tillsyn över dem ska på begä­

ran ge auktionsövervakaren all information om auktionerna som

de har tillgång till och som rimligen kan behövas för att auk­

tionsövervakaren ska kunna fullgöra sina uppgifter.

2.

Auktionsövervakaren ska ha rätt att observera genomföran­

det av auktionerna.

3.

Auktionsförrättare, auktionsplattformar och de behöriga

nationella myndigheter som utövar tillsyn över dem ska bistå auk­

tionsövervakaren i fullgörandet av dennes uppgifter genom att

aktivt samarbeta med auktionsövervakaren inom sina

behörighetsområden.

4.

De behöriga nationella myndigheter som utövar tillsyn över

kreditinstitut och värdepappersföretag samt de behöriga natio­

nella myndigheter som utövar tillsyn över personer som har auk­

toriserats att lägga bud för andras räkning enligt artikel 18.2 ska

bistå auktionsövervakaren i fullgörandet av dennes uppgifter

genom att aktivt samarbeta med auktionsövervakaren inom sina

behörighetsområden.

5.

De skyldigheter som åläggs de behöriga nationella myndig­

heterna i punkterna 1, 3 och 4 ska ta hänsyn till tystnadsplikt som

de omfattas av enligt unionsrätten.

Artikel 54

Övervakning av förhållandet till budgivare

1.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt ska övervaka förhållandet till

budgivare som får lägga bud i auktionsplattformens auktioner

under hela förhållandets löptid genom att göra följande:

a) Granska bud som läggs under hela förhållandets löptid för att

säkerställa att budgivarnas budgivningsbeteende är förenligt

med auktionsplattformens kännedom om kunden, dennes

verksamhet och riskprofil och vid behov källan till kundens

medel.

b) Upprätthålla effektiva system och förfaranden för att regel­

bundet övervaka att personer som har tillstånd att lägga bud

enligt artikel 19.1, 19.2 och 19.3 följer auktionsplattformens

regler för uppförande på marknaden.

c) Övervaka transaktioner som genomförs av personer med till­

stånd att lägga bud enligt artiklarna 19.1, 19.2, 19.3 och 20.6

med hjälp av auktionsplattformens system för att identifiera

överträdelser av de regler som avses i led b, orättvisa eller stö­

rande auktioneringsvillkor eller beteenden som kan leda till

marknadsmissbruk.

När den berörda auktionsplattformen granskar bud i enlighet med

första stycket led a ska den särskilt uppmärksamma verksamhe­

ter som den med hänsyn till deras natur anser kunna förväntas

vara relaterade till penningtvätt, finansiering av terrorism eller

brottsliga handlingar.

2.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt ska se till att de handlingar,

uppgifter eller information som den har om en budgivare hålls

aktuella. För detta ändamål får en sådan auktionsplattform

a) begära information från budgivaren enligt artiklarna 19.2

och 19.3 samt 20.5, 20.6 och 20.7 för att övervaka förhål­

landet till den budgivaren efter det att budgivaren har fått till­

stånd att lägga bud i auktionerna under hela förhållandets

löptid och under en period av fem år efter det att förhållan­

det har avslutats,

b) kräva att personer som har fått tillstånd att lägga bud regel­

bundet ska lämna in en ny ansökan om tillstånd att lägga

bud,

c) kräva att personer som har tillstånd att lägga bud omedelbart

ska informera den berörda auktionsplattformen om alla för­

ändringar i den information som har lämnats till plattformen

enligt artiklarna 19.2 och 19.3 samt 20.5, 20.6 och 20.7.

3.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt ska föra register över

a) den ansökan om tillstånd om att lägga bud som har lämnats

in av en sökande enligt artikel 19.2 och 19.3, inklusive alla

ändringar av den,

76

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/33

b) de kontroller som har utförts vid

i) behandlingen av den ansökan om tillstånd att lägga bud

som har lämnats in enligt artiklarna 19, 20 och 21,

ii) granskningen och övervakningen av förhållandet enligt

punkt 1 a och c efter det att en sökande har fått tillstånd

att lägga bud,

c) all information om ett visst bud som har lagts av en viss bud­

givare i en auktion, inklusive tillbakadragande eller ändring

av sådana bud, enligt artikel 6.3 andra stycket och artikel 6.4,

d) all information om genomförandet av varje auktion där en

budgivare har lagt ett bud.

4.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt ska bevara de register som

avses i punkt 3 under hela den tid som en budgivare har tillstånd

att lägga bud i plattformens auktioner och under minst fem år

efter det att förhållandet till denna budgivare har avslutats.

Artikel 55

Anmälan av penningtvätt, finansiering av terrorism eller

brottsliga handlingar

1.

De behöriga nationella myndigheter som avses i artikel 37.1

i direktiv 2005/60/EG ska övervaka och vidta nödvändiga åtgär­

der för att säkerställa att en auktionsplattform som auktionerar ut

2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt uppfyller kra­

ven på kundkontroll i artiklarna 19 och 20.6 i denna förordning,

kraven på övervakning och registerföring i artikel 54 i denna för­

ordning och underrättelsekraven i punkterna 2 och 3 i denna

artikel.

De behöriga nationella myndigheter som avses i första stycket ska

ha de befogenheter som föreskrivs i de nationella genomförande­

åtgärderna för artikel 37.2 och 37.3 i direktiv 2005/60/EG.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt

eller 5-dagars futurekontrakt får hållas ansvarig för överträdelser

av artiklarna 19, 20.6, 20.7, 21.1, 21.2 och 54 i denna förord­

ning och av punkterna 2 och 3 i denna artikel. De nationella

genomförandeåtgärderna för artikel 39 i direktiv 2005/60/EG ska

tillämpas i detta avseende.

2.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt, dess ledning och personal ska

samarbeta fullt ut med den finansunderrättelseenhet som avses i

artikel 21 i direktiv 2005/60/EG genom att omedelbart

a) på eget initiativ informera finansunderrättelseenheten när de

känner till, misstänker eller har rimliga skäl att misstänka att

det förekommer, har förekommit, eller gjorts försök till pen­

ningtvätt, finansiering av terrorism eller brottsliga handlingar

i auktionerna,

b) på begäran ge finansunderrättelseenheten all nödvändig

information enligt de förfaranden som inrättats genom til­

lämplig lagstiftning.

3.

Den information som avses i punkt 2 ska vidarebefordras

till finansunderrättelseenheten i den medlemsstat inom vars ter­

ritorium den berörda auktionsplattformen är belägen.

I de nationella genomförandeåtgärderna för de bestämmelser och

förfaranden för efterlevnadskontroll och kommunikation som

avses i artikel 34.1 i direktiv 2005/60/EG ska det anges vilken

eller vilka personer som är ansvariga för att vidarebefordra infor­

mation enligt denna artikel.

4.

Den medlemsstat inom vars territorium en auktionsplatt­

form som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars

futurekontrakt är belägen ska se till att de nationella genomför­

andeåtgärderna för artiklarna 26–29, 32, 34.1 och 35 i direktiv

2005/60/EG tillämpas på den berörda auktionsplattformen.

Artikel 56

Anmälan av marknadsmissbruk

1.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkon­

trakt eller 5-dagars futurekontrakt ska, till de behöriga nationella

myndigheter som har förordnats enligt artikel 43.2 i direktiv

2004/39/EG och som ansvarar för tillsynen över den berörda

auktionsplattformen eller för utredning och lagföring av mark­

nadsmissbruk på den berörda auktionsplattformen eller med hjälp

av dess system, anmäla om en person som har tillstånd att lägga

bud i auktionen, eller en person för vars räkning den person som

har tillstånd att lägga bud i auktionen agerar, misstänks för

marknadsmissbruk.

Nationella genomförandeåtgärder för artikel 25.2 i direktiv

2005/60/EG ska tillämpas.

2.

Den berörda auktionsplattformen ska underrätta auktionsö­

vervakaren och kommissionen om att den har gjort en anmälan

enligt punkt 1 och om vilka åtgärder den har vidtagit eller före­

slår att vidta för att korrigera de överträdelser som avses i punkt 1.

Artikel 57

Största budstorlek och andra korrigerande åtgärder

1.

En största budstorlek eller varje annan korrigerande åtgärd

som behövs för att minska en faktisk eller potentiell identifierbar

risk för marknadsmissbruk, penningtvätt, finansiering av terro­

rism eller andra brottsliga handlingar samt konkurrensbegrän­

sande beteende får åläggas av varje auktionsplattform efter det att

plattformen har samrått med kommissionen och fått kommissio­

nens yttrande, under förutsättning att införandet av en största

budstorlek eller någon annan korrigerande åtgärd verkligen skulle

minska risken i fråga. Kommissionen får rådgöra med de berörda

medlemsstaterna och auktionsövervakaren och få deras yttrande

om den berörda auktionsplattformens förslag. Den berörda auk­

tionsplattformen ska i största möjliga utsträckning beakta kom­

missionens yttrande.

77

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/34

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

2.

Den största budstorleken ska antingen anges som en pro­

centsats av det totala antalet auktionerade utsläppsrätter i en viss

auktion eller en procentsats av det totala antalet auktionerade

utsläppsrätter under ett visst år, beroende på vilket alternativ som

är lämpligast för att hantera den risk för marknadsmissbruk som

identifierats enligt artikel 56.1.

3.

Vid tillämpningen av denna artikel avses med största bud­

storlek det högsta antal utsläppsrätter som bud får läggas på,

direkt eller indirekt, av en grupp av personer som anges i arti­

kel 18.1 eller 18.2 och som tillhör någon av följande kategorier:

a) Samma grupp av företag, inklusive eventuella moderföretag

och deras dotterföretag samt anknutna företag.

b) Samma affärsgruppering.

c) En separat ekonomisk enhet med självständig beslutanderätt

där de, direkt eller indirekt, kontrolleras av offentliga organ

eller statligt ägda enheter.

Artikel 58

Regler för uppförande på marknaden eller andra

avtalsvillkor

Artiklarna 53–57 ska inte påverka någon annan åtgärd som en

auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt

eller 5-dagars futurekontrakt har rätt att vidta enligt sina regler för

uppförande på marknaden eller andra avtalsvillkor som gäller

direkt eller indirekt för någon budgivare som har tillstånd att

lägga bud i auktionerna, under förutsättning att åtgärden inte stri­

der mot eller undergräver bestämmelserna i artiklarna 53–57.

Artikel 59

Uppföranderegler för andra personer som har

auktoriserats att lägga bud för andras räkning enligt

artikel 18.1 b och c och 18.2

1.

Denna artikel ska tillämpas på

a) personer som har auktoriserats att lägga bud enligt

artikel 18.2,

b) värdepappersföretag och kreditinstitut som avses i arti­

kel 18.1 b och c som har auktoriserats att lägga bud enligt

artikel 18.3.

2.

Personer som avses i punkt 1 ska tillämpa följande uppfö­

randeregler i förhållandet med sina kunder:

a) De ska ta emot instruktioner från sina kunder på jämförbara

villkor.

b) De får vägra att lägga bud för en kunds räkning om de har

rimliga skäl att misstänka penningtvätt, finansiering av ter­

rorism, brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk som

omfattas av nationell genomförandelagstiftning för artik­

larna 24 och 28 i direktiv 2005/60/EG.

c) De får vägra att lägga bud för en kunds räkning om de har

rimliga skäl att misstänka att kunden inte kan betala de

utsläppsrätter som den vill lägga bud på.

d) De ska ingå ett skriftligt avtal med sina kunder. Ingångna

avtal får inte innehålla några orättvisa villkor eller begräns­

ningar för den berörda kunden. Avtalen ska omfatta alla vill­

kor för de erbjudna tjänsterna, framför allt i fråga om

betalning och leverans av utsläppsrätterna.

e) De får ålägga sina kunder att göra en deposition i form av en

förskottsbetalning för utsläppsrätter.

f) De får inte i onödan begränsa antalet bud som en kund får

lägga.

g) De får inte hindra eller begränsa sin kund när det gäller att

utnyttja tjänster från andra enheter som är behöriga enligt

artikel 18.1 b–e och 18.2 att lägga bud för deras räkning i

auktionerna.

h) De ska ta vederbörlig hänsyn till intressena hos de kunder

som uppmanar dem att lägga bud för deras räkning i

auktionerna.

i) De ska behandla sina kunder rättvist och utan diskriminering.

j) De ska upprätthålla lämpliga interna system och förfaranden

för att behandla förfrågningar från kunder om att fungera

som deras agent i en auktion och kunna delta effektivt i en

auktion, särskilt i fråga om att lägga bud för sina kunders räk­

ning samt ta upp betalning och säkerheter från och överföra

utsläppsrätter till de kunder för vilkas räkning de agerar.

k) De ska förhindra att konfidentiell information från den del av

deras verksamhet som ansvarar för att ta emot, förbereda och

lägga bud för kundernas räkning röjs för den del av deras

verksamhet som ansvarar för att förbereda och lägga bud för

deras egen räkning eller för den del av deras verksamhet som

ansvarar för att handla för deras egen räkning på

andrahandsmarknaden.

l) De ska bevara information som de har erhållit eller skapat i

sin roll som mellanhänder som hanterar bud för sina kun­

ders räkning i samband med auktionerna, i fem år från det

datum då informationen i fråga erhölls eller skapades.

Beloppet på den deposition som avses i led e ska beräknas på ett

rättvist och rimligt sätt.

Metoden för att beräkna storleken på den deposition som avses i

led e ska anges i de avtal som ingås enligt led d.

Varje del av den deposition som avses i led e som inte används till

betalning för utsläppsrätter ska betalas tillbaka till den som har

lämnat depositionen inom en rimlig tid efter auktionen, enligt

villkoren i det avtal som har ingåtts enligt led d.

78

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/35

3.

Personer som avses i punkt 1 ska tillämpa följande uppfö­

randeregler när de lägger bud för egen eller för sina kunders

räkning:

a) De ska lämna all information som begärs av en auktionsplatt­

form som de har rätt att lägga bud hos eller av auktionsöver­

vakaren och som auktionsplattformen eller

auktionsövervakaren behöver för att fullgöra sina respektive

uppgifter enligt denna förordning.

b) De ska agera med integritet, rimlig kompetens, noggrannhet

och aktsamhet.

4.

De behöriga nationella myndigheter som utsetts av de med­

lemsstater där de personer som avses i punkt 1 är etablerade ska

vara ansvariga för att auktorisera dessa personer att utföra de

verksamheter som avses i den punkten och för att övervaka och

upprätthålla efterlevnaden av de uppföranderegler som anges i

punkterna 2 och 3 inklusive handläggning av eventuella klago­

mål angående bristande efterlevnad av uppförandereglerna.

5.

