Inaktuell version

Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2009:446
Upphäver
Lag (1989:530) om åtgärder för att förebygga våldsdåd med internationell bakgrund (terroristlag)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmänna bestämmelser

1 §  En utlänning som inte avvisas eller utvisas enligt utlänningslagen (2005:716), får utvisas ur landet enligt denna lag, om det

 1. behövs av hänsyn till rikets säkerhet, eller
 2. med hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att han kommer att begå eller medverka till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott. Lag (2005:720).

2 §  Beslut om utvisning enligt denna lag meddelas av Migrationsverket. Frågan tas upp på ansökan av Säkerhetspolisen.

[S2]Om en polismyndighet, en länsstyrelse eller Migrationsverket finner anledning att anta att ett beslut om utvisning enligt 1 § bör meddelas, skall myndigheten anmäla detta till Säkerhetspolisen. Lag (2005:720).

2 a §  Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning får överklagas till regeringen. I övrigt får beslut som meddelas av en förvaltningsmyndighet enligt denna lag överklagas endast i de fall som det anges i denna lag.

[S2]Säkerhetspolisen får överklaga Migrationsverkets beslut enligt denna lag, om det kan överklagas och går Säkerhetspolisen emot.

[S3]När ett beslut enligt denna lag överklagas är såväl Migrationsverket som Säkerhetspolisen utlänningens motparter vid handläggningen i Migrationsöverdomstolen och hos regeringen. Lag (2005:720).

3 §  När Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning överklagas, skall verket skyndsamt lämna över handlingarna i ärendet till Migrationsöverdomstolen.

[S2]Migrationsöverdomstolen skall med ett eget yttrande lämna handlingarna vidare till regeringen.

[S3]I yttrandet skall särskilt anges om det finns hinder enligt 12 kap. 1, 2 eller 3 § utlänningslagen (2005:716) mot att beslutet verkställs. Om det enligt Migrationsöverdomstolen finns sådant hinder mot verkställighet och regeringen beslutar om utvisning, skall regeringen, i enlighet med 10 § första stycket, förordna att beslutet tills vidare inte får verkställas. Lag (2005:720).

4 §  Beslut om utvisning skall förenas med förbud för utlänningen att utan tillstånd av regeringen återvända till Sverige. Förbudet meddelas för en viss tid eller utan tidsbegränsning. I beslutet skall utlänningen, om förbudet är tidsbegränsat, upplysas om vilken dag förbudet upphör att gälla. Han skall vidare upplysas om den påföljd som en överträdelse av förbudet kan medföra enligt 24 §.

5 §  I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i utlänningslagen (2005:716) i tillämpliga delar:

[S2]1 kap. 13 § om skyndsam handläggning,

[S3]8 kap. 7 a § om utvisning av utlänningar med permanent uppehållsrätt, EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående åren och EES-medborgare som är barn,

[S4]8 kap. 17 a § om sådana hänsyn som skall tas till anknytningen till Sverige, om fråga uppkommit om utvisning av en EES- medborgare eller en sådan utlännings familjemedlem,

[S5]8 kap. 20 § om tillstånd till kort besök,

[S6]8 kap. 20 a § om upphävande av ett förbud att återvända till Sverige som meddelats en EES-medborgare eller hans eller hennes familjemedlem,

[S7]9 kap. 8 § om fotografi och fingeravtryck,

[S8]10 kap. 4 § andra stycket, 5 §, 7 § första stycket, 8-17 §§ om förvar och uppsikt,

[S9]12 kap.1-5 §§, 13 a §, 15 § fjärde stycket och 21-23 §§ om verkställighet av beslut om utvisning,

[S10]13 kap.2-7 §§ om muntlig handläggning i ärenden om förvar eller uppsikt,

[S11]13 kap. 11 § om tolkersättning,

[S12]13 kap. 12 § om rättelse av beslut på grund av oriktig uppgift,

[S13]14 kap. 13 § om överklagande,

[S14]16 kap.1 § andra och tredje styckena om Migrationsöverdomstolen,

[S15]17 kap.1 och 2 §§ om skyldighet att lämna uppgifter, samt

[S16]19 kap.1-4 §§ om kostnadsansvar. Lag (2006:225).

Muntlig förhandling

6 §  Migrationsöverdomstolen skall innan den yttrar sig enligt 3 § hålla muntlig förhandling.

[S2]Vid förhandlingen skall utlänningen höras.

