Inaktuell version

Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1996-10-24
Ändring införd
SFS 1996:1006 i lydelse enligt SFS 2018:1223
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Definitioner

1 §  I denna lag avses med

 1. valutaväxling: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta,
 2. annan finansiell verksamhet: yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och
 3. finansiellt institut: fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet. Lag (2010:759).

Prop. 1999/2000:145: Utgångspunkten för definitionen av betalningsöverföring är vad själva verksamheten avser, nämligen yrkesmässig överföring av pengar för annans räkning. Beställaren av överföringen och mottagaren kan vara samma person. För att ett företag skall omfattas av definitionen krävs att det ägnar sig åt betalningsöverföring på yrkesmässig grund. I begreppet yrkesmässig ligger att det är fråga om en verksamhet som bedrivs med självständighet, regelbundenhet och varaktighet samt i regel även i vinstsyfte. ...

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i paragrafen innebär att det läggs till en ny definition. Ändringarna i övrigt syftar till att förenkla terminologin i lagen.

Ändringen från valutaväxlingsrörelse till valutaväxling innebär inte någon saklig ändring.

Definitionen av annan finansiell verksamhet har sin grund i det s.k. penningtvättsdirektivet (91/308/EEG), i vissa avseenden ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG av den 4 december 2001. Syftet med den valda ...

Registrering

2 §  En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska ansöka om registrering hos Finansinspektionen. Ansökan behöver inte göras av

 1. företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 6, 8, 9, 11 och 12 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
 2. fysiska eller juridiska personer som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (20181219) om försäkringsdistribution.

[S2]Finansinspektionen ska registrera personer som kommit in med ansökan, om

 1. det finns skäl att anta att verksamheten kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen, och
 2. kravet på ägare och ledning i 3 § första stycket är uppfyllt.

[S3]Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 7, 9 eller 11 § att upphöra med verksamheten har fått laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt verksamhet som omfattas av lagen eller om det på något annat sätt framgår att registreringsplikt inte längre gäller. Lag (2018:1223).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansökan om registrering enligt lagen och vilka verksamheter som är undantagna från registreringsplikt.

Prop. 1999/2000:145: Anmälningsskyldighet skall föreligga för samtliga företag som ägnar sig åt betalningsöverföring på yrkesmässig grund. Det innebär att samtliga företag som driver verksamhet i Sverige skall anmäla verksamheten till Finansinspektionen, oavsett om det rör sig om betalningsöverföringsföretag eller ombud för dessa. Bestämmelserna omfattar givetvis även andra mellanmän än ombud, så länge dessa yrkesmässigt ägnar sig åt betalningsöverföring.

Av bestämmelsen framgår att företag som omfattas ...

Prop. 2017/18:216: Paragrafen innebär skyldighet att anmäla viss verksamhet till Finansinspektionen och innehåller även undantag från anmälningsskyldigheten.

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i första stycket innebär inledningsvis att det genom uttrycket ”avser att driva” görs klart att anmälan skall göras innan verksamheten påbörjas. Den ändringen kommer att omfatta även en fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller betalningsöverföring. Vidare görs en ändring till följd av de ändringar som föreslås i 2 § lagen (1993:768) ...

Krav på ägare och ledning

3 §  Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ägna sig åt verksamhet som är registreringspliktig enligt 2 § första stycket. För en juridisk person gäller detta förbud den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

[S2]Med ett kvalificerat innehav avses i denna lag detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

[S3]När ett finansiellt institut som är registrerat enligt 2 § får kännedom om att förändringar har skett i den krets som anges i första stycket, ska institutet snarast anmäla förändringen till Finansinspektionen. Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i institutet, ska den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till inspektionen. Lag (2017:639).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vandelsprövning av den som bedriver registreringspliktig verksamhet, ägare och personer i ett finansiellt instituts ledning. Bestämmelserna innebär att den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet inte får ägna sig åt verksamhet som omfattas av lagen.

Prop. 1999/2000:145: Av förslaget till ändring av 2 § penningtvättslagen framgår att bestämmelserna i den lagen blir tillämpliga på betalningsöverföring enligt valutaväxlingslagen. Penningtvättslagen gäller redan i dag för betalningsöverföring som äger rum inom ramen för bankernas och de finansiella institutens verksamhet.

