SJVFS 2019:75

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för offentliga kontroller

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2019:75

Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för

offentliga kontroller;

Utkom från trycket

den 9 december 2019

beslutade den 5 december 2019.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 § förordningen (2006:1165) om

avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter, 5 kap. 1 §

förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 6

kap. 2 och 2 c §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och

fiskerinäringen, 21 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av

livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 28 § förordningen (2018:1939) om invasiva

främmande arter, 13 § förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och

marknadsreglering av jordbruksprodukter, 13 § förordningen (2006:816) om kontroll

av husdjur, m.m., 17 § förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. samt

27

§

utsädesförordningen

(2000:1330)

samt

efter

samråd

med

Ekonomistyrningsverket, följande.

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ................................................................. 3

Tillämpningsområde ................................................................................................. 3

Definitioner .............................................................................................................. 3

Gemensamma bestämmelser .................................................................................... 5

2 KAP. KONTROLL AV FODER- OCH ABP-ANLÄGGNINGAR ........................ 6

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 6

Offentlig kontroll ...................................................................................................... 6

3 KAP. KONTROLL AV FUNKTIONSTESTARE ................................................... 6

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 6

Offentlig kontroll ...................................................................................................... 7

4 KAP. KONTROLL AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER ...................... 7

Offentlig kontroll ...................................................................................................... 7

5 KAP. KONTROLL AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

AVSEENDE DJUR ...................................................................................................... 8

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 8

Offentlig kontroll ...................................................................................................... 9

6 KAP. KONTROLL AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

AVSEENDE VÄXTER ................................................................................................ 9

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 9

SJVFS 2019:75

2

Offentlig kontroll ..................................................................................................... 9

7 KAP. KONTROLL AV HANDELSNORMER FÖR FISKERIPRODUKTER ....... 9

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 9

Betalning av sanktionsavgift vid kontroller av handelsnormer för fiskeriprodukter

................................................................................................................................ 11

Offentlig kontroll ................................................................................................... 11

8 KAP. IMPORTKONTROLL AV EKOLOGISKA PRODUKTER ....................... 11

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 11

Offentlig kontroll ................................................................................................... 11

9 KAP. IMPORTKONTROLL AV INVASIVA FRÄMMANDE ARTER .............. 12

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 12

Offentlig kontroll ................................................................................................... 12

10 KAP. KONTROLL AV KLÄCKERI- OCH AVELSANLÄGGNINGAR .......... 12

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 12

Offentlig kontroll ................................................................................................... 12

11 KAP. KONTROLL AV SEMINANLÄGGNINGAR........................................... 13

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 13

Offentlig kontroll ................................................................................................... 13

12 KAP. KONTROLL AV TSE-PROVTAGANDE ANLÄGGNINGAR................ 13

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 13

Offentlig kontroll ................................................................................................... 14

13 KAP. KONTROLL AV UTSÄDE ........................................................................ 14

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 14

Offentlig kontroll ................................................................................................... 14

14 KAP. AVGIFTER FÖR OFFENTLIG KONTROLL AV

VATTENBRUKSANLÄGGNINGAR ...................................................................... 15

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 15

Offentlig kontroll ................................................................................................... 15

15 KAP. VETERINÄRA GRÄNSKONTROLLER AV PRODUKTER OCH

LEVANDE DJUR ...................................................................................................... 15

Grundläggande bestämmelser ................................................................................ 15

Offentlig kontroll ................................................................................................... 16

BILAGA 1 .................................................................................................................. 17

Avgifter vid kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker m.m. importerade

från tredjeland ........................................................................................................ 17

BILAGA 2 .................................................................................................................. 20

AVGIFTER FÖR VETERINÄRT ARBETE I SAMBAND MED OFFENTLIG

KONTROLL .............................................................................................................. 20

SJVFS 2019:75

3

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter reglerar avgifter för:

1. Kontroll av foder- och ABP-anläggningar

2. Kontroll av funktionstestare

3. Kontroll av färska frukter och grönsaker

4. Kontroll av genetiskt modifierade organismer avseende djur

5. Kontroll av genetiskt modifierade organismer avseende växter

6. Kontroll av handelsnormer för fiskeriprodukter

7. Importkontroll av ekologiska produkter

8. Importkontroll av invasiva främmande arter

9. Kontroll av kläckeri- och avelsanläggningar

10. Kontroll av seminanläggningar

11. Kontroll av TSE-provtagande anläggningar

12. Kontroller av utsäde

13. Kontroll av vattenbruksanläggningar

14. Veterinära gränskontroller av produkter och levande djur

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter betyder

ABP-anläggning

Varje anläggning för vilken registrering eller

godkännande krävs enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den

21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för

animaliska biprodukter och därav framställda

produkter som inte är avsedda att användas som

livsmedel och om upphävande av förordning

(EG) nr 1774/20021.

