Prop. 1991/92:24

om ändring i utsökningsbalken, m.m.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo- gade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 oktober 1991.

På regeringens vägnar Carl Bildt

Gun Hellsvik

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram tre olika förslag.

Det första förslaget gäller en ändring i utsökningsbalken. Här föreslås en höjning av de belopp som skall förbehållas en gäldenär som är föremål för införsel. Syftet är att anpassa förbehållsbeloppen till socialstyrelsens vägle- dande normer för socialbidrag.

Det andra förslaget gäller en ändring i rättshjälpslagen. Det föreslås att allmän rättshjälp skall omfatta ansökningsavgiflen i mål om betalningsföre— läggande och handräckning hos kronofogdemyndigheten.

Slutligen föreslås att några äldre författningar, som rör bl.a. verksamheten hos länsstyrelserna och som numera saknar betydelse, skall upphävas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den ljanuari 1992.

Propositionens lagförslag

1. Förslag till Lag om ändring i utsökningsbalken

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 6aä utsökningsbalken skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap. 6aål Lön får tas i anspråk för införsel endast i den mån lönen överstiger vad gäldenären behöver för eget underhåll och familjens behov (förbehållsbe- loppet) samt till fullgörande av betalningsskyldighet till annan som vid inför- sel har lika rätt som sökanden eller bättre rätt än denne.

Förbehållsbeloppet bestäms med ledning av ett normalbelopp, som utgör för ensamstående .vlmtrslgvlrlig 22900 kronor, för sammanlevande makar 39 700 kronor och för varje barn [4600 kronor multiplicerade med det tal (jämförelsetal) som an- ger förhållandet mellan det all- männa prisläget i oktober månad föregående år och prisläget i okto- ber 1985. Nonnalbeloppen skall uv- mndas uppåt till helt hundratal kro- nor. Normalbeloppen skall anses in- nefatta alla vanliga levnadskostna-

der utom bostadskostnad, som be- räknas särskilt och läggs till normal-

beloppen.

Förbehållsbeloppet bestäms med ledning av ett normalbelopp, som för kalenderår utgör för ensamstå- ende 37400 kronor, för sammanle- vande makar och därmed jämställda 62000 kronor och för varje barn 21300 kronor multiplicerade med det tal (jämförelsetal) som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad före- gående år och prisläget i oktober 1990. Normalbeloppen skall anses innefatta alla vanliga levnadskostna— der utom bostadskostnad, som be- räknas särskilt och läggs till normal- beloppen.

Normalbclopp som avses i andra stycket fastställs av myndighet som rege—

ringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

1 Senaste lydelse 19901669.

lx)

2. Förslag till Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972z429)

Härigenom föreskrivs att 9 & rättshjälpslagen (1972:429)1 skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

9 52

Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga angelägen- het som rättshjälpen avser.

Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för

1. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rättssökandes rätt,

2. bevisning vid allmän domstol, bostadsdomstolen, marknadsdomstolen eller arbetsdomstolen samt nödvändig utredning i angelägenhet, som kan komma under sådan domstols prövning eller som skall prövas av skiljemän,

3. utredningi angelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad för tillvarata- gande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom myndigheten,

4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare och för vårdare eller annan, som måste anlitas i samband med inställelse inför domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse ålagts, eller i sam- band med inställelse för sådan blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper som avses i lagen (l958:642) om blodundersök- ning m.m. vid utredning av faderskap eller läkarundersökning enligt 21 kap. 11 & föräldrabalken, Nuvarande lydelse

5. ansökningsavgift enligt förord- ningen (1987z452) om avgifter vid de allmänna domstolarna samt särskild avgift som skall betalas enliglförord- ningen ( .I 981.'] 185 ) om utsöknings- avngler,

5. ansökningsavgift enligt förord- ningen (19872452) om avgifter vid de allmänna domstolarna, ansöknings- avgm [ mål enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning samt särskild avgift i utsökningsmål,

6. vad som av allmänna medel utgått i ersättning enligt 4 eller 55 lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap eller en- ligt föreskrift i rättegångsbalken eller 3 & första stycket nämnda lag för bevis- ning som rätten självmant föranstaltat om,

7. bodelningsförrättare som har förordnats av domstol att verkställa bo- delning med anledning av äktenskapsskillnad eller att verkställa sådan bo- delning mellan sambor som förrättas av annan anledning än att den ena sam- bon har avlidit,

8. medling enligt 42 kap. 17 & rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den ljanuari 1992.

1 Lagen omtryckt l9832487. 2 Senaste lydelse 1988213.

3. Förslag till Lag om ändring i lagen (1991:516) om ändring i

rättshjälpslagen (1972:429)

Härigenom föreskrivs att 9a å- rättshjälpslagen (1972:429)l i paragrafens lydelse enligt lagen (1991:5]6) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 a 5

Den som har beviljats allmän rättshjälp är i målet eller ärendet befriad från expeditionsavgifter enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna och för avgifter enligt expeditionskungörelsens (1964:618) avgiftslista, avdelningI samt avdelning 11 under rubriken Utsök- ning m.m.

Avgiftsfriheten gäller endast i den mån den begärda handlingen är erfor- derlig för den rättssökande. Avgiftsfriheten gäller inte i fråga om handling som utfärdas endast på särskild begäran, om inte handlingen begärs innan avgörandet i huvudsaken har vunnit laga kraft.

Den som beviljats allmän rätts- hjälp i angelägenhet som lett till verkställbart avgörande, ansvarar inte för grundavgift och försäljnings- avgift enligt förordningen (198]:1 ] 85 ) om utsökningsa ngter. Detsamma gäller den som har bevil- jats allmän rättshjälp i ett mål om

Den som beviljats allmän rätts- hjälp i angelägenhet som lett till verkställbart avgörande, ansvarar inte för grundavgift och försäljnings- avgift [ utsökningsmål. Detsamma gäller den som har beviljats allmän rättshjälp i ett mål om verkställig- het.

verkställighet.

