Inaktuell version

Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-02-09
Ändring införd
SFS 1989 i lydelse enligt SFS 2009:1235
Upphäver
Lag (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Rättelseblad 2006:798 har iakttagits.

Finansiering

1 §  Radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den ska finansieras med en radio- och TV-avgift enligt denna lag under förutsättning dels att sändningstillstånd enligt 2 kap.2 § första och andra styckena radio-_och_TV-lagen (1996:844) har meddelats den som bedriver sändningsverksamheten, dels att tillståndet innehåller ett förbud mot att sända reklam. Lag (2009:1235).

Prop. 2005/06:112: Bestämmelsen är ny.

I första stycket slås fast att programföretag som tillhandahåller radio och TV i allmänhetens tjänst och vars sändningstillstånd meddelats enligt 2 kap. 2 § radio-_och_TV-lagen (1996:844) innehåller ett förbud mot att sända reklam skall finansieras med TV-avgiften.

Uttrycket ”radio och TV i allmänhetens tjänst” definieras inte i lagtexten. Innebörden av uttrycket definieras ...

Prop. 2008/09:195: Ändringen är endast av redaktionell karaktär och är en ändring till följd av ändringar i radio-_och_TV-lagen (1996:844).

 • NJA 2002 s. 668:En fordran på TV-avgift har ansetts tillkomma det allmänna vid tillämpning av 2 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter och preskriberas enligt lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Definition

2 §  En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lag (2006:798).

Prop. 2005/06:112: Bestämmelsen är ny.

I bestämmelsen definieras begreppet TV-mottagare. Med TVmottagare avses sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. En teknisk utrustning kan ha ett eller flera användningsområden. Begreppet ”avsedd” innebär att det är tillräckligt att ett av dessa användningsområden är att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. Med TV-program avses ...

 • HFD 2014:33:Innehav av en dator med internetanslutning föranleder inte skyldighet att betala radio- och tv-avgift.

Avgiftsskyldighet

2 a §  Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB). Lag (2009:1235).

Prop. 2005/06:112: Avgiftsskyldigheten är kopplad till innehav av en TV-mottagare. Definitionen av en TV-mottagare finns i 2 §. Det är inte TV-mottagaren i sig som är avgiftspliktig utan innehavaren av en TV-mottagare som är

avgiftsskyldig. Bestämmelsen har vidare kompletterats med den vedertagna förkortningen för Radiotjänst i Kiruna AB, dvs. RIKAB.

 • HFD 2014:33:Innehav av en dator med internetanslutning föranleder inte skyldighet att betala radio- och tv-avgift.
2 b § Har upphävts genom lag (2009:1235).

3 §  En enda radio- och TV-avgift betalas för samtliga TV- mottagare

 1. som är avsedda att användas i innehavarens hushåll,
 2. som en statlig myndighet eller en avgiftsskyldig innehar, eller
 3. som finns hos en vårdgivare och som är avsedda att användas av dem som får vård på vårdgivarens sjukhus, vårdanstalt eller inrättning av liknande slag. Lag (2009:1235).

Prop. 2008/09:195: I p. 1 i bestämmelsen återfinns den s.k. hushållsavgiftsregeln som tidigare fanns i 2 b § första stycket. Den är oförändrad i sak. Statliga myndigheter, kommuner, företag m.fl. har betalat en avgift för varje påbörjad grupp om tio TV-mottagare. Av p. 2 följer att även de endast ska betala en avgift för samtliga TV-mottagare som de innehar. Bestämmelsen innebär att t.ex. en TV-handlare ska betala en enda TVavgift för samtliga TV-mottagare som handlaren innehar, oavsett om mottagarna ...

Prop. 2017/18:261: Av paragrafen framgår vem som är skyldig att betala public service-avgift. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.1.

Undantag från avgiftsskyldigheten

4 § Har upphävts genom lag (2005:537).

5 §  Skyldighet att betala radio- och TV-avgift finns inte vid innehav av TV-mottagare som finns i anläggningar eller lokaler som är avsedda för annat än bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program. Lag (2009:1235).

Prop. 2005/06:112: I bestämmelsen har ordet ”omfattar” ersatts av ”finns” samt orden ”vid innehav” lagts till för att tydliggöra att det inte är TV-mottagaren i sig som är avgiftspliktig utan innehavaren av en TV-mottagare som är avgiftsskyldig.