Penningtvättslagen skall gälla i sin helhet för företag som ägnar sig åt betalningsöverföring. Företagen skall ...

Prop. 2014/15:57: Ändringen i andra stycket är en följd av att numreringen av punkterna i 1 kap. 5 § LBF har ändrats (se prop. 2013/14:228, SFS 2014:982). Av förbiseende gjordes inte denna följdändring i samband därmed.

Prop. 2002/03:139: Paragrafen är ny och införs i syfte att genomföra en rekommendation utfärdad av Financial Action Task Force on money laundring (FATF). Paragrafen skall läsas tillsammans med 9 §.

Paragrafen innehåller i första stycket en bestämmelse som innebär att viss allvarlig misskötsamhet och brottslighet utgör hinder mot att ägna sig åt anmälningspliktig verksamhet, dvs. valutaväxling i väsentlig omfattning, betalningsöverföring eller annan finansiell verksamhet. För fysiska personer träffar ...

Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan bolagsorganen

3 a §  Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som ägnar sig åt verksamhet som är registrerad enligt 2 §. Detta gäller dock inte i fråga om bolag vars styrelse har endast en ledamot.

[S2]Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § aktiebolagslagen för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan bolagsorganen gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som ägnar sig åt verksamhet som är registrerad enligt 2 §.

[S3]Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2017:639).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om arbetsordning och instruktioner inom privata aktiebolag och instruktioner mellan bolagsorganen i privata aktiebolag som ägnar sig åt verksamhet som omfattas av lagen.

Prop. 2013/14:86: Paragrafen, som är ny, innehåller krav på att arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan bolagsorganen ska finnas i ett privat aktiebolag som ägnar sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt denna lag. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Paragrafen innebär ingen ändring i sak i förhållande till motsvarande hittillsvarande bestämmelser i 8 kap. 6 och 7 §§ (som upphävs) och 17 § första ...

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

4 §  Bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet att medverka till att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2017:639).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller en upplysning om bestämmelserna i penningtvättslagen. Den ändras med anledning av att en ny penningtvättslag införs.

Prop. 1999/2000:145: I ett nytt andra stycke har förts in en hänvisning till bestämmelserna om konsumentskydd m.m. i lagen om betalningsöverföringar inom EES. Den lagen, som avser gränsöverskridande betalningar inom EES innehåller konsumentskyddsbestämmelser om bl.a. informationsskyldighet för företag som förmedlar betalningar. Några särskilda bestämmelser om konsumentskydd som avser betalningsöverföring tas inte in i valutaväxlingslagen.

Bestämmelsen ...

Prop. 2002/03:139: Ändringarna innebär att bestämmelsen görs tillämplig även på fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt annan finansiell verksamhet enligt definitionen i 1 §.

Det faller inte inom ramen för detta lagstiftningsärende att överväga att i 4 §, såsom Nordiska Sparlån och JAK Medlemsbank efterfrågar, föra in rekvisitet ”i väsentlig omfattning” även för betalningsöverföring. ...

Konsumentskydd

5 §  En fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling ska tydligt informera om tillämpade växelkurser och avgifter samt tillhandahålla avräkningsnota som anger personens namn, köp- respektive säljkurs samt avgifter. Lag (2010:759).

6 §  Om en fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling inte lämnar information enligt 5 § ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:499).

Prop. 2001/02:149: Ändringen har tillkommit på förslag av Lagrådet och innebär att på begäran av Finansinspektionen skall de företag som bedriver valutaväxlingsrörelse och betalningsöverföring lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen skall kunna kontrollera att lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. följs.

Prop. 2007/08:115: Av paragrafen framgår att marknadsstörningsavgift inte ska påföras vid en överträdelse av denna lag. Detta tydliggörande innebär ingen ändring jämfört med nuvarande reglering och har gjorts med anledning av

Lagrådets påpekande.

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i paragrafen följer dels av de ändrade eller nya definitionerna i 1 §, dels av att 4 § skall betecknas 5 §.

Upplysningar från och undersökningar hos finansiella institut

7 §  Finansiella institut som är registrerade enligt 2 § ska på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen ska kunna kontrollera att instituten följer lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

[S2]Om ett finansiellt institut inte följer Finansinspektionens begäran enligt första stycket, får inspektionen förelägga institutet att lämna de begärda upplysningarna.

