Förordning (2022:511) om elektronisk kommunikation

Departement
Finansdepartementet DIS
Utfärdad
2022-05-19
Ändring införd
SFS 2022:511 i lydelse enligt SFS 2022:1087
Ikraft
2022-06-03
Upphäver
Förordning (2003:397) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

1 kap. Allmänna bestämmelser

Inledning

[K1]1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

[S2]Förordningen kompletterar också

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, och
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012.

[K1]3 §  Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

[K1]4 §  Enligt 1 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska särskilt Sveriges säkerhet liksom elektroniska kommunikationers betydelse för yttrandefrihet och informationsfrihet beaktas vid lagens tillämpning.

Ansvarig myndighet

[K1]5 §  Post- och telestyrelsen är regleringsmyndighet och tillsynsmyndighet enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

[S2]Post- och telestyrelsen ska för Sveriges del fullgöra de uppgifter som

 1. den nationella tillsynsmyndigheten har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012, och
 2. den nationella regleringsmyndigheten har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120.

Erkännande av operatör

[K1]6 §  Post- och telestyrelsen får besluta om erkännande av en operatör enligt bestämmelser som har antagits av Internationella teleunionen och får meddela de föreskrifter som behövs för sådana erkännanden.

Registrering av maritima avräkningsorgan

[K1]7 §  Post- och telestyrelsen får besluta om registrering av maritima avräkningsorgan enligt bestämmelser som har antagits av Internationella teleunionen och får meddela de föreskrifter som behövs för sådan registrering.

Kommunikationsverksamhet vid höjd beredskap

[K1]8 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer under sådana förhållanden som anges i 1 kap. 11 § första stycket lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Post- och telestyrelsen ska då beakta frågor om prioriterade abonnemang och krigsabonnentplaner.

[S2]Innan föreskrifter som avser den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer meddelas ska Post- och telestyrelsen samråda med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

[K1]9 §  En skyldighet att på visst sätt beakta totalförsvarets behov av elektronisk kommunikation under höjd beredskap enligt 1 kap. 12 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska åläggas mot en ersättning som svarar mot kostnaden.

Samverkan mellan Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket

[K1]10 §  Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket ska på begäran lämna sådan information till varandra som är nödvändig för att myndigheterna ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning.

2 kap. Anmälan av verksamhet

[K2]1 §  Post- och telestyrelsen ska på begäran inom en vecka utfärda en bekräftelse om att en anmälan av verksamhet har lämnats in.

[S2]Post- och telestyrelsen ska utan onödigt dröjsmål och på elektronisk väg vidarebefordra alla mottagna anmälningar till Berec.

[K2]2 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från kravet på anmälan enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

[S2]Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om vad en anmälan ska innehålla.

3 kap. Rätt att använda radiosändare

Allmän inbjudan till ansökan

[K3]1 §  Post- och telestyrelsen ska offentliggöra de beslut som fattas enligt 3 kap. 9 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation om begränsning av antalet tillstånd inom ett frekvensutrymme.

[S2]Post- och telestyrelsen ska anmäla till regeringen när det finns anledning att anta att prövning ska ske enligt 3 kap. 10 § i samma lag.

[K3]2 §  I ett ärende enligt 3 kap. 10 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska bestämmelserna om kommunikation i 25 § förvaltningslagen (2017:900) inte tillämpas på uppgifter som rör enbart någon annan sökande.

[S2]Uppgifter som en sökande har lämnat i ett sådant ärende får läggas till grund för Post- och telestyrelsens beslut endast om uppgifterna har lämnats

 1. före ansökningstidens utgång, eller
 2. efter ansökningstidens utgång på uppmaning av Post- och telestyrelsen.

[K3]3 §  Undantag enligt 3 kap. 10 § första stycket 3 lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation gäller för radioanvändning som behövs för verksamhet som bedrivs i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa, om verksamheten bedrivs av

 1. Försvarsmakten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket,
 2. regeringen, Regeringskansliet och de myndigheter som anges i bilaga 1 till förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap, när det gäller fredstida krishantering,
 3. en kommun eller region enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
 4. en kommun, en länsstyrelse, Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen, när det gäller räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
 5. den som äger eller utövar farlig verksamhet på en anläggning och som enligt beslut av länsstyrelsen enligt 2 kap. 3 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljön,
 6. Strålsäkerhetsmyndigheten, när det gäller rådgivning enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,
 7. en kommun eller region, när det gäller akutsjukvård och katastrofmedicinsk beredskap enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
 8. ett alarmeringsföretag i verksamhet där myndigheter bistås med stöd av lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,
 9. en koncessionshavare eller elleverantör enligt ellagen (1997:857), när det gäller verksamhet som är av omedelbar betydelse för att upprätthålla elöverföringen, och
 10. den som enligt radio-_och_tv-lagen (2010:696) eller tillståndsvillkor som meddelats med stöd av den lagen är skyldig att kostnadsfritt sända varningsmeddelanden eller meddelanden som är av vikt för allmänheten, om en myndighet begär det. Förordning (2022:512).

