Prop. 1975:33

Regeringens proposition om anslag för budgetåret 1975/76 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Regeringens proposition nr 33 år 1975

Nr 33

Regeringens proposition om anslag för budgetåret 1975/76 till bygg- nadsarbeten m. m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde;

beslutad den 27 februari 1975.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringssprotokoll.

På regeringens vägnar

OLOF PALME BERTIL ZACHRISSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett investeringsanslag av 140 milj. kr. för byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Medelsförbrukningen för verksamheten under innevarande och nästa budgetår beräknas till sammanlagt ca 380 milj. kr.

Medel tas upp för bl. a. fortsatt utbyggnad på Artillerifältet i Uppsala och för högskolan i Luleå. Vidare beräknas medel för nybyggnad för filial till universitetsbiblioteket i Lund, nybyggnad för fastighetstjänsten i Umeå, nybyggnad för etnografiska museet samt om- och tillbyggnad för statens scenateljéer i Hägernäs.

För inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m. före- slås en medelsanvisning av 81 milj. kr.

1. Riksdagen 1975. ] saml. Nr 33

Prop. 1975: 33

2. Utdrag UTBILDNI NGSDEPARTEMENT ET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1975—02—27

Närvarande: Statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, Andersson, Johansson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Bengts- son, Norling, Löfberg. Lidbom, Carlsson, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Zachrisson, Leijon, Hjelm-Wallén.

Föredragande: Statsrådet Zachrisson.

Proposition om anslag för budgetåret 1975/"76 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområdc.

Föredraganden anför.

Inledning

I prop. 1975:1 (bil. 10 s. 473 och 371) har regeringen föreslagit riks- dagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Byggnadsarbe- ten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde för budgetåret 1975/76 beräkna ett investeringsanslag av 170 milj. kr. samt till Inred- ning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m. för budgetåret 1975/76 beräkna ett reservationsanslag av 81 milj. kr. Jag anhåller att nu få ta upp dessa frågor. Mina förslag i det följande läggs fram efter samråd med statsrådet Hjelm-Wallén i frågor vilka enligt gällande ärendefördelning ankommer på henne.

Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 1973/74 Utgift1 191 476 076 Behållning1 31 366 417 1974/75 Anslag 210 000 000 1975/76 Förslag 140 000 000

1 Anslagen Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål, Byggnadsarbeten vid specialskolan m.m. och Byggnadsarbeten vid universiteten m. m.

Detta investeringsanslag avser byggnadsarbeten inom de delar av sek- torerna utbildning, forskning och kultur -— med undantag för verksam- heten vid Sveriges Radio som finansieras inom åttonde huvudtiteln och där byggnadsstyrelsen har ansvar för lokalförsörjningen.

Prop. 1975: 33 3

Anslagsförslag m. 111.

Från byggnadsstyrelsen föreligger framställning om investeringsanslag för budgetåret 1975/76. Vidare har styrelsen successivt redovisat projek- tcringshandlingar m. rn. för aktuella byggnadsobjekt.

Jag vill först erinra om de principer som gäller för handläggningen av ärenden röra-nde byggnadsverksamheten under detta anslag.

För varje universitetsort finns en lokal- Och utrustningsprogramkom- mitté (LUP-kommitté) med uppgift att utarbeta lokal- och utrustnings— program för flertalet högskolor på orten. Kommittéerna för Uppsala, Lund och Göteborg utarbetar motsvarande program även för de tre be- rörda filialorterna, dvs. Örebro, Växjö resp. Karlstad. Genom beslut den 29 juni 1970 tillkallades en LUP-kommitté för Linköping. Organisa- tionskommittéerna för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland samt för högre musikutbildning har motsvarande uppgifter för resp. utbildning och forskning i Luleå samt högre musikutbildning utan- för Stockholm. För lokal- och utrustningsplanering för statliga museer samt för Operan och Dramatiska teatern (jfr prop. 1974: 34 s. 18 ) sva- rar statens kulturråds delegation för lokal- och utrustningsfrågor (LUP- delegationen) medan program för bl. a. lärarhögskolorna och special- skolan utarbetas av skolöverstyrelsen. Den år 1969 tillkallade universi- tetsrestaurangkommittén skall bl.a. upprätta lokalprogram för sådana restauranglokaler, i anslutning till universitet och högskolor m. m., som skall uppföras av staten. För huvuddelen av de myndigheter och insti— tutioner som inte innefattas av verksamheten hos de nämnda kommit- téerna utarbetar byggnadsstyrelsen lokalprogram.

När ett lokalprogram färdigställts överlämnas det till byggnadsstyrel- sen som på grundval av lokalprogrammet i samråd med den myndighet som utarbetat detta upprättar ett byggnadsprogram. Detta innehåller bl. a. förslag till byggnadsobjektets placering och allmänna utformning

samt en uppskattning av kostnaderna och en beräknad tidplan för objektet.

Regeringen lämnar efter prövning av byggnadsprogrammet i regel ett uppdrag att utarbeta förslags- eller huvudbandlingar för objektet. När handlingar har färdigställts på vilka en tillförlitlig kostnadsberäk— ning kan grundas begärs normalt medel av riksdagen för byggnadsobjek— tet. En närmare redogörelse för denna handläggningsordning lämnas i en tryckt promemoria, benämnd Handläggning av statliga byggnads- ärenden (Finansdepartementet 1968). Kungl. Maj:t har den 11 april 1969 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att t.v. bedriva försöksverksamhet med totalentreprenad. Inom ramen för denna försöksverksamhet kan det bli aktuellt att begära medel av riksdagen för vissa byggnadsobjekt på grundval av en kostnadsuppskattning av underlaget för totalentreprena— den.

Prop. 1975: 33 4

I min följande redogörelse för de byggnadsobjekt som är aktuella för nästa budgetår tar jag sålunda i regel inte upp sådana objekt för vilka projekteringen ännu inte nått det stadium då — enligt nämnda hand- läggningsordning —— redovisning för riksdagen bör ske. Jag kommer inte heller att särskilt behandla sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och för vilka kostnadsramarna föreslås antingen bli uppförda med oförändrade eller sänkta belopp eller bli höjda endast med hänsyn till den allmänna byggnadskostnadsutvecklingen. För tiden den 1 april 1973—den 1 april 1974 beräknar styrelsen denna kostnadsstegring till 17,3 %. Detta index har styrelsen tillämpat fr. o. m. tidpunkten för bygg— start. För tiden före byggstart har styrelsen använt ett med hänsyn till den s.k. produktivitetsutvecklingen reducerat index om 14,6 %. Kost— naderna redovisas i det följande i prisläget den 1 april 1974 om inte an- nan prisnivå anges.

Utbildning och forskning Stockholm

Försörjningsåtgärder inom Frescaliområdet. För översiktlig planlägg- ning och för anslutningsavgifter får 1,5 milj. kr. resp. 1,3 milj. kr. tas i anspråk.

För övriga åtgärder finns en kostnadsram av 24 665 000 kr. i prisläget den 1 april 1973, vilket motsvaras av 24,9 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974. Kungl. Maj:t godkände den 29 mars 1974 avtal om upplåtelse av mark för tunnelbanestation (Universitetet, norra uppgången) m. rn. i Stockholm. Enligt avtalet skulle landstinget för statens räkning utföra väganläggning som avser del av lokalväg samt väg vid Vegaplatsen vid norra tunnelbaneuppgången. Byggnadsstyrelsen skulle för arbetet betala landstinget 500 000 kr. Dessa kostnader skulle enligt nämnda beslut för- skottsvis belasta den i investeringsplanen uppförda kostnadsramen Di- verse objekt (budgetåret 1973/74). Kostnaderna bör enligt styrelsen slut- ligt belasta kostnadsramen för övriga åtgärder. Vidare planerar styrelsen att utföra vissa försörjningsåtgärder avseende trädgårdsanläggning kring södra tunnelbaneuppgången, komplettering av lokalväg från Bergiusvä- gen till Vegaplatsen och vissa markarbeten m.m. vid lokalvägen nära norra tunnelbaneuppgången. Kostnaderna för dessa åtgärder uppskattar styrelsen till 435 000 kr. För övriga åtgärder föreslår styrelsen sålunda en kostnadsram av (24 900 OOO+ 500 000+435 000 =) 25 835 000 kr.

Förvärv av lokaler för högre musikutbildning m. m. Statens förhand- lingsnämnd har den 26 november 1974 redovisat ett avtal med Stock- holms kommun om förvärv av f. d. Statens normalskolas lokaler i Stock- holm. Den avtalade köpeskillingen är 7 milj. kr. Skolan som redan i dag delvis används för högre musikutbildning och för fysiologiska institutio- nen vid gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm ligger i omedelbar

Prop. 1975: 33 5

anslutning till musikhögskolan i Stockholm och kommer efter ombygg- nad att i första hand användas för högre musikutbildning.

Normalskolans lokaler kommer att tillträdas den 1 juli 1976. En del av köpeskillingen skall dock enligt avtalet erläggas redan den 1 juli 1975 varför byggnadsstyrelsen i en den 14 januari 1975 dagtecknad pro- memoria föreslagit att en ram av 7 milj. kr. för detta ändamål förs upp i investeringsplanen.

Uppsala

Försörjningsåtgärder. För översiktlig planläggning och för anslut— ningsavgifter får 850 000 kr. resp. 6 250 000 kr. tas i anspråk.

För övriga åtgärder är en kostnadsram av 7,8 milj. kr. uppförd i in- vesteringsplanen för utbildning och forskning. Byggnadsstyrelsen har slutredovisat delobjekt till en sammanlagd kostnad av 2 765 000 kr. Av nämnda kostnadsram återstår således (7 800 OOO—2 765 000 =) 5 035 000 kr. Med hänsyn till den allmänna byggnadskostnadsstegringen föreslår styrelsen att ett belopp av 5,5 milj. kr. för övriga åtgärder förs upp i investeringsplanen för nästa budgetår.