ABP-sändningar

Sändningar av animaliska biprodukter och därav

framställda produkter, inklusive exempelvis kött-

och benmjöl från andra EU-länder.

Aktör

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 2017/625 av den 15 mars 2017

om offentlig kontroll och annan offentlig

verksamhet för att säkerställa tillämpningen av

livsmedels- och foderlagstiftningen och av

bestämmelser

om

djurs

hälsa

och

1 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

SJVFS 2019:75

4

djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt

om ändring av Europaparlamentets och rådets

förordningar (EG) nr 999/ 2001, (EG) nr

396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr

1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/

2014,

(EU)

2016/429

och

(EU)

2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005

och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58

/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG oc

h 2008/120/EG och om upphävande av Europapa

rlamentets och rådets förordningar (EG) nr

854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv

89/608/EEG,

89/662/EEG,

90/425/EEG,

91/496/EEG, 96/23/EG, 96/ 93/EG och 97/78/EG

samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om

offentlig kontroll)2.

Extra offentlig kontroll

Kontroll som görs för att säkerställa efterlevnaden

av regelverk och som går utöver det som omfattas

av den ordinarie kontrollverksamheten.

Foder

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari

2002 om allmänna principer och krav för

livsmedelslagstiftning,

om

inrättande

av

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

och om förfaranden i frågor som gäller

livsmedelssäkerhet3.

Foderanläggning

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse

som

begreppet

anläggning

i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om

fastställande av krav för foderhygien4.

Funktionstestare

En person som utför eller avser att utföra

funktionstest. Ett funktionstest är en sådan

kontroll som avses i 2 kap. 54 § första stycket

första punkten förordningen (2014:425) om

bekämpningsmedel.

Kläckeri – och

avelsanläggning

Med kläckeri- och avelsanläggning avses

verksamhet

med

fjäderfä,

registrerad

av

Jordbruksverket som anläggning för avelsfjäderfä

eller kläckeri godkänd för handel inom

gemenskapen. En anläggning kan bestå av ett

eller flera stall eller andra byggnader eller

2 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

3 EUT L 31, 1.2.2002, s.1 (Celex 32002R0178).

4 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1 (Celex 32005R0183).

SJVFS 2019:75

5

markområden där fjäderfän hålls och som är

geografiskt koncentrerade till en enhet.

Kvalitetskontroll

Begreppet har i dessa föreskrifter betydelsen av

kontroll som genomförs för att säkerställa

efterlevnad av beslutade handelsnormer för frukt

och grönsaker i enlighet med kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av

den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för

rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller

sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för

bearbetad frukt och bearbetade grönsaker5.

Offentlig kontroll

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EU) nr 2017/6256.

TSE-provtagande

anläggning

Sådan anläggning, utom livsmedelsanläggning,

där prov enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001

om

fastställande

av

bestämmelser

för

förebyggande, kontroll och utrotning av vissa

typer av transmissibel spongiform encefalopati7

tas

ut,

såsom

bearbetningsanläggning,

hanteringsställe, uppsamlingscentral, förbrän-

ningsanläggning, obduktionsanläggning

eller

annan anläggning enligt särskilt beslut av

Jordbruksverket.

Veterinär gränskontroll

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EU) nr 2017/6258.

Årlig samordningsavgift

En avgift som tas ut en gång varje år för

samordningsarbete, vilket bland annat inkluderar

planering,

styrning,

uppföljning

och

kvalitetssäkring av respektive kontrollområde.

Gemensamma bestämmelser

3 § En aktör ska betala en avgift vid extra utredning eller andra nödvändiga åtgärder

som medför merarbete för myndigheten. Denna avgift är 950 kr per påbörjad timme.

4 § Aktören ska betala en avgift vid extra offentlig kontroll. Denna avgift är 3 000 kr.

