Folkbokföringsförordning (1991:749)

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-06-06
Ändring införd
SFS 1991:749 i lydelse enligt SFS 2021:378
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Underrättelser till Skatteverket

1 §  Socialnämnden ska underrätta Skatteverket när vården enligt 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga har upphört för ett barn som efter ansökan av socialnämnden har medgetts skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481). Förordning (2018:1591).

2 § Har upphävts genom förordning (2021:378).

3 §  En allmän förvaltningsdomstol skall i den omfattning som Skatteverket föreskriver underrätta verket om beslut i mål enligt folkbokföringslagen (1991:481) och begravningslagen (1990:1144). Förordning (2003:952).

3 a §  Skatteverket får föreskriva att en fastighetsägare eller innehavare av bostadslägenhet får lämna uppgifter enligt 32 § folkbokföringslagen (1991:481) på medium för automatisk databehandling. Förordning (2003:952).

3 b §  En kommun som har beslutat om en vistelse i en sådan bostad för äldre människor som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) i en annan kommun, ska underrätta Skatteverket om vistelsen är sådan att den inte ska anses leda till ändrad bosättning enligt 15 § folkbokföringslagen (1991:481). Förordning (2013:805).

Folkbokföring under särskild rubrik

4 §  Den som ska vara folkbokförd i en kommun men inte på en viss fastighet folkbokförs under rubriken på kommunen skrivna. Den som saknar känd hemvist folkbokförs under rubriken utan känd hemvist. Förordning (2013:806).

Personnummer m.m.

5 §  Skatteverket får tilldela samordningsnummer enligt 18 a § folkbokföringslagen (1991:481) efter ansökan av en enskild eller på begäran av en statlig myndighet eller en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda vissa examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda examina, och som i sin verksamhet behöver ett samordningsnummer för en person för att undvika personförväxling eller för att utbyta information om personen med andra myndigheter eller organisationer.

[S2]Personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen eller samordningsnummer för en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall får tilldelas endast på begäran av Regeringskansliet.

[S3]Skatteverket får på eget initiativ tilldela samordningsnummer för registrering i beskattningsdatabasen. Förordning (2021:378).

5 a §  Samordningsnummer får tilldelas en person om det inte råder osäkerhet om hans eller hennes identitet.

[S2]Även om det råder osäkerhet om en persons identitet, får samordningsnummer tilldelas enligt 18 a § andra stycket 1 folkbokföringslagen (1991:481) för

 1. registrering i register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
 2. annan behandling av uppgifter enligt lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter, eller i övrigt inom rättsväsendets informationssystem,
 3. Migrationsverkets behandling av personuppgifter med stöd av utlänningsdatalagen (2016:27) när det gäller personer som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller
 4. registrering i beskattningsdatabasen. Förordning (2021:378).

5 b §  Det organ som begär att en person ska tilldelas ett samordningsnummer enligt 18 a § andra stycket 1 folkbokföringslagen (1991:481) ska bedöma om den enskildes identitet kan anses fastställd. Detsamma gäller det organ som ansöker om förnyelse av ett samordningsnummer enligt 18 e § folkbokföringslagen eller begär att en person ska tilldelas ett personnummer enligt 18 b § samma lag.

[S2]Skatteverket ska bedöma om identiteten kan anses styrkt för en enskild som ansöker om att tilldelas ett samordningsnummer eller att det tilldelade numret ska förnyas. Förordning (2021:378).

5 c §  Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om de krav som ska ställas på identifiering av en person som

 1. ansöker om att tilldelas eller förnya ett samordningsnummer, eller
 2. omfattas av en begäran om att ett samordningsnummer ska tilldelas eller en ansökan om att ett samordningsnummer ska förnyas.

[S2]Första stycket 2 gäller inte i fråga om en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Förordning (2021:378).

 • SKVFS 2021:4: Skatteverkets föreskrifter om krav på identifiering vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer

6 §  En begäran om tilldelning av samordningsnummer enligt 18 a § andra stycket 1 folkbokföringslagen (1991:481) eller personnummer enligt 18 b § samma lag ska innehålla uppgifter om den enskildes namn, kön, födelsetid, födelseort, kontaktadress och medborgarskap. En begäran ska vidare innehålla uppgift om vilka handlingar som legat till grund för identifiering.

[S2]Tillsammans med begäran om tilldelning av samordningsnummer ska det ges in en kopia av de handlingar som legat till grund för identifieringen. Detta gäller dock inte när samordningsnummer ska tilldelas en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

[S3]I en begäran om nummertilldelning enligt 5 a § andra stycket ska den myndighet som begär tilldelningen ange de uppgifter i första stycket som är tillgängliga och om det råder osäkerhet om någon uppgift som lämnas om den enskilde. Förordning (2021:378).

6 a §  En ansökan om tilldelning av samordningsnummer enligt 18 a § andra stycket 2 folkbokföringslagen (1991:481) ska innehålla uppgifter om sökandens namn, kön, födelsetid, födelseort, kontaktadress, medborgarskap, anknytning till Sverige och behov av en identitetsbeteckning. Förordning (2021:378).

6 b §  Fastställda formulär ska användas för att lämna en

 1. ansökan eller begäran om tilldelning av samordningsnummer,
 2. anmälan eller ansökan om förnyelse av samordningsnummer, och
 3. begäran om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481).