Nybyggnader på Artillerifältet. Redogörelse för objektet har tidigare lämnats i prop. 1972: 28 (s. 6) och prop. 1973: 61 (s. 6). I gällande in- vesteringsplan finns uppförd en kostnadsram av 136 milj. kr. Byggnads- styrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1975/76 redo- visat behov av en fjärde etapp på Artillerifältet. Denna skulle bl. a. till- godose lokalbehoven för delar av mikrobiologiska och kemiska institu- tionerna samt preliminärt även för institutionerna för hygien och nä- ringslära. Byggnadsstyrelsen har den 24 september 1974 hemställt om bl. a. uppdrag att utföra en första deletapp av etapp IV. Enligt bygg- nadsstyrelsen kan deletappen, vilken omfattar 1400 rn2 rumsyta, lösa lokalbehovet för bl.a. verkstad, viss vårdyrkesutbildning samt för delar av institutionen för mikrobiologi. Byggnadsstyrelsen har med utgångs- punkt i motsvarande hustyper inom etapperna I—III bedömt kostna— derna för den här avsedda deletappen till 4,3 milj. kr. Byggnadsstyrel- sen föreslår att kostnadsramen av 136 milj. kr. höjs med 4,3 milj. kr. till 140,3 milj. kr.

Lund

Försörjningsårgärder. För översiktlig planläggning och för anslut— ningsavgifter får 1,1 milj. kr. resp. 3,2 milj. kr. tas i anspråk. Bygg- nadsstyrelsen föreslår att kostnadsramen av 17,5 milj. kr. för övriga åt- gärder höjs med ett preliminärt belopp av 1,5 milj. kr. för åtgärder i

Prop. 1975: 33 6

samband med den i det följande redovisade nybyggnaden för universi- tetsbiblioteket.

Nybyggnad för universitetsbiblioteket. Kungl. Maj:t uppdrog åt bygg— nadsstyrelsen den 20 december 1974 att projektera en nybyggnad för filial till universitetsbiblioteket. Objektet omfattar 3700 in2 program- yta, exkl. kapprum etc. Byggnadsstyrelsen har i promemoria den 14 januari 1975 med hänvisning till bl. a. universitetsbibliotckets akuta lokalbehov och sysselsättningsläget i Lund framhållit att byggstarten för objektet bör ske hösten 1975 och föreslår därför att en preliminär kost- nadsram av 10 milj. kr. förs upp för nybyggnaden.

Göteborg

Försörjningsåtgärder inom Chalmers tekniska högskolas område. För översiktlig planläggning och för anslutningsavgifter får 1,3 milj. kr. resp. 2 milj. kr. tas i anspråk.

I investeringsplanen för utbildning och forskning är för övriga åtgär- der uppförd en kostnadsram av 10 250 000 kr. i prisläget den 1 april 1973. Byggnadsstyrelsen har slutredovisat ett delprojekt till en kostnad av 632 000 kr. Av kostnadsramen återstår således (10 250 000— 632 000 =) 9 618 000 kr., vilket enligt styrelsen motsvaras av 10,2 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974.

Umeå

Försörjningsåtgärder. För översiktlig planläggning och för anslut- ningsavgifter får 1,5 milj. kr. resp. 1 milj. kr. tas i anspråk.

I investeringsplanen för utbildning och forskning är för övriga åtgär- der uppförd en kostnadsram av 16,2 milj. kr. i prisläget den 1 april 1973. Byggnadsstyrelsen har nu slutredovisat ett delobjekt till en kost- nad av 225000 kr. Av nämnda ram återstår således (16 200 000— 225 000 =) 15 925 000 kr. Styrelsen föreslår att en kostnadsram av 16 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974 förs upp i investeringsplanen för nästa budgetår.

Nybyggnad för fastighetstjänsten. Byggnadsstyrelsen har den 7 januari 1975 redovisat byggnadsprogram för en nybyggnad för fastighetstjänsten vid universitetet i Umeå. Nybyggnaden omfattar 800 rn2 rumsyta och har kostnadsberäknats till 2,1 milj. kr. Styrelsen räknar med att bygg- nadsarbetena skall kunna påbörjas i januari 1976.

Prop. 1975: 33 7

Luleå

Försärj;zingsåtgärdcr. För översiktlig planläggning får 400 000 kr. tas i anspråk. För anslutningsavgifter och övriga åtgärder finns en kost- nadsram av 9 milj. kr. i prisläget den 1 april 1973 ( prop. 1974: 34 s. 17 och 24 ).

Kostnaderna för anslutningsavgifter beräknar byggnadsstyrelsen till 3,5 milj. kr. Vidare beräknar styrelsen 6 250 000 kr. för utförda och på- gående åtgärder samt 4450 000 kr. för planerade åtgärder. Styrelsen föreslår att en kostnadsram av (3 500 000+6 250 000+4 450 000 =) 14 200 000 kr. för anslutningsavgifter och övriga åtgärder t.o.m. etapp IX förs upp i investeringsplanen för utbildning och forskning.

Nybyggnader för högskolan. Verksamheten vid högskolan i Luleå på- börjades år 1971, då 50 studerande togs in på den maskintekniska ut- bildningslinjen. Intagningskapaciteten vid denna utbildningslinjc skall successivt öka till 200 läsåret 1975/76 ( prop. 1971: 59 , UbU 1971: 17, rskr 1971: 174"). Den geoteknologiska utbildningslinjen startade höstter- minen 1972 med 50 studerande. Intagningskapaciteten skall successivt byggas ut till 100 nybörjarplatser läsåret 1975/76 ( prop. 1972: 37 , UbU 1972: 23. rskr 1972: 173). Fr.o.m. läsåret 1976/77 skall högre teknisk utbildning och forskning inom det arbetsvetenskapliga området komma till stånd vid högskolan ( prop. 1974: 23 , UbU 1974: 18. rskr 1974: 173).

Redogörelse för etapperna I—VII av nybyggnaderna för högskolan lämnades senast i prop. 1974: 34 (s. 17). Byggnadsstyrelsen har den 16 december 1974 redovisat systemhandlingar för etapperna VIII och IX. Med hänsyn till arbetskraftssituationen i Luleå har det enligt styrel- sen visat sig fördelaktigt att redan under våren 1975 påbörja arbetena på sistnämnda etapper, som omfattar 6 100 rn2 rumsyta.

Kostnaderna för etapperna I—VII beräknar "styrelsen till 82 milj. kr. och för etapperna VIII och IX till 27,5 milj. kr. Härtill kommer 900 000 kr. för kallförråd och betongdäck med travers. Styrelsen föreslår så- ledes att en kostnadsram av (82 000 000+27 500 000+900 000 =) 110 400 000 kr. för etapperna I—IX förs upp i investeringsplanen för utbildning och forskning.

Kulturändamål m. m.

Nybyggnad för etnografiska museet. Byggnadsstyrelsen har med skri- velsen den 13 januari 1975 redovisat systemskisser för en nybyggnad för etnografiska museet på Djurgården i Stockholm.

Prop. 1975: 33 3

Byggnadsstyrelsen föreslår att museets nuvarande lokaler rivs och att en nybyggnad uppförs på samma plats. I byggnaden inryms lokaler mot- svarande en programyta, exkl. kapprum etc., av 8400 m2, varav ca hälften är utställningsytor. Kostnaderna för nybyggnaden, inkl. vissa yttre försörjningsarbeten, beräknas av byggnadsstyrelsen till 23,6 milj. kr.

Byggnadsarbetena beräknas kunna starta i december 1975 och vara avslutade i april 1977.

Ombyggnad av Kronobageriet. Kronobageriet är en av Stockholms äldsta profana byggnader. Kungl. Maj:t uppdrog den 29 juni 1973 åt byggnadsstyrelsen att i samråd med riksantikvarieämbetet projektera en ombyggnad av Kronobageriet för svenskt visarkiv, nationalfonoteket, Musikhistoriska museet och Svenskt musikhistoriskt arkiv. Byggnads- styrelsen redovisade den 26 juli 1974 bygghandlingar för ombyggnaden. Av redovisningen framgår att ombyggnaden kostnadsberäknats till 13,8 milj. kr. I denna summa ingår kostnader för erforderliga grundför- stärkningar, för åtgärder betingade av byggnadens historiska värde och för yttre arbeten. Ombyggnaden omfattar ca 3 000 m2 rumsyta.

Byggnadsstyrelsen anmälde vidare i sin skrivelse att styrelsen, med hänsyn till visarkivets lokalbehov, förutsatt att detta tillgodoses utanför Kronobageriet.

Kungl. Maj :t har sedermera genom beslut den 6 december 1974 med- givit att den fortsatta planeringen för en ombyggnad av Kronobageriet tills vidare sker med utgångspunkt i att svenskt visarkiv inte skall inrym— mas där.

Om- och tillbyggnad för statens scenateljéer [ Hägernäs. Redogörelse för ärendet har tidigare delvis lämnats i prop. 1974: 170 (bil. 6 s. 34). Scenateljéerna är f. n. i huvudsak inrymda i provisoriska förhyrda loka- ler i Råsunda. Kontraktet för dessa lokaler är uppsagt till den 30 juni 1976, varför nya lokaler måste anskaffas. Byggnadsstyrelsen har den 29 april 1974 redovisat ett förslag till en om- och tillbyggnad av loka- ler motsvarande en programyta, exkl. kapprum etc., av ca 6 500 m2 på f.d. Roslagens flygkårs område i Hägernäs. Byggkostnaderna har av styrelsen uppskattats till 10,3 milj. kr. Med hänsyn till planeringsläget måste ersättningslokaler vara klara senast den 1 juli 1976.

Föredraganden

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investerings- planer (1 OOO—tal kr.).

Prop. 1975: 33

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning

Faktisk Beräknad för

t. 0. m.