Om kontrollen, inklusive för- och efterarbete, tar längre tid än två timmar ska aktören

betala ytterligare 950 kr för varje påbörjad timme. Om Jordbruksverket bedömer att

den åtgärd som verket har beslutat om kan styrkas på annat sätt än genom kontroll på

plats, t.ex. genom intyg, ska aktören istället för dessa avgifter betala 1 250 kr.

5 EUTL L 157, 15.6.2011, s.1 (Celex 32011R0543).

6 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

7 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1 (Celex 32001R0999).

8 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

SJVFS 2019:75

6

5 § Aktören ska betala en avgift för laboratorieanalyser. Avgiften består av den

faktiska kostnaden för analys samt kostnaden för transporten av prover för

laboratorieanalys.

2 KAP. KONTROLL AV FODER- OCH ABP-ANLÄGGNINGAR

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av foder och

animaliska biprodukter finns i

1. förordning (EU) nr 2017/6259,

2. förordning (EG) nr 1069/200910,

3. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

4. förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter,

5. förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och

animaliska biprodukter, och

6. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om

offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.

Offentlig kontroll

2 § En aktör ska betala en årlig kontrollavgift för offentlig kontroll av de ABP- och

foderanläggningar aktören ansvarar för. Avgiften är 950 kr per påbörjad timme samt

en reskostnad på 2 100 kronor per kontrolltillfälle.

3 § En aktör ska betala en avgift för dokumentkontroller av de ABP-sändningar som

aktören tar emot. Avgiften är 700 kr per påbörjad timme.

4 § Om aktören före den 31 december har anmält till Jordbruksverket att

verksamheten har upphört, tar Jordbruksverket inte ut den årliga kontrollavgiften för

kommande år.

5 § En aktör som inte avbokar sin kontroll före kl. 15.00 dagen före en planerad

kontroll ska betala en avgift på 2 100 kronor.

3 KAP. KONTROLL AV FUNKTIONSTESTARE

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av funktionstestare

finns i

1. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

2. miljötillsynsförordningen (2011:13), och

9 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

10 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

SJVFS 2019:75

7

3. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:23) om

översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig

spridning av växtskyddsmedel.

Offentlig kontroll

2 § Den som är anmäld som funktionstestare hos Jordbruksverket ska betala en avgift

per kontrolltillfälle för offentlig kontroll. Avgiften är 700 kronor för varje hel timmes

handläggningstid.

4 KAP. KONTROLL AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER

Offentlig kontroll

Årlig kontrollavgift

1 § Den aktör som avses i 4 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:28)

om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker ska betala en årlig kontrollavgift

för den del av omsättningen som omfattas av EU:s kvalitetskontroll av färska frukter

och grönsaker m.m. enligt bilaga 1. Odlare som säljer direkt till detaljhandel ska betala

en årlig kontrollavgift. Odlare som endast sorterar och förpackar egen produktion för

vidare leverans till grossist, ekonomisk försäljningsförening, lagerhållare eller packeri

betalar ingen årlig kontrollavgift.

Omsättning

Årlig kontrollavgift Omsättning

Årlig kontrollavgift

mnkr

Kr

mnkr

kr

0-0,05

300

>250 - 500

44 000

>0,05 - 2

1 000

>500 - 750

66 000

>2 - 5

1 500

>750 - 1 000

88 000

>5 - 10

2 000

>1 000 -1 250

120 000

>10 - 25

4 000

>1 250 - 1 500

140 000

>25 - 50

7 000

>1 500 - 1 750

160 000

>50 - 75

10 000

>1 750 - 2 000

180 000

>75 - 100

13 000

>2 000 - 2 500

220 000

>100 - 150

17 000

>2 500

250 000

>150 – 250 22 000

2 § Den som enligt 1 § ska betala en årlig kontrollavgift och som trots begäran inte

kommer in med uppgifter till underlag för debitering av den årliga kontrollavgiften ska

betala den avgift som Jordbruksverket bedömer som skälig i förhållande till den

beräknade omsättningen.

Import

3 § Aktören ska betala en avgift enligt bilaga 1 samt, i förekommande fall, enligt 1

kap. 3-5 §§ samt 3-7 §§ i detta kapitel. Avgiften ska dock bara betalas för produkter

som är avsedda att levereras färska till konsumenten. Avgift ska inte betalas för

produkter som genomgått beredning och därigenom blivit skivade, hackade, strimlade

eller liknande.