[S2]Skatteverket ska fastställa formulären. Förordning (2021:378).

Begäran om yttrande

7 §  I ärenden om folkbokföring efter inflyttning får Skatteverket begära yttrande från Migrationsverket i frågan om en person har uppehållsrätt. Förordning (2013:805).

Anmälan om inflyttning

8 §  Regeringskansliet ska göra anmälan om inflyttning från utlandet enligt 26 § första stycket folkbokföringslagen (1991:481) av en utländsk medborgare som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och som inte har rätt till motsvarande immunitet och privilegier som en diplomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning. Förordning (2010:1844).

9 §  I samband med en anmälan enligt 26 § folkbokföringslagen (1991:481) av en medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-medborgare) som uppger sig ha uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) får Skatteverket begära att han eller hon visar upp

 1. ett giltigt pass eller ett giltigt identitetskort, och
 2. handlingar som styrker att han eller hon
  1. har en anställning eller bedriver verksamhet som egen företagare i Sverige,
  2. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige samt en försäkran om att han eller hon har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning, eller
  3. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige. Förordning (2013:805).

10 §  I samband med en anmälan enligt 26 § folkbokföringslagen (1991:481) av en familjemedlem till en EES-medborgare som uppger sig ha uppehållsrätt enligt 3 a kap. 4 § utlänningslagen (2005:716) får Skatteverket begära att familjemedlemmen visar upp

 1. ett giltigt pass eller, om han eller hon är en EES-medborgare, ett giltigt identitetskort,
 2. handlingar som styrker familjeanknytningen till den EES-medborgare som uppehållsrätten härleds från,
 3. handlingar som styrker att den EES-medborgare som uppehållsrätten härleds från har uppehållsrätt i Sverige eller är en svensk medborgare som återvänder till Sverige efter att ha utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (rörlighetsdirektivet),
 4. vid sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket 2 och 3 utlänningslagen, handlingar som styrker att familjemedlemmen är beroende av EES-medborgaren eller hans eller hennes make eller sambo för sin försörjning, om detta är en förutsättning för familjemedlemmens uppehållsrätt, och
 5. vid sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket 4 utlänningslagen, handlingar som utfärdats av en behörig myndighet i ursprungslandet eller i det land från vilket familjemedlemmen anländer som styrker att familjemedlemmen är beroende av EES-medborgaren för sin försörjning eller ingår i EES-medborgarens hushåll, eller handlingar som styrker att det finns allvarliga hälsoskäl som absolut kräver att EES-medborgaren ger familjemedlemmen personlig omvårdnad.

[S2]I samband med en anmälan enligt 26 § folkbokföringslagen av en familjemedlem till en EES-medborgare som uppger sig ha uppehållsrätt enligt 3 a kap. 4 § andra stycket utlänningslagen får Skatteverket även begära att familjemedlemmen visar upp handlingar som styrker att han eller hon har följt med eller anslutit sig till den svenska medborgaren när den svenska medborgaren utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt rörlighetsdirektivet. Förordning (2014:187).

 • HFD 2016:39:Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) i ett folkbokföringsärende.

Anmälan om brott

11 §  Skatteverket ska göra en anmälan till Polismyndigheten eller till åklagare så snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till brott enligt 42 § folkbokföringslagen (1991:481). En anmälan ska dock inte göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs.

[S2]En anmälan ska innehålla uppgift om de omständigheter som ligger till grund för misstanken om brott.

[S3]Skatteverket får fullgöra anmälningsskyldigheten till en sådan särskild enhet inom myndigheten som ska medverka vid brottsutredning, om

 1. det inte finns skäl att anta att brottet kommer att leda till en annan påföljd än böter,
 2. den misstänkte kan antas erkänna gärningen, och
 3. den misstänkte har fyllt tjugoett år. Förordning (2018:695).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Folkbokföringsförordning (1991:749)

Förordning (1992:1507) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1737) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1995:434) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:436) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

  Omfattning
  ny 3 a §
  Ikraftträder
  1996-06-15

Förordning (1997:999) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:76, Prop. 1997/98:9, Bet. 1997/98:SkU5
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 6, 7 §§, rubr. närmast före 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:138) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (1998:226) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-06-01

Förordning (1999:920) om ändring i förordningen (1997:999) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 5 § i 1997:999

Förordning (2000:403) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:673) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:952) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 3 a, 5, 6, 7, §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:933) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:769) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:500) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:805) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:210) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2008:1190) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:275) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 5 a, 5 b, 6 a §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1182) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1156) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 5 a, 6 §§
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2010:1483) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1844) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ny 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:805) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 3 b § och i övrigt den 1 januari 2014.
Omfattning
upph. 1, 7 §§, rubr. närmast före 7 §; ändr. 4 §; nya 3 b, 7, 9, 10 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:806) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2014:187) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2016:31) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2016-02-12

Förordning (2017:1080) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:695) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. ny 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1591) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ny 1 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1878) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tilldelning av samordningsnummer för Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter i frågor som rör nationell säkerhet med stöd av den upphävda polisdatalagen (2010:361).
Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:1236) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:1279) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2021-02-01

Förordning (2021:378) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 5, 5 a, 5 b, 6, 6 a §§; nya 5 c, 6 b §§
Ikraftträder
2021-06-18