Upphävd författning

Lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1961-05-26
Ändring införd
SFS 1961 i lydelse enligt SFS 2000:1236
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Med teknisk sprit förstås sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål och som är hänförlig till tulltaxenr 22.07 eller 22.08 B. 1 eller B. 2 tulltaxelagen (1987:1068).

[S2]Med alkoholhaltigt preparat förstås vara som innehåller mer än 1,8 viktprocent etylalkohol och som inte är hänförlig till tulltaxenr 22.03-22.07 eller 22.08 B.1 eller B. 2 tulltaxelagen och inte heller är sådant läkemedel, som omfattas av läkemedelslagen (1992:859).

[S3]Beteckning i denna lag har samma betydelse som i alkohollagen (1994:1738).

[S4]Bestämmelser om tillverkning av sprit och om handel med alkoholdrycker finns i alkohollagen (1994:1738). Lag (1996:1158).

2 §  Läkemedelsverket utövar kontroll över försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

[S2]Den som försäljer eller i handelssyfte eller för yrkesmässig förbrukning till riket inför teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat ävensom den som inköper teknisk sprit enligt särskilt tillstånd eller eljest för yrkesmässig förbrukning åligger att på anfordran av läkemedelsverket lämna tillträde till de lokaler som användas i verksamheten, tillhandahålla handelsböcker och övriga handlingar hörande till verksamheten samt utan ersättning biträda med behövlig handräckning och lämna erforderliga varuprov. Kontrollen skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och på sådan tid att den icke förorsakar hinder i den därav berörda verksamheten.

[S3]Beslut, som läkemedelsverket meddelat enligt denna lag, länder omedelbart till efterrättelse där ej annorlunda särskilt förordnas. Lag (1990:433).

3 §  Teknisk sprit och sådana alkoholhaltiga preparat, som icke äro avsedda för förtäring, må icke säljas inom riket eller hit införas utan att hava danatuerats på sätt läkemedelsverket föreskriver eller eljest godkänner. Läkemedelsverket må dock, när särskilda skäl därtill äro och fara för missbruk icke föreligger, medgiva att teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat säljas eller införas utan denatuering. Lag (1990:433).

Införsel och försäljning

4 §  Teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat får föras in till landet endast av den som har meddelats särskilt tillstånd av Läkemedelsverket. Tillstånd erfordras dock inte i de fall då denaturerad teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat förs in av resande annat än i handelssyfte eller för yrkesmässig förbrukning.

[S2]I fråga om hantering av oförtullad teknisk sprit och oförtullade alkoholhaltiga preparat gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m. Läkemedelsverket äger föreskriva begränsning av rätten att hantera oförtullad vara. Lag (1994:1741).

5 §  1 mom. Försäljning av alkoholhaltiga preparat är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under samma villkor som gäller för drivande av handel i allmänhet. Lag (1994:956).

[S2]2 mom. Teknisk sprit må, förutom av detaljhandelsbolaget, utan särskilt tillstånd säljas av den som tillverkat varan. För annan försäljning, som äger rum annorledes än från apotek, erfordras Läkemedelsverkets tillstånd. Lag (1994:1741).

[S3]3 mom. För försäljning av teknisk sprit från apotek gäller bestämmelserna i 5 a-c §§. Lag (1996:1158).

5 a §  Teknisk sprit får säljas eller annars lämnas ut från apotek, förutom till annat apotek, endast efter ordination eller beställning av den som enligt vad regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket föreskriver är behörig att förordna eller beställa sådana varor.

[S2]Ordination av teknisk sprit får inte avse annat än utvärtes bruk eller desinfektion av instrument. Beställning får inte avse annat än utvärtes bruk, desinfektion av instrument eller laboratorieändamål i beställarens yrkesutövning.

[S3]Spriten får inte lämnas ut, om särskild anledning finns att anta att den är avsedd för annat ändamål än som sägs i andra stycket. Lag (1996:1158).

5 b §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket får besluta om ytterligare föreskrifter om försäljning av teknisk sprit, om det behövs för att förhindra missbruk. Lag (1996:1158).