Amatörradiosändare

[K3]4 §  Post- och telestyrelsen får överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna prov och utfärda bevis om att föreskrivna kompetenskrav för användning av amatörradiosändare är uppfyllda och att tilldela anropssignaler för sådan användning.

Åtgärder mot störningar

[K3]5 §  Det är förbjudet att inneha elektriska eller elektroniska anläggningar som, utan att vara radioanläggningar, är avsedda att sända radiovågor i annat syfte än ett sådant som avses i 3 kap. 24 § första stycket lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

[S2]Förbudet gäller inte sådana anläggningar som

 1. behövs i verksamhet som bedrivs av Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Försvarsmakten,
 2. Polismyndigheten behöver i sin bombskyddsverksamhet eller som en nationell resurs i sin verksamhet till skydd mot obemannade luftfartyg,
 3. Post- och telestyrelsen eller Elsäkerhetsverket innehar i samband med utövande av marknadskontroll, eller
 4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förvarar, underhåller och transporterar i sin verksamhet inom ramen för Europeiska unionens civila krishantering.

[S3]Post- och telestyrelsen får efter ansökan av Kriminalvården besluta att förbudet inte ska gälla för en sådan anläggning som behövs i en anstalt eller ett häkte inom Kriminalvården för att hindra otillåten mobiltelefonkommunikation, om anläggningen kan användas utan att skadlig störning uppstår utanför anstalten eller häktet.

Överlåtelse och uthyrning av tillstånd

[K3]6 §  Post- och telestyrelsen ska hålla uppgifter om tillstånd att använda radiosändare allmänt tillgängliga i ett standardiserat elektroniskt format.

[K3]7 §  Post- och telestyrelsen ska offentliggöra överlåtelser av tillstånd att använda radiosändare.

Handläggningstid

[K3]8 §  Post- och telestyrelsen ska i ett ärende om tillstånd att använda radiosändare meddela beslut inom sex veckor från det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Vid ett förfarande med allmän inbjudan till ansökan får handläggningstiden, om det är nödvändigt, förlängas med högst åtta månader.

[S2]Dessa handläggningstider gäller inte om något annat följer av internationella avtal om användning av radiofrekvenser och satellitsamordning som Sverige har anslutit sig till.

Samråd

[K3]9 §  Post- och telestyrelsen ska upprätta ett förslag och ge berörda parter tillfälle att yttra sig över förslaget inom skälig tid, dock minst 30 dagar om det inte finns särskilda skäl mot det, när myndigheten avser att

 1. bevilja tillstånd för sådan annan användning av ett harmoniserat frekvensutrymme som avses i 3 kap. 7 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation,
 2. begränsa antalet tillstånd enligt 3 kap. 9 § i samma lag,
 3. utfärda en allmän inbjudan till ansökan enligt 3 kap. 10 § i samma lag, eller
 4. besluta om tillståndsvillkor som innebär sådana begränsningar som anges i 3 kap. 15 § i samma lag.

[S2]Post- och telestyrelsen ska upprätta ett förslag och ge berörda parter tillfälle att yttra sig över förslaget inom minst tre månader, när myndigheten avser att meddela beslut enligt 3 kap. 21 § första stycket i samma lag.

[K3]10 §  Post- och telestyrelsen ska ge berörda parter och andra som kan ha intresse i saken tillfälle att yttra sig inom skälig tid, dock minst 30 dagar om det inte finns särskilda skäl mot det, när myndigheten avser att besluta att återkalla ett tillstånd att använda radiosändare eller ändra villkor i ett sådant tillstånd.

[K3]11 §  Post- och telestyrelsen ska göra resultatet av ett samrådsförfarande enligt 9 eller 10 § allmänt tillgängligt, utom när det gäller uppgifter för vilka sekretess eller tystnadsplikt gäller enligt lag.

[K3]12 §  Post- och telestyrelsen ska, i samband med ett samråd enligt 9 § första stycket 3, underrätta gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG) om myndigheten avser att tillämpa ett urvalsförfarande i ett harmoniserat frekvensutrymme som är avsett för trådlösa bredbandstjänster. Post- och telestyrelsen får i samband med underrättelsen begära att RSPG ska sammankalla ett eller flera forum för sakkunnigbedömning av förslaget eller att RSPG ska yttra sig över förslaget.

