Prop. 1977/78:98

med förslag till lag om skatt på vissa resor, m.m.

Prop. 1977/ 78: 98

Regeringens proposition 1977/78: 98

med förslag till lag om skatt på vissa resor, m. m.;

beslutad den 16 februari 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN INGEMAR MUNDEBO

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås. i enlighet med vad som aviserades i budgetpro- positionen, att en skatt införs på charterresor med flyg till utlandet. Skatten föreslås utgå med 100 kronor per passagerare. För barn under 12 år utgår ingen skatt.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 1978 och gälla för resor som påbörjas efter ikraftträdandet och som har beställts den 1 mars 1978 eller senare.

1 Riksdagen [977/78. ] sam/. Nr 98

Prop. 1977/78: 98 2

1. Förslag till Lag om skatt på vissa resor

Härigenom föreskrivs följande.

1 & Skatt(reseskatt)erläggs till staten enligt dennalag för charterflygning från svensk flygplats till utländsk ort.

Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och skatteutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller besluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå.

25 Med charterflygning avses i denna lag flygning med passagerare i yrkesmässig, ej regelbunden luftfart, om flygningen utgör l. sällskapsreseflygning,

2. föreningsflygning,

3. flygning för eget bruk.

4. studentflygning eller

5. flygning i samband med sponevenemang eller liknande. Flygning med passagerare i yrkesmässig, regelbunden luftfart anses enligt denna lag som charterflygning om den till sitt innehåll motsvarar sådan flygning som anges i första stycket.

35 Flygning med flygplan, vars högsta tillåtna startvikt uppgår till högst 5 700 kilogram eller som är godkänt för befordran av högst tio passagerare, anses ej som charterflygning.

45 Riksskatteverket är beskattningsmyndighet för reseskatt.

55 Skattskyldig är den som utför charterflygning. Skattskyldig fysisk person, som ej är bosatt här i landet. eller skattskyldigt utländskt bolag skall företrädas av en representant som har godkänts av riksskatteverket. Sådan representant skall enligt fullmakt av den skattskyl- dige som ombud för denne svara för redovisningen av reseskatt och i övrigt företräda den skattskyldige i frågor som gäller reseskatt. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

6 5 Den som avser att utföra charterflygning skall anmäla sig för registrering hos riksskatteverket.

För att avgöra om skattskyldighet föreligger kan riksskatteverket infordra uppgift från den som utför flygning och som ej har anmält sig för registrering.

75. Underlåter skattskyldig att utse representant enligt 5 5 eller underlåter någon att göra anmälan eller lämna uppgift enligt 6 &. kan riksskatteverket

Prop. 1977/78: 98 3

förelägga honom att vid vite fullgöra sin skyldighet. Försuttet vite utdöms av Iänsskatterätten i Stockholms län.

85 Skattskyldighet inträder när charterflygning börjar.

95 Reseskatt utgår med 100 kronor per passagerare. Reseskatt utgår ej för passagerare som inte fyllt 12 år. Reseskatt utgår ej heller för passagerare som deltar i charterflygning som avses i 2 5 l, 2, 4 eller 5 utan egen kostnad i egenskap av anställd hos den som utför flygningen eller anordnar resa i vilken flygningen ingår.

10 5 Skattskyldig skall utan anmaning lämna deklaration för varje kalender- månad. Deklarationen skall innehålla uppgift om de charterflygningar för vilka skattskyldighet har inträtt under månaden.

Deklarationen skall ha kommit in till riksskatteverket inom en månad efter utgången av den kalendermånad deklarationen avser.

11 ä 1 deklaration får skattskyldig göra avdrag för reseskatt som hänför sig till förlust på grund av bristande betalning från uppdragsgivare.

125 När särskilda skäl föreligger får riksskatteverket kräva att reseskatt erläggs i förskott eller att säkerhet ställs för skattens betalning.

135 Lagen (1959:92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning skall tillämpas på reseskatt. Lagens bestämmelser om kontroll hos annan än skattskyldig skall tillämpas på researrangör och annan som anordnar resa i vilken charterflygning ingår.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978. Lagen gäller för charterflygning vars avresedag är bestämd till den 1 maj 1978 eller senare. Reseskatt utgår dock ej för resa som har beställts av passagerare före den 1 mars 1978.