5 c §  Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd begränsat eller dragit in en läkares eller en tandläkares behörighet att förskriva teknisk sprit enligt 5 kap.11 eller 12 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får sådan teknisk sprit på ordination av läkaren eller tandläkaren inte lämnas ut. Detsamma gäller när Veterinära ansvarsnämnden dragit in eller begränsat en veterinärs behörighet att förskriva teknisk sprit. Lag (1998:536).

6 §  Försäljning av teknisk sprit i annat fall än från apotek får med nedan i andra stycket angivna undantag ske endast till den som fått Läkemedelsverkets tillstånd till inköp.

[S2]Tillstånd erfordras inte vid inköp av absolut alkohol, koncentrerad sprit, eau-de-vie och vin för apoteksrörelses räkning. I den mån Läkemedelsverket så medger, får inköp hos detaljhandelsbolaget, under de villkor verket föreskriver, äga rum utan tillstånd. Lag (1994:956).

7 §  Teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat får inte säljas eller lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att användas i berusningssyfte. Detsamma gäller i fråga om att hjälpa någon att skaffa sådana medel. Lag (1996:1158).

8 §  Iakttages icke bestämmelserna i denna lag eller med stöd därav meddelade föreskrifter må läkemedelsverket meddela vederbörande varning. Därest rättelse ej vinnes eller varning ej anses vara tillfyllest, må verket förbjuda försäljning eller, där tillstånd till försäljning, införsel eller inköp meddelats, återkalla sådant tillstånd.

[S2]Har tillstånd återkallats eller har tillståndshavaren avlidit, åligger det tillståndshavaren eller dödsboet att, i den mån Läkemedelsverket därom förordnar, sälja sitt lager av teknisk sprit till någon som har tillstånd till försäljning av sådan sprit. Lag (1994:1741).

Kontrollavgifter

8 a §  För att täcka statens kostnader för kontrollen enligt denna lag skall den som har fått tillstånd till införsel av teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat eller tillstånd till inköp eller försäljning av teknisk sprit betala särskilda avgifter i den omfattning som bestäms av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket. Lag (1994:1741).

Ansvarsbestämmelser m.m.

9 §  Den som säljer teknisk sprit utan att äga rätt därtill enligt denna lag eller överskrider dylik rätt eller bryter mot bestämmelserna i 7 § dömes för olovlig försäljning av teknisk sprit till påföljd som angives i 10 kap.2 eller 3 §alkohollagen (1994:1738). Lag (1994:1741).

9 a §  Den som bryter mot 5 a § första eller tredje stycket döms till böter. Motsvarande gäller om någon lämnar ut teknisk sprit i strid med 5 c §. Lag (1996:1158).

10 §  Den som olovligen borttager eller försvagar denatureringsmedel i teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat dömes för olovligt förfarande med teknisk sprit till påföljd som angives i 10 kap.1 eller 3 §alkohollagen (1994:1738).

[S2]För den som säljer eller tillhandagår med anskaffande av teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat varmed vidtagits åtgärd enligt första stycket äger 10 kap.2 och 3 §§alkohollagen motsvarande tillämpning. Detsamma gäller för den som förvärvar, innehar, forslar, döljer eller förvarar sådan vara.

[S3]Är gärning som avses i andra stycket andra meningen att anse som ringa döms inte till ansvar. Lag (1999:1003).

10 a § har upphävts genom lag (1996:1158).

11 §  Den som för obehörigt ändamål använder teknisk sprit, som han inköpt eller till riket infört enligt bestämmelserna i denna lag, döms, om gärningen inte är belagd med straff enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, till böter.

[S2]Detsamma gäller den som inte rättar sig efter villkor, som är förbundet med inköps- eller införseltillstånd. Lag (2000:1236).

12 §  Den som i annat fall än i 9--11 §§ sägs bryter mot vad i denna lag är föreskrivet eller mot föreskrift, som meddelats med stöd av lagen, döms till penningböter. Lag (1991:281).

13 §  Begår någon brott som avses i 9-11 §§ skall, om det inte är uppenbart oskäligt, hos honom befintliga förråd av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat liksom kärl och emballage samt renings- och filtreringsmedel förklaras förverkade. Detsamma skall gälla redskap som använts i fall som avses i 10 §. Förverkande av teknisk sprit och alkoholhaltigt preparat kan även ske hos den som enligt 14 § andra stycket andra meningen är fri från ansvar.