73-04-01 74-04-01 74-06—30 74:75

Utbildning och forskning Stockholm Försörjningsåtgärder inom Frescatiområdet: Översiktlig planläggning 1 500 Anslutningsavgifter 1 300 Övriga åtgärder 24 665 Försörjningsåtgärder inom karolinska institutets område: Översiktlig planläggning 690 Anslutningsavgifter 700 Övriga åtgärder 6 305 Nybyggnad för tandläkar- utbildning 75 000 Nybyggnad för kemi m. m. 46 670 Ny- och ombyggnad för sektion V 12 550 Utbyggnad av statens biblioteksdepå i Bålsta 2 600

Markförvärv m.m. för ny- byggnad för tandläkarut-

bildning 8 300 Om- och tillbyggnad av djurhus vid karolinska institutet 1 280 Hällsboskolan 5 610 Nybyggnad för elevbo- städer vid Tomteboda- skolan 2 400 Förvärv av lokaler för högre musikutbildning

m. m.

Uppsala

Eörsörjningsåtgärder:

Oversiktlig planläggning 850 Anslutningsavgifter 6 250 Ovriga åtgärder 7 800 Nybyggnader på Artilleri- fältet 136 000 Nybyggnad för icke-labora- tiva institutioner 47 000 Linköping

Försörjningsåtgärder:

Översiktiig planläggning 700 Anslutningsavgifter 2 000 Ovriga åtgärder 11 390 Nybyggnader på Valla- området för högskolan 94 000

Växjö

Försörjningsåtgärder 2 500 Nybyggnad för högre utbildning 12 600 2 Riksdagen 1975. ] saml. Nr 33

1 500 1 300 25 835

690 700 6 500

79 500 47 000

12 550 2 750

8 300

1380 5 610

2 750

7 000

850 6 250 5 500 140 300

44 000

700 2 000. 11 390 94 850

2 850 14 360

1171 1184 23311

667 651 4 658

57 223 44 497

12 347 1 564

7 000

1013 5535

837 4 129 980

99 646

9 852

620 1 946 8 971

89 547

100 116 470

., J

49 1 300

10 000 2 000

203 1 100

1 300

300 75

500

13 1 200 2 000 17 500

20 000

80 54 1 000

3 000

800 5 000

75/76

100 500

86

67

1 500

7 000

750 1 500

12 000 10 000

1 000 2 000

1 500 7 000

Bygg— Färdig- start ställande år-mån. år-mån.

68 —09 successivt

68 —04 successivt

68—09 75—06 71—08 73—09

70—08 73—12 73—10 74—09

73 —05 74—03 68 —02 73 —09

75—12 77—02

successivt 66—06 76—08 74—01 76—01

69 —06 successivt

69—06 73 —01

successivt

74—09 76—01

Prop. 1975: 33

10. Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Faktisk Beräknad för Bygg- Färdig- t. o. m. _— start ställande

73-04-01 74—04—01 74—06—30 74l75 75176 är-mån. 'är—män. Lund,-iMalmä Försörjningsätgärdcr: Översiktlig planläggning ! 100 1 100 940 150 10 Anslutningsavgifter 3 200 3 200 2 562 150 400 Övriga åtgärder 17 500 19 000 13 775 500 500 successivt Nybyggnad för hygien och naturvetenskaplig mikrobiologi 11 485 13 000 3 048 6 000 1 000 73—11 75—10 Ny- och ombyggnader för icke-laborativa in- stitutioner ".- 170 2 400 2 027 373 72— 12 74—01 Om- och tillbyggnad för lärarhögskolan 32 800 36 400 27 705 3 000 4 000 72—02 75 — 12 Nybyggnad för filial till universitetsbiblioteket 10 000 5 000 75_o9 77-03 Göteborg Försörjningsätgärder för humanistiska fakul- teten m. m.: Översiktlig planläggning 350 350 327 23 Anslutningsavgifter 150 150 83 67 Försörjningsätgärdcr inom medicinarområdet: Översiktlig planlfäggning 660 660 648 12 Anslutningsavgi ter 800 . Övriga åtgärder ]9 280 9 280 5 112 500 1 000 successrvt Försörjningsätgärder inom Chalmers tekniska högskolas område: Översiktlig planläggning ] 300 1 300 1 232 50 18 Anslutningsavgifter 2 000 2 000 1 411 200 200 Övriga åtgärder 10 250 10 200 6 365 1 500 500 successivt Forskningslaboratorium inom medicinarområdet 6 050 6 050 5 834 216 72—03 73 —07 Nybyggnad för lärar- högskolan m. m. 65 000 68 000 48 759 15 000 2 000 72—03 74—12 Nybyggnad för matsal m. m. inom medicinar- området 10 950 11 400 7 093 3 000 1 000 72—11 74—07 Nybyggnad för kemi, etapp 11 15 000 17200 2293 7000 4000 74—01 75—10 Nybyggnad för restau- rang inom Chalmers- området 7 700 7 245 2 000 4 000 75—02 76—03 Karlstad Försörjningsåtgärder 3 765 3 000 2 160 500 200 successivt Nybyggnad för universi- tetslilialen och lärar- högskolan 33 000 33 000 30 490 1 500 1 000 71 —12 73—12 Örebro Försörjningsåtgårder: Översiktlig planläggning 600 600 568 32 Anslutningsavgifter 1 300 1 300 814 450 36 Övriga åtgärder 10 000 10 000 5 011 3 000 1 000 69—10 75—09 Nybyggnad för högre utbildning, etapp 11 26 000 29 000 4 799 15 000 5 000 74—03 75—06 Östersund Nybyggnad för social- högskolan 10 000 9 000 2 995 5 000 1 000 73 — 10 74— 12

Prop. 1975: 33 11

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Faktisk Beräknad för Bygg— Färdig- t. o. m. ___—_— start ställande

73-04-01 74-04-01 74-06-30 74175 75,1'76 år-mån. år-mån.

Umeå

Eörsörjningsätgärder:

Översiktlig planläggning 1 500 1 500 1 462 38 Anslutningsavgifter 1 000 1 000 575 425 Övriga åtgärder 16 200 16 000 9 511 1 500 1 500 successivt Nybyggnad för fastighets- tjänsten 2 100 1 000 76—01 76—09 Luleå

Eörsörjningsåtgårder:

Översiktlig planläggning 400 400 201 175 24 Anslutningsavgifter 111 ., . Övriga ätgär der 9 000 14 200 3 283 5 000 .. 000 successrvt Nybyggnader för högskolan 77 500 110 400 44 837 28 000 25 000 72—08 76—12 Ej slutredovisade objekt, färdigställda före 1973-07-01 458 949 458 639 446 482 10 780 1 218

1 356 819 1 435 489 1 060 754 179 324 118 651

Kulturändamål m. m. Flyttning och ombyggnad av domkapitelhus i Härnö- sand 1 580 1 690 1 252 400 30 72—10 73—08 Upprustning av Operan, etapp I och II 37 000 42 000 3 924 17 000 17 000 72—06 76—06 Tillbyggnad av lands- arkivet i Göteborg 2 270 2 200 1 782 418 73—03 74—01 Utbyggnad av svensk- hemmet Voksenåsen 5 400 6 100 1 046 2 500 1 800 74—01 75—03 Nybyggnad av musei— lokaler på Julita gård för Nordiska museet rn. m. 5 200 5 900 1 719 3 500 600 73—12 75—04 Om- och tillbyggnad av moderna museet 10 850 12 300 1 975 7 000 3 000 74—04 75—08 Ombyggnad för livrust- kammaren 9 700 10 200 1 000 4 500 75—02 77—01 Nybyggnad för etnografiska museet 23 600 8 000 75—12 77—04 Ombyggnad av Krono-

bageriet 13 800 Om- och tillbyggnad för statens scenateljéer i Hägernäs 10 300 1 500 6 000 75-03 76-03 Ej slutredovisade objekt, färdigställda före 1973-07-01 4 875 4 885 4 675 210

76 875 132 975 16 373 33 528 40 930

Övrigt

Diverse objekt (budgetåret 1975/76) 10 000 5 000 Diverse objekt

(budgetåret 1974/75) 10 000 10 000 1 000 4 000 "Diverse objekt (tidigare budgetår) 8 425 9 150 3 347 4 000 1 000 1 452 119 1 597 614 1 080 474 217 852 169 581

Erfarenhetsgrundad

reducering av medels- behovet 4 067 2 000 Beräknat medelsbehov 213 785 167 581

___—___—

Prop. 1975: 33 12

Som jag redovisat i det föregående räknar byggnadsstyrelsen med att kunna påbörja byggnadsarbetena för etapp IV av nybyggnaderna på Artillerifältet :" Uppsala liksom för en nybyggnad för universitetsbiblio- teket i Lund under nästa budgetår. Beredningen av dessa frågor är ännu inte avslutad. I mitt förslag till investeringsplan för högre utbildning och forskning har jag i kostnadsramen för nybyggnader pä Artilleri- fältet beräknat ett preliminärt ramutrymme av 4,3 milj. kr. för den aktuella etappen. För nybyggnaden för universitetsbiblioteket i Lund har jag fört upp en preliminär ram av 10 milj. kr. i investeringsplanen. Jag avser att återkomma till regeringen i annat sammanhang med för- slag till definitiva kostnadsramar för dessa objekt samt med en redo- visning för vilka verksamheter som skall inrymmas i den fjärde etap- pen på Artillerifältet.

Jag vill i detta sammanhang anmäla för riksdagen att regeringen genom beslut den 30 januari 1975 tilldelat Uppsala läns landstings- kommun statsbidrag till kostnader för ombyggnadsarbeten vid akade- miska sjukhuset i Uppsala avseende landstingskommunens sjukgymnast- och arbetsterapeututbildning.

Jag har i det föregående redovisat att staten och Stockholms kom- mun träffat ett avtal om att staten skall förvärva f. d. Statens normal- skolas lokaler i Stockholm. Förvärvet innebär att lokalerna för musik- högskolan i Stockholm utökas i den omfattning som är nödvändig för en fullgod undervisningsstandard. Jag kommer senare denna dag att föreslå att regeringen godkänner avtalet för statens räkning samt upp— drar åt byggnadsstyrelsen att skyndsamt redovisa ett program för bl. a. den ombyggnad av normalskolan som erfordras.