De behöriga nationella myndigheter som avses i punkt 4 ska

bevilja auktorisation till de personer som avses i punkt 1 endast

om personerna uppfyller alla följande villkor:

a) De har tillräckligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet för

att säkerställa en korrekt tillämpning av de uppföranderegler

som anges i punkterna 2 och 3.

b) De har infört de förfaranden och kontroller som behövs för

att hantera intressekonflikter och på bästa sätt tillgodose kun­

dernas intressen.

c) De uppfyller kraven i nationell lagstiftning som införlivar

direktiv 2005/60/EG.

d) De iakttar alla andra åtgärder som bedöms vara nödvändiga

med hänsyn till den form av budgivningstjänster som erbjuds

och hur sofistikerade de berörda kunderna är i fråga om

investerings- eller handelsprofil samt eventuella riskbaserade

bedömningar av sannolikheten för penningtvätt, finansiering

av terrorism eller brottsliga handlingar.

6.

De behöriga nationella myndigheterna i den medlemsstat

där de personer som avses i punkt 1 är auktoriserade ska över­

vaka och upprätthålla de villkor som anges i punkt 5. Medlems­

staten ska se till att

a) dess behöriga nationella myndigheter har tillgång till nödvän­

diga undersökningsresurser och sanktioner som är effektiva,

proportionella och avskräckande,

b) det inrättas en mekanism för att hantera klagomål och för att

dra in auktorisationer om de auktoriserade personerna bry­

ter mot sina skyldigheter enligt en sådan auktorisation.

c) dess behöriga nationella myndigheter kan återkalla den auk­

torisation som beviljats enligt punkt 5 om en person som

avses i punkt 1 allvarligt och systematiskt har överträtt

bestämmelserna i punkterna 2 och 3.

7.

Kunder till budgivare som avses i punkt 1 får lämna in even­

tuella klagomål på efterlevnaden av uppförandereglerna i punkt 2

till de behöriga myndigheter som anges i punkt 3 i enlighet med

förfarandereglerna för sådana klagomål i den medlemsstat där de

personer som avses i punkt 1 står under tillsyn.

8.

Personer som avses i punkt 1 som har tillstånd att lägga bud

på en auktionsplattform enligt artiklarna 18, 19 och 20 ska tillå­

tas att, utan ytterligare rättsliga eller administrativa krav från med­

lemsstaterna, tillhandahålla budgivningstjänster till kunder som

avses i artikel 19.3 a.

KAPITEL XVI

INSYN OCH SEKRETESS

Artikel 60

Offentliggörande

1.

Auktionsplattformen ska underhålla en särskild, aktuell auk­

tionswebbplats och där offentliggöra all lagstiftning, all vägled­

ning, alla riktlinjer, blanketter, handlingar, tillkännagivanden,

inbegripet auktionskalendern, all annan icke-konfidentiell infor­

mation som berör auktionerna på plattformen, alla beslut, inbe­

gripet eventuella beslut enligt artikel 57 om att införa en största

budstorlek eller vidta andra korrigerande åtgärder för att minska

en faktisk eller potentiell identifierbar risk för penningtvätt, finan­

siering av terrorism, brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk

på den plattformen.

Information som inte längre är aktuell ska arkiveras. Arkivet ska

finnas tillgängligt genom samma auktionswebbplats.

2.

Icke-konfidentiella versioner av auktionsövervakarens rap­

porter till medlemsstaterna och kommissionen enligt artikel 25.1

och 25.2 ska offentliggöras på kommissionens webbplats.

Rapporter som inte längre är aktuella ska arkiveras. Arkivet ska

finnas tillgängligt genom samma auktionswebbplats.

3.

En förteckning över namn, adress, telefon- och faxnummer,

e-postadresser och webbplatser för samtliga personer som har fått

tillstånd att lägga bud för andras räkning i auktioner som genom­

förs av någon auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars

spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska offentliggöras på

den webbplats som upprätthålls av den berörda

auktionsplattformen.

Artikel 61

Tillkännagivande och meddelande av auktionsresultaten

1.

En auktionsplattform ska tillkännage resultatet av varje auk­

tion som den genomför så snart det är praktiskt möjligt och senast

15 minuter efter budgivningsperiodens slut.

79

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/36

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

2.

Det tillkännagivande som görs enligt punkt 1 ska minst

innehålla följande uppgifter:

a) Den volym utsläppsrätter som auktionerats ut.

b) Auktionspriset i euro.

c) Den totala volymen lagda bud.

d) Det totala antalet budgivare och antalet vinnande budgivare.

e) Ifall en auktion ställs in, de auktioner till vilka volymen

utsläppsrätter kommer att överföras.

f) De totala intäkterna från auktionen.

g) Intäkternas fördelning mellan medlemsstaterna när det är

fråga om auktionsplattformar som har förordnats enligt arti­

kel 26.1 eller 26.2.

3.

Samtidigt som tillkännagivandet enligt punkt 1 ska auk­

tionsplattformen meddela varje vinnande budgivare som lägger

bud genom dess system

a) det totala antalet utsläppsrätter som ska tilldelas den

budgivaren,

b) vilka av budgivarens lika bud som i förekommande fall har

valts slumpmässigt,

c) vilket belopp som ska betalas i euro eller i en av budgivaren

vald valuta i en medlemsstat som inte är medlem i euroom­

rådet, under förutsättning att clearingsystemet eller avveck­

lingssystemet kan hantera den nationella valutan i fråga,

d) det datum då betalningen senast måste vara gjord i avräknade

medel till auktionsförrättarens särskilda bankkonto.

4.

Om budgivaren har valt en annan valuta än euro ska auk­

tionsplattformen informera en vinnande budgivare som har del­

tagit i någon av den plattformens auktioner om den växelkurs

som auktionsplattformen har använt för att beräkna det belopp

som ska betalas i den valuta som den vinnande budgivaren har

valt.

Växelkursen ska vara den kurs som offentliggörs omedelbart efter

budgivningsperiodens slut av en erkänd finansiell nyhetstjänst

som anges i det avtal där den berörda auktionsplattformen

förordnas.

5.

En auktionsplattform ska underrätta det relevanta clearing­

system och avvecklingssystem som är kopplat till den om den

information som har lämnats till varje vinnande budgivare enligt

punkt 3.

Artikel 62

Skydd av konfidentiell information

1.

Följande ska anses vara konfidentiell information:

a) Innehållet i ett bud.

b) Innehållet i alla instruktioner om att lägga bud, även i det fall

det inte läggs något bud.

c) Information som röjer eller som gör det möjligt att sluta sig

till den berörda budgivarens identitet och något av följande:

i) det antal utsläppsrätter som en budgivare vill förvärva i

en auktion,

ii) det pris som en budgivare är villig att betala för dessa

utsläppsrätter.

d) Information från eller härledd ur ett eller flera bud eller

instruktioner att lägga bud som var för sig eller tillsammans

sannolikt

i) ger en indikation på efterfrågan på utsläppsrätter före en

auktion,

ii) ger en indikation på auktionspriset före en auktion,

e) Information som lämnas av personer i samband med att för­

hållandet till budgivare upprättas eller upprätthålls eller inom

ramen för övervakning av detta förhållande enligt artik­

larna 19, 20, 21 och 54.

f) Rapporter och yttranden från auktionsövervakaren enligt

artikel 25.1–25.6 med undantag för de delar som finns i de

icke-konfidentiella versioner av auktionsövervakarens rap­

porter som offentliggörs av kommissionen enligt artikel 60.2.

g) Affärshemligheter som lämnas av personer som deltar i en

konkurrensutsatt upphandling för att förordna en auktions­

plattform eller en auktionsövervakare.

h) Information om den algoritm som används för det slump­

mässiga valet av lika bud enligt artikel 7.2.

i) Information om metoden för att fastställa vad som utgör ett

auktionspris som är betydligt lägre än det pris som råder på

andrahandsmarknaden före och under en auktion, som avses

i artikel 7.6.

2.

Konfidentiell information får inte röjas av någon person

som har fått den informationen, oavsett om detta har skett direkt

eller indirekt, utom i enlighet med punkt 3.

3.

Punkt 2 ska inte hindra röjande av konfidentiell informa­

tion som

a) redan har gjorts tillgänglig för allmänheten på ett lagligt sätt,

b) offentliggörs med skriftligt medgivande av en budgivare, en

person med tillstånd att lägga bud eller en person som ansö­

ker om tillstånd att lägga bud,

c) måste röjas eller vara offentligt tillgänglig enligt en skyldig­

het i unionsrätten,

d) offentliggörs enligt ett domstolsbeslut,

80

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/37

e) offentliggörs inom ramen för en straffrättslig, administrativ

eller rättslig utredning eller process som genomförs inom

unionen,

f) röjs av en auktionsplattform för auktionsövervakaren för att

göra det möjligt för eller bistå denne att fullgöra sina uppgif­

ter eller skyldigheter i fråga om auktionerna,

g) har sammanställts eller redigerats innan den röjs så att det är

osannolikt att följande kan urskiljas:

i) enskilda bud eller instruktioner att lägga bud,

ii) enskilda auktioner,

iii) enskilda budgivare, potentiella budgivare eller personer

som ansöker om tillstånd att lägga bud,

iv) enskilda ansökningar om tillstånd att lägga bud,

v) enskilda förhållanden till budgivare.

h) avses i punkt 1 f, under förutsättning att den röjs för allmän­

heten på ett icke-diskriminerande och välordnat sätt av de

behöriga nationella myndigheterna i medlemsstaterna när det

gäller information som omfattas av artikel 25.2 c och av

kommissionen när det gäller annan information som omfat­

tas av artikel 25.2,

i) avses i punkt 1 g, under förutsättning att den röjs för perso­

ner som arbetar för medlemsstaterna eller kommissionen,

som deltar i den konkurrensutsatta upphandling som avses i

punkt 1 g och som själva är bundna av tystnadsplikt enligt

sitt anställningsavtal,

j) offentliggörs efter utgången av en period på 30 månader som

löper från och med någon av följande dagar, med förbehåll

för eventuella kvarstående sekretesskyldigheter enligt

unionsrätten:

i) den dag då budgivningsperioden inleddes för den auk­

tion under vilken den konfidentiella informationen först

röjdes, när det gäller konfidentiell information i punkt 1

a–d,

ii) den dag då förhållandet till en budgivare avslutades, när

det gäller konfidentiell information i punkt 1 e,

iii) den dag då auktionsövervakaren lämnade sin rapport

eller sitt yttrande, när det gäller konfidentiell information

i punkt 1 f,

iv) den dag då informationen lämnas in i samband med den

konkurrensutsatta upphandlingen, när det gäller konfi­

dentiell information i punkt 1 g.

4.

De åtgärder som krävs för att säkerställa att konfidentiell

information inte röjs obehörigt och konsekvenserna av ett sådant

obehörigt röjande av en auktionsplattform eller av auktionsöver­

vakaren, inklusive alla personer som enligt avtal arbetar för dem,

ska anges i de avtal där de förordnas.

5.

Konfidentiell information som erhålls av en auktionsplatt­

form eller av auktionsövervakaren inklusive alla personer som

enligt avtal arbetar för dem får enbart användas för fullgörandet

av deras skyldigheter eller uppgifter i fråga om auktionerna.

6.

Punkterna 1–5 ska inte hindra utbytet av konfidentiell infor­

mation mellan en auktionsplattform och auktionsövervakaren

eller mellan någon av dem och

a) de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna för en

auktionsplattform,

b) de behöriga nationella myndigheter som har ansvar för att

utreda och lagföra penningtvätt, finansiering av terrorism,

brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk,

c) kommissionen.

Konfidentiell information som utbyts enligt denna punkt får inte

röjas för andra personer än dem som avses i leden a, b och c i strid

med punkt 2.

7.

Varje person som arbetar eller har arbetat för en auktions­

plattform eller auktionsövervakaren och som deltar i auktionerna

ska vara bunden av tystnadsplikt och ska se till att konfidentiell

information skyddas enligt denna artikel.

Artikel 63

Språkbestämmelser

1.

Skriftlig information från en auktionsplattform i enlighet

med artikel 60.1 och 60.3 eller från auktionsövervakaren i enlig­

het med artikel 60.2 eller enligt det avtal där dessa förordnas som

inte offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning ska vara

avfattad på ett språk som allmänt används i internationella

finanskretsar.

2.

En medlemsstat får på egen bekostnad tillhandahålla över­

sättningen av all information som omfattas av punkt 1 från en

auktionsplattform till det officiella språket eller de officiella språ­

ken i den medlemsstaten.

Om en medlemsstat på egen bekostnad tillhandahåller översätt­

ningen av all information som omfattas av punkt 1 från en auk­

tionsplattform som har förordnats enligt artikel 26.1, ska varje

medlemsstat som har förordnat en auktionsplattform enligt arti­

kel 30.1 också på egen bekostnad tillhandahålla översättningen

till samma språk av all information som omfattas av punkt 1 från

den auktionsplattform som den har förordnat enligt artikel 30.1.

3.

Personer som ansöker om tillstånd att lägga bud och perso­

ner som har tillstånd att lägga bud får lämna in följande på det

officiella unionsspråk som de har valt enligt punkt 4, under för­

utsättning att en medlemsstat har beslutat tillhandahålla en över­

sättning till det språket enligt punkt 2:

a) Deras ansökningar om tillstånd att lägga bud inklusive alla

styrkande handlingar.

b) Deras bud, inbegripet tillbakadragande eller ändringar av

buden.

81

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/38

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

c) Frågor i samband med leden a eller b.

En auktionsplattform får begära en styrkt översättning till ett

språk som allmänt används i internationella finanskretsar.

4.

Personer som ansöker om tillstånd att lägga bud, personer

som har tillstånd att lägga bud och budgivare som deltar i en auk­

tion ska välja det officiella unionsspråk på vilket de ska få alla

meddelanden enligt artiklarna 8.3, 20.10, 21.4 och 61.3.

All annan muntlig eller skriftlig kommunikation från en auktions­

plattform till personer som ansöker om tillstånd att lägga bud,

personer som har tillstånd att lägga bud och budgivare som del­

tar i en auktion ska utan ytterligare kostnader för sökandena, per­

sonerna och budgivarna i fråga ske på det språk som har valts

enligt första stycket, under förutsättning att en medlemsstat har

beslutat att tillhandahålla en översättning till det språket enligt

punkt 2.

Även i det fall en medlemsstat i enlighet med punkt 2 har beslu­

tat att tillhandahålla en översättning till det språk som har valts

enligt första stycket i denna punkt, får den som ansöker om till­

stånd att lägga bud, den som har tillstånd att lägga bud eller den

budgivare som deltar i en auktion avstå från sin rätt enligt andra

stycket i denna punkt genom att i förväg ge sitt skriftliga medgi­

vande till att den berörda auktionsplattformen endast använder

ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar.

