Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

(Knivlagen)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1988-05-05
Ändring införd
SFS 1988:254 i lydelse enligt SFS 2000:148
Ikraft
1988-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-06-01


Huvudförfattare Alexander Ankerstedt


Lagstiftningens ändamål är att stävja sådant innehav som typiskt sett ökar risken för användning av våld (jfr prop. 1989/90:129 s. 12).


1 §  Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

[S2]Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.

[S3]Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) får inte innehas av personer under 21 år. Lag (2000:148).

Det råder inget absolut förbud mot att inneha de uppräknade föremålen förbudet avser huvudsakligen föremål som används för annat än vad det är avsett för jämför bollträ, se NJA 2011 s. 556.

 1. innehav om
 2. avsikten är att använda det som vapen vid brott men även om avsikten är att man ska känna sig trygg, se NJA 2011 s. 556.
 3. brottet är ett brott mot liv eller hälsa och,
 4. innehavet sker på allmän plats.

En snickare som använder sin kniv i arbetet får därför åka till och från arbetet med kniven utan att begå brott.

Vidare görs en helhetsbedömning där bland annat, p. 1-4 se RH 1996:23.

 1. föremålets art,
 2. omständigheterna under vilka överträdelsen har ägt rum,
 3. motivet för att bära föremålet,
 4. faran för att föremålet skulle komma till användning och,
 5. innehavarens behov, NJA 2011 s. 556.

Det är inte förmildrande att bära en kniv i försvarssyfte se RH 1996:23 och prop. 1989/90:129 s. 12. Den normala påföljden är dagsböter, för vuxna ca 50 st. - se NJA 1996 s. 719. Person som inte medtagit kniv till en allmän plats utan först på platsen fick hålla och titta på den ansågs ha uppfyllt även rekvisitet inneha. Brottet bedömdes däremot vara ringa, se NJA 1998 s. 604.

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i första stycket innebär att förbudet mot innehav av knivar och andra farliga föremål utvidgats till att avse även fordon på allmän plats. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 25.1.

 • RH 1996:23:Påföljden för uppsåtligt brott mot förbudet mot att inneha kniv på allmän plats bör, när det gäller moraknivar eller större knivar, i normalfallet föranleda ett dagsbotsstraff som inte stannar vid minimiantalet dagsböter.
 • RH 1997:8:Påföljden för brott mot knivförbudslagen har bestämts till penningböter.
 • NJA 1996 s. 719:Prövningstillstånd i HovR. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar fråga om påföljd för brott mot lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål i fall där gärningsmannen vid brottets begående var 15 år gammal.
 • RH 2020:42:Innehav av flera knivar, i försvarssyfte på allmän brottsutsatt plats av en narkotikapåverkad person, har bedömts som grovt brott. Brottet har inte ansetts vara av sådan art att påföljden ska bestämmas till fängelse.
 • RH 2000:81:Förbudet i den s.k. knivlagen mot innehav av farliga föremål bl.a. på allmän plats har ansetts gälla skjutvapen som vapenlagen inte är tillämplig på. Innehav av sådana skjutvapen, i laddat skick, för transport har därvid bedömts inte utgöra ett befogat innehav. Påföljden har bestämts till ett något högre bötesstraff än vad som är vanligt vid brott mot nämnda förbud och förverkande av vapnen har, trots bl.a. ett relativt högt värde på dessa, inte ansetts vara uppenbart oskäligt.
 • RH 1999:117:Fråga om innehav av s.k. butterflykniv kunde anses befogat med hänsyn till omständigheterna.
 • NJA 2016 s. 30:Knivförbudslagen. Medförande av en matlagningskniv i en handväska på allmän plats har i visst fall ansetts befogat och därmed inte brottsligt.
 • NJA 2011 s. 556:Ett bollträ har ansetts vara ett sådant föremål som omfattas av 1 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.
 • NJA 1997 s. 476:Påföljd för femtonårig gärningsman vid brott mot lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.
 • NJA 1998 s. 604:Fråga om den som endast en kort stund hållit i en s k butterflykniv innehaft kniven i den mening som avses i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål samt om i så fall gärningen varit att bedöma som ringa.
 • NJA 2020 s. 778:Innehav av knivar och annat farligt föremål på en skola har rubricerats som grovt brott mot knivförbudslagen.

2 §  Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas. Lag (1990:413).

Förbudet omfattar vad som brukar kallas gatustridsvapen, exempelvis, knogjärn, batonger, karatepinnar, strypsnaror, rivhandskar, skarpslipade mejslar, blydaggar, precisionsslangbågar, morgonstjärnor, kedjor som har försetts med handtag, ölburkar som har fyllts med cement och tunga metallbälten, som är konstruerade för att kunna användas som slagvapen förutom som bälten, SAP-handskar se prop. 1999/2000:27 s. 86 f. och NJA 2005 s. 523.

Att knivar och andra stick- och skärvapen inte uttryckligen angetts i paragrafen kan förklaras av att dessa vapen i allmänhet används för andra ändamål än som vapen vid brott mot liv eller hälsa. I de enskilda fall däremot då en produkt med exempelvis skärfunktion tagits fram och produkten är särskilt ägnad att användas som vapen vid brott av nyss nämnt slag, måste den också anses omfattad av saluhållandeförbudet, se NJA 2005 s. 523.