Kostnader för kungörelse i mål eller ärende vid allmän domstol, bostads— domstolen eller arbetsdomstolen skall, såvitt de belastar den som beviljats allmän rättshjälp, utgå av allmänna medel.

' Lagen omtryckt 19882487.

Prop. 1991/92z24

4. Förslag till Lag om upphävande av fyra författningar som rör bl.a. verksamheten hos länsstyrelserna

Härigenom föreskrivs att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991, nämligen

1. kungörelsen (1821:1205) angående vad genom konvention mellan Kungl. Maj:t samt Hans Maj:t kejsaren av Ryssland blivit överenskommet angående brottmålens behandling å ömse sidor om riksgränsen,

2. ft.")rordningen (1828:79 s. 1553) angående upphörande av styrelsever- kens domsrätt i vissa mål,

3. lagen (1964:651) om överflyttande på länsstyrelse av vissa magistrat, kommunalborgmästare m.fl. åvilande uppgifter,

4. lagen (1970:390) med vissa bestämmelser i anledning av statens överta- gande av lokalhållningen för de allmänna underrätterna.

Prop. 1.991/92z24

'.)!

J ustitiedepartementet Prop. 1991/92:24

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 oktober 1991

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester- berg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Dinkelspiel, Thur- din, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidsson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Hellsvik

Proposition om ändring i utsökningsbalken, m.m.

1. Inledning

Riksskatteverket (RSV) gör för närvarande på regeringens uppdrag en över- syn av utsökningsbalkcn (UB). Ett av områdena för översynen är löneexc- kution. Här överväger RSV långtgående ändringsförslag. Utredningsarbetet kan emellertid inte vara avslutat förrän under nästa år.

RSV har emellertid föreslagit att de belopp som skall förbehållas gäldenä- rcr som är föremål för införsel i lön skall höjas redan nu. RSVs förslag har remissbehandlats. Remissvar har avgivits till justitiedeparternentet avjusti- tiekanslern, socialstyrelsen, riksförsäkringsverket, konsumentverket, skat- temyndigheterna i Malmöhus län och Göteborgs och Bohus län, kronofog- demyndigheterna i Södermanlands län, Kronobergs län, Kristianstads län och Göteborgs och Bohus län, Svenska kommunförbundet, Sveriges advo- katsamfund, Svenska Bankföreningen och Svenska Inkassoföreningen.

En sammanställning av remissvaren har gjorts inomjustitiedepartementet och finns tillgänglig i lagstiftniugsärendet (dnr91—187l).

Till protokollet i detta ärende bör fogas RSVs förslag som bilaga I. Den 1 januari 1992 träder en nyordning i kraft på den s.k. summariska processens område. Sålunda kommer mål om betalningsföreläggande och handräckning att handläggas vid kronofogdemyndigheterna -i stället för som nu vid tingsrätterna- i ett reformerat förfarande. Förutom den följdlagstift- ning till denna nya processordning, som riksdagen redan har beslutat om, har nu observerats ett behov av en ändring i rättshjälpslagen för att åstad- komma att ansökningsavgiften i den nya summariska processen skall ingå i kostnaderna för rättshjälpen i de fall sökanden har beviljats allmän rätts- hjälp.

Under det arbete med regelförcnkling som bedrivs inom regeringskansliet uppmärksammas bl.a. författningar som inte längre har någon betydelse, s.k. obsoleta ft'irfattningar. Så har nu skett med ett antal författningar som rör bl.a. verksamheten vid länsstyrelserna.

I detta ärende avserjag att ta upp ft'irslag till lagändringar inom de tre orn— råden jag nu har nämnt.

2. De enskilda förslagen

2.1. Höjning av förbehållsbel0ppen vid införsel

Mitt förslag: De belopp som skall förbehållas en gäldenär vid införsel i lön höjs och anpassas till socialstyrelsens vägledande normer för so- cialbidrag.

RSVs förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Remissinstanserna: Förslaget har tillstyrkts eller lämnats utan erinran. En remissinstans, riksförsäkringsverket, har påpekat att förslaget inte innehål- ler någon analys av de ekonomiska konsekvenserna för staten och de en- skilda borgenärerna.

Skälen för mitt förslag:

Bakgmnd

UB trädde i kraft den .1. januari 1982. I ett regeringsbeslut den l4april 1988 gavs RSV i uppdrag att göra en översyn av UB. Två delrapporter har hittills avgetts (RSV Rapport 19905 och RSV Rapport 199l:1). Enligt uppdraget skall RSV bl.a. överväga förändringar i reglerna om löneexekution.

Reglerna om bestämmande av förbehållsbclopp vid införsel är en viktig del av översynen. Arbetet med reglerna om löneexekution kommer inte att vara avslutat förrän under nästa år. RSV har emellertid bedömt det angelä- get att förbehållsbeloppen höjs redan den ljanuari 1992 och har därför re- dan nu lämnat ett förslag till ändring i det aktuella lagrurnmet, 15 kap. 6 a & UB.

Bakgrunden till förslaget är att de nuvarande förbehållsbeloppen är lägre. än de. belopp som socialstyrelsen angivit som vägledande socialbidragsnorm. Effekten av detta är att en gäldenär som är föremål för införsel kan bli berät- tigad till socialbidrag.