5.

Medlemsstaterna ska ansvara för att alla översättningar som

görs enligt punkt 2 är korrekta.

Personer som lämnar in en översättning av ett dokument som

avses i punkt 3 och varje auktionsplattform som meddelar ett

översatt dokument enligt punkt 4 ska ha ansvaret för att se till att

det är en korrekt översättning av originalet.

KAPITEL XVII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 64

Rätt att överklaga

1.

En auktionsplattform ska se till att den förfogar över en

mekanism för hantering utanför domstol av klagomål från per­

soner som ansöker om tillstånd att lägga bud, budgivare som har

fått tillstånd att lägga bud eller vars tillstånd att lägga bud har

avslagits, dragits in eller tillfälligt upphävts.

2.

Medlemsstater där tillsyn utövas över en reglerad marknad

som har förordnats som auktionsplattform eller över dess mark­

nadsplatsoperatör ska säkerställa att alla beslut som fattas genom

den mekanism för hantering utanför domstol av klagomål som

avses i punkt 1 i denna artikel är väl underbyggda och omfattas

av rätten att överklaga till de domstolar som avses i artikel 52.1 i

direktiv 2004/39/EG. Denna rätt ska inte påverka någon rätt att

överklaga direkt till de domstolar eller de behöriga administrativa

organ som föreskrivs i de nationella genomförandeåtgärderna för

artikel 52.2 i direktiv 2004/39/EG.

Artikel 65

Rättelse av fel

1.

Varje fel som har gjorts i samband med överföring av betal­

ningar eller utsläppsrätter eller säkerhet eller deposition som har

lämnats eller frisläppts enligt denna förordning ska anmälas till

clearingsystemet eller avvecklingssystemet så snart felet kommer

till någon persons kännedom.

2.

Clearingsystemet eller avvecklingssystemet ska vidta alla

åtgärder som krävs för att rätta eventuella fel i samband med

överföring av betalningar eller utsläppsrätter eller säkerhet eller

deposition som har lämnats eller frisläppts enligt denna förord­

ning som kommer till deras kännedom, oavsett hur de får känne­

dom om felen.

3.

Varje person som drar fördel av ett fel enligt punkt 1 som

inte kan rättas enligt punkt 2 på grund av mellanliggande rättig­

heter hos en tredjepartsköpare i god tro, och som kände till eller

borde ha känt till felet men underlät att anmäla det till clearing­

systemet eller avvecklingssystemet ska vara skyldig att ersätta

eventuella uppkomna skador.

Artikel 66

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offent­

liggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 november 2010.

På kommissionens vägnar

Ordförande

José Manuel BARROSO

82

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/39

BILAGA I

Utsläppsrätter som auktioneras ut före 2013 och de auktionsprodukter genom vilka de ska auktioneras ut som

avses i artikel 10.1

Volym

Medlemsstat

Auktionsprodukt

Kalenderår

[…]

[…]

[…]

[…]

83

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

45

L 302/40

SV

Europeiska unionens officiella tidning

18.11.2010

BILAGA II

Förteckning över de uppgifter som avses i artikel 20.3

1. Bevis på behörighet enligt artikel 18.1 eller 18.2.

2. Den sökandes namn, adress, telefon- och faxnummer.

3. Kontokoden för den sökandes särskilda depåkonto.

4. Fullständiga uppgifter om den sökandes särskilda depåkonto.

5. Uppgift om namn, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress för ett eller flera ombud för budgivaren i enlighet

med artikel 6.3 tredje stycket.

6. Juridiska personer ska bifoga bevis på

a) sin stiftelseurkund med uppgifter om den sökandes rättsliga form, den lag som den rättsliga formen omfattas av,

samt huruvida den sökande är ett aktiebolag som är noterat vid en eller flera erkända aktiebörser,

b) den sökandes registreringsnummer i det relevanta register där den sökande är registrerad, om detta är tillämpligt;

i annat fall det memorandum, de stadgar eller andra handlingar som styrker den juridiska personens instiftande.

7. För juridiska personer och/eller rättsliga konstruktioner, den information som krävs för att identifiera den verkliga

förmånstagaren och förstå ägar- och kontrollstrukturen för den juridiska personen eller rättsliga konstruktionen.

8. Fysiska personer ska styrka sin identitet genom ett identitetskort, körkort, pass eller liknande statligt utfärdad handling

som innehåller den sökandes fullständiga namn, fotografi, födelsedatum och permanent bostadsadress inom unionen;

detta kan vid behov ske med hjälp av andra lämpliga styrkande handlingar.

9. Verksamhetsutövare ska bifoga det tillstånd som avses i artikel 4 i direktiv 2003/87/EG.

10. Luftfartygsoperatörer ska bifoga bevis på att de är förtecknade enligt artikel 18a.3 i direktiv 2003/87/EG eller den över­

vakningsplan som har lämnats in och godkänts enligt artikel 3g i samma direktiv.

11. Sådan information som krävs för att utföra de åtgärder för att uppfylla kraven på kundkontroll som avses i artikel 19.2 e.

12. Den sökandes senaste reviderade årsrapport och redovisning inklusive resultat- och balansräkning om sådana finns, eller

mervärdesskattedeklaration, eller sådan ytterligare information som krävs för att konstatera att den sökandes solvens

och kreditvärdighet uppfyller kraven.

13. Registreringsnummer för mervärdesskatt om sådant finns och, om den sökande inte är registrerad för mervärdesskatt,

något annat sätt att identifiera den sökande hos skattemyndigheten i etableringsmedlemsstaten eller den medlemsstat

där den sökande är skattskyldig, eller sådan ytterligare information som krävs för att fastställa den sökandes skattesta­

tus inom unionen.

14. En förklaring om att den sökande såvitt den känner till uppfyller kraven i artikel 19.2 f.

15. Bevis för uppfyllande av kraven i artikel 19.2 g.

16. Bevis för att den sökande uppfyller kraven i artikel 19.3.

17. En förklaring om att den sökande har den rättskapacitet och behörighet som krävs för att lägga bud för egen eller andras

räkning i en auktion.

18. En förklaring att det såvitt den sökande känner till inte finns några rättsliga, regleringsmässiga, avtalsmässiga eller andra

hinder för den sökande att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning.

19. En förklaring om huruvida den sökande vill betala i euro eller i en valuta i en medlemsstat som inte ingår i euroom­

rådet, och om vilken valuta som väljs.

84

Prop. 2011/12:143

Bilaga 1

46

18.11.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/41

BILAGA III

Andra auktionsplattformar än de som förordnas enligt artikel 26.1 eller 26.2 och deras förordnande

medlemsstater samt alla tillämpliga villkor eller skyldigheter som avses i artikel 30.7

Auktionsplattform

Förordnandetid

Förordnande

medlemsstat

Villkor

Skyldigheter

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

85

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1210/2011

av den 23 november 2011

om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 bland annat i syfte att fastställa den volym

utsläppsrätter för växthusgas som ska auktioneras ut före 2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA

FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­

sätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel

med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om

ändring av rådets direktiv 96/61/EG ( 1

), särskilt artiklarna 3d.3

och 10.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den

12 november 2010 om tidsschema, administration och

andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växt­

husgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets

direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med ut­

släppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen ( 2

) före­

skrivs att de volymer utsläppsrätter som ska auktioneras

ut 2011 och 2012 ska fastställas så snart det är praktiskt

möjligt efter det att förordningen har antagits. De voly­

mer som fastställs på detta sätt ska tas upp i förteck­

ningen i bilagan till den förordningen. Det främsta målet

med att ange volymen är att underlätta övergången från

den andra till den tredje handelsperioden inom EU:s sy­

stem för handel med utsläppsrätter, vilket är en förutsätt­

ning för att andrahandsmarknaden ska fungera väl.

(2)

Vid fastställande av de volymer som ska auktioneras ut

2011 och 2012 bör vederbörlig hänsyn tas till faktorer

som avgör efterfrågan och tillgången på utsläppsrätter, i

synnerhet behovet av att täcka riskerna i samband med

efterlevnad under den tredje handelsperiodens första år,

särskilt vad gäller elsektorn. Hänsyn bör även tas till den

volym utsläppsrätter som gäller för den andra handels­

perioden och som inte behövs för efterlevnad under

denna period, och som främst innehas av industrisekto­

rer; den andel av dessa utsläppsrätter som har sålts och

som sannolikt kommer att säljas på marknaden under

den andra handelsperioden; den volym certifierade ut­

släppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som

härrör från utsläppsminskningsprojekt inom mekanismen

för ren utveckling eller som omfattas av villkor för ge­

mensamt genomförande avseende hedging eller överläm­

ning av utsläppsrätter från verksamhetsutövare som om­

fattas av utsläppshandeln; monetarisering av utsläppsrät­

ter från reserven för nya deltagare för den tredje handels­

perioden till stöd för demonstrationsprojekt inom avskilj­

ning och bindning av koldioxid och innovativ teknik för

förnybara energikällor (NER300) i enlighet med kommis­

sionens beslut 2010/670/EU av den 3 november 2010

om kriterier och åtgärder för finansiering av kommersi­

ella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker av­

skiljning och geologisk lagring av CO 2 samt demonstra­

tionsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi

inom ramen för det system för handel med utsläppsrätter

för växthusgaser inom gemenskapen som infördes

genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/87/EG (

3

). Även om det finns en viss osäkerhet i

alla dessa faktorer är det viktigt att så snart som möjligt

fastställa vilken volym som ska auktioneras ut 2012.

(3)

En bedömning på grundval av dessa faktorer ger slut­

satsen att inga utsläppsrätter som gäller för den tredje

handelsperioden bör auktioneras ut 2011.

(4) Auktionskalendrarna för auktionering av utsläppsrätter

2012 bör fastställas i syfte att begränsa auktionernas

inverkan på andrahandsmarknadens funktion, samtidigt

som auktionerna är stora nog att säkra ett tillräckligt

deltagarantal. Det bör bli en smidig övergång från auk­

tionering på tillfälliga auktionsplattformar under en över­

gångsperiod till auktionering på framtida auktionsplatt­

formar. Det kan vara motiverat att ändra en offentlig­

gjord auktionskalender i vissa andra väldefinierade situa­

tioner.

(5)

Eftersom man kan räkna med att de utsläppsrätter som

ska auktioneras ut kommer att levereras i tid finns det

inget behov av att under en övergångsperiod auktionera

ut future- och forwardkontrakt. Däremot är det fort­

farande önskvärt med upphandling av en tillfällig auk­

tionsplattform under en övergångsperiod för att minska

de inneboende riskerna med upphandling av den auk­

tionsplattform för vilken förordningen kommer att gälla

till fullo. Med tanke på hur viktigt det är att förordningen

SV

L 308/2

Europeiska unionens officiella tidning

24.11.2011

( 1 ) EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(

2

) .EUT L 302, 18.11.2010, s. 1. (

3

) EUT L 290, 6.11.2010, s. 39.

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

85

Ändringsförordningen om auktionering av

utsläppsrätter – kommissionens förordning (EU) nr

1210/2011

86

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

tillämpas till fullo bör tillfälliga auktionsplattformar för

en övergångsperiod inte genomföra auktioner längre än

nödvändigt. Utseendet av en tillfällig auktionsplattform

under en övergångsperiod bör underlättas genom att

färre krav ställs på genomförandet av dess auktioner, så

som det redan var tänkt för auktioneringen av future-

och forwardkontrakt. På så sätt kan de tjänster som

ska upphandlas förbli bättre anpassade till de tjänster

som redan tillhandahålls på marknaden. Dessutom är

det inte absolut nödvändigt att tillämpa de nationella

åtgärderna för införlivande av avdelning III i Europapar­

lamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (

1

) på auktio­

ner som genomförs av en tillfällig auktionsplattform un­

der en övergångsperiod. Det skulle också vara orimligt att

kräva att tillståndet för den tillfälliga auktionsplattformen

uppdateras i enlighet med kraven i auktioneringsförord­

ningen. För att säkerställa effektiv marknadstillsyn bör

dock denna förordnings bestämmelser om förbudet

mot marknadsmissbruk gälla för auktioner som genom­

förs på en tillfällig auktionsplattform från och med den

tidpunkt då den berörda medlemsstaten har införlivat de

berörda bestämmelserna i nationell lagstiftning. Detta

främjar lika villkor mellan kandiderande auktionsplattfor­

mar utan att göra auktionernas start beroende av detta

införlivande. Det gäller de tillfälliga auktionsplattformar

som upphandlas i en gemensam upphandling, liksom

upphandling av tillfälliga auktionsplattformar som ska

förordnas av medlemsstater som inte ansluter sig till

den gemensamma åtgärden utan utser egna auktions­

plattformar.

(6)

Det är inte nödvändigt att fördela den andel av kost­

naderna för auktionsövervakaren som hänför sig till

tjänster som upphandlats av kommissionen på antalet

auktionsplattformar.

(7)

För ett effektivt och adekvat förberedande och genom­

förande av det gemensamma upphandlingsförfarandet att

förordna en gemensam auktionsplattform är det önskvärt

att i rätt tid få information om medlemsstaternas delta­

gande i den gemensamma satsningen. I vissa situationer

bör det därför vara möjligt att en medlemsstat som bör­

jar använda en gemensam auktionsplattform i ett senare

skede bär de kostnader som hänför sig till auktionsplatt­

formens tjänster som inte bärs av medlemsstater som

deltar i den gemensamma åtgärden från början.

(8) Förordnande av auktionsförrättare och auktionsöver­

vakare är av avgörande betydelse för ett korrekt genom­

förande av auktionerna, och det skulle i allmänhet vara

omöjligt att genomföra auktioner utan att arrangemang

mellan auktionsförrättarna och auktionsövervakarna å

ena sidan och auktionsplattformarna å den andra sluts

och träder i kraft. Sådana arrangemang bör genomföras

korrekt, men bristande genomförande eller tvister om

genomförandet bör inte i alla situationer leda till att

utsläppsrätter undanhålls från auktionen.

(9) Auktionsövervakaren bör utses genom ett gemensamt

upphandlingsförfarande mellan kommissionen och med­

lemsstaterna. Det är meningen att alla medlemsstater från

början deltar i denna gemensamma åtgärd, men det är

lämpligt att tillhandahålla regler för vad som bör göras

om en medlemsstat först ansluter sig i ett senare skede.

Medlemsstater som har beslutat förordna en egen auk­

tionsplattform bör kunna ansluta sig till den gemen­

samma åtgärden endast i syfte att använda en gemensam

auktionsplattform om den egna plattformen inte finns

med i förteckningen, utan att detta påverkar deras obser­

vatörsstatus i den gemensamma åtgärden.

