Inaktuell version

Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990 i lydelse enligt SFS 2004:1304
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Allmän bestämmelse

1 §  Till staten skall betalas avkastningsskatt enligt denna lag.

Skattskyldiga

2 §  Skattskyldiga till avkastningsskatt är

 1. svenska livförsäkringsföretag,
 2. utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från fast driftställe i Sverige,
 3. understödsföreningar som bedriver till livförsäkring hänförlig verksamhet,
 4. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
 5. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,
 6. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,
 7. obegränsat skattskyldiga som innehar
  1. kapitalförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, eller
  2. försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229).

[S2]Om en sådan försäkring som avses i första stycket 7 a inte innehas av någon som är obegränsat skattskyldig, skall den som har panträtt i försäkringen anses inneha den.

[S3]Bestämmelserna i första stycket 7 omfattar inte försäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar. Lag (2003:1195).

 • RÅ 2004:84:Livförsäkring, som tecknas i en försäkringsrörelse som är etablerad i en annan medlemsstat inom EU och som uppfyller samtliga villkor som ställs på en pensionsförsäkring - utom villkoret att försäkringen skall vara tecknad i en i Sverige bedriven försäkringsrörelse - har ansetts likställd med en pensionsförsäkring såvitt avser taxering till avkastningsskatt och förmögenhetsskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt, avkastningsskatt och förmögenhetsskatt.
 • RÅ 2006:83:Särskild löneskatt och avkastningsskatt skall inte betalas för arbetsgivares pensionsutfästelse som har säkerställts genom avsättning i balansräkning i förening med borgensåtagande av Kyrkofonden. Förhandsbesked angående särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel.

Skatteunderlag

3 §  Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra-åttonde styckena, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

[S2]För skattskyldig som avses i 2 § första stycket1-4 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 medräknas dock endast sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkringsrörelsen.

[S3]Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket skall bortses från den del av tillgångar och skulder som

 1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
 2. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,
 3. är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar, eller
 4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass enligt 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 samt 3 b § första stycket 1 b och 4 försäkringsrörelselagen (1982:713).

[S4]Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 utgörs av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende sådana pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomsttaxeringen.

[S5]Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6 utgörs av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga till pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt denna lag som är hänförlig till kontot.

[S6]Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7 utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som anges där. Detta värde beräknas enligt sjunde och åttonde styckena.

[S7]Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

[S8]I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 skall endast den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna tidpunkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras för årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva, bodelning eller, såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse mellan arbetsgivare på grund av anställds byte av tjänst.

[S9]Vid tillämpning av tredje stycket 1 skall tillgångar som svarar mot konsolideringsfond enligt 12 kap. 9 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för försäkringstagarnas räkning till den del fonden enligt bolagsordningen får användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar. Lag (1999:1129).

4 §  Som tillgång hos återförsäkringstagare räknas inte värdet av återförsäkringsgivares ansvarighet på grund av försäkringar som denne har övertagit i form av återförsäkring. Om återförsäkring skett hos en utländsk återförsäkringsgivare skall dock ett belopp motsvarande dennes ansvarighet räknas som tillgång, i den mån ansvarigheten överstiger värdet av reservdeposition som ställts av återförsäkringsgivaren hos återförsäkringstagaren.

[S2]Återförsäkringsgivares fordran hos återförsäkringstagare på grund av reservdepositionen upptas inte som tillgång. Den skuld som redovisas av återförsäkringstagaren på grund av depositionen är inte avdragsgill för denne. Lag (1993:947).

5 §  Om inte annat följer av 6--8 §§ tas tillgångar och skulder upp till bokfört värde. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 skall tillgångarna dock tas upp till sitt marknadsvärde om inte annat följer av 7 §. Lag (1993:947).

 • RÅ 2006:70:Swapavtal avseende räntebetalningar och valutaterminer som inte är marknadsnoterade skall värderas till bokfört värde vid beräkning av underlag för avkastningsskatt. Förhandsbesked angående avkastningsskatt.

6 §  Fastighet tas upp till marknadsvärdet. Lag (1993:947).