[K3]13 §  Post- och telestyrelsen ska samråda med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i ärenden om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Samrådet ska syfta till att klarlägga

 1. om radioanvändning enligt en tillståndsansökan eller en ansökan om medgivande att överlåta eller hyra ut ett tillstånd kan antas orsaka skada för Sveriges säkerhet, och
 2. behovet av att förena ett sådant tillstånd med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet och, om det finns ett sådant behov, vilka villkor som tillståndet bör förenas med.

[K3]14 §  Post- och telestyrelsen ska på begäran av Försvarsmakten eller Säkerhetspolisen lämna över uppgifter i ärenden om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation och i ärenden om återkallelse av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor enligt 11 kap. i samma lag.

Översyn av undantagsmöjligheter

[K3]15 §  Post- och telestyrelsen ska regelbundet, minst vart tredje år, se över alla beslut om sådan annan användning av ett harmoniserat frekvensutrymme som avses i 3 kap. 7 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Myndigheten ska underrätta Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater i Europeiska unionen om resultatet av en sådan översyn.

[K3]16 §  Post- och telestyrelsen ska regelbundet, minst vart femte år, se över behovet av de begränsningar som har införts enligt 3 kap. 15 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Myndigheten ska offentliggöra resultatet av en sådan översyn.

Tillgängliggörande av frekvensutrymme

[K3]17 §  Post- och telestyrelsen ska göra ett frekvensutrymme som har harmoniserats i syfte att användas för trådlösa bredbandsnät och bredbandstjänster tillgängligt för sådan användning inom 30 månader från harmoniseringsbeslutet eller så snart som möjligt efter det att ett tillstånd att använda radiosändare för sådan annan användning av frekvensutrymmet som avses i 3 kap. 7 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation har löpt ut eller återkallats.

[K3]18 §  Den tidsfrist som avses i 17 § får förlängas för ett visst frekvensutrymme om

 1. en begränsning av vilka elektroniska kommunikationstjänster eller vilka tekniker som får användas i ett frekvensutrymme är motiverad med hänsyn till säkerhet för människors liv eller till främjande av kulturell eller språklig mångfald eller mediemångfald,
 2. det finns olösta gränsöverskridande problem med skadlig störning med tredjeland och rättsligt, politiskt eller tekniskt stöd har begärts av Europeiska unionen för att lösa tvisten,
 3. det behövs för att skydda nationell säkerhet och försvar, eller
 4. det föreligger force majeure.

[S2]En förlängning enligt första stycket ska ses över minst vartannat år.

[K3]19 §  Den tidsfrist som avses i 17 § får förlängas för ett visst frekvensutrymme med högst 30 månader, om

 1. det finns olösta gränsöverskridande problem med skadlig störning med en annan medlemsstat i Europeiska unionen och den påverkade medlemsstaten har begärt hjälp av RSPG för att lösa tvisten eller framställt en begäran till Europeiska kommissionen om att den ska anta ett beslut i syfte att lösa problemet, eller
 2. det finns behov av och svårigheter med att flytta befintliga användare av frekvensutrymmet.

[K3]20 §  Om tillgängliggörandet av det harmoniserade frekvensutrymmet försenas enligt 18 eller 19 §, ska Post- och telestyrelsen underrätta Europeiska kommissionen och berörda medlemsstater i Europeiska unionen om detta.

Övriga frågor

[K3]21 §  Utländska militära styrkor som lämnar stöd enligt 2 eller 3 § lagen (2020:782) om operativt militärt stöd är undantagna från tillståndsplikten enligt 3 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation när de använder radiosändare på det sätt som Försvarsmakten bestämmer inom radiofrekvenser som har tilldelats Försvarsmakten.

[K3]22 §  Post- och telestyrelsen ska på begäran av Sjöfartsverket lämna ut de person- och fartygsuppgifter ur tillstånd att använda radiosändare som behövs för att Sjöfartsverket ska kunna fullgöra flyg- och sjöräddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

[K3]23 §  Post- och telestyrelsen ska underrätta Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater i Europeiska unionen när den beviljar tillstånd för sådan annan användning av ett harmoniserat frekvensutrymme som avses i 3 kap. 7 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

[K3]24 §  Om en marknadsaktör har begärt att tillstånd i ett visst frekvensutrymme ska beviljas efter ett gemensamt förfarande med en annan medlemsstat i Europeiska unionen och en sådan begäran inte tillgodoses, ska Post- och telestyrelsen underrätta marknadsaktören om skälen för detta.