Vidare har jag i förslaget till investeringsplan för kulturändamäl m.m. fört upp en investeringsram för en nybyggnad för etnografiska museet i Stockholm. I och med att denna nybyggnad kommer till stånd får museet ökade möjligheter att informera om kulturförhållanden i andra länder och bidra till debatten om vårt lands förhållande till ut- vecklingen i världen. Byggnadsstyrelsens förslag till nybyggnad innebär att museets lokaler för bl. a. utställning och information kraftigt utökas samt att museet får möjlighet att ta till vara och utnyttja sina värde- fulla samlingar. Jag kommer senare denna dag att föreslå regeringen att byggnadsstyrelsen får i uppdrag att slutföra projekteringen av objek- tet i enlighet med det redovisade förslaget. Mot bakgrund av bl. a. den utökade verksamhet som planeras i de nya lokalerna har jag också i årets budgetproposition (prop. 1975:1 bil. 10 s. 66) föreslagit att museet får en väsentlig förstärkning av sitt anslag.

I mitt förslag till investeringsplan för kulturändamål m.m. har jag fört upp en kostnadsram för ombyggnad av Kronobageriet. Enligt min mening tillgodoser det nu föreliggande förslaget till ombyggnad väl de krav som kan ställas på en ombyggnad av ett så gammalt och bygg- nadshistoriskt värdefullt hus som detta och ger enligt min mening möj-

Prop. 1975: 33 ' 13

lighet till att för framtiden använda byggnaden på ett ändamålsenligt sätt. Om så bedöms lämpligt av främst sysselsättningsskäl, bör denna ombyggnad kunna påbörjas redan under nästa budgetår. Jag har därför t. v. inte beräknat någon medelsförbrukning för detta objekt.

Som framgår av mitt förslag till investeringsplan har jag beräknat medel för en onz- och tillbyggnad för statens s'ccnatclj'éer i Hägernäs. Som jag tidigare redovisat måste de om- och tillbyggda lokalerna kun- na tas i bruk senast den 1 juli 1976. Jag avser därför att senare denna dag föreslå regeringen att byggnadsstyrelsen omedelbart får påbörja byggnadsarbetena med anlitande av den under anslaget uppförda kost- nadsramen Diverse objekt. Jag avser även att i detta sammanhang uppdra åt byggnadsstyrelsen att i samråd med statens kulturråds LUP- delegation utarbeta förslag till byggnadsprogram för en s.k. närverk- stad för Dramatiska teatern.

Chefen för finansdepartementet har i 1975 års budgetproposition (prop. 1975: 1 bil. 9 s. 143) redovisat ett förslag till förenklad hand- läggningsordning för ny- och ombyggnadsobjckt för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 2 milj. kr. Det ankommer på rege- ringen att besluta om de byggande myndigheternas befogenheter i dessa frågor. Förslaget innebär emellertid även att formerna för regeringens redovisning för riksdagen av investeringsobjekt under denna värdegräns kommer att ändras. En samlad kostnadsram för dessa objekt kommer att föreslås utan att objekten särredovisas. Jag förordar att denna ord- ning i fortsättningen tillämpas i fråga om den i mitt förslag till investe- ringsplan uppförda kostnadsramen Diverse objekt, vilken i övrigt bör ha oförändrat användningsområde (prop. 1974: 34 s. 21).

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investe- ringsplan gjort en på erfarenheten grundad reducering av summan av de beräknade medelsförbrukningarna för de enskilda objekten. På grund— val av mina förslag till investeringsplaner har jag gjort upp följande an- slagsberäkning.

Anslagsberäkning (1 OOO-tal kr.)

Medelstillgång Beräknad medelsförbrukning Behållning 1974—07-01 .............. 31 366 1974/75 213 785 Anslag för 1974/75 ................ 210 000 1975/76 167 581 Anslag för 1975/76 (förslag) ........ 140 000

381 366 381 366

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1.bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde inom i investe- ringsplanerna uppförda kostnadsramar i enlighet med vad jag har förordat i det föregående,

Prop. 1975: 33 14

2. till Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartelnentets verksam- hetsområde för budgetåret 1975/76 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett investeringsanslag av 140 000 000 kr.

Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.

1973/74 Utgift 81 945 246 Reservation 6 470 "106 1974/ 75 Anslag 81 000 000 1975/76 Förslag 81 000 000

Anslagsförslag m. m.

Från detta reservationsanslag bestrids utgifter för inredning och ut- rustning av lokaler vid universiteten och högskolorna inom utbildnings- departementets område samt vid vissa statliga institutioner inom bl.a. skol- och kulturområdena.

De i det föregående vid min anmälan av anslaget Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde omnämnda LUP— och organisationskommittéema samt statens kulturråds LUP-delegation har till uppgift att bl.a. utarbeta utrustningsprogram med förslag till kostnadsramar för flertalet läroanstalter m.m. och successivt överläm- na programmen till utrustningsnämnden för universitet och högskolor. Nämnden begär anslag i utrustningsfrågor och svarar för upphand- lingen.

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och upphandling av inredning.

Av anslaget disponeras innevarande budgetår 28 milj. kr. av bygg— nadsstyrelsen enligt en av Kungl. Maj:t fastställd inredningsplan. Utrust- ningsnämndcn disponerar 52,9 milj. kr. enligt en av Kungl. Maj:t fast- ställd utrustningsplan. Till Kungl. Maj:ts disposition står 100 000 kr.

Byggnadsstyrelsen hemställer att 30 milj. kr. anvisas för styrelsens in- redningsverksamhet budgetåret 1975/76. Utrustningsnämnden föreslår med överlämnande av förslag från berörda myndigheter m. fl. att den för nämndens verksamhetsområde avsedda anslagsposten för budgetåret 1975/76 beräknas till 52,9 milj. kr.

Som dåvarande departementschefen anförde i prop. 1967: 104 (s. 41) sker inte indexmässig uppräkning av redan fastställda kostnadsramar i inrednings- och utrustningsplanerna. I vissa fall där upphandlingen ännu inte påbörjats har jag dock funnit det nödvändigt att i mitt förslag till inredningsplan justera redan fastställda ramar.

Innan jag går in på en ortsvis uppställd redogörelse för de föreslagna nya och ändrade kostnadsramarna vill jag redovisa vissa frågor som rör föremålsvården för museerna i stockholmsområdet samt utrustningsan- skaffning för Operan och Dramaten.

I prop. 1974: 34 (s. 43) anmälde jag att jag avsåg att låta utrustnings-

Prop. 1975: 33 15

nämnden utreda behovet hos museerna i Stockholmsområdet av sane- ringsugnar för föremålsdesinfektion. I årets anslagsframställning har nämnden redovisat en sådan utredning där nämnden bl. a. föreslår att en vacuumkammare anskaffas till Nordiska museets anläggning på Ju- lita gård samt att den planerade nybyggnaden för etnografiska museet förses med en desinfektionsanläggning för gas. Därutöver bör natur- historiska riksmuscct förses med en frysanläggning.

Utrustningsnämnden har anmält ett omfattande behov av ersättnings- anskaffningar m. m. av utrustning för Operan och Dramaten. Nämnden har tillsammans med teatrarna lämnat förslag till en flerårig upprust- ningsplan för dessa. För Operans del begärs 400 000 kr. för nästa bud- getår och för Dramaten begärs 1 milj. kr. för samma tid.

Stockholm

Nybyggnad för tandläkarutbildning m.m. De nya lokalerna i Hud- dinge är dimensionerade för ett intag av 120 nybörjare per år. Nybygg— naden, som i sin helhet skall vara inflyttningsklar till höstterminen 1975, omfattar 18 460 m2 rumsyta och har kostnadsberäknats till 79,5 milj. kr. Nybyggnaden avses inrymma även lokaler för kommunal tandvård.

[ inredningsplanen är uppförd en delram av 10,5 milj. kr. för nybygg- naden (prop. 1974: 34 s. 29 och 37). Byggnadsstyrelsen föreslår att ra- men höjs till 11 milj. kr. och därvid betecknas som definitiv.

För utrustning av nybyggnaden är f. n. uppförd en definitiv kostnads- ram av 22 850 000 kr. ( prop. 1973: 170 bil. 6 s. 29).

Nordiska museet. I utrustningsplanen är uppförd en delram av 1 060 000 kr. för utrustning av en första etapp av en nybyggnad av mu- seilokaler på Julita gård för Nordiska museet m.m. (prop. 1974: 34 s. 29 och 43). Som jag tidigare anfört har utrustningsnämnden redovisat en utredning av föremålsvården för museerna i Stockholmsområdet. För Julitaanläggningens del innebär nämndens förslag att en desinfektions- kammare på 18 m3 samt en mindre frysanläggning anskaffas. Nämnden föreslår att delramen höjs med 340 000 kr. till 1,4 milj. kr.

Ombyggnad för livrustkammaren. Under våren 1975 påbörjas en om- byggnad av lokaler för livrustkammaren i Stockholms slott ( prop. 1974: 34 s. 12 och 25 ). Byggnadsstyrelsen föreslår att en definitiv kost- nadsram av 2,3 milj. kr. för inredning av lokalerna förs upp i inred- ningsplanen.

Nybyggnad för etnografiska museet. Som jag redovisat i det före- gående har byggnadsstyrelsen i skrivelse den 13 januari 1975 redovisat systemhandlingar för nybyggnaden. Styrelsen föreslår att en delram av 2 milj. kr. för objektet förs upp i inredningsplanen.

Utrustningsnämnden redovisar att man avser att lämna ett förslag till utrustningsprogram för nybyggnaden under hösten 1975. Redan nu er- fordras medel för en omflyttning av museets föremål till de provisoriska

Prop. 1975: 33 16

lokaler som skall nyttjas under byggnadstiden. Nämnden föreslår därför att en delram av 250 000 kr. förs upp i utrustningsplanen.