7 §  Värdepapper, som är noterat vid en svensk eller utländsk börs eller noterat vid en auktoriserad marknadsplats eller som annars är föremål för regelbunden handel vid någon annan reglerad marknad som är öppen för allmänheten, tas upp till det noterade värdet.

[S2]Finns i ett bolag skilda aktieslag av vilka ett eller flera är börsnoterade eller föremål för sådan notering som avses i första stycket, skall de aktier i bolaget som inte är noterade tas upp till samma värde som de noterade aktierna. Är flera aktieslag noterade, skall de inte noterade aktierna tas upp till samma värde som de noterade aktier som har den lägsta kursen.

[S3]Om det vid värdering enligt de föregående styckena finns synnerliga skäl anta att det noterade värdet inte motsvarar vad som skulle kunna påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, får i stället det beräknade priset vid en sådan försäljning läggas till grund för värderingen.

[S4]Aktie eller andel i dotterbolag, som direkt eller indirekt har till ändamål att äga fastigheter (fastighetsbolag) skall värderas med ledning av marknadsvärdena på fastigheterna. Lag (1994:1878).

8 §  Fordran som inte omfattas av 7 § skall tas upp till sitt anskaffningsvärde jämte upplupen ränta. Avdrag för skuld får göras med belopp som beräknas på motsvarande sätt.

[S2]Osäker fordran får tas upp till det belopp som kan beräknas bli betalat. Värdelös fordran tas inte upp. Lag (1993:947).

 • RÅ 2006:70:Swapavtal avseende räntebetalningar och valutaterminer som inte är marknadsnoterade skall värderas till bokfört värde vid beräkning av underlag för avkastningsskatt. Förhandsbesked angående avkastningsskatt.
Införd: SFS 1993:947 (None)
Ändrad: SFS 1991:1915 (None)

Skattesats

9 §  Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 § om inte annat följer av andra och fjärde styckena.

[S2]För den del av skatteunderlaget som hos sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket1-3 och 7 är hänförligt till annan personförsäkring än pensionsförsäkring uppgår skatten till 30 procent av nio tiondelar av skatteunderlaget.

[S3]Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf en sådan kapitalförsäkring som

 1. avses i 58 kap. 2 § andra stycket andra meningen inkomstskattelagen (1999:1229), eller
 2. uppfyller villkoren i 58 kap.6-16 §§inkomstskattelagen, om den har meddelats i en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 2 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

[S4]I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader skall skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning skall också göras om hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 § fjärde stycket helt upplöses under beskattningsåret. Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett livförsäkringsföretag till ett annat sådant företag eller sker fusion enligt 15 a kap.1 eller 18 §försäkringsrörelselagen (1982:713) inträder det övertagande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation. Lag (2004:1304).

 • RÅ 2004:84:Livförsäkring, som tecknas i en försäkringsrörelse som är etablerad i en annan medlemsstat inom EU och som uppfyller samtliga villkor som ställs på en pensionsförsäkring - utom villkoret att försäkringen skall vara tecknad i en i Sverige bedriven försäkringsrörelse - har ansetts likställd med en pensionsförsäkring såvitt avser taxering till avkastningsskatt och förmögenhetsskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt, avkastningsskatt och förmögenhetsskatt.

Beskattningsförfarandet

10 §  Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) gäller för avkastningsskatt.

[S2]Avkastningsskatt som skall tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 skall för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pensionssparande. Vid tillämpningen av skattebetalningslagen skall vad som sägs om skattskyldig och redovisningsperiod i stället gälla pensionssparinstitutet respektive pensionssparinstitutets beskattningsår. Pensionssparinstitutet skall vara registrerat hos beskattningsmyndigheten.

[S3]Förutom pensionssparinstitutet får även skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 överklaga beskattningsmyndighetens beslut om skatt enligt bestämmelserna i 22 kap.skattebetalningslagen.

[S4]Återbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pensionssparinstitut skall beloppet tillsammans med räntan enligt 19 kap. 12 § skattebetalningslagen tillgodoföras kontot. Har kontot avslutats skall institutet ombesörja att beloppet i stället överförs till det pensionssparkonto till vilket de tillgångar som var hänförliga till det avslutade kontot har överförts. Finns inte sådant konto skall institutet betala ut beloppet på det sätt som gäller för utbetalningar enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Lag (2002:412).