[S3]Om ett föreläggande enligt andra stycket inte följs, får Finansinspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten. Lag (2017:639).

7 a §  Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är nödvändigt, genomföra en undersökning hos ett finansiellt institut som omfattas av denna lag.

[S2]En sådan undersökning får endast omfatta verksamhet som är registrerad enligt 2 §. Lag (2017:639).

Ingripanden m.m.

8 §  Om en fysisk eller juridisk person ägnar sig åt verksamhet som kräver registrering enligt 2 § utan att vara registrerad, ska Finansinspektionen förelägga personen att komma in med ansökan. Om personen inte rättar sig efter föreläggandet, eller om registrering vägras, ska inspektionen förelägga den att upphöra med den registreringspliktiga verksamheten.

[S2]Är det osäkert om personen är registreringspliktig enligt 2 §, får Finansinspektionen förelägga personen att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet. Lag (2017:639).

Prop. 2016/17:173: I första stycket görs redaktionella ändringar med anledning av att ett ansökningsförfarande införs. En ändring av materiell art görs. Den innebär att Finansinspektionen ska förelägga en verksamhetsutövare att upphöra med verksamheten, om registrering vägras för en verksamhetsutövare som förelagts att inkomma med en ansökan enligt denna paragraf.

Prop. 2002/03:139: Flertalet ändringar följer av de ändrade eller nya definitionerna i 1 §. I övrigt tydliggörs hänvisningar till 2 § första stycket.

9 §  Finansinspektionen ska när en anmälan enligt 3 § tredje stycket kommer in, och därutöver minst en gång per år, kontrollera att villkoret i 3 § första stycket är uppfyllt.

[S2]Om kravet i 3 § första stycket inte är uppfyllt får inspektionen, om verksamheten drivs av en fysisk person, förelägga denne att upphöra med verksamheten.

[S3]Om verksamheten drivs av en juridisk person får inspektionen förelägga denne att göra rättelse. Om rättelse inte görs får inspektionen förelägga personen att upphöra med verksamheten.

[S4]Om det är en innehavare som avses i 3 § andra stycket som inte uppfyller kravet i 3 § första stycket, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade personen. Lag (2017:639).

Prop. 2002/03:139: Paragrafen, som är ny, innehåller dels en handlingsregel för Finansinspektionen, dels sanktionsregler. Alla är kopplade till 3 §. Paragrafens utformning försöker beakta Lagrådets synpunkt att vissa begränsningar i lagrådsremissens författningskommentar inte kom till klart uttryck i den där föreslagna lagtexten. Mot bakgrund av synpunkter lämnade av Lagrådet i annat sammanhang (se avsnitt 5.4.5.2) skiljer sig dock ...

10 §  Finansinspektionen får ingripa mot ett finansiellt institut som, efter registrering enligt 2 §, överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Lag (2017:639).

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i paragrafen innebär inledningsvis att bestämmelsen görs tillämplig på samtliga kategorier av finansiella institut.

Ändringarna innebär vidare att den bestämmelse som i dag finns i 8 § flyttas över till första stycket punkten 1. Till skillnad mot vad som föreskrevs i 8 § måste Finansinspektionen här ge företaget eller institutet möjlighet att göra rättelse innan detsamma föreläggs att upphöra med verksamheten på grund av att det inte lämnat upplysningar enligt bestämmelsen ...

11 §  Vid en överträdelse enligt 10 § får Finansinspektionen förelägga ett finansiellt institut att göra rättelse eller, vid överträdelser som inte är ringa, besluta om sanktionsavgift.

[S2]Om det finansiella institutet är en fysisk person får sanktionsavgift enligt första stycket beslutas endast om överträdelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

[S3]Vid allvarliga, upprepade eller systematiska överträdelser får Finansinspektionen förelägga ett finansiellt institut att upphöra med verksamheten. Lag (2017:639).

Prop. 2016/17:173: I första stycket anges att Finansinspektionen får förelägga ett finansiellt institut att göra rättelse vid en överträdelse enligt 10 §. Vid överträdelser som inte är ringa får Finansinspektionen meddela beslut om sanktionsavgift mot finansiella institut som är juridiska personer.