Nuvarande ordning

Införsel i lön eller liknande ersättning får äga rum främst för underhållsbi— drag och skatter. Enligt 15 kap. () aåUB får lön tas i anspråk för införsel en- dast i den mån lönen överstiger vad gäldenären behöver för eget underhåll och familjens behov. Detta kallas gäldenärens förbehållsbelopp. Förbehålls- beloppet bestäms med ledning av vissa i kronor per år i lagregeln angivna norrnalbelopp för ensamstående, makar resp. barn. Detta normalbelopp skall multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget (konsumentprisindex) i oktober månad föregående år och prisläget i oktober 1985. Normalbeloppen skall avrundas uppåt till helt hundratal kronor. Normalheloppen skall anses omfatta alla vanliga levnads- kostnader. Bostadskostnaden beräknas särskilt och läggs till normalbelop- pen. RSV fastställer med dessa utgångspunkter månatliga normalbelopp. För år 1991 gäller följande normalbelopp: 2703 kr. för ensamstående, 4677 kr. för sammanlevande makar och 1 725 kr. för varje barn.

Den föreslagna ordningen

Statsmakternas avsikt har varit att. nivån för beräkning av norrnalbelopp vid införsel skall vara anpassad till allmänt tillämpade normer för socialbidrag (se t.ex. prop. 1975/76:91, s. 34 f.). Socialbidragsnormen varierar mellan kommunerna och normalbeloppeu vid införsel kommer i många fall inte upp till den tillämpade socialbidragsnormen.

Socialstyrelsen har gett allmänna råd om vägledande socialbidragsnornr. Följande månadsbelopp har rekommenderats för år 199l: 3 114 kr. för en- samstående, 5 160 kr. för sammanboende, 1504 kr. för barn 0—3 år, 1770 kr. för barn 4—10år och 2038 kr. för barn ll—20 år. I beloppen ingår inte bo- stadskostnad.

Riksdagen har nyligen tagit st'rcialstyrelsens normbelopp som utgångs— punkt för bestärrrrrrandc av pensionärers rätt till kommunalt bostadstillägg i syfte att därigenom garantera pcnsiorri'rrcrna en skälig levnadsnivå (l990/9l :SfUl9, s. 7).

Enjämförelse mellan de av socialstyrelsen givna rrormbeloppcn för social- bidrag och gällande förbchållsl.)clopp vid införsel för år 1991 visar att de sist— nämnda bcloppen är så låga att gäldenären riskerar att hamna under den nivå som i socialbidragssarrunanhang definieras som skälig levnadsnivå. En sådan ordning är inte rimlig och måste därför ändras. Ett beslut om införsel bör inte krrnrra leda till att gäldenären hänvisas till att söka socialhjälp. En höjning av förbchållsbcloppen så att dessa överensstämmer med vägledande normer för socialbidrag är även i enlighet med de intentioner som förelåg när statsrrraktcrna angav nivån för beräkning av rrormalbelopp vid införsel.

RSV har föreslagit att de nya normalbeloppen vid införsel i görligaste mån skall knyta an till socialstyrelsens rekorrrmenderade belopp. Jag ansluter mig till det förslaget. Lagtekniskt har RSV i sitt förslag utformat rcgclrr i nära anslutning till den regel som gäller i dag. Därvid har beloppen enligt l99l års socialbidragsrror'm räknats om till årsbelopp och avrundats. Normalbc— loppet för barn har därvid inte differerrtierats utan anpassats till socialstyrel- sens norrrr för barn i åldern 4— 10 år. Skälet till detta är att kronofogdcmyrr- digheterna på den korta tid som står till buds inte kan erhålla det datorstöd som fordras för ett differentierat normalbelopp. RSV har vidare föreslagit att avrundningsrcgcln till jämnt hundratal kronor tas bort. Regeln saknar praktisk betydelse eftersom årsbeloppct inte används som uormalbelopp utan (.rmräknas till månadsbelopp. Jag godtar RSVs förslag till utformning av regeln.

Såsom RSV påpekat innebär den föreslagna ordningen inte nödvändigtvis en permanent lösning. 1 det fortsatta arbetet kommer man nämligen att överväga att slå ihop införsel i lön och lörreutrnätning till ett enhetligt löne— cxekutivt institut och det är givet att detta får återverkningar på hur normal— bclopp m.m. bör fastställas. Jag bedömer dock de nu fi.")rcslagna åtgärderna som så angelägna att de bör genomföras så snart som möjligt och utan att man awaktar resultatet av den fortsatta översynen.

Någon beräkning av vilka kostnader förslaget kan leda till för staten och enskilda borgenärer har, som en av remissinstanscrna påpekat, inte gjorts. En sådan beräkning kan enligt min bedömning inte görasincd någon större

exakthet. Höjda förbehållsbelopp innebär att indrivningen av fordringarna kan ta längre tid och kan leda till visst bortfall genom att fordringarna pre- skriberas. Denna kostnad kompenseras dock mer än väl av att det disponibla rrtrymmet för införsel har ökat väsentligt på grund av den nyligen genom- förda sänkningen av inkomstskatten.

2.2. Allmän rättshjälp skall omfatta arrsökningsavgifter i den nya summariska processen

Mitt förslag: Om sökanden har beviljats allmän rättshjälp i ett mål om betalningsföreläggandc eller handräckning hos kronofogdemyndighe- ten skall arrsökrringsavgiften i målet utgöra en kostnad för rättshjäl- pen.

Skälen för mitt förslag: Som jag nämnde i inledningen kommer den sum— mariska processen från och med årsskiftet att handläggas i ett reformerat för- farande- vid kronofogdemyndigheterna, i stället för som i dag vid tingsrät-

terna.