SJVFS 2019:75

8

4 § Om aktören eller dennes ombud gjort en importanmälan, men sändningen därefter

inte införtullas till följd av att den inte uppfyller kvalitetsnormerna eller av annan

anledning, ska avgift betalas för utförd kvalitetskontroll enligt 3 §.

Kontroll utanför normalt tillämpad arbetstid

5 § Kvalitetskontroll kan efter godkännande av Jordbruksverket ske utanför den vid

Jordbruksverket tillämpade normala arbetstiden. Aktören ska i sådana fall betala avgift

i enlighet med 1 kap. 3 §. Denna avgift ska dock bara betalas i det fall motsvarande

avgift inte tas ut enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om

växtskyddsavgifter.

Kontroller utförda av Tullverket

6 § Den som enligt tullagen (2016:253) är tullskyldig för varan ska betala avgift enligt

1 kap. 3 och 4 §§ i de fall Jordbruksverket har överlåtit åt Tullverket att utföra

kvalitetskontroll. Den tullskyldige ska betala avgift enligt bilaga 1 till Tullverket och

övriga avgifter ska betalas till Jordbruksverket.

Kontroller som inte avbokas

7 § Om en sändning som anmälts i enlighet med 7 § Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2012:28) om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker, inte

kommer att finnas tillgänglig för kontroll angiven kontrolldag ansvarar importören för

att snarast informera Jordbruksverket skriftligen om detta. Aktören ska betala 800

kronor, om informationen kommer in till Jordbruksverket efter kl. 08.00 angiven

kontrolldag.

5 KAP. KONTROLL AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

AVSEENDE DJUR

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av innesluten

användning av genetiskt modifierade organismer finns i

1. miljöbalken (1998:808),

2. förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade

organismer,

3. miljötillsynsförordningen (2011:13) och

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:33) om användning av

genetiskt modifierade djur.

SJVFS 2019:75

9

Offentlig kontroll

Innesluten användning av genetiskt modifierade organismer avseende djur

2 § Den som har ett tillstånd för innesluten användning av genetiskt modifierade

organismer ska betala en årlig kontrollavgift för offentlig kontroll. Avgiften är 5 300

kronor per anläggning.

6 KAP. KONTROLL AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

AVSEENDE VÄXTER

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av genetiskt

modifierade växter finns i

1. miljöbalken (1998:808),

2. förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer

i miljön och

3. förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport

m.m. av genetiskt modifierade grödor.

Offentlig kontroll

Avgifter för kontroll av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade

växter

2 § Aktören ska betala 3 900 kr per kontrolltillfälle vid kontroll av ett odlingsfält, ett

lager eller annan anläggning.

Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter

3 § Aktören ska betala 3 900 kr per kontrolltillfälle vid kontroll av ett försöksfält.

Innesluten användning av genetiskt modifierade växter

4 § Aktören ska betala 5 300 kronor i årlig kontrollavgift för kontroll av en anläggning

och verksamhet med innesluten användning av genetiskt modifierade växter.

7 KAP. KONTROLL AV HANDELSNORMER FÖR FISKERIPRODUKTER

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av handelsnormer för

fiskeriprodukter finns i:

SJVFS 2019:75

10

1. förordning (EU) nr 2017/62511,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11

december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och

vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006

och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr

104/200012,

3. rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande

av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i

den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna

(EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG)

nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG)

nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och

upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG)

nr 1966/200613,

4. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april

2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om

införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att

bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs14,

5. rådets förordning (EG) Nr 2406/9 av den 26 november 1996 om fastställande

av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter15,

6. kommissionens förordning (EEG) nr 3703/85 av den 23 december 1985 om

närmare bestämmelser för tillämpningen av gemensamma marknadsnormer för

viss färsk eller kyld fisk16,

7. lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma

fiskeripolitiken samt

8. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

11 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

12 EUT L 354, 28.12.2013, s. 1 (Celex 32013R1379).

13 EUT L 343, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1224).

14 EUT L 112, 30.4.2011, s. 1 (Celex 32011R0404).

15 EGT L 334, 23.12.1996, s. 1 (Celex 31996R2406).

16 EGT L 351, 28.12.1985 s. 63 (Celex 31985R3703).

SJVFS 2019:75

11

Betalning

av

sanktionsavgift

vid

kontroller

av

handelsnormer

för

fiskeriprodukter

2 § Sanktionsavgifter enligt 6 kap. 2 b § andra stycket förordningen (1994:1716) om

fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska betalas till Kammarkollegiet.