1* Riksdagen 1977/ 78. [ sam/. Nr 08

Prop. l977/78:98 4

2. Förslag till Lag om ändring i skattebrottslagen (197l:69)

Härigenom föreskrivs att 1 & skattebrottslagen (197lz69) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse I-"äreslagen lydelse

l %*

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (19081128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags tillgångar, kommunalskattelagen (19281370), förordningen (19331395) om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen (1947:577)om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295)om sjömans- skatt. förordningen (1970:99) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbe- ten, lagen (1977z322) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten,

2. lagen (19411251) om särskild varuskatt, förordningen (19431477) om skatt å vissa pälsvaror, förord- ningen (1948z85) om försäljnings- skatt, förordningen (19532396) om accis å fettemulsion m.m., lagen (1953:397) om avgift för fettvaror som användas för framställning av fcttemulsion rn. m., lagen ( 19561545) om omsättningsskatt på motorfor- don, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (19602253) om till- verkning och beskattning av malt- och läskedrycker, lagen (1960:258) om utjämningsskatt på vissa varor, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, förordningen ( 1961 :653)om brännol- jeskatt, stämpelskattelagcn (19641308), förordningen (1964z352) om gasolskatt, förordningen (l966:21)om särskild skatt på motor- bränslen, lagen (19681430) om mer- värdeskatt, förordningen (1971:170) om annonsskatt. lagen (1972:266)

2. lagen (19411251) om särskild va- ruskatt, förordningen (1943:477) om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948:85) om försäljningsskatt, för- ordningen (1953:396) om accis å fcttemulsion m. m., lagen (1953:397) om avgift för fettvaror som användas för framställning av fcttemulsion m. m., lagen (1956:545) om omsätt- ningsskatt på motorfordon, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1960:253) om tillverkning och beskattning av malt- och läskedryck- er, lagen (l960:258) om utjämnings- skatt på vissa varor, lagen (1961 :372) om bensinskatt, lagen (l961:394) om tobaksskatt, förordningen (1961:653) om brännoljeskatt, stämpelskatte- lagen (19641308). förordningen (1964z352) om gasolskatt, förord- ningen ( l966:21)om särskild skatt på motorbränslen, lagen (.19681430) om mervärdeskatt, förordningen (l97lz266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820)om skatt på

' Med nuvarande lydelse avses den lydelse som har föreslagits i prop. l977/78:78.

Prop. 1977/78: 98

om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973z37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtrafik- skattelagen (l973:601), lagen (1973:602) om särskild vägtrafik- skatt, lagen (l973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter, bilskrotningslagen (19752343), lagen (l977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:000) om försäljningsskatt på

spel, lagen (1973237) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtra- fikskattelagen (1973z601), lagen (1973:602) om särskild vägtrafik- skatt, lagen tl973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter, bilskrotningslagen (19752343), lagen (19771306) om dryckesskatt, lagen (19781000) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978.'0()0) om skall på vissa resor.

motorfordon,

3. lagen (l954;243) om yrkesskadeförsäkring i vad avser obligatorisk försäkring, lagen (1955:469)angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m. m., lagen (1960:77)om byggnadsforksningsavgift, lagen (1961:300) om redareav- gift för sjöfolks pensionering, lagen (l962:38l) om allmän försäkring, lagen (1962;398) om finansiering av folkpensioneringen, lagen (19682419) om allmän arbetsgivaravgift, lagen (l970:742) om lönegarantiavgift, lagen (1971 :282)om arbetarskyddsavgift, lagen (1975:358) om vuxenutbildningsav- gift, lagen (1975:335) om arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbild- ningen.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande skatt som avses i uppbördslagen (19531272).

Lagen tillämpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres i den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift, skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978.

Prop. 1977/78:98

3 Förslag till Lag om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skatte-

fordringar m. m.