Det är i dag ovanligt att någon av parterna i mål inom den summariska processen har allmän rättshjälp. Det förekommer emellertid undantagsvis. Man kan i den nya ordningen för den summariska processen förvänta sig en snarlik situation. Även om rättshjälpsfrågor blir sällsynta måste dessa dock ha en tillfredsställande lösning även i det nya systemet.

1 95 rättshjälpslagen (1972:429) räknas de kostnader rrpp som kan vara rättshjälpskostnader, dvs. de kostnader som staten betalar vid allmän rätts- hjälp. En sådan rättshjälpskostnad är enligt andra stycketS ”ansökningsav- gift enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna samt särskild avgift som skall betalas enligt förordningen (1981:1185) om ut- sökningsavgifter". Ansökningsavgifter som omfattas av förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna är bl.a. ansökningsav- gifter i mål enligt lagsökningslagen (1946:808) och handräckningslagcn (1981:847), dvs. den nuvarande summariska processen, och i vanliga tviste- mål.

Den summariska processen är avsedd att vara ett alternativ till den vanliga tvistemålsprocessen. Den nya summariska processen skiljer sig inte från den nuvarande på något sätt som motiverar att ansökningsavgiften behandlas an- norlrrnda från rättshjälpssynpunkt. Alltså bör rättshjälpslagens 9 ä komplet- teras så att lagrummet onrfattar även ansökningsavgifterna i den nya summa- riska processen.

När det gäller den lagtekniska lösningen är följande att beakta. Det an- kommer på regeringen att besluta om de nya ansökningsavgifterna. Det fö- religger ännu ingen författningsreglering eller andra beslut i denna fråga. Riksrevisionsverket har i uppdrag att senast (len 31. oktober 1991 lämna för- slag till regeringen bl.a. om storleken på ansökningsavgifterna. Tanken är att frågor om dessa ansökningsavgifter skall regleras inom ramen för förord— ningen om utsökningsavgifter. 1 så fall bör denna förordning byta nanm, ef- tersom den får ett vidare innehåll.

Av dessa skäl föreslårjag att den direkta hänvisningen i 9 5 andra stycket5 rättshjälpslagen till förordningen om utsökningsz'rvgifter får utgå. I stället bör anges som rättshjälpskostnader ”ansökningsavgift i mål enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning samt särskild avgift i utsökningsmål”. Även i 9aå tredje stycket rättshjälpslagen bör hänvis- ningen till förordningen om utsökningsavgiftcr utrnönstras på samma sätt.

2.3. Upphävande av vissa författningar

Mitt förslag: Fyra äldre författningar, som rör bl.a. verksamheten hos länsstyrelserna och som inte längre behövs, skall upphävas.

Skälen för mitt förslag: Under arbetet med länsstyrelsereformen (prop. 1.988/89:1.54, BoU1989/9tlz4 och 9, rskr. 89) har bl.a. en stor mängd föreskrifter för länsstyrelsernas verksamhet granskats. Vid denna genom- gång har ett antal författningar bedömts sakna betydelse i den nya verksam- heten.

Ilagcn (1964:651) om överjlyttanflc på länsstvrclse av vissa magistrat, kom- mzmalborgmäslare m.fl. åvilande uppgifter, som utfärdades i samband med att magistrats- och kommunalborgmästarinstitutionerna avvecklades den ljanuari 1965 (prop. 1964:1.63, LU36, rskr. 325), regleras överförandet av vissa arbetsuppgifter från magistrat, kommunalborgmästarc m.fl. till bl.a. länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall sålunda enligt lagen ta ut en avgift för handräckning i beskattnirrgsärenden som tidigare magistraten inkasserade.

De uppgifter som länsstyrelserna skall utföra enligt 1964 års lag utförs nu- mera av kronofogdemyndigheten enligt lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Sedan en hänvisning till magistraten i 165 kungörelsen (1935z568) angående handräckning åt tysk myndighet i vissa be- skattningsårendcrr har upphävts genom en förordning (1991163) om ändring i denna kungörelse, har det sista hindret för upphävande av 1964 års lag un- danröjts. Begreppen kommuna[borgmästare och stadsstyrelse, vilka båda förekommer i 1964 års lag, är sedan länge avskaffade.

I lagen (1970.'390) med vissa bestämmelser i anledning av statens Överta- gande av Iokal/rållningen jör de allmänna underrättenra regleras vissa ekono- miska och andra relationer mellan staten och kommunerna i samband med övertagandet (prop. 1970:106, 1LU43, rskr. 264). Bl.a. kan länsstyrelsen förelägga tingshusbyggnadsskyldige, stad eller kommun att vid vite före- lägga den försumlige att fullgöra sin skyldighet enligt lagen.

Också denna lag saknar i dag betydelse, eftersom den ansvars- och kost- nadsfördelning mellan staten och kommunerna som föreskrivs i lagen inte längre tillämpas.

Slutligen föreslårjag även att en kungörelse och en förordning, båda från 1820-talet, upphävs. Det gäller dels kungörelsen (1821:1205) angående vad genom konvention mellan Kungl. Maj:t samt Hans Maj:t kejsaren av Ryss- land blivit överenskommet angående brottmålens behandling å ömse sidor om riksgränsen, dels förordningen (1828:79 s. 1553) angående upphörande

av styrelseverkens domsrätt i vissa mål. Dessa författningar har länge saknat betydelse. Innehållet i författningarna föreskrifter om brott och om dom- stolarnas rättskipningsuppgifter tillhör lagområdet enligt 1974 års rege- ringsform. De måste därför upphävas genom lag.

2.4 Ikraftträdande m.m.

Den nya lagstiftningen avses träda i kraft den 1 januari 1992 och de obsoleta författningarna avses upphöra att gälla vid utgången av är 1991.