Ombyggnad av Kronobageriet. I det föregående har jag redogjort för den planerade ombyggnaden av Kronobageriet. Kostnaden för inred- ningen har av byggnadsstyrelsen beräknats till 2,2 milj. kr. Styrelsen föreslår att en definitiv kostnadsram av detta belopp sätts upp i inred- ningsplanen för budgetåret 1975/76.

Utrustningsnämnden föreslår att i utrustningsplanen förs upp en defi- nitiv kostnadsram av 1 340 000 kr. för ombyggnad av Kronobageriet. I denna summa ingår utrustning för svenskt visarkiv med 110 000 kr.

Svenskt visarkiv. Utrustningsnämnden har beräknat medelsbehovet för utrustning för visarkivet till 150 000 kr. vid en lokalisering utanför Kronobageriet och föreslår att en definitiv ram av nämnda belopp förs upp i utrustningsplanen.

Om- och tillbyggnad för statens scenatelje'er i Hägernäs. I det före- gående har jag redogjort för en planerad om- och tillbyggnad av statens scenateljéer i Hägernäs. Lokalerna i om- och tillbyggnaden motsvarar en programyta, exkl. kapprum etc., av ca 6 500 m2. I avvaktan på en beräkning av kostnaderna för inredning av lokalerna föreslår byggnads— styrelsen att en delram av 200 000 kr. tills vidare förs upp i inrednings- planen.

Matsalar m.m. Som redovisats i prop. 1974: 34 (s. 29) utreder bygg— nadsstyrelsen f. n. behovet av en upprustning av restauranger och kaféer inom Frescatiområdet. I avvaktan på att en plan för detta redovisas föreslår universitetsrestaurangkommittén att medel anvisas till en nöd— vändig upprustning av den befintliga utrustningen för dessa enheter. Kostnaderna beräknas till 177 000 kr.

Moderna museet. Som framgår av redovisningen i prop. 1973:170 (bil. 6 s. 31) och prop. 1974: 170 (bil. 6 s. 34) utför byggnadsstyrelsen f. 11. en om- och tillbyggnad av lokaler för moderna museet på Skepps- holmen i Stockholm. I inredningsplanen är uppförd en definitiv kost- nadsram av 1 510 000 kr. för inredning av objektet. För utrustning finns i utrustningsplanen uppförd en delram av 500 000 kr. Utrustningsnämn- den föreslår nu att denna ram höjs till 1 050 000 kr. och betecknas som definitiv.

Immunologi. Den immunologiska avdelningen vid Wenner-Grens in- stitut avses få lokaler med en rumsyta av ca 1 270 in2 inom veterinär- högskolans f. d. område i Stockholm. Lokalerna kan tas i bruk under våren 1975. LUP-kommittén föreslår att en definitiv kostnadsram av 500000 kr. förs upp i utrustningsplanen för ändamålet.

Uppsala

Nybyggnader på Artillerifältet. I inredningsplanen är uppförd en del- ram av 22,5 milj. kr. för nybyggnaderna (prop. 1974: 34 s. 30 och 37).

Prop. 1975: 33 17

Etapperna I—III av nybyggnaderna omfattar sammanlagt 46600 m2 rumsyta och har kostnadsberäknats till 136 milj. kr. Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna för inredning av etapperna I—III till 24 milj. kr. I det föregående har jag redogjort för en nybyggnad inom etapp IV på Artillerifältet omfattande en rumsyta av 1 400 mi”. Inredningskostnaden för denna deletapp har av byggnadsstyrelsen uppskattats till 850 000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår därför att en delram av 24 850 000 kr. förs upp i inredningsplanen.

I utrustningsplanen är uppförd en definitiv kostnadsram av 29 milj. kr. för etapperna I»III av nybyggnaderna (prop. 1973: 61 s. 22 och 35). Vid planeringen av utrustningen för de djurhus som ingår i nämnda etapper räknade man inte med att använda dessa djurhus för avsiktligt infekterade djur. Merkostnaden för detta har av LUP-kommittén beräk- nats till 935 000 kr. För den ovan nämnda deletappen har LUP-kom- mittén preliminärt beräknat ett medelsbehov av 465 000 kr. LUP-kom- mittén för Uppsala föreslår därför att i utrustningsplanen för budget- året 1975/76 förs upp en delram av 1,4 milj. kr. för nybyggnader på Artillerifältet, etapp IV.

Icke-laborativa institutioner m.m. I prop. 1974: 34 (s. 13) redovisa- des senast den nybyggnad för icke-laborativa institutioner som håller på att uppföras i kv. Observatoriet. Nybyggnaden, som omfattar 16 250 m2 rumsyta och kostnadsberäknats till 44 milj. kr., kommer att tas i bruk till vårterminen 1976.

I inredningsplanen är för icke-laborativa institutioner m.m. uppförd en kostnadsram av 6 milj. kr. (prop. 1974: 34 s. 30 och 37). Av nämnda belopp har 800 000 kr. disponerats för förhyrda lokaler. Byggnadsstyrel- sen beräknar nu inredningskostnaderna för nybyggnaden till 6,5 milj. kr., varav 950 000 kr. avser prisstegringar. I det nu beräknade beloppet ingår enligt styrelsen även de ökade projekteringskostnader som för- anletts av ändrade programförutsättningar. Styrelsen föreslår således att kostnadsramen höjs till (800 000+6 500 000 =) 7,3 milj. kr.

LUP-kommittén föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delra- men av 1 milj. kr. höjs till 3980 000 kr. Kommittén beräknar bl. a. 1 117 000 kr. för reproutrustning, 570 000 kr. för språklaboratorier, 421 000 kr. för snabbtelefoner m.m., 260 000 kr. för läromedelseentral och 700 000 kr. för flyttning m. m.

Upprustning av universitets/ruset. Kungl. Maj:t uppdrog den 20 de- cember 1974 åt byggnadsstyrelsen att utföra en modernisering av elekt- riska och sanitära installationer samt isolering av yttertak jämte vissa mindre funktionsändringar. Kostnaderna för dessa arbeten beräknas till 5 250 000 kr.

Styrelsen beräknar inredningskostnaderna till 2,1 milj. kr. och före- slår att en definitiv ram av nämnda belopp förs upp i inredningsplanen.

Psykologi. Genom beslut den 29 mars 1974 fick byggnadsstyrelsen i

Prop. 1975: 33 18

uppdrag att utföra ombyggnad i kv. Munken för psykologiska institutio- nen vid universitetet i Uppsala. De ombyggda lokalerna, som omfattar ca 3 100 rn2 rumsyta, skall tas i bruk till höstterminen 1975. I inred- ningsplanen finns uppförd en definitiv kostnadsram av 1 150 000 kr. för ändamålet (prop. 1974: 170 bil. 6 s. 35).

LUP-kommittén beräknar kostnaderna för utrustning till 1,2 milj. kr. Av nämnda belopp avser 700 000 kr. datorutrustning och forskningsap- paratur. Enligt LUP-kommittén bör behovet av ersättning av försliten eller omodern utrustning tillgodoses redan under innevarande budgetår med anlitande av kostnadsramen Till universitetskanslersämbetets dispo- sition. Kommittén har beräknat kostnaderna för sådan ersättningsan- skaffning till ca 200 000 kr. Kommittén föreslår således att den i utrust- ningsplanen uppförda delramen av 200 000 kr. höjs till 1 milj. kr.

Linköping

Medicinsk teknik. Utrustningsnämnden föreslår att den i utrustnings- planen uppförda delramen av 1,8 milj. kr. för medicinsk teknik ökas med 250 000 kr. till 2 050 000 kr.

Växjö

Universitetsfilialen. Kungl. Maj:t uppdrog den 28 juni 1974 åt bygg- nadsstyrelsen att utföra nybyggnad för högre utbildning i Växjö. Ny- byggnaden, som beräknas vara inflyttningsklar till vårterminen 1976, omfattar 4 760 m2 rumsyta och har kostnadsberäknats till 14 360 000 kr.

Av den i inredningsplanen uppförda delramen av 1,3 milj. kr. har 650 000 kr. disponerats för de lokaler som förhyrs för universitetsfilia- len ( prop. 1974: 34 s. 31 och 37 ). Byggnadsstyrelsen har beräknat kost— naderna för helt ny inredning till nybyggnaden till 1 625 000 kr. Styrel- sen räknar med att inredning till ett värde av 275 000 kr. kan medföras till de nya lokalerna. Styrelsen föreslår därför att ett belopp av (650 000+1 625 OOO—275 000 =) 2 milj. kr. förs upp i inredningspla- nen.

Den i utrustningsplanen uppförda delramen av 450 000 kr. för univer- sitetsfilialen har tagits i anspråk för utrustning av de lokaler som förhyrs för filialen ( prop. 1971: 35 s. 27 ). LUP-kommittén föreslår nu att ramen höjs med 660000 kr. till 1 110000 kr. Ramen kan enligt kommittén därvid betecknas som definitiv.

Matsalar m.m. Universitetsrestaurangkommittén beräknar kostnader- na för utrustning av en restaurang inom den nybyggnad som f.n. upp— förs för högre utbildning i Växjö ( prop. 1974: 34 s. 13 ) till 115 000 kr. Utrustningsnämnden föreslår att en särskild ram av denna storlek förs upp i utrustningsplanen.

Prop. 1975: 33 19

Lund,/Malmö

Lärarhögskolan m.m. I utrustningsplanen är uppförd en delram av 1,4 milj. kr. för utrustning för lärarhögskolan m.m. (prop. 1973: 61 s. 25 och 35).

Kungl. Maj:t har den 26 juli 1974 fastställt nya. reducerade, ytramar för lärarhögskolorna i Malmö och Mölndal. I beslutet föreskrevs bl.a. att byggnadsstyrelsen skulle redovisa ett förslag till omdisposition av om- och tillbyggnader för lärarhögskolan m.m. i Malmö. Arbetet skulle ske med utgångspunkt i att den högre musikutbildningen i Malmö be- reds lokaler i anslutning till lärarhögskolan och i första hand i befint- liga lokalcr. Byggnadsstyrelsen skulle vidare redovisa möjligheten att inrymma delar av musikutbildningen i lärarhögskolans nuvarande 10- kaler redan till hösten 1975. Vidare föreskrevs bl.a. att utrustnings- nämnden skyndsamt skulle redovisa de nya förslag till ändrade utrust- ningsplaner för lärarhögskolorna i Malmö och Mölndal som följer av beslutet.