[S2]Förverkad egendom tillfaller staten.

[S3]Den som har begått ett brott som avses i första stycket skall, om det inte är uppenbart oskäligt, dömas att betala skatt med 75 kronor per liter för teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat som varit föremål för brottet. Lag (1996:1158).

14 §  För försök till brott som avses i 9 och 10 §§ dömes till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Detta gäller dock inte gärningar som avses i 10 § andra stycket andra meningen och endast gäller förvärv eller innehav för personligt bruk.

[S2]Har flera medverkat till gärning som avses i 9 och 10 §§ eller vid försök som avses i första stycket, äger 23 kap.4 och 5 §§brottsbalken motsvarande tillämpning. Den till vilken teknisk sprit eller alkoholhaltigt preparat, i andra fall än som avses i 10 §, avyttrats eller anskaffats för personligt bruk skall dock vara fri från ansvar. Lag (1999:1003).

15 § har upphävts genom lag (1980:192).

16 §  Allmänt åtal för brott som avses i 11 och 12 §§ får väckas endast efter medgivande av läkemedelsverket. Lag (1990:433).

17 §  Vägrar försäljare, importör eller köpare, som avses i 2 § andra stycket, att lämna tillträde för kontroll eller att tillhandahålla handelsböcker och övriga till verksamheten hörande handligar eller att lämna erforderliga varuprov äger läkemedelsverket utsätta vite. Motsvarande skall gälla då försäljning enligt 8 § andra stycket underlåtes. Lag (1990:433).

18 §  Läkemedelsverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1998:369).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Ändring, SFS 1963:225

  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§, 5 § 1 mom

Ändring, SFS 1973:997

Ändring, SFS 1974:729

  Förarbeten
  Prop. 1974:139
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17 §§

Ändring, SFS 1975:716

  Förarbeten
  Prop. 1975:78
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15 §§

Lag (1977:294) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Lag (1980:192) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Lag (1981:399) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Lag (1984:417) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Lag (1987:1191) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Lag (1990:433) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:99
  Omfattning
  ändr. 2-4 §§, 5 § 2 mom, 6, 8, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:281) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:68
  Omfattning
  ändr. 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:408) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:139
  Omfattning
  nya 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1992:1275) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:53, Bet. 1992/93:SoU6
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:365) om ändring i lagen (1992:1275)om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:323, Prop. 1992/93:186
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1992:1275

Lag (1994:956) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994 då förordningen (1963:654) om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit, m.m. skall upphöra att gälla.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:410, Prop. 1993/94:149, Bet. 1993/94:SoU26
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 5, 6, 7, 13 §§; nya 5 a, 5 b, 5 c, 9 a, 10 a §§
  Ikraftträder
  1994-10-01

Lag (1994:1741) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Tillstånd till införsel, inköp eller försäljning av spritdrycker, vin eller starköl som har meddelats före ikraftträdandet skall gälla som tillstånd enligt alkohollagen (1994:1738). Tillståndet gäller dock endast för den tid som Läkemedelsverket föreskrivit.
  3. Om en ansökan som avses i 2. inte har prövats slutligt vid ikraftträdandet skall ansökningen överlämnas för handläggning hos Alkoholinspektionen.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:106, Prop. 1994/95:89, Bet. 1994/95:SoU9
  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§, 5 § 2 mom, 8, 8 a, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:1158) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:58, Prop. 1996/97:27, Bet. 1996/97:SoU5
  Omfattning
  upph. 10 a §; ändr. 1 §, 5 § 3 mom. 5 a, 5 b, 5 c, 7, 9 a, 13 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:369) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet har meddelats dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:226, Prop. 1997/98:101, Bet. 1997/98:JuU17
Omfattning
ny 18 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1998:536) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Förarbeten
Rskr. 1997/98:290, Prop. 1997/98:109, Bet. 1997/98:SoU22
Omfattning
ändr. 5 c §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1003) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:42, Prop. 1998/99:134, Bet. 1999/2000:SoU4
Omfattning
ändr. 10, 14 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:1236) om ändring i lagen (1996:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2005:288) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 13 §; ny 13 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2009:304) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:197, Prop. 2008/09:94, Bet. 2008/09:MJU20
Omfattning
ändr. 5 c §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:1622

Omfattning
upph.