Härigenom föreskrivs att 1 & lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 äl Förmånsrätt enligt 11 & förmånsrättslagen (l970:979) följer med fordran

1. skatt och avgift, som anges i 1 5 första stycket uppbördslagen (1953z272), samt skatt enligt lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, lagen (1958z295) om sjömansskatt och kupongskattelagen (l970:624),

2. skatt enligt förordningen (1959:507) om allmän varuskatt och lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

3. skatt eller avgift enligt förord- ningen (1908:129) angående en sär- skild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper, lagen (l928:376) om särskild skatt å vissa lotterivinster, lagen (l94lz251) om särskild varu- skatt, förordningen (19431477) om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948:85) om försäljningsskatt, för- ordningen (1953:396) om accis å fcttemulsion m. m., lagen (1953:397) om avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m., lagen (1956z545) om omsätt- ningsskatt på motorfordon, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1960:253) om tillverkning och beskattning av malt- och läskedryck- er, lagen (1960:258) om utjämnings- skatt på vissa varor, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (l96lz394) om tobaksskatt, förordningen (19611653) om brännoljeskatt, stämpelskatte- lagen (1964z308), förordningen (1964:352) om gasolskatt, förord-

3. skatt eller avgift enligt förord- ningen (1908:129) angående en sär- skild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper, lagen (1928:376) om särskild skatt å vissa lotterivinster, lagen (1941:251) om särskild varu- skatt, förordningen (1943:477) om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948:85) om försäljningsskatt, för- ordningen (1953:396) om accis å fettemulsion m. m., lagen(l953:397) om av gift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion rn. m., lagen (1956:545) om omsätt- ningsskatt på motorfordon, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1960:253) om tillverkning och beskattning av malt- och läskedryck- er, lagen (1960:258) om utjämnings- skatt på vissa varor, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961 1394) om tobaksskatt, förordningen (1961:653) om brännoljeskatt, stämpelskatte- 1agen (19641308), förordningen (1964:352) om gasolskatt, förord-

' Med nuvarande lydelse avses den lydelse som har föreslagits i prop. 1977/78z78.

Prop. 1977/78:98

ningen(l966:21)om särskild skatt på motorbränslen, förordningen (1971: 170) om annonsskatt, lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild beredskaps- avgift för oljeprodukter, bilskrot- ningslagen (1975z343), lagen (1977:306) om dryckesskatt samt lagen (1978:000) om försäljnings- skatt på motorfordon,

ningen (1966:21)om särskild skatt på motorbränslen, förordningen (1971:170) om annonsskatt, lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973137) om avgift på vissa dryckesförpackningar, lagen (1973:1216) om särskild beredskaps- avgift för oljeprodukter, bilskrot- ningslagen (19752343), lagen (19771306) om dryckesskatt, lagen (1978:000) om försäljningsskatt på motorfordon samt lagen (1978:000) om ska" på vissa resor,

4. skatt enligt förordningen (l922:260) om automobilskatt. kungörelsen (1951:750) om saluvagnsskatt, förordningen (.1963zll6) om trafikomlägg- ningsskatt,

traktorskatteförordningen (19692297), vägtraflkskattelagen

(19731601), lagen (1973:602) om särskild vägtrafikskatt, kungörelsen (l973z781) om saluvagnsskatt samt lagen (19761339) om saluvagnsskatt,

5. tull samt avgift enligt kungörelsen (1960:235) om avgift för växtskydds- kontroll vid införsel av växter och förordningen (19681361) om avgift vid införsel av vissa bakverk,

6. avgift enligt lagen (1967z340) om pnsreglering på jordbrukets område och lagen (19741226) om prisreglering på fiskets område,

7. avgift, som uppbäres med tillämpning av lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m., iden mån avgiften icke omfattas av 1.

Förmånsrätten omfattar ej restavgift och liknande avgift som utgår vid försummelse att redovisa eller betala fordringen Och ej heller skatte- eller avgiftstillägg och förseningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978.

Prop. l977/78:98 8

Utdrag BUDGETDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1978-02-16

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, Ahlmark, Turesson, Gustavsson, Antonsson, Mogård, Olsson, Dahlgren, Åsling, Söder, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstam Linder, Wikström, Johansson, Friggebo

Föredragande: statsrådet Mundebo

Proposition med förslag till lag om skatt på vissa resor, m. m.