Kungl. Maj:t har vidare den 20 december 1974 uppdragit åt bygg- nadsstyrelsen att bygga om lärarhögskolan i enlighet med de riktlinjer som angavs i Kungl. Maj:ts beslut den 26 juli 1974 ( prop. 1974:170 bil. 6 s. 35).

För komplettering av utrustningen i lärarhögskolans lokaler samt för omflyttningskostnader för högskolan i samband med ombyggnaden före- slår skolöverstyrelsen att den i utrustningsplanen uppförda delramen av 1,4 milj. kr. ökas med 446 000 kr. till 1 846000 kr. och betecknas som definitiv.

Organisationskommittén för högre musikutbildning beräknar kostna-

derna för flyttning bl. a. till de lokaler som friställs i lärarhögskolan till ca 28 000 kr.

Göteborg

Restaurang inom Chalmersområdet. Kungl. Maj:t uppdrog den 20 de- cember 1974 åt byggnadsstyrelsen att utföra den nybyggnad för restau- rang inom Chalmersområdet som tidigare redovisats i prop. 1974: 34 (s. 15). Byggnadsstyrelsen uppskattar inredningskostnaderna till 525 000 kr. och föreslår att en definitiv ram av denna storlek förs upp i inrednings- planen.

Matsalar m.m. Universitetsrestaurangkommittén beräknar kostnader- na för utrustning för den statliga delen av nyssnämnda nybyggnad till 382000 kr. Kostnaderna bör belasta den tidigare uppförda kostnads- ramen Matsalar m. m. som därför bör höjas till (1 145 000+382 000 =) 1 527 000 kr.

Lärarhögskolan m.m. I utrustningsplanen är uppförd en delram av 1,8 milj. kr. för utrustning för lärarhögskolan (prop. 1972: 28 s. 20 och

Prop. 1975: 33 20

26 samt prop. 1974: 34 s. 32 och 41 ). Vad gäller pågående och beslutad planering för utrustning för lärarhögskolan i Mölndal vill jag hänvisa till vad jag anfört angående lärarhögskolan i Malmö. Kungl. Maj:ts be- slut den 26 juli 1974 innebar bl. a. att byggnadsstyrelsen skall redovisa ett förslag till disposition av nybyggnaden i Mölndal samt föreslå en användning av de lokaler som inte skall användas för lärarhögskolan.

Skolöverstyrelsen och LUP-kommittén för Göteborg uppskattar kost- naderna för utrustning av lokalerna för lärarhögskolan m.m. i Möln- dal till 2780 000 kr. och föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delramen av 1,8 milj. kr. höjs med 980 000 kr. Ramen kan därvid be— tecknas som definitiv.

Kemi, etapp II. Som redovisades i prop. 1973: 170 (bil. 6 s. 33) upp- förs f.n. en andra etapp av kemibyggnaden på Chalmersområdet. Ny— byggnaden, som omfattar ca 3 800 rn2 rumsyta, skall tas i bruk till vår- terminen 1976. I inredningsplanen är för nybyggnaden uppförd en defi- nitiv kostnadsram av 2 850 000 kr. (prop. 1974: 170 bil. 6 s. 36).

LUP-kommittén föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delra— men av 1,5 milj. kr. höjs till 4 milj. kr. Utrustningsförslagct avser såväl nybyggnaden som de lokaler i den befintliga byggnaden som skall om- disponeras.

Reaktorfysik. F.n. färdigställs lokaler för institutionen för reaktorfy— sik vid Chalmers tekniska högskola i en byggnad i anslutning till Chal- mersområdet vilken förvärvats från Göteborgs kommun ( prop. 1974: 34 s. 32 ). Lokalerna beräknas vara färdiga under våren 1975.

LUP-kommittén föreslår att en definitiv kostnadsram av 850 000 kr. förs upp i utrustningsplanen för komplettering och nyanskaffning av in— stitutionens utrustning i samband med inflyttningen i de nya lokalerna.

Karlstad

Universitetsfilialen och lärarhögskolan m.m. I gällande inrednings- plan är uppförd en delram av 3,7 milj. kr. (prop. 1973: 61 s. 28 och 33). Lokalerna togs i bruk hösten 1974. Byggnadsstyrelsen uppskattar kost— naderna för inredning av samtliga lokaler i nybyggnaden för universi- tetsfilialen och lärarhögskolan i Karlstad till 4,1 milj. kr. Då en del lokaler t.v. lämnas oinredda föreslår styrelsen att den i inrednings- planen uppförda delramen av 3,7 milj. kr. höjs med 200 000 kr. till 3,9 milj. kr. Ramen kan enligt styrelsen därmed betecknas som definitiv.

Örebro

Universitetsfilialen m.m. Redogörelse lämnades i prop. 1974: 34 (s. 16) för en nybyggnad som skall inrymma lokaler för icke-laborativa in- stitutioner, lokaler för socialhögskolan, teoretiska ämnen vid gymnastik-

Prop. 1975: 33 21

och idrottshögskolan, bibliotek, administration och restaurang. Nybygg- naden, som kostnadsberäknats till 29 milj. kr., omfattar ca 11 500 m2 rumsyta, varav ca 1 200 rn2 utgör restauranglokaler.

I inredningsplanen är uppförd en delram av 3 milj. kr. (prop. 1974: 34 s. 33 och 39). Av nämnda belopp har 150 000 kr. disponerats för förhyrda lokaler. Inredning till ett värde av 100 000 kr. kan enligt byggnadsstyrelsen medföras till nybyggnaden. Kostnaderna för ny in- redning till nybyggnaden beräknar styrelsen till 3,9 milj. kr. Styrelsen räknar med att ca 525 m2 t.v. inte erfordras för den högre utbild- ningen. Inredningskostnaderna kan enligt styrelsen därmed reduceras med ca 200 000 kr. Styrelsen föreslår en delram av (1.50 000+3 900 000 —200 000 =) 3 850 000 kr.

Luleå

Högskolan. I inredningsplanen är uppförd en delram av 9,9 milj. kr. för etapperna I—VII av nybyggnaderna för högskolan (prop. 1974: 170 bil. 6 s. 37). Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna för inredning av etapperna VIII och IX till 2 250 000 kr. och föreslår att nämnda delram höjs till 12 "150 000 kr.

Till byggnadsstyrelsens disposition

I inredningsplanen är för budgetåret 1974/75 uppförd en kostnadsram av 6 milj. kr. till byggnadsstyrelsens disposition. Kostnadsramen får ut- nyttjas för nyinredning och återanskaffning av inredning främst i sam— band med omdispositioner eller sådana smärre ombyggnader som styrel- sen själv beslutar och för vilka särskilda kostnadsramar inte finns upp- förda i investeringsplanen. Kostnadsramen får däremot inte utan rege— ringens medgivande utnyttjas för inredning av utökade lokaler i förhyr- ningar (jfr prop. 1972: 28 s. 35).

Styrelsen föreslår att motsvarande ram till styrelsens disposition för nästa budgetår förs upp med 6 milj. kr.

Till universitelskanslersämbetets disposition

I utrustningsplanen är för budgetåret 1974/75 uppförd en kostnads- ram av 23 milj. kr. till universitetskanslersämbetets disposition (prop. 1974: 34 s. 35, 42 och 44). Ramen utnyttjas för behov inom ämbetets förvaltningsområde vilka inte tillgodoses genom särskilda kostnadsra- mar, bl. a. för planmässig upprustning av föråldrad eller försliten inred- ning och utrustning och för kostnader som föranleds av ändrade stu- dieplaner eller ökat utnyttjande av tekniska hjälpmedel i utbildningen samt för oförutsedda anskaffningsbehov. Ramen får även tas i anspråk för kostnader för underhåll och reparationer av mer dyrbar utrustning.

Prop. 1975: 33

Universitetskanslersämbetet föreslår i samråd med samarbetsnämn- den för LUP-kommittéerna och utrustningsnämnden att motsvarande ram till ämbetets disposition för nästa budgetår förs upp med 28 milj. kr.

Till skolöverstyrelsens disposition

I utrustningsplanen är för budgetåret 1974/75 uppförd en kostnads— ram av 1,4 milj. kr. till skolöverstyrelsens disposition. Kostnadsramen får användas för de ändamål — vid läroanstalterna inom Skolöverstyrel— sens förvaltningsområde med undantag av konstfaekskolan —— som mot- svarar dem för vilka kostnadsramen Till universitetskanslersämbetets dis- position får tas i anspråk (prop. 1974: 34 s. 44).

Skolöverstyrelsen föreslår att motsvarande ram till styrelsens disposi- tion för nästa budgetår förs upp med 2 435 000 kr. Av nämnda belopp aVSer 835 000 kr. delar av den utrustning för sjöbefälsskolorna som tidi— gare bekostats från reservationsanslaget Sjöbefälsskolorna: Utrustning ( prop. 1975: 1 bil. 10 s. 222). Skolöverstyrelsen har i detta sammanhang begärt att särskilda haverimedel anvisas för sjöbefälsskolorna, eftersom större belopp snabbt kan bli erforderliga om radarutrustningen vid dessa skolor skulle bli obrukbar.

Föredraganden

Med utgångspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning och utrustning som jag redogjort för i det föregående har jag gjort upp följande förslag till inrednings- och utrustningsplaner.

Inredningsplan (1 OOO-tal kr.)