[S3]Migrationsöverdomstolen får bestämma att även andra än utlänningen skall höras vid förhandlingen. Lag (2005:720).

Ändrad: SFS 2005:720 (None)
Upphävd: SFS 2009:1545 (None)

7 §  Vid den muntliga förhandlingen skall Säkerhetspolisen och Migrationsverket redogöra för omständigheterna i ärendet och ges tillfälle att ställa frågor till utlänningen och andra som hörs i ärendet. Säkerhetspolisen och Migrationsverket skall även lämna andra upplysningar som behövs för att genomföra förhandlingen. Utlänningen skall få tillfälle att ange sin ståndpunkt och att uttala sig om de omständigheter som åberopas i ärendet. Lag (2005:720).

Förvar och uppsikt

8 §  En utlänning får tas i förvar, om det finns ett beslut om utvisning enligt denna lag eller om det är sannolikt att ett sådant beslut kommer att meddelas och det finns anledning anta att utlänningen annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige eller hans eller hennes identitet är oklar. Om utlänningen är under 18 år, får han eller hon inte utan synnerliga skäl tas i förvar. Detsamma gäller hans eller hennes vårdnadshavare eller en av dem, om de är flera.

[S2]Under de förutsättningar som anges i första stycket kan utlänningen ställas under uppsikt, om detta är tillräckligt. Lag (2005:720).

8 a §  Säkerhetspolisen svarar för att ett beslut om förvar verkställs.

[S2]En utlänning som hålls i förvar enligt denna lag skall placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. Den som är under 18 år får dock inte utan synnerliga skäl placeras i sådana lokaler.

[S3]För behandlingen av en utlänning som placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest gäller lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. i tillämpliga delar. Utlänningen skall, utöver vad som följer av nämnda lag, beviljas de lättnader och förmåner som kan medges med hänsyn till ordningen och säkerheten inom anstalten, häktet eller arresten. Lag (2005:720).

9 §  Om frågan om utvisning ännu inte har förts till Migrationsverket, får Säkerhetspolisen besluta att utlänningen skall tas i förvar eller ställas under uppsikt, även om förutsättningarna i 8 § inte är för handen. Ett sådant beslut skall genast anmälas till Migrationsverket, som snarast skall pröva om åtgärden skall bestå. Lag (2005:720).

Hinder mot verkställighet m. m.

10 §  Om utvisning har beslutats enligt denna lag men hinder som anges i 12 kap. 1, 2 eller 3 § utlänningslagen (2005:716) möter mot att beslutet verkställs eller om beslutet av någon annan särskild anledning inte bör verkställas, skall den beslutande myndigheten förordna att verkställighet tills vidare inte får ske (inhibition).

[S2]Utvisningsbeslutet och förordnandet om inhibition skall prövas på nytt av den beslutande myndigheten när det finns skäl till det. Så länge utvisningsbeslutet fortfarande gäller men inte har kunnat verkställas, skall Säkerhetspolisen före utgången av varje kalenderår efter det då beslutet meddelades anmäla hos den beslutande myndigheten huruvida det finns skäl för prövning av beslutet.

[S3]Om regeringen vid prövningen enligt andra stycket överväger att häva ett förordnande om inhibition, skall yttrande inhämtas från Migrationsöverdomstolen. Regeringen får häva förordnandet om inhibition endast om Migrationsöverdomstolen funnit att det inte finns sådant hinder mot verkställighet som anges i 12 kap. 1, 2 eller 3 § utlänningslagen (2005:716).

[S4]Migrationsverkets beslut i fråga om inhibition får överklagas till regeringen. Därvid tillämpas 3 §. Om det inte är uppenbart obehövligt, skall även 6 och 7 §§ tillämpas. Lag (2005:720).

11 §  Den myndighet som har beslutat om utvisning får besluta att utlänningen på vissa tider skall anmäla sig hos en polismyndighet (anmälningsplikt), om ett beslut om utvisning enligt denna lag tills vidare inte skall verkställas på grund av inhibition. Om utvisningsbeslutet grundas på 1 § 2, får myndigheten också besluta att 19-22 §§ skall tillämpas på utlänningen.

[S2]Första stycket tillämpas också, om ett beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716) inte kan verkställas och Säkerhetspolisen anmält att det föreligger sådana omständigheter beträffande utlänningen som avses i 1 §1 eller 2.

[S3]Ett beslut av Migrationsverket i en fråga som avses i första stycket får överklagas till regeringen. Därvid tillämpas 3 §. Om det inte är uppenbart obehövligt, skall även 6 och 7 §§ tillämpas. Lag (2005:720).