Offentlig kontroll

3 § Den aktör som ansvarar för inköp, försäljning, lagring eller transport av partier

med fiskeriprodukter ska betala en årlig samordningsavgift för offentlig kontroll av att

handelsnormerna för fiskeriprodukter som aktören ansvarar för är uppfyllda. Avgiften

är 39 900 kronor per anläggning och år.

Aktören ska också betala en avgift per kontrolltillfälle för offentlig kontroll av att

handelsnormerna för fiskeriprodukter är uppfyllda. Avgiften är 950 kronor per

påbörjad timme.

8 KAP. IMPORTKONTROLL AV EKOLOGISKA PRODUKTER

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets importkontroll av ekologiska

produkter finns i

1. förordning (EU) nr 2017/62517,

2. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av

förordning (EEG) nr 2092/9118,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller

ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer19,

4. kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk

produktion, märkning och kontroll20,

5. kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om

provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder21,

6. lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och

7. förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion.

Offentlig kontroll

2 § Aktören ska betala en avgift på 850 kronor per certifikat. Aktören ska också betala

kostnaden för veterinärens kontrollarbete enligt bilaga 2, en avgift för provtagning på

950 kronor per påbörjad timme samt en reskostnad på 2 100 kronor per kontrolltillfälle.

17 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

18 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1, (Celex 32007R0834).

19 EUT L 334, 12.12.2008, s. 25 (Celex 32008R1235).

20 EUT L 250, 18.9.2008, s. 1 (Celex, 32008R0889).

21 EUT L 54, 26.2.2009, s. 1 (Celex 32009R0152).

SJVFS 2019:75

12

3 § Om sändningen har en vikt understigande 1 ton och provtagning inte sker är

avgiften 425 kronor per certifikat.

9 KAP. IMPORTKONTROLL AV INVASIVA FRÄMMANDE ARTER

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets importkontroll av invasiva

främmande arter finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22

oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av

invasiva främmande arter22 och

2. förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter.

Offentlig kontroll

Importkontroll av invasiva främmande arter i samband med veterinär gränskontroll

2 § En aktör ska betala 450 kronor för varje sändning, där det finns behov av extra

kontroll för att säkerställa frihet från invasiva främmande arter. Aktören ska också

betala den avgift som anges i bilaga 2 för det veterinära arbetet vid kontrollen.

Importkontroll av invasiva främmande arter i samband med växtskyddskontroll

3 § En aktör som importerar kategorier av varor som är föremål för

växtskyddskontroll eller kvalitetskontroll ska för sändningar där det finns behov av

extra kontroll för att säkerställa frihet från invasiva främmande arter betala en avgift

vid kontroll. Avgiften är 950 kronor per påbörjad timme.

10 KAP. KONTROLL AV KLÄCKERI- OCH AVELSANLÄGGNINGAR

Grundläggande bestämmelser

1 § Bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av kläckeri- och avelsanläggningar

finns i

1. förordning (EU) nr 2017/62523 ,

2. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,

3. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m., samt

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:58) om obligatorisk

hälsoövervakning av fjäderfä.

Offentlig kontroll

2 § En aktör ska betala en årlig samordningsavgift för offentlig kontroll av de

kläckeri- och avelsanläggningar som aktören ansvarar för och som omfattas av den

offentliga hälsoövervakningen av fjäderfä. Avgiften är 2 800 kronor per anläggning.

Aktören ska också betala kostnaden för veterinärens kontrollarbete enligt bilaga 2.

22 EUT L 371, 4.11.2014, s.1 (Celex 32014R1143).

23 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

SJVFS 2019:75

13

11 KAP. KONTROLL AV SEMINANLÄGGNINGAR

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande

bestämmelser

för

Jordbruksverkets

kontroll

av

seminanläggningar finns i

1. kommissionens förordning (EU) nr 176/2010 av den 2 mars 2010 om ändring

av bilaga D till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller seminstationer och

spermastationer, embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper samt

villkor för donatordjur i form av hästdjur, får och getter och för hantering av

sperma, ägg och embryon från dessa arter24,

2. lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.,

3. förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.,

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:41) om seminverksamhet

med nötkreatur,

5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:112) om seminverksamhet

med svin,

6. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:12) om verksamhet med ägg

och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get samt

7. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:1) om seminverksamhet med

hästdjur.