(10) Risken för insiderhandel genom tillbakatagande av ett

anbud bör minskas. I de fall sådant beteende inte omfat­

tas av Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/6/EG (

2

) bör bestämmelserna i auktioneringsförord­

ningen gälla.

(11) Ett begränsat antal tekniska klargöranden och korrige­

ringar av auktioneringsförordningen bör tas upp i denna

ändring.

(12) Förordning (EU) nr 1031/2010 bör därför ändras i en­

lighet med detta.

(13) För att se till att auktionerna genomförs på ett förutsäg­

bart sätt och i rätt tid bör denna förordning träda i kraft

så snart som möjligt.

(14) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för­

enliga med yttrandet från kommittén för klimatföränd­

ringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 1031/2010

Förordning (EU) nr 1031/2010 ska ändras på följande sätt:

1) I artikel 3.43 ska led f ersättas med följande:

”f) Samma som i artikel 4.1.20 b i direktiv 2004/39/EG

vid tillämpning av artikel 28.4 och 28.5, artikel 35.4,

35.5 och 35.6 samt artikel 42.1 i denna förordning.”

2) Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Varje medlemsstat ska auktionera ut utsläppsrät­

ter i form av antingen 2-dagars spotkontrakt eller 5-

dagars futurekontrakt.”

b) Punkt 3 ska strykas.

SV

24.11.2011

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/3

( 1 ) EUT L 145, 30.4.2004, s. 1. ( 2 ) EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

87

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

3) I artikel 6.1 ska de andra och tredje styckena ersättas med

följande:

”En auktionspost som auktioneras ut av en auktionsplatt­

form som har förordnats enligt artikel 26.1 eller

artikel 30.1 ska omfatta 500 utsläppsrätter.

En auktionspost som auktioneras ut av en auktionsplatt­

form som har förordnats enligt artikel 26.2 eller

artikel 30.2 ska omfatta 500 eller 1 000 utsläppsrätter.”

4) Artikel 8.4, första stycket ska ersättas med följande text:

”4. Senast från och med den sjätte auktionen ska den

auktionsplattform som har förordnats enligt artikel 26.1

eller 26.2 genomföra auktioner av utsläppsrätter som om­

fattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG minst en gång i

veckan och genomföra auktioner av utsläppsrätter som

omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG minst en

gång varannan månad, med undantag för att dessa auk­

tionsplattformar under 2012 ska genomföra auktioner av

utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i det direktivet

minst en gång i månaden.”

5) Artikel 10.1 ska ersättas med följande:

”1. För varje medlemsstat anges i bilaga I till den här

förordningen den volym utsläppsrätter som omfattas av

kapitel III i direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut

2012.”

6) I artikel 10.3 ska första stycket ersättas med följande:

”3. Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III

i direktiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut varje

kalenderår från och med 2013 ska baseras på bilaga I

och på den uppskattade kvantitet utsläppsrätter som ska

auktioneras ut enligt vad kommissionen har fastställt och

offentliggjort i enlighet med artikel 10.1 i samma direktiv

eller på den senaste ändringen av kommissionens ursprung­

liga uppskattning, som offentliggjorts senast den 31 januari

föregående år, varvid man i möjligaste mån ska ta hänsyn

till eventuella gratis tilldelningar som en medlemsstat gör

under en övergångsperiod och som dras av eller ska dras av

från den kvantitet utsläppsrätter som den berörda med­

lemsstaten annars skulle auktionera ut enligt artikel 10.2

i direktiv 2003/87/EG så som anges i artikel 10c.2 i det

direktivet.”

7) Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

”2. De auktionsplattformar som har förordnats enligt

artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning ska göra sina

fastställanden och offentliggöranden enligt punkt 1 i den

här artikeln på bilaga I och det som kommissionen har

fastställt och offentliggjort i fråga om de uppskattade voly­

mer utsläppsrätter som ska auktioneras ut, eller på den

senaste ändringen av kommissionens ursprungliga upp­

skattning, inbegripet eventuella anpassningar, enligt

artikel 10.3.”

8) Följande strecksatser ska läggas till i artikel 14.1:

”j) Att utsläppsrätter undanhålls från auktioner i enlighet

med artikel 22.5 eller artikel 24.1 andra stycket.

k) Om en auktionsplattform måste undvika att genomföra

en auktion som bryter mot den här förordningen eller

direktiv 2003/87/EG.”

9) Artikel 16.2 och 16.3 ska ersättas med följande:

”2. En auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 ska se till att det är möjligt

att få tillträde till dess auktioner på distans genom ett elek­

troniskt gränssnitt med säker och tillförlitlig åtkomst via

internet.

En auktionsplattform som förordnats enligt artikel 26.1

eller artikel 30.1 ska dessutom ge budgivarna möjlighet

att få tillträde till dess auktioner genom särskilda anslut­

ningar till det elektroniska gränssnittet.

3. En auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 får erbjuda ett eller flera

alternativa sätt att få tillträde till auktionerna om det hu­

vudsakliga sättet att få tillträde är otillgängligt av någon

anledning, under förutsättning att dessa alternativa sätt är

säkra och tillförlitliga och deras användning inte leder till

någon diskriminering mellan budgivare.”

10) Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Utbildning och rådgivning

En auktionsplattform som förordnats enligt artikel 26.1

eller artikel 30.1 ska erbjuda en praktisk webbaserad utbild­

ningsmodul för den auktionsprocess som den genomför,

med vägledning om hur man fyller i och skickar in even­

tuella blanketter och med en simulering av hur man lägger

bud i en auktion. Auktionsplattformen ska även tillhanda­

hålla rådgivning via telefon, fax och e-post, åtminstone

under arbetstid varje handelsdag.”

11) Artikel 18.3 ska ersättas med följande:

”3. Personer som avses i punkt 1 b eller 1 c ska ha rätt

att ansöka om tillstånd att lägga bud direkt i auktioner för

sina kunders räkning när de lägger bud på auktionsproduk­

ter som inte är finansiella instrument under förutsättning

SV

L 308/4

Europeiska unionens officiella tidning

24.11.2011

88

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

att en medlemsstat i vilken de är etablerade har infört lags­

tiftning som tillåter den berörda behöriga nationella myn­

digheten i den medlemsstaten att auktorisera dem att lägga

bud för sina kunders räkning.”

12) Artikel 19.1 och 19.2 ska ersättas med följande:

”1.

När en auktionsplattform organiserar en andrahands­

marknad ska medlemmar eller deltagare i den andrahands­

marknad som organiseras av en auktionsplattform som

förordnats enligt artikel 26.1 eller artikel 30.1 som är be­

höriga enligt artikel 18.1 eller 18.2 få tillstånd att lägga

bud direkt i de auktioner som genomförs av den auktions­

plattformen utan några ytterligare krav för tillträde, under

förutsättning att samtliga följande villkor uppfylls:

a) Kraven för tillstånd för medlemmar eller deltagare att

handla med utsläppsrätter via den andrahandsmarknad

som organiseras av den auktionsplattform som förord­

nats enligt artikel 26.1 eller artikel 30.1 ska vara minst

lika stränga som de som anges i punkt 2 i denna artikel.

b)

Den auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 ska ta emot all ytterligare

information som krävs för att kontrollera uppfyllandet

av alla krav som anges i punkt 2 i denna artikel som

inte har kontrollerats tidigare.

2. Personer som inte är medlemmar eller deltagare i den

andrahandsmarknad som organiseras av en auktionsplatt­

form som förordnats enligt artikel 26.1 eller artikel 30.1

och som är behöriga personer enligt artikel 18.1 eller 18.2

ska få tillstånd att lägga bud direkt i de auktioner som

genomförs av den auktionsplattformen under förutsättning

att de

a) är etablerade i unionen, en verksamhetsutövare eller en

luftfartygsoperatör,

b) har ett särskilt depåkonto,

c) har ett särskilt bankkonto,

d) utser minst ett ombud för budgivaren enligt definitionen

i artikel 6.3 tredje stycket,

e) inför den berörda auktionsplattformen på ett tillfreds­

ställande sätt, i enlighet med tillämpliga åtgärder för att

uppfylla kraven på kundkontroll, kan styrka sin identi­

tet, de verkliga förmånstagarnas identitet, sin integritet,

en affärs- och handelsprofil som fastställer förhållandet

till budgivaren, typen av budgivare, auktionsproduktens

egenskaper, storleken på eventuella bud samt betal­

nings- och leveransmetoder,

f) inför den berörda auktionsplattformen på ett tillfreds­

ställande sätt kan styrka sin finansiella ställning, särskilt

att de kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden och

betala sina kortfristiga skulder i tid,

g) har eller på begäran kan införa de interna processer,

förfaranden och avtal som krävs för att tillämpa en

största budstorlek som åläggs enligt artikel 57,

h) uppfyller kraven i artikel 49.1.

När en auktionsplattform som förordnats enligt artikel 26.1

eller artikel 30.1 inte organiserar en andrahandsmarknad

ska personer som är behöriga enligt artikel 18.1 eller

18.2 få tillstånd att lägga bud direkt i de auktioner som

genomförs av den auktionsplattformen under förutsättning

att de uppfyller villkoren i leden a–h i denna punkt.”

13) I artikel 20 ska punkterna 1, 5, 6, 7, 9 och 10 ersättas med

följande:

”1. Personer som är behöriga enligt artikel 18.1 eller

18.2 ska, innan de lägger sitt första bud direkt genom en

auktionsplattform som förordnats enligt artikel 26.1 eller

artikel 30.1, ansöka om tillstånd att lägga bud hos den

berörda auktionsplattformen.

När en auktionsplattform organiserar en andrahandsmark­

nad ska medlemmar eller deltagare i den andrahandsmark­

nad som organiseras av den berörda auktionsplattformen

som uppfyller kraven i artikel 19.1 få tillstånd att lägga bud

utan att ansöka enligt första stycket i den här punkten.”

”5. En auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 får avslå en ansökan om till­

stånd att lägga bud i deras auktioner om den sökande

vägrar något av följande:

a) Att tillmötesgå en begäran från auktionsplattformen om

ytterligare information om eller förtydliganden av eller

bevis för inlämnad information.

b) Att tillmötesgå en begäran från auktionsplattformen om

att få intervjua någon av den sökandes tjänstemän i den

sökandes affärslokaler eller någon annanstans.

c) Att tillåta utredningar eller kontroller begärda av auk­

tionsplattformen, inklusive besök eller kontroller på

plats i den sökandes affärslokaler.

d) Att tillmötesgå en begäran från auktionsplattformen om

information som krävs från en sökande, en sökandes

kunder eller kundernas kunder i enlighet med

artikel 18.4 för att kontrollera att kraven i

artikel 19.3 är uppfyllda.

SV

24.11.2011

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/5

89

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

e) Att tillmötesgå en begäran från auktionsplattformen om

information som krävs för att kontrollera att kraven i

artikel 19.2 är uppfyllda.

6. En auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 ska vidta de åtgärder som

anges i artikel 13.4 i direktiv 2005/60/EG i fråga om

sina transaktioner eller affärsförbindelser med personer i

politiskt utsatt ställning, oberoende av deras bosättnings­

land.

7. En auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 ska kräva att den som ansöker

om tillstånd att lägga bud i auktionsplattformens auktioner

säkerställer att den sökandes kunder tillmötesgår varje be­

gäran som görs enligt punkt 5 och att eventuella kunder till

den sökandes kunder enligt artikel 18.4 gör detsamma.”

”9. En sökande får inte lämna falsk eller missvisande

information till en auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1. En sökande ska ge den be­

rörda auktionsplattformen fullständig, uppriktig och snabb

information om eventuella förändringar i den sökandes

förhållanden som kan påverka dennes ansökan om tillstånd

att lägga bud i den berörda auktionsplattformens auktioner

eller eventuella tillstånd att lägga bud som redan har bevil­

jats den sökande.

10. En auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 ska fatta beslut om en ansö­

kan som den har fått in och ska meddela sitt beslut till den

sökande.

Den berörda auktionsplattformen får

a) bevilja ovillkorat tillträde till auktionerna under en pe­

riod som inte får vara längre än den period under vilken

auktionsplattformens förordnande gäller, inklusive en

eventuell förlängning eller förnyelse av detta förord­

nande,

b) bevilja villkorat tillträde till auktionerna under en period

som inte får vara längre än den period under vilken

auktionsplattformens förordnande gäller, under för­

utsättning att de angivna villkoren uppfylls på ett angi­

vet datum, vilket ska kontrolleras i vederbörlig ordning

av den berörda auktionsplattformen,

c) vägra att bevilja tillstånd att lägga bud.”

14) I artikel 21 ska punkterna 1, 2 och 3 ersättas med följande:

”1. En auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 ska vägra att bevilja tillstånd

att lägga bud i dess auktioner, dra in eller tillfälligt upphäva

redan beviljade tillstånd för personer som

a) inte är eller inte längre är behöriga att ansöka om till­

stånd att lägga bud enligt artikel 18.1 eller 18.2,

b) inte uppfyller eller inte längre uppfyller kraven i artik­

larna 18, 19 och 20,

c) uppsåtligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot

denna förordning, villkoren för tillståndet att lägga

bud i den berörda auktionsplattformens auktioner eller

några andra instruktioner eller avtal i samband med

dessa auktioner.

2. En auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 ska vägra att bevilja tillstånd

att lägga bud i dess auktioner, dra in eller tillfälligt upphäva

redan beviljade tillstånd att lägga bud om den misstänker

penningtvätt, finansiering av terrorism, brottsliga hand­

lingar eller marknadsmissbruk i samband med en sökande,

under förutsättning att det inte är troligt att avslaget, in­

dragningen eller det tillfälliga upphävandet skulle försvåra

de behöriga nationella myndigheternas arbete för att söka

eller gripa dem som ägnar sig åt sådan verksamhet.

I ett sådant fall ska den berörda auktionsplattformen lämna

en rapport till den finansunderrättelseenhet som avses i

artikel 21 i direktiv 2005/60/EG i enlighet med

artikel 55.2 i denna förordning.

3. En auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 kan vägra att bevilja tillstånd

att lägga bud i dess auktioner, dra in eller tillfälligt upphäva

redan beviljade tillstånd för personer som

a) av oaktsamhet bryter mot denna förordning, villkoren

för tillståndet att lägga bud i den berörda auktionsplatt­

formens auktioner eller några andra instruktioner eller

avtal i samband med dessa auktioner,

b) i övrigt har uppträtt på ett sätt som inverkar menligt på

ett ordnat och effektivt genomförande av en auktion,

c) avses i artikel 18.1 b eller c eller artikel 18.2 och inte

har lagt bud i några auktioner under de föregående 220

handelsdagarna.”

15) Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. För medlemsstater som inte deltar i de gemen­

samma åtgärder som avses i artikel 26.1 och 26.2 ska

auktionsförrättaren förordnas av den förordnande med­

lemsstaten i god tid innan auktionerna inleds på de

auktionsplattformar som förordnats enligt artikel 26.1

och 26.2 för att ingå och genomföra de nödvändiga

arrangemangen med dessa auktionsplattformar, inklu­

sive alla eventuella clearingsystem och avvecklings­

system som är kopplade till dem, för att möjliggöra

för auktionsförrättaren att auktionera ut utsläppsrätter

för den förordnande medlemsstatens räkning på ömse­

sidigt överenskomna villkor, i enlighet med artikel 30.7

andra stycket och artikel 30.8 första stycket.”

SV

L 308/6

Europeiska unionens officiella tidning

24.11.2011

90

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. De utsläppsrätter som ska auktioneras ut för en

medlemsstats räkning ska undanhållas från auktionerna

om medlemsstaten inte har förordnat någon auktions­

förrättare eller om de arrangemang som avses i punkt 2

inte har ingåtts eller trätt i kraft.”

16) Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

a) Följande andra och tredje stycke ska läggas till i

punkt 1:

”Utan att det påverkar tredje stycket ska de utsläpps­

rätter som ska auktioneras ut för en medlemsstats räk­

ning undanhållas från auktionerna om medlemsstaten

inte har förordnat någon auktionsövervakare eller om

avtalet med auktionsövervakaren inte har ingåtts eller

trätt i kraft.

Om auktionsövervakaren till följd av force majeure helt

eller delvis hindras att utöva sina uppgifter för en viss

auktion kan den berörda auktionsplattformen besluta att

hålla auktionen förutsatt att den vidtar lämpliga åtgärder

för att själv kunna garantera adekvat övervakning av

auktionen. Detta ska också gälla om förordnandet av

auktionsövervakaren har fördröjts senast till och med

den 1 januari 2013, eller senast till och med den

1 juli 2013 om den första upphandlingen inte leder

till att auktionsövervakaren förordnas och en andra

upphandling måste genomföras.”

b) Följande punkt ska läggas till:

”5. Alla medlemsstater som ansluter sig till den ge­

mensamma åtgärd som avses i punkt 2 efter det att det

avtal om gemensamt upphandlingsförfarande som in­

gåtts mellan medlemsstaterna och kommissionen har

trätt i kraft ska godta de villkor som beslutats av med­

lemsstaterna och kommissionen i avtalet om gemen­

samt upphandlingsförfarande samt eventuella beslut

som redan antagits inom ramen för det avtalet.

Efter det att det gemensamma upphandlingsavtalet trätt

i kraft och fram till dess att en medlemsstat ansluter sig

till den gemensamma åtgärden enligt punkt 2 kan

denna medlemsstat beviljas observatörstatus enligt de

bestämmelser och villkor som överenskoms i det ge­

mensamma upphandlingsavtalet mellan medlemssta­

terna och kommissionen, med förbehåll för eventuella

gällande regler om offentlig upphandling.”

17) Artikel 25.4 första stycket ska ersättas med följande text:

”4. En medlemsstat som inte deltar i den gemensamma

åtgärd som avses i artikel 26.1 och 26.2 i denna förord­

ning, utan väljer att förordna sin egen auktionsplattform

enligt artikel 30.1 och 30.2 i denna förordning, får begära

att auktionsövervakaren förser medlemsstaterna, kommis­

sionen och den berörda auktionsplattformen med en tek­

nisk rapport om förmågan hos den auktionsplattform med­

lemsstaten föreslår, eller har för avsikt att föreslå, att ge­

nomföra auktionsprocesserna i enlighet med kraven i

denna förordning och i överensstämmelse med målen i

artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG.”

18) Artikel 26 ska ändras på följande sätt:

a) Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30

ska medlemsstaterna förordna en auktionsplattform för

auktionering av utsläppsrätter enligt artikel 27 efter ett

gemensamt upphandlingsförfarande mellan kommissio­

nen och de medlemsstater som deltar i den gemen­

samma åtgärden i enlighet med denna artikel.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30

ska medlemsstaterna förordna en auktionsplattform för

auktionering av utsläppsrätter enligt artikel 28 efter ett

gemensamt upphandlingsförfarande mellan kommissio­

nen och de medlemsstater som deltar i den gemen­

samma åtgärden i enlighet med denna artikel.

Auktionsplattformar som förordnats i enlighet med

första stycket i denna punkt ska auktionera ut utsläpps­

rätter i enlighet med artikel 28 fram till dess att auk­

tionerna inleds på en auktionsplattform som förordnats

i enlighet med punkt 1.”

b) Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6. Alla medlemsstater som ansluter sig till de ge­

mensamma åtgärderna enligt punkterna 1 och 2 efter

det att det avtal om gemensamt upphandlingsförfarande

som ingåtts mellan kommissionen och de medlemssta­

ter som deltar i den åtgärden har trätt i kraft ska godta

de villkor som beslutats av kommissionen och de med­

lemsstater som ansluter sig till den gemensamma åtgär­

den innan det avtalet träder i kraft samt eventuella be­

slut som redan antagits inom ramen för det avtalet.

Varje medlemsstat som i enlighet med artikel 30.4 be­

slutar att inte delta i den gemensamma åtgärden enligt

punkterna 1 och 2 utan att i stället förordna sin egen

auktionsplattform får beviljas observatörsstatus på vill­

kor som beslutas gemensamt i det gemensamma upp­

handlingsavtalet av de medlemsstater som deltar i den

gemensamma åtgärden enligt punkterna 1 och 2 och

kommissionen, om inte annat följer av gällande regler

för offentlig upphandling.”

SV

24.11.2011

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/7

91

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

19) I artikel 27 ska första stycket ändras på följande sätt:

a) I led e ska orden ”genom underleverantörer” strykas.

b) I led g ska ordet ”övervaka” ersättas med ”granska” och

hänvisningen till ”artikel 44” ersättas med en hänvisning

till ”artikel 54”.

20) Artikel 28 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 led e ska hänvisningen till ”med undantag för

att artikel 40 ska gälla under alla omständigheter” er­

sättas med ”utan att det påverkar artiklarna 44–50”.

b) Tredje stycket ska ersättas med följande:

”3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna

4 och 5 ska artiklarna 16.2, 16.3, 17, 19–21, 36–43,

54–56, 60.3, 63.4 och 64 inte tillämpas på de auktio­

ner som genomförs av en auktionsplattform som för­

ordnats enligt artiklarna 26.2 eller 30.2.

4. Punkt 3 ska inte hindra att artikel 36.1 är till­

lämplig på auktioner av utsläppsrätter, i form av 2-da­

gars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt som är

finansiella instrument enligt artikel 1.3 i direktiv

2003/6/EG, som genomförs av en auktionsplattform

som förordnats i enlighet med artikel 26.2 eller

artikel 30.2, om den medlemsstat där auktionsplattfor­

men är etablerad har genomfört artikel 36.1 i denna

förordning eller om ett sådant genomförande inte krävs

för tillämpningen av artikel 36.1 i denna förordning.

5. Punkt 3 ska inte hindra att artiklarna 36.2 och

37–43 är tillämpliga på auktioner av utsläppsrätter, i

form av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekont­

rakt som inte är finansiella instrument enligt artikel 1.3

i direktiv 2003/6/EG, som genomförs av en auktions­

plattform som förordnats i enlighet med artikel 26.2

eller artikel 30.2, om den medlemsstat där auktions­

plattformen är etablerad har genomfört artikel 43 i

denna förordning eller om ett sådant genomförande

inte krävs för tillämpningen av artikel 43 i denna för­

ordning.”

21) I artikel 29 ska led e utgå.

22) Artikel 30 ska ändras på följande sätt:

a) Punkterna 1–5 ska ersättas med följande:

”1. En medlemsstat som inte deltar i den gemen­

samma åtgärd som avses i artikel 26.1 och 26.2 i denna

förordning får förordna en egen auktionsplattform för

auktionering av sin andel av den volym utsläppsrätter

som omfattas av kapitlen II och III i direktiv

2003/87/EG och som ska auktioneras ut i enlighet

med artikel 31.1 i denna förordning.

2. En medlemsstat som inte deltar i den gemen­

samma åtgärd som avses i artikel 26.1 och 26.2 i denna

förordning får förordna en egen auktionsplattform för

auktionering av sin andel av den volym utsläppsrätter

som omfattas av kapitlen II och III i direktiv

2003/87/EG och som ska auktioneras ut i enlighet

med artikel 31.2 i denna förordning.

3. Medlemsstater som inte deltar i den gemensamma

åtgärd som avses i artikel 26.1 och 26.2 får förordna

samma auktionsplattform eller separata auktionsplattfor­

mar för auktionering enligt artikel 31.1 respektive 31.2.

4. En medlemsstat som inte deltar i den gemen­

samma åtgärd som avses i artikel 26.1 och 26.2 ska

underrätta kommissionen om sitt beslut att inte delta i

den gemensamma åtgärd som avses i artikel 26.1 och

26.2 utan i stället förordna en egen auktionsplattform

enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel inom tre må­

nader efter denna förordnings ikraftträdande.

5. En medlemsstat som inte deltar i den gemen­

samma åtgärd som avses i artikel 26.1 och 26.2 ska

välja en egen auktionsplattform förordnad enligt punk­

terna 1 och 2 i denna artikel på grundval av ett urvals­

förfarande som är förenligt med unionens och nationell

upphandlingslagstiftning om en upphandling krävs en­

ligt antingen unionens eller nationell upphandlingslags­

tiftning. Urvalsförfarandet ska omfattas av alla tillämp­

liga korrigerande åtgärder och verkställighetsförfaranden

enligt unionens eller nationell lagstiftning.

Den auktionsplattform som avses i punkterna 1 och 2

ska förordnas för en period av högst tre år med möj­

lighet till förlängning med ytterligare högst två år. För­

ordnandetiden för den auktionsplattform som avses i

punkt 2 ska emellertid löpa ut antingen tre månader

efter att den auktionsplattform som avses i punkt 1

har förtecknats i enlighet med punkt 7, fyra månader

efter att den har nekats upptagande i denna förteckning

eller sex månader efter att auktionerna inletts på den

auktionsplattform som förordnats i enlighet med

artikel 26.1 ifall medlemsstaten inte har meddelat i en­

lighet med artikel 30.6 en auktionsplattform som avses i

artikel 30.1 senast den dag då auktionerna inleds på den

auktionsplattform som förordnats i enlighet med

artikel 26.1, beroende på vilket som inträffar tidigast.

SV

L 308/8

Europeiska unionens officiella tidning

24.11.2011

92

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

Förordnandet av de auktionsplattformar som avses i

punkterna 1 och 2 ska villkoras av att den berörda

auktionsplattformen förtecknas i bilaga III i enlighet

med punkt 7. Förordnandet får inte träda i kraft förrän

förteckningen av den berörda auktionsplattformen i bi­

laga III i enlighet med punkt 7 har trätt i kraft.”

b) I punkt 6 ska första stycket ersättas med följande:

”6. Varje medlemsstat som inte deltar i den gemen­

samma åtgärd som avses i artikel 26.1 och 26.2, utan

väljer att förordna sin egen auktionsplattform enligt

punkterna 1 och 2 i den här artikeln, ska förse kom­

missionen med en fullständig anmälan som ska inne­

hålla följande uppgifter:

a) Identiteten på den auktionsplattform som medlems­

staten föreslår att förordna.

b) De närmare operativa bestämmelser som skulle re­

glera den auktionsprocess som ska genomföras av

den eller de auktionsplattformar som medlemsstaten

föreslår att förordna, inklusive avtalsbestämmelserna

om förordnande av den berörda auktionsplattformen

och varje clearingsystem och avvecklingssystem som

är kopplade till den föreslagna auktionsplattformen,

med angivelse av villkor och bestämmelser som styr

avgifters struktur och nivå, hantering av säkerheter,

betalning och leverans.

c) Föreslagna budgivningsperioder, enskilda volymer,

auktionsdatum med angivelse av berörda allmänna

helgdagar, samt auktionsprodukt, betalnings- och le­

veransdatum för de utsläppsrätter som ska auktione­

ras ut i enskilda auktioner under ett visst kalenderår

samt all annan information som kommissionen be­

höver för att avgöra om den föreslagna auktions­

kalendern är förenlig med auktionskalendern för de

auktionsplattformar som har förordnats enligt

artikel 26.1 eller 26.2 och med andra auktions­

kalendrar som föreslagits av andra medlemsstater

som inte deltar i den gemensamma åtgärd som anges

i artikel 26 och som väljer att förordna sina egna

auktionsplattformar.

d) De närmare regler och villkor för granskning och

övervakning av auktionerna som ska gälla för med­

lemsstatens föreslagna plattform enligt artikel 35.4,

35.5 och 35.6 samt närmare regler för skydd mot

penningtvätt, finansiering av terrorism, brottsliga

handlingar eller marknadsmissbruk, inklusive eventu­

ella korrigerande åtgärder eller sanktioner.

e) De närmare åtgärder som införs för att följa artik­

larna 22.4 och 34 i fråga om förordnande av auk­

tionsförrättaren.”

c) I punkt 7 ska andra stycket ersättas med följande:

”Om upptagning i förteckningen enligt första stycket

inte har gjorts, ska en medlemsstat som inte deltar i

den gemensamma åtgärd som anges i artikel 26.1 och

26.2, utan väljer att förordna en egen auktionsplattform

enligt punkterna 1 och 2 i den här artikeln, använda de

auktionsplattformar som har förordnats enligt

artikel 26.1 eller 26.2 för att auktionera ut sin andel

av de utsläppsrätter som annars skulle ha auktionerats

ut på den auktionsplattform som ska förordnas enligt

punkterna 1 och 2 i denna artikel under tremånaders­

perioden efter ikraftträdandet av förteckningen enligt

första stycket.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 8 får en

medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd

som avses i artikel 26.1 och 26.2 utan väljer att för­

ordna en egen auktionsplattform enligt punkterna 1 och

2 i denna artikel dock delta i den gemensamma åtgär­

den endast i syfte att kunna använda de auktionsplatt­

formar som förordnats i enlighet med artikel 26.1 och

26.2 enligt vad som anges i andra stycket. Deltagandet

ska ske i enlighet med bestämmelserna i artikel 26.6

andra stycket och villkoren i avtalet om gemensamt

upphandlingsförfarande.”

d) I punkt 8 ska första stycket ersättas med följande:

”8. En medlemsstat som inte deltar i den gemen­

samma åtgärd som anges i artikel 26.1 och 26.2, utan

väljer att förordna sin egen auktionsplattform enligt

punkterna 1 och 2 i denna artikel, får ansluta sig till

den gemensamma åtgärd som anges i artikel 26, i en­

lighet med artikel 26.6.”