6 §  Radio- och TV-avgift betalas inte för TV-mottagare som

 1. innehas av någon som är anställd vid en utländsk beskickning eller ett karriärkonsulat, om det har beslutats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att avgift inte ska betalas för mottagaren,
 2. har förts in i riket för tillfälligt bruk och är tullfri,
 3. innehas på prov under högst 15 dagar, eller
 4. är varaktigt undanställd eller obrukbar vad gäller tid efter det att förhållandet har anmälts till RIKAB av den avgiftsskyldige. Lag (2009:1235).

Radio- och TV-avgiftens storlek m.m.

7 §  Radio- och TV-avgiften är 2 076 kronor för ett år. Den ska betalas i fyra poster om 519 kronor.

[S2]Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och ska betalas senast sista vardagen före avgiftsperiodens början.

[S3]För innehav av TV-mottagare under tiden före den första avgiftsperioden ska avgiften betalas med så stort belopp i förhållande till årsavgiften som motsvarar innehavstiden. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

[S4]RIKAB får, efter avtal med den avgiftsskyldige, besluta dels att radio- och TV-avgift ska betalas i andra poster och vid andra tidpunkter än som anges i första och andra styckena, dels att avgiften inte ska aviseras enligt 10 §. Lag (2009:1235).

Prop. 2005/06:112: I första stycket anges till vilket belopp TV-avgiften skall uppgå. Ändringen har behandlats i avsnitt 14.3.

Det nya fjärde stycket motsvarar i sak nu gällande 24 §.

Prop. 2017/18:261: Av paragrafen framgår att förfarandebestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillämpas på avgiften. Det innebär att skatteförfarandelagens bestämmelser om bl.a. omprövning av beslut om skatt och avgift, anstånd med betalning av skatt och avgift och verkställighet av beslut blir direkt tillämpliga också på public service-avgiften. Bestämmelsen behandlas ...

Anmälan av innehav av TV-mottagare

8 §  Den som blir innehavare av en TV-mottagare och som är avgiftsskyldig för innehavet, skall senast 15 dagar därefter anmäla innehavet till RIKAB.

[S2]Yrkesmässig överlåtelse eller uthyrning i detaljhandeln av TV- mottagare skall anmälas av överlåtaren respektive uthyraren till RIKAB före utgången av kalendermånaden närmast efter överlåtelsen eller uthyrningen. Anmälan skall innehålla de uppgifter som behövs för att fastställa avgiftsskyldigheten.

[S3]Den som förvärvar eller hyr en TV-mottagare av någon enligt andra stycket eller av den som företräder honom eller henne är skyldig att på begäran lämna överlåtaren eller upplåtaren de uppgifter som överlåtaren eller upplåtaren behöver för att fullgöra sin anmälningsskyldighet. Lag (2006:798).

Prop. 2005/06:112: Ändringen i andra stycket innebär att bestämmelsen kompletterats med den nuvarande bestämmelsen i 1 § förordning (1989:48) om skyldighet att anmäla överlåtelse och uthyrning av TV-mottagare. Förordningen avses upphävas.

Prop. 2017/18:261: Av paragrafen framgår att de avgiftsmedel som Skatteverket får in ska föras över till ett konto i Riksgäldskontoret benämnt public service-kontot. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.4.

Beslut om avgiftsskyldighet m.m.

9 §  När RIKAB till följd av anmälan eller på annat sätt får reda på att någon innehar en TV-mottagare skall RIKAB, om avgiftsskyldighet följer med innehavet, fatta beslut om detta och samtidigt bestämma vilka avgiftsperioder som skall gälla för den avgiftsskyldige. RIKAB skall skriftligen underrätta den avgiftsskyldige om beslutet. Lag (2006:798).

10 §  I god tid före varje avgiftsperiod skall RIKAB sända ut en avi till den avgiftsskyldige med uppmaning att betala avgiften för perioden. Avi som avser den första avgiftsperioden skall också innehålla en uppmaning att betala avgift för innehavstiden dessförinnan. Lag (2006:798).

Prop. 2017/18:261: Paragrafen innehåller en s.k. nödvändig upplysningsbestämmelse. En sådan bestämmelse behövs eftersom riksdagen i 8 och 9 §§ föreslås

När avgiftsskyldigheten upphör

11 §  Radio- och TV-avgift ska betalas till dess att den avgiftsskyldige har anmält att det avgiftspliktiga innehavet har upphört och anmälan har kommit in till RIKAB.