[K3]25 §  Post- och telestyrelsen får begära att RSPG ska bistå i lösningen av tvister om gränsöverskridande samordning av radiofrekvenser eller gränsöverskridande skadlig störning för att säkerställa användningen av harmoniserat radiospektrum inom svenskt territorium.

Bemyndiganden

[K3]26 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndsplikten enligt 3 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Föreskrifterna får innehålla sådana villkor som anges i 3 kap. 4 § i samma lag.

[S2]När Post- och telestyrelsen meddelar föreskrifter enligt första stycket ska myndigheten särskilt beakta

 1. frekvensbandets särskilda egenskaper,
 2. behovet av att hindra skadlig störning,
 3. förutsättningarna för delad användning,
 4. säkerställandet av kommunikationens eller tjänsternas tekniska kvalitet,
 5. nationellt fastställda mål av allmänt intresse, och
 6. behovet av att säkerställa en effektiv användning av radiofrekvenser.

[K3]27 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. användningen av sådana elektriska eller elektroniska anläggningar som avses i 3 kap. 24 § första stycket lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, och
 2. undantag från kravet på medgivande vid sådan uthyrning enligt 3 kap. 28 § första stycket i samma lag som avser en kortare period eller som annars är av begränsad omfattning.

[K3]28 §  Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare och om ansökan om sådana tillstånd.

4 kap. Rätt att använda nummer

Nummerplaner

[K4]1 §  Post- och telestyrelsen ska fastställa nationella nummerplaner för elektronisk kommunikation.

[K4]2 §  Post- och telestyrelsen ska hålla nationella nummerplaner allmänt tillgängliga, utom i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

[K4]3 §  Post- och telestyrelsen ska se till att en serie av nummer vars sifferstruktur saknar geografisk betydelse får användas för att tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst som inte är en interpersonell kommunikationstjänst inom hela Europeiska unionen.

[S2]Ett tillstånd att använda ett sådant nummer ska förenas med villkor enligt 4 kap. 5 § 6 lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

[S3]Post- och telestyrelsen ska lämna relevant information om sådana nummer som avses i första stycket till Berec.

Handläggningstid

[K4]4 §  Post- och telestyrelsen ska i ett ärende om tillstånd att använda nummer meddela beslut inom tre veckor från det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten.

[S2]Vid ett förfarande med en allmän inbjudan till ansökan får handläggningstiden, om det är nödvändigt, förlängas med högst tre veckor.

Nummer av betydande ekonomiskt värde

[K4]5 §  I ett ärende enligt 4 kap. 6 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska bestämmelserna om kommunikation i 25 § förvaltningslagen (2017:900) inte tillämpas på uppgifter som rör enbart någon annan sökande.

[S2]Uppgifter som en sökande har lämnat i ett sådant ärende får läggas till grund för Post- och telestyrelsens beslut endast om uppgifterna har lämnats

 1. före ansökningstidens utgång, eller
 2. efter ansökningstidens utgång på uppmaning av Post- och telestyrelsen.

Samråd

[K4]6 §  Post- och telestyrelsen ska upprätta ett förslag och ge berörda parter tillfälle att yttra sig över förslaget inom skälig tid, dock minst 30 dagar om det inte finns särskilda skäl mot det, när myndigheten avser att

 1. utfärda en allmän inbjudan till ansökan enligt 4 kap. 6 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, eller
 2. besluta om ändring av ett tillstånd eller ett villkor för att använda nummer.

[S2]Post- och telestyrelsen ska göra resultatet av samrådsförfarandet allmänt tillgängligt, utom när det gäller uppgifter för vilka sekretess eller tystnadsplikt gäller enligt lag.

Bemyndiganden

[K4]7 §  Post- och telestyrelsen får meddela

 1. föreskrifter om nationella nummerplaner för elektronisk kommunikation och deras användning,
 2. föreskrifter om tilldelning av nummer, och
 3. ytterligare föreskrifter om skyldighetens omfattning enligt 4 kap. 10 § första stycket lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation och föreskrifter om undantag från den skyldigheten.

[K4]8 §  Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om tillstånd att använda nummer och om ansökan om sådana tillstånd.

5 kap. Samtrafik och andra former av tillträde

Yttrande från Konkurrensverket

[K5]1 §  Post- och telestyrelsen ska inhämta ett skriftligt yttrande från Konkurrensverket i frågor som avses i 5 kap.5 och 8 §§ lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Det gäller även i frågor om att upphäva eller ändra ett beslut enligt 5 kap. 34 § i samma lag.