Vid min anmälan till budgetpropositionen av budgetförslaget för nästa budgetår (prop. 1977/781100, bil. 2) aviserade jag att regeringen skulle lägga fram förslag om särskild skatt på utrikes charterresor med flyg.

Jag avser nu att ta upp detta förslag till närmare behandling. Den indirekta beskattning som ligger i priset på semestervistelser i Sverige är avsevärt högre än som är fallet i de flesta andra länder. En skatt på turistresor till utlandet kan därför ses som ett sätt att något minska den konkurrensnackdel som den inhemska turistnäringen har i fråga om svenskars val av semesterort. Den kan därigenom också komma att bidra till en viss uppbromsning av den försämring av den svenska turistbalansen som ägt rum under lång tid. Jag föreslår därför att en reseskatt införs i Sverige. Det kan anmärkas, att en skatt på charterresor med flyg till utlandet har införts i Danmark och man överväger att införa en liknande skatt i Norge (St. prp. nr. 81).

De skäl som talar för att en reseskatt införs talar också för att skatten skulle omfatta resor med alla färdmedel. Starka praktiska skäl gör dock att beskattningsområdet måste inskränkas. En beskattning t. ex. av resor med personbil eller fritidsbåt är knappast möjlig att genomföra, särskilt som resor till de nordiska länderna då torde få undantas. Kostnaderna för skattens administration måste också stå i rimligt förhållande till skatteintäkterna. Mot bakgrund av dessa synpunkter harjag stannat för att skatt bör utgå endast på charterrresor med flyg från svensk ort till utlandet. Denna avgränsning stämmer överens med vad som redan gäller i Danmark och med vad som övervägs i Norge.

Skatten kan utgå antingen med ett fast belopp, som är lika för varje resa, eller med ett belopp som varierar t. ex. med priset på resan eller resans längd.

Prop. l977/78:98 9

En fast skatt är enklare att administrera för de skattskyldiga och för beskattningsmyndigheten. Jag anser därför att skatten t. v. bör utgå med ett fast belopp för varje resa.

När det gäller skattens storlek måste, vid sidan av beskattningens syfte, också beaktas att en semester i annan miljö än den vanliga är av stort värde för många människor. Skattens prishöjande effekt får därför inte bli för stor. För egen del anser jag att skatten i princip bör utgå med 100 kr. för varje passagerare. En sådan skattenivå bör inte leda till att svenska resenärer i någon väsentlig utsträckning väljer att starta sina resor från annat land. Det kan nämnas att den danska skatten utgör 50 danska kr. för varje passagerare och att man i Norge överväger att bestämma skatten till 100 norska kr.

Även en skatt av den måttliga storlek somjag nu har förordat kan i vissa fall framstå som alltför hög. Jag tänker då närmast på barnfamiljerna. Av hänsyn till deSSa bör skatt inte tas ut för barn under 12 år. En sådan åldersgräns tillämpas redan för barnrabatter på linjetrafiken och i allmänhet vid sällskapsresor med charterflyg.

Beträffande skattens utformning i övrigt vill jag framhålla följande. Skatt bör, som jag redan har nämnt, utgå för charterresor med flyg från svensk flygplats till utlandet. Med charterflygning bör därvid förstås flygning i yrkesmässig, ej regelbunden luftfart för befordran av passagerare med flygplan vars högsta tillåtna startvikt överstiger 5 700 kg eller som är godkänt för befordran av mer än tio passagerare.

Denna definition överensstämmer med den som används i luftfartsverkets bestämmelser för civil luftfart. Enligt dessa bestämmelser omfattar charter- flygning följande kategorier av flygningar

sällskapsreseflygning

föreningsflygning — flygning för eget bruk studentflygning

— evenemangsflygning, dvs. flygning i samband med sportevenemang rn. m.

Charterflygning kräver särskilt tillstånd, som meddelas av regeringen i vissa fall och i övrigt av luftfartsverket. Olika villkor gäller för sådant tillstånd beroende på vilken charterkategori det är fråga om. Det bör anmärkas att tillstånd regelmässigt kan meddelas endast om uppställda villkor är uppfyllda. Det är alltså inte möjligt att ta med andra passagerare på en flygning än sådana som enligt tillståndet är berättigade att delta i resan och, under åberopande av att de inte är charterresenärer. underlåta att redovisa skatt för dem. 1 princip bör alltså reseskatt utgå för varje passagerare på en flygning, för vilken tillstånd till charterflygning krävs.