[S2]Om den avgiftsskyldige avlider upphör avgiftsskyldigheten per dödsdagen, om en anmälan som avses i första stycket kommer in till RIKAB inom tre månader från denna dag.

[S3]Radio- och TV-avgift som avser tiden efter det att avgiftsskyldigheten har upphört enligt första eller andra stycket ska betalas tillbaka till den avgiftsskyldige eller dödsboet. Om beloppet är lägre än 150 kronor, betalas det dock inte tillbaka. Lag (2009:1235).

Prop. 2005/06:112: I första stycket har endast ändringar av redaktionell karaktär gjorts för att anpassa stycket till utformningen av paragrafen i övrigt.

I det nya andra stycket regleras tidpunkten för avgiftsskyldighetens upphörande när den avgiftsskyldige avlider.

I tredje stycket anges från vilken tidpunkt TV-avgift skall återbetalas till den avgiftsskyldige respektive den avgiftsskyldiges dödsbo och vilket belopp som är det lägsta som återbetalas. Ändringen innebär att ...

Betalningspåminnelse och påminnelseavgift

12 §  Om en radio- och TV-avgift inte betalas inom föreskriven tid, ska RIKAB sända en påminnelse till den avgiftsskyldige med uppmaning att betala inom den tid som RIKAB bestämmer. För påminnelsen ska den avgiftsskyldige inom den bestämda tiden betala en påminnelseavgift. Regeringen får meddela föreskrifter om påminnelseavgiftens storlek. Lag (2009:1235).

Tilläggsavgift

13 §  Om en radio- och TV-avgift inte betalas inom den tid som har satts ut i påminnelsen, ska den avgiftsskyldige också betala en tilläggsavgift inom den tid som RIKAB bestämmer. Tilläggsavgiften är 40 procent av avgiftsposten för perioden. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor. Lag (2009:1235).

Handläggning av ärenden

Omprövning av beslut om avgiftsskyldighet, m.m.

15 §  RIKAB skall ompröva beslut om avgiftsskyldighet och om påförande av avgifter enligt denna lag, om den som beslutet rör begär det eller skäl annars föreligger. Om en begäran om omprövning har kommit in till RIKAB mer än fyra veckor efter den dag då avgiften senast skulle ha betalats, skall RIKAB ändra sitt beslut endast om det är uppenbart oriktigt. En begäran om omprövning fritar inte från skyldighet att betala ett avgiftsbelopp som har förfallit till betalning.

[S2]Vad som föreskrivs i första stycket skall anges i beslut om avgiftsskyldighet och om påförande av avgifter. Lag (2006:798).

Återbetalning av avgifter

16 §  Överstiger en inbetalad avgift vad som skall erläggas enligt beslut som har vunnit laga kraft, skall överskjutande belopp betalas tillbaka.

Verkställighet

17 §  RIKAB:s beslut om att påföra avgifter enligt denna lag ska anses som beslut av förvaltningsmyndighet och får verkställas, om avgiften är obetald och förfallen till betalning. Verkställighet får ske även om avgiftsbeslutet har begärts omprövat eller omprövningsbeslutet har överklagats. Avser beslutet radio- och TV-avgift, krävs dock att RIKAB har sänt en påminnelse enligt 12 §.

[S2]Uttagande av avgift handläggs hos Kronofogdemyndigheten som allmänt mål. Lag (2009:1235).

Bevakning och eftergift av fordringar

18 §  RIKAB skall bevaka fordringar på avgifter enligt denna lag.

[S2]RIKAB får medge skäligt betalningsanstånd under högst ett år från förfallodagen. Lag (2006:798).

19 §  RIKAB får avbryta indrivningen av en fordran på avgift, om ingen eller ringa möjlighet finns att få betalt för den. Detsamma gäller, om indrivning skulle vålla mer arbete eller högre kostnad än som är skäligt. RIKAB får överenskomma med kronofogdemyndigheten om redovisning av indrivningsuppdraget. Lag (2006:798).

20 §  Om det på grund av den avgiftsskyldiges sjukdom eller av någon annan anledning är uppenbart oskäligt att kräva betalning för en avgift enligt denna lag, får RIKAB efterge fordringen helt eller delvis. Lag (2007:1279).