Handläggning och rapportering

[K5]2 §  När Post- och telestyrelsen fattar ett sådant beslut som avses i 5 kap. 40 § första stycket lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska myndigheten beakta yttranden från andra behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och från Europeiska kommissionen. Myndigheten ska även beakta yttranden, gemensamma ståndpunkter, riktlinjer, rekommendationer, bästa praxis och metoder som Berec har antagit.

[S2]Post- och telestyrelsen ska underrätta Europeiska kommissionen och Berec om beslutet.

[K5]3 §  Post- och telestyrelsen ska offentliggöra och till Europeiska kommissionen anmäla de skyldigheter som har ålagts enligt 5 kap.3, 4, 8, 28, 29, 32 och 33 §§ lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, med uppgift om de företag som har ålagts skyldigheter och de marknader som har fastställts enligt 5 kap. 5 § i samma lag.

[S2]Post- och telestyrelsen ska utan dröjsmål anmäla varje förändring av dessa skyldigheter till kommissionen.

[K5]4 §  Post- och telestyrelsen ska årligen offentliggöra hur en operatör som enligt 5 kap. 19 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation har ålagts att tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod har följt skyldigheten.

[S2]Post- och telestyrelsen ska årligen rapportera till Europeiska kommissionen och Berec om tillämpningen av de unionsomfattande termineringstaxorna för röstsamtal.

Funktionell separation

[K5]5 §  Ett förslag till beslut som avses i 5 kap. 24 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska ha det innehåll som anges i artikel 77.2 och 77.3 i direktiv (EU) 2018/1972, i den ursprungliga lydelsen.

Samråd inför beslut

[K5]6 §  I ett samråd enligt 5 kap. 37 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska Post- och telestyrelsen ge berörda parter

 1. tillfälle att yttra sig särskilt över hur åtagandet stämmer överens med tillämpliga villkor i artikel 68, 76 eller 78 i direktiv (EU) 2018/1972, i den ursprungliga lydelsen, och
 2. möjlighet att föreslå ändringar av åtagandet.

[K5]7 §  Post- och telestyrelsen ska offentliggöra ett sådant förslag till beslut som avses i 5 kap. 38 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. När ett förslag till beslut överlämnas enligt den paragrafen ska, i förekommande fall, ett beslut om bindande åtagande enligt 5 kap. 22 § i samma lag bifogas.

[S2]Post- och telestyrelsen får när som helst dra tillbaka ett sådant förslag till beslut som avses i 5 kap.38 och 41 §§ i samma lag.

[K5]8 §  Post- och telestyrelsen ska göra resultatet av ett samrådsförfarande enligt 5 kap.36-42 §§ lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation allmänt tillgängligt, utom när det gäller uppgifter för vilka sekretess eller tystnadsplikt gäller enligt lag.

Tillträde för installation av trådlösa accesspunkter med kort räckvidd

[K5]9 §  Undantag från skyldigheten att ge tillträde enligt 5 kap. 44 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation gäller för

 • Akademiska Hus AB,
 • Fortifikationsverket,
 • Försvarets materielverk,
 • Försvarets radioanstalt,
 • Försvarsmakten,
 • Försvarsunderrättelsedomstolen,
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
 • Naturvårdsverket,
 • Polismyndigheten,
 • Specialfastigheter Sverige AB,
 • Statens Fastighetsverk,
 • Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,
 • Säkerhetsfastigheter AB,
 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
 • Säkerhetspolisen,
 • Totalförsvarets forskningsinstitut, och
 • Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

[K5]10 §  Post- och telestyrelsen ska ta emot anmälningar enligt artikel 3.3 och fullgöra den rapporteringsskyldighet som följer av artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1070 av den 20 juli 2020 om fastställande av egenskaper för trådlösa accesspunkter med kort räckvidd enligt artikel 57.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation.

6 kap. Samhällsomfattande tjänster

[K6]1 §  Post- och telestyrelsen ska underrätta Europeiska kommissionen om vilka företag som har ålagts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt 6 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

[K6]2 §  En adekvat internetanslutningstjänst enligt 6 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska ha en sådan kapacitet att en slutanvändare kan ta emot data med en hastighet om lägst 10 Mbit/s. Om detta inom rimlig tid kan tillgodoses genom någon annan tjänst, får hastigheten vara lägre.