Offentlig kontroll

2 § En aktör ska betala en årlig samordningsavgift för offentlig kontroll av de semin-

anläggningar som denne ansvarar för. Avgiften är 3 400 kronor per anläggning och år.

Aktören ska också betala kostnaden för veterinärens kontrollarbete enligt bilaga 2.

12 KAP. KONTROLL AV TSE-PROVTAGANDE ANLÄGGNINGAR

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av TSE-provtagande

anläggningar finns i

1. förordning (EU) nr 2017/62525 ,

2. förordning (EG) nr 999/200126,

3. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,

4. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m., samt

5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:9) om obligatorisk

övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get.

24 EUT L 228, 31.8.2010, s.1 (Celex 32010R0176).

25 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

26 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1 (Celex 32001R0999).

SJVFS 2019:75

14

Offentlig kontroll

2 § En aktör ska betala följande avgifter.

1. En årlig samordningsavgift för offentlig kontroll av TSE-provtagande

anläggningar. Avgiften är 26 600 kronor per anläggning och år,

2. en avgift per kontrolltillfälle för offentlig kontroll av de TSE-

provtagande anläggningar aktören ansvarar för på 1 100 kronor per

påbörjad timme och

3. en avgift för dokumentkontroller som genomförs med anledning av

aktörens TSE-provtagning. Avgiften är 700 kronor per påbörjad timme.

13 KAP. KONTROLL AV UTSÄDE

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets kontroll av utsäde finns i

1. utsädeslagen (1976:298),

2. utsädesförordningen (2000:1330),

3. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av

utsädespotatis,

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av

utsäde av stråsäd,

5. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av

utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter,

6. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av

växtsorter i den svenska sortlistan,

7. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av

utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter,

8. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av

bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av

utsäde av sådana sorter, och

9. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och

amatörsorter av köksväxter.

Offentlig kontroll

Hantering av certifierat utsäde eller kontrollerat standardutsäde

2 § Den som anmält införsel för saluföring av certifierat eller kontrollerat

standardutsäde ska betala en avgift på 5 800 kronor per kontrolltillfälle.

Leverantörsmärkning

3 § Aktören ska betala avgift för kontroll av leverantörsmärkt utsäde. Avgiften är

2 150 kronor per prov, avgifter för analyser enligt 1 kap. 5 § samt faktisk kostnad för

provtagningen.

SJVFS 2019:75

15

Kontrollarbete vid provtagning och analys

4 § Aktören ska betala en avgift för kontrollarbete vid provtagning och analys. Denna

avgift är 500 kronor per prov samt faktisk kostnad för provtagningen.

14

KAP.

AVGIFTER

FÖR

OFFENTLIG

KONTROLL

AV

VATTENBRUKSANLÄGGNINGAR

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande

bestämmelser

för

Jordbruksverkets

kontroll

av

vattenbruksanläggningar finns i

1. förordning (EU) nr 2017/62527 ,

2. lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,

3. förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m., samt

4. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:4) om djurhälsokrav för djur

och produkter från vattenbruk.

Offentlig kontroll

2 § En aktör ska betala en årlig samordningsavgift för offentlig kontroll av de

vattenbruksanläggningar som denne ansvarar för. Den årliga samordningsavgiften är

följande:

Riskklass 1: 11 000 kronor

Riskklass 2: 4 500 kronor

Riskklass 3: 1 500 kronor

Riskklass 4: 500 kronor

Aktören ska också betala kostnaden för veterinärens kontrollarbete enligt bilaga 2.

3 § Om aktören inte kommer in med underlag för riskklassificeringen, baserar

Jordbruksverket riskklassificeringen på föregående kontrollårs uppgifter.

4 § Om aktören har anläggningar i olika riskklasser ska aktören betala den avgift som

gäller för den anläggning som tillhör den högsta riskklassen.

5 § Om aktören placerats i riskklass 1 som en följd av en sjukdomsutredning och

bedriver en mindre vattenbruksverksamhet kan Jordbruksverket besluta om att

avgiften enligt 2 § ska sättas ned till den årliga samordningsavgift som aktören haft

innan sjukdomsutredningen.