23) Artikel 32 ska ändras på följande sätt:

a) Första stycket ska ersättas med följande:

”1. Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel

III i direktiv 2003/87/EG som auktioneras ut i enskilda

auktioner som genomförs av en auktionsplattform som

har förordnats enligt artikel 30.1 eller 30.2 i denna

förordning ska vara högst 20 miljoner utsläppsrätter

och minst 3,5 miljoner utsläppsrätter, utom när den

totala volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III

i direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut av den

förordnande medlemsstaten är mindre än 3,5 miljoner

för ett visst kalenderår, då utsläppsrätterna ska auktio­

neras ut i en enda auktion per kalenderår. Den volym

utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv

2003/87/EG och under 2012 auktioneras ut vid en

enskild auktion som genomförs av dessa auktionsplatt­

formar ska emellertid vara högst 6,5 miljoner utsläpps­

rätter och minst 1 miljon utsläppsrätter.”

SV

24.11.2011

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/9

93

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

b) Följande meningar ska läggas till i slutet av punkt 3:

”Dessa krav ska anses vara uppfyllda när varje enskild

auktionsplattform som förordnats i enlighet med

artikel 30.1 eller 30.2 uppfyller kraven. För kalenderåret

2012 ska detta gälla från och med en månad efter det

att de auktioner som genomförs av någon av dessa

auktionsplattformar har inletts.”

c) I punkt 4 ska första stycket ersättas med följande:

”4. De auktionsplattformar som har förordnats enligt

artikel 30.1 eller 30.2 i denna förordning ska fastställa

och offentliggöra budgivningsperioder, enskilda volymer

och auktionsdatum, samt auktionsprodukt, betalnings-

och leveransdatum för de utsläppsrätter som omfattas

av kapitlen II och III i direktiv 2003/87/EG som ska

auktioneras ut i enskilda auktioner varje år, senast den

31 mars året innan eller så snart därefter det är praktiskt

möjligt. De berörda auktionsplattformarna ska inte fatta

beslut och offentliggöra något innan de auktionsplatt­

formar som förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 i

denna förordning har fattat sina beslut och gjort sina

offentliggöranden enligt artiklarna 11.1 och 13.1 i

denna förordning, utom i fall ingen sådan auktionsplatt­

form ännu har förordnats. De berörda auktionsplattfor­

marna ska inte fatta beslut eller offentliggöra något in­

nan de har samrått med kommissionen och fått dennas

yttrande. De berörda auktionsplattformarna ska i största

möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande.”

d) I punkt 4 ska följande stycke läggas till som ett tredje

stycke:

”De auktionsplattformar som förordnats enligt

artikel 30.1 eller 30.2 ska fastställa och offentliggöra

enligt första stycket i denna punkt i enlighet med de

volymer som tilldelats den medlemsstat som förordnar

den berörda auktionsplattformen enligt bilaga I och

kommissionens senaste fastställande och offentliggö­

rande av det uppskattade antal utsläppsrätter som ska

auktioneras ut i enlighet med artikel 10.1 i direktiv

2003/87/EG, varvid man i möjligaste mån ska ta hänsyn

till eventuella gratis tilldelningar som en medlemsstat

gör under en övergångsperiod och som dras av eller

ska dras av från den kvantitet utsläppsrätter som den

berörda medlemsstaten annars skulle auktionera ut en­

ligt artikel 10.2 i direktiv 2003/87/EG så som anges i

artikel 10c.2 i det direktivet.”

24) Artikel 35 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Auktioner ska endast genomföras på en auktions­

plattform som auktoriserats som en reglerad marknad.”

b) I punkt 4 ska första och andra styckena ersättas med

följande:

”4. En auktionsplattform ska inte förordnas enligt

artiklarna 26.1 eller 30.1 förrän den medlemsstat där

den reglerade kandidatmarknaden och dess marknads­

platsoperatör är etablerade har sett till att de nationella

genomförandeåtgärderna för avdelning III i direktiv

2004/39/EG i relevant utsträckning tillämpas på auktio­

neringen av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars future­

kontrakt.

En auktionsplattform ska inte förordnas enligt artiklarna

26.1 och 30.1 förrän den medlemsstat där den reglerade

kandidatmarknaden och dess marknadsplatsoperatör är

etablerade har sett till att de behöriga nationella myn­

digheterna i den medlemsstaten i relevant utsträckning

kan auktorisera och övervaka dem i enlighet med de

nationella genomförandeåtgärderna för avdelning IV i

direktiv 2004/39/EG.”

c) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. De behöriga nationella myndigheterna i den med­

lemsstat som avses i punkt 4 andra stycket i denna

artikel, som har utsetts enligt artikel 48.1 i direktiv

2004/39/EG, ska besluta om godkännande av en regle­

rad marknad som förordnats, eller ska förordnas, enligt

artiklarna 26.1 eller 30.1 i denna förordning under för­

utsättning att den reglerade marknaden och dess mark­

nadsplatsoperatör följer bestämmelserna i avdelning III i

direktiv 2004/39/EG, såsom de genomförts i nationell

lagstiftning i den medlemsstat där de är etablerade enligt

punkt 4 i denna artikel. Beslutet om godkännande ska

fattas i enlighet med avdelning IV i direktiv

2004/39/EG, såsom den genomförts i nationell lagstift­

ning i den medlemsstat där de är etablerade enligt punkt

4 i denna artikel.”

25) I artikel 36.1 ska följande mening läggas till:

”Detta ska inte påverka tillämpningen av artiklarna 38–40 i

denna förordning på utnyttjandet av insiderinformation för

att dra tillbaka ett bud.”

26) Artikel 46.1 och 46.2 ska strykas och ersättas med föl­

jande:

”Utsläppsrätter som har auktionerats ut av en auktionsplatt­

form ska innan en budgivningsperiod inleds överföras av

unionsregistret till ett särskilt depåkonto, där de förvaras av

clearing- eller avvecklingssystemet i egenskap av förvarings­

institut tills utsläppsrätterna levereras till de vinnande

SV

L 308/10

Europeiska unionens officiella tidning

24.11.2011

94

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

budgivarna eller senare rättsinnehavare enligt auktionsresul­

tatet i enlighet med den tillämpliga kommissionsförordning

som antas enligt artikel 19.3 i direktiv 2003/87/EG.”

27) Artikel 50.2 stryks och hänvisningen till ”punkt 1 eller 2” i

punkt 3 ersätts med en hänvisning till ”punkt 1”.

28) Artikel 52 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2

ska kostnaderna för de tjänster som anges i artiklarna

27.1, 28.1 och 31 täckas genom avgifter som betalas av

budgivarna, med de undantagen att eventuella kostnader

för de arrangemang mellan auktionsförrättaren och auk­

tionsplattformen som avses i artikel 22.2 och 22.3 för

att möjliggöra för auktionsförrättaren att auktionera ut

utsläppsrätter för den förordnande medlemsstatens räk­

ning, men med undantag för kostnaderna för clearing­

system eller avvecklingssystem knutna till den berörda

auktionsplattformen, ska belasta den auktionerande

medlemsstaten.

De kostnader som avses i första stycket ska dras av från

de auktionsintäkter som ska betalas till auktionsförrät­

tarna enligt artikel 44.2 och 44.3.”

b) I punkt 2 ska första, andra och tredje styckena ersättas

med följande:

”2. Utan att det påverkar tillämpningen av tredje

stycket kan villkoren i det avtal om gemensamt upp­

handlingsförfarande som avses i artikel 26.6 första styc­

ket eller avtalet om förordnande av en auktionsplatt­

form i enlighet med artikel 26.1 eller 26.2 avvika från

punkt 1 genom att föreskriva att medlemsstater som har

underrättat kommissionen i enlighet med artikel 30.4

om sitt beslut att inte delta i den gemensamma åtgärd

som avses i artikel 26.1 och 26.2, men som därefter

använder den auktionsplattform som förordnats i enlig­

het med artikel 26.1 eller 26.2, kan komma att åläggas

att betala till den berörda auktionsplattformen, inklusive

det eller de clearingsystem eller avvecklingssystem som

är kopplade till den, kostnaderna för de tjänster som

avses i artiklarna 27.1 och 28.1 för den andel utsläpps­

rätter som den medlemsstaten auktionerar ut från och

med den dag då den medlemsstaten inleder auktione­

ringen genom den auktionsplattform som förordnats i

enlighet med artikel 26.1 eller 26.2 och fram till dess

att auktionsplattformens förordnandetid avslutas eller

löper ut.

Detta ska också gälla för medlemsstater som inte anslu­

tit sig till den gemensamma åtgärden enligt artikel 26.1

och 26.2 inom sex månader efter det att det gemen­

samma upphandlingsavtal som avses i artikel 26.6 första

stycket har trätt i kraft.

Första stycket ska inte tillämpas när en medlemsstat

ansluter sig till den gemensamma åtgärden i enlighet

med artikel 26.1 eller 26.2 till följd av att den förord­

nandetid som anges i artikel 30.5 andra stycket har löpt

ut, eller på grund av att den använder den auktionsplatt­

form som förordnats enligt artikel 26.1 och 26.2 för att

auktionera ut sin andel utsläppsrätter för att en auk­

tionsplattform som har anmälts enligt artikel 30.6 inte

har tagits upp i förteckningen enligt artikel 30.7.”

c) I punkt 3 ska första stycket ersättas med följande:

”3.

Den andel av kostnaderna för auktionsövervaka­

ren som varierar beroende på antalet auktioner, och

som specificeras i avtalet om förordnande av auktions­

övervakaren, ska fördelas jämnt över antalet auktioner.

Alla andra kostnader som auktionsövervakaren haft,

vilka specificeras i avtalet om förordnande av auktions­

övervakaren, förutom kostnaderna för tjänster som upp­

handlats av kommissionen och kostnaderna för en even­

tuell rapport som upprättats enligt artikel 25.4, ska för­

delas jämnt mellan antalet auktionsplattformar, om inte

annat anges i avtalet om förordnande av auktionsöver­

vakaren.”

29) Artikel 54 ska ersättas med följande:

”Artikel 54

Övervakning av förhållandet till budgivare

1. En auktionsplattform som förordnats enligt artiklarna

26.1 eller 30.1 ska övervaka förhållandet till budgivare som

får lägga bud i auktionsplattformens auktioner under hela

förhållandets löptid genom att göra följande:

a) Granska bud som läggs under hela förhållandets löptid

för att säkerställa att budgivarnas budgivningsbeteende

är förenligt med auktionsplattformens kännedom om

kunden, dennes verksamhet och riskprofil och vid be­

hov källan till kundens medel.

b) Upprätthålla effektiva system och förfaranden för att

regelbundet övervaka att personer som har tillstånd att

lägga bud enligt artikel 19.1, 19.2 och 19.3 följer auk­

tionsplattformens regler för uppförande på marknaden.

SV

24.11.2011

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/11

95

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

c) Övervaka transaktioner som genomförs av personer

med tillstånd att lägga bud enligt artiklarna 19.1, 19.2,

19.3 och 20.6 med hjälp av auktionsplattformens sy­

stem för att identifiera överträdelser av de regler som

avses i led b, orättvisa eller störande auktioneringsvillkor

eller beteenden som kan leda till marknadsmissbruk.

När den berörda auktionsplattformen granskar bud i enlig­

het med första stycket led a ska den särskilt uppmärk­

samma verksamheter som den anser till sin natur vara

relaterade till penningtvätt, finansiering av terrorism eller

brottsliga handlingar.

2. En auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 ska se till att de handlingar,

uppgifter eller information som den har om en budgivare

hålls aktuella. För detta ändamål får en sådan auktionsplatt­

form

a) begära information från budgivaren enligt artikel 19.2

och 19.3 samt artikel 20.5, 20.6 och 20.7 för att över­

vaka förhållandet till den budgivaren efter det att bud­

givaren har fått tillstånd att lägga bud i auktionerna

under hela förhållandets löptid och under en period

av fem år efter det att förhållandet har avslutats,

b) kräva att personer som har fått tillstånd att lägga bud

regelbundet ska lämna in en ny ansökan om tillstånd att

lägga bud,

c) kräva att personer som har tillstånd att lägga bud ome­

delbart ska informera den berörda auktionsplattformen

om alla förändringar i den information som har lämnats

till plattformen enligt artikel 19.2 och 19.3 samt

artikel 20.5, 20.6 och 20.7.

3. Auktionsplattformar som förordnats i enlighet med

artikel 26.1 eller 30.1 ska bevara information om

a) den ansökan om tillstånd om att lägga bud som har

lämnats in av en sökande enligt artikel 19.2 och 19.3,

inklusive alla ändringar av den,

b) de kontroller som har utförts vid

i) behandlingen av den ansökan om tillstånd att lägga

bud som har lämnats in enligt artiklarna 19, 20

och 21,

ii) granskningen och övervakningen av förhållandet en­

ligt punkt 1 a och c efter det att en sökande har fått

tillstånd att lägga bud,

c) all information om ett visst bud som har lagts av en viss

budgivare i en auktion, inklusive tillbakadragande eller

ändring av sådana bud, enligt artikel 6.3 andra stycket

och artikel 6.4,

d) all information om genomförandet av varje auktion där

en budgivare har lagt ett bud.

4. En auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 ska arkivera de register som

avses i punkt 3 under hela den tid som en budgivare har

tillstånd att lägga bud i plattformens auktioner och under

minst fem år efter det att förhållandet till denna budgivare

har avslutats.”

30) I artikel 55 ska punkterna 1, 2 och 4 ersättas med följande:

”1. De behöriga nationella myndigheter som avses i

artikel 37.1 i direktiv 2005/60/EG ska övervaka och vidta

nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en auktionsplatt­

form som förordnats enligt artikel 26.1 eller artikel 30.1

uppfyller kraven på kundkontroll i artikel 19 och

artikel 20.6 i denna förordning, kraven på övervakning

och registerföring i artikel 54 i denna förordning och un­

derrättelsekraven i punkterna 2 och 3 i denna artikel.

De behöriga nationella myndigheter som avses i första

stycket ska ha de befogenheter som föreskrivs i de natio­

nella genomförandeåtgärderna för artikel 37.2 och 37.3 i

direktiv 2005/60/EG.