10 a §  Skattskyldig som avses i 2 § första stycket 7 har rätt till nedsättning av skatten på försäkring med belopp som motsvarar den utländska skatt eller den skatt enligt kupongskattelagen (1970:624) som är hänförlig till försäkringen och som försäkringsgivaren eller den skattskyldige har betalat. Nedsättning för utländsk skatt medges endast om rätt till avräkning enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt saknas. Med utländsk skatt avses dels sådan skatt som anges i 14 § nämnda lag, dels punktskatt och förmögenhetsskatt. Avräkningsbar skatt som kvarstår outnyttjad får räknas av senare år mot skatt enligt denna lag vilken avser samma försäkring.

[S2]Det åligger den skattskyldige att lämna den utredning som behövs för prövning av frågan om nedsättning av skatt. Har den skattskyldige visat att förutsättningar för nedsättning föreligger men inte förmått lämna samtliga de uppgifter som fordras för tillämpningen av nedsättningsreglerna får nedsättning ske med skäligt belopp. Lag (2004:1304).

Övriga bestämmelser

11 § Har upphävts genom lag (1999:1264).

12 §  Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningsåret för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7 skall dock alltid vara kalenderåret. Lag (1999:1264).

 • RÅ 2006:70:Swapavtal avseende räntebetalningar och valutaterminer som inte är marknadsnoterade skall värderas till bokfört värde vid beräkning av underlag för avkastningsskatt. Förhandsbesked angående avkastningsskatt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. Lagen tillämpas dock inte om beskattningsåret har påbörjats före ikraftträdandet. Omfattar beskattningsåret vid 1992 års taxering del av kalenderåret 1990 nedsätts skatten med belopp motsvarande den andel av beskattningsåret som infallit under kalenderåret 1990.
  För skattskyldiga som bedriver försäkringsrörelse och för pensionsstiftelser skall innehavet av värdepapper värderas till det högsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet vid övergångstillfället. Innehavet av andra fastigheter än anläggningsfastigheter skall värderas till det högsta av anskaffningsvärdet och det uppskattade värdet vid övergångstillfället.
  Om ett ömsesidigt livförsäkringsföretag överlåter hela sitt försäkringsbestånd till ett för ändamålet bildat försäkringsaktiebolag, inträder det övertagande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation vid tilllämpning av andra stycket. Lag (1999:1264).
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1448) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Lag (1991:1847) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:60
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1915) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas från och med 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:43
  Omfattning
  ändr. 2, 8 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:947) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. I fråga om skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 1--5 tillämpas lagen första gången vid 1995 års taxering, dock att äldre bestämmelser gäller för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.
  2. Har uppskovsbelopp fastställts enligt 2 § lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver för skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1--3 gäller följande. Återföring av den del av uppskovsbeloppet som inte återförts senast vid 1994 års taxering till statlig inkomstskatt skall ske vid 1995 års taxering till avkastningsskatt eller, om taxering inte sker år 1995, vid 1996 års taxering. Därvid skall det vid taxeringen beräknade skatteunderlaget enligt 3 § som är hänförligt till andra personförsäkringar än pensionsförsäkring ökas med det återstående
  3. De nya bestämmelserna i 7 § andra stycket tillämpas första gången för beskattningsår som påbörjas efter utgången av år 1994. Lag (1993:1568).
  4. Pensionssparinstitut som skall redovisa avkastningskatt enligt 10 § andra och tredje styckena skall lämna deklaration första gången för den redovisningsperiod som innefattar tidpunkten den 1 januari 1995. Lag (1993:1568).
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:359, Prop. 1992/93:187, Bet. 1992/93:SkU31
  Omfattning
  upph. 7 §, rubr. närmast före 5, 6 §§; 5, 6, 8 §§ betecknas 9, 11, 10 §§; ändr. 2, 3, 4, nya 9, 10, 11 §§; nya 5, 6, 7, 8, 12 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1568) om ändring i lagen (1993:947) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 7, 10 §§; nya 3, 4 p övergångsbest. till 1993:947