I fråga om sällskapsreseflygning gäller att flygplanets hela kapacitet i princip skall vara förhyrd av en eller flera researrangörer för befordran av grupper av personer, som deltar i ett på förhand fastställt sällskapsresearran-

Prop. 1977/78: 98 10

gemang. Arrangemanget skall omfatta flygtransport med samma flygföretag till bestämmelseorten och tillbaka samt inkvartering för hela perioden i fråga. 1 övrigt finns särskilda bestämmelser om arrangemangets längd i tiden, antalet deltagare m.m.

När det gäller föreningsflygning skall flygplanets hela kapacitet vara förhyrd av en eller i vissa fall upp till tre föreningar. Flygningen får inte annonseras eller på annat sätt utbjudas till allmänheten. Berättigade att deltaga i flygningen är endast medlemmar i föreningen och vissa familje- medlemmar.

I fråga om flygning för eget bruk gäller att flygplanets hela kapacitet skall vara förhyrd av den som chartrar flygplanet. Syftet med förhyrningen skall vara befordran av passagerare. Den som chartrar planet skall bestämma destinationsort och bestrida samtliga kostnader för flygningen och deltagarna får varken direkt eller indirekt ersätta dessa kostnader.

För studentflygning gäller att flygplanets hela kapacitet skall vara förhyrd av den som chartrar planet. Denne skall vara en erkänd institution eller studentförening. Särskilda krav i fråga om ålder m. m. ställs på deltagarna i studentflygning.

För flygning i samband med sportevenemang och liknande gäller att flygplanets hela kapacitet skall vara förhyrd av den som chartrar planet för befordran av personer som skall närvara vid evenemanget. Ut- och hemresa skall företas gemensamt av samtliga deltagare i arrangemanget och företas i direkt anslutning till evenemanget. larrangemanget skall minst ingå flygning tur och retur, transport mellan flygplats och ort för evenemanget samt biljetter till detta. Varje deltagare skall betala för hela researrangemanget, som utgör en helhet.

Samtliga de angivna kategorierna charterflygningar bör omfattas av reseskatten. Med hänsyn till utvecklingen på reseområdet är det dock nödvändigt att bestämma skattepliktsområdet på sådant sätt att därunder kan inrymmas även andra reseformer än renodlad charterflygning. Detta bör ske genom att sådana resor med reguljärflyg som i sak motsvarar angivna kategorier av flygningar också anses som sådana. Detta innebär t. ex. att 5. k. lT-resor (inclusive tours) kommer att beskattas. Det utmärkande för sådana resor är att de företas med reguljärt flyg och att priset för resan innefattar även inkvartering på destinationsorten. Vanligen börjar och slutar sådana resor på samma plats och företas på i förväg bestämda tider. lT-resor bör behandlas lika oavsett om det är fråga om individuell resa eller gruppresa (GIT-resa). Vidare bör med charterresa jämställas resa som sker med reguljärt flyg med grupprabatt (s. k. GAF-rabatt).

Med yrkesmässig flygning bör förstås flygning som sker mot vederlag. I fråga om resor som sker med olika transportmedel på olika delsträckor av resan, t. ex. kombinerade flyg- och båtresor, bör gälla att skatt utgår om avresan från Sverige sker med charterflygning. Om så är fallet kommer även sådana resor som påbörjas i annat land med annat transportmedel än flyg att

Prop. 1977/78z98 ”

beskattas här. Om en charterflygning som börjat i annat land innefattar mellanlandning i Sverige, kommer skatt att utgå för de passagerare som börjar resan här men inte för övriga passagerare.