7 kap. Tjänster till slutanvändare

Samråd

[K7]1 §  Post- och telestyrelsen ska i ett ärende om slutanvändarrättigheter som gäller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ge berörda intresseorganisationer tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan olägenhet.

[S2]Post- och telestyrelsen ska göra resultatet av samrådsförfarandet allmänt tillgängligt, utom när det gäller uppgifter för vilka sekretess eller tystnadsplikt gäller enligt lag.

Bemyndiganden

[K7]2 §  Post- och telestyrelsen får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om informationskravet enligt 7 kap. 1 § första stycket lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation,
 2. föreskrifter om sådan information som ska offentliggöras enligt 7 kap. 5 § i samma lag,
 3. föreskrifter om skyldighet för tillhandahållaren att till slutanvändaren lämna information inför en avtalsförlängning och årlig information om prisvillkor,
 4. föreskrifter om beräkning av kompensationen enligt 7 kap. 16 § i samma lag,
 5. ytterligare föreskrifter om skyldigheterna enligt 7 kap.18-20 §§ och 29-32 §§ i samma lag,
 6. föreskrifter om undantag från skyldigheterna enligt 7 kap.18-20, 29, 31 och 32 §§ i samma lag,
 7. föreskrifter om att den som tillhandahåller en internetanslutningstjänst tillsammans med en e-postadress ska ge slutanvändare möjlighet att avgiftsfritt under en skälig tid efter det att avtalet har sagts upp få tillgång till e- postmeddelanden,
 8. föreskrifter om att den som tillhandahåller en internetanslutningstjänst eller en allmänt tillgänglig nummerbaserad interpersonell kommunikationstjänst ska
  1. erbjuda konsumenter möjlighet att på förhand betala för användning av tjänsten och på något annat sätt än de som anges i 7 kap.29-32 §§ i samma lag kontrollera sina kostnader för användningen av tjänsten, och
  2. göra det möjligt för slutanvändare att stänga av tredjepartsfakturering,
 9. föreskrifter om skyldigheterna om nödkommunikation enligt 7 kap. 35 § första stycket i samma lag och om undantag från skyldigheterna,
 10. föreskrifter om undantag från skyldigheten att medverka till att förmedla meddelanden som är av vikt för allmänheten enligt 7 kap. 36 § i samma lag,
 11. föreskrifter om de krav som ska uppfyllas vid tillhandahållandet av tjänsten enligt 7 kap. 37 § första stycket i samma lag, och
 12. föreskrifter om skyldigheten att lämna ut abonnentuppgifter enligt 7 kap. 38 § i samma lag.

[K7]3 §  Innan Post- och telestyrelsen meddelar föreskrifter ska myndigheten ge

 1. Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten tillfälle att yttra sig i fråga om föreskrifter enligt 2 §5 och 6 som avser skyldigheter enligt 7 kap.19 eller 20 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, och
 2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillfälle att yttra sig i fråga om föreskrifter enligt 2 § 10.

[K7]4 §  Post- och telestyrelsen får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheterna enligt 7 kap.18-20 §§ lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, om det finns särskilda skäl.

[K7]5 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av 7 kap.6, 12, 22 och 23 §§ lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

[S2]Innan myndigheten meddelar föreskrifter om verkställigheten av 7 kap. 23 § i samma lag ska Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten ges tillfälle att yttra sig.

8 kap. Säkerhet i nät och tjänster

[K8]1 §  Post- och telestyrelsen ska informera allmänheten om säkerhetsincidenter, om myndigheten bedömer att det ligger i allmänhetens intresse att lämna sådan information. Post- och telestyrelsen ska vid behov även informera behöriga myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå om säkerhetsincidenter.

[S2]Post- och telestyrelsen ska varje år lämna en sammanfattande rapport till Europeiska kommissionen och Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå om vilka rapporter om säkerhetsincidenter som myndigheten har fått och vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit med anledning av rapporterna.

[S3]Information och rapportering enligt första och andra styckena får inte innehålla sådana uppgifter som ska anmälas enligt 2 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).

[K8]2 §  Post- och telestyrelsen är behörig nationell myndighet enligt kommissionens förordning (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder tillämpliga på anmälan av personuppgiftsbrott enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller personlig integritet och elektronisk kommunikation.

[K8]3 §  Post- och telestyrelsen ska i den utsträckning som behövs samråda och samarbeta med Finansinspektionen, Försvarsmakten, Inspektionen för vård och omsorg, Integritetsskyddsmyndigheten, Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Statens energimyndighet, Säkerhetspolisen och Transportstyrelsen i frågor som rör säkerheten i nät och tjänster.

