Upphävd författning

Lag (1992:1119) om teknisk kontroll

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1992-12-03
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2003:777
Upphäver
Lag (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag tillämpas i fråga om

 1. organ som anmäls för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 2. riksmätplatser m.m. för mätning,
 3. ackreditering genom Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Lag (2003:777).

2 §  Bedömning av överensstämmelse och annan teknisk kontroll utförs enligt denna lag av eller under medverkan av organ som avses i 1 § 1 eller ackrediterade organ om kontrollen är

 1. föreskriven i lag eller annan författning,
 2. har ålagts någon genom beslut av en myndighet, eller
 3. annars har särskilda rättsverkningar enligt föreskrift i lag eller annan författning. Lag (1997:1235).

Organ som skall anmälas till EU

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser de organ som skall anmälas till Europeiska unionen för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (1997:1235).

4 §  De organ skall anmälas som begär det och som uppfyller de krav som ställs på de organ som skall utföra den uppgift anmälan avser.

[S2]Innan organet anmäls skall Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i samråd med berörda myndigheter ha gjort en bedömning om organet uppfyller dessa krav. Organ som genom ackreditering eller likvärdigt förfarande visas uppfylla kraven i tillämpliga europeiska standarder, skall anses uppfylla kraven i motsvarande avseende för den uppgift anmälan avser.

[S3]Om ett anmält organ inte längre uppfyller de krav som gäller för uppgiften, skal l anmälan återkallas. Beslut om återkallande fattas av regeringen. Lag (1995:1021).

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter i fråga om organ som skall anmälas enligt 3 §. Lag (1997:1235).

6 § Har upphävts genom lag (1997:1235).
7 § Har upphävts genom lag (1997:1235).
8 § Har upphävts genom lag (1997:1235).
9 § Har upphävts genom lag (1997:1235).
10 § Har upphävts genom lag (1997:1235).

Riksmätplatser och laboratorier för mätning

11 §  Med riksmätplats avses ett organ som enligt denna lag har utsetts

[S2]att för viss storhet officiellt svara för sådan mätning som i förhållande till nationella mätnormaler eller vetenskapligt definierade måttenheter säkerställer riktigheten av mätningar som utförs inom landet,

[S3]att se till att dessa mätnormaler och måttenheter är anknutna till internationellt antagna enhet er.

12 §  En riksmätplats utses av regeringen för en eller flera storheter.

13 §  Laboratorier som bedriver mätteknisk verksamhet kan ackrediteras enligt denna lag att utföra mätning som inte skall utföras vid en riksmätplats.

Ackreditering genom Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

14 §  Med ackreditering avses i denna lag en förklaring att ett organ är kompetent att utföra den verksamhet som ackrediteringen avser.

[S2]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll handhar ackreditering av

 1. laboratorier för provning eller mätning,
 2. certifieringsorgan för certifiering av produkter, kvalitetssystem eller personal,
 3. besiktningsorgan för besiktning eller liknande kontroll.

[S3]Vid ackreditering skall tillämpliga europeiska eller internationella standarder iakttas.

[S4]Organ, som skall medverka i viss författningsreglerad teknisk kontroll eller liknande verksamhet, får ackrediteras även enligt föreskrifter som meddelas särskilt för detta ändamål av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1995:1021).

15 §  Beslut om ackreditering meddelas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll för viss tid eller tills vidare. Beslutet skall ange de villkor som skall gälla för verksamheten.

[S2]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får återkalla en ackreditering, om det ackrediterade organet inte längre uppfyller fordringarna för ackreditering eller i något väsentligt hänseende bryter mot de villkor som gäller för verksamheten. Lag (1995:1021).

Tillsyn

17 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll utövar tillsyn över verksamhet som avses i denna lag eller i de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (1995:1021).

18 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har rätt att hos de organ som omfattas av tillsynen på begäran få tillträde till lokaler samt upplysningar och handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen. Lag (1995:1021).

Avgifter m. m.

19 §  Riksmätplatser får ta ut avgift för att täcka kostnaderna för utförda mätningar enligt vad regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer närmare föreskriver. Lag (1997:1235).

20 §  Ackrediterade organ skall betala avgift till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll för att täcka kostnaderna för ackrediteringen och tillsynen.

[S2]Organ som bedöms enligt 4 § andra stycket skall betala avgift till styrelsen för bedömningen och tillsynen. Lag (1997:1235).

21 § Har upphävts genom lag (1997:1235).

Sekretess

22 §  Den som har tagit befattning med ett ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid fått veta om någons affärs- eller driftsförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Överklagande m. m.

23 §  Beslut av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt 15 och 20 §§ och om åtgärd enligt 18 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Bestämmelserna i 23-25 §§förvaltningslagen (1986:223) om hur beslut överklagas skall tillämpas också i fråga om beslut enligt 9 § av bolag eller annan juridisk person.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1998:388).

24 §  Om Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll återkallar en ackreditering enligt 15 § andra stycket får styrelsen besluta att återkallelsen skall gälla med omedelbar verkan. Lag (1995:1021).

25 § Har upphävts genom lag (2003:777).
26 § Har upphävts genom lag (2003:777).
27 § Har upphävts genom lag (2003:777).
28 § Har upphävts genom lag (2003:777).
29 § Har upphävts genom lag (2003:777).
30 § Har upphävts genom lag (2003:777).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1119) om teknisk kontroll

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Vid ikraftträdandet skall lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning upphöra att gälla. (I kraft den 1 januari 1994, 1992:1646).
  2. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som ersatts genom en föreskrift i denna lag tillämpas i stället den nya föreskriften .
  3. Bestämmelser om riksprovplatser, riksmätplatser och ackrediterade organ tillämpas även på organ som vid ikraftträdandet är riksprovplats, riksmätplats eller ackrediterat organ enligt motsvarande äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:170, Bet. 1992/93:EU1
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1995:93) om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:1021) om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:445, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:NU28
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24 §§, rubr. närmast före 14 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1997:1235) om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:130, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:NU1
  Omfattning
  upph. 6, 7, 8, 9, 10, 21 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 1, 2, 3, 5, 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:388) om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet har meddelats dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:226, Prop. 1997/98:101, Bet. 1997/98:JuU17
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (2003:777) om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll

Förarbeten
Rskr. 2003/04:11, Prop. 2002/03:78, Bet. 2003/04:NU5
Omfattning
upph. 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 25 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:780) om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll

Förarbeten
Rskr. 2004/05:296, Prop. 2004/05:98, Bet. 2004/05:NU15
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2009:452) om ändring i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2009-06-30

Ändring, SFS 2011:791

Omfattning
upph.