Inaktuell version

Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2014-06-05
Ändring införd
SFS 2014:484 i lydelse enligt SFS 2021:502
Ikraft
2014-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-12-07

Inledande bestämmelse

1 §  För Riksbankens övervakning av och Finansinspektionens tillsyn över finansmarknaderna ska det hos Statistiska centralbyrån finnas en särskild samling uppgifter som genom automatiserad behandling används för de ändamål som anges i 2 § (databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna).

Ändamål

2 §  Uppgifter får behandlas i databasen för sammanställning och analys av information som behövs i

 1. Riksbankens verksamhet för att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende,
 2. Finansinspektionens verksamhet för tillsyn över finansiella marknader och företag, samt
 3. Riksbankens, Finansinspektionens och Statistiska centralbyråns verksamheter för framställning av statistik.

Databasens innehåll

3 §  I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med stöd av

 1. 6 kap.9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
 2. 9 kap. 3 § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
 3. 10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 4. 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 5. 8 kap. 5 § första stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
 6. 5 kap.10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
 7. 23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 8. 8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
 9. 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
 10. 5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 11. 13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 12. 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,
 13. 6 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet,
 14. 14 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
 15. artiklarna 394, 415, 416, 430-430b och 451 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och
 16. artiklarna 54 och 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014. Lag (2021:502).

3 a §  Utöver sådana uppgifter som anges i 3 § får i databasen behandlas

 1. uppgifter om Riksbankens eller Riksgäldskontorets ekonomiska förhållanden,
 2. uppgifter som är allmänt tillgängliga,
 3. uppgifter från andra centralbanker eller från Banken för internationell betalningsutjämning, under förutsättning att uppgifterna har samlats in för tillsyns- eller övervakningsändamål, och
 4. uppgifter om juridiska personers resultat- och balansräkningar. Lag (2017:1121).

4 §  Uppgifter som avses i 3 § 1–13 får behandlas i databasen endast om de har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering. Lag (2018:1229).

5 §  Personuppgifter får inte behandlas i databasen. Med personuppgifter avses detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:353).

Direktåtkomst

6 §  Riksbanken ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen i bankens verksamhet för att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende samt i bankens verksamhet för framställning av statistik.

7 §  Finansinspektionen ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen i inspektionens verksamhet för tillsyn över finansiella marknader och företag samt i inspektionens verksamhet för framställning av statistik.

Kostnader

8 §  Riksbanken ska svara för den del av Statistiska centralbyråns kostnader som föranleds av att uppgifter som avses i 3 § 1 lämnas till Statistiska centralbyrån i stället för till Riksbanken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2013/14:275, Prop. 2013/14:161, Bet. 2013/14:FiU31
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:992) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:701) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Den äldre bestämmelsen gäller för försäkringsföretag som vid lagens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Förarbeten
Rskr. 2015/16:38, Prop. 2015/16:9, Bet. 2015/16:FiU7
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:65) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2017:1121) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2017/18:51, Prop. 2016/17:219, Bet. 2017/18:FiU13
Omfattning
ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:353) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2017/18:251, Prop. 2017/18:107, Bet. 2017/18:FiU41
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:1229) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som har samlats in med stöd av 7 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:427, Prop. 2017/18:216, Bet. 2017/18:FiU45
Omfattning
ändr. 3 och 4 §§
Ikraftträder
2018-10-01

Lag (2019:769) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-12-15

Lag (2020:1211) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2020/21:116, Prop. 2020/21:36, Bet. 2020/21:FiU37
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2021-06-28

Lag (2021:497) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2020/21:326, Prop. 2020/21:173, Bet. 2020/21:FiU50
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2021-06-26

Lag (2021:502) om ändring i lagen (2020:1211) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2020/21:326, Prop. 2020/21:173, Bet. 2020/21:FiU50
Omfattning
ändr. 3 § i 2020:1211

Lag (2022:1583) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Förarbeten
Rskr. 2022/23:24, Prop. 2021/22:41, Bet. 2022/23:KU8
Omfattning
ändr. 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
2023-01-01