[K8]4 §  Post- och telestyrelsen får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om säkerhetsåtgärder enligt 8 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation,
 2. ytterligare föreskrifter om rapportering av säkerhetsincidenter enligt 8 kap. 3 § i samma lag,
 3. ytterligare föreskrifter om information till användare enligt 8 kap. 4 § i samma lag,
 4. ytterligare föreskrifter om skyddsåtgärder enligt 8 kap. 5 § i samma lag, och
 5. föreskrifter om skyddsåtgärder enligt 8 kap. 6 § i samma lag.

[K8]5 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från

 1. skyldigheten att vidta säkerhetsåtgärder enligt 8 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, och
 2. rapporteringsskyldigheten enligt 8 kap. 3 § i samma lag.

[K8]6 §  Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om förteckningar över integritetsincidenter enligt 8 kap. 9 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

9 kap. Behandling av trafikuppgifter samt integritetsskydd

Behandling av trafikuppgifter

[K9]1 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas enligt 9 kap.2 § första och andra styckena lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

[K9]2 §  Post- och telestyrelsen får i fråga om behandling av uppgifter för elektronisk kommunikation meddela föreskrifter om de krav som ska ställas på en talkommunikationstjänst som medger

 1. identifiering av det anropande eller uppkopplade telefonnumret, eller
 2. vidarekoppling.

Behandling av uppgifter för att förmedla meddelanden som är av vikt för allmänheten

[K9]3 §  Post- och telestyrelsen får, efter att ha gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur länge uppgifter får behandlas innan de enligt 9 kap. 11 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska utplånas.

Lagring och annan behandling av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

[K9]4 §  Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 9 kap. 19 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att de lagrade uppgifterna är av samma kvalitet och föremål för samma säkerhet och skydd som vid den behandling som skett före lagringen.

[S2]Den lagringsskyldige ska vidta de åtgärder som krävs för att skydda uppgifterna mot oavsiktlig eller otillåten förstöring och oavsiktlig förlust eller ändring. Sådana åtgärder ska även vidtas för att förhindra otillåten lagring av, behandling av eller tillgång till uppgifterna och otillåtet avslöjande av uppgifterna. Uppgifterna får göras tillgängliga endast för personal med särskild behörighet.

[S3]Uppgifterna får inte lagras utanför Europeiska unionen.

[K9]5 §  Post- och telestyrelsen får, efter att ha gett Integritetsskyddsmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas enligt 4 § första och andra styckena.

[K9]6 §  För att uppfylla lagringsskyldigheten i 9 kap. 19 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska den lagringsskyldige lagra de uppgifter som anges i 7 och 8 §§.

[K9]7 §  När det gäller telefonitjänst och meddelandehantering via mobil nätanslutningspunkt ska följande lagras:

 1. uppringande och uppringt nummer, avsändares och mottagares nummer eller annan meddelandeadress,
 2. i fråga om telefonitjänst, uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet,
 3. uppgifter om abonnent och registrerad användare som uppgifterna i 1 och 2 kan hänföras till,
 4. datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades eller ett meddelande skickades och togs emot,
 5. lokaliseringsuppgifter då kommunikationen påbörjades och avslutades eller ett meddelande skickades och togs emot, och
 6. datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst.

[K9]8 §  När det gäller internetåtkomst ska följande lagras:

 1. användares ip-adress och andra uppgifter som är nödvändiga för att identifiera abonnent och registrerad användare,
 2. uppgifter om abonnent och registrerad användare,
 3. datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst, och
 4. uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten.

[S2]Om den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abonnenten inte omfattas av 9 kap. 19 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, ska första stycket 4 gälla för den som avskiljer kommunikationen till den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abonnenten.

[K9]9 §  Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lagras enligt 7 och 8 §§.

[K9]10 §  Post- och telestyrelsen ska inför beslut om undantag från lagringsskyldigheten enligt 9 kap. 20 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ge Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten tillfälle att yttra sig.

Identitetskontroll vid registrering av förbetalda tjänster

[K9]11 §  Post- och telestyrelsen får, efter att ha gett Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om identitetskontroll enligt 9 kap. 25 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Förordning (2022:1087).

Anpassning och ersättning för kostnader

[K9]12 §  Den som lämnar ut uppgifter i fall som avses i 9 kap. 29 b § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska, tillsammans med de mottagande myndigheterna, verka för att uppgifterna lämnas ut i gemensamma format och på ett enhetligt sätt. Förordning (2022:1087).