Överklagande

21 §  RIKAB:s beslut i ärenden om omprövning enligt 15 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. RIKAB skall därvid vara den enskildes motpart. I övrigt får RIKAB:s beslut inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Även om ett beslut enligt första stycket första meningen överklagas, skall RIKAB ändra beslutet, om det är uppenbart oriktigt. Denna skyldighet gäller dock inte, om klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall gälla eller om RIKAB har överlämnat handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten. Lag (2009:802).

Straff

22 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. underlåter att fullgöra sin anmälningsskyldighet enligt 8 § första eller andra stycket,
 2. lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter i en anmälan som avses i 8 § andra stycket, eller
 3. lämnar oriktiga uppgifter vid fullgörandet av den uppgiftsskyldighet som avses i 8 § tredje stycket.

[S2]Vad som sägs i första stycket 2 och 3 gäller inte om gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (1996:852).

Ändring av radio- och TV-avgiftens storlek

23 §  Ska radio- och TV-avgiften på grund av en ändring i denna lag betalas med ett annat belopp än tidigare, ska avgiftsposten för en period som löper när ändringen träder i kraft beräknas enligt den tidigare radio- och TV-avgiften för tiden före ikraftträdandet och enligt den nya avgiften för tiden efter ikraftträdandet. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

[S2]RIKAB ska inte ändra radio- och TV-avgiften enligt första stycket, om den avgiftsskyldige före avgiftsperiodens utgång har anmält att hans eller hennes innehav av TV-mottagaren har upphört. Lag (2009:1235).

24 § Har upphävts genom lag (2006:798).

Särskild avgiftskontroll

25 §  RIKAB får använda särskilt pejlinstrument för att ta reda på i vilken utsträckning det finns TV-mottagare i bostäder inom ett visst område (särskild avgiftskontroll). Lag (2006:798).

26 §  Särskild avgiftskontroll inom ett bostadsområde skall avse samtliga de bostäder där ingen har anmält innehav av TV-mottagare.

27 §  Innan särskild avgiftskontroll utförs skall RIKAB i god tid och på lämpligt sätt underrätta de boende inom området. Lag (2006:798).

28 §  Särskild avgiftskontroll skall bedrivas så att onödigt besvär för den enskilde undviks.

Förvaltning av avgiftsmedel

29 §  De avgiftsbelopp som RIKAB tar emot skall minst månadsvis föras över till Riksgäldskontoret. Medlen skall omedelbart placeras på räntebärande räkning där.

[S2]RIKAB svarar för förvaltningen av medlen. Lag (2006:798).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1989.
  2. Lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare skall upphöra att gälla vid utgången av år 1989. Lagen gäller dock fortfarande i fråga om skyldighet att betala mottagaravgift som har uppkommit dessförinnan.
  3. För den som den 28 februari 1989 är registrerad som skyldig att betala mottagaravgift och som skall betala TV-avgift efter ikraftträdandet av den nya lagen, skall Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag före utgången av år 1989 fatta beslut enligt 9 § i den nya lagen. Sedan bolaget har fattat ett sådant beslut i fråga om en avgiftsskyldig, skall den nya lagen tillämpas på honom i stället för den äldre lagen. Den äldre lagen gäller fortfarande till utgången av år 1989 i fråga om övriga avgiftsskyldiga som avses i denna punkt.
  4. Vid bestämmande av avgiften för den första avgiftsperioden enligt punkt 3 skall bolaget beakta om avgiften avser tid för vilken mottagaravgift har betalats enligt den äldre lagen. Om det uppstår mellanrum mellan den tid för vilken avgift har betalats enligt den äldre lagen och den första avgiftsperiodens början, skall bolaget tillämpa 7 § tredje stycket i den nya lagen.
  5. I fråga om den som driver hotell- eller pensionatsrörelse skall för tiden till utgången av år 1989 TV-avgiften för en mottagare som är avsedd att användas av tillfälliga gäster i rörelsen omfatta även övriga sådana mottagare i rörelsen.
  6. För tiden till utgången av år 1989 skall bolaget, så snart det har fattat beslut enligt 9 § i den nya lagen i fråga om någon som den 28 februari 1989 är registrerad som skyldig att betala mottagaravgift, underrätta televerket om beslutet.
  7. Om någon som den 28 februari 1989 är registrerad som skyldig att betala mottagaravgift före utgången av detta år skriftligen anmäler till bolaget att hans innehav av TV-mottagaren har upphört, skall bolaget, om det inte har fattat beslut enligt 9 § i den nya lagen, underrätta televerket om att avanmälan skett.
  8. Varje statlig myndighet som innehar TV-mottagare skall senast den 1 april 1989 anmäla till bolaget hur många mottagare som myndigheten innehar.
  9. Den som driver hotell- eller pensionatsrörelse och som innehar TV-mottagare som används i rörelsen skall senast den 1 februari 1990 anmäla till bolaget hur många mottagare som innehas i rörelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:18
  Ikraftträder
  1989-03-01