15 KAP. VETERINÄRA GRÄNSKONTROLLER AV PRODUKTER OCH

LEVANDE DJUR

Grundläggande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser för Jordbruksverkets veterinära gränskontroller

finns i förordning (EU) nr 2017/62528.

27 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625).

28 EUT L 95, 7.4.2017, s. 1 (Celex 32017R0625 ).

SJVFS 2019:75

16

Offentlig kontroll

2 § Aktören ska betala 450 kronor för varje sändning. Aktören ska också betala

kostnaden för veterinärens kontrollarbete enligt bilaga 2.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020, då Statens jordbruksverks

föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa kontroller m.m. upphör att gälla.

CHRISTINA NORDIN

Anna Lööv

(Djurkontrollenheten)

SJVFS 2019:75

17

Bilaga 1

AVGIFTER VID KVALITETSKONTROLL AV FÄRSKA FRUKTER

OCH GRÖNSAKER M.M. IMPORTERADE FRÅN TREDJELAND

Avgiften samordnas med växtskyddsavgift för de sändningar som innehåller produkter

som även ska erlägga växtskyddsavgift.29

Avgifter för sändningar som både omfattas av anmälningskrav för växtskyddskontroll

och kvalitetskontroll ska betalas med:

0,09 kr per kg för varje tulldeklarerad sändning, dock lägst 1 300 kr för sändningar

som har en kontrollfrekvens som överstiger 50 %.

0,06 kr per kg för varje tulldeklarerad sändning, dock lägst 1 000 kr, när

kontrollfrekvensen är 50 % eller lägre30.

Om inget annat anges är kontrollfrekvensen för växtskyddspliktiga varor 100 %. De

undantag som finns redovisas i kommissionens förordning (EG) nr 1756/2004 av den

11 oktober 2004 om angivande av detaljerade villkor för det bevismaterial som krävs

samt kriterier för slag och nivåer för att minska växtskyddskontrollerna för vissa

växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i bilaga V del B till rådets direktiv

2000/29/EG31.

För sändningar som enbart innehåller varor som ska anmälas för kvalitetskontroll

betalas kvalitetskontrollavgift med 0,06 kr per kg för varje tulldeklarerad sändning,

dock lägst 1 000 kr.

För sändningar som enbart omfattas av växtskyddskontroll gäller bestämmelserna i 2

kap. 4 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter.

KN-nr

Varuslag

0702

Tomater, färska

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök,

vitlök, purjolök och lök av andra

Allium-arter, färska

0704

Kål, färsk

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och

cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk

29 Jämför särskilt beslut av Jordbruksverket, dnr 6.4.17-12402/2019 , www.jordbruksverket.se.

30 Samtliga reducerade frekvenser för produkter med krav på växtskyddskontroll finns redovisade på www.jordbruksverket.se.

31 EUT L 313, 12.10.2004, s.1 (Celex 32004R1756).

SJVFS 2019:75

18

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot

(salsifi), rotselleri, rädisor och liknande

rotfrukter, färska

0707

Gurkor, färska

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska

0709

Andra grönsaker, färska, med undantag

av grönsaker enligt undernummer

0709 59, 0709 60 91, 0709 60 95,

0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90,

0709 99 40 och 0709 99 60

0802

Andra nötter, färska, även skalade, med

undantag av nötter enligt undernummer

0802 11 10, 0802 12, 0802 22, 0802 32,

0802 70 00, 0802 51 00, 0802 52 00,

0802 61 00, 0802 62 00, 0802 80 00,

0802 90 10 0802 90 50, 0802 90 85.

ur 0803

Mjölbananer, färska

0804 20 10

Fikon, färska

0804 30 00

Ananas, färska

0804 40 00

Avokado, färska

0804 50 00

Guava, mango och mangostan, färska

0805

Citrusfrukter, färska

0806 10 10

Bordsdruvor, färska

0807

Meloner (inbegripet vattenmeloner) och

papayafrukter, färska

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0809

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet

nektariner), plommon och slånbär,

färska

0810

Annan frukt och andra bär, färska

ur 0910 99

Timjan, färsk

SJVFS 2019:75

19

ur 1211 90 85

Basilikört, citronmeliss, mynta,

origanum vulgare (oregano/vild

mejram), rosmarin, salvia, färsk

ur 1212

Johannesbröd, färska

SJVFS 2019:75

20

Bilaga 2

AVGIFTER FÖR VETERINÄRT ARBETE I SAMBAND MED OFFENTLIG

KONTROLL

1. Timavgift

För uppdrag inom vattenbruk och hönshälsa:

-

841 kr per timme år 2019

-

856 kr per timme år 2020

För uppdrag inom gränskontroll samt övriga officiella uppdrag:

-

1 100 kr per timme år 2019

-

1 120 kr per timme år 2020

2. Lönetillägg och obekväm arbetstid

Tillägg för obekväm arbetstid (jour) debiteras med timavgift och restidsavgift enligt

följande. Vilket påslag som ska debiteras avgörs utifrån den tid då huvuddelen av

uppdraget inklusive resan utförs.

Dag

Tid kl.

Påslag

Vardagar

06.00-08.00

75%

17.00-20.00

75%

20.00-23.00

100%

23.00-06.00

125 %

Lör-, sön- och helgdagar* 06.00-20.00

75%

20.00-23.00

100%

23.00-06.00

125 %

Storhelger**

06.00-20.00

100% (kvalificerad jourtid)

20.00-06.00

125% (kvalificerad jourtid)

*Helgdagar som inte räknas som storhelger.

**Trettondagen,

långfredagen,

påskafton,

påskdagen,

annandag

påsk,

midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton,

nyårsdagen.

3. Restidsavgift (tid för resa till och från uppdragsgivaren)

Restidsavgift debiteras med en minimiavgift för de första 30 minuterna med 305

kronor och därefter 102 kronor för varje påbörjad 15-minutersperiod. Om flera

uppdrag utförs ska restidsavgiften fördelas mellan de olika uppdragen.

4. Bilavgift

-

285 kr per förrättning år 2019

-

290 kr per förrättning år 2020

SJVFS 2019:75

21

5. Avgift för läkemedel och andra omkostnader

Veterinär får debitera kostnader för läkemedel och andra direkta kostnader som

uppkommer i samband med uppdraget.

6. Akutavgift

För uppdrag som utförs på en vardag mellan kl. 8.00 och 17.00 och som har anmälts

efter annonserad telefontid debiteras en akutavgift med 300 kr för lantbrukets djur samt

för övriga djurslag.

7. Administrativ grundavgift för veterinär gränskontroll

Vid förrättning där tiden för kontroll och efterarbete debiteras med mer än två timmar

debiteras en extra administrativ grundavgift som beräknas med en halv grundavgift

per debiterad timme.

8. Avgifter för foder och andra produkter av animaliskt ursprung vid veterinär

gränskontroll

 Timavgift och eventuella andra kostnader samt en administrativ grundavgift

debiteras enligt punkt 1-7.

 Vid samlastningscontainrar (dvs. fler sändningar till samma importör i samma

container) debiteras en administrativ grundavgift för hela förrättningen enligt

punkt 7.

 Den totala avgiften för en veterinär gränskontroll får inte understiga de belopp som

framgår av tabellen nedan. Om den totala kostnaden för importören understiger

minimivärdet ska gränskontrollavgiften ökas för att komma upp i minimivärdet.

Ton

Kr

Ton

Kr

Ton

Kr

Ton

Kr

< 17

1 536

25

2 254

33

2 973

41

3 691

18

1 626

26

2 345

34

3 063

42

3 781

19

1 716

27

2 434

35

3 152

43

3 870

20

1 806

28

2 524

36

3 242

44

3 961

21

1 895

29

2 613

37

3 332

45

4 050

22

1 986

30

2 704

38

3 422

46

4 140

23

2 075

31

2 793

39

3 511

> 46

4 190

24

2 165

32 2 883

40

3 602

9. Avgifter för import av levande djur

 Vid import av levande djur ska en förrättning göras per speditör och tillfälle.

För djur som inte går via speditör görs en förrättningen per importör och

tillfälle.

 Timavgift och eventuella andra kostnader samt gränskontrollavgift debiteras

enligt punkt 1-7.

SJVFS 2019:75

22

 Debitering för restid, kontrollarbete samt förberedande och uppföljande

administrativt arbete får inte understiga 1 440 kronor per förrättning.