För tillämpningen av 15 kap. 6 a & UB innebär detta att de nya förbehålls- beloppen skall gälla för införsel som verkställs efter ikraftträdandet. Beslu- tande myndigheter bör kunna beakta de nya beloppen före ikraftträdande- dagen när verkställighet skall ske först efter årsskiftet.

3. Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu anfört har inom justiticdepartementet upprättats förslag till

1. lag om ändring i utsökningsbalken,

2. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429),

3. lag om ändring i lagen (1991 :516) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429), '

4. lag om upphävande av fyra författningar som för bl.a. verksamheten hos länsstyrelserna.

Förslaget under 4 har upprättats i samråd med chefen för civildepartemen- tet.

4. Lagrådets hörande

På grund av frågornas beskaffenhet skulle lagrådets hörande sakna bety— delse.

5. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställerjag att regeringen före- slår riksdagen att anta förslagen till

1. lag om ändring i utsökningsbalken,

2. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429),

3. lag om ändring i lagen (1991:516) om ändring i rättshjälpslagen (1972:429),

4. lag om upphävande av fyra författningar som rör bl.a. verksamheten hos länsstyrelserna.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Riksskatteverket Andring av utsökningsbalken

1_ Sammanfattning

Ändring föreslås i 15 kap 6 a ä utsökningsbalken (UB) så att nivån för det normalhelopp som tillämpas vid bestämmande av förbehållsbeloppet i sam- band med införselbeslut anpassas till den nivå som gäller enligt socialstyrel- sens vägledande soeialbidragsnorm för år 1991. Dessutom skall även i fort- sättningen normalbelopp ändras enligt konsumentprisindex vid årsskifte på samma sätt som tidigare. Gäldenärcrnas levnadsnivå konnncr i stort sett att överensstämma med bl a den nivå, som gäller för pensionärer enligt 2 & första stycket lagen (199.1z162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpen- sion. Ändringen föresläs träda i kraft den 1 januari 1992.

2 Bakgrund

2.1 Riksskatteverkets översyn av UB

UB trädde i kraft den 1 januari 1982. Regeringen gav den 6 november 1986 riksskatteverket (RSV) i uppdrag att utvärdera UB i syfte att följa upp den nya lagstiftningen. Verket fullgjorde uppdraget genom att till regeringen överlämna rapporten Utvärdering av utsökningsbalken (RSV Rapport 19879). I rapporten redovisades vissa förslag som regeringen lade till grund för fortsatta överväganden.

1 ett regeringsbeslut den 14 april 1 988 gavs RSV i uppdrag att göra en över- syn av UB. Två delrapporter har hittills avgetts (RSV Rapport 1990:5 och RSV Rapport 1991 :1). Enligt uppdraget skulle bla övervägas förändringar i reglerna om löneexekution. Samtidigt med denna framställning hemställer RSV hos regeringen om anstånd till den 1 mars 1992 med översynen bl a be— träffande reglerna om löneexekution.

Reglerna om bestämmande av förbehållsbeloppet kommer att vara en vik- tig del av den ovannämnda översynen. Det är emellertid angeläget att nor- malbeloppen höjs redan den 1 januari 1992. Därför lämnas redan nu ett för- slag till ändring av 15 kap 6:15 UB. I det fortsatta översynsarbetct kommer ytterligare överväganden att göras beträffande bestämmande av förbehålls- belopp.

2.2 Ändrad lagstiftning på grundav ändringar i skattelagstiftningen

När de tidigare reglerna om extra avdrag vid taxering ochjämkning vid den preliminära beskattningen på grund av existensminimum slopades flyttades bestämmelserna om normalbelopp till 15 kap 6aä UB från punkt 1 i anvis- ningarna till 505 kommunalskattelagen (SFS 1990:669). Samtidigt togs den tidigare gällande hänvisningen till kommunalskattelagen i .15 kap 9å andra

Bilaga 1

stycket UB bort. I sak påverkades inte systematiken för bestämmande av förbehållsbclopp av denna ändring.

Ändringarna av skattelagstiftningen förutsattes medföra särskilt höga kostnader under år 1991, varför det senare bestämdes att ett tillägg till nor— malbeloppet för år 1991 skulle göras med tre procentenheter (SFS 1990:1441). Ändringen motiverades på följande sätt (prop 1990/91:54, 5197 f).

l kronofogdemyndighetens beslut om införsel bestäms ett förbehållsbclopp, som anger vad gäldenären minst skall få behålla för egen del av sin lön. För- behållsbelopp kan också fastställas genom beslut av skattemyndigheten för att begränsa avdraget för kvarstående skatt. I förbehållsbcloppet ingår ett normalbelopp, som skall anses innefatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad.

Normalbcloppet bestäms med ledning av bl a ett s kjämförelsetal som an— ger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad föregående år och prisläget i oktober 1985 (15 kap 6 a & utsökningsbalken). Beräknings- metoden innebär att förändringar som inträffar efter oktober månad inte beaktas och att någon justering av förbehållsbcloppet i princip inte görs med anledning av förändringar i prisläget under ett kalenderår.

] fråga om levnadskostnadcrna under år 1991 gäller att de, utöver den ök- ning som normalt sker successivt under årets gång, kommer att öka redan från årets början som en följd av vissa redan beslutade ändringar i den indi- rekta beskattningen. Med den beräkningsmetod som föreskrivs i 15 kap 6 a & beaktas inte denna ökning.

Samtidigt minskar uttaget av direkt skatt from år 1991. För den som har införsel eller kvarstående skatt kan emellertid det ekonomiska utrymme som härigenom frigörs komma att tas i anspråk i sin helhet genom införseln eller avdraget för kvarstående skatt.