Inredningsobjekt Förordad Kostnadsram ram eller __ förordad definitiv delram art1 ändring ram av tidigare ram Stockholm Om- och tillbyggnad för farmakologi 700 l Teoretiskt medicinska institutionerna 4 750 1 Riksarkivet 1 375 1 Om- och tillbyggnad för försvarsmedicinsk forskning

m. m. 300 1 Lokaler i kv. Blästern för

tandläkarutbildning 350 1 Nybyggnad av bokmagasin för kungl. biblioteket 1000 1 Ieke-laborativa institutioner m. m. vid universitetet 10 400 1 Matsal inom Frescatiområdet 325 1

'i')

Medels- förbrukning t. o. rn. 74-06-30

4 474 1 370

289 327 793

9 676 228

Prop. 1975: 33 23

lnredningsobjekt Förordad Kostnadsram Medels- ram eller förbrukning förordad definitiv delram art1 t. o. m. ändring ram 74-06-30 av tidigare ram

Statens biblioteksdepå i Bålsta 2400 I 357 Journalisthögskolan 320 1 298 Ombyggnad för odontologiska fakulteten 550 1 522 Nybyggnad för kemi m. m. 6 900 l 6 128 Nybyggnad för tandläkar- utbildning m. rn. +500 11 000 2b 3 129 Djurlokaler vid karolinska institutet 140 1 122 Operan 1 090 1 Nordiska museet ] 250 1 Moderna museet 1 510 ] Museilokaler i kv. Garnisonen 500 1 Ombyggnad av Fredrik Bloms hus 350 1 Ombyggnad för livrustkammaren ——1 000 1 000 3 Nybyggnad för etnografiska museet ——1 000 1 000 3 Ombyggnad av Kronobageriet +1 000 1 000 3 Om- och tillbyggnad för statens scenateljéer i Hägernäs +200 200 3

Sigtuna

Hällsboskolan 600 1 588

Uppsala

Universitetsbiblioteket 3 000 1 2 907 Nybyggnader på Artillerifältet +2 350 24 850 2b 13 707

Nybyggnad för fysiska institutionen

m.m. 1 200 1 1 195 Icke-laborativa institutioner m.m. -|-l 000 7 000 2a 1 122 Ombyggnad för psykologiska institutionen +150 1 300 2a 150 Upprustning av universitetshuset +1 900 1 900 3

Linköping

Teknisk och filosofisk utbildning m. m. 12 925 1 11 493

Jönköping

Lärarhögskolan m. rn. 310 1 303

Växjö

Universitetstilialen + 700 2 000 2b 630

Lund,":l/Ialmö

Bakteriologi m. m. 750 1 652 Kemiska institutionen 8 250 1 8 163 Nybyggnad f. sektion M 2 225 1 2 162 Nybyggnad f. sektion A 1200 1 1 115 Nybyggnad f. sektion V 2 100 1 2 053 Farmakologiska institutionen 600 1 432

Landsarkivet 1 150 1 1 049 Icke-laborativa institutioner m. m. 2 100 1 1 617 Ombyggnad av universitets- biblioteket ] 575 1 683 Ombyggnad för biologi m.m. 300 1 264

Prop. 1975: 33 24

lnredningsobjekt Förordad Kostnadsram Medels- ram eller ___—_— förbrukning förordad definitiv delram artl t. o. m. ändring ram 74-06-30 av tidigare ram

Hygien och naturvetenskaplig mikrobiologi 2 250 1 Lärarhögskolan m. m. +400 4 500 2b 2 518 Musikutbildning 120 1 70 Göteborg Nybyggnad för odontologiska fakulteten 6 000 l 5 094 Nybyggnad för sektion V 3 600 I 3 598 Nybyggnad för sektion A 2 000 1 1 958 Ny- och ombyggnad för sektion M 2 600 l 2 533 Nybyggnad för zoologiska institutionen 1 500 1 1 391 Nybyggnad för institutionen för hygien m.m. 660 1 559 Forskningslaboratorium inom medicinaromradet 400 1 400 Fysiska institutionen m. m. 2 400 1 2 256 Ombyggnad för sektion M m. m. 1 350 1 958 Ombyggnad för sektion E m. m. 650 1 592 Icke-laborativa institutioner m. m. 4 450 l 3 606 Musikutbildning 645 1 392 Ombyggnad av Origo 950 1 766 Lärarhögskolan m. rn. 7 250 1 861 Matsal inom medicinaromrädet 625 1 104 "Tillbyggnad av landsarkivet ] 500 1 229 Nybyggnad för kemi, etapp 11 2 850 l Ombyggnad för reaktorfysik +35 235 2a Restaurang inom Chalmers- området —'. 525 525 3

Borås Bibliotekshögskolan 600 1 488 Karlstad Universitetsfilialen och lärarhögskolan m. m. +100 3 800 2a 3 427 Örebro Universitetsfilialen m. m. +850 3 850 2b 148 Nybyggnader för gymnastik- och idrottshögskolan 775 1 764 Östersund Socialhögskolan 1 100 1 104 Umeå Lu-blocket 4 250 l 4 008 "Nybyggnad för kemi-hufo 2 100 1 2 046 Nybyggnader för zoologi m. m. hufo 2 900 1 2 789 Samhällsvetenskap m. m. 2 690 1 2 599 Universitetsbiblioteket 1 800 1 1 773 Administration m. m. 250 1 249 Icke-laborativa institutioner 2 100 1 1 910

Prop. 1975: 33 25

Inredningsobjekt Förordad Kostnadsram Medels- ram eller ————-—— förbrukning förordad definitiv delram art1 t. o. m. ändring ram 74-06-30 av tidigare ram Luleå Lärarhögskolan m. m. 520 1 490 Högskolan —l--2 250 12 150 2b 3 745 Övrigt Svenskhemmet Voksenåsen i 0510 1 000 1 Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1966/67) 1 243 1 1 166 (budgetåret 1967/68) 886 1 805 (budgetåret 1968/69) 300 1 246 (budgetåret 1969/70) 445 1 426 (budgetåret 1970/71) 2 315 1 2 253 (budgetåret 1971/72) 3 000 1 1 983 Till byggnadsstyrelsens disposition (budgetåret 1972573) 4 000 1 647 (budgetåret 1973/74) 5 000 (budgetåret 1974/75) 6 000 (budgetåret 1975,r'76) +6 000 6 000 +19 960 196 379 43 500 139 627 ___—, 239 879

* Art av kostnadsram för resp. objekt 1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 2b För5lag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram) 3 Förslag till ny kostnadsram

Utrustningsplan ([ OOO-tal kr.)

Utrustningsobjekt Förordad Kostnadsram Medels- ram eller -———_——— förbrukning förordad definitiv delram art1 t. o. m. ändring av ram 74-06-30 tidigare ' ram Stockholm Telefonväxel för Frescatiområdet ] 715 1 1 480 Sektionerna A, L och V 7 000 1 4 397 Telefonväxel vid tekniska hög- skolan 155 1 150 Centralverkstad vid tekniska högskolan 355 1 225 Telefonväxel vid karolinska institutet 810 1 545 Matsalar m. m. +175 950 2b 523 Preklinisk odontologisk utbild- ning m. m. 1 285 1 764 Nybyggnad för tandläkarut- bildning m. m. +1 300 24 150 2a 2 421 Telefonväxel i Huddinge 445 1 Kemi-hufo m. m. 8 750 1 6 577 Moderna museet +500 1 000 2b

Prop. 1975: 33

Utrustningsobjekt ram eller förordad ändring

av tidigare

ram

Nordiska museet +340 Statens biblioteksdepa i Bålsta Kulissmagasin m. m. för Operan och Dramaten Immunologi + 500 Ombyggnad av Kronobageriet +1 125 Svenskt visarkiv +150 Etnografiska museet +250 Uppsala Nybyggnader pa Artillerifältet —',-900 Telefonväxel på Artillerifältet

Hygien Telefonväxel

Icke—laboratix'a institutioner +:! 500 Psykologi +250 Matsalar m. m.

Linköping

Teknisk och filosofisk utbildning

m. m. +200 Matsal m. m.

Telefonväxel

Växjö .

Universitetsfilialen + 600 Telefonväxel Matsalar m. m. +115

Lund;-*Malmö Telefonväxel Hygien och naturvetenskaplig mikrobiologi

Zoologi m. m.

Universitetsbiblioteket

Matsalar m. m. Telefonväxel för lärarhögskolan Lärarhögskolan +320 Musikutbildning

Göteborg

Telefonväxel för humanistiska fakulteten m. m. Fysiska institutionen m.m. Sektion A Telefonväxel vid Chalmers tekniska högskola Telefonväxel för medicinarområdet Forskningslaboratorium inom medicinaromrädet Skeppsteknisk utbildning och forskning m. m. Musikutbildning Telefonväxel för lärarhögskolan m. m. Matsalar m.m. +380 Socialhögskolan Lärarhögskolan m.m. +300 Kemi, etapp 11 +2 000 Forskningsfartyg

Reaktorfysik +150

Förordad Kostnadsram definitiv delram art' ram 1 400 2b 125 1 1 140 1 500 3 1 125 3 150 3 250 3 29 900 221 845 1 450 1 1 300 l 3 500 2b 450 % 380 1 27 750 1 300 1 760 l 1 050 2b 60 1 115 3 1 125 l 2 000 1 1 700 1 265 1 365 1 420 1 1 720 2b 600 1 190 1. 6 900 l 1 000 1 520 1 165 1 495 1 2 750 1 1 200 1 600 1 1 525 2b 125 l 2 100 2b 3 500 2b 700 1 150 3

Medels- förbrukning t. o. m. 74-06-30

14 488 693

77 294

17650 119 661

1 005

764 1 036

10 779 291

Prop. 1975: 33

_______.________.___________—____-__—_———————-——————————————-———————-—-———————————-————————————————————————————————————————————-—-———

Utrustningsobjekt

F örordad ram eller förordad ändring av tidigare ram

Kostnadsram

definitiv ram

delram

artl

27 Medels- förbrukning t. o. m. 74-06-30

_______.____________________———————————_——————_-—_————__-———————.__——-——_____———_—__———————————————_—_-—-——————-—-—————______—

Borås Bibliotekshögsk olan

Karlstad Universitetsfilialen och lärarhög- skolan m. m. Telefonväxel

Matsal m. m.

Örebro

Icke laborativa ämnen m. m. Telefonväxel Matsal m. m.