Prop. 2002/03:139: Ändringen följer av att 7–9 §§ skall betecknas 8–10 §§.

12 §  Om det finansiella institutet är en juridisk person får Finansinspektionen vid en överträdelse enligt 10 § även ingripa mot en person som ingår i institutets styrelse eller är dess verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder institutet, eller är ersättare för någon av dem.

[S2]Ett ingripande får ske endast om institutets överträdelse är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

[S3]Ingripande sker genom

 1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett finansiellt institut eller på motsvarande sätt företräda ett sådant institut, eller vara ersättare för någon av dem, eller
 2. beslut om sanktionsavgift. Lag (2017:639).

Prop. 2016/17:173: I första stycket anges att en styrelseledamot, den verkställande direktören eller personer som på motsvarande sätt kan företräda ett finansiellt institut, eller är ersättare för någon av dem, kan bli föremål för ingripande. Med ”på motsvarande sätt kan företräda” avses personer som på den högsta ledningsnivån själva eller som ledamot av ett kollektivt beslutsorgan kan fatta bindande beslut för den juridiska personens räkning, i juridiska personer som saknar en styrelse eller en verkställande ...

Prop. 2002/03:139: Ändringarna i paragrafen innebär för det första att ett beslut om att avföra ett finansiellt institut ur registret, när ett beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten har vunnit laga kraft, inte får överklagas. Skälet till detta är att beslutet om föreläggande att upphöra med verksamheten i sig är möjligt att överklaga.

För det andra görs en följdändring i paragrafen.

13 §  Vid valet av ingripande enligt 11 och 12 §§ ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas till skador som har uppstått och graden av ansvar.

[S2]I försvårande riktning ska det beaktas om institutet tidigare har begått en överträdelse eller om den fysiska personen i institutets ledning tidigare orsakat en sådan överträdelse.

[S3]I förmildrande riktning ska det beaktas om

 1. institutet eller den fysiska personen i institutets ledning i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och
 2. institutet snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen i institutets ledning snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen. Lag (2017:639).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om de omständigheter som ska beaktas vid valet av ingripande enligt 11 och 12 §§.

Prop. 2002/03:139: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Den nya lydelsen i paragrafen innebär enligt första stycket att anmälningspliktiga finansiella institut är skyldiga att med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet med anknytning till denna lag.

Av andra stycket framgår att regeringen har möjlighet att meddela föreskrifter om de avgifter som avses i första stycket. ...

14 §  Sanktionsavgiften för en juridisk person ska uppgå till lägst 5 000 kronor och som högst fastställas till det högsta av

 1. tio procent av institutets omsättning eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå, närmast föregående räkenskapsår,
 2. två gånger den vinst som institutet gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
 3. ett belopp i kronor motsvarande fem miljoner euro.

[S2]Om överträdelsen har skett under institutets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

[S3]Avgiften tillfaller staten. Lag (2017:639).

Prop. 2016/17:173: I första stycket framgår att avgiften som lägst kan bestämmas till 5 000 kronor. Det högsta belopp som ska kunna bestämmas i ett enskilt ärende ska bestämmas enligt punkterna 1–3. Det beloppsspann som bestäms enligt denna paragraf utgör således ramarna för hur stor avgift som ska beslutas för en överträdelse. I 16 § anges de omständigheter som ska beaktas när avgiftens storlek fastställs inom detta spann.

15 §  Sanktionsavgiften för en fysisk person enligt 11 § andra stycket och 12 § ska som högst fastställas till det högsta av

 1. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
 2. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem miljoner euro.

[S2]Avgiften tillfaller staten. Lag (2017:639).

Prop. 2016/17:173: I första stycket framgår att taket för sanktionsavgiften ska fastställas till det största av de belopp som kan bli aktuellt enligt punkterna 1 och 2.

16 §  När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 13 § samt till den juridiska eller fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som gjorts till följd av regelöverträdelsen. Lag (2017:639).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om de omständigheter som ska beaktas när sanktionsavgiftens storlek ska bestämmas vid ingripanden enligt 11 och 12 §§. Sanktionsavgiften ska bestämmas inom det spann som fastställs i 14 eller 15 §.