Lag (1989:494) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1990:475) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1991:1068) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1991:1069) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Lag (1992:645) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om restavgift.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:826) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:140
  Omfattning
  ändr. 7, 29 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:827) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:376, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:KrU27
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1995:596) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:367, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:KrU26
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1716) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 6, 21 §§
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1996:852) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft såvitt avser 8 och 22 §§ den 1 december 1996 och i övrigt den 1 januari 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:296, Prop. 1995/96:160, Bet. 1995/96:KU29
  Omfattning
  ändr. 7, 8, 22 §§
  Ikraftträder
  1996-12-01

Lag (1996:1411) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:82, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:KrU3
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:535) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:1164) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:26, Prop. 1996/97:165, Bet. 1997/98:KrU2
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 7, 11, 23, 24, 29 §§, rubr. närmast före 24 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:1711) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Rskr. 1998/99:55, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:KrU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1345) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:87, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:KrU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:1187) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Rskr. 2000/01:59, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:KrU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:610) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Rskr. 2000/01:268, Prop. 2000/01:94, Bet. 2000/01:KrU8
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:1095) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Rskr. 2002/03:57, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:KrU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:1118) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Rskr. 2003/04:87, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:KrU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:1259) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Rskr. 2004/05:97, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:KrU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:537) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Rskr. 2004/05:294, Prop. 2004/05:155, Bet. 2004/05:KU16
Omfattning
upph. 4 §; ändr 5 §
Ikraftträder
2005-08-01

Lag (2005:1091) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Rskr. 2005/06:85, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:KrU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:798) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Rskr. 2005/06:323, Prop. 2005/06:112, Bet. 2005/06:KrU28
Omfattning
upph. 24 §, rubr. närmast före 24 §; nuvarande 1, 2, §§ betecknas 2 a 2 b §§; ändr. författningsrubr., 2 a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 §§, rubr. närmast före 1 § sätts närmast före 2 a §; nya 1, 2, §§, rubr. närmast före 1, 2 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1442) om ändring i lagen (2006:798) om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Förarbeten
Rskr. 2006/07:37, Prop. 2006/07:16, Bet. 2006/07:KrU1
Omfattning
ändr. 1 § i 2006:798

Lag (2007:1279) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Förarbeten
Rskr. 2007/08:41, Prop. 2007/08:21, Bet. 2007/08:SkU5
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1332) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio- och TV i allmänhetens tjänst

Förarbeten
Rskr. 2007/08:59, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:KrU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:1255) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Förarbeten
Rskr. 2008/09:92, Prop. 2008/09:1, Bet. 2008/09:KrU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:802) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1235) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Om TV-avgift som har betalats för 2010 överstiger den radio- och TV-avgift som ska betalas enligt de nya föreskrifterna, ska avräkning göras mot framtida avgifter. Avgift ska betalas tillbaka i den mån den motsvarar mer än ett års avgift.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:61, Prop. 2008/09:195, Bet. 2009/10:KrU3
Omfattning
upph. 2 b §; ändr. 1, 2 a, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 23 §§, rubr. närmast före 7, 23 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:724) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Förarbeten
Rskr. 2009/10:331, Prop. 2009/10:115, Bet. 2009/10:KU25
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2011:1559) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Förarbeten
Rskr. 2011/12:74, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:KrU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2015:392) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Förarbeten
Rskr. 2014/15:255, Prop. 2014/15:99, Bet. 2014/15:FiU21
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2017:111) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Förarbeten
Rskr. 2016/17:83, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:KrU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:1266) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:KrU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:795) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2018-07-01