För att inte vissa gäldenärer och skattskyldiga skall råka i en alltför besvär- lig situation bör vid bestämmande av normalbelopp för år 1991 ett tillägg göras till det belopp som räknats fram enligt 15 kap6a & utsökningsbalken. Tillägget bör motsvara tre procentenheter av detta belopp. En bestämmelse om tillägget kan lämpligen tas in i. ikraftträdandebestämmelsen till den änd- ringsförfattning genom vilken bestämmelserna om beräkning av normalbe- lopp fördes över till utsökningsbalken (SFS 1990:669).

Regeln om tillägg med tre procent innebär att gäldenärerna för år 1991 fått ett förhöjt förbehållsbclopp som bara gäller under år 1991. Emellertid beak— tar jämförelsetalet mellan konsumentprisindex mellan månaderna oktober år 1985 och år 1991 de extra kostnadsökningarna enligt ändringarna i skatte- lagstiftningen för år 1992.

2.3 Tidigare riksdagsbehandling

Den 11 maj 1990 debatterades i riksdagen RSVs dåvarande normer för exis- tensminimum. Statsrådet Bengt Lindqvist gjorde följande uttalande i frå- gan.

Normerna för socialbidrag och riksskatteverkcts normalbelopp för existens- minimum kan inte på ett enkelt sättjämföras med varandra. Socialstyrelsen har i allmänna råd arbetat fram normer för vad som är att anse som skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Socialstyrelsens normer omfattar alla vanliga levnadskostnader, vilket inte normalbeloppet för exis-

Bilaga 1

tensminimum gör. För att kunna jämföra de olika normerna bör därför till normalbeloppet för existensminimum läggas kostnader för resor till och från arbetet samt vissa kostnader för möbler, husgeråd, TV, radio, mm.

När det gäller normerna för barn är normalbeloppet för existensminimum lika för alla barn oavsett ålder och inte som socialbidragsnormen uppdelad på olika åldersgrupper.

Normalt skall socialbidrag till uppehälle inte behöva utgå till den som har införsel eller utmätning i lön, eftersom förbehållsbcloppet i normalfallet ungefärligen motsvarar den skäliga levnadsnivå som bistånd enligt 6 & social- tjänstlagen skall tillförsäkra den enskilde.

Regeringen har emellertid gett riksskatteverket i uppdrag att göra en översyn av utsökningsbalken. En av huvudpunkterna i översynen gäller just införsel och utmätning i lön. Där torde även frågor om beräkning av förbe— hållsbclopp komma upp. Uppdraget skall redovisas under hösten 1990.

Vid senare tillfälle har riksdagen fastställt skälig levnadsnivå för pensionärer i 2 5 första stycket lagen (1991:162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension. Härvid skall den pensionsberättigade erhålla minst det belopp som följer av socialstyrelsens vägledande socialbidragsnorm. I samband med riksdagsbehandlingen gjordes bla följande utskottsuttalande (1990/91:SfU 19, s 7 n).

Det förslag som nu läggs fram i propositionen innebär att en pensionär ge— nom en schablonmässig bedömning skall få medel som räcker till en skälig levnadsnivå. Utskottet kan inte utesluta att en sådan schablonmässig bedöm— ning grundad på den enskilda kommunens norm kan leda till att vissa pensio— närer inte når upp till en skälig levnadsnivå. Utskottet föreslår därför den ändringen i propositionens förslag att vid den schablonmässiga beräkningen av vad som vid utgivande av särskilt kommunalt bostadstillägg skall anses som skälig levnadsnivå skall lägst tillämpas den nivå som nu följer av social- styrelsens allmänna råd om vägledande socialbidragsnorm vilken grundar sig på konsumentverkets kostnadsberäkningar — dvs för närvarande 3 114 kr för ensamstående och 5160 kr för samboende, allt per månad. En ändring av denna innebörd bör göras i lagförslagets 2 &.

2.4 Socialbidrag

I allmänna råd från socialstyrelsen 1985: 1, Socialbidrag, redovisas den vägle- dande socialbidragsnorm som åsyftas i lagen (1991:162) om särskilt kommu- nalt bostadstillägg till folkpension. Beloppen omräknas varje år bl a med led- ning av basbeloppet. Beträffande år 1991 har socialstyrelsen särskilt beaktat konsekvenserna av skatteomläggningen (jfr socialstyrelsens meddelande- blad nr2/91). '

Följande månadsbelopp rekommenderas för år 1991.

Ensamstående 3114 kr Sammanboende 5160 kr Barn 0—3 år 1 504 kr 4—10 år 1 770 kr 11—20 år 2038 kr

Bilaga 1

2.5 Normalbelopp vid löneexekution

Som normalbelopp vid införsel gäller för år 1991 följande årsbelopp, när ändring gjorts enligt dels 15 kap (iaä utsökningsbalken, dels ikraftträdande- bestämmelsen till lagen (1990:669) om ändring, i utsökningsbalken.

Ensamstående 32 445 kr Sammanboende 56135 kr Barn (alla åldrar) 20 703 kr

Efter omräkning gäller följande normalbelopp avseende månad för införsel år 1991..

Ensamstående 2703 kr Sammanboende 4 677 kr Barn (alla åldrar) 1 725 kr

Denna framställning berör inte normalbeloppen vid utmätning av lön, vilka fn är 15 % högre än motsvarande belopp vid införsel. Någon ändring av UB erfordras inte eftersom RSV kan justera normalbeloppen för löneutmätning med stöd av 7 kap 45 utsökningsförordningen (19812981).

2.6 Sambandet mellan socialhjälpsbelopp och normalbelopp vid införsel

2.6.1 Motiv

Då nivån för beräkning av normalbelopp vid införsel fastställdes, bestämdes densamma med beaktande av då gällande socialbidragsnormer. Följande ut- talande görs av departementschefen i proposition 1975/76:91. om ändrade regler för beräkning av existensminimum (s 34 f).