Umeå

Hygien Fysik (forskning m. m.) Telefonväxel

Matsal m. rn.

Luleå Högskolan Telefonväxel

Östersund Socialhögskolan

Övrigt Matsalar m. m. Vissa utredningskostnader

Ramar för ci'.x'åttiiingsanskamnng in. Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetaret 1973574) (budgetåret 1974-75) Vissa högskolor (budgetåret 197576") Till universitetskanslersämbetets disposition (budgetåret 1973.-74) (budgetåret 1974575) (budgetåret 1975/76) Till skolöverstyrelsens disposition (budgetåret 1973574) (budgetåret 1974575) (budgetåret 1975-76)

Operan (budgetåret 1975576) Dramaten (budgetåret 197576)

lll.

+1 400

—i— 27 000

+ 800

+43 555

* Art av Å'Os-madsram för resp. objekt: 1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 23 Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) % Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram) 3 Förslag till ny kostnadsram

460

250

1 000 1 050

1 400 20 000 23 000 27 000

500 1 400 2 000

300

800 186 770

340

350

220

1160

770

25 000 697

74 692

s......___....._,...__...._....4

261 462

H...—.—

1134 204 110

246 841 761

5 003 268

49 33

9 571

'J'l xl

85 356

Prop. 1975: 33 28

I gällande utrustningsplan är uppförd en kostnadsram av 22 850 000 kr. för utrustning av nybyggnaden för tandläkm'utbildning m. m. i Huddinge. Som föredragande statsrådet anförde i prop. 1973: 170 (bil. 6 s. 30) innefattar denna kostnadsram ej utrustning för bl. a. den del av landstingets tandhygienistutbildning som skall förläggas till nybyggna- den samt utrustning för de resurser för kommunal tandvård som plane— rats i nybyggnaden. Fr.o.m. höstterminen 1975 kommer tandhygienist- utbildning att anordnas i Huddinge (prop. 1975: 1 bil. ]0 s. 216). Jag har vid min beräkning av utrustningsram för nybyggnaden beaktat er- forderligt utrymme för den del av de nämnda verksamheterna som skall inrymmas i nybyggnaden. Jag räknar dock med att utrustningsramen, i den del den avser utrustning för den kommunala tandvården, endast kommer att tas i anspråk i den mån erforderliga överenskommelser kan träffas med landstingskommuncn i detta avseende.

Vid rnin beräkning av kostnadsramen för utrustning för Nordiska museet har jag beräknat erforderliga medel för anskaffning av en saneringsugn till Julita gård i enlighet med utrustningsnämndcns för- slag till organisation av vissa resurser för föremålsvården vid museerna i Stockholmsområdet.

Vid min anmälan i det föregående av anslaget till byggnadsarbeten har jag redovisat att en ombyggnad av Kronobageriet i Stockholm kan påbörjas under nästa budgetår om detta skulle vara lämpligt främst av sysselsättningsskäl. För det fall ombyggnaden kommer att påbörjas har jag i mitt förslag till inrednings- och utrustningsplaner fört upp mot- svarande ramar för de institutioner som skall inrymmas i Kronobageriet.

I mitt förslag till inredningsram för nybyggnaderna pri Artillerifältet i Uppsala har jag fört upp medel för inredning av den nya byggnads— etapp som jag tidigare redovisat vid min anmälan av anslaget till bygg- nadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. I för- slaget till utrustningsplan har jag fört upp en definitiv kostnadsram för etapperna I—IlI av nybyggnadema. Jag avser att senare återkomma med förslag till utrustningsram för den nya etappen.

I mitt förslag till ny kostnadsram för utrustning för lärarhögskolan m. m. i Malmö har jag även beräknat medel för flyttningskostnader för den högre musikutbildningen. Förslaget till kostnadsram för lärar— högskolan m.m. i Mölndal innefattar kostnader för inflyttning i lärar- högskolans nya lokaler.

I gällande utrustningsplan är uppförd dels en delram av 25 750 000 kr. (prop. 1973: 61 s. 24) för teknisk och filosofisk utbildning m.m. i Linköping, dels en delram av 1 800000 kr. (prop. 1974: 170 bil. 6 s. 35) för inredning och utrustning av institutionen för medicinsk teknik i Linköping. Då jag funnit att starka skäl talar för att planeringen av resurserna för institutionen för medicinsk teknik samordnas med mot- svarande planering för högskolan i övrigt har jag i mitt förslag till ut-

Prop. 1975: 33 29

rustningsplan fört upp en delram för teknisk och filosofisk utbildning m.m., vilken även innefattar medel för medicinsk teknik. I prop. 1971: 35 (s. 30) uttalade föredragande statsrådet att denna delram bor- de tas i anspråk med sikte på att utrustningsresurser om sammanlagt 30 milj. kr. kunde komma att ställas till förfogande. Mot bakgrund av vad jag nu anfört bör delramen i fortsättningen tas i anspråk med sikte på att sammanlagt 32 milj. kr. kan komma att ställas till förfogande - för utrustning av de verksamheter som permanent kommer att förläg-

gas till de nybyggnader som nu färdigställs på Vallaområdet samt för inredning och utrustning av de hittills färdigställda lokalerna för medi- cinsk teknik.

Vid min beräkning av den i utrustningsplanen uppförda ramen Till skolöverstyrclsens disposition för budgetåret 1975/76 har jag förutom ett jämfört med föregående budgetår oförändrat belopp för de ända- mål som denna ram hittills använts till ( prop. 1974: 34 s. 44 ) även beräknat medel för en planmässig crsättningsanskaffning av inredning och utrustning för sjöbefälsskolorna. Skolöverstyrelsen har i sin anslags— framställning begärt att särskilda s.k. haverimedel skall anvisas för dessa skolor. Jag vill i detta sammanhang redogöra för de principer som f.n. gäller för finansieringen av ersättningsanskaffning av stulen, skadad eller förkommen utrustning.

Som redovisats senast i prop. 1974: 34 (s. 44) finns i utrustnings- planen uppförda tre skilda kostnadsramar benämnda Till resp. univer- sitetrkanslerrämhatets, skolöverstyrelsens och Kungl. Maj:ts disposition. Ramarna används för bl. a. planmässig ersättningsanskaffning av inred- ning och utrustning samt inköp av utrustning i samband med studie- planeändrigar. allt för de olika läroanstalterna för högre utbildning och forskning inom utbildningsdcpartementets verksamhetsområde. I de fall ett akut behov av medel uppkommer under budgetåret, t.ex. i samband med brand, stöld eller haverier och medel för detta behov inte kan inrymmas under vederbörande läroanstalts driftkostnadsanslag (motsv..) (prop. 1968: 1 bil. 10 s. 301 samt prop. 1969: 1 bil. 10 s. 271 och 281) bör de nämnda dispositionsramarna kunna användas. I de fall större behov som skäligen inte kan rymmas inom dessa anslag eller ra- mar uppkommer kan medel anvisas, antingen från de medel vilka som en särskild pest under detta anslag står till regeringens disposition eller i de fall det är fråga om mycket stora medelsbehov från förslagsansla- get Oförutsedda utgifter (prop. 1975: 1 bil. 17 s. 1).

Av detta följer att varje berörd myndighet eller läroanstalt bör pla- nera användningen av de medel som står till förfogande varje budget- år så att dels den inredning och utrustning som kan bedömas ound— gängligen behöva ersättas under det aktuella budgetåret anskaffas i första hand, dels de myndigheter som disponerar de aktuella ramarna vid sin fördelning av tillgängliga medel beaktar att ett utrymme kan

Prop. 1975: 33 30 komma att erfordras för akuta behov under budgetåret. Av dessa skäl är jag inte beredd att i detta sammanhang anvisa särskilda haverime— del för sjöbefälsskolorna. Jag har däremot i fråga om kostnadsramen Till skolöverstyrelsens disposition föreslagit en kraftig ökning av de medel som hittills stått till förfogande för ersättningsanskaffning av ut- rustning m.m. till sjöbefälsskolorna under anslaget Sjöbefälsskolorna: Utrustning.

I likhet med föregående budgetår har jag fört upp ett förslag till kost- nadsram till universitetskanslersämbetets disposition samt en ram för övriga högskolor vilken bör stå till regeringens disposition. Den sist— nämnda ramen bör i fortsättningen benämnas Vissa högskolor.

I inrednings- och utrustningsplanerna har jag tagit upp kostnadsra- mar av sammanlagt (239 879 000+261 462000 =) 501 34] 000 kr. Inom dessa ramar har vid utgången av budgetåret 1973/74 betalats ut sammanlagt (139 627 000+85 356 000 =) 224 983 000 kr. Vid utgången av budgetåret 1973/74 utgjorde behållningen på de anslagsposter som myndigheterna disponerar ca 5 milj. kr. För innevarande budgetår har 80,9 milj. kr. ställts till dessa myndigheters förfogande. För nästa bud- getår räknar jag med att sammanlagt 81 milj. kr. bör anvisas. Av dessa medel behöver ca 600 000 kr. tillföras den anslagspost som står till re- geringens disposition. Nämnda anslagspost bör benämnas Diverse ob- jekt. De föreslagna planerna innebär således att myndigheterna skall kunna beställa inredning och utrustning för sammanlagt (501 341 000— 224 983 OOO—5 415 901—80 900 OOO—80 400 000 =) 109 642 099 kr. att betalas ut tidigast under budgetåret 1976/77.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. nr. inom i inred- nings- och utrustningsplanerna uppförda kostnadsramar i en- lighet med vad jag har förordat i det föregående,

2. till Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. för budgetåret 1975/76 under åttonde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 81 000 000 kr.

Regeringens beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som före- draganden har lagt fram.

Prop. 1975: 33

Innehåll

Inledning ................................................ Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementcts

verksamhetsområde

Anslagsförslag m. m. .................................... Föredraganden . ........................................ Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.

Anslagsförslag m.m. .................................... Föredraganden . ........................................

KUNGL.BOKTR. STOCKHOLM 1975 750093

31

Sida

14 17