En auktionsplattform som förordnats enligt artikel 26.1

eller artikel 30.1 får hållas ansvarig för överträdelser av

artikel 19, artikel 20.6 och 20.7, artikel 21.1 och 21.2

samt artikel 54 i denna förordning och av punkterna 2

och 3 i denna artikel. De nationella genomförandeåtgär­

derna för artikel 39 i direktiv 2005/60/EG ska tillämpas i

detta avseende.

2. En auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1, dess ledning och personal

ska samarbeta fullt ut med den finansunderrättelseenhet

som avses i artikel 21 i direktiv 2005/60/EG genom att

omedelbart

a) på eget initiativ informera finansunderrättelseenheten

när de känner till, misstänker eller har rimliga skäl att

misstänka att det förekommer, har förekommit, eller

gjorts försök till penningtvätt, finansiering av terrorism

eller brottsliga handlingar i auktionerna,

b) på begäran ge finansunderrättelseenheten all nödvändig

information enligt de förfaranden som inrättats genom

tillämplig lagstiftning.”

SV

L 308/12

Europeiska unionens officiella tidning

24.11.2011

96

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

”4. Den medlemsstat inom vars territorium en auktions­

plattform som förordnats enligt artikel 26.1 eller

artikel 30.1 är belägen ska se till att de nationella rättsakter

som införlivar artiklarna 26–29 och 32, artikel 34.1 och

artikel 35 i direktiv 2005/60/EG tillämpas på den berörda

auktionsplattformen.”

31) Artikel 56.1 ska ersättas med följande:

”1. En auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 ska, till de behöriga nationella

myndigheter som har förordnats enligt artikel 43.2 i direk­

tiv 2004/39/EG och som ansvarar för tillsynen över den

berörda auktionsplattformen eller för utredning och lagfö­

ring av marknadsmissbruk på den berörda auktionsplatt­

formen eller med hjälp av dess system, anmäla om en

person som har tillstånd att lägga bud i auktionen, eller

en person för vars räkning den person som har tillstånd att

lägga bud i auktionen agerar, misstänks för marknadsmiss­

bruk.

Nationella genomförandeåtgärder för artikel 25.2 i direktiv

2005/60/EG ska tillämpas.”

32) Artikel 58 ska ersättas med följande:

”Artikel 58

Regler för uppförande på marknaden eller andra

avtalsvillkor

Artiklarna 53–57 ska inte påverka någon annan åtgärd

som en auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 har rätt att vidta enligt sina

regler för uppförande på marknaden eller andra avtalsvill­

kor som gäller direkt eller indirekt för någon budgivare

som har tillstånd att lägga bud i auktionerna, under för­

utsättning att åtgärden inte strider mot eller undergräver

bestämmelserna i artiklarna 53–57.”

33) Artikel 60.3 ska ersättas med följande:

”3. En förteckning över namn, adress, telefon- och fax­

nummer, e-postadresser och webbplatser för samtliga per­

soner som har fått tillstånd att lägga bud för andras räk­

ning i auktioner som genomförs av någon auktionsplatt­

form som förordnats enligt artikel 26.1 eller artikel 30.1

ska offentliggöras på den webbplats som upprätthålls av

den berörda auktionsplattformen.”

34) Ordet ”offentliggörs” i artikel 62.3 e ersätts med ”röjs eller

offentliggörs”.

35) Artikel 64 ska ersättas med följande:

”Artikel 64

Rätt att överklaga

1. En auktionsplattform som förordnats enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 ska se till att den förfogar

över en mekanism för hantering utanför domstol av klago­

mål från personer som ansöker om tillstånd att lägga bud,

budgivare som har fått tillstånd att lägga bud eller vars

tillstånd att lägga bud har avslagits, dragits in eller tillfälligt

upphävts.

2. Medlemsstater där tillsyn utövas över en reglerad

marknad som har förordnats som auktionsplattform enligt

artikel 26.1 eller artikel 30.1 eller över dess marknadsplats­

operatör ska säkerställa att alla beslut som fattas genom

den mekanism för hantering utanför domstol av klagomål

som avses i punkt 1 i denna artikel är väl underbyggda och

omfattas av rätten att överklaga till de domstolar som avses

i artikel 52.1 i direktiv 2004/39/EG. Denna rätt ska inte

påverka någon rätt att överklaga direkt till de domstolar

eller de behöriga administrativa organ som föreskrivs i de

nationella genomförandeåtgärderna för artikel 52.2 i direk­

tiv 2004/39/EG.”

36) Bilaga I till förordning (EU) nr 1031/2010 ska ersättas i

enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har

offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande

SV

24.11.2011

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/13

97

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

Prop. 2011/12:143

Bilaga 2

87

BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 1031/2010 ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Utsläppsrätter som auktioneras ut under 2012 i enlighet med artikel 10.1

Medlemsstat Volym

Belgien

2 979 000

Bulgarien

3 277 000

Tjeckien

5 503 000

Danmark

1 472 000

Tyskland

23 531 000

Estland

1 068 000

Irland

1 100 000

Grekland

4 077 000

Spanien

10 145 000

Frankrike

6 434 000

Italien

11 324 000

Cypern

307 000

Lettland

315 000

Litauen

637 000

Luxemburg

141 000

Ungern

1 761 000

Malta

120 000

Nederländerna

3 938 000

Österrike

1 636 000

Polen

14 698 000

Portugal

2 065 000

Rumänien

5 878 000

Slovenien

520 000

Slovakien

1 805 000

Finland

1 965 000

Sverige

1 046 000

Förenade kungariket

12 258 000

Totalt

120 000 000”

SV

L 308/14

Europeiska unionens officiella tidning

24.11.2011

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §1

Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,

2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

5. tillhandahålla betalningsmedel,

6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

7. medverka vid värdepappersemissioner,

8. lämna ekonomisk rådgivning,

9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet, 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), samt

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173),

15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar, samt

16. tillhandahålla investeringstjänster och driva investeringsverksamhet som avser sådana utsläppsrätter som utan att vara finansiella instrument auktioneras i enlighet med kommissionens för-

1 Senaste lydelse 2011:768.

ordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

2

.

_________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

dels att 1 kap. 1 §, 7 kap. 1 § och 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tretton nya paragrafer, 7 kap. 6–11 §§, 8 kap. 1 a–1 f §§ och 9 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §1

Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt att släppa ut växthusgaser (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd och andra krav för att få släppa ut växthusgaser samt om tilldelning, registrering och redovisning av utsläppsrätter.

Lagen innehåller även bestämmelser om handel med andra tillgodohavanden för utsläpp av växthusgaser.

Denna lag reglerar handel med rätt att släppa ut växthusgaser (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd och andra krav för att få släppa ut växthusgaser, om tilldelning, auktionering, registrering och redovisning av utsläppsrätter samt om handel med andra tillgodohavanden för utsläpp av växthusgaser.

Lagen kompletterar EU-förordningar om handel med utsläppsrätter.

7 kap.

1 §

Tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen utövas av den tillsynsmyndighet som regeringen bestämmer.

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna lag och EU-förordningar om handel med utsläppsrätter följs samt tillsyn över att föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och EU-förordningarna följs.

I fråga om utsläppsrätter som utgör finansiella instrument gäller bestämmelserna i detta kapitel inte

1 Senaste lydelse 2009:1324.

tillsyn som utövas enligt lagen ( 2005:377 ) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, lagen ( 2007:528 ) om värdepappersmarknaden och lagen ( 2009:62 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

6 §

En tillsynsmyndighet får för övervakningen av denna lag begära att

1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat,

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till förhör på tid och plats som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

7 § En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

8 §

En tillsynsmyndighet ska anmäla en överträdelse av denna lag, en EU-förordning om handel med utsläppsrätter eller en föreskrift som har meddelats i anslutning till lagen eller EU-förordningen till polis- eller åklagarmyndighet, om det finns misstanke om brott.

9 §

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt denna lag.

10 §

Den som har rapporterat enligt artikel 42.5 i förordning EU nr 1031/2010 får inte röja för den som rapporteringen avser eller någon utomstående att rapportering har skett.

11 §

Den som har rapporterat enligt artikel 42.5 i förordning EU nr 1031/2010 får inte hållas ansvarig för att ha brutit mot någon tystnadsplikt, om den som rapporterat hade anledning att räkna med att rapportering borde ske.

8 kap.

1 a §

Till fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen bryter mot något av förbuden mot insiderhandel och annan användning av insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

2

.

Om brottet med hänsyn till dess omfattning och övriga omständigheter är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

2 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

1 b §

Den som av oaktsamhet bryter mot något av förbuden mot insiderhandel och annan användning av insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010 döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar.

1 c §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen bryter mot förbudet mot röjande av insiderinformation i artikel 39 a och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, döms inte till ansvar.

1 d §

Till fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen bryter mot förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan i artikel 41 i förordning (EU) nr 1031/2010.

Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan eller övriga omständigheter är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse högst sex månader.

1 e §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som av oaktsamhet bryter mot förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan i artikel 41 i förordning (EU) nr 1031/2010.

Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar.

1 f §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låter bli att fullgöra en rapporteringsskyldighet enligt artikel 42.5 i förordning (EU) nr 1031/2010 eller bryter mot meddelandeförbudet i 7 kap. 10 §.

9 kap.

1 §3

Följande beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen:

1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,

2. beslut om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt 2 kap. 14 §,

3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,

4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,

5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

6. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,

7. beslut om att vägra öppna ett persondepåkonto enligt artikel 13.4 i registerförordningen eller ett depåkonto för handelsplattform enligt artikel 14.4 i registerförordningen,

8. beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 20.4 i registerförordningen,

9. beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om behörigt ombud enligt artikel 21.1 i registerförordningen,

10. beslut enligt artikel 27.1 eller 27.3 i registerförordningen om att stänga av tillträdesrätten till ett konto enligt artikel 27.5 i samma förordning,

11. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §, 12. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §, 13. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,

13. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §, om beslutet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37–42 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

4

följs,

3 Senaste lydelse 2011:1103. 4 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

14. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,

14. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §, om föreläggandet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

15. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

16. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och 17. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

1 a §

En tillsynsmyndighets beslut som avser tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

_________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

dels att 2 kap. 3 § och 13 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 14 kap. 3 a § och 26 kap. 5 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

3 §

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva annan verksamhet än att tillhandahålla de sidotjänster som anges i 2 §.

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva valutahandel.

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen

1. driva valutahandel, och

2. tillhandahålla investeringstjänster, driva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster som avser sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument och som auktioneras i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

1

.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att utöva försäkringsförmedling under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

1 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

13 kap.

12 §

En börs får, utöver den verksamhet som tillståndet omfattar, på rimliga affärsmässiga villkor ge värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag tillträde till de funktioner inom den reglerade marknaden som används för att offentliggöra information enligt 9–11 §§. En börs får även driva annan verksamhet som har nära samband med den verksamhet som tillståndet omfattar.

En börs får också efter tillstånd av Finansinspektionen driva en handelsplattform. För den verksamheten gäller bestämmelserna i 7 § första stycket och 11 kap.

En börs får också efter tillstånd av Finansinspektionen

1. driva en handelsplattform, och

2. driva en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad marknad i enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010.

För verksamhet enligt andra stycket 1 ska 7 § första stycket och 11 kap. gälla.

För verksamhet enligt andra stycket 2 ska bestämmelserna i denna lag om reglerade marknader gälla och det som i de bestämmelserna sägs om finansiella instrument tillämpas även på sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ge tillstånd till en börs att driva även annan verksamhet.

14 kap.

3 a §

Särskilda bestämmelser om deltagare i handeln på en reglerad marknad när det är fråga om auktionering av utsläppsrätter på en auktionsplattform finns i artiklarna 15–21 i förordning (EU) nr 1031/2010.

26 kap.

5 § Den som är missnöjd med ett beslut av en börs att avslå en ansökan om tillstånd att lägga bud vid

en auktionsplattform som avses i 13 kap. 12 § andra stycket 2, eller ett beslut om att dra in eller tillfälligt upphäva ett sådant tillstånd, får väcka talan mot börsen vid allmän domstol inom tre månader från dagen för beslutet. Om talan inte väckts inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 2 a och 3 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 a §

Bestämmelserna i 3 kap. 1 a, 4, 5 och 7 §§ samt 5 kap. 1 och 2 §§ denna lag ska tillämpas på drift av en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad marknad i enlighet med artikel 26.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

1

.

3 kap.

1 a §

Vid tillämpning av artikel 55.2 i förordning (EU) nr 1031/2010 är Rikspolisstyrelsen finansunderrättelseenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

1 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

Förteckning över remissinstanserna

Regelrådet, Svea hovrätt, Kammarrätten i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Kommerskollegium, Riksgäldskontoret, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Statskontoret, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Finansförbundet, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Svenskt Näringsliv, Svensk Energi, Burgundy AB, NASDAQ OMX Stockholm AB, Nordic Growth Market NGM AB

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

1 §1

Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,

2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

5. tillhandahålla betalningsmedel,

6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

7. medverka vid värdepappersemissioner,

8. lämna ekonomisk rådgivning,

9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet, 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), samt

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173),

15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar, samt

16. tillhandahålla investeringstjänster och driva investeringsverksamhet som avser sådana utsläppsrätter som utan att vara finansiella instrument auktioneras i enlighet med kommissionens för-

1 Senaste lydelse 2011:768.

ordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

2

.

_________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

dels att 1 kap. 1 §, 7 kap. 1 § och 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tretton nya paragrafer, 7 kap. 6–11 §§, 8 kap. 1 a–1 f §§ och 9 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §1

Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt att släppa ut växthusgaser (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd och andra krav för att få släppa ut växthusgaser samt om tilldelning, registrering och redovisning av utsläppsrätter.

Lagen innehåller även bestämmelser om handel med andra tillgodohavanden för utsläpp av växthusgaser.

Denna lag reglerar handel med rätt att släppa ut växthusgaser (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd och andra krav för att få släppa ut växthusgaser, om tilldelning, auktionering, registrering och redovisning av utsläppsrätter samt om handel med andra tillgodohavanden för utsläpp av växthusgaser.

Lagen kompletterar EU-förordningar om handel med utsläppsrätter.

7 kap.

1 §

Tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen utövas av den tillsynsmyndighet som regeringen bestämmer.

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna lag och EU-förordningar om handel med utsläppsrätter följs samt tillsyn över att föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och EU-förordningarna följs.

1 Senaste lydelse 2009:1324.

6 §

För övervakningen av att denna lag och EU-förordningar om handel med utsläppsrätter följs får en tillsynsmyndighet begära att

1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar som har betydelse för tillsynen inställer sig till förhör på tid och plats som tillsynsmyndigheten bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

7 § En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

8 §

En tillsynsmyndighet ska anmäla en överträdelse av denna lag eller en EU-förordning om handel med utsläppsrätter till polis- eller åklagarmyndighet, om det finns misstanke om brott.