12 §  Ett beslut av Migrationsverket eller regeringen enligt 11 § gäller i längst tre år räknat från dagen för beslutet om avvisning eller utvisning. Lag (2005:720).

Verkställighet

13 §  Om inhibition inte har meddelats, skall ett beslut om utvisning enligt denna lag verkställas så snart det kan ske. Säkerhetspolisen skall svara för verkställigheten. Den beslutande myndigheten får dock bestämma att en annan myndighet skall ombesörja verkställigheten. För verkställighet av ett beslut om utvisning skall meddelas sådana anvisningar som avses i 8 kap. 18 § tredje stycket utlänningslagen (2005:716).

[S2]Om den verkställande myndigheten finner att verkställigheten inte kan genomföras eller att ytterligare besked behövs, skall myndigheten underrätta den beslutande myndigheten om detta. Innan regeringen har prövat huruvida förordnande om inhibition skall meddelas, får det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden enligt denna lag besluta att verkställighet inte skall ske. Lag (2005:720).

Anmälningsplikt och tvångsmedel efter beslut av domstol

14 §  Om det i fall som avses i 11 § bedöms föreligga risk för att utlänningen begår eller medverkar till brott mot rikets säkerhet eller brott som anges i 1 § första stycket 2 efter utgången av den i 12 § angivna treårsfristen, får anmälningsplikt beslutas även för tid efter denna frists utgång. På motsvarande grunder får förordnas att 19–22 §§ ska tillämpas på utlänningen för sådan tid, om risken avser brott som anges i 1 § första stycket 2.

[S2]Frågor som avses i första stycket prövas av Stockholms tingsrätt på ansökan av Säkerhetspolisen. Beslut i en sådan fråga ska meddelas för en viss tid och högst tre år, räknat från den dag då beslutet ska börja tillämpas.

[S3]För förfarandet vid rätten gäller, utom i de hänseenden som anges i fjärde stycket, vad som är föreskrivet om mål som rör allmänt åtal för brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader.

[S4]Tvångsmedel enligt 24 och 25 kap.rättegångsbalken får inte tillgripas. En skriftlig berättelse eller en uppteckning eller upptagning av en sådan berättelse som avses i 35 kap. 14 § rättegångsbalken får åberopas som bevis. Bestämmelsen i 10 kap. 3 § andra stycket andra meningen offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte. Beslutet får grundas även på handlingar eller annat material som enligt första stycket samma paragraf inte får lämnas ut till parter. Lag (2009:446).

15 §  I de mål som avses i 14 § får rätten, om det finns skäl till det, besluta om anmälningsplikt eller förordna om tillämpning av 19--22 §§ för tiden till dess ärendet har avgjorts slutligt.

[S2]Rättens beslut i de mål som avses i 14 § gäller omedelbart, om inte något annat förordnas. Om ett tidigare meddelat beslut gäller då ärendet avgörs, får rätten bestämma att det nya beslutet skall börja tillämpas först när giltighetstiden för det tidigare har gått ut.

16 §  Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till det, får Säkerhetspolisen häva eller i för utlänningen förmånlig riktning ändra ett beslut som rätten har meddelat enligt 14 §. Styrelsen får också besluta om tillfällig lättnad och vidta omedelbart erforderlig jämkning. Lag (2005:720).

17 §  Ett beslut av rätten enligt 14 § upphör att gälla, om utvisningsbeslutet verkställs eller upphävs.

Särskilda bestämmelser om tvångsmedel

18 §  Bestämmelserna i 19-22 §§ tillämpas i fråga om en utlänning i den mån Migrationsverket, regeringen eller en domstol har bestämt det enligt denna lag. Lag (2005:720).

19 §  Utlänningen får underkastas husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, om det är av betydelse för att utröna om utlänningen eller en organisation eller grupp som han tillhör eller verkar för planlägger eller förbereder terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Det är också tillåtet att ta fingeravtryck av utlänningen och fotografera honom.

[S2]Förordnande om åtgärder enligt första stycket meddelas av Säkerhetspolisen eller en polismyndighet. I fråga om sådana åtgärder gäller i övrigt 28 kap.rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (2005:720).

20 §  För ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket kan rätten, om det finns synnerliga skäl, meddela Säkerhetspolisen eller en polismyndighet tillstånd enligt 27 kap.rättegångsbalken till hemlig teleavlyssning eller, om det är tillräckligt, hemlig teleövervakning.

