Prop. 1981/82:72

om ändringar i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV), m.m.

Prop. l981/82: 72

Regeringens proposition l981/82: 72

om ändringar i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV). m.m.;

beslutad den 5 november 1981.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

Pä regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN KARlN AHRl.AND

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslas ett antal ändringar i lagen (19661293) om beredande av sluten psykiatrisk värd i vissa fall.

Ändringarna syftar till att avhjälpa brister och oklarheter i nuvarande regler. Förslagen berör lmvudsakligen intagningsförfarandet och utskriv- ningsnämndernas verksamhet. Sä fär t.ex. utskrivningsnämnderna en stärkt funktion som tillsynsorgan i syfte att öka patienternas rättssäkerhet. Bland förslagen i övrigt märks en bestämmelse som gör det möjligt att i vissa fall verkställa en dom på (rix-'erlämnande till sluten psykiatrisk vård enligt 3l kap. 3 & brottsbalken även om domen inte har vunnit laga kraft.

I propositionen föreslås också ett tillägg till lagen (l962:381) om allmän försäkring. Det innebär att nuvarande regler om avdrag pa sjukpenning för missbrukare pä institutioner står kvar även efter det att en ny sociallagstift- ning har trätt i kraft.

De ändrade reglerna avseende LSPV föreslås träda i kraft den i juli 1982. Ändringen i lagen om allmän försäkring föreslås träda i kraft den 1 januari 1982.

l Riksdagen 1981582. [ sam/. Nr 72

IJ

Prop. DS]/82:72

1. Förslag till Lag om ändring i lagen ( l966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (19661293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall

dels att nuvarande 36 a 5 skall betecknas 36 &.

dels att 1—12. 15—18. 22. 24. 28. 29. 35 och nya 36 ss skall ha nedan angivna lydelse.

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 20a 5. av nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den dag dä denna lag träder i kraft.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Inledande bestämmelser l ä'

Den som lider av psykisk sjukdom får oberoende av eget samtycke beredas sluten psykiatrisk vård med stöd av denna lag. om sådan värd är oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och grad och till att han

”a) dels till följd av sjukdomen uppenbarligen saknar sjukdomsinsikt eller till följd av beroende av narkotiska medel uppenbarligen är ur stand att rätt bedöma sitt behov av vård. dels kan få sitt tillstånd avsevärt förbättrat genom värden eller avsevärt försämrat om vården uteblir.,

b) till följt] av sjukdomen är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa eller för eget liv.

C) till följd av sjukdomen är ur stånd att taga värd om sig själv. (1) till följd av sjukdomen har ett för närboende _eller andra grovt störande levnadssätt eller '

e) till följd av sjukdomen är farlig för annans egendom eller annat av lagstiftningen skyddat intresse som icke avses under b).

Med psykisk sjukdom jämställes i denna lag psykisk abnormitet. som icke är psykisk sjukdom eller utgöres av hämning i förständsutvecklingen.

Vård heredes på sjuk/ms som dri- ves av staten, lan(ls*tingskmmnun eller kommun som ej tillhör lands-

Iingskormnmi.

Vad som sägs om överläkare i

' Senaste lydelse 197l2638.

Prop. l981/82z72

Nuvarande lydelse

denna lag avser även biträdande överläkare som anförtrotts särskild sjukavdelning.

föreslagen lydelse

253

Vård enligt denna lag bereds på sjukhus som drivs av staten, lands- tingskommun eller kommun som ej tillhör landstingskommun. Vård får efter regeringens bestämmande bere- das även pä annan vårdinstilulion. Vad i denna lag sägs om sjukhus gäller även sådana institutioner.

Vad som sägs om överläkare i denna lag gäller även biträdande överläkare som anförtrotts särskild sjukavdelning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- mer fär uppdra åt annan läkare att fullgöra uppgifter som enligt denna lag ankommer på Överläkare.

För behandling av vissa frågor enligt denna lag finnas utskrivningsnämnder med de verksamhetsomräden regeringen bestämmer och en för riket

"gemensam psykiatrisk nämnd.

Intagning

Intagning på sjukhus med stöd av denna lag äger rum efter ansökan eller på grund av domstols förord- nande enligt 31 kap. 3 s brottsbal- ken. lntagning efter ansökan får icke ske pä grund av omständighet som avses i 1 & första stycket c).

Intagning på sjukhus med stöd av denna lag grundas på värdintyg eller på domstols förordnande enligt 31 kap. 3 & brottsbalken. Intagning på grund av omständighet som avses i 1 5 första stycket e) får ske endast enligt domstols förordnande enligt nyssnämnda hestämnu'lse.

4 ål

Ansökan om intagningfär göras av nu'lke till den som ansökningen avser. om makarna sammanlm, av annan

3 Senaste lydelse 1974581. 3 Senaste lydelse 1981218.

1-"ärdintyg fär utfärdas endast i omedelbar anslutning till personlig uridemökning av den som intyget

Prop. l98l/82z72

Nuvarande lvdelse

som struligvaratule samman/mr med honom eller av hans barn. fader, moder. syskon. förmyndare eller gode man. Ansökan får göras även av ordförande iscwit'tlnänutd. barna- värdsm'imnd. nykter/ietsnämnd eller hälsovärdsnämml eller av polismyn- ()m

bes/uta det. äger s(n'ialnätnnden upp-

diglzet. kommtaifa/[mäktige draga ät annan ledamot i nämnden än ordföranden eller är tjänsteman i ledande ställning hos kommunen att göra ansökan om intagning.

Läkare vid sjukhus eller klinik. där sluten psykiatrisk värd icke medde- las. eller vid sjukhem för lättskötta psykiskt sjuka eller specialsjukluts för psykiskt utt'ecklingsstörda eller rektor för särskola eller föreståndare för värd/tent för psykiskt utvecklings- störda får göra ansökan ifråga om den för vars värd han svarar. Militär chef. dock lägst kompaniehd' eller nn'nsvarande chef. får göra ansökan beträffande den som står under hans befäl.

Ifråga om den som genom laga- kraftvunnen dom dömts till skydds- tillsyn eller som villkorligt frigivits från kriminalvärdsanstalt eller vill- korligt utskrivits frän arbetsanstalt för ansökan göras av ordföranden i den ös'ervakningsnämnd under vars tillsyn han står.

Beträffande den som är intagen i kriminah'tirdsanstalt. arlwtsanstalt. häkte. allmän vårdanstalt för alko- lzolmissbrukare eller tmgdmnsvtirds- skola och vistas inom anstalten för ansökan göras endast av tjänsteman som har att sörja för den intagne. Sådan tjänstenmn får i annat fall än

Föreslagen lydelse

avser. Utulersökning för värdintyg ftir företas endast om det finns skälig anledning därtill. Uttdersökningsläkarett skall se till att värt/intyget sänds till det sjukhus där intagningen avses ske.

Prop. l98ll82z72

Nuvarande lydelse

som avses i tredje stycket göra ansö- kan även ifräga om den som vistas utom anstalten utan att vara slutligt utskriven däri/rån.

Regeringen äger förordna om ln'höriglu't att vid krig eller krigsfara göra ansökan ifrtiga om den som tillhör försvarsmakten.

Ansökan om intagning göres skriftligen. Vid attsökningslmndling- en skall _/'r.>gas värdintyg angående den som ansökningen avser. Vårdin- t_vgetfär icke vara äldre än en mättad. när ansökningen göres. * Värdintyg skall. om annat ej följer av 7 ; andra stycket. innchälla dels uttalande att sannolika skiiljöreligga för att den som ansökningen avser lider av psykisk sjukdom och för att sluten psykiatrisk vård är oundgäng- ligen påkallad med hänsyn till-sjuk- domens art och grad och till någon eller några av de i l & första stycket al—d) dels redogi'n'else för sjukdomen och

angivna omständigheterna. de omständigheter i övrigt som för- anleda värdhchovct.

Regeringen äger förordna att värdintyg vid krig eller krigsfara icke behöver innehalla redogörelse som avses i andra stycket.

6. Behörig att utfärda värdintyg är legitimerad läkare samt den som

utan att vara legitimerad är förord nad att uppehålla befattning som

fScnaste lydelse 197452”. > Senaste lydelse l97lzö38.

'Jl

Föreslagen lydelse

Värdintyg skall. om annat ej följer av 7? andra stycket. innehålla dels uttalande att sannolika skäl förelig- ger för att den som intyget avser lider av psykisk sjukdom och föratt sluten psykiatrisk vård är oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdo- mens art och grad och till någon eller nägra av de i l & första stycket a)—d) angivna omständigheterna. dels re- dogörelse för sjukdomen och de omständigheter i övrigt som föranle- der värdbehovet. Regeringen får förordna att 'årdintyg vid krig eller krigsfara icke behöver innehålla redogörelse som avses iförsta stycket.

;

Behörig att utfärda värdintyg är legitimerad läkare. Från detta krav

fiir socialstyrelsen medge undantag

om särskilda skälföreligger. Värdin-

Prop. l98'l./82:72

Nuvarande lydelse

läkare i allmän tjänst och genomgått för medicine licentiatexamen före- skriven kurs i psykiatri. Frän sist- nämnda krav äger socialstyrelsen medge undantag. om särskilda skäl föreligga. Vårdintyg med åberopan- de av omständighet som avses i l ? första stycket a) får dock utfärdas endast av läkare som har specialist- kompetens avseende psykiska och nervösa sjukdomar eller erhållit so- cialstyrelsens tillstånd att utfärda vårdintyg av detta slag.

Värdintyg fär utfärdas endast i omedelbar anslutning till personlig undersökning av den som ansökning- en avser. Den som får göra ansökan om intagning äger föranstalta om sådan undersökning.

Vårdintyg utfärdat av läkare. som tjänstgör inom den slutna psykiatris- ka våra'en får icke godtagas för intag- ning på det sjukhus där läkaren är verksam. Om betydande olägenhet skulle uppstå genom anlita/ide av annan läkare. får dock i-'årdirzt_y-'g utfärdat av läkare vid sjukhuset god- tagas för intagning på anmm klinik än den där han är verksam.

Vårdintyg för icke godtagas, om det är utfärdat av den som gör ansökan om intagning.

Bestämmelserna i 4 och 5 M för- valtningslagen (1971290) äga icke tillämpning i ärende om utfärdande av värdinlyg.

Föreslagen lydelse

tyg med åberopande av omständig- het som avses i 1 s första stycket a) får dock utfärdas endast av läkare som har specialistkompetens inom gruppen psykiska sjukdomar eller erhållit st.)cialstyrelsens tillstånd att utfärda vårdintyg av detta slag.

Vårdintyg får ej godtas för intag- ning på en klinik där den läkare som har utfärdat intyget tjänstgör.

Om fråga uppkommer att bereda vård enligt denna lag av en patient som på egen begäran är intagen för psykiatrisk vård på sjukhus. får undantag göras från bestämmelsen i andra stycket. om det skulle uppstå betydande olägenhet av att anlita annan läkare.

Vid utfärdande av värdintyg gäller bestämmelserna i 4 och 5 5.5 förvalt- nings/agen (1971 290) även för läka- re som utövar yrket enskilt.

7 & Föreligga sannolika skäl för att någon lider av psykisk sjukdom och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv. äger polismyndighet omhändertaga honom. om fara är i dröjsmål.

Friges den omhändertagne icke Friges den omhändertagne icke

Prop. 1981/82:72

Nuvarande lyder/.te

omedelbart. skall polismyndigheten genast föranstalta om undersökning som avses i (> åana'ra stycket. Utfär- das värdintyg. skall polismyndighe- ten genast ansöka om den omhän- dertagna? uttagning på sjukhus för sluten psykiatrisk vård. l fall som avses i denna paragraf behöver värd- intyget icke innehålla annat än utta- lande att sannolika skäl föreligga för att den omhändertagne på grund av psykisk sjukdom är i behov av sluten psykiatrisk värd och för att han är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv jämte en redogörelse för de iakttagelser på vilka läkaren grundar sin uppfattning.

Sker intagning enligt SåJskall polismyndigheten senast andra da- gen efter dagen för intagningen till- ställa överläkaren protokoll rörande de omständigheter som föranlett ansc'ikningcn.

Utfärdas

ars/ås ansökningen om intagning. får

icke värdintyg eller

den omhändertagne kvarhällas av polismyndigheten med stöd av denna lag. ' '

Bestämmelserna i andra—fjärde styckena äga icke tillämpning. om den omhändertagne redan intagits på sjukhus med stöd av denna lag och icke utskrivits därifrån enligt 16.5. Friges den omhändertagne i sådant fall icke omedelbart av polis- myndigheten. skall han genast föras till sjukhuset.

(_)t'arwtxslämma ansökan och

vård!/itne med föreskrifterna i 4—7 åå

icke" längre '

Föreslagen lydelse

omedelbart. skall polismyndigheten genast föranstalta om undersökning som avses i 4 & första stycket. Utfär- das värdintyg. skall polismyndighe- ten" genast föranstalta om att den omhändertagne tas in på sjukhus för sluten psykiatrisk vård. l fall som avses i denna paragraf behöver värdintyget icke innehålla annat än uttalande att sannolika skälförelig- ger för att den omhändertagne på grund av psykisk sjukdom är i behov av sluten psykiatrisk vård och för att han är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv jämte en

redogörelse för de iakttagelser på

vilka läkaren grundar sin uppfatt- ning.

'Sker intagning enligt 85. skall polismyndigheten senast andra da- gen efter dagen för intagningen till- ställa överläkaren protokoll rörande de omständigheter som föranlett 'mulc'rsökning för vårt/intyg.

Utfärdas icke beslutas (ij om intagning. får den omhändertagne icke längre kvarhål—

värdintyg eller

las av polismyndigheten med stöd av denna lag.

Bestämmelserna i andra—fjärde styckena ska/l icke tillämpas om den omhändertagne redan intagits på sjukhus med stöd av denna lag och icke utskrivits därifrån enligt 16 &. Friges den omhändertagne i sådant fall icke omedelbart av polismyndig- heten. skall han genast föras till sjukhus.

Ot'erensxtämmer vårdintyget 'med föreskrifterna" i 5—7 så och föreligger

Prop. 198l/82:72

Nuvarande lydelse

och föreligga sannolika skäl för att värd kan beredas med stöd av denna lag. får den ansökningen avser inta- gas pä sjukhus.

Om intagning beslutar överläka- ren. Om särskilda skäl föreligga. äger han överläta på annan läkare vid sjukhuset att besluta om intag- ning.

95

Sker intagning enligt 85. skall ("överläkaren efter undersökning av patienten snarast möjligt och senast tionde dagen efter dagen för intag- ningen pröva om vård kan beredas patienten med stöd av denna lag. Har som grund för ansökningen om intagning åberopats att patienten är farlig för annans personliga säkerhet. får med prövningen anstå till femton- de dagen cf ter dagen för intagningen. om särskilda ska"/föreligga och intag- ningen icke beslutats med stöd av vördintyg av innehåll som avses i 7 5 andra stycket.

Finner överläkaren att värd kan

beredas med stöd av denna lag. skall han besluta att patienten även i fortsättningen skall vara intagen pä

Föreslagen lydelse

sannolika skäl för att värd kan bere- das med stöd av denna lag. fär den som värdintygel avser tas in pä sjuk- hus.

Vårdintyget får ej godtas som uiuierlag för ett intagitingsbes/ut om det är utfärdat mer än fjorton dagar före beslutet.

Om intagning beslutar överläka- ren. Om särskilda skälföreligger. får han överläta på annan läkare vid

sjukhuset att besluta om intagning.

Beslut enligt denna paragraf får. utom i sådana fall som avses i () 5 tredje stycket. inte meddelas av sam- ma läkare som har utfärdat vdrdinty- get. Utskrivningsnämmlmr skall ge- nast underriittas om intag/tingsbeslu- tet ifall när det enligt I!) # åvilar behovet av

nämnden att pröva värd.

Sker intagning enligt 8 15. skall överläkaren efter undersökning av patienten snarast möjligt och senast åttonde dagen efter dagen för intag- ningen pröva om vård kan beredas patienten med stöd av denna lag.

Finner överläkaren att värd kan beredas med stöd av denna lag. skall han besluta att patienten även i fortsättningen skall vara intagen pä

Prop. l981/82z72

Nuvarande lydelse

sjukhuset. I annat fall skall ("överläka- ren omedelbart atskriva honom.

l-"öreslagen lydelse

sjukhuset. [ annat fall skall ("överläka- ren omedelbart skriva ut patienten.

lt) &

Beslut enligt 8 elle/'$) .Q' fär icke meddelas av läkare som utfärdat

värt/intyget.

lies/ut enligt () s* skall istället fattas av utskrit'ningstu'imnden om

I. intagningen. ifallsom avsesiö s" tredje stycket. ltar grundats på ett värt/intyg som ltar utfärdats av över- läkaren eller annan läkare vid den klinik eller

3. jäv enligt 4 s* _f'öri'altningslagt'n (l97l:3()t'l) harfi'irelegat mot den som

där intagningen har skett

utfärdat värt/intyget eller beslutat om intagningen eller om sådant jäv före- ligger mot överläkaren.

Utan hinder av första stycket fär ("iver/äkaren fatta beslut som ej katt ans/ä. Sådant beslut skall (t/k'irdröfli- gen u/ulerställas nämndens pröv- ning.

llä

Beslut enligt 8 eller 9 s* ägarförtsatt giltighet. om patienten överföres till annat sjukhus utan att ha utskrivits enligt lo &.

Beslut enligt 8. 1.) eller [(i s*" gäller _fortfaratule. om patienten över/ins till annat sjukhus utan att ha utskri- vits enligt lo s*.

12 i"

Har någon genom lagakraftvunnen dom överlämnats till sluten psykiatrisk vård. skall st')cialst_s-'relsen föranstalta om att han utan dröjstnäl intages pä sjttkhus för sådan värd. Är han redan intagen på sjukhus för sluten psykiatrisk vård. skall han i fortsättningen anses intagen pä grttnd av domstolens förordnande.

Är den dömde häktad skall vad som sägs i första stycket gälla även om domen ej har vunnit laga kraft under förutsättning att den dömde och åklagaren medger att intagning får ske.

hSenaste lydelse 19:39:211

Prop. l981/82:72 10

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bestämmelser om patienterna 13 &

Den som är intagen på sjukhus med stöd av denna lag får hindras att lämna sjukhuset och får i övrigt underkastas det tvång som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vården eller för att skydda honom själv eller om gi v nin ge n .

14 &

Patient kan få tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet under viss del av dygnet eller tillfälligt under visst antal dygn. om det icke medför fa- ra för annans personliga säkerhet eller hans eget liv. Sådant tillstånd får fi'irbindas med särskilda föreskrifter.

(')m tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet beslutar överläkaren. om annat ej följer av tredje stycket. Om särskilda skäl föreligga. äger han beträffande viss patient överlåta på annan läkare vid sjukhuset att besluta om tillstånd.

I fråga om patient som avses i 17 & andra stycket beslutar utskrivnings- nämnden om tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet. Nämnden äger beträffande viss patient överlåta pä ("överläkaren att besluta om tillstånd.

Överläkaren får återkalla tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhus- området. om förhållandena påkalla det. Om särskilda skäl föreligga. äger han beträffande viss patient överlåta på annan läkare vid sjukhuset att återkalla tillstånd.

[5

Om särskilda skäl föreligga. får (fwerläkaren taga del av innehållet i brev ankommer till patient eller sotn pati-

eller annan handling som

ent önskar avsända. Kan vidarebe- fordrande av handling sotn ankom- mer till patient medföra fara för ordningen eller säkerheten på sjuk- huset eller vara olämpligt med hän- syn till syftet med vården eller kan handling som patient önskar avsän- da föranleda betydande olägenhet för honom eller annan person. får ("iverh'ikaren besluta att han—dlingen skall kvarhällas.

7Senaste lydelse 19731129.

'7

Om det finns särskilda skäl. får överläkaren eller den han har be- myndiga! ta del av innehållet i brev eller annan handling som kommer till en patient eller som en patient önskar avsända.

Kan vidarebefordrandc av en handling som kommer till en patient medföra fara för ordningen eller säkerheten på sjukhuset eller vara olämpligt med hänsyn till syftet med vården eller kan en handling som en patient önskar avsända föranleda betydande olägenhet för honom eller annan person. får handlingen

Prop. l98l/82z72

Nuvarande lydelse

llandling som är ställd till utskriv- ningsnämnden. psykiatriska nämn- den. socialstyrelsen. justitiekanslern eller någon av riksdagens ombuds- skall granskning. Handling sotn är ställd män vidarebefordras utan till eller avsedd för annan myndighet och rör mål eller ärende vari patien- ten själv äger föra talan. samt hand- ling ställd till eller avsedd för advo- kat eller offentligt biträde skall vida- rebefordras. Beslutar överläkaren att kvarhålla brev till myndighet. skall beslutet underställas utskrivnings-

nämndens prövning.

Visar det sig att handling. som är ställd till annan än utskrivnings- nämnden. psykiatriska nämnden. so- ein/styrelsen. justitiekanslern eller nå— gon av riksdagens ombtnlsmän. är avsedd för någon av dessa myndighe- t'er. skall den vidarebefordras.

ll

Ft'ireslagen lydelse

kvt'trhållas. Beslut att kvarhållt't en handling fattas av utsk rivningsnämn- den efter fratris—fällning av överläka- ren. 1 avvaktan på nämndens beslut _färöverläkaren ta hand om handling- en.

En handling som är ställd till utskrivningsnämnden. psykiatriska nämnden. socialstyrelsen. hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. förtro- emleru'imnden. justitiekanslern eller någon av riksdagens ombudsmän skall vidarebefordras utan gransk- ning. Vad nu har sagts skall också gälla en handling som är ställd till offentlig försvarare för patienten.

En handling som är ställd till eller avsedd för annan myndighet än dent som anges i tredje stycket och som rör mål eller ärende. vari patienten själv får föra talan. får granskas men inte kvarhållas. Detsamma gäller en handling som är ställd till eller avsedd för" en advokat som ej är offentlig försvarare eller någon som är biträde (197.2439).

Visar det sig att en handling. som

enligt rättshjälpslagen

är ställd till annan mottagare än dem som anges i tredje .s'tveket. är avsedd för någon av dessa. skall den vidare- befordras.

Utskrivning 16 &

Den som beretts värd med stöd av beslut enligt vs andra stveket eller på grund av domstols förordnande

Den som beretts vård med stöd av beslut enligt 9 eller 10 5 eller på grund av domstols förordnande skall

Prop. l98l/82:72 12

t'Vttvarande lydelse l'FI'reslagen lydelse

skallofördröjligcn utskrivas.(mt för- ofördröjligen utskrivas. om förut- utsättningar enligt 1 äför att bereda sättningar enligt 1 &” för att bereda honom värd icke längre föreligga. honotn värd icke längre föreligger. ()ntsu'itulig/tet som avses i l & första Sådana ontsu'imlig/teter som avses i stycket e) fär icke utgöra grund för l s första stycket e) för icke utgöra kvarhallande i annat fall än da grttnd för kvarhallandeiannatfall än patienten beretts värd pä grund av dä patienten beretts värd pä grttnd domstols fi.")rt'n'dnande. av domstols förordnande.

Frågan om utskrivning skall prövas fortlöpande

17 &” (_)m utskrivning beslutar överläkaren. om annat ej följer av andra stycket. llan äger hänskjuta fragan om utskrivning till utskrivningsnämnden. ltskrivningsnämnden beslutar om utskrivning enligt lo s* av patient som intagits pä grund av domstols förordnande eller som under inflytande av psykisk sjukdom begatt brott mot annans personliga säkerhet. för vilket ätal icke väckts. eller som varit intagen i kritninalvärdsanstalt för undergäende av päfi'äljd för brott och under tiden för anstaltsvärden eller i samband med att delma upphört intagits för sluten psykiatrisk värd med stöd av denna lag och icke skall återföras till anstalten. När anledning föreligger till utskrivning av patient sotn avses i andra stycket. skall överläkaren ofördröjligen anmäla detta hos nämnden. Utskrit'nittgsnt'inutden far även i andrajal/ [in som förut sagts skriva ut

en patient.

18 &

Patienten eller hans make. om makarna sammanbmlde vid tiden för intagningen. eller annan. som dä stadigvarande sammanbodde med honom eller hans barn. fader. moder. syskon. förmynt'lare eller gode man far göra ansökan om utskrivning.

Ansökan hos utskrivningsnämnden göres skriftligen. Om patient sotn avses i 175 andra stycket ger till känna att han icke vill vara intagen på sjukhuset. skall han genom överläkarens försorg underrättas om sin möjlighet att ansöka om utskrivning och tillfälle beredas honom att upprätta

erforderliga handlingar.

" Senaste lydelse 1974206.

Prop. 1981/82:72 |3

th'ttvarande lydels'e l'":')'/'t'.s'ltl.'—.'t"1 [Ulf/St”

Utskrivningsnämnden är icke Utskrivningsnämnden är icke skyldig att pröva ansökan om skyldig att pröva ansökan om utskrivning förrän tre månader för- utskrivning förrän en måtttulförflutit flutit frän prövningen av tidigare frän prövningen av tidigare ansö- ansökan. kan.

18 a &

llar beträffande nägon sotn är patient enligt denna lag beslut tneddelats om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen(19802376) eller utläm- ning enligt lagen ( 19572668) om utlämning för brott eller lagen ( 19591254) om utlämning för brott till Danmark. Finland. Island och Norge eller lagen (197flz375) om utlämning till Danmark. Finland. Island eller Norge för verkställighet av beslut om värd eller behandling. skall han utskrivas. om det begärs av den myndighet som skall verkställa beslutet och hans tillständ tillater sadan verkställighet.

Beträffande utskrivning som nu sagts gäller l7 s*.

19 ; Patient fär utskrivas pä försök om särskilda skäl föreligga och det icke medför fara för annans personliga säkerhet eller hans eget liv. (_ltskrivning pä försök skall avse viss tid. högst ses mänader sotn kan förlängas med högst ses mänader ät gängen. Patienten fär äläggas att iakttaga särskilda föreskrifter och ställas under tillsyn av lämplig person.

Bestämmelserna i 17 och 18 ss avse även utskrivning pä försök.

20 5 Den som utskrivits pa försök far aterintagas pä sjukhuset. om förhällan- dena päkalla det. Om äterintagning beslutar överläkaren. (f.)m särskilda skäl föreligga. äger han beträffant'le viss patient överläta pä annan läkare vid sjukhuset att besluta om atcrintagning.

20 a

III:

Har en patient värdats på sjukhus under tre mänader efter intagningen med stöd av denna lag och anser överläkaren att patienten behöver fortsatt sådan värd. skall ("jvet'ltlikaren snarast anmäla detta till utskrivnings- nämndett. l anmälan ska/l läkaren ange skä/en för sitt ställttingstagan- (Il'.

Prop. NSI/82:72

Nuvarande lydelse

14

Föreslagen lydelse

Finner utskrit'ningsnämnden efter en sådan anmälan lieträjfam'le en viss patient skäl därtill. skall nämnden ta upp fråga om utskrivning enligt 16 5 eller om utskrivning på försök.

Besvär m. m.

Zlå

Talan får föras möt läkares beslut enligt denna lag. om läkaren intagit någon pä sjukhus eller enligt 9 s* andra stycket beslutat att patient alltjämt skall vara intagen på sjukhus.

lämnat begäran om tillstånd att vistas pa egen hand utom sjuklntsomradet helt eller delvis titan bifall eller äterkallat sådant tillständ.

avslagit ansökan om utskrivning i annat fall än som avses i 18 a & eller om

utskrivning pä försök.

i samband med utskrivning pä försök älagt patient att iakttaga särskilda föreskrifter eller ställt honom under tillsyn eller

äterintagit patient under utskrivning pä försök. [ övrigt fär talan icke föras mot läkares beslut enligt denna lag.

Talan föres hos utskrivningsnämndcn genom besvär.

22 &" Talan fär föras mot utskrivningsnämnds beslut. om nämnden ogillat besvär över beslut om intagning eller beslut enligt 9 & andra stycket

avslagit anstiikan om utskrivning i annat fall än som avses i 18 a s eller om utskrivning pä försök eller ogillat besvär över läkares beslut om avslag på sådan ansökan eller

i samband med utskrivning pä försök älagt patient att iakttaga sär- skilda föreskrifter eller ställt honom under tillsyn eller lämnat besvär över läkares beslut i sädana frägor helt eller delvis utan bifall.

l*Senaste lydelse 198038].

enligt 10.5 beslutat att en patient alltjämt skall vara intagen pä sjuk- luts,

avslagit ansökan om utskrivning i annat fall än som avses i 18 a 5 eller om utskrivning pä försök eller ogillat besvär över läkares beslut om avslag pä sädan ansökan.

i samband med utskrivning pä försök alagt patienten att iaktta sär- ställt under tillsyn eller lämnat besvär skilda föreskrifter. honom över läkares beslut i sådana frågor helt eller delvis utan bifall eller

i annat fall beslutat att utskrivning eller utskrivning på försök ej skall ske.

Prop. l981/82:72

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

I övrigt får talan mot utskrivningsnämnds beslut enligt denna lag föras endast i fall som avses i 20 &.

Talan föres hos psykiatriska nämnden genom besvär.

235

Mot psykiatriska nämndens beslut enligt denna lag får talan icke föras.

24 gm

Talan enligt 21 eller 22 s får föras av den som enligt 18 & äger ansöka om utskrivning. Talan fär föras utan

Talan enligt 21 eller 22 & fär föras av den som enligt IS äfår ansöka om utskrivning. 'l'alan får föras utan

inskränkning till viss tid. I fråga om inskränkning till viss tid så länge prövning av talan enligt 21 & äger patienten vårdas med stöd av denim bestämmelsen i 18 & tredje stycket lag. Talan fär därutt'iver föras under motsvarande tillämpning. tre veckor från det patienten skrevs ut. I fråga om prövning av talan enligt 21 & tillämpas bestämmelsen i IS % tredje stycket.

25 &

På begäran av överläkaren skall utskrivningsnämnds beslut underställas psykiatriska nämndens prövning. om överläkaren gjort förbehåll om underställning senast vid det sammanträde då beslutet fattades och begärt underställning inom tre dagar därefter.

26 & Talan mot beslut. varigenom utskrivningsnämnd utlätit sig om ersättning som avses i 32 5 eller 33 & tredje stycket, föres hos psykiatriska nämnden genom besvär.

27 5 Beslut som meddelas enligt denna lag länder omedelbart till efterrättelse. Har förbehåll gjorts enligt 25 &. får dock utskrivningsnämnds beslut. varigenom patient fått tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet eller utskrivits eller utskrivits pä försök. verkställas först sedan beslutet blivit bestående.

1” Senaste lydelse 19711638.

Prop. l981/82:72

Nuvarande lydelse

lo

Ft'ireslagen lydelse

Nämnderna

zggll

Utskrivningsnämnd består av lag- faren ordförande som är eller varit innehavare av ordinarie domar- tjänst. en läkare som bör vara sär- skilt kunnig ipsykiatri och en person med erfarenhet i allmänna värv.

Psykiatriska nämnden bcstär av lagfaren ordförande som är eller varit innehavare av ordinarie domar- tjänst. tvä läkare som äro särskilt kunniga ipsykiatri och tvä personer med erfarenhet i allmänna värv.

För nämnd eller psykiatriska nämnden

ledamot av utskrivnings— finnas en eller flera suppleanter. Bestämmelserna om ledamot gälla även suppleant.

Utskrivningsnämnd bestär av lag- faren ordli'ärande som är eller varit innehavare av ordinarie domar- tjänst. en läkare som bör ha specia- listkompetens inom gruppen psykis- ka sjukdnmar och en person med erfarenhet i allmänna värv.

Psykiatriska nämnden består av lagfaren ordförande som är eller varit innehavare av ordinarie domar- tjänst. tvä läkare som har specialist- kompetens -inam gruppen psykiska sjukdmnar och två personer med erfarenhet i allmänna värv.

För

nämnd eller psykiatriska nämnden

ledamot av utskrivnings- finns en eller flera suppleanter. Bestämmelserna om ledamot gäller även suppleant;

29 gl: Ledamot av utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden förordnas av regeringen för högst fyra är i sänder.

lnnan ledamot börjar tjänstgöra. skall han ha avlagt domared eller fi'irist'ikran enligt 4 kap. ll sf rätte- gängsbalken.

Läkare som tjänstgör inom den slutna psykiatriska värden fär icke som ledamot deltaga i hamlläggning- en av ärende rörande patient på det sjukhus där han tjänstgör. Om jäv mot ledamot gälla i övrigt bestäm— melserna i 4 kap. rättegängsbalken om jäv mot domare.

" Senaste lydelse mussr '3 Senaste lydelse lU7—lzåh'l.

lnnan ledamot börjar tjänstgöra. skall han ha avlagt domared.

En läkare som tjänstgör inom den slutna psykiatriska värden fär icke som ledamot delta i handläggningen av ärenden rörande patienter pa det sjukhus där han tjänstgör. Om jäv mot ledamot gäller i övrigt bestäm- melserna i 4 kap. rättegangsbalken om jäv mot domare.

Prop. l98l/82z72 17

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30 &

Vid sammanträde med utskrivningsnämnd skola överläkaren och patien— ten vara närvarande. om icke särskilda skäl föranleda annat. Föres talan av annan än patienten. skall den som för talan beredas tillfälle att närvara. om ieke särskilda skäl föranleda annat.

Ärende som handlägges i patientens frånvaro fär ieke avgöras utan att nämndens ledamöter före avgörandet skaffat sig personlig kännedom om patienten. Är denne utskriven på försök. får dock ärendet avgöras. om minst en av ledamöterna har sådan kännedom.

31 9" l ärende hos psykiatriska nämnden skall muntlig förhandling hållas. om ärendets beskaffenhet kräver det. Därvid äga bestämmelserna i 30 & första stycket motsvarande tillämpning.

32 &

Patient eller annan som för talan hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden fär tillerkännas ersättning a ' allmänna medel för kostnad för resa och uppehälle i samband med inställelse inför nämnden. i den mån det finnes skäligt. Nämnden fär bevilja förskott pä ersättningen. Närmare bestämmel- ser om ersättning och förskott meddelas av regeringen.

33 &

I ärende hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden får förhör anordnas med den som kan antagas ha upplysningar av betydelse att lämna.

Vid förhöret skall patienten vara närvarande. om icke särskilda skäl föranleda annat.

I fråga om ersättning till den med vilken förhör anordnas äga bestämmel— serna om ersättning av allmänna medel till vittnen motsvarande tillämpning. Ersättningen skall stanna pa statsverket.

34 &

Utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden fär avgöra ärende endast om nämndens samtliga ledamöter äro närvarande. Beslut rörande förskott pä ersättning som avses i 32 & eller 33 s' tredje stycket får dock på nämndens vägnar meddelas av ordföranden. Detsamma gäller beslut som rör rättshjälp genom offentligt biträde.

Bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i överrätt äga

2 Riksdagen l981l82. I saml. Nr 72

Prop. l981/82z72 18

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

motsvarande tillämpning på avgörande av utskrivningsnämnd eller psykia- triska nämnden.

Särskilda bestämmelser 34 a s '

l ärende. vari 175 förvaltningslagen (19712290) äger tillämpning få skälen för beslutet utelämnas även i andra fall än som sägs där. om ändamålet med värden annars skulle motverkas.

l läkares beslut enligt 8 eller 9 & eller varigenom ansökan om utskrivning avslagits samt i motsvarande beslut av utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden skola alltid anges de i l ä angivna förutsättningar på vilka beslutet grundas.

35 & Polismyndighet skall lämna ham'lräekning på begäran av läkare som enligt (rå på begäran av läkare som enligt 6.5 första stycket är behörig att utfärda värdintyg. om första stycket är behörig att utfärda. värdintyg. om den som skall-under- läkaren behöver sökas icke ställer sig till förfogande - för undersökningen eller läkaren behöver skydd för sin personliga säkerhet.

på begäran av överläkaren. om den som med stöd av denna lag skall inragas på sjukhus icke inställer sig på sjukhuset.

skydd för sin personliga säkerhet eller. på begäran av läkare i allmän tjänst. om den som-skall undersökas icke ställer sig till förfogande för undersökningen.

på begäran av läkare i allmän tjänstsom har utfärdat vårdintyg eller överläkare-11. om den som med stöd av denna lag skall lasin på sjukhus icke inställer sig på sjukhuset.

på begäran av överläkaren, om patient avviker från sjukhuset eller icke återvänder dit. sedan tiden för tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet eller för utskrivning pä försök gått ut. eller icke inställer sig på sjukhuset. sedan tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet äterkallats eller beslut meddelats om äterintagning under utskrivning på försök.

Om särskilda skäl föreligga. må överläkaren beträffande viss patient överlåta på annan läkare vid sjukhuset att begära handräckning.

36 a 5 Har överläkare med stöd av 13 s

36 5” Har med stöd av 13 å omhänder-

mnlza'nrlerlagitalkoholhaltiga (lryck- !agils alkoholhaltiga drycker eller

” FÖI'UtVill'illldC 36 & upphävd genom lag WSR—164. Senaste lydelse av 36 a & tsz7qz373.

Prop. l981/82:72

[N'uvarande lydelse

er eller andra berusningsmedel som påträffats hos eller ankommit till den som är intagen på sjukhus med stöd av denna lag. skall den ont/länder- Iagna egendomen bevisligen förstö- ras eller försäljas enligt bestämmel- serna om beslagtagen egendom i 2 % lagen ( 19581205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. Be- lopp. som erhållits vid sådan försälj- ning. tillfaller staten.

Påträffas alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel inom sjukhus där patienter som intagits med stöd av denna lag vårdas. får berusningsmedlen omhändertagas av sjukhusdirektören eller styres- mannen för sjukhuset. om känd ägare till berusningsmedlen ej fin- nes. Första stycket har motsvarande tillämpning på sålunda omhänderta- gen egendom.

19

Föreslagen lydelse

andra berusningsmedel som påträf- fats hos eller ankommit till den som är intagen på sjukhus med stöd av denna lag. skall över-lr'ik'aren låta bevisligen förstöra eller försälja den omltändertagna egendomen enligt bestämmelsermt om beslagtagen egendom i 2 & I första stvcket lagen (1958205) om förverkande av alko— Belopp, som erhållits vid sädan försäljning, holhaltiga drycker m.m.

tillfaller staten.

Påträffas alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel inom sjukhus där patienter som intagits med stöd av denna lag vårdas. får berusningsmedlen omhändertas av sjukhusdirektören eller styresman— nen för sjukhuset. om det inte finns någon känd ägare till berusnings— medlen. Första stycket tillämpas också ifråga om sålunda omhänder— tagen egendom. Vad som där före— skrivs am Örerläkaren skall i stället gälla den som omhändertagit egen- domen.

Bestämmelsernai första och andra styckena har motsvarande tillämpning på injektionsspruta eller kanyl som kan användas för insprutning i

människokroppen.

375

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen uten-as av socialstyrelsen.

385

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. av socialstyrelsen.

Prop. l98l/82z72 . 20

1. Denna lag träder i kraft den I juli 1982. -

2. Har en ansökan gjorts. ett vårdintyg upprättats eller ett intagningsbeslut fattats före ikraftträdandet skall för förfarandet i samband med intagning och prövning enligt Slå gälla äldre bestämmelser.

3. Utan hinder av 24 5 får talan enligt 21 eller 22 & föras under tre veckor från ikraftträdandet.

Prop. 1981/82:72 . 21

2. Förslag till Lag om ändring i lagen (1976z37l) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

Härigenom föreskrivs att 19 5 lagen (l976:37l) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl. skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 5 Om behandlingen i vissa fall av Om behandlingen i vissa fall av häktad som skall undergå rättspsy- häktad som skall undergå rättspsy- kiatrisk undersökning finns särskilda kiatrisk undersökning eller som bestämmelseri 7aå'lagen (196630! ) genom en dom som inte har vurmit om rättspsykiatrisk undersökning i laga kraft har överlämnats till sluten brottmål. psykiatrisk vård finns särskilda be- stämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

Prop. l981/82z72 22

3. Förslag till Lag om ändring i lägen (1980z623) om ändring i lagen tl962:381) om allmän försäkring

l-lärigenom föreskrivs att 3 kap. 15 & lagen (19621381) om allmän försäkring i den lydelse paragrafen har erhållit genom lagen (1981):623) om ändringi nämnda lag samt övergångsbestämmelserna till lagen skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse 3 kap. 15 å ' Sjukpenning utgår ej för tid då den försäkrade a) fullgör värnpliktstjänstgöring ' a) fullgör värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst eller genomgår eller vapenfri tjänst eller genomgår militär grundutbildning för kvinnor militär grundutbildning för kvin- eller bistånds- eller katastrofutbild- nor; ning;

b) är intagen i sådant hem som avses i .12 & (19801621') med särskilda bestämmelser om vård av unga med stöd av 1 5 andra stycket 2 eller tredje stycket sagda lag:

c) är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt:

d) i annat fall än under b eller c sagts av annan orsak än sjukdom tagits om hand på det allmännas bekostnad.

För varje dag då en försäkrad bereds vård i ett sådant hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen(1980:620) som ger vård och behand- ling ät missbrukare av alkohol eller narkotika. skallsjukpenningen mins- kas på det sätt som framgår av 4 5 andra stycket.

Utan hinder av första stycket utgår sjukpenning till försäkrad som avses under c vid sjukdom som inträffar under tid då han får vistas utom anstalt och därvid bereds tillfälle att förvärvsarbeta.

Denna lagI träder i kraft. såvitt gäller 18 kap. 5 s. den 1 januari 1981 ochi övrigt den 1 januari 1982. Vad som enligt 18 kap. 5 5 andra stycket i dess nu gällande lydelse stadgas om skyldighet för allmän försäkringskassa att tillställa socialregistret behövliga uppgifter skall dock bestå till utgången av år 1981. För den som har antagits till bi- stånds— och katastrofutbildning före den I januari 1982 gäller äldre bestämmelser i 3 kap. 15 s. l Senaste lydelse 19801991.

Prop. 1981/82:72 23

Utdrag SOCIALDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde

1981-1 1-05

Närvarande: statsministern Fälldin. (')rdförande. och statsråden Ullsten. Wikström. Friggebo. Dahlgren. Åsling. Johansson. Wirtén. Andersson. Boo. Petri. Eliasson. Gustafsson. Elmstedt. Tillander. Ahrland. Molin

Föredragande: statsrädet Ahrland

Proposition om ändringar i lagen om beredande av sluten psy- kiatrisk vård i vissa fall (LSPV), m.m.

] Inledning

I propositionen .1979/8021 Om socialtjänsten ingick bl.a. ett förslag till lag om ändring i lagen ( 1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV). Förslaget var avsett att till väsentlig del utgöra svaret på den sedan länge kontroversiella frågan om vård utan samtycke av vuxna alkohol- och narkotikamissbrukare men innehöll också ändringar som inte hängde samman med missbruksproblematiken utan avsåg att undanröja vissa allmänna brister i lagen. Förslagettill ändringari LSPV avslogs i sin helhet av riksdagen i juni 1980 utan att det skedde någon prövning i sak av de senare ändringarna. Riksdagen enades om att begära nya överväganden rörande vård av missbrukare oberoende av samtycke. Det ansågs dä mest ändamåls- enligt att lämna återstoden av LSPV-förslaget utan sakprövning i det sammanhanget.

Ungefär samtidigt uppdrog regeringen efter förslag av riksdagens social- utskott at en parlamentarisk beredning. socialbcredningen (5 1980107). att utarbeta ett nytt förslag till vård av missbrukare oberoende av samtycke men också att bl.a. se över LSPV i sin helhet och inte bara med avseende på vården av missbrukare. -

Socialbercdningen avlämnade i januari 1981 delbetänkamlet (SOU 198127) LVM. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Betänkandet har efter remiss- och lagrädsbehamiling legat till grund för regeringens proposition l981i8218 Lag om värd av missbrukare i vissa fall. m.m.. som avses -bli behandlad av riksdagen under hösten 1981 och träda i kraft den 1 januari 1982.

Prop. l98l/82z72 24

Socialberedningen har därefter i juni 1981 avlämnat delbetänkandet Ds S 1981:7 Ändringar i lagen om beredande av sluten psykiatrisk värd i vissa fall (LSPV). Betänkandets allmänna motivering bör fogas vid protokollet i detta ärende som bilaga I.

1 betänkandet föreslås en rad ändringar i LSPV. Dessa ('_')verensstämmer väsentligen med de förslag som lades fram redan i propositionen om socialtjänsten men inte hade samband med frågan om hur missbrukare skulle vårdas. Propositionsförslaget byggde i dessa delar på förslag från främst en arbetsgrupp inom socialstyrelsen (Socialstyrelsen redcwisat 197711-1) LPV — Lag om viss psykiatrisk 'ärd.

Socialstyrelserapporten hade rcmissbehandlats. Remissammanställningen återfinns i prop. 197918021 del C. Lagrådsremiss den 18 december 1978. s. 322-347.

Det förslag till ändring i LSPV som togs upp i propositionen om socialtjänsten var granskat av lagrådet. lagrådsremissen återfinns i prop. 1979/8(.l:l del C. Lagrådets yttrande återfinns i prop. 19791'81111 del B. s. 394-403.

Socialberedningen föreslår också en annan mindre ändring som bygger på ett förslag av 1971 års utredning om behandling av psykiskt avvikande i betänkandet (SOU 1977:23) Psykiskt störda lagöverträdare. Förslaget har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandcmi i den här aktuella delen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.

i anslutning till de nu redovisade förslagen har i annan ordning aktualiserats en fråga om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). Liksom LSPV—förslaget hängcr'den frågan samman med den tidigare riksdagsbehandlingen av frågan om vård oberoende av samtycke av vuxna missbrukare.

2 Föredragandens överväganden

2.1. Ändringar i LSPV 2.1.1 Allmänt

Som har 'ramgått av min inledning är de förslag som socialbercdningen nu lagt fram i allt väsentligt desamma som redan en gång tidigare har förelagts riksdagen men som då avslogs som en konsekvens av att riksdagen avvisade propositionens förslag till lösning av frågan om vård utan samtycke av vuxna alkohol- och narkotikamissbrukare.

Beredningen framhåller som skäl att nu på nytt ta upp samma förslag till särskild behandling sammanfattningsvis följande. Fi'irslagen har redan vederbörligen beretts och kräver inte mera ingående överväganden. Riksdagens tidigare avslag grundades inte på någon prövningi sak. Förslagen innebär heller inte någon ändring i de grundläggande förutsättningarna för vård enligt LSPV eller några andra viktiga principiella ställningstagandcn.

I.) -'J|

Prop. l981/82z72

Förslagen syftar genomgående till en bättre värd och rättssäkerhet för patienterna. De är av ("övervägande teknisk och praktisk natur och har bedömts som angelägna och brådskande. li'f'irslagen föregriper inte bered- ningens översyn av LSPV i dess helhet.

Jag delar i allt väsentligt beredningens uppfattning att de förslag som beredningen nu har fi:"irt fram kan behandlas för sig och inte föregriper beredningens större genomgång av LSPV. Som beredningen har anfört har förslagen varit aktuella en längre tid och har tidigare bedömts vara så angelägna att de. med undantag som jag återkommer till. har underställts riksdagen. .lag har därför gjort den bedömningen att förslagen bör underställas riksdagen igen snarast möjligt. Någon ny remissbehanding eller lagrådsgranskning har jag därvid inte ansett vara erftu'derlig.

Jag vill tillägga följande. Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 augusti 1981 har chefen för socia[departementet uppdragit åt socialbered- ningen att bl.a. redovisa sina principiella ("överväganden i fråga om LSPV under år 1983. Jag vill för min del och efter samråd med chefen för socialdepartementet framhålla som angeläget. att soeialberedningen nalkas sitt utredningsuppdrag förutsättningslöst. De ändringar som nu föreslås gjorda i LSPV bör ses i det begränsade perspektivet att de avser att underlätta tillämpningen av nuvarande lagstiftning och de får alltså inte bli styrande för utredningens fortsatta arbete enbart som följd av att de gjorts så

nyligen.

3.1.2. Förslagen i sak

Beredningcns förslag framgår. som tidigare har nämnts. av bilaga [. De förslag beredningen tar upp återfinns samtliga med något undantag också i den tidigare propositionen om socialtjänsten. Förslagen berör huvudsakligen intagningsförfarandet och utskrivningsnämndernas verksamhet. De har där motiverats ingående. Vlll'fÖl' jag inte anser någon ny utförlig redogörelse för bakgrund och motiv behövlig här. Jag hänvisar i stället till propositionen l97958tlzl ()m socialtjänsten och till specialmotiveringen till det nu framlagda lagtextförslaget.

Jag föreslår i huvudsaklig överensstämmelse med socialbercdningen sammanfattningsvis ft'jljande.

Kravet på en särskild ansökan om intagning på sjukhus från särskilt uppräknade behöriga sökande tas bort. I stället skall v ä rd i n t y get tjänstgöra som ensam intagningshandling. Behörighetskrzwen förde läkare som får utfärda vårdintyg skärps därför samtidigt som läkaren får skyldighet att vid behov initiera vården men också blir skyldig att se till att någon undersökning för vårdintyg inte inleds annat än då det finns skälig anledning till det.

B e slut om i n t ag n i n g skall som huvudregel alltjämt fattas av en annan och från den vårdintygsskrivande läkaren oberoende läkare. Från

Prop. 1981/82:72 Zo

denna regel om s.k. tv ä l ä k ar p r ö v ni n g medges ett undantag. [ det fall där den psykiskt sjuke redan vårdas på sjukhus på egen begäran öppnas möjlighet att i akutsituationer omvandla vården till vård enligt LSPV. s.k. ko n v e l' te ring . genom beslut av bara en läkare. Detta överensstämmer med propositionen om socialtjänsten. Beredningens förslag att öppna möjlighet till enläkarbeslut vid samtliga LSPV-intagningar har jag däremot bedömt ha en sådan räckvidd att ställningstagandet bör anstå till den mera omfattande prt'ivning av hela intagningsfi'irfarandet. som blir följden av beredningens uppdrag att se över LSPV i dess helhet.

Möjlighet att begära polis ha n dräc k n i n g för intagning av den sjuke ges förutom åt överläkaren vid sjukhuset också åt den värdintygsskrivande läkaren. Samtidigt begränsas kretsen av läkare behöriga att begära handräckning till dem som är verksamma i allmän tjänst.

Den tid som längst får förflyta mellan det interimistiska beslutet om intagning och det definitiva be slutet o m vå rd enligt LSPV förkortas. Sedan intagning på sjukhus har skett skall överläkaren själv efter undersök- ning av patienten besluta om patienten behöver vård enligt LSPV. Den tid som enligt nuvarande regler längst får förflyta är i normalfallet tio dagar från intagningen eller i fall då patienten har bedömts som farlig femton dagar. Tiden blir nu enligt förslaget åtta dagar i samtliga fall.

För att inte genom organisatoriska föreskrifter onödigtvis hindra att svårt psykiskt sjuka färden vård de vid varje tidpunkt bäst behöver och ändå kan vara underkastade LSPV:s regelsystem. föreslår jag vissa regler som skall göra det möjligt att efter regeringens tillstånd vårda patienterna på t.ex. mindre sjukhem.

Vissa mindre justeringar i bl.a. reglerna om b re v g ra n s k n i n g och överklagande föreslås också.

1 dag finns 31 särskilda ut s k r i v n i n g s n ä m nde r . som är inrättade i anslutning till de sjukhus som bereder LSPV-vard. Som högsta instans fungerar den psykiatriska nämnden. Nämnderna har f.n. huvudsakligen till uppgift att dels överpröva överläkarens beslut enligt LSPV. dels själva besluta om utskrivning m.m. av patienter som vårdas på sjukhuset som påföljd för brott m.m. Nämnderna består av en domare som ordl'i'irande. en läkare och en lcktnan. Nämnderna föreslås nu få en stärkt funktion som til ls y n so rg a n avseende l.SPX"-vården. Sålunda skall nämnderna själv- mant kunna ta tipp en fråga om utskrivning och inte vara beroende av att någon aktualiserar frågan hos nämnden. Vidare skall nämnderna obligato- riskt pröva det fortsatta vårdbehovet avseende patienter som har vårdats i tre månader med stöd av LSPV. Nämnderna föreslås också komma in och pröva vårdbehmct i sådana fall där en läkare har svarat för både vårdintyg ”Ch intagningsbeslut dvs. i de nyss beskrivna konverteringsfallcn. Slutligen blir nämnderna skyldiga att pröva ansökningar om utskrivning och besvär över läkares beslut från samma patient oftare än f.n. 'l'iden sänks här från tre till en månad. Samtliga förslag syftar till att stärka patienternas rättssäkerhet.

Prop. 1981/82z72 27

För att markera nämndernas nya roll föreslogs i såväl socialstyrelsens rapport som i socialtjänstpropositionen att nämnderna skall få nya namn. Även socialberedningen har framfört denna uppfattning. Med hänsyn till att beredningen inom kort kan förväntas överväga hela beslutsförfarandet i fråga om vård utan samtycke av psykiskt sjuka. har jag emellertid för min del stannat för att benämningarna utskrivningsnämnder och psykiatriska nämn- den kan behållas tills vidare.

Beredningensförslag. att den som har dömts förbrott till ö v e rl ä m n a n - de till sluten p s y k i a t r i s k v å r d med stöd av 3] kap. 3 ;" brottsbal— ken och som är häktad i målet skall kunna tas in på sjukhus redan innan domen har vunnit laga kraft. bygger på ett förslag av den s.k. Bexeliuskom- mitten från år l977. Förslaget nwtiveras med att den som genom en rättspsykiatrisk undersökning har bedömts vara så sjuk att förutsättningar för vård föreligger bör komma i åtnjutande av den behövliga vården så fort som möjligt. Den vården kan inte ges på de rättspsykiatriska klinikerna. dit de dömda har varit hänvisade under häktningstiden.

cheliuskommittens förslag har godtagits av flertalet remissinstanser. Beredningen föreslår att undantag görs för fall då det finns skäl emot ett överförande. Enligt min mening bör regeln utformas så att överflyttning får ske endast med samtycke av den dömde och av åklagaren. Genom detta krav på samtycke bör de betänkligheter som överåklagaren i Stockholm och BRÅ framförde vid remissbehandlingen av kommittéförslaget 'ara i huvudsak undanröjda.

Förutsättningarna för redan träffade avtal mellan staten och sjukvårdshu- vudmännen angående olika ekonomiska ersättningar för sjukvården m.m. rubbas inte av förslaget.

Jag vill slutligen beröra frågan om behovet av inform ation till patienterna om deras rättigheter.

Propositionen om socialtjänsten innehöll ett förslag till en lagregel att patienten skulle upplysas om sin rätt att föra talan mot ett beslut om intagning m.m. och om rätten till juridiskt biträde. Upplysning skulle ges så snart patientens tillstånd medgav det. '

Socialberedningen har inte föreslagit någon motsvarande lagregel. under åberopande av bl.a. att åtgärder av det slag som socialtjänstpropositionen föreslog borde kunna genomföras även utan lagreglering.

Jag delar beredningens uppfattning att det knappast skall behöva föreskrivas i lag att patienterna måste underrättas om sina rättigheter. om utskrivningsnämndernas existens och uppgifter osv. Jag vill dock understry— ka det angelägna i att den informatit'm som berör l.SPV-patienternas särskilda rättssäkerhetsbehov faktiskt kommer dessa patienter till del. Även om socialstyrelsen — som beredningen framhåller- tidigare har gjort insatser på området bör detta arbete kontinuerligt följas tipp. Det kan t.ex. ske genom att tilllutndaht'tlla lättillgängligt faktatmtterial. Att ett viktigt infor—

Prop. ]981/82z72 28

mationsansvar vilar på hälso- och sjukvärt'lspersonalen följer av 5 & lagen (19811: 1 1) om tillsyn över hälso- och sjukvärdsperstmal m.fl.

2.2. Ändring i lagen om allmän försäkring

Jag tar i detta sammanhang i samråd med chefen för socialdepartemcntet upp en fråga om sjukpenningrätt och sjukpenningavdrag för missbrukare som bereds vård på en institution. Frågan sammanhänger liksom de nyss föreslagna ändringarna i LSPV med den stegvisa behandlingen av misåbruks- problematiken inom socialtjänstreformen.

1 3 kap. 15 s andra stycket Al—"L i dess nuvarande lydelse f("ireskrivs att under tid då en försäkrad är intagen på vårdanstalt för alkoholmissbrukare skall sjukpenningen minskas på samma sätt som vid intagning på sjukhus. 1 proposition 1979.-"Rll:1 Om socialtjänsten föreslogs att vård av vuxna missbrukare utan deras samtycke skulle kunna ske endast på sjukhus eller annan vårdinstitution med stöd av LSPV. Bestämmelserna i 3 kap. 4 s andra stycket AFL om minskning av sjukpenning då en försäkrad vistas på sjukhus skulle därvid bli direkt tillämpliga. Bestämmelsen i 3 kap. 15 å andra stycket AFL föreslogs därför utgå. I samband med att riksdagen i jttni 1981) antog den nya sociallagstiltningen. bl.a. socialtjänstlagen. antogs även förslaget till lag om ändring i AFL (l91s't11623). Som har framgått tidigare avslogs samtidigt 1Öl'5121gc'101'11 vård av missbrukare enligt LSPV i sin helhet. Den nya lydelsen av3 kap. 15 s Al-"L träder i kraft samtidigt med den nya sociala lagstiftningen i övrigt. dvs. den 1 januari 1982.

I propositionen 1981/82:8 fi'ireslås. som jag har nämnt i inledningen. en ny lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). som avses träda i kraft samtidigt som socialtjänstlagen. Både missbrukare av alkohol och narkotika föreslås enligt LVM kunna beredas vård oberoende av samtycke om vissa i lagen angivna förutsättningar är uppfyllda. Vården ges företrädesvis på kommunala eller låndstingsktunmunala institutioner som int ' är att anse som sjukhus. För vården blir därför sorti regel inte bestämmelserna i 3 kap. 4 55 andra stycket AFL om sjukpenningavdrag vid intagning på sjukhus direkt tillämpliga. [ avsaknad av annan bestämmelse får man under sådana förhållant'len räkna med att sjukpenningen kommer att utbetalas utan avdrag.

Reglerna om rätt till sjukpenning för missbrukare som vårdas på en institution komtncr att övervägas i annat sammanhang, 1 avvaktan på resultatet av dessa överväganden bör nuvarande bestämmelse i 3 kap. 15 s andra stycket AFL behållas även efter det att den nya sociallagstiftningen trätt i kraft den 1 januari 1982. Bestämmelsen bör liksom hittills gälla både dem som vårdas frivilligt och dem på vilka det särskilda intagningsförfaran- det enligt LVM har kommit till användning. Liksom hittills bör den gälla på både allmänna och enskilda institutioner. l konsekvens med inbi—föl'Sillng bör regeln gälla lika för missbrukare av alkohol och narkotika. Det bör

Prop. l98l/82z72 29

således föreskrivas att för den som bereds vård i en sådan institution skall sjukpenningen minskas pä samma sätt som v'id intagning på sjukhus.

13 kap. 15 & första stycket AFL bör samtidigt göras en formell ändring som föranleds av de nya reglerna om utbildning för uppdragi u-land m.m. (Prop. l98tl/8lzll7. UU 23. rskr 271).

3 Specialmotivering 3.1 Lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård

LSPV präglas av ett ålderdomligt språk. Det kunde därför vara befogat att göra en ordentlig språklig (översyn av hela lagen. En sådan översyn skulle innebära en omfattande och grannlaga uppgift. Med hänsyn främst till att socialberedningens pägaende ('_')versynsarbete relativt snart kan resultera i en ny lagstiftning. har den nuvarande lagtexten i detta sammanhang reviderats språkligt enbart på de punkter där materiella ändringar föranlett det.

l &

Denna paragraf innehaller f.n. dels de grundläggande reglerna om förutsättningarna för vård enligt LSPV (första och andra styckena). (lv/s regler om vid vilka vårdinstitutioner LSPV får tillämpas och om behörig läkare (tredje och fjärde styckena).

Förslaget innebär ingen ändring i första och andra styckena. 'l'redje och fjärde styckena har flyttats till 2 å (se motiveringen till denna bestämmel- se).

2.5

i denna paragraf finns f.n. bestämmelser om nämnderna. Förslaget. som innebär att paragrafen kompletteras med bl.a. de från lå överflyttade reglerna. överensstämmer med propositionen om socialtjänsten och med beredningens förslag.

Första stycket innehåller bestämmelser om vid vilka vårdinstitutioncr LSPV får tillämpas. F.n. får värd beredas bara på sjukhus som drivs av staten. landstingskornrnun eller kommun som inte tillhör landstingskom- mun. Förslaget innebär att det öppnas möjlighet att efter regeringens bestämmande bereda vård enligt LSPV även på andra vårdinstitutioner. Härmed avses främst sjukvi'rrdsinrättningar. som är så utrustade att de kan ta emot så allvarligt psykiskt sjuka att de får värd med stöd av LSPV. Institutionerna bör godkännas efter prövning i varje enskilt fall och efter framställning av sjukvårdsbuvudmannen. Förslaget ligger i linje med strävandena mot en mera decentraliserad psykiatrisk vård. Inte alla LSPV-patienter år i regelbundet behov av så omfattande vårdresurser som de

Prop. 1981/82:72 . 30

som bara kan erbjudas vid en psykiatrisk klinik. Vissa patienter kan därför med fördel få vård i mindre vårdenheter med tillgång till psykiatrisk konsultläkare. Detta ger ökade möjligheter till kontakt med anhöriga och den egna tniljön. Självfallet är det en förutsättning att patienterna är så sjuka att kriterierna enligt 1 & LSPV hela tiden är uppfyllda.

Amira stycket innehåller regler om vilka läkare som är behöriga att fatta beslut enligt LSPV. F.n. gäller detta endast ("överläkare samt biträdande ("överläkare som har anförtrotts särskild sjukavdelning. Sådana läkare finns endast undantagsvis på t.ex. sjukhem och vissa andra vårdinrättningar.I Förslaget innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen utser. dvs. regelmässigt socialstyrelsen. kan uppdra även åt någon annan särskilt ' utsedd läkare att fullgöra överläkarens uppgifter. Genom denna regel blir det alltså möjligt att tillgodose behovet av beslutsfattande läkare vid de vårdinstitutioner som nämnts i första stycket. F.n självklar förutsättning är att uppdrag kommer att ges enbart åt läkare med motsvarande medicinsk kompetens sont överläkarens. dvs. specialistkornpetcns inorn gruppen psykiska sjukdomar.

'N 20-

För att intagning enligt LSPV skall få ske krävs f.n. antingen en ansökan från vissa särskilt uppräknade personer jämte ett vårdintyg. eller ett fi'irt'mlnande av domstol såsom påföljd för brott. 4 så" innehåller de närmare bestämmelserna om vilka som får göra ansökan om intagning.

I socialtjänstpropositionen föreslogs att ansökan från vissa angivna sökande inte längre skulle vara förutsättning för intagning. intagningen skulle i stället grundas direkt på 'ärdintyget.

Förslaget här överensstämmer med soeialtjänstpropositionen. Kravet på ansökan har alltmer kommit att framstå som en formalitet. (')ftast har vårdbeltovet konstaterats genom ett värdintyg redan innan ansökan skaffas fram. Ibland kan det också innebära en onödig tidsutdräkt som hindrar nödvändig behandling att försöka finna någon behörig person som kan underteckna en ansökan. Den sjukes anhöriga kan vidare vara negativt inställda till att behöva framträda som ansvariga för intagningen. Även om regeln om ansökan främst tjänar rättssäkerhetens intresse bör alltså konstruktionen med en formell ansökan som förutsättning för intagning inte behållas. Detta ni'ädvz'indiggör att i stället större krav ställs på värdintyget.

Det bör framhållas att även om kravet på ansökan tas bort detta inte innebär några minskade skyldigheter för t.ex. socialnämnden att enligt den grundläggande ansvarsregeln i 3 & socialtjänstlagen ( 19801520) medverka'till att en sjuk person kommer under vård.

Prop. l98l/82z72 31

415

Nuvarande 45 innehåller de närmare bestämmelserna om vilka som är behöriga att göra ansökan om intagning enligt LSPV. Dessa bestämmelser utgår som en följd av att ansökan inte längre skall vara en förutsättning för beredande av värd.

14 5 har i stället tagits in vissa bestämmelser om vad den läkare skall iaktta som undersöker en person som har aktualiserats för LSPV—intagning och därefter utfärdar ett vårdintyg. Här föreskrivs att vårdintyg endast får utfärdas i omedelbar anslutning till personlig undersökning av den som intyget avser (nuvarande ö & andra stycket) och att undersökning för vårdintyg bara får genomföras om det finns skälig anledning därtill. Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med socialtjänstpropositionen.

i tredje stycket åläggs undersökningsläkaren att se till att intyget tillställs sjukhuset.

14 & används begrepp från barnavårdslagen m. fl. lagar. vilka fr. o. m. är 1982 ersätts av socialtjänstlagstiftningen. Övergångsvis får motsvarande institut i de nya lagarna genom tillämpning av övergångsreglerna till dessa betraktas som behöriga sökande enligt 4 &.

5.5

Som en följd av att ansökningskravet föreslås borttaget utgår de föreskrifter rörande ansökan som f.n. finns i 5 5 första stycket. Bestämmel- sen om hur gammalt vårdintyget får vara har flyttats till 8 & andra stycket och kommenteras i det sammanhanget.

I övrigt har endast formella ändringar vidtagits i 5 5.

(1.5

Denna paragraf innehåller f.n. (le/s olika regler rörande utfärdande av vårdintyg. dels regler sotn har samband med l.SPV:s nuvarande krav på s.k. tvåläkarprövning.

Första stycket överensstämmer i sak med socialtjänstpropositionen och innebär att man skärper kotnpetenskravet för läkare sotn är behöriga att utfärda vårdintyg. Skärpningen skall ses mot bakgrund av att kravet på ansökan tas bort. Behörighet att utfärda vårdintyg skall således i fortsätt- ningen bara tillkomma legitimerade läkare. Om särskilda skäl föreligger skall dock socialstyrelsen kunna meddela dispens från kravet på legitimation. När det gäller förutsättningarna för dispens hänvisas till prop. 1979f'8tlzl del A. s. (115. där följande anförs:

Från kravet på legitimation bör emellertid kunna göras undantag om särskilda skäl föreligger. Dispens bör liksom f.n. meddelas av socialstyrelsen. Dispensmöjligheterna avses i första hand gälla utländska läkare som tjänstgör i Sverige och som kan anses medicinskt kompetenta att utfärda

Prop. 1981/82:72 32

vårdintyg. Därutöver kan i vissa vakanssituationer dispens medges för t.ex. AT-läkare. Socialstvrelsens dispens behöver inte avse viss läkare. Paragra- fens lydelse ger möjlighet till generell dispens.

Sedan LSPV trädde i kraft har indelningen i medicinska specialiteter ändrats. Enligt nu gällande kungörelse (1971678) med tillämpningsföre- skrifter till lagen (196014th om behörighet att utöva läkaryrket (senast ändrad genom SFS 1981 :ZStl) får bevis om specialistkompetens inom gruppen psykiska sjukdmnar avse specialiteterna allmän psykiatri. barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri. Lydelsen av (» & första stycket LSPV har anpassats till den nya indelningen. Därvid har uttrycket specialistkom- petens inotn gruppen psykiska sjukdmnar använts s.".m samlingsbegrepp för spccialiteterna i överensstämmelse med notnenklaturen i kungörelsen.

Andra och tredje styckena innehåller regler om att vårdintyget skall utfärdas av en läkare som inte är knuten till sjukhuset och undantag från den regeln i det fallet att en patient redan vårdas på sjukhus på grund av psykisk sjukdom och det skulle uppstå betydande olägenhet att anlita annan läkare. Bestämmelserna överensstämmer i sak med förslaget i socialtjänstproposi- tionen.

Nuvarande tas LSPV innebär att beslut om intagning enligt 8 35 eller om fortsatt vård enligt 95 inte får meddelas av den läkare som har utfärdat vz'irdintyget. Denna regel kmnpletteras av bestämmelsen i o så tredje stycket. Vilken innebär att vårdintyg inte far godtas för intagning på det sjukhus där den intygsutfärdandc läkaren är verksam. Om det innebär betydande olägenhet att anlita annan läkare får dock vr'rrdintyg av läkare vid sjukhuset godtas för intagning där. under förutsättning att intagningen sker på annan klinik än den där läkaren är verksam. Dessa regler utgör tillsammans grunden för den s.k. tt'ålt't'kttrpn'ivtrt'ttgctt enligt LSPV. Kravet på tvåläkar— prövning säkerställer alltså att patientens vårdbehov skall ha prövats av minst två av varandra oberoende läkare för att intagning enligt LSPV skall kttnna korntna i fråga.

Tvåläkarprövningen har tillkommit i patientens intresse föratt förhindra obefogade tvångsintagningar. Med den utformning den fått i nuvarande LSPV har den emellertid i viss utsträckning ansetts komma i konflikt med kravet på en ändamålsenlig och individuellt anpassad vård. Sålunda är det inte möjligt för en läkare vid en psykiatrisk klinik att besluta att en patient som vårdas där frivilligt enligt sjukvårdslagens bestämmelser i forsättningen skall vara intagen med stöd av LSPV. Sådan s.k. konvertering katt vara motiverad bl.a. i det fallet att patientens tillstånd försämras eller om något inträffar som gör att patienten plötsligt vill lämna sjukhuset men på grund av sitt tillstånd inte bör få göra det.

Socialstyrelsens förslag till [.PV innehöll inget krav på tvåläkarpri'wning. Detta förslag förutsatte emellertid att alla intagningar skulle prövas av psykiatrisk nämnd (utskrivningsnämnd).

Socialtjänstpropositionen gick emellertid inte fullt så långt. F.nligt denna kunde vårdintyg som utfärdats av läkare vid den klinik där intagning skulle

Prop. l981/82z72

(4) '.o.)

ske godtas för intagning bara om patienten redan var intagen på egen begäran dvs. konverteringsfall — och det skulle uppstå betydande olägenhet att anlita annan läkare. Om en läkare vid kliniken utfärdat 'ärdintyget skulle emellertid intagningen prövas av utskrivningsnätnnden. Förbudet i nuvaran- ' de 105 begränsades i enlighet härmed till icke-konverteringsfall.

Det förslag som enligt socialtjänstpropositionen skulle möjliggöra LSPV- intagning på sjukhus genom bara en läkares beslut avsåg det särskilda fallet när patienten själv redan hade sökt sig in på sjukhuset men plötsligt sade sig vilja bli utskriven trots allvarlig fara för sig själv eller. någon annan. Hår ville man öppna möjlighet dels att slippa skriva ut patienten av formella skäl. dels att slippa tillkalla någon utomstående läkare för att skriva vårdintyg om det var fara i dröjsmål. Det angavs i lagförslaget att man fick göra avsteg från regeln om en utanförstående undersökningsläkare. om det skulle "uppstå betydande olägenhet av att anlita en annan läkare" (6,5 fjärde stycket).

1 socialberedningens betänkande framläggs förslag om avskaffande av tvålå'ikarprövningen. I de fall samma läkare utfärdar 'ärdintyget och beslutar om intagning skall i stället beslutet överprövas av utskrivningsnämnden. Beredningen anför att möjligheten kommer att få an 'ändning i ett begränsat antal fall och därför inte behöver uppfattas som så ingripande. Som redan anförts i den allmänna motiveringen innebär emellertid ett generellt frångående av kravet på tvåläkarprövning ett steg som bör övervägas i sitt sammanhang med andra principiella frågor som ingår i socialberedningens 'uppdrag att göra en översyn av LSPV i dess helhet. [ förevarande sammanhang är det tillräckligt att angripa den situation där de nuvarande reglerna i praktiken vållar svårigheter. nämligen den s.k. konverteringen. På grund härav föreslås nu samma möjlighet till enläkarprövning i konverte- ringsfall som i propositionen om socialtjänsten. Den. patient som på egen begäran vårdas på sjukhus på grund av psykisk sjukdom måste redan ha bedömts vara i behov av-sädan värd. Själva situationen gör att man kan förutsätta att patientens tillstånd i dessa fall står fullt klar för vårdpersonalen. Även här bör givetvis huvudregeln om två läkare så långt möjligt följas. Är deten akutsituation. därpatienten t.ex. undernatten kräveratt bli utskriven. bör dock beslut som hindrar detta kunna fattas av en läkare. Med de kontrollmöjligheter som finns inbyggda i ett stort sjukhus i dag och med kravet på prövning av nämnden inom en viss kortare tid efter beslutet behöver rättssäkerhetsskäl inte tala emot det reformförslaget.

I-"järdc stycket (nuvarande femte stycket) innebär att förvaltningslagens regler om jäv blir generellt tillämpliga i alla ärenden om utfärdande av vårdintyg. även för läkare med enskild verksamhet. Även detta överens— stämmer med propositionen om socialtjänsten. .

Nuvarande andra stycket har i relevanta delar flyttats till 45 första stycket.

3 Riksdagen [981181 ] sum/. Nr 72

Prop. 1981/82:72 34

7.5

Paragrafen har undergått formella ändringar som följd av att ansöknings- förfarandet har tagits bort. Förslaget överensstämmer i huvudsak med socialtjänstpropositionen.

l socialtjänstpropositionen föreslogs att polismyndigheten enligt femte stycket skulle föranstalta om att den omhändertagne fick "behövlig vård" (f.n. att han skall "föras till sjukhuset"). Motiveringen var att den omhändertagne kunde vara i behov av annan vård än vård enligt LSPV. Med hänsyn till de förutsättningar som anges för att polismyndigheten skall få omhänderta någon — sannolika skäl att han lider av psykisk sjukdom och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv — torde det dock sällan finnas anledning för polismyndigheten att överväga annan vård än vård enligt LSPV. Det bör emellertid vara möjligt att om ett akut behov av vård föreligger föra den sjuke till närmast belägna sjukhus. oavsett var han är inskriven enligt LSPV. I förslaget har därför "sjukhuset" ändrats till "sjukhus".

8.5

8 5 innehåller bestämmelser om intagning på sjukhus. Som följd av att ansökningsförfarandet föreslås borttaget har följdändringar gjorts iförsta stycket.

Andra stycket i förslaget motsvarar en bestämmelse som f.n. ingår i 5 5 första stycket och anger hur gammalt ett vårdintyg får vara för att kunna läggas till grund för intagning enligt LSPV. Förslaget som överensstämmer med socialtjänstpropositionen — innebär att intygets giltighetstid kortas väsentligt, från en månad till fjorton dagar.

I ett nytt fjärde stycke har tagits in den centrala regeln som garanterar en tvåläkarprövning före intagning, nämligen att den läkare som har utfärdat vårdintyget inte också får besluta om intagning. Undantag görs för konverteringsfallen som har beskrivits i 6 & tredje stycket. Av 10 & framgår att utskrivningsnämnden skall pröva det fortsatta vårdbehovet om undan- tagsregeln har utnyttjats. För att utskrivningsnämnden så fort som möjligt skall få kännedom om intagningar som skall prövas av nämnden (se vidare under 10 &) föreslås att nämnden genast skall underrättas om sådana

intagningsbeslut.

9?

Sedan intagning på sjukhus skett enligt 8 5 skall överläkaren inom en viss närmare angiven tid undersöka patienten och ta ställning till om patienten behöver ha vård enligt LSPV. Bestämmelser om detta finns i 9 &.

Paragrafen hari förslaget inte undergått någon annan saklig ändring än att

Prop. 1981/82:72 35

iförsta stycket tiden för ("överläkarens prövning begränsats till åtta dagar från intagningen. jämfört med nuvarande tio dagar. i vissa fall femton dagar. Förslaget överensstämmer i fråga om det nya antalet dagar med socialtjänst-

propositionen.

105

I 10 5 LSPV återfinns f.n. den centrala rättssäkerhetsregeln att beslut om intagning enligt 8 5 och om vård enligt 9 5 inte får meddelas av den läkare som har utfärdat vårdintyget.

I den nu föreslagna lydelsen har regeln flyttats till 8 5 fjärde stycket och undergått de förändringar som krävs för att möjliggöra snabba konverte- ringsbeslut i enlighet med vad som föreslås i de allmänna övervägandena. avsnitt 2.3, och i anslutning till reglerna om värdintyget i 6 5.

Första stycket i den nya lydelsen av 105 reglerat i vilka fall utskrivnings- nämnden skall fatta beslut om vård enligt 95 i stället för överläkaren. Indirekt uttrycks därigenom samma förbud som f.n. enligt 10 5 mot att den vårdintygsskrivande läkaren får fatta beslut enligt 9 5.

De fall där utskrivningsnämnden i stället för överläkaren skall pröva vårdbehovet är

1. när möjligheten till enläkarprövning enligt 65 tredje stycket och 85 fjärde stycket har utnyttjats i de s.k. ktmverteringsfallen.

2. när undersökande eller intagande läkare eller överläkaren har varit jävig enligt 45 förvaltningslagen.

Det kan undantagsvis vara svårt att genomföra en nämndprövning inom den i 9 5 första stycket angivna tiden åtta dagar efter intagningsbeslutet. t.ex. därför att man till en början inte upptäckt att jäv förelegat. För dessa fall föreslås därför överläkaren få besluta om vård i avvaktan på att nämnden kan avgöra frågan. Ett sådant beslut av överläkaren skall genast underställas nämndens prövning (andra stycket).

115

l paragrafen har vidtagits en ren konsekvensändring till den nya regeln i 10 5. som förutsätter nämndbeslut om vård i vissa särskilda fall.

12.5

Enligt 125 LSPV får den som av domstol har överlämnats till sluten psykiatrisk vård inte överföras till vård enligt LSPV förrän domen vunnit laga kraft. Bakgrunden till bestämmelsen är naturligtvis att domen. om den överklagas. kan komma att ändras.

[ de fall där den dömde är häktad förvaras han på rättspsykiatrisk klinik i avvaktan på att domen skall vinna laga kraft. Detta innebär att behandlings—

Prop. l98l/82z72 36

planen och den mer långsiktiga behandling som kan ges på sjukhus fördröjs i åtminstone tre veckor. Ifall av överklagande kan fördröjningen av vården bli betydande och det givetvis även om överklagandet inte gäller vårdbeho- vet.

I enlighet med socialberedningens förslag öppnas här möjlighet att påbörja vården även om domen inte vunnit laga kraft. Möjligheten har dock begränsats till fall där den dömde är häktad. Regeln har inte utformats som en absolut skyldighet att genast påbörja vården.

Det är ingen förutsättning för tillämpning av regeln att den dömde har förklarat sig nöjd med domen. En allmän förutsättning bör emellertid vara att varken den dömde eller åklagaren motsätter sig överföring till vård enligt LSPV. Initiativet till att begära intagning hos socialstyrelsen bör tas av klinikchefen vid den rättspsykiatriska kliniken eller den som tjänstgör i hans ställe och det bör också vara till denne som samtycke till överföringen skall lämnas. Det bör sedan ankomma på socialstyrelsen som beslutar om placering av den sjuke att förvissa sig om att de nödvändiga förutsättningarna föreligger. Då den dömdes samtycke till intagning på sjukhus inte avskär honom från möjligheten att överklaga domen förrän denna vunnit laga kraft kan det i enstaka fall inträffa att han döms till annan påföljd i högre rätt efter det han tagits in på sjukhus. Det kan givetvis i sällsynta fall även inträffa att en åklagare överklagar domen trots att han av hänsyn till den dömdes akuta vårdbehov samtyckt till sjukhusintagning. Fratn till dess domen vinner laga kraft är emellertid den dömde — även om han vistas på sjukhus att betrakta som häktad. Om den nya påföljden blir fängelse kommer därft'.'>r reglerna i 33 kap. 5 5 BrB om avräkning av häktningstid att gälla. Både lagen (l97oz37l) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. och LSPV kommer i här avsedda fall att bli tillämpliga på behandlingen på samma sätt som när en häktad tas in på sjukhus för sluten psykiatrisk vård på grund av akut vårdbehov.

Det föreslagna tillägget har tagits in i ett nytt andra stycke.

155

Denna paragraf innehåller bestämmelser om rätt att granska handlingar som ankommer till en patient eller som en patient önskar avsända samt om kvarhållande av sådana handlingar.

Enligt nuvarande bestämmelser beslutar överläkaren om att kvarhålla en handling, Beslutar överläkaren att kvarhålla en handling som är ställd till en myndighet skall dock beslutet underställas utskrivningsnämndens prövning. Vidare finns bestämmelser om att handlingar till vissa adressater. bl.a, JO. alltid skall vidarebefordras utan granskning. I vissa fall får handlingen granskas men inte kvarhållas.

Första stycket ändras så att överläkaren får en entydig möjlighet att bemyndiga annan att verkställa den granskning som beslutats av överläka-

Prop. 1981/82:72 37 '

ren. Skälet är att överläkaren av rent praktiska skäl kan vara förhindrad att själv ombesörja dessa åtgärder.

I andra stycket, som delvis är nytt, föreslås att beslut om kvarhållande av handling skall fattas av nämnden och inte av överläkaren med hänsyn till att denna fråga rymmer olika rättssäkerhetsaspekter. l brådskande fall skall dock överläkaren kunna ta handlingen om hand i avvaktan på nämndens beslut.

I tredje stycket föreslås att kretsen av myndigheter till vilka handlingar skall vidarebefordras utan granskning utökas med hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och förtroendenämnder. dvs. de nämnder som regleras genom lagen (1980: 12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården. Även handling ställd till offentlig försvarare för patienten har medtagits i detta sammanhang.

Förslagen överensstämmer i huvudsak med socialtjänstpropositionen. Övriga ändringar är enbart av redaktionellt slag.

17 5

Enligt LSPV är det i allmänhet överläkaren som beslutar om utskrivning (s.k. P-fall). Utskrivningsnämnden beslutar emellertid enligt 175 andra stycket om utskrivning av dels patienter som tagits in på grund av domstols förordnande (s.k. N—fall). dels patienter som under inflytande av psykisk sjukdom har begått brott mot annans personliga säkerhet för vilket åtal inte väckts (s.k. O-fall) och dels patienter som överflyttats från kriminalvårds- anstalt (s.k. PN-fall).

Enligt socialtjänstpropositionen skulle nämndens befogenheter att besluta om utskrivning utökas med en allmän rätt att skriva ut patienter även i andra fall än de nämnda. Socialberedningen inhämtade att detta snarast var en kodifiering av en redan inledd praxis hos nämnderna. Det föreslagna tillägget får anses ägnat att leda till en mera allsidig och kritisk granskning av förutsättningarna för vård enligt LSPV. En motsvarande regel tas nu uppi ett nytt fjärde stycke.

"18.5

Denna paragraf innehåller bestämmelser om vem som är behörig att ansöka om utskrivning av patienten och om det närmare förfarandet vid en sådan ansökan. Behöriga att ansöka om utskrivning är förutom patienten bl.a. olika anhöriga till denne. Vidare gäller att om en patient bara kan utskrivas av nämnden (se ovan under 17 5) skall överläkaren i förekomman- de fall underrätta honom om hans möjlighet att begära utskrivning och bereda honom tillfälle att upprätta erforderliga handlingar.

Av 18 5 tredje stycket följer vidare att utskrivningsnämnden f.n. inte är skyldig att pröva en ansökan om utskrivning oftare än var tredje månad. Enligt socialtjänstpropositionen skulle denna tid kortas ned till en månad.

Prop. l981/82z72 38

Förslaget återkommer nu här. Även om det i något fall skulle innebära att det inte blir möjligt för den psykiatriska nämnden att pröva eventuella besvär innan frågan om utskrivning på nytt kommer upp i utskrivningsnämnden. bör detta inte hindra möjligheten till ny prövning i första instans. Utfallet av den ändrade regleringen bör dock följas med viss uppmärksamhet av socialbe- redningen i dess fortsatta arbete.

lsammanhangct erinras om att med utskrivning avses även utskrivning på försök (19 & tredje stycket). Nämnden bör inte vara skyldig att pröva framställningar om utskrivning från en patient oftare än en gång i månaden. även om begäran ena gången avser slutlig utskrivning och andra gången endast utskrivning på försök.

20 a 5

Denna paragraf är ny. [ socialtjänstpropositionen föreslogs en ny 20 a 5 av innebörd dels att om en patient vårdats enligt LSPV under en tid av tre månader och fortfarande ansågs behöva sådan vård överläkaren skulle anmäla detta till utskrivnings- nämnden. dels att sådan anmälan i fortsättningen skulle ske var tredje månad så länge patienten vårdades på sjukhuset. Bakgrunden till förslaget var önskemål om att stärka patienternas rättssäkerhet genom att nämnden viss tid efter det att patienten tagits in för vård skulle pröva behovet av fortsatt vård enligt LSPV. Den återkommande anmälningsskyldigheten skulle vidare ge nämnden insyn i den fortsatta vården av patienten.

Socialberedningen delade uppfattningen att det från rättssäkerhetssyn- punkt innebär fördelar att nämnden efter viss tid överväger förutsättningarna för att bereda någon vård enligt lagen. Efter tre månader bör det. menade beredningen. vara möjligt att göra en säkrare bedömning av patientens sjukdom. Beredningen föreslog därför i enlighet med socialtjänstpropositio- nen att överläkaren skall anmäla de fall till nämnden där vården bedöms behöva fortsätta utöver en tid av tre månader. Nämnden kan härefter i förekommande fall ta upp frågan om utskrivning eller utskrivning på försök. .

Däremot ville beredningen inte i nuläget föreslå en återkommande anmälningsskyldighet var tredje månad under hela vårdtiden. Enligt beredningens uppfattning måste man i många fall ifrågasätta värdet av en sådan återkommande nämndprövning. Bl.a. kunde erinras om det stora antalet äldre patienter med en kronisk sjukdomsbild som knappast undergår några större förändringar. En sådan regelbunden prövning i nämnd skulle också innebära en avsevärt ökad arbetsbörda för nämnderna, i varje fall om prövningen skulle bli av annat än rent formell natur. Andra former av återkommande kontroll kan eventuellt vara bättre ägnade att tillgodose behovet av insyn i den fortsatta vården. Frågan borde därför övervägas närmare vid den kommande översynen av LSPV. menade beredningen. Bestämmelsen har nu utformats enligt socialberedningens förslag. dvs.

Prop. 1981/82:72 39

som en föreskrift om en obligatorisk nämndprövning efter de första tre månaderna på sjukhus. Det finns anledning att räkna med att beredningen i sitt fortsatta (")versynsarbete presenterar ett faktamaterial angående vårdti- der m.m. som gör det möjligt att realistiskt bedöma vilka resursbchov en regelbundet återkommande nämndprövning skulle medföra. I samman- hanget erinras också om 16% andra stycket. som ålägger överläkaren att pröva frågan om utskrivning fortlöpande.

Beträffande innebörden av att nämnden inte tar upp frågan om utskrivning enligt andra stycket kan hänvisas till prop. 1979/8021del A 5. 624. där bl. a.

följande sågs:

[ paragrafens andra stycke föreskrivs att nämnden, om den efter överläkarens anmälan finner anledning att sätta i fråga dennes bedömning av det fortsatta vårdbehovet. skall ta upp fråga om utskrivning enligt 16 si eller om utskrivning på försök. Resulterar nämndens prövning i att utskrivning inte skall ske. får beslutet ("överklagas-av patienten enligt ett föreslaget tillägg till 22 s. Finner nämnden inte skäl att ta upp ett ärende till särskild behandling enligt andra stycket. får nämnden lägga överläkarens anmälan till handlingarna. Varken ett sådant beslut eller ett beslut att ta tipp ett ärende om utskrivning eller försöksutskrivning kan som lagrådet har påpekat — anses innefatta myndighetsutövning och är inte heller överklagbart.

1 235 LSPV finns uttömmande uppräknat vilka beslut av utskrivnings- nämnd som kan överklagas till psykiatriska nämnden. De beslut som avses vara överklagbara skall således tas med i uppräkningen.

[ enlighet med de principer som gäller för besvärsrätt enligt LSPV bör självfallet utskrivningsnänmdens beslut enligt 105 i förslaget kunna över- klagas. Ett häremot svarande tillägg har gjorts iförsta stycket andra punkten. Talan mot ("överläkarens interimistiska beslut enligt 10 å andra stycket kan dock av naturliga skäl ej föras.

Enligt 17 & tredje stycket LSPV skall överläkaren. näranledning föreligger att skriva ut en patient som enligt 17 5 andra stycket bara kan skrivas ut av nämnd. ofördröjligen anmäla detta till nämnden. Nämnden har därefter att pröva frågan om utskrivning. Enligt nuvarande regler kan ett beslut om att utskrivning i sådant fall inte skall ske ej överklagas. Socialtjänstpropositio- nen innebar ingen ändring på denna punkt. Beslut att vägra utskrivning efter anmälan enligt 17 & tredje stycket LSPV bör dock kunna överklagas. i likhet med vad som föreslås gälla beträffande nämndens beslut att inte skriva ut en patient slutligt ellerpå försök enligt 20 a & andra stycket. Dessa ändringar har nu på förslag av socialberedningen tillagts iföma stycket femte punkten.

345

Enligt denna paragraf gäller bl.a. att besvär enligt 21 eller 22 å — dvs. i frågor rörande intagning. utskrivning. vissa frihetsinskränkningar m.m. — får

Prop. 1981/82:72 40

föras utan begränsning till viss tid. Denna bestämmelse har vållat tolknings- problem vad gäller besvärstidens längd. Ordalydelsen ger vid handen att en patient också flera år efter utskrivning kan föra talan mot t.ex. ett beslut om intagning. Enligt vad beredningen inhämtade har psykiatriska nämnden därför valt den för patienten förmånligaste tolkningen och prövar sålunda besvär över beslut om t.ex. intagning även efter det att definitiv utskrivning skett. I allmänhet har talan väckts innan patienten utskrivits men i undantagsfall förekommer även att besvär anförs först efter utskrivning- en.

Frågan om att pröva besvär sedan utskrivning skett diskuterades i sinnessjuklagstiftningskommitte'ns betänkande (SOU 1964:40). vilket ligger till grund för LSPV. Däri anfördes bl.a. följande (s. 336).

"Har beslut om utskrivning meddelats. innan sjukhusnämnd tagit ställning till klagomål i frågor rörande intagning eller prövning av vårdbehovet. detta kan t.ex. ha skett på läkarens föranstaltande eller efter framställning därom av den intagne eller annan. som är därtill behörig. bör. i överensstämmelse med allmänna förvaltningsrättsliga principer. nämnden vara oförhindrad att anse klagomålen förfallna. I det föregående har visserligen som motivering till att införa bestämmelser om klagorätt i nu avsedda hänseenden framhållits bl.a.. att avsaknaden av möjlighet att hos högre instans få ett beslut om intagning eller ett konstaterande av vårdbehov undanröjt för den intagne i vissa fall kan framstå som en brist i lagstiftningen. Emellertid torde. då utskrivning redan kommit till stånd. angelägenheten av att kunna framtvinga en prövning i högre instans av ifrågavarande avgöranden icke vara av sådan betydelse. att särskild hänsyn bör tagas därtill. Föreligger däremot till samtidig prövning klagomål. som anförts i något av berörda hänseenden. ävensom särskild framställning om utskrivning. bör emellertid sjukhusnämn- den. om den finner sistnämnda framställning böra bifallas. icke kunna undandraga sig att jämväl pröva de frågor. som i övrigt föreligger till bedömande. Ett annat ställningstagande skulle otvivelaktigt ha till följd. att värdet av rätten att klaga över beslut om intagning och den särskilda vårdbehovsprövningen avsevärt förringades."

Enligt soeialtjänstpropositionen borde besvärsrätten sådan den för närva- rande är utformad begränsas. Det föreslogs att patienten skulle få föra talan mot beslut. dels under vårdtiden. varvid inga begränsningar i tiden gällde. dels inom högst tre veckor efter definitiv utskrivning.

Socialberedningen framhöll för sin del att en besvärsrätt allmänt sett syftar till att det överklagade beslutet skall kunna ändras. dvs. när det gäller en eventuellt felaktig intagning enligt LSPV att utskrivning skall ske. Mot denna bakgrund fanns det. menade beredningen. knappast något praktiskt behov av besvärsrätt efter det att vården upphört. I den mån felaktiga beslut förekommit har de i vart fall inte längre någon rättsverkan. De bör därför närmast beivras inom ramen för den tillsyn som utövas genom bl.a. socialstyrelsen och J(_). Detta kan i förekommande fall leda till ansvar för vederbörande läkare. Enligt beredningens uppfattning saknades således skäl att utsträcka besvärstiden utöver den tid patienten vårdas enligt lagen.

Prop. l981/82z72 41

Starka skäl talar för beredningens slutsats. Samtidigt måste emellertid konstateras att en besvärsrätt även efter utskrivningen föreligger enligt nuvarande praxis. Det har också gjorts gällande att det faktum att ett intagningsbeslut har fattats kan ha rättslig betydelse i något hänseende även efter utskrivningen. Förslaget att helt skära av den enligt praxis föreliggande besvärsrätten för den som blivit utskriven bör därför inte slutgiltigt prövas i samband med förevarande begränsade lagändringar. Det bör i stället slutligt bedömas i samband med kommande prövning av intagnings- och utskriv- ningsförfarandet i sin helhet. dvs. när beredningen slutfört sin principiella översyn av LSPV. Däremot kan det under inga förhållanden anses befogat att besvärsrätten efter utskrivningen skulle fortleva längre än den tid som regelmässigt gäller för överklagande av myndighetsbeslut. nämligen tre veckor. Den tidsbegränsningen — som lagrådet tidigare godtagit — har därför nu införts i paragrafen.

285

I nuvarande LSPV ställs beträffande de i nämnderna ingående läkarna det kompetenskravet att de skall vara särskilt kunniga i psykiatri. Detta innebär att kompetenskravet är lägre än för överläkare. som har att fatta de flesta beslut enligt LSPV.

I socialstyrelsens förslag till LPV uttalades att läkaren helst bör vara specialistkompetent i allmän psykiatri. Någon lagändring på denna punkt föreslogs dock ej.

I remissyttrande över förslaget anförde socialstyrelsen i denna del att det vore önskvärt att läkarledamoten i nämnderna hade specialistkompetens inom området psykiatri.

Socialtjänstpropositionen upptog ej något förslag till ändringi förevarande hänseende.

Enligt socialberedningen utgör redan vid nuvarande förhållanden diffe- rensen i kraven på kompetens mellan överläkaren och läkarcn i nämnden anledning att skärpa kompetenskravet för nämndläkaren. Det nu framlagda förslaget kommer att ställa ökade krav på nämnderna. Bl.a. medför förslaget att det i vissa fall ankommer på nämnden att göra den prövning om behovet av vård som annars åvilar överläkaren. Skillnaden i kraven på kompetens får därvid ökad betydelse. Beredningen föreslog därför att det kravet ställs på nämndläkaren att han har specialistkompetens inom gruppen psykiska sjukdomar. (Beträffande detta uttryck. se motiveringen till 6 5).

Första och andra styckena har utformats i enlighet med beredningens förslag. Lagtextens utformning innebär emellertid inte något absolut hinder mot att i utskrivningsnämnd anlita läkare som saknar formell specialistkom- petens.

Prop. l981/82z72 42

29.5

Sedan LSPV trädde i kraft har reglerna i rättegångsbalken om domared ändrats. Tidigare kunde eden i vissa fall ersättas av försäkran. Andra stycket har anpassats till ändringen i rättegångsbalken.

35.5

Denna paragraf innehåller bestämmelser om rätt för läkare att påkalla polishandräckning dels i samband med undersökning för vårdintyg. dels för att hämta någon som skall tas in på sjukhuset.

När det gäller undersökning för vårdintyg kan f.n. varje läkare som är behörig att utfärda vårdintyg — således även enskilt verksamma läkare påkalla polishandri'ickning om den som skall undersökas inte ställer sig till förfogande för undersökningen eller om läkaren behöver skydd för sin personliga säkerhet. Enligt socialtjänstpropositionen skulle denna rätt att begära handräckning begränsas till att enbart avse läkare i allmän tjänst. Om läkaren behövde skydd för sin personliga säkerhet skulle dock även enskilt verksamma läkare kunna påkalla polishandräckning. En begränsningi rätten att påkalla polishandräckning är motiverad inte minst med hänsyn till att kravet på ansökan tagits bort. Förslaget föranleder ändring av första stycket första punkten.

F.n. gäller vidare att endast överläkaren kan påkalla polishandräckning i det fallet att någon sotn skall tas in på sjukhus med stöd av LSPV inte inställer sig på sjukhuset (första stycket andra punkten i den nuvarande lydelsen). Enligt socialtjz'instpmpositionen skulle denna rätt att påkalla handräckning utvidgas till att även avse läkare i allmän tjänst som utfärdat vårdintyg. Bakgrunden var att det ansågs att det var den undersökande läkaren som hade de. bästa förutsättningarna att bedöma behovet av att anlita polisen. Det ansågs inte rimligt att en läkare som inte själv undersökt patienten skulle avgöra den frågan. Förslaget är utformat i enlighet med socialtjänstpropo- sitionen och föranleder ändring iförsta stycket andra punkten.

36.5

Nuvarande 365 LSPV upphör med utgången av år 1981 (se JuU IOM/81:38. rskr 379). 1 beredningens förslag har därför nuvarande 3611? LSPV ändrats till 36 .5.

l socialtjänstpropositionens förslag ingick också vissa ändringar i 36 a & sotn förordats av lagrådets ledamöter. Ändringarna hade till syfte att i vissa hänseenden klargöra innebörden av bestämmelserna om förstörande av omhändertagna berusningsmedel m.m.

Det nu framlagda förslaget överensstämmer med socialtjänstpropositio-

nens.

Prop. 1981/82:72 43

3.2 Lagen om behandlingen av häktade och anhållna m.11.

Den justering som föreslås utgör en följdändring till det föreslagna nya andra stycket i 12 å LSPV. Någon motsvarande justering i den bestämmelsei rättegångsbalken — 24 kap. 22 å som behandlar frågan om häktades förvaring har inte ansetts erforderlig med hänsyn till innehållet i den paragrafens tredje stycke.

Hänvisningar till US7

4. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta inom socialdepartetnentet upprättade förslag till

1. lag om ändring i lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall.

2. lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fI..

3. lag om ändring i lagen (1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Förslaget under "2. har upprättats i samråd med chefen för justitiedepar- tementet.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Prop. 1981/82:72 4-4

Bakgrund

Soeialberedningens betänkande Ds S 1981:7 Ändringar i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV)

Beredningens allmänna motivering

Lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV) trädde i kraft den 1 januari 1967. Samtidigt upphävdes den sedan 1929 gällande sinnessjuklagen. Sjukvårdslagen reglerar sedan dess såväl den somatiska som den psykiatriska sjukvården. Sjukvårdslagen innehåller emellertid inga tvångsmöjligheter. De särskilda tvångsbestämmelser. som behövs för den psykiatriska värden. har tagits in i LSPV. som alltså är ett komplement till sjukvårdslagen.

Flera förslag till ändringar i LSPV har lagts fram efter utredningsarbete utan att ännu ha blivit föremål för ställningstagande av statsmakterna. Lagen berördes sålunda av arbetet inom 1971 års utredning om behandling av psykiskt avvikande (den s.k. Bexeliuskommitten). Denna lade fram betän- kandet (SOU 1977:23) Psykiskt störda lagöverträdare. Det innehöll förslag till. förutom ändringar i brottsbalken samt en lag om rättspsykiatrisk undersökningi brottmål. även bl.a. åtskilliga ändringar i LSPV. Betänkan- det har ännu inte lagts till grund för någon proposition.

Inom socialstyrelsen inleddes 1973 en översyn av LSPV genom en särskild arbetsgrupp. Den lade fram förslaget (Socialstyrelsen redovisar 1977:14) LPV. Lag om viss psykiatrisk vård. LSPV föreslogs bli ersatt med en ny lag med samma inriktning. sålunda värd oberoende av eget samtycke. Övervä- gandena rörde i stor utsträckning möjligheterna att bereda ökad rättssäker- het för patienterna inom den psykiatriska sjukvården. Förslagen innebär bl.a. ändringar i intagningssystemet genom att vissa funktioner lades på psykiatriska nämnder. motsvarande de utskrivningsnämnder som finns i dag. Nämnderna skulle också ta befattning med. förutom givetvis utskrivningar. vissa frågor om patienternas vård och behandling samt utöva viss tillsyn.

Arbetsgruppens förslag remissbehandlades. Det blev därvid i huvudsak positivt mottaget.

LSPV aktualiserades även i socialutredningens arbete rörande vården av missbrukare. Utredningen lade fram slutbetänkandet (SOU 1977:40) Socialtjänst och socialförsäkringstillägg. 1 det föreslogs bl.a. att den värd. som i vissa fall måste ges missbrukare oberoende av eget samtycke. skulle beredas inom ramen för LSPV. Sedan denna fråga hade ytterligare beretts av 'en arbetsgrupp inom socialdepartementet (Ds S 1978z8). lade regeringen i propositionen (1979/80: 1) om socialtjänsten fram bl.a. ett förslag till lag om ändring i LSPV. Detta byggde i stor utsträckning på det förslag som hade utarbetats av arbetsgruppen inom socialstyrelsen och innehöll därutöver

Prop. l98l/82z72 45

vissa särskilda bestämmelser om vård av missbrukare.

Vid riksdagsbehandlingen av propositionen om socialtjänsten beslöts att frågan om vård oberoende av samtycke skulle bli föremål för ytterligare utredning. Beslutet innebar att riksdagen. på förslag av socialutskottet (SoU 1979/81.):44 s. 62). inte tog ställning till det sakliga innehållet i propositionens förslag till lag om ändring i LSPV utan i stället avslog detta i sin helhet.

Med anledning av riksdagens beslut tillkallades socialberedningen som- maren 1980. 1 direktiven (Dir 1980145) uttalas att det är angeläget att LSPV ses över i sin helhet och inte bara med avseende på missbruksvården. Socialberedningen har i början av året lagt fram betänkandet (SOU 1981:7) LVM. Lag om vård av missbrukare i vissa fall.

Det bör i detta sammanhang också nämnas att socialstyrelsen har genomfört ett omfattande utredningsarbete beträffande hälso- och sjukvår- dens framtida inriktning. Styrelsen redovisade ett principprogratn för vårdstrukturen i skriften (Socialstyrelsen anser 1976: 1) llälso- och sjukvård inför Stl-talet. vanligen kallad 115 80. Beträffande psykiatrin utvecklades emellertid endast vissa grunddrag. Styrelsen avsåg att senare redovisa sin uppfattning om psykiatrins innehåll och avgränsning samt om vissa organisatoriska frågor och satnordningsproblem.

Den arbetsgrupp hos socialstyrelsen som behandlade LSPV samordnade i väsentliga delar sitt arbete med övervägandena om den psykiatriska hälso- och sjukvården. som alltså gjordes parallellt inom socialstyrelsen. Samord- ningen kom till uttryck särskilt genom vissa förslag som arbetsgrttppen förde fram i 1.PV för att underlätta organisatoriska förändringar av den psykia- triska vården. Avsikten var från början att lägga fram arbetsgruppens förslag samtidigt med resultatet av det större utredningsarbetet. Denna tanke övergavs med hänsyn till den aktualitet som LSPV fick 1977 till följd av betänkandet om psykiskt störda lagöverträdare och socialutredningens slutbetänkande.

lnom socialstyrelsen togs därefter fram ett förslag till principprogram för psykiatrisk hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen redovisar 1978z5). avsett som en kotnplettering till HS 80. Vid remissbehandlingen uttrycktes tveksamhet. bl.a. med hänsyn till resursläget hos kommunerna och landstingskommu- nerna saint till det aktuella lagstiftningsarbetet beträffande socialtjänsten och vårdområdet. Socialstyrelsen fann denna tvekan berättigad. Ett grund- läggande långsiktigt principprogram för den psykiatriska hälso- och sjukvår- den borde inte utarbetas för närvarande. Socialstyrelsen ansåg det emellertid angeläget att det reformarbete rörande vården av psykiskt sjuka som pågår på många håll inte stannar av. Den huvudsakliga inriktningen av planeringen på området. som enligt socialstyrelsens mening bör gälla på längre sikt. redovisades därför i skriften (Socialstyrelsen anser 19802) Riktlinjer för 80—tztlcts psykiatriska vård. Där anges också mera konkreta riktlinjer inför 1980-talet.

Innehållet i socialstyrelsens sistnämnda skrift kan i korthet sammanfattas

Prop. 1981/82:72 46

på följande sätt. i anslutning till socialutskottets senaste betänkande om psykiatrisk hälso- och sjukvård (SoU 1980/812 s. 24). Huvuddragen i utvecklingen av den psykiatriska vården föreslås bl.a. vara en utveckling mot öppnare vårdlkwmer med decentralisering av resurserna till mindre enheteri människornas närmiljö samt ökad samverkan med socialtjänsten. Primär- vården förutsätts i enlighet med 115 80 ha ett ansvar för den primära psykiatriska hälso- och sjukvården. Länssjukvården skall omfatta de' psykiska störningar som kräver sådana kvalificerade resurser och kompetens som primärvården inte förfogar över. inkl. psykiatrisk dygnet-runt-vård. Den psykiatriska länssjukvården bör organiseras enligt sektoriseringsprinci- pen. som innebär att en klinik eller del därav skall ha ett sammanhållet ansvar för länssjukvårdens hela psykiatriska verksamhet inom ett geografiskt avgränsat område. Inom den sektoriserade enhetens ram bör finnas några psykiatriska team som svarar för mindre betjäningsområden. Behovet av psykiatrisk regionsjukvård förutsätts bli mycket begränsat.

Beredningen

Utgångspunkten för beredningens ("överväganden i detta sammanhang är riksdagens beslut om socialtjänstreformen. '

Det innebar bl.a. att propositionens förslag till ändringar i LSPV avslogs utan prövning i sak. Orsaken till detta var det tekniska sambandet med den kontroversiella frågan om vård av missbrukare oberoende av eget samtycke. Den frågan avsågs i propositionen bli löst inom ramen för LSPV. Då riksdagen enades om att begära nya överväganden rörande missbruksvård utan samtycke. befanns det vara mest ändamålsenligt att lämna förslaget rörande LSPV i dess helhet utan sakprövning.

Socialtjänstreformens förslag innehöll emellertid åtskilliga ändringar i LSPV förutom (lem som gällde missbruksvård oberoende av samtycke. Dessa förslag grundades på det utredningsarbete som hade utförts inom socialstyrelsen. Vid remissbehandlingen hade dessa övriga förslagi huvudsak mottagits positivt.

Det är enligt beredningens mening i hög grad angeläget att inte viktiga reformfrågor stoppas genom utredningsarbet ' av övergripande natur utan att det föreligger sakliga skäl för det. Beredningen har därför ansett det vara nödvändigt att ta upp de tidigare utarbetade förslagen till ändring i LSPV till behandling redan innan den allmänna översynen av lagen påbörjas.

Beredningens granskning har alltså i princip begränsat sig till sådana frågor som har beretts tidigare och tagits upp i propositionen om socialtjänsten. Därutöver tar beredningen endast fram något enstaka följdförslag och därutöver en detalj i 1977 års betänkande om psykiskt störda lagöverträdare. Prövningen har lmvudsakligen avsett i 'ad mån ett genomförande av förslagen skulle kunna föregripa beredningens kommande översyn av LSPV eller om det i övrigt aktualiseras några synpunkter som inte har uppmärk-

Prop. l981/82z72 47

sammats vid den tidigare beredningen.

l-luvudsyftet med de ifrågavarande förslagen är som nämnts att bidra till bättre vård och stärkt rättssäkerhet för patienterna inom den slutna psykiatriska -'ården. Beredningen konstaterar att dessa syften kommer att vara grundläggande för dess egen översyn av LSPV. Det finns ingen an- ledning för beredningen att motsätta sig delreformer som kan genomföras på ett tidigt stadium med den angivna inriktningen. Även om beredningen givetvis är inställd på att dess eget ('.')versynsarbete inte skulle dra ut på tiden i onödan utan skall bedrivas med den skyndsamhet som är möjlig. finns det inga skäl att stoppa reformarbetet på området i väntan på en större förändring av lagstiftningen.

De frågor som det gäller i detta sammanhang är delvis av begränsad. övervägande teknisk och praktisk natur. Det förekommer rena detaljfrågor som t. ex. ändrad benämning på psykiatriska nämnden och utskrivnings- nämnderna. Därutöver aktualiseras vissa förslag med något större och mera principiell räckvidd. Dessa senare frågor skall beredningen i korthet ta upp före den närmare granskningen i anslutning till de särskilda lagrummen i LSPV.

Socialberedningen har fått i uppdrag att verkställa bl.a. det utredningsar- bete rörande 'ård utan samtycke av vuxna missbrukare som riksdagen begärde i samband med behandlingen av socialtjänstreformen. Förslag i denna del har lagts fram i ett beti'inkande tidigare i år. Efter remissbehandling har detta förslag lagts till grund för en remiss i lagrådet. Avsikten är att lägga fram proposition till riksdagen senare under året. I och med detta kommer sakliga förutsättningar att föreligga för riksdagsbehandling av de övriga förslag rörande LSPV som fördes fram i socialtjänstpropositionen. Dessa förslag ligger emellertid för närvarande hos socialberedningen. som enligt sina direktiv har att göra en allmän översyn av LSPV i dess helhet. Denna översyn avser beredningen att börja efter sommaren 1981.

Socialstyrelsen har under hand framhållit som angeläget att inte alla förslag rörande LSPV får anstå i avvaktan på socialberedningens totala översyn av lagen. Åtminstone vissa av de förslag. som redan har remissbe- handlats och som förra året lades fram för riksdagen. anses vara av vikt att få genomförda. Detta motiveras med att det gäller dels förslag som avser att förbättra vården och rättssäkerheten för patienterna. dels förslag som syftar till att möjliggöra en fortsatt utveckling av den psykiatriska vården enligt de riktlinjer som socialstyrelsen har presenterat och som riksdagen har noterat utan invändningar.

Socialberedningen konstaterar för sin de] mot denna bakgrund. att dess utredningsuppdrag beträffande LSPV omfattar vissa frågor som egentligen inte är utredningsfrågor i vanlig mening. En del ämnen har redan beretts i sedvanlig ordning och ansetts kunna underställas riksdagens prövning. Att dessa frågor har kommit att omfattas av beredningens uppdrag beror inte på några invändningar i sak utan på tekniska faktorer. vilka numera är

Prop. 1981/82:72 43

undanröjda såvitt på beredningen ankommer genom dess betänkande om missbruksvård oberoende av samtycke.

Ett förslag går ut på att vidga den krets av institutioner där vård enligt LSPV kan beredas samt. i anslutning därtill. att ändra behörighetskraven för läkare som får fullgöra uppgifter enligt lagen. Vård föreslås få efter regeringens bestämmande beredas även på annan vårdinstitution än sjukhus som drivs av staten. landstingskommun eller kommun som inte tillhör landstingskommun. Uppgifter som enligt LSPV ankommer på överläkare eller på biträdande överläkare som har anförtrotts särskild sjukavdelning föreslås få uppdras även åt annan läkare genom beslut av regeringen eller. efter dess bestämmande. av socialstyrelsen. Dessa förslag hänger samman med den organisatoriska utveckling inom den psykiatriska värden som har antytts i det föregående med anknytning till socialutskottets senaste betänkande i ämnet. Det finns enligt beredningen inga skäl att nu lägga hinder för denna utveckling genom att inte underställa ifrågavarande förslag den riksdagsprövning som avsågs komma till stånd redan förra året.

Andra förslag avser reglerna för intagning enligt LSPV. Det nuvarande kravet på ansökan som grund för intagning har föreslagits bli borttaget. Vårdintyg skulle bli ensamt avgörande. bortsett givetvis från fall av domstols förordmtnde om överlämnande till vård. I samband med en sådan reform har det förutsatts att en viss skärpning skall göras av reglerna om behörighet att utfärda vårdintyg. På förslag av lagrådet togs i socialtjänstpropositionen. också upp en ny regel om att undersökning för vårdintyg endast skall få företas om det finns skälig anledning till det. Socialberedningen finner ingen anledning till erinran mot dessa förslag. Att ta bort kravet på ansökan är motiverat av praktiska skäl och av hänsyn till de personliga obehag i form av konflikter som kravet kan medföra. Förslaget har godtagits överlag. Övriga ändringar syftar till att garantera rättssäkerheten för dem som blir föremål för intagningsförfarandet enligt LSPV. Sådana förslag kan inte föranleda några invändningar.

[ intagningsreglerna har vidare den ändringen ff.")reslagits. att det nuvarande kravet på prövning genom två läkare avskaffas. Det innebär att överläkare eller annan behörig läkare skall kunna utfärda vårdintyg för intagning på den egna kliniken samt se till att intagning sker. Detta förslag kan iförstone synas mera ingripande. Det kommer emellertid att få betydelse i praktiken endast i ett begränsat antal fall. Det normala blir även i fortsättningen. intill dess en större reform eventuellt genomförs. att vårdintyg har utfärdats av en annan läkare än den som beslutar om intagning. l sak kommer förslaget vidare inte att innebära mera än att prövning genom två läkare i vissa fall kan ersättas med prövning av en läkare samt efterfiiiljande prövning av nämnd. Mot denna bakgrund kan socialberedning- en inte finna några skäl varför förslagen inte skulle föras vidare till riksdagens prövning.

De förslag i övrigt som har en något större räckvidd gäller olika punkter i

Prop. l98l/82z72 49

bestämmelserna om utskrivning. De avser genomgående att åstadkomma förbättringar från patienternas synpunkt. Utskrivningsnämndcrna föreslås få ökade befogenheter att ta upp utskrivningsfrågor på egen hand. En förkortning föreslås av den tid. för närvarande tre månader. som skall förflyta från nämndens beslut rörande en ansökan av en patient till dess nämnden är skyldig att pröva en ny ansökan. Vidare föreslås överli'ikarcn bli ålagd att underställa nämnden varje fall där intagning bedöms behöva fortfara att gälla även efter det att tre månader har förflutit. Mot genomförande av sådana förslag kan inga invändningar resas från de synpunkter som socialberedningen företräder. Beredningen har härutöver övervägt om förslag möjligen borde läggas fram om ändrad sammansättning av nämnderna. främst i syfte att förstärka lekmannainslaget. men har stannat för att behandla den frågan i samband med den allmänna översynen av LSPV.

Beredningen nämnde i det föregående att den också tar tipp en detalj fråga som har behandlats i l977 års betänkande om psykiskt störda lagöverträdare. Det gäller den tidpunkt då en häktad kan föras över från en rättspsykiatrisk klinik till ett sjukhus. För närvarande gäller att man måste vänta tills domen i målet vinner laga kraft. Det föreslås att överförande skall få ske redan tidigare. om dom har meddelats om ("överlämnande till sluten psykiatrisk vård samt förordnande har getts att den dömde skall vara häktad. Undantag görs för det fall då det finns skäl emot en överflyttning. Socialberedningen finner att detta förslag uteslutande är ägnat att förbättra värden för de personer det gäller och att förslaget därför bör kunna tas upp till prövning nu. utan att man avvaktar prövningen av betänkandet i övrigt.

Sannnanfattningsvis lägger socialberedningen nu fram förslag som redan har vederbörligen beretts och som inte,kräver mera ingående överväganden. Det bör betonas att förslagen inte innebär någon ändring i de grundläggande förutsättningarna för vård enligt LSPV eller andra viktiga principiella ställningstagande-n. Förslagen syftar genomgående till en bättre vård och rättssäkerhet för patienterna och föregriper inte beredningens kommande översyn av LSPV i dess helhet.

Prop. l981/82z72 . 50

Utdrag ur remissammanställning avseende SOU 1977 :23 Psykiskt störda lagöverträdare

Efter remiss har yttrande kommit in från riksåklagaren. hovrätten över Skåne och Blekinge. Stockholms tingsrätt. Göteborgs tingsrätt. rikspolissty- relsen (RPS). krimimtlvz'irdsstyreIsen. kriminalvårdsnänmden. ungdoms- fängelsenämnden. interneringsnämnden. brottsförebyggande rådet (BRÅ). st.)cialstyrelsen. rättspsykiatriska kliniken i Uppsala. rättspsykiatriska klini- ken i Lund. psykiatriska nämnden. statens handikappråd. statskontoret. universitets- och högskoleämbetet efter hörande av de medicinska och juridiska fakulteterna. utredningen om isolering inom kriminalvården. Svenska kommunförbundet. l.andstingsförbundet efter hörande av vissa enskilda landsting. Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Centralorganisationen SACO/SR. Sveriges läkarft'.')rbund. Svenska låkaresällskapet. Sveriges psykologförbund. Svenska psykiatriska föreningen. Rättspsykiatriska föreningen. Sveriges advokat- samfund. Sveriges dormireförbund. Föreningen Sveriges statsåklagare. Föreningen Sveriges åklagare. Riksförbundet FUB. Övervakarnas riksför- bund. De luindikappades riksförbund. Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) och Riksförbundet för hjälp låt läkemedelsmissbrukare (RFllL).

Kommitténs förslag att placering på sjukhus eller vård efter dom till vård skall kunna ske i n n a n dom e n v i n n e r laga k r a ft har kommenterats av några remissinstanser.

Över—åklagaren i Stockholm menar att förslaget leder till konfliktsituatio- ner på samma sätt som vid åtgärder i samband med gripande. anhållande och häktning. Kollusionsfara kan nämligen kvarstå till dess domen vunnit laga kraft och sjukhusens bevakningsresurser av här erforderlig art är små. F.nligt överåklagarens mening bör därför förslaget i denna del kompletteras med föreskrifter som gör det möjligt att i fall där kollusionsfara kvarstår förhindra en sådan ("överföring till sjukhus.

Enligt BRÅ förefaller förslaget från vårdsynpunkt lämpligt ide flesta fall. De begränsningar som enligt kommitten bör finnas för sådan placering har emellertid inte återspeglats i förslaget till lagtext (12 & LSPV). Kommittén synes vidare ej ha övervägt frågan om möjligheterna till tillgodoråknande av frihetsberövande enligt 33 kap. 5 & BrB för de fall den dömde inte är häktad efter domslutet och efter fullföljd i högre rätt ådöms fängelse eller annan Sådan friltetsbertwande påföljd. BRÅ ställer sig därför kritisk till utform- ningen av förslaget på denna punkt.

Soda/styrelsen tillstyrker förslaget. I anslutning härtill vill socialstyrelsen

Prop. l981/82:72 nl

dock framhålla följande. Kommittén har ansett att rättspsykiatrisk klinik bör få sjukhusstatus. I analogi härmed och som inledningsvis angetts beträffande den rättspsykiatriska organisationens integration med allmänpsykiatrin kommer sjukvårdslagstiftningen och LSPV att i princip även gälla rättspsy- kiatrisk klinik. Denna lagstiftnings tillämpbarhet kommer framför allt att göra sig märkbar vad avser vård- och behandlingsinsatserna för de på de rättspsykiatriska klinikerna 'årdade intagna. Det kan emellertid förutskick— as att innan dom om patients överlämnande till sluten psykiatrisk vård eller annan psykiatrisk påföljd vunnit laga kraft. vissa kontroversiella förhållan- den i förekommande fall kan tänkas uppkomma mellan sjukvårdslagstift— ningen. å ena sidan. och exempelvis lagen om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål eller lagen om behandling av häktade och anhållna. å andra sidan. Det är i nuvarande läge svårt att på ett detaljerat sätt bedöma den lagstiftningsteknik. som i sammanhanget är erforderlig för att sådana eventuella SVårigheter skall kunna överbryggas eller sammanjämkas. Soci- alstyrelsen vill här endast rikta uppmärksamheten på vikten av att den kommande lagstiftningen ges en i förhållande till denna problematik lämplig reglering.

Även de som dömts till sluten psykiatrisk vård bör kunna '"nöjdförklara" sig anser Statens rättspsykiatriska klinik i Uppsala. Flertalet vårddömda accepterar sådan påföljd. Detta skulle kunna avsevärt påskynda sjukhuspla- cering och friställa platser vid klinikerna—givetvis under förutsättning att även åklagaren ej ämnar överklaga domen till sluten psykiatrisk vård. T(Y') anför liknande synpunkter. Även Svenska läkaresfil/skapel och Svenska psykiatriska föreningen är positiva till förslaget.

ro

Prop. 1981/82:72 5