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt denna lag.

10 § Den som har rapporterat enligt artikel 42.5 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för

växthusgaser inom gemenskapen

2

får inte röja för den som rapporteringen avser eller någon utomstående att rapportering har skett.

11 §

Den som har rapporterat enligt artikel 42.5 i förordning (EU) nr 1031/2010 får inte hållas ansvarig för att ha brutit mot någon tystnadsplikt, om den som rapporterat hade anledning att räkna med att rapportering borde ske.

8 kap.

1 a §

Till fängelse i högst två år döms den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt uppsåtligen bryter mot något av förbuden mot insiderhandel och annan användning av insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010.

Om brottet med hänsyn till dess omfattning och övriga omständigheter är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

1 b §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt av oaktsamhet bryter mot något av förbuden mot insiderhandel och annan användning av insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010.

Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar.

2 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

1 c § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt uppsåtligen bryter mot förbudet mot röjande av insiderinformation i artikel 39 a och 40 i förordning (EU) nr 1031/2010.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, döms inte till ansvar.

1 d §

Till fängelse i högst två år döms den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt uppsåtligen bryter mot förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan i artikel 41 i förordning (EU) nr 1031/2010.

Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan eller övriga omständigheter är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

1 e §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt av oaktsamhet bryter mot förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan i artikel 41 i förordning (EU) nr 1031/2010.

Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar.

1 f §

Till böter döms den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2dagars spotkontrakt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låter bli att fullgöra en rapporteringsskyl-

dighet enligt artikel 42.5 i förordning (EU) nr 1031/2010 eller bryter mot meddelandeförbudet i 7 kap. 10 §.

9 kap.

1 §3

Följande beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen:

Följande beslut får överklagas till mark- och miljödomstol:

1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,

2. beslut om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt 2 kap. 14 §,

3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,

4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,

5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

6. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,

7. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,

8. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §, 9. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,

9. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §, om beslutet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

10. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,

10. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §, om föreläggandet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

11. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

12. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och 13. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

1 a §

En tillsynsmyndighets beslut som avser tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

_________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

3 Senaste lydelse 2010:941.

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:1103) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2011:1103 Föreslagen lydelse

9 kap.

1 §

Följande beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen:

Följande beslut får överklagas till mark- och miljödomstol:

1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,

2. beslut om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt 2 kap. 14 §,

3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,

4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,

5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

6. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,

7. beslut om att vägra öppna ett persondepåkonto enligt artikel 13.4 i registerförordningen eller ett depåkonto för handelsplattform enligt artikel 14.4 i registerförordningen,

8. beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 20.4 i registerförordningen,

9. beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om behörigt ombud enligt artikel 21.1 i registerförordningen,

10. beslut enligt artikel 27.1 eller 27.3 i registerförordningen om att stänga av tillträdesrätten till ett konto enligt artikel 27.5 i samma förordning,

11. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §, 12. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §, 13. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,

13. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §, om beslutet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

14. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,

14. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §, om föreläggandet avser annat än tillsyn över att artiklarna 37–42 i förordning (EU) nr 1031/2010 följs,

15. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

16. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och 17. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

dels att 2 kap. 3 § och 13 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 14 kap. 3 a § och 26 kap. 5 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

3 §

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva annan verksamhet än att tillhandahålla de sidotjänster som anges i 2 §.

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva valutahandel.

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen

1. driva valutahandel, och

2. tillhandahålla investeringstjänster, driva investeringsverksamhet och tillhandahålla sidotjänster som avser sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument och som auktioneras i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

1

.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för att utöva försäkringsförmedling under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

1 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

13 kap.

12 §

En börs får, utöver den verksamhet som tillståndet omfattar, på rimliga affärsmässiga villkor ge värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag tillträde till de funktioner inom den reglerade marknaden som används för att offentliggöra information enligt 9–11 §§. En börs får även driva annan verksamhet som har nära samband med den verksamhet som tillståndet omfattar.

En börs får också efter tillstånd av Finansinspektionen driva en handelsplattform. För den verksamheten gäller bestämmelserna i 7 § första stycket och 11 kap.

En börs får också efter tillstånd av Finansinspektionen

1. driva en handelsplattform, och

2. driva en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad marknad i enlighet med förordning (EU) nr 1031/2010.

För verksamhet enligt andra stycket 1 ska 7 § första stycket och 11 kap. gälla.

För verksamhet enligt andra stycket 2 ska bestämmelserna i denna lag om reglerade marknader gälla och det som i de bestämmelserna anges om finansiella instrument tillämpas även på sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ge tillstånd till en börs att driva även annan verksamhet.

14 kap.

3 a §

Särskilda bestämmelser om deltagare i handeln på en reglerad marknad när det är fråga om auktionering av utsläppsrätter på en auktionsplattform finns i artiklarna 15–21 i förordning (EU) nr 1031/2010.

26 kap.

5 § Den som är missnöjd med ett beslut av en börs att avslå en ansökan om tillstånd att lägga bud vid en auktionsplattform som avses i

13 kap. 12 § andra stycket 2, eller ett beslut om att dra in eller tillfälligt upphäva ett sådant tillstånd, får väcka talan mot börsen vid allmän domstol inom tre månader från dagen för beslutet. Om talan inte väckts inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 2 a och 3 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 a §

Bestämmelserna i 3 kap. 1 a, 4, 5 och 7 §§ samt 5 kap. 1 och 2 §§ ska tillämpas på drift av en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad marknad i enlighet med artikel 26.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

22

.

3 kap.

1 a §

Vid tillämpning av artikel 55.2 i förordning (EU) nr 1031/2010 är Rikspolisstyrelsen finansunderrättelseenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

22 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-29

Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart

Hamberg och Per Virdesten.

Auktionering av utsläppsrätter

Enligt en lagrådsremiss den 22 mars 2012 (Miljödepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,

3. lag om ändring i lagen (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,

4. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

5. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren Anna Josefsson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Allmänt

Förslagen i remissen är föranledda av bestämmelserna om auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i den s.k. auktioneringsförordningen (kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010) som antagits med stöd av det s.k. handelsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG). Enligt handelsdirektivet ska auktionering av utsläppsrätter från år 2013 vara huvudregel för EU:s utsläppshandelssystem.

För de flesta länder inom EU, inklusive Sverige, kommer auktioneringen av utsläppsrätter att hanteras genom en gemensam s.k. auktionsplattform. Ett syfte med de framlagda förslagen är att ge möjlighet för en svensk börs att kunna verka som en sådan auktionsplattform. Ett annat är att se till att svenska kreditinstitut och värdepappersbolag kan tillhandahålla tjänster som rör auktioneringen av utsläppsrätter. Dessutom krävs lagändringar för att auktioneringsförordningens krav när det gäller bl.a. sanktioner och tillsyn ska kunna tillgodoses.

Den fråga som från lagteknisk synpunkt framstår som den besvärligaste är att auktionsförfarandet enligt auktioneringsförordningen ska avse antingen s.k. 2-dagars spotkontrakt eller s.k. 5-dagars futurekontrakt. Som anges i remissen är endast de senare att betrakta som finansiella instrument som omfattas av EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument med de krav på sanktioner och tillsyn för marknadsmissbruk och otillbörlig marknadspåverkan som är knutna till sådana. I auktione-

ringsförordningen har mot den bakgrunden föreskrivits att stora delar av de föreskrifter som gäller för finansiella instrument ska tillämpas också i förhållande till 2-dagars spotkontrakt.

Som redovisas i remissen pågår det ett långt framskridet arbete som bl.a. syftar till att även 2-dagars spotkontrakt ska definieras som finansiella instrument i de aktuella EU-rättsakterna. I och med att en sådan ändring genomförs försvinner också behovet av den särskilda regleringen för sådana kontrakt i auktioneringsförordningen (liksom också i nationell rätt). Den särskilda regleringen är alltså endast att uppfatta som en tillfällig övergångslösning.

Enligt Lagrådets uppfattning kunde det mot den angivna bakgrunden ha varit naturligt att vid beredningen av detta ärende i första hand pröva i vad mån behovet av lagstiftning skulle kunna tillgodoses genom att i relevant svensk lagstiftning jämställa 2-dagars spotkontrakt med finansiella instrument (en lösning som också valts när det gäller den föreslagna regleringen i 13 kap. 12 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden). Den tämligen omfattande reglering av tillsyn och sanktioner som nu föreslås skulle med en sådan ordning i huvudsak kunna ersättas med en angivelse i 1 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument av vilken det skulle framgå att vad som i lagen föreskrivs om finansiella kontrakt ska tillämpas också i förhållande till de aktuella kontrakten.

Någon belysning av i vad mån det skulle varit möjligt och lämpligt med en lösning av det slag som antytts här ovan lämnas emellertid inte i remissen eller det till denna bifogade beredningsunderlaget.

Utgångspunkten för förslagen i remissen har istället varit att införa särreglering för 2-dagars spotkontrakten och att därvid lägga sig så nära den särskilda regleringen i auktioneringsförordningen som möjligt.

Detta har lett till en, särskilt i förslaget till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, omfattande lagreglering som är avsedd att motsvara regler i annan lagstiftning men vars förhållande till den, och till den bakomliggande förordningen, är svårtillgängligt och komplicerat. Några närmare motiveringar till den avgränsning och utformning som förslagen fått lämnas inte heller i remissen. Detta har medfört att det föreligger betydande svårigheter att göra någon närmare utvärdering av hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra och till rättsordningen i övrigt liksom att bedöma vilka problem som skulle kunna uppstå vid tillämpningen.

Lagrådet vill trots detta inte motsätta sig lagstiftning i huvudsaklig överensstämmelse med de framlagda förslagen. Lagrådet beaktar härvid att det i praktiken är fråga om en tillfällig övergångslösning som i vart fall i huvudsak synes tillgodose de syften som angetts och att utrymme för några mer omfattande vidare beredningsåtgärder inte finns innan den tidpunkt då en ny lagstiftning bör vara på plats. Lagrådet inskränker mot den bakgrunden sina anmärkningar i förhållande till vad som skulle vara motiverat om fråga varit om en mer permanent lagstiftning.

Lagrådet utgår således från att frågan om hur en reglering av området lämpligen bör vara utformad kommer att aktualiseras inom en inte alltför lång framtid och utgår från att det beredningsunderlag som då tas fram kommer att ha en annan omfattning och bredd.

Förslaget till lagom ändring i lagen om handel med utsläppsrätter

1 kap. 1 §

Paragrafen är avsedd att ge en kort presentation av lagens innehåll. I första stycket föreslås en viss omarbetning och dessutom ett tillägg avseende auktionering av utsläppsrätter. Enligt Lagrådets mening är det missvisande att inledningsvis ange att lagen reglerar handel med utsläppsrätter, eftersom det som regleras inte är handeln utan de tillstånd m.m. som utgör förutsättningar för att handel ska kunna förekomma (jfr Lagrådets yttrande i prop. 2004/05:18 s. 287). Inte heller kan sägas att lagen innehåller bestämmelser om auktionering av utsläppsrätter, eftersom de bestämmelserna (med undantag främst av föreslagna straffstadganden) väsentligen finns i den direkt tillämpliga EU-förordningen 1031/2010. Lagrådet förordar därför att första stycket i dessa hänseenden lämnas oförändrat.

7 kap. 1 §

Paragrafen reglerar omfattningen av den tillsyn som tillsynsmyndigheten eller tillsynsmyndigheterna ska utöva. Den förslagna ändringen innebär bl.a. att tillsynen ska omfatta att föreskrifter som har meddelats ”i anslutning till lagen” följs medan det i den nuvarande lagen talas om föreskrifter som har meddelats ”med stöd av lagen”. Ändringen presenteras i författningskommentaren som ett tydliggörande av att såväl föreskrifter som har meddelats med stöd av normgivningsbemyndiganden i lagen som verkställighetsföreskrifter och föreskrifter meddelade med stöd av restkompetensen i anslutning till lagen omfattas av tillsynen. Som Lagrådet tidigare framhållit kan det sättas i fråga om en sådan ändring, t.ex. när det gäller tillsynsmyndighetens befogenheter i olika sammanhang, endast är ett tydliggörande och inte i själva verket en ändring av det sakliga innehållet (se Lagrådets yttrande den 12 januari 2012, prop. 2011/12:68 s. 73 f.).

7 kap. 9 §

När det gäller handel med 5-dagars futurekontrakt kan tillsynsmyndigheten ta ut avgifter med stöd av ett bemyndigande i 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Detta bemyndigande omfattar avgifter för institut som står under Finansinspektionens tillsyn. Avgifterna synes avse de företag som meddelats tillstånd att driva finansieringsrörelse m.m., se 6 § förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.

Det nu aktuella förslaget motiveras av att ”motsvarande bestämmelser” bör införas i fråga om avgiftsuttag vid tillsyn omfattande 2-dagars spotkontrakt. Det föreslagna bemyndigandet är emellertid allmänt hållet, och synes ge utrymme för avgifter avseende tillsyn av en vidare krets av aktörer. Vid föredragningen har upplysts att liknande bemyndiganden i fråga om avgiftsuttag finns i 27 kap. miljöbalken. Enligt Lagrådets mening bör i det fortsatta lagstiftningsarbetet övervägas om bemyndigandet

kan utformas i närmare anslutning till vad som gäller för avgiftsuttag avseende tillsyn i förhållande till 5-dagarskontrakten.

Förslaget till lag om ändring i lagen om värdepappersmarknaden

2 kap. 3 §

Paragrafen reglerar vilken typ av sidoverksamhet som får bedrivas av ett värdepappersbolag. Den föreslagna ändringen innebär att sådana bolag som sidoverksamhet ska få driva handel med utsläppsrätter i form av 2dagars spotkontrakt. Eftersom 5-dagars futurekontrakt är att betrakta som finansiella instrument behövs inte någon lagändring för att värdepappersbolagen ska kunna driva handel med sådana instrument. Syftet med ändringen skulle möjligen kunna uppnås på ett tydligare och enklare sätt genom att i lagen föreskriva att reglerna om finansiella instrument ska tillämpas även på 2-dagars spotkontrakt (jfr. dock vad Lagrådet yttrat inledningsvis).

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Miljödepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 12 april 2012

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Ask, Erlandsson, Hägglund, Borg, Sabuni, Adelsohn Liljeroth, Björling, Ohlsson, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Hatt, Ek, Lööf

Föredragande: statsrådet Ek

Regeringen beslutar proposition 2011/12:143 Auktionering av utsläppsrätter

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som

inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EUregler

Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

32010R1031

Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

7 kap. 1 och 9 §§ 32010R1031

Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

32010R1031

Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

32010R1031