[S2]Rätten kan för ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket, om det finns synnerliga skäl, även meddela Säkerhetspolisen eller en polismyndighet tillstånd att närmare undersöka, öppna eller granska post- eller telegrafförsändelser, brev, andra slutna handlingar eller paket som har ställts till utlänningen eller som avsänts från honom och som påträffas vid husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning eller som finns hos ett befordringsföretag.

[S3]I det tillstånd som avses i andra stycket kan rätten förordna att en försändelse som avses i tillståndet och som ankommer till ett befordringsföretag, skall hållas kvar till dess den närmare undersökts, öppnats eller granskats. Förordnandet skall innehålla underrättelse om att meddelande om åtgärden inte får lämnas till avsändaren, mottagaren eller någon annan, utan tillstånd av den som har begärt åtgärden. Lag (2005:720).

21 §  Det tillstånd som avses i 20 § skall meddelas att gälla för en viss tid som inte överstiger en månad.

[S2]Frågan om tillstånd prövas av Stockholms tingsrätt på yrkande av Säkerhetspolisen eller en polismyndighet. Rättens beslut om tillstånd gäller omedelbart. I fråga om förfarandet tillämpas i övrigt 27 kap.rättegångsbalken på motsvarande sätt. Lag (2005:720).

21 a §  Om det vid hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning har kommit fram uppgifter om ett brott som inte är av betydelse för det ändamål som har föranlett avlyssningen eller övervakningen, får uppgifterna användas för att utreda brottet. Förundersökning eller motsvarande utredning om brottet får dock inledas på grund av dessa uppgifter endast om

 1. det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver för brottet och det kan antas att brottet inte föranleder endast böter, eller
 2. det finns särskilda skäl.

[S2]Om det har kommit fram uppgifter om förestående brott, får uppgifterna användas för att förhindra brott. Lag (2005:506).

Införd: SFS 2005:506 (None)
Ändrad: SFS 2012:283 (None)

22 §  En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig teleavlyssning skall granskas snarast möjligt. Granskningen får utföras endast av rätten, Säkerhetspolisen, en polismyndighet eller en åklagare.

[S2]Om upptagningen eller uppteckningen innehåller något som inte är av betydelse för det ändamål som har föranlett avlyssningen, skall den i denna del omedelbart förstöras efter granskningen. I fråga om brott eller förestående brott som inte är av betydelse för det ändamål som har föranlett avlyssningen skall dock 27 kap. 24 § andra och tredje styckena rättegångsbalken tillämpas.

[S3]En försändelse eller någon annan handling som omfattas av tillstånd enligt 20 § får inte närmare undersökas, öppnas eller granskas av någon annan än rätten, Säkerhetspolisen, en polismyndighet eller en åklagare. En sådan handling skall undersökas snarast möjligt. När undersökningen har slutförts, skall en försändelse som finns hos ett befordringsföretag tillställas den till vilken försändelsen är ställd och en annan handling återlämnas till den hos vilken handlingen påträffats, om den inte tas i beslag. Lag (2005:720).

Straff

23 §  Till fängelse i högst ett år eller, när omständigheterna är mildrande, till böter döms

 1. den som hjälper en utlänning som är underkastad förbud enligt 4 § att komma in i Sverige,
 2. den som hindrar eller försöker hindra verkställighet av ett beslut om utvisning enligt denna lag, eller
 3. en utlänning som bryter mot anmälningsplikt som har beslutats enligt 11 eller 14 §.

[S2]För försök eller förberedelse till brott som avses i första stycket 1 döms till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken.

[S3]Om en utlänning under den tid då han står under åtal för brott enligt första stycket 3 fortsätter att begå sådant brott, skall vad han gjort sig skyldig till före varje åtal anses som ett särskilt brott.

24 §  Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en utlänning som uppehåller sig i Sverige fastän han eller hon enligt ett verkställt beslut om utvisning enligt denna lag inte har haft rätt att återvända hit. Detta gäller dock inte om utlänningen har flytt hit för att undgå förföljelse som avses i 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).

[S2]I ringa fall skall åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat än om det är påkallat från allmän synpunkt. Lag (2005:720).

Övriga bestämmelser

25 §  Medan handläggningen av ett utvisningsärende enligt denna lag pågår, får åtal inte väckas mot utlänningen utan regeringens medgivande innan ärendet avgjorts. Lag (2005:720).

26 § Har upphävts genom lag (2005:720).