Speciella problem kan uppstå i fråga om studentflygningar, eftersom dessa delvis bedrivs på ett sätt som liknar reguljär flygtrafik. För att inte påverka konkurrenssituationen mellan studentflyg och sällskapsreseflygning måste den totala charterskatt som påläggs varje resenär vara lika. Jag har erfarit, att de danska myndigheterna ej belägger resenärer som flyger med student- charter från Köpenhamn men som inköpt sin biljett i t. ex. Sverige med dansk charterskatt. En resenär med studentflyg från Stockholm via Köpenhamn skall således enbart drabbas av den svenska skatten på det sätt som gäller för resenärer med sällskapsflygningar från Sverige.

Skatt bör utgå endast för passagerare vars resa betalas av honom själv eller, i fråga om flygning för eget bruk, av den som chartrar planet. Detta innebär att de resor som färdledare, guider, flygpersonal osv. får göra utan egen kostnad och i' egenskap av anställd hos flygföretaget eller den som arrangerar resan inte kommer att beskattas.

För att förenkla administrationen av skatten bör antalet skattskyldiga vara så litet som möjligt. Jag anser därför att de flygföretag som utför charterresor med start i Sverige skall vara skattskyldiga. [ enlighet med vad som gäller i fråga om punktskatterna i övrigt bör riksskatteverket vara beskattningsmyn— dighet. Lagen (1959:92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning (ändrad senast 197571 1), förfarandelagen, bör tillämpas när det gäller fastställelse av skatt, deklaration, skattens inbetalning m. m.

Beskattningsperioderna bör bestämmas till en kalendermånad. Deklara- tion bör ha kommit in till riksskatteverket inom en månad efter beskatt- ningsperiodens utgång. Enligt förfarandelagen skall skatten betalas inom deklarationstiden.

Flygföretagen böri likhet med andra skattskyldiga vara registrerade. I fråga om utländskt flygföretag bör föreskrivas att företaget Skall företrädas av en av riksskatteverket godkänd representant. Denne skall enligt fullmakt av flygföretaget som ombud för detta svara för redovisningen av skatt och i övrigt företräda det utländska företaget i frågor som gäller reseskatt. Underlag för kontroll av skatteredovisning skall finnas tillgängligt hos representanten. Det nu angivna systemet överensstämmer med vad som gäller enligt lagen (19681430) om mervärdeskatt (p. 1 femte stycket av anvisningarna till 2 ä).

Det kan förekomma att utländskt flygföretag tillfälligt utför någon enstaka charterflygning från Sverige. Även sådant företag bör i princip vara registre- rat. För att i sådana och andra fall skapa bättre förutsättningar för en effektiv skatteuppbörd bör riksskatteverket dock kunna kräva att ett flygföretag ställer säkerhet för reseskatten eller betalar in skattebeloppet i förskott innan flygning får ske. Som skäl för en sådan begäran bör kunna åberopas att flygföretaget utför endast någon enstaka flygning från Sverige, att företaget häftar i skuld för reseskatt eller liknande omständighet.

Prop. 1977/78:98 12

I lagen bör, på samma sätt som i flertalet andra lagar på den indirekta beskattningens område, tas in fullmakt för riksdagens finans- och skatteut- skott att besluta i vissa frågor när riksmöte ej pågår. Vidare bör enligt mönster från annan indirekt beskattning de skattskyldiga medges rätt till avdrag för reseskatt som belöper på kundförluster.

Skattebrottslagen (1971269, ändring föreslagen senast i prop. 1977/78178) och lagen (1971:1072. ändring föreslagen senast i prop. 1977/78c78) om förmånsberättigade skattefordringar bör göras tillämpliga på reseskatten.

Reseskattcn hör träda i funktion snarast möjligt. Jag föreslår att lagen sätts i kraft den i maj 1978. Den bör tillämpas på alla skattepliktiga resor, vars avresedag är bestämd till den i maj l978 eller senare. Skatt bör dock av praktiska skäl inte utgå för resor. som beställts av resenären före den I mars 1978.

Den föreslagna reseskatten beräknas innebära en inkomstförstärkning med ca 100 milj. kr. budgetåret 1978/79.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att antaga inom budgetdepartementet upprättade förslag till

1. lag om skatt på vissa resor.

2. lag om ändring i skattebrottslagen (197169),

3. lag om ändring i lagen (l97lle72) om förmånsberättigade skatteford- ringar.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden har lagt fram.

GOTAB. Stockholm l9'll1.