De föreslagna normalbeloppen är anpassade efter allmänt tillämpade social- hjälpsnormer, närmast den sk Stockholmsnormens grundbclopp. Härige- nom uppnås den fördelen att den enskilde inte behöver vända sig till sociala myndigheter för att få medel till skattebetalning. Så kan bli fallet med nu gällande bestämmelser, ett förhållande som har kritiserats. För att undvika detta kan därför de föreslagna normalbeloppen inte lämpligen knytas an till lägre belopp än socialhjälpsnormerna.

Av praktiska skäl bör dock enligt min mening ett fast belopp tillämpas hela kalenderåret. Procentsatserna har också bestämts på sådant sätt att belop- pen blir högre än socialhjz'ilpsnormerna i början av året men kan bli något lägre mot slutet av året.

2.6.2 Skillnader

Vid jämförelse mellan de av socialstyrelsen rekommenderade månadsbelop- pen och normalbeloppen vid införsel överensstämmer i stort de kostnader som omfattas av desamma. Följande avvikelser gäller emellertid. Fackföreningsavgift omfattas av normalbeloppen vid införsel. Däremot ingår inte denna avgift i månadsbeloppct vid beräkning av socialhjälpsbe- lopp. Avgiften måste läggas till särskilt. I socialhjälpsbeloppen ingår bla

Bilaga 1

även posten ”möbler, husgeråd, TV, radio m m" med 376 kr/mån för ensam- stående och 488 kr/mån för sammanboende (preciserat belopp saknas för barn). Vid beräkning av förbehållsbclopp vid införsel ingår inte denna kost- nad i normalbeloppet. Däremot kan tillägg till normalbeloppet göras vid kreditköp avseende bencficieegendom av skäligt värde, om borgenären kan få egendomen återtagen vid betalningsdröjsmål. Se punkt 3.2.3—i RSVs rc- kommendationer mm om bestämmande av förbehållsbcloppet vid införsel under år 1991 (RSV Ex 19902). I praktiken är det ovanligt att denna tilläggs— bestämmelse tillämpas.

Till månadsbelopp respektive normalbelopp läggs boendekostnad och ut- gift för resor till och från arbetet (viss schablon förekommer beträffande till- lägg vid beräkning av förbehållsbclopp vid införsel).

2.7 Införsel mot pensionär

Som redovisats under punkt 2.3 har riksdagen bestämt att skälig levnadsnivå för ensamstående pensionär år 1991 är 3114 kr/mån. Till detta belopp kom- mer utgift för boendekostnad. Normalbeloppet vid införsel är 2703 kr/mån, dvs 411 kr lägre. För pensionär som är föremål för införsel kan konsekvensen bli att staten bidrar till pensionärens boendekostnad enligt lagen om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension samtidigt som en del av detta be- lopp tas i anspråk genom införsel. Följande exempel illustrerar det nu sagda.

En ensamstående pensionär förutsätts få sammanlagt 5 900 kr/mån genom folkpension, pcnsionstillskott och kommunalt bostadstillägg (KBT). Något avdrag för preliminär skatt görs inte. Hyran är 3500 kr/mån. Eftersom en- dast 2400 kr/mån återstår efter betalning av hoendckostnaden erhåller pen- sionären ett särskilt kommunalt bostadstillägg med 714 kr/mån. Pensionären lever då på den skäliga levnadsnivån 3114 kr/mån.

Är gäldenären föremål för införsel kan kronofogdemyndigheten beräkna förhehållsbeloppet på följande sätt (KBT förutsätts vara 1 900 kr/mån).

Normalbelopp 2 703 kr/mån Bocndekostad 886 kr/mån (3 5004 900—714) __ Förbehållsbelopp 3 589 kr/mån

Den införselbara pensionen är 4000 kr/mån (5900 — 1900). Införsel kan meddelas med 411. kr/mån (4 000—3 589). För pensionären får införselbeslu— tet följande ekonomiska konsekvenser.

Pension och bostadstillägg 6614 kr/män Hyra —3 500 kr/mån Införsel —411 kr/mån Återstår 2 703 kr/mån

Konsekvensen är att 411 kr/mån av det särskilda bostadstillägget tas i an- språk till den införselbara skulden.

Bilaga 1

3 Överväganden

3.1. Skälig levnadsnivå för gäldenär

Riksdagen har i lagen om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension tagit ställning till vad som är skälig levnadsnivå för pensionär. Bakom riksda- gens ställningstagande får anses ligga ett accepterande av den nivå som följer av socialstyrelsens vägledande socialbidragsnorm. Enligt RSVs mening bör inte införselgäldenärernas levnadsnivå understiga den nivå som riksdagen bestämt för pensionärer och accepterat för socialbidragstagarc. Skäl skulle till och med kunna anföras för att den som arbetar bör få mer än en bidrags- tagare. Detta tänkande har numera slagit igenom i sjukförsäkringssystemet. Motiv skulle av den anledningen kunna finnas för att låta förbehållsbcloppet vid införsel vara högre än socialbidragsnormen. RSV nöjer sig emellertid fn med att föreslå samma ersättningsnivå. Genom en höjning till den av social- styrelsen rekommenderade socialbidragsnivån undviks den effekt som illu- streras under punkt 2.7.