17 §  Vid beslut enligt 11 § andra stycket och 12 § ska Finansinspektionen tillämpa bestämmelserna om sanktionsföreläggande i 15 kap.9 a9 d §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

[S2]Vid beslut om sanktionsavgift ska 15 kap.1114 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse tillämpas i fråga om verkställighet av beslut om sanktionsavgift. Lag (2017:639).

Prop. 2016/17:173: Paragrafen är ny. Den reglerar förfarandet för beslut om sanktioner mot fysiska personer samt innehåller bestämmelser om verkställighet av beslut om sanktionsavgifter.

18 §  Förelägganden enligt 7, 8, 9 och 11 §§ får förenas med vite.

[S2]Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande ska gälla omedelbart. Lag (2017:639).

Överklagande

19 §  Finansinspektionens beslut enligt 2 § tredje stycket första meningen och 8 § andra stycket samt beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

[S2]Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2017:639).

Avgifter

20 §  Registrerade finansiella institut ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet med anknytning till denna lag.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket. Lag (2017:639).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:11, Prop. 1995/96:216, Bet. 1996/97:NU5
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (2000:951) om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:17, Prop. 1999/2000:145, Bet. 2000/01:JuU3
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:559) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Förarbeten
Rskr. 2001/02:268, Prop. 2001/02:149, Bet. 2001/02:JuU25
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:319) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. En juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller betalningsöverföring vid tidpunkten för lagens ikraftträdande skall senast den 1 januari 2005 till Finansinspektionen anmäla namnen på de personer på vilka det ställs särskilda krav enligt 3 § första stycket. Om anmälan inte görs, skall inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten.
 3. Finansinspektionen skall med anledning av en anmälan enligt punkten 2 kontrollera att villkoret i 3 § första stycket är uppfyllt. Inspektionen skall även kontrollera att samma villkor är uppfyllt för fysiska personer som är införda i registret enligt 2 § andra stycket. Om en sådan fysisk person inte uppfyller kravet får inspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten. Om kravet inte är uppfyllt för en sådan juridisk person som avses i punkten 2, får inspektionen förelägga denne att göra rättelse. Om rättelse inte görs får inspektionen förelägga den juridiska personen att upphöra med verksamheten. När ett föreläggande om att upphöra med verksamheten har vunnit laga kraft skall inspektionen enligt 2 § tredje stycket avföra den fysiska respektive juridiska personen ur registret. Om det är en innehavare som avses i 3 § andra stycket som inte uppfyller kravet, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade personen.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
upph. 8 §; nuvarande 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, de nya 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 1 §, rubr. närmast före 3, 4, 6, 7, 11, 12 sätts närmast före de nya 4, 5, 7, 8, 12, 13 §§; nya 3, 9 §§, rubr. närmast före 3 §; omtryck
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2008:100) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2007/08:137, Prop. 2007/08:37, Bet. 2007/08:FiU16
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 7, 10 §§, rubr. närmast före 7 §; ny 7 a §
CELEX-nr
32006R1781
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2008:499) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:67) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:163, Prop. 2008/09:70, Bet. 2008/09:JuU13
Omfattning
ändr. 3, 4, 7, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
CELEX-nr
32005L0060
Ikraftträder
2009-03-15

Lag (2009:354) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:225, Prop. 2008/09:155, Bet. 2008/09:FiU32
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:709) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:298, Prop. 2008/09:180, Bet. 2008/09:FiU38
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-07-15

Lag (2010:759) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:372, Prop. 2009/10:220, Bet. 2009/10:FiU30
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2014:279) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:206, Prop. 2013/14:107, Bet. 2013/14:FiU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:561) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2015:183) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2014/15:146, Prop. 2014/15:57, Bet. 2014/15:FiU13
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-05-01

Lag (2016:1027) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:32, Prop. 2015/16:197, Bet. 2016/17:CU5
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:639) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
 2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas inte på fysiska och juridiska personer som förts in i Finansinspektionens register före ikraftträdandet.
 3. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
nuvarande 11, 12, 13 §§ betecknas 18, 19, 20 §§; ändr. författningsrubr., 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 §§, de nya 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 2 §, rubr. närmast före 12, 13 §§ sätts närmast före 19, 20 §§; nya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:1223) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:427, Prop. 2017/18:216, Bet. 2017/18:FiU45
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-10-01