Lag (1994:1878) om ändring i lagen (1990:661) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1879) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:91, Bet. 1994/95:SkU11
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1880) om ändring i lagen (1994:1878) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:91, Bet. 1994/95:SkU11
  Omfattning
  ändr. 9 § i 1994:1878

Lag (1996:1236) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering. Äldre bestämmelser i 2 § sista stycket i dess lydelse intill den 31 december 1996 tillämpas dock i fråga om ett handelsbolag eller en europeisk ekonomisk intressegruppering för räkenskapsår som har påbörjats före ikraftträdandet. I fråga om försäkringar som meddelats i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige tillämpas lagen dock inte tidigare än fr.o.m. det första beskattningsår efter ikraftträdandet under vilket premie eller liknande ersättning för försäkringen betalas. Nedsättning enligt de nya bestämmelserna i 10 a § medges endast för utländsk skatt som betalas efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:67, Prop. 1995/96:231, Bet. 1996/97:SkU4
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 9, 12 §§; ny 10 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:538) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1998:332) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1998 och tillämpas vad gäller 2 § första gången vid 1999 års taxering, 3 § första gången vid 2001 års taxering samt 9 och 11 §§ första gången vid 1998 års taxering. De nya bestämmelserna i 3 § skall dock tillämpas vid 1998, 1999 och 2000 års taxeringar om den skattskyldige har yrkat att de nya bestämmelserna i lagen (1998:328) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) skall tillämpas vid dessa taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:265, Prop. 1997/98:146, Bet. 1997/98:SkU27
Omfattning
ändr. 2, 3, 9, 11 §§
Ikraftträder
1998-06-30

Lag (1999:1129) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:47, Prop. 1998/99:142, Bet. 1999/2000:FiU8
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1264) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
upph. 11 §; ändr. 2, 9, 12 §§, övergångsbest.
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2002:412) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:1195) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 2003 och tillämpas första gången vid 2005 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:120, Prop. 2003/04:21, Bet. 2003/04:SkU12
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-12-31

Lag (2004:1304) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt och pensionsmedel

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången vid 2006 års taxering.
 2. De nya bestämmelserna i 9 § tredje stycket 1 tillämpas endast på försäkringsavtal som ingåtts efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:132, Prop. 2004/05:31, Bet. 2004/05:SkU14
Omfattning
ändr. 9, 10 a §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:1172) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2005/06:114, Prop. 2005/06:22, Bet. 2005/06:SkU12
Omfattning
ändr. 2, 3, 9 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:534) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2008:136) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2007/08:155, Prop. 2007/08:55, Bet. 2007/08:SkU24
Omfattning
ändr. 2, 3, 9, 12 §§
Ikraftträder
2008-05-01

Lag (2008:1349) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2008/09:112, Prop. 2008/09:63, Bet. 2008/09:SkU17
Omfattning
ändr. 10 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2011:74) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2010/11:112, Prop. 2010/11:18, Bet. 2010/11:SkU14
Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 9, 10, 10 a, 12 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:1278) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
upph. rubr. närmast före 3 §; ändr. 2, 9, 10 a, 12 §§, p 2 övergångsbest. till 2008:136; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§, rubr. närmast före 3 a, 3 d §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1279) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 3, 10 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1280) om ändring i lagen (2011:1279) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 3 § i 2011:1279

Lag (2012:269) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2011/12:208, Prop. 2011/12:96, Bet. 2011/12:SkU19
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2014:283) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2013/14:233, Prop. 2013/14:147, Bet. 2013/14:SkU30
Omfattning
ändr. 2, 12 §§; ny 13 §
Ikraftträder
2014-06-01

Lag (2015:773) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2015/16:51, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU1
Omfattning
ändr. 3 d, 10 a §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:1237) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2016/17:92, Prop. 2016/17:24, Bet. 2016/17:SkU9
Omfattning
ändr. 3 d §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:1251) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Förarbeten
Rskr. 2017/18:82, Prop. 2017/18:28, Bet. 2017/18:SkU6
Omfattning
ändr. 3 d §
Ikraftträder
2018-01-01