I 15 kap 6215 första stycket UB anges bla att lön får tas i anspråk för inför— sel ”endast i (len mån lönen överstiger vad gäldenären behöver för eget un- derhåll och familjens behov”. En anpassning av UBs regler till socialbidrags- normerna innebär att normalbeloppet vid införsel även kommer att inbe- gripa posterna ”möbler, husgeråd, TV, radio m m”. Enligt RSVs mening lig- ger en sådan ändring i tiden. De nuvarande posterna ”kost, kläder, tvätt, hygien” bör kompletteras med de ovan nämnda posterna. En sådan tillämp- ning stridcr inte mot ordalydelsen i 15 kap. 6a & första stycket UB.

3.2 Barn

Vid anpassning av normalbeloppen till socialbidragsbeloppct uppkommer en särskild fråga om förfarandet då det gäller normalbelopp för barn. Barn- tillägget enligt socialstyrelsens normer är differentierat för olika åldrar. Det är inte möjligt att på kort tid ge kronofogdemyndighcterna det datastöd som erfordras för ett differentierat barntillägg. Därför föreslås endast ett barntill- lägg. Det exekutiva normalbeloppet för barn anpassas till vad som gäller för barn i åldern 4—10 år enligt socialstyrelsens normer.

3.3 Konsekvenser för löneexekutionen

Förslaget om höjning av normalbeloppet vid införsel kommer även att på— verkade utmätningsfria beloppen vid löneutmätning. Storleken av dessa be— lopp kommer dock att bestämmas senare i särskild ordning av RSV. Höj- ningarna kommer att helt eller delvis begränsa möjligheten till löneexeku— tion, eftersom gäldenärcrna inte kan väntas få löneökningar som motsvarar de föreslagna ändringarna av normalbeloppen. Det går inte att förutsäga i vilken omfattning indrivningen genom löncexekution minskar. Däremot är skälen för höjning av normalbeloppet så många och angelägna att den före— slagna ändringen bör göras, trots att indrivningen kan komma att påverkas i en icke förutsägbar omfattning.

Bilaga 1

3.4 Framtida tillämpning

Som framhållits under punkt 2.1 kommer vid den fortsatta översynen av UB reglerna om beräkning av förbehållsbclopp vid löneexekutiva beslut att ses över ytterligare en gång. Avsikten med det nu framlagda förslaget är att åstadkomma en anpassning av dagens regler till den nu gällande socialbi- dragsnormen, så att normalbeloppen höjs redan den ljanuari 1992.

1 förslaget har beloppen enligt 1991 års socialbidragsnorm räknats om till årsbelopp och därefter rundats av till jämnt hundratal kronor. För år "1992 skall uppräkning dessutom göras med beaktande av höjningen av konsu- mentprisindex mellan månaderna oktober år 1990 och 1991. Konsekvensen för år 1992 kan trots detta bli att en mindre skillnad finns. Detta beror på att normalbeloppen följer konsumentprisindex och socialbidragsnormen basbe- loppet. Dessutom kan socialstyrelsen fritt besluta om ytterligare uppräkning av beloppen. I det fortsatta utredningsarbetet komtner att övervägas de kon- sekvenser som bla en eventuell höjning av socialstyrelsens socialbidrags- norm bör få för de exekutiva besluten.

Oberoende av eventuell skillnad mellan normalbelopp och socialbidrags- normen under 1992 anser RSV det vara motiverat att föreslå en anpassning till den nivå som gäller för 1991. Normalbeloppet för införsel närmar sig vä— sentligt socialbidragsnormen. Det är inte osannolikt att en eventuell skillnad kommer att vara obetydlig.

4 Förslag

Härmed föreslås ändrad lydelse av 15 kap 6 a & UB i enlighet med bilagt för- slag. Förutom uppräkningen av normalbelopp föreslås att avrundningsrc- geln till jämnt hundratal kronor tas bort. Den saknar praktisk betydelse, ef- tersom årsbeloppet inte används utan normalbeloppet omräknas till bla må- nadsbelopp. Dessutom föreslås vissa redaktionella ändringar.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad skattechef. Vid den slut- liga handläggningen har även näwarit kronodirektören Burup och avdel- ningsdirektören Sjögren, föredragande.

Bodil l-Iulgaard Ulf Sjögren

Bilaga 1

Förslag till lag om ändring ai utsökningsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om utsökningsbalken att 15 kap. 6:15 skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lvdclsc

Föreslagen lydelse

15 kap. 6 aä Lön får tas i anspråk för införsel endast i den mån lönen överstiger vad gäldenären behöver för eget underhåll och familjens behov (förbehållsbc- loppet) samt till fullgörande av betalningsskyldighet till annan som vid inför- scl har lika rätt som sökanden eller bättre rätt än denne.

Ft.")rbehållsbeloppet bestäms med ledning av ett normalbelopp, som utgör för ensamstående skattskyldig 22900 kronor, för sammanlevande makar 39700 kronor och för varje barn 14600 kronor multiplicerade med det tal (jämförelsetal) som an- ger förhållandet mellan det all- männa prisläget i oktober månad föregående år och prisläget i okto- ber 1985. Nonnalbeloppen skall av- rundas uppåt till helt hundratal kro- nor. Normalbeloppen skall anses in- nefatta alla vanliga levnadskostna— der utom bostadkostnad, som be- räknas särskilt och läggs till normal- beloppen.

Förbehållsbeloppet bestäms med ledning av ett normalbelopp, som för kalenderår utgör för ensamstå- ende 37400 kronor, för sammanle- vande makar och (lär/net] jämställda 62000 kronor och för varje barn 21300 kronor multiplicerade med det tal (jämförelsetal) som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad före- gående år och prisläget i oktober 7990. Normalbeloppen skall anses innefatta alla vanliga levnadskostna- der utom bostadskostnad, som be- räknas särskilt och läggs till normal- beloppen.

Normalbelopp som avses i andra stycket fastställs av myndighet som rege—

ringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den I januari 1992.

Bilaga 1