27 §  I ärende angående utvisning eller anmälningsplikt enligt denna lag samt i ärende hos Migrationsverket eller regeringen angående beslut enligt 11 § skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Lag (2005:720).

28 §  I ärende hos regeringen fattas beslut i fråga om offentligt biträde av Regeringskansliet. Lag (2005:720).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Lag (1993:612) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:443, Prop. 1992/93:200, Bet. 1992/93:TU30
  Omfattning
  ändr. 20, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1996:1382) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:80, Prop. 1996/97:25, Bet. 1996/97:SfU5
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1649) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.
  2. Bestämmelserna i 28 § andra och tredje stycket tillämpas inte på beslut som meddelats innan lagen har trätt i kraft. För sådana beslut gäller fortfarande föreskrifterna i den upphävda rättshjälpslagen (1972:429).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
  Omfattning
  nya 27, 28 §§
  Ikraftträder
  1997-12-01

Lag (2000:295) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:159, Prop. 1999/2000:43, Bet. 1999/2000:SfU9
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2003:154) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2002/03:148, Prop. 2002/03:38, Bet. 2002/03:JuU12
Omfattning
ändr. 1, 19 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2005:506) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Prop. 2004/05:143, Bet. 2004/05:JuU28
Omfattning
ändr. 22 §; ny 21 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:720) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.
 2. Ärenden som har kommit in till eller väckts hos regeringen före den 31 mars 2006 skall handläggas enligt äldre föreskrifter, utom i fråga om förvar eller uppsikt.
 3. Ärenden som överklagats till Utlänningsnämnden enligt 28 § men inte avgjorts före den 31 mars 2006 skall överlämnas till Migrationsöverdomstolen.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:1, Prop. 2004/05:170, Bet. 2004/05:SfU17
Omfattning
upph. 26 §; ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19,20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 §§, rubr. närmast före 6 §; nya 2 a, 8 a §§
Ikraftträder
2006-03-31

Lag (2006:225) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2005/06:191, Prop. 2005/06:77, Bet. 2005/06:SfU9
Omfattning
ändr. 5 §
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2006-04-30

Lag (2009:446) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:1545) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2009/10:133, Prop. 2009/10:31, Bet. 2009/10:SfU8
Omfattning
upph. 6, 7 §§; ändr. 1, 2, 3, 5, 8 a, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 27 §§; rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 13 b §; nya 2 b, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 4 a, 4 b, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 11 a, 13 a, 13 b, 13 c, 28 a, 28 b, 28 c §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:621) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2009/10:317, Prop. 2009/10:135, Bet. 2009/10:JuU21
Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2010:1403) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 3 d, 9 d §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:130) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2011/12:164, Prop. 2011/12:60, Bet. 2011/12:SfU6
Omfattning
nuvarande 4 b § betecknas 4 c §; ändr. 5 §; ny 4 b §
CELEX-nr
32008L0115
Ikraftträder
2012-05-01

Lag (2012:283) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2011/12:212, Prop. 2011/12:55, Bet. 2011/12:JuU8
Omfattning
ändr. 20, 21 a, 22 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:607) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2012/13:275, Prop. 2012/13:148, Bet. 2012/13:SfU13
Omfattning
ändr. 5 §
CELEX-nr
32009L0050
Ikraftträder
2013-08-01

Lag (2013:651) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2012/13:276, Prop. 2012/13:151, Bet. 2012/13:SfU9
Omfattning
ändr. 5, 16 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Lag (2014:197) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2013/14:193, Rskr. 2013/14:191, Prop. 2013/14:83, Prop. 2013/14:82, Bet. 2013/14:SfU9, Bet. 2013/14:SfU12
Omfattning
ändr. 2, 2 a, 2 b, 3 a, 3 b, 5, 11 a §§
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:589) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2, 5, 11, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1420) om ändring i lagen (2014:589) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2014/15:22, Prop. 2013/14:237, Bet. 2014/15:JuU2
Omfattning
ändr. 22 § i 2014:589

Lag (2016:1240) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Prop. 2016/17:17, Bet. 2016/17:SfU6
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:905) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2017/18:7, Prop. 2016/17:191, Bet. 2017/18:SfU5
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-11-01

Lag (2018:68) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2017/18:156, Prop. 2017/18:34, Bet. 2017/18:SfU10
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-03-01

Lag (2018:320) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Förarbeten
Rskr. 2017/18:252, Prop. 2017/18:108, Bet. 2017/18:SfU21
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-06-01