Om ett föremål

 1. saknar naturligt, legitimt användningsområde och
 2. om föremålet typiskt sett är avsett för våldsanvändning (prop. 1989/90:129 s. 15).

så får det varken överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas.

 • NJA 2005 s. 523:Vissa föremål som införts till landet och saluhållits här har ansetts omfattade av införselförbudet i 1 § förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål och saluhållandeförbudet i 2 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (gatustridsvapen).
 • NJA 2011 s. 556:Ett bollträ har ansetts vara ett sådant föremål som omfattas av 1 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

3 §  I fråga om vapen och andra föremål som vapenlagen (1996:67) är tillämplig på gäller föreskrifterna där i stället för denna lag. Lag (1996:69).

4 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 eller 2 § skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall döms inte till ansvar.

[S2]Om brottet är grovt, döms till fängelse i högst ett år. Lag (2000:148).

Prop. 1999/2000:27: Enligt andra stycket, som är nytt, har en särskild skala för grovt brott införts. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 27.

Prop. 2021/22:192: Om gärningen har begåtts av oaktsamhet, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om ett brott som avses i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst två år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

1. föremålet har innehafts i ett sammanhang där det kan befaras komma till användning vid brottsligt angrepp på ...

 • RH 1996:23:Påföljden för uppsåtligt brott mot förbudet mot att inneha kniv på allmän plats bör, när det gäller moraknivar eller större knivar, i normalfallet föranleda ett dagsbotsstraff som inte stannar vid minimiantalet dagsböter.
 • RH 1997:8:Påföljden för brott mot knivförbudslagen har bestämts till penningböter.
 • NJA 2016 s. 30:Knivförbudslagen. Medförande av en matlagningskniv i en handväska på allmän plats har i visst fall ansetts befogat och därmed inte brottsligt.
 • NJA 1996 s. 719:Prövningstillstånd i HovR. Det har ansetts vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att högre rätt prövar fråga om påföljd för brott mot lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål i fall där gärningsmannen vid brottets begående var 15 år gammal.
 • NJA 2011 s. 556:Ett bollträ har ansetts vara ett sådant föremål som omfattas av 1 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.
 • NJA 1997 s. 476:Påföljd för femtonårig gärningsman vid brott mot lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.
 • NJA 1998 s. 604:Fråga om den som endast en kort stund hållit i en s k butterflykniv innehaft kniven i den mening som avses i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål samt om i så fall gärningen varit att bedöma som ringa.
 • NJA 2020 s. 778:Innehav av knivar och annat farligt föremål på en skola har rubricerats som grovt brott mot knivförbudslagen.
 • RH 2020:42:Innehav av flera knivar, i försvarssyfte på allmän brottsutsatt plats av en narkotikapåverkad person, har bedömts som grovt brott. Brottet har inte ansetts vara av sådan art att påföljden ska bestämmas till fängelse.

5 §  Knivar eller andra föremål som innehafts i strid mot 1 § eller som överlåtits eller saluhållits i strid mot 2 § skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (1990:413).

Vid bedömningen om ett eventuellt förverkande ska ske så görs en skälighetsbedömning där åtminstone föremålets värde och de konsekvenser som ett förverkande får samt risken för fortsatt överträdelse jämförs, se RH 2000:81. I rättsfallet ansågs det inte oskäligt att förverka två vapen som användes i tävlingsskytte trots deras tämligen höga värden, 16 500 kr respektive 10 000 kr. Anledningen var att

 1. ägaren tidigare dömts för brott i anslutning till denna sportutövning och,
 2. tydligt hade visat sig vara likgiltig inför grundläggande säkerhetstänkande.

Prop. 2021/22:192: Paragrafen innehåller bestämmelser om förverkande och ändras endast språkligt.

 • RH 2000:81:Förbudet i den s.k. knivlagen mot innehav av farliga föremål bl.a. på allmän plats har ansetts gälla skjutvapen som vapenlagen inte är tillämplig på. Innehav av sådana skjutvapen, i laddat skick, för transport har därvid bedömts inte utgöra ett befogat innehav. Påföljden har bestämts till ett något högre bötesstraff än vad som är vanligt vid brott mot nämnda förbud och förverkande av vapnen har, trots bl.a. ett relativt högt värde på dessa, inte ansetts vara uppenbart oskäligt.
 • NJA 2013 s. 333:En tilltalad har dömts för brott. I samband med att högre rätt avskriver målet sedan den tilltalade avlidit, ska rätten självmant pröva beslut om förverkande.

Ändringar

Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Lag (1990:413) om ändring i lagen (1988:254) om förbud mot att i vissa fall inneha knivar och andra farliga föremål

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:129
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1996:69) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:146, Prop. 1995/96:52, Bet. 1995/96:JuU12
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (2000:148) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:150, Prop. 1999/2000:27, Bet. 1999/2000:JuU9
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2022:608) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Förarbeten
Rskr. 2021/22:306, Prop. 2021/22:192, Bet. 2021/22:JuU38
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2022-07-01