[K9]13 §  Post- och telestyrelsen får, efter samråd med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten, meddela

 1. föreskrifter om verkställigheten av 9 kap. 29 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation,
 2. ytterligare föreskrifter om ersättning och schablonberäkning enligt 9 kap. 29 a § i samma lag, och
 3. ytterligare föreskrifter om hur uppgifter ska lämnas ut enligt 9 kap. 29 b § i samma lag. Förordning (2022:1087).

[K9]14 §  Post- och telestyrelsen får, efter samråd med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten, i enskilda fall besluta om undantag från kravet i 9 kap. 29 § första stycket lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Förordning (2022:1087).

Överföring av signaler till samverkanspunkter

[K9]15 §  Post- och telestyrelsen får efter samråd med Försvarets radioanstalt meddela föreskrifter om samverkanspunkter enligt 9 kap. 30 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Operatörer som utser samverkanspunkter ska anmäla dessa till Försvarets radioanstalt. Förordning (2022:1087).

10 kap. Tillsyn och tvistlösning

[K10]1 §  Post- och telestyrelsen ska så snart som möjligt besluta i de frågor som en tvist enligt 11 kap. 14 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation gäller. Beslutet ska meddelas inom fyra månader, eller om tvisten gäller tillämpningen av 5 kap. 31 § i samma lag, inom två månader från det att begäran om tvistlösning kom in till myndigheten, om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till tvistens omfattning eller andra särskilda omständigheter.

[K10]2 §  Post- och telestyrelsen ska inför lösning av en tvist om tillträde enligt 5 kap. 44 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation höra

 1. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om ärendet rör totalförsvaret, och
 2. Säkerhetspolisen, om ärendet annars rör frågor om Sveriges säkerhet.

[K10]3 §  Post- och telestyrelsen ska på begäran av Försvarsmakten eller Säkerhetspolisen pröva om det finns skäl att återkalla tillstånd eller ändra tillståndsvillkor enligt 11 kap. 7 § tredje stycket 3 lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

11 kap. Övriga bestämmelser

[K11]1 §  Avgift enligt 14 kap. 3 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska betalas årligen och får uppgå till högst 4 promille av årsomsättningen i den verksamhet som omfattas av anmälan. Om årsomsättningen understiger 30 000 000 kronor ska ingen avgift betalas.

[S2]Det samlade avgiftsuttaget enligt första stycket ska ge Post- och telestyrelsen full kostnadstäckning för åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation.

[S3]Post- och telestyrelsen får meddela de närmare föreskrifter som behövs om avgiften.

[K11]2 §  Post- och telestyrelsen ska på motiverad begäran lämna information som myndigheten har fått enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation eller denna förordning till Europeiska kommissionen, andra behöriga myndigheter inom Europeiska unionen eller Berec, om det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

[S2]Om någon del av informationen tidigare har lämnats av en enskild på begäran av Post- och telestyrelsen, ska den enskilde underrättas om överlämnandet.

[K11]3 §  Post- och telestyrelsen ska föra en förteckning över antalet överklaganden av och interimistiska åtgärder i fråga om myndighetens beslut. I förteckningen ska också grunderna för överklagandena anges i korthet och handläggningstiden i domstolarna antecknas.

[S2]En sammanställning av innehållet i förteckningen samt de beslut som avses i den ska på motiverad begäran lämnas till Europeiska kommissionen och Berec.

[K11]4 §  Post- och telestyrelsen ska årligen offentliggöra en rapport över de beslut som myndigheten har fattat enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, denna förordning och andra föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

[K11]5 §  Post- och telestyrelsen ska årligen göra en geografisk kartläggning av bredbandsutbyggnaden i landet och offentliggöra information om tillgången till bredbandstjänster för slutanvändare.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2022:511) om elektronisk kommunikation

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2022.
 2. Genom förordningen upphävs
  1. förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation, och
  2. förordningen (2003:397) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
 3. Bestämmelsen i 3 kap. 16 § tillämpas på tillstånd som beviljats efter ikraftträdandet.
Ikraftträder
2022-06-03

Förordning (2022:512) om ändring i förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation

Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §
Ikraftträder
2022-10-01

Förordning (2022:1087) om ändring i förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation

Omfattning
upph. rubr. närmast före 9 kap. 12 §; nuvarande 9 kap. 12, 13 §§ betecknas 9 kap. 13, 15 §§; ändr. 9 kap. 11 §, den nya 9 kap. 13 §, rubr. närmast före 9 kap. 13 § sätts närmast före 9 kap. 15 §; nya 9 kap. 12, 14 §§, rubr. närmast före 9 kap. 11, 12 §§
Ikraftträder
2022-08-01