lagen.nu

Rättskapacitet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Förmåga att äga egendom och rättigheter samt ha skulder och förpliktelser.

Alla rättssubjekt (dvs alla fysiska och juridiska personer, och i vissa fall potentiella rättsubjekt, som ofödda barn) har rättskapacitet (eller rättsförmåga), dvs förmåga att äga egendom och rättigheter (rättskapacitetens positiva sida) samt ha skulder och förpliktelser (rättskapacitetens negativa sida).

Se även Rättslig handlingsförmåga.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Rättskapacitet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (15)

NJA 1982 s. 820: Aktiebolag, som är kärande i tvistemål, har under målets handläggning i TR:n blivit upplöst efter konkurs. Sådana omständigheter har inte ansetts föreligga att bolaget efter upplösningen bevarat sin...
NJA 1993 s. 723: Sedan talan väckts mot ett aktiebolag angående skadestånd men talan avvisats på grund av en mellan parterna i avtal intagen skiljeklausul, har bolaget försatts i konkurs som avslutats utan överskott....
NJA 1998 s. 343: En person undertecknade ett överlåtelseavtal för ett aktiebolag under bildande. Han har gjort gällande att han därvid handlat som företrädare för ett annat bolag såsom stiftare. Då detta förhållande...
NJA 1998 s. 608: Ett aktiebolag som upplösts genom konkurs har ansetts ha rätt att ansöka om resning beträffande beslutet att försätta bolaget i konkurs.
NJA 1999 s. 237: Ett konkursbolag som upplösts enligt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts kunna fullfölja en dessförinnan påbörjad civilprocess.
NJA 2000 s. 144: Ett aktiebolag har upplösts genom att dess konkurs avslutats utan överskott. Fråga om bolagets rätt att vara part i rättegång sedan bolaget trätt i likvidation.
NJA 2000 s. 365: En företagareförening inom ett köpcentrum vilken inte registrerats som ekonomisk förening har ansetts ha rättskapacitet som ideell förening.
NJA 2001 s. 144: Ett konkursbolag som upplösts enligt 13 kap. 19 § 1 st. aktiebolagslagen (1975:1385) har, för att skydda en på lagakraftägande dom grundad fordran, gjort invändning mot ett utdelningsförslag i ett...
NJA 2005 s. 167: Fråga huruvida grunden för att ett aktiebolag skall gå i likvidation har upphört under ärendets handläggning hos registreringsmyndigheten (13 kap.10 § andra stycket aktiebolagslagen, 1975:1385).
NJA 2009 s. 646: En stiftelse under bildande har ansetts inte kunna föra talan om utfående av stiftelsekapitalet. Sådan talan skulle däremot ha kunnat föras i eget namn för stiftelsens räkning av styrelsen eller...
NJA 2009 s. 723: Tingsrätten har avvisat ett käromål på grund av att svarandebolaget saknat behörig ställföreträdare. En fysisk person som i uppgiven egenskap av företrädare för svarandebolaget delgivits stämning i...
NJA 2011 s. 774: Ett beslut att fortsätta en avslutad likvidation av ett aktiebolag fattas av likvidatorn. Om en tidigare företrädare för bolaget väcker talan för det likviderade bolagets räkning utan att likvidatorn...
RH 1993:70: Ändamålsbestämningen för en tillämnad stiftelse har ansetts så vag att en stiftelse inte ansetts föreligga.
RH 1999:19: En styrelse i en samfällighesförening utgör föreningens verkställande organ men är i sig inte en juridisk person och kan inte vara part i rättegång.
RH 2000:50: Det förhållandet att registrerad behörig företrädare saknas i ett bolag utgör inte hinder för att pröva konkursansökan.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation