Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet

Regeringen beslutade den 10 juli 2008 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av LPT och LRV samt lämna förslag till ny lagstiftning på området (dir. 2008:93).

Regeringen beslutade den 8 oktober 2009 om tilläggsdirektiv (dir. 2009:93) för utredningen. Genom dessa utökades utredningens uppdrag på det sätt som framgår av avsnitt 1.1 och dessutom förlängdes utredningstiden till den 30 april 2011. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2010:88) den 9 september 2010 förlängdes utredningstiden till den 15 december 2011. Den 24 november 2011 beslutade regeringen att utredningstiden skulle förlängas till den 30 mars 2012 (dir. 2011:107).

Som särskild utredare förordnades numera kammarrättslagmannen Jerry Eriksson från och med den 19 november 2008.

Hovrättsassessorerna Ulrika Ohlsson och Anna Billing samt numera rådmannen Thorbjörn Lindvall är förordnade som sekreterare i utredningen. Ulrika Ohlsson, som har haft huvudansvar för frågor som rör psykiskt störda lagöverträdare (kap. 9–17), är förordnad sedan den 1 januari 2009, Thorbjörn Lindvall, som har haft huvudansvar för frågor som rör översynen av LPT och LRV (kap. 7, 8 och 18–22), är förordnad sedan den 1 mars 2009, och Anna Billing, som har haft huvudansvar för frågor som rör kostnadsberäkningar och konsekvensanalys (kap. 23 och 24), är förordnad sedan den 1 januari 2012.

De experter och sakkunniga som har medverkat i utredningens arbete anges nedan.

Inom utredningen har det funnits en arbetsgrupp som har behandlat frågor med straffrättslig anknytning. Till arbetsgruppen har en referensgrupp varit knuten. Deltagarna i arbetsgruppen respektive referensgruppen anges nedan.

Utredningen, som har antagit namnet Psykiatrilagsutredningen, överlämnar härmed betänkandet Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17). Experterna och de sakkunniga har deltagit i arbetet i den utsträckning som har varit motiverat med hänsyn till deras respektive sakkunskap och uppgift i utredningen. De har i huvudsak ställt sig bakom den särskilde utredarens överväganden och förslag. Betänkandet är därför skrivet i vi-form. Avvikande uppfattningar i olika detaljfrågor har dock förekommit, även om dessa inte redovisas genom särskilda yttranden eller på annat sätt.

Deltagarna i referensgruppen har i huvudsak anslutit sig till överväganden och förslag i de delar som har straffrättslig anknytning.

Till betänkandet fogas särskilda yttranden. Uppdraget är nu slutfört.

Stockholm i april 2012

Jerry Eriksson

/Ulrika Ohlsson Thorbjörn Lindvall Anna Billing

Experter och sakkunniga i utredningen

(Om inte annat anges har förordnandet gällt fr.o.m. den 12 mars 2009)

Experter

Juristen Nina Alander, Riksförbundet FUB Justitierådet Martin Borgeke Vice överåklagaren Astrid Eklund Förbundsordföranden Jan-Olof Forsén, Nationell Samverkan för

Psykisk Hälsa och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Chefsrådmannen Christian Groth Överläkaren Stig Götmar, t.o.m. den 28 februari 2010 Advokaten Bengt Ivarsson Professorn och överläkaren Lars von Knorring Överläkaren, adjungerade professorn i rättspsykiatri och

verksamhetschefen Marianne Kristiansson, Rättsmedicinalverket Förbundsjuristen Ulla Lönnqvist Endre, Sveriges Kommuner och

Landsting, t.o.m. den 4 september 2009 Medicinske rådgivaren Lars Håkan Nilsson, Kriminalvården Avdelningschefen Anders Printz, Socialstyrelsen,

t.o.m. den 28 februari 2010 Överläkaren Marianne Sundqvist Regionchefen Jesper Svedberg, SiS Psykiatrikern Ing-Marie Wieselgren, Sveriges Kommuner och

Landsting Förvaltningschefen Per-Olof Sjöblom, fr.o.m. den 9 juli 2009 Förbudsjuristen Pernilla Krusberg, Sveriges Kommuner och Landsting,

fr.o.m. den 4 september 2009 och t.o.m. den 31 juli 2011 Inspektören Lisbeth Abrahamsson, Socialstyrelsen,

fr.o.m. den 1 mars 2010 Ombudsmannen Kjell Broström, Riksförbundet för Social och Mental

Hälsa, fr.o.m. den 1 februari 2011 Förbundsjuristen Ellinor Englund, Sveriges Kommuner och

Landsting, fr.o.m. den 1 augusti 2011

Sakkunniga

Kanslirådet Eva Eklund, Finansdepartementet Departementssekreteraren Helena Linde, Finansdepartementet,

t.o.m. den 31 mars 2010 Ämnesrådet Göran Nilsson, Justitiedepartementet Departementssekreteren Åsa Elffors, Socialdepartementet,

t.o.m. den 31 december 2009 Kanslirådet Inger Laudon, Socialdepartementet Kanslirådet Hans Hagelin, Socialdepartementet Departementssekreteraren Sara S Johanson, Socialdepartementet,

fr.o.m den 1 januari 2010

Arbete med frågor med straffrättslig anknytning

Arbetsgrupp

Justitierådet Martin Borgeke Vice överåklagaren Astrid Eklund Ämnesrådet Göran Nilsson Hovrättsassessorn Ulrika Ohlsson

Referensgrupp

(samtliga förordnade fr.o.m. den 25 februari 2011)

Professorn Petter Asp Professorn emeritus Nils Jareborg Professorn Claes Lernestedt Chefsrådmannen Stefan Reimer Seniorprofessorn Per Ole Träskman Professorn Magnus Ulväng

9

Innehåll

DEL I

Förkortningar ..................................................................... 33

Sammanfattning ................................................................ 35

Författningsförslag ............................................................. 51

1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken .............................. 51 2 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken ....................... 59

3 Förslag till lag om psykiatrisk tvångsvård .............................. 68 4 Förslag till lag om särskilda skyddsåtgärder ......................... 102

5 Förslag till lag om rättspsykiatrisk undersökning m.m. ...... 126 6 Förslag till lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering ................................................................................ 146

7 Förslag till lag om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken ........................................ 148 8 Förlag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare .................. 150

9 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ............................................ 155 10 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ......................................................................... 158

Innehåll SOU 2012:17

10

11 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. .................................................... 163 12 Förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302) ............... 171

13 Förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387) .............. 175 14 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ............................................................ 178

15 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. ........................... 180 16 Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859) .... 181

17 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ................................ 182 18 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård ............................ 183

19 Förslag till lag om upphävande av lagen (1997:724) om avveckling av specialsjukhus och vårdhem ........................... 185 20 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård ................................... 186

21 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister .................................................................. 189 22 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder ......................................................................... 193

23 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ............................................ 194 24 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister ...................................... 196

25 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) ... 199 26 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet ........... 200

27 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)..... 202

Innehåll

11

28 Förslag till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) ... 203 29 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ...................................................... 207

30 Förslag till lag om ändring i fängelselagen (2010:610) ........ 213 31 Förslag till lag om ändring i häkteslagen (2010:611) ........... 219

32 Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) .............................................................................. 221 33 Förlag till lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932) .. 223

1 Uppdraget och dess genomförande ............................ 225

1.1 Uppdraget ............................................................................... 225 1.2 Utredningsarbetet .................................................................. 230

1.3 Betänkandets disposition ....................................................... 231

2 Gällande rätt ............................................................ 233

2.1 Regeringsformen .................................................................... 233

2.2 Regleringen av den psykiatriska tvångsvården ..................... 234 2.2.1 Allmänna bestämmelser i HSL .................................. 234 2.2.2 Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ................... 234 2.2.3 Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)...................... 249 2.2.4 Lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid

viss tvångsvård ............................................................ 266

2.3 Strafflagstiftningen om psykiskt störda lagöverträdare ....... 267 2.4 Det rättspsykiatriska underlaget ........................................... 268 2.4.1 Intyg enligt lagen om särskild personutredning i

brottmål, s.k. § 7-intyg ............................................... 268

2.4.2 Rättspsykiatrisk undersökning .................................. 269 2.5 Internationella konventioner och rekommendationer ........ 270 2.5.1 Europakonventionen om mänskliga rättigheter ....... 270 2.5.2 Europeiska tortyrkonventionen ................................ 281 2.5.3 Europarådets rekommendationer om psykiatrisk

tvångsvård ................................................................... 281

Innehåll

12

2.5.4

2.5. 2.5. 2.5.

2.5.

2.5.

3 Hist

3.1 Inle 3.2 Fram

3.3 Viss

4 Utv

En ö 4.1

och

För 4.2

enli Vår 4.3

4.3.

4.3.

4.3.

5 Psy Psy

5.1 Psy 5.2 Pro refo 4 FN-konv

politiska 5 FN:s tor 6 FN:s bar 7 FN:s kon

med funk 8 FN:s pri

psykisk s vård ....... 9 Etiska ri

Associat

torik och frå

edning .........

mväxten av

sa ändringar

vecklingen a

översikt av u h framåt .......

rändring av a igt LPT eller rdtider m.m.

Vårdtide 1

rättspsyk utskrivni Utveckli 2

rättspsyk Vår målu 3

ykansvarskom ykisk störnin

ykansvarskom oblemen med

orm .............

ventionen o

a rättigheter . rtyrkonventi rnkonventio nvention om ktionsnedsä inciper för sk störning och

.................... ktlinjer från

tion ..............

ågans tidiga

.................... nuvarande t

r av LPT ......

av den psyki

utvecklingen

....................

antalet patie r LRV ..........

................... er för patient

kiatrisk vård ingsprövnin ing över tid kiatriska vår undersöknin

mmitténs fö

ng, brott och

mmitténs up d dagens sys

....................

m medborge .................... ion ..............

on ................ m rättigheter ättning .........

kydd av pers

h förbättring

.................... n World Psyc

....................

are behandli

.................... vångsvårdsla

....................

atriska tvån

n av psykiatr

....................

nter som ge .................... .................... ter som är fö

d med särskil ng .................

av vårdtider den ............. ng .................

örslag i betä h ansvar, SO

ppdrag .........

tem och beh ....................

erliga och

.................... .................... .................... r för person ....................

soner med g av psykiatr .................... chiatric ....................

ing ...........

....................

agstiftning .

....................

ngsvården ..

rin från 1970 ....................

s vård med t

.................... .................... öremål för ld .................... r inom den .................... ....................

änkandet OU 2002:3

.................... hovet av en ....................

.............. 283 .............. 283 .............. 284 er .............. 285

risk .............. 286

.............. 287

.......... 289

.............. 289 .............. 289

.............. 291

.......... 293

0-talet .............. 293

tvång .............. 295 .............. 297

.............. 297

.............. 297 .............. 298

.......... 301

.............. 301

.............. 301

7

3 3 4

5

6

7

9

9 9

3

3

5 7

7

7 8

Innehåll

13

5.2.1 Inledning ..................................................................... 301 5.2.2 Vårdfrågor ................................................................... 302 5.2.3 Straffrättsliga frågor ................................................... 302 5.2.4 Samhällsskyddsfrågor ................................................. 303 5.3 Allmänna utgångspunkter för en reform .............................. 304 5.3.1 Inledning ..................................................................... 304 5.3.2 Mer vård där det behövs ............................................. 304 5.3.3 Ett humanare reaktionssystem .................................. 305 5.3.4 Ett mer ändamålsenligt reaktionssystem .................. 305 5.3.5 Mera proportionalitet och förutsebarhet .................. 305 5.3.6 En verklig och etiskt försvarbar ansvarsprövning .... 306 5.3.7 Samhällsskyddet ska beaktas vid grova brott mot

liv eller hälsa ................................................................ 306

5.3.8 Ett mer renodlat reaktionssystem ............................. 307 5.4 Psykansvarskommitténs förslag ............................................ 307 5.4.1 Ett restriktivt krav på tillräknelighet införs .............. 307 5.4.2 Psykiatrisk vård vid frihet från ansvar ....................... 308 5.4.3 Allmänna påföljdsregler ska tillämpas om brott

föreligger ..................................................................... 309

5.4.4 Psykiatrisk vård ska tillgodoses oberoende av straffrättslig reaktion .................................................. 309 5.4.5 Slutet boende – en ny form av verkställighet av fängelse ........................................................................ 310 5.4.6 Samhällsskyddsåtgärder – en ny reaktion i det straffrättsliga systemet ............................................... 311 5.4.7 Rättspsykiatriska utredningar i ett reformerat system .......................................................................... 312 5.4.8 Staten tar ett större ansvar för den rättspsykiatriska vården .............................................. 313 5.4.9 Övriga frågor ............................................................... 314 5.4.10 Ekonomiska konsekvenser ......................................... 315

6 Nordiska förhållanden ............................................... 317

6.1 Finland .................................................................................... 317 6.1.1 Psykiatrisk sjukhusvård oberoende av

patientens vilja ............................................................ 317

6.1.2 Krav på tillräknelighet ................................................ 319 6.1.3 Nedsatt tillräknelighet ................................................ 320 6.1.4 Otillräknelighet i samband med åtalsprövningen ..... 321

Innehåll SOU 2012:17

14

6.1.5 Undersökning av den åtalades tillräknelighet i samband med rättegången ........................................ 322 6.1.6 Utförandet av sinnesundersökningen ..................... 323 6.1.7 Vård oberoende av den åtalades vilja efter avslutad sinnesundersökning ................................... 324 6.1.8 Specialomsorger om åtalade utvecklingsstörda ...... 325 6.1.9 Domstolens bedömning av tillräknelighet och utredning av vårdbehov ............................................ 325 6.1.10 Förvaltningsdomstolens roll i det psykiatriska vårdsystemet ............................................................. 327 6.1.11 Avtjänande av hela strafftiden i fängelse ................. 328 6.1.12 Psykiatrisk vård vid verkställighet av fängelsestraff ............................................................. 330 6.2 Norge ...................................................................................... 331 6.2.1 Grund för straffansvar .............................................. 331 6.2.2 Annan rättsföljd av en straffbar handling ............... 331 6.2.3 Psykiatrisk tvångsvård .............................................. 336 6.2.4 Öppen psykiatrisk tvångsvård ................................. 339 6.3 Danmark ................................................................................. 342 6.3.1 Grund för straffansvar .............................................. 342 6.3.2 Annan rättsföljd av en straffbar handling ............... 343 6.3.3 Psykiatrisk tvångsvård .............................................. 346 6.3.4 Öppen psykiatrisk tvångsvård ................................. 350 6.3.5 Särskilda regler för placering av extraordinärt farliga personer ......................................................... 352

Överväganden och förslag

7 Översyn av lagen ( 1991:1128 ) om psykiatrisk tvångsvård ............................................................... 355

7.1 Allmänna utgångspunkter ...................................................... 355 7.1.1 Regleringen av den psykiatriska tvångsvården samlas i en lag ............................................................ 355 7.1.2 Övergripande principer för psykiatrisk tvångsvård ................................................................. 356 7.2 Förutsättningar för intagning till psykiatrisk tvångsvård m.m. ......................................................................................... 358 7.2.1 Allvarlig psykisk störning ........................................ 358

Innehåll

15

7.2.2 Det särskilda undantaget för utvecklingsstörning .................................................. 365 7.2.3 Samtycke till vård och överväganden om frivilliga vårdalternativ ............................................. 366 7.2.4 Behov av psykiatrisk vård ........................................ 366 7.3 Övergång från frivillig psykiatrisk vård till psykiatrisk vård med tvång (konvertering) ............................................. 372 7.3.1 Gällande rätt ............................................................. 372 7.3.2 Bakgrund................................................................... 374 7.3.3 Bestämmelser om konvertering i vissa andra

länder ........................................................................ 377

7.3.4 Alternativa förslag till ändring av reglerna om konvertering ............................................................. 378 7.3.5 Våra överväganden och förslag ................................ 382 7.4 Förfarandet vid intagning ...................................................... 383 7.4.1 Kravet på skyndsamhet och beslut om intagning

inom 24 timmar ........................................................ 383

7.4.2 Tidsfrist för chefsöverläkarens ansökan hos förvaltningsrätten om fortsatt psykiatrisk tvångsvård ................................................................. 387 7.5 Förfarandet i domstol ............................................................ 388 7.5.1 Gällande rätt ............................................................. 388 7.5.2 Våra överväganden och förslag ................................ 389 7.6 Tvångsåtgärder ....................................................................... 392 7.6.1 Allmänna principer för användningen av

tvångsåtgärder .......................................................... 392

7.6.2 Patientens delaktighet i vården ............................... 393 7.6.3 Våra utgångspunkter ................................................ 395 7.6.4 Tvångsåtgärder i samband med läkemedelsbehandling .............................................. 397 7.6.5 Elektrokonvulsiv behandling (ECT-behandling) .. 399 7.6.6 Fastspänning med bälte ........................................... 400 7.6.7 Våra överväganden och förslag ................................ 404 7.6.8 Avskiljning ................................................................ 406 7.6.9 Inrättandet av ett särskilt dispensförfarande för frågor om tillåtande av vissa tvångsmedel m.m. ..... 407 7.6.10 Rätt till förnyad medicinsk bedömning i vissa fall ................................................................... 409

Innehåll SOU 2012:17

16

7.6.11 Tvångsåtgärder i den öppna psykiatriska tvångsvården ............................................................. 412 7.7 Öppen psykiatrisk tvångsvård ............................................... 417 7.7.1 Bakgrund ................................................................... 417 7.7.2 Våra överväganden och förslag ................................ 428 7.7.3 En rätt för patienten att vistas utomhus ................. 444 7.8 Polismyndighetens befogenhet att omhänderta psykiskt störda personer och skyldighet att lämna biträde ................ 447 7.8.1 Vårt uppdrag ............................................................. 447 7.8.2 Polismyndighetens befogenhet att omhänderta psykiskt störda personer enligt nuvarande reglering .................................................................... 447 7.8.3 Polismyndighetens skyldighet att lämna biträde enligt nuvarande reglering i LPT och LRV ............. 449 7.8.4 Polismyndighetens skyldighet att lämna biträde i samband med en rättspsykiatrisk undersökning ...................................................................... 452 7.8.5 Förslag från utredningen om transporter av frihetsberövade personer .......................................... 452 7.8.6 Våra överväganden och förslag ................................ 454

8 Barns kontakter med den psykiatriska tvångsvården ..... 467

8.1 Vårt uppdrag ........................................................................... 467 8.2 Bakgrund ................................................................................. 468

8.3 Våra överväganden och förslag .............................................. 471

DEL II

Psykiskt störda lagöverträdare

9 Psykisk störning, brott och ansvar .............................. 503

9.1 Inledning ................................................................................. 503

9.2 Historik och frågans tidigare behandling ............................. 504 9.3 Behovet av en reform ............................................................. 509 9.3.1 Problem med nuvarande ordning ............................ 509

Innehåll

17

9.3.2 Vårdfrågor ................................................................ 510 9.3.3 Straffrättsliga frågor ................................................. 511 9.3.4 Skyddsfrågor ............................................................. 513 9.3.5 Vissa andra frågor ..................................................... 514 9.3.6 Slutsats ...................................................................... 515 9.4 Utgångspunkter för ett reformerat system .......................... 515 9.4.1 Inledning ................................................................... 516 9.4.2 Mer vård där det behövs .......................................... 516 9.4.3 Ett humanare reaktionssystem ................................ 517 9.4.4 Ett mer ändamålsenligt reaktionssystem ................ 518 9.4.5 Mera proportionalitet och förutsebarhet ................ 518 9.4.6 En verklig och etiskt försvarbar

ansvarsprövning ........................................................ 519

9.4.7 Skyddet mot fortsatta allvarliga våldshandlingar från den tilltalades sida ............................................. 519 9.4.8 Ett mera renodlat reaktionssystem ......................... 520 9.4.9 Svårigheterna att skapa ett perfekt system ............. 521 9.5 Krav på tillräknelighet för straffrättsligt ansvar ................... 521 9.5.1 Inledning ................................................................... 521 9.5.2 Argument för tillräknelighetskravet ....................... 522 9.5.3 Argument mot ett tillräknelighetskrav ................... 531 9.5.4 Våra överväganden och förslag ................................ 538 9.6 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare i ett reformerat system .................................................................. 572 9.6.1 Inledning ................................................................... 572 9.6.2 Bestämning av påföljd för psykiskt störda

lagöverträdare ........................................................... 573

9.7 Psykiatrisk vård i ett reformerat system ............................... 580 9.7.1 Inledning ................................................................... 580 9.7.2 Psykiatrisk tvångsvård efter en rättspsykiatrisk

undersökning om tillräknelighet ............................. 581

9.7.3 Psykiatrisk tvångsvård för den som har dömts till fängelse ................................................................ 583 9.8 Sluten stödenhet – en ny form av verkställighet av fängelse för vissa lagöverträdare med funktionsnedsättning ............................................................. 586 9.8.1 En ny form av verkställighet av fängelse ................ 586

Innehåll SOU 2012:17

18

9.8.2 Beslut om verkställighet i en sluten stödenhet och om förordnande av offentligt biträde ............... 587 9.8.3 Ansvaret för verkställigheten av fängelsestraff i en sluten stödenhet .................................................. 591 9.8.4 Utformningen av en sluten stödenhet .................... 596

10 Särskilda skyddsåtgärder ........................................... 599

10.1 Inledning ................................................................................. 599 10.2 Skyddet mot ny allvarlig brottslighet i nuvarande system ... 599

10.3 Riskbedömningar och det straffrättsliga systemet ............... 600 10.3.1 Bakgrund ................................................................... 600 10.3.2 Syftet med åtgärder som hindrar eller minskar

risken för återfall ...................................................... 602

10.3.3 Möjligheterna att inskränka den enskildes frihet ... 603 10.3.4 Behovet av riskbedömningar ................................... 603 10.3.5 Kan vi lita på de riskbedömningar som görs? ......... 606 10.3.6 Ska vi även fortsättningsvis bedöma risker för nya våldshandlingar? ................................................ 607 10.3.7 Kraven på riskbedömningarna ................................. 608 10.3.8 I vilka fall ska en riskbedömning få ligga till grund för åtgärder? ................................................... 609 10.4 Våra överväganden och förslag .............................................. 609 10.4.1 Särskilda åtgärder i syfte att förhindra att en

gärningsman begår nya allvarliga våldshandlingar ......................................................... 609

10.4.2 I vilka fall ska det kunna bli aktuellt med särskilda skyddsåtgärder? ......................................... 612 10.4.3 Särskilda skyddsåtgärder ska inte vara en del av påföljdssystemet ....................................................... 622 10.4.4 Ska det kunna bli aktuellt med särskilda skyddsåtgärder för den som ska utvisas på grund av brott? ......................................................... 627 10.4.5 Det rättsliga förfarandet vid prövningen av frågan om särskilda skyddsåtgärder ......................... 632 10.4.6 Varaktigheten och upphörandet av särskilda skyddsåtgärder .......................................................... 646 10.4.7 Genomförande av särskilda skyddsåtgärder ........... 649

Innehåll

19

10.4.8 Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i sluten form ............................................................... 650 10.4.9 Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i öppen form ............................................................... 655 10.4.10 Inledande av särskilda skyddsåtgärder och övergång mellan olika former av åtgärder ............... 658 10.4.11 Kontroll- och tvångsåtgärder vid placering i en särskild skyddsenhet eller i ett särskilt ungdomshem ............................................................ 661 10.4.12 Kontroll- och tvångsåtgärder vid särskilda skyddsåtgärder i öppen form ................................... 670 10.4.13 Polismyndighetens biträde i samband med genomförandet av särskilda skyddsåtgärder ........... 672 10.4.14 Ansvaret för och utförandet av särskilda skyddsåtgärder .......................................................... 676 10.4.15 Särskilda skyddsåtgärder och Europakonventionen om mänskliga rättigheter ..... 682

11 Psykiatrisk tvångsvård i samband med ett annat frihetsberövande ...................................................... 689

11.1 Nuvarande reglering .............................................................. 689 11.2 De allmänna kriterierna för intagning ska ändras ................ 690

11.3 Våra överväganden och förslag .............................................. 691

12 Vissa straffprocessuella frågor.................................... 693

12.1 Åklagarens åtalsplikt .............................................................. 693 12.1.1 Allmänt om åklagarens åtalsplikt ............................ 693 12.1.2 Åtalsplikten vid en tillräknelighetsreglering .......... 694 12.2 Förundersökning vid en tillräknelighetsreglering ................ 695 12.2.1 Allmänt om förundersökningsplikten .................... 696 12.2.2 Förundersökningen vid en

tillräknelighetsreglering ........................................... 696

12.3 Åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning .......... 697 12.3.1 Allmänt om åtalsunderlåtelse och

förundersökningsbegränsning ................................. 698

12.3.2 Åtalsunderlåtelse vid en tillräknelighetsreglering ........................................... 702

Innehåll SOU 2012:17

20

12.4 Talan i brottmål och brottmålsdomen .................................. 703 12.4.1 Allmänt om talan i brottmål och om

brottmålsdomen ....................................................... 703

12.4.2 Brottmålsprocessen vid en tillräknelighetsreglering ........................................... 705 12.4.3 Brottmålsdomen vid en tillräknelighetsreglering ... 706 12.4.4 En möjlighet till fastställelsedom i brottmål bör införas ........................................................................ 706 12.5 Andra följder av en otillåten gärning .................................... 708

13 Rättspsykiatrisk undersökning .................................... 711

13.1 Nya typer av rättspsykiatriska bedömningar ........................ 711 13.1.1 Nya typer av rättspsykiatriska bedömningar .......... 711 13.1.2 Även den nya typen av undersökning bör

benämnas rättspsykiatrisk undersökning ................ 713

13.2 Undersökning och utlåtande i fråga om gärningsmannens tillräknelighet ............................................ 713

13.3 Undersökning och utlåtande i fråga om förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder .................... 716 13.4 Undersökning och utlåtande i fråga om förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet ..................................................................... 718

13.5 Läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersökning .......................................................................... 719 13.6 Beslut om en rättspsykiatrisk undersökning ........................ 722

13.7 Genomförandet av en rättspsykiatrisk undersökning .......... 725 13.7.1 Genomförandet av en rättspsykiatrisk

undersökning i den del som avser frågan om tillräknelighet ............................................................ 725

13.7.2 Genomförandet av en rättspsykiatrisk undersökning i de delar som avser förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder eller förutsättningarna för verkställighet i en sluten stödenhet ....................................................... 726

Innehåll

21

13.7.3 Inom vilken tid ska ett utlåtande beträffande en rättspsykiatrisk undersökning ges in? .................... 727 13.8 Utlämnande av uppgifter från den enskilda hälso- och sjukvården m.m. ..................................................................... 729

13.9 Skyldighet att inställa sig för en rättspsykiatrisk undersökning .......................................................................... 731 13.10 Tillsyn över den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten ................................................. 731 13.10.1 Nuvarande reglering ................................................. 732 13.10.2 Socialstyrelsen bör även framöver utöva tillsyn

över de delar av undersökningsverksamheten som avser hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal och säkerheten vid undersökningsenheterna .......................................... 732

13.10.3 Yttrande från Rättsliga rådet ................................... 733 13.10.4 Tillsyn över kontroll- och tvångsåtgärder i samband med en rättspsykiatrisk undersökning .... 733

14 Registerfrågor .......................................................... 735

15 Barns straffrättsliga ansvar ........................................ 739

15.1 Den som är under 15 år kan begå brott men inte dömas till påföljd ............................................................................... 739

15.2 Psykansvarskommitténs förslag om att ändra påföljdsförbudet till en ansvarsfrihetsregel .......................... 739 15.3 Remissynpunkter på Psykansvarskommitténs förslag ........ 740

15.4 Vår bedömning ....................................................................... 741

16 Skillnader mellan våra och Psykansvarskommitténs förslag ..................................................................... 743

16.1 Inledning ................................................................................. 743

16.2 Kravet på tillräknelighet för straffrättsligt ansvar ................ 743 16.2.1 Utformningen av kravet på tillräknelighet ............. 743 16.2.2 Undantaget för självförvållade tillstånd .................. 744

Innehåll SOU 2012:17

22

16.3 Påföljder och psykiatrisk vård ............................................... 744 16.4 Psykiatrisk tvångsvård för den som har dömts till fängelse .................................................................................... 745

16.5 Verkställighet av fängelse för vissa lagöverträdare med funktionsnedsättning ............................................................. 745 16.5.1 Namnet på verkställighetsformen ........................... 745 16.5.2 Vilka som ska kunna undergå fängelsestraff i en

sluten stödenhet ....................................................... 746

16.5.3 Vad ska krävas för att verkställighet i en sluten stödenhet ska bli aktuell? ......................................... 746 16.5.4 Beslut om verkställighet i en sluten stödenhet ....... 746 16.5.5 Undersökning av förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet ...... 747 16.5.6 Ansvaret för verkställigheten av fängelsestraff i en sluten stödenhet .................................................. 747 16.6 Särskilda skyddsåtgärder ........................................................ 748 16.6.1 Behovet av särskilda skyddsåtgärder ....................... 748 16.6.2 I vilka fall ska det kunna bli aktuellt med

särskilda skyddsåtgärder? ......................................... 748

16.6.3 Särskilda skyddsåtgärder ska inte vara en del av påföljdssystemet ....................................................... 749 16.6.4 Varaktigheten och upphörandet av särskilda skyddsåtgärder .......................................................... 750 16.6.5 Genomförande av särskilda skyddsåtgärder ........... 751 16.6.6 Kontroll- och tvångsåtgärder ................................... 752 16.6.7 Ansvaret för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder .......................................................... 752 16.7 Vissa straffprocessuella frågor ............................................... 753 16.7.1 Åklagarens åtalsplikt ................................................ 753 16.7.2 Förundersökning vid en tillräknelighetsreglering .... 753 16.7.3 Åtalsunderlåtelse ...................................................... 753 16.7.4 Talan i brottmål och brottmålsdomen .................... 754 16.8 Rättspsykiatriska undersökningar ......................................... 754 16.8.1 Rättspsykiatrisk undersökning och utlåtande i

fråga om gärningsmannens tillräknelighet .............. 754

Innehåll

23

16.8.2 Rättspsykiatrisk undersökning och utlåtande i fråga om förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder .......................................................... 755 16.8.3 Rättspsykiatrisk undersökning och utlåtande i fråga om förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet .................................. 756 16.8.4 Läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersökning ............................................................ 756 16.8.5 Beslut om en rättspsykiatrisk undersökning .......... 757 16.8.6 Genomförandet av en rättspsykiatrisk undersökning ............................................................ 758 16.9 Registerfrågor ......................................................................... 758 16.10 Barns straffrättsliga ansvar .................................................... 759

17 Kontroll- och tvångsåtgärder när den som är intagen i anstalt eller häkte är föremål för frivillig psykiatrisk vård eller rättspsykiatrisk undersökning ...................... 761

17.1 Vårt uppdrag ........................................................................... 761 17.2 Nuvarande reglering .............................................................. 762 17.2.1 Fängelselagen ............................................................ 762 17.2.2 Häkteslagen .............................................................. 764 17.2.3 LPT och LRV ........................................................... 765 17.2.4 Lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid

viss tvångsvård .......................................................... 767

17.3 Skälen för införandet av nuvarande bestämmelser ............... 768

17.4 Häktesutredningens förslag .................................................. 770 17.4.1 Förslaget ................................................................... 770 17.4.2 Remissinstansernas synpunkter .............................. 771 17.5 Problem med nuvarande lagstiftning .................................... 772 17.5.1 Problem i samband med rättspsykiatriska

undersökningar ......................................................... 772

17.6 Våra överväganden och förslag .............................................. 775 17.6.1 För vilka situationer bör det införas ändrade

eller nya bestämmelser? ........................................... 775

17.6.2 Kontroll- och tvångsåtgärder för den som är intagen i häkte eller kriminalvårdsanstalt och

Innehåll SOU 2012:17

24

har förts över till en vårdinrättning för frivillig psykiatrisk vård ......................................................... 777

17.6.3 Kontroll- och tvångsåtgärder när den som är intagen i häkte eller i kriminalvårdsanstalt har förts över till en undersökningsenhet för rättspsykiatrisk undersökning ................................. 778 17.6.4 Rättigheter för den som är intagen i häkte eller kriminalvårdsanstalt och genomgår en rättspsykiatrisk undersökning i en undersökningsenhet ................................................. 786 17.6.5 Kontroll- och tvångsåtgärder samt rättigheter för den som efter ett beslut av domstolen tas in på undersökningsenheten efter att ha underlåtit att inställa sig till en rättspsykiatrisk undersökning ............................................................ 788 17.6.6 Kontroll- och tvångsåtgärder samt rättigheter för den som är frihetsberövad och genomgår en rättspsykiatrisk undersökning vid en undersökningsenhet ................................................. 789 17.6.7 Kontroll- och tvångsåtgärder för den som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning utan att vara frihetsberövad ..................................... 791 17.6.8 Tvångsåtgärder för den som på en undersökningsenhet genomgår en undersökning inför ett läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersökning ............................................................ 794 17.6.9 Fängsel i samband med transport m.m. av den intagne ....................................................................... 796 17.6.10 Besök hos den som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning ................................. 797 17.6.11 Kontroll av in- och utpasserande fordon vid undersökningsenheterna .......................................... 800 17.6.12 Allmän inpasseringskontroll vid undersökningsenheterna .......................................... 801 17.6.13 Befogenheter mot obehöriga personer vid undersökningsenheterna .......................................... 803

18 Placering av patienter som riskerar att begå allvarliga brott ........................................................................ 805

18.1 Vårt uppdrag ........................................................................... 805

Innehåll

25

18.2 Bakgrund ................................................................................ 805 18.3 Våra överväganden och förslag .............................................. 806

Gemensamma frågor

19 Säkerhet på och utanför sjukvårdsinrättningen ............ 811

19.1 Vårt uppdrag ........................................................................... 811 19.2 Allmän säkerhet i verksamheten ........................................... 812 19.2.1 Gällande rätt ............................................................. 812 19.2.2 Behov av ändrade regler ........................................... 815 19.2.3 Våra överväganden och förslag ................................ 816 19.3 Besöksrestriktioner av hänsyn till säkerheten ...................... 820 19.3.1 Gällande rätt ............................................................. 820 19.3.2 Behov av ändrade regler ........................................... 820 19.3.3 Våra överväganden och förslag ................................ 821 19.4 Inskränkningar i patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster........................................................ 824 19.4.1 Gällande rätt ............................................................. 824 19.4.2 Behov av ändrade regler ........................................... 825 19.4.3 Våra överväganden och förslag ................................ 827 19.5 Förbud mot fotografering på en sjukvårdsinrättning .......... 832 19.5.1 Gällande rätt ............................................................. 832 19.5.2 Behov av ändrade regler ........................................... 835 19.5.3 Våra överväganden och förslag ................................ 836 19.6 Säkerhet vid domstolsförhandling som äger rum på sjukhus .................................................................................... 837 19.6.1 Gällande rätt ............................................................. 837 19.6.2 Behov av ändrade regler ........................................... 841 19.6.3 Våra överväganden och förslag ................................ 841

20 Samverkan mellan olika huvudmän ............................ 843

20.1 Vårt uppdrag ........................................................................... 843

20.2 Reglering av samarbetet mellan landsting och kommun ..... 843 20.2.1 Generell reglering av krav på samarbete mellan

landsting och kommun ............................................ 843

Innehåll SOU 2012:17

26

20.2.2 Krav på överenskommelser om samarbete beträffande personer med psykisk funktionsnedsättning ............................................... 844 20.2.3 Skyldighet att upprätta en gemensam individuell plan ............................................................................ 845 20.2.4 Samordnad vårdplan vid öppen psykiatrisk tvångsvård ................................................................. 845 20.2.5 Gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet ....................................................... 846 20.2.6 Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård .............................................................. 847 20.3 Samarbete enligt LVM och LVU ........................................... 848 20.4 Brister i samarbetet mellan landsting och kommun ............. 849

20.5 Våra överväganden och förslag .............................................. 851

21 Insatser av andra än vårdpersonal ............................... 857

21.1 Vårt uppdrag ........................................................................... 857

21.2 Inledning ................................................................................. 857 21.3 Säkerheten för socialtjänstens personal och för andra som ger insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning ............................................................. 862

21.4 Våra överväganden och förslag .............................................. 865

22 Ska psykiatrisk tvångsvård få bedrivas av annan huvudman än landstingen och Rättsmedicinalverket? ... 869

22.1 Vårt uppdrag ........................................................................... 869

22.2 Gällande rätt ........................................................................... 870 22.3 Bakgrund ................................................................................. 870 22.3.1 Inledning ................................................................... 870 22.3.2 Vissa rättsliga utgångspunkter ................................. 871 22.3.3 Patientsäkerhet, tillsyn, tystnadsplikt, m.m. .......... 874 22.3.4 Tillsyn av JO och JK ................................................ 874

Innehåll

27

22.3.5 Allmänhetens insyn i privat bedriven verksamhet som innefattar myndighetsutövning samt vårdgivarens skyldighet att föra patientjournal m.m. .................................................. 876 22.3.6 Vissa andra förhållanden av betydelse ..................... 877 22.3.7 Psykiatriska tvångsvårdens särställning .................. 877 22.3.8 Etableringskontroll och löpande kontroll av psykiatrisk tvångsvård som bedrivs i privat regi .... 878 22.3.9 En sammanhållen psykiatrisk vård .......................... 881

22.4 Våra överväganden och förslag .............................................. 882

23 Kostnader för den rättspsykiatriska vården .................. 885

23.1 Direktiven ............................................................................... 885

23.2 Kostnader som sammanhänger med den rättspsykiatriska vården ......................................................... 886 23.2.1 Inledning ................................................................... 886 23.2.2 Den rättspsykiatriska vården, därtill

sammanhängande kostnader och berörda huvudmän ................................................................. 887

23.2.3 Beräknade kostnader för den rättspsykiatriska vården ........................................................................ 887 23.2.4 Regionala och lokala skillnader ............................... 889 23.3 Särskilt om kostnader för som hänför sig till samhällsskyddsaspekter ......................................................... 890 23.4 Slutsatser rörande kostnader ................................................. 891

24 Ekonomiska och andra konsekvenser av utredningens förslag ..................................................................... 893

24.1 Kraven på redovisning av förslagens konsekvenser ............. 893 24.1.1 Kommittéförordningen (1998:1474) och

förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ....................................... 893

24.1.2 Vårt uppdrag ............................................................. 894 24.2 Problembeskrivning och målsättning ................................... 894

24.3 Har alternativa lösningar övervägts? ..................................... 895

Innehåll SOU 2012:17

28

24.3.1 Inledning ................................................................... 895 24.3.2 Regleringen av den psykiatriska tvångsvården ....... 895 24.3.3 Frågor som rör psykiskt störda lagöverträdare ...... 897

24.4 Författning eller annan reglering? ......................................... 898 24.5 Vilka berörs av förändringarna i regleringen? ...................... 898 24.5.1 Patientgruppen ......................................................... 898 24.5.2 Hälso- och sjukvården ............................................. 900 24.5.3 Effekter för närstående? ........................................... 901 24.5.4 Rättsmedicinalverket ................................................ 901 24.5.5 Kriminalvården ......................................................... 902 24.5.6 Rättsväsendet ............................................................ 902 24.5.7 Övriga myndigheter ................................................. 904 24.5.8 Staten som huvudman .............................................. 905 24.5.9 Kommunerna ............................................................ 905 24.5.10 Tröskeleffekter vid upphävande av lagen om

rättspsykiatrisk vård? ............................................... 905

24.6 Betydelsen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen ................................................................................... 907

24.7 Ekonomiska konsekvenser .................................................... 907 24.7.1 Inledning ................................................................... 907 24.7.2 Förutsättningar och antaganden om inflöde,

vårdtider, platsbehov och kostnader per plats ........ 909

24.7.3 Samhällets kostnader för vårdplatser och platser inom olika åtgärder ................................................... 912 24.7.4 Kostnader för olika huvudmän inom den reformerade psykiatriska tvångsvården ................... 913 24.7.5 Övervältringseffekter? ............................................. 915 24.7.6 Tvångsåtgärdsnämnden och Skyddsåtgärdsmyndigheten ..................................... 916 24.7.7 Andra samhällskostnader ......................................... 920 24.7.8 Sammanfattning av de ekonomiska konsekvenserna av förslaget .................................... 921 24.7.9 Förväntade ekonomiska konsekvenser av en annan lösning i fråga om huvudmannaskap ............ 922 24.7.10 Finansieringsfrågan .................................................. 922 24.8 Betydelser för den kommunala självstyrelsen ...................... 923

24.9 Jämställdheten mellan män och kvinnor ............................... 925

Innehåll

29

24.10 Konsekvenser för den offentliga servicen ............................ 925 24.11 Om ikraftträdande och behovet av informationsinsatser .... 926 24.11.1 Ikraftträdande ........................................................... 926 24.11.2 Behovet av informationsinsatser ............................. 927

25 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................ 929

25.1 Ikraftträdande ........................................................................ 929 25.2 Övergångsfrågor .................................................................... 930 25.2.1 Vissa utgångspunkter ............................................... 931 25.2.2 Situationer som behöver regleras särskilt ............... 933

26 Författningskommentar ............................................. 937

26.1 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken ...................... 937 26.2 Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken ............... 945

26.3 Förslaget till lag om psykiatrisk tvångsvård ..................... 952 26.4 Förslaget till lag om särskilda skyddsåtgärder .................. 984

26.5 Förslaget till lag om rättspsykiatrisk undersökning ....... 1027 26.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering .......................................................................... 1060

26.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken .................................. 1060 26.8 Förlaget till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ............. 1060

26.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ...................................... 1061 26.10 Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ................................................................... 1061

26.11 Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. .............................................. 1061 26.12 Förslaget till lag om ändring i passlagen (1978:302) ...... 1063

Innehåll SOU 2012:17

30

26.13 Förslaget till lag om ändring i polislagen (1984:387) ..... 1064 26.14 Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ......................................... 1064

26.15 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. ...................... 1065 26.16 Förslaget till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859) ......................................................................... 1065

26.17 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade .................. 1066 26.18 Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård ....................... 1066

26.19 Förslaget till lag om upphävande av lagen (1997:724) om avveckling av specialsjukhus och vårdhem ............... 1067 26.20 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.............................. 1067

26.21 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister ............................................................ 1068 26.22 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder ................................................................... 1069

26.23 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ...................................... 1069 26.24 Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister ................................. 1070

26.25 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) ......................................................................... 1071 26.26 Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet ...... 1071

26.27 Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) ......................................................................... 1071

Innehåll

31

26.28 Förslaget till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) ......................................................................... 1072 26.29 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ................................................ 1072

26.30 Förslaget till lag om ändring i fängelselagen (2010:610) ......................................................................... 1074 26.31 Förslaget till lag om ändring i häkteslagen (2010:611) .. 1078

26.32 Förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) ......................................................................... 1079 26.33 Förlaget till lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932) ....................................................................... 1080

Litteratur- och källförteckning ......................................... 1081

Särskilda yttranden ........................................................ 1091

Bilagor

Bilaga 1 Kommittédirektiv 2008:93 .......................................... 1111 Bilaga 2 Tilläggsdirektiv 2009:93............................................... 1133

Bilaga 3 Tilläggsdirektiv 2010:88............................................... 1137 Bilaga 4 Tilläggsdirektiv 2011:107............................................. 1139

Bilaga 5 Frågeschema avseende otillräknelighet ...................... 1141 Bilaga 6 Ekonomiska konsekvenser av

psykiatrilagsutredningens förslag, Mats Klingvall .... 1143

33

Förkortningar

BrB Brottsbalken BrP Lagen (1964:163) om införande av brottsbalken Dir. Direktiv Ds Departementsserien FB Föräldrabalken FPL Förvaltningsprocesslagen (1971:291) FäL Fängelselagen (2010:610) HD Högsta domstolen HFD Högsta förvaltningsdomstolen HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HäL Häkteslagen (2010:611) JK Justitiekanslern JO Riksdagens ombudmän KvaL Lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt LPT Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård LRV Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård LRU Lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning LSPV Lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall LSS Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LUL Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Förkortningar SOU 2012:17

34

LVM Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVU Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga NJA Nytt juridiskt arkiv, avd. I NJA II Nytt juridiskt arkiv, avd. II Prop. Proposition RB Rättegångsbalken RF Regeringsformen RH Rättsfall från hovrätterna SFS Svensk författningssamling SiS Statens institutionsstyrelse SL Strafflagen SoL Socialtjänstlagen (2001:453) SOSFS Socialstyrelsens författningssamling SOU Statens offentliga utredningar TF Tryckfrihetsförordningen YGL Yttrandefrihetsgrundlagen

35

Sammanfattning

Uppdraget

Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av LPT och LRV samt lämna förslag till en ny lagstiftning på området. En utgångspunkt för arbetet har varit att göra lagstiftningen så pedagogisk och lättillgänglig som möjligt och dessutom anpassad till de etiska, medicinska och juridiska krav som bör ställas i samband med tvångsomhändertagande av personer med psykisk sjukdom.

Vi har också haft att utgå ifrån att en större reform med utgångspunkt i Psykansvarskommitténs förslag kommer att genomföras. En ytterligare utgångspunkt för vårt arbete har varit att staten ska ta över ansvaret för de kostnader inom den psykiatriska tvångsvården av psykiskt störda lagöverträdare som orsakas av kravet på samhällsskydd. I vårt uppdrag har det även ingått ett antal frågor med anknytning till den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen

Betänkandet är indelat i tre delar: Översynen av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen, psykiskt störda lagöverträdare och gemensamma frågor.

Översynen av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen

Övergripande principer

Psykiatrisk tvångsvård ska alltid syfta till att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och att få honom eller henne att ta emot det stöd som han eller hon behöver. En tvångsåtgärd ska endast få vidtas om den står i rimlig proportion till syftet med en sådan åtgärd och under förutsättning att en mindre ingripande åtgärd inte är tillräcklig. Tvång ska utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten.

Sammanfattning SOU 2012:17

36

Lagstiftningens utformning

Vi föreslår att nuvarande två tvångsvårdslagar, LPT och LRV, upphävs och att lagstiftningen för den psykiatriska tvångsvården samlas i en ny lag. Till lagen förs i tillämpliga delar bestämmelser om besöksinskränkningar för en patient som nu ges i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård.

Lagen har strukturerats så att bestämmelser som har ett naturligt samband med varandra hålls ihop inom lagen. För att underlätta för läsaren att finna en viss bestämmelse inleds lagen med en innehållsförteckning. Lagen delas in i kapitel och förses med mellanrubriker.

Grundläggande förutsättningar för tvångsvård

Vi föreslår att begreppet allvarlig psykisk störning behålls som samlingsbegrepp för att beskriva det grundläggande tillstånd som måste föreligga hos en person för att han eller hon ska kunna bli föremål för psykiatrisk tvångsvård.

För att möjliggöra att ett ingripande med stöd av lagen kan ske något tidigare i en persons sjukdomsförlopp föreslår vi att nuvarande krav på att en person ska ha ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård, ersätts av ett krav på att patienten ska ha ett påtagligt behov av psykiatrisk vård till följd av en allvarlig psykisk störning. Ett påtagligt behov av psykiatrisk vård föreligger enligt vårt förslag om det är sannolikt att patienten kan få sin psykiska funktionsförmåga avsevärt förbättrad genom att vård kommer till stånd eller avsevärt försämrad om vård uteblir (behandlingsrekvisitet) eller om det är sannolikt att han eller hon utgör en fara för sitt eget eller andras liv eller hälsa (farekvisitetet). Vi föreslår att farekvisitet ska utgöra en egen självständig grund för intagning för att på så sätt förstärka omgivningsskyddet.

Enligt vårt förslag ska nuvarande undantag, som innebär att psykiatrisk tvångsvård inte får ges om personens psykiska störning utgör enbart en utvecklingsstörning, tas bort. Härigenom möjliggörs att bl.a. personer med störningar inom autismspektrat kan ges vård med stöd av lagen.

SOU 2012:17 Sammanfattning

37

För att ytterligare markera att tvångsvård enbart ska väljas när andra hjälpformer inte står till buds eller inte räcker till, ska nuvarande krav kompletteras med villkor om att tvångsvård ska ha föregåtts av att frivillig psykiatrisk vård har prövats utan framgång eller att det är uppenbart utsiktslöst att pröva sådan vård.

Intagningsförfarandet

Nuvarande ordning för intagning till psykiatrisk tvångsvård behålls i huvudsak oförändrad. De ändringar som vi föreslår är dels att kvarhållningsbeslutet ska utgöra starttidpunkt för beräkning av tidsfristen om 24 timmar för frågan om intagning, dels att begreppet skyndsamt ska tas bort ur den bestämmelse som anger inom vilken tid frågan om intagning ska avgöras.

Tidsfristen för domstolens prövning

Nuvarande tidsfrist för förvaltningsrätten att avgöra ett mål som gäller omprövning av psykiatrisk tvångsvård, förlängs från åtta till femton dagar i det fall redan pågående tvångsvård grundas på ett beslut av domstol.

Tvångsåtgärder

I den nya lagstiftningen ska det tydligt framgå vilka tvångsåtgärder som får användas och under vilka förutsättningar det får ske.

Vi föreslår att en patient ska kunna avskiljas inte bara när han eller hon genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna, utan också när det är nödvändigt utifrån patientens egen vård.

Fastspänning i bälte ska endast få ske genom fastspänning i säng eller genom mobilt bälte. Möjligheten att spänna fast patienten med en liknande anordning ska tas bort.

Ett dispensförfarande införs för att få en rättslig kontroll över användandet av vissa tvångsåtgärder som betraktas som ”extraordinära lösningar” och som ibland behöver tillgripas inom vården mot svårt sjuka patienter. Vi föreslår att det för det ändamålet inrättas en Tvångsåtgärdsnämnd som ska pröva om en sådan åtgärd ska få vidtas eller inte. Nämnden ska också kunna ge tillstånd till att de

Sammanfattning SOU 2012:17

38

för fastspänning i bälte och avskiljning gällande längsta tidsfristerna, får överskridas. Tillstånd får endast lämnas om det föreligger synnerliga skäl för det utifrån patientens behov av vård eller risken för att patienten utan vidtagande av åtgärden kan komma att allvarligt skada sig själv eller andra. Vidare krävs att alternativa åtgärder som kan anses vara mindre ingripande för patienten är otillräckliga. Ett tillstånd ska vara tidsbegränsat och vara möjligt att överklaga av patienten till allmän förvaltningsdomstol.

Nämndens ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare. Läkare med specialistkompetens liksom företrädare från patient-, brukar- och närståendeorganisationer ska vara representerade i nämnden.

Förnyad medicinsk bedömning

Vi föreslår att Socialstyrelsen ska få i uppdrag av regeringen att utfärda närmare anvisningar om hur patientens rätt att i vissa fall få en förnyad medicinsk bedömning ska förstås och tillämpas inom den psykiatriska tvångsvården.

Öppen psykiatrisk tvångsvård

Enligt vårt förslag ska en patient kunna bli föremål för öppen psykiatrisk tvångsvård utan att sådan vård har föregåtts av sluten psykiatrisk tvångsvård på en sjukvårdsinrättning.

För att åstadkomma att en patient kan ges nödvändig behandling med läkemedel utan att han eller hon behöver tas in för sluten psykiatrisk tvångsvård, föreslår vi att det ska vara möjligt att vidta vissa åtgärder med tvång i den öppna psykiatriska tvångsvården. En åtgärd som ska vara är att patienten under vissa förutsättningar ska kunna ges läkemedel mot sin vilja på en sjukvårdsinrättning. För att göra en sådan behandling möjlig ska patienten kunna hämtas till vårdinrättningen. En förutsättning för att en patient ska kunna ges läkemedel mot sin vilja är att läkemedelsbehandlingen är nödvändig för att undvika att patienten allvarligt försämras i sitt psykiska tillstånd eller för att patienten ska kunna avsevärt förbättras i sitt psykiska tillstånd. Vidare föreslår vi att en patient som ges öppen psykiatrisk tvångsvård ska ha en skyldighet att underkasta sig drogkontroll.

SOU 2012:17 Sammanfattning

39

Inskrivningsmeddelande

Skyldigheten för behandlande läkare att genom ett inskrivningsmeddelande underrätta bl.a. kommunens socialtjänst om att en person som har skrivits in i den slutna psykiatriska vården kan komma att behöva insatser från socialtjänsten eller primärvården efter utskrivning, ska utvidgas och i princip gälla samtliga patienter som skrivs in i denna typ av vård. Endast när det framstår som uppenbart för behandlande läkare att patienten vid utskrivning inte är i behov av några insatser från socialtjänsten bör det vara möjligt att avstå från en sådan underrättelse.

Tidsfrist för övergång av betalningsansvaret för en utskrivningsklar patient

Nuvarande tidsfrist innan betalningsansvaret övergår från landsting till kommun beträffande en utskrivningsklar patient som vårdas inom den slutna psykiatriska tvångsvården ska minskas från trettio till femton vardagar.

Byte av vårdform

Vi föreslår att chefsöverläkaren ska kunna besluta att en patient ska övergå från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård. Det ska dock krävas ett medgivande av domstol när en sådan övergång avser en patient för vilken det finns ett beslut om att han eller hon ska undergå särskilda skyddsåtgärder. Vid övergång från öppen till sluten psykiatrisk tvångsvård ska även fortsättningsvis krävas medgivande av domstol.

En rätt till utomhusvistelse

Enligt vårt förslag ska en patient i den slutna psykiatriska tvångsvården ha rätt att vistas utomhus minst en timme varje dag, om det inte finns synnerliga skäl mot det. För en patient som kan anses representera en förhöjd säkerhetsrisk får utomhusvistelsen begränsas till en för ändamålet särskilt avgränsad plats.

Sammanfattning SOU 2012:17

40

Biträde av polis

Vi föreslår att polismyndigheten även framöver ska lämna biträde för att i ett antal situationer förflytta en patient som är föremål för psykiatrisk tvångsvård. En begäran om biträde ska få göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan polisens särskilda befogenheter behöver tillgripas eller om det annars finns synnerliga skäl.

Vid handräckningen av en patient bör personal från sjukvårdsinrättningen närvara.

Möjligheten för polismyndigheten att tillfälligt omhänderta den som lider av en allvarlig psykisk störning och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behöver omedelbar hjälp, ska behållas. Vi föreslår dock att reglerna ändras så att det klart framgår att den omhändertagne inte får tas i förvar. Polismyndigheten ska i stället ha en skyldighet att omedelbart föra den omhändertagne till en sjukvårdsinrättning för en läkarundersökning.

Psykiskt störda lagöverträdare

Våra förslag har sin utgångspunkt i Psykansvarskommitténs förslag

Vi har i vårt arbete utgått från Psykansvarskommitténs förslag och i dessa gjort nödvändiga uppdateringar och kompletteringar. I betänkandet presenterar vi våra överväganden och förslag i de frågor som Psykansvarskommittén behandlade och på en del närliggande områden.

Vår grundsyn på problematiken kring psykiskt störda lagöverträdare är densamma som Psykansvarskommitténs. Vi har dock i en del frågor valt att argumentera för andra lösningar än de som Psykansvarskommittén stannade för. Detta beror delvis på att det har skett förändringar i samhället under de ca tio år som har gått sedan Psykansvarskommittén presenterade sitt förslag. Det beror också på att vårt utredningsförslag är bredare än det som Psykansvarskommittén hade genom att vi samtidigt gör en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen.

SOU 2012:17 Sammanfattning

41

Ett krav på tillräknelighet ska införas

Vi föreslår att tillräknelighet åter ska vara ett krav för att en gärning ska utgöra brott. Detta innebär att en gärning inte ska utgöra brott om den begås av någon som till följd av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd saknade förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller hon befann sig. Inte heller ska en gärning utgöra brott om gärningsmannen hade en sådan förmåga men till följd av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd saknade förmåga att anpassa sitt handlande efter den. För att en gärning inte ska utgöra brott på grund av otillräknelighet krävs att det inte är gärningsmannen själv som i anslutning till gärningen har vållat sin bristande förmåga genom rus eller på något annat sätt.

Bestämmelsen i 30 kap. 6 § BrB, som innehåller en presumtion för en annan påföljd än fängelse och i vissa fall ett förbud mot fängelse för allvarligt psykiskt störda lagöverträdare, ska upphävas.

Frågan om gärningsmannens tillräknelighet bör prövas innan hans eller hennes uppsåt bedöms. Åklagaren har till uppgift att styrka att gärningsmannen var tillräknelig och, i förekommande fall, att en gärning utgör brott i de fall gärningsmannen i anslutning till gärningen har varit otillräknelig men detta har berott på orsaker som han eller hon själv är ansvarig för, s.k. självförvållade tillstånd. Bedömningen av frågan, om gärningsmannen var tillräknelig, kommer i huvudsak att ske mot bakgrund av ett utlåtande över en rättspsykiatrisk undersökning. Man kan säga att det kommer att råda en presumtion för att gärningsmannen var tillräknelig när han eller hon utförde gärningen.

Bestämning av påföljd för psykiskt störda lagöverträdare

Vi föreslår att överlämnande till rättspsykiatrisk vård ska avskaffas som självständig påföljd och att normala bestämmelser om påföljdsbestämning ska gälla även för psykiskt störda lagöverträdare som fälls till ansvar.

Som en förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärdet ska det särskilt beaktas om den tilltalade till följd av en psykisk störning, en sinnesrörelse eller av någon annan orsak har haft ned-

Sammanfattning SOU 2012:17

42

satt förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller hon befann sig eller att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse eller att kontrollera sitt handlande.

En pågående behandling av en psykisk störning som kan antas ha samband med brottsligheten ska kunna beaktas som ett särskilt skäl för val av skyddstillsyn som påföljd i stället för fängelse. Som särskilt skäl för skyddstillsyn i förening med s.k. kontraktsvård ska det kunna beaktas om en psykisk störning som kräver vård eller behandling i väsentlig grad har bidragit till att brottet har begåtts. Vid påföljdsvalet ska rätten i skälig omfattning beakta om den tilltalade i anslutning till brottet har genomgått eller genomgår frivillig psykiatrisk vård eller psykiatrisk tvångsvård.

Psykiatrisk vård i ett reformerat system

Det är angeläget att de gärningsmän som har ett psykiatriskt vårdbehov får detta tillgodosett på ett så tidigt stadium som möjligt. I de fall det finns förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård bör sådan vård därför komma till stånd utan dröjsmål. Ett antal av de personer som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning i fråga om tillräknelighet bedöms kunna uppfylla de av oss föreslagna förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård. För att möjliggöra att den enskildes vårdbehov blir tillgodosett i de fallen föreslår vi att det av ett rättspsykiatriskt utlåtande i fråga om en sådan undersökning ska framgå att den misstänkte gärningsmannen uppfyller förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård.

Det av stor vikt att psykiatrisk tvångsvård kan fortsätta även i de fall gärningsmannen döms till fängelse. Vi föreslår därför att det av lagstiftningen uttryckligen ska framgå att den dömde inte får tas in i kriminalvårdsanstalt för verkställighet av straffet så länge sluten psykiatrisk tvångsvård pågår. Det är viktigt att det står klart för den dömde att fängelsestraffet verkställs under tiden som han eller hon befinner sig inom den slutna tvångsvården. Vi föreslår därför att rätten i domen på fängelse ska upplysa om att verkställigheten av fängelsestraffet ska ske genom sluten psykiatrisk tvångsvård så länge det finns förutsättningar för sådan vård.

SOU 2012:17 Sammanfattning

43

Sluten stödenhet – en ny form av verkställighet av fängelse för vissa lagöverträdare med funktionsnedsättning

Det ska införas en ny form av verkställighet av fängelse, sluten stödenhet, för vissa lagöverträdare med funktionsnedsättning. Sådan verkställighet ska kunna bli aktuell om den dömde på grund av en svår utvecklingsstörning, en svår autismspektrumstörning eller någon annan stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning har en så uttalad kognitiv funktionsnedsättning att han eller hon är i särskilt behov av det stöd och den service som kan ges vid en sluten stödenhet.

Verksamheten vid en sluten stödenhet ska vara utformad i små enheter enligt principerna för en bostad med särskild service enligt LSS. Kriminalvården ska ansvara för verkställigheten av fängelse i en sluten stödenhet.

Vi föreslår att det är allmän domstol som i domen, i vilken fängelsestraffet döms ut, ska besluta att verkställigheten ska inledas i en sådan enhet. Kriminalvården ska kunna besluta om sådan verkställighet om det under pågående verkställighet av fängelsestraffet i kriminalvårdsanstalt uppmärksammas att den intagne uppfyller förutsättningarna.

Kriminalvården ska ha en skyldighet att tillsammans med landstinget och kommunen upprätta en individuell plan för den som ska friges från verkställighet i en sluten stödenhet. I planen ska det redovisas vilka stödinsatser som den dömde är i behov av och vem som ansvarar för respektive insats.

Särskilda skyddsåtgärder

Det bör finnas en tydlig uppdelning mellan straffrättsligt ansvar, det psykiatriska vårdbehovet och intresset för skydd mot fortsatta angrepp mot människors liv eller hälsa. Möjligheten att besluta om åtgärder i syfte att förhindra att en gärningsman på nytt begår en allvarlig våldsgärning av allvarligt slag ska därför inte vara en del av påföljdssystemet, utan en fristående reaktion som är knuten till den otillåtna gärningen eller brottet. Åtgärderna bör benämnas särskilda skyddsåtgärder. Regleringen i fråga om sådana åtgärder ska finnas i en särskild lag.

När man utformar ett system med särskilda skyddsåtgärder är det viktigt att finna en etiskt godtagbar avvägning mellan å ena

Sammanfattning SOU 2012:17

44

sidan intresset av skydd och å andra sidan berättigade krav på att de åtgärder som vidtas så långt möjligt är proportionerliga i förhållande till den risk man bedömer finns. Det måste också säkerställas att beslutsunderlaget och beslutsprocessen uppfyller tillräckliga krav på rättssäkerhet. Åtgärderna ska bygga på respekt för gärningsmannens integritet och människovärde.

Enligt vårt förslag är det i huvudsak den kategori av personer som i dag döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning som ska kunna bli föremål för särskilda skyddsåtgärder. Detta innebär att särskilda skyddsåtgärder ska kunna beslutas i två situationer. Den ena situationen är då en gärningsman har begått en otillåten gärning som inte utgör brott eftersom kravet på tillräknelighet inte är uppfyllt. Den andra situationen är då en gärningsman ska friges efter att ha undergått ett fängelsestraff på viss tid eller sluten ungdomsvård efter att ha dömts för ett brott som han eller hon har begått under påverkan av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd. I båda situationerna ska det krävas att gärningen har riktat sig mot eller medfört fara för någon annans liv eller hälsa och att det i straffskalan för det fullbordade brottet inte var föreskrivet lindrigare straff än fängelse sex månader. Det ska också krävas att det med hänsyn till gärningsmannens eller den dömdes psykiska tillstånd, hans eller hennes tidigare begångna gärningar och omständigheterna i övrigt finns en påtaglig risk för att han eller hon på nytt begår en gärning som riktar sig mot eller medför fara för någon annans liv eller hälsa och är av allvarligt slag.

Beslut om särskilda skyddsåtgärder ska fattas av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan av åklagare. Vid sin prövning ska förvaltningsdomstolen utgå från vad den allmänna domstolen har funnit utrett beträffande gärningen. För att betona att särskilda skyddsåtgärder är knutna till en otillåten gärning eller ett brott ska förvaltningsdomstolen kunna besluta om särskilda skyddsåtgärder endast om allmän domstol antingen genom en dom, som har vunnit laga kraft, har fastställt att gärningsmannen har begått en otillåten gärning som inte utgör brott eftersom inte kravet på tillräknelighet är uppfyllt eller i den dom genom vilken gärningsmannen dömdes till fängelse eller sluten ungdomsvård har beslutat att en prövning i fråga om särskilda skyddsåtgärder ska ske.

Allmän förvaltningsdomstol ska minst var sjätte månad pröva om det fortfarande finns förutsättningar för särskilda skyddsåtgärder.

SOU 2012:17 Sammanfattning

45

Det är också allmän förvaltningsdomstol som ska pröva om sådana åtgärder ska upphöra.

Särskilda skyddsåtgärder ska kunna genomföras i sluten form eller i öppen form. Åtgärderna ska undergås i den form som är tillräcklig för att syftet med åtgärderna ska kunna tillgodoses. Allmän förvaltningsdomstol ska kunna besluta att särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska övergå till åtgärder i öppen form samt att åtgärder i öppen form ska övergå till sluten form.

Vid genomförande av särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska den som är föremål för åtgärderna placeras i en särskild skyddsenhet. Den som är under 18 år ska dock som huvudregel i stället placeras i ett särskilt ungdomshem. Särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska kunna kombineras med öppen psykiatrisk tvångsvård.

Den som undergår särskilda skyddsåtgärder i öppen form ska få det stöd och den omvårdnad samt underkastas den kontroll som behövs för att syftet med åtgärderna ska kunna tillgodoses. Särskilda skyddsåtgärder i öppen form ska kunna förenas med villkor avseende bl.a. skyldighet att genomgå nödvändig vård eller behandling eller förbud mot att använda berusningsmedel.

Det ska vara möjligt att vidta vissa kontroll- och tvångsåtgärder i syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten i samband med genomförandet av särskilda skyddsåtgärder.

Vi föreslår att staten både ska ansvara för systemet med särskilda skyddsåtgärder och stå för genomförandet av åtgärderna. Det bör vara en uppgift för regeringen att besluta vilken eller vilka myndigheter som bör ha ansvaret för de särskilda skyddsåtgärderna och hur verksamheten närmare bör organiseras. Enligt vår bedömning framstår det dock som rimligt att SiS får ha både ansvaret för och genomföra särskilda skyddsåtgärder för den som genomgår dessa i ett särskilt ungdomshem.

Psykiatrisk tvångsvård i samband med ett annat frihetsberövande

Det ska inte längre ställas upp särskilda (lägre) krav för att det ska kunna bli aktuellt med psykiatrisk tvångsvård för den som redan är frihetsberövad genom att vara anhållen, häktad, intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning eller intagen i (eller ska förpassas till) en kriminalvårdsanstalt eller ett särskilt ungdomshem.

Rättspsykiatrisk vård ska inte längre vara benämning på sådan psykiatrisk tvångsvård som ges under verkställighet av påföljder

Sammanfattning SOU 2012:17

46

som innefattar frihetsberövande, under anhållnings- eller häktningstid eller under en rättspsykiatrisk undersökning.

Vissa straffprocessuella frågor

Vid införandet av en tillräknelighetsreglering krävs det vissa straffprocessuella förändringar. Som huvudregel ska frågan om gärningsmannens tillräknelighet avgöras av allmän domstol först efter det att en rättspsykiatrisk undersökning har gjorts i frågan. Det ska därför finnas en skyldighet att inleda en förundersökning samt att väcka åtal även om det finns skäl som talar för att en gärning inte utgör brott till följd av att gärningsmannen inte uppfyller kravet på tillräknelighet. Det ska i stämningsansökan anges att det finns sådana skäl. Åklagaren ska kunna besluta om åtalsunderlåtelse även om det finns skäl som talar för att gärningsmannen inte uppfyller kravet på tillräknelighet.

Om domstolen finner att gärningsmannen inte uppfyller kravet på tillräknelighet ska åtalet ogillas. Domstolen ska dessutom genom en dom fastställa att gärningsmannen har begått en otillåten gärning som inte utgör brott eftersom kravet på tillräknelighet inte är uppfyllt. På yrkande av åklagaren ska domstolen kunna besluta att gärningsmannen ska omhändertas i avvaktan på att en sådan dom vinner laga kraft och allmän förvaltningsdomstol kan inleda sin prövning i fråga om särskilda skyddsåtgärder. Ett sådant beslut om omhändertagande ska dock inte få fattas om det framgår att gärningsmannen inte uppfyller förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder.

Rättspsykiatrisk undersökning

Det ska införas tre nya former av rättspsykiatriska bedömningar, vilka som huvudregel ska ingå i en rättspsykiatrisk undersökning. Bedömningarna ska ta sikte på frågan om gärningsmannens tillräknelighet, förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet och förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder. Det ska avges ett utlåtande för respektive fråga.

Ett utlåtande beträffande gärningsmannens tillräknelighet ska avges av en läkare vid undersökningsenheten eller av någon annan läkare som huvudmannen för enheten utser. Utlåtanden i övriga typer

SOU 2012:17 Sammanfattning

47

av utlåtanden ska avges av den myndighet som regeringen bestämmer.

Allmän domstol ska i ett brottmål även kunna besluta att hämta in ett läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersökning i fråga om gärningsmannens tillräknelighet eller i fråga om förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder.

Socialstyrelsen ska utöva tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om kontroll- och tvångsåtgärder i samband med en rättspsykiatrisk undersökning.

Registerfrågor

Vi föreslår att belastningsregistret ska innehålla uppgifter om den beträffande vilken det genom en dom har fastställts att han eller hon har begått en otillåten gärning som inte utgör brott eftersom kravet på tillräknelighet inte är uppfyllt och om den för vilken särskilda skyddsåtgärder har beslutats.

Kontroll- och tvångsåtgärder i samband med en rättspsykiatrisk undersökning eller när den som är intagen i anstalt eller häkte är föremål för frivillig psykiatrisk vård

Om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten ska de kontroll- och tvångsåtgärder som är tillåtna enligt FäL eller HäL i huvudsak få vidtas även när den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller häkte har förts över till en undersökningsenhet för rättspsykiatrisk undersökning eller till en vårdinrättning för frivillig psykiatrisk vård. Dessa åtgärder ska kunna vidtas även när en misstänkt som är på fri fot efter beslut av domstol har tagits in på en rättspsykiatrisk undersökningsenhet.

I syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten vid de rättspsykiatriska undersökningsenheterna ska den som ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning utan att vara frihetsberövad kunna få personliga tillhörigheter omhändertagna, kunna kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas för eftersökande av otillåtna föremål samt bli föremål för drogkontroll.

Sammanfattning SOU 2012:17

48

Gemensamma frågor

Skydd för brottsoffer

I syfte att stärka skyddet för brottsoffer föreslår vi att det i lagen om psykiatrisk tvångsvård införs en bestämmelse som anger att chefsöverläkaren särskilt ska beakta brottsoffers intresse när han eller hon fattar beslut om placering för patienten.

Säkerhet på och utanför sjukvårdsinrättningen

Ett genomförande av våra förslag kommer att innebära att andelen patienter som erhåller psykiatrisk vård under tid som de avtjänar verkställighet av fängelse eller sluten ungdomsvård, kommer att öka. För att säkerhetsnivån i förhållande till dessa personer inte ska avvika alltför mycket från den säkerhet som gäller inom kriminalvården och inom SiS, föreslår vi att det införs en rätt för vårdgivaren att kunna besluta om allmän inpasseringskontroll vid vissa vårdavdelningar. Vi betonar samtidigt att den grundläggande säkerheten måste vila på ett dynamiskt säkerhetstänkande.

Vi föreslår vidare att det ska vara möjligt för chefsöverläkaren att besluta om besöksrestriktioner även av hänsyn till ordning och säkerhet.

Den möjlighet som Kriminalvården och SiS har i nuläget att kunna fatta beslut om inskränkningar i förhållande till en patient som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller slutet ungdomshem – inskränkningar som kan avse rätten att ta emot och skicka försändelser, ta emot besök eller stå i förbindelse med utomstående genom elektronisk kommunikation – ska behållas. Även nuvarande regler, som innebär att det är dessa myndigheter som fattar beslut om permission och frigång för dessa patienter, ska behållas.

I syfte att höja säkerheten föreslår vi också att tillämpningsområdet för chefsöverläkarens möjlighet att kunna besluta om inskränkningar av patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster ska utvidgas. Med vårt förslag ska ett sådant beslut inte bara kunna grundas på skäl som är hänförliga till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada utan också av hänsyn till ordning och säkerhet.

I syfte att möjliggöra att säkerheten kan upprätthållas vid domstolsförhandlingar som äger rum på sjukvårdsinrättningen, föreslår vi att chefsöverläkaren ska kunna besluta om att en patient som

SOU 2012:17 Sammanfattning

49

genomgår öppen psykiatrisk tvångsvård och som ska närvara vid förhandlingen, ska kroppsvisiteras. Visitationen ska ske för att kontrollera att patienten inte för in farliga eller olämpliga föremål in på sjukvårdsinrättningen.

Ett förbud mot fotografering

Vi föreslår att vårdgivaren ska kunna besluta om fotograferingsförbud på en vårdavdelning. Syftet är att skydda patienter från att ofrivilligt utsättas för kränkande fotografering under vårdtiden.

Samverkan mellan olika huvudmän

Vi bedömer att de ändringar vi föreslår beträffande rekvisiten för intagning till psykiatrisk tvångsvård, tillsammans med det borttagna undantaget för personer med utvecklingsstörning, kan leda till att ungdomar med autism eller störningar inom autismspektrat kan bli föremål för sådan vård.

Vi bedömer vidare att våra ändrade intagningsrekvisit kan undanröja en del av de gränsdragningsproblem som nu finns mellan LVM och LPT i förhållande till samsjukliga personer.

Insatser av andra än vårdpersonal

Vi förslår att chefsöverläkarens skyldighet att lämna ut nödvändiga uppgifter av betydelse för säkerheten inte bara ska gälla i förhållande till en stödperson utan också omfatta gode män, förvaltare och kontaktperson.

Vi föreslår också att sekretessreglerna ändras så att uppgift om en person som erhåller psykiatrisk tvångsvård får lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en myndighet inom socialtjänsten, om det är befogat att lämna uppgiften av hänsyn till säkerheten för socialtjänstens personal.

Sammanfattning SOU 2012:17

50

Privatisering av psykiatrisk tvångsvård

Vi lämnar inte något förslag som innebär att det blir möjligt för annan än landstingen och Rättsmedicinalverket att bedriva psykiatrisk tvångsvård.

Kostnader för den rättspsykiatriska vården

Kostnaderna för rättspsykiatrin och de övriga kostnader som sammanhänger med denna typ av vård kan uppskattas till cirka 2,3 miljarder kr för år 2010. De kostnader som har beräknats är, förutom kostnader för den vård som landstingen bedriver och ansvarar för, kostnader för den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, vissa kostnader inom socialtjänsten för missbruksvård, anpassat boende och sysselsättning samt för transporter. Några säkra slutsatser i fråga om vilka av dessa kostnader som hänför sig till det s.k. samhällsskyddet inom den rättspsykiatriska vården kan inte dras av tillgängligt material.

Kostnader för genomförandet av vårt förslag

Våra beräkningar tyder på att ändringarna rörande tvångsvården inom allmänpsykiatrin inte kommer att medföra några kostnadseffekter. Vi baserar detta antagande på att mycket tyder på att antalet vårddagar inom allmänpsykiatrin inte kommer att påverkas av förslagen.

I fråga om kostnader för psykiskt störda lagöverträdare innebär förslagen, med den fördelning av huvudmannaskap som vi slutligen stannat för, att landstingens kostnader för psykiatrisk tvångsvård kommer att minska samtidigt som kostnaderna för Kriminalvården, kommunerna, Rättsmedicinalverket, SiS och Socialstyrelsen beräknas öka något. Staten i egenskap av huvudman för genomförandet av de särskilda skyddsåtgärderna ådrar sig ökade kostnader. Domstolarna och åklagarväsendet antas på sikt ha oförändrade kostnader.

Vi har också föreslagit inrättandet av två nya myndigheter, Tvångsåtgärdsnämnden och Skyddsåtgärdsmyndigheten.

51

Författningsförslag

Viss lagtext är markerad med grå färg. Detta har gjorts för att det ska framgå att denna text är hämtad från Psykansvarskommitténs betänkande. Vi kommer i dessa delar inte att lämna egna förslag. Lagtexten har dock ändrats om det har varit nödvändigt för att den ska vara anpassad till våra förslag. En del språkliga ändringar har också gjorts. Att texten finns med i promemorian beror på att detta underlättar för läsaren.

1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 30 kap. 6 § och 31 kap. 3 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 6 och 8 §§, 26 kap. 5 §, 29 kap. 3 §, 30 kap. 9 §, 33 kap. 6 § och 36 kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 2 a, 9 och 10 §§, 26 kap. 4 och 10 a §§ och 32 kap. 6 §.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. Om brott och brottspåföljder

2 a §

En gärning utgör inte brott om den begås av någon som till följd av

1. en allvarlig psykisk störning,

2. en tillfällig sinnesförvirring,

3. en svår utvecklingsstörning eller

4. ett allvarligt demenstill-

Författningsförslag SOU 2012:17

52

stånd

har saknat förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller hon befann sig eller att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse.

Vad som nu har sagts gäller inte om gärningsmannen i anslutning till gärningen själv har vållat sin bristande förmåga genom rus eller på något annat sätt.

6 §1

För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas till påföljd.

En gärning som någon begår innan han eller hon har fyllt femton år utgör inte brott. En sådan gärning får inte heller leda till åtgärder enligt lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder.

8 §2

Förutom påföljd kan brott, enligt vad därom är stadgat, föranleda förverkande av egendom, företagsbot eller annan särskild rättsverkan, så ock medföra skyldighet att gälda skadestånd.

Förutom påföljd kan brott, enligt vad som är föreskrivet om detta, leda till förverkande av egendom, företagsbot eller annan särskild rättsverkan, samt medföra skyldighet att betala skadestånd.

I fall som avses i 2 a § första stycket eller 6 § gäller vad som nu har sagts om brott i stället en otillåten gärning.

9 § En otillåten gärning, som enligt 2 a § inte utgör brott, kan i vissa fall leda till åtgärder enligt lagen ( 0000:00 ) om särskilda skyddsåtgärder.

1 Senaste lydelse 1988:942. 2 Senaste lydelse 1986:118.

SOU 2012:17 Författningsförslag

53

10 § 3

Vad som i denna balk eller annan författning föreskrivs om brott ska i tillämpliga delar gälla också sådana gärningar som avses i 2 a § första stycket och 6 §.

26 kap. Om fängelse

4 § 4

Domstolen ska i en dom på fängelse besluta att verkställigheten av fängelsestraffet ska inledas i en sluten stödenhet om den dömde på grund av

1. en svår utvecklingsstörning,

2. en svår autismspektrumstörning eller

3. någon annan stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning

har en så uttalad kognitiv funktionsnedsättning att han eller hon är i särskilt behov av det stöd och den service som kan ges vid en sådan enhet.

5 §5

Den som dömts till fängelse skall för verkställighet av straffet tas in i kriminalvårdsanstalt om inte annat är särskilt föreskrivet.

Den som har dömts till fängelse ska för verkställighet av straffet tas in i kriminalvårdsanstalt om

1. inte domstolen har beslutat att verkställigheten ska inledas i en sluten stödenhet,

2. det inte finns förutsättningar för verkställighet enligt lagen ( 1994:451 ) om intensivövervak-

3 Psykansvarskommittén föreslog att bestämmelsen skulle tas in som en ny 9 §. 4 Tidigare 4 § upphävd genom 1988:942. 5 Senaste lydelse 1998:604.

Författningsförslag SOU 2012:17

54

ning med elektronisk kontroll eller

3. den dömde inte får tas in i en kriminalvårdsanstalt eftersom han eller hon är föremål för sluten psykiatrisk tvångsvård.

10 a §

Den som har dömts till fängelse på viss tid kan i vissa fall efter frigivningen bli föremål för åtgärder enligt lagen ( 0000:00 ) om särskilda skyddsåtgärder.

Kriminalvården ska i en anmälan till åklagaren ange vid vilken tidpunkt den dömde ska friges från fängelsestraffet, om det inför frigivningen ska ske en prövning i frågan, om den dömde ska bli föremål för särskilda skyddsåtgärder.

29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift

3 §6

Som förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas

1. om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende,

2. om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrol-

1. om brottet har föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende,

2. om den tilltalade till följd av en psykisk störning, en sinnesrörelse eller av någon annan orsak har haft nedsatt förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller hon befann sig eller att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse eller att kontrollera sitt

6 Senaste lydelse 2010:370.

SOU 2012:17 Författningsförslag

55

lera sitt handlande, handlande,

3. om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga,

4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla, eller

3. om den tilltalades handlande har stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga,

4. om brottet har föranletts av stark mänsklig medkänsla, eller

5. om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kap.

Om det är påkallat med hänsyn till brottets straffvärde, får dömas till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet.

30 kap. Om val av påföljd

9 §7

Vid val av påföljd skall rätten som skäl för skyddstillsyn beakta om det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet.

Vid val av påföljd ska rätten som skäl för skyddstillsyn beakta om det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet.

Som särskilda skäl för skyddstillsyn i stället för fängelse kan rätten beakta

1. om en påtaglig förbättring skett av den tilltalades personliga eller sociala situation i något hänseende som kan antas ha haft samband med hans brottslighet,

1. om en påtaglig förbättring har skett av den tilltalades personliga eller sociala situation i något hänseende som kan antas ha haft samband med hans eller hennes brottslighet,

2. om den tilltalade undergår behandling för missbruk eller annat förhållande som kan antas ha samband med hans brottslighet,

3. om missbruk av beroendeframkallande medel eller något annat särskilt förhållande som kräver vård eller annan behandling i väsentlig grad har bidragit

2. om den tilltalade undergår behandling för missbruk, psykisk störning eller annat förhållande som kan antas ha samband med hans eller hennes brottslighet,

3. om missbruk av beroendeframkallande medel, psykisk störning eller något annat särskilt förhållande som kräver vård eller annan behandling i väsent-

7 Senaste lydelse 1998:604.

Författningsförslag SOU 2012:17

56

till att brottet har begåtts och den tilltalade förklarar sig villig att gå igenom lämplig behandling som enligt en för honom uppgjord plan kan anordnas i samband med verkställigheten eller

lig grad har bidragit till att brottet har begåtts och den tilltalade förklarar sig villig att gå igenom lämplig behandling som enligt en för honom eller henne uppgjord plan kan anordnas i samband med verkställigheten eller

4. om den tilltalade samtycker till att skyddstillsynen förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter.

32 kap. Om överlämnande till särskild vård för unga

6 §

Den som har dömts till sluten ungdomsvård kan i vissa fall efter frigivningen bli föremål för åtgärder enligt lagen ( 0000:00 ) om särskilda skyddsåtgärder.

Statens institutionsstyrelse ska i en anmälan till åklagaren ange vid vilken tidpunkt den dömde ska friges från den slutna ungdomsvården, om det inför frigivningen ska ske en prövning i frågan, om den dömde ska bli föremål för särskilda skyddsåtgärder.

33 kap. Om avräkning av anhållnings- och häktestid m.m.

6 §8

Om någon döms till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård eller om rätten med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 förordnar att sådan påföljd skall avse ytterligare brott, och den dömde med anledning av misstanke om brott som prövats

Om någon döms till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård eller om rätten med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 förordnar att sådan påföljd ska avse ytterligare brott, och den dömde med anledning av misstanke om brott som prövats

8 Senaste lydelse 2006:891.

SOU 2012:17 Författningsförslag

57

genom dom i målet har varit berövad friheten på sätt som enligt 19 a § första stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. får tillgodoräknas som tid under vilken påföljden verkställts i anstalt eller vid ett särskilt ungdomshem, får rätten förordna att påföljden skall anses helt verkställd genom frihetsberövandet. En förutsättning för ett sådant förordnande är att den tid som den utdömda påföljden överstiger frihetsberövandet med är ringa.

genom dom i målet har varit berövad friheten på sätt som enligt 19 a § första stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. får tillgodoräknas som tid under vilken påföljden verkställts i anstalt, i en sluten stödenhet eller vid ett särskilt ungdomshem, får rätten förordna att påföljden ska anses helt verkställd genom frihetsberövandet. En förutsättning för ett sådant förordnande är att den tid som den utdömda påföljden överstiger frihetsberövandet med är ringa.

Om rätten undanröjer en villkorlig dom eller en skyddstillsyn och i stället dömer till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård, gäller första stycket även i fråga om sådana frihetsberövanden som anges i 19 a § andra stycket lagen om beräkning av strafftid m.m.

Om någon döms till böter eller ungdomstjänst och med anledning av misstanke om brott, som prövats genom dom i målet, har varit berövad friheten på sätt som enligt första stycket får tillgodoräknas som verkställighet av påföljd, får rätten förordna att påföljden skall anses helt eller delvis verkställd genom frihetsberövandet.

Om någon döms till böter eller ungdomstjänst och med anledning av misstanke om brott, som prövats genom dom i målet, har varit berövad friheten på sätt som enligt första stycket får tillgodoräknas som verkställighet av påföljd, får rätten förordna att påföljden ska anses helt eller delvis verkställd genom frihetsberövandet.

36 kap. Om förverkande av egendom, företagsbot och annan

särskild rättsverkan av brott

13 §9

Har brott begåtts av någon som inte fyllt femton år eller som handlat under påverkan av

Har en straffbelagd gärning begåtts av någon som inte fyllt femton år eller som handlat

9 Senaste lydelse 1991:1138.